Page 1


Bornova’ da h astane , m e tro, ünive rsite ve otoyolları bir arada bulunduran bu bölg e yoğun bir yaya ve araç trafiğine sah ip tir.Proje de ilk olarak bu sorun üz e rine g idilm iş , k e nt ve h astane yi ik i k utba ayı ran z e m in k otunda de vam e de n yolye rin altı na alı narak z e m in k otta bir süre k lilik sağlanm ı ş tı r.M e vcuttak i Eg e Ünive rsite si Hastane si’ nde n g e le n ak slar tutularak ve k e nte doğru uz anacak ye ni ak slar be lirle ne re k h astane ye rle ş k e sine e nte g re olacak ye ni bir ye rle ş im öne rilm iş tir. Böyle ce k e nt ve h astane arası ndak i bu tam p on bölg e de bu ik i k utbu bağlayan bir alan yaratı lm aya çalı ş ı lm ı ş tı r. Ana ak slar iç bah çe le re doğru uz anarak de vam e tm e k te ve bu bah çe le rde ye ş ilile te rap i öne rilm e k te dir


konut bölgesi

küçükpark

metro üniversite acil

poliklinik

ergen bağı mlı lı k psikiyatri

çocuk psikoterapi konaklama yetiş kin psikoterapi ana sağlı k kütlesi

cafe-sergi

atölyeler

cafe-kütüphane

fizyoterapi

konferans

cafe-satı ş


Mimari Portfolyo '17  
Mimari Portfolyo '17  
Advertisement