Page 1

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทอด

โดย นายสิริกฤช เงินชูศรี รหัสนักศึกษา 5311310832 วิชา ARTI3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 101 Contact E-Mail : sirikit.nge@gmail.com Publish Blog : http://arti3413-sirikit.blogspot.com/

สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2555


โดย : นายสิริกฤช เงินชูศรี รหัสนักศึกษา 5311310832 วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTI3413 กลุ่ม 101 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Contact E-Mail : sirikit.nge@gmail.com Publish Blog : http://arti3413-sirikit.blogspot.com/


ความเป็นมา ของทุเรียนทอด หลาย ปีที่ผ่านมาชาวสวนประสบปัญหาราคาผลผลิตทุเรียนตกต่่าเนื่องจากผลผลิตออกมาเกินความ ต้องการ ของตลาด เกษตรกรจึงได้คิดค้นน่าผลผลิตมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เป็น อย่างดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทุเรียนทอด สินค้า OTOP ของเมืองจันท์ ส่าหรับ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดนั้น เป็นอาหารขบเคี้ยวประเภทของว่าง ที่อุดมด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเรท และ วิตามินที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย ที่สามารถทดแทนของคบเคี้ยวหรืออาหารขยะที่วางขายในซูเปอร์มาร์เกต หรือ ร้านค้าทั่วไปที่เด็กหรือผู้ใหญ่ชอบบริโภคกัน โดยปัจจุบันทุเรียนทอดสามารถเก็บบริโภคถึง 90 วัน โดยไม่ ใส่สารกันบูด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทุเรียนทอดกรอบนี้จะเด่นตรงที่มีรสชาติ หวาน เค็ม มันและหอ ด้วยกลิ่นเฉพาะตัว อร่อยติดใจเมื่อได้ลิ้มลอง ประโยชน์ของทุเรียน ทุเรียนนั้นนอกจากจะน่ามารับประทานแล้ว ยังสามารถน่ามาท่าขนมต่าง ๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนอบแห้ง ทุเรียนฉาบ ฯลฯ สรรพคุณของทุเรียน - เนื้อทุเรียน รสหวานร้อน ท่าให้เกิดความร้อน แก้โรคผิวหนัง ท่าให้ฝี - หนอง แห้ง เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์ขับพยาธิ - เปลือกหนามทุเรียน รสเฝื่อน น่ามาสับแช่ในน้่าปูนใสใช้ชะล้างแผลที่เกิดจากน้่าเหลืองเสีย แผลพุพอง หรือน่ามาเผาท่าถ่านบด จนเป็นผงคลุกในน้่ามันมะพร้าวหรือน้่ามันงาลดความบวมพอง จากคางทูมและเผาเอาควันไล่ยุงและแมลง - ใบทุเรียน รสเย็นและเฝื่อน ใช้ต้มน้่าอาบแก้ไข้แก้ดีซ่านและเป็นส่วนผสมในยาขับพยาธิ - รากจากต้นทุเรียน ตัดเป็นข้อ ๆ ต้มให้เดือด ดื่มบรรเทาอาการไข้และรักษาอาการท้องร่วง


ตัวอย่างสินค้าที่มามาพัฒนา

ประเภท: ของรับประทานเล่น วัสดุหลัก: ทุเรียน สถานะ: ทุเรียนทอด ส่วนประกอบ ในการทาทุเรียนทอด 1. เนื้อทุเรียนที่ยังไม่สุก (แต่ก็ไม่ดิบเกินไป) ทุเรียนแก่ 85-95% ลูกใหญ่ยิ่งดี จะได้เนื้อทุเรียนมาก 2. น้่ามันปาล์ม อุปกรณ์ที่ใช้ 1. เตา หรือเตาแก๊ส 2. กระทะ 3. กระชอน 4. กะละมัง 5. ที่สไลด์ทุเรียน 6. กระดาษซับมัน 7. กระดาษทิชชูชนิดซับมัน8. มีด9. เขียง10. ตะกร้า11. ถุงหรือภาชนะที่บรรจุ ขั้นตอนและวิธีทา 1. แกะเนื้อทุเรียนออกจากพู เอาเมล็ดออก ควรท่าเบามืออย่าให้เนื้อช้่ามากนัก 2. หั่นเนื้อทุเรียนให้เป็นชิ้นบาง ๆ ขนาดสม่่าเสมอกัน จะหั่นเป็นแว่นหรือจะหั่นเป็นชิ้นยาวแบบกล้วยแขกก็ ได้ แต่หั่นให้บาง และควรหั่นเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อความสวยงาม หั่นแล้วแยกพวกระหว่างชิ้นเล็ก และชิ้นใหญ่ เวลาทอดจะได้สุกพร้อม ๆ กัน 3. ใส่น้่ามันพืชลงในกระทะตั้งไฟให้ร้อนจัด แล้วน่าชิ้นทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปทอด พร้อมกับหรี่ไฟให้ลงปาน กลาง คอยกลับชิ้นทุเรียนให้เหลืองสุกทั่วกัน 4. ตักขึ้นให้สะเด็ดน้่ามัน แล้ววางบนภาชนะหรือถาดที่มีกระดาษซับมันรองอยู่ (ถ้าหาไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู หรือกระดาษที่ขาวสะอาดรองแทน) 5. ทิ้งให้เย็น และสะเด็ดน้่ามันมากขึ้น น่ามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิท


ปัญหาโครงสร้างการใช้งานของตัวสินค้า - ตัวสิ้นค้าไม่มีกล่องท่าให้เวลาโดนกระแทกแล้วท่าให้สิ้นค้าแตกละเอียด - ตัวสิ้นค้าไม่มีโลโก้ แนวทางการแก้ปัญหาตัวสิ้นค้าไม่มีกล่อง - ท่ากล่องส่าหรับใส่ทุเรียนทอดขึ้นมา - สร้างแบรนด์ให้จ่าได้ กาหนดแบบโครงสร้างหลักของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ - เทคนิคการบรรจุ: กล่องมีลักษณะเป็นฝาเปิดปิดทางด้านบนของตัวกล่อง - ใช้เทคนิค/วิธีการบรรจุสิค้า: ใช้มือทุกขั้นตอน - บรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุ: กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม - ขนาด : 4x14x4 - สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์: สีน้่าตาล - ระบบการพิมพ์ที่ใช้: ระบบการพิมพ์สี 6 สี


Preview/Virtual Model

ด้านซ้าย

ด้านหน้า

ด้านขวา

ด้านหลัง

ด้านบน

ด้านล่าง


การออกแบบกราฟฟิกแสดงบุคลิคเฉพาะ - ภาพประกอบ: ตัดทอนรูปมากจากรูปทุเรียน - ข้อความ/ชื่อสินค้า: crispy-du - ชื่อโลโก้สินค้า: crispy-du


Moodboard


Model Preview


โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทอด  
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทอด  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนทอด นายสิริกฤช เงินชูศรี ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยางัยราชภัฏจันทรเกษม

Advertisement