Page 1

โครงการออกแบบพัฒนาสินค้ าและบรรจุภัณฑ์ โอทอป แคปหมูไร้ มันรั ตนา วิชา ออกกราฟิ กบนบรรจุภัณฑ์ ARTI 3314 เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร

จัดทาโดย นางสาว สิรินภา สารพัฒน์ หรั สนักศึกษา 5211309694

ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ มนุษย์ ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี การศึกษา 2555


คานา รายงานเล่มนี ้เป็ นรายงานรายวิชา ออกแบบกราฟิ กบนบรรจุภณ ั ฑ์ รหัสวิชา arti 3314 รายงานเล่มนี ้ เป็ นบทสรุปขันตอนการท ้ างาน โดยการใช้ 3ส.เป็ นหลักการทางาน ส1.สืบค้ นหาข้ อมูล ส.2สมมติฐาน ส 3.สรุปเนื ้อหาการทางาน หากรายงานฉบับนี ้มีข้อผิดพลาดประการใดต้ องขออภัยไว้ ใน ณ ที่นี ้ด้ วย ผู้จดั ทาหวังว่ารายงานเล่มนี ้จะให้ ความรู้และเป็ นประโยชน์ตอ่ ไปแก่ทกุ ๆท่าน

นางสาว สิรินภา สารพัฒน์


นางสาว สิรินภา สารพัฒน์ รหัสนักศึกษา5211309694 ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์คณะ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม E-mail: Sirinapa.sa@gmail.com Blogspot: http://sirinapa-arti3314.blogspot.com/


ส.1 สืบค้ น โครงการออกแบบพัฒนาสินค้ าและบรรจุภัณฑ์ โอทอป แคปหมูไร้ มันรั ตนา

ปั ญหาที่พบ •1.1ถุงบรรจุภณ ั ฑ์เป็ น แบบตังได้ ้ แต่ไม่สามาตังได้ ้ เนื่องจากแคปหมูที่ไส่โค้ งงอ ไม่ได้ รูปทรงจึงทาให้ การจัด ไว้ ไม่สวยงามเหมาะสาหรับ การชื ้อรับประทานเองไม่ เหมาะสาหรับเป็ นของฝาก ความต้ องการออกแบบ พัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ 1. ต้ องการบรรจุภณ ั ฑ์โดย เน้ นพิมพ์ตราสินค้ าลงบน พื ้นผิวของถุงแบบใส แทน การใช้ แบบสติกเกอร์ 2. ต้ องการตราสินค้ าที่ ใหญ่โดดเด่นอยูด่ ้ านหน้ า ของถุง โดยเน้ นเป็ นสีแดง เขียว น ้าเงิน และเหลือง 3. ต้ องการเพิ่มกราฟฟิ ก ต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงาม แต่ยงั คงใช้ โลโก้ เดิม


การวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอง ชื่อผลิตภัณฑ์ แคปหมูไร้ มันรั ตนา


ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล •โครงสร้ างบรรจุภณ ั ฑ์ที่ใช้ ในปั จจุบนั •หมายเลข 1 คือ •1.1ถุงพลาสติก IPP ผลิตจากเนื ้อถุงพลาสติกชนิด polypropeleneมีความใส เหนียว และทรงรูปได้ ดี เหมาะกับใช้ บรรจุใส่อาหารแห้ ง เช่น ใส่แคปหมู และ คุ้กกี ้ เป็ นต้ น •หมายเหตุ ไม่นิยมบรรจุอาหารเปี ยก •1.2รูปแบบของถุงพลาสติกเป็ นสี่เหลี่ยมขยายข้ าง สามารถตังได้ ้


•1.3ขนาด กว้ าง 11 ซม. สูง 18ซม. ความหนา0.15มิล •1.4ราคา กิโลละ90 •หมายเลข2 คือ ผลิตภัณฑ์แคปหมู •2.1ลักษณะ เป็ นม้ วนขดๆและเป็ นเส้ นๆ •2.2สี ขาวเหลือง •2.3ส่วนผสม หนังหมู 95% ซอสปรุงรส 2.5% เกลือ 2.2% น ้าตาล 0.3% •หมายเลข3คือ ซีลปากถุงบรรจุภณ ั ฑ์ •หมายเลข4คือ เครื่ องหมาย4ดาว •เป็ นเครื่ องหมายที่การันตี ความมีมาตฐานของ ผลิตภัณฑ์ในระดับ4ดาว •2.3ส่วนผสม หนังหมู 95% ซอสปรุงรส 2.5% เกลือ 2.2% น ้าตาล 0.3% •หมายเลข3คือ ซีลปากถุงบรรจุภณ ั ฑ์ •หมายเลข4คือ เครื่ องหมาย4ดาว •เป็ นเครื่ องหมายที่การันตี ความมีมาตฐานของ ผลิตภัณฑ์ในระดับ4ดาว •หมายเลข5คือชื่อของสิ ้นค้ า font รัตนา


•ชื่อ font banglikosanaสีเขียวเหลือง •หมายเลข6คือ รูปหมูภาพประกอบของสินค้ า •ลักษณะ วาดเป็ นเส้ นโดยไม่มีการลงสี •หมายเลข7คือ ส่วนประกอบของแคปหมู ส่วนผสมของสินค้ า •7.1ลักษณะสีพื ้นหลัง เป็ นสีส้มอ่อน •หมายเลข8คือตราสัญลักษการค้ าของ จังหวัด กาญจณบุรี •หมายเลข9คือ น ้าหนักของผลิตภัณฑ์ หมายเลข10คือ วันทีผลิตสินค้ า •หมายเลข11คือ เครื่ องหมาย อย. 71-2-01249-2-0001เป็ นสัญลักษณ์ให้ กบั ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิทรับผิดชอบ โดย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข •หมายเลข12คือ กลุม่ ผู้ผลิตแคปหมูไร้ มนั รัตนา236 ม.2ตาบล หนองโรง อาเภอ พนมทวน •จังหวัดกาญจนบุรี •หมายเลข13คือ เครื่ องหมาย otopตราสัญลักษณ์ หนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ •หมายเลข14 คืออาหารปลอดภัย เป็ นสัญญลักษณ์ให้ กบั ฟาร์ ม แหล่งปลูก ที่ดาเนินการตาม GAP, COC และ GMP


รับผิดชอบโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลข15คือ เครื่ องหมาย สินค้ ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) •หมายเลข16คือ คาโฆษณา ชวนเชื่อของสินค้ า

1.ศึกษาวิเคราะห์สินค้ าและบรรจุภณ ั ฑ์ 1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสินค้ า ชื่อสินค้ า : แคปหมูไร้ มนั รัตนา ประเภท : อาหาร สาถานะ : ใช้ บริโภค วัสดุหลัก : หนังหมู สี : เหลือง

ขนาด/มิติ : 7.7cm.

ผู้ผลิต : กลุม่ ผลิตแคปหมูรัตนา ที่อยู/่ โทรศัพท์ : 236 ห้ วยสะพาน หมู่ 2 ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140


ติดต่อคุณ : รัตนา วันนา โทร : 08-1757-1603 , 03-457-3944 วัสดุอปุ กรณ์ร่วมในตัวสินค้ า/ส่วนผสม หนังหมู 95% ซอสปรุงรส 2.5% เกลือ 2.2% น ้าตาล 0.3% สี : เหลือง

ขนาด/มิต :

ธรรมชาติการวางขาย/รูปแบบการขาย : 1.2 โครงสร้ างหลักของบรรจุภณ ั ฑ์ที่ใช้ เทคนิคการบรรจุ : นาไปใส่ถงุ พลาสติกแล้ วปิ ดปากถุง ใช้ เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้ า : ใส่ถงุ พลาสติกใสแล้ วปิ ดปากถุงด้ วยความร้ อน บรรจุภณ ั ฑ์ขนแรกใช้ ั้ วสั ดุ : พลาสติกใส ขนาด/มิติ : กว้ าง11cm.สูง18cm. สีของวัสดุบรรจุภณ ั ฑ์ : สีใส การขึ ้นรูปทรง : วัสดุตกแต่ง : ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท Affset สี/จานวนสีที่พิมพ์ : ส้ ม เขียวอ่อน เขียวเข้ ม น ้าเงิน ขาว เหลืองอ่อน ชมพู ดา เหลือง /9สี 1.3 การออกแบบกราฟฟิ ก ภาพประกอบ : แบนๆไม่มีมิติ ลวดลาย : vectorต่างๆ ข้ อความ : เหลือง กรอบ อร่อย ของฝากจากเมืองกาญจน์ โลโก้ ชื่อสินค้ า : รัตนา


โลโก้ ชื่อผู้ผลิต : รัตนา

วิธีการทาแคปหมู

การหั่นหนังหมู การหัน่ หนังหมูก็มีบทบาทสาคัญในอันที่จะทาให้ หนังหมู ที่ทอดเป็ นแคบหมู แล้ ว


มีลกั ษณะพองมาก หรื อน้ อย และเป็ นเส้ นตรง หรื อขดงอเป็ นก้ อนกลม ชวนรับประทาน

ไม่น้อยไปกว่าขนาดที่ตดั ฉะนัน้ ในการหัน่ หนังหมู จะต้ องคานึงถึง ลักษณะของหนังหมู และขนาดที่ตดั ไปพร้ อมกันด้ วย จึงจะได้ แคบหมู ที่มีลกั ษณะ พอง และขดงอเป็ นก้ อนกลมน่ารับประทาน แบ่งการหัน่ ได้ 2 ขันตอน ้ ดังนี ้ ขัน้ ตอนที่ 1 หัน่ หนังหมูตามความยาวของลาตัวหมูตลอดชิ ้น โดยกาหนด ชิ ้นส่วนของ หนังหมู ที่ต้องการหัน่ ให้ ได้ ขนาด 1 - 1.5 x 3 นิ ้ว โดยหัน่ หนังหมูตามยาว 3 นิ ้ว ขัน้ ตอนที่ 2 จากการหัน่ หนังหมูได้ ความยาวตามลาตัวหมูกว้ าง 3 นิ ้วแล้ ว จึงนาหนังหมู ที่หนั่ ได้ มาหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กให้ มีขนาด 1 - 1.5 นิ ้ว ก็จะได้ ชิ ้นส่วนของ หนังหมู ที่หนั่ เสร็จขนาด 1 - 1.5 x 3 นิ ้ว หากจะหัน่ ขนาดโต กว่านี ้ ก็ใช้ หลักในการหัน่ ทานองเดียวกัน ต่อจากนันน ้ าหนังหมูที่หนั่ ได้ ไปล้ างน ้า สะอาด พักไว้ ให้ สะเด็ดน ้า การทาความสะอาดหนังหมู มีขัน้ ตอนการทาดังนี ้ 1. นาหนังหมูที่เลือกอย่างดีแล้ วมาทาความสะอาด โดยการใช้ ใบมีดโกน ชนิดมีด้าม ขูดสิ่งสกปรก ที่ตดิ มากับหนังหมูออก พร้ อมขูดขนหมู หรื อถอนขนหมู ออกให้ หมด แล้ วจึงล้ างน ้าสะอาด เทใส่ตะกร้ าไม้ ไผ่พกั ไว้ ให้ สะเด็ดน ้า 2. ในกรณีที่หนังหมูมีกลิ่นไม่สะอาดเพราะเก็บไว้ นาน มีวิธีทาความสะอาด และขจัดกลิ่น นอกจากทาการขูดสิ่งสกปรกและขนออกแล้ ว ให้ นาไปล้ างน ้า ผสมสารส้ ม อย่างเจือจาง แล้ วจึงนาไปล้ างน ้าให้ สะอาดอีกครัง้ หนึง่ หลังจากหัน่ หมู เป็ นชิ ้นแล้ ว


การทอดแคบหมู เตรี ยมเชื ้อเพลิงให้ ร้อนพอสมควร ( 100 องศาเซลเซียส) ให้ น ้ามัน ที่ใช้ ต้ม หนังหมูทอด เมื่อน ้ามันร้ อนจัดแล้ ว สังเกตได้ จากมีควันสีเขียวเกิดขึ ้น ทดลอง โดยเอา หนังหมูที่เตรี ยมไว้ หย่อนลงไป ในกะทะ 1 - 2 ชิ ้นก่อน ถ้ าหนังหมู จมและลอยตัวขึ ้นมาช้ า ๆ แสดงว่าน ้ามันยังไม่ร้อนพอ ให้ รอสักครู่ หนึง่ แล้ วจึง ทดลองใหม่ จนเห็นว่าหนังหมูลอยตัวขึ ้นมาทันที ก็เป็ นอันว่าน ้ามันร้ อนได้ ที่แล้ ว

พร้ อมที่จะทาการทอดแคบหมูตอ่ ไป ในการทอดหนังหมูต้ม ให้ เป็ นแคบหมูนี ้ ให้ ใส่พอประมาณ ดูวา่ มีเนื ้อที่เหลือ พอที่จะให้ หนังหมู พองตัวแล้ วไม่เบียดกันจนเกินไป การบรรจุและการเก็บรั กษาแคบหมู


แคบหมูเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากหนังหมูทอด มีลกั ษณะกรอบ ฉะนันในการ ้ เก็บรักษา ต้ องคานึงถึงการรักษาคุณค่าทางอาหาร และรสชาติของแคบหมู ให้ มีลกั ษณะกรอบ ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ดังนัน้ ในการเก็บรักษาจะต้ องมิให้ ถกู ความชื ้น โดยการเก็บใส่ภาชนะ ที่มีฝาปิ ดสนิท และห่อหุ้มแคบหมูด้วยถุงพลาสติก รัดยางยึดให้ แน่น ไม่ให้ อากาศเข้ าได้ ถ้ าจานวนไม่มาก อาจจะใส่ถงุ พลาสติก รัดปากถุงให้ แน่น ด้ วยยางรัดของ แล้ วนาเก็บเข้ าตู้เย็น จึงจะสามารถเก็บรักษา ไว้ หลายวัน โดยคงรสชาติเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ควรเก็บไว้ นานเกินไป (ไม่ควรเกิน 5 วัน) สาหรับการบรรจุถงุ เพื่อจาหน่ายนัน้ ก็ใช้ วิธีบรรจุตามที่กล่าวข้ างต้ น เพียงแต่บรรจุ ตามราคาจาหน่ายปลีกและส่ง ตามความ เหมาะสมของแต่ละท้ องถิ่น และความพอใจระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย สาหรับราคาจาหน่ายโดยทัว่ ไป ราคากิโลกรัมละ 120 - 150 บาท ขอบคุณข้ อมูลจาก:http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/45303/45303_2.html


การศึกษาบรรจุภัณฑ์ แคปหมู หมูจิ๋วกรอบแก้ ว จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นแคปหมูตดิ มันมัน การออกแบบ เรี ยบง่ายแต่ดดู ีโดยใช้ ถุงพลาสติกบรรจุ และนากระดาษลองจานมาติดไว้ ด้านบนของ สิ ้นค้ าย ส่วนการออกแบบโลโก้ เรี ยบง่ายเช่นเดียวกัน ใช้ โลโก้ สีชมพูขาว มีตวั หมูเป็ นสัญลักษณ์ของสิ ้นค้ า มีชื่อสิ ้นค้ า สถานที่และเบอร์ โทรศัพท์ ราคา 50 บาท แคปหมูอิคคิวซัง (ปรุงรส) จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นแคปหมูไร้ มนั การออกแบบธรรมดามาก บรรจุด้วยถุงพลาสติก เปล่าๆ และมีโลโก้ ตดิ การออกแบบโลโก้ ใช้ สีชมพู ไม่ มีตวั การ์ ตนู ใดๆ มีช่ื่อสิ ้นค้ า เจ้ าของสิ ้นค้ า ข้ อมูลเบอร์ โทร ส่วนผสมของสิ ้นค้ าและวัน หมดอายุราคา 40 บาท


เริ่มสเก็ตมือ หลังจากการศึกษา มาแล้ วก็ลงมือสเก็ตแบบที่คดิ ไว้ สเก็ตออกมาหลายๆแบแล้ วนามา คัดเลือกแบบที่ตนชอบแล้ วค่อยนาไป ออกแบบโดยใช้ โปรแกรมใน คอมพิวเตอร์


ออกแบบจาลองโดยโปรแกรม sketchupด้ วยการใช้ ขนาดตามจริง


ออกแบบให

ออกแบบพัฒนาเพิ่ม2แบบโดยการนา กระปุกพลาสติกแบบแข็งนามาบรรจุใส่ แคปหมู แล้ วปิ ดเทปกาวใส่ให้ แน่นเพื่อไม่ให้ แคปหมูด้านในหายกอบและเหม็น

ม่ มาเพิ่มเติม

การออกแบบโลโก้ จะใช้ font เดิมที่มีอยูแ่ ล้ วมาปรับและ ทาโลโก้ ทาให้ เข้ ากับรูปทรงของบรรจุ ภัณฑ์แบบใหม่ ที่เรานามาใช้ จะมี 2 รูปแบบคือ ทรงกระบอกกลมและกล่องแบบวงรี โดย ทรงกระบอกจะ ใช้ แปะแบบสติ๊กเกอร์ รอบๆกระบอก และ กล่องทรงวงรี จะออกแบบเป็ นกระดาษ ที่สามารถถอดออกได้ โดยการ วัดขนาด ของกล่องและทาการออกแบบทีละด้ าน ต้ องให้ ไชต์ พอดีกบั ตัวกล่องคือ ทังหมด ้ 37.9x9.5 cm.แยกออกอีกเป็ น 4 ส่วน

5.8x12.3x5.8x12.5x1.5 cm


ส.3 สรุ ป นามาใช้ จริง ทั้งหมดมี 4 แบบ ทุกแบบออกแบบโดยการใช้ งาน แตกต่ างกันไป แบบที่ 1 โลโก้แปะกับ ถุงเหมือนของเจ้ าของผลิตภัณฑ์ แต่ ปรับเปลีโ่ ลโก้ใหม่ เกือบทั้งหมดยกเว้น font ใช้ แบบเดิมตามทีเ่ จ้ าของ ผลิตภัณฑ์ ต้องการ แบบที่2 แบบถุง ห้ อย มีการออกแบโลโก้ใหม่ แต่ ติด ด้ านบนของถุงสามารถห้ อยขายได้ แบบที่3แบบกล่ องพลาสติกรู ปวงรี มี กระดาษติดอยู่รอบด้ านสามารถดึงอออ ได้ แต่ ละด้ านออกแบบไม่ เหมือนกัน วัด ตามขนาด แบบที่4 กระบอกกลม โล โก้โดยการออกแบบเป็ นสติ๊กเกอร์ แปะ รอบๆกระบอกโดยต้ องคานึงถึงขนาด ให้ พอดีอกี ด้ วย


sirinapa-arti3314  

โครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ otop จังหวัด กาญจนบุรี แคปหมูไร้มันรัตนา วิชา ออกกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTI 3314