__MAIN_TEXT__

Page 1

quam volorepuditi des quas reprae verum, que praereius que adi rae porerae strumet etur at vellanimpos sum et dolore voluptat quas sapid ulla qui que as arum doluptiat.

Ed eossitatis assitis exped que sequodi ssusam ea qui am consequata doluptate enem nempos eat doluptas intempos mollaborum aut ium quae qui aceaqui aut min rehent, cumquo expelesti ut quatus sam sequassit ant pro ipicips aperenis quae con etur?

Ă…rsrapport Bratsberg Gruppen

Itaturerrum sus reptatus dolupid qui berferumque cus, simin rae excepta turepudae nonsedia esed et re niendeb itaque moloreprest hicimus core solorep ersperume con restora dolorum venditis adi con cus dernam, volum velit maionsed qui nitae. Ut ducipsam re latem eatusciur? Oria sit rectaspit occus et que qui anda volore im asinit re re, autat ad mos aut quamus minis explaborrum et, officae volumqu isciand anihilic tectatassunt lab is sapiene voluptae esequam si ut mo qui dolorro quiae. It qui simus evenim represt fuga. Itaturio vollendis aliciis ma nullest autas ad quiae dere voluptur susa vel eaturi blam faciet et intiorionet ommolut aut doluptas plabore coriori taquatati con plam, venda quis nobit landica tusapic tem voluptas di tem et laboreria eum acest eatisciis alit odis experib usapic temporiatem et quia vidunt inum ut eum doluptatium es moluptiorem ut omnimperum, ut omnisin conseque earibuscient ex ene qui re, te vello volorep reiciassus es et excearum ipsam nulpa quaturi orepratium alibus eriat as eaquatem corro dolores tiusda que nimus. Ratin reptionsenis elestor porescia plam vellaceptate cullis as evelit modi debis aut ea accae si tenissit ut qui delique eos ma vendicto tem fuga. Bit ium ipid eum, corem vellendebis sinctat iusant, autectis et magnis et fuga. Ficiur simolupta voluptam con conecusa endenis veles doluptate iumquis que nus, ut videnetust quate volupti bersper natemquis quatem nulluptate et latio offictem fugiti volest, comnihic to mi, to cus, omnis cor andus, cum res eum as vita venitem volorpor maio maximo quasped maxim velibus et, simoditam inistianto bla prem aut venihillabo. Ximil eumquibusdam fuga. Vitibuscia inctiatet as volorep ernatur, que vellique nimoditin core pa que perovid es doloria comnimus ad que vent apienit harum voloreperia autem imincitat.

Tur repudam sit aped quatia as aut eos eostio. Pa archilla as nias ipis es ad utemolupide con rem as aut eliquia none et ipsantem utaeror erioriatume pelene volupitatqui accae net, aut ut volor ad quatur? Quiat. Um faceaqui quasped itistruptis solut labor aut lam que sus, nist ommolup tatias mi, ut as autemos eumquias solorum ellor aborum aperfero ium nonet velibus commolori dis nos et fugiam sit, sero cus deliquis es eni omnis et ulpa dem. Nissint fuga. Et int. Emolupta eiur, sequias incturescita coreribea et fuga. Nequam sae laceptatem sus molor aut restinc totatquis sit quam, cora consend andicto tatibus vel ilisquassed que corem vollab im rem qui nonsed moditas sim repre eatur aruptat emquibu storerr ovidia vit, cones et, omnihil ius debis dic tesciis molessitet ab ipiet, ipsanditis doloritatum sitiberio di nit mil il eatur magnis volest ulparum remperfero ilitio explist iminctiust et es pernam sum, quaectota il ius none volo consenem. Cum in etur? Acea conecaboremo molorio rehentiur rereper ibearchiciis solupitem. Cessimu sapere nobit volluptas seque nossequatio maximusam neturem resti cupta dollo iundis nosae parios debitatiore nobit rehenihit vellita tionseque del is digente mpore, omnimolorem coriber iatur? Qui duntur milisciam simus re est, te

2016 Ă…rsrapport 2016

1


Årsrapport 2016 Bratsberg Gruppen

2

Bratsberg Gruppen Redaksjon Indici AS / Design & grafisk produksjon Erik Tanche Nilssen AS / Foto Ole Bjørn Ulsnæs (Indici AS)


Innhold

Møt kundene Bratsberg Gruppen i korte trekk Hovedpunkter Ansatte Styret Selskapsstruktur Nøkkeltall Visjon Hovedstrategi og mål Samfunns- og miljøansvar Konsernets næringsparker Nye prosjekter Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

4 8 12 20 22 24 25 27 28 30 33 38 40 44 45 49

Årsrapport 2016

3


Møt kundene – våre beste lagspillere

I denne årsrapporten møter du noen av menneskene som daglig bruker tjenestene våre. Over 200 virksomheter leier lokaler og bygg i våre næringsparker. Det er inspirerende å yte service til så mange leietakere og å være med å finne løsninger som dekker deres arealbehov på en optimal måte. Vi jobber for at hver og en får gode arbeidsforhold og kan utnytte sine ressurser på best mulig måte. Å samarbeide er grunnlaget for suksess. Det er kvintessensen i våre leietakerrelasjoner George Bernard Shaw sa om samarbeid og suksess: «Hvis du har et eple og jeg et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer.»

4

Bratsberg Gruppen

Vi tror vi kan spille hverandre gode og sammen få til løsningene som skaper verdier over lang tid. Gjennom det vi bygger, setter vi også spor som går ut over vår egen tid. Mange tilbringer mye tid på sine arbeidsplasser i våre bygg. Når vi bygger, gjør vi det med ønske og vilje om å skape noe som gir trivsel og arbeidsglede. Vi setter vår kunnskap inn på å finne løsninger som fungerer og som skaper verdier.


Å samarbeide er grunnlaget for suksess. Det er kvintessensen i våre leietakerrelasjoner

Petter Øygarden Administrerende direktør

Årsrapport 2016

5


Møt Start Opp gründere på Klosterøya, Kunnskapsverksted i Skien: Foran fv. Maline Knutsen, (leder), Kari Folkvord, Sandrina Sandell. Bak fv. Tor Valen, Bård-Erik Evensen, Magne Dyrland, Asad Muhammed.

6

Bratsberg Gruppen


Startopp Klosterøya tilbyr 15-20 nystartede bedrifter kontorplass i i Klosterøya Næringspark. Her får oppstartsselskapene tilgang til kompetanse i et utviklingsmiljø og bistand fra virkemiddelapparatet for å utvikle sine forretningsidéer. Les mer på vig.no/startopp Startopp Klosterøya åpnet i oktober 2016. Vekst i Grenland IKS har ansvar for daglig drift, i nært samarbeid med inkubator Proventia AS, Klosterøyafondet og Bratsberg Gruppen.

Årsrapport 2016

7


Bratsberg Gruppen i korte trekk

Bratsberg Gruppen er et privat eiet konsern som driver utvikling av næringsog boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer. Gjennom egen kompetanse, finansielle ressurser og samarbeid med ledende fagmiljøer utvikler vi nye eiendomsprosjekter med stor markedsattraktivitet og god lønnsomhet. Selskapet eies av Øygarden Eiendom AS med 50 % og Conceptor Eiendom AS med 50 %. Bratsberg Gruppen AS, som ble etablert i 2004, har utviklet sentrale byområder i Porsgrunn og Skien. Flere av prosjektene bidrar til byfornyelse og utbygging av nye bydeler, og selskapet har fått pris for god byggeskikk. Aktiviteten er de siste par årene også orientert mot Stor-Osloregionen, og Bratsberg Gruppen er nå engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Utviklingspotensialet i eiendomsporteføljen søkes realisert både ved aktiv videreutvikling, effektiv forvaltning og høy leietakertilfredshet. De senere årene er det utviklet et stort antall boliger i konsernet Bratsberg Gruppen og i selskaper tilknyttet aksjonærene i Bratsberg Gruppen AS.

8

Bratsberg Gruppen

Boligutviklingsprosjektene i Bratsberg Gruppen og eierselskapene er samlet i et felles selskap, Conceptor Bolig AS, med virkning fra 1. januar 2017. Conceptor Bolig AS er eiet av Conceptor AS med 60 % og Øygarden Eiendom AS med 40 %. Selskapet besitter tomter og rettigheter til å oppføre mer enn 2000 boenheter (dette inkluderer også prosjekter hvor man er deleier). Målet er at man snarest mulig skal komme opp i en utbyggingstakt over 200 boliger per år. Selskapet har fokus på «det indre InterCityområdet». Konsernet Bratsberg Gruppen har i dag ni ansatte. Det er også inngått samarbeidsavtaler med flere ledende selskaper for å sikre nødvendig kompetanse og ressurser innenfor ulike sentrale fagområder. Ved utgangen av 2016 eier og forvalter konsernet Bratsberg Gruppen 81.850 m² kontor-, handels- og logistikkeiendom i Grenlandsregionen. Som et ledd i å foredle konsernets eiendomsmasse og gi rom for videre vekst ble enkelte eiendommer på Klosterøya solgt i 2016.


Boligutviklingsprosjektene i Bratsberg Gruppen og eierselskapene er samlet i et felles selskap, Conceptor Bolig AS, med virkning fra desember 2016.

Konsernet Bratsberg Gruppen kan bygge ut ca. 50.000 m² BRA næringslokaler på eiendommer i eget eie eller på eiendommer med lange opsjonsavtaler. Eiendommene er i all hovedsak ferdig regulert. Utviklingseiendommer i eget eie er ikke belånt. Selskapets bokførte totalbalanse er NOK 964 mill. Eiendomsporteføljen er godt diversifisert og leverer gode resultater.

Næringseiendom

Eiendomsverdi

Boligutbygging

81 850m2 eier og forvalter

1,1 milliarder

2000 boenheter utbyggingspotensial 200 årlig utbygging

50 000 m2 utbyggingspotensial

Årsrapport 2016

9


Hovedpunkter 2016 Oppkjøp Bratsberg Gruppen har i 2016 foretatt oppkjøp av strategisk beliggende eiendommer i Grenlandsregionen: Porsgrunnsveien 188 ved Kjørbekk næringsområde og tomteområde på Menstad regulert til lokalsenter. For Porsgrunnsveien 188 er flere nye leiekontrakter inngått og bygget er under rehabilitering. Tomteområdet på Menstad er lagt inn i et felleseid selskap med Remakonsernet. Leieinntekter og resultat Konsernets bokførte leieinntekter utgjorde i 2016 NOK 73,3 mill. mot NOK 56,8 mill. i 2015. Konsernet viste et driftsresultat i 2016 på NOK 69,3 mill. mot 59,7 mill. i 2015.

10

Bratsberg Gruppen

Realisering gir mulighet for videre vekst Selskapet har som strategi å realisere eiendommer når dette bidrar til å foredle konsernets eiendomsmasse og gir rom for videre vekst. I 2016 ble det således solgt enkelte eiendommer på Klosterøya. Styrket posisjon i utleiemarkedet Konsernet fortsetter å styrke sin posisjon i utleiemarkedet i Grenland gjennom flere nye leiekontrakter. Miljøarbeidet Bratsberg Gruppen ble miljøsertifisert i 2015. Basert på miljøstrategien arbeides det med å etablere miljømessige krav til våre leverandører i alle utbyggingsprosjekter i regi av konsernet. Kravene omfatter selve byggeprosessen, materialbruk og


Porsgrund Porselænsfabrik åpnet sitt nye ombygde utsalg i Porselensfabrikken næringspark i 2016. – Dette er et betydelig løft som skal gjøre det enda mer spennende og interessant å handle her, sa PP-eieren Atle Brynestad til lokalavisen PD under åpningen i november.

byggets driftsmessige miljø. Som et ledd i konsernets systematiske miljøarbeid etableres det også en prosess hvor alle ansatte og aktuelle samarbeidspartnere deltar i å identifisere hvordan vi i våre prosjekter kan bidra til å realisere deler av FNs mål for bærekraftig utvikling.

6000 m2 oppkjøp næringseiendom

29 % vekst leieinntekter

Nye byggeprosjekter igangsatt I 2016 ble prosjekt Øya med 36 boliger og 350 m² næringslokaler og prosjekt Skomværkvartalet med 24 boenheter og 1.200 m² næringslokaler igangsatt. PBBL Prosjekt AS har kjøpt seg inn som medeier i boligdelene av prosjektene. Byggene vil være ferdigstilt i løpet av annet halvår 2018.

Årsrapport 2016

11


12

Bratsberg Gruppen


«Hver dag serverer vi nydelig hverdagsmat i vårt lune og hyggelige lokale. Alt blir laget på vårt kjøkken med gode og sunne råvarer. Vi baker vårt eget brød og kaker hver dag slik at du kan nyte alt ferskt.» Eunike Kristoffersen Daglig leder Elvebredden Kafe Skomværkvartalet, Porsgrunn Les mer på elvebreddenkafe.no

Årsrapport 2016

13


«Historiske lokaler på Porselensfabrikken langs elva inspirerer og gir meg ro til å designe nye kolleksjoner og ta imot kunder i min flotte nye butikk.» Mariette Røed Torjussen kleskolleksjoner og kjoler er etterspurt av en rekke kjente kvinner i Norge og internasjonalt.

Mariette Røed Torjussen Klesdesigner inspirert av naturen, Porselensfabrikken Næringspark, Porsgrunn Les mer på mariette.no

14

Bratsberg Gruppen


Ă…rsrapport 2016

15


16

Bratsberg Gruppen


«Vår visjon er å bygge opp en tverrfaglig klinikk med grunnfilosofi i kvalitet, mangfold og respekt. Her har vi har mange gode medarbeidere og nærhet til samarbeidspartnere, et stort treningsinstitutt og enkel adkomst. Det er viktig for et godt tilbud til våre pasienter.» André van Gemst Daglig leder Porselensklinikken Porselensfabrikken Næringspark, Porsgrunn. Les mer på porselensklinikken.no Årsrapport 2016

17


Bratsberg Gruppen


«Vi ønsker å gjøre en positiv forskjell for menneskene som hver dag er avhengig av våre tjenester»


Ansatte

Viktigste kapital og drivkraft Våre medarbeidere er selskapets viktigste kapital. Fra drømmen om et nytt prosjekt til det er realisert med tilfredse leietakere eller bolig​kjøpere, er det våre ansatte og samarbeids​​ partnere som er drivkraften. Fagkunnskap Selskapets ni ansatte, sammen med våre samarbeidspartnere, har kompetanse som dekker alle områder innen utvikling og forvaltning av eiendom. Lagånd Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle og skape et godt arbeidsmiljø basert på lagånd og felles suksess. Vi skal leve opp til vårt mål om å være blant de beste i eiendomsbransjen når det gjelder kundetilfredshet, både for våre leietakere og boligkjøpere. Finne løsninger Vi ønsker et tett og godt samarbeid med våre leietakere. Vi skal holde hva vi lover, være løsningsorienterte og ha fokus på våre kunders behov. Når leietakeres behov og ønsker endres,er vi en god og fleksibel samarbeidspartner som bidrar til å finne de beste løsninger.

20

Bratsberg Gruppen

Nyansatt i driftsavdelingen: Live Grundseth Øygarden


Bratsberg Gruppen: Fv. Petter Øygarden, adm. direktør, Bratsberg Gruppen. Jon Yngve Gurholt, driftsleder, Bratsberg Næringseiendom. Johnny Løksli, driftsansvarlig. Haavard Skare, adm. direktør Bratsberg Næringseiendom.Thor Johan Oterholt, driftstekniker. Kenneth Schybaj Antonsen, økonomidirektør. Jørn Bjerke, driftsansansvarlig. Anne Stene, administrasjon/bolig.

Årsrapport 2016

21


Styret

Petter K. S. Øygarden er arbeidende styreleder i Bratsberg Gruppen konsern og adm.dir. i Bratsberg Gruppen AS. Styreverv i flere selskaper. Øygarden er siviløkonom fra BI og MBA fra USA. Øygarden har 20 års erfaring som gründer av flere selskaper, bl.a. Bratsberg konsernet og Bratsberg Gruppen, Conceptor AS og Conceptor Bolig AS. Har også vært med å etablere og utvikle selskaper innenfor tjenesteytende næringer i Skandinavia, bl.a. private sykehus, spesialistklinikker og legevakt. Har utviklet flere store eiendomsprosjekter i Norge og Sverige. Han har erfaring fra internasjonalt næringsliv, bl.a. som CEO i amerikansk teknologibedrift. Har også bakgrunn fra norsk industrivirksomhet og statlig administrasjon. Øygarden er majoritetseier i Øygarden Eiendom AS, som er et investeringsselskap med formål å investere i bl.a. eiendom. Vidar Lyhus er styremedlem i Bratsberg Gruppen AS. Lyhus er videre arbeidende styreformann i Conceptor AS. Han er utdannet markedsøkonom og har lang erfaring fra detaljhandel. I 1981 etablerte han Kontor & Data AS som senere ble fusjonert og ble til Einersen Kontor & Data AS (EKD). EKD ble børsnotert i 1986, og ble i 1987 ervervet av Esselte og tatt av børs. Fra 1988 har Lyhus vært aktiv innenfor en rekke handels- og eiendomsselskaper, blant annet gjennom Profier-gruppen og senere i regi av Conceptors selskaper. 22

Bratsberg Gruppen

Ronnie Egeland er administrerende direktør i Conceptor AS. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning innen finans og økonomisk styring, og har i tillegg gjennomført deler av juridikum. Egeland har virket i ulike posisjoner i Conceptor-konsernet siden 1997, og var forut for det ansatt i Coopers & Lybrand (nå del av PwC) med arbeidsoppgaver innenfor revisjon og rådgivning. Thomas Kittilsen Zandjani er styremedlem i Bratsberg Gruppen AS. Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og fikk advokatbevilling i 1995. Zandjani har variert erfaringsbakgrunn som dommerfullmektig, forretningsadvokat


Styret: Fv. Ronnie Egeland, Vidar Lyhus, Petter Øygarden, Pål Asbjørn Øygarden, Thomas Kittilsen Zandjani

og selvstendig næringsdrivende. Zandjani har også arbeidet som advokat, styresekretær og eiendomssjef i Norske Skogindustrier ASA, og vært salgs- og utviklingssjef i Sjælsø Norge AS (nå del av Kruse Smith Eiendom AS). Han er i dag juridisk direktør i Vegfinans AS. Pål A. Øygarden er selvstendig næringsdrivende. Øygarden var med på å etablere Øygarden Eiendom og er i dag medeier og styreleder i dette i selskapet, og har vært med å etablere og bygge flere handelsclustere, bl.a. Telemarksporten i Porsgrunn. Han har i en årrekke vært eier og drifter av flere bensinstasjoner for Statoil detaljhandel og senere Cirkle K. Årsrapport 2016

23


Selskapsstruktur Bratsberg Gruppen AS

Bratsberg Næringseiendom AS

Bratsberg Utvikling AS

Porselensfabrikken Næringspark AS

Klosterøya utviklingseiendommer

Klosterøya Næringspark AS

Menstad Næringspark

Kjørbekk Næringspark AS

Havneparken AS

Grenland Logistikkpark AS

Diverse utviklingsselskaper og prosjekter

Bratsberg Næring AS

Nenset Næringspark AS

Klostergata 30 AS

24

Bratsberg Eiendom Drift AS

Bratsberg Gruppen


Nøkkeltall 2016/15 Alle tall i NOK 1000.

Resultat

2016

2015

112 652

97050

Brutto driftsresultat

69296

59678

Resultat før skattekostnad

46922

34430

Driftsinntekter

Bokført balanse Bokført egenkapital

191 281

218 891

Bokført totalkapital

963 854

1 068 300

Bokført kapitalandel

19,8%

20,4%

Verdijustert egenkapital

418 550

458 231

Verdijustert totalkapital

1 191 123

1 311 962

35,1%

34,9%

Verdijustert balanse

Verdijustert egenkapitalandel

Årsrapport 2016

25


«Beliggenhet og kvalitet på lokaliteter har medvirket til at vi har fått tak i de rette folka». Øystein Bremseth Avdelingsleder Norconsult Porsgrunn Porselensfabrikken Næringspark, Porsgrunn

26

Bratsberg Gruppen


Visjon

Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende eiendomsutvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i. God arkitektur er med på å skape trivelige bo- og arbeidsmiljøer. Trivelige miljøer skaper glede. Glade mennesker skaper et godt fellesskap – enten vi bygger boliger, kontorer, forretninger eller offentlige bygg. God arkitektur kan bidra til refleksjon og kreativitet. Gjennom bruk av riktige materialer og med respekt for detaljer – og gjerne i kombinasjon med kunst – formes arkitektoniske uttrykk som gjenspeiler stedets historie, beliggenhet og særegenhet. Når vi bygger leiligheter, hus og næringslokaler og utformer tiltalende uterom og møteplasser – gjør vi det i moderne utforming, og med respekt for tradisjon, verdier og miljø. Vi mener dette legger grunnlaget for omgivelser som bidrar til trivsel og opplevelser – til glede for beboere og brukere.

Årsrapport 2016

27


Hovedstrategi og mål

Konsernets strategi er å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral og attraktiv beliggenhet. Selskapet investerer i eiendommer med utviklingspotensial innenfor ulike eiendomssegmenter. Vi arbeider kontinuerlig med å videreforedle eksisterende utleieeiendommer gjennom god drift og høy kundetilfredshet. Forvaltningen av våre eiendommer skal ivareta leietakeres behov på en god måte. Vi skal være effektive og raske i oppfølging av våre kunders behov. Vårt mål er at alle leietakerhenvendelser skal være besvart senest innen 24 timer. Der hvor bolig er en del av konsernets kombinasjonsprosjekter, realiseres disse for å sikre finansiell bæreevne og for å frigjøre kapital til aktuelle næringsprosjekter. Boligdelen i prosjektene realiseres gjerne i «single purpose»-selskaper i samarbeid med sentrale boligaktører.

28

Bratsberg Gruppen

I en kapitalintensiv næring vektlegges det at selskapet skal etablere en sterk finansiell posisjon. Kombinasjonen av kontinuerlig foredling av eksisterende eiendommer og verdiskaping som følge av aktiv eiendomsutvikling, forventes å bidra til god verdistigning både i et kort­og langsiktig perspektiv. Finansielle mål Det overordnede finansielle målet for konsernet Bratsberg Gruppen er å oppnå en vekst i verdijustert egenkapital pr. aksje og utbetalt utbytte som sikrer at aksjonærene i et langsiktig perspektiv oppnår en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer.


Ă…rsrapport 2016

29


Samfunnsog miljøansvar

Samfunnsansvar Bratsberg Gruppen skal være en ansvarlig og samfunnsnyttig eiendomsutvikler som er til å stole på. Vi skal bidra til bærekraftig utvikling i de lokalsamfunn hvor vi er engasjert. Bratsberg Gruppen arbeider mot diskriminering og korrupsjon i alle former. Selskapets ansatte skal opptre på en måte som ikke gir anledning til å stille spørsmål ved vår troverdighet og våre etiske holdninger. Bratsberg Gruppen støtter lokale kulturkrefter. Vi ser det som viktig å bidra i de lokalsamfunn hvor vi er engasjert. Lokale teatergrupper og idrettslag, Grenland Friteater, Kunsthall Grenland og Telemark Museum med sitt Porselensmuseum er blant de organisasjoner vi støtter økonomisk. 30

Bratsberg Gruppen

Miljøansvar Bratsberg Gruppen jobber for å bidra til å redusere vårt samlede økologiske fotavtrykk. Vi skal være ledende når det gjelder gjennomføring av miljø- og klimatiltak i våre utbygginger og i drift av eiendommer. Det oppnår vi ved å vektlegge miljøvennlig utbygging og drift av eiendommene, arkitektur, klimatilpasning, tilrettelegging for alternativ kommunikasjon til bil, brukernes trivsel og grønne uteområder. Vi stiller de nødvendige krav til våre leverandører og entreprenører som møter vårt samfunns- og miljøansvar. Bratsberg Gruppen arbeider for å implementere de av FNs bærekraftsmål som er relevante for virksomheten.


«Vi er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger. Det å benytte vann fra elva til oppvarming og kjøling via varmepumpe, bidrar til å redusere energiforbruket for våre leietagere.» Jørn Bjerke Driftsansansvarlig, Porselensfabrikken Næringspark, Porsgrunn

Årsrapport 2016

31


«Gjennom godt samspill finner vi løsninger som passer akkurat din virksomhet. Vi er opptatt av at bedriftene får de beste vekstvilkår.»

Haavard Skare Administrerende direktør, Bratsberg Næringseiendom

32


Konsernets næringsparker

Bratsberg Gruppen, gjennom sitt datterselskap Bratsberg Næringseiendom AS, eier og utvikler attraktive områder for næringsliv og forretninger. Selskapets næringsparker og handelseiendommer er lokalisert i attraktive, bynære områder med god infrastruktur. Vi har fokus på å være en aktiv medspiller og legge til rette for våre eksisterende leietagere. Samtidig ser vi potensial for å tilføre ytterligere verdier gjennom å utvikle næringseiendommene med nye konsepter, nye bygg og modernisering av eksisterende fasiliteter. Selskapet eier og drifter i dag følgende næringsparker: Klosterøya Næringspark AS i Skien har 16.196 m² i utleie. Leietakerne er både offentlige og private virksomheter. Klosterøya utvikles til en ny bydel i Skien. Øyas sentrale beliggenhet med gangavstand til byens kjøpesenter og servicetilbud og god tilgjengelighet for kunder og besøkende har gjort området til et attraktivt sted for arbeidsplasser, boliger og besøkende. Området er regulert for utbygging av ytterligere 50.000 m² næring. Telemark Fylkeskommune bygger ny videregående skole for 1 150 elever, planlagt ferdig i 2018.

Bratsberg Gruppen overtok Klosterøya, som tidligere utgjorde Union papirfabrikk i Skien, i 2011. Kjørbekk Næringspark AS og Nenset Næringspark AS i Skien består i dag hhv. av eiendommene Kjørbekkdalen 12A og Porsgrunnsveien 188, park AS i Skien består i dag hhv. av eiendommene Kjørbekkdalen 12A og Porsgrunnsveien 188, til sammen 16.400 m² utleieareal. De to næringsparkene er en del av et attraktivt nærings- og handelsområde strategisk plassert på hovedferdselsåren mellom bysentra i Skien og Porsgrunn i Grenlandsregionen. Området er utpekt som et sentralt handels- og næringsområde i den overordnende areal- og transportplanen for regionen. Flere solide virksomheter er allerede etablert i disse næringsparkene. Nenset Næringspark er nå under ombygging og renovering, og det er inngått nye, langsiktige leiekontrakter med attraktive leietakere. Porselensfabrikken Næringspark AS har 23.800 m2 i utleie. Eiendommen ligger attraktivt til langs elven vest i byen innenfor sentrumsområdet. Eiendommen har de senere år vært igjennom en transformasjon

Årsrapport 2016

33


fra historiske Porsgrunds Porselænsfabrik, som ble etablert her i 1885, til en pulserende næringspark. Porsgrunds Porselænsfabrik AS har fortsatt virksomhet på eiendommen med fabrikkutsalg og produksjon av kunstporselen. I tillegg er det etablert aktivitet på området knyttet til porselenskunstnere samt et Porselensmuseum i regi av Telemark Museum. Denne virksomheten har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og er et attraktivt besøksmål. Leietakere for øvrig representerer en god bredde av solide offentlige og private virksomheter som er etablert med kontorarbeidsplasser, handel og helsrettede virksomheter. Eiendommen ligger nær kollektivknutepunkt og har gode parkeringsforhold for kunder og ansatte. Vestregate 44 AS inngår i denne næringsparken. Eiendommen er tilnærmet fullt utleid.

34

Bratsberg Gruppen

Grenland Logistikkpark AS har 18.800 m² i utleie. Eiendommen ligger tett på industriclusteret Herøya Industripark og Herøya Næringspark. Det er god infrastruktur både inn mot industrien, til havner, internt i Grenland og til hovedveisystemet i Sør-Norge. Leietakerne er aktører innen proffmarkedet, leverandører til industrien samt aktører innen lager- og logistikkvirksomheter. Eiendommen er ikke ferdig utviklet og har et betydelig potensial innenfor disse bransjer. Menstad Næringspark AS ble etablert i 2016. Dette er i dag et tomteområde med attraktiv beliggenhet på østsiden av Skienselva, rett syd for Menstadbrua. Området er regulert for ca. 7.000 m2 handel og annen næringsvirksomhet, hvor det bl.a. skal etableres en Rema-butikk. Næringsparken eies med 50 % av Bratsberg Gruppen og 50 % av Rema-konsernet.


Gjennom selskapet Bratsberg Næring AS eier konsernet 5.041m² attraktive butikk- og kontorlokaler i Bratsberg Brygge-området i Porsgrunn. Området representerer det nye sentrum med restauranter, butikker, servicebedrifter, finansinstitusjoner m.m. Konsernet eier også Klostergata 30 AS, et selskap med 2.350 m² i utleie. Eiendommen ble rehabilitert i 2016, og det er inngått langsiktige kontrakter med solide leietakere. I sum vurderes leietakerstrukturen som robust og godt diversifisert mellom mindre og større private og offentlige virksomheter. Det legges vekt på å balansere risiko i utleieforholdene både gjennom type leietakere og størrelsen på disse.

Årsrapport 2016

35


«Den gode beliggenheten og atmosfæren i byens «porselænsområde» passer godt til blomsterbutikken vår som er basert på kvalitet og service, stor faglig dyktighet og godt håndverk.»

Trude Thomson Stenehjem Dagligleder og eier, Frøken Flora Porselensfabrikken Næringspark, Porsgrunn

36

Bratsberg Gruppen


«Som en av de lengstværende leietagerne på Bratsberg Brygge trives vi utrolig godt i tidsriktige lokaler sentralt plassert i hjerte av Porsgrunn.»

Geir Friberg Daglig leder Radio Grenland Bratsberg Brygge, Porgrunn

Årsrapport 2016

37


Nye prosjekter

Bratsberg Gruppen har de senere årene utviklet og bygd flere attraktive boligprosjekter i Grenlandsregionen. Boligprosjektene i konsernet er nå overført til selskapet Conceptor Bolig AS hvor aksjonærene i Bratsberg Gruppen AS også er eiere i dette selskapet. Konsernet har under bygging to kombinasjonsprosjekter med bolig og næring. Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er samarbeidspartner på boligdelen i prosjektene. Prosjekt Øya består av 36 leiligheter og 350 m² næringslokaler på en ny øy i Porsgrunnselva. Prosjektet er spesielt både i design og plassering, beliggende som en frittliggende struktur i elveløpet. Skomværkvartalet består av 24 boenheter og 1.200 m² næringslokaler med Porsgrunnsbrua som nærmeste nabo. Når begge prosjektene står ferdig i 2018, vil Bratsberg Brygge-området i Porsgrunn i all hovedsak være ferdig utbygd. Øya og Skomværkvartalet vil stå ferdige i løpet av 2018. Næringsarealene vil legges inn i Bratsberg Næring AS. Disse er allerede i all hovedsak fullt utleid til tilfredsstillende priser.

38

Bratsberg Gruppen


Øya, Bratsberg Brygge, Porsgrunn

Skomværkvartalet, Porsgrunn

Årsrapport 2016

39


Styrets årsberetning 2016 Konsernet Bratsberg Gruppen eier og forvalter egne næringsbygg og utvikler nye næringsbygg og kombinasjonsprosjekter med bolig- og næring. Konsernets næringsprosjekter utvikles for eget eierskap og forvaltning. Konsernet er organisert i tre aktivitetsområder: egne nærings- og utleiebygg i Bratsberg Næringseiendom AS med døtre, utviklingsprosjekter i Bratsberg Utvikling AS og konsernets drift og administrasjon i Bratsberg Eiendom Drift AS.

til regnskapslovens krav. Det er styrets oppfatning at beretningen med det vedlagte konsernregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av konsernets virksomhet og dets stilling.

I 2016 besluttet aksjonærene i Bratsberg Gruppen å overføre rene boligprosjekter til et nytt selskap, Conceptor Bolig AS. Selskapet er eid av de samme aksjonærene som i dag eier Bratsberg Gruppen. Bakgrunnen for beslutningen var å styrke satsingen på næringseiendommer i Bratsberg Gruppen og samtidig fokusere på boligutvikling i indre del av «InterCity-området» i Conceptor Bolig AS.

Sammendrag resultat og balanse I 2016 hadde konsernet en omsetning på NOK 112,7 mill. med et driftsresultat på NOK 69,3 mill. Resultatet før skatt utgjorde NOK 46,9 mill. Bokført egenkapital utgjorde NOK 191,3 mill. av en bokført totalbalanse på NOK 963,8 mill. Konsernets samlede, verdijusterte egenkapital er vurdert til mer enn NOK 400 mill. Styret og administrasjonen har høy fokus på å styrke konsernets løpende likviditet for å sikre finansiell fleksibilitet og investeringsevne. Selskapets viktigste målsettinger i de nærmeste årene er å videreutvikle og styrke satsingen på næringseiendom, både gjennom foredling av nåværende eiendommer samt investering i nye eiendommer i konsernets markedsområder.

Konsernet Bratsberg Gruppen har siden starten i 2004 hatt en god økonomisk utvikling. Dette har gitt grunnlag for en solid egenkapital og en god plattform å bygge videre på i årene som kommer. For ytterligere informasjon om konsernets virksomhet henvises det til selskapets nettsider, www.bratsberggruppen.no. Redegjørelse for regnskapet Konsernets årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsipper benyttet konsistent over tid og i henhold

40

Bratsberg Gruppen

Årsregnskapet og konsernregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. I henhold til regnskapslovens krav bekrefter styret at denne forutsetningen er til stede.

Næringseiendomsporteføljen I løpet av 2016 har konsernet gjennom oppkjøp og egenutvikling ytterligere styrket sin portefølje av attraktive utleieeiendommer i Grenlandsregionen. Ved årsskiftet har datterselskapet Bratsberg Næringseiendom


AS 81.850 m² i utleie. Brutto inngåtte leiekontrakter utgjør mer enn NOK 76 mill. Inkludert igangsatte og utleide prosjekter har Bratsberg Næringseiendom AS 83.800 m² i utleie og inngåtte leiekontrakter på NOK 79 mill. Konsernet har som ambisjon å øke sitt engasjement innenfor næringseiendom, både ved oppkjøp og egenutvikling. Ved årsskiftet var verdien av næringseiendomsporteføljen vurdert til NOK 1.075mill. basert på et netto gjennomsnittlig avkastningskrav på 6,75 % og driftskostnader lik 10 % av leieinntektene. Eiendommene bokføres til kostpris med fratrekk av avskrivninger. Dersom realisasjon av enkelte eiendommer bidrar til å foredle konsernets eiendomsmasse og gir rom for videre vekst vurderes slike tiltak. I 2016 ble det således solgt enkelte eiendommer på Klosterøya til Steinar Moe Eiendom AS. Klosterøya Næringspark og Porselensfabrikken Næringspark fremstår som attraktive og bærekraftige næringsparker, hvor sammensetningen av ulike bedrifter, bransjer og offentlige og private virksomheter danner kreative og vekstkraftige næringsog utviklingsmiljøer. I Grenland Logistikkpark har konsernet posisjonert seg i et attraktivt område knyttet opp til Herøya Industripark, Norges største industriområde. I løpet av 2016 er flere kontrakter med nye leietakere inngått. Konsernet har i 2016 gjennomført kjøp av eiendommer på Kjørbekkområdet i Skien, Grenlands største storhandelsområde. Basert på vedtatt Areal- og transportplan for Grenland ser konsernet et stort vekstpotensial i dette området. Disse eiendommene er nå organisert i Kjørbekk Næringspark AS og Nenset Næringspark AS.

ca. 7.000 m² handels- og næringslokaler. Næringsparken eies i fellesskap med Remakonsernet. Bratsberg Gruppen eier 5.041m² butikk- og kontorlokaler på Bratsberg Brygge-området i Porsgrunn. I 2016 er det kjøpt ca. 500 m² kontorlokaler med god beliggenhet. Det er også satt i gang utbygging av ytterligere ca. 1.500 m² næringslokaler i området. Størstedelen av disse er allerede utleid. Konsernet oppnår tilfredsstillende priser for sine lokaler, selv i et marked med overkapasitet på kontorlokaler. Utviklingseiendommer Konsernet eier betydelige utviklingseiendommer i Grenlandsregionen. Alle utviklingseiendommer og -prosjekter er samlet i Bratsberg Utvikling AS. Konsernets største eiendommer er sentralt beliggende i begge kommunene og representerer viktige områder for fremtidig sentrumsutvikling i Grenland. Boligprosjektene er nå overført til Conceptor Bolig AS. Innenfor sentrumsområdene Porsgrunn og Skien eier konsernet ferdig regulerte arealer for utbygging av over 50.000 m2 nærings- og kontorarealer. Det er ikke gjeld tilknyttet disse eiendommene. Basert på et forsiktighetsprinsipp er markedsverdien av utviklingseiendommer vurdert til NOK 750,- pr. m² godkjent regulert utbygging. Utviklingen i regionen Næringsutviklingen i Grenlandsregionen er i mindre grad preget av nedgangen i oljeprisen og aktiviteten i oljebransjen. Grenland representerer landets 6. største byregion med over 110.000 innbyggere og har et godt grunnlag for å skape god økonomisk utvikling. Konsernet opplever en positiv utvikling i sine næringsparker og mener at konsernets eiendommer er strategisk riktig plassert i regionen.

I 2016 har konsernet etablert Menstad Næringspark AS, hvor det kan bygges ut

Årsrapport 2016

41


Miljømessige forhold Som en ledende eiendomsutvikler i regionen har Bratsberg Gruppen etablert en miljøstrategi som grunnlag for utvikling av sine prosjekter, bl.a. med fokus på klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg og begrensning i bruk av materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter. Miljøstrategien inneholder selskapets miljømål og hvordan disse oppnås innenfor satsningsområdene: 1. Bærekraftig eiendomsutvikling, 2. Transport, 3. Energibruk, 4. Materialbruk, 5. Forbruk og avfall og 6. Miljøtiltak internt i Bratsberg Gruppen. Bratsberg Gruppen er en Miljøfyrtårn-bedrift. Gjennom sin miljøstrategi ønsker Bratsberg Gruppen å bidra til en bærekraftig utvikling. For våre kunder er fokus på arealeffektivitet grunnlaget for optimale leiekostnader. Ved utvikling av eiendommer som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi, bidrar vi til langsiktig bærekraft kombinert med attraktive bygg for våre leietakere. Gjennom samarbeid med andre private aktører, ulike offentlige forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrensene ønsker vi å bidra til å styrke konsernets næringsparker som attraktive etableringssteder for nye virksomheter. Det er ikke forhold ved virksomheten som kan medføre betydelig miljøpåvirkning. Virksomheten tilfredsstiller de krav som stilles med hensyn til å begrense forurensingen av det ytre miljøet. Arbeidsmiljø I konsernet er det ansatt ni personer på full tid. Konsernet arbeider aktivt for å fremme likestilling og likeverd og tolererer ikke noen form for diskriminering. Alle medarbeidere har krav på lik og rettferdig behandling uavhengig av bakgrunn, hudfarge, etnisitet, politisk oppfatning og livssyn.

42

Bratsberg Gruppen

Konsernet har fokus på å legge til rette for gode arbeidsmiljøer, og styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som godt. Ved fremtidige ansettelser tar selskapet sikte på å rekruttere det underrepresenterte kjønn ved ellers like kvalifikasjoner. Foretaksstyring Bratsberg Gruppen ønsker å opprettholde høy tillit blant eiere, långivere, leietakere og i de lokalsamfunn hvor vi er engasjert, og tilstreber derfor god eierstyring og selskapsledelse. Veksten i norsk økonomi er avtakende, og Norge er nå inne i en lavkonjunktur selv om enkelte indikatorer igjen peker i positiv retning. På tross av lavere vekst i norsk økonomi ble 2016 nok et godt år for næringseiendom. Årsakene til dette var blant annet god tilgang på fremmedkapital og fortsatt lave markedsrenter. Risikoforhold Konsernets risiko er knyttet til tre hovedforhold: • Markedsmessig risiko • Finansiell risiko • Operasjonell risiko Det samlede transaksjonsvolumet i det norske markedet for næringseiendom har vært robust i 2015 og 2016. Etterspørselen etter nærings­eiendom som investeringsobjekt var høy både blant norske og internasjonale investorer. Prisene viste en økende tendens, og det fant sted en verdiøkning på nærings­ eiendom innenfor de fleste segmenter og geografiske områder. Den viktigste faktoren bak prisøkningen var et fallende avkastningskrav, primært som følge av fortsatt lave markedsrenter. Dog ser vi nå en mulig oppadgående tendens i markedsrenten. Konsernets markedsrisiko Ved årsskiftet kommer 77 % av konsernets leieinntekter fra nærings- og handelseiendommer i Grenlandsregionen,


der kontoreiendommer utgjør den største andelen. Leietakerne er både offentlige etater og private selskaper. Leiekontraktene har en balansert forfallstruktur. Leiekontraktenes størrelse er også balansert mellom mindre og større leietakere. Ingen av kontraktene er av en størrelse som enkeltvis representerer betydelig risiko. 23 % av leieinntektene kommer fra konsernets logistikkpark. Denne har en strategisk beliggenhet i umiddelbar nærhet av Herøya Industripark, Norges største industriområde. I tillegg til eksisterende leietakere har parken et betydelig vekstpotensial. Risikoen for vesentlig økt ledighet og store inntektsfall i porteføljen vurderes som begrenset. Finansiell risiko Den største finansielle risikoen for konsernet Bratsberg Gruppen er knyttet til konsernets tilgang til og prisen på finansiering i bankog kapitalmarkedet. Prisen på finansiering avhenger av markedsrentene og den kredittmarginen som konsernet må betale. Kredittmarginen er bestemt av konsernets kredittverdighet og det generelle tilbudet av og etterspørsel etter kreditt. Konsernets rentenivå viste en viss oppadgående trend i 2016, i hovedsak knyttet til økende marginkrav hos våre hovedbankforbindelser. Konsernets finansielle risiko kan deles i: • Likviditetsrisiko • Renterisiko • Kredittrisiko Likviditetsrisiko knyttes til konsernets evne til å betjene betalings- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Styret har fokus på å dempe risikoen gjennom løpende realisering av prosjekter for å sikre likviditetstilgang, løpende nedbetaling av gjeld for å redusere belåningsgraden samt å inngå langsiktige låneavtaler med anerkjente finansinstitusjoner.

Med renterisikoen menes endringer i konsernets kontantstrøm, resultat og egenkapital som følge av rente­endringer i det kort- og langsiktige rente­markedet. Gjennomsnittsrenten for konsernets låneportefølje var ved årsskiftet ca 3,1 %. Konsernet hadde ved årsskiftet renteswapavtaler for NOK ca 150 mill. Disse utløper i 2021. Konsernets kredittrisiko knytter seg primært til risikoen for å bli påført tap som følge av at leietakerne ikke betaler den avtalte leie. Det er etablert gode rutiner i forbindelse med inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer, og det har i de senere år vært relativt lave tap på leiekrav. Risikoen for at konsernet skal bli påført betydelige tap som følge av betalingsmislighold blant leietakerne, vurderes som moderat. Operasjonell risiko Konsernets operasjonelle risiko er primært knyttet til at medarbeidere og systemer for forvaltning av virksomheten ikke skulle fungere som forutsatt. Det er fokus på å organisere forvaltning og drift slik at risikoen knyttet til enkeltpersoners aktiviteter og fravær er relativt lav. Styrets bekreftelse Styret bekrefter at konsernets og datterselskapers årsregnskap for 2016 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Det har ikke inntrådt andre forhold etter årsskiftet som er av vesentlig betydning for å bedømme konsernets stilling, eller som vesentlig påvirker styrets vurdering av konsernets fremtidsutsikter. Styret mener at konsernets aktiviteter i 2017 vil vise tilfredsstillende lønnsomhet. Styret foreslår at årets resultat disponeres som vist i resultatregnskapet. Årsrapport 2016

43


Resultatregnskap – morselskap og konsern MORSELSKAP

KONSERN

2016

2015

BELØP VISES I TUSEN KR

0 0

0 0

0 0 0 0 3 956 3 956

0 0 0 4 560 1 027 5 587

-3 956

-5 587

31 369 1 342 30 027

4 078 1 304 2 774

26 071

-2 812

Ordinært resultat før skattekostnad

-1 094

41

Skattekostnad på ordinært resultat

27 165

-2 853

NOTE

2016

2015

Driftsinntekter

44

68 287

0

-42 122 27 165

-2 853 -2 853

Bratsberg Gruppen

Driftsinntekter Sum driftsinntekter

112 652 112 652

97 051 97 051

0 8 857 16 209 0 18 290 43 356

11 285 6 992 9 871 0 9 225 37 373

69 296

59 678

2 755 25 129 -22 374

240 25 488 -25 248

46 922

34 430

8 613

-2 126

Årsresultat

38 310

36 556

Fordeling Majoritetsinteresser

38 310

36 556

Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader

3

4 6 6 4

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter

Overføringer og disponeringer Tilleggsutbytte Overføringer annen egenkapital Sum disponert

2 2

5


Balanse – morselskap og konsern MORSELSKAP

2016

KONSERN

2015

BELØP VISES I TUSEN KR

NOTE

2016

2015

6 6

0 22 574 22 574

0 17 732 17 732

6,15

849 637

834 931

6,15 6,15

12 354 1 984 863 974

12 901 1 470 849 301

7

0 0 11 585

0 0 20 391

13 583 50 2 252 27 470

9 020 50 2 876 32 336

914 018

899 370

8,15

6 767

49 999

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

15 10

19 036 1 662 20 699

28 113 79 060 107 174

Bankinnskudd, kontanter og lignende

11

22 371

11 757

49 836

168 930

963 854

1 068 300

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

1 094 0 1 094

0 0 0

869

1 132

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

0 0 869

0 0 1 132

Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar ol Sum varige driftsmidler

97 090 5 038 340

132 493 2 849 200

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap

1 810 0 0 104 278

676 0 0 136 217

Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

106 242

137 350

Sum anleggsmidler

7 9

Omløpsmidler 0

0

0 5 341 5 341

0 4 077 4 077

632

129

5 973

4 206

112 215

141 556

Prosjekter under utvikling

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Årsrapport 2016

45


Balanse – morselskap og konsern MORSELSKAP 2016

KONSERN 2015

BELØP VISES I TUSEN KR

NOTE

2016

2015

12,13

826

48 319

20 330

21 690

21 156

70 010

Egenkapital Innskutt egenkapital 826

48 319

Aksjekapital

20 330

21 690

Overkurs

21 156

70 010

Sum innskutt egenkapital

12

Opptjent egenkapital 45 592

40 253

Annen egenkapital

170 126

148 881

45 592

40 253

Sum opptjent egenkapital

12

170 126

148 881

66 748

110 263

Sum egenkapital

191 281

218 891

57 510

50 342

57 510

50 342

Gjeld Avsetninger for forpliktelser 0

0

Utsatt skatt

6

0

0

Sum avsetning for forpliktelser

0

10 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

15

657 004

723 243

42 596

20 825

Øvrig langsiktig gjeld

16

20 589

31 139

42 596

30 825

Sum annen langsiktig gjeld

677 594

754 382

Leverandørgjeld

4 667

14 719

Skyldige offentlige avgifter

4 041

1 037

28 761

28 928

37 469

44 685

Sum gjeld

772 573

849 409

Sum egenkapital og gjeld

963 854

1 068 300

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

46

629

317

0

0

2 243

151

Annen kortsiktig gjeld

2 872

468

Sum kortsiktig gjeld

45 467

31 293

112 215

141 556

Bratsberg Gruppen

17


Bratsberg Gruppen AS – kontantstrømoppstilling MORSELSKAP

KONSERN 2016

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 26 071

Årsresultat før skatt

46 923

Ordinære avskrivninger

16 209

Netto gevinst/tap ved salg av driftsmidler

Tap ved salg av aksjer

(31 301)

(39 065) 121

Inntektsført utbytte/konsernbidrag

Resultat fra tilknyttet selskap

Endring i kundefordringer

3 970

312

Endring i leverandørgjeld

(9 984)

713

Endring i andre tidsavgrensningsposter

(4 332)

Sum egenkapital

11 982

(4 205)

(1 859)

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 999) – – 4 077

Endring langsiktige fordringer

(7 570)

Innbetalinger ved salg av eiendom

167 748

Utbetalinger ved investeringer i varige driftsmidler

(52 215)

Mottatt utbytte

6 773

Utbetalt utbytte

(268)

Innbetaling ved salg av aksjer

2 536

Utbetaling ved kjøp av aksjer

(62)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

(19 386) 97 618

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 770

Endring langsiktig gjeld

(98 986)

4 770

Netto kontantstrøm fra finansieringssaktiviteter

(98 986)

503

Netto endring i likvider i perioden

10 614

129

Beholdning av likvider 01.01

11 757

632

Beholdning av likvider 31.12

22 371

Årsrapport 2016

47


April 2017 Styret i Bratsberg Gruppen AS

Petter K. S. Øygarden Styrets leder

Pål Asbjørn Øygarden Styremedlem

Ronnie Byhre Egeland Styremedlem

Vidar Lyhus Styremedlem

Thomas Kittilsen Zandjani Styremedlem

48

Bratsberg Gruppen


Bratsberg Gruppen AS -----------------------------------------------------------------------------------------------------Noter til regnskapet for 2016

Note 1 Rapporteringsenhet og regnskapsprinsipper Rapporteringsenhet Basis for konsolidering Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Foretaket ble pliktig til å utarbeide konsernregnskap i 2016. Konsernregnskapet omfatter Bratsberg Gruppen AS og datterselskapene. For nærmere informasjon om hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet vises det til note 7.

Regnskapsprinsipper 1.1 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Bratsberg Gruppen AS og selskaper som Bratsberg Gruppen AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Eventuelle minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Minoritetsinteressene inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av kjøp av datterselskaper. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi i oppkjøpsanalysene, men presentert til nominell skattesats. Goodwill består i sin helhet av differansen mellom nominell utsatt skatt og nåverdien av utsatt skatt. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved salg av datterselskaper blir konsernets gevinst ved salget klassifisert som annen driftsinntekt. Ved eventuelt tap inngår dette i annen driftskostnad. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealiserte gevinster og tap er eliminert. 1.2 Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 1.3 Tilknyttet selskap I konsernregnskapet vurderes tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet etter egenkapitalmetoden. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i de underliggende selskap med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Viser til kommentar i note 7 om tilknyttede selskaper som er bokført til anskaffelseskostnad. 1.4 Prinsipper for inntektsføring Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Forskjellen mellom refunderte felleskostnader og kostnadsførte felleskostnader er nettoført som annen driftskostnad. Årsrapport 2016

49


Utbytte fra andre selskaper inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen. Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper er i selskapsregnskapet inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utdelingene andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital. Den overskytende del er fratrukket investeringens verdi i balansen. 1.5 Ansatteytelser Innskuddsbasert pensjonsordning De ansatte i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning som er i tråd med lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Innskuddene betales til pensjonsforsikringsordninger. Når innskuddene er betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktelser. Innbetalinger til innskuddsbaserte pensjonsordninger belastes resultatregnskapet for den perioden innskuddet gjelder. 1.6 Skatter Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført for samtlige selskaper når det er sannsynlig at konsernet som helhet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelene. Ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel på midlertidige forskjeller er det benyttet fremtidig skattesats. Utsatt skattefordel og utsatt skatt føres opp til nominelle verdier og er klassifisert som henholdsvis finansielt anleggsmiddel og langsiktig forpliktelse i balansen. 1.7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatført. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert eventuelle avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Ved anskaffelse av sammensatte driftsmidler med betydelige komponenter med vesentlig forskjellig brukstid, dekomponeres anskaffelsen og komponentene henføres til relevant avskrivningsgruppe. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over forventet brukstid. Ved beregning av årlige avskrivninger tas det hensyn til fremtidig utrangeringsverdi på byggmassen. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirkning eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. 1.8 Goodwill Goodwill tilsvarer differansen mellom utsatt skatt målt til nominell verdi og nåverdi på oppkjøpstidspunktet. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. 1.9 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 50

Bratsberg Gruppen


Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet 1.10 Prosjekter under utvikling Prosjekter under utvikling regnskapsføres til akkumulert anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært påkrevd. 1.11 Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 1.12 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, og det er sannsynlig (mer trolig enn det motsatte) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger vurderes ved hver balansedato og justeres for å reflektere oppdatert beste estimat. 1.13 Betingede forpliktelser og eiendeler Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er derimot avsatt for forpliktelser hvor det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen. Det er i note opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak for betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for oppgjør av forpliktelsen er svært lav. En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet. 1.14 Hendelser etter balansedagen Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden opplyses i note dersom dette er vesentlig. 1.15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man rapporter kontantstrømmer fra operasjonelle, investerings og finansieringsaktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Årsrapport 2016

51


Note 2

Note 3

Sammenslåtte poster i resultatregnskapet Finansinntekter består av: Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter

Morselskapet 2016 2015 31 301 4 077 67 1 31 369 4 078

Konsernet 2016 2015 1 859 896 178 62 2 755 240

Finanskostnader består av: Rentekostnad Rentekostnad konsern Tap ved salg av aksjer Sum finanskostnader

Morselskapet 2016 2015 293 1 304 1 049 1 342 1 304

Konsernet 2016 2015 25 008 25 488 121 25 129 25 488

Fordeling av salgsinntekter på virksomhetsområde og geografisk marked Fordeling på virksomhetsområde Leieinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av eiendommer Sum salgsinntekter

Morselskapet 2016 2015 -

Konsernet 2016 2015 73 287 56 821 12 123 300 125 39 065 27 981 112 652 97 051

Konsernet har ikke inntekter som stammer fra andre land enn Norge.

Note 4

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk

Morselskapet 2016 2015 -

-

Konsernet 2016 2015 6 708 5 851 1 062 929 103 97 984 115 8 857 6 992 9

8

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2016. Styrets leder er ansatt og lønnet i datterselskapet Bratsberg Eiendom Drift AS. Kostnadsførte honorarer til revisor: Revisjonstjenester inkl. teknisk bistand årsoppgjør Skatte- og avgiftstjenester Andre tjenester Sum

52

Bratsberg Gruppen

Morselskapet 2016 2015 35 58 351 28 386 86

Konsernet 2016 2015 444 389 145 119 709 195 1 298 704


Note 5

Skatter og skattekostnad Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Omløpsmidler Anleggsmidler Regnskaps-/ skattemessige avsetninger Gevinst- og tapskonto Fremførbart underskudd Netto midlertidige forskjeller Netto 24% / 25% utsatt skatt Ikke balanseført utsatt skattefordel Balanseført utsatt skatt / utsatt skattefordel

Morselskapet 2016 2015 -4 560 -4 560 -4 560 -4 560 -1 094 -1 140 1 140 -1 094 -

Spesifikasjon av skattemessig resultat, betalbar skatt og årets skattekostnad Ordinært resultat før skatt Inntektsført utbytte/konsernbidrag Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt Øvrige permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt / Betalbar skatt Endring utsatt skatt Resultatført skattekostnad

Forklaring av effektiv skattesats: 25% / 27% skatt av resultat før skatt For lite/for mye (-) avsatt skatt tidligere år Skatteeffekt av permanente forskjeller Effekt av konsernposter Skatteeffekt av ikke balanseført skattefordel Øvrige effekter (herunder endring skattesats) Resultatført skattekostnad Effektiv skattesats

Konsernet 2016 2015 -77 39 651 269 109 239 305 -2 064 -672 33 678 26 009 -61 020 -102 923 239 626 201 370 57 510 50 342 57 510 50 342

Morselskapet Skattekostnad Grunnlag 25% 26 071 6 518 -31 300 -7 825 5 230 1 308 -1 094 -1 094

Morselskapet 2016 2015 6 518 -759 -6 518 -1 094 709 91 -1 094 41 -4 % 1%

Betalbar skatt i balansen

-

Konsernet 2016 2015 11 731 9 296 1 628 -2 686 -8 047 -248 118 -1 811 -3 492 8 613 -2 126 18 % -6 %

Årsrapport 2016

53


Note 6

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Anskaffelsekost pr. 01.01 Tilgang i året Tilgang ved oppkjøp Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12 Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 31.12

Goodwill 18 832 5 709 24 541 -1 967

Balanseført verdi 31.12 Avskrivninger i året Nedskrivninger i året Avskrivningssatser

22 574 868 25 år

Goodwill er i sin helhet knyttet til differansen mellom nåverdi på utsatt skatt og nominell skattesats ved historiske oppkjøp. Reversering av den utsatte skatten har en lang tidshorisont og det er derfor benyttet en avskrivningstid på goodwill på 25 år. Goodwill 4 291 8 034 4 654 5 595 22 574

Goodwill spesifisert pr kjøp: Porselensfabrikken Næringspark AS Kjørbekk Næringspark AS Grenland Logistikkpark AS Nenset Næringspark AS Sum balanseført goodwill pr 31.12.16

Varige driftsmidler Anskaffelsekost pr. 01.01 Tilgang i året Tilgang ved oppkjøp Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31.12 Tidligere oppskrivninger Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi 31.12 Avskrivninger i året Avskrivningssatser

Bygg

Tomt

815 699 12 059 55 095 -21 424 861 430 -82 385

81 411 1 268 5 724 -17 812 70 591 -

779 045 14 591 0-50 år

70 591 -

Konsernet Maskiner og Driftsløsøre, Anlegg inventar ol. 13 676 2 576 359 571 13 676 3 505 -1 322 -1 522 12 354 547 25 år

1 984 204 3-10 år

Sum 913 362 13 686 61 390 -39 236 949 202 -85 229 863 975 15 342

Bygg inkluderer teknisk anlegg og avskrives over 0-50 år. Utrangeringsverdien på byggene forventes å minst tilsvare opprinnelig kostpris slik at det vesentligste av bygningsmassen ikke avskrives. Maskiner og anlegg gjelder energisentral som avskrives over forventet levetid på 25 år.

54

Bratsberg Gruppen


Note 7

Aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper: Bratsberg Næringseiendom AS Bratsberg Utvikling AS Bratsberg Eiendom Drift AS Sum kostpris datterselskaper Nedskrivning datterselskaper Balanseført verdi av datterselskaper

Forretningskontor Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn

Eierandel/ st.andel 100 % 100 % 100 %

Kostpris 87 659 9 301 130 97 090 97 090

Eierandel/st.andel 2016 2015 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

I tillegg inngår følgende selskaper i konsernet: Bratsberg Næring AS Bugten AS Grenland Logistikkpark AS Kjørbekk Næringspark AS Klosterøya Næringspark AS Nenset Næringspark AS Norrøna Brygge AS Porselensfabrikken Brygge AS Porselensfabrikken Energi AS Porselensfabrikken Næringspark AS Porsgrunn Bolig AS Vestrgate 44 AS

Aksjene i Bugten AS og Porsgrunn Bolig AS ble utdelt som utbytte den 20.12.16. Selskapenes resultater i 2016 er inkludert i konsernregnskapet. Investeringer i tilknyttede og øvrige selskaper: Convisto AS Havneparken AS Smietangen Utbygging AS Kostpris tilknyttede selskaper Bratsberg Gruppen AS I tillegg inngår følgende tilknyttede selskaper i konsernet: Klostergata 30 AS Menstad Næringspark AS Skomværkvartalet Utbygging AS Øya Utbygging AS Sum kostpris øvrige aksjer Nedskrivning datterselskaper Balanseført verdi av øvrige aksjer

Forretningskontor Asker Porsgrunn Porsgrunn

Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn

Eierandel/ st.andel 20 % 40 % 25 %

50 % 50 % 100 % 50 %

Kostpris 200 40 100 340 142 8 558 30 2 515 11 585 11 585

Det er totalt inntektsført TNOK 1 859 i resultatandel fra Klosterøya Vest AS. Konsernet eide 35,03% av aksjene i selskapet frem til 20.12.2016, da aksjene ble delt ut som utbytte i forbindelse med omorganisering av konsernet. For de øvrige tilknyttede selskapene har resultatandelene i eierperioden vært uvesentlige. Disse investeringene er derfor bokført til anskaffelseskostnad. Anskaffelseskostnaden til Menstad Næringspark AS er justert med urealisert interngevinst ved salg av tomt.

Årsrapport 2016

55


Note 7

Forts. Mellomværende med selskap i samme konsern:

Selskap i samme konsern

Morselskapet Langsiktige fordringer 2016 2015 5 038 2 849

Konsernet Langsiktige fordringer 2016 2015 -

Selskap i samme konsern

Morselskapet Andre fordringer 2016 2015 5 230 4 077

Konsernet Andre fordringer 2016 2015 -

Selskap i samme konsern

Morselskapet Langsiktig gjeld 2016 2015 41 874 11 669

Konsernet Langsiktig gjeld 2016 2015 -

Bratsberg Gruppen AS har ikke hatt vesentlige transaksjoner med andre selskaper i konsernet i 2016.

Note 8

Prosjekter under utvikling

Konsernet 2016 2015 6 767 49 999

Prosjekt under utvikling

Som følge av at Bugten AS og Porsgrunn Bolig AS ble delt ut som utbytte den 20.12.2016 er prosjekt under utvikling vesentlig redusert i 2016. Bokført verdi av prosjektene til disse selskapene utgjorde på utdelingstidspunktet TNOK 49 226.

Note 9

Lån til tilknyttede selskaper: Andre kortsiktige fordringer består av: Fordring Havneparken AS Fordring Indre Havneby AS Fordring Klostergata 30 AS Fordring Klosterøya Vest AS Fordring Smietangen Utbygging AS Fordring Øya Utbygging AS Sum andre kortsiktige fordringer

Note 10 Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer består av: Forskuddsbetalte kostnader Fordring Teaterbygg AS Fordring salg av Teaterbygg AS Andre kortsiktige fordringer Krav på konsernbidrag Sum andre kortsiktige fordringer

56

Bratsberg Gruppen

Morselskapet 2016 2015 160 676 1 650 1 810 676

Konsernet 2016 2015 160 2 007 2 566 9 020 1 650 7 200 13 583 9 020

Morselskapet 2016 2015 111 5 230 4 077 5 341 4 077

Konsernet 2016 2015 24 26 21 204 54 844 1 638 2 986 1 662 79 060


Note 11 Bundne midler Bundne midler: Skattetrekksmidler på egen konto Sum bundne midler

Morselskapet 2016 2015 -

Konsernet 2016 2015 442 399 442 399

Note 12 Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.15 Kapitalnedsettelse (19.8.2016) Fisjon Indre Havneby Bolig AS (13.12.2016) Tilleggsutbytte (20.12.2016) Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.16

Aksjekapital 48 319 -47 319 -174 826

Morselskapet Overkurs Annen EK 21 690 40 253 47 319 -1 361 -858 -68 287 27 165 20 330 45 592

Sum 110 263 -2 393 -68 287 27 165 66 748

Selskapet fisjonerte den 13.12.2016 ut tomt, investering i datterselskap og fordring til selskapet Indre Havneby Bolig AS. Fisjonen er gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet. Tilleggsutbytte gjelder utdeling av aksjer og fordringer.

Egenkapital pr 31.12.15 Kapitalnedsettelse (19.8.2016) Fisjon Indre Havneby Bolig AS (13.12.2016) Tilleggsutbytte (20.12.2016) Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.16

Aksjekapital 48 319 -47 319 -174 826

Konsernet Overkurs Annen EK 21 690 148 881 47 319 -1 361 -858 -63 526 38 310 20 330 170 126

Sum 218 891 -2 393 -63 526 38 310 191 281

Note 13 Antall aksjer, aksjeeiere m.v Morselskapets aksjekapital er tnok 826 fordelt på 825 810 aksjer à kr 1. Selskapets aksjonær pr. 31.12.16 var: Conceptor Næringseiendom AS Øygarden Eiendom AS Sum

Antall aksjer 412 905 412 905 825 810

Eierandel 50 % 50 % 100 %

Stemme andel 50 % 50 % 100 %

Note 14 Pensjonsforpliktelser De ansatte i Bratsberg Eiendom Drift AS har en innskuddsbasert ordning. Årets pensjonskostnad omfatter årets innbetaling til den innskuddsbaserte pensjonsordningen.

Årsrapport 2016

57


Note 15 Langsiktig gjeld, trekkrettigheter, pantstillelser og garantier Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner

Morselskapet 2016

-

2015

Konsernet -

2016 536 836

2015 549 702

Gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner pålydende

Morselskapet 2016 2015 10 000

Konsernet 2016 2015 657 004 723 243

Pantsatte verdier er ført i balansen Tomter, bygninger Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar ol Prosjekt under utvikling Kundefordringer Sum bokført verdi av pantstilte eiendeler

Morselskapet 2016 2015 -

Konsernet 2016 2015 849 637 834 931 12 354 12 901 1 984 1 470 6 767 49 999 19 036 28 036 889 778 927 337

Morselskapet 2016 2015 5 745 2 689 41 874 11 669 722 722 42 596 20 825

Konsernet 2016 2015 5 745 8 064 8 064 2 689 9 000 4 000 3 525 10 640 20 589 31 139

Morselskapet 2016 2015 2 243 151 2 243 151

Konsernet 2016 2015 763 677 2 035 1 651 3 539 1 033 16 738 16 612 5 686 8 954 28 761 28 928

Note 16 Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld består av: Gjeld til Conceptor Eiendomsutvikling AS Gjeld til Betonmast AS Gjeld til Øygarden Eiendom AS Selgerkreditt ved kjøp av eiendom Gjeld til foretak i samme konsern Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

Note 17 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: Påløpne feriepenger og lønn Påløpne rentekostnader Avsetninger til påløpte kostnader Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

58

Bratsberg Gruppen


Ferjegata 5, 3921 Porsgrunn +47 35 56 95 90 post@bratsberggruppen.no www.bratsberggruppen.no

Profile for Indici

Bratsberg gruppen årsrapport 2016  

Bratsberg Gruppen Årsrapport 2016

Bratsberg gruppen årsrapport 2016  

Bratsberg Gruppen Årsrapport 2016

Advertisement