Page 1

¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

ÔnÓ$c^¸ MoMLjk¿ Mo¸¥q=oQLøOqO~MLl ¬FL$c ¬FL$c µ¥q O~×cõÂï µ¥q O~¾ JdƸÔoMc<j. O~¾ sHOqj FcŠ Â¥qÚ¼á$c CnÆNqjÍj. ¬tjFc sHOqjCy MLjFL¥h ¬¸CL$c GH PoÍj. ¯ ¥qDÍ ¬[¸< AKcOqCL EoQL¸Py MLkVAKcOqCL ¥cÓ¸PyFy Mnjj$qP| TdöMLk×.õGHl Oy¾ÓPyFy ×.¿$qj¸@xÔLjá. PoEc öGHGH¸ÔL¸Py MLjOn¥qÚ@nÎFc, MLjOnGHlð@nÎFc ×.¿$qj¸@xÔLjá. ¬Á¤ FcŠ ®CLÄjCLíî¸$c CnÆNqjÍj. FLFL層Co − ÄGRNqj¸ ‚< MLjFL¥h ¬FLMLGSOqMoj. MLk CcCLMLjô MLk ¬MLjô¥h ¯ ¥qDÍ ÔnfHðFLGHlð<j ¯ ±Oqj sHOqj Po O~¾ MLjOnMLOy¥cÍj, Mc+" ±Oqj MLjjFLGS_j ¥qOyÚ^Š<j $cOo ¬Â ¬MLjô ±fU¸¼¸Á^. ¯ ¥qDÍ FoFLj ÀOq$q ÔnfHðFLGHlð<j MLk ¬MLkôtj ®Á ¥q¼áCL¸$c OyMLjF| TdöMLk×.õGHl ¥qDÍ ¬tj °¸^j¸Í ÔnfHð¸Á. MLk ®¸=y÷ −< ×.FL¸ - −KcÓ $yJdÓ¸ - Fc ¥q¸=o ²¸Cy CnÆMnÎFLÍ FoFLj ²GHlð@y µsHðGSjŠFcïFLj ¥qFLj¥q MLjk@x¸CLjÓj ®Á ¥qOyÚ^Š<j $c¿ ¥q>bEnÎFc ¬tj °¸@xÔLjá, OyMLjF| O~¾ ¥q>bEnÎFc ¬tj °¸@xÔLjá. Po¥q, ¯ ¥cÓGHl ¥qDÍ ¬tjFc FoFLj −QLáOqõJwFLj. ¬GSÓj ¥qDÍ ÔnGHðÂNqjõ¸¨. MLjFL O~¾ ¥qOyÚ^Š@o ¥cŠ¸@~ ¥x¸Ôn¸ ÔcÍGSëGHl MLjj¸@~¥x<jŠ ‚@~FLj. CLFLj GH^jæŠFLï Š¸EoÓj¥h MLjk@o MLjk<j ¥c+j" ¬Fo Oq¥q¸. Š¥qÚ Cy¥q ÀFLï$c ¬Nojõ^^jæ TdGHl ÔoTdëFL¸=c<j. Jw¢ ²ML¨ Mnö¿ Mc¨¥h −FL¸Í¸ ¬FLjŠÂ GSOqjíŠ JwEc¸ ¬¸=o ĤÓNoj GHFc? ¬¸Cc CLFLj ¬FLjŠFLï GHÍíîÀPyFo ×.Oq$cÓ MLj¸ŠGH^jæ GH=oæMc<j. ¯ GHGHlðÓj rHWc"¸ Í$qÜOq, ‚CLjOqj Í$qÜOq °¨¥éMLl ¥cÍj ¥c FyOqj, Mctj Po öGH×.Ó Í$qÜOq °¨¥éÄ. µ¥q Td¿ ¬¥qTdôCLjë$c ¯ O~¾ _jöOqPy µ¥q ±ÿ Mnj¿fS¸Á. MnjOqML<Moj CLOqjMctj GSìGHCLjÓ¢, MojögSëÓ¢, MLö<¸$qjÓ¢ fHÆfH¸Ôo<j. MLjFLGSjûPy °FLï ±ÿ Mc+"¥h ÔnsHð<j. Mc+j" ¬En¸CL sSGHl, ¼=n¥nÓ Ä£jÍ GH ¬FcïOqj. ¯ O~¾ MLjFLGSj GH<jCLkFLïÁ ö¥i@~Oq¸$cÂï JwÆFL _fUOq¸$q FcõNqjTdìFL¸. ¯ FcõNqjTdìFL¸Py ÄÔcOq*¥h MLÔoá `¥éGSj`Ój `¥éfH^P|` ¥éGSjÓj MLköCLMoj. ¬¸=o MLjOq* ÇXL¥h


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

¬OqüMnjÎFL ¥éGSjÓFo ÄÔc¿¸¼ À£Oqjð ¬tjFL CLO~øCL ¯ FcõNqj TdìFL¸Py öGH×.Ó GSMLjXL¸Py ÇXL ¬MLjÓj ÔoTdëOqj. ®EoÄ£j −adMLkgR MLõMLVOq¸ ¥cÍj ¥qEc. ¬¸Íj¥q O~¾$cOo GSøNqj¸$c À£Oqjð ÔnfHð, ÇXL ÄbÁ¸¼, CLFo Í$qÜOq °¸¨ ¬MLjÓj ×.¿fHTdëOqj. `¶}S ®¸CoFc ¥qDÍ. ®¸ÍjPy ÄQoGR¸ ³Äj=h?` ¬Â ¥x=hæJdOnNqjõ$qÓ GSMLjOqjíîÓj Ä£jOq FcŠ CnÓjGSj. ¥cÍFLFLj. Ä£j MLOq‚ ²¸ÍjŠ? ®¸CLMLOq‚ ÄFLï MLk ¬MLkôtj `®¸¥q ÔcPo÷ FcFcï! ®Eo¸ Kc$qj PoÍj. ÔiMLj-FLÆ÷ ¥qDÍ ÔnrHðN|j` ¬Â µ¥q Td¿ ¬¸Á. ¬¸Í¿Pe$c Mcõ×.õ¸ Ä °¿ ÇXL ÄbÁ¸ÔL<Mnk, MLÁÆrH=næNqjõ<Mnk ÔosSfS ±OqjŠFo MLjÂrRÎCo ¯ ¥qOyÚ^¥q O~¾ $c¿ ¥qDÍ MLjFL¸ ÔnGHlð¥yMLjj ¥qEc. öGH×.Ó GSMLjXL¸Py ÇXL ¬MLjÓj ÔnNqjõ@~Â¥h µ¥q=h ¥q¸=n ²ŠÚMo ¥cOqBcÓj °Fcïtj. µ¥q=h, ¥cÓj ×c¿Co MnFL¥hÚ À£GSj¥y¥qÓ¸ ¥c¢ FyOqj ×c¿Co À£GSj¥yPoMLj¸=cOqj. ¬Pe$o ³ ÇXLFnÎFc OqÍjí ÔnNqjõMLÔLjá ¥c¢, ¬MLjÓj ×.¿» JwtjFL MLjOq* ÇXL MnFL¥hÚ À£GSj¥yPo¸. ¬öTdëÓPy ö_VôöGSë¸ ²Pe¸=hEy ÇXLÓPy MLjOq* ÇXL ¬Pe¸=hÁ. ¥qFLj¥q FcõNqjTdìFL¸Py À£Oqjð ¬tjJwtj, ÇXL GH¨JwtjFL CLO~øCL MLjjEcítj¥h öJd*¸ OqXh¸ÔLj¥y@~Â¥h MLjFL O~¾ $cOqj MLjOx¥qÚ ¬ML¥cQL¸ ¥qÆð¸ÔoOqj. ¬Eo −[¿ ÕÔcFLjû. ¬Á öGH×.Ó ²Íj^. O~¾ $c¿ On¸<ML ¥cOq*¸ ³Äj^¸=o - CLGHlðÓj ÔnNqjõ<¸ MLÓ÷ ¥qÆ$o GHOqõMLTdFcÂï öGH×.Ó¥h $qjOqjë ÔnNqjõ<¸. MLjk<MLÁ, öGH×.Ó `²¸^O| =ntjF|` ÔnNqjõ<¸ ¥yGS¸! fHÆ÷¥h ÔnÓ$c^¸, ²Ó¥q¥h öJd* GS¸¥q^¸ Pe CLNqkOqtjFL ®^jML¸=h GH¿fSìÀ ¥qÆð¸¼, ÔLkfS −FL¸Á¸Ôo MLjFLGSëCcøÂï `rS¨fSæ¥| rHOqGSFcÆ=i ¨TdOqèO|` ¬¸=cOqj. Po¥qJwCo ³Äj=h ÔnGHð¸¨! EoQL¸Py GSMLjGSõPo PoMc, O~¾ $c¿ ¥cÓXoJdÂ¥h. ÇXL ³ Oy¾FL ¬MLjÓj ×.Oq$qKyNojÁ¤ MLjj¸Íj$cFo öGH×.ӸͿ¥i ͸@yO~ MofS CnÆNqj_OqjTdëOqj. öGHMoQL OqjGSj¸ °FcïÍ ×.¸¥qŠ¸@~ öGH×c¢¥q¸ CL¸@yGHCL¸@~Ój$c ML¼á ö¥i@~Oq¸$cÂï ¸sHTdëOqj. öGH×.Ój ‚@~ `rSÎ¥qPe½¥qP| ¥éGSj` Po ¬tj °¸@~Æ. `Nqj>bEcO~×c CL>bEc öGH×c` ¬Â µ=hæFo ¬FLPoÍj. ®ÿ ö¥i@~Oq¸$q¸ GS¸$qÀ. ö¥i@~Oq¸$q¸ ‚@~ ¼FLïÁ¤ ¼CL¥qÁ¤ ¥cÍj. ¬Ex¥q _ßÿCLëOqMnjÎFL MLjk<¸CLGSjëÓ AKLMLFL¸. $qj¸ö<¸$c °FLï AKLMLFL¸ PyÂ¥h Mn+"@~Â¥h, _Nqj=h¥h O~@~Â¥h


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

GSjÄQcÓMnjÎFL EcøO~Ój. PyGHÆ¥h Mn+jCLk °¸=o MLjj¸ÍGSjë$c ¥qÂfH¸ÔoÁ - ¥q+j" ÔnÁ¿JwNoj ¬¸CL ¬¸Í¸$c - ¬GHlð@o ¥qÀ뿸ÔL_<è GH¼á¥q MnjÎEcFL¸. ¬Eo MLjFL O~¾ $c¿ ö¥i@~Oq¸$q¸. Á¤OqÝMLÓNqj¸ −¥cOq¸Py °FLï ¯ GH¼á¥q MnjÎEcFL¸ ÔLj^kæ JdML¸ÔcÓ MLkÁ¿ ¬MLj¿áFL MLOqGSÓPy Š¿¢áÓj. ÔnÆ÷¸¼FL öGHMoQL OqjGSj¸Â _=hæ ösHXLŠÓj MLjbÍõPy °FLï MoÁ¥q¥h Í$qÜOq$cFy ÍkOq¸$cFy ‚OyáMLÔLjá. öGH×.Ó¸Cc ML¼á ‚OqjáFLï CLO~øCL rHÍí GH=c=yGH¸Cy O~¾ $cOqj ML¼á −NqjFL ¥yGS¸ öGHCoõ¥q¸ ¬MLj¿áFL $c×.EcíÓ $qÁPy ‚Oqjá¸=cOqj. ''MLjFL ¶¥|Ó¸@|Py °FLï `Ko}S KcP| sSæ¨Nqj¸` Pe °¸^j¸Ec?'' ''¬MLlFLMLkô! ¥x¸CLMLOqŠ ¶¥|Ó¸@| Py `¥qPyfSNqj¸` Pe °¸^j¸Í ¬FLj¥yMLÔLjá.'' O~¾ $cOqj GSj#egSFLjÓtjFL CLO~øCL GSO~ø¸$q GSj¸ÍOq¸$c ¸ÁCLj¨Â ¬Ó¸¥q¿¸¼ rSðtjF|Py ×.¿$o `_jP| rIHÎ=h¸$|` Py `Moj^@yO|` Pe - MnjÎEcFL¸Py¥h À£GSjŠ MLTdëOqj. ¥yOqjæPy KyFLjPy ÂÓ_<è^jæ ¥cŠ¸@~ ¸ÁCLj¨Â öGH×.ӸͿ GSMLjXL¸PyFLk O~¾ ²Íj^ ÂÓKn<CcOqj. O~¾ $cOqj ÔnGHðKyNoj À£Oqjð ³Äj=y ¬¸Í¿¥i MLjj¸Íj$cFo CnÓjGSj. ¸ÁCLj¨¥h ²ÍjOqj$c, MnjÎEcFL¸Py µ¥q GH¥qÚ$c, On¸<j rHÍí CnOqÓj °¸=ctj. µ¥q CnOq Ä£jÍ 1 ¬¸¥n On¸<ML CnOqÄ£jÍ 2 ¬¸¥n MofS °¸=ctj. µ¥q CnOq MnFLj¥q KyFLjPy −¥qÆCy FL¥qFL¥qPe<jCLkFLï rHÍíGHlÆ, On¸<ML CnOq MnFLj¥q GSMLk×.¸Py FoOqGSjë¨ ¬¸CLGSjë¥h, ÿyEc¥h, MLNqjGSj¥h GS¿ CLk$o ¬¸ÍMnjÎFL ¬MLkôtj - GHlMLløÓ Í¸<Cy GSV - Mo¼ °¸^j¸Á. ¬MLkôtj ²Âï¥q ‚@~ O~¾$c¿ GHOqõMoXL*PyFo ×.Oqj$qjCLj¸Á. MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqj¸! ³ CnOq MnFLj¥q ³Á °¸Ey ²MLø¿¥i CnÆNqjÍj. ±fU¸ÔL@~Â¥h ‚@~ ĤÓj PoFL¸CL Äb͸$c ¥q^jæÁ=cæÓj ÔnNqjõ_<Cctj. PyGHÆ FLj¸¨ GHlÆ McGSFL $c¢, GHlMLløÓ McGSFL$c¢ _Nqj=h¥h O~MLl. GHlÆ `$c¸ö<j` MLj¸=o QL_í¸ ‚@~ _Nqj=h¥h O~Íj. ¬¸CLPe ¥q^jæÁ^æ¸ ÔosSOqj. O~¾ $cOqj ¬FLjMLjÀ GSk¼GSkë sSMLŠÓj $q¸^Cy $q*$qBc O~ML¸ ÔnNqjõ$cFo ¸ÁCLj<j ³Ey µ¥q CnOq ²FLjï¥yMcÆ. ''Pn=|û Moj¥| ² ©P| öJwö$cM|j Py Pe ¬FLï MLk^'' GH¥qÚPy °FLï fHÓ÷ $qjMLøfH^æPe


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

GHÓjŠCLjFcï͸=o ®¸¥c ÂöÍ JwPoÍFLïMLk^. "¬MLlFLMLkô! MLk¸=i VP|, KcK| KcOqÚO| MnjjÍPnÎFLMc+" =h.Ä. awÓPy Pe$o! ¬ÔLḠ¬Pe$o.'' ¸ÁCLj<j GHlÆ °FLï CnOq ²FLj=o −¥qÆCy ¬ÓMLj=hGSjëFLï GHlÆ ¬MLk¸CL¸ Ä£jÍ GH¨ Mc¨Â µ¥q ²MLjj¥qÓ Jw$qjPe MLkOnáNqjõ@~Â¥h On¸<j ÂÄjadÓj ‚@~ GH^æÍj. ''MLjOqtjCo Oy¸Py °FLï `¥qPyfSNqjM|j` Py `$o÷¨Noj^O|` Pe GHlÆCy ŠgSëGH=hæ GHlÆ ¯ ¬Kcòtj ÔL¸sHsSë..'' ³Ey Fc MLkFcFL FoFLj ¥qDÍ Ôn_jCLk °¸=o FyOqj MLjkGSjŠÂ ÄFLŠ¸@~ ®Pe¸=h NqjXLöGHQLïÓj MosSëFo FcŠ ¥yGH¸ MLGSjë¸Á. ¥c ¥h¸Í=h MoGS¸»PyFo MLk GS¸TdOq¸ ¬¸Cc OyM|j MnÈ" ¬¥qÚ< °FLï ¥qPyfSNqjM|j ÔLkfS MLÔoḠ¥qEc. ¬¸Íj¥q MLk ¬MLkôtj MofSFL ¯ ²ÍjOqjöGHQLï FoFLj `³¸=hfSsH^j` ÔnNqjõMLÓfS¸Á. ÔnNqjõPoÍj. ®GHlð<j GH¼á MnÓ¥cÚNqj $x¸CLj¥qPy GH<è¸CL GHFLtj¸Á. ''¬MLlFLMLkô! $o÷¨Noj^O| Pe MLjFLMc<j GHlÆ gH¥q On¸<j ÔoCLjÓCyFLk FLjÆÄj ÔL¸sHsSë Mc¨¥h MLjOo ÇXc GH<Íj. Mc¨Â MnjÔLjáŠÂ, Mc¨¥h Moj¥qCyÓj¥h _ÍjÓj ÔL¼áFL GHlÆCyPo ¥qfHð Mc¨Â ®¸=h¥h GH¸fH¸ÔoTdëOqj. En_òCy MLjFL ¥qDÍ ¥q¸¼¥h MnÈ"JwCLj¸Á. ¬GHlð<j FLjMLlø öGHQLïÓ<ŠÚ¸@~ ÂöÍJwCcM|.'' ¸ÁCLj<j fHÓ÷ °FLï CnOq ²FLj=o Mn¸^Fo fHÓ÷¼á MLjFLMc¨¥h rHÈ" ÔosSTdëOqj ¬¥qÚ@o! ¬¸Í¿ GSMLjXL¸PyFLk! ¬¸Íj$cÜFLj MLjOx¥q CnOq (¯ CnOq Ä£jÍ 1,2 ¬Fo ¬¸¥nPoĤ °¸<MLl). ¯ CnOq MnFL¥q rHÈ" ×.¿fH¸ÔL@~Â¥h µ¥q GHlOyfUCLj<j, AKL×.¸öÀ£Ó Mc+j" fSÍíî¸$c °¸=cOqj. ösHXLŠÓPy °FLï`rSÎ¥qPe½¥qP| ¥éGSjÓj` `Mc¨ rH+"tj¸Á! ®Eo Mc¨¥h CL»FL ÇXL! ` ¬Â GSMLj¿íî¸ÔLjŠ¸=cOqj. `MLjOnÎCo ¬Kcòtj¥h ¬GHð=h¥é Â×.¸$c rH+"tj JwCo?'' MLjFL O~¾ $c¿ GHÍíîÀ öGH¥cOq¸ ¸ÁCLj<j CnOqMnFLj¥q fHÓ÷ rHÈ" ÔoGSjŠÂ À£O~Æ. ¬¸CLŠMLjj¸Eo Mc¨¥h rH+"tjJwCo ®GHlð<j ®Íí¿Â¢ ³Ój¥yMcÆ. ¥qFLj¥q µ¥q Äb͸$c ÔLksSë ®Á¤ µ¥q Oq¥q¸ ÇXo!


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

¯ GHÍíîÀPy ×.¿$o À£Oqjð MLjFL O~¾ $c¿¥i, O~×.õ¸Py öGH×.Ó¥i µ¥q ÄFyÍ ¥cÓXoGH¸. ®Pe Oy¾Ój Ex¿÷JwCLk °¸=o FoFLj ¯ ¥qDÍ ÔnGHðMLÓfSFL GHFo PoÍj. OyMLjj ¥cÆJwCLk °¸=o ¢Oy IfH@oÓj MctjGSkë ‚ÔLjFcï< MLjFL¸ ÔL¿öCL GHlGSë¥cÓPy ÔLÍjMLlŠFLï=o÷, IGHÓFc ¥qOyÚ^Š<j IGHPeFc Äb͸$c öGHML¿ë¸Ôo< ÔLÍjMLlŠÂ °¸@oMc+"¸. ¥c¢ ×.¿»FL CL¸CLj ¬Á ¥cÍj. µ¥q Oy¾FL MLjFL O~¾ $c¿ MLjjÍjíÓ ‚CLjOqj - MnjjFLï MnjjFLï=h MLOq‚ GH¥qÚFL GH<jŠÚ ¥qbÍÓj ÔnfHð¸ÔLjŠFLï ¼=hæCLPo÷ - O~×.õ¸Py °FLï µ¥q KcPeŠMLkOqj¨Â ÔLkfS¸Á. ÔLkfS MLjFLGSj GH¨¸Á. GH<<¸ ³Äj=h ösHÄj¸ÔofS¸Á. MnjjÍ=y÷ Ôc^j$cFy MLk^j$cFy ®ÍíOqk ¥qÓjGSjŠFo McOqj. ³ Ôn^jæ¥h¸Ey, CLjGHðMnFLj¥y µ¥q¿ µ¨Py MLjOx¥qOqj µÁ» JwNojMcOqj. ®Pe $qj^jæ$c ösHÄj¸ÔoGSjŠÂ rHÁMLjÓj ¥x¿¥éGSjŠ¸^k °¸=o $x<Mo °¸@oÁ ¥cÍj. Cx¸< MLjjÁ¿ ±GSOqMnÆ÷ ¬tjFL^j÷ ĤÈ"ÍíOqk _¿ Cn»¸¼ ¥y^ MnFL¥q MLlFLï Kc<ML Cy^Py `rSæGHlðÓj` MnNqjõ<¸ MnjjÍÓj rH=oæOqj. ®Pe $qj^jæ Oq^æML<¸ ÔLkfSFL O~×.AKL^jPy, ¥h^æ McWy" ¯ McOqë ÔLÓ÷$c O~¾ $c¿ ÔnÄPy MosSsSOqj. −NqjFL °ö$qj@nÎ JwNqk<j. ¬»ÜO~MLjj@nÎ JwNqk<j. Â$qÂ$qPe<jCLkFLï ÂGHlðÓ Ä£jÍ Td¸öKcBh MofSFL^j÷ AKL$qjÜMLjFcï<j. MLNqjGSjûPy °FLï Mc+j" ösHÄj¸ÔLj¥yML<¸Py MLjFL¥h CLGHlð ¥qÂfH¸ÔL¥qJwMLÔLjá. ¥c MLjFL MLj¸Š GH^jæ O~¾ $c¿¥h ¯ ösHMLj MLõMLVOq¸ FLÔLáPoÍj. ÔofSFL `CLGHlð` ¥h ®ÍíOqk GSMLj¸$c KcbÍjõPo ¬tjFLGHð=h¥i ‚CLj¿Â ³MnjÎFc ¬¸=o O~Bh$cOqj O~¾ $c¿Â _CL¥qÂGSjë¸Ec? −NqjFL ±Oq¸CL=h¥i O~¾ ¥c¢ rHWc"¸ Í$qÜOq ¥cÍj$c. ¬¸Íj¥q CLGHð¸Cc ŠöO~¨Eo ¬Â¢ï, CLFL ‚CLj¿Â ösHÄj¸ÔL<¸Cy Jd^j Mc<j ÔofSFL CLGHlðÓj ®¸¥c ÔcPe °FcïNqj¢, ¬GSÓj Mc¨ Í$qÜOq `MnGHF|û −}IH MLk}S ¨öGSæXLF|` ML¸=hÄ ‚@~ °¸=o °¸<ÔLá¢, ®Pe ²Fyï FoO~Ó ŠöO~¨ Ä£jÍ −OyfH¸¼, Mc¨ CLOqIGHlFL ML¥cPeë GHlÔLjá¥y@~Â¥h ‚@~ MLjÂfR ExOqŠÚ¸@~ ÔosSfS, ÄÔcOq*¸Cc OqÿGSõ¸$c ×.¿fH¸ÔofS, ŠöO~¨Â ö¥i@~Oq¸$cÂ¥h À£GSjŠOqMLjô ͸<FL ÄbÁ¸ÔosSOqj. `−ÓGSõ¸ ¬MLjßCL¸ ÄGR¸` ¬FcïOqj ¥qFLj¥q QLÂMcOqMoj Mc¨Ä£jÍ CLjÁ À£O~ôFcÂ¥h ö¥i@~Oq¸$q¸


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

Py ³O~ð^j÷ ÔosSOqj. ®Á `¶.×n. fS¸GHûF| ¥éGSj` ¥q¸=o ²ŠÚML$c öGH×.Ó ÍßfRæ −¥q¿ú¸¼¸Á. EoQL¸Py °FLï öGH×.Ój, GH¥qÚ EoQcÓPy °FLï öGH×.Ój CL¸@yGHCL¸@~Ój$c ML¼á ö¥i@~Oq¸$q¸Py ®GS¥ésSë O~ÓŠ¸@~ ¥h^¥h^Pe¨JwNojOqj. ¥cbEc¥cÓ¸ Fc=h¥h McO~ëGHöÀ¥qÓj, =nÆÄ×.F| °FcïNnk PoEy FcŠ CnÆNqjÍj ¥cÂ, ¬Ä °¸<j¸=o FLk}S sHGHO| ¿JwOqæOqj÷, =nÆÄ×.F| ¿JwOqæOqj÷ ‚@~ sS^PnÎ=| ¨}RÓCy GSV - MLÔoá °¸<j¸=cOqj. `−¨=y¿Nqj¸` ¥h^¥h=cPe¨JwCy¸Á. _=c¢Ój, MoOqjQLFL¥cÚNqjÓj, gHÔLjÄj>Octj, âOqj, `V=|@~$|` Ój MnjjÍPnÎFL Mc=h ¬MLjô¥cÓ MLÓ÷ ML¼áFL PeAKcÓCy O~¾ $c¿ [×cFc ¸¨JwCy¸Á. ö¥i@~Oq¸$q¸ ¬¸Cc ÀOqBcÓ McCcMLOq*¸Cy Mnk»JwCy¸Á. ®¸CLPy O~¾ $cOqj ML¼á GSj#egSFLjÓNojõOqj. µ¥qÚTd¿ sSæ¨Nqj¸ ¬¸Cc ÂQLù_í¸Cy ¸¨Jwtj¸Á. O~¾ $cOqj ‚OqjáFLï $c×.EcíÓ $qÁ ¥h¸ÍFo °FLï µ¥q TvOq¸$q¸ EcøO~ EyfR À£GSjŠ ML¼á O~¾ $c¿ ²Í^ ÂÓKn=oæOqj. − MLõ¥hë ÔLkfS ¬¸Cc ÖO~ ¬Â MLjjŠÚ Ä£jÍ MoPoGSjŠFcïOqj. ¬CLFLj ×cFLjKcÿjMLl. ¥q¸<Ój À¿»FL QL¿¢Oq¸. FLMLNqjMLøFL¸Py °FLï _ÓQcÆ. MLOqáGSjû ÔLksSë O~ŠMLkOqj¨Pe °Fcï<j ¥c TdMLkFLjõ¨Pe Po<j. ¬¸EcÂ¥h, −¥qOqú*¥h O~ŠMLkOnë¥h ³ MLköCLMLjk À£fSJw<j. − MLõ¥hë ÔLkfS ösHXLŠÓPy °FLï −<Mc+j" °Äø+k"OoOq¸=o ¬Á ¬ÀQLNnk¥hë ¥cÍj. ¯<k, ×y<k ŠÁ¿¸Á. ®^jML¸=h MLõ¥hë ²FLjïŠÂ ösHÄj¸¼FL¸ÍjŠ O~ŠMLk¿Â ¬bÃFL¸Á¸ÔcÆ ¥c¢ ³Äj=i ĤbÁ AKc$yCL¸ ¬Â ¥x¸ÍOqj $qjGS$qjGSPe<jŠFcïOqj. MLjVGSMLjjö͸Pe °FLï ×.FL GS¸Eyÿ¸ MLjbÍõPy ÂÓ_¨ ²ML¿¥yGSMnk EyfR ¥q+j" MnCLjŠCLjFcïtj. $c×.EcíÓ CLÓjGHlÓ MnFL¥q O~¾$c¿¥h Š¨ GH¥qÚFL O~Bh $cOqj, −Mnj GH¥qÚFL O~ŠMLk¿ ¥qÂfH¸ÔoOqj. −Mnj MnÎsH ÔLkGSjëFcï<j MLjFL EyfR. −QL$c ÔLkGSjëFcï<j. O~ŠMLkOnë CLÓÔLjŠ¸=o ³ CnOq MnFLj¥q ³Äj °¸Ey CnÓjGSj¥yPo¥q JwCLj¸Ec! − ÄGRNqj¸ CnÆfSFL CLO~øCL CLFL¥h ³Ey Äb͸$c GS¸¥éCL¸ EcøO~ CnÆNqj×nNqjõ¥q JwCLj¸Ec ¬FLï ¼FLï


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

−QL µ¥q=h ¬CL _jöOqPy MnjjÓ¥nÀë¸Á. ¬¸CLPyFo ÂO~QL. ®GHlð<j CLFL¥h öJd*EcFL¸ ÔosSë O~ŠMLkOnë¥h µ¿$oEoMLjj¸Á? GHlÆ °FLï CnOq CLfH𸼠fHÓ÷ °FLï CnOq ¬CLFLj ²¸ÔLjŠ¸=o fHÓ÷ ®¼á _ÓML¸CL¸$cFnÎFc rHÈ" ×.¿fHTdë<j ¥qOyÚ^¥q O~×c. Ôo×c¿JwtjFL CLFL öfHNqjj¨¥h MLjOx¥q¿Â ¥q^æKn¨Co O~ŠMLkOnë ÔLkGSkë ÔLkGSkë GSfU¸ÔL$qÓEc? GSfU¸ÔL<¸ MLk^ EoMLl@nOqj$qj, GSÿ¥q¿¸ÔL $qÆ$o ¬¸CL rHÍí MLjFLGSjû °¸^j¸Ec − ¬MLkôtj¥h? ³Mnk. öJd*¸ Ä£jÍ −QL MLjV Ex<èÁ. ¬¸Íj¥q −Mnj MnÎsH ÔLkGSjëFcï<j, ³EnÎFc GS¸¥éCL¸ ¥yGS¸. $q¨NqkOqGHl GSì¸_¸ Ä£jÍ $q¨NqkOq¸ ÔoGSkëFLï `=hŠÚ =hŠÚ` QL_í¸ CLGHð ö¥i@~Oq¸$q¸ ÂQLù_í¸$c CcNqkOqtj¸Á. öGH×.Ój °CLÚ¸>Oq AKL¿¸ÔLPo¥q JwCLjFcïOqj. O~ŠMLk¿ MLjFLGSjû ‚@~ GH¿GH¿ ÄbEcÓ JwCy¸Á. ¸ÁCLj¨¥h CLFLj GSVNqj¸ ÔofSFL^j÷ MnÓ÷¨ ¬tjCo ¬Á O~×.öEyÿ¸. ²¸CL CL¸ö¨ ¬tjFc Mnjj¸¨Mc<j ¥qEc. rHÎrHÔLjá ¥qOyÚ^Š<j. ³ Mo+GHlð<j ³ ¥q+Py °¸=c@y? ®Pe Ä£jFLMojadÓj Pn¥nÚ^j抸^k ‚Oqjá¸=o GHl*õ¥cÓ¸ ¥cTdë Ec=hJwCLj¸Á. MLjj[¸ Ä£jÍ GH<jCLkFLï MLjj¸$qjOqjÓ Š¨ÔoCyë rHÎ¥h On¸<j TdOqj÷ ²$qEyfS¸Á. ¬Eo CLFL¥h ¥cMLÆfSFL GS¸¥éCL¸ ¬Â EyfR AKcĸÔo<j. ®¸CLPy $q<jMLl ¥cTdë ¬tjJwtj¸Á. O~¾ $cOqj GS¸×å ÔosSOqj. CnOq CnOqML@~Â¥h −×å ¬tj¸Í¸^k sSMLŠ<j $q¸^ $q*$q* Mnk»¸Ôo<j. ¬¸ÍOqk ±fH¿ Ã$qGH^jæŠÂ EyfR ³ CnOq ²FLj=c@~ ¬Â °CLÚ¸>OqCy °FcïOqj. MLjjEcítj On¸<ML Fn¸_Oqj CnOq MnÎGHl ML¨$c, ÂGSû¸¥yÔL¸$c FL<jGSjëFcï<j. ¬¸ÍOqk öJdBcÓj Ã$qGH^jæŠÂ °FcïOqj. $q¸^ ®¸¥c Mnk$qj Cy¸Á. Ôi¥q=hPy CL<jMLjjŠ¸^k =o_jP| Ä£jÍ °FLï ¬PeOq¸ $q¨NqkO~Âï ¥h¸Í¥h CysSGSkë ¬CLFLj


¥qbEcGSjbÍ

¾eF| 2004

Á$qjÜFL PoÔo<j. $q¸^ ®¸¥c Mnk$qjCy¸Á. =nÆIJwFLj ¬¸ÍjŠÂ `ÿPy÷` ¬Fcï<j. ''¬FLïNqkõ, FoFLjO~ fHÓjGSjëFcïFLj. ³¸ ÂöÍ JwCLjFcïMoÄj=h?'' ''®¸¥q PoÍjPo. PosHsSMLl ¥qEc! ³Äj=h, ²¸ÍjŠ fHÆÔoMLl.'' ''³Ä£j PoÍjO~. ¢Š gH<¥qÓÓj MLGSkë °¸@oÄ ¥qEc. ¬Ä ²¸ÍjŠ MLTdëNnk `rSÎ¥cÓ½¡ ^j @o` Py µ¥q MLj¸¼ McõGS¸ ÔLksSFLj. ¢Š Ôn_jEcMLj fHÆÔoFLj. ¯ Mo+GHlð<j FLjMLlø GH<jŠÚ¸=cMLFLj¥y PoÍj.'' ''°ÍíÔL Po¥q JwNojMLlO~! ŠöO~<j Cn¿¼FL CnOq MnFLj¥q ³MLjj¸Ey CnÆNqj@~Â¥h ¬ML¥cQL¸ PoŠ¸@~ ÔosSMLl ¥qÍO~! ¬CLÂï GHlÆ ÀFofS¸Ey Po¥q CnOq MnFL¥q °FLï fHÓ÷Cy ¬CLÂ¥h rHWo" ¬tj¸Ey? rHWo" ¬tjCo O~ŠMLk¿ ösHMLj GS¸$qÀ ³MLjtjFL^j÷? ³Á¤ CoÓŠ¸@~ ÔosSMLl¥qÍO~? ''IJwFLj ÔoÀPy °¸Á ¥qEc ¬Â MoWc JdWc ÔLkGSj¥yŠ¸@~ ¥cPoárSNqjõ<Moj!''

Chalagatam  

It is Telugu Story.