Συνέντευξη

Page 1

Σπλέληεπμε Σίζζπο Δνύηζηνπ Αμηνιόγεζε Φξήζηε: Αgrinionet! - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΘΣ Σπληάρζεθε από ηελ Δήκεηξα Λανπόδε Πέκπηε, 07 Απξίιηνο 2011 14:44

Εξ. H ηνικεξή παξνπζία ηεο Σνιάλδ ζηηο Δνύιεο ηνπ Ζαλ Ζελέ , ε Σίζζπ Δνύηζηνπ , είλαη ην θνξίηζη πνπ λνηάδεηαη λα δηνξζώζεη όια ηα ιάζε ηεο Κιαίξεο θαη μέξεη λα ζπγρσξεί;Ή είλαη ή γπλαίθα πνπ νδεγεί ηα πξάγκαηα ζηε θπζηθή ηνπο ηξνρηά ; Σ.Δ. H Σνιάλδ δελ ζέιεη λα δηνξζώζεη ηελ αγαπεκέλε ηεο αιιά ζέιεη λα ηελ δεη δπλαηή , έηνηκε , απνθαζηζκέλε λα ελαληησζεί , λα εμεγεξζεί ζηελ αλία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηεο. Η Σνιάλδ δελ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηεο αιάλζαζην , μέξεη όηη δελ δηαθέξεη από ηελ Κιαίξε. Σπλαληάεη ζηελ αζσόηεηα θαη ηε λσρειηθόηεηα ηεο Κιαίξεο ην δηθό ηεο δηζηαγκό, ηηο δηθέο ηεο θνβίεο. Δελ ππάξρεη θάηη λα ζπγρσξήζεη, ε πξνδνζία, ε ζθιαβηά, ε απεηιή δελ ζπγρσξνύληαη. Εξ. Είζαη ηόζν απόιπηε αιιά θαη εθξεθηηθή όζν ε Σνιάλδ πνπ ππνδύεζαη ζηηο «Δνύιεο»; Σ.Δ.Η Σνιάλδ ζίγνπξα είλαη πην δπλακηθή από νπνηαδήπνηε γπλαίθα πνπ έρσ γλσξίζεη. Κάζε ξόινο, θάζε ραξαθηήξαο ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ είλαη έλαο ππεξ-ραξαθηήξαο όρη κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο αιιά κε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ηνλ θάλνπλ κνλαδηθό. Η Σνιάλδ είλαη κνλαδηθή. Εξ. Είλαη επράξηζην γηα όινπο εκάο λα παξαθνινπζνύκε ηε γέλλεζε κηαο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ Θλζηηηνύην Πεηξακαηηθώλ Τερλώλ κε ζαθή θαιιηηερληθή θαη πνιηηηθή άπνςε γηα ην ζέαηξν, αιιά θαη γηα ηελ ζύγρξνλε θνηλσλία . Τν πην ελδηαθέξνλ, είλαη όηη ε ζεαηξηθή ζαο νκάδα, ζε πείζκα ησλ ραιεπώλ θαηξώλ παξνπζηάδεη ηε δνπιεηά ηεο, θαη ηνικά λα αλεβάζεη έλα έξγν αξθεηά δύζθνιν κε κηα λέα πξννπηηθή πνπ ν Τάζνο Σαγξήο ζθελνζεηεί αιιά θαη ζέηεη εμαηξεηηθά επίθαηξνπο πνιηηηθνύο , θηινζνθηθνύο αιιά θαη ππαξμηαθνύο πξνβιεκαηηζκνύο . Γίλεηαη ηειηθά απνδεθηό, ζα ππάξμεη ζπλέρεηα ζε απηό πνπ ε Σνιάλδ αληηπαιεύεη ; Σ.Δ. Η παξάζηαζε αγθαιηάζηεθε από πνιύ θόζκν. Αξθεηνί «άγλσζηνη θίινη» ζπγθηλεκέλνη


ζην ηέινο κνπ έιεγαλ πσο «ήξζε ν θαηξόο……». Πνιινί άιινη θαληάδνληαλ ηελ εμέιημε ηεο Σνιάλδ, αλαξσηηόληνπζαλ γηα ην ηί θάλεη όηαλ ηειηθά ε παξάζηαζε ηειεηώλεη. Μηα θνξά έλαο ζεαηήο ζνθαξίζηεθε από ηελ ππόζηαζε ηεο Κπξίαο πνπ ηνπ ζύκηδε ην αθεληηθό ηνπ ζηε δνπιεηά, ηόζν γιπθηά, ηόζν αξηζηνθξαηηθή αιιά θαη ηόζν ςπρξή, ηόζν απάλζξσπε ηειηθά. Τν αλ ζα ππάξμεη ζπλέρεηα ζε απηό πνπ ε Σνιάλδ νλεηξεύεηαη εμαξηάηαη από ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, από ην πάζνο καο γηα ειεπζεξία, από ηελ αησληόηεηα ησλ εθεβηθώλ καο νλείξσλ ή κάιινλ από ηνλ ηξόπν πνπ ζα σξηκάζνπλ ηα εθεβηθά καο όλεηξα. Εξ. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πίζηεο ζηελ ηδέα ηεο αιιαγήο ηνπ θόζκνπ ηεο Σνιάλδ; Αμίδεη λα αθήζεηο ηνλ «θαλνληθό ηξόπν δσήο σο δνύια» θαη λα πεξάζεηο ζηελ έληαζε ηεο θηλεκαηηθήο δξάζεο θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηνπ θόλνπ; Έρεη λόεκα απηή ε ζπζία; Μπνξείο κέζα ζηνλ θνηλσληθό αγώλα λα αγαπάο ηελ Κιαίξε κε απηό ην ηνικεξό πάζνο ; Σ.Δ.Η Σνιάλδ θαη ε Κιαίξε δελ θαηαθέξλνπλ λα δξαπεηεύζνπλ από ηηο δσέο ηνπο. Όπσο άιισζηε θαη νη αδεξθέοPapin. Η Cristine (Σνιάλδ) πεζαίλεη ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη ε Lea (Κιαίξε) επηζηξέθεη ζηνλ ςπραλαγθαζηηθό θόζκν ηεο κεηέξαο ηεο εξγαδόκελε πάιη σο θακαξηέξα σο ην ηέινο ηεο δσήο ηεο. Τν ηέινο πνπ δίλνπλε νη εξσίδεο ηνπ Ζελέ είλαη ίζσο ηειηθά πνην αηζηόδνμν, κέζα ζηελ κειαγρνιία ηεο ζπλζήθεο. Η Σνιάλδ δσληαλεύεη ηα όλεηξα καο κέζα ζηελ αγθαιηά ηεο απηόρεηξαο αγαπεκέλεο ηεο. Δελ ππάξρεη δξάζε, δελ ππάξρεη θηλεκαηηθή δξάζε θαη όκσο εκείο γλσξίδνπκε όηη ε Σνιάλδ ζα ζπλερίζεη ην δξόκν ηεο, ηνλ αγώλα καο, δαθξύδνληαο γηα όινπο απηνύο ηνπο θίινπο, ηηο θίιεο, ηνπο ζπληξόθνπο θαη ηηο ζπληξόθηζζεο πνπ ράζεθαλ ζηνλ δξόκν, πνπ απηνθηόλεζαλ, θπιαθίζηεθαλ, δνινθνλήζεθαλ. Η απόγλσζε ησλ δύν θνξηηζηώλ, ην πάζνο ηνπο γηα ειεπζεξία παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ζε έλα θαληαζηηθό παηρλίδη αιιά κάιινλ θαη ζε έλα παξόληα ρξόλν. Η απόθαζε ηνπο είλαη ηειηθά ππαξμηαθή, όρη ζηεγλά πνιηηηθή ή ηδενινγηθή. Είλαη κηα απόθαζε απόγλσζεο, απόθαζε ειπίδαο αιιά θαη κηα απόθαζε αγάπεο. Οη δύν εξσίδεο ειπίδνπλ ζηελ επαηζζεζία ηνπ ζεαηή. Εξ. Η Σνιάλδ βάδεη ην εξώηεκα ηε δηθήο ηεο επζύλεο πνπ ε Κιαίξε κπαίλεη ζε πεξηβάιινλ απειπηζίαο ; Σ.Δ. Δελ λνηώζεη ελνρέο γηα ηελ αδπλακία ηεο αγαπεκέλεο ηεο. Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ πην σκή θαη απάλζξσπε από ηνλ αθξαίν κηθξόθνζκν ηεο δνινθνληθήο «δηαζηξνθήο» ηνπο. Η αδπλακία ηεο Κιαίξεο είλαη θαη δηθήο ηεο αδπλακία. Η Σνιάλδ καξαδώλεη, ηξνκάδεη κε ηελ απόθαζε ηεο Κιαίξεο. Εξ. Απηή ηελ επνρή ην έξγν ηνπ Ζαλ Ζελέ «Οη δνύιεο» είλαη επίθαηξν;Τη ξόιν κπνξεί λα παίμεη ν Ζαλ Ζελέ ζηνπο θαηξνύο καο ; Σ.Δ. Εμεγέξζεηο γίλνληαη αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ αλζξσπόηεηα θαη αλνίγνπλ ζπλερώο λένπο δξόκνπο θαη ηξόπνπο λα ζθεθηόκαζηε, λα θαηαιαβαίλνπκε ηνλ θόζκν θαη λα ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα ειεπζεξία. Τα αίηηα αιιάδνπλ, αιιά ν ππξήλαο ηεο ακθηζβήηεζεο είλαη ν ίδηνο. Ο θαηαλαγθαζκόο, ε αδηθία, ε αδηαθνξία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηξώλ καο. Κάπνηε ππήξραλ απνηθηνθξάηεο θαη ζθιάβνη (αθόκα ππάξρνπλ), ηώξα ππάξρνπλ αθεληηθά θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη. Κάπνηε ππήξρε ν βαζηιηάο, ηώξα ππάξρεη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν θαη ε Παγθόζκηα Τξάπεδα. Η Κύξηα είλαη πνιύ επγεληθή, αξηζηνθξαηηθή, θηιόηηκε. Η Κπξία θαλεξώλεη ηελ αγάπε ηεο κε ηηο θηιαλζξσπίεο ηεο. Η ςπρξόηεηα, ε αζπδνζία, ε θαηαπίεζε, ε απαλζξσπηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ πιαληόληαη ζαλ θαληάζκαηα πάλσ από ηηο ππάθνπεο δσέο καο. Άιινη ηα βιέπνπλ, άιινη δελ ηα βιέπνπλ θαζόινπ. Κάπνηνη εμεγείξνληαη, θάπνην πηζηεύνπλ πσο δελ ππάξρεη ιόγνο λα εμεγεξζνύλε. Σήκεξα ν θαπηηαιηζκόο πξνζθέξεη ηα πάληα, θαη πάλσ από όια ηελ αζθάιεηα ηνπ «σο έρεηλ». Όηαλ ζα μεπεξάζνπκε ηνπο θόβνπο καο, ηηο αλαζθάιεηεο καο ηόηε είκαζηε έηνηκνη λα ζπλαληεζνύκε ζην θνηλό όρεκα ηεο νπηνπίαο. Μηα νπηνπία πνπ είλαη εδώ δίπια καο, κέζα καο.


Εξ. Μπνξεί ηειηθά λα αιιάμεη ν θόζκνο ρσξίο βία; Σ.Δ. Η ηζπαληθή επαλάζηαζε ηνπ 1936, ν Μάεο ηνπ 1968, νη εξγαηηθέο απεξγίεο ηνπ 1917, ε πηώζε ηεο ρνύληαο ηνπ 1974 θαη άιιεο πνιιέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ήηαλε αηκαηεξέο ζπγθξνύζεηο κε ηελ άξρνπζα ηάμε. Όηαλ νη άλζξσπνη μεζεθώλνληαη ζπλαληνύλε ηελ αζηπλνκία, όηαλ νη πξνιεηάξηνη απνθαζίδνπλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ην θνηλνβνύιην ζπλαληάλε ηνλ ζηξαηό. Η εμεγεξζηαθή βία είλαη ε επηινγή λα κελ είζαη ζύκα, είλαη κηα ζπλζήθε ηαμηθήο, θνηλσληθήο θα πνιηηηζκηθήο πάιεο. Εξ. Πώο ήηαλ ε εκπεηξία κεηά ηελ παξάζηαζε ζαο ; Σ.Δ. Μνπδηαζκέλε. Πάληα κεηά από θάζε παξάζηαζε, είκαη κνπδηαζκέλε…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.