Page 1

Έ θ ση ια ο ς

ι ι ησια ούς

ό ο ς

η

η

ού

Α οι 30 ο

Α.

ισα

ά

β ίο 2016

ή.

Οι ι ές ά ς ισή θα σ ίσ ο σ ο ι ά α οί α α (" Α") ύ ο ς € , ις ή , % ί σ ο ι ώ α οι ά 2 ο ίο ο οσό Α ί φθάσ ι α € , ις ή ο , % 3 α οι ά (€ , ις ή , % σ ο ι ώ α οι ά σ ι φθού σ α ά α ός ισο ο ισ ού σ οι ία). ή α, ια ί ισ Αα ο ί α ι ό σύσ α. Η α ο σ αι ήα όσο α ό ι ο ο ι ή όσο αι α ό β ί σ ς οι ο ο ι ής σ α θέ σ φα αί ος α ά ς οι ο ο ίας αι θα σ βά ι

ού α . ο έ ος σ ο ι ώ , ά 1

σ

α ι ό ό σ ια ο ι ό ι ώ ισ ο οβ ή α ος ί αι ίσι α ο ο ι ή σ ο ιά, αθώς, έ α α ό ίας α ώ , θα ι έ ι ο ό σ ισσό ο α α ι ώ ι ό ασ α ά .

Η

ί σ ο οβ ή α ος ο ι ι ι ού έο ς ί αι ίσ ς σ ασίας ια ιο ία σ θ ώ ασ οφής ς ι ής οι ο ο ίας ος α ι ούς ά ο ς αι α ο σ α ι ό α ς α α ο ής ό .Ο ο ισ ός ι ι ήσ οο ι ές βι σι ό ας, ια ις ο οί ς θα έ ι α φα οσ ού ι α ές α ο όθ σ ς ύσ ις α α ιά θ σ ς, σ σ ασ ό οσέ σ έ φα αί , θα σ βά ι σ ια ή σ ο α α ι ού ισ ού ς οι ο ο ίας αι θα θέσ ι α θ έ ια ια α ί σ ύσ αι ς α ά ς. ο ί ιο ύ α, ί σ ο οβ ή α ος ο ι ι ι ού έο ς ο ί α βο θήσ ι α ο α άσ ασ ς ισ ο ι ής ι α ό ας οι ο ιώ αι α σ βά ι σ ίσ σ ς οι ι ής σ ο ής. ά ο ή σ έ ι ια σ ι ά α ό οβο ί ς, σ ό ο α α θού α ό ια ια ί σ ο οβ ή α ος Α ό ς φο ο ο ι ά, ο ι ά, ι ασ ι ά, αι α ισ θού οι ά ςσ οσ άθ ιά ο ς ια ια ί ισ οβ α ι ώ σ οι ί ο ι ού ο ς.

1

α ού α α οί α α ι α βά ο α ά ια αθ σ έ σ ά 90 ώ αι θ ισ έ α ά ια, ό ς α αφέ ο α σ Π / / . 2 ύ φ α ο ς ο ισ ούς ς αϊ ής Α ής α ώ , σα ού α ά ια ι α βά ο αι ά ια αθ σ έ σ α ύ ώ αι ά ια αβέβαι ς ίσ α ς ίς σ ο οί σ ασφά ισ ς, α α ή ς ώ αθ σ έ σ ς Α, Annex V. Part 2. 145162). 3 Π ι α βά ο αι α ός ισο ο ισ ού σ οι ία.

1


Ο σ ιασ ός αι φα ο ή ι ι σια ώ σ ό ια ια ί ισ Α ί αι ία α ό ις βασι ές οβο ί ς σ θέ α α ο ι ι ής αι α ο ί α α όσ ασ ο σ οι ίο ς θ ι ής α ι ής ια ί σ Α. ις 4 όσφα ς ο ί ς ς α ι ής ο ίας ς αϊ ής ι ής ά ας ος ις ά ς, σ ι ά α ού α ά ια, έ ι ίσ ς α α ισ ί ια ι ασία ς σ ο οθ σίας ς σ α ι ό ή α ς σ α ι ής ο ς ια α ι ώ ισ Α σα αίσια ός σ ι ού ο ο ια ά α ος. Α ό ο ι ής σ ο ιάς, α ο ί ύ ισ ς σ ασίας ού ο ια ις ά ς ο φα ί ο ούς ί ς Α α έ ο σ α ώσ ι σ σ α ι ή ο ς σ ι έ ο ς ι ι σια ούς σ ό ο ς α ά α οφ ά ιο . . ι ι α ι ά, σ ασ ι ά, βάσ ο ο ι ό ο ίο α . . β α όθ σ ο ς, σο όθ σ ούς αι α ά ι ο ή έ ιας ί σ ς . . α α ια θ ώσ ις α ί , οί σ α ι ή , αβιβάσ ις α ί , . ό ο ι α ό α ο ί α

ο

ίσ α α ό, ά α ά ος σ σ ή σ ία ς αϊ ής ι ής ά ας « » ι σια ούς σ ό ο ς ια α Α οι ο οίοι σ ο ύο οσ ς. Οι ι ι σια οί σ ό οι ο έ ο ι ί σ ά όσο αι σ ό ο ς άσ αι οσφέ ο ς οιό ας ι ού α ώ , ις έ ώ ια ί σ Α αι α ο σ ιώ . Πα ά α, έ ι α α ό ή ιαβού σ αίσιο ο ι ής οφό σ ς ς ά ας ς α α ό ς.

ασία α ι έθ σ ια σ ι ά α αι α ό βασι ούς ί σ ισ ού όσο σ ό ο ια ή ι ό α ια ο ι ς ιοι ήσ αι ό ά ό αι ις ά ς, ά ος α αβαθ ίσ

ή ό ς ς ς

ο 5

Οι ά ς έ ο σ φ ήσ ι σ θέσ ισ φι ό ο α ά α ισ ι ώ σ ό , οι ο οίοι οβ ήθ α σ ο έ ος β ίο 2016 ο ι ό ο ί ο α ιώ ώ . Έ ο θ ί ι ιαίοι σ ό οι ια α ί α ο αι ήσιοι ια α έ 2018 αι . Οι σ ό οι έ ο ή ς σ α θ ίσ σ α ι ή α ώ ια α Α αι ι ό ασο ι ι α ι ό ο ς σ έ ιο. α ά σ ο οθ σία ήφθ σα ό α α α ισ ι ά ο α οφ α ίο , ς ο ά σ ς αι ς ι α ό ας άθ ά ας. Οι ά ς έ ο α α ύ ι ι ι έ α ο έ α ια α οσ ί ο οσα ο ή ι ι σια ώ σ ό ια α Α, α βά ο ας ό α οοι ο ο ι ές α α ο ές αι έ ο αό α α οσα όσο ο ς σ ό ο ς ο ς σ ο έ ος ο β ίο άθ έ ο ς, α έ ο ας αι ι ιαίο ς σ ό ο ς ια α ί α ο οσ ούς έ ο ς. 4

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance.en.pdf Η Π ά σ ι ής ι ο ής ς ά ας ς ά ος Π 102/30.08.2016 (http://www.bankofgreece.gr/BogDocumentPEE/%CE%A0%CE%95%CE%95_102_30_8_2016.pdf) ισά ι έ α ισ έ ο αίσιο ο ι ώ α αφο ώ ια α Α.

5

2


Η

ί

ι ι σια ώ σ ό θα α α ο ο θ ί αι σ ι ιαία βάσ . Οι ά ς θα οβά ο άθ ί ο, έσ ο οα αφ θέ ος αισίο ο ι ής α αφο άς, α α ι ή οφό σ σ ι ά έ ι ι ι σια ώ σ ό ια α Α αι ια ο ς βασι ούς ί ς α ό οσ ς. Οι ά ς θα οβά ο ίσ ς σ ο ι όσ ί α ό ο θα ι άφο ο ς α ά ο ς ο ια ο φώ ο α Α αι ο ς ό ο ς ια ό α ό ισ φισ ά θώ σ σ έσ ο ς σ ό ο ς. Η ά α ς ά ος, σ σ ασία α ι ή ο ία ς , θα α ιο ο ί α σ οι ία αι ις α α ύσ ις α ώ αι θα ι ί σ α ήσ ις α α ό ια σ έ ο ς. ίσ ς, θα α α ο ο θ ί σ ά φα ο ή ς σ α ι ής α ώ αι ις ο α αιό ς έ ι ς ια ί σ Α αι θα ά, σ σ ασία α ι ή ο ία ς , φόσο α ό ιθ ί σ ό ι ο, ι όσθ α ιο θ ι ά έ α. έ ος, ά α ς ά ος θα ο ί ι ό όσθ α ο ι ό α ό ια ια α ο σ αι ή ί σ ο οβ ή α ος Α αι θα ο ί ι έ α α ι ώ ισής ο ς. ο ός ς α ούσας έ θ σ ς, ο θα οσι ύ αι σ ι ιαία βάσ , ί αι α α έ ι ια σ ο ι ή ι ό α ια έ ι ι ι σια ώ σ ό αι ι έ ι ώ α ό οσ ς. α ή ώ έ θ σ α έ αι ι όσθ α οφό σ σ ι ά ο ι ό όβαθ ο ς ια ό φ σ ς αι α α ο ούθ σ ς σό . ο ής α ά σ ς ος έ ι ς οιό ας ο α οφ α ίο ι ώ α ώ ί αι ιαθέσι σ ις θέσ ις ισ ό σ ς ο ι ού Χ α ο ισ ι ού σ ή α ος αι σ ις θέσ ις ο ισ α ι ής Πο ι ι ής ς ά ας ς ά ος. .

ι ό

όβαθ ο

ί ο α αφο άς αι ισ ι ές ά ς.

σ

Η α αφο ά σ

ώ

αι σ

ι α βά ο αι ό ς οι

ι ές

ί

«α ο ι ή βάσ » .

ο

ά

ια ο ς σ ο ούς ς σ ο οθ σίας α « α« ού α ά ια6» ( σ οι ία.

ας αι ό ι ο ί ο

α έσσ α σ σ ι ά ισ ι ά ι ύ α α7 αι α ία ισ ι ά ι ύ α α8 ο ού αι α οβά ο α

ι α βά ο

ά ια

αθ σ έ

σ ά

αι

ού α Α οί α α» ( Α ) αι ) α αφέ ο αι ό ο σ ός ισο ο ισ ού

α Α α ο ο θού ο ο ισ ό ς αϊ ής Α ής Authority – Α, Annex V. Part 2. 145-162).

6

ο ι ές

α

ώ (European Banking α ύ α ο σύ ο ο

σ σ

ι ά έα

ώ .

3


ι ι σια ώ σ ό αι βασι ώ ι ώ α ό οσ ς ώ α σ σ ι ά ισ ι ά ι ύ α α οβά ο έ α ιο ισ έ ο α ιθ ό 9 ι ι σια ώ σ ό αι βασι ώ ι ώ α ό οσ ς. Οι

έα -

-

-

-

-

-

ι ι

ό οι α ι έ

σια οί σ ό οι ί αι οι α ό ο θοι:

ό ος 1: ό οι ο ι α ό οβ έ ις ού α ί . ό ος 2: ό οι ο ι α ό οβ έ ις α ί σ αθ σ έ σ α ύ ώ . ό ος 3: Α ά σ σ ά α ό ισ ά ις ό , ο θ ιώ , α ο ώ φα αίο , ια α ο ισ ώ , σ ο οί σ ασφα ίσ , αβιβάσ ού α ί ος ο έσο ό οι ο ού α ί . ό ος 4: ά ια α ο όθ σ ς θ ίσ ις ος ο σύ ο ο ού α ί αι θ ισ έ α ο όθ σ ς θ ίσ ις ού α ί . ό ος 5: ό οι ο ού α ί ια ίο ο ά 10 ώ , α ο οία έ ο αα θ ί , ος ο άθ οισ α ού α ί ια ίο ο ά ώ α ο οία έ ο αα θ ί αι αα έ α ί . ό ος 6: ό οι ο α α έ α ί ια α ο οία έ ο ι θ ί ο ι ές ια ι ασί ς ος ο σύ ο ο α α έ α ί . ό ος 7: ού α ά ια βιώσι ι ι ήσ ( ι ού αι σαίο έθο ς) ια ις ο οί ς έ ι ι θ ί α ά σ βι σι ό ας ο ς αίο ς ώ α ή ς ος ο σύ ο ο ού α ί βιώσι ι ι ήσ ( ι ού αι σαίο έθο ς). 11 ό ος 8: Π ήθος οι ώ ισ ού ια ά α ι ι α ι ά ά ια αι ά ια ος ι ο σαί ς ι ι ήσ ις ια ο ς ο οίο ς έ ι φα οσ ί οι ή ύσ α α ιά θ σ ς α ό ις ό ς ά ς. ό ος 9: Π ήθος ού α ί ος ά ς ι ι ήσ ις ια α ο οία ά α έ ι α αθέσ ι σ ι ι έ ο σύ βο ο ο οί σ σ ίο ιο ι ής α α ιά θ σ ς.

7

α έσσ α σ σ ι ά ισ ι ά ι ύ α α ί αι ά α Π ι αιώς, θ ι ή ά α, Alpha Bank αι Eurobank. 8 α ία α ύ α σ σ ι ά ισ ι ά ι ύ α α ί αι ά α Α ι ής, Πα ή ια αι ισ ι ή ά α αι αι ισ ι ή ά α Χα ί . 9 ι έ α ο ς σ ό ο ς 1, 2, 4, 5 αι 6, οι ο οίοι α α ύο αι σ σ έ ια. 10 Ως α α έ ς α αι ήσ ις θ ού αι α ά ια ο οί σύ βασ έ ι α α θ ία ό ο α ιο ό αι α α ία α ή έ ι σ ο οι θ ί σ ο α ιο ή . 11 Έ ας ισ ού ος θ ί αι ς « οι ός ισ ού ος» ό α έ ι α οί α α σ ο α ές ά ς.

4


Οι ι ι σια οί σ ό οι αι οι βασι οί ί ς α ό οσ ς α α ο ο θού αι όσο σ ο σύ ο ο α οφ α ί , όσο αι α ά α οφ ά ιο α ί : 

.

ασ ι ά ά ια. ό α α ή σ ι α βά ο αι α σ οι ία α ο ο ι ώ α οι ά ος οι ο ιά ια α ό σ ή ισ ή οι ισ ι ού α ι ή ο . αα α ι ά ά ια. ό α α ή σ ι α βά ο αι α σ οι ία α ο ο ι ώ α οι ά ος οι ο ιά ια ά αα α ι ώ α α ώ α α ού ο ισ ι ό ό ιο ( ισ ι ές ά ς, ο α ιασ οί α ά ς, α οι ά α α α ι ά ά ια α ά αι α α α ι ά ά ια ο ο ο ι ό ό α αα ο ής. ι ι η α ι ά ά ια. ό αα ήσ ι α βά ο αι α σ οι ία αο οι ώ α οι ά ος ι ι ήσ ις ό ς ι άφο αι α α ά : o ύθ οι α αί ς αι Πο ύ ι ές ι ι ήσ ις. Χ α ο ο ι ά α οί α α ος ύθ ο ς α α ί ς αι ι ι ήσ ις ύ ο ασιώ ι ό ο , α. ώ. o ι ές αι σαί ς ι ι ήσ ις « ».Χ α ο ο ι ά α οί α α ος ι ι ήσ ις ύ ο ασιώ α ύ ο , α. ώ αι ι ό ο α. ώ. o ά ς ι ι ήσ ις. Χ α ο ο ι ά α οί α α ος ι ι ήσ ις ύ ο ασιώ α ύ ο α. ώ. o α ι ια ά ά ια. Χ α ο ο ι ά α οί α α ος α ι ια ές ι ι ήσ ις. ι ι ησια οί

ό οι ισ

ι ώ ι

ά

ο έ β ιο οι ι ές ο ι ές αι σ αι ισ ι ές ο ς ι ι σια ούς ο ς σ ό ο ς ια α Α, βάσ ι α οοι ο ο ι ώ α α ο ώ αι σ α ι ώ ια ί ισ ς.

ά

ς έβα α ι ώ ο ς

Ο α α ά ί α ας α ο σιά ι σ ο ι ά ο ς βασι ό ο ς σ ό ο ς αι ί ς α ό οσ ς ια ο σύ ο ο ο α ια ού α οφ α ίο , ια ίο ο ο ίο 2016 – β ίο οσά σ € ις):

5


ι ι ησια οί

A.

ό ος : ί

σ ά

ι α ό

οβ έ

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ό ος : ί

ό οι ο

ό οι Α ο

ό οι ο

ί

ι α ό

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ί

ς

Α

οβ έ ς

ις

ις

Α

Ιο . 2016

. 2016

. 2016

α . 2017

Ιο . 2017

. 2017

. 2017

2018

2019

106,9

106,9

105,8

105,2

103,4

102,0

98,2

83,3

66,7

51%

51%

51%

51%

50%

50%

48%

42%

34%

78,3

78,1

76,3

74,7

72,4

70,5

65,9

53,0

40,2

38%

37%

36%

36%

35%

34%

32%

27%

20%

Ό ς α ι ο ί αι σ ο ιο ά ί α α, ο α ι ό ό οι ο Α ( ού ιος 2016) ια ο σύ ο ο ι ώ ο ι ώ αι σ αι ισ ι ώ α ώ α ί ι α € , ις σ ιώ αι ό ι σ α α αφ ό α α οί α α ι α βά ο αι ός ισο ο ισ ού σ οι ία ύ ο ς € , ις ί ο . Οι ά ς έθ σα ς σ ό ο ί σ ο ο οί ο Α α ά % ια ίο ο ο ίο – β ίο , ια ο φώ ο ας ο α α ό ο ό οι ο Α σ α € , ις σ ο έ ος ο . ύ φ α ις ι ήσ ις α ώ ο α ύ ο οσοσ ό ς ί σ ς θα ι θ ί α ά α ύο αία έ , ο αι ο 2019. Η ί σ ι ά αι ό ι θα οέ θ ι ί ς α ό ις ι ίς θ ίσ ις α ί α ή α ο α άσ ασ ς α ι ής έ σ ς α ί ο β ίσ ο αι ί ο α ό ος σ αθ σ έ σ , α ό ια αφές α ί , αθώς αι, σ ι ό ο βαθ ό, α ό σ ο οιήσ ις ασφα ίσ αι αβιβάσ ις α ί . Α ίθ α, α ι ή σ βο ή σ αι έ ί σ ο οί MEA ι ά αι ό ι θα έ ι σ σσώ σ έ MEA, ο οία α α έ αι ο ά ισ ο έ ι ο έ ος ο . βάσ α α έ , ι ά αι ό ι σ ο έ ος ο ο ί ς Α θα ο ήσ ι σ %. Πιο σ ι έ α, ί ο ο % ο ο οί ο Α ο ο ίο θα α έ θ ι σ α άσ ασ α ι ής έ σ ς, ί ς έσ ι ώ θ ίσ . ού οις, ό ί σ α ισ αθ ί αι α ό ις σ ίς οές έ ού α οι ά αι α οι ά ο αθ ού έο σ ο ι ά 28% ο ο οί ο Α ο ο ίο . ι όσθ α, οι ισ ά ις αι οι σ ο οιήσ ις ο σ ί ο αι Α θα σ βά ο α ά 16% σ ί σ ο ο οί ο Α, ώ οι αβιβάσ ις Α αι οι ια αφές α ά % αι 14% α ίσ οι α, ια ο φώ ο ας σ ο ι ή ί σ ο ο οί ο Α α ά % ια ίο ο ο ίο – β ίο . Α α ι ά οι α ά ο ς ί σ ς ο ο οί ο Α α ι ο ί ο αι α α ά :

6


αά ί ια ίο ο, α ά ια σ αθ σ έ σ ά α α έ αι α ι θού α ά %, α ό € , ις ο ού ιο ο . Ο σ ι ός ί ς α α έ αι α ι θ ί α ό % σ ο ι ή ίο ο.

ώ σ € , % ια

ις ο ί ια

ο α α ά ί α α α ο σιά ο αι οι βασι ό οι ι ι σια οί σ ό οι αι ί ς α ό οσ ς σ α ία ι έ ο ς α οφ ά ια σ ασ ι ό, α α α ι ό αι ι ι α ι ό α οφ ά ιο ια ίο ο ο ίο – β ίο . ασ ι ό α οφ A.

ι ι ησια οί

ό ος : ί

σ ά

ι α ό

οβ έ

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ό ος : ί

ό οι ο

ό οι Α ο

ό οι ο

ί

ι α ό

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ί

ς

ά ιο ( οσά σ € ις):

ις

Α

οβ έ ς α ί

ις

Α

Ιο . 2016

. 2016

. 2016

α . 2017

Ιο . 2017

. 2017

. 2017

2018

2019

28,1

27,6

27,4

27,3

27,0

26,7

26,3

23,6

19,7

42%

42%

42%

42%

41%

41%

41%

37%

32%

20,7

20,9

20,9

20,6

20,2

19,8

19,3

16,5

12,9

31%

31%

31%

31%

31%

30%

30%

26%

21%

7


αα α A.

ι ι ησια οί

ό ος : ί

ί

ό οι Α ο

σ ά

ι α ό

οβ έ

ό οι ο

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ό ος :

ι ό α οφ

ό οι ο

ί

ι α ό

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ί

ς

ις

ά ιο ( οσά σ € ις):

ι ι ησια οί

ό ος : ί

οβ έ

ό ος : ί

ι α ό

οβ έ

ό οι ο

ί

ι α ό

ς Πα α ο ούθ σ ς:

ί

α . 2017

Ιο . 2017

. 2017

. 2017

2018

2019

15,2

15,0

14,5

14,2

13,7

13,4

12,1

8,9

6,5

64%

64%

63%

62%

61%

60%

58%

47%

36%

12,5

12,2

11,8

11,6

11,1

10,9

9,7

6,7

4,6

52%

52%

51%

50%

49%

49%

46%

35%

25%

ις

ς α ί

σ ά

ς Πα α ο ούθ σ ς:

. 2016

Α

ό οι Α ο

ό οι ο

. 2016

Α

ι ι η α ι ό α οφ A.

Ιο . 2016

ς

ις

Α

Α

οβ έ

ά ιο ( οσά σ € ις):

ις

ς α ί

Ιο . 2016

. 2016

. 2016

α . 2017

Ιο . 2017

. 2017

. 2017

2018

2019

63,6

64,3

63,9

63,7

62,7

61,9

59,8

50,7

40,5

53%

53%

53%

53%

53%

52%

50%

43%

35%

45,1

45,0

43,6

42,6

41,0

39,8

36,9

29,9

22,7

37%

37%

36%

36%

35%

34%

31%

26%

19%

ι

όσθ α, ο ί α ας ο α ο ο θ ί σ α οφ α ί σ ί σ ο ο οί ο β ίο : βο ή Ο Ο

ασ ι ά

αα α

ι έ ο ς α οφ ι ά

α ί

ση

ο ί ι Α ια

ί ση ο

σ

ο οί ο

21%

ι έο σ ό οι έσ ια ί ισ Ο

ό ισ α ισ

Α

ι ι η αι ά ά ς ι ι ήσ ις

SBP 100%

βο ή ι έ ο ς ίο ο ο ίο –

22%

58%

15%

σό

26%

ο αφο ού σ ο ύ ος Α αι ο οί α α ο ο θ ί αι α ό οσ α οι ά α ώ . ι έ α:

ό ος 3 (Α ά σ σ οι ο ού ά όσο α ό α ο ί . Η σ ο οθ σία ά ί ς ό

16%

, έ ο α ώ

α ι ια ά 1%

θ ί αι αά

ά

ού α ί ος ο έσο α ί α οβ έ ι σ α α ο ούθ σ ές όσο αι α ό σ ο οιήσ ις αι αβιβάσ ις α ώ ι ώ αι σ ήσια αύ σ σ ώς α α ό α ια ώ ισ οώ α ό 8


σ ο οιήσ ις ασφα ίσ ώ α ό Α ια α έ

Ο α α ά α ά σ

ί α ας σ ο ί ι ώ α ό Α ια βο ή

Ο Ο

ασ ι ά

. ο α α ά -2019:

αα α

ι έ ο ς α οφ ι ά

ιά α

σ

βο ή ίο ο ο ίο

α ί

σ η α ά ηση

α α ο σιά ι ις α α ήσ ις

ι έ ο ς α οφ α ί σ – β ίο : η ώ α ό

ά ς ι ι ήσ ις

SBP 19%

100%

10%

Α

ι ι η αι ά

71%

15%

27%

26%

α ι ια ά 3%

ό ος 4 α α ο ο θ ί σύ θ σ ύσ ύθ ισ ς ο οσφέ ο αι σ ά ς ο α ι ίο οι ο ο ι ές σ έ ι ς αι σ ι έ α α ι α αβά ι ις α ο όθ σ ς θ ίσ ις12 ο άθ οισ α ο σ ο ι ού θ σ ού Α αι ού α οι ά α ο όθ σ ύθ ισ . Ό ς οι ά ς έ ο θέσ ι ς σ ό ο αύ σ α ο όθ σ θ ίσ , ο ύ ος ο σ ό ο α αί αι σ 27%-61% ο 2019 α ό %- 19% αά ο ύ ο ί ο ο . Οι α ο όθ σ ς θ ίσ ις οσφέ ο αι ια ίο ο α ύ ύο ώ αι ο ι ύο ύσ ις ο θα ο ούσα α ο ήσο έ α α ιο ή σ βι σι ό α αι ι ά σ έ σ ο α ίο . Ο

12

Οι ύ οι α ο όθ σ θ ίσ ο σι ο οιού αι έ ς ο α ο οιού αι, ο οιού αι αι α ι ο ού αι σ Π / . . , ια σ ο ούς σ ισι ό ας, ιαφά ιας αι α ύ ς α α ο ούθ σ ς ς α ο σ α ι ό άς ο ς, α ά ισ ι ό ί α αι σ ί ο σ σ ή α ος.

9


ό ος 5 α α ο ο θ ί α ά ια σ αθ σ έ σ ά ώ α ο οία έ ο αα θ ί, ς οσοσ ό ί ο αθ οίσ α ος α ί σ αθ σ έ σ ά ώ α ο οία έ ο αα θ ί αι αα έ α ί . Ο σ ό ος α ός α α ο ο θ ί αι ό ο ια α ι ι α ι ά ά ια. Ό ς οι ά ς σ ο ύο σ ίσ σ οσ αθ ιώ ο ς ια α α ία α ί α ώ αι σ οσφ ή σ έ ι α έσα, έ σι ώσ ο οσοσ ό αα έ α ί αθ σ έ σ ά ώ α ι θ ί ασ ι ά. ια ο ού ιο ο ο ό ος αί αι α ό %-26%, ώ ια ο α α έ αι α α θ ί α ό 1%-7%.

Ο

Ο ό ος 6 α α ο ο θ ί ο ία σ άσ σ αα έ α ί , οσοσ ό ο α α έ ι σ αθ’ό ιά ια ς ιό ο ς ο .

έ ι ά

ί

έσ ί α (87% - 100%)

Ο ό ος 7 α α ο ο θ ί α ο ισ ι ά ο α οφ ά ιο . ι έ αο σ ό ος α ός ά ι ο οσοσ ό ώ ια ις ο οί ς έ ι ι θ ί α ά σ βι σι ό ας ο ς αίο ς ώ α ή ς. Οι ά ς σ ο ύο σ β ί σ ο ς σο σ ι έ ο ίο, έσ ς αύ σ ς ο οσοσ ού ι ι ήσ ια ις ο οί ς ι ί αι α ά σ βι σι ό ας σ ο 80%-97% ο 2019, έ σι ώσ α β ι θού α ίσ οι α αι οι οσφ ό ς ύσ ις ύθ ισ ς. Ο ό ος 8 ά ι ις οσ άθ ι ς α ώ α οσφέ ο α ό οι ού ύσ ις ύθ ισ ς σ οι ούς ά ς ι ο σαί αι ά ι ι ήσ . Όσο αφο ά σ ις , α ά ια οι ές ύσ ις ύθ ισ ς φθά ο σ ο ό ο ί οσ ο έ ος ο , α α ό α σ οσοσ ό 45% σ σ έσ α ί α ο ο ίο 2016. Πιο φι ό ο ος ί αι ο σ ό ος ο έ ι θ ί α ό ις ά ς ια ις ά ς ι ι ήσ ις ια ις ο οί ς οι οι ές ύσ ις ύθ ισ ς ι ασιά ο αι ο αι α α έ ο σ σ α ι ά ό ί ο ς ο α έ ς α ά % σ σ έσ ο ού ιο . έ ος, ο ό ος 9 α οσ ο ί σ α α ο ούθ σ Α ά ι ι ήσ ια α ο οία ά α έ ι ο ίσ ι ι ι ό ια φα ο ή σ ίο α α ιά θ σ ς ς ι ί σ ς. αι ώ οι ά ς έ ο θέσ ι φι ό ο ο ς σ ό ο ς ια ο ι ασιασ ό α ώ α ί ο σ σύ ισ ο ού ιο . . Α ι α αβο ή Οι

σό

α α ο ο ισ ι ά

ά ς έβα α α α ο ο ισ ι ά σ οι ία ό ι α ς Π / . . . Α ό α ο ο ισ ι ώ ο ι ώ θώ ο ςσ ό ο α σ ι θ ί ό ι α σ οι ία ο έ ο οβ οσί σ οι ο ο ι ώ α ασ άσ ο ο θ ί.

έθη ο

β ίο 2016

ο β ίο βάσ ο έ α ι α αβο ή ς ο έ ο θ ί. α έ ι ό ς θ ί ί αι ο ισ ι ά, αθώς α ώ έ ι α ό

10


ο ι ά οι ά ςέ ο ι ύ ι ο ς σ ό ο ς ο ί α θέσ ι ια . . , αθώς α ό ισ α ό ο σ ό ο Α ί αι ο ύ ι ή αι ά ισ α θ ι ή, ια ο φώ ο ας α Α σ €106,0 ις, ι έ α α ά % ι έο σ σ έσ ο οσό – σ ό ο € , ις. Ο ί ς Α α ο ισ ι ά ια ός ισο ο ισ ού σ οι ία ια ο φώ αι σ 51% . . , ι ά ο ας α ιβώς ο σ ό ο ο ί θ ί ια ί ια ίο ο. α

αέ α σ €78, ις. Α ίσ σ οι ία α έ ι σ οσ ό ο ο % ο

α € 9,3 ις, α έ α α ά ,5% σ σ έσ οι α, ο ί ς α ο ισ ι ά ια αθ ός σ ο 38% . . , ο ι ό ί θ ί ς σ ό ος ια ί ια ίο ο.

13

ά ια

13

α

ι α βά ο

αθ σ έ

σ ά

ο οσό – σ ό ο ός ισο ο ισ ού ος α ά % α ό

ώ .

11

Εκθεση ΤτΕ για κοκκινα δανεια