Page 50

50

Söker du fler artiklar?  Kontakta din återförsäljare!

2m BROMS­ RENGÖRARE

2m PTFE TORR­ SMÖRJMEDEL

HELSYNTETISK

• För snabb ren­göring och avfettning av bromsar och bromsdelar • Snabb avdunstning • Universal­avfettning

• Effektivt PTFE-smörjmedel för metaller, plast, gummi m m • Efterlämnar en torr silikonfri smörjfilm • Hög penetreran­ de förmåga i brett temperatur­intervall, -60°C – +260°C • 400 ml

das

das

2m - Bromsrengörare är det perfekta medlet för enkel rengöring och avfettning. På grund av den höga avdunstningshastigheten lämnas inga rester kvar och ett snabbt och effektivt arbetssätt utlovas. Huvudområdet för 2m Bromsrengörare är avfettning och rengöring av metalliska ytor och glas, det avlägsnar effektivt oljor, fetter, hartser, tjära, vax m.m. Bruksanvisning: Skakas väl före användning. Spraya på området som skall rengöras och låt rinna av. Vid tungt nedsmutsade ytor, upprepa processen.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C. Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor, flammor,och andra antändningskällor.

das

Rökning förbjuden. Spraya ej över öppen eld eller andra antändnings­ källor. Får ej punkteras eller brännas och det gäller även tom behållare.

S BROMÖRARE RENG

Varning: Kan påverka plast och färg, prova därför först.

Art.nr:

Förvaras utom räckhåll för barn. Kan orsaka hudirritation. Kan orsaka dåsighet och yrsel. das

Vid hudirritation: Tvätta med tvål och vatten, består problemen kon­ takta sjukvården. Vid inandning: Se till att få frisk luft, består problemen kontakta

och sjukvården.görare rengöring för enkel 2m - Bromsren medlet höga avdunstochlångtidseffekter. Giftigt för vattenlevande av denorganismer kvarmed är det perfekta På grund inga rester lämnas avfettning. Innehållheten / behållare lämnas tillutlovas. återvinningsstation. ningshastigoch effektivt arbetssätt är av- cyklisk, aceton. Innehåller kolväten, C7, n­alkaner, isoalkaner, örare ett snabbt ytor och för 2m Bromsreng ådet hart-doftämnen. av metalliska Innehåller 30% eller flera alifatiskafetter, kolväten, Huvudomr oljor, och rengöring effektivt fettning avlägsnar glas, det vax m.m. ser, tjära, isning: g. och låt Bruksanvföre användnin skall rengörasupprepa Skakas väl området som de ytor, på nedsmutsa Spraya Vid tungt rinna av. processen. färg, prova plast och

S E OM AR BR NGÖR RE

2m PTFE 2010 SMÖRJOLJA

solljus och aerosol. Skyddas mot värme, för Extremt brandfarlig sprängas vid uppvärmning. Får ej utsättas Kan över 50°C. lor. Tryckbehållare: för temperaturer antändningskäl antändnings­ får inte utsättas flammor,och andra eller andra gnistor, öppen eld tom behållare. heta ytor, Spraya ej över och det gäller även eller brännas Rökning förbjuden. ej punkteras källor. Får barn. yrsel. räckhåll för dåsighet och kon­ Förvaras utom Kan orsaka består problemen hudirritation. Kan orsaka tvål och vatten, Tvätta med

• Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande • PTFE-tillsatser sörjer för god smörjning även under högt tryck och höga temperaturer • -30°C – +250°C • 400 ml

kontakta Vid hudirritation: problemen takta sjukvården. att få frisk luft, består Se till . Vid inandning: med långtidseffekter sjukvården. organismer ion. vattenlevande återvinningsstat Giftigt för lämnas till cyklisk, aceton. behållare isoalkaner, Innehåll / C7, n­alkaner, doftämnen. kolväten, kolväten, Innehåller flera alifatiska 30% eller Innehåller

0 & Co. KG GmbH 9305/828 Maukner +49 (0) 2m MichaelEstenfeld * Tel. D-97230 aukner.de .de www.2m-mm-maukner service@2

påverka 2m Michael GmbH & Co. KG Kan Maukner Varning: D-97230 Estenfeld * Tel. +49 (0) 9305/8280 därför först. www.2m-maukner.de service@2m-maukner.de

0

Nr.: 10000

Artikel-

Artikel-Nr.: 100000

100000 500 ml 500 ml 650

100510 1

2 6 0 0 6 5

0 7 0 0 8 0

66:FARA

e

500 ml

5 liter

1

FARA 650

0 6 5 2 6 0

e

499:-

0 8 0 0 7 0

100520 10 liter

803:-

100524 60 liter

3885:58:-

100428 0,5 liter Refill

2m WEM 40 MULTISPRAY • Spraya brett eller med precision • Rostlöser, driver ut fukt, skyddar mot rost samt rengör och smörjer

129:–

166:–

Art.nr: 200520

Art.nr: 200250

2m MOS2 ROSTLÖSARE

2m KEDJESPRAYFETT

• För lossning av fastrostade bultar, skruvar, muttrar etc. • Suverän vid demontering av ”omöjliga” arbeten. • 400 ml

• Kedjesprayfett med mycket god vidhäftning • Hög penetreran­ de förmåga i brett temperatur­ intervall, -40°C – +200°C • 400 ml

das

H-fraser: 225 304

das

Art.nr:

315

det medel när allround lösning, kon­ 40 är ett g, rost 2m - WEM g, rengörin l. gäller smörjning och underhål takt förbättrin e ljud, smörjer per: och fjädrar, Egenska gnissel och knarrand , leder, r ng­ gångjärn samt undanträ k Eliminera verktyg, ande gängor, tunn, antistatis mer. Fuktavvis samt mycket en mycket. Rostlösande krypför­ ande. Lämnar efter torkning ng och skyddsfilme. God vidhäftni skyddand måga. g samt visning: Vid Vid rostlösnin Bruksan användning. med WEM 40. före rikligt WEM 40. Skakas g, applicera tunt lager rengörin appliceras ett g smörjnin

40

M AY WUELTISPR M

200309 400 ml 3 UN 199Liter

200307 5 liter Inhalt:

336

aerosol. Extremt brandfarlig inandning vara dödlig. och Kan vid förtäring hudirritation. Kan orsaka . yrsel. dåsighet och med långtidseffekter Kan orsaka organismer vattenlevande hud eller hudsprickor. Skadligt för kan ge torr exponering Upprepad

das

das

412 EUH066

P-fraser: 102 210

barn. andra räckhåll för flammor och Förvaras utom heta ytor, gnistor, för värme, Får ej utsättas lor. Rökning förbjuden. lor. antändningskäl antändningskäl eller andra öppen eld även tom behållare. Spraya ej över och det gäller blemen

211 eller brännas består pro 2m - WEM ärtvålett allround medel när det och vatten, Får ej punkteras40 med Tvätta 251 kontakta Vid hudirritation: gäller rengöring, problemen rost lösning, kon­ 302 + 352.1smörjning, kontakta sjukvården. att få frisk luft, består Se till över 50°C. Vid inandning: och underhåll. takt förbättring 304 + 340 för temperaturer 410 + 412

sjukvården. inte utsättas tion. solljus och får Skyddas mot för farligt återvinningssta

Innehåll / behållare Egenskaper: lukttillsatser. 501 (petroleum), kolväten samt tung. cyklisk destillat 30% eller flera isoalkaner, knarrande Innehåller vätebehandlad Eliminerar gnissel ljud, smörjer n-alkaner, och nafta (petroleum), kolväten, C7, Innehåller lätta nafteniska, gängor, verktyg, ing. leder, fjädrar, och vätebehandlade : gångjärn, ingsklass Risk för vattenföroren ing): Vattenföroren mycket mer. Fuktavvisande samt undanträng­ Klass 2 (självutvärder 80 & Co. KG GmbH 9305/82 antistatisk ande. LämnarMaukner en mycket (0) tunn, Tel. +49 2m MichaelEstenfeld * skydds film efter torkning. Rostlösande samt D-97230-maukner.de ner.de www.2m 2m-mauk skyddande. God vidhäftning och krypför­ 200308 service@ / 10L: 200307 måga. r.: 5L:

H-fraser: 225 304

40 Y WEM SPRA

73:-

Artikel-N

TI MUL

Bruksanvisning: FARA Skakas före användning. Vid rostlösning samt rengöring, applicera rikligt med WEM 40. Vid smörjning appliceras ett tunt lager WEM 40.

919:-

5 10 Liter

1835:-

200308 10 liter

UN 1993 Inhalt:

200306 30 liter

5 Liter 10 Liter

4995:-

100428 0,5 liter Refill

2m VITT SPRAY­FETT

58:-

Extremt brandfarlig aerosol. Kan vid förtäring och inandning vara dödlig.

315

Kan orsaka hudirritation.

336

Kan orsaka dåsighet och yrsel.

412

Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066

Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser: 102

Förvaras utom räckhåll för barn.

210

Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor, flammor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

211

Spraya ej över öppen eld eller andra antändningskällor.

251

Får ej punkteras eller brännas och det gäller även tom behållare.

302 + 352.1 Vid hudirritation:Tvätta med tvål och vatten, består problemen kontakta sjukvården. 304 + 340

Vid inandning: Se till att få frisk luft, består problemen kontakta sjukvården.

410 + 412

Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

501

Innehåll / behållare för farligt återvinningsstation.

Innehåller 30% eller flera kolväten samt lukttillsatser. Innehåller kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cyklisk destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska, nafta (petroleum), vätebehandlad tung. Vattenföroreningsklass : Klass 2 (självutvärdering): Risk för vattenförorening.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG D-97230 Estenfeld * Tel. +49 (0) 9305/8280 www.2m-maukner.de service@2m-maukner.de

Artikel-Nr.: 5L: 200307 / 10L: 200308

FARA

129:–

129:–

Art.nr: 100019

Art.nr: 100070

2m SPRAYFETT

2m SILIKONSPRAY

• Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande • PTFE-tillsatser sörjer för god smörjning även unfer högt tryck och höga temperaturer • 400 ml

• Smörjer, rostskyddar, fuktutdrivande • Extremt god krypförmåga • Mycket god vidhäftning • -30°C – +250°C • 400 ml • Efterlämnar en tunn smörjfilm

117:–

121:–

80:–

Art.nr: 100367

Art.nr: 100470

Art.nr: 100300

• Glid- och smörj­ spray för universellt ändamål • För plast, gummi och metaller • Vattenfast, väderoch temperaturbeständig från -30°C – +480 °C • Avlägsnar pipiga och knarrande ljud • 400 ml


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.