Page 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University Animation Design ARTI3322 โดย นางสาว ศิริจัน ทร์ ศรีรักษา รหัส 5213000531 กลุ่ม 201


Mascot: น้องแว่น ขยาย งานประกอบออกแบบ Mascot ของงานมหกรรมงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2556 โดย นางสาว ศิ ริ จั น ทร์ ศรี รั ก ษา รหั ส 5213000531 กลุ่ ม 201

แนวคิดการออกแบบ น้องแว่นขยาย ได้นาเอา แว่นขยาย มาทาเป็น Mascot เพราะเหมือนนามาค้นหา สารวจ ความรู้และขยายความรู้ ของนักวิจัยเพื่อให้แสดงถึงความก้าวหน้าของประสิทธิภาพ และมีลักษณะเป็นกันเอง ร่าเริงเพื่อ เข้าถึงกลุ่มเด็กๆ ที่อยากจะเป็นนักวิจัยในอนาคตเพื่อจะได้สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่าและเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ


ภาพที่ 1 แบบร่ า งmascot น้ อ งแว่ น ขยาย


ภาพที่ 2 แบบร่ า งmascot น้ อ งแว่ น ขยาย


mascot น้องแว่นขยาย  

mascot น้องแว่นขยาย โดย น.ส. ศิริจันทร์ ศรีรักษารหัส 5213000531 กลุ่มเรียน 201 ภาคเรียนที่ 3/2555 สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ มห...

Advertisement