Page 1

รายงาน การขายสินคาในงาน Gift on the moon จัดทําโดย นางสาวสิริมณี แกวลาน รหัสประจําตัว 5411300030 เสนอ ผศ. ประชิด ทิณบุตร สินคากลุม Create Typeface คือ กระเปาดินสอ โครงการออกแบบสินคาในงาน Gift on the

moon เปนสวนหนึง่ ของวิชาออกแบบตัวอักษรเพือ ่ การพิมพ

ARTD2304 กลุมเรียน 101 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556


concept งาน Gift on The moon ป 2014 ของสาขาวิชาศิลปกรรมในปนีจัดขึ้นในธีม Art in space กลุม Create Typeface จึงมาในแนวคิด ระบบสุริยะจักรวาล โดยสินคาที่จะผลิตขาย คือกระเปาใสของสกรีนลาย ถูกออกแบบใหมีลวดลายของระบบจักรวาล ซึ่งประกอบไปดวย ดาวเคราะห พระอาทิตย พระจันทร เปนตน ตัวอักษรคือชุดที่ออกแบบขึ้นเอง ใสในบรรจุภัณฑที่ออกแบบมีลวดลาย เขากับลายกระเปา ชวยเพิ่มมูลคาใหแกสินคามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค 1. เพื่อนําฟอนตที่ออกแบบเองมาประยุกตใชในงานตางๆได 2. เพื่อนําฟอนตตางๆมาตอยอดผลิตเปนชิ้นงานเพื่อหาราย ไดเสริมระหวางภาคเรียน 3. เพิ่มความรู ประสบการณ และทักษะการนําไปใชจริง


Logo กลุมชื่อวา Create Typeface คือการคิดคน การคิดตัวอักษร ขึ้นมาอยางสรางสรรค


กระบวนการทํางาน Gold เปาหมาย ฟอนตตัวอักษรขอความทีจ ่ ะนํามาใชทําลวดลายกระเปา Tool เครื่องมือหลัก เครื่องมือออกแบบฟอนต - เครื่องคอมพิวเตอร - เครื่องปริน ้ ท - โปรแกรม Illustrator - โปรแกรม Fontlab studio เครื่องมือสกรีนลายกระเปา - กระเปา - แผนรีด - เตารีด Do Did Done Do ขั้นตอนการทํางาน

ขั้นตอนที่ 1 เขียบแบบรางอักษรขอความและอาจมีภาพประกอบ ที่ตองการใชในงานเพื่อความสวยงามของกระเปา


ตัวอยางแบบรางภาพประกอบ

ชั้นตอนที่ 2 นําลวดลายและฟอนตที่ออกแบบ ปริ้นทลงในแผนรีด เพื่อที่จะนํามารีดลงกระเปา

ขั้นตอนที่ 3 นําแผนรีด มารีดลงกระเปา แลวทิ้งไวซักพัก แลวลอกลายออก


ขั้นตอนที่ 4 ทําบรรจุภัณฑใหสวยงาม เพื่อความดูดีของสินคา

Did ผลที่ไดรับ กระเปาใสของที่ออกแบบเองบรรจุซองพรอมจําหนาย


Done: นําไปใชประโยชน นํากระเปาใสของที่เสร็จแลวไปจําหนายในงาน Gift on the moon 2014 เปนของขวัญใหคนพิเศษในวันพิเศษได


งาน Gift on the Moon 2014 ของสาขาวิชาศิลปกรรม บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปดงานการมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสรางประสบการ ณวิชาชีพทางศิลปกรรม ประจําปการศึกษา 2556 งาน Gift on the Moon 2014 ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหนาอาคาร 28หอสมตํา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 เปนการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑและผลงานที่เกิดจากการบูร ณาการการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของแตละชั้นป ในศาสตรสาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557


ที่มา : https://plus.google.com/u/0/photos เขียนโดย : ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยากาศของงาน Gift on the moon 2014 วันแรกในวันที่11 กุมภาพันธ 2557 ผศ.ประชิด ทิณบุตรไดมอบหมายใหนักศึกษาที่เรียนในวิชา ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ARTD2304 ตั้งรานเพื่อขายสินคาที่ออกแบบใหสอดคลองกับตัวอักษรนํามาจํา หนาย สินคากลุม Create Typeface คือ กระเปาใสของ โครงการออกแบบสินคาในงาน Gift on the moon เปนสวนหนึ่งของวิชา ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ARTD2304 กลุมเรียน101


โดยตองมีองคประกอบของรานดังนี้

backdrop กลุม Create Typeface


ปายไวนิลอิงคเจ็ท Vinyl Inkjet


มูดบอรด Mood board เดี่ยว

มูดบอรด Mood board กลุม


ตารางสรุปยอดการขาย วันเดือนป

รายการขาย

ราคา (บาท)

P002

49

P002

สรุปยอดการขาย 11/02/14

49

S001

49

S002

245

49 49

W003

รวม

       

รายไดสุทธิ (บาท)

245


ตารางสรุปยอดการขาย วันเดือนป

รายการขาย S003  

รายไดสุทธิ (บาท)

49

P001

สรุปยอดการขาย

ราคา (บาท)

49

P001

49

147

12/02/14

รวม

147


ตารางสรุปยอดการขาย วันเดือนป

รายการขาย

ราคา (บาท)

รายไดสุทธิ (บาท)

S001

49 P003

49

T001

49

T001

สรุปยอดการขาย

49

T002

49

T002

49

T003

49

W001

49

W001

49

W001

49

W002

49

W002

49

13/02/14

รวม

588

588


รายงาน Gift on the moon  
Advertisement