Page 1

Wysoki standard wysokich drzwi Drzwi sięgające sufitu, podkreślające indywidualny charakter wnętrza W dzisiejszych czasach design oferuje rozwiązania, które ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Jednocześnie jest to wyzwanie dla architektów i projektantów poszukujących nowatorskich rozwiązań w aranżacji współczesnych wnętrz. Zastosowanie nowoczesnej technologii pozwoliło na stworzenie systemu drzwi wysokich z ościeżnicą ukrytą w ścianie dla wszystkich tych, którym zależy nie tylko na funkcjonalności, ale i harmonii wnętrza. Umiejętność świadomego gospodarowania przestrzeni jest naturalnym kierunkiem rozwoju aranżacji  współczesnych wnętrz.  Ciekawym i nowatorskim rozwiązaniem połączenia designu i funkcjonalności są drzwi z kolekcji High Tech firmy PIU Design. Styl ten obejmuje  unikatowe linie kolorystyczne pokryte powłoką akrylową, wyróżniającą się wyjątkową głębią koloru – Acryl Line. Innowacyjność technologii akryli sprawia, że możemy spełnić nasze marzenia o wyjątkowych wzorach, podkreślających indywidualny charakter wnętrza. Unikatowe wykończenia, takie jak aluminium, tytan, złoto, srebro i kolory metalizowane czy ponadczasowa biel i czerń sprawiają, iż drzwi stają się ważnym elementem wystroju. Pojawiające się jakby znikąd, bez widocznych ościeżnic i zawiasów, zlicowane ze ścianą i w intrygującym kolorze.  Ukry cie wszyst kich ele men tów uzu peł nia ją cych sys tem wy so kich drzwi (oścież ni ca, za wia sy re gu lo wa ne w trzech płasz czy znach – tech no lo gia 3D, sa mo za my kacz, uszczel ka sa mo opa da ją ca) wpły wa na ich wy jąt ko wy de sign. Dzię ki wy so ko ściom skrzy deł się ga ją cym 220 cm, 240 cm, 260 cm mo że my wi zu al nie pod wyż szyć stan dar do we miesz ka nie. Tak wy so kie drzwi spra wia ją, że zmie nia się po strze ga nie wnę trza. Do dat ko wo moż li wość za sto so wa nia luster akrylowych na drzwiach (jed no- lub dwu stron nie) po zwa la zmie nić per spek ty wę. Jest to ide al ne roz wią za nie do ła zien ki, ko ry ta rza czy gar de ro by.  Gru bość skrzy dła zo sta ła zwięk szo na do 50 mm, w prze ci wień stwie do stan dar do wej 38–42  mm,  dla  uzy ska nia więk szej sta bi li za cji wy so kich skrzy deł oraz lep sze go wy tłu mie nia. Do dat ko wy pa nel izo la cji aku stycz nej wraz z sys te mem uszcze lek przy lgo wych do sko na le tłu mi dźwięk. Wnę trze po win no być  świa do mie za pla no wa ne pod wzglę dem aku stycz nym, za pew nia jąc miesz kań com ci szę i dys kre cję. Te mat za pew nie nia wła ści wej akustyki w ar chi tek tu rze wnętrz do pie ro się roz wi ja. Tym cza sem dźwię ko wy ba ła gan mo że być rów nie uciąż li wy co ba ła gan prze strze ni. Któż nie ma rzy, by po po wro cie z pra cy za nu rzyć się w za ci szu do mo we go za kąt ka, ma jąc za ścia ną sza le ją ce, peł ne ener gii dzie ci?  Ory gi nal ność i nie zwy kły de sign sys te mu drzwi PIU De sign spra wiają, że spraw dza ją się one za rów no w kla sycz nych, jak i no wo cze snych aran ża cjach wnętrz.

PIU Design tel./fax (22) 616 00 06 biuro@piudesign.pl www.piudesign.pl

PIU_AV1-2012_akcept  
PIU_AV1-2012_akcept  

http://www.piudesign.pl/images/pliki/PIU_AV1-2012_akcept.pdf

Advertisement