Page 1

АҦсуа бызшәа аҿиара аҳәынҭқарратә фонд Abhaz Dilini Geliştirme Devlet Fonu

ИСҴОИТ АҦСУА БЫЗШӘА ABHAZCA ÖĞRENĠYORUM

Акәа – 2007 Suhum - 2007


Ҳаmыр зқәу ашызцәа!

Уажәы шәара шәнапаҿы ишәкуп аҧсуеи аmырқәеи бызшәақәа рыла еиқәыршәоу ацхыраагза. Ари ацхыраа-гза Аҧсуа бызшәа aҿuapa аҳәынmқарратә фонд аҿы иаҧҴоу аудиоурокқәа ржурналтә вариант ауп. Аудиоурокқәеи ацхыраагзеи ишәырmоит аҧсуа шьmыбжьқәеи аҧсуа нба-нқәеи рзы еизаку адыррақәа. Аудиоурокқәа рҿы шәара ишәаҳауеит аҧсуа шbmыбыжьқәа рҳәашьа, ацхыраагзасы шәара ижәбоит анбанқәа рҩышьа. Ҳгәы иаанагоит ари ацхыраагзеи аудиоурокқәеи аҧсуа бызшәа зҴарц зmаху зегьы рзы ихәарmахап ҳәа. Ишәзеигьаҳшьоит ақәҿиарақәа!

Değerli arkadaşlar

Şu an elinizdeki kitap Abhazca öğrenmek için Türkçe ve Abhazca yardımcı araç olarak hazırlanmıştır Bu yardımcı kitapçık Abhaz dilini geliştirme fonunda hazırlanan sesli derslerin kitap versiyonudur. Sesli dersler ve yardımcı araçlarımız size Abhazca sesleri ve harfleri öğrenmenizde yardımcı olacaktır. Sesli derslerimizde Abhazca seslerin nasıl telaffuz edildiğini, kitapçığımızda ise Abhazca harflerin nasıl yazıldığını göreceksiniz. Bu sesli ders araçlarımızın ve kitapçığımızın Abhazca öğrenmek isteyen herkese faydalı olacağı düşüncesiyle. Başarılar diliyoruz!

1


Актәи аурок Birinci ders Değerli dinleyenler! Abhazca öğrenim derslerimizin ilk etabına baĢlıyoruz. Bu etap Abhaz dilinin gramerine ayrıldı. Abhaz alfabesinin temelinde kiril alfabesi grafiği yatmaktadır. Alfabesi 64 sesten oluĢmaktadır. Onlardan 62 si ses sayılır, öteki ikisi iĢaret olarak geçer, dudak yuvarlatan: ә - dudak yuvarlama iĢareti bazı seslerin oluĢmasını sağlar. Ь - ise yumuĢatma iĢareti olarak kullanılır. Abhaz alfabesinin telaffuzundaki özellik bütün sessiz seslerin I Ы sesiyle telaffuz edilmesidir. Abhaz alfabesine özel bütün seslerimizi derslerimizde ayrıntılı olarak iĢleyeceğiz. Ama öncesinde Türkçe seslerle ortak olanları Ģöyle kısaca gözden geçirip sonrasında Abazaca’ ya has seslerimizi öğrenmeye geçelim.

A-A Б-В B-V Г-G

M-M H-N O-O Ц-Р

ҕ-Ğ

C-S

Д-D E-E Жь - J 3-Z И-i Қ-К Л-L

Ҭ-Т y-U Ҳ-Н Шь - ġ ы-I Џь - С P-R

ġimdi Ы, sesinden kelimelerimizi söyleyeceğim, sizde dikkatli olun, dinleyin ve tekrarlayın:

акы - bir ахы - baĢ асы - kar

2


аты - baykuĢ анапы - el ампыл - top амшын - deniz агылара - kalkmak, dikilmek ġimdi benim söylediğim kelimeleri önce dikkatle dinleyip, sonra benimle tekrarlayın: capa - ben yapa - sen (erkeğe) бара - sen (bayana) лара -o (bayana) иара - o (erkeğe) иара (ала) - o (köpek) дара - onlar ан - anne аб - baba анду - babaanne veya ana anne абду – dede ааи - evet амра - güneĢ амза - ay анбан - harf абзиа - iyi дарбан - kim иарбан - ne аҕба - gemi ақьаад - kağıt аҦа - oğul аҭаҭын - tütün ача - ekmek аҳа - armut аџьмa - keçi ақыҭа - köy

3


шьыжьбзиа – günaydın бзиара убааит бзиара ббааит

iyilik gör iyilik gör

-

(erkeğe) (bayana)

ġimdi, öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! capa СГЫЛОИТ - ben kalkıyorum. yapa угылоит - sen kalkıyorsun (erkeğe) бара бгылоит - sen kalkıyorsun (bayana) иара дгылоит - o kalkıyor (erkeğe) лара дгылоит - o kalkıyor (bayana) иара (ала) гылоит - o (köpek) kalkıyor Аслан, yapa угыл! Амра, бара бгыл! Capa аимаа сымоуп. Амш бзиан. Ала дууп.

Aslan, sen kalk! Amra, sen kalk! Benim ayakkabım var. Hava güzeldi Köpek büyük

Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! -

Ари дарбан? Ари Сельма лоуп. Ари дарбан? Ари Али иоуп. Шьыжьбзиа, Сельма! Бзиаpа убааит, Али.

Bu kim? Bu Selma. Bu kim? Bu Ali. Günaydın, Selma! Günaydın, Ali.

Böylece bu derste ortak seslerden oluĢan kelimelerin bir kısmını öğrendik. Bundan sonraki derslerimizde diğer seslere geçiyoruz. Lütfen kelimeleri ezberleyin ve devamlı tekrarlayın.

4


Аҩбатәи аурок Ġkinci ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye baĢlıyoruz. ġimdi öğreneceğimiz sesler: ҧ, П Dinleyin ve tekrarlayın: ҧ,ҧ,ҧ П,П,П Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҧа ҧа ҧа Па Па Па ҧы ҧы ҧы Пы Пы Пы Ġçinde ҧ geçen kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аҧа -oğul аҧара - para аҧара - atlamak аҧсабара - doğa аҧсла -Abhaz Аҧсны - Abhazya ахылҧа - Ģapka хҧа - üç ааҧын - ilkbahar аҧхын - yaz аҧра -yelken Ġçinde П geçen kelimeler dinleyin ve tekrarlayın: aпa - ince апырпыл - biber анапы - el ампыл - top исымоуп - bende var сгылоуп – dikiliyorum

5


Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak kelime gurubu kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! сара сҧа - benim oğlum yapa уҧа - senin oğlun (erkeğe) бара бҧа - senin oğlun (bayana) иара иҧа - onun oğlu (erkeğe) лара лҧа - onun oğlu (bayana) дара рҧа - onların oğlu ġimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa сыҧоит.

Ben atlıyorum

Уара аҧара умоуп.

Senin paran var

Ицеит аҧхынра.

Yaz geçti.

Иааит ҭагалан.

Sonbahar geldi

capa саҧсыуоуп - ben Abhazım yapa уаҧсыуоуп - sen Abhazsın (erkeğe) бара баҧсыуоуп - sen Abhazsın (bayana) иара даҧсыуоуп - o Abhaz (erkeğe) лара даҧсыуоуп - o Abhaz (bayana) Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! - Инал, yapa уаҧсыуоума?

Ġnal, sen Abhaz mısın?

- Ааи, сара саҧсыуоуп. - Уара уабанхои, Инал?

Evet, ben Abhazım. Sen nerede yaĢıyorsun Ġnal?

- Çapa Аҧсны сынхоит.

Ben Abhazya’da yaĢıyorum.

- Милана, бара баҧсыуоумa?

Milana, sen Abhaz mısın?

- Ааи, сара саҧсыуоуп.

Evet, ben Abhazım.

6


-Бара бабанхои, Милана?

Milana, sen nerede yaĢıyorsun?

-Capa Аҧсны сынхоит.

Ben Abhazya’ da yaĢıyorum.

Abhazca ҧ, П seslerini öğrenmiĢ bulunuyoruz. Biz artık bu sesleri, kelimeleri ve cümleleri ezberlediğinizi umut ediyoruz.

Ахҧатәи аурок Üçüncü ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün bu sesleri öğreneceğiz: Ҭ, T Dinleyin ve tekrarlayın: Ҭ, Ҭ, Ҭ

T, T, T

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҭa Ҭа Ҭа Ta Ta Ta Ҭы Ҭы Ҭы Ты Ты Ты Ġçinde Ҭ olan kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аҭак - cevap аҭуан -tavan ҭагалан -sonbahar аҭара -vermek асааҭ -saat аамҭа - zaman абысҭа -abısta

7


ауанҭа - ütü ауанҭара - ütülemek узусҭада - sen kimsin (erkeğe) бызусҭада - sen kimsin (bayana) Ġçinde T olan kelimeleri dinleyin ve tekrarlayın: аты - baykuĢ атама- Ģeftali итатоуп - yumuĢak сгылоит - kalkıyorum исфоит - yiyiyorum изгоит - götürüyorum избоит - görüyorum Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! capa суанҭа - benim ütüm yapa ууанҭа - senin utun (erkeğe) бара буанҭа - senin ütün( bayana) иара иуанҭа - onun ütüsü (erkeğe) лара луанҭа - onun ütüsü (bayana) дара руанҭа - onların ütüsü ġimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kumcağız Dinleyin ve tekrarlayın! Capa суанҭоит.

Ben ütülüyorum.

Иааит ҭагалан.

Sonbahar geldi.

Уара узусҭада?

Sen kimsin? (erkeğe)

Бара бызусҭада? Capa атама сфоит. Атама татоуп .

Sen kimsin? (bayana) Ben Ģeftali yiyiyorum. ġeftali yumuĢak.

8


Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın! - Уара узусҭада? - Capa Инал соуп. -

Sen kimsin? (erkeğe) Ben Ġnalım.

Инал, yapa уаҧсыуоума? Ааи, capa саҦсыуоуп. Уара уабанхои, Инал? Capa АҦсны сынхоит.

Ġnal, sen Abhaz mısın? Evet, ben Abhazım. Sen nerede yaĢıyorsun Ġnal? Ben Abhazya’da yaĢıyorum.

-Бара бызусҭада? -Capa Милана соуп.

Sen kimsin? Ben Milanayım.

-Милана, бара баҧсыуоума? -Ааи, сара саҦсыуоуп. -Бара бабанхои, Милана? -Capa АҦсны сынхоит.

Milana, sen Abhaz mısın? Evet, ben Abhazım. Milana, sen nerede yaĢıyorsun? Ben Abhazya’da yaĢıyorum.

Sizinle Abhazca’ ya has Ҭ, T seslerini öğrenmiĢ bulunuyoruz. Biz artık bu sesleri çok iyi biliyoruz, sesleri kelimeleri ve cümleleri ezberlediğinizi umut ediyoruz.

Аҧшьбатәи аурок Dördüncü ders Abhazca’ ya has sesleri öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdide sizi yeni seslerimizle tanıĢtırıyoruz: Ӡ, Ц, Ҵ.

Dinleyin ve tekrarlayın: Ӡ, Ц, Ҵ

3, Ц, Ҵ

3, Ц, Ҵ

Dinleyin, bu sesler hecelerde nasıl telaffuz ediliyor: Ӡа Ца

Ӡа Ӡа Ца Ца

Ҵа

Ҵа Ҵа 9


Ӡы Ӡы Ӡы Цы Цы Цы Ҵы Ҵы Ҵы Kelimeler Ӡ sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: азы - su азаза - çiy; kırağı азиа - göl азиас - akarsu азыс - oğlak азын -kış аҦсыз -balık аҦшза -güzel Kelimeler Ц sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: аца - viĢne, kiraz ацыца - turp ацха - bal амца - ateĢ амц - yalan ацара- gitmek Kelimeler Ҵ sesiyle. Dinleyin ve tekrarlayın: аҴла -ağaç аҴыс -kuĢ амҴ- karasinek амҴа- altında аҧынҴа -burun аҴыҵындра -çilek аҴкы - bayan elbisesi аҵара - öğrenim, öğrenmek

10


Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! аҵыс ҧшза - güzel kuĢ аҵла ҧшза - güzel ağaç азиа ҧшsa - güzel göl Yine öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa азба сакуеит. Capa азба сакзом. Иааит азынра.

Ben susadım. Ben susamadım KıĢ geldi.

Аҵкы цшзоуп. Capa сцоит. Амца еиқәуп.

Elbise güzel. Ben gidiyorum. AteĢ yanıyor.

ġimdide diyalogları dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! -

Инал, yapa азба уакуама? Man, capa азба сакзом. Аинар, yapa азба уакуама? Ааи, сара азба сакуеит.

Ġnal, sen susadın mı? Hayır, ben susamadım. Aynar, sen susadın mı? Evet, ben susadım.

- Сариа, бара аҵкы ҧшза бымоума? - Ааи, исымоуп. -

Милана, бара аҵкы ҧшза бымоума? Man, исымазам. Аслан, амца еиқәума? Man, амца еиқәзам.

- Аслан, амца еиқәҵа!

Sarıya, senin güzel elbisen var mı? Evet, var. Milana, senin güzel elbisen var mı? Hayır, benim yok. Aslan, ateĢ yanıyor mu? Hayır, yanmıyor. Aslan, ateĢi yak!

11


-

Елиз, бара аца бзиа иббома? Ааи, сара аца бзиа избоит. Амра, бара аца бзиа иббома? Man, capa аца бзиа избазом.

Yeliz, sen viĢne seviyor musun? Evet, ben viĢne seviyorum. Amra, sen viĢne seviyor musun? Hayır, ben viĢne sevmiyorum.

Abhazca alfabemizden üç ses daha öğrendik: Ӡ, Ҵ, Ц. Biz artık bu seslerin telaffuzlarını da biliyoruz. Umut ediyoruz ki bu derste öğrendiğimiz kelimeleri ve deyimleri ezberinize aldınız.

Ахәбатәи аурок Beşinci ders Abhazca seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz! ġimdi de yeni seslerimize geçiyoruz: Ӡә, Цә, Ҵә.

Dinleyin ve tekrarlayın: Ӡә, Цә, Ҵә

Ӡә, Цә, Ҵә

Ӡә, Цә, Ҵә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin: Ӡәа Ӡәа Ӡәа Цәа Цәа Цәа Ҵәа Ҵәа Ҵәа Ӡәы Ӡәы Ӡәы Цәы Цәы Цәы Ҵәы Ҵәы Ҵәы

12


Ӡә sesiyle kelimelerimiz, dinleyip sonra tekrarlayın: азәы - bir (kiĢi) азәазәа - bire-birer азәзәара - yıkamak азәзәага - deterjan, çamaĢır makinesi. Цә sesiyle kelimelerimiz. Dinleyelim ve tekrarlayalım: ацә - boğa ацәа - deri, kabuk ацәа - uyku ацәара - uyumak ацәыш - gri, soluk анцәа - tanrı амацәаз – yüzük Unutmayın! Цәа - canlı sınıfının (insanların) çoğul ekidir. ан - анацәа anne - anneler аб - абацәа baba-babalar Ҵә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҴәа - elma аҴәҴәа - zil аҴәы - değnek, sopa, ĢiĢ аҴәыуара - ağlamak аҴәца - bardak apҴәы - turĢu ахырҴәы - yoğurt аеҴәа - yıldız аиаҴәа - mavi, lacivert

13


ġimdide «ацәара» fiilinin çekimini yapalım. capa сыцәоуп - ben uyuyorum yapa уцәоуп - sen uyuyorsun (erkeğe) бара быцәоуп - sen uyuyorsun (bayana) иара дыцәоуп - o uyuyor (erkeğe) лара дыцәоуп -o uyuyor (bayana) иара (ала) ыцәоуп - o (köpek) uyuyor дара ыцәоуп - onlar uyuyorlar ġimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuruyoruz Dinleyin ve tekrarlayın! Мактина дызәзәоит. Филиз амацәаз лымоуп.

Maktina çamaĢır yıkıyor Filizin yüzüğü var.

Амра, ахырҴәы сыҭ.

Amra, bana yoğurt ver.

ġimdide diyaloglara göz atalım. Dinleyelim ve tekrarlayalım! Сариа, бара аҴәа бзиа иббома? Man, бзиа избазом.

Sarıya, sen elma seviyor musun? Hayır, sevmiyorum

Аинар, yapa аҵәа бзиа иубома? Ааи, бзиа избоит, аха исымазам.

Aynar, sen elma seviyor musun? Evet, seviyorum, ama elmam yok

-Милана, бара бызәзәома? -Ааи, сызәзәоит. -Сариа, бара бызәзәома? -Мап, сара сызәзәазом.

Milana, sen çamaĢır yıkıyormusun? Evet, çamaĢır yıkıyorum. Sariya, sen çamaĢır yıkıyormusun? Hayır, ben çamaĢır yıkamıyorum.

-Бара буанҭома?

Sen ütümü yapıyorsun?

-Ааи, сара суанҭоит.

Evet, ben ütü yapıuyorum

14


-Аинар, yapa ацәа уакуама? -Ааи, сара ацәа сакуеит. -Аинаp, yца, yцә!

Aynar, senin uykun var mı? Evet, benim uykum var. Аynaг git uyu!

Abhaz alfabemizden üç ses daha öğrenmiĢ bulunuyoruz Ӡә, Цә,Ҵә. Biz artık bu seslerin telaffuzlarını da iyice öğrendik. Seslerimizin telaffuzunu ve öğrendiğimiz deyimleri, kelimeleri ezberinize aldığınızı umut edip diğer seslerimize geçiyoruz.

Афбатәи аурок Altıncı ders

Abhazca seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi yeni seslerimizle tanıĢalım: Шь, Ш, Шә. Dinleyelim ve tekrarlayalım:

Шь, Шь, Шь

Ш, Ш, Ш

Шә, Шә, Шә.

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin:

Шьа Шьа Шьа Ша Ша Ша Шәа Шәа Шәа Шьы Шьы Шьы Шы Шы Шы Шәы Шәы Шәы

15


Шь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! аша - kan аиашьа - erkek kardeĢ ашьапы - ayak, bacak ашьынқа - kavun ашьҭа - iz ашьақар - Ģeker ашьха - yayla цшьба - dört ацшьаша - PerĢembe ашьҭалара – yatmak Ш sesinden kelimelerimiz. Dinleyelim ve tekrarlayalım! aшҭa - avlu, meydan, alan амш - gün амшын - deniz anaшa- salatalık ашыла - un ашышкамс- karınca aшoypa - sıcak ашша- iç yağı acaoшa - Cumartesi ахаша- ÇarĢamba аҦшьаша – PerĢembe Шә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ашә - peynir, kapı ашәа - Ģarkı ашәҭ - çiçek ашәыр - meyve шәара - siz шәкы-yüz (sayı) амшә-ayı ашәара - korkmak

16


ġimdide «аиашьа» kelimesinin fiil çekimini yapalım. capa сашьа -benim kardeĢim yapa уашьа - senin kardeĢin (erkeğe) бара башьа - senin kardeĢin (bayana) иара иашьа - onun kardeĢi (erkeğe) лара лашьа - onun kardeĢi (bayana) дара рашьа - onların kardeĢi ġimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın! Capa аиашьа дсымоуп.

Benim erkek kardeĢim var.

Ацсуа иашҭа ҭбаауп. Capa ашә сфоит. Capa ашәыр бзиа избоит. Ахра амшә ибеит.

Abhaz avlusu geniĢ. Ben peynir yiyiyorum. Ben meyve seviyorum. Ahra ayı gördü.

Ашҭа Ҧшзоуп.

Meydan güzel.

ġimdide diyaloglarımıza geçelim. Dinleyin ve tekrarlayın! Инал, yapa амшә убама? Ġnal, sen ayı gördün mü? Man, capa амшә сымбазеит. Сара амшә ашьҭа збеит. Hayır, ben görmedim. Ben ayının izim gördüm. Сашьа амшә ибеит. Erkek kardeĢim ayı gördü. Амшә зеипшрааз? Ayı nasıldı? Амшәдуун. Ayı büyüktü. - Иахьа даара ишоуроуп. Дамеи, уаала амшынахь. Bugün çok sıcak. Damey, gel denize gidelim. - Ибзиоуп. Сааҭк ашьҭахь хаиқәшәап. Tamam. Bir saat sonra buluĢalım. Bu kez de Abhaz alfabesinden üç ses daha öğrendik: Шь, Ш, Шә. Biz artık bu seslerin telaffuzunu da biliyoruz. Umarız öğrendiğimiz kelimeleri ve deyimleri iyice ezberlemiĢsinizdir.

17


Абыжьбатәи аурок Yedinci ders

Abhazca alfabesinin seslerini öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi yeni seslerimizle tanıĢalım: Жь, Ж, Жә Dinleyin ve tekrarlayın: Жь, Жь, Жь Ж, Ж, Ж Жә, Жә, Жә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Жьа Жа Жәа

Жьа Жьа Жа Жа Жәа Жәа

Жьы Жы Жәы

Жьы Жьы Жы Жы Жәы Жәы

Dersimize devam ediyoruz! Жь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ажь - üzüm ажьа - tavĢan абжьы - ses быжьбз - yedi ашьыжь - sabah шьыжьбзиа - günaydın Ж sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ажра - çukur абжы - böcek Жә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! жәаба - on жәба - dokuz

18


ажә - inek ажәа - kelime ажәабжь - haber, hikaye ажәар-sözlük ажәра- içmek ажәла - sülale, soyadı, tohum ажәҴыс - kırlangıç уажәы – Ģimdi

Иужәлозеи? Ибыжәлозеи? Ишәыжәлозеи?

Sülalen (soyadın) ne? (erkeğe) Sülalen ne? (bayana) Soyadınız ne?

ġimdi de «ажәла» kelimesini çekimleyelim: capa сыжәла - benim soy adım yapa ужәла - senin soyadın (erkeğe) бара быжәла - senin soyadın (bayana) иара ижәла - onun soyadı (erkeğe) лара лыжәла - onun soyadı (bayana) шәара шәыжәла - sizin soyadınız дара рыжәла - onların soyadı ġimdi öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! АҦсны ажь пату ақәырҵоит. Abhazya’ da üzüme önem veriliyor.

Ашьыжьымҭан асааҭ быжьба рзы сгылоит. Sabah saat yedide kalkıyorum. Абжы абжьы саҳаит. Capa Қапба сыжәлоуп . Лара ачаи лжәуеит.

Böcek sesi duydum. Benim soyadım Kapba. O çay içiyor.

19


ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! -Милана, шьыжьбзиа!

Milana, günaydın!

-Бзиара убааит, Ҭемыр! -Милана, бара баҦсуами? -Ааи, саҦсуоуп. -Бара ибыжәлозеи? -Capa с-Аргәынуп.

Günaydın, Temır! Milana, sen Abhaz mısın? Evet, ben Abhazım. Senin sülalen ne? Ben Argunum.

-Ҭемыр, yapa иужәлозеи? -Capa с-Агрбоуп. -Иара ижәлозеи? -Иара д-Ашәбоуп. -Лара илыжәлозеи? -Лара д-Жьибоуп.

Temır, senin sülalen ne? Ben Agrbayım. Onun sülalesi ne? (erkek için) O Ashuba. Onun sülalesi ne? (bayan için) O Ajiba.

Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Жь, Ж, Жә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz. Аабатәи аурок Sekizinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: X, Хь, Хә Dinleyin ve tekrarlayın: X, X, X Хь, Хь, Хь Хә, Хә, Хә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Xa Хьа Хәа

Xa Хьа Хәа

Xa Хьа Хәа

20


Хы Хы Хы Хьы Хьы Хьы Хәы Хәы Хәы Dersimize devam ediyoruz. X sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ахы - baĢ, kafa ахш - süt ахаша – ÇarĢamba Хь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! ахьы - altın асахьа - resim иахьа - bugün ахьз - isim ашәахьа - Pazartesi ахьаҦарч - kirpi аҦхьара - okumak аҦхьазара – saymak Иухьзузеи? Ибыхьзузеи? Ишәыхьзузеи?

Senin adın ne? (erkeğe) Senin adın ne? (bayana) Sizin adınız ne?

Хә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın! хәба - beĢ ахәаша - Cuma ахәша - yağ ахәмарра - oynamak ахәаҦшра - bakmak амахә - dal ихәлеит - hava karardı хәлыозиа – iyi akĢamlar

21


ġimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa саҦхьоит - ben okuyorum yapa уаҦ хьоит - sen okuyorsun (erkeğe) бара баҦхьоит - sen okuyorsun (bayana) иара даҦ хьоит - o okuyor (erkeğe) лара даҦхьоит - o okuyor (bayana) шәара шәаҦхьоит - siz okuyorsunuz дара аҦхьоит - onlar okuyorlar УаҦхьа! Oku! (erkeğe) БаҦхьа! Oku! (bayana) ШәаҦхьа! Okuyun! ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Бара ибыхьзуи? - Capa Есма сыхьзуп. - Есма, бара ибыжәлои? - Capa с-Лакрбоуп.

Senin adın ne? Benim adım Esma. Esma, senin soyadın ne? Ben Lakırba’ yım.

- Уара иухьзуи? - Capa Eрқан сыхьзуп. - Ерқан, yapa иужәлои? - Сара с-Жьибоуп.

Senin adın ne? Benim adım Erkan. Erkan, senin soyadın ne? Ben Ajiba'yım.

- Сариа, уаҴәы шәахьоума? - Исыздырзом. - Октаи, уаҴәы шәахьоума? - Ааи, уаҴәы шәахьоуп.

Sariya, yarın pazartesimi? Bilmiyorum. Oktay, yarın pazartesimi? Evet, yarın Pazartesi

22


Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: X, Хь, Хә. Вu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

Ажәбатәи аурок Dokuzuncu ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Ҳ, Ҳә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҳ, Ҳ, Ҳ,

Ҳә, Ҳә, Ҳә

Bu seslerimizin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҳа Ҳа Ҳа Ҳәа Ҳәа Ҳәа Ҳы Ҳы Ҳы Ҳәы Ҳәы Ҳәы Ҳ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҳ - kral аҳа - armut аҦҳа - kız(evlat) алаҳа - incir алымҳа - kulak амҳаҴә - kaĢık абаҳча - bahçe аҳауа - hava аҳаҦы - mağara аҳара - duymak

23


Ҳә sesinden kelimeleri de. Dinleyin ve tekrarlayın: аҳәа -domuz аҳәыс - buzağı аҳәызба - bıçak аҳәыҳә - güvercin аҦҳәыс - kadın аиаҳәшьа - kız kardeĢ аҦҳәызба - genç kız аҳәара - konuĢmak, söylemek ашәаҳәара - Ģarkı söylemek ġimdide öğrendiğimiz kelimelerle kelime gurupları kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: ацҳәызба Ҧшза - güzel genç kız аҳауа бзиа - iyi hava абаҳча ссир - mükemmel bahçe амҳаҵә ду - büyük kaĢık ġimdi diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın!

-

Уара аҦҳа думоума? Ааи, дсымоуп. Илыхьзуи? Ҳамида лыхьзуп.

Senin kızın var mı? Evet, var. Onun adı ne? Onun adı Hamida.

- Ари аҦҳәызба Ҧшза дызусҭада? - Амра лоуп. - Илыжәлои Амра? - Д-Гәажәбоуп. - АҴыс абжьы уаҳауама? - Ааи, исаҳауеит. Уи ашәа аҳәоит.

Bu güzel kız kim? Amra. Amra nın soyadı ne? O Guajba. KuĢ sesini duyuyor musun? Evet, duyuyorum. O ötüyor.

24


- Инал иаҳәшьа илыхьзуи? - Кама лыхьзуп. - Кама лаҳәшьа илыхьзуи? - Амра лыхьзуп.

Ġnalın kız kardeĢinin adı ne? Onun adı Kama. Kamanın kız kardeĢinin adı ne? Onun adı Amra.

Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ҳ, Ҳә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz

Ажәабатәи аурок Onuncu ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: К, Кь, Кә Dinleyin ve tekrarlayın: К, К, К Кь, Кь, Кь Кә, Кә, Кә Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Кa Кa Кa Кьа Кьа Кьа Кәа Кәа Кәа

Кы Кы Кы Кьы Кьы Кьы Кәы Кәы Кәы К sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: акы - bir акакан - ceviz акасы - baĢörtüsü акрыфара - yemek-yemek

25


Кь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: акьакьа - sert акьыба - merdiven макьана - daha, henüz асаркьа - ayna, cam Кә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: акәац - et акәты - tavuk акәата- ördek акәкышь - civciv акәыбры - sivrisinek акәашара - dans etmek ашкәакәа - beyaz ġimdi «акәашара» kelimesinin fiil çekimini yapalım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa скәашоит - ben dans ediyorum yapa укәашоит - sen dans ediyorsun (erkeğe) бара бкәашоит- sen dans ediyorsun (bayana) иара дкәашоит - o dans ediyor (erkeğe) лара дкәашоит - o dans ediyor (bayana) ҳара ҳкәашоит - biz dans ediyoruz шәара шәкәашоит - siz dans ediyorsunuz дара кәашоит - onlar dans ediyorlar «Акәашара» kelimesini Ģimdide soru Ģeklinde kullanalım. Укәашома? Бкәашома ? Шәкәашома?

Sen dans ediyor musun? (erkeğe) Sen dans ediyor musun? (bayana) Siz dans ediyor musunuz?

26


«Акәашара» kelimesini emir kipi olarak kullanalım. Укәаша! Бкәаша! Шәкәаша!

Dans et! (erkeğe) Dans et! (bayana) Dans edin!

ġimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! АҦсны акакан рацәоуп. Санду акасы шкәакәа лхоуп. Акакан ацәа кьакьоуп. Сара акрысфоит. Сара акәац сфоит. Акәыбры Ҧыруеит. Санду акәти акәатеи лымоуп. Сара акәашара бзиа избоит.

Abhazya’ da ceviz bol. Babaannem beyaz örtü takıyor. Cevizin kabuğu sert. Ben yemek yiyiyorum. Ben et yiyiyorum. Sivrisinek uçuyor. Benim babaannemin tavuğu ve ördeği var. Ben dans etmeyi seviyorum.

ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - АҦсны акакан рацәоума? - Ааи, ирацәоуп. - ИзеиҦшроузеи акакан? - Акакан ацәа кьакьоуп. - Уара акәашашьа удыруама? - Ааи, издыруеит. - Ҳаицыкәашап. - Азамана, ҳаицыкәашап.

Abhazya da ceviz bol mu? Evet, bol. Ceviz nasıl? Cevizin kabuğu sert. Sen dans edebiliyor musun? Evet, ediyorum. Dans edelim. Harika, beraber dans edelim.

27


- Кәынта акруфама? - Ааи, акрысфеит. - Иуфазеи?

Kunta yemek yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin?

- Ашәи абысҭеи.

Peynir ve abısta.

Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: K, Кь, Кә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığınızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz

Ажәеизатәи аурок On birinci ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Қ, Қь, Қә Dinleyin ve tekrarlayın: Қь, Қь, Қь,

Қ, Қ, Қ, Қә, Қә, Қә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Қа Қа Қа Қьа Қьа Қьа Қәа Қәа Қәа Қы Қы Қы Қьы Қьы Қьы Қәы Қәы Қәы Қ sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: ақалцад - çorap ақыҭа - köy ашьқац - dolap асқам - sandalye

28


Қь sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: ақьала - kulübe ақьаад - kağıt зқьы - bin (sayı) ақьышә - dudak аҳақьым - doktor ақалақь - Ģehir аҳҭнықалақь - baĢkent Қә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: ақәа - yağmur ақәаб - Kazan ақәра - yaĢ (yaĢında) ақәла - yaĢıt ашықәс - sene, yıl Unutmayın! қәа - cansızların çoğul ekidir. Ашықәс - ашықәсқәа Ақьышә - ақьышәқәа

Sene - seneler Dudak - dudaklar

«Ақыҭа» kelimesinin fiil çekimini yapalım. capa сқыҭа - benim köyüm yapa уқыҭа - senin köyün (erkeğe) бара бқыҭа - senin köyün (bayana) иара иқыҭа - onun köyü (erkeğe) лара лқыҭа - onun köyü (bayana) ҳара ҳқыҭа - bizim köyümüz шәара шәқыҭа - sizin köyünüz дара рқыҭа - onların köyü

29


ġimdide öğrendiğimiz kelimelerle deyimler kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın: ақьаад шқәакәа - beyaz kağıt ахақьым бзиа - iyi doktor хышықәса ихыҴуеит -3 yaĢında (erkek için) жәашықәса лхыҴуеит - 10 yaĢında (bayan için) жәеиза шықәса схыҴуеит - 11 yaĢındayım

ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Уара уабанхои? - Capa Гагра сынхоит. - Уашьа дабанхои? - Сашьа Ешыра дынхоит.

Sen nerede yaĢıyorsun? Ben Gagrada yaĢıyorum. Senin erkek kardeĢin nerede yaĢıyor? Benim erkek kardeĢim EĢıra da yaĢıyor.

- Ешыра қыҭоума?

EĢıra köy mü?

- Ааи, Ешыра қыҭоуп.

Evet, EĢıra köy.

- Ҧицунда инхода? - Сахәшьа дынхоит. - Уаҳәшьа дхақьымума? - Ааи, сахәшьа дҳақьымуп. - Ақәа ауама? - Ааи, ақәа ауеит.

Pitsunda da kim yaĢıyor? Kız kardeĢim yaĢıyor. Kız kardeĢin doktor mu? Evet, kız kardeĢim doktor. Yağmur yağıyor mu? Evet, yağmur yağıyor.

- Ахьҭа уакуама?

ÜĢüyor musun?

- Ааи, ахьҭа сакуеит.

Evet, üĢüyorum.

ġimdide küçük metinler oluĢturalım.

Capa сқыҭ Ешыра ахьзуп.

Benim köyümün adı EĢıra.

Ешыра қыҭ Дyуп, қыҭа цшзоуп. Apa инхоит CaH , саб, сашьа, саҳәшьа. kardeĢim ve kız kardeĢim yaĢıyor.

EĢıra büyük güzel bir köy. Burada benim annem, babam, erkek

30


Сан Марҭа лыхьзуп. Benim annemin adı Marta. Саб Дамеи ихьзуп. Babamın adı Damey. Уи дҳақьымуп. О doktor. Саҳәшьа Сариа 11 шықәса лхыҴуеит. Kız kardeĢim Sariya 11 yaĢında. Сашьа Баҭал 6 шықәса ихыҴуеит. Erkek kardeĢim Batal 6 yaĢında. Capa сқыҭа Ешыра ахьзуп. Ешыра қыҭа дууп, қыҭа Ҧшзоуп. Ара инхоит сан, саб, сашьа, саҳәшьа. Сан Марҭа лыхьзуп. Саб Дамеи ихьзуп. Уи дҳақьымуп. Саҳәшьа Сариа 11 шықәса лхыҴуеит. Сашьа Баҭал 6 шықәса ихыҴуеит. Sizinle yeni üç ses daha öğrenrendik: Қ, Қь, Қә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

Ажәаҩатәи аурок On ikinci ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Ҟ, Ҟь, Ҟә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҟ, Ҟ, Ҟ

Ҟь, Ҟь, Ҟь

Ҟә, Ҟә, Ҟә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҟa Ҟa

Ҟa

Ҟьа Ҟьа Ҟьа Ҟәа Ҟәа Ҟәа

31


Ҟы

Ҟы

Ҟы

ҞЬЫ ҞbbI ҞЬЫ Ҟәы

Ҟәы Ҟәы

Dersimize devam ediyoruz. Ҟ sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: аҞаб - kabak аҞама - kama абаҞа - anıt, heykel amaҞa - kemer аҞармаҴыс - bülbül аҞыз - kaz абираҞ - bayrak аҞаҦшь - kırmızı иҞovn - var аҞаҴара - yapmak шаҞа - ne kadar, kaç tane Unutmayın! Ҟa - bir Ģeyin nereye gittiğini gösteren bir ektir. Türkçe de ye. ya, ekine eĢtir. ГаграҞа - Gagra’ya, ҦсоуҞа -Psou'ya, ГалҞа - Gal'a, РицаҞа - Ritsa’ya Ҟь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҞьаҞьа - düz, yassı адаҞы - sayfa ацаҞьа - yamaç азарaҞьa - çekirdek Ҟә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: АҞәа - Suhum, аҞәаҞәа - sırt

32


аҞәара - sahil аҞәыд - fasulye аҞәыш - zeki аныҞәара - gezmek, yürümek ашәҞәы - kitap ТҞәарчал - Tkuarçal «АныҞәара» kelimesinin fiil çekimini yapalım capa сныҞәоит - ben yürüyorum yapa уныҞәоит - sen yürüyorsun (erkeğe) бара бныҞәоит - sen yürüyorsun (bayana) иара дныҞәоит - o yürüyor (erkeğe) лара дныҞәоит - o yürüyor (bayana) иара (ала) ныҞәоит - o yürüyor (köpek) ҳара

ҳныҞәоит - biz yürüyoruz

шәара шәныҞәоит - siz yürüyorsunuz дара

ныҞәоит - onlar yürüyorlar «АҞазаара» fiilini çekimleyelim:

capa сыҞоуп - ben buradayım yapa yҞoyп - sen buradasın (erkeğe) бара быҞоуп - sen buradasın (bayana) иара дыҞоуп - o burada (erkeğe) лара дыҞоуп - o burada (bayana) иара (ала) ыҞоуп - o burada (köpek) ҳара ҳаҞоуп - biz buradayız шәара шәыҞоуп - siz buradasınız дара

ыҞоуп - onlar buradalar

«АҞазаара» kelimesini Ģimdide soru Ģeklinde kullanalım: УҞоума?

Burada mısın? (erkeğe)

БыҞоума?

Burada mısın? (bayana)

ШәыҞоума?

Burada mısınız?

33


Даур, уҞоума?

Daur, burada mısın?

Амра, быҞоума?

Amra, burada mısın?

Даури Амреи, шәыҞоума?

Daur ve Amra, burada mısınız?

«АҞазаара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. УҞаз!

Burada ol! (erkeğe)

БыҞаз!

Burada ol! (bayana)

ШәыҞаз!

Burada olun!

Kelime hazinemizi geliĢtirici diyalogları dinleyelim! - Ҟараман дыҞоума?

Karaman burada mı?

- Ааи, дыҞоуп.

Evet, burada.

- ДабаҞоу?

Nerede?

- Ара дыҞоуп.

Burada.

- Адгәыр, yapa уаҴәы уабацои?

Adgur, sen yarın nereye gidiyorsun?

- НыҞәара сцоит. - Иаба?

Geziye gidiyorum. Nereye?

- РиҵаҞа. - Алхас, yapa уабанхои? - Акәа сынхоит. - Уара уабанхои?

Ritsa'ya. Alhas, sen nerede yaĢıyorsun? Suhum da yaĢıyorum. Sen nerede yaĢıyorsun?

- ТҞәарчал сынхоит.

Tkuarçal da yaĢıyorum.

ġimdi de sizinle kelime hazinesini geliĢtirme amaçlı küçük bir metin dinleyelim, sizler dikkatli olun ve benimle beraber tekrarlayın.

Иахьа сабшоуп.

Bugün Cumartesi.

Ҧсшьарамшуп.

Tatil günü.

34


Ҳара РиҵаҞа ныҞәара ҳцоит. Biz Ritsa'ya gezmeye idiyoruz. Азиа Риҵа даара иҦшзоуп. Ritsa gölü çok güzel. Иахьа сабшоуп. Ҧсшьарамшуп. Ҳара РиҵаҞа ныҞәара ҳцоит. Азиа Риҵа даара иҦшзоуп. Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Ҟ, Ҟь, Ҟә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

Ажәахатәи аурок On üçüncü ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Г, Гь, Гә Dinleyin ve tekrarlayın: Г, Г, Г

Гь, Гь, Гь

Гә, Гә, Гә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Га Га Га Гьа Гьа Гьа Гәа Гәа Гәа Гы Гы Гы Гь ы Гь ы Гь ы Гә ы Гә ы Гә ы

35


Dersimize devam ediyoruz. Г sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: ara - kıyı, kenar абга - kurt arapa - beĢik arapa - almak, götürmek алагара - baĢlamak алгара - bitirmek Гь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: агьама - tat алагьан - leğen адгьыл-уег аҦсадгьыл - anavatan зегьы - hepsi снагь - her zaman Гә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: агәы - kalp агәил - gül агәыр - iğne агәам - çöp агәамч - güç, sıhhat агәыла - komĢu ацгәы - kedi амагә - çizme агәабзиара - sağlık «Алагара» kelimesinin fiil çekimini yapalım capa салагоит - ben baĢlıyorum yapa уалагоит - sen baĢlıyorsun ( erkeğe) бара балагоит - sen baĢlıyorsun (bayana)

36


иара далагоит -o baĢlıyor (erkeğe) лара далагоит-о baĢlıyor (bayana) иара (ала) алагоит o baĢlıyor (köpek) ҳара ҳалагоит - biz baĢlıyoruz шәара шәалагоит - siz baĢlıyorsunuz дара алагоит - onlar baĢlıyorlar

«Алагара» fiilini soru Ģeklinde kullanalım. Уалагома? Балагома? Шәалагома?

BaĢlıyor musun? (erkeğe) BaĢlıyor musun? (bayana) BaĢlıyor musunuz?

«Алагара» fiili emir kipi olarak kullanalım. Уалага! Балага! Шәалага!

BaĢla! (erkeğe) BaĢla! (bayana) BaĢlayın!

ġimdide diyaloglarımıza dinleyelim. - Уара уҦсадгьыл арбан? - Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп.

Senin vatanın neresi? Benim vatanım Abhazya.

- АҦсны аҳҭнықалақь иахьзуи?

Abhazya' nın baĢkentinin adı ne?

- АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп. Abhazya' nın baĢkenti Suhum. - ИзеиҦшроуи АҞәа?

Suhum nasıl bir yer?

- АҞәа даара ицшзоуп. Suhum çok güzel. - Уара АҦсны зегь реиҳа иугәаҦхои? Abhazya’ da en çok neyi beğeniyorsun?

37


- Амшыни ашьхақәеи. Бара ибгәацхои кама? Deniz ve dağlar. Kama, sen neyi beğeniyorsun? - Capa зегь реиҳа исгәаҦхоит азиа РиҴа. Ben en çok Ritsa gölünü beğeniyorum. - Уара Алхас? Ya sen, Alhas? - Capa АҦсны зегьы бзиа избоит. Ben bütün Abhazya' yı seviyorum.

ġimdi de sizinle kelime hazinesini geliĢtirme amaçlı küçük bir metin dinleyelim. Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп.

Benim vatanım Abhazya.

АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп.

Abhazya' nın baĢ kenti Suhum.

АҞәа даара ицшзоуп. Suhum çok güzel. Capa бзиа избоит сыҦсадгьыл. Ben vatanımı seviyorum. Apa зегьы сгәапхоит: амшын, ашьха, аҦсабара, ауаа. Buradaki her Ģeyi beğeniyorum: deniz, yayla, doğa ve insanlar. Capa сыҦсадгьыл АҦсны ауп. АҦсны аҳҭнықалақь АҞәа ахьзуп. АҞәа даара ицшзоуп. Сара бзиа избоит сыцсадгьыл. Ара зегьы сгәаҦхоит: амшын, ашьха, аҦсабара, ауаа.

Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: Г, Гь, Гә. Biz bu seslerin telaffuzların artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

38


АжәиҦшьтәи аурок On dördüncü ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: ҕ, ҕь, ҕә

Dinleyin ve tekrarlayın:

ҕ, ҕ, ҕ

ҕь, ҕь, ҕь

ҕә, ҕә, ҕә

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! ҕа

ҕа

ҕа

ҕьа ҕьа

ҕьа

ҕәa

ҕәa

ҕәa

ҕы

ҕы

ҕы

ҕьы

ҕьы

ҕьы

ҕәы

ҕәы

ҕәы

Dersimize devam ediyoruz. ҕ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҕба - gemi абҕа - bel, sırt ҕь sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: адаҕь - kurbağa арбаҕь -horoz абҕьы -yaprak абҕьыц - sayfa акәтаҕь - yumurta агәырҕьара - sevinmek азеиҕьашьара - dilemek, temenni etmek

39


ҕә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҕәы - tahta аҕәгәа - kuvvetli аҕәра - gem,dizgin takımı

«Аҕәыргьара» kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa сҕәырҕьоит - ben seviniyorum yapa угәырҕьоит - sen seviniyorsun (erkeğe) бара бгәырҕьоит - sen seviniyorsun (bayana) иара дгәырҕьоит - o seviniyor (erkeğe) лара дгәырҕьоит - o seviniyor (bayana) ҳара ҳгәырҕьоит - biz seviniyoruz шәара шәгәырҕьоит - siz seviniyorsunuz дара гәырҕьоит - onlar seviniyorlar ġimdide bir birimizi kutlamayı öğrenelim. адныҳәалара - tebrik etmek, kutlamak Иудысныҳәалоит - seni kutluyorum (erkeğe). Ибыдысныҳәалоит - seni kutluyorum (bayana) Ишәыдысныҳәалоит - sizi kutluyorum азеиҕьашьара - dilemek Иузеиҕьасшьоит - ben senin için diliyorum (erkeğe). Ибзеиҕьасшьоит - ben senin için diliyorum (bayana). Ишaзеиҕьасшьоит - ben sizin için diliyorum.

ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Сариа, ибыд, зныҳәалоит бымшира. Sariya, doğum gününü kutluyorum

40


- Ибзеиҕьасшьоит агәабзиареи агәамчи. Sana sağlık ve sıhhat diliyorum. - Ибыдкыл абри аҳамҭа. Bu hediyeyi kabul et. - Иҭабуп, Кама. TeĢekkürler Kama. - Мшыбзиақәа. Абри аҕба ШәачаҞа ицома? Ġyi günler. Bu gemi Soçi' ye mi gidiyor? - Ааи, ари аҕба Шәачака ицоит. Evet, bu gemi Soçi' ye gidiyor. : - Асааҭ maҞa рзы ицои?

Saat kaçta gidiyor?

- Асааҭ 10 рзы ицоит.

Saat 10 da gidiyor.

- Иҭабуп.

TeĢekkürler.

ġimdi de sizinle kelime hazinesini geliĢtirme amaçlı küçük bir metin hazırlayalım. Иахьа сан лымшира ауп. Bugün annemin doğum günü Сашьеи еареи сан ахамҭа лзааҳхәеит. Erkek kardeĢimle anneme hediye aldık, Илыдаҳныҳәалеит лымшира. Doğum gününü kutladık. Илзеиҕьаҳшьеит агәабзиареи агәамчи. Sağlık ve sıhhat diledik.

Иахьа

сан

лымшира

аун.

Сашьеи

сареи

сан

аҳамҭа

лзааҳхәеит.

Илыдаҳныҳәалеит лымшира. Илзеиҕьаҳ-шьеит агәабзиареи агәамчи.

Sizinle yeni üç ses daha öğrendik: ҕ, ҕь, ҕә Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrendik. ġimdi yeni seslerimize geçiyoruz

41


Ажәохәтәи аурок On beşinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait sesimizle tanıĢalım: Ҩ. Dinleyin ve tekrarlayın:

Ҩ, Ҩ, Ҩ

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҩa Ҩa Ҩa Ҩы Ҩы Ҩы Dersimize devam ediyoruz. Ҩ sesi ile tanıĢalım. Dinleyin ve tekrarlayın: ҩ6a - iki ҩажәа - yirmi аҩы - Ģarap aҩны - ev аҩыза - arkadaĢ aҩaжa - Salı aҩpa - yazmak амҩа - yol амҩаду- anayol жәаҩа - on iki азырҩра – dinlemek Ҩы - insanların mesleğini neyle uğraĢtığını belirten bir ektir: ayaҩы - insan аҴаҩы- öğrenci арҴаҩы - öğretmen аКәашаҩ - dansçı ашәаҳәаҩ - Ģarkıcı аргылаҩ - inĢaatçı

42


«ApҴaҩpa» - kelimesinin fiil çekimini yapalım. Dinleyin ve tekrarlayın: capa сырҴаҩуп - ben öğretmenim yapa урҴаҩуп - sen öğretmensin (erkeğe) бара бырҴаҩуп - sen öğretmensin (bayana) иара дырҴаҩуп - o öğretmen (erkeğe) лара дырҴаҩуп - o öğretmen (bayana) ҳара ҳарҴаҩцәоуп - biz öğretmeniz шәара шәырҴаҩцәоуп - siz öğretmensiniz дара рҴаҩцәоуп - onlar öğretmenler

«Apuaҩpa» - öğretmen kelimesini soru Ģeklinde kullanalım. Уара урҴаҩума?

Sen öğretmen misin? (erkeğe)

Бара бырҴаҩума?

Sen öğretmen misin? (bayana)

Шәара шәырҴаҩума?

Siz öğretmen misiniz?

ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Алхас, yapa уабанхои? - Capa АҞәа сынхоит.

Alhas sen nerde yaĢıyorsun? Ben Suhum da yaĢıyorum.

- Уахьынхо амҩа иахьзуи?

Kaldığın caddenin adı ne?

- Capa сымҩа, Аргәын имҩа ауп.

Ben Argun sokağında yaĢıyorum

- УҩHы аномер арбану?

Ev numaran kaç?

- СыҩHы аномер 20 ayп. - Ууада аномер арбану? - Суада аномер 7 ayп.

Benim ev numaram 20. Dairenin numarası kaç? Dairemin numarası 7.

Artık sizinle öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak ufak bir metin oluĢturalım. Иахьа ҩamoyп.

Bugün Salı.

43


Усурамшуп. Андреи аусура дцоит. ĠĢ günü. Andrey iĢe gidiyor. Иара дыргылаҩуп. O inĢaat ustası. Аҩнқәа иргылоит. Evleri inĢa ediyor. Андреи иусура (изаанаҭ) даара игәацхоит. Andrey iĢini (mesleğini) çok seviyor. Иара Акәа дынхоит. Уи иҭызҭа : АҞәа ақалақь, Лакоба имҩа, аҩны 20, ауада 7. O Suhum da yaĢıyor. Adresi, Suhum Lakoba caddesi, ev 20 daire 7.

Иахьа ҩaшoyп. Усурамшуп. Андреи аусура дцоит. Иара дыргылаҩуп. Аомқәа иргылоит. Андреи иусура (изаанаҭ) даара игәацхоит. Иара АҞәа дынхоит. Уи иҭызҭа: АҞәа ақалақь, ЛаКоба имҩт, аашы 20, ауада 7.

Sizinle yeni sesler öğrenmeye devam ediyoruz Ҩ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz

Ажәафтәи аурок On altıncı ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Ч, Ҷ Dinleyin ve tekrarlayın: Ч, Ч, Ч

Ҷ, Ҷ, Ҷ

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ча Ча Ча Ҷа Ҷа Ҷа

44


Чы Чы Чы Ҷ ы Ҷы Ҷы Dersimize devam ediyoruz. Ч sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: ача - ekmek ача - bıldırcın ачара - düğün амч - kuvvet амчыбжь - hafta аччара – gülmek Ҷ sesinden kelimelerimizi. Dinleyin ve tekrarlayın: аҷаҷа - böbrek аҷын - çırpı, dal аҷкәын - erkek çocuk ахаҷа - lor ахҷаҭ – kaymak ахәыҷы - küçük, çocuk абгахәыҷы - tilki Аҷандара - Açandara Ҷлоу - Çlou

«Аччара» gülmek kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa сыччоит - ben gülüyorum yapa уччоит - sen gülüyorsun (erkeğe) бара быччоит - sen gülüyorsun (bayana) иара дыччоит - o gülüyor (erkeğe) лара дыччоит - o gülüyor (bayana) ҳара ҳаччоит - biz gülüyoruz шәара шәыччоит - siz gülüyorsunuz дара ччоит - onlar gülüyorlar

45


«Аччара» gülmek fiilini birde olumsuz Ģekilde kullanalım: capa сыччазом - ben gülmüyorum yapa уччазом - sen gülmüyorsun (erkeğe) бара быччазом - sen gülmüyorsun (bayana) иара дыччазом - o gülmüyor (erkeğe) лара дыччазом - o gülmüyor (bayana) ҳара ҳаччазом - biz gülmüyoruz шәара шәыччазом - siz gülmüyorsunuz дара ччазом -onlar gülmüyorlar «Аччара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. Учча! Gül! (erkeğe) Бычча! Gül (bayana) Шәычча! Gülün! Умыччан! Gülme! (erkeğe) Бмыччан! Gülme! (bayana) Шәмыччан!Gülmeyin! ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Беслан уабацои? Beslan. nereye gidiyorsun? - Ачарахь сцоит. Düğüne gidiyorum. - Иаба? Nereye? - Ачандара. Açandara’ ya. - Измада ачара? Kimin düğünü var?

- Сооыза Аслан имоуп. Benim arkadaĢım Aslanın - Уара уабанхои? Sen nerede yaĢıyorsun. - Ҷлоу сынхоит. Çlou’ da yaĢıyorum. - Уанбацoк Ҷлоу Ҷлоука? Ne zaman Çlou’ ya gideceksin? - Уаҵәы cцoит- Yarın gideceğim. - Уанбаауеи? Ne zaman geleceksin? - УаҴәашьҭахь саауеит. Yarından sonra geleceğim.

46


ġimdide sizinle öğrendiğimiz kelimelerle ufak bir metin hazırlayalım. Уаҵәы сабшоуп. Цсшьарамшуп.

Yarın cumartesi. Tatil günü.

АҷандараҞа сцоит.

Açandara’ ya gideceğim.

Cҩыза Адгәьıp Ҧҳәыс дааигеит. Ачара имоуп.

ArkadaĢım Adgur evlendi. Onun düğünü var.

Уаҵәы сабшоуп. Ҧсшьарамшуп. Аҷандарака сцоит. Сшыза Адгәыр цҳәыс дааигеит. Ачара имоуп. Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ч, Ҷ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz

Ажәибжьтәи аурок On yedinci ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Ҽ, Ҿ Dinleyin ve tekrarlayın: Ҽ, Ҽ, Ҽ

Ҿ, Ҿ, Ҿ

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҽа

Ҽа Ҽа

Ҿа

Ҿа Ҿа

Ҽы Ҽы Ҽы Ҿы Ҿы Ҿы

47


Dersimize devam ediyoruz. Ҽ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҽы - kısrak, at аҽҴыс - tay аҽага - çapa, kazma амҽыша - Pazar аҽеилаҳәара - giyinmek аҽыҟәабара - yıkanmak аҽырыҩра - at yarıĢı Ҿ sesinden kelimelerimiz Dinleyin ve tekrarlayın: аҿа - genç, taze aҿap - gençlik аҿы - surat, yüz аҿыц - yeni амеы - odun аҿыҭра - seslenmek, çağırmak аҿырпын – kaval

Аҿы sontakısı içinde olduğun bir Ģeyi veya bulunduğun yeri gösterir. Türkçe de ki de da ekleriyle karĢılaĢtırabiliriz. АҞны son takısıyla eĢanlamlıdır: абаҳчаҿы, абаҳчаҞны - bahçede аштаҿы, ашҭаҞны - avluda ашкол аҿы, ашКол аҞны – okulda

«Аҿыҭра» çağırmak kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa ҿы-с-ҭуеит - ben çağırıyorum yapa ҿ-у-ҭуеит - sen çağırıyorsun (erkeğe) бара ҿы-б-ҭуеит - sen çağırıyorsun (bayana) иара ҿ-и-ҭуеит - o çağırıyor (erkek) 48


лара ҿы-л-ҭуеит - o çağırıyor (bayana) иара (арбагь) ҿ- на-ҭуеит - o (hayvan) bağırıyor ҳара ҿа-ҳ-ҭуеит - biz çağırıyoruz шәара ҿы-шә-ҭуеит - siz çağırıyorsunuz дара ҿы-р-ҭуеит - onlar çağırıyorlar

«Аҿыҭра» çağırmak fiilini emir kipi olarak kullanalım. Ҿыҭы !

Çağır! (aynı).

Ҿышәҭ !

Çağırın!

Sizinle Ģimdide haftanın günlerini öğrenelim: ашәахьа - Pazartesi aҩаша - Salı ахаша - ÇarĢamba аҦшьаша - PerĢembe ахәаша - Cuma асабша-Cumartesi амҽыша – Pazar ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Сариа, бабаҞоу? Sariya neredesin? - Apa сыҞоуп. Buradayım. - ИкабҴои? Ne yapıyorsun? - АшәҞәы саҦхьоит. Kitap okuyorum. - ИбгәаҦхома уи ашәҞәы. Kitabı beğeniyor musun? - Даара исгәаҦхоит. Çok beğeniyorum. - кама, мчыбжьык шаҞа мшы амои? Kama, bir haftada kaç gün var? - Мчыбжьык иамоуп бжьымшы. Bir haftada yedi gün var. - Ирыхьзуи урҭ амшқәа?

Bu günler nasıl adlandırılıyor?

- Ашәахьа, aҩaшa, ахаша, ацшьаша, ахәаша, асабша, амеыша. Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.

49


- Алхас, узҾуи?

Alhas, ne yapıyorsun?

- Аҽеилаҳәара саҾуп.

Giyiniyorum.

- Уҽукәабама?

Yıkandın mı?

- Ааи, сҽыскәабеит.

Evet, yıkandım.

ġimdi de sizinle öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak ufak bir metin dinleyelim. Амчыбжь иамоуп бжьымшы. Bir haftada yedi gün var. Урҭ ирыхьзуп: ашәахьа, аҩаша, ахаша, аҦшьаша, ахәаша, асабша, амҽыша. Onlar Ģöyle adlandırılıyor: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Хәымш усура мшқәоуп. BeĢ gün iĢ günü Ҩымш Ҧсшьарамшқәоуп. Ġki gün hafta sonu tatili

Амчыбжь иамоуп бжьммшм. Урҭ ирмхьзуп: ашәахьа, аҩаша, ахаша, апшьаша, ахәаша, асабша, амҽмша. Хәммш усура мшқәоуп. Ҩымш Ҧсшьарамшқәоуп. Sizinle yeni iki ses daha öğrendik: Ҽ, Ҿ. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

Ажәаатәи аурок On sekizinci ders Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Ҭә, Тә, Дә Dinleyin ve tekrarlayın: Ҭә, Ҭә, Ҭә Тә ,Тә, Тә

Дә, Дә, Дә

50


Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Ҭәа Ҭәа Ҭәа Тәа Тәа Тәа Дәа Дәа Дәа Ҭәы Ҭәы Ҭәы Тәы Тәы Тәы Дәы Дәы Дәы Dersimize devam ediyoruz. Ҭә sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аҭәа - ot амаҭәа - giyecek арыҭәа - kerpeten, maĢa Tә sesinden kelimeler. Dinleyin ve tekrarlayın: атәара - oturmak атәыла - ülke АҦсынтәыла - Abhazya Урыстәыла - Rusya аҦстәы - vahĢi hayvan аҦсаатә - kuĢ аҦштәы - renk афатә - yiyecek атәара – oturmak

Дә sesinden kelimelerimizi de Dinleyin ve tekrarlayın: адәы - kır, alan адәыгба- tren адәыКрын - kardelen ардәына - karabakal аҞәардә - sandalye

51


«Атәара» oturmak kelimesinin fiil çekimini yapalım: capa стәоуп - ben oturuyorum yapa утәоуп - sen oturuyorsun (erkeğe) бара бтәоуп - sen oturuyorsun (bayana) иара дтәоуп - o oturuyor (erkeğe) лара дтәоуп - o oturuyor (bayana) иара (ала) тәоуп - o oturuyor (köpek) ҳара ҳтәоуп - biz oturuyoruz шәара шәтәоуп - siz oturuyorsunuz дара тәоуп - onlar oturuyorlar «Атәара» fiilini emir kipi olarak kullanalım. Утәа! Бтәа! Шәтәа!

Otur! (erkeğe) Otur! (bayana) Oturun!

ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın! - Алхас, адәыкрын yбахьоума?

Alhas, sen kardelen gördün mü?

- Ааи, избахьеит. Evet, - ИзеиҦшроузеи, адәыкрын? Kardelen nasıldır? - Даара иҦшзоуп. Çok güzel. - Абгахәыҷы Ҧстәума? Tilki yabani hayvan mı? - Ааи, абгахәыҷы Ҧстәуп. Evet, tilki yabani hayvan - Абгахәыҷы убахьоума? Tilki gördün mü? - Ааи, избахьеит. Evet, gördüm. - Иабоубеи? Nerede? - Асахьаҿы. Resimde.

52


ġimdide öğrendiğimiz kelimelerle cümle kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın! Ардәына Ҧсаатәуп.

Karabakal kuĢtur.

Абгахәыҷы Ҧстәуп. АКәац фатәуп. Ҳара AҦсиы ҳанхоит.

Tilki yabani hayvandır. Et yiyecektir. Biz Abhazya da yaĢıyoruz.

Capa сҩыза Урыстәыла дынхоит. Benim arkadaĢım Rusya da yaĢıyor.

Sizinle yeni üç ses daha öğrenrendik: Ҭә, Тә, Дә. Biz bu seslerin telaffuzlarını artık iyice öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ve bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığımızı ümit edip yeni seslerimize geçiyoruz.

Азеижәтәи аурок On dokuzuncu ders

Yeni seslerimizi öğrenmeye devam ediyoruz. ġimdi bu dersimize ait seslerimizle tanıĢalım: Џь, Џ

Dinleyin ve tekrarlayın: Џь, Џь, Џь

Џ, Џ, Џ

Bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edin! Џьа Џьа Џьа Џа

Џа

Џа

Џьы Џьы Џьы Џы

Џы

Џы

53


Devam ediyoruz. Џь sesinden kelimeleri. Dinleyin ve tekrarlayın: аџь - meĢe аџьма - keçi аџьыка - tuz аџьыба - cep аџьымшьы - soğan аџьықәреи - mısır аџьырмыкьа – Pazar аценцьыр - pencere џьара - bir yer џьаргьы - hiçbir yer Џ sesinden kelimelerimiz. Dinleyin ve tekrarlayın: аџыш - sarımsak аџыр - çelik ахџыџ – köpük ġimdide diyaloglarımızı dinleyelim. Dinleyin ve tekrarlayın!

- Уара иудыруама абысҭа злырхуа? Sen abıstanın neden yapıldığını biliyor musun? - ИшҦасзымдыруеи, ашыла иалырхуеит. Nasıl bilmem, undan yapılır. - Ашыла злырхуа удыруама? Unu neyden yapıyorlar biliyormusun? - Ашыла, аџьықәреи иалырхуеит. Un, mısırdan elde edilir. - Милана, бнеины аҦенџbыp аарты. Milana, git pencereyi aç. - Capa аха сымам, yapa иаарты. Ben meĢgulüm, sen aç. - Бызҿуи?

Ne yapıyorsun?

- Амаҭәақәа сызәзәоит.

ÇamaĢır yıkıyorum.

54


Bu kelimelerle küçük bir metin hazırlayalım.

Сан иацы аџьырмыкьаҿы аџыш аалхәеит. Dün annem pazardan sarımsak aldı. Иахьа аџьыка лхуеит. Bugün o acıka (pırpılcıka) yapacak. Сан илхуа аџьыка даара ихаауп. Annemin acıkası çok leziz

Сан иацы аџьырмыкьаҿы аџыш аалхәеит. Иахьа аџьыка лхуеит. Сан илхуа аџьыка даара ихаауп.

Sizinle son iki seslerimiz olan Џь, Џ seslerini öğrendik. Bu seslerle beraber verdiğimiz kelime ve deyimleri kavradığınızı ümit ediyor, baĢarı dileklerimizle görüĢ ve önerilerinizi mail adresimize bekliyoruz.

55


ИСҴОИТ АҦСУА БЫЗШӘА ABHAZCA ÖĞRENĠYORUM

Аурокқәа еикәдыршәеит аметодистцәа Альдона Ажьиба Адгәыр Шьынқәба Маиа Амҷба Диана Шамба

Апроект автор, анапхгаҨы Маиа Амҷба

Dersleri hazırlayan metodisyenler Aldona Ajiba Adgur ġinkuba Maya Amçba Diana Shamba

Proje yönetmeni Maya Amçba

АҦсуа бызшәа аҿиара аҳәынҭқарратә фонд, АҞәа, Ажәанба имҨa, 9. Abhaz dilini geliĢtirme devlet fonu, Suhum, Ajanba sokağı 9. E-mail: fond_abkhias@mail.rıı Tel: 26-3263, 26-69-82

Аформат 60x90 1/16. Офсеттә кьыҦхь. ИҞаҵә. акьыпхь бҕьыц 3,5. Атираж 500. АҿаҴапка № 296

56

ABHAZCA ÖĞRENİYORUM  
ABHAZCA ÖĞRENİYORUM  

Abhazca Öğreniyorum

Advertisement