Page 1

จิต รกรรมลายทองร่ว ม สมัย contemporary laithong painting


ตู้พ ระธรรมวัด เซิง หวาย


ที่มาและความสำาคัญของปัญหา เทคนิควิธีการของลายรดนำ้า และลายกำามะลอ เป็นงาน จิตรกรรมประเภทเอกรงค์ เป็นงานพุทธศิลป์ทแ ี่ สดงถึง ภูมป ิ ัญญาของไทยแต่โบราณ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธี การเขียนด้วยนำ้ายาหรดารบนพื้นรักสีดำา แล้วปิดทองรดนำ้า โดยมีแรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายแบบอุดมคติ จาก พันธุ์พฤกษาตามธรรมชาติ ด้วยลีลาของเส้นสายหลาก หลายขนาด สร้างความลวงตาให้เกิดมิติและนำ้าหนักบน แผ่นระนาบด้วยกระบวนการทีซ ่ ับซ้อน โดยเนือ ้ หาที่เชื่อม โยงกับพระพุทธศาสนา นับเป็นมรดกทางปัญญาสืบทอด มายังลูกหลาน ส่งอิทธิพลถึงการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ความรู้สก ึ และจินตนาการ ทีบ ่ รมครูช่างไทยสืบสาน


เป้า หมายและ วัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าและทดลองหาแนวทางการ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม อันมีทม ี่ าจากลายรดนำ้าและ ลายกำามะลอโบราณ ซึ่งอยูใ ่ นงานพุทธศิลป์อันทรง คุณค่า มีเอกลักษณ์ทางฝีมอ ื แบบบรมครูช่างไทย นำาวิธี การมาคลี่คลายเป็นผลงานจิตรกรรมลายทองร่วมสมัย โดยมุง่ เน้นการแสดงออกในลักษณะเฉพาะตน รวมถึง เป็นการศึกษาค้นคว้าทดลองใช้ วัสดุใหม่ในยุคปัจจุบัน มาร่วมสร้างเป็นผลงาน เพื่อแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการของข้าพเจ้าในแนวเรื่องป่า หิมพานต์


วิธ ี วิท ยา  1. การศึกษาลายรดนำ้าและลายกำามะลอตามสถาปัตยกรรมและ

ศิลปะวัตถุในยุคสมัยต่างๆ

 2. ศึกษาถึงเทคนิคกระบวนการลายรดนำ้าของโบราณ  3. ทดลองหาวัสดุใหม่บางอย่างมาทดแทน ที่หายากในปัจจุบัน

มาร่วมในการสร้างสรรค์

 4. ศึกษาคุณค่าด้านรูปแบบและเนื้อหาจากงานจิตรกรรมแบบ

ประเพณีเพื่อนำามาพัฒนา ผสมผสานกับการแสดงออกส่วนตน

 5. พัฒนาแบบร่างให้สมบูรณ์ ก่อนสร้างสรรค์งานจริง  6. ปฏิบัติงานจิตรกรรมลายทองร่วมสมัย


1. การศึก ษาลายรดนำ้า และลาย กำา มะลอตามศิล ปะวัต ถุใ นยุค สมัย ต่า งๆ


1.1 การศึก ษา ลายรดนำ ้า ้า แบ่ง ออก ลายรดนำ เป็น 2 ลัก ษณะ

ช่างชั้นสูง

ช่างชาว บ้าน


ตู้พระธรรม สมัยรัตนโกสินทร์ ประตูลายรดนำ้า(พิพธ ิ ภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สถานแห่งชาติพระนคร พระนคร กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ)


1.2 ลายกำา มะลอ แบ่ง ลายกำา มะลอออก เป็น 2 ลัก ษณะ

ลิกเพื่อแก้ไขลักษณะของข้อความต้นแบบ

 ระดับที่สอง  ระดับที่สาม

 ระดับที่สี่  ระดับที่หา ้

ลายรดนำ้า+ กำามะลอ

ลายกำามะลอ


กระบวนการ

ลายรดนำ้า


วัส ดุอุป กรณ์


มารูจ ้ ัก ยาง รันกของเหลวเหลื กัน องข้นคล้ายนม มีลักษณะเป็

ยางรัก เมื่อถูกแสงแดดและอากาศนานๆ จะทำาปฏิกิริยา สี จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลและเข้มขึ้นเรื่อยๆ จน กลายเป็นสีดำา มีคณ ุ สมบัติในด้านความคงทนถาวร รัก นำ้า เกลี้ย ง คือยางรักดิบทีผ ่ ่านการกรองมาเป็นอย่างดี โดยปราศจากเศษสิ ต่า้ย งๆงทีน รัก สมุก คือรักนำ้า่งเกลี ่ ำามาผสมฝุ่นถ่านละเอียด หรื ขี้เดถ้าจากใบตองแห้ รักอเช็ คือรักนำ้าเกลีง้ยงนำามาเคี่ยวไฟ เพื่อไล่นำ้าหรือ นำ้ามันทีอ ่ าจมีอยู่ให้ละเหยไป


ต้น รัก


ยาง ยางรัก รัก


การเตรีย มพื้น


เตรีย มรัก สมุก

ทาพื้น ด้ว ย รัก สมุก เพื่อ ลบรอย เซี่ย นไม้

พื้น ที่เ สร็จ สมบูร ณ์ พร้อ มใช้ง าน


นำา กระดานที่ร องพื้น ด้ว ยยางรัก มาทำา ความ สะอาดความมัน ออกให้ห มด โดยการนำา ผงดิน สอพองมาละลายนำ้า แล้ว ขัด ลงบน พื้น ที่เ ตรีย มไว้แ ล้ว เช็ด ออก ด้ว ยผ้า สะอาดทำา แบบเดิม อีก 2 ครั้ง 1.


การร่า งแบบ


2. นำา แบบทีเ่ ตรีย มไว้ม าเจาะด้ว ยเข็ม (โบราณเรีย กว่า การปรุแ บบ)


3.ใช้ลูกประคบลูบให้ทั่ว ภาพ........จะได้ลายออกมา ดังรูป


หรดาล หรดาล เป็น แร่ห ิน ชนิด หนึง่ มีส ี เหลือ ง เนือ ้ แข็ง เป็น ส่ว นผสมของ กำา มะถัน กับ สารหนู


กาว กระถิน กาวกระถิน ได้จ ากยางของต้น กระถิน ณรงค์ มี ลัก ษณะไม่เ หมือ นกระถิน ทัว ่ ไป


ส้ม ป่อ ย ฝัก ส้ม ป่อ ย ใช้ฝักส้มป่อยตากแห้ง หาซื้อได้ตาม ร้านขายเครื่องสมุนไพรจีน สรรพคุณ ปิ้งให้เหลือง ชงนำ้าจิบแก้ไอ ขับเสมหะ เป็นยาถ่ายทำาให้อาเจียน


ผงหรดาล + นำ้า ฝัก ส้ม ป่อ ย + กาวกระถิน ผสมกัน ในอัต ราส่ว นทีพ ่ อเหมาะพอดี หรือ ประมาณ 1 :


4.ให้เ ขีย นตามเส้น โดยใช้ นำ้า ยาหรดาล


5.ถมพืน ้ ด้วยหรดารทัง้ ภาพ ตามรูป


6.เช็ด ด้ว ยยางรัก โดยใช้ส ำา ลี(โบราณเรีย ก ว่า รัก เช็ด )จนทั่ว ทั้ง ภาพ


7.เช็ด ออกให้ห มด(ถอนรัก )โดยใช้ผ า้ ที่ไ ม่ม ีข น ให้เ หลือ แต่ค วามเหนีย วเพีย งนิด หน่อ ยเท่า นั้น


ตีท อง

ทองคำา เปลว


8.ปิด ทองให้ท ั่ว


9. ใช้สำาลีปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆ นุม ่ ๆ กวดทองให้ทั่วงานให้ทองปิด สนิทและทองมีประกายขึ้น อย่า เช็ดแรง เช็ดเบาๆให้ทว ั่ ให้เรียบ


10.นำา ไปล้า งออก เรีย กว่า " การ รดนำ้า "คือ พรมนำ้า ให้ท ั่ว งานให้ช ม ุ่ แล้ว มา ทำา การล้า งนำ้า ออกโดยใช้ส ำา ลีเ ช็ด เบาๆ แล้ว ทำา ความสะอาดชิน ้ งานเสร็จ สมบรูณ ์


งานสร้า งสรรค์ จิต รกรรมลายทอง


ทดลองหาวัส ดุใ หม่บ างอย่า งมา ทดแทน ทีห ่ ายากในปัจ จุบ ัน มาร่ว ม ในการสร้า งสรรค์ ผ้า ใบขึง บน โครงเฟรม

พืน ้ ไม้


ยางรัก

สีน ำ้า มัน ตรา FLEX


สีโ ปสเตอร์

หรดาร


วัส ดุ อุป กรณ์ท เี่ พิม ่ ขึ้น นอก เหนือ จากเทคนิค เก่า

สี

ทองผง

สี แด ง สี นำ้าเ งิน สี เขีย ว


ศึก ษาคุณ ค่า ด้า นรูป แบบและเนือ ้ หาจากงาน จิต รกรรมแบบประเพณีเ พื่อ นำา มาพัฒ นา ผสมผสาน กับ การแสดงออกส่ว นตน ภาพไตรภูมิ (สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับ กรุงธนบุรี)


ภาพเขาวงกต(สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับ กรุงธนบุรี)

ภาพหิมพานต์ (สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี)


ภาพนารี ผล (สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ ง ศรี อยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี)


แบบร่า ง ก่อ นสร้า งสรรค์ง าน จริง

อโนดาด


อโนดาด

ไตรภูมิ


ปลาอานนท์

ปลาอานนท์


หิม พานต์


หิม พานต์


วัส ดุ อุป กรณ์ ที่ใ ช้ใ น การ สร้า งสรร ค์


ฏิบ ต ั ิง านจิต รกรรมลายทองร่ว มสมัย

ขั้น ตอนการทำา พื้น ผิว


ขั้นตอนการถมสี

ขั้นตอนการเขียน


วิธีการเช็ดสีนำ้ามัน ตรา แฟกซ์สีดำา(แทนรักเช็ด)

ขั้นตอนการถมสี


ปิดทองตามจังหวะทีต ่ ้องการ

เช็คความเหนียวของสี


ลงผงทอง

ลงผงทองตามจังหวะทีต ่ ้องการ


ภาพรดนำ้า

ภาพรดนำ้า


ทำาความสะอาด


แบ่ง ผลงานสร้า งสรรค์ ออกเป็น 2 ช่ว ง


ผลงาน ช่ว งที่ 1

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 นารีผล


ภาพผลงานชิ้นที่2 นารีผล


ภาพผลงานชิ้นที่ 3 นารีผล


ภาพผลงานชิ้นที่ 4 นารีผล


ผลงาน ช่ว งที่ 2

ภาพผลงานชิ้นที่ 1 อโนดาด


ภาพผลงานชิ้นที่ 2 อโนดาด


ภาพผลงานชิ้นที่ 3 อโนดาด


ภาพผลงานชิ้นที่ 4 ไตรภูมิ


ภาพผลงานชิ้นที่ 5 ไตรภูมิ


ภาพผลงานชิ้นที่ 6 ปลาอานนท์


ภาพผลงานชิน ้ ที่ 7 ปลาอานนท์


ภาพผลงานชิ้นที่ 8 ชมพูทวีป


ภาพผลงานชิ้นที่ 9 หิมพานต์


ภาพผลงานชิ้นที่ 10 หิมพานต์


ภาพผลงานชิ้นที่ 11 หิมพานต์


ภาพผลงานชิ้นที่ 12 หิมพานต์


ภาพผลงานชิ้นที่ 13 หิมพานต์


การวิเ คราะห์ท ฤษฎีเ ชิง เปรีย บเทีย บระหว่า งงานลาย รดนำ้า แบบโบราณและผลงานสร้า งสรรค์ “จิต รกรรม ลายทองร่ว มสมัย ”ของข้า พเจ้า

ลายรดนำ้าแบบโบราณ

ผลงานสร้างสรรค์ จิตรกรรมลาย ทองร่วมสม


ขอบคุณ ครับ

จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you