Page 1

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (ม.เชียงใหม, ม.ขอนแกน, ม.นเรศวร, กสพท. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาค)


¤ÑÁÀÕÏÃѺμç àÅ‹Á 2

ม.เชียงใหม, ม.ขอนแกน, ม.นเรศวร, กสพท. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาค พิมพครั้งที่ ราคา

1 เดือนมิถุนายน 2554 180 บาท

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ทีมวิชาการของศูนยวิชาการ RAC. คัมภีรรับตรง เลม 2 รวมโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยภูมิภาค.--กรุงเทพฯ : รัชดา แอสโซซิเอท, 2554. 324 หนา. 1. สถาบันอุดมศึกษา--ไทย--การสอบคัดเลือก. I. สิรินุช ปอมนอย. II. ชื่อเรื่อง 378.593 ISBN : 978-61690314-7-5 เจาของลิขสิทธิ์ รวบรวมโดย บรรณาธิการ บรรณาธิการที่ปรึกษา

บริษัท รัชดาแอสโซซิเอท จํากัด ทีมวิชาการศูนยวิชาการ RAC สิรินุช ปอมนอย ณัฐวดี ติณชาติอารักษ

จัดพิมพและจัดจําหนาย โดย บริษัท รัชดาแอสโซซิเอท จํากัด เลขที่ 3154-3158 ซ.ลาดพราว 130 ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 0-2733-9443 www.urrac.com สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัทรัชดา แอสโซซิเอท จํากัด หามลอกเลียนแบบ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เวนไดรับอนุญาต


ÊÒö֧...

วาที่นักศึกษา

ในชีวติ เด็กม.ปลาย โดยเฉพาะ ม.5–ม.6 เรือ่ งการสอบเขามหาวิทยาลัย ตองเปนเรือ่ งทีท่ าํ ใหชวี ติ ของนองวุน วายเปนลําดับตนๆ อยางแนนอนใชไหมคะ ตองสอบอะไรบาง? แลวสอบเมือ่ ไหร? ยังไง? ตองเตรียมตัวอยางไรบาง? และ ทีส่ าํ คัญ สุดทาย จะสอบติดหรือเปลา จะมีทเี่ รียนไหม??? เรือ่ งเหลานี้ คือปญหา ที่ทําใหวัยรุนปวดหัวไปตามๆ กันคะ แคเรื่องระบบการสอบของสวนกลางหรือ Admissions ก็ทําเอามึน แลว ยังไมนับเรื่องที่ตองมาเตรียมตัวอยางหนัก เพื่อแขงขันกับคนอื่นๆอีกนับ แสนคนทั่วประเทศ แลวอยางนี้ชะตาชีวิตของเหลาวัยรุนจะเปนอยางไรกันนะ!! แตเมือ่ หนังสือเลมนีอ้ ยูบ นมือนองๆ คณะและมหาวิทยาลัยในฝนก็อยู ไมไกลจากมือของนองดวยเชนกันคะ หนังสือเลมนี้ จะเปนคัมภีรท บี่ อกเสนทาง ลัดสูม หาวิทยาลัย ทีน่ า สนใจกวา ดีกวา ตรงกวา และเร็วกวา การ Admissions และจะชวยใหนองเขาไปนั่งชิวในมหา’ลัยที่ฝนกอนใคร ถานองมีโอกาสรูเ สนทางทีจ่ ะเขามหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้ โดยไดรวู า คณะ ที่ตองการจะเขา รับนักศึกษาผานชองทางใดบางและอยางไร นองตองสามารถ เขาสูคณะนั้นไดอยางแนนอนคะ ดีกวาเดินไปทางเดียว พลาดแลวพลาดเลย จริงไหมคะ… คัมภีรรับตรงเลมนี้ ไดรวมขอมูลโครงการรับตรง ของป 2554 เพื่อให นองไดใชศึกษาและเปนแนวทางสําหรับการสมัครโครงการรับตรงในปตอๆไป เนือ่ งจากโครงการรับตรงทีม่ หาวิทยาลัยตางๆ เปดรับในแตละป จะมีความใกล เคียงกัน แตเมื่อโครงการที่นองสนใจ ประกาศระเบียบการของปที่นองตองการ สมัครออกมาเรียบรอยแลว นองๆ ตองอยาลืมไปอานรายละเอียดโครงการที่ อัพเดตลาสุดประกอบดวยนะคะ คัมภีรร บั ตรงเลมนีจ้ ะชวยใหนอ งรูจ กั โครงการ ลวงหนา ไดเตรียมตัวกอนใคร และไมพลาดการสมัครแนนอนคะ ขอแสดงความยินดีลวงหนา กับวาที่นักศึกษาคะ


CONTENTS

ÊÒúÑÞ

เรื่องควรรูของ Admissions เสนทางรับตรง โครงการรับตรงของ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยแมโจ โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการรับตรงของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการรับตรงของ วิทยาลัยพยาบาล (4 เหลาทัพ) โครงการรับตรงของ สถาบันการบินพลเรือน โครงการรับตรงของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน * ขอมูลเพิ่มเติมทุกโครงการ : password 1234

3 11 17 21 57 87 105 111 119 151 163 177 187 197 269 277 297 305 311


เรื่องควรรูของ

Admissions

กอนที่จะเลือกเดินไปบน เสนทางลัด นองๆ ก็ควรตองรูเรื่องของเสนทาง หลัก ไวดวยนะคะ นั่นก็คือเรื่องของ Admissions ซึ่งเริ่มใชมาตั้งแตป 2549 แทน ระบบ Entrance โดยตั้งแตใชระบบ Admissions มา ก็มีการปรับเปลี่ยนในราย ละเอียดหลักเกณฑ และเงือ่ นไขการรับเขาของระบบอยูห ลายครัง้ ซึง่ สรางความสับสน ใหแกเด็กนักเรียนและผูปกครองอยางมาก ดังนั้นพี่ขออัพเดต ขอมูล Admissions ลาสุด ซึ่งจะใชในป 2555 ใหทราบกันคะ

องคประกอบและคานํ้าหนักในระบบ Admissions 0-40%

20% 30%

10-50%

ในการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยผานระบบ Admissions จะ พิจารณาจากองคประกอบตางๆ ดังนี้คะ 1. ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบ เทา (GPAX) = 20% 2. ผลการสอบ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET: Ordinary National Educational Test) = 30% * O-NET จะจัดสอบชวงเดือนกุมภาพันธ 3. ผลการสอบ แบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT:General Aptitude Test) = 10-50% ประกอบดวย - การอาน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห 50% - การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 50% 4. ผลการสอบ แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional and Academic Aptitude Test) = 0-40% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

3


*จากเดิม Admissions ป 54 จะจัดสอบ GAT, PAT ปละ 3 ครั้ง คือ รอบเดือน ก.ค., ต.ค. และ มี.ค. แต Admissions ป 55 นี้ จะลดการสอบลงมา เหลือแค 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกรอบ ต.ค. (สมัครสอบเดือน ก.ค. 54) ครั้งที่ 2 รอบ มี.ค. (สมัครสอบเดือน พ.ย. 54) โดยนองที่มีสิทธิ์สอบ GAT, PAT ทั้ง 2 รอบนี้ได จะตองเปนนองๆ ม.6 เทานั้น นะคะ ซึ่งคะแนนที่ได สามารถเก็บไวใชได 2 ป เหมือนเดิมคะ 5. ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย แตสวนนี้ จะไมนํามาคิดรวม เปนคาน้ําหนักคะแนน *คาน้ําหนัก GPAX และ O-NET ทุกคณะจะใชเทากัน แต GAT และ PAT จะใชคาน้ําหนักแตกตางกันไปตามแตละคณะจะกําหนด โดยไมเกินคาน้ํา หนัก ในขอ 3 และขอ 4 คะ นองๆ จะตองศึกษากอนนะคะ วาคณะที่นองอยากเขาศึกษา เขากําหนด ใหใชคะแนนสอบวิชาใดบาง แลวนองก็สมัครสอบใหครบทุกวิชาที่เขากําหนดไวเลยคะ

รหัสวิชา, ชื่อวิชาและคานํ้าหนัก O-NET, GAT และ PAT รหัส

ชื่อวิชา

O-NET (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 ภาษาอังกฤษ 04 คณิตศาสตร 05 วิทยาศาสตร 06 สุขศึกษาและพลศึกษา 07 ศิลปะ 08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี GAT (ความถนัดทั่วไป) 85 GAT

4 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

คานํ้าหนัก 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10-50%


รหัส

ชื่อวิชา

คานํ้าหนัก

PAT (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) 71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร 72 PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร 73 PAT 3 วัดความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 74 PAT 4 วัดความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 75 PAT 5 วัดความถนัดทางวิชาชีพครู 76 PAT 6 วัดความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร PAT 7 วัดความถนัดทางภาษาตางประเทศ 77 PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุน 80 PAT 7.4 ภาษาจีน 81 PAT 7.5 ภาษาอาหรับ 82 PAT 7.6 ภาษาบาลี

สรุปองคประกอบและคานํ้าหนักในการคัดเลือกของแตละกลุมสาขาวิชา ลําดับ กลุมสาขาวิชา 1 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 1.1 สัตวแพทยศาสตร เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร สาธารณสุขศาสตร เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตร การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา

GPAX

O-NET

GAT

PAT

20%

30%

20%

รหัส 72=30%

20% 20%

30% 30%

30% 10%

3

1.2 ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมวิศวกรรมศาสตร

20%

30%

15%

4

กลุมสถาปตยกรรมศาสตร

20%

30%

10%

รหัส 72=20% รหัส 71=10% รหัส 72=30% รหัส 72=15% รหัส 73=20% รหัส 74=40%

5

กลุมเกษตรศาสตร เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร กลุมบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การทองเที่ยว และโรงแรม เศรษฐศาสตร 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี เศรษฐศาสตร 6.2 การทองเที่ยวและโรงแรม รูปแบบที่ 1

20%

30%

20%

รหัส 71=10% รหัส 72=20%

20%

30%

30%

รหัส 71=20%

20%

30%

50%

-

2

6

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

5


ลําดับ

กลุมสาขาวิชา รูปแบบที่ 2

7 8 9

กลุมครุศาสตร / ศึกษาศาสตร กลุมศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป นาฎยศิลป กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร 9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร 9.2 พื้นฐานศิลปะศาสตร รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

O-NET 30%

GAT 40%

20% 20%

30% 30%

20% 10%

PAT รหัส 77-82 (เลือกสอบ 1 วิชา)=10% รหัส 75=30% รหัส 76=40%

20%

30%

40%

รหัส 71=10%

20% 20%

30% 30%

50% 40%

รหัส 77-82 (เลือกสอบ 1 วิชา)=10%

หลักการคิดคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน การสอบในระบบ Admissions คะแนนแตละวิชาทีน่ อ งไดมา จะเปนคะแนนดิบ ซึ่งยังไมสามารถนําไปใชเทียบกับคะแนนสูง-ต่ําของปที่ผานๆ มา หรือยังไมสามารถ นําไปใชประเมินโอกาสสอบติดกอนการเลือกคณะจริงได เนือ่ งจากสถิตคิ ะแนนสูง-ต่าํ ของทุกคณะจะบอกเปนคะแนนเต็ม 30,000 คะแนนหรือแบบรอยละ (%) ดังนั้น นองตองทําการแปลงคะแนน ทีต่ วั เองไดมา ใหมนี ามสกุลเดียวกับเขากอนนะคะ แลว จึงเอาผลคะแนนรวมทีไ่ ด ไปเทียบกับคะแนนของปกอ นๆ วาคะแนนของนองมากกวา หรือนอยกวาคะแนนในแตละปแคไหน ซึง่ จะทําใหนอ งรูว า ควรจะเลือกคณะอยางไร แตถานองยังไมมีคะแนนสอบ ก็ลองประมาณการคะแนนแตละวิชา ที่คาดวาตัวเอง จะทําได ดูนะคะ แลวก็นํามาคํานวณตามขั้นตอนตอไปนี้คะ ขั้นตอนที่ 1 แปลงคะแนนแตละวิชาที่คณะซึ่งนองจะเขากําหนดใหใช ใหมีคะแนน เต็มเทากันคือ 300 คะแนน ดังนี้คะ - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) X 75 - O-NET X 3 (แตคูณ 3 เฉพาะวิชารหัส 01- 05 นะคะ สําหรับวิชา รหัส 06-08 นับรวมกันเปน 1 วิชา ดังนั้นมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน อยูแลวคะ) **คะแนน GAT, PAT ไมตองทําการแปลงนะจะ เพราะคะแนนเต็ม 300 คะแนนอยูแลวคะ

6 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ขั้นตอนที่ 2 นําคะแนนแตละวิชาในขัน้ ตอนที่ 1 มาคูณดวยคาน้าํ หนักของวิชานัน้ ๆ ตามที่คณะกําหนด พี่ขอสรุปสูตรการคํานวณ (จากขั้นตอนที่1 และ 2) ใหเขาใจงายขึ้นดังนี้คะ

GPAX = เกรดเฉลี่ย X 75 X 20 O-NET (รหัส 01-05) = คะแนนแตละวิชาที่ได X 3 X 5 O-NET (รหัส 06+07+08) = คะแนนรวม 3 วิชาที่ได X 5 GAT, PAT = คะแนนแตละวิชาที่ได X คานํ้าหนัก นองๆเอาคะแนนของตัวเอง แทนลงในสูตรนี้ไดเลยนะคะ ขั้นตอนที่ 3 นําคะแนนแตละวิชา ทีไ่ ดจากการแทนในสูตรดานบน มารวมกัน ก็จะ ไดคะแนนเต็ม 30,000 คะแนนแลวคะ และถาอยากไดคะแนนเปน แบบรอยละ (%) ก็แคเอาคะแนนที่ได หารดวย 300 นะคะ

ตัวอยางการคิดคะแนน นายณเดช ตองการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดใหสอบดังนี้ - O-NET รหัส 01, 02, 03, 04, 05 และ 06-08 แตละวิชาใหคาน้ําหนัก รอยละ 5 - GAT ใหคาน้ําหนักรอยละ 15 - PAT รหัส 72 ใหคาน้ําหนักรอยละ 15 - PAT รหัส 73 ใหคาน้ําหนักรอยละ 20 โดย นายณเดช มีคะแนนดิบดังนี้ – ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93 - O-NET 01 = 63 , 02 = 75 , 03 = 71 , 04 = 81, 05 = 87 - O-NET 06 – 08 = 240 (คะแนน 3 วิชา= เต็ม300) - GAT = 265 - PAT รหัส 72 = 210 - PAT รหัส 73 = 250 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

7


เริ่มคํานวณคะแนนดิบของนายณเดช ใหเปน 30,000 คะแนน ไดดังนี้ 1. GPAX = เกรดเฉลี่ย X 75 X 20 GPAX (เต็ม 6,000) ของนายณเดช = 2.93 X 75 X 20 = 4,395 คะแนน 2. O-NET - O-NET กลุมวิชา 01-05 (ไทย, คณิต, วิทย, อังฤษ, สังคม) = คะแนนที่ได X 3 X 5 วิชา 01 = 63 X 3 X 5 = 945 วิชา 02 = 75 X 3 X 5 = 1,125 วิชา 03 = 71 X 3 X 5 = 1,065 วิชา 04 = 81 X 3 X 5 = 1,215 วิชา 05 = 87 X 3 X 5 = 1,305 - O-NET กลุมที่ 06-08 (สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะและการงานอาชีพและ เทคโนโลยี) = คะแนนที่ได X 5 วิชา 06-08 = 240 X 5 = 1,200 รวมคะแนน O-NET (เต็ม 9,000) ของนายณเดช = 945 + 1,125 + 1,065 + 1,215 + 1,305 + 1,200 = 6,855 คะแนน 3. GAT, PAT = คะแนนที่ได X คาน้ําหนัก GAT ของนายณเดช = 265 X 15 = 3,975 คะแนน PAT รหัส 72 ของนายณเดช = 210 X 15 = 3,150 คะแนน PAT รหัส 73 ของนายณเดช = 250 X 20 = 5,000 คะแนน รวมคะแนน GAT, PAT (เต็ม 9,000) ของนายณเดช = 3,975 + 3,150 + 5,000 = 12,125 คะแนน

8 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

9

6,000

4,395

คะแนน ที่ได

20

GPAX

วิศวกรรมศาสตร คะแนน เต็ม

คณะ/สาขาวิชา

วิชา(%) น้ําหนัก

945

1,500

5

01

1,125

1,500

5

02

1,065

1,500

5

03

1,215

1,500

5

04

คะแนน O-NET

1,305

1,500

5

05

สรุปการคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกเขาคณะวิศวกรรมศาสตรของนายณเดช

1,200

1,500

5

06-08

77.9167

30,000

100

คะแนน รวม

คิดเปนรอยละ (หาร 300)

6,000

20

PAT 3

23,375

3,150

4,500

15

PAT 2

คะแนน PAT

5,000

3,975

4,500

15

คะแนน GAT


ÊÃØ»....5 ¢Ñé¹μ͹»®ÔºÑμÔ ในเสนทางสาย Admissions ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก ของคณะ/สาขาวิชาที่ตองการสมัครเขาศึกษา

สมัครและสอบ GAT, PAT

สอบ O-NET

สมัครคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (เลือกคณะ)

ประกาศผลการคัดเลือกฯ

รวมโครงการรั งการรับตรงทั่วประเทศศ เลม 2 (มหาวิทยาล ยาลัลัยในภูมมภาค ิภภาค าคค ฯลฯ) ฯลฯ 10 รรวมโครง


àÊŒ¹·Ò§ÃѺμç

นองๆ คนไหนทีย่ งั ไมคอ ยจะเขาใจเรือ่ งของการรับตรงสอบตรง พีจ่ ะอธิบาย ใหเขาใจไดงายๆ โดยแบงเปน

1. รับตรงแบบเดิม เปนรูปแบบการรับเขาที่มหาวิทยาลัย หรือคณะหนึ่งๆ จัดดําเนินการคัด เลือกนักศึกษาใหมดวยตนเอง (ไมไดผานระบบกลาง ของ สกอ.หรือ Admissions นั่นเอง) เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีความสนใจจะเรียนในคณะ/สาขาวิชานั้นจริงๆ และ เปนนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติตรงตามที่คณะตองการ

ชองทางของการรับตรง ทุน

สอบตรง

มหาวิทยาลัย โควตา

โครงการ พิเศษ

ฯลฯ

ซึง่ ในการรับตรงนัน้ จะมีเงือ่ นไขและเกณฑการคัดเลือกแตกตางกันไป ตาม แตละโครงการกําหนด โดยสามารถแบงรูปแบบหลักๆ ของการรับตรงไดดังนี้

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

11


มหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติ รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

สอบตามวิชา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ใชคะแนน GAT, PAT

ใชเกรด

สอบสัมภาษณและ/หรือดู Portfolio

UNIVERSITY การรับตรงแบบนี้ เปนวิธีการรับเขาที่มีมานานแลวคะ โดยปจจุบันการรับ นักศึกษาใหมของแตละมหาวิทยาลัยดวยวิธีรับตรงนี้ มีสัดสวนอยูที่ 50-70% เลยที เดียว สวนอีก 30 % ถึงจะมาจากการรับผาน Admissions คะ สรุปคือ ถาอยากเขามหาวิทยาลัย จะมีอยู 2 วิธีหลักๆ ก็คือ Admissions กับรับตรง โดยถามหาวิทยาลัยตองการรับเด็ก 100 คน เขาก็จะเอาเด็กที่สอบ Admissions 30 คน สวนทีเ่ หลือ เขาจะรับเด็กทีไ่ ปสมัครกับเขาเองเทานัน้ ซึง่ ในการ รับตรง นองจะสอบเปน 10 เปน 100 โครงการก็ไมมีใครวา เปนการเพิ่มโอกาสให ตัวเอง เพราะโครงการรับตรงมีกนั ตลอดปคะ เพียงแตนอ งตองหาขอมูล ตองติดตาม ขาวสารการรับสมัครใหดี สอบโครงการนีพ้ ลาด ก็สอบใหมโครงการหนา ยิง่ สอบมาก ก็ยิ่งเชี่ยวชาญในขอสอบ โอกาสสอบติดก็มีสูงขึ้น ดูไดจากพี่ๆ หลายคน ที่สอบติด กวา 10 โครงการ เพราะฉะนั้นอยาไปกลัวคะนอง สมัครสอบ 10 โครงการมันจะไม ติดสักโครงการก็ใหมันรูไป....สู สู นะคะ 12 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. รับตรงแบบใหม การรับตรงแบบนี้ เกิดจากความตองการของสวนกลางทีจ่ ะแกปญ  หา ไมให นักเรียนตองวิ่งรอกสอบหลายที่ และไมใหเกิดการกันที่นั่งกันดวยคะ เพราะแตเดิม เด็กนักเรียนมักจะเดินสายสอบตรงไวหลายที่ หลายโครงการคะ แลวบางคนก็สอบ ติดหลายคณะ หลายมหาวิทยาลัยดวย แตใครจะไปเรียนไดทุกที่ จริงไหมคะ ดังนั้น ก็ตองตัดสินใจเลือกที่เดียว แลวก็สละสิทธิ์ที่อื่นๆ ไป และนี่ก็คือปญหาคะ เพราะ สมมุติถาคณะที่เด็กเกงเหลานี้สละสิทธิ์ ตองการรับนักศึกษา 100 คน เขาก็จะรับ นักศึกษาไดไมครบตามจํานวนทีก่ าํ หนด และนักเรียนทีส่ อบไดลาํ ดับที่ 101 ก็พลาด สิทธิ์การสอบติดไปดวย ในป 2555 นี้ ทางที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จึงไดแจง วาจะจัดตั้ง องคกรกลางเพื่อการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (ระบบรับตรง) ขึ้น เพื่อจัดการการรับตรงรวมกัน สอบพรอมกัน โดยมี สทศ.เปนผู ออกขอสอบ สวนเกณฑการคัดเลือกใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะกําหนดหลัก เกณฑวาจะใชองคประกอบอะไรบาง เกณฑในการพิจารณา มีองคประกอบดังนี้ 1. ผลการเรียนในระดับม.ปลาย (GPA/GPAX) และผล O-NET 2. ผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หรือ GAT/PAT ที่มีอยูเดิม ** 3. ผลการสอบเพิ่ ม อี ก 7 วิ ช า คื อ เคมี ชี ว ะ ฟ สิ ก ส คณิ ต สั ง คม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โดยทาง สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จะเปน ผูจัดสอบ 7 วิชาดังกลาวใหคะ ซึ่งจะจัดสอบในเดือนม.ค. และ ประกาศผลในเดือน ก.พ. โดยคะแนนนี้ จะใชไดแค 1 ปเทานั้นนะคะ…..แตประเด็นสําคัญสําหรับนองๆ ก็อยูตรงที่นองๆ จะเปนรุนแรกที่ไดใชขอสอบ 7 วิชานี้สําหรับการรรับตรง ดังนั้น ความยากในการเตรียมตัวสอบ ก็คอื เราไมมแี นวขอสอบ ไมรวู า ขอสอบจะออกมาใน รูปแบบไหน ตองอาน ตองเนนสวนไหนบาง.....ดังนั้น อานเนื้อหาแตละวิชาใหแนนๆ ไวเลยนะคะนองๆ จะไดไมตองกลัว วาขอสอบจะออกมายังไง เพราะเราพรอมอยู แลว ^___^ 4. ผลการสอบวัดความสามารถเฉพาะทาง ของกลุมสาขาวิชาชีพบาง ประเภท เชน แพทย, วิศวฯ, สถาปตย เปนตน 5. การสัมภาษณและหรือสอบปฏิบัติ ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ เองคะ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

13


ตอไป นองๆ ก็ดวู า คณะทีอ่ ยากเขา กําหนดใหใชคะแนนอะไรบาง แลวนอง ก็ยื่นคะแนนสวยๆ ของนอง ไปใหที่องคกรกลางฯ โดยสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ที่ตองการ ได ไมเกิน 5 สาขา/สถาบัน นะคะ จากนั้น องคกรกลางฯ จะจัดการสง คะแนนและเอกสารประกอบทัง้ หมดของนองใหแตละมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก คะ จากนัน้ ก็รอลุน ผลกันไดเลย วาจะติดหรือไมตดิ ซึง่ ถาติดหลายสาขา/สถาบัน นองจะสามารถ ยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 สาขา/สถาบันเทานั้น นะคะ ยืนยันสิทธิ์ที่หนึ่ง ที่ใดปุบ นองจะโดนตัดสิทธิ์ที่อื่นปบเลยนะ เพื่อไมใหเปนการกันที่นั่งของเพื่อนคน อืน่ ๆ…..แตถา นองไมตดิ ??? หรือ สาขา/สถาบันทีต่ ดิ นองไมปลืม้ นองก็ไมตอ งยืนยัน สิทธิค์ ะ แลวรอพิจารณาผลในรอบตอไปแทน แตชว งเวลาการรับสมัคร และรอบของ การพิจารณาผลนี้ ทปอ.ยังไมไดขอสรุปออกมาเลยคะ และที่สําคัญมหาวิทยาลัยใด จะเข า ร ว มคั ด เลื อ กกั บ องค ก รกลางบ า ง, เกณฑ ก ารพิ จ ารณารั บ ตรงของแต ล ะ มหาวิทยาลัยจะใชคะแนนอะไร เทาไหร ก็ยงั ไมไดขอ สรุปเชนกันคะ ตองคอยติดตาม ขาวสารกันตอไปนะคะ.... (อัพเดตขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554) เมือ่ องคกรกลางการรับตรง ยังไมมบี ทสรุปทีแ่ นนอนออกมา และการสอบ GAT, PAT ก็มีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยตางๆจึงเริ่มเดินหนาเปดรับสมัคร นักศึกษาผานการรับตรงกันเองเชนเคยคะ โดยมีหลายโครงการในป 55 ทีม่ กี ารปรับ เกณฑการพิจารณาดวยนะคะ ดังนัน้ นองๆ ตองไปอานรายละเอียดโครงการทีอ่ พั เดต ลาสุดในปที่นองจะสมัครประกอบดวยคะ

ตัวอยางโครงการรับตรงของป 55 ที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขการคัดเลือก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการจุฬาฯ-ชนบท เปลีย่ นเกณฑการคัดเลือก จากการพิจารณาคุณสมบัติ และใชคะแนน GAT และ PAT มาเปนการจัดสอบเอง โดยพิจารณาคุณสมบัติ และ ใชผลคะแนนสอบดังนี้

14 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะ (สาขาวิชา)

วิชาสอบ ไทย

อังกฤษ สังคม

คณิต

ฟสิกส

เคมี

ชีว

ทันตฯ

เกณฑขั้นต่ํา

/

/

/

/

/

/

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25% คะแนนวิชาไทยและ สังคมไมนํามารวมใน การพิจารณาคะแนน

สัตวฯ

/

/

/

/

/

/

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

เภสัชฯ

/

/

/

/

/

/

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

สหเวชฯ

/

/

/

/

/

/

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

วิทยฯการกีฬา

/

/

-

/

-

-

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

จิตวิทยา

/

/

/

/

-

-

/

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

พาณิชยฯ

-

/

-

/

-

-

-

แตละวิชา ไมต่ํากวา 35%

เศรษฐศาสตร

/

/

/

/

-

-

-

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

รัฐศาสตร-ปกครอง

/

/

/

-

-

-

-

รัฐศาสตร-สัมพันธ

/

/

/

-

-

-

-

รัฐศาสตร-สังคมฯ

/

/

/

-

-

-

-

รัฐศาสตร-ร.ป.ศ.

/

/

/

/

-

-

-

นิติฯ

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25%

/

/

/

/

-

-

-

*อังกฤษและคณิตแตละ วิชาไมต่ํากวา 25% *ไทยและสังคม แตละ วิชาไมต่ํากวา 30%

นิเทศฯ

/

/

/

-

-

-

-

แตละวิชาไมต่ํากวา 25%

อักษรฯ-ภูมิศาสตร

/

/

/

/

-

-

-

อักษรฯ-สารนิเทศฯ

/

/

-

/

-

-

-

แตละวิชา ไมต่ํากวา 25% และคะแนนรวม ไมต่ํากวา 50%

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

15


»®Ô·Ô¹¡ÒÃÊͺẺ¤Ã‹ÒÇæ ¢Í§»‚ 55 เอาไปวางแผนจัดตารางชีวิตตัวเองกันกอนเลยนะคะ เดือน

กิจกรรม

ระบบ

ตุลาคม 2554

สอบ GAT, PAT ครั้งที่ 1

Admissions

มกราคม 2555

สอบ 7 วิชารับตรง

รับตรงกลาง

กุมภาพันธ 2555

สอบ O-NET

Admissions

กุมภาพันธ 2555

ประกาศผลรับตรงกลาง

รับตรงกลาง

มีนาคม 2555

สอบ GAT, PAT ครั้งที่ 2

Admissions

เมษายน 2555

ยื่นคะแนน Admissions / เลือกคณะ

Admissions

พฤษภาคม 2555

ประกาศผล Admissions

Admissions

16 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


¡ÅØ‹ÁʶҺѹ á¾·ÂÈÒÊμÏáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

(¡Ê¾·.)


สรุปโครงการรับตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตร แหงประเทศไทย (กสพท.) ลําดับ เดือน

1

ส.ค.

ชื่อโครงการ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ของกลุมสถาบันแพทยศาสตร แหงประเทศไทย

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ส.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนดการ สทศ. สอบวิชาเฉพาะ - ต.ค. สอบวิชาสามัญ - ม.ค. สัมภาษณ - มี.ค.

หนา 19

18 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง จํานวนที่เปดรับแตละมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร - มหาวิทยาลัยขอนแกน (20) - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (200) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม (52) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (72) - มหาวิทยาลัยนเรศวร (30) - โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (158) - ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (250) - มหาวิทยาลัยรังสิต (40) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (165) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (40) วิทยาลัยแพทยศาสตร - วชิรพยาบาล (70) - มงกุฎเกลา (ชาย) (60) - พระมงกุฎเกลา (หญิง) (40) คณะทันตแพทยศาสตร - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (80) - มหาวิทยาลัยมหิดล (80) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม (30) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (20) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. ตองสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเปนนักเรียนแพทยทหาร หรือนักเรียนแพทยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

19


เกณฑการคัดเลือก 1. คะแนนสอบ O-NET ในปนั้นๆ และมีผลคะแนนรวม ไมต่ํากวา 60% 2. สอบวิชาสามัญโดย กสพท. ประกอบดวย วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา โดยรวมมีคาน้ําหนัก 70% 3. สอบวิชาเฉพาะโดย กสพท. ประกอบไปดวย การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู และการประเมิน แนวคิดทางจริยธรรม โดยรวมมีคาน้ําหนัก 30% 4. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต http://www9.si.mahidol.ac.th

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือน สิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ O-NET ของสทศ. - สอบวิชาเฉพาะ ชวงประมาณเดือน ตุลาคม - สอบวิชาสามัญ ชวงประมาณเดือน มกราคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือน มีนาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

20 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¢Í¹á¡‹¹


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลําดับ เดือน

1

2 3

4

มิ.ย.

ชื่อโครงการ โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร

โครงการผูมีความสามารถพิเศษทาง ก.ค. วิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทยเพิ่มรวมกับสํานักงาน ก.ค. คณะกรรมการอุดมศึกษา(MDO2) รับตรง โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร โครงการผูมีความสามารถพิเศษ ทางวิชาการ(DTX) ก.ค. รับตรง โดยวิธีพิเศษของ คณะทันตแพทยศาสตร

5

ส.ค.

การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง

6

ส.ค.

การรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชน

7

8

9

10

โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาใน หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต.ค. หลักสูตรปกติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ(โครงการชางเผือก)

รายละเอียด เพิ่มเติม

วันรับสมัคร

วันสอบ

มิ.ย. - ก.ค.

สอบคัดกรองเบื้องตน 1 - ก.ค. สอบคัดกรองเบื้องตน 2 - ก.ค. ขอเขียน - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

ก.ค.

ขอเขียน - ส.ค. สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 26

ก.ค.

ขอเขียน - ส.ค. สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 27

ก.ค.

ขอเขียน - ส.ค. สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 28

ส.ค.

ส.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนดการ สทศ. วิชาเฉพาะ - พ.ย. สัมภาษณ - ธ.ค. ขอเขียน - ตาม กําหนดการ สทศ. วิชาเฉพาะ - พ.ย. สัมภาษณ - ธ.ค.

หนา 24

หนา 29

หนา 37

ก.ย.

ขอเขียน - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 39

ต.ค. - พ.ย.

ขอเขียน - ม.ค. สัมภาษณ - ม.ค.

หนา 41

พ.ย.

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ (หลักสูตร 6 ป)

กลุม 1 - พ.ย. - ม.ค. กลุม 2 - ก.พ. - มี.ค.

ขอเขียนกลุม 1 - ก.พ. ขอเขียนกลุม 2 - มี.ค. สัมภาษณกลุม 1 - ก.พ. สัมภาษณกลุม 2 - เม.ย.

หนา 42

ธ.ค.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร

ธ.ค. - ก.พ.

ขอเขียน - เม.ย. สัมภาษณ - เม.ย.

หนา 43

ก.ย.

22 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


11

ม.ค.

โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร

12

ก.พ.

โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร

13

มี.ค.

โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร

14

มี.ค.

15

16 17 18

19

20

คณะนิติศาสตร รับสมัครคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบตรง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มี.ค. โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตร มี.ค. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและ มี.ค. สังคมศาสตร

ขอเขียนและสัมภาษณ กลุม 1 - เม.ย. กลุม 2 - พ.ค.

หนา 45

ระดับปวส. - ก.พ. - มี.ค. ระดับ ปวส. - มี.ค. ระดับม.6/ปวช. - เม.ย. ระดับม.6/ปวช. - พ.ค. - พ.ค.

หนา 46

กลุม 1 - ม.ค. - มี.ค. กลุม 2 - เม.ย. - พ.ค.

มี.ค.

สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 47

มี.ค. - เม.ย.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 48

มี.ค.- เม.ย.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 49

มี.ค. - เม.ย.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 50

มี.ค. - พ.ค.

เม.ย.

โครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ

เม.ย. - พ.ค.

มิ.ย.

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา อังกฤษ (นานาชาติ) โดยวิธีพิเศษ

มิ.ย. - ก.ย.

พ.ย.

โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตร บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 6 ป)

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค. ขอเขียน-ตาม กําหนดการ สทศ. ทดสอบของคณะ - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค. ขอเขียน - ก.ย. สัมภาษณ - ต.ค.

ขอเขียนกลุม 1 - ก.พ. ขอเขียนกลุม 2 - มี.ค. กลุม 1 - พ.ย. - ม.ค. ขอเขียนกลุม 3 - เม.ย. กลุม 2,3 - ก.พ. - มี.ค. สัมภาษณกลุม 1 - ก.พ. สัมภาษณกลุม 2,3 - เม.ย.

หนา 51 หนา 52

หนา 54

หนา 55

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

23


มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับแตละจังหวัด โรงพยาบาลศรีนครินทร - จังหวัดยโสธร (2 คน) - จังหวัดอุดรธานี (3 คน) - จังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน) - จังหวัดหนองคาย (4 คน) - จังหวัดเลย (1 คน) - จังหวัดขอนแกน (4 คน) โรงพยาบาลขอนแกน - จังหวัดมุกดาหาร (2 คน) - จังหวัดสกลนคร (8 คน) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค - จังหวัดอุบลราชธานี (9 คน) - จังหวัดศรีสะเกษ (4 คน) โรงพยาบาลอุดรธานี - จังหวัดอุดรธานี (8 คน) - จังหวัดหนองบัวลําภู (1 คน)

30 คน - จังหวัดสกลนคร (2 คน) - จังหวัดอุบลราชธานี (5 คน) - จังหวัดนครพนม (1 คน) - จังหวัดศรีสะเกษ (6 คน) - จังหวัดอํานาจเจริญ (1 คน) 24 คน - จังหวัดนครพนม (4 คน) - จังหวัดขอนแกน (10 คน) 14 คน - จังหวัดยโสธร (1 คน) 16 คน - จังหวัดหนองคาย (5 คน) - จังหวัดเลย (2 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 3. สามารถทําสัญญาตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยกอนเขาศึกษาได 24 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


4. ผูสมัครหรือบิดามารดามีภูมิลําเนา หรือ ทํางานนอกเขตอ.เมือง ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่เปดรับ ไม นอยกวา 5 ปตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ยกเวนจังหวัดหนองบัวลําภูและอํานาจเจริญสามารถมีภูมิลําเนาหรือ ทํางานอยูในอ.เมืองได 5. ผูสมัครที่ผานการคัดกรองเบื้องตน ขั้นตอนที่ 2 ตองสามารถเขาคายเสริมความเขมแข็งทางวิชาการที่ คณะแพทยศาสตรได

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลการสอบคัดกรองเบื้องตน ขั้นตอนที่ 1 ที่จังหวัด โดยการสอบขอเขียน และประเมินดานอื่น เชน สอบสัมภาษณและพิจารณาแฟมสะสมผลงาน (แลวแตจังหวัดพิจารณาเอง ตามความเหมาะสม) โดยแต ละจังหวัดคัดเลือกผูสมัครที่ผานการคัดกรอง จํานวนไมเกิน 10 เทาของโควตาพื้นที่คัดกรองขั้นตอนที่ 2 3. ผลการสอบคัดกรองเบื้องตน ขั้นตอนที่ 2 โดยสอบขอเขียน 7 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่คณะแพทยศาสตร โดยคะแนนแตละวิชา ตองไดไม นอยกวารอยละ 20 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนที่กําหนดตองไดไมนอยกวารอยละ 40 (คัดเลือกใหเหลือจํานวนไมเกิน 3 เทาของโควตาจังหวัดนั้นๆ) 4. ผลการทดสอบ (สอบขอเขียน) วิชาภาษาไทย = 10% สังคมศึกษา = 10% ภาษาอังกฤษ = 20% คณิตศาสตร = 15% เคมี = 15% ชีววิทยา = 15% และฟสิกส = 15% โดยคะแนนแตละวิชา ตองไดไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนตองไดไมนอยกวารอยละ 50 5. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://home.kku.ac.th/admismd/ และพิมพใบสมัครยื่นตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม สอบขอเขียน – สอบคัดกรองเบื้องตน ขั้นตอนที่ 1 ที่จังหวัด ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม - สอบคัดกรองเบื้องตน ขั้นตอนที่ 2 ที่คณะแพทย ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม - ทดสอบ (สอบขอเขียน) ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

25


โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

44 คน

1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50 3. สามารถทําสัญญาตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยกอนเขาศึกษาได

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการทดสอบ (สอบขอเขียน) วิชาภาษาไทย = 10% สังคมศึกษา = 10% ภาษาอังกฤษ = 20% คณิตศาสตร = 15% เคมี = 15% ชีววิทยา = 15% และฟสิกส = 15% โดยคะแนนแตละวิชา ตองไดไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนตองไดไมนอยกวารอยละ 50 2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เมื่อผานการสอบขอเขียน ในขอ1 จะถือวาทุกคนเทากันและการตัดสินผล ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา จะใชคะแนนจากสอบภาษาอังกฤษเปนสําคัญ) 3. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://home.kku.ac.th/admismd/

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

26 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการผลิตแพทยเพิ่มรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(MDO2) รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

46 คน

1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 3. สามารถทําสัญญาตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยกอนเขาศึกษาได

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการทดสอบ (สอบขอเขียน) วิชาภาษาไทย = 10% สังคมศึกษา = 10% ภาษาอังกฤษ = 20% คณิตศาสตร = 15% เคมี = 15% ชีววิทยา = 15% และฟสิกส = 15% โดยคะแนนแตละวิชา ตอง ไดไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนที่กําหนดตองไดไมนอยกวารอยละ 50 2. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://home.kku.ac.th/admismd/

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

27


โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX) รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะทันตแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

10 คน

1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2. คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50 3. สามารถทําสัญญาตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยกอนเขาศึกษาได

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการทดสอบ (สอบขอเขียน) วิชาภาษาไทย = 10% สังคมศึกษา = 10% ภาษาอังกฤษ = 20% คณิตศาสตร = 15% เคมี = 15% ชีววิทยา = 15% และฟสิกส = 15% โดยคะแนนแตละวิชา ตอง ไดไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนที่กําหนดตองไดไมนอยกวารอยละ 50 2. ผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://home.kku.ac.th/admismd/

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

28 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร 20 คน คณะเทคนิคการแพทย 71 คน - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (38 คน) - สาขาวิชากายภาพบําบัด (33 คน) คณะพยาบาลศาสตร 150 คน คณะสาธารณสุขศาสตร 74 คน - สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (22 คน) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (26 คน) - สาขาวิชาเอกคูวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (26 คน) คณะทันตแพทยศาสตร 25 คน 45 คน คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร 40 คน คณะเกษตรศาสตร 270 คน - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (200 คน) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร (35 คน) - สาขาวิชาการประมง (20 คน) - สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม (15 คน) คณะวิทยาศาสตร 640 คน - สาขาวิชาสถิติ (35 คน) - สาขาวิชาชีววิทยา (90 คน) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (45 คน) - สาขาวิชาเคมี (75 คน) - จุสาขาวิชาจุลชีววิทยา (35 คน) - สาขาวิชาคณิตศาสตร (40 คน) - สาขาวิชาชีวเคมี (25 คน) - สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (35 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(55คน) - สาขาวิชาฟสิกส (55 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ - สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (35 คน) สื่อสาร (40 คน) - สาขาวิชาวัสดุศาสตรและ - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร (40 คน) นาโนเทคโนโลยี (35 คน) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

29


คณะเทคโนโลยี - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (38 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (30 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (37 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (15 คน) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป (250 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (60 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (85 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (50 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (79 คน) คณะสถาปตยกรรมศาสตร - สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (30 คน) - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม (20 คน) คณะศึกษาศาสตร - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (112 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตร เอกเดี่ยว วิทยาศาสตร ศึกษาทั่วไป (10 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตร เอกเดี่ยวเคมี (10 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตร เอกเดี่ยวชีววิทยา (10 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตร เอกเดี่ยวฟสิกส (10 คน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (45 คน) - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (35 คน) - สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (37 คน) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (68 คน) - สาขาวิชาภาษาไทย (45 คน) - สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม (25คน) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (39 คน) - สาขาวิชาภาษาจีน (39 คน)

120 คน

524 คน

50 คน

327 คน - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (30 คน) - สาขาวิชาสังคมศึกษา (30 คน) - สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน (วิทย, ศิลป) (20 คน) - สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (30 คน) - สาขาวิชาพลศึกษา (35 คน) - สาขาวิชาศิลปศึกษา (30 คน)

30 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

539 คน


- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (60 คน) - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (56 คน) - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (45คน) - สาขาวิชาภาษาสเปน (45 คน) คณะนิติศาสตร คณะวิทยาการจัดการ - สาขาวิชาการเงิน (75 คน) - สาขาวิชาการจัดการ (75 คน) - สาขาวิชาการบัญชี (75 คน) - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว (75 คน) - สาขาวิชาการตลาด (75 คน) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (110 คน) คณะศิลปกรรมศาสตร - สาขาวิชาจิตรกรรม (24 คน) - สาขาวิชาประติมากรรม (24 คน) - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป (24 คน) - สาขาวิชาดนตรี (ไทย) (15 คน) - สาขาวิชาดนตรี (สากล) (15 คน) - สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง) (20 คน) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (45 คน) - สาขาวิชาการจัดการการคลัง (45 คน) - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง (45 คน) วิทยาลัยนานาชาติ - สาขาวิชากิจการระหวางประเทศ (30 คน) - สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (30 คน) - สาขาวิชาการตลาดระหวางประเทศ (30 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (30 คน) คณะเทคนิคการแพทย (เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย) (รับเฉพาะเจาหนาที่ ที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและกระทรวงสาธารณสุข)

140 คน 485 คน

122 คน

135 คน

120 คน

5 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

31


คณะเภสัชศาสตร (เจาพนักงานเภสัชกรรม) 5 คน (รับเฉพาะเจาหนาที่ ที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจและกระทรวงสาธารณสุข) วิทยาเขตหนองคาย 633 คน (สาขาวิชาการเงิน,การทองเที่ยว,ธุรกิจระหวางประเทศ,บัญชีบัณฑิต,เศรษฐศาสตร,วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,การประมง,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, นิติศาสตร,การปกครองทองถิ่น,อุตสาหกรรมการเกษตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา)

คุณสมบัติผูสมัคร กลุมที่ 1 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา (ปวช.3) ใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/ วิทยาลัยตางๆ ที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น กลุมที่ 2 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ในเขตพัฒนา ภาคเหนือ(รับผานมหาวิทยาลัยเชียงใหม) และ ภาคใต(รับผานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 1. ภาคเหนือ มีคุณสมบัติตามประกาศการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2. ภาคใต มีคุณสมบัติตามประกาศการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมที่ 3 เปนเจาหนาที่ที่เปนขาราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ และกระทรวง สาธารณสุข 1. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันรับสมัคร 2. ในกรณีสมรสแลว จะตองไมตั้งครรภในระหวางศึกษา * สามารถสมัครเขาศึกษาไดใน 2 คณะคือคณะเทคนิคการแพทย (เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย) และ คณะเภสัชศาสตร ( เจาพนักงานเภสัชกรรม) คุณสมบัติเฉพาะ คณะเทคนิคการแพทย (เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย) 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย 2. เปนขาราชการ สังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันรับสมัครและ ไดรับการรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดวาอนุมัติใหลาศึกษาตอได และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะตองกลับเขารับราชการ ณ ตนสังกัดเดิม คณะเภสัชศาสตร (เจาพนักงานเภสัชกรรม) 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเจาพนักงานเภสัชกรรม

32 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. เปนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรับราชการมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร และไดรับการรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดวาอนุมัติใหลาศึกษาตอได และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะมีขอผูกพันตองกลับเขารับราชการ ณ ตนสังกัดเดิม/หรือ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร กอนเขาศึกษา ตองสามารถทําสัญญากําหนดหนาที่ผรู ับทุนหลังจากสําเร็จการศึกษาได โดยตองทํางาน ตามเงื่อนไขที่สัญญากําหนด เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 ป และตองชดใชเงินเมื่อไมสามารถปฎิบัติ ตามสัญญาได

เกณฑการคัดเลือก ในการคัดเลือกจะใช - ผลการเรียนระดับม.6 หรือเทียบเทา (ปวช.3) คาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.6) มา เปนเกณฑในการพิจารณาโดยใชคาน้ําหนัก 5% - ผลการสอบวิชาหลักและ/หรือวิชาเฉพาะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ (โดยมีสัดสวน คาน้ําหนักและ เกณฑขั้นต่ําตามแตละคณะกําหนด) - ผลการสอบสัมภาษณ และ/หรือการตรวจรางกาย/ทดสอบอื่น ๆ เกณฑการคัดเลือกเฉพาะแตละคณะ คณะแพทยศาสตร 1. ผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียน ตองไมนอยกวา 3.00 2. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม คณิต(วิทย) ฟสิกส = วิชาละ10% และภาษาอังกฤษ เคมี ชีว = วิชาละ 15% โดยคะแนนแตละรายวิชาตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 3. ผลคะแนน GAT = 10% โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 4. คะแนนรวม 8 รายวิชา (วิชาหลักและ GAT) ตองไดไมนอยกวารอยละ 50 คณะเทคนิคการแพทย 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = 60% โดยวิชาภาษาอังกฤษ ตองสอบใหไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 30 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 72 = 25% คณะพยาบาล 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = วิชาละ 10% 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 72 = 15% คณะสาธารณสุขศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีว และฟสิกส = 70% 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 72 = 15% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

33


คณะทันตแพทยศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีว และฟสิกส = 85% โดยแตละรายวิชาจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตองไมนอยกวารอย ละ 50 2. ผลคะแนน GAT = 10% คณะเภสัชศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = วิชาละ 10% โดยแตละรายวิชาจะตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 25 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 72 = 15% คณะสัตวแพทยศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = 60% 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 72 = 25% คณะเกษตรศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = วิชาละ 11% (ไมรวมวิชาภาษาไทยและสังคม แตตองสอบทั้ง 2 วิชา ใหไดคะแนนรวมกันไมนอยกวา 30% แต ไมนํามาคิดคะแนนรวมกับวิชาหลักอื่นๆ) 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 71 = 10% , PAT รหัส 72 = 20% คณะวิทยาศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = 85% * ตองสอบวิชาหลักภาษาไทยและสังคมดวย แตไมนํามาคิดคะแนน และตองสอบทั้ง 2 วิชา ใหไดคะแนน รวมกันไมนอยกวา 30% 2. ผลคะแนน GAT = 10% คณะเทคโนโลยี 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = 85% 2. ผลคะแนน GAT = 10% คณะวิศวกรรมศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี และฟสิกส = 65% 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 71 = 10% , PAT รหัส 73 = 10% คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลักไดแก ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย)และวิทยาศาสตรทั่วไป= 55% 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 74 = 30% คณะศึกษาศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย)(เวนสาขาวิชาสังคมศึกษา,การ สอนภาษาญี่ปุน(ศิลป)และสาขาวิชาศิลปศึกษา ) วิทยาศาสตรทั่วไป/เคมี/ชีววิทยา/ฟสิกส (เวนสาขาวิชา การสอนภาษาญี่ปุน(วิทยและศิลป)) และคณิต(ศิลป) (เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา และ

34 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


สาขาวิชาศิลปศึกษา) = 55-80% (ตามแตละสาขาวิชากําหนด) 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 75 = 5-15% (ตามแตละสาขาวิชากําหนด) , PAT รหัส 71 (เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา) , PAT รหัส 72 (เฉพาะสาขาวิชา วิทยาศาสตร) , PAT รหัส 79 (เฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน (ศิลป)) 3. สาขาวิชาพลศึกษา ตองทดสอบสมรรถภาพทางกาย =15% 4. สาขาวิชาศิลปศึกษา ตองสอบวัดความรูความถนัดทางศิลป =15% คณะมนุษยศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร (ศิลป)(เฉพาะสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร , สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา และสาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร (ศิลป)) = 55-85% (ตามแตละสาขาวิชากําหนด) 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 71/77/78/79/80/81/82 = 10-30% (ตามแตละสาขาวิชา กําหนด) คณะนิติศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร(วิทยหรือศิลป) = 85% 2. ผลคะแนน GAT = 10% คณะวิทยาการจัดการ 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร(วิทยหรือศิลป) วิทยาศาสตร ทั่วไป (เวนสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว) = 75-85% (ตามแตละสาขาวิชากําหนด) 2. ผลคะแนน GAT = 10% , PAT รหัส 71 = 10% (เวนสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ ทองเที่ยว) คณะศิลปกรรมศาสตร 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป คณิต(ศิลป) (เวน สาขาวิชาดนตรี(ไทย)) = 55% 2. ผลคะแนน GAT = 10% 3. สาขาวิชาจิตรกรรมและสาขาวิชาประติมากรรม สอบวิชาวาดเสน =15% และสอบวิชาองคประกอบ ศิลป = 15% 4. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป = 30% 5. สาขาวิชาดนตรี สอบทฤษฎีและปฏิบัติ ดนตรีไทย / ดนตรีสากล / ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง (ตาม สาขาวิชา) = 30% 6. สาขาวิชาดนตรีสากล วิชาหลักแตละรายวิชาจะตองไดคะแนนขั้นต่ํา ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี จะตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 50 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป คณิตศาสตร(วิทยหรือ ศิลป) (เฉพาะสาขาวิชาที่ใหเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร) = 60-85% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

35


2. ผลคะแนน GAT = 10% 3. ผลคะแนน PAT รหัส 77/78/79/80 = 15% (เฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดใหเลือกสอบ โดยเลือกสอบ ตามสาขาวิชากําหนด) 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชางและผังเมือง (คณิต-วิทย) ใชผลคะแนน PAT รหัส 71 = 15% , PAT รหัส 73 = 10% วิทยาลัยนานาชาติ 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร (วิทยหรือศิลป ตามแต สาขาวิชา) เคมีและฟสิกส(วิชาเคมีและฟสิกสเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ) = 70-85% 2. ผลคะแนน GAT = 10% 3. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ใชผลคะแนน PAT รหัส 71 = 10% และ PAT รหัส 73 = 5% 4. ทุกสาขาวิชา เวนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ตองสอบวิชาภาษาอังกฤษใหไดคะแนนไมนอย กวารอยละ 40 และจะตองสอบวิชาคณิตศาสตร (วิทย) หรือวิชาคณิตศาสตร (ศิลป) ใหไดคะแนนไมนอย กวารอยละ 25 คณะเทคนิคการแพทยและคณะเภสัชศาสตร (เฉพาะผูสมัครกลุมที่ 3) 1. ไมใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มารวมพิจารณา 2. ผลการสอบวิชาหลักไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต(วิทย) เคมี ชีวและฟสิกส = 100% วิทยาเขตหนองคาย 1. ผลการสอบวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร (วิทยหรือศิลป ตามสาขาวิชา กําหนด) วิทยาศาสตรทั่วไป / เคมี / ชีว / ฟสิกส(ตามแตสาขาวิชากําหนด) = 85% 2. ผลคะแนน GAT = 10%

การรับสมัคร 1. ทางโรงเรียน / วิทยาลัย ตองสงรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.ชั้นปที่ 3 ใหสํานัก ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อจัดทําระบบ ฐานขอมูลกอน นักเรียนคนใดไมมีขอมูลในระบบฐานขอมูลจะไมสามารถสมัครสอบวิชาหลักของ มหาวิทยาลัยได 2. ผูสมัครกลุมที่ 1 - สมัครดวยตนเองผาน http://reg2.kku.ac.th - ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัคร ไดไมเกิน 2 อันดับคณะ/สาขาวิชา - การสมัครสอบจะสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว เทานั้น 3. ผูสมัครกลุมที่ 2 ทั้งสมัครผานมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตองปฎิบัติตาม ระเบียบการสมัครที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด 4. ผูสมัครกลุมที่ 3 จะตองสมัครดวยตนเองผาน http://reg2.kku.ac.th 36 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. - สอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนธันวาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหโควตานักเรียนใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เขารวมเปนเครือขาย โดยผานกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง คือสมัครผานโครงการรับตรงของม.ขอนแกน รวมทั้งทําการคัดเลือกรวมกันดวย รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขตางๆ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดไวเกี่ยวกับการคัดเลือกเขาศึกษาโดยวิธีรบั ตรง

มหาวิทยาลัยเครือขาย คือมหาวิทยาลัยที่รวมรับผานการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยของรัฐ 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 5. มหาวิทยาลัยนครพนม 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเอกชน 1. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3. มหาวิทยาลัยพายัพ 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

37


6. มหาวิทยาลัยอีสาน ** คณะ/สาขาวิชาที่แตละมหาวิทยาลัยเปดรับ รวมทั้งจํานวนรับ อานเพิ่มเติมไดในระเบียบการสอบ คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง

คุณสมบัติผูสมัคร กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณสมบัติเฉพาะ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1. เปนผูที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 2. ผูสมัครทุกหลักสูตร จะตองไดคะแนนสอบวิชาหลักภาษาอังกฤษ (ที่ทางม.ขอนแกนจัดสอบ)ไมนอยกวา 30% หรือ 35% (ในบางสาขาวิชา) 3. เปนผูที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4-6) ตามเกณฑ ดังนี้ 3.1 กลุมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กายภาพบาบัดบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะตองเปนนักเรียน แผนการศึกษาวิทย-คณิต ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 - คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และวิทยาศาสตร แตละกลุมไม นอยกวา 2.00 3.2 กลุมบัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิตจะตองเปนนักเรียน แผนการศึกษาวิทย-คณิต หรือ ศิลป-คณิต ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง ประเทศ และคณิตศาสตร แตละกลุมไมนอยกวา 2.00 3.3 กลุมศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รับนักเรียนทุกแผนการศึกษา ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ - คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 - คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม แตละกลุมไมนอยกวา 2.00

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนนสอบในรายวิชาตางๆ จากการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธี รับตรง และ/หรือ ผลคะแนน GAT , PAT โดยมีสัดสวน และเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละคณะ/สาขาวิชา กําหนด ซึ่งอานเพิ่มเติมไดในระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับ ตรง 3. การสอบสัมภาษณ 38 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร 1. สมัครผานทาง http://reg2.kku.ac.th 2. ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกอันดับไดทั้งหมด 4 อันดับการเลือก (อันดับที่ 3 – 6 สวนลําดับที่ 1-2 สําหรับ เลือกคณะของม.ขอนแกน) โดยจะเลือก 4 สถาบันรวมกันเปนสถาบันละ 1 คณะ/สาขาวิชา หรือจะเลือก สถาบันใดสถาบันหนึ่งก็ได โดยคณะ/สาขาวิชาของสถาบันที่เลือกนั้น จะตองมีวิชาสอบที่สอดคลอง เหมือนกับในกลุมวิชาสอบที่ผูสมัครไดเลือกสมัครสอบไวแลวในการสมัครสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้วิชาสอบอาจเทากันหรือนอยกวาก็ได 3. มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ให เสร็จสิ้นครบตามจํานวนกอนเปนขั้นตอนแรก แลวจึงดําเนินการคัดเลือกผูที่สมัครเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในอีก 4 อันดับการเลือกเปนขั้นตอนที่สอง

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. - สอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนธันวาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับ - ผลิตแพทยเพิ่มรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน - ผลิตแพทยเพิ่มรวมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค - ผลิตแพทยเพิ่มรวมกับโรงพยาบาลอุดรธานี - ผลิตแพทยเพิ่มรวมกับโรงพยาบาลมหาสารคราม

24 คน 18 คน 16 คน 16 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

39


คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ(15 จังหวัด)ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร นครพนมและ มุกดาหาร 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 3. สามารถทําสัญญาตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยกอนเขาศึกษาได

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการทดสอบ (สอบขอเขียน) วิชาภาษาไทย = 10% สังคมศึกษา = 10% ภาษาอังกฤษ = 20% คณิตศาสตร = 15% เคมี = 15% ชีววิทยา = 15% และฟสิกส = 15% โดยคะแนนแตละวิชา ตอง ไดไมนอยกวารอยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดสวนที่กําหนดตองไดไมนอยกวารอยละ 50 2. ผลการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจสุขภาพ และสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://home.kku.ac.th/admismd/

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

40 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยวิธีพิเศษ(โครงการชางเผือก) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร - สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

15 คน 10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 และตองผานการคัดเลือกจากสถานศึกษานั้นๆ

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการสอบวิชาความถนัดทางสถาปตยกรรม (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน) 2. ผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. รับใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ทานกําลังศึกษาอยู หรือที่ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ขอนแกน หรือ Download ใบสมัครไดที่ http://arch.kku.ac.th 2. ยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนที่ทานกําลังศึกษา และทางโรงเรียนจะทําการคัดเลือกรายชื่อสงใหทาง มหาวิทยาลัย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

41


โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ (หลักสูตร 6 ป) จํานวนที่เปดรับ - ผูสมัครกลุมที่ 1 (ใชผลการเรียน) - ผูสมัครกลุมที่ 2 (ใชการสอบคัดเลือก)

25 คน 25 คน

คุณสมบัติผูสมัคร ผูสมัครกลุมที่ 1 1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 ผูสมัครกลุมที่ 2 สําเร็จหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

เกณฑการคัดเลือก ผูสมัครกลุมที่ 1 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลการทดสอบความถนัดทางการเรียน (ขอสอบเชิงตรรกคณิตศาสตร ความสามารถทางดานตัวเลข ภาษา การวิเคราะหขอมูลตาราง กราฟตางๆ มิติสัมพันธ รูปภาพ การอาน วิเคราะหเรื่อง สรุปความ (reading comprehension)) 3. ผลการสอบสัมภาษณ ผูสมัครกลุมที่ 2 ผลการสอบคัดเลือกที่ทางคณะจัดสอบ และผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://pharm.kku.ac.th

กําหนดการ สมัคร - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม - กลุมที่ 2 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม สอบขอเขียน - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - กลุมที่ 2 ชวงประมาณเดือนมีนาคม 42 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


สอบสัมภาษณ - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - กลุมที่ 2 ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร จํานวนที่เปดรับ 1. กลุมบุคคลทั่วไป 2. กลุมลูกเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว 3. กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4. กลุมบุคลากรกรมปศุสัตว

30 คน ไมเกิน 5 คน ไมเกิน 10 คน ไมเกิน 5 คน

คุณสมบัติผูสมัคร กลุมบุคคลทั่วไป สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลัง ศึกษาระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา กลุมลูกเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลัง ศึกษาระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.25 3. เปนบุตรตามกฎหมายของเจาของฟารมปศุสัตว 4. เจาของฟารมปศุสัตวนั้นๆ ตองเปนสมาชิกสมาคม สหกรณ หรือองคกรผูเลี้ยงสัตวชนิดดังกลาว โดย ตองมีเอกสารรับรองจากประธานสมาคมหรือสหกรณนั้น ๆ เทานั้น ผูสมัครสามารถดาวนโหลด แบบฟอรมเอกสารรับรองไดที่ http://vet.kku.ac.th 5. เจาของฟารมปศุสัตวผูเปนบิดา หรือมารดาของผูสมัคร ตองใหความรวมมือแกคณะ สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการฝกงานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 6. ผูสมัครยินยอมใหคณะกรรมการประจําคณะสัตวแพทยศาสตร เปนผูใหความเห็นชอบในการเลือกเรียน วิชา หรือหนวยคลินิกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาใหเลือกเรียนวิชาหรือหนวยคลินิกปฏิบัติที่ เกี่ยวของกับปศุสัตวเปนหลัก รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

43


กลุมผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาในภาค การศึกษาสุดทาย กลุมบุคลากรกรมปศุสัตว 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลัง ศึกษาระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา 2. ตองเปนบุคลากรทํางานในสังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตองมีเอกสารแสดงการ ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอไดจากตนสังกัด

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมีและความถนัดทางสัตวแพทย = 80% **ผูสมัครทุกกลุม เวนกลุมบุคคลทั่วไป ตองไดคะแนนสอบขอเขียนรวม 5 วิชา ไมนอยกวา 150 คะแนน 2. ผลการสอบสัมภาษณ = 20% (ผูที่ไดคะแนนสอบสัมภาษณนอยกวา 12 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ถือวาไมผาน) และการตรวจรางกาย

การรับสมัคร ทุกกลุมตองสมัครออนไลนเทานั้น ที่ http://vet.kku.ac.th

กําหนดการ สมัคร ชวงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนเมษายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

44 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

80 คน 80 คน 80 คน

คุณสมบัติผูสมัคร

สําเร็จหรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก รอบที่ 1 พิจารณาจากผลสอบขอเขียน 4 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ รอบที่ 2 พิจารณาจากผลคะแนน O-NET , GAT และ PAT

การรับสมัคร สมัครผาน http://www.cs.kku.ac.th หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - รอบที่ 1 ชวงประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม - รอบที่ 2 ชวงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ - รอบที่ 1 ชวงประมาณเดือนเมษายน - รอบที่ 2 ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

45


โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปวส. ม. 50 คน 80 คน 30 คน -

6/ปวช. 50 คน 30 คน 60 คน

คุณสมบัติผูสมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาชางโยธา ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางเขียนแบบ หรือเทียบเทา เชน วิทยาลัยการชลประทาน หรือ 2. สําเร็จหรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร ไฟฟา อิเลคทรอนิคส คอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของทางไฟฟา หรือ 2. เปนผูที่ผานการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร และไดสอบผานรายวิชา พื้นฐานไมนอยกวา 33 หนวยกิต ดังนี้ - วิชาทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต - วิชาทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร 21 หนวยกิต - วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาชางเครื่องกล วิศวกรรมเขียน แบบและออกแบบการผลิต ชางกลโรงงาน ชางยนต และสาขาอื่นๆ ที่เทียบเทา หรือ 2. สําเร็จหรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สําเร็จหรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลการสอบขอเขียนของคณะและสอบสัมภาษณ 46 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร สมัครผาน http://esoss.en.kku.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง

กําหนดการ สมัคร - ผูสมัครระดับปวส.หรือผูที่เคยผานการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ชวง ประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม - ผูสมัครระดับ ม.6/ปวช. หรือเทียบเทา ชวงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ - ผูสมัครระดับปวส.หรือผูที่เคยผานการศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ชวงประมาณเดือน มีนาคม - ผูสมัครระดับ ม.6/ปวช. หรือเทียบเทา ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ - สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL)

40 คน 40 คน

คุณสมบัติผูสมัคร สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใหผูมีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) เปนผูที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 3.00 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก

1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลการสอบสัมภาษณ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

47


การรับสมัคร สมัครดวยตนเองที่กลุมวิชาการศึกษาดานภาษา ศิลปะ และสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร ** เว็บไซตคณะ http://ednet.kku.ac.th

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนมีนาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

คณะนิติศาสตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยวิธีสอบตรง จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

250 คน

เปนผูที่มีคุณสมบัติเขาเปนนักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการสอบขอเขียนวิชาความถนัดทั่วไป ประกอบดวย วิชาภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และวิชา ความถนัดทางนิติศาสตร ประกอบดวย สถานการณปจจุบัน และความรูพื้นฐานทางกฎหมาย 2. ผลการสอบสัมภาษณ **ผูที่มีสิทธิเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกทาน ตองผานการอบรม

การรับสมัคร

สมัครผานทาง http://law.kku.ac.th

กําหนดการ

สมัคร – ชวงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

48 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ สาขาวิชาพลศึกษา จํานวนที่เปดรับ

6 คน

คณะศึกษาศาสตร สาขาพลศึกษา

คุณสมบัติผูสมัคร จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑการคัดเลือก 1. มีประวัติและความสามารถในทางกีฬาดีเดนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด โดยใชผลงาน ดานกีฬาอันดับสูงสุดยอนหลังไมเกิน 3 ป ดังตอไปนี้ 1.1 ตองเปนนักกีฬา 12 ประเภทกีฬา ดังนี้ - กรีฑา - เทเบิลเทนนิส - คาราเต - วายน้ํา - กอลฟ - เทควันโด - แบดมินตัน - มวยสากลสมัครเลน - ดาบไทย - เทนนิส - ยูโด - ดาบสากล 1.2 เปนนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย 1.3 เปนนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย 1.4 เปนผูที่ไดรับตําแหนงที่ 1-3 ประเภทบุคคลในการเปนตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันกีฬาระดับ สมาคมกีฬฬาแห าแหงงประเทศไทย ประเทศไทย หรือการกีฬา นานาชาติโดยสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ หรือสมคมกี แหงประเทศไทย 1.5 เปนผูไดรับตําแหนงที่ 1-3 ประเภทบุคคลในการแขงขันกีฬาแหงชาติ (รอบสุดทาย) 1.6 เปนผูไดรับตําแหนงที่ 1-3 ประเภทบุคคลในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ (รอบสุดทาย) 1.7 เปนผูไดรับตําแหนงที่ 1-5 ประเภทบุคคลในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย หรือ ในการแขงขันกีฬาโรงเรียนของสํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (รอบสุดทาย)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

49


การรับสมัคร 1. สมัครดวยตนเอง ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://ednet.kku.ac.th หรือขอรับใบสมัครและ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัคร ที่ กลุมวิชาการศึกษาดานภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะ ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2. สมัครทางไปรษณีย สงมาที่ ตู ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 ในนามคุณอนุสรา วิทยชํานาญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002 (วงเล็บมุมซอง สมัครสอบ โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ)

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

35 คน

สําเร็จหรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. สอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร

สมัครไดทางไปรษณียหรือผานเว็บไซต http://www.huso.kku.ac.th

กําหนดการ

สมัคร – ชวงประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

50 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

75 คน 75 คน 100 คน 80 คน

คุณสมบัติผูสมัคร สําเร็จหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ใชผลคะแนนการสอบขอเขียนวิชา ภาษาอังกฤษที่ทางคณะจัดสอบ 3. ผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. ซื้อใบสมัครและสมัครดวยตนเองหรือทางไปรษณีย 2. ติดตามขาวสารไดทาง http://www.huso.kku.ac.th

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

51


โครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว - สาขาวิชาการจัดการกอลฟ

100 คน 100 คน 50 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จหรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 2. สาขาวิชาการจัดการกอลฟ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ - เปนผูสนใจและมีความรูพื้นฐานกีฬากอลฟ หรือ - เปนนักกีฬากอลฟอาชีพ หรือ - เปนนักกีฬากอลฟ เขาแขงขันระดับชาติ/นานาชาติโดยสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ นันทนาการหรือสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทย หรือคณะโอลิมปกแหง ประเทศไทย หรือ - เปนนักกีฬากอลฟผูไดรับตําแหนงที่ 1-3 ประเภททีม และตําแหนงที่ 1-5 ประเภทบุคคลใน การแขงขันระดับชาติ (รอบสุดทาย) หรือ กีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย หรือในการแขงขันกีฬา โรงเรียนของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (รอบสุดทาย) หรือ กีฬาสาธิตแหงประเทศไทย และ/หรือในการแขงขันที่จัดโดยองคกรตาง ๆ ที่ทางสมาคมกีฬารับรองหรือตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการพิจารณาของมหาวิทยาลัยขอนแกน (รอบสุดทาย) - เปนนักกีฬากอลฟตัวแทนจังหวัดที่นักกีฬากอลฟสังกัด

เกณฑการคัดเลือก สาขาวิชาการจัดการ 1. ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรและผล คะแนน GAT และ PAT รหัส 71 หรือ 2. ผลคะแนนสอบโดยวิธีรับตรงของม.ขอนแกน ในรายวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร (ศิลป), วิทยาศาสตรทั่วไป และผลคะแนน GAT 3. ผลการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 1. ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรและ GAT หรือ 52 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. ผลคะแนนสอบโดยวิธีรับตรงของม.ขอนแกน ในรายวิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร(ศิลป) และ GAT 3. ผลการสอบสัมภาษณ สาขาวิชาการจัดการกอลฟ 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลสอบปฏิบัติดานการทดสอบความสามารถกีฬากอลฟ = 60% 3. ผลสอบขอเขียน = 10% 4. ผลสอบปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย = 10% 5. ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร = 15% 6. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) = 5% 7. ผลการสอบสัมภาษณ ** สําหรับผูสมัครแผนการเรียนกอลฟอาชีพ (Professional Golfer) ผูสมัครที่ไมไดสอบ O-NET มีสิทธิ์ สมัครสอบไดแตจะไมไดรับการพิจารณาคะแนนสอบ O-NET ในสัดสวน 15% และจะมีคะแนนรวมตาม เกณฑการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 85% เทานั้น ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนรวมตามเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา ไมต่ํากวา 60% ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เขา สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. ซื้อใบสมัครไดที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงประมาณเดือน มกราคม-เมษายนและสมัครดวยตนเองหรือทางไปรษณีย 2. ติดตามขาวสารไดทาง http://ms.kku.ac.th 3. ผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบปฏิบัติจะตองชําระคาใชจายในการสอบปฏิบัติดานการทดสอบ ความสามารถกีฬากอลฟ มิฉะนั้น จะไมมีสิทธิ์เขาสอบปฏิบัติดานการทดสอบความสามารถกีฬากอลฟ และจะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม สอบขอเขียน – ตามกําหนดการของสทศ. - การทดสอบของคณะชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

53


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) โดยวิธีพิเศษ จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

30 คน

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ไดแก IELTS (5.0 minimum overall band score) หรือ TOEFL (61 iBT, 500 paper, 177 computer) หรือ TOEIC (650 minimum) หรือ 2. ผานเกณฑการสอบขอสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครและกรอกขอมูล ที่ http://www.huso.kku.ac.th และสมัครดวยตนเองหรือทาง ไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

54 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร 6 ป) จํานวนที่เปดรับ - ผูสมัครกลุมที่ 1 (ใชผลการเรียน) 30 คน - ผูสมัครกลุมที่ 2 (ใชการสอบคัดเลือก) 30 คน - ผูสมัครกลุมที่ 3 (ผูสมัครจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถานศึกษาตางประเทศ หรือสถานศึกษาใน ประเทศที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา) 10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร ผูสมัครกลุมที่ 1 1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 3.50 ผูสมัครกลุมที่ 2 สําเร็จหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูสมัครกลุมที่ 3 1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาแลวจากโรงเรียนนานาชาติหรือ จากสถานศึกษาตางประเทศ หรือสถานศึกษาในประเทศที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual) 2. มีผลสอบ TOEFL , IELTS หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก ผูสมัครกลุมที่ 1 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลการทดสอบ Competency Test (grammar , reading comprehension, listening and essay) 3. ผลการสอบสัมภาษณ ผูสมัครกลุมที่ 2 1. ผลการสอบคัดเลือกที่คณะจัดสอบ 2. ผลการทดสอบ Competency Test (grammar,reading comprehension, listening and essay) และผลการสอบสัมภาษณ ผูสมัครกลุมที่ 3 1. พิจารณาผลการเรียน 2. ผลสอบ TOEFL หรือ TELTS หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเทา รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

55


3. ผลการทดสอบ Competency Test (grammar,reading comprehension, listening and essay) และผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผาน http://pharm.kku.ac.th

กําหนดการ สมัคร - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม - กลุมที่ 2,3 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม สอบขอเขียน - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - กลุมที่ 2 ชวงประมาณเดือนมีนาคม - กลุมที่ 3 ชวงประมาณเดือนเมษายน สอบสัมภาษณ - กลุมที่ 1 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - กลุมที่ 2,3 ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

56 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

àªÕ§ãËÁ‹


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลําดับ เดือน 1 2 3 4

ชื่อโครงการ

วันรับสมัคร

วันสอบ

สมัครเขารับการ ขอเขียน - ต.ค. - พ.ย. พิจารณา - ก.ค. สัมภาษณ - ม.ค. สมัครสอบคัดเลือก - ก.ย. ขอเขียน - ต.ค. ส.ค. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ส.ค. - ก.ย. สัมภาษณ - ต.ค. โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดน ส.ค. ส.ค. - ก.ย. ขอเขียน - ต.ค. ทางการกีฬา ขอเขียน - ตาม โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ส.ค. - ก.ย. ส.ค. กําหนดการ สทศ. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ก.ค.

โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน (ODOD)

รายละเอียด เพิ่มเติม หนา 59 หนา 60 หนา 64 หนา 69

5

ส.ค.

โครงการสงเสริมนักเขียนและกวีลานนา

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 70

6

ส.ค.

โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 71

7

ส.ค.

โครงการสื่อสารมวลชนสูชนบท

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 72

8

ส.ค.

โครงการผูมีความสามารถพิเศษทาง การสื่อสารมวลชน

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 73

9

ส.ค.

โครงการชางเผือก คณะเศรษฐศาสตร

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 74

10

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 76

11

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน-ตาม กําหนดการ สทศ.

หนา 80

12

ส.ค.

โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน

ส.ค. - ก.ย.

-

หนา 81

13

ส.ค.

โครงการนักคิดเพื่อสังคม

ส.ค. - ก.ย.

14

ก.ย.

โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม เพื่อชาวชนบท

ก.ย.

15

ก.ย.

โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม

ก.ย.

16

ก.ย.

17

ก.ย.

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน วิทยาศาสตรในโรงเรียนฯ (วมว.) โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร (วิศวะสูชุมชน)

โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความตองการของกระทรวง สาธารณสุข โครงการการสอบคัดเลือกนักเรียน ในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (โควตา มช.)

ขอเขียน-ตาม กําหนดการ สทศ. ขอเขียน - ต.ค. - พ.ย. สัมภาษณ - ม.ค. ขอเขียน - ต.ค.- พ.ย. สัมภาษณ - ม.ค.

หนา 82 หนา 83 หนา 83

ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนดสอบโควตา

หนา 85

ก.ย.

ขอเขียน - ธ.ค. สัมภาษณ - ม.ค.

www.urrac.com

58 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร -เชียงใหม -เชียงราย -ลําปาง

7 คน 8 คน 5 คน

-นาน -แพร

2 คน 2 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอที่ขาดแคลนแพทย (ยกเวนอําเภอ เมือง) ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แพร และนาน 2. มีคะแนนสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 แตละชั้นปไมต่ํากวา 3.25 3. ผานการพิจารณาและเขารวมกิจกรรมคัดกรองของคณะกรรมการเตรียมความพรอมของแตละจังหวัด

เกณฑการคัดเลือก 1. ใชคะแนนจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชรายวิชาของรหัส 001 คณะแพทยศาสตร ไดแกวิชา ภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร 1 , คณิตศาสตร 1 2. การสอบสัมภาษณ 3. ทดสอบความพรอมและตรวจรางกาย

การรับสมัคร 1. แตละจังหวัดรับสมัครนักเรียนเพื่อเขารับการพิจารณาคัดกรองรายชื่อ คัดกรองตัวบุคคลและผูสมัคร ตองเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศักยภาพ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) 2. นักเรียนที่ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาโครงการจะตองสมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตา ภาคเหนือ โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม โดยเลือกรับทุน ODOD โดยสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 3. หลังจากการกรอกขอมูลการสมัครโควตา นักเรียนไมมีสิทธิ์เลือกการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษอื่นที่ สมัครสอบพรอมโควตาภาคเหนือ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

59


ทุนการศึกษาและเงื่อนไข ทุนการศึกษา ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับทุนการศึกษาเปนเงินสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่ จายจริง ไมเกินปละ 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถวน) ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ป และไดรับเงิน สนับสนุนคาใชจายในการยังชีพสําหรับเปนคาเชาหอพักตามที่จายจริงไมเกินเดือนละ 3,000 บาท และ คาใชจายสวนบุคคลเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 6 ป เงื่อนไขหลังสําเร็จการศึกษา 1. สามารถเปนคูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อจบแลวตองออกปฏิบัติงาน ชดใชทุน ภายหลังสําเร็จการศึกษาเปนเวลา 12 ปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือหากไมฏิบัติตามสัญญา จะตองชดใชทุนเปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 2. ผูรับทุนจะไดรับอนุญาตใหลาฝกอบรมแพทยประจําบานในระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน โดย หลังฝกอบรมใหไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนที่เปนตนสังกัด และระยะเวลาในการฝกอบรม ไมนับ รวมเปนระยะเวลาในการชดใชทุน ตามเงื่อนไขเวลาและในสาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร - รับสมัครนักเรียนเพื่อเขารับการพิจารณาคัดกรองรายชื่อ คัดกรองตัวบุคคล ชวงประมาณเดือน กรกฎาคม - สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม ชวงประมาณ เดือนกันยายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 60 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

20 15 20 154

คน คน คน คน


คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตร - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส - สาขาวิชาภาษาเยอรมัน - สาขาวิชาประวัติศาสตร - สาขาวิชาบานและชุมชน - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะวิจิตรศิลป - สาขาวิชาภาพพิมพ - สาขาวิชาจิตรกรรม - สาขาวิชาประติมากรรม - สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี - หลักสูตรแอนนิเมชัน - หลักสูตรการจัดการสมัยใหมฯ

10 คน 103 คน - สาขาวิชาปรัชญา - สาขาวิชาจิตวิทยา - สาขาวิชาภาษาไทย - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน - สาขาวิชาภาษาจีน - สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 48 คน 42 คน 10 คน 44 คน 48 คน - สาขาวิชาการออกแบบ - สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ - สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 25 คน - หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร(นานาชาติ)

คุณสมบัติผูสมัคร คณะแพทยศาสตร - ตองมีคะแนนสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ5 แตละชั้นปไมต่ํากวา 3.75 และตอง เปนผูที่ผานการอบรม สอวน. คาย 2 และไดเปนตัวแทนศูนยในการเขาสอบแขงขันโอลิมปกวิชาการ ระดับชาติหรือผูที่ผานการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย (สอบแขงขัน รอบที่ 1) และไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันรอบที่ 2 ของ สสวท. คณะเทคนิคการแพทย - เปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตรเทานั้น - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 3.50 - สาขาวิชากายภาพบําบัดมีหนังสือรับรองการไปดูงานโรงพยาบาลจากหัวหนาหนวย กายภาพบําบัดอยางนอย 1 วัน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

61


คณะวิทยาศาสตร - เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เนนสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 3.50 - มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 และ PAT2 คณะวิศวกรรมศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 – ม.5 3.00 ขึ้นไป - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตละกลุมคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 3.50 ขึ้นไป - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม เหมืองแร ไฟฟา คอมพิวเตอร อุตสาหการตองไม เปนตาบอดสี - ตองมีคะแนน PAT 3 ไมต่ํากวา 30% คณะสถาปตยกรรมศาสตร - กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 เนนกลุมสาระวิทยาศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ํากวา 3.50 - ไดคะแนน GAT และ PAT4 ไมต่ํากวารอยละ คณะมนุษยศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตละกลุมสาระวิชาตามเกณฑ ที่แตละสาขากําหนด - มีผลคะแนนสอบ GAT และ/หรือ PAT ตามแตละสาขากําหนด คณะบริหารธุรกิจ - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมนอยกวา 3.50 - มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระ (GPA) ระดับ ม.4 – ม.5 จาก 4 กลุมสาระวิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 3.00 - มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1 (วัดความถนัดทางคณิตศาสตร) คณะเศรษฐศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยในแตละกลุมสาระ (GPA) ระดับ ม.4 – ม.5 จาก 4 กลุมสาระวิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 3.00 - มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1 (วัดความถนัดทางคณิตศาสตร) คณะสังคมศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.50 - มีผลคะแนนสอบ GAT คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร - ตองมีผลการเรียน (GPA) 4 เทอมไมต่ํากวา 3.50 - มีผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ม.4 - ม.5 เฉพาะวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 3.50 62 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- มีผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT (ตามแตละสาขากําหนด) - มีแฟมสะสมผลงาน (รายละเอียดแฟมตามแตละสาขากําหนด) คณะวิจิตรศิลป - มี GPA 4 เทอม ไมนอยกวา 3.00 หรือ 3.25 ตามแตละสาขากําหนด - มีผลการสอบ GAT และ/หรือ PAT (ตามแตละสาขากําหนด) - มีแฟมสะสมผลงาน (รายละเอียดแฟมตามแตละสาขากําหนด) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี - ตองมีผลการเรียน (GPA) 4 เทอมไมต่ํากวา 3.00 และคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ (ตามแตละสาขากําหนด) ไมต่ํากวา 3.00 - หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรตั้งแต 3.00 ขึ้น ไป และผานเขารอบสุดทายของการประกวดโครงการดังตอไปนี้ 1. โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC) 2. หรือโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว สาขาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร (YSC.CS&YSC.EN) 3. หรือไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานดานศิลปะ หรือแอนนิเมชัน ระดับประเทศ 4. ผานการเขาคายโอลิมปกวิชาการ คายวิชาสาขาคอมพิวเตอร และมีผลการ เรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป - มีผลคะแนน GAT และ PAT (ตามแตละสาขากําหนด) - มีแฟมสะสมงาน (ตามแตละสาขากําหนด)

เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 1. พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร 2. และ/หรือผลการเรียน 3. และ/หรือคะแนนสอบ GAT และ PAT 4. และ/หรือแฟมสะสมผลงาน ขั้นตอนที่ 2 1. สอบขอเขียน (การคัดเลือกตามแตละคณะระบุ) 2. และ/หรือสอบสัมภาษณ

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข มีการใหทุนการศึกษา โดยมีการระบุเงื่อนไขการใหทุนแตกตางกันไปตามแตละคณะกําหนด

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

63


การรับสมัคร - รับสมัครโดยสํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหมทาง http://www.reg.cmu.ac.th - ผูสมัครเลือก โครงการ / คณะ / สาขาวิชาที่ประสงคจะเขาศึกษาเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. และชวงเดือนตุลาคม สอบขอสอบวัดความรู ทางวิชาการตามแตละคณะกําหนด สอบสัมภาษณ - ชวงเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี (1 คน) - สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา (1 คน) - สาขาวิชาฟสิกส วัสดุศาสตร (1 คน) - สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา (1 คน) - สาขาวิชาคณิตศาสตร สถิติ (1 คน) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (1 คน) คณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชไร พืชสวน ปฐพีศาสตร สัตวบาล กีฏวิทยา โรคพืช 64 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

3 คน 2 คน 6 คน

4 คน


คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 คน) คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร - ประเภทวิทย (1 คน) - ประเภทศิลป (1 คน) คณะสังคมศาสตร - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2 คน) - สาขาวิชาไทยศึกษา (2 คน) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร - สาขาวิชารัฐศาสตร (2 คน) - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2 คน) - สาขาวิชาการระหวางประเทศ (2 คน) คณะนิติศาสตร คณะวิจิตรศิลป สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 คน 1 คน 8 คน

2 คน 10 คน 1 คน 2 คน

4 คน

6 คน

2 คน 1 คน 2 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

65


คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีผลงานทางการกีฬา ในชนิด/ประเภทกีฬาดังนี้ กรีฑา , วายน้ํา , โปโลน้ํา , บาสเกตบอล , ฟุตบอล , วอลเลยบอล , กอลฟ , ซอฟทบอล , เซปกตะกรอ , ดาบสากล , ดาบไทย , เทควันโด , เทนนิส , เทเบิลเทนนิส , แบดมินตัน , ยิงปน , ยูโด , รักบี้ฟุตบอล , เปตอง , วอลเลยบอลชายหาด , เรือพาย , ลีลาศ , คาราเต-โด , ครอสเวิรด , หมากลอม 2. มีผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเดนในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้ 2.1 เปนนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเปนนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่เขารวมการ แขงขันในระดับนานาชาติที่ดําเนินการโดยสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือการกีฬาแหงประเทศไทย 2.2 เปนนักกีฬาที่เขาแขงขันกีฬาแหงชาติ หรือกีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือกีฬานักเรียน นักศึกษา แหงประเทศไทย หรือกีฬาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย (รอบสุดทาย) โดยไดลําดับที่ 1 – 3 2.3 ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเดนภายในระยะเวลายอนหลังไมเกิน 2 ป 3. สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 4. มีคุณสมบัติเฉพาะตามแตละคณะ/สาขาวิชากําหนด ดังนี้ คณะเทคนิคการแพทย - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 3.25 - มีหนังสือรับรองการไปดูงานโรงพยาบาลจากหัวหนาหนวยกายภาพบําบัดอยางนอย 1 วัน คณะพยาบาลศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.75 - ผูที่ผานการคัดเลือกตองนําผลการตรวจรางกาย (รายละเอียดตามที่คณะกําหนด)มาแสดงในวัน ทดสอบบุคลิกภาพ มิเชนนั้นจะไมมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ คณะวิทยาศาสตร - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 คณะเกษตรศาสตร - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 3.00 66 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะสัตวแพทยศาสตร - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 3.50 คณะวิศวกรรมศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5)ไมต่ํากวา 2.50 - ตองมีแฟมสะสมงาน (Portfolio) คณะสถาปตยกรรมศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5)ไมต่ํากวา 2.50 - เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สายวิทยาศาสตร - มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรูปแบบตามที่คณะกําหนด คณะศึกษาศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5)ไมต่ํากวา 2.25 สําหรับกลุมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และ ไมต่ํากวา 2.50 สําหรับกลุมภาษาตางประเทศ - ตองเขารับการสอบขอเขียนทางวิชาการของคณะ คณะมนุษยศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.75 - ตองมีแฟมสะสมงาน (Portfolio) - ตองเขารับการสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสาขาวิชา และสอบสัมภาษณเปนภาษา อังกฤษ คณะเศรษศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 คณะสังคมศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 - ผลการเรียนเฉลี่ยในสายสังคมศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.25 สําหรับสาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชาการระหวางประเทศ และไมต่ํากวา 2.00 สําหรับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร - เปนนักกีฬาประเภททีม คณะนิติศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

67


คณะวิจิตรศิลป - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50 - ตองสงแฟมภาพถายผลงานและหรือภาพถายกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานศิลปะ และงาน สรางสรรคพรอมทั้งสําเนาเกียรติบัตรอื่น ๆ ที่ไดรับมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา - ตองเขารับการทดสอบทักษะวาดเสนพื้นฐาน วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี - มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน 4 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 5) ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. คะแนนผลงานและความสามารถทางการกีฬา (รอยละ 50) 2. คะแนนจากความสามารถทางวิชาการไดแก GPA , GAT, PAT และการทดสอบตามแตละคณะ กําหนด (รอยละ 50)

การรับสมัคร 1.ผูสมัครเลือกคณะที่ประสงคจะเขาศึกษาไดเพียง 2 คณะ หรือ 2 สาขาวิชา 2.สมัครเขาศึกษาทาง http://www.reg.cmu.ac.th

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม –กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. และ ทดสอบทางวิชาการตามแตละคณะ กําหนดชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

68 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

45 คน (ประกาศสํารอง 20 คน)

1. มีภูมิลําเนาอยูใน 17 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม ลําปาง แพร เชียงราย นาน ลําพูน พะเยา แมฮองสอน พิษณุโลก นครสวรรคอุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี 2. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา กลุมสาระเนน วิทยาศาสตร 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษาของมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 - 5 ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 หรือเทียบเทา จะตองไมต่ํากวา 2.50 2. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ GAT 3. พิจารณาจากผลคะแนนสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร ขั้นตอนที่ 2 1.พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยภายในแฟมสะสมผลงานจะประกอบไปดวย - ผลงานทางดานศิลปะและการออกแบบ 1.ที่หลากหลาย ที่แสดงถึงความเปนตัวตนของผูสมัครมากที่สุด และแสดงถึงทักษะ ความสามารถที่เชื่อมโยงกับการเรียนศาสตรทางสถาปตยกรรม 2.ควรเปนผลงานในชวงตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เปนหลัก 3.หลักเกณฑ ขนาดและจํานวนแผนของแฟมผลงานนั้นจะตองยึดถือโดยเครงครัด และ ผูสมัครจะไมไดรับการพิจารณาใหคะแนนในสวนของแฟมสะสมผลงาน ถาทําผิดไปจากเกณฑที่กําหนด - รายละเอียดยอประวัติสวนตัว - หนังสือรับรอง (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมจากทางเว็บไซตของคณะได) 2. พิจารณาจากการเขารวมทดสอบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จะวัดความสามารถดังตอไปนี้คือ - ความรูทางดานฟสิกสและคณิตศาสตร - ความสามารถในการออกแบบ สรางสรรค - ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ - ความรูทั่วไปทางสถาปตยกรรม - ความสามารถในการวาดเสน - ความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

69


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการสงเสริมนักเขียนและกวีลานนา คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย

5 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ในโรงเรียนในเขตพัฒนาลานนา 8 จังหวัด ไดแกจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุมสาระชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.75 หรือมีผลงานดานรอยแกวหรือ รอยกรอง หรือคําประพันธลานนาที่ไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือมีงาน เขียนดานรอยแกวหรือรอยกรอง หรือคําประพันธลานนาที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามสื่อตาง ๆ มาแลว 3. สงแฟมสะสมงานฉบับสําเนาพรอมใบสมัคร

เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร โดยเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหานอย จํานวนไมเกิน 14 คน ขั้นตอนที่ 2 1. สอบขอเขียน 2. สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก - ผลงานและความสามารถทางภาษาไทย - แฟมประวัติสวนตัวและผลงานโดยเฉพาะดานภาษาไทยและดานกวีนิพนธ (สงกอนเวลาสอบขอเขียน) - ความตั้งใจ ความสนใจ และความมุงมั่นในการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาษาไทย

70 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

10 คน

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 2.75 2. มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT (โดยไมนําผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการ คัดเลือก) - GAT ความถนัดทั่วไป โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% หรือ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% หรือ PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน , ภาษาญี่ปุน , ภาษาจีน) โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50%

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียน (20%) 2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio) ที่แสดงกิจกรรมที่ทําประโยชนตอสังคมและสะทอน คุณธรรม จริยธรรมเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความสําคัญในบทบาทที่เขารวมโครงการและประโยชนที่มีตอ สังคม (60%) 3. คัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจากผูที่มีคะแนนสูงสุดจํานวน 15 คน โดยการสอบสัมภาษณจะเนน บุคลิกภาพ ความรูทั่วไป และความรูดานการสื่อสารมวลชน (20%)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

71


การรับสมัคร 1. นักเรียนสงแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีอาจารยที่ปรึกษารับรอง 2. ใหโรงเรียนออกหนังสือสงชื่อนักเรียนพรอมแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio) และเหตุผลในการเสนอชื่อ เพียงโรงเรียนละ 1 คน เทานั้น

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการสื่อสารมวลชนสูชนบท คณะการสื่อสารมวลชน จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติของผูสมัคร

15 คน

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น ม.4 –ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 2. เปนผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ไดแกเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน พิษณุโลก ตาก นครสวรรค อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี 3. มีแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่มีอาจารยที่ปรึกษารับรอง 4. มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยนําผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการ คัดเลือก - GAT ความถนัดทั่วไป โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 40% - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 40% หรือ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 40% หรือ PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน , ภาษาญี่ปุน , ภาษาจีน) โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 40% 72 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียน (20%) 2. พิจารณาจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่แสดงกิจกรรมที่ทําประโยชนใหกับทองถิ่น โดยคํานึงถึง ความสําคัญในบทบาทที่เขารวมโครงการและประโยชนที่มีตอสังคม (60%) 3. คัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจากผูที่มีคะแนนสูงสุดจํานวน 20 คน โดยการสอบสัมภาษณจะเนน บุคลิกภาพ ความรูทั่วไปและความรูดานการสื่อสารมวลชน (20%)

การรับสมัคร ใหโรงเรียนออกหนังสือสงชื่อนักเรียนพรอมแฟมสะสมงาน (Portfolio) และเหตุผลในการเสนอชื่อ เพียง โรงเรียนละ 1 คน เทานั้น

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน จํานวนที่เปดรับ 14 คน คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.75 2. เปนผูมีความสามารถพิเศษดานการสื่อสารมวลชน 3. มีแฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่มีอาจารยที่ปรึกษารับรอง 4. มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยนําผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการ คัดเลือก - GAT ความถนัดทั่วไป โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% หรือ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

73


PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50% หรือ PAT 7 ความถนัดทางภาษาตางประเทศ (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน , ภาษาญี่ปุน , ภาษาจีน) โดยมีเกณฑขั้นต่ํา 50%

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียน (20%) 2. พิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษดานการสื่อสารมวลชนใน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (60%) 3. คัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจากผูที่มีคะแนนสูงสุดจํานวน 30 คน โดยการสอบสัมภาษณจะเนน บุคลิกภาพ ความรูทั่วไปและความรูดานการสื่อสารมวลชน (20%)

การรับสมัคร ใหโรงเรียนออกหนังสือสงชื่อนักเรียนพรอมแฟมสะสมงาน (Portfolio) และเหตุผลในการเสนอชื่อ เพียง โรงเรียนละ 1 คน เทานั้น

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการชางเผือก คณะเศรษฐศาสตร จํานวนที่เปดรับ 10 คน คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และจะตองไมเปนบุตรของผูที่ดํารง ตําแหนงผูบริหารตั้งแตหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาขึ้นไปในทุกสวนงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2. ตองเปนนักเรียนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค ตาก นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และ

74 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


อุทัยธานี ซึ่งไดเขารวมโครงการ “ตอบปญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแหงประเทศไทย ” ณ ธนาคาร แหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ (พรอมแนบหลักฐาน) 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 เทอม ไมต่ํากวา 3.00 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 เทอม วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตรใน แตละกลุมวิชา ไมต่ํากวา 3.00

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการเรียน 2. ผลคะแนน GAT และ PAT1 3. แฟมสะสมงาน

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.econ.cmu.ac.th พรอมแนบเอกสารหลักฐานผลงาน ( Portfolio) เฉพาะที่เปนไปตามเกณฑและไดระบุไวในใบสมัครเทานั้น (สวน Portfolio อื่นๆ สามารถนํามายื่นในวัน สอบสัมภาษณ)

ทุนการศึกษา ผูผานการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเปนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติจะไดรับทุนการศึกษาเพื่อใชจายเปนคาธรรมเนียมการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร-บัณฑิต ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ป)

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

75


โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนฯ (วมว.) คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ คณะเทคนิคการแพทย 10 คน - สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (5 คน) - สาขาวิชารังสีเทคนิค (5 คน) คณะพยาบาลศาสตร 4 คน คณะวิทยาศาสตร 60 คน 1. จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (30 คน) 2. จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ,ดรุณสิกขาลัย,ราชสีมาวิทยาลัย (30 คน) คณะเกษตรศาสตร 5 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 คน - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2 คน) - เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (2 คน) - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2 คน) คณะสัตวแพทยศาสตร 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร 20 คน - วิศวกรรมเครื่องกล (2 คน) - วิศวกรรมอุตสาหการ (2 คน) - วิศวกรรมเกษตร (2 คน) - วิศวกรรมไฟฟา (2 คน) - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (2 คน) - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (5 คน) - วิศวกรรมโยธา (5 คน) คณะศึกษาศาสตร 3 คน วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน

76 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคการศึกษาปที่ 1 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเทานั้น 2. เปนผูที่ศึกษาอยูในโรงเรียนดังตอไปนี้ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จ. สงขลา - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย จ. กรุงเทพมหานคร - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ. นครราชสีมา

คุณสมบัติเฉพาะ

คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากิจกรรมบําบัด 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4- ม.5 ไมต่ํากวา 3.50 2. มีคะแนน GAT และ PAT 1 , PAT 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4- ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 2. มีคะแนน GAT และ PAT 1 , PAT 2 เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเรียนโดยเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหานอย และคะแนน สอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2 ขั้นตอนที่ 2 สอบสัมภาษณ คณะพยาบาลศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มีคะแนนสอบ GAT / PAT โดยมีเกณฑการพิจารณาตามคาน้ําหนักของ GAT : PAT = 40 : 60 - GAT (ความถนัดทั่วไป) ตองไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 40 - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร) ตองไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ 40 ** ผูที่ผานการคัดเลือกมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณจะตองตรวจสุขภาพ ตามกําหนด หากไมนําผลการตรวจ รางกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณจะไมมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

77


คณะวิทยาศาสตร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาใน ชั้น ม. 6 ภาคการศึกษาปที่ 1 จากโครงการ วมว. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.25 เงื่อนไขเฉพาะ 1. สําหรับนักเรียนที่ไดรายงานตัวยืนยันเขาเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว ไมมี สิทธิ์หรือหมดสิทธิ์เขาสอบขอเขียนของการสอบคัดเลือกเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ และ/หรือ การสอบ คัดเลือกเขาโครงการแพทยชนบทและ/หรือโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อเขาศึกษาในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ/ หรือ การสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการคัดเลือกจากสมาคม อธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อเขาเปนนักศึกษาในปการศึกษาที่นักเรียนศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หากพบวาไดสอบ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเขาศึกษาตามสิทธิ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และตัดสิทธิ์ การสอบคัดเลือกในครั้งดังกลาวนั้นทันที ยกเวนโครงการอื่นๆ ที่ไดรับการพิจารณาอนุญาตจากคณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนลายลักษณอักษรกอน 2. เมื่อนักเรียนไดรับการคัดเลือกและรายงานตัวขั้นตนตามขอ 1 แลว กอนเขาศึกษาตอใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1 สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และยังคงสภาพเปนนักเรียนใน โครงการ วมว. 2.2 มีผลการเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 ไมต่ํากวา 3.00 2.3 มีผลการเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 ไมต่ํากวา 3.25 คณะเกษตรศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุมสาระวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาใน ชั้น ม. 6 ภาคการศึกษาปที่ 1 จากโครงการ วมว. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.25 คณะสัตวแพทยศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 3.50 2. ผานการทดสอบ GAT / PAT 2

78 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 เกณฑคะแนนขั้นต่ํา คือ - คะแนน GAT ไมต่ํากวา 70% ของคะแนนเต็ม - คะแนน PAT 2 ไมต่ํากวา 70% ของคะแนนเต็ม ขั้นตอนที่ 2 มีดังนี้ - การสอบสัมภาษณ - การทดสอบทางจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาใน ชั้น ม. 6 ภาคการศึกษาปที่ 1 จากโครงการ วมว. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในชั้น ม.4 , ม.5 ไมต่ํากวา 3.25 คณะศึกษาศาสตร 1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4- ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 3. มีคะแนนผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี 1. ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 ไมต่ํากวา 3.25 2. มีผลคะแนน GAT และ PAT 1 , PAT 2 สําหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามใบสมัคร และหลักฐานประกอบ โดยเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ย สะสมจากมากไปหานอย และผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2 เพื่อพิจารณาผูมีสิทธิ์เขา สอบสัมภาษณ 2. คัดเลือกผูที่เหมาะสมที่สุดจากการสอบสัมภาษณ

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

79


โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (วิศวฯสูชุมชน) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

8 คน

1.เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน พิษณุโลกตาก นครสวรรค อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย และ อุทัยธานี 3.เปนบุตรของผูที่มีฐานะยากจน หรือมีรายไดของครอบครัว (กอนหักคาใชจายและคาลดหยอนในการ คํานวณภาษีเงินได ) ไมเกิน 125,000 บาทตอป และมีทรัพยสินรวม (หักหนี้สินแลว ) นอยกวา 300,000 บาท หรือมีผูปกครองเปนผูไดขึ้นทะเบียนคนยากจน 4.มีประวัติการเรียนดีมาตลอด ไมเกิน 5 เปอรเซ็นตแรกของนักเรียนในชั้นเดียวกันทั้งโรงเรียน 5.มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยระดับชั้น ม.4 และ ม.5 3.00 ขึ้นไป 6.มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในกลุมสาระ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร3.25 ขึ้นไป 7.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดลอม เหมืองแร ไฟฟา คอมพิวเตอร อุตสาหการ ตองไมเปนตา บอดสี

เกณฑการคัดเลือก 1. ผูสมัครตองมีน้ําหนักคะแนนสอบ PAT1 30% PAT2 20% PAT3 30% 2. สอบสัมภาษณ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การรับสมัคร 1. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเขารับการสมัครและสงใบสมัครผานมหาวิทยาลัยโดย Download ใบสมัครโครงการวิศวะสูชุมชนทาง Internet www.reg.cmu.ac.th สงมาพรอมใบสมัคร 2. หลังจากประกาศรายชื่อผูสอบผานการสัมภาษณ ใหมารายงานตัว เพื่อทําสัญญารับทุนที่คณะ วิศวกรรมศาสตรพรอมกับตรวจรางกาย

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับทุนการศึกษาประเภทขัดสนตอเนื่อง ตั้งแต 25,000-36,000 บาท/ป ทุนการศึกษาที่ใหมี 2 ระดับ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการสํารวจสภาพฐานะครอบครัว 80 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เงื่อนไขการรับทุน เมื่อเปนนักศึกษาแลวจะตองไดรับคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.25 ทุกปการศึกษา หากปการศึกษา ใดไดรับคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอยกวา 2.25 แตไมนอยกวา 2.00 คณบดีจะเปนผูพิจารณาการตอทุนเปน กรณี ๆ ไป เงื่อนไขของทุนการศึกษา 1. ผูที่อยูในระหวางที่ไดรับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและผิดเงื่อนไข โดยการไปสมัครเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตองชดใชเงินทุนที่รับไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป คืนใหแกคณะ วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2. การใหขอมูลที่เปนเท็จมีผลใหการสมัครเปนโมฆะและยกเลิกผลการพิจารณา แมจะประกาศผลแลว หรือมีสถานภาพเปนนักศึกษาแลวก็ตาม

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน จํานวนที่เปดรับ 3 คน (ไมระบุคณะ ไมระบุสาขาวิชา) คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุมสาระในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 2.75 2. เปนผูที่มีภูมิลําเนาและศึกษาอยูในโรงเรียนที่อยูในอําเภอรอบนอกอําเภอเมือง หรือพื้นที่หางไกลจากตัว เมืองในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแกเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน พิษณุโลก ตาก นครสวรรค อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี

เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 1. ใหผูสมัครเขียนบทความในหัวขอ “บานและชุมชนในทัศนคติของขาพเจา” แนบมาพรอมกับใบสมัคร 2. พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครโดยเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากมากไปหานอย จํานวนไมนอย กวา 6 คน แตไมเกิน 12 คน รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

81


ขั้นตอนที่ 2 1. สอบขอเขียนความรูทั่วไปของสาขาวิชาบานและชุมชน (60 คะแนน) 2. สอบสัมภาษณ (40 คะแนน) 3. พิจารณาแฟมประวัติสวนตัว (สงในวันสอบสัมภาษณ)

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข ทุนการศึกษา 2,000 บาท ตอป ทั้งนี้จะตองมีลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการนักคิดเพื่อสังคม จํานวนที่เปดรับ คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญา

6 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุมสาระในชั้น ม.4 – ม.5 ไมต่ํากวา 2.50 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.75 3. เปนประธานโครงการฯ หรือเปนผูรับผิดชอบสําคัญในการดําเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ใหแนบหลักฐานมาพรอมกับใบสมัคร 4. มีผลคะแนนการสอบ GAT

82 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร โดยเรียงลําดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากสูงลงมาหาต่ําและนําคะแนน การสอบ GAT มาประกอบดวย ขั้นตอนที่ 2 1. สอบสัมภาษณ 2. พิจารณาแฟมประวัติสวนตัว

การรับสมัคร สงแฟมประวัติสวนตัวฉบับสําเนาพรอมใบสมัคร ** ถามีกิจกรรมโดดเดนจะไดรับทุนการศึกษาจากภาควิชาปรัชญาในระหวางการศึกษา

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท และ โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ และจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท -เชียงใหม 7 คน -เชียงราย 7 คน -ลําปาง 5 คน -นาน 5 คน

-แพร -พะเยา -ลําพูน -แมฮองสอน

2 1 1 2

คน คน คน คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

83


โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม -เชียงใหม 5 คน -เชียงราย 6 คน -ลําปาง 4 คน -นาน 5 คน

-แพร -พะเยา -ลําพูน -แมฮองสอน

2 1 1 2

คน คน คน คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนา ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน เชียงราย พะเยา แมฮองสอน 3. มีคะแนนสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 แตละชั้นปไมต่ํากวา 3.25

เกณฑการคัดเลือก 1. ใชคะแนนจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชรายวิชาของรหัส 001 คณะแพทยศาสตรไดแกวิชา ภาษาไทย ,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร 1 , คณิตศาสตร 1 2. การสอบสัมภาษณ 3. ทดสอบความพรอมและตรวจรางกาย

การรับสมัคร 1.นักเรียนที่ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาโครงการจะตองสมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม โดยสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 2.หลังจากการกรอกขอมูลการสมัครโควตา นักเรียนไมมีสิทธิ์เลือกการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษอื่นที่ สมัครสอบพรอมโควตาภาคเหนือ 3.นักเรียนตองแสดงความจํานงในการเลือกสถานที่ฝกปฏิบัติงานเรียนรูในชั้นปที่ 4 - 6 ณ โรงพยาบาล ลําปางหรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหแหงใดแหงหนึ่ง ในวันทําสัญญา

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข เงื่อนไขหลังสําเร็จการศึกษา สามารถเปนคูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองออกปฏิบัติงาน ในภูมิลําเนาที่ระบุ หรือในสวนภูมิภาคที่มีความขาดแคลนแพทยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม นอยกวา 3 ป หากไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาจะตองชดใชเปนเงินตามระเบียบ 400,000 บาท (สี่แสน บาทถวน)

84 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะทันตแพทยศาสตร

30 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 2. มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน เชียงราย พะเยา แมฮองสอน

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคะแนนจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยใชรายวิชาเชนเดียวกับ รายวิชาของรหัส 006 คณะทันตแพทยศาสตร โดยนําคะแนนรวมมาพิจารณาคัดเลือกโครงการผลิตทันต แพทยเพิ่มฯ กอน การพิจารณาคัดเลือกในระบบโควตา 2. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. นักเรียนที่ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเขาโครงการจะตองสมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตา ภาคเหนือ โดยสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 2. นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกจะไมมีสิทธิ์เลือกการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษอื่นที่สมัครพรอม การ สอบโควตา

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

85


ทุนการศึกษาและเงื่อนไข สามารถเปนคูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองออกปฏิบัติงาน ในภูมิลําเนาที่ระบุขางตน หรือในสวนภูมิภาคที่มีความขาดแคลนแพทยตามที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนด ไมนอยกวา 3 ป หากไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาจะตองชดใชเปนเงินตามระเบียบ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบขอเขียน – ตามกําหนดการสอบโควตา สอบสัมภาษณ - ตามกําหนดการสอบของทางคณะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

86 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

·Ñ¡ÉÔ³


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยทักษิณ ลําดับ เดือน 1

ก.ย.

2

ก.ย.

3

ก.ย.

4

ก.ย.

5

ก.ย.

6

ก.ย.

7

ก.ย.

8

ก.ย.

ชื่อโครงการ การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางดานกีฬา โครงการรับนิสิตผูมีความสามารถพิเศษ เขาเรียนเปนกรณีพิเศษ (โครงการเชิญเรียน) การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี การเกษตร การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี โครงการเพชรศิลป การรับนิสิตผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตรเขาเรียนในระดับปริญญาตรี (วิธีพิเศษ) การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โควตาเขตพื้นที่การศึกษาตางภูมิภาค การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โครงการโควตา โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม

วันรับสมัคร ก.ย. - ต.ค.

ก.ย. - ต.ค. ก.ย. - ต.ค.

วันสอบ ขอเขียน-ตาม กําหนดการ สทศ. สอบขอสอบมหา'ลัย - ม.ค. สัมภาษณ - ม.ค. ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย. ขอเขียน - ตาม กําหนดการ สทศ. สัมภาษณ - พ.ย.

รายละเอียด เพิ่มเติม หนา 89

หนา 94 หนา 96

ก.ย. - ต.ค.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 99

ก.ย. - ต.ค.

ปฎิบัติ - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 100

ก.ย. - ต.ค.

-

หนา 101

ก.ย. - ต.ค.

-

หนา 103

ก.ย.

-

www.urrac.com

88 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยทักษิณ การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง หลักสูตร 4 ป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 650 คน - กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (225) (หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร, สถิติ,วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟสิกส , ฟสิกสประยุกต – พลังงาน) - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติและเคมี (215) (หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม) - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (75) - สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (35) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (30) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (40) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (30) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตร 4 ป 835 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาจีน (22) - ภาษาไทย (2) - ภาษามลายู (30) - ภาษาญี่ปุน (20) - ประวัติศาสตร (20) - การพัฒนาชุมชน (20) - การจัดการทรัพยากรมนุษย (80) - บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (18) - ภาษาอังกฤษ (60) - ศิลปะการแสดง (20) - ดุริยางคศาสตรสากล (20)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

89


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - การบัญชี (70) - บริหารธุรกิจ – การตลาด (35) - บริหารธุรกิจ – การจัดการการคาปลีก (35) - บริหารธุรกิจ – การประกอบการและการจัดการ (30) - วท.บ. ภูมิศาสตร (35) - กศ.บ. การศึกษา : การวัดและประเมินทางการศึกษา (20) - กศ.บ.การศึกษา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (35) - น.บ. นิติศาสตร (130) - รป.บ. การปกครองทองถิ่น (40) - ศ.บ. เศรษฐศาสตร (50) - ศป.บ. ทัศนศิลป (20) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตร 5 ป หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต - สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาไทย (20) - สาขาวิชาการศึกษา : สังคมศึกษา (20) - สาขาวิชาการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย (20) - สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร (20) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร – ฟสิกส (20) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร – ชีววิทยา (20) - สาขาวิชาการศึกษา : พลศึกษา (15) - สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ (20) - สาขาวิชาการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว (30) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร – เคมี (20)

195 คน

คุณสมบัติผูสมัครและเกณฑการคัดเลือก 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 คิดเปน 20% คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1. ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสมัครตองเรียนรายวิชากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไม นอยกวา 12 หนวยกิต วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

90 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร ธรรมชาติและเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ใช คะแนนผลการทดสอบ GAT = 50 % และ PAT1= 10% ,PAT2 = 20% 3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา ใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 50 % และ PAT2 = 30% หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 1. ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสมัครตองเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวย กิต และมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.00 2. ใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40 % และ PAT1= 30% หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ทุกสาขาวิชา 1. ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสมัครตองเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 2. ใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40 % และ PAT1= 20-30% หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ทุกสาขาวิชา 1. ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสมัครตองเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต วิทยาศาสตรไมนอยกวา 22 หนวยกิต และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 2. ใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40-55 % และ PAT5 = 20% 3. สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร – ชีววิทยา,วิทยาศาสตร – ฟสิกส, วิทยาศาสตร – เคมี ตองใช คะแนนผลการทดสอบ PAT2 = 20% หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) - ทุกสาขาวิชาตองใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 80 % - สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผูสมัครตองมีทักษะทางดานการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งโดยมีหลักฐาน แสดงประกอบ และใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40 % และ PAT6 = 40% - สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ผูสมัครตองสามารถเลนดนตรีสากลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยมี หลักฐานแสดงประกอบ และใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40 % และ PAT6 = 40% หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ผูสมัครตองมีความสามารถในทางศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ และใชคะแนนผลการทดสอบ GAT = 40 % และ PAT6 = 40%

เกณฑการสอบสัมภาษณ 1.สอบสัมภาษณทุกสาขาวิชา 2.ผูสมัครหลักสูตร/สาขาวิชาตอไปนี้ ที่ตองผานการสอบภาคปฏิบัติ และ/หรือสอบสัมภาษณตามเกณฑที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

91


หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ เกณฑการประเมิน 1. GPAX 10 คะแนน 2. GPA (ภาษาอังกฤษ) 10 คะแนน 3. การแตงกาย บุคลิกภาพ 10 คะแนน 4. ทัศนคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 10 คะแนน 5. ทัศนคติตอมหาวิทยาลัยทักษิณ 10 คะแนน 6. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 50 คะแนน ดังนี้ - การทักทายทั่วไป การแนะนําตนเอง 10 คะแนน - คําถามเกี่ยวกับการชอบ ไมชอบ 20 คะแนน - การพูดบรรยายภาพที่กําหนด 20 คะแนน สาขาวิชาการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว เกณฑการประเมิน 1. ดูบุคลิกภาพภายนอก – การแตงกาย กริยาทาทางมีระเบียบ เรียบรอย สุภาพ 2. ดูเจตคติที่มีตอวิชาชีพ 3. ดูประสบการณการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียน ประถม/มัธยม วาสะทอนใหเห็นความปรารถนาที่จะ ชวยเหลือผูอื่น 4. Career Goals (เปาหมายทางอาชีพ) สาขาวิชาการศึกษา : พลศึกษา เกณฑการประเมิน -ทดสอบปฏิบัติ (ทักษะทางกลไก) สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-เคมี , เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เกณฑการประเมิน -ดูบุคลิกภาพภายนอก การแตงกาย กริยาทาทางมีระเบียบเรียบรอย สุภาพ รูจักกาลเทศะ ดูเจตคติที่มีตอ วิชาชีพ ฯลฯ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล เกณฑการประเมิน 1. สอบทฤษฎีทางดานดนตรี ประวัติดนตรี ทฤษฎี ดนตรี ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี 40 % 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติเครื่องมือที่เลือกเปนเครื่องมือเอก 40 % - ความถูกตองแมนยําของการอานโนต - ความถูกตองแมนยําในบทเพลงที่นํามาใชสอบ - ทักษะการบรรเลงตาง ๆ ตามเกณฑของคณะกรรมการ 3. ทดสอบโสตประสาท 10 % 92 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


4. สอบทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีสากล 10 % 5. สอบสัมภาษณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เกณฑการประเมิน ผูจะไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตองผานเกณฑการประเมินตอไปนี้อยางนอย 3 ขอ 1. การมีวิสัยทัศนที่ดีตอศิลปะการแสดง (ผาน/ไมผาน) 2. สุขภาพ บุคลิกภาพ ของรางกาย แข็งแรง เหมาะสม (ผาน/ไมผาน) 3. บุคลิกภาพไมเปนอุปสรรคในการแสดง (ผาน/ไมผาน) 4. มีความสามารถและมีพื้นฐานดานการแสดงในสาขาโนรา นาฏศิลป หรือละคร เปนเบื้องตน (ผาน/ไม ผาน) 5. มีความมั่นใจในการแสดงออกดานศิลปะการแสดง (ผาน/ไมผาน) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป เกณฑการประเมิน 1. สอบปฏิบัติ 80 คะแนน 2. สอบสัมภาษณ 20 คะแนน โดยพิจารณาจาก - เกียรติประวัติ 20 % - ความรูเฉพาะทาง 20 % - ความรูทั่วไป/ความสามารถพิเศษ 20 % - อุปนิสัย/บุคลิกภาพ 20 % - ความพรอมอื่น ๆ 20 % หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา เกณฑการประเมิน 1. ทดสอบภาคทฤษฎีความรูทางดานกีฬา 40 % 2. ทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถและความถนัดทางดานกีฬา 60 %

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. - ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบสัมภาษณ –ชวงประมาณเดือนมกราคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

93


การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางดานกีฬา คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตร 4 ป คณะวิทยาศาสตร (วท.บ.) 9 คน - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร (2) (สถิติ , คณิตศาสตร, วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต – พลังงาน) - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติและเคมี (2) (ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา(วท.บ.) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (5) วิทยาเขตสงขลา หลักสูตร 4 ป 22 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (1) - รป.บ.สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (10) คณะนิติศาสตร (น.บ.) - สาขาวิชานิติศาสตร (10) คณะศึกษาศาสตร (กศ.บ.) - สาขาวิชาการศึกษา : เทคโนโนยีการศึกษา (1) วิทยาเขตสงขลา หลักสูตร 5 ป คณะศึกษาศาสตร (กศ.บ.) 27 คน - สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ (1) - สาขาวิชาการศึกษา : สังคมศึกษา (2) - สาขาวิชาการศึกษา : พลศึกษา (20) - สาขาวิชาการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว (1) - สาขาวิชาการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย (1) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ฟสิกส (1) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ชีววิทยา (1)

94 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. ผูที่จะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร - ฟสิกส , สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร – ชีววิทยา ตลอด หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต , กลุมคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต , และ กลุม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 3. มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเดนในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้ 3.1 เปนนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือ เปนนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ 3.2 เปนนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติ ที่ดําเนินการโดย สํานักงานพัฒนากีฬา และนันทนาการ การกีฬาแหงประเทศไทย หรือสหพันธโอลิมปกแหงประเทศ ไทย 3.3 เปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ เยาวชนแหงชาติ และไดลําดับที่ 1 - 5 3.4 เปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ระดับเยาวชนและทั่วไปในการ แขงขันที่สมาคมกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูจัดและไดลําดับที่ 1 - 5 3.5 นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ เยาวชนแหงชาติ และกีฬานักเรียนระดับภาค และไดลําดับที่ 1 – 4 คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะวิทยาศาสตร (หลักสูตร วท.บ.) ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต, กลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต, กลุมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ไมต่ํากวา 2.5 - กศ.บ.สาขาวิชาการศึกษา - ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.5 - วิทยาศาสตร-ฟสิกสวิทยาศาสตร-ชีววิทยา ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตอง เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต, กลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต, กลุมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

95


เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานแสดงผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเดน 2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม( GPAX) 3. ทดสอบความสามารถทางดานกีฬา 4. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบขอเขียน – สอบคัดเลือกชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับนิสิตผูมีความสามารถพิเศษ เขาเรียนเปนกรณีพิเศษ (โครงการเชิญเรียน) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร 10 คน - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (5) (วท.บ.คณิตศาสตร, สถิต,ิ วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟสิกส, ฟสิกส ประยุกต-พลังงาน) - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ และเคมี (5) (วท.บ.ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 3 คน - วิทยาศาสตรการกีฬา (3) 96 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร (กศ.บ.) - สาขาวิชาการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย (1) - สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาอังกฤษ (3) - สาขาวิชาการศึกษา : สังคมศึกษา (2) - สาขาวิชาการศึกษา : ภาษาไทย (2) - สาขาวิชาการศึกษา : เทคโนโลยีการศึกษา (1) - สาขาวิชาการศึกษา : การวัดและประเมินฯ (2) - สาขาวิชาการศึกษา : จิตวิทยาการแนะแนว (2) - สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร (4) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ฟสิกส (5) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-เคมี (4) - สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ชีววิทยา (5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ศศ.บ.) - สาขาวิชาภาษาไทย (5) - สาขาวิชาการอังกฤษ (6) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (5) - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (5) - รป.บ.การปกครองทองถิ่น (20) คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) - บริหารธุรกิจ : การประกอบการฯ (5) คณะนิติศาสตร (น.บ.) - นิติศาสตร (20)

31 คน

41 คน

5 คน 20 คน

คุณสมบัติผูสมัคร คุณสมบัติทั่วไปตามโครงการ 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่งตอไปนี้ในระดับดีเยี่ยมจนเปนที่ประจักษและตองมีหลักฐานแสดง ประกอบ - ไดรับเกียรติบัตรระดับชาติในดานตาง ๆ หรือ - มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.5 ขึ้นไป หรือ - เปนนักเรียนที่เคยสอบผานและเขารวมการอบรมคายโอลิมปกวิชาการคายใดคายหนึ่ง หรือ - เปนผูเคยเขาแขงขันหรือประกวดโครงการทางดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือดานอื่น ๆ ที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลไมต่ํากวารองชนะเลิศอันดับสอง รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

97


3. ผูประสงคจะสมัครเรียนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอง เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูตอไปนี้ ดังนี้ - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ / สาขา 1. ผูสมัครหลักสูตร กศ.บ.หรือหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.5 2. ผูสมัครหลักสูตร กศ.บ.หรือหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาไทย ไมนอยกวา 3.5 3. ผูสมัครหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ : การประกอบการและการจัดการ ตองเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 4. ผูสมัครหลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา หรือหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร, กศ.บ. การศึกษา:วิทยาศาสตร–เคมี, กศ.บ.การศึกษา : วิทยาศาสตร – ชีววิทยา และ กศ.บ.การศึกษา : วิทยาศาสตร–ฟสิกส ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต, กลุมคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ กลุมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

เกณฑการคัดเลือก 1. ใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตามแตละคณะกําหนด 2. หลักฐานแสดงความสามารถตางๆ 3. กรณีที่มีผูสมัครในสาขาใดสาขาหนึ่งเกินกวาจํานวนที่มหาวิทยาลัยจะรับไดทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะใช ผลการสอบคะแนน GAT/PAT (ครั้งที่ดีที่สุด) เปนเกณฑในการคัดเลือก

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com 98 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

20 คน 10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. ตลอดหลักสูตรม.4 - ม.6 ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระดังนี้ - การเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2. พิจารณาจากผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูรายวิชาตาง ๆ 3. สอบสัมภาษณเชิงวิชาการ

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบขอเขียน – ตามกําหนดการสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัยชวงเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

99


การรับนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี โครงการเพชรศิลป คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - ดุริยางคศาสตรสากล (40) - ศิลปะการแสดง (30) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - ทัศนศิลป

70 คน 40 คน

คุณสมบัติผูสมัคร กําลังศึกษาหรือ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา คุณสมบัติเฉพาะของแตละหลักสูตร - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล มีความสามารถทางดานดนตรีสากล โดย มีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการผานงานทางดานดนตรีสากลที่ออกใหโดยหนวยงานที่ มหาวิทยาลัยเชื่อถือแสดงประกอบการสมัคร - หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีความสามารถทางดานการแสดง โดยมี วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงออกอยางเดนชัด ที่ออกใหโดยหนวยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือแสดง ประกอบการสมัคร - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป มีความสามารถทางดานดานศิลปะ โดยมี วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงออกอยางเดนชัดที่ออกใหโดยหนวยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือแสดง ประกอบการสมัคร และมีประสบการณการเขารวมกิจกรรมดานอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่น แสดงประกอบ

เกณฑการคัดเลือก 1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 1.1 สอบภาคปฏิบัติ รอยละ 80 ประกอบดวย 1) สเกล (Scale) 2) อานโนตทันทีทันใด (Sight Reading) 3) การทดสอบโสตประสาท (Ear test) 4) การสอบรวมวง 5) บรรเลงเพลงที่ถนัดอยางนอย 1 เพลง โดยผูสมัครตองถายสําเนาเพลงใหกรรมการสอบ 1.2 สอบสัมภาษณ รอยละ 20 100 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2.1 สอบภาคปฏิบัติ รอยละ 80 ประกอบดวย 1) ทดสอบรางกายในการปฏิบัติทานาฏศิลปไทยหรือโนรา 2) ทดสอบความสามารถทางดานการแสดงบทบาทสมมุติ 3) ใหเลือกปฏิบัติทักษะการแสดงนาฏศิลปไทย โนรา หรือละครเวที ตามความถนัด 2.2 สอบสัมภาษณ รอยละ 20 3. สาขาวิชาทัศนศิลป 3.1 สอบภาคปฏิบัติ รอยละ 80 ( การปฏิบัติทางทัศนศิลป) 3.2 สอบสัมภาษณ รอยละ 20 3.3 ผูเขารวมประกวดโครงการศิลปกรรม ป.ต.ท. สอบสัมภาษณ รอยละ 100

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบคัดเลือก – ตามกําหนดการสอบภาคปฏิบัติของคณะ ชวงเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับนิสิตผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตร เขาเรียนในระดับปริญญาตรี (วิธีพิเศษ) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ โครงการผูมีความสามารถพิเศษ ไมจํากัดจํานวนรับ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร - สาขาวิชาคณิตศาสตร - สาขาวิชาสถิติ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

101


- สาขาวิชาฟสิกส - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต-พลังงาน กลุมสาขาวิชาวิทยาการธรรมชาติและเคมี - สาขาวิชาชีววิทยา - สาขาวิชาจุลชีววิทยา - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และตองมีหลักฐานแสดงประกอบ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียน 4 ภาคเรียน มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 หรือ 2.2 เปนนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในกํากับ ดูแล ของ มหาวิทยาลัย (วมว.) หรือ 2.3 เปนนักเรียนที่เคยสอบผานและเขารวมการอบรมคายโอลิมปกวิชาการคายใดคายหนึ่ง หรือ 2.4 เปนผูเคยเขาแขงขันหรือประกวดโครงการทางดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรที่จัดโดย หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลไมต่ํากวารองชนะเลิศอันดับสอง หรือ 2.5 ไดรับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นที่แสดงถึงความสามารถ ดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร จากสถาบันหรือองคกรที่ไดรับการยอมรับทางดานวิชาการอยาง กวางขวาง 3. ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตองเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุมสาระการ เรียนรูตอไปนี้ ดังนี้ - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ 2. ในกรณีที่มีผูสมัครในสาขาใดสาขาหนึ่งเกินกวาจํานวนที่มหาวิทยาลัยจะรับไดทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะ ใชผลการสอบคะแนน GAT/PAT ในการคัดเลือก

102 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี โควตาเขตพื้นที่การศึกษาตางภูมิภาค คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ วิทยาเขตพัทลุง - หลักสูตร วท.บ.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร (ประกอบดวยหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร , สถิติ, วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ , ฟสิกส , ฟสิกสประยุกต – พลังงาน) - หลักสูตร วท.บ.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติและเคมี (ประกอบดวย หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา , จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ,วิทยาศาสตรการเพราะเลี้ยงสัตวน้ํา , เคมี , เคมีอุตสาหกรรม) - วท.บ.สาธารณสุขศาสตร วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาภาษาไทย (5) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (5) - สาขาวิชาภาษาจีน (5) - สาขาวิชาประวัติศาสตร (5) - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (10) - สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (10) - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (5)

15 คน 15 คน 3 คน 45 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

103


หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต - การศึกษา :พลศึกษา (1) - การศึกษา :จิตวิทยาการแนะแนว (5) - การศึกษา :เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2) - การศึกษา :การวัดและประเมินทางการศึกษา (2) - การศึกษา :การศึกษาปฐมวัย (1) - การศึกษา :ภาษาอังกฤษ (3) - การศึกษา :ภาษาไทย (5) - การศึกษา :คณิตศาสตร (4) - การศึกษา :วิทยาศาสตร – เคมี (1) - การศึกษา :วิทยาศาสตร – ชีววิทยา (3) - การศึกษา :วิทยาศาสตร – ฟสิกส (3) - รป.บ.การปกครองสวนทองถิ่น (10) - น.บ.นิติศาสตร (20)

33 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปที่ 6 ทั่วประเทศ ยกเวนเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (GPAX) ไมนอยกวา 2.25 3. ผูสมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.ทุกสาขา และหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร – เคมี, วิทยาศาสตร –ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ฟสิกส ตลอดหลักสูตร ม. 4 – ม.6 ตองเรียน รายวิชากลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต กลุมคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ กลุมภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 4. ผูสมัครในหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา : ภาษาอังกฤษ ตองมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาอังกฤษ ไมนอย กวา 2.75

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากผลการเรียน 2. คุณสมบัติอื่นตามที่ผูสมัครเสนอ

การรับสมัคร

สมัครผานเว็บไซต website : http://is.tsu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ

สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com 104 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¹¤Ã¾¹Á


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยนครพนม ลําดับ เดือน 1

2

ต.ค. และ ม.ค.

ชื่อโครงการ

โครงการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิธีรับตรง โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใหทุนการ เม.ย. ศึกษาแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

วันรับสมัคร

วันสอบ

ต.ค. - ธ.ค. และ ม.ค. - เม.ย.

สัมภาษณ - ม.ค. และ เม.ย.

เม.ย.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

106 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

รายละเอียด เพิ่มเติม หนา 107

หนา 108


มหาวิทยาลัยนครพนม โครงการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิธีรับตรง คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผูสมัคร 1. ระดับปริญญาตรี 2 ป (เทียบโอน) เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 หรือเทียบเทา 2. ระดับปริญญาตรี 4 ปและ 5 ป เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 3 หรือ เทียบเทา

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาลัยไดกําหนด

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.npu.ac.th หรือ ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

107


กําหนดการ สมัคร – รอบที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม - รอบที่ 2 มกราคม - เมษายน สอบสัมภาษณ – รอบที่ 1 มกราคม - รอบที่ 2 เมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติผูสมัคร

-

ดานกีฬา 1. เปนผูสําเร็จการศึกษารับดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือเทียบเทา มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 2. เคยเปนนักกีฬาทีมชาติไทยเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางประเทศหรือเคยเปนนักกีฬาที่ไดรับรางวัล ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแขงขันกีฬาแหงชาติหรือกีฬาเยาวชนชิงแชมปประเทศไทยและระดับเขต หรือจังหวีด ดานศิลปวัฒนธรรม 1. เปนผูสําเร็จการศึกษารับดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือเทียบเทา มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 2. เปนผูมีความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ ประเภทดนตรีพื้นบาน ประเภทนาฏศิลปพื้นบาน ประเภทศิลปหัตถกรรม ประเภทขับรองเพลงลูกทุง ลูกทุงหมอลํา ประเภทดนตรีสากล 3. ผูสมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมไดเพียง 1 ประเภทเทานั้น

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด 108 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร 1.ยื่นสมัครดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย 2.ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครไดเพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเทานั้น

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนเมษายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

109


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ลําดับ เดือน 1

ก.ย.

2

ต.ค.

3

ม.ค.

ชื่อโครงการ โครงการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิธีรับตรง โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โดยวิธีรับตรง

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ก.ย.

ขอเขียน - ต.ค. - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 113

ต.ค. - พ.ย.

สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 114

ม.ค. - พ.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. และตาม กําหนดการมหา'ลัย สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 116

112 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร - จังหวัดนราธิวาส (12) - จังหวัดปตตานี (6) - จังหวัดยะลา (6)

24 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงวันที่รับสมัคร ไมนอยกวา 3.00 2. จะตองเปนผูที่มีบิดา หรือมารดา มีภูมิลําเนาปจจุบันในเขตพื้นที่ภาคใต 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด นราธิวาส ปตตานี และยะลา ไมนอยกวา 6 ป

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียน 90% - ภาษาไทย 50 คะแนน โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 - ภาษาอังกฤษ 200 คะแนน โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 - วิทยาศาสตร 300 คะแนน โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 - คณิตศาสตร 200 คะแนน โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 - สังคมศึกษา 50 คะแนน โดยตองไดคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 30 - ความถนัดทั่วไป 100 คะแนน (ไมมีคะแนนขั้นต่ํา) 2. สอบสัมภาษณ 10% 3. ทดสอบปฏิบัติงาน (ผาน/ไมผาน)

การรับสมัคร สมัครดวยตนเอง หรือ ผานโรงเรียนที่กําลังศึกษา โดยจะตองสมัครทางไปรษณียเ ทานั้น รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

113


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบขอเขียน - ชวงประมาณเดือนตุลาคม - ทดสอบปฏิบัติงาน ชวงเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิธีรับตรง คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 คน - นักศึกษาจาก 14 จังหวัด ภาคใต (30) - นักศึกษาโควตา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต (25) - นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต (5)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย 2. มีผลคะแนน GAT, PAT 1 และ PAT 2 คุณสมบัติเฉพาะแตละประเภท 1. นักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต - กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนใน 14 จังหวัด ภาคใต 2. นักศึกษาโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต - กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคภาคใต - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย 5 ภาค ไมนอยกวา 3.00 3. นักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต - เปนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยบิดาหรือมารดาเสียชีวิต 114 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- ภูมิลําเนาของบิดาหรือมารดา อยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไมนอยกวา 3 ป - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย 5 ภาค ไมนอยกวา 3.00

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาตามองคประกอบ ดังนี้ 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2. ผลคะแนน GAT 35% 3. ผลคะแนน PAT 1 = 20% และ PAT 2 = 35% 4. สอบสับภาษณ (ผาน/ไมผาน) 5. ตรวจรางกาย (ผาน/ไมผาน)

การรับสมัคร สมัครดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

115


โครงการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โดยวิธีรับตรง คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร - วิศวกรรมโยธา (16) - เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (16) - เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (16) - เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (16) - เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (16) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - การจัดการ (40) - การจัดการเทียบโอน (20) - การจัดดารเทียบโอน(ภาคสมทบ) (40) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - การบัญชี (20) - การบัญชี เทียบโอน (20) - การบัญชี (ภาคสมทบ) (40) คณะเกษตรศาสตร - เกษตรศาสตร (10) - เกษตรศาสตร เทียบโอน (20) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - กฎหมายอิสลาม (30) - ภาษาอาหรับ (30) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - เทคโนโลยีการเกษตร (40) - เทคโนโลยีการเกษตร เทียบโอน (40)

116 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

80 คน

180 คน

30 คน

60 คน

120 คน


- เทคโนโลยีการเกษตร (เทียบโอน)(ภาคสมทบ) (40)

คุณสมบัติผูสมัคร/เกณฑการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย หรือ ระดับ ปวช. 2. มีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร(ฟสิกส)ทุกภาคเรียนไมต่ําวา 2.00 3. มีผลการเรียนในกลุมวิชาชีพเฉพาะ ทุกภาคการเรียน ไมต่ํากวา 2.50 4.มีผลคะแนน GAT และ PAT รหัส 73 5. สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.หรือเทียบเทา และ อนุปริญญา หรือเทียบเทา 3. เปนกลุมผูเรียนสาย วิทย - คณิต สายศิลป - คณิต และสายศิลป – ภาษา 4. สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณะเกษตรศาสตร 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. เปนกลุมผูเรียนสาย วิทย - คณิต สายศิลป - คณิต และสายศิลป – ภาษา 3. มีผลคะแนน GAT และ PAT รหัส 71 และ 72 4. สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. เปนกลุมผูเรียนสาย วิทย - คณิต สายศิลป - คณิต และสายศิลป – ภาษา 3. มีผลคะแนน GAT และ PAT รหัส 81 4. จบการศึกษาดานอิสลามศึกษา ระดับซานาวีย และ มีความรูดานภาษาอาหรับ หรือภาษาอังกฤษ 5. สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาชีพเฉพาะ (วิชาภาษาอาหรับ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.หรือเทียบเทา และ อนุปริญญา หรือเทียบเทา รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

117


3. เปนกลุมผูเรียนสาย วิทย - คณิต สายศิลป - คณิต และสายศิลป – ภาษา 4. สอบขอเขียนวิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะ

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.pnu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง

กําหนดการ สมัคร – ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม สอบขอเขียน – สอบGAT และ PAT ตามกําหนดการ สทศ. - สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

118 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¹àÃÈÇÃ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อโครงการ

วันรับสมัคร

วันสอบ

เม.ย.

โครงการพิเศษ (โครงการสําหรับผูมีความสามารถทาง ดานทัศนศิลป)

รายละเอียด เพิ่มเติม

เม.ย. - พ.ค.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 121

2

เม.ย.

โครงการพิเศษ (โครงการสําหรับผูมีความสามารถทาง ดานสถาปตยกรรมศาสตร)

เม.ย. - พ.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ขอสอบมหา'ลัย - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 122

3

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. สัมภาษณ - ธ.ค.

หนา 123

4

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ขอสอบมหา'ลัย - ต.ค.

หนา 127

5

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 134

6

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 138

7

ส.ค.

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 140

8

โครงการพิเศษ ส.ค. (โครงการผูมีความสามารถดานนาฏศิลป ดนตรี)

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ปฎิบัติ - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 145

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 146

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 148

ลําดับ เดือน 1

9

10

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวรระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษ (โครงการคัดเลือกนักเรียน ที่มีผลการเรียนเปนเลิศ) โครงการพิเศษ (โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สอวน.)) โครงการพิเศษ (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชน) โครงการพิเศษ โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางดาน ศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)

โครงการพิเศษ (โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผานการ ส.ค. คัดเลือกจากการประกวดโครงงานของ นักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition)) โครงการพิเศษ ส.ค. (โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา)

120 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการสําหรับผูมีความสามารถทางดานทัศนศิลป) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (20) - สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (20) - สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป (20)

60 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 3. มีหลักฐานแสดงผลงานวาไดรับรางวัลทางดานศิลปะ

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลสอบความถนัดทางดานศิลปะและการออกแบบ - วาดเสน = วาดภาพดวยดินสอดําแสดงความสามารถในการวางวัตถุ 3 มิติ และ ความสามารถ ในการแสดงแสงและเงา (ปฏิบัติตามโจทยที่คณะกรรมการกําหนด) - ความถนัดทางดานการออกแบบ = สรางภาพไมจํากัดเทคนิค เพื่อแสดงแนวคิดสรางสรรค (ปฏิบัติตามโจทยที่คณะกรรมการกําหนด) 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัครดวย ตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

121


2. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยในโครงการนี้สามารถเลือกสมัครได 1 ลําดับ/ สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม สอบขอเขียน - ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการสําหรับผูมีความสามารถทางดานสถาปตยกรรมศาสตร) คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

32 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. ผานการปรับพื้นฐานความรูทางดานสถาปตยกรรม - ปรับพื้นฐานความรูเบื้องตนทางทัศนศิลป - ปรับพื้นฐานความรูทางดานการออกแบบและหลักการจัดองคประกอบเบื้องตน - ปรับพื้นฐานความรูดานหลักการออกแบบทางสถาปตยกรรม 2. ผานการสอบวัดผลภาคปฏิบัติ ที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสอบ 3. ถามีผูผานการปรับความรูและผานสอบปฎิบัติเกินจํานวนรับ จะใชคะแนน GAT เพื่อพิจารณาผูมีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ 122 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสั่งซื้อไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณีย ชวงประมานเดือนเมษายน - สมัครดวยตนเอง ชวงประมานเดือนพฤษภาคม สอบขอเขียน – ปรับพื้นฐานความรูทางดานสถาปตยกรรม และสอบภาคปฏิบัติ ชวงประมาณพฤษภาคม - ตามกําหนดการสอบ GAT ของสทศ. สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณพฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวรระบบรับตรง (โควตา) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (56) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (56) - สาขาวิชาภูมิศาสตร (35) - สาขาวิชาการประมง (21) - สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (28) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (35) คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาคณิตศาสตร (70) - สาขาวิชาเคมี (70) - สาขาวิชาชีววิทยา (70) - สาขาวิชาฟสิกส (35) - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (42) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (56) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (56)

231 คน

441 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

123


- สาขาวิชาสถิติ (42) คณะวิศวกรรมศาสตร 364 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (56) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (56) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (56) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (56) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (56) - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (28) - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (28) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (28) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 126 คน - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (42) - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (28) - สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม (28) - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (28) คณะทันตแพทยศาสตร 67 คน - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (42) - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผลิตทันตแพทยเพิ่ม พ.ศ.2548-2557) (25) คณะพยาบาลศาสตร 70 คน คณะแพทยศาสตร (โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท) 40 คน คณะเภสัชศาสตร 98 คน - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (70) - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (28) คณะวิทยาศาสตรการแพทย 91 คน - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (42) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (49) คณะสหเวชศาสตร 154 คน - สาขาวิชากายภาพบําบัด (42) - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (42) - สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (28) - สาขาวิชารังสีเทคนิค (42) 147คน คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาอนามัยชุมชน (70) - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (21) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (35) 124 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (21) คณะนิติศาสตร 140 คน คณะมนุษยศาสตร 147 คน - สาขาวิชาวิชาพมาศึกษา (21) - สาขาวิชาภาษาจีน (21) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (21) - สาขาวิชาภาษาไทย (21) - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (21) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (21) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี (21) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 469 คน - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (56) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (28) - สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (35) - สาขาวิชาการทองเที่ยว (70) - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (70) - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (42) - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (56) - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (70) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (42) คณะศึกษาศาสตร 140 คน - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (28) - สาขาวิชาการสอนฟสิกส (หลักสูตร 5 ป) (28) - สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร 5 ป) (28) - สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร 5 ป ) (28) - สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ป) (28) คณะสังคมศาสตร 287 คน - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (49) - สาขาวิชาจิตวิทยา (35) - สาขาวิชาประวัติศาสตร (91) - สาขาวิชาพัฒนาสังคม (112) วิทยาลัยนานาชาติ 154 คน - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (56) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (42) - สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (28) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

125


- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (28)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ 2. กําลังศึกษาในโรงเรียนที่อยูในเขตสงเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดแก โรงเรียนในจังหวัด กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณสุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี และพะเยา

คุณสมบัติแตละคณะ

คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศึกษาสายวิทยาศาสตรเทานั้น คณะทันตแพทยศาสตร 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 2. ตองมีคุณสมบัติ ที่จะเขารับราชการไดหลังจบการศึกษาแลว 3. กอนเขาศึกษาสามารถทําสัญญาเกี่ยวกับขอกําหนดหลังสําเร็จการศึกษาได และตองมีผูค้ําประกัน 4. โครงการรวมผลิตทันตแพทยฯ 2548 - 2557 ตองไมเปนนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ ตั้งอยูในจังหวัดพะเยา คณะแพทยศาสตรบัณฑิต 1. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตองทําสัญญากับรัฐบาลกอนเขาศึกษา 2. ตองไมเปนนักเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดพะเยา คณะเภสัชศาสตร 1. ตองมีคุณสมบัติ ที่จะเขารับราชการไดหลังจบการศึกษาแลว 2. ตองทําสัญญากําหนดหนาที่ผูรับทุน โดยตองทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3. ปติดตอกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัดตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิตและสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ครบตามเกณฑที่กําหนด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตองมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร

126 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน = 20% 2. ผลคะแนน GAT= 30-80% (สัดสวนตามแตละคณะ/สาขาวิชากําหนด) 3. ผลคะแนนPAT (ตามแตคณะ/สาขาวิชากําหนด) = 0-50% 4. ผลการสอบจากกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) = 20 % (เฉพาะหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต) 5. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. โรงเรียนสั่งจองใบสมัครชวงประมาณเดือนสิงหาคม และใหนักเรียนดําเนินการสมัครผานโรงเรียน ที่นักเรียนศึกษาอยูภายในเดือนกันยายน 2. ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกเขาศึกษาในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาไดไมเกิน2 อันดับ

กําหนดการ สมัคร- ชวงประมาณเดือนสิงหาคม -กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเปนเลิศ) คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (2) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (1) - สาขาวิชาภูมิศาสตร (1)

8 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

127


- สาขาวิชาการประมง (2) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (2) คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาคณิตศาสตร (10) - สาขาวิชาเคมี (2) - สาขาวิชาชีววิทยา (4) - สาขาวิชาฟสิกส (5) - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (5) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (5) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) - สาขาวิชาสถิติ (10) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร - หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5) - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (5) - สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม (5) - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป (5) คณะทันตแพทยศาสตร (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท) คณะเภสัชศาสตร - สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (5) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (5)

128 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

46 คน

11 คน

20 คน

2 คน 5 คน 10 คน


คณะสหเวชศาสตร - สาขาวิชากายภาพบําบัด (1) - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (1) - สาขาวิชารังสีเทคนิค (1) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (5) - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม) (3) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (3) - หลักสูตรการแพทยศึกษาสายไทยประยุกตบัณฑิต (3) คณะนิติศาสตร (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) คณะมนุษยศาสตร - สาขาวิชาพมาศึกษา (2) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (2) - สาขาวิชาภาษาไทย (3) - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (5) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี (2) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (1) - สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (5) - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (5) - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (5) - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (10) - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (10) คณะศึกษาศาสตร - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะสังคมศาสตร - สาขาวิชาจิตวิทยา (1) - สาขาวิชาประวัติศาสตร (5) วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (2)

3 คน

14 คน

2 คน 14 คน

37 คน

5 คน 6 คน

8 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

129


- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (2)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในจังหวัด กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี และพะเยา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนอยูในอันดับ 1 - 5 ของโรงเรียน สงผูสมัครได 5 คน คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 เวนสาขาวิชาเคมี, ฟสิกสและฟสิกส ประยุกต ไมต่ํากวา 3.00 3. สาขาวิชาชีววิทยาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟสิกส , เคมี, คณิตศาสตร แตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 เวนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.50 2. ผานการปรับพื้นฐานความรูทางดานสถาปตยกรรม(ดานศิลป,ดานการออกแบบและหลักการจัด องคประกอบเบื้องตน และดานหลักการออกแบบทางสถาปตยกรรม) และผานการสอบวัดผล ภาคปฏิบัติที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสอบชวงเดือนตุลาคม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. ผานการสอบความถนัดทางดานศิลปะและการออกแบบ ดังนี้ - วาดภาพดวยดินสอดําแสดงความสามารถในการวางวัตถุ 3 มิติ และ ความสามารถในการ แสดงแสงและเงา (ปฏิบัติตามโจทยที่คณะกรรมการ กําหนด) 130 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- สรางภาพไมจํากัดเทคนิค เพื่อแสดงแนวคิดสรางสรรค (ปฏิบัติตามโจทย ที่คณะกรรมการ กําหนด) คณะทันตแพทยศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.75 4. ตองสามารถทําสัญญาการเปนนิสิตเพื่อการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท) 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่อยูในเขตสงเสริมการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ยกเวน จังหวัดพะเยา 2. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.85 4. ใชผลคะแนน GAT = 30 % , PAT รหัส 71 = 20 % PAT รหัส 72 = 50 % คณะเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 3. กอนเขาศึกษาตองสามารถทําสัญญากําหนดหนาที่ของผูรับทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1. ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 คณะสหเวชศาสตร 1. กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 3. สาขาวิชากายภาพบาบัด ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร คณะสาธารณสุขศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

131


คณะนิติศาสตร (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 คณะมนุษยศาสตร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. สาขาภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยตองไดผลการเรียน A หรือ 4 อยางนอย 2 ภาคเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการประชาสัมพันธ, การสื่อสารมวลชน, สารสนเทศเพื่อ การสื่อสาร) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร, หลักสูตรบัญชี บัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.50 , กลุมวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะศึกษาศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะสังคมศาสตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร) 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. เขารวมโครงการยุวประวัติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00

132 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT 3. ผลการสอบวิชาความถนัด/วิชาเฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ 4. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับไดที่ งานรับเขา ศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 2. โรงเรียนเปนผูพิจารณาสงรายชื่อที่ไดรับการคัดเลือกฯ ตามเกณฑอันดับ 1-5 ของโรงเรียน 3. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยใน 1 โครงการสามารถเลือกสมัครไดจํานวน 5 ลําดับ/สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. - ชวงเดือนตุลาคม สอบขอสอบวัดความรูทางวิชาการตามแตละคณะกําหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

133


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สอวน.)) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (4) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2) - สาขาวิชาการประมง (2) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (2) คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาคณิตศาสตร (10) - สาขาวิชาเคมี (2) - สาขาวิชาชีววิทยา (4) - สาขาวิชาฟสิกส (5) - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (5) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (5) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) - สาขาวิชาสถิติ (10) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (2) คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร - สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (5) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (5) 134 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

10 คน

46 คน

13 คน

2 คน 10 คน


คณะวิทยาศาสตรการแพทย - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (2) คณะสหเวชศาสตร - สาขาวิชากายภาพบําบัด (1) - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (1) - สาขาวิชารังสีเทคนิค (1) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (3) - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม) (2) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) - หลักสูตรการแพทยศึกษาสายไทยประยุกตบัณฑิต (2) คณะนิติศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1) - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (5) - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (5)

4 คน 3 คน

9 คน

1 คน 11 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟสิกส หรือคณิตศาสตร หรือดาราศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลคะแนน GAT 4. เปนผูผานการคัดเลือกเขาคายฝกอบรมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ (คาย 2) คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 เวนสาขาวิชาเคมี , ฟสิกส และฟสิกส ประยุกต ตองไมต่ํากวา 3.00 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

135


2. สาขาวิชาชีววิทยา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ําวา 3.00 คณะวิศวกรรมศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 เวนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไมต่ํา กวา 2.00 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเคมี ตองมีผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาฟสิกส, เคมี, คณิตศาสตร แตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 คณะทันตแพทยศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.75 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.75 4. ตองสามารถทําสัญญาการเปนนิสิตเพื่อการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร - สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 3. ตองมีคุณสมบัติที่จะเขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยกอนเขาศึกษาตองทําสัญญา กําหนดหนาที่ผูรับทุนได - สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะสหเวชศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 3. สาขาวิชากายภาพบําบัด ตองมีสวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร คณะสาธารณสุขศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 136 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะนิติศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย แตละกลุมไมต่ํากวา 2.00 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร แตละกลุมไมต่ํากวา 3.00

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัคร ดวยตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยใน 1 โครงการสามารถเลือกสมัครไดจํานวน 5 ลําดับ/สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

137


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (4) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (2) - สาขาวิชาภูมิศาสตร (1) - สาขาวิชาการประมง (1) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (2) คณะวิทยาศาสตร

10 คน

29 คน

- สาขาวิชาคณิตศาสตร (10) - สาขาวิชาเคมี (2) - สาขาวิชาชีววิทยา (3) - สาขาวิชาฟสิกส (2) - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (2) - สาขาวิชาสถิติ (10) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (2) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (2) คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา

138 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

7 คน

1 คน 1 คน 1 คน


คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลคะแนน GAT 3. ตองเปนผูผานการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาหรับเด็ก และเยาวชน จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 เวนสาขาวิชาเคมี, ฟสิกส และฟสิกส ประยุกต ตองไมต่ํากวา 3.00 2. สาขาวิชาชีววิทยา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ําวา 3.00 คณะวิศวกรรมศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟสิกส, เคมี, คณิตศาสตร แตละวิชาไมต่ํากวา 3.00 3. มีโครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.00 คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT 3. การสอบสัมภาษณ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

139


การรับสมัคร Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัครดวย ตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการผูมีความสามารถพิเศษทางดานศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ 1. ผูมีความสามารถพิเศษทางดานดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (2) - หลักสูตรการแพทยศึกษาสายไทยประยุกตบัณฑิต (2) คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย

140 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

1 คน 2 คน 4 คน

1 คน


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (1)

2 คน

คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร

1 คน

วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (2)

8 คน

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (2) 2. ผูมีความสามารถพิเศษทางดานขับรองเพลงไทยลูกทุง คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (1) - สาขาวิชาการประมง (1) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (1) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (1) - หลักสูตรการแพทยศึกษาสายไทยประยุกตบัณฑิต (1) คณะมนุษยศาสตร - สาขาวิชาภาษาจีน (1) - สาขาวิชาภาษาไทย (1) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (1) คณะสังคมศาสตร - สาขาวิชาประวัติศาสตร (1)

3 คน

2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 1 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

141


วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (2)

8 คน

3. ผูมีความสามารถพิเศษทางดานศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร) คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาชีววิทยา (4) - สาขาวิชาฟสิกส (2) - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (2) คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (1) - หลักสูตรการแพทยศึกษาสายไทยประยุกตบัณฑิต (1) คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (1) คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (2) - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (2)

142 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

1 คน 8 คน

2 คน 2 คน 1 คน 2 คน 1 คน 8 คน


คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลคะแนน GAT 3. มีความสามารถดานศิลปวัฒนธรรมดังนี้ - ดานดนตรีไทย ผูสมัครตองเปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย หรือเคยเขารวม โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรเลงดนตรีไทยทั้งเดี่ยวหรือรวมวง เปนตน - ดานดนตรีสากล ผูสมัครตองเปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีสากล หรือเคยเขา รวมประกวด / แขงขันโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรเลงดนตรีสากล สามารถอานโนตเพลงได ทั้งเดี่ยว หรือรวมวง ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เปนตน - ดานขับรองเพลงไทยลูกทุง ผูสมัครตองเปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานการขับรองเพลง ไทยลูกทุง หรือเคยเขารวมประกวด / แขงขันโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขับรองเพลงไทยลูกทุง ในระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เปนตน - ดานนักแสดง ผูสมัครจะตองมีความสามารถในการแสดงออกทางดานนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นเมือง และการเตน (นาฏศิลปสากล) มีความกลาแสดงออก และทักษะทางดานการแสดง ประเภทตางๆ มีความสามารถดานการแตงหนา ทําผม หรือเคยเขารวมประกวด/แขงขันในโครงการ ตางๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศหรือสากล เปนตน 4. นักเรียนที่ไดเขารวมการประกวดวงดนตรีลูกทุง “ดาวรุงลูกทุงนเรศวร” ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะสาธารณสุขศาสตร 1. ศึกษาสายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และกลุม สาระวิชาภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.00 2. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

143


วิทยาลัยนานาชาติ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. คะแนนสอบภาคปฎิบัติ 3. ผลคะแนน GAT ในกรณีที่มีผูผานการทดสอบความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมเกินจํานวนรับ 4. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัครดวย ตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

144 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการผูมีความสามารถดานนาฏศิลป ดนตรี) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะมนุษยศาสตร - สาขาวิชานาฏศิลป (20) - สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทย (20) - สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล (20)

60 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. ตองมีความสามารถพิเศษหรือเคยเขารวมโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนาฏศิลปไทย , ดนตรีไทย และดนตรีสากล (ตามแตละสาขา)

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. คะแนนสอบภาคปฎิบัติ 3. ผลคะแนน GAT ในกรณีที่มีผูผานการทดสอบภาคปฎิบัติเกินจํานวนรับ 4. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัคร ดวยตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยในโครงการนี้สามารถเลือกสมัครได 1 ลําดับ/ สาขาวิชา

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

145


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. - สอบภาคปฎิบัติชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผานการคัดเลือก จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition)) คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ และจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 คน - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (4 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (1 คน) - สาขาวิชาการประมง (1 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (2 คน) คณะวิทยาศาสตร 36 คน - สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (5 คน) - สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 คน) - สาขาวิชาเคมี (2 คน) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (5 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คน) - สาขาวิชาชีววิทยา (4 คน) - สาขาวิชาสถิติ (5 คน) - สาขาวิชาฟสิกส (5 คน) คณะวิศวกรรมศาสตร 9 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (2 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (3 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (2 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1 คน) คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 คน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 1 คน 146 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลคะแนน GAT 3. ตองผานการคัดเลือกการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition) จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ในระดับภาคเหนือ ตอนลาง คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร -คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 เวนสาขาวิชาเคมี, ฟสิกส และฟสิกส ประยุกต ตองไมต่ํากวา 3.00 2. สาขาวิชาชีววิทยา ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ําวา 3.00 คณะวิศวกรรมศาสตร 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 2. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 - มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟสิกส, เคมี, คณิตศาสตร แตละวิชา ไมต่ํากวา 3.00 - มีโครงงานหรือสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และกลุมสาระวิชาภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.00

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT 3. การสอบสัมภาษณ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

147


การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัคร ดวยตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยใน 1 โครงการสามารถเลือกสมัครไดจํานวน 5 ลําดับ/สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนดานกีฬา) คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ และจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร (1 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (1 คน) - สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว (2 คน) คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (1 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (1 คน) คณะสาธารณสุขศาสตร - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยชุมชน) (2 คน) - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (แขนงอนามัยสิ่งแวดลอม) (1 คน) - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1 คน) 148 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

6 คน

1 คน 2 คน 5 คน


- หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (1 คน) คณะมนุษยศาสตร - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (2 คน) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี (1 คน) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (1 คน) - สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (1 คน) คณะสังคมศาสตร สาขาวิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (2 คน) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) (2 คน) - สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (2 คน) - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (หลักสูตรนานาชาติ) (2 คน)

3 คน 2 คน 3 คน 8 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีผลคะแนน GAT 3. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเดนในระดับชาติหรือนานาชาติ(ตามที่โครงการ กําหนด)ในกีฬาประเภทวายน้ํา, เทนนิส เทวันโด, กรีฑา, แบดมินตันและยูโด ภายในระยะเวลา ยอนหลัง 3 ป โดยมีการแขงขันกีฬา และฝกซอมอยางตอเนื่องอยางใดอยางหนึ่ง คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 คณะสาธารณสุขศาสตร 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

149


คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 1. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ และกลุม สาระวิชาภาษาไทยไมต่ํากวา 2.00 2. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คณะสังคมศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 วิทยาลัยนานาชาติ 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. Download ใบสมัครไดที่ www.acad.nu.ac.th/acad_admission หรือขอรับใบสมัครและสมัคร ดวยตนเองไดที่ งานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2. สามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 โครงการเทานั้น โดยใน 1 โครงการสามารถเลือกสมัครไดจํานวน 5 ลําดับ/สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

150 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÁËÒÊÒäÒÁ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลําดับ เดือน 1

ส.ค.

2

ส.ค.

3

ส.ค.

4

ต.ค.

5

พ.ย.

6

พ.ย.

7

ธ.ค . และ มี.ค.

ชื่อโครงการ โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ คณะบัญชีและการจัดการ โครงการพิเศษ New Entrepreneurs (เถาแกมือใหม) และ Cyber Entrepreneurs (เถาแกออนไลน) การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ โครงการพิเศษ ACC. BIZ-SMART เรียน 5 ป ตรี-โท คณะการบัญชี และการจัดการ โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ V to U หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม) คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม โครงการรับบุคคลเขาศึกษาตอ ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ส.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. สัมภาษณ พ.ย.

หนา 153

ส.ค. - พ.ย.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 154

ส.ค. - พ.ย.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 155

ต.ค.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 157

พ.ย.

สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 158

พ.ย. - ธ.ค.

สัมภาษณ - ธ.ค.

หนา 159

ธ.ค. - ม.ค. และ มี.ค. - พ.ค.

สัมภาษณ - ก.พ. และ พ.ค.

หนา 161

152 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คณะเภสัชศาสตรโครงการชางเผือกภาคอีสาน คณะเภสัชศาสตรโครงการโครงการสงเสริมตําบล คณะเภสัชศาสตรโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20 คน 2 คน 3 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ํา 3.50 มีคาน้ําหนัก 10% 2. มีผลการเรียนสะสม (GPA)วิชาภาษาไทย ขั้นต่ํา 3.00, สังคมศึกษา 3.00, อังกฤษ 3.00, คณิตศาสตร 3.00 และวิทยาศาสตร 3.00 มีคาน้ําหนัก 20% 3. มีคะแนน GAT ขั้นต่ํา 25% มีคาน้ําหนัก 20% 4. มีคะแนน PAT รหัส 72 ขั้นต่ํา 25% มีคา น้ําหนัก 50% คุณสมบัติเฉพาะแตละโครงการ - โครงการชางเผือก ภาคอีสาน ตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาและศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยูที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และ คะแนนรวมจากเกณฑขางตน ตองมากกวา 80 คะแนน ขึ้นไป - โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตองเปนผูที่อยูในพื้นที่ซึ่งมีการยื่นความจํานงวามีความ ตองการเภสัชกร - โครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตองเปนนักเรียนที่ศึกษาที่โรงเรียนสาธิมมหา วิทยาลัยมหาสารคาม และ คะแนนรวมจากเกณฑขางตน ตองมากกวา 80 คะแนน ขึ้นไป

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาลัยไดกําหนดขางตน

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครทาง www.pharmacy.msu.ac.th และสมัครดวยตนเองที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

153


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT , PAT ของสทศ. สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ คณะบัญชีและการจัดการ โครงการพิเศษ New Entrepreneurs (เถาแกมือใหม) และ Cyber Entrepreneurs (เถาแกออนไลน) คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการประกอบการ (New Entrepreneurs) (80) - สาขาวิชาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Cyber Entrepreneurs) (80)

160 คน

คุณสมบัติผูสมัคร - เปนผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)

เกณฑการคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกกลุมนักเรียนสายสามัญ - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต 2.50 ขั้นไป คิดเปน 10 % - ผลการเรียน (GPA) ของกลุมสาระการเรียนรูขั้นต่ําที่คณะกําหนด โดยพิจารณาจํานวน 5 กลุมสาระการ เรียนรู คิดเปน 20% แบงได ดังนี้ ภาษาไทย 6% คณิตศาสตร 5% สังคมศาสตร 5% และ ภาษาตางประเทศ 4% - คาน้ําหนักคะแนน GAT (ความถนัดทั่วไป) คิดเปน 70 % 154 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การพิจารณาคัดเลือกกลุมนักศึกษา ปวช./กศน. - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป คิดเปน 20 % - ผลการเรียน (GPA) ของกลุมสาระการเรียนรูขั้นต่ําที่คณะฯ กําหนดโดยพิจารณา จํานวน 5 กลุมสาระ การเรียนรู คิดเปน 80% แบงไดดังนี้ ภาษาไทย 22% คณะศาสตร 20% สังคมศาสตร 22%และ ภาษาตางประเทศ 16%

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : www.acc.msu.ac.th หรือ สมัครดวยตนเอง

กําหนดการ สมัคร ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน สอบขอเขียน ชวงเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ ชวงเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ โครงการพิเศษ ACC. BIZ-SMART เรียน 5 ป ตรี-โท คณะการบัญชีและการจัดการ คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ACC-SMART) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการ (BIZ-SMART) (80) - สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ(CEO-SMART) (80) - สาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย(HR-SMART) (80) - สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ(IB-SMART) (80)

80 คน 800 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

155


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (IT-SMART) (80) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (BIT-SMART) (80) - สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ECOM-SMART) (80) - สาขาวิชาการตลาด(MK-SMART) (80) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรเศรษศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาการบริหารการเงิน (FM-SMART) (80) หลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ(ECON-SMART) (80)

คุณสมบัติผูสมัคร เปนผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เกณฑการคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกกลุมนักเรียนสายสามัญ - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขั้นไป คิดเปน 10 % - ผลการเรียน (GPA) ของกลุมสาระการเรียนรูขึ้นต่ําที่คณะกําหนด โดยพิจารณาจํานวน 5 กลุมสาระการ เรียนรู คิดเปน 20 % แบงได ดังนี้ ภาษาไทย 6%คณิตศาสตร 5% สังคมศาสตร 5% และ ภาษาตางประเทศ 4% - คาน้ําหนักคะแนน GAT(ความถนัดทั่วไป) คิดเปน 70 %

การพิจารณาคัดเลือกกลุมนักศึกษา ปวช./กศน. - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20 - ผลการเรียน (GPA) ของกลุมสาระการเรียนรูขั้นต่ําที่คณะฯ กําหนดโดยพิจารณา จํานวน 5 กลุมสาระ การเรียนรู คิดเปน 80% แบงไดดังนี้ ภาษาไทย 22% วิทยาศาสตร 20% สังคมศาสตร 22% และ ภาษาตางประเทศ 16%

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต website : www.acc.msu.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง 156 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน สอบขอเขียน เดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ เดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.uracc.com

โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ แพทยศาสตรบัณฑิต - โควตา 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เกณฑขั้นต่ํา จังหวัดละ 1 คน (7) - เกณฑคะแนนตามลําดับ ( 23) - โควตาโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน(ODOD) (18 คน)

48 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. ตองเปนผูที่กําลังศึกษาและคาดวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. ผูสมัครที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ 7 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปดวย จังหวัด ขอนแกน, มหาสารคาม, รอยเอ็ด, กาฬสินธุ, สกลนคร, นครพนม และมุกดาหาร 3. ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการพลเรือนและ ใหถือวาเปนผูรับทุนของ รัฐบาล

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาลัยไดกําหนด วิทยาศาสตร 30% คณิตศาสตร 20% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

157


ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% สังคม 10% ความถนัดทางการแพทย 10% เกณฑผานในทุกวิชาตองไดคะแนนไมนอยกวา 28%

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครทาง www.med.msu.ac.th และทําการสมัครดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบขอเขียน – ชวงเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ – ชวงเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการ V to U หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม) คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

คุณสมบัติผูสมัคร - เปนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ดานการทองเที่ยว, การโรงแรม,

คหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียนไมนอยกวา 2.50 158 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- เปนผูมีความสามารถดานวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครที่เว็บไซต http://www.hos.msu.ac.th หรือ คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม

กําหนดการ สมัคร ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ เดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ

30 คน

- โครงการสูเสนทางใหมวิชาชีพการพยาบาล (5) - โครงการสูวิชาชีพพยาบาลสําหรับผูชวยพยาบาล (3) - โครงการแววผูนํา (5) - โครงการสําหรับแหลงฝกงานและหนวยงานที่ขาดแคลนพยาบาล (สสจ.กาฬสินธุ) (15) - โครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2)

คุณสมบัติผูสมัคร คุณสมบัติเฉพาะแตละโครงการ โครงการสูเสนทางใหมวิชาชีพการพยาบาล - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย สาย วิทย-คณิต - มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป โครงการสูเสนทางใหมวิชาชีพการพยาบาล - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย สาย วิทย-คณิต รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

159


- ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป โครงการแววผูนํา - เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรแกรม วิทย-คณิต - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โครงการสําหรับแหลงฝกงานและหนวยงานที่ขาดแคลนพยาบาล (สสจ.กาฬสินธุ) - เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โปรแกรมวิทย-คณิต - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป - มีคะแนน GAT และคะแนน PAT - มีภูมิลําเนาดังนี้ - โควตาสําหรับโรงพยาบาลยางตลาด ตองมีภูมิลําเนาในอําเภอยางตลาด - โควตาสําหรับสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ตองมีภูมิลําเนาในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โปรแกรมวิทย-คณิต - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป - มีคะแนน GAT และคะแนน PAT

เกณฑการคัดเลือก สอบวิชาความถนัด ความรูทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ

การรับสมัคร สมัครที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือบสมัครทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม สอบสัมภาษณ ชวงเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com 160 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1. สาขาวิชาทัศนศิลป - จังหวัดมหาสารคาม (25) - จังหวัดรอยเอ็ด (80) - จังหวัดขอนแกน (80) - จังหวัดอุดรราชธานี (1) - จังหวัดนครพนม (45) - จังหวัดหนองคาย (15) - จังหวัดสุรินทร (30) - จังหวัดมุกดาหาร (40) - จังหวัดยโสธร (5) - จังหวัดอํานาจเจริญ ( 5) 2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง - จังหวัดมหาสารคาม (60) - จังหวัดรอยเอ็ด (30) - จังหวัดขอนแกน (35) - จังหวัดอุดรราชธานี (20) - จังหวัดนครพนม (5) - จังหวัดบุรีรัมย (5) - จังหวัดศรีสะเกษ (10) - จังหวัดชัยภูมิ (15)

640 คน - จังหวัดกาฬสิน (30) - จังหวัดนครราชสีมา (65) - จังหวัดอุบลราชธานี (25) - จังหวัดสกลนคร (20) - จังหวัดเลย (20) - จังหวัดบุรีรัมย (40) - จังหวัดศรีสะเกษ (50) - จังหวัดหนองบัวลําภู (30) - จังหวัดชัยภูมิ (30) 380 คน - จังหวัดกาฬสิน (60) - จังหวัดนครราชสีมา (70) - จังหวัดอุบลราชธานี (15) - จังหวัดสกลนคร (20) - จังหวัดหนองคาย (10) - จังหวัดสุรินทร (10) - จังหวัดยโสธร (10) - จังหวัดอํานาจเจริญ (5)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

161


คุณสมบัติผูสมัคร - เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช หรือ เทียบเทา - สาขาทัศนศิลป ตองมีความถนัดพิเศษทางดานทัศนศิลป เชน จิตกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ ศิลปะไทย ศิลปะดิจิทัล วาดเสน องคประกอบศิลป - สาขาศิลปะการแสดง ตองมีความสามารถดานนาฏศิลปไทย นาฏศิลปพื้นเมือง นาฏศิลปตะวันตก การ แสดงละครเวทีและภาพยนตร หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ - เปนผูไมมีปญหาทางดานทุนทรัพยในการซื้อวัสดุ อุปกรณในการศึกษา

เกณฑการคัดเลือก 1.พิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร 2.สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงที่ 1 ชวงประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม - ชวงที่ 2 ชวงประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม สอบสัมภาษณ - ชวงที่ 1 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - ชวงที่ 2 ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

162 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

áÁ‹â¨Œ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยแมโจ ลําดับ เดือน

ชื่อโครงการ

1

โครงการพัฒนากําลังคน ดานวิทยาศาสตร ส.ค. (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับตรี-โท-เอก

2

ส.ค.

3

ก.ย.

4

ก.ย.

5

ก.ย.

6

ก.ย.

8

ก.ย.

9

ก.ย.

7

ต.ค.

โครงการโควตามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา ตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (2ป) มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม โครงการรับตรง คณะสารสนเทศ และการสื่อสาร โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ โครงการรับตรง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ การออกแบบสิ่งแวดลอม การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา ตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษา ตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป (ภาคพิเศษ-เรียนเฉพาะตอนเย็น) โควตารับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ ปริญญาตรี (ระบบโควตา) คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ํา หลักสูตร 4 ป ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ส.ค. - ต.ค.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - ม.ค.

หนา 165

ส.ค.

-

หนา 167

ก.ย. - ต.ค.

-

หนา 168

ก.ย. - ก.พ.

ขอเขียน - มี.ค. สัมภาษณ - มี.ค.

หนา 170

ก.ย. - พ.ย.

-

หนา 171

ก.ย. - ต.ค.

ขอเขียนและปฏิบัติ - ต.ค. สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 172

ก.ย. - ต.ค.

-

หนา 173

ก.ย. - ต.ค.

-

หนา 174

ต.ค. - ก.พ.

-

หนา 175

164 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยแมโจ โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) ทุนการศึกษาตอเนื่องระดับตรี-โท-เอก คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิทยาศาสตร

800 ทุน

- สาขาคณิตศาสตร - สาขาคณิตศาสตรประยุกต - สาขาสถิติ - สาขาฟสิกส - สาขาฟสิกสประยุกต - สาขาเคมี - สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร , พฤกษศาสตร , สัตววิทยา) - สาขาธรณีวิทยา - สาขาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกับคณะวิทยาศาสตรของ สถาบันที่อยูในโครงการ 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 และเมื่อจบระดับ มัธยมศึกษาปที่ 6 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ดวย 3. ไดคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือ ชีววิทยา หรือ ฟสิกส หรือ คณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 3.00 4. นักเรียนที่อยูในกลุมตอไปนี้จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ - นักเรียนที่อยูในโรงเรียนวิทยาศาสตร ไดแก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย - นักเรียนที่อยูในโครงการพัฒนาหองเรียนวิทยาศาสตรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

165


- นักเรียนที่เคยเขารวมโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ (สสวท.) , โครงการสงเสริมโอลิมปก วิชาการ (สอวน.) , โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. และ สกว. , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการชางเผือกปูนซีเมนต หรือโครงการอื่นๆที่เกี่ยวของ 5. นักเรียนที่เคยอยูในโครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) และผานการสอบแขงขันไดในลําดับที่ 1-20 สามารถเขาสอบสัมภาษณไดโดยไมตองสอบขอเขียน

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียนของทางมหาวิทยาลัย วิชา คณิตศาสตร , ฟสิกส , เคมี , ชีววิทยา 2. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. ศูนยภาคกลาง ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced ศูนยภาคเหนือ ที่ www.science.cmu.ac.th ศูนยภาคตะวันออก ที่ www.champa.kku.ac.th ศูนยภาคใต ที่ www.sc.psu.ac.th/quota 2. มีสิทธิ์เลือกสถาบันที่อยูในภูมิภาคเดียวกับภูมิลําเนาไดไมเกิน 3 อันดับ

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข ผูสมัครโครงการตองทําสัญญารับทุน และเมื่อจบการศึกษาตองประกอบอาชีพในสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐเปนระยะเวลา 1 เทา ของระยะเวลาที่รับทุนในระดับปริญญาโทและเอก

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม สอบขอเขียน - ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

166 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการโควตามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ กลุมสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(60) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว (60) - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(60) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร(60) - สาขาวิชาเกษตรปาไม (100) กลุมสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือศิลป-คํานวณ หรือ กลุมวิชาคณิตศาสตร - สาขาวิชาการบัญชี (50) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (50) ทุกกลุมสาระหรือ ระดับ ปวช. 3 - สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว(50) - สาขาวิชาการจัดการชุมชน(50) - สาขาวิชาการตลาด(40) ทุกกลุมสาระ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร(40) - สาขาวิชารัฐศาสตร(100)

340 คน

100 คน 140 คน

140 คน

คุณสมบัติผูสมัคร เปนผูกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา คุณสมบัติเฉพาะ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช , สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว , สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาวิชาเกษตรปาไม รับเฉพาะกลุมสาระวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีผล การศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 – 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รับเฉพาะกลุมสาระวิทยาศาสตรคณิตศาสตร มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 – 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 - สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ รับเฉพาะกลุมสาระ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือศิลป-คํานวณ หรือกลุมวิชาคณิตศาสตร หรือ ปวช. 3 มีผลการศึกษา เฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 – 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 - สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว , สาขาวิชาการจัดการชุมชน , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาเศรษฐศาสตร , สาขาวิชารัฐศาสตร รับทุกกลุมสาระหรือ ปวช. 3 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 – 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

167


เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากคุณสมบัติ โดยใหสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด และ เสนอชื่อตอมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อ

การรับสมัคร ดาวโหลดใบสมัครสมัครผานเว็บไซต www.phrae.mju.ac.th

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (2ป) มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเศรษฐศาสตร - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะพัฒนาการทองเที่ยว - สาขาพัฒนาการทองเที่ยว คณะผลิตกรรมการเกษตร - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) (30) - สาขาวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติ) (50) - สาขาวิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (เรียนเสาร-อาทิตย) (60) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี - สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก)(30) - สาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร)(25) - สาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเนื้อ)(25)

168 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

50 คน 50 คน 140 คน

80 คน


คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรณทางน้ํา - สาขาวิชาการประมง คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน

60 คน 10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือจบมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00

เกณฑการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซตที่ www.education.mju.ac.th เอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม แฟมสะสมงาน แสดงประวัติสวนบุคคล และผลงานการวาดภาพ หรือ ผลการการออกแบบ(ตัวจริงเทานั้น)

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

169


โครงการรับตรง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิตอล

20 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบในปการศึกษานั้น ดังนี้ - ปวช. ทางบริหารธุรกิจ , การตลาด , คอมพิวเตอร , คอมพิวเตอรธุรกิจ , ศิลปกรรม มีผลการ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา รวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 3.00 - แผนการเรียนศิลป-ภาษา , ศิลป-ทั่วไป มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา รวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.75 - แผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาค การศึกษา รวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.50 - แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา รวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.25 2. มีแฟมสะสมงานแสดงประวัติสวนบุคคลและผลงานการวาดภาพ หรือ ผลงานการออกแบบผานระบบ คอมพิวเตอร แอนิเมชั่น กราฟฟค ดีไซน ฯลฯ

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียน 2. สอบปฏิบัติ 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานเว็บไซต www.education.mju.ac.th เอกสารสําคัญในการสมัคร แฟมสะสมงานแสดงประวัติสวนบุคคลและผลงานการวาดภาพ หรือ ผลงานการออกแบบผานระบบ คอมพิวเตอร แอนิเมชั่น กราฟฟค ดีไซน ฯลฯ **นํามาในวันสัมภาษณเทานั้น

กําหนดการ

สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – กุมภาพันธ สอบขอเขียน - สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติชวงประมาณเดือนมีนาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมีนาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com 170 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร(30) - สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร(30) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตย - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร(40) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว (30) - สาขาวิชาวัสดุศาสตร (อุตสาหกรรมการยาง)(30)

60 คน 100 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และคาดวาจะจบในปการศึกษานั้น 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 3. มีคุณสมบัติตามความตองการของมหาวิทยาลัยครบถวน

เกณฑการคัดเลือก 1. คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPAX) 20% 2. คะแนนสะสมเฉลี่ย กลุมสาระวิชา ภาอังกฤษ คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 20% 3. คะแนนสะสมเฉลี่ยวิชาเฉพาะ 40% ดังนี้ - วิศวกรรมเกษตร : คณิตศาสตร , ฟสิกส - วิศวกรรมอาหาร : คณิตศาสตร , ฟสิกส , เคมี - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร : คณิตศาสตร , เคมี , ชีววิทยา - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว : เคมี , ชีววิทยา - สาขาวิชาวัสดุศาสตร (อุตสาหกรรมการยาง) : ฟสิกส , เคมี 4. แฟมสะสมผลงาน แสดงเฉพาะกิจกรรมเดน ไมเกิน 5 กิจกรรม 20% 5. บทความไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 แนะนําตนเอง , เหตุผลที่อยากเรียน , ความรูพื้นฐาน , แผนการ ในอนาคต , คุณลักษณะที่ทําใหประสบผลสําเร็จในชีวิต

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซตที่ www.education.mju.ac.th

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

171


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – พฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับตรง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาสถาปตยกรรม 5ป หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สาชาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 5ป หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 4ป

18 คน 18 คน 10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ ศิลป – คณิตศาสตร และ คาดวาจะจบในปการศึกษานั้น 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 3. มีแฟมสะสมงานแสดงประวัติสวนบุคคลและผลงานการวาดภาพ หรือ ผลงานการออกแบบ

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียน 2. สอบปฏิบัติ 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.education.mju.ac.th เอกสารสําคัญในการสมัคร แฟมสะสมงานแสดงประวัติสวนบุคคลและผลงานการวาดภาพ หรือ ผลงานการออกแบบ 172 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม สอบขอเขียน – สอบขอเขียน และสอบปฏิบัติชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาการประมง(40) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(40) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชารัฐศาสตร

40 คน 40 คน 80 คน 40 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูกําลังศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ทุกแผนการ เรียน),ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบเทา 2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00

เกณฑการคัดเลือก พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัคร

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.chumphon.mju.ac.th รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

173


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในระบบปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 ป (ภาคพิเศษ-เรียนเฉพาะตอนเย็น) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ วิทยาลัยบริหารศาสตร - สาขาวิชารัฐศาสตร - สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และคาดวาจะจบในปการศึกษานั้น 2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 3. มีคุณสมบัติตามความตองการของมหาวิทยาลัยครบถวน

เกณฑการคัดเลือก ผูที่มีคุณสมบัติครบถวน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทันที

การรับสมัคร รับสมัครผานเว็บไซต www.education.mju.ac.th

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

174 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

40 คน 40 คน


โควตารับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ ปริญญาตรี (ระบบโควตา) คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา หลักสูตร 4 ป ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ และจํานวนที่เปดรับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (1) คณะผลิตกรรมการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) (1) - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (เกษตรเคมี) (1) - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) (1) - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) (1) - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) (1)

1 คน 5 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายปที่ 6 2. เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตรเทานั้น 3. เปนชาวเขาสัญชาติไทยใน 9 เผา ไดแก กระเหรี่ยง มง มูเซอ เยา อีกอ ถิ่น ลีซอ ลั๊วะ และขมุ 4. ศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร พิษณุโลก เพชรบูรณ และ อุทัยธานี 4. มีการศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป กรณีจบการศึกษามาแลวตองไมเกิน 3 ป 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.25 6. บิดา มารดา ผูปกครอง ตองมีภูมิลําเนาปจจุบันในทองที่จังหวัดที่รับสมัคร ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป

เกณฑการคัดเลือก 1. คะแนนสะสมเฉลี่ยวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 40% 2. คะแนนสะสมเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีว) 60%

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.education.mju.ac.th รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

175


เอกสารสําคัญในการสมัคร เอกสารรับรองการเปนชาวไทยภูเขาจากจังหวัด หรืออําเภอที่ผูสมัครมีภูมิลําเนาอยู

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

176 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

áÁ‹¿‡ÒËÅǧ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ลําดับ เดือน 1

ก.ค.

2

ส.ค.

ชื่อโครงการ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ ขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ก.ค. - ส.ค.

ขอเขียน - ก.ย. สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 179

ส.ค. - ต.ค.

ขอเขียน - ต.ค. สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 182

178 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ (50) - ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ) (30) - ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน) (20) ศึกษาศาสตรบัณฑิต - การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ) (10) - การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน) (10) นิติศาสตรบัณฑิต - นิติศาสตร บริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจ (30) - การจัดการธุรกิจการบิน ( 20) - การจัดการการทองเที่ยว (30) - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เนนการบริหารการโรงแรม) (30) บัญชีบัณฑิต - การบัญชี เศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต - วิทยาศาสตรชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (10) - วิทยาศาสตรชีวภาพ (วิทยาศาสตรการเกษตร) (10) - วิทยาศาสตรชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต) (10) - เคมีประยุกต (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ) (10)

100 คน

20 คน

70 คน 110 คน

20 คน 20 คน 185 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

179


- เคมีประยุกต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร) (10) - เคมีประยุกต (เคมีวิเคราะห) (10) - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (10) - วิทยาการคอมพิวเตอร (10) - วิศวกรรมซอฟตแวร (10) - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว (15) - เทคโนโลยีการอาหาร (20) - เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ (10) - วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (20) - เทคโนโลยีความงาม (10) - วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ (20) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (15) - วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (10) การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต - การแพทยแผนไทยประยุกต กายภาพบําบัดบัณฑิต - กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขศาสตร) (20) - สาธารณสุขศาสตร (อนามัยสิ่งแวดลอม) (20) - สาธารณสุขศาสตร (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (20) พยาบาลศาสตรบัณฑิต - พยาบาล

25 คน

15 คน 15 คน 60 คน

20 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัด ภาคเหนือ 2. มีผลคะแนน GAT รหัส 85 และ PAT (วิชาตามแตละคณะกําหนด) ไมนอยกวา 20%

180 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ 1. กลุมสาขาวิชาทางดาน ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจ บัณฑิต - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระภาษาตางประเทศ และ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 2.50 - สาขาภาษาจีนธุรกิจและการสอนภาษาจีน ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 80 - สาขาการสอนภาษาจีน มีผลคะแนน PAT รหัส 75 2. กลุมสาขาวิชาทางดาน บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ - ตองเปนนักเรียนแผนการศึกษาสายวิทย หรือ สายศิลป - คณิต หรือ ศิลป – คํานวณ - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระภาษาตางประเทศ และ กลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 2.50 - มีผลคะแนน PAT รหัส 71 3. กลุมสาขาวิชาทางดาน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต บัณฑิต กายภาพบําบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ตองเปนนักเรียนแผนการศึกษาสายวิทย - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.50 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระภาษาตางประเทศ และ กลุมวิทยาศาสตรไมนอยกวา 2.50 - สําหรับกลุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 71 และ รหัส 72 - สําหรับกลุม การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต กายภาพบําบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 72 - สําหรับกลุมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 72 และ รหัส 73

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT , PAT 3. ผลการสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ * เฉพาะผูสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการ สอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน) 4. ผลการสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.mfu.ac.th หรือ สมัครดวนตนเอง รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

181


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สอบขอเขียน- ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ (90) - ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ) (45) - ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน) (30) ศึกษาศาสตรบัณฑิต - การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ) (10) - การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน) (10) นิติศาสตรบัณฑิต - นิติศาสตร (สอบสังคมศึกษา) - นิติศาสตร (สอบวิทยาศาสตร) - นิติศาสตร (สอบคณิตศาสตร) บริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจ (40) - บริหารธุรกิจ (สอบวิทยาศาสตร) - บริหารธุรกิจ (สอบคณิตศาสตร) - การจัดการธุรกิจการบิน (30) - การจัดการธุรกิจการบิน (สอบวิทยาศาสตร) - การจัดการธุรกิจการบิน (สอบคณิตศาสตร) 182 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

165 คน

20 คน

150 คน

250 คน


- การจัดการธุรกิจการบิน (สอบสังคมศึกษา) - การจัดการการทองเที่ยว - การจัดการการทองเที่ยว (สอบสังคมศึกษา) (30) - การจัดการการทองเที่ยว (สอบวิทยาศาสตร) (30) - การจัดการการทองเที่ยว (สอบคณิตศาสตร) (30) - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เนนการบริหารการโรงแรม) - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(สอบสังคมศึกษา) (30) - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(สอบวิทยาศาสตร) (30) - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(สอบคณิตศาสตร) (30) บัญชีบัณฑิต 30 คน - การบัญชี - การบัญชี (สอบวิทยาศาสตร) - การบัญชี (สอบคณิตศาสตร) เศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 คน - เศรษฐศาสตร - เศรษฐศาสตร (สอบวิทยาศาสตร) - เศรษฐศาสตร (สอบคณิตศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต 255 คน - วิทยาศาสตรชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (10) - วิทยาศาสตรชีวภาพ (วิทยาศาสตรการเกษตร) (10) - วิทยาศาสตรชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต) (10) - เคมีประยุกต (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ) (10) - เคมีประยุกต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร) (10) - เคมีประยุกต (เคมีวิเคราะห) (10) - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (15) - วิทยาการคอมพิวเตอร (15) - วิศวกรรมซอฟตแวร (20) - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อนไหว (20) - เทคโนโลยีการอาหาร (20) - เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ (15) - วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (40) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

183


- เทคโนโลยีความงาม (20) - วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ (30) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (20) - วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (20) การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต - การแพทยแผนไทยประยุกต (20) กายภาพบําบัดบัณฑิต - กายภาพบําบัด (20) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (สาธารณสุขศาสตร) (30) - สาธารณสุขศาสตร (อนามัยสิ่งแวดลอม) (30) - สาธารณสุขศาสตร (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (30) พยาบาลศาสตรบัณฑิต - พยาบาล

40 คน

20 คน 20 คน 90 คน

30 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาหรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2. มีผลคะแนน GAT คุณสมบัติเฉพาะแตละคณะ 1. กลุมสาขาวิชาทางดานศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว และ สาขาวิชาการ จัดการอุตสาหกรรมการบริการ - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 - มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ของกลุมสาระภาษาตางประเทศ และกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 2.00 - สาขาภาษาจีนธุรกิจและการสอนภาษาจีน ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 80 - สาขาการสอนภาษาจีน ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 75 2. กลุมสาขาวิชาทางดานบัญชีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ - เปนนักเรียนแผนการศึกษาสายวิทย หรือ สายศิลป - คณิต หรือ ศิลป - คํานวณ - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 184 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- มีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) ของกลุมสาระภาษาตางประเทศและกลุมคณิตศาสตร ไมนอยกวา 2.00 - ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 71 3. กลุมสาขาวิชาทางดาน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต บัณฑิต กายภาพบําบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ตองเปนนักเรียนแผนการศึกษาสายวิทย - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมนอยกวา 2.00 - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระภาษาตางประเทศ และ กลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 2.00 - สําหรับกลุม วิทยาศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 71 และ รหัส 72 - สําหรับกลุม การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต กายภาพบําบัดบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 72 -สําหรับกลุมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตองมีผลคะแนน PAT รหัส 72 และ รหัส 73

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. ผลคะแนน GAT,PAT 3. ผลการสอบขอเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ 4. ผลการสอบสัมภาษณ วิชาที่ใชสอบคัดเลือก 1. สาขาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ), การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ) สอบวิชา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2. การจัดการการทองเที่ยว (สอบสังคมศึกษา), การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (สอบสังคมศึกษา), การจัดการธุรกิจการบิน (สอบสังคมศึกษา), นิติศาสตร (สอบสังคมศึกษา) สอบวิชาภาษาอังกฤษและ สังคมศึกษา 3. ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน),การสอนภาษาจีน(สอบภาษาจีน) สอบวิชาภาษาจีนและภาษาไทย 4. การบัญชี (สอบคณิตศาสตร), เศรษฐศาสตร (สอบคณิตศาสตร), บริหารธุรกิจ (สอบคณิตศาสตร) การจัดการการทองเที่ยว (สอบคณิตศาสตร), การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (สอบคณิตศาสตร) การจัดการธุรกิจการบิน (สอบคณิตศาสตร) นิติศาสตร สอบวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 5. กลุมวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร และกลุมที่ระบุสอบวิชา วิทยาศาสตร สอบวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.mfu.ac.th หรือ สมัครดวนตนเอง

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

185


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - ตุลาคม สอบขอเขียน- ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

186 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÇÅÑÂÅѡɳ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลําดับ เดือน

1

2

ชื่อโครงการ

ก.ค., ส.ค., โครงการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ ก.ย., มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ค. ระดับปริญญาตรี และ ประเภทโควตา พ.ย. โครงการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ก.พ. ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ก.ค., ส.ค., ก.ย., ต.ค. และ พ.ย.

สัมภาษณ - ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย. และ ธ.ค.

หนา 189

ก.พ. - พ.ค.

สัมภาษณ - มี.ค., เ ม.ย. และ พ.ค.

หนา 194

188 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โครงการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ สํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ - โควตาพื้นที่ (20) สํานักวิชาศิลปศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ - โควตาพื้นที่ (100) - โควตานักกีฬา (2) หลักสูตรภาษาจีน - โควตาพื้นที่ (70) - โควตานักกีฬา (1) หลักสูตรภูมิภาคศึกษา - โควตาพื้นที่ (70) - โควตานักกีฬา (2) ไทยศึกษาบูรณาการ - โควตาพื้นที่ (70) รัฐศาสตร - โควตาพื้นที่ (70) สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี - โควตาพื้นที่ (115) - โควตานักกีฬา (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจ - โควตาพื้นที่ (190) - โควตานักกีฬา (10) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ) - โควตาพื้นที่ (100) หลักสูตรเศรษฐศาสตร - โควตาพื้นที่ (100)

20 คน 385 คน

520 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

189


สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร หลักสูตรนิเทศศาสตร - โควตาพื้นที่ (80) - โควตานักกีฬา (3) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ - โควตาพื้นที่ (70) - โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1) - โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร (1) หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ - โควตาพื้นที่ (30) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร - โควตาพื้นที่ (50) - โควตานักกีฬา (1) - โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1) - โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร (1) หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น - โควตาพื้นที่ (60) - โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) - โควตาพื้นที่ (60) - โควตานักกีฬา (10) หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว ) - โควตาพื้นที่ (50) - โควตานักกีฬา (5) หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา ) - โควตาพื้นที่ (50) - โควตานักกีฬา (10) หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร ) - โควตาพื้นที่ (40) หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) - โควตาพื้นที่ (45) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร ยาง ไม) 190 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

301 คน

270 คน

345 คน


หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง แตละหลักสูตรขางตนประกอบดวย - โควตาพื้นที่ (40) - โควตานักกีฬา (2) - โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) - โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร (2) หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร - โควตาพื้นที่ (60) - โควตานักกีฬา (3) - โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (3) - โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร (3) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม แตละหลักสูตรขางตนประกอบดวย - โควตาพื้นที่ (60) - โควตานักกีฬา (2) หลักสูตรเทคนิคการแพทย หลักสูตรกายภาพบําบัด แตละหลักสูตรขางตนประกอบดวย - โควตาพื้นที่ (40) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตร - โควตาพื้นที่ (50) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ หลักสูตรสถาปตยกรรม - โควตาพื้นที่ (40) หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม - โควตาพื้นที่ (30) สํานักวิชาเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตร - โควตาพื้นที่ (60)

204 คน

50 คน

70 คน

60 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

191


คุณสมบัติผูสมัคร/เกณฑการคัดเลือก ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คุณสมบัติเฉพาะแตละโควตา 1. โควตาเขตพื้นที่บริการ 14 จังหวัดภาคใต ประกอบดวย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส 2. โควตานักกีฬา - ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป - เคยไดรับรางวัล หรือเปนตัวแทน นักกีฬาตัวแทนทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ หรือกีฬา แหงชาติ หรือกีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือกีฬาเขตการศึกษา หรือกีฬาจังหวัด หรือสโมสรชั้นนํา - เคยไดรับรางวัลอันดับ 1 – 3 ในการแขงขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเลน แหงประเทศไทยหรือนานาชาติ 3. โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป - มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจเคยเขารวมในโครงการหรือการ แขงขันดังตอไปนี้ - การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย(NSC) หรือ - การจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขา วิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร หรือ - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน ของ สวทช. หรือ - กิจกรรมอื่น ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 4. โควตาผูมีอัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร - ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต 3.25 ขึ้นไป - มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอาจเคยเขารวมในโครงการหรือการ แขงขันดังตอไปนี้ - การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร หรือ - การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย หรือ - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน ของ สวทช. หรือ - ผานการรวมโครงการโอลิมปกสามัญ คาย 2 ทั่วประเทศ และผานการเขารวม โครงการฟสิกสดาราศาสตรโอลิมปกระดับชาติ หรือ - เปนผูไดรับทุนศึกษาตอสําหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือ ทุนการศึกษาโปรแกรมเกียรตินิยมของรัฐ หรือ 192 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- เปนผูที่เคยไดรับทุนจากโครงการสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร ที่ คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ - เปนผูสอบผานเขารับทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย หรือ - เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากกลุมโรงเรียนศูนย พสวท. กลุมโรงเรียน วิทยาศาสตรกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก กลุม โรงเรียนสาธิต ทั่วประเทศ กลุมโรงเรียนประจําจังหวัด และประจําอําเภอทั่ว ประเทศ คุณสมบัติเฉพาะแตละสํานักวิชา 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.75 และมีจํานวนหนวยกิตใน กลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ กลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 8 หนวยกิต 2. สํานักศิลปศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 3. สํานักวิชาการจัดการ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 และ จํานวนหนวยกิตกลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 8 หนวยกิต - สาขาวิชาบัญชีมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.75 4. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร และ สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการ ออกแบบ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และ/หรือ กลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 8 หนวยกิต 5. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.25 -2.50 แลวแตสาขาวิชา และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอย กวา 15 หนวยกิต 6. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร และสํานักวิชาเภสัช ศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00 และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไม นอยกวา 15 หนวยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.50 ในสาขาเทคนิคการแพทย

การรับสมัคร สมัคร ออนไลน ผาน website : www.wu.ac.th

กําหนดการ สมัคร

รอบที่ 1 ชวงเดือนกรกฎาคม รอบที่ รอบที่ 3 ชวงเดือนกันยายน รอบที่ รอบที่ 5 ชวงเดือน พฤศจิกายน

2 ชวงเดือนสิงหาคม 4 ชวงเดือนตุลาคม

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

193


สอบสัมภาษณ

รอบที่ 1 ชวงเดือนสิงหาคม รอบที่ รอบที่ 3 ชวงเดือนตุลาคม รอบที่ รอบที่ 5 ชวงเดือนธันวาคม

2 ชวงเดือนกันยายน 4 ชวงเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ สํานักวิชาศิลปศาสตร - หลักสูตรภาษาอังกฤษ (70) - หลักสูตรภาษาจีน (70) - หลักสูตรภูมิภาคศึกษา (35) - หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ (70) - หลักสูตร รัฐศาสตร (70) สํานักวิชาวิทยาศาสตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ (10) สํานักวิชาการจัดการ - หลักสูตรบัญชี (120) - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (200) - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการทองเที่ยวและการบริการ) (100 ) - หลักสูตรเศรษฐศาสตร (100) สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร - หลักสูตรนิเทศศาสตร (100) - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (50) - หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (80) - หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร (50) - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (60) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช (50) 194 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

315 คน

10 คน 520 คน

340 คน

215 คน


- หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว (55) - หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา (50) - หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร (20) - หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (40) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร - หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (30) - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (30) - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร (30) - หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (30) - หลักสูตรวิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร ยาง ไม) (30) - หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง (30) - หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (30) สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร - หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (30) - หลักสูตรเทคนิคการแพทย (5) - หลักสูตรกายภาพบําบัด (5 ) - หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม (30) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร - หลักสูตรพยาบาลศาสตร (10) สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ - หลักสูตรสถาปตยกรรม (40) - หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม (30) สํานักวิชาเภสัชศาสตร - หลักสูตรเภสัชศาสตร (20)

210 คน

70 คน

10 คน 70 คน 20 คน

คุณสมบัติผูสมัคร/เกณฑการคัดเลือก 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. ใชผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GAPX) 5 ภาคเรียน สําหรับผูที่กําลังศึกษา และ 6 ภาคเรียน สําหรับผูที่ สําเร็จการศึกษาหรือเทียบเทา 3. สํานักวิชาศิลปะศาสตรมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไมต่ํากวา 2.00-2.50 แลวแตสาขาวิชา 4. สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00 และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต และ กลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

195


5. สํานักวิชาการจัดการมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม(GPAX) ไมต่ํากวา 2.00-2.50 แลวแตสาขาวิชา และมี จํานวนหนวยกิตกลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต ในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 6. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร และสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มีผลการเรียน เฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50-2.75 แลวแตสาขาวิชา และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไม นอยกวา 20 หนวยกิต หรือกลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต 7. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.25-3.00 แลวแต สาขาวิชา และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 8. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 2.50 -3.00 แลวแตสาขาวิชา และมีจํานวน หนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต และ กลุมคณิตศาสตรไมนอยกวา 10 หนวยกิต และ - มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแตละกลุม ไมนอยกวา 2.00 ใน สาขาวิศวกรรมโยธา เคมีและกระบวนการ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล และ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 9. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไมต่ํากวา 3.00-3.50 แลวแตสาขาวิชา และมีจํานวนหนวยกิตในกลุมวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 10. หลักสูตรเภสัชศาสตร ตองใชคะแนน O-NET 30% คะแนน GAT(ความถนัดทั่วไป) 20% คะแนน PAT รหัส 71 = 10% คะแนน PAT รหัส 72 = 40%

การรับสมัคร สมัคร ออนไลน ผาน website : www.wu.ac.th

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม สอบสัมภาษณ ครั้งที่ 1 ชวงประมาณเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 ชวงประมาณเดือนเมษายน ครั้งที่ 3 ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

196 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลําดับ เดือน 1

มิ.ย.

2

ก.ค.

3

ก.ค.

4

ก.ค.

5

ก.ค.

6

ก.ค.

7

ส.ค.

8

ส.ค.

9

ส.ค.

10

ส.ค.

11

ส.ค.

12

ส.ค.

ชื่อโครงการ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เขาศึกษาโครงการเยาวชนรมศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี โครงการสอบคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีพิเศษ เสนทางอาชีวศึกษา สูรั้วสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี โครงการคัดเลือกนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการคัดเลือกนักเรียน เรียนดีเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร ภายใตโครงการ “กลุมนักศึกษาชางเผือก” โครงการรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อจูงใจนักเรียนตางพื้นที่เขาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะพาณิชยศาสตรและ การจัดการ โดยวิธีพิเศษ โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใตโครงการสรางพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใตโครงการไนติงเกิล โครงการคัดเลือกนักเรียนภายใตโครงการ หองเรียนวิทยาศาสตร โดยกํากับดูแล ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยใชผลคะแนน GAT และ PAT โครงการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียน ทั่วประเทศ เขาศึกษาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตาม โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรและ คณิตศาสตรศึกษา

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

มิ.ย. - ก.ค.

สัมภาษณ - ส.ค.

หนา 201

ก.ค. - ส.ค.

ขอเขียน - ก.ย. สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 203

ก.ค. - ส.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 204

ก.ค.

สัมภาษณ - ก.ค.

หนา 218

ก.ค. - ส.ค.

สัมภาษณ - ก.ย.

หนา 219

ก.ค. - ก.ย.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 221

ส.ค.

ขอเขียน - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

www.urrac.com

ส.ค. - ต.ค.

ขอเขียน - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 222

ส.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 223

ส.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนดการ สทศ. สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 231

ส.ค. - พ.ย.

สัมภาษณ - ธ.ค.

หนา 239

ส.ค. - ต.ค.

-

www.urrac.com

198 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


13

ส.ค.

14

ส.ค.

15

ก.ย.

16

ก.ย.

17

ก.ย.

18

ก.ย.

19

ต.ค.

20

ต.ค.

21

ต.ค.

22

ต.ค.

23

ต.ค.

โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต โครงการใหสิทธิพิเศษ (โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต เขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต โครงการรับสมัครเขาศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร ภายใตโครงการ “ลูกพระราชบิดา 1” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการรับสมัครเขาศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร ภายใตโครงการ “ลูกพระราชบิดา 2” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตโครงการรักเกษตร โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร ภายใตโครงการ “โควตาวิศวกรรมศาสตร ม.อ.” โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปะศาสตร สาขาวิชาชุมชนศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร ภายใตโครงการสงเสริมผูมีทักษะพิเศษ ทางวิทยาศาสตร โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เขาศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถ ทางดานกีฬาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร

ส.ค. - ต.ค.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - ม.ค.

www.urrac.com

ส.ค. - พ.ย.

สัมภาษณ - ธ.ค.

www.urrac.com

ก.ย.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 240

ก.ย.

สัมภาษณ - พ.ค.

www.urrac.com

ก.ย.

-

www.urrac.com

ก.ย.

สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 241

ต.ค. - พ.ย.

ขอเขียน - ธ.ค.

หนา 242

ต.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

www.urrac.com

ต.ค.

สัมภาษณ - ม.ค.

www.urrac.com

ต.ค. - พ.ย.

ขอเขียน - ธ.ค.

หนา 243

ต.ค. - พ.ย.

ทดสอบ ความสามารถ - ม.ค. สัมภาษณ - ม.ค.

หนา 246

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

199


24

ต.ค., พ.ย., ธ.ค.

25

พ.ย., ก.พ., เม.ย., มิ.ย.

26

พ.ย.

27

พ.ย.

28

ธ.ค.

29

ม.ค.

30

ม.ค.

31

ก.พ.

32

เม.ย.

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ สัมภาษณ - พ.ย., ม.ค., หนา 254 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัย ต.ค., พ.ย., ธ.ค. มี.ค. สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดี และ นักเรียนตางชาติ เพื่อคัดเลือกเขาศึกษา สัมภาษณ - พ.ย., มี.ค., ในคณะวิทยาการจัดการ หนา 256 พ.ย., ก.พ., เม.ย., มิ.ย. พ.ค., ก.ค., หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาเขตหาดใหญ โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในคณะ ขอเขียน - ม.ค. ศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ย. - ธ.ค. หนา 257 สัมภาษณ - ม.ค. สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในโครงการ ขอเขียน - ธ.ค. ผลิตและการพัฒนาบุคคลภายใตความ หนา 258 พ.ย. สัมภาษณ - ธ.ค. รวมมือระหวางมูลนิธิชัยพัฒนาและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ใน ขอเขียน - ม.ค. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะ หนา 261 ธ.ค. สัมภาษณ - ม.ค. การแสดง ตามโครงการศึกษาศิลปะ โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ใน คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ โดย ม.ค. สัมภาษณ - ก.พ. หนา 263 วิธีพิเศษ โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” (เพิ่มเติม) โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่ ขอเขียน - ตามกําหนด นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน ม.ค. สทศ. หนา 264 ภาคใต เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สัมภาษณ - เม.ย. ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ขอเขียน - ตามกําหนด โครงการเพชรนครินทร วิทยาเขต ก.พ. สทศ. หนา 266 สุราษฎรธานี สัมภาษณ - มี.ค. โครงการรับสมัครเขาศึกษาในคณะวิเทศ ศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชา เม.ย. - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค. www.urrac.com วิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต

200 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เขาศึกษาโครงการเยาวชนรมศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ

295 คน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (40) - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (30) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (45) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) - สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (30) ศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (20) - สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (30) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (40) ศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารธุรกิจ (40)

คุณสมบัติผูสมัคร สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ คุณสมบัติเฉพาะ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - ศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) ไมนอยกวา 22 หนวยกิต - มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) และกลุม สาระวิชาภาษาอังกฤษ แตละกลุมสาระวิชา ไมต่ํากวา 2.50 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - ตองศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระคณิตศาสตร และกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ แตละกลุมสาระวิชา ไมต่ํากวา 2.50

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

201


3. หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต - ตองศึกษาวิชากลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือกลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ หรือกลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 4. มีความสามารถ หรือมีประสบการณเขารวมกิจกรรมตางๆ โดยแสดงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมที่ ออกโดยหนวยงานกิจกรรม เชน เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ฯลฯ

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนแตละกลุมสาระในแตละหลักสูตร 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.surat.psu.ac.th และสงมาที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ตู ปณ. 8 ไปรษณียขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี 84000 เอกสารที่ใชในการสมัคร หลักฐานการเขารวมกิจกรรมที่ออกโดยหนวยงานกิจกรรม เชน เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรฯลฯ

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

202 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ เสนทางอาชีวศึกษา สูรั้วสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (20) - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) - หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (20) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (30) - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (30) - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (60) - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20) - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (15)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปวช. ทุกสาขา 2. คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 4 ภาค การศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกหลักสูตร ตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียน - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองมีคะแนนสอบขอเขียนไมต่ํากวา 50% - คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองมีคะแนนสอบขอเขียนไมต่ํากวา 50% และสาขาวิชาภาษาอังกฤษตองมีคะแนนสอบในวิชา ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 50% 2. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สงใบสมัครพรอมหลักฐานผานทางไปรษณีย ที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา เขตสุราษฎรธานี ตู ปณ. 8 ไปรษณียขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี 84100 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

203


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิศวกรรมศาสตร (5 คน) - สาขาวิศวกรรมเคมี (10 คน) - สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (5 คน) - สาขาวิศวกรรมวัสดุ (5 คน) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (นักศึกษาพิเศษ) (5 คน) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เรียนที่ภูเก็ต) (10 คน) คณะวิทยาศาสตร (หาดใหญ) - ประเภทวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - ประเภทวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ) - สาขาพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 คน) - สาขาการตลาด (6 คน) - สาขาการเงิน (6 คน) - สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย (6 คน) หลักสูตรบัญชี บัณฑิต - สาขาบัญชีบัณฑิต (6 คน) 204 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

35 คน

82 คน 10 คน 40 คน


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - สาขารัฐประศาสนศาสตร (10 คน) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ) 62 คน - สาขาสัตวศาสตร (12 คน) - สาขาวาริชศาสตร (10 คน) - สาขาพืชศาสตร (10 คน) - สาขาพัฒนาการเกษตร (10 คน) - สาขาการจัดการศัตรูพืช (10 คน) - สาขาปฐพีศาสตร (10 คน) คณะเภสัชศาสตร (หาดใหญ) 23 คน - สาขาวิชาเภสัชศาสตร (6 ป) (15 คน) - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ป) (8 คน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (23 คน) คณะศิลปศาสตร (หาดใหญ) 40 คน - สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาไทย) (9 คน) - สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาอังกฤษ) (9 คน) - สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (7 คน) - สาขาชุมชนศึกษา (15 คน) คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) - สาขานิติศาสตร (30 คน) คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) 18 คน - สาขาเศรษฐศาสตร (9 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร (9 คน) คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) - สาขาการแพทยแผนไทย (5 คน) คณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) - สาขาเทคนิคการแพทย คณะศึกษาศาสตร (ปตตานี) 95 คน - สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาเคมี (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาฟสิกส (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

205


- สาขาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) (5 คน) - สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (5 คน) - สาขาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (5 คน - สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) (5 คน) - สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (5 คน) - สาขาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ป) (5 คน) - สาขาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ป) (10 คน) - สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) - สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) (6 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ปตตานี) 81 คน - สาขาเทคโนโลยียาง (10 คน) - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) (5 คน) - สาขาเทคโนโลยีการประมง - การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (5 คน) - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง (5 คน) - สาขาคณิตศาสตรประยุกต (15 คน) - สาขาเคมี – ชีววิทยา (5 คน) - สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (10 คน) - สาขาเคมีอุตสาหกรรม (5 คน) - สาขาฟสิกส (10 คน) - สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) (5 คน) - สาขาวิทยาศาสตรนิเทศ (6 คน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) 191 คน - สาขาภูมิศาสตร (วท.บ.) (รับนักเรียนที่เรียน เนนทางวิทยาศาสตร) (5 คน) หลักสูตรบริหารธุรกิจ - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (รับนักเรียนที่เรียน เนนทางวิทยาศาสตร) (5 คน) - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (รับนักเรียนที่เรียนทาง ศิลป-คณิต) (5 คน) - สาขาวิชาบัญชี (วิทย) (5 คน) - สาขาวิชาบัญชี (ศิลป-คณิต) (5 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (วิทย) (10 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (ศิลป-คณิต) (10 คน) 206 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- สาขาการจัดการสารสนเทศ (12 คน) - สาขาประวัติศาสตร (6 คน) - สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (5 คน) - สาขาพัฒนาสังคม (10 คน) - สาขาปรัชญา (5 คน) - สาขาภาษาและวรรณคดีไทย (5 คน) - สาขาภาษาจีน (9 คน) - สาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (9 คน) - สาขาภาษาเกาหลี (7 คน) - สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา (แขนงภาษามลายู) (10 คน) - สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา (แขนงมลายูศึกษา) (10 คน) - สาขาภาษาญี่ปุน (8 คน) - สาขาภาษาอาหรับ (22 คน) - สาขาภาษาอังกฤษ (7 คน) - สาขาภาษาฝรั่งเศส (ตองเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษามากอน) (5 คน) - สาขาภาษาเยอรมัน (5 คน) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) 63 คน - สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม (12 คน) - สาขาอิสลามศึกษา (12 คน) - สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (5 คน) - สาขาครุศาสตรอิสลาม (12 คน) - สาขากฎหมายอิสลาม (12 คน) - สาขาตะวันออกกลางศึกษา (10 คน) คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) 10 คน - สาขาทัศนศิลป (5 คน) - สาขาศิลปะการแสดง (5 คน) คณะวิทยาการสื่อสาร (ปตตานี) 36 คน - สาขานิเทศศาสตร (18 คน) - สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ (9 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจัดการ (9 คน) คณะรัฐศาสตร (ปตตานี) 28 คน - สาขาการปกครอง (7 คน) - สาขาการปกครองทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต (7 คน) - สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ (7 คน) - สาขานโยบายสาธารณะ (7 คน) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

207


คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) - สาขาการจัดการการทองเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) (12 คน) - สาขาการจัดการการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (24 คน) คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) - สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) (18 คน) - สาขาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (12 คน) - สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (10 คน) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) - สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (12 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (12 คน) - สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม (9 คน) - สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (9 คน) - สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (12 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎรธานี) - สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (32 คน) - สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (36 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (16 คน) - อุตสาหกรรมยาง (24 คน) - สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (16 คน) คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (18 คน) - สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (18 คน) - สาขาพัฒนาธุรกิจ (18 คน) - สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (18 คน) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ตรัง) - สาขาการประกันภัย (15 คน) - สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (23 คน) - สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร (30 คน) - สาขาการบัญชี (30 คน) - สาขาการตลาด (23 คน) - สาขาการจัดการทองเที่ยว (23 คน) - สาขาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (15 คน)

208 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

36 คน 40 คน

54 คน

124 คน

72 คน

159 คน


คุณสมบัติผูสมัคร กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ

คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร แตละกลุมสาระตองไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร, กลุมสาระวิทยาศาสตรแตละกลุมสาระ ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมตํา่ กวา 3.00 , คณิตศาสตร แตละกลุมสาระตองไม ต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) เนนสายศิลป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 , คณิตศาสตร แตละกลุมสาระตองไม ต่ํากวา 2.75 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.25, สังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.25, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00, คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

209


คณะเภสัชศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร แตละกลุมสาระไมต่ํากวา 3.50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร แตละกลุมสาระไมต่ํากวา 3.00 คณะศิลปศาสตร (หาดใหญ) - สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาไทย) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.50 - สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาอังกฤษ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.50 - สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 3.00 - สาขาชุมชนศึกษา 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.25 คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) - มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)ไมต่ํากวา 3.00 คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย, ศิลป – คณิต สาขาเศรษฐศาสตร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.00 หรือ ศิลป - คณิต 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตรแตละกลุมสาระ ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 210 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.25 คณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะศึกษาศาสตร (ปตตานี) เนนสายวิทย - สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.00 -สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป, สาขาเคมี, สาขาชีววิทยา,สาขาฟสิกส (หลักสูตร 5 ป) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.50 สาขาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

211


สาขาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.50 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) และสาขาการปะถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.50 สาขาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ป) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.00 สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ป) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปตตานี) เนนสายวิทยสาขาเทคโนโลยียาง, สาขา เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) สาขาเทคโนโลยีการประมง ( การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ,อุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง), สาขาคณิตศาสตรประยุกต, สาขาเคมี – ชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ, สาขาเคมีอุตสาหกรรม, สาขาฟสิกส , สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ.) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.75 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 สาขาวิทยาศาสตรนิเทศน 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.00 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) สาขาภูมิศาสตร (วท.บ.) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 212 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


หลักสูตรบริหารธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (วิทย) และ สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (ศิลป-คณิต) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 สาขาการจัดการสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ไมต่ํา กวา 2.75 สาขาประวัติศาสตร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ไมต่ํา กวา 2.50 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.25 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.00 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.00 สาขาพัฒนาสังคม 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระสังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.00

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

213


สาขาปรัชญา 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา ไมต่ํากวา 2.75 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาภาษาและวรรณคดีไทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 สาขาภาษาจีนและสาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.75 สาขาภาษาเกาหลี 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.50 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา (แขนงภาษามลายู) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, กลุมสาระสังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา(แขนงมลายูศึกษา) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, กลุมสาระสังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาภาษาญี่ปุน 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ในกลุมสาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.75 สาขาภาษาอาหรับ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 214 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.75 สาขาภาษาอังกฤษ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.75 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาภาษาฝรั่งเศส 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.75 สาขาภาษาเยอรมัน 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย ไมต่ํากวา 2.75 - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.80 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 สาขาอิสลามศึกษา มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)ไมต่ํากวา 2.80 สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.80 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาครุศาสตรอิสลาม, สาขากฎหมายอิสลาม และสาขาตะวันออกกลางศึกษา มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.80 คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) สาขาทัศนศิลป และ สาขาศิลปะการแสดง มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 หมายเหตุ ควรมีความสามารถทางดานการวาดรูป และกลาแสดงในที่สาธารณะ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

215


คณะวิทยาการสื่อสาร (ปตตานี) สาขานิเทศศาสตร และ สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจัดการ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะรัฐศาสตร (ปตตานี) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00, คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สุราษฎรธานี) เนนสายวิทย สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)ไมต่ํากวา 2.75 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 216 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.85 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.50 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.85 - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.85 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 สาขาพัฒนาธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.25 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ตรัง) 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75

เกณฑการคัดเลือก

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนเฉลี่ยตามคณะและสาขาวิชากําหนด GPAX, GPA 75% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

217


3. การสอบสัมภาษณ 25%

การรับสมัคร

1. สมัครผาน website ที่ http:/www.entrance.psu.ac.th 2. ทางโรงเรียนจัดสงใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครตางๆ มาที่ ผูชวยรองอธิการบดีฝาย การรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตู ปณ. 22 (ไปรษณียคอหงส) อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการคัดเลือกนักเรียนเรียนดีเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร ภายใตโครงการ “กลุมนักศึกษาชางเผือก” คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร (คัดเลือกจากโรงเรียน) 1. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 4. โรงเรียนสุราษฎรธานี 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 7. โรงเรียนบูรณะรําลึก 8. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ 9. โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

218 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

10 คน


คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีผลการเรียนอยูอันดับ 1 – 10 ของโรงเรียน ซึ่งคิด จากคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, ภาษาตางประเทศ(เฉพาะ ภาษาอังกฤษ) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.75

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระ 4 ภาคเรียน 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. สมัครผานโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู 2. ทางโรงเรียนแจงรายชื่อนักเรียนและสงหลักฐานมาที่ หนวยกิจการนักศึกษาชั้น 7 อาคาร แพทยศาสตรศึกษา “ราชนครินทร” คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต หาดใหญ ถนนกาญจนวนิช ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษา เพื่อจูงใจนักเรียนตางพื้นที่ เขาศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวนที่เปดรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

250 ทุน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

219


2. มีภูมิลําเนาทั่วประเทศ ยกเวน จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีชื่ออยูในทะเบียน บาน นอกเขต 3 จังหวัดดังกลาว ไมนอยกวา 3 ป 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา 4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ หรือผลงานของผูสมัคร ไม เกิน 2 ชิ้น ถามี

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการเรียนและคุณสมบัติเฉพาะ 2. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัครที่ website: http://www.pn.psu.ac.th และสมัครทางไปรษณีย

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาทตอปการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายดังนี้ 1. คาธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศแนบทาย) 2. คาหอพัก (กรณีนักศึกษาเขาพักหอพักของมหาวิทยาลัย อัตราตามประกาศแนบทาย) 3. สวนที่เหลือจาก ขอ 1 และ 2 (ถามี) เปนคาใชจายสวนตัวรายเดือน จํานวน 10 เดือนทั้งนี้ คาใชจายรายเดือนแตละบุคคลจะไดรับไมเทากัน ขึ้นอยูกับ คาธรรมเนียมการศึกษาของแตละคณะ และคาหอพัก 4. ระยะเวลาสนับสนุนทุนการศึกษา ตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ในกรณีลาพักการศึกษา ใหนับ รวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาและไมไดรับทุนระหวางลาพัก

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนกันยายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

220 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ โดยวิธีพิเศษ โครงการ “โควตา ม.อ. ตรัง” คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 300 คน 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3. สาขาวิชาการตลาด 4. สาขาวิชาการประกันภัย 5. สาขาวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 6. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร 7. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต ในสายการเรียน วิทยาศาสตร หรือ คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ 2. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ในกลุมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 และกลุมวิชาภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคุณสมบัติ 2. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. รับสมัครผานทางโรงเรียนที่ศึกษา 2. ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการไดจํานวน 1 สาขาวิชา

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

221


โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภายใตโครงการไนติงเกิล คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะพยาบาลศาสตร

10 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร 2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนรวมกันไมต่ํากวา 2.75 3. ไดรับใบรับรองการฝกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐฯ เปนเวลาอยางนอย 10 วัน

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากคุณสมบัติและผลการเรียน (ม.4-ม.6) 2. สอบขอเขียนความรู ความถนัด และเจตคติการเปนพยาบาลชุมชนและความสามารถทางอารมณ 3. การสอบสัมภาษณ 4. องคประกอบอื่นๆ ที่คณะพยาบาลศาสตรจะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป

การรับสมัคร สมัครผานโรงเรียนหรือสถาบันที่ศึกษาอยูและสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาที่ งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตู ปณ. 9 ปทฝ.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

222 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการคัดเลือกนักเรียนภายใตโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร โดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิศวกรรมศาสตรทั่วไป (2 คน) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เรียนที่ภูเก็ต) (5 คน) คณะวิทยาศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ - สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ - สาขาฟสิกส - สาขาชีววิทยา - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร - สาขาคณิตศาสตร - สาขาเคมี - สาขาจุลชีววิทยา - สาขาสถิติ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ - สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร - สาขาวัสดุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ) - สาขาพยาบาลศาสตร คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) - สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาการตลาด - สาขาการเงิน - สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย - สาขาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) - หลัดสูตรบัญชีบัณฑิต หมายเหตุ (1-6 รับรวมทั้งหมด 12 คน) - รัฐประศาสนศาสตร (2 คน)

7 คน 10 คน

2 คน 14 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

223


คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ) - สาขาสัตวศาสตร - สาขาวาริชศาสตร - สาขาพืชศาสตร - สาขาพัฒนาการเกษตร - สาขาการจัดการศัตรูพืช - สาขาปฐพีศาสตร คณะเภสัชศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิชาเภสัชศาสตร (3 คน) - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (2 คน) คณะทันตแพทยศาสตร (หาดใหญ) - ทันตแพทยศาสตร (2 คน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (10 คน) คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) - สาขานิติศาสตร (10 คน) คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) - สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร (5 คน) - สาขาเศรษฐศาสตร (ไมจํากัดจํานวนรับ) คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) - สาขาการแพทยแผนไทย (2 คน) โครงการตั้งคณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) - สาขาเทคนิคการแพทย (5 คน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) - การจัดการสารสนเทศ (10 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ปตตานี) - สาขาเทคโนโลยียาง - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) - สาขาเทคโนโลยีการประมง - การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง - สาขาคณิตศาสตรประยุกต - สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ - สาขาเคมี – ชีววิทยา - สาขาเคมีอุตสาหกรรม 224 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

ไมจํากัดจํานวนรับ

5 คน 2 คน 10 คน 10 คน

2 คน

10 คน ไมจํากัดจํานวนรับ


- สาขาฟสิกส - สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) - สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม (15 คน) คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) - สาขาศิลปะการแสดง (15 คน) - สาขาทัศนศิลป (15 คน) คณะวิทยาการสื่อสาร (ปตตานี) - สาขานิเทศศาสตร (10 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการจัดการ (10 คน) - สาขานวัตกรรมการออกแบบและการผลิตสื่อ (10 คน) คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) - สาขาการจัดการการทองเที่ยว (12 คน) - สาขาการจัดการการบริการ (24 คน) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) - สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (5 คน) - สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (5 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 คน) - สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม (5 คน) - สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (5 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎรธานี) - สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (25 คน) - สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (25คน) - สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ( 20 คน) - สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (25 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไมจํากัดจํานวนรับ) - สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (15 คน) คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (15 คน) - สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (15 คน) - สาขาพัฒนาธุรกิจ (15 คน) - สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (15 คน) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ตรัง) - สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร (10 คน) - สาขาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (10 คน)

15 คน 30 คน 30 คน

36 คน 25 คน

60 คน

50 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

225


- สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (10 คน) - สาขาการบัญชี (10 คน) - สาขาการตลาด (10 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใตโครงการวิทยาศาสตร โดยการกํากับดูแลของ มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนดังตอไปนี้ 1.1 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร 1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 1.3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 1.4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จังหวัดสงขลา 2. มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในแตละ คณะ/ สาขากําหนด 3. มีผลคะแนนสอน GAT, PAT รหัส 72

คุณสมบัติเฉพาะ

คณะวิศวกรรมศาสตร เนนสายวิทย สาขาวิศวกรรมศาสตรทั่วไป 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ดังนี้ - วิทยาศาสตร (ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยารวม 16 หนวยกิต) ตองไมต่ํากวา 3.00 - คณิตศาสตร (8 หนวยกิต) ตองไมต่ํากวา 3.00 - ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร เรียนที่หาดใหญ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ดังนี้ - วิทยาศาสตร (ฟสิกส, เคมี, ชีววิทยารวม 14 หนวยกิต) ตองไมต่ํากวา 3.00 - คณิตศาสตร (8 หนวยกิต) ตองไมต่ํากวา 3.00 - ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิต) ไมต่ํากวา 3.00 คณะวิทยาศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน กลุมสาระตางๆ ดังนี้ - สังคมศึกษา ตองไมต่ํากวา 3.50 226 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- คณิตศาสตร ตองไมต่ํากวา 3.50 คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน กลุมสาระตางๆ ดังนี้ - ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองไมต่ํากวา 3.25 - คณิตศาสตร ตองไมต่ํากวา 3.00 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ) มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในรายวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ รวมกัน ไมต่ํากวา 2.75 คณะเภสัชศาสตร (หาดใหญ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร แตละกลุมสาระไมต่ํากวา 3.50 คณะทันตแพทยศาสตร (หาดใหญ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน กลุมสาระตางๆ ดังนี้ - ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ), ไมต่ํากวา 3.00 คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) - มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5)ไมต่ํากวา 3.00 คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) เนนสายวิทย, ศิลป – คณิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรแตละกลุมสาระ ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเศรษฐศาสตร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

227


คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.25 โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รับนักเรียนที่เรียนเนนทางวิทยาศาสตรไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) สาขาการจัดการสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศาสตร, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ในแต ละกลุมสาระวิชาไมต่ํากวา 2.75 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปตตานี) เนนสายวิทย มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) สาขาศิลปะการแสดง มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.25 ในวันสอบสัมภาษณตองสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 1. สอบทฤษฎี เต็ม 50 คะแนน เกณฑผาน 25 คะแนน 2. สอบภาคปฏิบัติ เต็ม 50 คะแนน เกณฑผาน 25 คะแนน สาขาทัศนศิลป มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.25 ในวันสอบสัมภาษณตองสอบวิชาเฉพาะ 2 วิชา คือ วาดเสน และวิชาองคประกอบศิลป 1. สอบทฤษฎี เต็ม 50 คะแนน เกณฑผาน 25 คะแนน 2. สอบภาคปฏิบัติ เต็ม 50 คะแนน เกณฑผาน 25 คะแนน คณะวิทยาการสื่อสาร (ปตตานี) สาขานิเทศศาสตร 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระภาษาไทย, ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 228 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการจัดการ และสาขานวัตกรรมการออกแบบแลผลิตสื่อ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.25 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระคณิตศาสตรไมต่ํากวา 3.00 คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระ ดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00, คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) เนนสายวิทย 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สุราษฎรธานี) 1. ตองศึกษากลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิตและกลุมสาระวิทยาศาสตร (กลุมวิชา ฟสิกส, เคมี และชีววิทยา)ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 - ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระวิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 - คณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.80 สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม 1. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

229


2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆ ดังตอไปนี้ - กลุมสาระวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แตละกลุมสาระไมต่ํากวา 2.50 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาพัฒนาธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.75 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) ไมต่ํากวา 3.00 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ตรัง) 1. มี GPAX รวม 4 ภาค (ม.4-ม.5) ไมต่ํากวา 2.50 2. มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุมสาระตางๆดังนี้ - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (อังกฤษ), คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนเฉลี่ยตามคณะและสาขาวิชากําหนด GAT, PAT2(วิทยาศาสตร) 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. สมัครผานโรงเรียนที่ตนเองศึกษา 2. ทางโรงเรียนจัดสงใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครตางๆ มาที่ ผูชวยรองอธิการบดีฝาย การรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตู ปณ. 22 (ไปรษณียคอหงส) อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90112 230 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ww.urrac.com

โครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยใชผลคะแนน GAT และ PAT คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร หาดใหญ (รับสายวิทย) - สาขาวิศวกรรมศาสตร (3 คน ) - สาขาวิศวกรรมเคมี (2 คน ) - สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (1 คน) - สาขาวิศวกรรมวัสดุ (1 คน) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (นักเรียนศึกษาพิเศษ) (2 คน) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เรียนที่ภูเก็ต) (4 คน) คณะวิทยาศาสตร หาดใหญ (รับสายวิทย) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (10 คน) - สาขาวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ (20 คน) คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ (รับสายวิทย) -สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (3 คน) คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ (รับสายวิทย, ศิลป – คณิต ) - สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (1 คน) คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ (รับสายวิทย) 21 คน - สาขาวิชาเกษตรศาสตร (13 คน) - สาขาสัตวศาสตร (4 คน) - สาขาริชศาสตร (4 คน) คณะเภสัชศาสตร หาดใหญ (รับสายวิทย) - สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร 6 ป) (3 คน) - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) (2 คน)

13 คน

30 คน

5 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

231


คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ (รับสายวิทย) - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (8 คน) คณะศิลปะศาสตร หาดใหญ 11 คน - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ) (3 คน) (รับสายศิลป - ภาษา) - สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (3 คน) (รับสายวิทย, ศิลป–คณิต, ศิลป–ภาษา,อาชีว) - สาขาวิชาชุมชนศึกษา (5 คน) (รับสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (3 คน) (รับสายวิทย, ศิลป – คณิต) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (2 คน) (รับสายวิทย) คณะเทคนิคการแพทย หาดใหญ (รับสายวิทย) - สาขาเทคนิคการแพทย (3 คน) คณะศึกษาศาสตร ปตตานี 28 คน - วิชาเอกคณิตศาสตร (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป (5 ป) (2 คน) - สาขาวิชาเคมี (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกชีววิทยา (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกฟสิกส (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา (4 ป) (2 คน) - วิชาเอกพลศึกษา (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกสุขศึกษา (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ป) (2 คน) - วิชาเอกการประถมศึกษา (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกศิลปศึกษา (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกจิตวิทยา (4 ป) (2 คน) - วิชาเอกภาษาไทย (5 ป) (2 คน) - วิชาเอกภาษาอังกฤษ (5 ป) (2 คน) หมายเหตุ : (คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรทั่วไป, เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส, เทคโนโลยี สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา จะรับเฉพาะสายวิทย) - (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จะรับสายวิทย และ ศิลป – คณิต) - (การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา จะรับสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) - (จิตวิทยา รับเฉพาะศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) - (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รับเฉพาะสายศิลป – ภาษา) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปตตานี (รับเฉพาะสายวิทย) 8 คน - สาขาเทคโนโลยี (4 คน) - สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (2 คน) 232 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (2 คน) - สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง (2 คน) - สาขาคณิตศาสตรประยุกต (3 คน) - สาขาเคมี – ชีววิทยา (2 คน) - สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (6 คน) - สาขาเคมีอุตสาหกรรม (2 คน) - สาขาฟสิกส (4 คน) - สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ) (2 คน) - สาขาวิทยาศาสตรนิเทศ (4 คน) 62 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี - สาขาภูมิศาสตร (วท.บ) (4 คน) (รับเฉพาะสายวิทย) - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (2 คน) - สาขาบัญชี (2 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (6 คน) - สาขาการจัดการสารสนเทศ (4 คน) - สาขาประวัติศาสตร (2 คน) - สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2 คน) - สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2 คน) - สาขาพัฒนาสังคม (2 คน) - สาขาพัฒนาสังคม (2 คน) - สาขาปรัชญา (2 คน) -. สาขาภาษาและวรรณคดีไทย (3 คน) - สาขาภาษาจีน (4 คน) - สาขาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (2 คน) - สาขาภาษามลายู (3 คน) - สาขามลายูศึกษา (3 คน) - สาขาภาษาญี่ปุน (2 คน) - สาขาภาษาอาหรับ (5 คน) - สาขาภาษาอังกฤษ (3 คน) - สาขาภาษาฝรั่งเศส (2 คน) - สาขาภาษาเยอรมัน (2 คน) หมายเหตุ : สาขาภูมิศาสตร รับเฉพาะสายวิทย - (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ, สาขาบัญชี, สาขาเศรษฐศาสตร พัฒนาการ, สาขาการจัดการสารสนเทศ, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,สาขาพัฒนาสังคม รับ เฉพาะ สายวิทย และ ศิลป – คณิต) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

233


- (สาขาประวัติศาสตร, สาขาปรัชญา รับสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) - (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 , สาขาพัฒนาสังคม, สาขาภาษาและวรรณคดี ไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ), สาขาภาษาเกาหลี, สาขามลายู, สาขามลายู ศึกษา, สาขาภาษาญี่ปุน, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาฝรั่งเศส, สาขา ภาษาเยอรมัน รับสายศิลป – ภาษา ) วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปตตานี - สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม (2 คน) - สาขาอิสลามศึกษา (2 คน) - สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (1 คน) - สาขาครุศาสตรอิสลาม (2 คน) - สาขากฎหมายอิสลาม (2 คน) - สาขาตะวันออกกลางศึกษา (2 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม รับสายวิทย และสายศิลป – คณิต - สาขาอิสลามศึกษา, อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ), กฎหมายอิสลาม, ตะวันออก กลางศึกษา รับสายศิลปภาษา - สาขาคุรุศาสตรอิสลาม รับสายวิทย, สายศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา คณะศิลปกรรมศาสตร ปตตานี 6 คน - สาขาทัศนศิลป (3 คน) - สาขาศิลปะการแสดง (3 คน) คณะวิทยาการสื่อสาร ปตตานี - สาขานิเทศศาสตร (2 คน) (รับสายวิทย และ ศิลป – คณิต) - สาขานิเทศศาสตร (2 คน) (รับสายศิลป – ภาษา) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ (2 คน) (รับเฉพาะสายวิทย) - สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ (2 คน) (รับสายวิทย, ศิลป – คณิต) - สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ (2 คน) (รับสายศิลป – ภาษา) คณะรัฐศาสตร ปตตานี (รับเฉพาะสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) 12 คน - สาขาการปกครอง (3 คน) - สาขาการปกครองทองถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต (3 คน) - สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ (3 คน) - สาขานโยบายสาธารณะ (3 คน) คณะการบริการและการทองเที่ยว ภูเก็ต(รับเฉพาะสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) 12 คน - การจัดการทองเที่ยว (นานาชาติ) (8 คน) - การจัดการการบริการ (นานานชาติ) (4 คน) คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต(รับเฉพาะสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา) 14 คน - สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) (6 คน) 234 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- สาขาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (4 คน) - สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (4 คน) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ภูเก็ต - สาขาวิศวกรรมซอฟแวร (4 คน) (รับสายวิทย) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คน) (รับสายวิทย) - สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม (3 คน) (รับสายวิทย) - สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (3 คน) (รับสายวิทย) - สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (4 คน) (รับสายวิทย, สายศิลป – คณิต) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎรธานี 31 คน - สาขาเทคโนโลยีการผลิตชีวภาพ (8 คน) - สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (9 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คน) - สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (6 คน) - สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (4 คน) หมายเหตุ : รับสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สุราษฎรธานี - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (6 คน) - สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 คน) - สาขาพัฒนาธุรกิจ (6 คน) - สาขาภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ (6 คน) หมายเหตุ : ทุกสาขารับสายวิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา ยกเวน สาขาเศรษฐศาสตร รับสาย วิทย, ศิลป – คณิต คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง - สาขาการประกันภัย (5 คน) - สาขาระบบสารสนเทศทางบัญชี (5 คน) - สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร (10 คน) - สาขาการบัญชี (10 คน) - สาขาการตลาด (8 คน) - สาขาการจัดการการทองเที่ยว (8 คน) - สาขาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (5 คน) หมายเหตุ : ทุกสาขารับสายวิทย และศิลป – คณิต ยกเวน สาขาการจัดการการทองเที่ยว รับสาย วิทย, ศิลป – คณิต, ศิลป – ภาษา

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

235


คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 สวนผูที่ สําเร็จการศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00

เกณฑการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร หาดใหญ 1. GAT 40% 2. PAT 1 40%, PAT 2 40%, PAT 3 40% คณะวิทยาศาสตร หาดใหญ 1. GAT 30% 2. PAT 1 30%, PAT 2 30% คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ 1. GAT 40% 2. PAT 1 30%, PAT 2 30% คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ 1. GAT 50% 2. PAT 1 30% คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ 1. GAT 30% 2. PAT 1 30%, PAT 2 30% คณะเภสัชศาสตร หาดใหญ 1. GAT 50% 2. PAT 2 40% คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ 1. GAT 30% 2. PAT 1 30%, PAT 2 30% คณะศิลปศาสตร หาดใหญ - สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาอังกฤษ) GAT 50% - สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร GAT 30% - สาขาชุมชนศึกษา GAT 30% คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ 1. GAT 30% 2. PAT 1 30% 236 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะเทคนิคการแพทย หาดใหญ 1. GAT 40% 2. PAT 2 30% คณะศึกษาศาสตร ปตตานี หมายเหตุ : ทุกสาขาใช GAT 30% และ PAT (รหัส 75)วิชาชีพครู 30 % ยกเวน สาขาเอก คณิตศาสตร ใช GAT 30%, PAT 1 30% และสาขาเอกวิชาชีววิทยา ใช GAT 30%, PAT 2 30% คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปตตานี 1. GAT 50% 2. PAT 1 20%, PAT 2 20% หมายเหตุ : เฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีใช GAT 40%, PAT 1 40%, PAT 2 40% คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปตตานี - สาขาภูมิศาสตร GAT 30%, PAT 1 30%, PAT 2 30% - สาขาทรัพยากรมนุษยและองคกร, บัญชี, เศรษฐศาสตรพัฒนาการ, การจัดการสารสนเทศ GAT 30%, PAT 1 30% - สาขาประวัติศาสตร, สาขาปรัชญา, สาขาภาษาและวรรณคดี, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาเกาหลี, ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาญี่ปุน, อาหรับ, อังกฤษ ใช GAT 30% - สาขาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาพัฒนาสังคม (ที่รับสายวิทย และ ศิลป – คณิต) ใช GAT 30%, PAT 1 30% - สาขาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาพัฒนาสังคม, สาขาภาษาจีน(หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน (ที่รับศิลป – ภาษา)ใช GAT 30%, PAT (รหัส 77-82) 30% วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปตตานี - สาขาเศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม GAT 30%, PAT 1 30% - สาขาคุรุศาสตรอิสลาม ใช GAT 30%, PAT (รหัส 75) 30% - สาขาอิสลามศึกษา, อิสลามศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ), กฎหมายอิสลาม, ตะวันออกกลางศึกษา ใช GAT 30%, PAT (รหัส 77-82) 30% คณะศิลปกรรมศาสตร ปตตานี ใช GAT 30% คณะวิทยาการสื่อสาร ปตตานี - สาขานิเทศศาสตร, สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ (รับสายวิทย,ศิลป – คณิต) ใช GAT 30%, PAT 1 30% - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการใช GAT 30%, PAT 1 30%,PAT 2 30% - สาขานิเทศศาสตร และสาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสื่อ (รับศิลป – ภาษา) GAT 30%, PAT (รหัส 77-82) 30% รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

237


คณะรัฐศาสตร ปตตานี - ใชเฉพาะ GAT 30% คณะการบริการและการทองเที่ยว ภูเก็ต - ใชเฉพาะ GAT 30% คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต - ใชเฉพาะ GAT 30% คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ภูเก็ต - ทุกสาขาใชเกณฑ GAT 30% , PAT 1 30%, PAT 2 30% ยกเวน สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส GAT 30% , PAT 1 30% คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ทุกสาขาใช GAT , PAT 1 , PAT 2 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศระบุใช GAT 30% , PAT 1 20% , PAT 2 30% คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สุราษฎรธานี - สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ, สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาพัฒนาธุรกิจ ใช GAT 30%, PAT 1 20% - สาขาภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ ใช GAT 40%, PAT 1 20% คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง 1. ทุกสาขาใช GAT 30%, PAT 1 20% ยกเวน สาขาการจัดการการทองเที่ยวใชเฉพาะ GAT 30% 2. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. สมัครผานทางเว็บไซต www.entrance.psu.ac.th 2. ทางไปรษณีย โดยสงใบสมัครมาที่ ผูชวยรองอธิการบดีฝายรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กอง ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตู ปณ. 22 (ไปรษณียคอหงส) อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90112

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม สอบขอเขียน – ตามกําหนดการของ สทศ. สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

238 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ เขาศึกษาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต จํานวนที่เปดรับ

50 คน

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย 2. มีคะแนนเฉลี่สะสม (GPAX) รวม 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 3. มี GPA ในกลุมสาระวิชาตางๆ รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-5) - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คิดคาเฉลี่ยดีที่สุด 10 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คิดคาเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หนวยกิต - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.25 คิดคาเฉลี่ยที่ดีที่สุด 6 หนวยกิต

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติของผูสมัคร 2. การสอบสัมภาษณ 3. ความรูความสามารถพิเศษทางดานคอมพิวเตอร

การรับสมัคร 1. รับสมัครผานทางโรงเรียนที่ศึกษา 2. ทางโรงเรียนหรือนักเรียนจัดสงหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ งานรับสมัครคัดเลือก นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต 83120

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

239


โครงการใหสิทธิพิเศษ (โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต เขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม วิทยาเขตภูเก็ต คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 300 คน - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (50 คน) - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (50 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (50 คน) - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม (50 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (50 คน) - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (50 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และอยูในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต คุณสมบัติเฉพาะ 1. ผูที่สมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส , สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟตแวร , สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม , สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดลอม - รับนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.25 มีหนวยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร และ รายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.25 มีหนวยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร และ รายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.25 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 2. ผูสมัครสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส - รับนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไมต่ํากวา 2.50 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.25 มีหนวยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร และ รายวิชาเพิ่มเติม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.25 ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

240 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. สอบสัมภาษณ 2. การทดสอบความถนัดทางคอมพิวเตอร 3. ความสามารถพิเศษตางๆ

การรับสมัคร 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต จัดสงเอกสารพรอมรายละเอียด ใหโรงเรียน 2. สมัครดวยตนเองชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภายใตโครงการรักเกษตร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 100 คน - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (25 คน) - สาขาวิชาพืชศาสตร (15 คน) - สาขาวิชาปฐพีศาสตร (25 คน) - สาขาการจัดการศัตรูพืช (10 คน) - สาขาวิชาวาริชศาสตร (15 คน) - สาขาวิชาสัตวศาสตร (10 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนตาง ๆ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต 2. มีผลคะแนนเฉลี่ย GPA สะสม ในวิชาชีววิทยา เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ รวมกันไมต่ํากวา 2.50 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

241


เกณฑการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ แบงเปน ความตั้งใจในการเรียนสาขาเกษตร 60% ทัศนคติที่มีตอการเกษตร 30% ความรูทั่วไปทางการเกษตรและพื้นฐานทางเกษตร 10%

การรับสมัคร สมัครผานโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร ภายใตโครงการ “โควตาวิศวกรรมศาสตร ม.อ.” คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร 1. เรียนที่หาดใหญ ไมแยกสาขาวิชา (150 คน ) 2. เรียนที่ภูเก็ต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (50 คน )

200 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 - 6 สายวิทย – คณิต 2. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมวิชาตางๆ ดังนี้ - กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คํานวณจากกลุมวิชาฟสิกส 6 หนวยกิต, เคมี 6 หนวยกิต , ชีวิวิทยา 4 หนวยกิต - กลุมวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 จํานวน 8 หนวยกิต - กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.50 จํานวน 6 หนวยกิต 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไมต่ํากวา 2.50 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตออาชีพวิศวกร 242 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสม 2. สอบขอเขียน

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.eng.psu.ac.th หรือทางไปรษณีย

ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาใด นักศึกษามีผลการศึกษาตั้งแต 3.00 ขึ้นไป และอยูในลําดับไมเกิน 5% ของ นักศึกษาสาขาวิชาที่สังกัด หรือนักศึกษารุนเดียวกัน จะไดรับยกเวนธรรมเนียมพิเศษของภาค การศึกษาถัดไป

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน สอบขอเขียน - ชวงประมาณเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการสงเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเขาศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (10 คน ) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (5 คน ) คณะวิทยาศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (10 คน) - สาขาวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ (20 คน) - สาขาวิชาฟสิกส (2 คน) - สาขาวิชาชีววิทยา (3 คน) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (3 คน)

15 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

243


- สาขาวิชาคณิตศาสตร (1 คน) - สาขาวิชาเคมี (3 คน) - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (1 คน) - สาขาวิชาสถิติ (1 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (2 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (1 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร (1 คน) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต (เคมี – ชีววิทยา) (2 คน) คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (2 คน) คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนทศ (1 คน) - สาขาวิชาการตลาด (1 คน) - สาขาวิชาการเงิน (1 คน) - สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย (1 คน) - สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (3 คน) - สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (1 คน) คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ - สาขาวิชาสัตวศาสตร (5 คน) - สาขาวิชาวาริชศาสตร (5 คน) - สาขาวิชาพืชศาสตร (5 คน) - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (5 คน) - สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (5 คน) - สาขาวิชาปฐพีศาสตร (5 คน) คณะเภสัชศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตร 6 ป) (3 คน) - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) (2 คน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (2 คน) คณะศิลปะศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาภาจีนเพื่อการสื่อสาร (2 คน) - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาไทย (3 คน) - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (ภาษาอังกฤษ) (1 คน) - สาขาวิชาชุมชนศึกษา (5 คน) 244 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะนิติศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชานิติศาสตร (2 คน) คณะเศรษฐศาสตร หาดใหญ - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (5 คน) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (5 คน) คณะการแพทยแผนไทย หาดใหญ - สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (5 คน) คณะเทคนิคการแพทย หาดใหญ - สาขาเทคนิคการแพทย (2 คน) คณะศึกษาศาสตร ปตตานี - สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาเคมี (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาฟสิกส (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา (5 ป) (วิทย) - สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) (วิทย) - สาขาสุขศึกษา (5 ป) (วิทย)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 - 6 สายวิทย – คณิต 2. มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมวิชาตางๆ ดังนี้ - กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คํานวณจากกลุมวิชาฟสิกส 6 หนวยกิต, เคมี 6 หนวยกิต , ชีวิวิทยา 4 หนวยกิต - กลุมวิชาคณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 จํานวน 8 หนวยกิต - กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมต่ํากวา 2.50 จํานวน 6 หนวยกิต 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไมต่ํากวา 2.50 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตออาชีพวิศวกร

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสะสม 2. สอบขอเขียน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

245


การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต www.eng.psu.ac.th หรือทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (5 คน) - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เรียนที่ภูเก็ต) (5 คน) คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (2 คน) คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) (สาขาที่ 1-5) (รับรวมไมเกิน 5 คน) - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย - บัญชีบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) (2 คน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (2 คน) คณะศิลปะศาสตร (หาดใหญ) - สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (1 คน) - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาไทย) (1 คน) - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกสารอังกฤษ) (1 คน) - สาขาวิชาชุมชนศึกษา (5 คน) 246 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) - สาขานิติศาสตร (3 คน) คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) - สาขาเศรษฐศาสตร (2 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร (1 คน) คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) - สาขาการแพทยแผนไทย (1 คน) โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (2 คน) คณะศึกษาศาสตร (ปตตานี) - สาขาวิชาพลศึกษา (5 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปตตานี) (รับรวม 10 คน) - สาขาเทคโนโลยีการยาง - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีพืช) - สาขาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง) - คณิตศาสตรประยุกต - สาขาเคมี - ชีววิทยา - สาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ - สาขาเคมีอุตสาหกรรม - สาขาฟสิกส - วิทยาศาสตรนิเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) - สาขาภูมิศาสตร (วท.บ.) (2 คน) - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ (2 คน) - สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ (2 คน) - สาขาการจัดการสารสนเทศ (5 คน) - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (5 คน) - สาขาวิชาพัฒนาสังคม (2 คน) - สาขาวิชาปรัชญา (5 คน) - สาขาวิชาภาษาจีน (2 คน) - สาขาวิชาภาษาเกาหลี (2 คน) - สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา (แนวมลายูศึกษา) (3 คน) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (2 คน) - สาขาวิชาภาษาอาหรับ (2 คน) รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

247


วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรปละการจัดการในอิสลาม (1 คน) - สาขาวิชาอิสลามศึกษา (1คน) - สาขาวิชาครุศาสตรอิสลาม (1 คน) - สาขาวิชากฎหมายอิสลาม (1 คน) - สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา (1 คน) คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) - สาขาวิชาทัศนศิลป (10 คน) - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (10 คน) คณะรัฐศาสตร (ปตตานี) - สาขาการปกครอง (2 คน) - สาขาการปกครองทองถิ่นจังหวัดชายแดนใต (2 คน) - สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ (2 คน) - สาขานโยบายสาธารณะ (2 คน) คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) - สาขาการจัดการ การทองเที่ยว (5 คน) - สาขาการจัดการการบริการ (5 คน) คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) - สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) (5 คน) - สาขาจีนศึกษา (5 คน) - สาขาไทยศึกษา (5 คน) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) - สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (2 คน) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน) - สาขาสารสนเทศสิ่งแวดลอม (2 คน) - สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (2 คน) - สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (2 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎรธานี) (สาขาที่ 2-5 รับรวม 6 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวิภาพ (3 คน) -. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง - สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (1 คน) 248 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) (รับรวมทั้งหมด 4 คน) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ - สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ - สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ คณะพาณิชศาสตรและการจัดการ (ตรัง) - สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร (5 คน) - สาขาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (5 คน) - สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (5 คน) - สาขาการบัญชี (5 คน) - สาขาการตลาด (5 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 2. เปนนักกีฬาประเภทตางๆ ยกเวน จักรยาน แฮนดบอล กาบัตตี้ 3. เปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติ หรือระดับเยาวชนแหงชาติ หรือเปนตัวแทน ระดับจังหวัดเขารวมการแขงขันที่จังหวัดไมไดจัดขึ้น 4. ไดรับรางวัลที่ 1-3 5. ไดรับตําแหนงชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแขงขันกีฬาระดับจังหวัด คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร (หาดใหญ) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร - เรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - เรียนสาย วิทย – คณิต - GPAX ไมต่ํากวา 2.00 - มี GPA รายวิชา คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 , วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 คณะพยาบาลศาสตร (หาดใหญ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร - เรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA รายวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา ไมต่ํา กวา 2.75 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

249


คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ , บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด , บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน , บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร ทรัพยากรมนุษย , บัญชีบัณฑิต - เปนนักเรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 3.00 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) - เปนนักเรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA กลุมภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 3.00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - มี GPA ในกลุมสาระวิชา วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมสาระวิชา วิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 คณะศิลปะศาสตร (หาดใหญ) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 (กรณีไมเคยเรียนกลุมวิชาภาษาจีน) หรือ - มี GPA ในกลุมสาระวิชาภาษาจีนไมนอยกวา 5 รายวิชา และไมต่ํากวา 3.00 สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกภาษาไทย) - มี GPA ในกลุมสาระวิชาภาษาไทยไมต่ํากวา 2.75 สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา (เอกสารอังกฤษ) - มี GPA ในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 2.75 สาขาวิชาชุมชนศึกษา - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 คณะนิติศาสตร (หาดใหญ) สาขานิติศาสตร - GPAX ไมต่ํากวา 3.00 คณะเศรษฐศาสตร (หาดใหญ) สาขาเศรษฐศาสตร , สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร - เรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.50 , คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75

250 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะการแพทยแผนไทย (หาดใหญ) สาขาการแพทยแผนไทย - GPAX ไมต่ํากวา 3.00 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย (หาดใหญ) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย - GPAX ไมต่ํากวา 3.00 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 3.00 คณะศึกษาศาสตร (ปตตานี) สาขาวิชาพลศึกษา - เรียนสายสามัญ - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา ไม ต่ํากวา 2.50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปตตานี) สาขาเทคโนโลยีการยาง , สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีพืช) , สาขาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง) , คณิตศาสตรประยุกต , สาขาเคมี - ชีววิทยา , สาขาวิทยาศาสตร การอาหารและโภชนาการ , สาขาเคมีอุตสาหกรรม , สาขาฟสิกส , วิทยาศาสตรนิเทศ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมวิชา คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปตตานี) สาขาภูมิศาสตร (วท.บ.) - เนนเรียนสายวิทยาศาสตร - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.75 สาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , คณิตศาสตร ไมต่ํากวา 2.50 สาขาการจัดการสารสนเทศ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา ไม ต่ํากวา 2.75 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

251


สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา ไม ต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาพัฒนาสังคม - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร , วิทยาศาสตร , สังคมศึกษา ไม ต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาปรัชญา - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาภาษาจีน - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาภาษาเกาหลี - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา (แนวมลายูศึกษา) - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.75 สาขาวิชาภาษาอาหรับ - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 - มี GPA ในกลุมวิชา ภาษาตางประเทศ ไมต่ํากวา 2.50 วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปตตานี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรปละการจัดการในอิสลาม , สาขาวิชาอิสลามศึกษา , สาขาวิชาครุศาสตร อิสลาม , สาขาวิชากฎหมายอิสลาม , สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา - GPAX ไมต่ํากวา 2.75 คณะศิลปกรรมศาสตร (ปตตานี) สาขาวิชาทัศนศิลป , สาขาวิชาศิลปะการแสดง - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 คณะรัฐศาสตร (ปตตานี) สาขาการปกครอง , การปกครองทองถิ่นจังหวัดชายแดนใต , สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ , สาขานโยบายสาธารณะ - GPAX ไมต่ํากวา 2.50 252 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะการบริการและการทองเที่ยว (ภูเก็ต) 1. สาขาการจัดการ การทองเที่ยว (5 คน) 2. สาขาการจัดการการบริการ (5 คน) คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต) 1. สาขาวิเทศธุรกิจ (จีน) (5 คน) 2. สาขาจีนศึกษา (5 คน) 3. สาขาไทยศึกษา (5 คน) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ภูเก็ต) 1. สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร (2 คน) 2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 คน) 3. สาขาสารสนเทศสิ่งแวดลอม (2 คน) 4. สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม (2 คน) 5. สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (2 คน) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎรธานี) 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวิภาพ (3 คน) 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (6 คน) 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 คน) 4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (6 คน) 5. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (6 คน) 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (1 คน) คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ (สุราษฏรธานี) 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (4 คน) 2. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คน) 3. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (4 คน) 4. สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (4 คน) คณะพาณิชศาสตรและการจัดการ (ตรัง) 1. สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร (5 คน) 2. สาขาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (5 คน) 3. สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (5 คน) 4. สาขาการบัญชี (5 คน) 5. สาขาการตลาด (5 คน)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

253


เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการเรียน 2. ทดสอบความสามารถทางดานกีฬา 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครผานทางเว็บไซต http:/www.entrance.psu.ac.th เอกสารสําคัญ ประวัติผลงานดานกีฬาโดยสรุปไมเกิน 1 หนา A4 พรอมแนบสําเนาเอกสาร / หลักฐานรับรอง ความสามารถพิเศษทางกีฬา

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ทดสอบความสามารถทางดานกีฬา – ชวงประมาณเดือน มกราคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือน มกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ เปดรับจํานวน 3 รอบ คณะศิลปะศาสตร วิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต - สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (รอบละ 30 คน) - สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบละ 30 คน) - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (รอบละ 30 คน) คณะศิลปะศาสตร วิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (รอบละ 30 คน) 254 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

1,140 คน


คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (รอบละ 40 คน) - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (รอบละ 60 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (รอบละ 60 คน) - สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (รอบละ 40 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (รอบละ 30 คน) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบละ 30 คน ** ทางโครงการ มีการเปดรับสมัครจํานวนทั้งหมด 3 รอบ

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 กรณีกําลังศึกษา 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 6 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 กรณีสําเร็จการศึกษา

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 2. ผลการเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 3. สอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครดวยตนเอง ณ วิทยาเขตสุราษฎรธานี งานบริการการศึกษา อาคารศูนยบริการวิชาการกลาง และอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) หรือ สมัครผานทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร รอบ 1 ชวงประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน รอบ 2 ชวงประมานเดือนพฤศจิกายน – มกราคม รอบ 3 ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม สอบสัมภาษณ รอบ 1 ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน รอบ 2 ชวงประมานเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

255


โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดี และนักเรียนตางชาติ เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาเขตหาดใหญ คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ

40 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 1. ระบบโรงเรียนในประเทศ (20 คน) 2. ระบบโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนตางประเทศ (20 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. โรงเรียนในประเทศ 1.1 สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 1.3 มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาไมนอยกวา 3.00 2. โรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนตางประเทศ 2.1 สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา ระบบนานาชาติในประเทศไทย หรือเทียบเทาจากสถาบันตางประเทศ หรือ 2.2 มีคะแนนสอบ SAT จากสถาบันตางประเทศ โดยมีคะแนนไมต่ํากวา 900 หรือสอบผาน “ A” Level

เกณฑการคัดเลือก 1. คัดเลือกจากคุณสมบัติของผูสมัคร 2. GPA สะสมไมต่ํากวา 3.00 3. การสอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ยกเวน นักเรียนจากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา หลักในการสื่อสารไมตองสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ สํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) คระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

256 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เงื่อนไข ผูสมัครที่มีคะแนนสอบ TOEFL ไมต่ํากวา 500 หรือ คะแนนสอบ IELTS ไมต่ํากวา 5.00 หรือ คะแนนสอบ Cambridge คือ CAE ไมต่ํากวาระดับ B หรือ FCE ไมต่ํากวาระดับ A หรือ คะแนนสอบ TU-GET ไมต่ํากวา 450 หรือ ผลคะแนน CU-TEP ดวยคะแนนไมต่ํากวา 60 ในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ไมตองลงทะเบียนเรียน Academic Writing จํานวน 30 ชั่วโมง

กําหนดการ สมัคร รอบ 1 ชวงประมาณเดือน พฤศจิกายน รอบ 2 ชวงประมาณเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม รอบ 3 ชวงประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม รอบ 4 ชวงประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม (เฉพาะผูสมัครโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนตางประเทศ) สอบสัมภาษณ รอบ 1 ชวงประมาณเดือน พฤศจิกายน รอบ 2 ชวงประมาณเดือน มีนาคม รอบ 3 ชวงประมาณเดือน พฤษภาคม รอบ 4 ชวงประมาณเดือน กรกฎาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะศิลปะศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 40 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จากสถานศึกษาใน ประเทศ หรือตางประเทศ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

257


2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระวิชาภาษาจีนไมต่ํากวา 3.00 หรือมีผลการสอบวัดความรูทาง ภาษาจีน HSK ไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ

เกณฑการคัดเลือก 1. สอบขอเขียนภาษาจีน 25% ภาษาอังกฤษ 50% หรือ 2. มีผลคะแนนสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน (HSK) ไมต่ํากวาระดับ 4 มีผลสอบ TOFEL (Paper-based) ไมต่ํากวา 400 คะแนน หรือ TOFEL (Computer-based) ไมต่ํากวา 97 คะแนน หรือ TOFEL (Internet-based) ไมต่ํากวา 32 คะแนน หรือ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 3.5 3. ผลสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร ขอรับใบสมัครไดที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม สอบขอเขียน - ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในโครงการผลิตและการพัฒนาบุคคล ภายใตความรวมมือระหวางมูลนิธิชัยพัฒนาและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะแพทยศาสตร หาดใหญ (สาขาแพทยศาสตร ) คณะพยาบาลศาสตร หาดใหญ (สาขาพยาบาลศาสตร) คณะวิทยาการการจัดการ หาดใหญ (สาขาบัญชีบัณฑิต) คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ (สาขาวาริชศาสตร)(ดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 258 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

1 คน 2 คน 1 คน 1 คน


คณะเภสัชศาสตร หาดใหญ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)(ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) คณะนิติศาสตร หาดใหญ(สาขานิติศาสตร) คณะศึกษาศาสตร ปตตานี - สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป (1 คน) - สาขาภาษาไทย (1 คน) คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ตรัง (สาขาการบริการการทองเที่ยว)

1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 1 คน

คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพังงา เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 2. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรียนที่อยูในจังหวัดพังงา 3. มีคะแนนสอบขอเขียน จากการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต เขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิธีรับตรง

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร

คณะแพทยศาสตร 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.50 2. เกณฑคะแนนสอบขั้นต่ําแตละรายวิชา ตองไมต่ํากวา 30% 3. ตองไดคะแนนไมต่ํากวาคนสุดทาย ของโรงเรียนการผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 4. ตองผานการทดสอบพิเศษ ตรวจรางกาย 5. เขารับราชการไดหลังจบการศึกษาแลว คณะพยาบาลศาสตร มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 2.75 คณะเภสัชศาสตร 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA ในกลุมสาระตางๆ รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-6) - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ตองไมต่ํากวา 3.00 3. เขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA ในกลุมสาระตางๆ ดังนี้ - กลุมสาระวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตองไมต่ํากวา 2.75

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

259


3. เมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองมีหนวยการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ ดังนี้ - กลุมสาระวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต - กลุมสาระคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต - กลุมสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 4. จะตองรักษาระดับผลการเรียนไมนอยกวา 2.50 จนสําเร็จการศึกษา จึงจะไดสิทธิศึกษาตอในระดับ ปริญญาโท 5. เขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA ในกลุมสาระตางๆ รวม 4 ภาคเรียน (ม.4-5) - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ตองไมต่ํากวา 3.00 3. เขารับราชการไดหลังจากจบการศึกษาแลว คณะวิทยาการจัดการ 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA ในกลุมสาระตางๆ รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-6) - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ตองไมต่ํากวา 3.00 คณะนิติศาสตร มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.25 คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตปตตานี มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.50 - สาขาวิชาภาษาไทย มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุมสาระภาษาไทย ไมนอยกวา 3.50 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA) ในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรไมนอยกวา 3.50 คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 1. มี GPAX เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 2. มี GPA ในกลุมสาระตางๆ รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-6) - กลุมสาระภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ), คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร ตองไมต่ํากวา 2.75

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนสอบขอเขียน 260 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.entrance.psu.ac.th 2. สงใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่ คุณทัศนีย ทัศการ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ถนนเพชรเกษม จ.พังงา 82000

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนธันวาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนธันวาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ตามโครงการศึกษาศิลปะ คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง - โควตาใหโรงเรียนเปนผูคัดเลือก (15 คน) - รับตรงโดยคณะฯเปนผูคัดเลือก (15 คน)

30 คน

คุณสมบัติผูสมัคร โควตาโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาในโรงเรียน 14 จังหวัด 2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.50 3. ในแตละโรงเรียนเสนอชื่อไมเกิน 3 คน รับตรงโดยคณะฯเปนผูคัดเลือก มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

261


เกณฑการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 2. การสอบสัมภาษณ รับตรงโดยคณะฯเปนผูคัดเลือก 1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 2. ทดสอบความรูความสามารถทางดานศิลปกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และตองไดคะแนนไมต่ํากวา 25 คะแนน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร โควตาโรงเรียนเปนผูคัดเลือก 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.trang.psu.ac.th 2. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 3 คน จัดสงรายชื่อมายัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง รับตรงโดยคณะฯเปนผูคัดเลือก 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.trang.psu.ac.th 2. สงหลักฐานการสมัครมาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนธันวาคม สอบวิชาเฉพาะ – ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนมกราคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

262 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ในคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ โดยวิธีพิเศษ โครงการ”โควตา ม.อ. ตรัง” (เพิ่มเติม) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ วิทยาเขตตรัง 50 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติผูสมัคร 1. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต ในสายการเรียน วิทยาศาสตร หรือ คณิตศาสตร หรือ ศิลปคํานวณ และมี GPA สะสมไมต่ํากวา 2.50 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุมสาระวิชาตางๆ ภาคการศึกษา ในกลุมวิชาคณิตศาสตรไมต่ํากวา 2.50 และกลุมวิชาภาษาตางประเทศไมต่ํากวา 2.50

เกณฑการคัดเลือก 1. คัดเลือกจากคุณสมบัติของผูสมัคร 2. คะแนนเฉลี่ยของกลุมวิชาคณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ความสามารถดานกิจกรรมอื่นๆ 3. การสอบสัมภาษณ

ความสามารถทางวิชาการ หรือ

การรับสมัคร 1. รับสมัครผานทางโรงเรียนที่ศึกษา 2. ทางโรงเรียนสงหลักฐานการสมัครมาที่ งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

263


โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย สถาบันที่รับเขาศึกษา และการจัดสรรจํานวนรับนักศึกษาแตละจังหวัด สถาบันที่จะรับนักศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย มี 9 แหง ดังนี้ คือ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การจัดสรรจํานวนรับ จัดสรรใหจังหวัดตางๆ รวมทั้งสิ้น 44 คน แยกใหแตละจังหวัด ดังนี้ จังหวัดนราธิวาส รวม 13 คน แยกรับสายวิทย 8 คน สายศิลป 5 คน จังหวัดปตตานี รวม 12 คน แยกรับสายวิทย 8 คน สายศิลป 4 คน จังหวัดยะลา รวม 8 คน แยกรับสายวิทย 5 คน สายศิลป 3 คน จังหวัดสตูล รวม 7 คน แยกรับสายวิทย 4 คน สายศิลป 3 คน จังหวัดสงขลา รวม 4 คน แยกรับสายวิทย 2 คน สายศิลป 2 คน

สาขาวิชาที่กําหนดใหผูสมัครเลือกเขาศึกษา

ผูสมัครเขาโครงการกระทรวงมหาดไทยฯ สามารถเลือกศึกษาในคณะ/สาขาวิชาตางๆ สายวิทยาศาสตร สาขา แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เปนวิชาดานวิทยาศาสตร สายศิลปศาสตร สาขาวิชา รัฐศาสตร นิติศาสตร อักษรศาสตร ครุศาสตร ศึกษาศาสตร พาณิชยศาสตร – และการบัญชี เศรษฐศาสตร อิสลามศึกษา นิเทศศาสตร ศิลปะศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน วิทยาการจัดการ และสาขาวิชา อื่นที่เปนวิชาดานศิลปศาสตร หมายเหตุ ผูสมัครหากเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาชีพครู จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

คุณสมบัติผูสมัคร 1. มีภูมิลําเนาปจจุบันในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอําเภอจะ นะ เทพา นาทวี และสะบายอย ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 2. บิดา มารดามีภูมิลําเนาในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 3. กําลังศึกษา หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจบการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และตองมีเวลาศึกษาอยู ในสถานศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 5 ภาคเรียน 264 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


4. ไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปด

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 1. ตองมีคะแนนสอบ O-NET และตองมีคะแนนสอบ (GAT/PAT) ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. 2. สาขาแพทยศาสตรและทันตแพทย ผูสมัครตองมีคะแนนในแตละรายวิชาตองมีคะแนนไมต่ํา กวา 30% และตองมีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะทางแพทย จัดสอบโดยกลุมสถาบันแพทยศาสตร แหงประเทศไทย (กสพท.) 3. สายวิทยาศาสตรอื่นๆ ผูสมัครตองมีคะแนนในแตละรายวิชาตองมีคะแนนไมต่ํากวา 25% 4. สายศิลปศาสตร (ทุกสาขา) ผูสมัครตองมีคะแนนในแตละรายวิชาตองมีคะแนนไมต่ํากวา 25%

เกณฑการคัดเลือก 1. พิจาณาคะแนนสอบขอเขียน 2. พิจารณาจัดสาขาวิชาใหเขาศึกษา โดยคัดเลือกเขา มอ. โดยวิธีรับตรงเปนอันดับแรก แตหากผูมี สิทธฯ ไมไดรับการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง หรือไดรับคัดเลือกแลว แตขอสละสิทธิ์คณะ/สาขา ที่ได ไวจากการรับตรงเขา มอ. เพื่อขอไปเขาศึกษายังสถาบันอื่นแทน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัด สาขาวิชาและสถานศึกษาอื่นใหในวันสอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ - คณะ/สาขาวิชา ที่ผูสมัครไดเลือกไวในสมัครของโครงการมหาดไทย - ผลคะแนนสอบขอเขียน O-NET และความถนัดตางๆ (GAT/PAT) - เกณฑคะแนนขั้นต่ําและคุณสมบัติ ของแตละคณะ/สถานศึกษา ที่กําหนดไว 3. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.entrance.psu.ac.th 2. สงใบสมัครเปนตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเปนธนาณัติ สั่งจาย ปณ. คอหงส ในนามของนายสุร เดช จารุธนเศรษฐ มาที่ งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตูปณ.22 ปณฝ. คอหงส หาดใหญ สงขลา 90112

เงื่อนไขการสมัคร 1. ผูสมัครเขารับการศึกษา ตองปฏิบัติตามเกณฑ/เงื่อนไข ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง เปนผูดําเนินการคัดเลือกฯ โดยไดรับความคิดเห็นขอบจากกระทรวงมหาดไทยแลว 2. เนื่องจากโครงการมหาไทยฯ ดําเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นนักเรียนที่มีสิทธิ์เขา สอบสัมภาษณจะถูกตัดสิทธิ์ระบบกลาง (Admission)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

265


กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมกราคม สอบขอเขียน – ตามกําหนดการของ สทศ. สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการเพชรนครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ

265 คน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ (20 คน) 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง (45 คน) 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (45 คน) 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (20 คน) 5. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม (20 คน) 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (30 คน) คณะศิลปะศาสตร วิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ (20 คน) 2. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (30 คน) 3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (15 คน) คณะศิลปะศาสตร วิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ (20 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และอยูเขตภูมิภาคกลางตอนลาง จํานวน 9 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี , นครปฐม , ประจวบคีรีขันธ , เพชรบุรี , ราชบุรี , สุพรรณบุรี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม และภาคใตตอนบนจํานวน 7 จังหวัด ไดแก ชุมพร , ระนอง , สุราษฎรธานี , พังงา , ภูเก็ต , กระบี่ , นครศรีธรรมราช ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน 2. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ําวา 2.25 266 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. ใชคะแนน GAT และ PAT โดยมีคาน้ําหนัก และคะแนนขั้นต่ําตามแตละคณะกําหนด 2. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. สมัครดวยตนเอง ณ วิทยาเขตสุราษฎรธานี งานบริการการศึกษา อาคารศูนยบริการวิชาการ กลางและอาคารเรียนรวม (ตึกตัวยู) 2. สมัครผานทางไปรษณีย งานบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุ ราษฎรธานี ตู ปณ. 8 ไปรษณียขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี 84100

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ. สอบสัมภาษณ - ชวงประมาณเดือนมีนาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

267


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ

ÊØùÒÃÕ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลําดับ เดือน 1

ก.ค.

2

ส.ค.

ชื่อโครงการ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา โครงการรับสมัครนักศึกษา เพื่อผลิตแพทยเพิ่มภายใต โครงการความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ก.ค. - ส.ค.

สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 271

ส.ค. - ก.ย.

ขอเขียน - พ.ย. สัมภาษณ - พ.ย.

หนา 274

270 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ วิศวกรรมศาสตร - หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต - หลักสูตรวิศวกรรมขนสง - หลักสูตรวิศวกรรมเคมี - หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก - หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร - หลักสูตรวิศวกรรมโยธา - หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ - หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ - หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน เทคโนโลยีการเกษตร - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช - หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรนิเทศศาสตร - หลักสูตรสารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีการจัดการ - การจัดการการตลาด - การจัดการผูประกอบการ สาธารณสุขศาสตร - หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรการกีฬา - หลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา

- หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร - หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา - หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต - หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม - หลักสูตรเทคโนโลยีธรณี - หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว - หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - หลักสูตรซอฟตแวรวิสาหกิจ - การจัดการโลจิสติกส - หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

271


ประเภทโควตาและจํานวนรับ โควตาโรงเรียน 620 คน - วิศวกรรมศาสตร (400 คน) - เทคโนโลยีการเกษตร (75 คน) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (50 คน) - เทคโนโลยีการจัดการ (25 คน) - สาธารณสุขศาสตร (45 คน) - วิทยาศาสตรการกีฬา (25 คน) โควตาจังหวัด 1,360 คน - วิศวกรรมศาสตร (900 คน) - เทคโนโลยีการเกษตร (150 คน) - เทคโนโลยีสารสนเทศ (110 คน) - เทคโนโลยีการจัดการ (50 คน) - สาธารณสุขศาสตร (100 คน) - วิทยาศาสตรการกีฬา (50 คน) โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ทุกสาขาวิชารวม) 100 คน โควตานักกีฬา(ทุกสาขาวิชารวม) 60 คน โควตาดนตรีและนาฏศิลป (ทุกสาขาวิชารวม) 40 คน โควตาเด็กดีมีคุณธรรม (ทุกสาขาวิชารวม) 40 คน โควตานักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯ(สอวน.)(ทุกสาขาวิชารวม) ไมจํากัดจํานวน

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5) รวมทุกวิชาไมต่ํากวา 2.50

คุณสมบัติเฉพาะแตละโควตา 1. โควตาโรงเรียน คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี 2. โควตาจังหวัด คือนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนที่อยูนอกเขตจังหวัดโควตาโรงเรียน - โควตาโรงเรียน และ โควตาจังหวัด ตองมีคะแนนเฉลี่ย ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํา กวา 2.50 ดังตอไปนี้ - แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ประกอบดวย กลุมคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 272 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


- แผนการเรียนศิลปคํานวณ และแผนการเรียนศิลปภาษา คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ 3. โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือนักเรียนที่มีความสามารถทางดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งผานการคัดเลือกเพื่อเขาแขงขันในกิจกรรมตางๆ และ/หรือไดรับรางวัล ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด - ศึกษาอยูแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดย มีคะแนนเฉลี่ยในกลุม คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร แตละกลุมไมต่ํากวา 2.50 - ผานการอบรมตลอดหลักสูตรในคายที่ 2 ของ ศูนย สอวน หรือ - การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ผานเขารอบชิงชนะเลิศ หรือ - การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและ วิศวกรรมศาสตร จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ โดยไดรับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ เปนตน 4. โควตานักกีฬา คือนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาในประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยกําหน - ไดตําแหนงชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด หรือ - เปนนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเขารวมแขงขันกีฬาที่จังหวัดไมไดจัดแขงขัน หรือ - มีประสบการณเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัดไมนอยกวา 1 ป 5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป คือนักเรียนที่มีความสามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลป ในประเภทดนตรี สากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป และขับรอง และ เปนนักดนตรีและ นักแสดงนาฏศิลปของโรงเรียน 6. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม นักเรียนที่มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรมดานตางๆ และประพฤติตนเปน ประโยชนแกสังคม โดยไดรับใบรับรอง/ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล/รางวัลจากหนวยงาน ระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 7. โควตานักเรียนมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.) เปน การรับสมัครนักเรียนมูลนิธิสอวน. ที่ผานการอบรมตลอดหลักสูตรในคาย 2 ของ สอวน. - เปนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร - มีทุนการศึกษามอบใหไมเกิน 50 ทุน

การรับสมัคร ผูสมัครกรอกขอมูลผานเว็บไซต www.sut.ac.th/ces หรือ ทางโรงเรียนที่กําลังศึกษา

กําหนดการ

สมัคร – ชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สอบสัมภาษณ –ชวงเดือนพฤศจิกายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

273


โครงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อผลิตแพทยเพิ่ม ภายใตโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ

48 คน

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน - จังหวัดนครราชสีมา (18 คน) - จังหวัดชัยภูมิ ( 9 คน) - จังหวัดบุรีรัมย (11 คน) - จังหวัดสุรินทร (10 คน)

คุณสมบัติผูสมัคร โครงการผลิตแพทยเพิ่ม เปนผูที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโครงการผลิตแพทยเพิ่ม รวม 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร โดย มีภูมิลําเนาในจังหวัดรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3 ป และ ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายในจังหวัดที่สมัคร โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน เปนนักเรียนที่ผานการเขาคายเตรียมความพรอมทางวิชาการเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน คุณสมบัติกลุมที่ 1 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาค การศึกษา ไมต่ํากวา 3.00 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ แตละกลุม ไมต่ํากวา 3.00

274 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คุณสมบัติกลุมที่ 2 1. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. เปนนักเรียนโอลิมปกวิชาการที่ผานการอบรมคายที่ 2 ณ ศูนยสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.)

การรับสมัคร ผูสมัครกรอกขอมูลผานเว็บไซต www.sut.ac.th/ces และ สงผานทางโรงเรียน

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

275


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ


สรุปโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลําดับ เดือน 1

ก.ค.

2

ก.ค.

3

ก.ค.

4

มี.ค.

5

มี.ค.

ชื่อโครงการ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง (ตามโควตา) การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามพื้นที่ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาศึกษาใน วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ดวยวิธีรับตรง โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขา ศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโครงการพิเศษ

วันรับสมัคร ก.ค. - ส.ค.

ก.ค. - ส.ค.

ก.ค. - ส.ค.

วันสอบ ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ขอสอบมหา'ลัย - ต.ค. สัมภาษณ - ก.ค. - ส.ค. ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ขอสอบมหา'ลัย - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย. ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. ขอสอบมหา'ลัย - ต.ค. สัมภาษณ - พ.ย.

รายละเอียด เพิ่มเติม หนา 279

หนา 282

หนา 287

มี.ค. - พ.ค.

สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 291

มี.ค. - พ.ค.

สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 293

278 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิทยาศาสตร -เคมี -จุลชีววิทยา -เทคโนโลยีการยาง -เทคโนโลยีสารสนเทศ -ฟสิกส -วิทยาการคอมพิวเตอร -วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม -วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอาอาชีวอนามัยฯ คณะศิลปะศาสตร -การทองเที่ยว -นิเทศศาสตร -ประวัติศาสตร -พัฒนาสังคม -ภาษาจีน -ภาษาญี่ปุน -ภาษาไทยและการสื่อสาร -ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารศาสตร -การเงินการธนาคาร -การจัดการการตลาด -การจัดการทั่วไป -การจัดการอุตสาหกรรมบริการ -การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) -การบัญชี

324 คน

288 คน

54 คน 610 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

279


-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร

120 คน 200 คน 141 คน

คุณสมบัติผูสมัคร คณะวิทยาศาสตร - ผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 - มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร) ยกเวน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร จะตองมีผลสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT1 (วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร) คณะศิลปะศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุม สาระไมต่ํากวา 2.00 โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 3 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระภาษาไทย กลุม สาระภาษาตางประเทศและกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาน้ําหนัก 20 % - มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) คาน้ําหนัก 40 % - ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑการคัดเลือกของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของคณะศิลปศาสตรคา น้ําหนัก 40 % คณะเภสัชศาสตร - มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 - มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT2 (วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร) โดยที่แตละ รายวิชาตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 30 และคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดเรียงคะแนนรวม 2 วิชา ในสัดสวนคาน้ําหนักของวิชา ดังนี้ GAT 40 % และ PAT 2 60 % - ผลการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณคณะเภสัชศาสตร - ผลการตรวจรางกายและผลการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐและคณะกรรมการตรวจตาบอดสี คณะเภสัชศาสตร (ผูมีความผิดปกติตาบอดสีจะไมไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา) คณะบริหารศาสตร - มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.20 คาน้ําหนัก 30 % - มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT 1 (วิชาวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร) ใน สัดสวนคาน้ําหนักของวิชา ดังนี้ GAT 40 % และ PAT 1 30 % หมายเหตุ หากผูสมัครไดรับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือ รางวัลชมเชย จากการประกวดแขงขันทางดานวิชาการ ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

280 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สาขาสาธารณสุขศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป - มีผลการทดสอบขอเขียน GAT (วิชาวัดความถนัดทั่วไป) และ PAT2 (วิชาวัดศักยภาพทาง วิทยาศาสตร) โดยแตละวิชาตองไดคะแนนไมต่ํากวา 25% - ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไมมีความผิดปกติในการมองเห็นสีในระดับที่แพทยและ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษา คณะนิติศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 - มีผลคะแนนทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 50 % - มีผลคะแนนทดสอบ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 (สายศิลป) คาน้ําหนัก 50 % คณะรัฐศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 - มีผลคะแนนทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 50 % - มีผลคะแนนทดสอบ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 (สายศิลป) คาน้ําหนัก 50 %

เกณฑการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 1. พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร 2. และ/หรือผลการเรียน 3. และ/หรือคะแนนสอบ GAT และ PAT 4. และ/หรือแฟมสะสมผลงาน ขั้นตอนที่ 2 1. สอบขอเขียน (การคัดเลือกตามแตละคณะระบุ) 2. และ/หรือสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร Download ใบสมัครที่ www.entry.ubu.ac.th

กําหนดการ

สมัคร - ชวงประมาณกรกฎาคม - สิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT, PAT ของสทศ. - ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบวัดความรูทางวิชาการตามแตละคณะกําหนด สอบสัมภาษณ ชวงกรกฎาคม - สิงหาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

281


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง (ตามโควตา) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร - สาขาวิชาประมง - สาขาวิชาพืชไร - สาขาวิชาพืชสวน - สาขาวิชาสัตวศาสตร - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร - วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุตสาหกรรม - วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาเคมี - สาขาวิชาจุลชีววิทยา - สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง - สาขาวิชาฟสิกส - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตร - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร - สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร - สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกการประชาสัมพันธ คณะเภสัชศาสตร 282 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

65 คน

68 คน

54 คน

31 คน

10 คน


คณะบริหารศาสตร - สาขาวิชาการเงินการธนาคาร - สาขาวิชาการจัดการการตลาด - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร - การปกครอง - รัฐประศาสตร สาขาวิชาการบริหารองคการ - รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ - การออกแบบผลิตภัณฑ - สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

13 คน

120 คน 69 คน

46 คน

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก โควตาทุนชางเผือก คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีคะแนนรวม 3 กลุมสาระ เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 (กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และ คณิตศาสตร) และผานการทดสอบขอเขียนทาง วิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด คณะศิลปศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีคะแนนรวม 3 กลุมสาระ เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 (กลุมสาระวิชาภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2. ผานการทดสอบขอเขียนทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา ภาษาญี่ปุน สาขาวิชานิเทศศาสตร(เอกประชาสัมพันธ) ไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 70 % และ วิชาความรูทั่วไปทางสังคมศาสตรและภาษาไทย ไมต่ํากวา 70 % - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาประวัติศาสตร ไดคะแนน วิชาภาษาอังกฤษไมต่ํากวา 60 % และความรูทั่วไปทางสังคมศาสตรและภาษาไทย ไมต่ํากวา 70 % รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

283


คณะเภสัชศาสตร 1. เปนผูกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีคะแนนรวม 3 กลุมสาระ เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ( กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และ คณิตศาสตร) 3. ผานการทดสอบขอเขียนทางวิชาการรายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา และเคมี โดยตองได คะแนน ไมนอยกวา 80% 4. ผลการตรวจรางกายและผลตรวจตาบอดสี คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไมต่ํากวา 3.00 และมีคะแนนรวม 3 กลุมสาระ เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 (กลุมสาระวิชาภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2. ผานการทดสอบขอเขียนทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด

โควตาโอลิมปกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร (ยกเวนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเกษตรศาสตร ตองผานการอบรมคาย 1 และคาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน. คณะวิศวกรรมศาสตร 1. ตองผานการอบรมคาย 1 และคาย 2 โอลิมปกวิชาการของศูนย สอวน. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 คาน้ําหนัก 30% 3. มีผลการทดสอบ PAT รหัส 73 คาน้ําหนัก 70% 4. สอบสัมภาษณของคณะกรรมการ คณะเภสัชศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.50 2. ตองผานการอบรมคาย 1 และคาย 2 โอลิมปกวิชาการดานชีววิทยาหรือเคมี ของศูนย สอวน. 3. มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT รหัส 72 โดยแตละรายวิชาตองมีคะแนนไม นอยกวารอยละ 30 โดยคะแนนรวม 2 วิชา ในสัดสวนคาน้ําหนักของวิชา GAT 40 % และ PAT รหัส 72 60 % 4. ผลการตรวจรางกายและผลตรวจตาบอดสี

โควตาโครงการสงเสริมนักวิทยาศาสตรรุนเยาว คณะวิทยาศาสตร 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. ผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT รหัส 72 3. ตองผานโครงการยุววิจัยยาพาราของ สกว. หรือ ผานการทําโครงงานวิทยาศาสตรรุนเยาว 284 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โควตาโครงการเรียนลวงหนา (ตองเปนผูที่เขาโครงการเรียนลวงหนา กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) คณะวิทยาศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. มีผลการเรียนในวิชาที่เรียนในโครงการเรียนลวงหนาดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรและวิชา ภาษาอังกฤษ โดยไดระดับคะแนน B ขึ้นไป คณะศิลปศาสตร ( รับเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 1. มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไมต่ํา กวา 2.00 โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศและ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มีผลการเรียนในวิชาที่เรียนในโครงการเรียนลวงหนาวิชาชีววิทยา เคมีและภาษาอังกฤษ โดยไดระดับ คะแนน ไมต่ํากวา B 3. มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT รหัส 72 โดยแตละรายวิชาตองมีคะแนนไม นอยกวารอยละ 30 โดยคะแนนรวม 2 วิชา ในสัดสวนคาน้ําหนักของวิชา GAT 40 % และ PAT รหัส 72 60 % 4. ผลการตรวจรางกายและผลตรวจตาบอดสี

โควตากีฬาและโควตาศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ไมเปดรับโควตากีฬา) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คณะเกษตรศาสตร(สาขาเทคโนโลยีการอาหารไมเปดรับโควตากีฬาและศิลปวัฒนธรรม) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คณะวิศวกรรมศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 คาน้ําหนัก 30% 2. มีผลการทดสอบ PAT รหัส 73 คาน้ําหนัก 70% 3. สอบสัมภาษณของคณะกรรมการ คณะบริหารศาสตร - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.20

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

285


วิทยาลัยแพทศาสตรและการสาธารณสุข สาขาสาธารณสุขศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. ผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT รหัส 72 โดยแตละวิชาตองไมต่ํากวา 25%

โควตารักษเกษตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 2. เปนผูมีความประพฤติดี ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับสํานักงาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ 3. เปนผูที่เขารวมและไดรับการรับรองการเขารวมโครงการฐานกิจกรรมการเรียนรูทางการเกษตรของ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ 4. เปนผูที่เขารวมและไดรับการรับรองการเขารวมโครงการยุวเกษตรทางการเกษตรของคณะ เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โควตาโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 1. กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป 3. ผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT รหัส 72 โดยแตละวิชาตองไมต่ํากวา 30% 4. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และ อํานาจเจริญ) 4 จังหวัด ไมนอยกวา 3 ป

โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเปนผูนํา มีคุณธรรมและบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือ สังคม คณะนิติศาสตร 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา 3.00 2. มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เปนนักเรียนที่มีภาวะความเปนผูนํา มีคุณธรรม และบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคม จนเปนที่ได ประจักษชัด เชน ไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือเปนผูนํา หรือเปนประธานกลุมกิจกรรมตางๆ ในระดับโรงเรียนหรือในระดับเขตการศึกษา หรือระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.entry.ubu.ac.th

286 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT, PAT ของสทศ. - ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบวัดความรูทางวิชาการตามแตละคณะกําหนด สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรงตามพื้นที่ คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเกษตรศาสตร - สาขาวิชาประมง (41) - สาขาวิชาพืชไร (71) - สาขาวิชาพืชสวน (71) - สาขาวิชาสัตวศาสตร (71) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (51) คณะวิศวกรรมศาสตร - วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมไฟฟา - วิศวกรรมโยธา - วิศวกรรมเคมี - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร - สาขาวิชาเคมี (60) - สาขาวิชาจุลชีววิทยา (60) - สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (18)

306 คน

340 คน

324 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

287


- สาขาวิชาฟสิกส (30) - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (48) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (48) - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาเอกสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม (30) คณะศิลปะศาสตร - สาขาวิชาการทองเที่ยว (39) - สาขาวิชาประวัติศาสตร (18) - สาขาวิชาพัฒนาสังคม (42) - สาขาวิชาภาษาจีน (33) - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (39) - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร (36) - สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (42) - สาขาวิชานิเทศศาสตร วิชาเอกการประชาสัมพันธ (39) คณะเภสัชศาสตร คณะบริหารศาสตร - สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (110) - สาขาวิชาการจัดการการตลาด (90) - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (90) - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (90) - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (30) - สาขาวิชาการบัญชี (110) - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (90) คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร - การปกครอง (47) - รัฐประศาสตร สาขาวิชาการบริหารองคการ (47) - รัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (47) คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ - การออกแบบผลิตภัณฑ (55) - สถาปตยกรรมศาสตร (40) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

288 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

(30) 288 คน

54 คน 610 คน

200 คน 141 คน

95 คน 60 คน


คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก 1. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา 2. วิธีรับตรงตามพื้นที่ - รับตรงพื้นที่บริการ สําหรับนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยูในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร โดยกําหนดสัดสวน จํานวนที่จะรับเขาศึกษาระหวางโรงเรียนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยูในเขตอําเภอเมือง - รับตรงพื้นที่อีสาน สําหรับนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยูในเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ซึ่งไมไดอยูในพื้นที่บริการ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี เลย หนองบัวลําภูหนองคาย ขอนแกน ชัยภูมิ กาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม โดยไมแยกสัดสวนจํานวนที่จะรับเขาศึกษาระหวาง โรงเรียนที่อยูนอกเขตอําเภอเมืองและโรงเรียนที่อยูในเขตอําเภอเมือง - รับตรงพื้นที่ภาคอื่น สําหรับนักเรียนที่เรียนอยูในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเวน 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 2. มีผลการทดสอบ GAT และ PATรหัส 72 ยกเวน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ คอมพิวเตอร จะตองมีผลสอบ PATรหัส 71 คณะเกษตรศาสตร 1. ตองศึกษาอยูในสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. มีผลการเรียนกลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ เฉลี่ยในแตละกลุม ไมต่ํากวา 2.00 ยกเวน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ตองมีคาเฉลี่ย ไมต่ําวา 3.00 มีคาน้ําหนัก 30% 3. มีผลการทดสอบ GAT มีคาน้ําหนัก 25% และ PAT รหัส 72 มีคาน้ําหนัก 45% คณะวิศวกรรมศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 มีคาน้ําหนัก 30% 2. มีผลการทดสอบ PAT รหัส 73 คาน้ําหนัก 70% 3. สําหรับผูที่ศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ตองมีผลการเรียนสะสม(GAPX) ไมต่ํากวา 3.00 มีคาน้ําหนัก 30% โดยระดับ ปวช. ใชผลการเรียน 4 ภาคเรียน และ ระดับ ปวส. ใชผลการเรียนทุกภาค เรียน 4. ผลการสอบสัมภาษณ

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

289


คณะศิลปะศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไมต่ํา กวา 2.00 โดยพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศและสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาน้ําหนัก 20 % 2. มีผลการทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 40 % 3. ผลการสอบสัมภาษณ คาน้ําหนัก 40 % คณะเภสัชศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 3.00 2. มีผลการทดสอบ GAT มีคาน้ําหนัก 40% และ PATรหัส 72 มีคาน้ําหนัก 60% โดยแตละรายวิชาตอง มีคะแนนไมนอยกวา 30% 3. ผลการสอบสัมภาษณ 4. ผลการตรวจรางกายและผลการตรวจตาบอดสี (ผูมีความผิดปกติตาบอดสีจะไมไดรับใหเขาศึกษา) คณะบริหารศาสตร 1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ระดับ ปวช. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.20 คาน้ําหนัก 30 % 3. มีผลการทดสอบ GAT มีคาน้ําหนัก 40% และ PAT รหัส 71 มีคาน้ําหนัก 30% 4. หากผูสมัครไดรับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือ รางวัลชมเชย จากการประกวดแขงขันทางดานวิชาการระดับ ภูมิภาค หรือระดับประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข สาขาสาธารณสุขศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต 2.50 ขึ้นไป 2. มีผลการทดสอบขอเขียน GAT (วิชาวัดความถนัดทั่วไป) และ PATรหัส 72 โดยแตละวิชาตองได คะแนนไมต่ํากวา 25% 3. ตองเปนผูที่ไมมีความผิดปกติในการมองเห็นสีในระดับที่แพทยและคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นวา เปนอุปสรรคตอการศึกษา คณะศิลปะประยุกตและการออกแบบ 1. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ระดับ ปวช. 2. มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00 คาน้ําหนัก 20 % 3. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑและสาขาสถาปตยกรรมศาสตรตองมีคะแนนสอบ GAT คาน้ําหนัก 40 % 4. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑตองมีคะแนนสอบ PATรหัส 76 มีคาน้ําหนัก 40 % และสาขาสถาปตยกรรมศาสตรตองมีคะแนนสอบ PATรหัส 74 มีคาน้ําหนัก 40%

290 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


คณะนิติศาสตร และ คณะรัฐศาสตร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.50 2. มีผลคะแนนทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 50 % 3. มีผลคะแนนทดสอบ PAT รหัส 71 (สายวิทย) หรือ PAT รหัส 72 (สายศิลป) คาน้ําหนัก 50 %

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.entry.ubu.ac.th

กําหนดการ สมัคร - ชวงประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม สอบขอเขียน - ตามกําหนดการสอบ GAT, PAT ของสทศ. - ชวงประมาณเดือนตุลาคม สอบวัดความรูทางวิชาการตามแตละคณะกําหนด สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวยวิธีรับตรง คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ

จํานวน 90 คน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบัญชี

คุณสมบัติผูสมัคร 1. ตองมีสัญชาติไทยหรือ มีสัญชาติลาว กรณีที่จบการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ระดับ ปวช. โควตานักศึกษาไทย 1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2. มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา 2.50 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

291


3. ในกรณีที่นักเรียนมีความประพฤติดีเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.50 จะจัดใหอยูใน “โครงการเด็กดีตองมีที่เรียน” โดยใหนักเรียนจัดทําเอกสารประวัติและความดีที่ทําระหวางเรียนแนบมาพรอมใบสมัครดวย โควตาพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และที่ตั้งของโรงเรียนอยูในเขตประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกําหนด 2. ไดรับการคัดเลือกจากโรงเรียนตนสังกัดใหเปนผูสมัครในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยา เขตมุกดาหารเปดทําการสอน 3. มีคะแนนสะสมไมต่ํากวา 65% ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียน(ถามี)และสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด

การรับสมัคร สมัครออนไลนผาน website: www.entry.ubu.ac.th

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

292 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโครงการพิเศษ คณะ/สาขาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร

100 คน 75 คน 36 คน

คุณสมบัติผูสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร 1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คาน้ําหนัก 30 % - มีผลการทดสอบ PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร) คาน้ําหนัก 70 % - คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดเรียงคะแนนรวมคาน้ําหนักรวม 2 สวน ในสัดสวนคาน้ําหนัก ดังนี้ GPAX 30 % และ PAT 3 70 % 2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คาน้ําหนัก 30 % ผูสมัครแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใหใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน กลุมที่ 2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ใหใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับ ปวช. ทุกภาคเรียน หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย - มีผลการทดสอบ PAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร) คาน้ําหนัก 70 % - คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดเรียงคะแนนรวมคาน้ําหนักรวม 2 สวน ในสัดสวนคาน้ําหนัก ดังนี้ GPAX 30 % และ PAT3 70 % 3. กลุมที่ใชผลสอบขอเขียน ไมมีผลทดสอบ PAT 3 (ความถนัดทางดานวิศวกรรมศาสตร) แบงได 2 กลุม ไดแก - ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ - ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผูสมัครแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

293


กลุมที่ 1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใหใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน กลุมที่ 2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ใหใชผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของระดับปวช. ทุกภาคเรียน หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะนิติศาสตร 1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน - มีผลคะแนนทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 50 % - มีผลคะแนนทดสอบ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 (สายศิลป) คาน้ําหนัก 50 % - คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดเรียงคะแนนรวมคาน้ําหนักรวม 2 สวน ในสัดสวนคาน้ําหนัก ดังนี้ GAT 50 % และ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 50 % 2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 กลุมที่ไมผลสอบ GAT/PAT แบงได 2 กลุม ไดแก 1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 (สายวิทย) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คาน้ําหนัก 40 % - ผลการเรียน กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร และกลุมสาระ ภาษาตางประเทศ คาน้ําหนัก 40 % - มีผลการสอบสัมภาษณของคณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะนิติศาสตร คาน้ําหนัก 20% 2. ผูท่สี ําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 (สายศิลป ) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คาน้ําหนัก 40 % - มีผลการเรียนกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กลุม สาระภาษาตางประเทศ คาน้ําหนัก 40 % คณะรัฐศาสตร 1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน - มีผลคะแนนทดสอบ GAT คาน้ําหนัก 50 % - มีผลคะแนนทดสอบ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 (สายศิลป) คาน้ําหนัก 50 % - คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะจัดเรียงคะแนนรวมคาน้ําหนักรวม 2 สวน ในสัดสวนคาน้ําหนัก ดังนี้ GAT 50 % และ PAT 1 (สายวิทย) หรือ PAT 7 50 %

294 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 กลุมที่ไมผลสอบ GAT/PAT แบงได 2 กลุม ไดแก 1. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 (สายวิทย) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คาน้ําหนัก 40 % - มีผลการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร และกลุมสาระ ภาษาตางประเทศ คาน้ําหนัก 40 % - สอบสัมภาษณของคณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะรัฐศาสตร คาน้ําหนัก 20 % 2. ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 (สายศิลป ) - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน คาน้ําหนัก 40 % - มีผลการเรียนกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุม สาระภาษาตางประเทศ คาน้ําหนัก 40 % - ภาษณของคณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะรัฐศาสตร คาน้ําหนัก 20 %

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกโดยการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด

การรับสมัคร สมัครไดทางอินเตอรเน็ต www.entry.ubu.ac.th

กําหนดการ สมัคร – ชวงประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณพฤษภาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

295


ÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¾ÂÒºÒÅ (4 àËŋҷѾ)


สรุปโครงการรับตรงของวิทยาลัยพยาบาล ลําดับ เดือน 1

ธ.ค.

2

ธ.ค.

3

ม.ค.

4

ม.ค.

5

ม.ค.

ชื่อโครงการ โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลตํารวจ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร ผูชวยพยาบาล โครงการรับตรงวิทยาลัย พยาบาลตํารวจ เขาเปนนักเรียน พยาบาลตํารวจ ในหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงวิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก โครงการรับตรงวิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงวิทยาลัย พยาบาลทหารอากาศ เขาเปนนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

ธ.ค. - มี.ค.

-

หนา 299

ธ.ค. - มี.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 300

ม.ค. - มี.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. สัมภาษณ - เม.ย.

หนา 301

ม.ค. - มี.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ. สัมภาษณ - พ.ค. - เม.ย.

หนา 302

ม.ค. - มี.ค.

ขอเขียน - ตาม กําหนด สทศ.

หนา 303

298 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


วิทยาลัยพยาบาล โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลตํารวจ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (ทั้งเพศชาย และ หญิง)

60 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1.วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 2.เพศหญิง สวนสูงไมนอยกวา 150 ซม. น้ําหนักตัวไมนอยกวา 40 กิโลกรัม 3.เพศชาย สวนสูงไมนอยกวา 160 ซม. น้ําหนักตัวไมนอยกวา 77 กิโลกรัม

เกณฑการคัดเลือก คัดเลือกจากใบสมัคร

การรับสมัคร สมัครดวยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

กําหนดการ สมัคร – สมัครดวยตนเองประมาณเดือนธันวาคม – มีนาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

299


โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เขาเปนนักเรียนพยาบาลตํารวจ ในหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทั้งเพศชาย และ หญิง)

70 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1.วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียนเพิ่มเติมทาง คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 2.เพศหญิง สวนสูงไมนอยกวา 155 ซม. น้ําหนักตัวไมนอยกวา 45 กิโลกรัม 3.เพศชาย สวนสูงไมนอยกวา 160 ซม. รอบอกเมื่อหายใจเขาไมนอยกวา 80 ซม.และเมื่อหายใจออกไม นอยกวา 77 ซม.

เกณฑการคัดเลือก 1. GPAX 2. O-NET 3. GAT 4. PAT 2

การรับสมัคร 1.สมัครทางไปรษณียได สั่งจาย พันตํารวจตรีธนสิษฐ ธนเศรษฐสุธี สารวัตรฝายอํานวยการ (การเงิน) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 2.ทางเว็บไซต ดาวนโหลดใบสมัครทาง http://www.nurse.police.go.th/

กําหนดการ สมัคร – สมัครดวยตนเองประมาณเดือนธันวาคม – มีนาคม สอบขอเขียน – ตามกําหนดการสอบ GAT,PAT ของสทศ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

300 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ ประเภททุนกองทัพบก(เพศหญิง) ประเภททุนสวนตัว (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไมเกิน 10 นาย)

20 นาย 60 นาย

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย – คณิต 2. มีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT ของ สทศ. 3. ไมอยูระหวางการพักราชการ 4. กรณีทุนสวนตัว(บุตรขาราชการกองทัพบก)ตองมีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT และหนังสือรับรอง การรับราชการของบิดาหรือมารดา 5. กรณีทุนสวนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต) ตองมีผลคะแนน O-NET, GAT, PAT และมีชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา 1 ป

เกณฑการคัดเลือก 1. คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัคร 2. การทดสอบบุคลิกภาพ 3. การสัมภาษณ

การรับสมัคร 1. สมัครทางอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซต www.rtanc.ac.th 2. สมัครทางไปรษณียโดยสงใบสมัครมาที่ 114 สถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 3. สมัครที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

301


กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนมกราคม – เมษายน – สมัครทางเว็บไซตชวงประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม สอบสัมภาษณ– ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เขาเปนนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ไมระบุจํานวน)

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา 22 หนวยกิต, คณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต และภาษาอังกฤษรวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต

เกณฑการคัดเลือก 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุมสาระการเรียนรู ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย GPAX 2. คะแนน O – NET 3. สอบความถนัดทั่วไป GAT 4. ความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ PAT2

การรับสมัคร สมัครทางอินเทอรเน็ตเทานั้นที่เว็บไซต www.nmd.go.th หรือ www.navy.mi.th/nnc และ www.navy.mi.th 302 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


กําหนดการ สมัคร – สมัครทางเว็บไซตชวงประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม รับคะแนน GPAX, O–NET, GAT, PAT 2 – ชวงประมาณเดือนเมษายน สอบสัมภาษณ– ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม - เมษายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

โครงการรับตรงวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เขาเปนนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ พยาบาลทหารอากาศ

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย – คณิต 2. สตรีโสด

เกณฑการคัดเลือก คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT 2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ(รหัส03) จะตองไดไมตํ่ากวา 30%)

การรับสมัคร สมัครดวยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กําหนดการ สมัคร – สมัครดวยตนเองประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

303


ʶҺѹ

¡ÒúԹ¾ÅàÃ×͹


สรุปโครงการรับตรงของสถาบันการบินพลเรือน ลําดับ เดือน 1

มี.ค.

ชื่อโครงการ

วันรับสมัคร

วันสอบ

โครงการรับตรงสถาบันการบินพลเรือน เขาศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น

มี.ค.

ขอเขียน - เม.ย. สัมภาษณ - เม.ย.

306 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

รายละเอียด เพิ่มเติม หนา 307


สถาบันการบินพลเรือน โครงการรับตรงสถาบันการบินพลเรือน เขาศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ ภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ - สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน - สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน หลักสูตรขั้นมูลฐาน - หลักสูตรการบํารุงรักษาอากาศยาน (60 คน) - หลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (40 คน) - หลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (40 คน) ภาคตอเนื่อง (2 ป) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (20 คน) - สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศยาน (20 คน)

250 คน

40 คน 140 คน

40 คน

คุณสมบัติเฉพาะ เทคโนโลยีการบินบัณฑิต 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา แผนการเรียนวิทย – คณิต ศิลป คํานวณ และศิลปภาษา 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.25 - แผนการเรียนวิทย – คณิต (3 สาระการเรียนรู คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร และ ภาษาตางประเทศ) - แผนการเรียนศิลปคํานวณ และแผนการเรียนศิลปภาษา (5 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, ภาษาตางประเทศ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ)

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

307


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกสการบิน) 1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา แผนการเรียนวิทย – คณิต 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.25 หลักสูตรการบํารุงรักษาอากาศยาน 1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา แผนการเรียนวิทย – คณิต และมี คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.25 2.หรือกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชา ชางยนต ชางกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟา กําลัง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX 4) ภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตร ไมต่ํา กวา 2.50 หลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน และ หลักสูตรบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน 1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา แผนการเรียนวิทย – คณิต และมี คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.25 2.หรือกําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาระดับ (ปวช.) สาขาวิชา ชางไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50 เทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ตอเนื่อง) 1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 2.หรือจบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง (การควบคุมการจราจรทางอากาศ, สื่อสารการบิน, การบํารุงรักษาอากาศยาน, การบํารุงรักษาเครื่องวัด ประกอบการบิน, การบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน)

เกณฑการคัดเลือก ภาคปกติ 1.ผลทดสอบวัดความรู จัดสอบโดยสถาบันการบินพลเรือน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส และ ทักษะการคิดเชิงเหตุผล น้ําหนัก 90% 2.การสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ น้ําหนัก 10% ภาคตอเนื่อง 1.ผลทดสอบวัดความรู จัดสอบโดยสถาบันการบินพลเรือน ในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐานดาน การบิน และภาษาอังกฤษ น้ําหนัก 90% 2.การสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ น้ําหนัก 10%

308 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร สมัครดวยตนเองที่ สถาบันการบินพล หรือ ทางไปรษณีย

กําหนดการ สมัคร–ชวงประมาณเดือนมีนาคม สอบขอเขียน– ชวงประมาณเดือนเมษายน สอบสัมภาษณ– ชวงประมาณเดือนเมษายน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

309


ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ

ä·Â-ÞÕè»Ø†¹


สรุปโครงการรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ลําดับ เดือน 1

มิ.ย.

2

มิ.ย.

3

มิ.ย.

4

ส.ค.

5

พ.ย.

6

พ.ย.

7

ธ.ค.

8

ก.พ.

ชื่อโครงการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ประเภทโควตา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ประเภทโควตาโรงเรียน ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ประเภทโควตา โรงเรียนที่เขารวมแขงขันหุนยนต และ มอบทุนการศึกษาสําหรับทีมผูชนะเลิศ การแขงขันหุนยนต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และการสอบแขงขัน เพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนหนวยกิต ภาคเรียนที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ประเภทโควตา คายเพาะกลาซากุระไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัคร บุคคลเขาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ผูที่มีความบกพรองทางรางกาย (ความเคลื่อนไหว)

วันรับสมัคร

วันสอบ

รายละเอียด เพิ่มเติม

มิ.ย. - ต.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 313

มิ.ย. - ต.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 314

มิ.ย. - ต.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 316

ส.ค. - ม.ค.

-

หนา 318

พ.ย. - ธ.ค.

ขอเขียน - ธ.ค. สัมภาษณ - ม.ค.

หนา 319

พ.ย. - เม.ย.

สัมภาษณ - มี.ค. - พ.ค. www.urrac.com

ธ.ค.

สัมภาษณ - ต.ค.

หนา 321

ก.พ. - เม.ย.

ขอเขียน - พ.ค. สัมภาษณ - พ.ค.

หนา 322

312 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ประเภทโควตาสถาบันอาชีวศึกษา คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ เปดรับรวมทุกหลักสูตรไมเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร 1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต 2. หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต 3. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3. หลักสูตรสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุน

10 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตอง กําลังศึกษาระดับ ปวช.3 สายชาง 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตอง กําลังศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกสาขา 3. สําหรับคณะบริหารธุรกิจตอง กําลังศึกษาระดับ ปวช.3 ทุกสาขา คุณสมบัติเฉพาะ 1. GPAX 3.50 ขึ้นไป ตั้งแตระดับ ปวช.1เทอมตน – ปวช.2 เทอมปลาย (4 ภาคการศึกษา) 2. มีประวัติในการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชน 3. เปนผูมีความสามารถพิเศษ เชน ภาษาญี่ปุน กีฬา ดนตรี อื่นๆ

เกณฑการคัดเลือก 1.คัดเลือกจากสถาบันอาชีวะที่ไดรับการรับรองมาตรฐานวิทยฐานะและไดรับการคัดเลือกจากสถาบัน เทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุน 2.สถาบันอาชีวศึกษาจัดสงรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตรไมเกิน 10 คน ตอสถาบันฯ และนักศึกษาตอง เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในแตละคณะเทานั้น รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

313


3.การคัดเลือกจะดูจากวันสมัครหรือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ

การรับสมัคร 1.ขอรับสมัครไดที่อาจารยแนะแนว 2.สมัครทางออนไลน เพื่อรับรหัสประจําตัวผูสมัครที่ http://www.tni.ac.th 3.พิมพใบสมัครพรอมสงเอกสารการสมัครไดที่อาจารยแนะแนว โดยโรงเรียนจัดสงมาที่งานบริการรับ สมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ประเภทโควตาโรงเรียน คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ เปดรับรวมทุกหลักสูตรไมเกิน คณะวิศวกรรมศาสตร - หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต - หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย - หลักสูตรสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ - หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม - หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุน 314 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

20 คน


คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต ศิลปคํานวณ ศิลปภาษา 3. สําหรับคณะบริหารธุรกิจตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 เรียนวิทย – คณิต ศิลปคํานวณ ศิลปภาษา คุณสมบัติเฉพาะ 1. GPAX 3.50 ขึ้นไป ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.5 (4 ภาคเรียน) 2. มีประวัติในการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชน 3. เปนผูมีความสามารถพิเศษ เชน ภาษาญี่ปุน กีฬา ดนตรี อื่นๆ

เกณฑการคัดเลือก 1. คัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานวิทยฐานะทั่ว ประเทศ 2. ทางโรงเรียนจัดสงรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตรไมเกิน 20 คน ตอสถาบันฯ และนักศึกษาตองเลือก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในแตละคณะเทานั้น 3. การคัดเลือกจะดูจากวันสมัครหรือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ

การรับสมัคร 1. ขอรับสมัครไดที่อาจารยแนะแนว 2. สมัครทางออนไลน เพื่อรับรหัสประจําตัวผูสมัครที่ http://www.tni.ac.th 3. พิมพใบสมัครพรอมสงเอกสารการสมัครไดที่อาจารยแนะแนว โดยโรงเรียนจัดสงมาที่งานบริการรับ สมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

315


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ประเภทโควตาโรงเรียนที่เขารวมแขงขันหุนยนต และมอบทุนการศึกษาสําหรับทีมผูชนะเลิศการแขงขันหุนยนต คณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ และจํานวนที่เปดรับ เปดรับทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จํานวน คณะวิศวกรรมศาสตร 1. หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต 2. หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต 3. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3. หลักสูตรสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1. หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุน

36 ทีม

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.5 – ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.5 – ม.6 แผนการเรียนศิลป – ภาษา ศิลป - คํานวณ หรือวิทย – คณิต 3.สําหรับคณะบริหารธุรกิจตอง กําลังศึกษาอยูชั้น กําลังศึกษาอยูชั้น ม.5 – ม.6 แผนการเรียน ศิลป – ภาษา ศิลป - คํานวณ หรือวิทย – คณิต คุณสมบัติเฉพาะ 1. GPAX 2.50 ขึ้นไป ตั้งแตชั้น ม.4 ภาคตน – ม.5 ภาคปลาย (4 ภาคการศึกษา) 2.มีประวัติในการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชน 3.เปนผูมีความสามารถพิเศษ เชน ภาษาญี่ปุน กีฬา ดนตรี อื่นๆ

316 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก สําหรับโควตา 1.คัดเลือกทีมที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และทีมที่ผานการแขงขัน 36 ทีม 2.เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 3.มี GPAX 2.50 ขึ้นไป ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร สําหรับโควตา และขอรับทุนการศึกษา 1.ทีมที่ไดรับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท 2.เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 3.มี GPAX 2.50 ขึ้นไป ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

การรับสมัคร 1. ยื่นหลักฐานการสมัครมาที่ งานบริการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 2. สมัครดวยตนเองไดที่ ศูนยรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 พรอมยื่นหลักฐานการสมัคร

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายน - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

317


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป โดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร - หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต - หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย - หลักสูตรสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ - หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม - หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตอง จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 ภาคเรียนสุดทาย แผนการ เรียนวิทย – คณิต หรือเทียบเทา 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 ภาคเรียนสุดทายแผนการ เรียน ศิลปคํานวณและศิลปภาษา วิทย – คณิต หรือเทียบเทา 3. สําหรับคณะบริหารธุรกิจจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 ภาคเรียนสุดทาย แผนการ เรียน ศิลปคํานวณ ศิลปภาษา วิทย – คณิตหรือเทียบเทา

คุณสมบัติเฉพาะ GPAX 2.00 ขึ้นไป (4 ภาคการศึกษา)

เกณฑการคัดเลือก 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร ตองมี GPAX 20%, GAT 20%, PAT1 30%, PAT3 30% 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสรเทศตองมี GPAX 20%, GAT 30%, PAT1 30%, PAT2 20% 3. สําหรับคณะบริหารธุรกิจ - สาขาการจัดการอุตสาหกรรมตองมี GPAX 20%, GAT 50%, PAT1 30% - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุนตองมี GPAX 20%, GAT 60%, PAT1 20%, 318 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


การรับสมัคร สมัครทางไปรษณีย หรือสมัครดวยตนเองไดที่ งานบริการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน หอง A116อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดยกรอก ใบสมัครที่เว็บไซต http://www.tni.ac.th พรอมพิมพใบสมัครติดรูปถายเพื่อใชประกอบการสมัคร

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนสิงหาคม – มกราคม - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนสิงหาคม – มกราคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และการสอบแขงขันเพื่อรับทุนการศึกษา คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิศวกรรมยานยนต (150) - สาขาวิศวกรรมการผลิต (80) - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (120) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (100) - สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (60) - สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (100) คณะบริหารธุรกิจ - สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (150) - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุน (250)

350คน

260คน

400 คน

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

319


คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตองจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 แผน วิทย- คณิต หรือระดับ ปวช.3 ในสายชาง 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 แผน วิทย- คณิต ศิลปคํานวณ และศิลปภาษา หรือระคับปวช.3 ทุกสาขา

เกณฑการคัดเลือก 1. คณะวิศวกรรมใชคะแนนสอบวิชา คณิตศาสตร2, วิชาฟสิกส, วิชาภาษาอังกฤษ 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใชคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร1,วิชาวิทยาศาสตร,วิชาภาษาอังกฤษ 3. คณะบริหารธุรกิจใชคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร1, วิชาสังคมศึกษา,วิชาภาษาอังกฤษ 4. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครทางไปรษณีย หรือ สมัครดวยตนเองไดที่ งานบริการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุน อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดย กรอกใบสมัครที่เว็บไซต http://www.tni.ac.th พรอมพิมพใบสมัครติดรูปถายเพื่อใชประกอบการสมัคร

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนธันวาคม สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนธันวาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนมกราคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

320 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ประเภทโควตาคายเพาะกลาซากุระไทย คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร - สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย - สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ - การจัดการอุตสาหกรรม - สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรตอง กําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย – คณิต 2. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 แผนการเรียน วิทย- คณิต ศิลปคํานวณและ ศิลปภาษา 3. สําหรับคณะบริหารธุรกิจจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย- คณิต ศิลปภาษา ศิลปคํานวณ คุณสมบัติเฉพาะ 1. GPAX 3.00 ขึ้นไป ตั้งแตชั้น ม.4 – ม.5 (4 ภาคการศึกษา) 2. มีประวัติในการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชน 3. เปนผูมีความสามารถพิเศษ เชน ภาษาญี่ปุน กีฬา ดนตรี อื่นๆ

เกณฑการคัดเลือก 1. คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่เขารวมโครงการคายเพาะกลาซากุระ ไทย 2. ผูสมัครสามารถเลือกไดเพียง 1 สาขาในคณะใดๆ เทานั้น 3. การคัดเลือกจะดูจากวันสมัครหรือวันประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ 4. ดูจากใบสมัคร คุณสมบัติของผูสมัครและการสอบสัมภาษณ รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

321


การรับสมัคร สมัครดวยตนเองในวันเขาคาย สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน อาคาร A ชั้น 1 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต http://www.tni.ac.th พรอมพิมพใบสมัครติดรูปถายเพื่อใชประกอบการสมัคร

กําหนดการ สมัคร - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนธันวาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนตุลาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน รับสมัครบุคคลเขาตอ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ผูที่มีความบกพรองทางรางกาย (ความเคลื่อนไหว) คณะ/สาขาวิชาและจํานวนที่เปดรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) - หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (1 - หลักสูตรสารสนเทศทางธุรกิจ (1) คณะบริหารธุรกิจ - หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (1) - หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุน (1)

3 คน

2 คน

คุณสมบัติของผูสมัคร 1. สําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 แผนการเรียน วิทย- คณิต ศิลปคํานวณและศิลปภาษา หรือระดับ ปวช.3 ทุกสาขา 2. สําหรับคณะบริหารธุรกิจจบการศึกษาชั้นม. 6 หรือกําลังเรียนอยูชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลปภาษา ศิลปคํานวณ วิทย- คณิต หรือระดับ ปวช.3 ทุกสาขา

322 รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)


เกณฑการคัดเลือก 1. พิจารณาจากคะแนน GPAX 2. สอบขอเขียนสําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศใชคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร1, วิชาวิทยาศาสตร, วิชาภาษาอังกฤษ 3. สอบขอเขียนสําหรับคณะบริหารธุรกิจใชคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร1, วิชาสังคมศึกษา,วิชา ภาษาอังกฤษ 4. การสอบสัมภาษณ

การรับสมัคร สมัครทางไปรษณีย หรือ สมัครดวยตนเองไดที่ งานบริการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุน อาคาร A ชั้น 1 เลขที่ 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดย กรอกใบสมัครที่เว็บไซต http://www.tni.ac.th

กําหนดการ สมัคร – สมัครทางไปรษณียชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน - สมัครดวยตนเองชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน สอบขอเขียน – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม สอบสัมภาษณ – ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urrac.com

รวมโครงการรับตรงทั่วประเทศ เลม 2 (มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ฯลฯ)

323


RAC6800(5&$03 (;3(5,(1&( ,163,5$7,21)258