Page 1


กลุมธรรมสถิต ไดจัดกิจกรรมเผยแผธรรมะในรูปแบบตางๆ อาทิ จัดคอรส ปฏิบัติ ธรรมพาพอแมภาวนา ปลูกเมล็ดพันธุแหงสติและปญญา จัดฟงธรรมตามกาล จัดพิมพ หนังสือธรรมะ เพื่อแจกเปนธรรมทานทุกป ตอเนื่องมากวาสิบหาป เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดทดลองจัดทําสื่อไฟลเสียง MP3 โดยนํานิยายธรรมะ บทสวดมนต และเสียง อานหนังสือมารวบรวมใน SD Card บรรจุลงวิทยุพรอมใชงาน และนําไปแจกใหญาติ ผูใหญและเพื่อนบานที่กําลังปวย พบวา มีผลตอบรับที่ดี ชวยคลายเหงาใหกับผูปวยได บางทาน นอนปวยเปนปๆ ไดฟงเนื้อหาในวิทยุบุญไมนาน เกิดกําลังใจในการดําเนินชีวิต ตอลุกเดินไดราวปาฏิหาริย ทางกลุมฯ จึงปรึกษากันวา กิจกรรมการจัดทําวิทยุบุญมีประโยชนตอผูปวย โดยเฉพาะดานจิตใจ นาจะมอบวิทยุบุญที่จัดทําใหแกโรงพยาบาลของรัฐฯ ใชเปน


อุปกรณใหยืมหมุนเวียนในตึกผูปวย จึงไดระดมทุนกันเองในหมูกัลยาณมิตร ขอ อนุญาตครูบาอาจารย และผูประพันธหนังสือ โดยเริ่มจากพระอาจารยที่ทางกลุมฯ เคยขออนุญาตทําสื่อหนังสือแจก อาทิเชน พระอาจารยประสงค ปริปุณฺโณ พระอาจารยไพศาล วิสาโล และอาจารยวศิน อินทสระ เปนตน และรวมมือกับ เครือขายจิตอาสาพุทธิกา และ ทหารชายแดน สํารวจพื้นที่ที่ตองการเพื่อสงมอบเปน อุปกรณใหยืม เพื่อบรรเทาทุกขทางใจแกผูปวย โดยเนนที่ผูปวยระยะสุดทายใน หอ ผูปวยวิกฤติ ผูปวยเรื้อรัง ผูปวยมะเร็ง ตึกอุบัติเหตุ ฯลฯ ตามโรงพยาบาลรัฐบาลทั่ว ประเทศ รวมถึงถวายแดพระสงฆ แมชีที่อาพาธ ตลอดจนมอบใหบานพักคนชรา สถานสงเคราะหเด็กพิการ สถานที่พักฟนผูปวยเรื้อรัง และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เปนธรรมะโอสถ ชวยใหจิตใจผอนคลาย


การดําเนินงาน ... ภายใน ๖ เดือนแรก กลุมธรรมสถิต ไดสงมอบวิทยุบุญเปนอุปกรณใหยืมตาม โรงพยาบาลตางๆ กวาหนึ่งพันชุด แตเนื่องจาก ยังมีความตองการอีกมาก ทั้งจากโรงพยาบาลและญาติผูปวยเอง จึงไดเปดเปนกองทุนวิทยุบุญหมุนเวียน เพื่อ ดําเนิน โครงการชวยเหลือผูปวยไดตอเนื่องยิ่งขึ้น โดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปได รวมบุญและสามารถขอรับวิทยุบุญไปใหญาติผูใหญได โดยทีมจิตอาสา ดําเนินการ จัดทํา master files ตางๆ คัดลอกขอมูลลงซิมการด จัดหาวัสดุอุปกรณ ประกอบวิทยุ ตลอดจนจัดสงใหจนถึงมือผูรับ เปนงานที่ไดเกื้อกูลทั้งผูปวยและไดเผยแผธรรมะในตัว คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยและเจาของบทประพันธธรรม นิยาย รวมถึงองคกร/มูลนิธิที่เปนผูผลิตไฟลเสียงทุกแหง ที่อนุญาตใหคัดลอกตนฉบับ มารวบรวมในวิทยุบุญชุดนี้ ขอขอบคุณทีมอาสาผูจัดทําและผูเกี่ยวของทุกฝายที่อยู


เบื้องหลังการประสานงาน มา ณ ที่นี้ ขอใหทุกทานรวมถึงผูฟงวิทยุชุดนี้ มีสุขภาพกาย และจิตที่แข็งแรง บุญกุศลใดๆ จากการจัดทําโครงการนี้ ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา อาจาริยบูชา และแกบิดา มารดา กัลยาณมิตร ตลอดจนสรรพสัตวทั้งหลาย ขอใหทุก ทานและครอบครัวไดรับอานิสงสแหงทานนี้ เสมอกัน นิพพานะ ปจจโย โหตุ กลุมธรรมสถิต FB: Dhamma Satit ๑ มกราคม ๒๕๖๑ หมายเหตุ: เพื่อใหผูฟงไดเรียนรูและเขาถึง ธรรมะไดงาย จึงไดจัดเรียงไฟลเสียงตามความยากงายและเหมาะสมแกการฟง


“ หากวาเรามีชีวิตที่เรียบงาย ชีวิตของเราไมเสียเวลาไปกับเรื่องวัตถุ ในการหาเงิน ในการเสพ การใช การบริโภค เราจะมีเวลาสําหรับทําสิ่งดีๆ ในทางจิตใจใหแกตนเอง เชน การทําสมาธิภาวนา หรือมีเวลาในการทําประโยชนใหแกสวนรวม ” พระอาจารยไพศาล วิสาโล


ขอแนะนําในการใชวิทยุบุญเพื่อชวยคลายทุกขใจแกผูปวย 1. พึงจําไวเสมอวา วิทยุเปนเพียงอุปกรณชวย เปนอุบายในการขุดรองกุศล หรือชวยใหเกิดการวางใจไดดีขึ้น การดูแล สัมผัส กอด ยังเปนสิ่งจําเปนที่ญาติพึง กระทําเพื่อเสริมกําลังใจและความอุนใจแกผูสูงวัยและผูปวย ไมมีอะไรทดแทนได 2. ทองไววา เราใหของที่ “เขาอยากได ” ไมใชของที่ “เราอยากให ” ฉะนั้น หมั่นสังเกตวาผู ปวยชอบอะไร ใหเลือกเรื่องที่นาจะจูงใจผูปวยกอนเลย ไมใชเปดที่เรา ชอบและไมจําเปนตองเปดเรียงลําดับ เชน หากผูปวยชอบเสียงเพลง ลองเปดบทสวด มนตทํานองสรภัญญะไพเราะๆ เพื่อกลอมจิต หรือหากชอบฟงนิยาย เปดเรื่องที่เปน นิยายธรรมะกอนได


3. ถาใครลองเปดแลวผูปวยดูอึดอัด อยาไดรูสึกวาบุญไมถึง ลองเปลี่ยนไปฟง อยางอื่นเชนวิทยุ FM หรือ อะไรที่ผูปวยชอบแทนกอน การดูแลผูปวยไมมีอะไรเปนสูตร ตายตัว สําคัญที่ตองสังเกต ใสใจ หนาตา ทาทาง อารมณผูปวยใหมาก ดูแลดวยใจ จริงๆ ขอเปนกําลังใจใหกับทุกทานคะ Admin วิทยุบุญ


ประโยชนของโครงการวิทยุบุญ 1. ผูรับ เมื่อบริจาคใหแกผูปวยระยะสุดทายในหอวิกฤติ “หู” เปนอายตนะสุดทาย ที่ดับ แมดูเหมือนวา ผูปวยจะไมรูสึกตัวแลว แตจริงๆ ยังรับรูได บทสวดมนต หรือ ธรรมะดีๆ ที่บรรจุในวิทยุ อาจชวยกลอมจิตไดจนวินาทีสุดทาย สําหรับผูปวยโรค รายแรง เรื้อรัง หรือ ผูปวยทั่วไป การไดฟงธรรมะ ขณะเจ็บปวย อาจชวยจูงจิตใหสงบ และวางใจไดงายขึ้น 2. ผูให เนื่องจากโครงการนี้ ดําเนินการโดยจิตอาสาทั้งหมด เริ่มตนจากการ ระดมทุนในหมู/กลุมญาติมิตร และ ชักชวนกัลยาณมิตรทั้งเด็กและผูใหญ มารวมลง แรงประกอบวิทยุบุญ เพื่อสงตอใหโรงพยาบาลตางๆ ทําใหเห็นวา การลงเงินเล็กนอย ตามกําลัง ชวยเหลือกันและกันทําใหสังคมอบอุนนาอยู เด็กๆ ไดเขาใจวาการทํา บุญ


ไมจําเปนตองใชเงินเสมอไป เราสามารถสละแรงกายเล็กๆ ลงแรงเปนทาน สงมอบสิ่งดีๆ ไดเชนกัน นอกจากนี้ เมื่ออาสาไดไปสงมอบ ไดเห็นไดเขาใจความเปนอยูผูปวย โดย เฉพาะผูปวยที่ไรญาติขาดมิตร ทหารอาสาที่เสียสละเพื่อชาติ นอนฟนฟูเปนปๆ ทําใหเกิดความเมตตายิ่งขึ้น เกิด มรณานุสสติ เตรียมพรอมใหกับตนเอง และครอบครัว หลายทานตอยอดไป ทํางานอาสาขางเตียง และสนใจการ ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น เปนทั้งผูใหและผูรับ ในคราวเดียวกัน


วิธีการใชงานวิทยุบุญ (อยางยอ) 1. วิทยุบุญที่จัดให จะมีแบตเตอรี่ในตัว กอนนํามาใชงาน ใหชารจแบตกอน (เหมือนมือถือ) เวลาชารจ กรุณาสังเกตวาไดเสียบเขาเตาเสียบเต็ม ปองกันการเกิดไฟ ลัดวงจร 2. อยาเสียบ ชารจไฟขามคืน หากหัวปลั๊กมีอาการผิดปกติเชนรอน บวมให ถอดทันที (หัว USB รุนใหมนี้ไฟต่ํา ไมเคยเกิดปญหา แตปองกันไวกอน) หลีกเลี่ยงการ ชารจไฟ ขางหัวเตียงนอน หรือใกลอุปกรณที่ติดไฟงาย 3. เมื่อแบตเตอรี่เต็ม จะมีไฟสัญญาณสีเขียว โชวที่ หัว USB โดยเวลาชารจไฟ จนแบตเต็มแตละครั้งคือ 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณ


4. ชารจแบตเตอรี่ ครั้งหนึ่ง จะใชงานไดหลายชั่วโมง โดยไมตองตอไฟ ตลอดเวลา เมื่อแบตหมด เครื่องดับเอง (ฟงวิทยุเปลา ฟงจาก SD Card ฟงเสียงเบา จะ ใชไดนานกวาเปดเสียงดังๆ หรือฟงจาก Thumbdrive) 5. เปดเครื่องโดยเลื่อนไปที่ ปุม On ชอบเรื่องไหน สามารถเปดดูสารบัญ และ กดเลขไดเลย 6. ถาเปดเครื่องไมติด ใหเปดที่ชองใส แบตเตอรี่ดานลาง เปดดูวาขั้วแบตเตอรี่ แตะอยู กับ รูที่ 1 กับ รูที่ 3 ของแบตหรือเปลา


7. วิทยุรุนนี้ ออกแบบใหสามารถเลื่อนหนา ถอยหลัง ไดเปนวินาที เพื่อ การศึกษาธรรมะอยางตอเนื่องและละเอียดยิ่งขึ้น 8. วิธีสแกนคลื่นวิทยุ ใหกดปุมกลมที่เปนปุม “เลน” คางไว ประมาณ 2 วินาที จะเห็นตัวเลขที่หนาปดเริ่มวิ่ง แลวปลอยนิ้ว ปลอยใหตัวเลขวิ่งจาก 87.5 จนถึง 108.0 ครบ 1 รอบกอน ใช เวลาประมาณ 2 นาที แลวหนาปดจะอยูนิ่ง นี่คือ สแกน เสร็จสมบูรณแลว 9. ศึกษาการใชงานวิทยุเพิ่มเติม ไดที่ คูมือการใชงาน มีแนบมาในกลอง หรือ เปด YouTube เพื่อดูสาธิตวิธีการใชงานโดยคนหาคําวา “วิทยุบุญ” (จัดทําโดยทีม อาสาวิทยุบุญ)


ปจจุบัน มีผูปวยที่ไดรับวิทยุบุญชุดแรกฟงจนจบแลว และหลายทานสนใจ ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม อีกทั้งมีผูติดตอขอวิทยุบุญเพื่อมอบใหแกผูสูงวัย เยาวชน และ เพื่อนชาวตางชาติ ไดศึกษาธรรมะงายๆ ยามวาง ทีมงานวิทยุบุญจึงไดจัดทํา Master Files เพิ่มเติม โดยแบงเปนชุดดังตอไปนี้

๑) วิทยุบุญชุดธรรมะโอสถ เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป ผูสูงวัย ผูปวยและคนดูแล ประกอบดวย  ไฟลหนังสือและธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการเจ็บปวย เนนใหเกิด กําลังใจ บรรเทาทุกขทางใจ ใหเกิดความเขาใจในเรื่อง กายและจิต ชวยใหทําใจยอมรับ เมื่อไมยื้อ ไมยุด จิตเริ่มปลอยวาง เวทนาทาง กายก็อาจเบาบางลง


 ไฟลเสียงดนตรีบรรเลงทั่วไป ดนตรีสมาธิ เพื่อการผอนคลาย ไฟล เสียงนําทางในนาทีชิงภพสําหรับบุคคลทั่วไป จนถึงนักปฏิบัติธรรม บทสวดมนตตางๆ โดยหวังวาจะชวยใหผูปวยมีจิตใจที่สงบ ระลึกถึง กุศลที่เคยทํา นอมรําลึกถึงพระรัตนตรัย  ไฟลเสียงการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เพื่อชวยใหผูดูแลเขาใจ ผูปวยยิ่งขึ้น  ธรรมเทศนาฟงสบาย เสียงอานหนังสือนิยายธรรมะ เชน มักกะลีผล ลีลาวดี ชวนมวนชื่น ชีวิตนี้นอยนักแตสําคัญนัก มื ค อ มนุษย เสียดายคนตายไมไดอาน ฯลฯ บทสวดมนต เหมาะสําหรับผู เริ่มตนสนใจธรรมะหรือผูสูงอายุทั่วไป เนื้อหาเนนสราง ความเขาใจ ในเรื่องบาปบุญคุณโทษ เสริมสรางสัมมาทิฏฐิ ใชเวลาที่เหลืออยูให คุมคาสมกับมีบุญไดเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา


๒) วิทยุบุญสําหรับเยาวชนและครอบครัว ประกอบดวย นิทานธรรม นิทานชาดก เพลงธรรมะเบิกบาน เหมาะสําหรับ พอ แมเปดให ลูกๆฟงกอนนอน หรือ ในรถ สงเสริมใหเยาวชนเขาใจในเรื่อง จริยธรรม คุณธรรม ศีล พุทธประวัติ อะไรคือบุญที่ควรกระทํา อะไรคือบาปที่ควรหลีกเลี่ยง

๓) วิทยุบุญสําหรับชาวตางชาติ ประกอบดวย ธรรมเทศนาภาษาตางชาติ ถามตอบ เพื่อประโยชนในการศึกษาพระธรรม ของชาวตางชาติ

๔) วิทยุบุญชุดพิเศษตามวาระ

เชน ชุดรวมธรรมเทศนา พระไพศาล วิสาโล


สารบัญวิทยุบุญ สําหรับเยาวชนและพอแม กดเลข

• •

• •

เพลงพระราชนิพนธ ความฝนอันสูงสุด (ศิลปนเด็ก) ................................................... 1 ชมสวน โดย เสถียรธรรมสถาน (บทเพลง) ............................. 2-5 นิทานสีขาว โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา......................... 6-102 (นิทานธรรมะ) กวี ดนตรี นิทาน สืบสาน คุณธรรม ...................................... 103-114 นิทานแตงและอานโดยแมเอ เสียงเด็ก ลูกแพร (นิทาน) นิทานคติธรรม (นิทาน) ...................................................... 115-129 เสียงอานพุทธประวัติฉบับยุวชน .......................................... 130-135 (ฉบับสีลาจารภิกษุ) พุทธทาสภิกขุ (แปล)


• •

• • •

กดเลข ทศชาติชาดก (เสียงอานหนังสือ) .......................................... 136-145 ใตเบื้องยุคลบาท โดย พอ.พิเศษ ทองคํา ศรีโยธิน...................146-148 และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (เสียงอานหนังสือ) รามายณะ ............................................................................... 149 ชอปปงบุญ โดย ขวัญ เพียง (เสียงอานหนังสือ) ....................150-198 สอนแมหัดปฏิบัติธรรม ........................................................ 199-222 โดย อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง (เสียงอานหนังสือ) มักกะลีผล ชีวประวัติพระธรรมสิงหบุราจารย .......................223-319 (หลวงพอจรัล ฐิตธมฺโม) ชวงกอนบวช โดย อ. สุทัสสา ออนคอม (ธรรมนิยายอัตชีวประวัติ)


• •

• •

กดเลข นารีผล ชีวประวัติพระธรรมสิงหบุราจารย............................ 320-416 (หลวงพอจรัล ฐิตธมฺโม)ชวงบวช โดย อ. สุทัสสา ออนคอม (ธรรมนิยายอัตชีวประวัติ) หนังสือเพื่อนรวมโลก โดย พระไพศาล วิสาโล .................... 417-437 โดย สะการะ อุดมเวช/พีรศักดิ์ ถึงแกว (เสียงอานหนังสือ) ธรรมะฟงสบาย 2 โดย พระประสงค ปริปุณฺโณ................... 438-448 โดยกลุมธรรมะกลับตาลปตร (รวมธรรมเทศนา) คายธรรมะเพื่อเยาวชน โดย พระประสงค ปริปุณฺโณ ............ 449-455 คําพอคําแม โดย พระธรรมกิตติวงศทองดี สุรเดโช .............. 456-469 โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต (เสียงอานหนังสือ) เพลงคุณธรรม (บทเพลง) ..................................................... 470-486 จีวัน ลุงจี ปาติ่ง และแกง 3 จี (บทเพลง) ................................ 487-494


• • •

• •

กดเลข คาราโอเกะธรรม โดย ทีมงานธรรมะกลับตาลปตร ..............495-505 (บทเพลง) บทเพลงสําหรับครอบครัว พอแมลูก .................................... 506-517 โดย วงจีวัน (บทเพลง) เพลงธรรมะสําหรับเด็ก (บทเพลง) ........................................ 518-521 เพลงเพื่อพอหลวง (บทเพลง)................................................ 522-534 บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (บทเพลง) .............................. 535-545 เพลงรําลึกถึงพอ (บทเพลง) .................................................. 546-557 สรภัญญะ "รัตนตรัยบูชา" โดย ปาน ธนพร............. 558-564 (บทสวดมนตมีทํานอง)


วิทยุบุญสำหรับเยาวชนและพ่อแม่  

เนื้อหาประกอบด้วย : นิทานธรรม นิทานชาดก เพลงธรรมะเบิกบาน เหมาะสำหรับ พ่อ แม่เปิดให้ลูกๆฟังก่อนนอน หรือ ในรถ ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจในเรื่อ...

วิทยุบุญสำหรับเยาวชนและพ่อแม่  

เนื้อหาประกอบด้วย : นิทานธรรม นิทานชาดก เพลงธรรมะเบิกบาน เหมาะสำหรับ พ่อ แม่เปิดให้ลูกๆฟังก่อนนอน หรือ ในรถ ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจในเรื่อ...

Advertisement