Page 1

ขั้นตอนการทําwordpressthai วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 กลุ่มเรี ยน 101 เสนอ อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร จัดทําโดย นางสาวศิริจนั ทร์ ศรี รักษารหัส 5213000531 สาขาวิชา ออกแบบศิลปกรรมแขนง นิเทศศิลป์


วิธีการใช้งาน WordpressThaiAcademyEdition เริ่ มจากการดาวน์โหลดข้อมูลจาก wordpressthai.com จากนั้นจัดการ Extract ไฟล์ลงเครื่ อง ขั้นตอนต่อไปคลิกที่ usbwebserver จะได้ดงั ภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกที่คาํ ว่า Localhost เพื่อเริ่ ม เข้าสู่การปรับแต่งเว็บ


ซึ่ งที่ตอ้ งทําต่อไปคือคลิกที่ลิ้ง localhost:8080 เพื่อเริ่ มต้น

จากนั้นใส่ ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ ในที่น้ ีคือ admin เมื่อเสร็ จแล้วจะเข้าสู่ระบบจัก การเว็บเมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถเพิ่ม จัด ปรับแต่ง ได้ตามความต้องการ ทดลองปรับเปลี่ยนและ เพิ่มเติมข้อมูลลงไป เพื่อเป็ นการศึกษาการทํางาน


จากนั้นขั้นตอนที่จะทํา เราก็จะมาปรับปรุ ง เพิ่มเติมในเว็บบล็อกของเรามีข้ นั ตอนการทํา ดังนี้ ขั้นตอนแรกการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง Theme ให้แตกต่างจากของเดิม อัพโหลด Theme ที่ตอ้ งการ Theme ที่อพั โหลดมาจาก Theme ใหม่ล่าสุ ด

ขั้นตอนต่อไปการอัพโหลด Theme เข้ามาในหน้าเว็บของเราแล้วไปดาวน์โหลดและทําการ ติดตั้ง เพื่อนํามาใส่ ในชุดกราฟิ กบล็อกแล้วนํา Theme ขึ้นใช้งานในเว็บบล็อกของเรา ตามที่เรา ต้องการ


หลังจากนั้น เราได้ทาํ การออกแบบ ส่ วนหัวของหน้าเอกสารเว็บ และปรับขนาดให้พอเหมาะ หรื อตามความต้องการของเราต่อไปปรับรู ปแบบในลักษณะที่เราต้องการลงใน โปรแกรม Photoshop


จากนั้นรู ปแบบที่เราได้ทาํ การตกแต่งหรื อที่ปรับปรุ งจากส่ วนหัวของเอกสารเว็บบล็อกเดิม ได้ ออกมาเป็ นรู ปแบบที่เราต้องการเรี ยบร้อย ดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอนต่อไปเราได้ปรับแต่ง พื้นหลังของเว็บบล็อกให้ออกมาแต่งต่างจากเดิม เราได้ทาํ การ ออกแบบตามความต้องการของเราในรู ปแบบที่คล้ายคลึงกับส่ วนหัวของเอกสารเว็บ การ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Photoshop เช่นเดียวกับในส่ วนหัว เพื่อให้ Theme ของเราดูแตกต่าง จาก Theme ที่เราได้ดาวน์โหลดมาใช้ในเว็บบล็อกของเรา ดังภาพด้านล่าง


Theme ที่เราทําการตกแต่งหรื อปรับปรุ งแก้ไขจากของเดิมให้ออกมาเป็ นในลักษณะที่เรา ต้องการ เสร็ จเรี ยบร้อย ดังภาพด้านล่างนี้


ภาพด้านล่างนี้ คือการแทรกข้อหัวต่างๆมาลงบล็อกเมนูขา้ ง : widgets ของเว็บบล็อกให้ดูมี เนื้อหามากขึ้น

ขันตอนต่ ้ อไป คือ ภาพหน้ าหลักของเว็บบล็อกที่เสร็จสมบรูณ์

Sirichan Wordpress themes Design  

Sirichan Wordpress themes Design โดย น.ส. ศิริจันทร์ ศรีรักษา รหัส 5213000531 กลุ่มเรียน 101 ภาคเรียนที่ 3/2555 สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนง ออกแบ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you