Page 1

~1~

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน

ี่ ยักษ์) วิชย ั วชริ พงศ ์ - (เสย เรียบเรียงโดย พีร ์ บุญชนะวิว ัฒน์ https://www.facebook.com/WizardKidTrader กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~2~

คํานําผูเ้ รียบเรียง E-Book เล่มนี้ ผู ้เรียบเรียงจัดทําขึน ้ เพือ ่ แจกจ่ายฟรีแก่ ผู ้ทีส ่ นใจการ ื การลงทุนที่ ลงทุนในตลาดหุ ้น ทัง้ หน ้าใหม่และหน ้าเก่า เป็ นหนังสอ รวบรวมบทความทีเ่ กีย ่ วกับชวี ต ิ ของนักลงทุนระดับตํานาน ทีผ ่ มขอ เรียกว่า "ตํานานทีย ่ ังมีลมหายใจ'' ั วชริ พงศ ์ ี่ ย ักษ์" วิชย "เสย จากเงินลงทุนหลักล ้าน...จนขาดทุนอย่างหนัก...เกือบล ้มเลิกชวี ต ิ นัก ี่ ยักษ์ สามารถพลิกตัวเองกลับมาเป็ นนักลงทุน ลงทุนในตลาดหุ ้น...เสย ระดับ "พันล ้าน" ได ้อย่างไร... ึ ษา...ดั่งคําทีว่ า่ ชวี ต ิ แบบนีแ ้ หล่ะ ทีผ ่ มว่าเราควรจะศก "เรียนรู ้จากปราชญ์เพียงวันเดียว เหมือนได ้ทางลัดเลีย ้ วไป 10 ปี " ั เพือ E-Book เล่มนี้ ผู ้เรียบเรียงได ้ขออนุญาตจากคุณวิชย ่ จัดทําเป็ นที่ ั ้ ๆ แต่โดนใจว่า เรียบร ้อยแล ้ว พร ้อมกับประโยคสน "อะไรทีด ่ แ ี ละคิดว่ามีประโยชน์ตอ ่ สว่ นรวม...พีรท ์ ําไปเลย" มันทําให ้ผมไม่ลังเลทีจ ่ ะทํา E-Book เล่มนีข ้ น ึ้ มาเลยครับ ี่ ยักษ์ สําหรับการเป็ น "ไอดอล" การลงทุนและการใชช้ วี ต ขอบคุณเสย ิ ของผมและหลายๆคน ด ้วยความเคารพยิง่ พีร ์ บุญชนะวิว ัฒน์ (Wizard Kid) ั วชริ พงศ ์ วิชย


~3~

ี่ ย ักษ์ เคล็ดไม่ล ับ สไตล์เสย 1. อย่าตามหลังมวลชน 2. จุดทีม ่ ั่นใจทีส ่ ด ุ คือ จุดทีอ ่ ันตรายทีส ่ ด ุ 3. จุดทีอ ่ น ั ตรายทีส ่ ด ุ คือ จุดทีป ่ ลอดภัยทีส ่ ด ุ 4. อย่าคิดคนเดียว อย่าตอบคําถามคนเดียว อย่าเล่นหุ ้นคนเดียว ั "ถามเอง-ตอบเอง-เออเอง" 5. คนเล่นหุ ้นให ้ชนะ ต ้องเลิกนิสย สุดท ้าย "เจ๊งลูกเดียว"

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~4~

ตอนที่ 1 ื " "ทางของเสอ “…เงินนีม ่ ันแปลก...เงิน 1 ล ้านบาท คุณจะเพิม ่ ให ้เป็ น 2 ล ้านบาท ชว่ ง นีจ ้ ะยากมาก แต่จาก 2 เพิม ่ เป็ น 4 เริม ่ ง่าย จาก 4 เพิม ่ เป็ น 8 ยิง่ ง่าย กว่า…เรือ ่ งนีเ้ รือ ่ งจริง” การเดินทาง…ย่อมมีปลายทางฉั นใด ชวี ต ิ ก็ยอ ่ มมีจด ุ หมายฉันนัน ้ ตลอด ้ 20 ปี ของการเดินทาง บนเสนทางที เ่ รียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ทีเ่ ต็ม ี นหุ ้น ไปด ้วย “หลุมพราง” ของโอกาส …กว่าจะก ้าวมาเป็ น “เซย พันล ้าน” ชวี ต ิ ทีม ่ าไกลเกินฝั น ระหว่างการเดินทางต ้องผ่านพบอุปสรรค ั วชริ พงศ”์ หรือทีร่ ู ้จักกันในวงการว่า “เสย ี่ ย ักษ์” รู ้ มานานัปการ “วิชย ดีวา่ ระยะทางพิสจ ู น์ม ้า…กาลเวลาพิสจ ู น์ฝีมอ ื (คน) ก็จริง แต่ “ม ้าแก่” ก็ ื่ ว่าอยูใ่ นสนามรบนีต ใชว่ า่ จะไม่มวี ันโรยรา แม ้จะเชอ ้ ้องอาศัย “ฝี มอ ื ” 70% “โชคชะตา” อีก 30% แต่ใครบ ้างจะรู ้ว่า ฤดูใบไม ้ผลิแห่ง โชคชะตา จะผลิบานได ้ตลอดไป “ถ้าคุณมี (เงิน) 2,000-3,000 ล้านบาท แล้วคุณจะเลิกมย!” ั้ ี งสะท ้อนนีก เสย ้ ้องขึน ้ เรือ ่ ยๆ ในความคิดของ “นายพราน” ทีม ่ ี ั ชาตญาณของนั กล่ามาอย่างโชกโชน ด ้วยเงินทุนเพียง 2 ล ้านบาท สญ ี่ ยักษ์ ” ประสบความสําเร็จในเสนทางของ ้ ี นหุ ้นพันล ้าน” วันนี้ “เสย “เซย ี่ ยักษ์ผู ้นีน ด ้วยความภาคภูม ิ เพือ ่ นๆรายใหญ่ตา่ งยกนิว้ ให ้ว่าเสย ้ แ ี่ หละ ื ” ในวงการหุ ้นตัวจริง หนึง่ ในกลุม ี่ ปู่ ” “เสอ ่ เพือ ่ นทีร่ ู ้จักมักคุ ้นกันดี “เสย ์ ล่อม สมพงษ์ ชลคดีดํารงกุลหรือแม ้แต่ “หมอยง” ทพ.ยรรยง พันธุว์ งศก ก็เติบโตมาในยุคไล่เลีย ่ กัน ั ้ 21 ของตึกอาคารเซ็นทรัล ในห ้องขนาดกะทัดรัด ณ ห ้องวีไอพี บนชน ี นหุ ้นรายนีก เวิลด์ ทีท ่ ําการโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ เซย ้ วาด สายตาสํารวจความผิดปกติบนหน ้าจอคอมพิวเตอร์กว่า 10 จอทีอ ่ ยูเ่ บือ ้ ง ี งใหม่รุ่นที่ 27 หน ้า โดยมีหลานชาย พ.ท.นพ.วิเศษ วชริ พงศ ์ แพทย์เชย ึ คูก เป็ นขุนศก ่ าย ภายในห ้องวีไอพีนอกจากจะเพียบพร ้อมไปด ้วย ั วชริ พงศ ์ วิชย


~5~

“ข ้อมูล” ทีส ่ ามารถเคาะดูได ้ตลอดเวลาแล ้ว ทัง้ 2 ยังมีโทรศัพท์พน ื้ ฐาน ี งดังกรี๊ ง…กร ้าง มาจาก “มาร์เก็ตติง้ ” ข ้างกายอีกคนละ 3 เครือ ่ ง มีเสย ้ ้วโว ้ย!” ต ้นเสย ี งมาจากเสย ี่ ยักษ์พด คูใ่ จเป็ นระยะๆ… “มันสูแล ู กับ หลานชาย หลังจากทีท ่ ัง้ คูพ ่ ยายามแหย่รังแตน ขอดูหน ้าไพ่อาคันตุกะ ฝั่ งตรงข ้าม… ไฟกะพริบแวบๆส ี “เขียว-แดง” บนหน ้าจอ “2 อา-หลาน” จ ้องตาเขม็ง พร ้อมจะดวลปื นกับใครก็ตามทีเ่ ข ้ามาเล่นหุ ้น BLAND-W1 ี่ ชาง…อนั ้ ี่ ยักษ์กําลัง ของ “เสย นต์ กาญจนพาสน์” ขณะนัน ้ เป็ นหุ ้นทีเ่ สย ื (คุม)” เสย ี่ หมายตาและเข ้าไปเก็บมาแล ้วล็อตใหญ่ “หุ ้นตัวนีม ้ ันเสอ ยักษ์ พด ู ขึน ้ ทัง้ ทีก ่ อ ่ นหน ้านีก ้ ็เพิง่ เข ้าไปเก็บหุ ้นปตท. (PTT) 2 แสนหุ ้น กว่า 40 ล ้านบาทมาหยกๆ “แค่เล่นเก็งกําไรสนุกๆ…ไม่ได ้หวังรวยอะไร” ี่ ยักษ์ บ่ายหน ้ามาบอก เสย “เล่นให้รวยต้องหาหุน ้ ในดวงใจให้เจอ” ทีจ ่ ริงแล ้ว “นายพราน” และ “ผู ้ชว่ ย” กําลังแสวงหากําไรจากกฎ High Risk…High Return แสวงหาโอกาสจากความแปรปรวนของ ิ ธิภาพตลาด แต่กระนัน ั วชริ พงศก ์ ็ตระหนักว่าการตัดสน ิ ใจ ประสท ้ วิชย ี่ ง” ไม่วันใดก็วันหนึง่ “ผม อะไรบ่อยๆย่อมพลาดท่าให ้กับ “ความเสย ่ บบว่าเราสร ้างภาพจะเลิก เพราะคนเล่นหุ ้น อยากจะเลิกจริงๆนะ ไม่ใชแ คนหนึง่ เล่นหุ ้นมาจากเงินน ้อยแล ้วประสบความสําเร็จระดับหนึง่ เคยมี หุ ้นระดับ 2-3 พันล ้านบาท อาจจะกู ้เล่นสว่ นหนึง่ เงินสดสว่ นหนึง่ เป็ น คุณจะเลิกมัย ้ ไม่เลิกก็เล่นน ้อยลง เพราะทีผ ่ า่ นมาเป็ นกําไรของเรา ี่ ยักษ์ บอกเหตุผลทีอ ทัง้ หมดแล ้ว” เสย ่ ยากจะเลิกเล่นหุ ้น “…มันไม่ใช ่ กําไรแค่ร ้อยเท่า คุณมีเงิน “พันล ้าน” โตมาจากเงิน “2 ล ้าน” มันโตเป็ น พันเท่านะ” แม ้ฟื นท่อนเล็กๆยังก่อเป็ นเพลิงกองโตได ้ฉั นใด วัวแม ้จะตัว ี่ ยักษ์ให ้กําลังใจ…อย่าคิดว่าคุณ ใหญ่ แต่ก็ทับเห็บตัวเล็กๆไม่ตาย เสย ี เปรียบรายใหญ่ ทางรวยของคุณ “มี” เสย ื่ ว่าจากความฝั นเมือ ึ ษา ม.เชย ี งใหม่ ชวี ต ใครจะเชอ ่ ครัง้ ยังเป็ นนักศก ิ นี้ ั คัน ขอมีเงินแค่ 3 แสนบาท มีรถยนต์โตโยต ้าโคโรลล่าเก่าๆสก ้ี วี ต “แค่นช ิ คงมีความสุขทีส ่ ด ุ …” ี่ ยักษ์มเี งิน 100 ล ้านบาทเขาให ้ เขาเล่าความฝั นในวัยหนุ่ม วันทีเ่ สย รางวัลชวี ต ิ ด ้วยรถยนต์ Mercedes-Benz ราคาคันละกว่า 4 ล ้านบาท วันทีม ่ เี งิน “พันล ้าน” เขาตอบแทนความสําเร็จด ้วยรถยนต์ “เฟอร์รารี”่ ส ี ั เตรียมหันเหชวี ต แดงสดราคา 22 ล ้านบาท ปั จจุบันวิชย ิ นักเล่นหุ ้นไป

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~6~

เป็ นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแผนจะพัฒนาทีด ่ น ิ 56 ไร่ ริม ชายหาดระยอง “สุดท ้ายของชวี ต ิ มันคืออะไร…คนเราสุดท ้ายคืออะไร…วันหนึง่ คนเรากิน เต็มทีก ่ ็ แค่วน ั ละร ้อยกว่าบาท แต่มาถึงตรงนีไ ้ ม่ใชเ่ รือ ่ งเงินแล ้ว มันอยากเล่นเกมให ้ชนะ” เขาบอก ก่อนทีจ ่ ะโชว์รป ู สมัยเด็กๆย ้อนกลับไปเกือบ 50 ปี ทแ ี่ ล ้ว ครัง้ ที่ ื่ ความว่า ยืนถ่ายกับรัว้ บ ้านสังกะส ี ก่อนจะสอ “…คนบ้านนอกทีม ่ ฐ ี านะธรรมดาๆ ย ังสามารถเล่นหุน ้ รวยเป็น ื่ ว่าพวกคุณทุกคน ก็ มโี อกาสรวยระด ับร้อยล้าน พ ันล้านได้ ผมเชอ ได้ทก ุ คน…อย่าเพิง่ ท้อ” “เงินนีม ่ ันแปลก เงิน 1 ล ้านบาท คุณจะเพิม ่ ให ้เป็ น 2 ล ้านบาท ชว่ งนี้ จะยากมาก แต่จาก 2 เพิม ่ เป็ น 4 เริม ่ ง่าย จาก 4 เพิม ่ เป็ น 8 ยิง่ ง่ายกว่า ี นหุ ้นพันล ้าน เอือ ี ําไร จริงๆนะครับ นีเ่ รือ ่ งจริง” เซย ้ มมือไปหยิบ “บัญชก ั ขึน ขาดทุน” ในลิน ้ ชก ้ มาโชว์ พร ้อมเล่าถึงความสําเร็จครัง้ สําคัญของ ชวี ต ิ ให ้ฟั งอีกว่า… ชว่ งเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2548 ผมได ้กําไร ิ้ เดือนมีนาคม (มกราคม – มีนาคม ปี 2548) มา 19 ล ้านบาท ถึงสน ิ้ เดือนมิถน กําไรโตขึน ้ มาเป็ น 120 ล ้านบาท พอสน ุ ายน (มกราคม – มิถน ุ ายน ปี 2548) กําไร 366 ล ้านบาท “ชว่ งนัน ้ หุ ้นปตท.มันขึน ้ เยอะ” ี่ ยักษ์เล่นหุ ้นมา 20 ปี ได ้กําไรหุ ้นตัวไหน เขาเฉลย เมือ ่ ถามว่าตัง้ แต่เสย มากทีส ่ ด ุ เขาตอบอย่างภาคภูมใิ จว่า “กําไรหุ ้น ปตท. (PTT) ตัวเดียว ประมาณ 700 ล ้านบาท”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~7~

ตอนที่ 2 ี นหุน ปูมหล ัง “เซย ้ อยุธยา 1” ี นหุ ้นพันล ้าน” วิชย ั วชริ พงศ ์ ต ้องผ่าน กว่าจะเดินมาถึงจุดทีเ่ ป็ น “เซย การคิดทบทวนตัวเองมานับครัง้ ไม่ถ ้วน ั ื ” อาจติดต ัวมาแต่กา สญชาตญาณของความเป ็ น “เสอ ํ เนิด แต่ ั สญชาตญาณในการ “ล่า” ต้องหมน ่ ั ฝึ กฝนสร้างประสบการณ์ ….ถ ้าในโลกนี้ ใครได ้อะไรมาง่ายๆ ก็ยากทีจ ่ ะรักษาให ้มันอยูก ่ บ ั เราได ้ อย่างยั่งยืน.... ั วชริ พงศ ์ เขาเกิดเมือ ต ้นทางชวี ต ิ ของ วิชย ่ ปี 2498 ปั จจุบันมีอายุ 52 ปี พืน ้ เพเดิมเป็ นคนตําบลบ ้านแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ั เป็ นเจ ้าของโรงงานทําเสนหมี ้ บิดาของวิชย ่ ยีห ่ ้อสงิ ห์ทอง เริม ่ ก่อตัง้ ั จึงคลุกคลีในโรงงานทําเสนหมี ้ โรงงานประมาณ ปี 2500 วิชย ม ่ าตัง้ แต่ ื่ มั่นมาตลอดว่า เด็ก เขาเชอ ต้นทางของความสําเร็จ มีจด ุ สตาร์ทมาจาก “ความคิด”…ถ้าคุณ ้ ทางเดินให้ถก “คิดเป็น” เลือกเสน ู ชวี ต ิ ก็ประสบความสําเร็ จได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ั นึกถึงความหลังในวัยหนุ่ม แล ้วถ่ายทอดให ้ฟั งว่า…ผมเรียนจบคณะ วิชย ั วบาล มหาวิทยาลัยเชย ี งใหม่ (มช.) สมัยทีเ่ รียน เกษตรศาสตร์ สาขาสต อยูม ่ ช. มันมีถนนหน ้าและหลังมหาวิทยาลัยความทีเ่ ราไม่มป ี ระสบการณ์ ึ ษาทุกคนทีจ จึงไม่รู ้จักแสวงหาโอกาส …สมัยนัน ้ นักศก ่ ะกลับหอพัก ต ้องออกทางถนนด ้านหน ้ามหาวิทยาลัย ถ ้าใครกลับด ้านหลัง อาจจะ โดนจีป ้ ล ้นได ้ สมัยก่อนแถวนั น ้ มันเปลีย ่ ว ทีด ่ น ิ ด ้านหลังมช. จึงมีราคา ั บอก ถูกมาก แต่ทก ุ วันนีถ ้ นนด ้านหลังมช. กลายเป็ นถนนสายหลัก วิชย ว่า เมือ ่ มองย ้อนกลับไป ถ ้าตอนนัน ้ เรารู ้จัก “คิด” สะสมทีด ่ น ิ เก็บเอาไว ้ 3-5 ไร่ ป่ านนีก ้ ็รวยไปตัง้ นานแล ้ว ่ ั ญหาเรือ “สมัยก่อนผมไม่มม ี ม ุ คิด ยังไม่มป ี ระสบการณ์ ตอนนั น ้ ไม่ใชป ่ ง เงิน สมัยเมือ ่ 30 ปี ทแ ี่ ล ้ว ราคาทีด ่ น ิ ด ้านหลัง มช. ราคาถูกมาก ไร่หนึง่ ไม่กต ี่ ังค์ ประเด็น คือ เราคิดไม่เป็น”

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~8~

ั ได ้แง่คด การนั่งทบทวนอดีต ทําให ้วิชย ิ ว่า คนเราต ้องเรียนผิดเรียนถูก กว่าจะผ่านจุดที่ “คิดเป็ น” จงอย่ากลัวทีจ ่ ะต ้องจ่ายค่าวิชาของความ ผิดพลาด ถ ้าคุณไม่เคยล ้ม..ย่อมเดินไม่เป็ น คนที่ “คิดเป็ น” ก่อนคนอืน ่ คนนัน ้ ก็มโี อกาส “รวย” ก่อน! หลักการเดียวกันกับการ “เล่นหุ ้น”… จงวิง่ ไปในทีท ่ ี่ “แนวโน้ม” กําล ังจะไป ี งใหม่ ทีท ึ ษาต ้อง “อย่างทีต ่ ําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชย ่ น ี่ ักศก ไปฝึ กงาน สมัยก่อนต ้องขับรถผ่านคลองชลประทาน คนแถวนัน ้ ยากจน มาก พืน ้ ทีท ่ รุ กันดาร ทีด ่ น ิ แถวนั น ้ ไร่หนึง่ เต็มทีก ่ ็ไม่เกิน 3,000 บาท” .. ฉั นใดก็ฉันนั น ้ ตอนผมเรียนจบใหม่ๆ ปี 2520 เมือ ่ 30 ปี ทแ ี่ ล ้ว ผมคิด ตัง้ แต่ตอนนั น ้ ว่าชวี ต ิ นีข ้ อมีเงินเก็บแค่ 300,000 บาทก็พอ สมัยก่อน ั คัน อยากมีเงิน 300,000 บาท อยากมีรถเก๋งโตโยต ้าโคโรล่าเก่าๆสก หนึง่ ผมจะมีความสุขมาก นั่ นคือมุมมองของเราตอนนัน ้ เพราะฉะนัน ้ ึ ษาจึงใชช้ วี ต สมัยเป็ นนักศก ิ หมดไปวันๆ ข ้อดีของมันคือ ทําให ้ผมไม่ ี กําลังใจ เพราะไม่เคยฝั นไกล” “…แต่ข ้อเสย ี ของมัน ชวี ต เสย ิ เราก็ไม่ม ี ิ้ เป็ นอัน” อะไรเป็ นชน ึ ษา พอเรียนจบสต ั วบาลมา รุน สมัยนัน ้ มีการจองตัวนั กศก ่ พีท ่ ท ี่ ํางานอยู่ ี )ี ก็มาชวนให ้ไปทํางานทีฟ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซพ ่ าร์มเลีย ้ งไก่ จึง ต ้องย ้ายไปอยูท ่ จ ี่ ังหวัดระยอง ได ้เงินเดือนครัง้ แรกในชวี ต ิ 2,700 บาท ั ก็เริม หลังจากทํางานผ่านไปได ้ 18 วัน มุมมองของวิชย ่ เปลีย ่ น จากคน ึ ว่าถ ้าขืนทํางานอยูอ ทีใ่ ชช้ วี ต ิ ไปวันๆ ก็เริม ่ รู ้สก ่ ย่างนีต ้ อ ่ ไป ชวี ต ิ นีค ้ งไม่ม ี ี เกษตรกรนีม วันก ้าวหน ้า “ผมคิดว่า..โอ ้โห ้! การทําอาชพ ่ ันยากมาก ดูแลไก่ต ้องทํางานกลางคืน เพราะกลางวันอากาศร ้อน เดีย ๋ วไก่เครียด ้ ด ต ้องตืน กว่าจะได ้นอนก็เทีย ่ งคืน แล ้วก็ต ้องรีบตืน ่ ตัง้ แต่เชามื ่ ไปเปิ ดไฟ ให ้ไก่ เพราะการไข่ของไก่ขน ึ้ อยูก ่ บ ั ความยาวของแสงไฟ …ตี 5 ก็ต ้อง ลุกขึน ้ ไปเปิ ดไฟ ให ้ไก่ตน ื่ ขึน ้ มากินอาหาร เพือ ่ จะให ้มันออกไข่ตาม กําหนด” ั ก็คด วันที่ 18 ของการทํางาน วิชย ิ ได ้ว่า ถ ้าเรามีความพยายามมาก ขนาดนีน ้ ะ ไม่ต ้องมาทํางานกินเงินเดือน 2,700 บาทหรอก ต่อให ้ไป ขายราดหน ้าข ้างถนน “กูก็รวยได ้” จากนั น ้ เขาจึงไปบอกรุน ่ พีว่ า่ …พีค ่ รับ! ผมขอลาออก ขอบคุณครับทีร่ ับผมเข ้าทํางาน รุน ่ พีท ่ ักท ้วงว่ารออีกแค่ ั เด็ดเดีย ั ยืนกรานที่ 12 วัน เงินเดือนออกแล ้วค่อยไป ด ้วยอุปนิสย ่ ว วิชย จะลาออกจากงานทันที ั วชริ พงศ ์ วิชย


~9~

้ ี่ ยักษ์ ในวัยหนุ่ม แทบจะมองไม่เห็นหนทางแห่ง เสนทางอนาคตของเส ย ี จ ความรํ่ารวย ภายหลังลาออกจากการเป็ นลูกจ ้างเครือซพ ี งึ บ่ายหน ้า ้ กลับบ ้านเกิดทีจ ่ ังหวัด อยุธยา ไปชว่ ยงานในโรงงานทําเสนหมี ข ่ องพ่อ ั จะทําโรงงานแบบคนโบราณ ซงึ่ ชายหนุ่มมองว่า สมัยก่อนพ่อของวิชย ั เขายังถูกมองว่า หนทางแห่งความเติบโตแทบไม่ม ี แถมการไปของวิชย เป็ น “สว่ นเกิน” ของโรงงาน พวกพีๆ่ ต ้องแบ่งงานให ้ทํา และถูกพวก คนงานดูถก ู ดูแคลน กล่าวกันว่าไอ ้ลูกเถ ้าแก่คนนีเ้ ป็ นพวกเหยียบขีไ้ ก่ไม่ ฝ่ อ ทําอะไรไม่เป็ นโล ้เป็ นพาย …แม ้แต่พต ี่ ัวยังมองว่า มึงไปเรียน ื มาทําไม สุดท ้ายก็ต ้องมาทํางานทีบ หนั งสอ ่ ้าน “แต่จริงๆคือ..เขาคิด ั คิดในใจ ผิด” วิชย ์ ต ความน ้อยเนือ ้ ตํา่ ใจถูกสะสมเพิม ่ พูน เขาเล่าว่า ครอบครัววชริ พงศม ี ัว เขาเป็ นคนสุดท ้อง พีช ่ ายแท ้ๆเป็ นหมอ ถัดมาอีกคนเป็ นวิศวกร แต่พี่ ื พีช ื ไม่เข ้าใจ น ้องก่อนหน ้านั น ้ ไม่ได ้เรียนหนังสอ ่ ายทีไ่ ม่ได ้เรียนหนังสอ ื ทําให ้คนเรา “คิดเป็ นระบบ” ทําให ้เราวิเคราะห์เป็ น มี ว่าการเรียนหนังสอ เหตุมผ ี ล อุปสรรคเรือ ่ งคนจึงมีเข ้ามาเนืองๆ ระหว่างทีช ่ ว่ ยงานใน ั จึงยึดอาชพ ี เลีย โรงงานอยูน ่ ัน ้ วิชย ้ งหมูของตัวเองเป็ นรายได ้หลัก โดย อาศัยเศษอาหารเหลือในโรงงานมาทุน ่ ต ้นทุน “ตอนนัน ้ ผมเลีย ้ งหมูเป็ น ร ้อยตัวนะ แต่จด ุ เปลีย ่ นของชวี ต ิ ก็มาอีก ตอนไปเก็บเงินจากเขียงหมู ้ เงินแค่ 20,000 บาท เชาเจอสามี ก็บอกให ้ไปเก็บกับภรรยา พอเจอหน ้า ภรรยาก็บอกให ้ไปเก็บกับสามี วงการนีม ้ ันเอารัดเอาเปรียบกันมาก พวก ั ว์พวกนีเ้ จ ้าเล่ห ์ ผมก็เลยประกาศว่า “เลิก” อาชพ ี นีไ้ ม่เอาอีก โรงฆ่าสต แล ้ว” ้ เวลาทัง้ หมดจึงทุม ่ เทมาชว่ ยงานในโรงงาน ชว่ งนัน ้ การทําให ้เสนหมี ่ ั เข ้าไปชว่ ยพัฒนาจากตาก แห ้งจะใชวิ้ ธโี บราณคือ การตากแดด วิชย แดดเปลีย ่ นมาเป็ นการอบแห ้ง โดยนํ าเครือ ่ งจักรสมัยใหม่เข ้ามาใช ้ เขา ได ้สรุปบทเรียนของชวี ต ิ ไว ้ว่า… "จุดเปลีย ่ นของชวี ต ิ คนเรา อยากให้ทก ุ คนได้ลม ิ้ ลองรสชาติของ ั ิ ความสําเร็ จได้ ความสําเร็จสกคร งั้ ไม่วา ่ ใครก็ตาม ถ้าคุณชม อย่างหนึง่ แล้ว อะไรก็ตามทีเ่ ป็นอุปสรรคหล ังจากนน ั้ จะดูงา ่ ยไป หมด…นีค ่ อ ื เรือ ่ งจริงทีผ ่ มเจอมา การเล่นหุน ้ ก็ไม่แตกต่างก ัน ถ้า ั ั คุณชนะครงใหญ่ ั้ ได้สกคร งั้ ชยชนะต่ อๆมาจะเป็นของคุณ” ื่ เชน ่ นัน ...เขาเชอ ้

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 10 ~

ตอนที่ 3 ี นหุน ปูมหล ัง “เซย ้ อยุธยา 2” ไร้ซงึ่ เสาเข็ มฝังลึกลงใต้ดน ิ ไฉนเลยจะมีตก ึ สูงใหญ่ระฟ้า …ความสําเร็จของคนล ้วนมีทม ี่ า ระหว่างทีช ่ ว่ ยงานพ่อในโรงงานทําเสน้ ั วชริ พงศ ์ ได ้เข ้าไปปรับเปลีย หมี่ วิชย ่ นระบบงานหลายอย่าง ตัง้ แต่ทไี่ ม่ รู ้เรือ ่ งอะไรเลย จนหัวหน ้าคนงานบางคนหัวเราะเยาะหาว่าลูกเถ ้าแก่คน นี.้ .เป็ นคนไม่เอาไหน การขาดความยําเกรงในหมูค ่ นงาน จะสงั่ งานอะไร ั ต ้องพิสจ ก็ตด ิ ขัดไม่ราบรืน ่ วิชย ู น์บทเรียนบทแรกของการบริหารคนใน ครัง้ นัน ้ “…ผมต ้องกลัน ้ ใจไล่หัวหน ้าคนงานคนนัน ้ ออก คําแรกทีพ ่ ด ู ..ถ ้า ี ดีกว่า ทัง้ ๆทีต หากมีคณ ุ แล ้วผมไม่สบายใจ ไม่มค ี ณ ุ เสย ่ อนนัน ้ ยังไม่ม ี ิ ใจ ใครชว่ ย ทีต ่ ้องทําอย่างนีเ้ พราะว่า การเป็ นผู ้นํ าเราต ้องกล ้าตัดสน ต ้องทําให ้คนอืน ่ ยําเกรง พอไล่หวั หน ้าคนงานออกไปแล ้ว การ บริหารงานก็เริม ่ คล่องขึน ้ ” ถ ้าเปรียบกับการเล่นหุ ้น การไล่หัวหน ้าคนงานทีเ่ ป็ น “ตัวปั ญหา” ออกไป ก็เหมือนกับการ “Cut Loss” หุ ้นทีก ่ ําลังจะกลายเป็ น “เนือ ้ ร ้าย” ิ้ นั น ออกจากพอร์ต ก่อนทีเ่ นือ ้ ร ้ายชน ้ จะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ มาบั่นทอน ั ก็รู ้ซงึ้ ในมุมคิดใหม่ ความรู ้..เปรียบดั่ง จิตใจเราในภายหลัง ในไม่ชา้ วิชย สายแร่ทองคําในเหมืองทีย ่ ังไม่ถก ู ขุดขึน ้ มาใช ้ ประสบการณ์..คือการ ถลุงแร่ทองคํา ให ้กลายเป็ นเนือ ้ ทองคําบริสท ุ ธิ์ แท ้ทีจ ่ ริง “ความรู ้” ต ้อง ่ เราเรียนหนังสอ ื มา รอวันถูกขุดขึน ้ มาใชร่้ วมกับ “ประสบการณ์” อย่างเชน เรารู ้ว่าเมือ ่ อุณหภูมเิ พิม ่ ขึน ้ 1 องศาอากาศจะขยายตัว 1,760 เท่า นีม ่ ัน ้ เป็ นวิชากลศาสตร์สายวิทย์ทั่วไป เครือ ่ งอบแห ้งจากญีป ่ น ุ่ จะใชอากาศ ้ มาหมุนเวียนภายในทําให ้เสนหมี แ ่ ห ้ง การประหยัดพลังงาน เราก็ต ้อง ลดอุณหภูมภ ิ ายในตู ้อบ มอเตอร์ความเร็วรอบก็ลดลง พออากาศ ้ ขยายตัวเป็ นหมืน ่ ๆเท่า เสนหมี ก ่ ็แห ้งเร็วขึน ้ นีค ่ อ ื ..ความรู ้ทีเ่ ราไม่เคยรู ้ว่า จะได ้นํ ามาใชวั้ นนีห ้ รอก ั เปรียบการเล่นหุ ้นว่า วิชย "เราต ้องคิดให ้เป็ นหลักวิทยาศาสตร์ การ “เบ่ง” ของวอลุม ่ จะต ้อง สอดคล ้องกับ “การขึน ้ ” ของราคาหุ ้น นักลงทุนทีก ่ ้าวขึน ้ มาเป็ นรายใหญ่ ต ้องเข ้าใจหลักการข ้อนี้ หุ ้นจะเป็ นขาขึน ้ “ราคา” และ “ปริมาณ” จะต ้อง เคลือ ่ นไปในทิศทางเดียวกัน" ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 11 ~

หลังจากชว่ ยงานทีบ ่ ้านมา 10 ปี เต็ม ไม่มวี น ั หยุดเสาร์-อาทิตย์ ปี ใหม่ม ี ่ มเครือ วันหยุด 4 วัน ก็เป็ นวันซอ ่ งจักรประจําปี “ผมชว่ ยทีบ ่ ้าน 10 ปี ไม่ ้ ้ แต่ไม่มเี งินเก็บ อยากจะใชอะไรก็ ้ เคยมีเงินเดือน หยิบเงินกงสใี ชได ใช ้ ไป ไม่เคยมีสมุดเงินฝากธนาคารเป็ นของตัวเอง” ั เกิดขึน จุดหักเหของวิชย ้ เมือ ่ เขาจะแต่งงานกับว่าทีภ ่ รรยา เป็ นทันต แพทย์ประจํ าอยูท ่ โี่ รงพยาบาลราชวิถ ี ซงึ่ เป็ นหลานสาวของ ั ญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรี วิชย ั ศาสตราจารย์ สญ ั ผัส “เงินล ้าน” เงิน เล่าว่า ในวันแต่งงาน นับเป็ นครัง้ แรกในชวี ต ิ ทีไ่ ด ้สม ิ สอดทีแ สน ่ ม่ยกให ้เอาไว ้ทําทุนจํานวน 1 ล ้านบาท “ตอนแต่งงานกัน ิ สมรสรวมกัน 2.6-2.7 ล ้านบาท ผมจําได ้ว่านับมันอยูน เราสองคนมีสน ่ ั่น แหละ” แม ้เขาจะมองว่าเงินก ้อนนีไ้ ม่มาก แต่ก็ไม่เคยมีมาก่อน หลังจาก ้ ี สละ ย ้ายงานจากโรงพยาบาล แต่งงานกัน ภรรยาชางเท ้าหลังต ้องเสย ราชวิถ ี มาชว่ ยราชการอยูท ่ โี่ รงพยาบาลอําเภอเสนา แต่ไปประจําอยูใ่ น ั จึงยก โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ ประจําตําบล ตําแหน่งอะไรก็ไม่ม ี วิชย ี สละของภรรยาคนนีอ ย่องในความเสย ้ ย่างมาก แต่ชวี ต ิ ก็ไม่ได ้ราบรืน ่ อย่างทีท ่ งั ้ 2 คนคาดหวัง ดั่งภาษิตจีนทีก ่ ล่าวไว ้ว่า “หวานมาจากขม…สุขมาจากทุกข์” ชวี ต ิ ทีย ่ ังไม่ได ้ลิม ้ รสความล ้มเหลว จะรู ้จักความงดงามของความสําเร็จ ได ้อย่างไร… “ตอนนัน ้ เรามีโครงการกันว่า จะเปิ ดคลินก ิ ทําฟั นในอําเภอ เสนา ตกแต่งร ้านไป 2-3 แสนบาท พอทําคลินก ิ เสร็จ ชว่ งนัน ้ ลูกสาว ั คน ไฟก็ไหม ้ตลาดอําเภอเสนา อายุ 9 เดือน ยังไม่ได ้ทันรักษาคนไข ้สก บ ้านผมเป็ นตึกแถว 2 ห ้องอยูใ่ นตลาด..หมดเกลีย ้ ง!!!” เขาเล่าว่า เอาออกมาได ้แค่รถมอเตอร์ไซค์ รีบคว ้าตัวลูก แล ้วก็เอา ื้ ผ ้าของใชของลู ้ ั เดียว แต่ของเรา 2 คน ไม่ได ้ เสอ กสาวมาได ้เพียงลิน ้ ชก ั สะท ้อนภาพภายใต ้กระจกเงา เอาอะไรติดตัวออกมา ห่วงแต่ของลูก วิชย ชวี ต ิ ทีม ่ ัวหมองในขณะนั น ้ ว่า ตอนนัน ้ ในใจก็คด ิ ว่า..โห! ทําไมชวี ต ิ (กู) ี ว “โชคชะตาทําไมเล่น มันถึงบัดซบขนาดนี้ เรากําลังจะดีขน ึ้ อยูแ ่ ล ้วเชย ั กับพวกเราแรงขนาดนี… ้ ” เขารําพึง ชว่ งนัน ้ ไม่รู ้จะไปนอนกันทีไ่ หน วิชย ั ้ 4 ชน ั ้ บนสุด ต ้องไปขออาศัยอยูก ่ บ ั บ ้านพีช ่ าย พ่อ-แม่-ลูก ขึน ้ ไปอยูช ่ น ของตึกแถว ไม่มแ ี อร์ มีแต่พัดลมติดเพดาน สว่ นทีน ่ อนก็ปเู อากับพืน ้ ไม่ มีเตียง มีผ ้าม่านสเี ขียวบางๆ ห ้องนอนค่อนข ้างคับแคบ ทัง้ 3 ชวี ต ิ ต ้อง ทนอยูห ่ ้องนัน ้ ประมาณ 1 ปี

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 12 ~

“เรา นอนมองพัดลมบนเพดานกันทุกวัน..ทนไม่ไหว ผมไม่เป็ นไร สงสารแต่ภรรยากับลูก เลยให ้เขากับลูกย ้ายกลับมาอยูก ่ รุงเทพ มาอยู่ กับพ่อแม่เขา แล ้วให ้ย ้ายกลับมาทํางานทีโ่ รงพยาบาลราชวิถ ี ผมจะมา ั ให ้สญ ั ญากับภรรยาว่า เดีย หาเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์” วิชย ๋ วจะตาม ี อะไร? ยังไม่รู ้ ไปอยูด ่ ้วย ทัง้ ๆทีก ่ ็ไม่รู ้ว่าจะตามไปยังไง จะไปทําอาชพ ั “ชวี ต ิ คนเราขอให้ชนะอะไรสกคร งหนึ ั้ ง่ เราจะไม่กล ัว แล้วชวี ต ิ เราจะชนะอยูเ่ รือ ่ ยๆ” ้ เขายํ้า จังหวะนั น ้ รุ่นพีร่ ุ่นน ้องทีท ่ ําโรงงานเสนหมี ด ่ ้วยกัน อยากจะ ้ ตสาหกรรมอาหาร วิชย ั ออกไปขาย “ฟู้ ดเคมิคอล” เป็ นพวกเคมีทใี่ ชในอุ สนใจจึงเอาทุนก ้อนหนึง่ มาเปิ ดโรงงานทีก ่ รุงเทพฯ ใจหนึง่ ก็คด ิ ว่าดี เหมือนกันจะได ้อยูใ่ กล ้ลูกเมีย ขณะนัน ้ มีลก ู น ้องจบ Food Science (เทคโนโลยีทางอาหาร) สองคน เป็ นหัวเรีย ่ วหัวแรงให ้กับบริษัท ้ จการให ้กับลูกน ้อง ชว่ งแรกๆธุรกิจก็ไปได ้ดี แต่ทําได ้ไม่นานก็ต ้องเซงกิ ิ ค ้าเคมีตัวเล็กๆ ทีห พวกสน ่ วิ้ ไปขายได ้กําไร 20-30% ลูกน ้องจะรับออ ิ ค ้าตัวทีก เดอร์เอาไว ้เอง แล ้วสง่ ออเดอร์สน ่ ําไรน ้อยต ้องสง่ เป็ นเบราท์ ้ ใหญ่ๆ อย่างพวกแป้ ง หรือวัตถุดบ ิ ทีต ่ ้องใชรถบรรทุ กไปสง่ กําไร ั ก็ได ้เรียนรู ้ ประมาณ 8% ก็สง่ ออเดอร์ให ้บริษัท ทีส ่ ด ุ เถ ้าแก่วช ิ ย ประสบการณ์ครัง้ ใหม่วา่ … คุณจะทําธุรกิจอะไร ก็แล ้วแต่ ถ ้าเจ ้าของทําเองไม่เป็ น แล ้วต ้องยืมจมูก คนอืน ่ หายใจ สุดท ้ายเราก็ไปไม่รอด คิดอยูห ่ ลายตลบ ก่อนจะได ้รับ คําตอบว่า “ถอยดีกว่าเรา”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 13 ~

ตอนที่ 4 "รูไ้ ม่จริง" ื้ แล ้วราคาไม่ขน ถ ้าเราเลือกหุ ้น P/E ตํา่ พืน ้ ฐานดี แต่ซอ ึ้ ..มีแต่ลง แสดง ว่าความคิดของเรา “ผิด” คุณต ้องเปลีย ่ น “อย่าดันทุรัง” โดยพืน ้ ฐาน แล ้ว “ความสําเร็จ” ไม่ได ้ยากไปกว่า “ความล ้มเหลว” แต่ทําไม!นัก ั ผัสรสชาติของการ “ขาดทุน” ลงทุนสว่ นใหญ่ในตลาดหุ ้น จึงมักสม มากกว่า “กําไร” ั สรุปด ้วยคําพูดสน ั ้ ๆ ทีเ่ ข ้าใจง่ายว่า วิชย “เพราะคุณ…รูไ้ ม่จริง” เขาบอกว่า นักลงทุนทีป ่ ระสบความสําเร็จ จะต ้องค ้นให ้พบแนวทางของ ่ ารลอกเลียนแบบผู ้อืน ตัวเอง มีต ้นแบบได ้ แต่ต ้องไม่ใชก ่ ..ต ้องไม่ยม ื จมูกคนอืน ่ หายใจ “ลองถามตัวคุณเองว่า เป็ นอย่างนัน ้ หรือไม่…ถ ้าใช!่ ต ้องรีบหาแนวทาง ของตัวเองให ้เจอ” ั เล่าหนทางเข ้าสูต ่ ลาดหุ ้นครัง้ แรกในชวี ต วิชย ิ ชว่ งนัน ้ มีญาติฝั่งภรรยา เอาหุ ้นจองธนาคารมหานคร (ปั จจุบันปิ ดกิจการไปแล ้ว) มาให ้จํานวน 1 ื้ ขายในตลาด แสนหุ ้นทีร่ าคาไอพีโอ 6 บาท หลังจากหุ ้นตัวนีเ้ ข ้าไปซอ หลักทรัพย์ ราคาวิง่ ขึน ้ ไป 7.50 บาท ได ้กําไรมาประมาณ “แสนห ้า” เรา ก็คด ิ ว่า เอะ! ในโลกนีม ้ วี ธิ ห ี าเงินง่ายๆ อย่างนีด ้ ้วย!!! ั เกิดขึน ความสนใจเรือ ่ งหุ ้นของวิชย ้ ตัง้ แต่สมัยทีย ่ ังชว่ ยงานกงส ี ื พิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ระหว่างทีอ สมัยก่อนยังไม่มห ี นั งสอ ่ า่ นละครใน ื พิมพ์ไทยรัฐ เดลินวิ ส ์ ทุกๆ วันก็จะพลิกไปดูความเคลือ หนังสอ ่ นไหว ของตลาดหุ ้น ความสนใจยิง่ ทวีมากขึน ้ ก่อนเกิดเหตุการณ์ Black Monday (วันจันทร์ทมิฬ 19 ตุลาคม 2530) ชว่ งนัน ้ หุ ้นขึน ้ มาตลอด ั ตัดสน ิ ใจเดินทางจากจังหวัดอยุธยา เข ้ามากรุงเทพฯ หาซอ ื้ หนังสอ ื วิชย ึ ษาตําราการเล่นหุ ้นของบุคคลที่ วิธก ี ารเล่นหุ ้นกลับไปอ่าน และสนใจศก ประสบความสําเร็จหลายต่อหลายคน เขาบอกว่า เรือ ่ งหุ ้นถือเป็ นเรือ ่ ง ไกลตัวในตอนนั น ้ ต ้องเริม ่ ต ้นนับหนึง่ จากทีไ่ ม่มค ี วามรู ้อะไรเลย พอ ึ ษาไประยะหนึง่ ก็คด ี นหุ ้นพันล ้าน เล่า ศก ิ ว่าตัวเองรู ้ดีแล ้ว เก่งแล ้ว เซย ว่า เคล็ดลับการเล่นหุ ้นให ้ประสบความสําเร็จทีอ ่ า่ นเจอจากตํารา บอกว่า กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 14 ~

หุน ้ จะมี Cycle (ว ัฏจ ักร) หรือ “รอบ” ของม ัน คุณต้องรอให้ม ันตก ก่อนคุณค่อยเข้ามาเล่น ื่ ว่า “เดีย ชว่ งนัน ้ ก็รออย่างเดียว..เชอ ๋ วมันต ้องพัง” “ผมก็ทําตามตําราเป๊ ะ ื้ แต่หุ ้นค่า ! พอ Black Monday หุ ้นตกหนัก เราก็เข ้าไปลุยเลย เลือกซอ ื้ ไปแล ้วมันก็ไม่ขน พี/อี ตํา่ ๆ สมัยนั น ้ ก็หุ ้นแบงก์ทัง้ นัน ้ ซอ ึ้ …หุ ้นตัวอืน ่ ขึน ้ หุ ้นเราก็ไม่ขน ึ้ ” ประสบการณ์ขาดทุนครัง้ แรก เอาเงินมาเล่น 2 ล ้านกว่า บาท ขาดทุนไป 5 แสนกว่า นั่งมองคนอืน ่ กําไร ตัวเองขาดทุน เพราะ ้ ได ้ผล คนสว่ นใหญ่ เล่นแต่หุ ้นแบงก์คา่ พี/อี ตํา่ ๆ สุดท ้ายก็รู ้ว่าวิธน ี ใี้ ชไม่ ิ ใจ “ล ้างพอร์ต” “ในใจตอนนัน เขาไม่คด ิ เหมือนเรา ในทีส ่ ด ุ ก็ตัดสน ้ คิด ้ ้ ได ้เราต ้องถอย..อย่าฝื น” วิชย ั ว่า..ไม่ไหว เราสูเขาไม่ ได ้จริงๆ เมือ ่ สูไม่ ื้ แล ้วราคาไม่ขน บอกว่า ถ ้าเราเลือกหุ ้นพี/อี ตํา่ พืน ้ ฐานดี แต่ซอ ึ้ ..มีแต่ลง แสดงว่าความคิดของเรา “ผิด” คุณต ้องเปลีย ่ น “อย่าดันทุรัง” ั ก็เล่าประสบการณ์ “ขาดทุน” เมือ ่ มีโอกาสกลับบ ้านทีจ ่ ังหวัดอยุธยา วิชย ให ้พีช ่ ายฟั ง พีช ่ ายก็บอกว่า มันต ้องจ่ายค่าเทอมก่อน “คุณยังไม่ม ี ประสบการณ์เลย คุณต ้องขาดทุนก่อน ในชวี ต ิ จริงต ้องเป็ นอย่างนัน ้ นัก ลงทุนมือใหม่ “ขาดทุน” ถือเป็ นเรือ ่ งปกติ” เขาสรุปข ้อผิดพลาดในครัง้ แรกว่า เป็ นเพราะว่า ั เรารูแ ้ ค่ในทฤษฎี ในทางปฏิบ ัติจริงต้องอาศยการพลิ กแพลงให้ เข้าก ับสถานการณ์ การเล่นหุน ้ ขาดทุน แสดงว่า “คุณย ังรูไ้ ม่จริง” ั ตัดสน ิ ใจทีจ ้ หลังจากจ่ายค่าเทอมแพง วิชย ่ ะกลับมาสูใหม่ ครัง้ นีเ้ ขาให ้ ั ย์ปฏิญาณไว ้กับตัวเองว่า ถ ้าวันหนึง่ คนอืน สต ่ ทํางาน 8 ชวั่ โมง เราต ้อง ทํางาน 10 ชวั่ โมง ต ้องกลับมา “ชนะ” ให ้ได ้ ในทีส ่ ด ุ ก็พบว่า วิธท ี จ ี่ ะ ี ก่อน เอาชนะคนอืน ่ ได ้ ต ้องเอาชนะความมุง่ มั่นของตัวเองให ้ได ้เสย ในชว่ งทีย ่ ังเป็ นมือใหม่ในตลาดหุ ้น หลังจากไปสง่ ลูกสาวทีโ่ รงเรียน ั ต ้องรีบบึง่ รถมาทีบ ตอน 7 โมงครึง่ วิชย ่ ริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ไปถึงประมาณ 8 โมงเชา้ ถึงก่อนมาร์เก็ตติง้ เกือบทุกเชา้ เมือ ่ ไปถึงก็จะ ่ นีใ้ นทุกๆวัน เขาบอกว่า นั่งดูข ้อมูลหุ ้นให ้ได ้มากทีส ่ ด ุ และจะปฏิบัตเิ ชน อยูใ่ นตลาดหุ ้นอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าคนอืน ่ ยังมีคนทีร่ ู ้มากกว่าและเก่ง กว่าเราตัง้ เยอะแยะ ื้ …เราซอ ื้ เพราะอะไร ? เราต ้องตอบให ้ได ้ เราต ้องรู ้ให ้ได ้ว่าหุ ้นทีเ่ ราจะซอ ว่า หุ ้นตัวนีม ้ ันจะขึน ้ ด ้วยเหตุผลอะไร ? ถ ้าคุณตอบได ้ โอกาส “ชนะ” ก็ มีมากกว่าครึง่

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 15 ~

“คนจะเกิด (ในตลาดหุน ้ ) ม ันต้องเกิดจากการไขว่คว้า… ่ ลุค ไม่ใชฟ ้ !” ั เล่าต่อว่า สมัยก่อนการเล่นหุ ้นยังไม่มค วิชย ี อมพิวเตอร์ ไม่มก ี ราฟราคา ื้ สมุด หุ ้นให ้เคาะดูงา่ ยเหมือนทุกวันนี้ จะใชวิ้ ธก ี ารจําราคาหุ ้น แล ้วไปซอ กราฟแผ่นใหญ่ๆ มาพ็อตกราฟราคาเอง หุ ้นตัวไหนทีเ่ ราสนใจก็จะพ็อต กราฟมาติดไว ้ข ้างฝาเล็งมันทุกวัน สมัยนัน ้ ยังไม่มรี เี สริ ช ์ หรือบทวิจัย แพร่หลายหาอ่านง่ายอย่างในสมัยนี้ นักลงทุนรายย่อยต ้องรอให ้ “มาร์ เก็ตติง้ ” มาบรีฟ (สรุปข ้อมูล) ให ้ฟั งอีกทีหนึง่ เมือ ่ 10 กว่าปี กอ ่ น รายย่อยจะมองมาร์เก็ตติง้ เป็ นพระเจ ้า เขาเล่าว่า ขํา ทีส ่ ด ุ ..สมัยก่อนผมรู ้จักมาร์เก็ตติง้ อยูไ ่ ม่กค ี่ น ตอนนัน ้ เล่นหุ ้นอยูท ่ ี่ บล. ธนสยาม เล่นชว่ งแรกๆขาดทุนจนเราท ้อ เคยไปคุยกับมาร์เก็ตติง้ ว่า… เธอมาบริหารพอร์ตให ้ฉั นหน่อยส ิ ! …ในสายตาตอนนั น ้ ผมมองมาร์เก็ตติง้ ว่าต ้องเล่นหุ ้นเก่งมาก เพราะเรา ยังมองหุ ้นไม่ออก ผิดกับเดีย ๋ วนีม ้ าร์เก็ตติง้ รุ่นเก่าๆ ต ้องโทรศัพท์มาถาม ั วช ิ ว่าชว่ งนีเ้ ล่นหุ ้นยังไง มีหุ ้นอะไรเด็ดๆ อย่าลืมบอกกันด ้วยนะ วิชย รพงศ ์ เฉลยว่า ทีจ ่ ริงความรู ้เรียนทันกันได ้ ประสบการณ์ก็เรียนรู ้ได ้ แต่ ั กับวิธค อุปนิสย ี ด ิ ของคนเรา “เปลีย ่ นไม่งา่ ย” เราต ้องเริม ่ ต ้นจากการยอมรับความผิดพลาดของเราเอง อย่าไปโทษคน ื่ ผม! แล ้วคุณจะเล่นหุ ้นเก่งขึน อืน ่ นํ ากลับมาแก ้ไข เชอ ้

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 16 ~

ตอนที่ 5 "ทางล ัดของมือใหม่" “สม ัยทีย ่ ังเล่นหุน ้ ไม่เก่ง วิธท ี ผ ี่ มใช.้ .ผมจะลอกข้อสอบคนเก่ง แต่ ระหว่างทีเ่ ราลอกข้อสอบเขา เราก็ ตอ ้ งพ ัฒนาต ัวเองตามให้ท ัน” ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ห ้องเรียนแห่ง ระหว่างการฝึ กฝนตนเองของ “เสย ประสบการณ์ทย ี่ งิ่ ใหญ่สําหรับเขาก็คอ ื การเรียนรู ้ทีจ ่ ะเอาตัวรอดจาก ั ใชเอาตั ้ “คนใกล ้ตัว” เคล็ดลับทีว่ ช ิ ย วรอดในสมัยทีย ่ ังเป็ นมือใหม่ ไม่ ื ” ขโมยความรู ้จากคนทีเ่ ป็ น “มืออาชพ ี ” ต่างอะไรกับการ “เข ้าถํ้าเสอ ั บอกว่า ตอนทีย วิชย ่ ังเล่นหุ ้นไม่เก่ง ยังอ่านทิศทางหุ ้นไม่ออก ไม่ใช ่ เรือ ่ งแปลกทีเ่ ราจะใชวิ้ ธ ี “ลอกข ้อสอบ” จากคนทีเ่ ก่งกว่าเรา ความจริงที่ ่ งทางในการรับรู ้ข่าวสาร ใครๆก็รู ้ นักลงทุนรายใหญ่มักจะ “จมูกไว” มีชอ ื ไม่เก่ง ผมจะใชวิ้ ธล ได ้รวดเร็วกว่ารายย่อย “ชว่ งทีเ่ รายังเรียนหนังสอ ี อก ื อยากสอบให ้ผ่านก็ต ้องแอบมองข ้อสอบ ข ้อสอบ คิดถึงสมัยเรียนหนั งสอ คนอืน ่ แต่คณ ุ อย่าไปลอกข ้อสอบคนทีเ่ รียนไม่เก่ง เราต ้องลอกข ้อสอบ จากคนทีเ่ ก่งกว่า” เขาแนะนํ า ั ถ่ายทอดประสบการณ์ตอ ่ ลาดหุ ้นใหม่ๆ วิชย ่ ว่า เมือ ่ เริม ่ เข ้าสูต นักเล่นหุ ้นทุกคนมักจะคิดเข ้าข ้างตัวเองว่า “เราต ้องได ้กําไร” ไม่ม ี ใครคิดหรอกว่าเราจะเล่นหุ ้นขาดทุน แล ้วสว่ นใหญ่ยังเพ ้อฝั นว่าจะ ั ้ ๆ วิธค ี เขาจะ รํ่ารวยในเวลาสน ี ด ิ จะตรงข ้ามกับนักเล่นหุ ้นมืออาชพ ี่ ยักษ์กล่าวว่า ยึดอยูบ ่ นพืน ้ ฐานของตลาดหุ ้น ณ ขณะนัน ้ เสย สมัยก่อนทีย ่ ังเล่นหุ ้นไม่เก่ง วิธท ี ใี่ ช ้ ผมจะลอกข ้อสอบคนเก่ง แต่ ระหว่างทีเ่ ราลอกข ้อสอบเขา เราก็ต ้องพัฒนาตัวเองตามให ้ทัน … ี ชย ั โรจน์” มาก แกเป็ นนักลงทุนธรรมดาๆ สมัยก่อนจะนับถือ “เฮย ั เฮย ี ชย ั ทีเ่ ล่นหุ ้นจนรํ่ารวย แสดงว่าเขาเก่งจริง เท่าทีส ่ งั เกตนิสย โรจน์ จะต่างจากนั กเล่นหุ ้นคนอืน ่ พอตลาดหุ ้นปิ ด นักเล่นหุ ้นคน ี ชย ั โรจน์จะนั่ งอ่าน อืน ่ จะชวนกันไปกินเหล ้าสังสรรค์เฮฮา แต่เฮย ึ ษาข ้อมูลหุ ้นตลอด งบการเงิน..ศก ั บอกว่า จะพยายามเข ้าไปตีสนิทกับนักลงทุน สมัยทีพ ่ อร์ตยังเล็กๆ วิชย ิ กลุม ่ นี้ เวลาจะไปรับประทานข ้าวเทีย ่ งแถวๆ ริมคลองด ้านหลังอาคารสน ธร (ตลาดหลักทรัพย์เก่า) ก็จะรีบออกไปจองโต๊ะอาหารให ้กลุม ่ นีน ้ ั่ง ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 17 ~

ี ชย ั โรจน์มานั่งด ้วยกัน “ผมพยายามจะเอาใจเขาวิง่ ไป แล ้วเรียกให ้เฮย ื้ โอเลีย ซอ ้ งให ้ อยากเป็ นพวกเขา แต่เวลาจะเข ้าไปคุยกับคนกลุม ่ นี้ เขา ี ชย ั โรจน์คน ก็กลัวว่าเราจะไปเกาะเขาจะตาย” สมัยเมือ ่ 20 ปี ทแ ี่ ล ้ว เฮย นีม ้ ห ี ้องวีไอพีสว่ นตัว ต ้องรายใหญ่จริงๆ ถึงจะมีห ้องเล่นหุ ้นสว่ นตัว ซงึ่ ั ได ้ยินมาว่าแกรวยหุ ้นเป็ นพันล ้าน แต่ก็ไม่รู ้เรือ ั ยก วิชย ่ งอะไรเขาลึก วิชย ี ชย ั โรจน์นแ ื จริง” ชว่ งทีเ่ ขาป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง นอน ย่องว่าเฮย ี่ หละ “เสอ ี ชวี ต รักษาตัวอยูท ่ โี่ รงพยาบาล ก่อนหน ้าจะเสย ิ ไม่นาน ด ้วยความเป็ น ื ” เขาห ้ามทุกคนไม่ให ้มาเยีย “เสอ ่ ม ไม่ต ้องไปสงสารเขา “คนอย่างนีน ้ ี่ ื จริง..คนอย่างนีห แหละผมนับถือว่า แกเสอ ้ ายาก” ั จะพยายามเก็บความรู ้จากเฮย ี ชย ั โรจน์ให ้ได ้มากทีส ชว่ งนัน ้ วิชย ่ ด ุ แล ้วนํ ามาคิดต่อว่าเขามีวธิ ก ี ารมองตลาดหุ ้นอย่างไร เขามีเหตุผล ื้ หุ ้นตัวนี้ ถึงจะได ้ อะไร เขาจะเลือกเล่นหุ ้นแบบไหน ทําไมถึงซอ เกร็ดเล็กเกร็ดน ้อย แต่นับว่าสําคัญมากสําหรับนักเล่นหุ ้นมือใหม่ “รับประทานข ้าวเทีย ่ งหนึง่ วัน เขาพูดมาหนึง่ คํา ผมก็เก็บเอามาคิด ตาม ฟั งเขาคุยก็เริม ่ รู ้ว่านักลงทุนรายใหญ่เขาเล่นหุ ้นกันอย่างไร มี เทคนิคอย่างไร …ชว่ งนัน ้ ผมก็ไปเข ้าคอร์สเรียนวิเคราะห์หุ ้นทาง เทคนิเคิล พยายามหาวิธพ ี ัฒนาตัวเองขึน ้ มาเรือ ่ ยๆ เวลาเขาบอก ่ ะเชอ ื่ อย่างเดียว ก็รบ ึ ษาว่าหุ ้นตัวนั น ว่าหุ ้นตัวนั น ้ ดี ไม่ใชจ ี ไปศก ้ ดี จริงอย่างทีเ่ ขาพูดมัย ้ เราต ้องไปทําการบ ้านต่อ ซงึ่ สมัยนัน ้ เล่นหุ ้น เก็งกําไรกันอย่างเดียว” ั เล่าต่อว่า มียค วิชย ุ หนึง่ ทีน ่ ักลงทุนบ ้าเล่นหุ ้นไฟแนนซ ์ (บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ หรือ บงล.) บริษัทสว่ นใหญ่มท ี น ุ จดทะเบียนน ้อย แค่ 200ี ชย ั โรจน์เขาอ่านงบการเงินเป็ น เขาเห็นว่า บงล. 300 ล ้านบาท เฮย เกียรตินาคิน หรือ KK (ในสมัยนัน ้ ) เร่งขยายงานมาก เขาบอกเลยว่า หุ ้น KK ยังไงก็ต ้องเพิม ่ ทุน 1 หุ ้นเดิมต่อ 4 หุ ้นใหม่ เขาอ่านเกมล่วงหน ้า ื้ หุ ้นตัวนีเ้ ก็บไว ้เลย เขารู ้ก่อน แล ้วบอกว่าให ้ซอ ื้ หุ ้น KK เก็บไว ้เลย เพิม “ผมก็ซอ ่ ทุน 1 ต่อ 4 ตอนนัน ้ พาร์ 100 บาท ราคาหุ ้นเป็ นร ้อย หลังจากเพิม ่ ทุนไปได ้ 4-5 เดือน ลูกหุ ้น(วอร์แรนท์) 4 ตัว KK-W1 ถึง KK-W4 ขยับมาเท่าหุ ้นแม่หมดเลย ตลาดเมือ ่ ก่อนแฟร์ มาก การเพิม ่ ทุนจะเพิม ่ ทีร่ าคาพาร์หมด ถ ้าหุ ้นตัวไหนมีขา่ วเพิม ่ ทุน..หุ ้น จะขึน ้ แรง” ี ของนั กลงทุนรายย่อยสมัยก่อน ข ้อมูลข่าวสารยังไม่ด ี อย่าง สว่ นข ้อเสย เหตุการณ์ Black Monday วันจันทร์ 19 ตุลาคม 2530 ภายในวันเดียว กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 18 ~

์ งิ่ ลง 508 จุด หรือ 22.6% ตลาดหุ ้นตืน ดัชนีดาวโจนสด ่ ตระหนกไปทั่ว โลก หลังจากนัน ้ หุ ้นไทยก็ฝ่อลง..ๆ ตอนนัน ้ มีโบรกเกอร์เบอร์ 10 บล. ยูไนเต็ดเก่า เขาจะมีเทเล็กซใ์ ห ้ดูได ้เฉพาะรายใหญ่ ให ้อ่านข่าวดาว ์ ะเป็ นตัวชน ี้ ํ าตลาดหุ ้น โจนสว์ า่ วันนีบ ้ วกหรือลบ ชว่ งนัน ้ ดัชนีดาวโจนสจ ์ น ไทย การเล่นหุ ้นหลัง Black Monday ถ ้าดาวโจนสข ึ้ ดัชนี SET จะขึน ้ ตาม สมัยนั น ้ ยังไม่มอ ี น ิ เทอร์เน็ต มีแต่เทเล็กซ ์ การทีเ่ ราเป็ นรายย่อยไม่ มีทางจะเข ้าถึงข ้อมูลเหล่านี้ ก็ต ้องใชวิ้ ธไี ปแอบถาม…เขาก็ถามว่าคุณ ั บอกว่า ตัวเองถือ เป็ นลูกค ้ารึเปล่า! เราตอบว่าไม่ใช ่ เขาก็ไม่ให ้ดู วิชย ว่าโชคดีมากทีอ ่ อกสตาร์ท เริม ่ เล่นหุ ้นตอนดัชนีตํ่า ตอนนั น ้ มันตํ่าจน ฟลอร์หมดแล ้ว ถึงค่อยเข ้าไปเล่น ถ ้าไปเข ้าก่อน Black Monday ก็ตาย ไปก่อนแล ้ว ไม่รู ้ว่าจะได ้เกิดอย่างทุกวันนีห ้ รือไม่ ื่ ว่าม ันเป็นเพราะโชคชะตา” “จุดนี.้ .ผมเชอ

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 19 ~

ตอนที่ 6 "พายเรือตามนํา้ " สมมติวา่ ขณะนัน ้ SET กําลัง “นิยม” หุ ้นกลุม ่ ไหน เราก็ต ้องจับตามอง ี่ งสูง” ทีจ หุ ้นกลุม ่ นั น ้ เพราะการ “ฝื นกระแส” จะทําให ้เรา “เสย ่ ะขาดทุน ั วชริ พงศ ์ พยายามยํ้า…ในการเล่นหุ ้นให ้ หลักการเล่นหุ ้นข ้อหนึง่ ที่ วิชย ชนะตลาด “เราต้องพายเรือตามนํา้ อย่าพายเรือทวนนํา้ ” ี่ ยักษ์ เน ้น “หล ักการเล่นหุน ้ ..คุณอย่าพยายามฝื นภาวะตลาด” เสย ยํ้า.. ี นหุ ้นพันล ้านแนะนํ าว่า จากประสบการณ์..ในตลาดหุ ้น 20 ปี เซย หุ ้นทีเ่ ล่นแล ้วได ้กําไรมากกว่าขาดทุน จะเป็ นหุ ้นทีก ่ ําลังอยูใ่ น กระแสนิยมของตลาดในชว่ งเวลานัน ้ ๆ …เราต ้องพยายามอ่านหลัก จิตวิทยาของตลาดว่า คนอืน ่ เขาคิดอย่างไร..? กับหุ ้นตัวทีเ่ ราจะ เล่น อย่าพยายาม “คิดเอง-เออเอง” คนเดียว “สมมติวา่ ขณะนัน ้ SET กําลัง “นิยม” หุ ้นกลุม ่ ไหน เราก็ต ้องจับตามองหุ ้นกลุม ่ นัน ้ ี่ งสูง” ทีจ ั เพราะการ “ฝื นกระแส” จะทําให ้เรา “เสย ่ ะขาดทุน” วิชย บอกว่า การเล่นหุ ้นฝื นทิศทางตลาด..เล่นแล ้วมันเหนือ ่ ย !!! เหมือนการขึน ้ รถผิดคัน ทําไม! รถคันนีม ้ ันถึงไม่ออกจากท่ารถสัก ที เรารอแล ้วรออีก คันนีก ้ ็ไป คันนัน ้ ก็ไปก่อน ี นหุ ้นรายนีบ คําเปรียบเทียบทีเ่ ซย ้ อกให ้ฟั ง การเล่นหุ ้นทีจ ่ ริงมันเป็ น ั่ คุณไปเทีย ่ าสน ั ้ ไป ถ ้าคุณใสก ่ างเกงยีนสส ์ วม แฟชน ่ วทะเลคุณต ้องใสข รองเท ้าบูต มันไม่เข ้ากัน ถ ้าวันไหนอากาศหนาว (สภาวะตลาดไม่ด)ี จะ ื้ แจ๊คเก็ต ระวังตัวเอาไว ้หน่อย แต่เราดันใสข ่ าสน ั้ ขึน ้ เหนือก็ต ้องใสเ่ สอ ไปเทีย ่ วเหนือตอนอากาศหนาว..มีแต่เจ๊ง! “เราต ้อง Follow the Trend ื้ ตามแนวโน ้มตลาด” หรือซอ คําว่า “รูจ ้ ริง” ื จะต้องเข้าใจทงภาคทฤษฎี ั้ และภาคปฏิบ ัติ การทีค ่ ณ ุ อ่านหน ังสอ ้ าใช ้ เท่าก ับรูแ ้ ค่ทฤษฎี ย ังถือว่า “รูไ้ ม่จริง” ต้องเอา 2 อย่างนีม ้ ร่วมก ัน เพือ ่ สร้างประสบการณ์แห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 20 ~

ั มองว่า ประสบการณ์ชวี ต ประเด็นนี้ วิชย ิ ของนักเล่นหุ ้นแต่ละคน บางครัง้ ก็อาจจะเป็ นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จ เพราะทัศนคติทต ี่ ด ิ ตัวมาใน ่ ลาดหุ ้น มักจะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน อดีตของแต่ละคน เมือ ่ เข ้าสูต ิ ใจของนักลงทุนแต่ละคนแตกต่างกันคนละ ทําให ้ปฏิกริ ย ิ าในการตัดสน ขัว้ ทัง้ ๆทีเ่ รียนรู ้มาจากตําราเล่มเดียวกัน เพราะฉะนัน ้ นักเล่นหุ ้นที่ ประสบความสําเร็จ…คุณต ้องพร ้อมทีจ ่ ะเปลีย ่ นแปลงตามเหตุการณ์ เมือ ่ วานนี.้ .คุณอาจจะมองว่าหุ ้นตัวนีด ้ ี วันนี.้ .คุณอาจจะมองหุ ้นตัวเดียวกันว่า มันไม่ดแ ี ล ้วก็ได ้ อย่าคิดว่าคุณเป็ นคนทีไ่ ม่มห ี ลักการ “ในเมือ ่ สถานการณ์มันเปลีย ่ น…วิธค ี ด ิ ก็ต ้องเปลีย ่ น ทําไมคน 2 คน มา จากพืน ้ ฐานเดียวกันทุกอย่าง คนหนึง่ เล่นหุ ้นได ้กําไร อีกคนหนึง่ เล่นหุ ้น ขาดทุน ก็เพราะทัศนคติของคน 2 คนนีแ ้ ตกต่างกัน” เขาวิเคราะห์ให ้ฟั ง แม ้ว่าวิธค ี ด ิ ของคนเรา “เปลีย ่ นยาก” ก็จริง แต่เราสามารถพัฒนาตัวเอง ได ้ สําคัญทีส ่ ด ุ เราต ้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเราเอง..อย่าโทษ ี่ ยักษ์ ยํ้าว่า ประสบการณ์ทผ ใคร? เสย ี่ ด ิ พลาดจะเป็ นบทเรียนสอนคุณเอง ..ถ ้าคุณยอมรับมัน และพร ้อมทีจ ่ ะแก ้ไข คุณจะก ้าวหน ้าขึน ้ เรือ ่ ยๆ แต่ถ ้า มัวแต่นั่งโทษคนนั น ้ คนนี้ โทษไอ ้นั่น โทษไอ ้นี่ คุณจะไม่มวี น ั พัฒนา ตัวเอง… “ผมมีประสบการณ์จริงเรือ ่ งหนึง่ จะเล่าให ้ฟั ง มีลงุ คนหนึง่ เล่นหุ ้นอยูโ่ บ รกเกอร์เดียวกับผม ลุงคนนีม ้ อ ี ายุ 70 ปี แล ้ว ในอดีตแกประสบ ิ ล ้าน ความสําเร็จจากการดําเนินชวี ต ิ อย่างมาก จนมีเงินมีทองหลายสบ ื่ มัย บาท …เชอ ้ ว่าแกมาเล่นหุ ้น เล่นไปเล่นมา เหลือพอร์ตอยู่ 3 ล ้านบาท ไปเอาทุนมาเติมอีก ตอนนีเ้ หลือเงินอยูล ่ ้านกว่าบาท” “ผมเคยบอกแก ว่า อาเจ็ก..เลิกเถอะ! อย่ามาเล่นอีกเลย อยูบ ่ ้านเถอะ แกก็บอกว่า เออ! ิ ล ้านบาท เล่นไปเล่นมาเหลืออยูล น่าไม่เป็ นไร คือเขามีเงินหลายสบ ่ ้าน กว่า แกก็ยังทูซ ่ เี้ ล่น นั่นคือแกไม่รู ้จักพัฒนาตัวแกเอง ประวัตข ิ องลุงคน ิ ใจ Cut Loss นีแ ้ กเคยทําธุรกิจประสบความสําเร็จมาก่อน การจะตัดสน ึ ว่าติดไว ้ก่อนไม่ ครัง้ ละ 5 ล ้าน 10 ล ้าน เขาจะไม่กล ้า จะมีความรู ้สก ี แต่แกมานั่งเล่นหุ ้นเป็ น เป็ นไร วิธค ี ด ิ แบบนีแ ้ สดงว่าแกไม่เป็ นมืออาชพ ี วิธก ั บอกว่า หลักการทีถ อาชพ ี ารมันผิด” วิชย ่ ก ู ต ้อง เราต ้องกําหนดจุด Stop Loss (จุดหยุดขาดทุน) พอขาดทุนถึงจุดนีก ้ ็ต ้อง Cut Loss ตัด ขายทิง้ “หุน ้ เวลาเป็น “ขาลง” (Bearlish Down Trend) เราต้องต ัดทิง้ ื้ ถ ัวเฉลีย อย่าถือ และอย่าซอ ่ ” ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 21 ~

ั เปรียบเทียบคนทีต วิชย ่ ด ิ หุ ้นไว ้อย่างเจ็บปวดว่า เปรียบเสมือนคนทีเ่ คย ไปกินอาหารป่ า ร ้านทีเ่ ขามีเนือ ้ ตะพาบนํ้ าขาย “ผมจะอธิบายลักษณะ ของคนที่ “ติดหุ ้น” อย่างเจ็บแสบทีส ่ ด ุ ให ้ฟั ง” สมมติวา่ ร ้านอาหารป่ ามี ตะพาบนํ้ าไว ้ขายลูกค ้าอยูต ่ ัวหนึง่ วันนีผ ้ มไปสั่งตะพาบนํ้ าผัดเผ็ด 1 จาน ตะพาบนํ้ าตัวนีม ้ ันใหญ่ผัดทัง้ ตัวไม่หมด พ่อครัวก็จะเฉือนเอาเนือ ้ ข ้างๆ แต่ตะพาบตัวนั น ้ มันยังไม่ตาย มันก็ทรุ นทุราย เอามาผัดให ้เรากินจาน หนึง่ สภาพของตะพาบนํ้ าตัวนัน ้ มันหงายท ้องนอนพะงาบๆ ลืมตาอยูแ ่ ต่ มันยังไม่ตาย นีค ่ อ ื อาการของคน “ติดหุ ้น” “นีผ ่ มพยายามจะเล่าให ้เห็น ั เจนทีส ภาพชด ่ ด ุ ” วันที่ 2 ไม่มค ี นมากิน ตะพาบก็พะงาบๆ อยูอ ่ ย่างนัน ้ เหมือนคนติดหุ ้นทีร่ อวันตาย แต่มันไม่ตาย มันทุรนทุราย ชวี ต ิ ไม่ม ี ความสุข เครียดไปหมด วันที่ 3 พอมีคนมาสั่งเนือ ้ ตะพาบนํ้ าผัดเผ็ดอีก 1 จาน พ่อครัวคนเดิมก็เฉือนเนือ ้ ของมันอีกข ้างหนึง่ มันก็ยังไม่ตายอีก แต่คราวนีม ้ ันเจ็บเจียนตาย สภาพของคนติดหุ ้นจะเป็ นอย่างงัน ้ จริงๆ “ผมอยากจะให ้กําลังใจว่า ตัง้ แต่ผมเป็ นนั กลงทุนรายย่อย จนมาเป็ นนัก ลงทุนรายใหญ่อย่างทุกวันนีไ้ ด ้ ผ่านมาหมด หลายๆคนบอกว่าเป็ นราย ใหญ่ได ้เปรียบ จริงๆไม่ใชเ่ ลย รายย่อยต่างหากทีไ่ ด ้เปรียบรายใหญ่ ื้ หุ ้น 1 ครัง้ คุณได ้หุ ้นเต็มพอร์ต คุณขาย 1 ครัง้ คุณขายได ้ …คุณซอ ื้ ขายกันทีเป็ น “ร ้อยล ้านหุ ้น” หมดพอร์ต ถ ้าเกิดเป็ นรายใหญ่ เขาจะซอ ผมก็เคยมีหุ ้นร ้อยกว่าล ้านหุ ้น แล ้วจะขายได ้ยังไงหมด อย่างกรณีของ ื้ อยู่ 3 ชอ ่ ง ขายทีเดียว 3 ชอ ่ ง ยัง หุ ้นไออาร์พซ ี ี (IRPC) มี Bid เสนอซอ ่ ง มี Bid แค่ 10 กว่าล ้านหุ ้น ไม่หมดเลย เพราะรวมกัน 3 ชอ ี เปรียบ…ไม่จริงเลย” เพราะฉะนนน ั้ ักลงทุนรายย่อยใครว่าเสย

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 22 ~

ตอนที่ 7 "ไปจ่ายตลาด" การตีกอล์ฟไกลๆลงหลุม “โฮลอินว ัน” นน ่ ั คือ…โชคชะตา แต่การ ทีค ่ ณ ุ ตีกอล์ฟไปตกให้หา ่ งจากธง 2 ฟุต นน ่ ั คือ…ฝี มือ ั วชริ พงศ ์ มีความเชอ ื่ ลึกๆว่า คนที่ ในสนามรบทีเ่ รียกว่า “ตลาดหุ ้น” วิชย จะประสบความสําเร็จยืนอยูบ ่ นสังเวียนนีไ้ ด ้ยาวนาน จะต ้องอาศัย “ฝี มอ ื ” 70% …อีก 30% เป็ นหน ้าทีข ่ อง “โชคชะตา” “การตีกอล์ฟ ไกลๆลงหลุม (โฮลอินวัน) นั่นคือ โชคชะตา นั่ นคือ ฟ้ าลิขต ิ แต่การที่ คุณตีกอล์ฟไปตกให ้ห่างจากธง 2 ฟุต นั่นคือ ฝี มอ ื ” เขาบอกว่า การเล่นหุน ้ ก็เหมือนก ัน ทุกคนจะมีจ ังหวะฟ้าลิขต ิ …ทุกคนต้อง เคยได้ร ับโอกาสนน ั้ แต่คณ ุ จะต ักตวงม ันได้หรือเปล่าเท่านนเอง ั้ ั เปรียบคนเล่นหุ ้นเหมือนการเปิ ดร ้าน “โชห่วย” เราต ้องหาสน ิ ค ้าเข ้า วิชย มาขายทํากําไร เพราะฉะนัน ้ ถ ้าอยากให ้ได ้กําไร…เราต ้องอย่าใจร ้อน ิ ค ้าทีด ื้ เข ้าร ้านใน Timing (จังหวะ) ทีเ่ หมาะสม “ใน ต ้องเลือกสน ่ ๆี ซอ ตลาดหุ ้นเขาพูดกันว่า มันมีอน ั ตราย “ผีด”ุ ถ ้าชว่ งไหนทีโ่ บรกเกอร์ หรือ ื้ มัน นักวิเคราะห์ออกมาเตือนว่า มันเป็ นชว่ งอันตราย เราก็อย่าเพิง่ ไปซอ อย่าเล่นแบบ “ทุม ่ สุดตัว” คนทีม ่ ฝ ี ี มอ ื จะต ้องรู ้จัก Timing หรือเวลาไป จ่ายตลาด ใครเก่ง-ไม่เก่ง วัดกันตรงนี”้ ื้ หุ ้นให ้ได ้กําไร เราต ้องกล ้าไป จากประสบการณ์ 20 ปี ในวงการนี้ จะซอ จ่ายตลาด “ตอนประมาณ ตี 5″ หรือ อีก 1 ชวั่ โมงฟ้ าจะสว่าง…ผีไม่ม ี ื้ หุ ้นได ้จังหวะนี… ื้ ของสด ราคาไม่ ใครซอ ้ ดีแน่! คุณได ้เลือกของดี ได ้ซอ แพง ได ้เลือกของก่อนคนอืน ่ รถไม่ตด ิ คุณจะได ้เปรียบเรือ ่ ง “ต ้นทุน” แต่คนทีจ ่ ะเข ้าใน “จังหวะ” นีไ้ ด ้ จะรู ้ว่าตอนนีก ้ โี่ มงต ้องอาศัยเครือ ่ งมือทาง “เทคนิเคิล” มาชว่ ยในการ คลําหาตําแหน่งเวลาร่วมกับ “ประสบการณ์” ของแต่ละคน “ถ ้าตลาดหุ ้นอยูใ่ นทิศทางขาลง หรือ มีภาวะอึมครึมมาแล ้วพักใหญ่ ่ RSI, MACD ยืนยันสญ ั ญาณ ในขณะทีเ่ ครือ ่ งมือทางเทคนิค อาทิเชน ่ การเกิด Divergence หรือ สญ ั ญาณขัดแย ้ง การเปลีย ่ นแนวโน ้ม เชน ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 23 ~

ื้ หุ ้น เพราะฉะนัน เราต ้องเตรียมตัวซอ ้ ชว่ งตี 5 ถึงตี 5 ครึง่ …คุณต ้องกล ้า ื้ ” เซย ี นหุ ้นพันล ้าน อธิบายว่า ถ ้าเราไปจ่ายตลาดตอน 8 โมงเชา้ คน ซอ ิ ค ้าก็ไม่สด หุ ้นมันขึน ื้ ตอนคน ก็เยอะ สน ้ ไปตัง้ นานแล ้ว คุณเพิง่ จะมาซอ ี น อืน ่ เขากําลังจะกลับบ ้าน รายใหญ่เขารอ “ออกของ” กันแล ้ว สงิ่ ทีเ่ ซย ื้ ” คุณอาจจะใช ้ “เทคนิเคิล” ชว่ ย แต่การ หุ ้นรายนี้ เน ้นยํ้าก็คอ ื “จุดซอ ขึน ้ ของหุ ้นรอบใหญ่ๆ หรือ Major Up Trend (ทุกครัง้ ) หลักการ วิเคราะห์หุ ้น เราต ้องใชปั้ จจัยพืน ้ ฐานมาเลือกหุ ้น “ทุกอย่าง มันต ้องมาจากพืน ้ ฐานก่อน แต่การดูพน ื้ ฐานอย่างเดียว ้ ถ ้าไม่ใชเทคนิ เคิลชว่ ย…เปรียบเสมือนคุณขึน ้ รถ เมล์ คุณจะไป ิ คุณกลัวร ้อนคุณก็ไปนั่งรอในรถเมล์คันทีม สะพานตากสน ่ ันสตาร์ท ั ที… “…ทีม เครือ ่ งเอาไว ้แล ้ว แต่มันไม่ออกจากท่า (รถ) สก ่ ันไม่ ออกเพราะจังหวะมันผิด มันเร่งเครือ ่ งบรือ ้ ๆแต่ไม่ออก คันข ้างๆ ออกไปแล ้วเว ้ย! คันเราก็ไม่ไป นั่งรอมีแต่กระเป๋ ารถขึน ้ มาเขย่าตั๋ว ่ ันนีแ แต่ก็ไม่ออก เราจะคิดทันทีวา่ “ต ้องลง” ไม่ใชค ้ น่…ขึน ้ ผิดคัน ั …พอเราลง เปลีย ่ นคันไปขึน ้ คันใหม่ คันเดิมของเราดันออก” วิชย บอกว่า คนเล่นหุ ้นทุกคน โดนกรณีอย่างนีม ้ าหมด เพราะฉะนัน ้ การ ้ หาจังหวะเข ้าลงทุน…ต ้องใชเทคนิ เคิลมาชว่ ย"

้ น “เวลาเลือกหุน ้ ให้ใชพ ื้ ฐาน ื้ ต้องใชเ้ ทคนิเคิล” แต่จ ังหวะซอ เขาเน ้นยํ้า ยิง่ ตอนขายหุ ้นเทคนิเคิลไม่เคยหลอกเลย ถ ้าเราถอยหลัง ย ้อนกลับไปได ้ เราต ้องกลับไปทบทวนตัวเองให ้ดีๆ “ผมขอแนะนํ าให ้จดไดอารีท ่ ก ุ วัน นั่นคือการทบทวนตัวคุณเอง คุณจะได ้เก็บเอาไว ้อ่าน คุณเจ็บตรงไหน วันนีค ้ ณ ุ โดน (เทคนิ เคิล) หลอกอย่างไร?” เขาอธิบายว่า ข ้อผิดพลาดของนักลงทุน มักมาจากความ “ดือ ้ รัน ้ ” ของตัวเอง เทคนิเคิลมันตัดลงมาตัง้ นาน แล ้ว แต่วา่ เรายังดือ ้ ยังเล่นอยู่ แสดงว่า “คุณผิดเอง ตลาดไม่ผด ิ ” ทีผ ่ า่ นมา ชวี ต ิ พวกเราคนเล่นหุ ้นทุกคน ถ ้าใครเคยผ่านมาในระยะ ั กล ้าพูดได ้ว่า “เฉียดรวย” ทุกคน… 10 ปี นี้ (2540-2549) วิชย เฉียดรวยมาหมด …เมือ ่ ก่อนหุ ้นธนาคารเกียรตินาคิน (KK) สมัยทีย ่ ังเป็ น บงล.เกียรติ นาคิน ราคาหุ ้นขึน ้ มาประมาณ 40 เท่า (จาก 2 บาทขึน ้ ไป 80 บาท) นัก กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 24 ~

ั ยืนยันว่า ทุกครัง้ ที่ ลงทุนรายใหญ่เคยเล่นหุ ้นตัวนีม ้ าแล ้วทุกคน วิชย ดัชนี SET ขึน ้ รอบใหญ่ๆ หรือ Major Up Trend จะต ้องมีหุ ้น “ดาวเด่น” ของมันอยู่ เราจะต ้องคลําหาให ้เจอ ต ้องไขว่คว ้าให ้เจอ ในรอบทีผ ่ า่ นมา เท่าทีจ ่ ําได ้มีหุ ้น อะโรเมติกส ์ (ATC) จาก 3 บาท ขึน ้ ไป 75 บาท พวก ื้ หมดแถวๆ 3 บาทมาขายที่ 4 บาท คนทีข รายใหญ่ทก ุ คนซอ ่ ายก่อน ก็ ั ยํ้าว่า แค่ “เฉียดรวย” “ตรงนีจ ้ ะวัดผลแพ ้-ชนะ วัดว่าใครฝี มอ ื จริง” วิชย ิ ธิรวยได ้…เชอ ื่ ผม! แต่ต ้องขยัน ต ้องทุม นักลงทุนรายย่อยทุกคน มีสท ่ เท ี จริงๆ ต ้องเป็ นมืออาชพ “…คุณต ้องพยายามเข ้ากลุม ่ ให ้ได ้ พยายามเกาะกลุม ่ จะได ้รู ้ว่าคนอืน ่ เขา ื่ หรือไม่เชอ ื่ ไม่เป็ นไร แต่มันทําให ้เรามีมม คิดยังไง เราจะเชอ ุ คิดที่ ื่ มั่นในตัวเองมากจนเกินไป เพราะจะนํ าเราไปสูก ่ าร หลากหลาย ไม่เชอ ิ ใจทีผ ตัดสน ่ ด ิ พลาดได ้ง่าย”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 25 ~

ตอนที่ 8 ่ งสุข และทุกข์" "ชว ิ กับ “วิกฤตการณ์” ในตลาดหุ ้น ทาง วิธก ี ารเอาตัวรอดในชว่ งทีต ่ ้องเผชญ เดียวทีจ ่ ะทําให ้เรา “รอด” คือ การตัดนิว้ (Cut Loss) ยอมขาดทุนรักษา ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ชวี ต ิ หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็ นชว่ งที่ “เสย ยกให ้เป็ นชว่ งชวี ต ิ ทีเ่ ลวร ้ายทีส ่ ด ุ ของนักเล่นหุ ้น นับจากดัชนี SET ทํา จุดสูงสุดในประวัตศ ิ าสตร์เมือ ่ วันที่ 4 มกราคม 2537 ทีร่ ะดับความสูง 1,789 จุด จากนัน ้ ก็คอ ่ ยๆหล่นลงมาทําจุดตํ่าสุด 207 จุดเมือ ่ วันที่ 4 ี่ ยักษ์ บอกว่า ใครทีร่ อดตายชว่ งนีม กันยายน 2541 เสย ้ าได ้ แล ้วพอร์ตยัง ั ก็เป็ นหนึง่ ในกลุม โตขึน ้ ต ้องยกให ้ว่าเป็ น “ยอดฝี มอ ื ” ทุกคน วิชย ่ นัก ลงทุนรายใหญ่ท ี่ “รอด” ชว่ งนีม ้ าได ้ แต่ก็รอดแบบเฉียดตาย และ ี ไม่ใชน ่ ้อย “ชว่ งนั น สูญเสย ้ พอร์ตหุ ้นของผมหายไปครึง่ หนึง่ ” เขาบอก ิ กับ “วิกฤตการณ์” ครัง้ ยิง่ ใหญ่ทส วิธก ี ารเอาตัวรอดในชว่ งทีต ่ ้องเผชญ ี่ ด ุ เขาย ้อนเล่าประสบการณ์ครัง้ นัน ้ ว่า ทางเดียวทีจ ่ ะทําให ้เรา “รอด” คือ การตัดนิว้ (Cut Loss) ยอมขาดทุนรักษาชวี ต ิ “เริม ่ ตัดไปทีละนิว้ ตัดไป เรือ ่ ยๆเหมือนนิทานตะพาบนํ้ า ทีผ ่ มเคยเล่าให ้ฟั งไง! มันเจ็บปวดทีส ่ ด ุ แต่คณ ุ ไม่มท ี างเลือก..ถ ้าอยากรอดคุณต ้องรีบทํา” เขาสะท ้อนชว่ งวิกฤติ ครัง้ นัน ้ ให ้ฟั ง…จากตัดนิว้ ก็ต ้องตัดแขน พอดัชนีลงมาเหลือ 220 จุด ผม จําได ้ว่าหายไปครึง่ ตัว “พอร์ตเหลือครึง่ เดียว” อารมณ์ชว่ งนัน ้ มันเศร ้า ทีส ่ ด ุ ี่ ยักษ์ มีความสุขมากทีส เมือ ่ ถามว่าชว่ งไหนทีเ่ สย ่ ด ุ ? “…ชว่ งทีห ่ าเงินได ้ 100% ของพอร์ต โดยเฉพาะชว่ งเริม ่ ต ้นเล่นหุ ้นใหม่ๆ ถ ้าพอร์ตคุณเพิม ่ ึ ภูมใิ จ… ผมยังจําได ้ ตอนที่ ได ้ 1 เท่าตัว..มันยากจริงๆ แต่คณ ุ จะรู ้สก เล่นหุ ้นใหม่ๆ เครดิตเราก็ไม่ม ี ไม่มใี ครอยากมองเรา เพราะว่าพอร์ตเรา เล็ก เราจะไปคุยกับรายใหญ่ เขาก็กลัวว่าเราจะไปเกาะเขา ชว่ งนั น ้ สําหรับผมมันยากทีส ่ ด ุ และน่าจดจําทีส ่ ด ุ ” ่ บบนี้ ใครไป เขาเล่าว่าวิธก ี ารเล่นหุ ้นเมือ ่ 20 ปี ทแ ี่ ล ้ว การเล่นหุ ้นไม่ใชแ ื้ หุ ้นพืน ซอ ้ ฐานไม่ได ้กําไร สมัยก่อน “หุ ้นปั่ นครองเมือง” (ยิง่ กว่านีอ ้ ก ี ) ประมาณปี 2535-2536 เพิง่ มีการตัง้ กองทุนรวม(บลจ.)ใหม่ๆ กองทุนยัง เล่นหุ ้นไม่เก่ง ต่างชาติก็ยังไม่มากอย่างทุกวันนี้ มีแต่ “นักลงทุนราย

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 26 ~

ใหญ่” “เจ ้าของหุ ้น” กับ “รายย่อย” ทีเ่ ล่นกัน ใครเล่นหุ ้นพืน ้ ฐานไม่ได ้ กําไร ่ องจริง ต ้องเข ้า-ออกเร็ว …คําว่า “ปั่ น” มันแปลว่า “หมุน” จึงไม่ใชข ้ หรือ “หยุดหมุน” เมือ ่ ไรทีห ่ ุ ้น “หมุนชา” ั ธรรมของหุ ้นปั่ น ใครออกไม่ทันก็ “เจ๊ง” นีค ่ อ ื สจ ั ว่า ใครทีเ่ ล่นหุ ้นปั่ นแล ้วไม่ยอมเลิก ได ้มา ประสบการณ์ยังสอนวิชย เท่าไรก็ต ้องคืนกลับไปหมด เพราะธรรมชาติของหุ ้นปั่ น เหมือนการ “ตี ฟอง” หมดรอบเมือ ่ ไหร่ ราคาก็หมด คือไม่เหลือค่าอะไร เขายํ้าว่า..คน ่ วกเขา)เพราะพวก ทีเ่ ล่นหุ ้นปั่ นแล ้วรอดมาได ้ ไม่ใชว่ า่ เราเก่ง(ถ ้าไม่ใชพ นัน ้ เขาตัง้ ใจเอา “ปื นแก๊ป” มาดวลกับเรา เขาหลอกล่อให ้เราได ้กําไร ก่อน..แต่ถ ้าวันไหนมันเอา “แห” มาครอบเรา หมายถึง ทุบหุ ้นออกมา ทุกราคา วันนัน ้ ..คุณโดน(เจ๊ง)แน่ แต่พอผ่านมาอีก 10 ปี หลังยุควิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 กองทุน(บลจ.) ิ ข ้อมูล เขา เริม ่ มีประสบการณ์ เริม ่ เก่ง เพราะเหตุวา่ หนึง่ ..เขาใกล ้ชด ึ ษาข ้อผิดพลาดมาเยอะ สอง..วิธก ั ้ ได ้ เล่นยาว ศก ี ารเขาเปลีย ่ น เล่นสน ได ้ การบริหารพอร์ตของเขาจะยืดหยุน ่ ตลอดเวลา พอกองทุนเริม ่ เก่ง บวกกับเงินต่างชาติเข ้ามามาก จากหุ ้นเก็งกําไรครองเมือง ก็เปลีย ่ นมา เป็ นหุ ้นพืน ้ ฐานครองเมือง “…ถึง พ.ศ.นี้ ผมมองว่า ถ ้าคุณไม่ม ี “อินไซด์” ต ้องเล่นหุ ้นพืน ้ ฐานอย่าง ั บอกว่า นักลงทุนรายใหญ่เท่าที่ เดียวเลย ถึงจะมีโอกาสรวย” วิชย สงั เกต เขาจะลงทุนแบบ “โฟกัส” ในหุ ้นหนักๆอยูไ่ ม่กต ี่ ัว เพราะการ ่ ักลงทุนระยะยาวจริงๆ การ กระจายพอร์ตมากตัวเกินไป ถ ้าไม่ใชน ิ ใจ “ซอ ื้ -ขาย” จะผิดพลาดได ้ง่าย ตัดสน ั อธิบายว่า จริงๆแล ้ว “อย่างพอร์ตของผม จะถือหุ ้นอยูแ ่ ค่ 1-2 ตัว” วิชย การเล่นหุ ้น เรารู ้..เราเก่งของเราแค่ตัวเดียวพอ ขออย่างเดียว ื้ ต ้องตอบคําถามได ้ว่า เราเล่นหุ ้นตัวนีเ้ พราะอะไร? มันทํา หุ ้นทีเ่ ราซอ ื่ ธุรกิจอะไร? มันจะขึน ้ เพราะอะไร? เหตุผลมันคืออะไร? มันเปลีย ่ นชอ เพราะอะไร? ต ้องการสร ้างภาพพจน์ให ้ดีขน ึ้ รึเปล่า “ผมขอให ้คุณเก่งหุ ้นแค่ทล ี ะตัว หรืออย่างมากแค่ 3 ตัวพอ รู ้ให ้ลึก..รู ้ให ้ แตกฉาน แล ้วทนรอกับมันได ้ คุณจะรวยมหาศาล” “…แต่ต ้องเก่งจริงๆ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 27 ~

นะ ต ้องรอกับมันได ้ อย่าเป็ นคนใจเร็วด่วนได ้ เพราะคุณจะไม่ได ้..นีเ่ รือ ่ ง จริง” นอกจากนี้ คนทีจ ่ ะเล่นหุ ้นแล ้วรวย คุณจะต ้องหา “หุ ้นในดวงใจ” ให ้ได ้ ี่ ปู่ ” สมพงษ์ ก่อน วันไหนทีค ่ ณ ุ มีหุ ้นในดวงใจแล ้ว คุณจะเหมือน “เสย ชลคดีดํารงกุล เขาจะนิง่ เขาจะอดทน เขาจะ Let the Profit Run แล ้ว ได ้กําไรเยอะ …แต่ถ ้าวันไหนคนเล่นหุ ้นไม่มห ี ุ ้นในดวงใจ..คุณไม่มท ี าง ่ ง..เห็นเขา รวย รับประกันได ้ คุณไม่มท ี างรวยแน่ๆ หุ ้นขึน ้ ไป 2-3 ชอ ี ) รีบขายตาม พอหุ ้นเด ้ง วางขายเป็ นล ้านหุ ้น คุณจะใจไม่อยู(่ ใจเสย ื้ กลับ ถ ้ากล ้าซอ ื้ ก็จะซอ ื้ น ้อยลง “นีแ ขึน ้ มาใหม่ คุณก็ไม่กล ้าซอ ่ หละ..จุด พลาดสําคัญ ทีท ่ ําให ้นักเล่นหุ ้นสว่ นใหญ่ ไม่ประสบความสําเร็จ” เขา วิเคราะห์ให ้ฟั ง

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 28 ~

ตอนที่ 9 ื้ ความสุข" "อย่ารีบซอ คนเราต ้องตัง้ เป้ าหมายให ้สูงๆเข ้าไว ้ และในระหว่างทีต ่ ้นไม ้กําลังโต ื้ ความสุข ใจเย็นๆ ไว ้ คุณอย่ารีบไปเด็ดยอดทิง้ อย่าด่วนเอาเงินมาซอ ก่อน “คนฟุ่มเฟื อย แม้จะรวยก็ม ักข ัดสน คนประหย ัด แม้จะจนก็ม ักมีเหลือเก็บ” ั วชริ พงศ ์ ฝากถึงนั กลงทุนรุน วิชย ่ ใหม่วา่ ชว่ งทีพ ่ อร์ตหุ ้นของเรายังไม่ ื้ ความสุข เพราะนั่นคุณยังไม่ประสบ โตมาก อย่าด่วนเอากําไรไปซอ ความสําเร็จเลย คุณต ้องใจเย็นๆ พัฒนาตัวเองไปเรือ ่ ยๆ เก็บเอากําไรไป ลงทุนต่อ ซงึ่ ภาษาการลงทุนเรียกว่า.. "Reinvestment” ิ ื้ นาฬกา “ผมเห็นมาเยอะ พอได ้กําไรหุ ้นมา 5-6 ล ้านบาท บางคนซอ เรือนละ 7-8 แสนมาใส่ มองดูแล ้วคนอย่างนีโ้ อกาสทีจ ่ ะชนะในระยะยาว ั บอกว่า วันทีต “ยาก” แค่เริม ่ ต ้นก็เห็นจุดอ่อนแล ้ว” วิชย ่ ัวเองมีเงินถึง ื้ รถยนต์ Mercedes-Benz รุน 100 ล ้านบาท ถึงได ้ให ้รางวัลชวี ต ิ ไปซอ ่ S 280 มาขับ สมัยนัน ้ รถรุน ่ นีร้ าคาคันละกว่า 4 ล ้านบาท ้ “ชวี ต ิ ผมแม ้จะสําเร็จ..ได ้กําไรหุ ้นมาตลอด แต่ก็ยังทนใชรถยนต์ คันเก่า ่ ้านของตัวเอง อาศัยบ ้านพ่อตา-แม่ ไม่ยอมเปลีย ่ น บ ้านทีอ ่ ยูก ่ ็ไม่ใชบ ยายอยู่ จําได ้ว่าชว่ งก่อนหน ้าทีด ่ ัชนี SET จะขึน ้ มา 1,700 จุด ก่อนหน ้า นัน ้ ผมไปขออนุญาตภรรยาว่า..ถ ้าวันไหนผมมีเงินถึง 100 ล ้านบาทนะ.. ื้ รถ Benz มาขับสก ั คัน” …แฟนก็บอกว่าเอาเลย ถ ้าเธอแน่จริงก็ทํา ขอซอ ให ้ได ้ซ!ิ แล ้ววันทีผ ่ มมีเงินถึง 100 ล ้านบาท (ชว่ งดัชนี 1,700 จุด) ก็ไป ื้ S 280 มาขับ แต่กอ ื้ ชว่ งนัน ซอ ่ นจะซอ ้ ก็ยังอยูบ ่ ้านพ่อตา-แม่ยาย อยู่ ื้ รถ ตึกแถวย่านประตูนํ้า ก็ให ้แฟนไปบอกพ่อแม่เขาว่า ผมขออนุญาตซอ Benz นะ เดีย ๋ วเขาจะหาว่าเราเป็ นคน “โอเวอร์” กลัวเขาจะมองว่าเป็ น พวกอวดรํ่าอวดรวย” ั ถึงได ้เปลีย เมือ ่ พอร์ตโตขึน ้ ..มีเงินระดับ 300-400 ล ้านบาท วิชย ่ นมาใช ้ ์ ปอร์ต และเมือ ั ผัสรถยนต์ใน รถเบนซส ่ มีเงินถึงระดับ “พันล ้าน” ถึงได ้สม ฝั น “เฟอร์รารี”่ ราคาคันละ 22 ล ้านบาท ซงึ่ เหมาะสมกับฐานะทีพ ่ งึ มี ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 29 ~

ั ให ้แง่คด ชวี ต ิ คนเราจะก ้าวหน ้าต่อไปได ้ วิชย ิ ว่า คนเราต ้องตัง้ เป้ าหมาย ให ้สูงๆเข ้าไว ้ ในระหว่างทีต ่ ้นไม ้กําลังโต คุณอย่ารีบไปเด็ดยอดทิง้ คุณ กําไรมา 10-20 ล ้านบาท อย่ารีบเอามาใชจ่้ าย ใจเย็นๆ ไว ้ก่อน “ผมอยากให ้คนเล่นหุ ้น ไม่ใชว่ า่ ได ้กําไรมาแล ้วคุณเอาเงินไปใชจ่้ าย ้ นเก่า โดยตัง้ เป้ าหมายให ้กับตัวเอง เราต ้องรู ้จัก สุรย ุ่ สุรา่ ย ผมทนใชรถคั อดทนเพือ ่ รอวันทีป ่ ระสบความสําเร็จก่อน” ประสบการณ์ตลอด 20 ปี ในตลาดหุ ้น..ยํ้าสอนกูรูหุ ้นท่านนีว้ า่ ความสําเร็จในตลาดหุ ้นเพียงชวั่ ขณะใดขณะหนึง่ เราต ้องไม่หลงระเริง ่ วามสําเร็จทีแ เพราะนั่ นยังไม่ใชค ่ ท ้จริง..คุณต ้องพิสจ ู น์เป้ าหมายทีต ่ ัง้ ใจ ี ก่อน" …เพราะ ไว ้ ต ้องทําให ้ได ้เสย ้ ัน ในเวลาทีเ่ หมาะสม” “เงิน” จะเติบโตก็ เฉพาะก ับคนทีร่ จ ู ้ ักใชม ื่ เชน ่ นัน ั เล่าว่า การตัดสน ิ ใจหันเหชวี ต เขาเชอ ้ วิชย ิ มาเอาดีด ้านการเล่น ี ชว่ งแรกโดนดูถก หุ ้นเป็ นอาชพ ู มาก สุดท ้ายถึงได ้ล ้มล ้างภาพให ้เห็นว่า ั ญา ธรรมศักดิ์ คนเล่นหุ ้น ก็สําเร็จได ้ “ภรรยาผมเป็ นหลานอาจารย์สญ ครอบครัวเขามีหน ้ามีตา มีฐานะ คุณพ่อ-คุณแม่ภรรยาก็เป็ นหมอ (อยู่ โรงพยาบาลราชวิถ ี และโรงพยาบาลเด็ก) เขามีพน ี่ ้อง 4 คน อนาคตดีๆ กันทัง้ นัน ้ เลย มีแต่ผมเป็ นคนจีนต่างด ้าว ไม่มอ ี ะไรเลย ห่วยทีส ่ ด ุ ไม่น่า ไว ้วางใจทีส ่ ด ุ แล ้วไปอาศัยอยูบ ่ ้านเขาอีกต่างหาก” ั บอกว่า ก่อนจะมาเป็ นนั กลงทุนทีป ่ ระสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ วิชย ึ มากก็คอ ก่อนหน ้านัน ้ สงิ่ ทีร่ ู ้สก ื ไม่รู ้ว่าคนรอบข ้างจะมองตัวเองอย่างไร ซงึ่ ก็คด ิ ไปในแง่ร ้ายว่า เขาคงมองเราว่าไอ ้คนนีท ้ า่ ทางมันจะแย่ทส ี่ ด ุ ปั จจัยทีจ ่ ะทําให ้เรามีเครดิตจากสงั คมรอบข ้าง ดีทส ี่ ด ุ เราต ้องพิสจ ู น์ ตัวเอง ั มีคติประจําใจว่า วิชย หนึง่ ..เราต้องเป็นคนดี สอง..ถ้าเราทําอะไรไว้ตอ ้ งได้สงิ่ นน ั้ สาม..เครดิตสําค ัญทีส ่ ด ุ ต้องร ักษาไว้ ั จูงคนใกล ้ชด ิ นํ าเงินมาฝากเพือ นอกจากนีเ้ ขายังชก ่ บริหารพอร์ตให ้ ถ ้า ไม่มั่นใจก็รับประกันการขาดทุนให ้ด ้วย เล่นไม่นานก็ได ้กําไรเป็ นเท่าตัว ั บอกว่า บางคนอยากจะเข ้ามาเล่นหุ ้นเอง แต่ต ้องบอกกลับไปว่า วิชย กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 30 ~

.."อย่าเล่นเลย ให ้ผมบริหารพอร์ตให ้ดีกว่า” ตามปกติการบริหารพอร์ต ให ้คนอืน ่ สมมติเอาเงินมาฝาก 100 บาท ถ ้าเล่นหุ ้นได ้กําไรจะต ้องได ้ สว่ นแบ่ง 30% ถ ้าขาดทุนต ้องชว่ ยออกด ้วย 20% ในวงการทํากันอย่าง ั ถ ้ากําไรให ้คืนไปหมดเลย ถ ้าพอร์ตเล็กๆ 1-2 ล ้าน นี้ แต่สําหรับวิชย บาท ก็จะรับประกันการขาดทุนให ้ด ้วย ื่ ว่า การชว่ ยเหลือคนอืน “ผมมีความเชอ ่ มันเป็ นตัวสง่ เสริมให ้เราเล่นหุ ้น ได ้กําไรมาตลอด…คือเรา ไม่ได ้ไปเอาเล็กๆ น ้อยๆ จากเขา มันเป็ น บุญคุณทีส ่ ง่ เสริมให ้เราสําเร็จ เพราะใครรู ้ข่าวอะไรก็มาบอกเรา มีคน ฝากผมตอนนีไ้ ม่ตํ่ากว่า 50-60 ล ้านบาท” เขากล่าว ั สรุปตอนท ้ายว่า คนเรานัน ี วิชย ้ การรักษาเครดิตสําคัญมากๆ อย่าให ้เสย อีกอย่าง เราอย่าไปเอาเปรียบคนอืน ่ อยูใ่ นวงการนีถ ้ งึ จะมีพรรคพวกมี คนนับถือ 2 ข ้อนี้ จะสง่ เสริมให ้เราประสบความสําเร็จ..จําไว ้!

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 31 ~

ตอนที่ 11 "ปตท. หุน ้ The Winner 1" ้ ั วชริ พงศ ์ ไม่ได ้เกิดขึน เสนทางการเติ บโต..พอร์ตหุ ้นของวิชย ้ แบบ รวดเร็ว เขาเพียรพยายามนํ ากําไรมาลงทุนต่อ (Reinvestment) โดยไม่ ื้ หาความสุข ก่อนถึงเวลาอันควร นานนับ เด็ดยอดความสําเร็จ เอาไปซอ ิ ปี พอร์ตของวิชย ั ก็เติบโตขึน สบ ้ มาเรือ ่ ยๆอย่างน่าอัศจรรย์ เขาไม่ใช ่ “พ่อ ื่ ในหลักการของ มด” ทีเ่ สกเงินได ้เอง แต่เขาเชอ “พล ังแห่งการทบต้นของเงิน” ั เชอ ื่ ว่า พอร์ตหุ ้นของนักลงทุนทีจ วิชย ่ ะประสบความสําเร็จได ้นัน ้ ใน ระหว่างทางคุณจํ าเป็ นต ้องเจอหุ ้น “แจ๊คพอต” (หุ ้นในดวงใจ) ทีท ่ ํา กําไรครัง้ ละมากๆ ต ้องมีผา่ นเข ้ามาเป็ นระยะ พอร์ตจึงจะเติบโตได ้ “… การเล่นหุ ้นเพือ ่ หวังกําไร 3-5% เป็ นการลงทุนทีม ่ โี อกาส “รํ่ารวย” ได ้ ิ ใจ(ซอ ื้ -ขาย) บ่อย โอกาสผิดพลาดจะมีสงู ” กูรู ยาก!!! เพราะการตัดสน หุ ้นรายนี้ แนะนํ าว่า ระหว่างที่ “จังหวะ” และ “โอกาส” ยังมาไม่ถงึ นักลงทุนอาจจะแบ่งเงินลงทุนบางสว่ น มาเล่นหุ ้นเก็งกําไร แต่ไม่ควร ี่ งในสถานการณ์ทเี่ ราไม่มั่นใจเต็มร ้อย ขณะ ทุม ่ เทเงินทัง้ หมด มาเสย เดียวกัน.. ในระหว่างทีเ่ รากําลังจับ “ปลาเล็ก” (หุ ้นเก็งกําไร) คุณต ้องพยายาม ค ้นหา “หุ ้นในดวงใจ” (ของรอบ) และควรเตรียมแหอวน สําหรับการจับ “ปลาใหญ่” ไว ้ให ้พร ้อม ื่ ว่าในทุกๆปี จะมีฤดูกาล “จับปลาใหญ่” อย่างน ้อย 1 คลืน เขาเชอ ่ ใหญ่ คุณต ้องหาหุ ้นที่ “แจ๊คพอตแตก” ให ้เจอ และต ้องกล ้าทีจ ่ ะ “ทุม ่ ” ลงไป ั ตัวหนึง่ ก็คอ กับมัน สําหรับหุ ้นทีเ่ ป็ น “จุดหักเห” ของพอร์ตวิชย ื หุ ้น ปตท.(PTT) เขาบอกว่าหุ ้นตัวนีท ้ ํากําไรให ้มากทีส ่ ด ุ ประมาณ 700 ล ้าน ี่ ยักษ์ เล่าว่า ก่อนทีห บาท เสย ่ ุ ้นปตท.จะเข ้าตลาดหลักทรัพย์ชว่ ง ปลายปี 2544 ก่อนหน ้านั น ้ รู ้อยูแ ่ ล ้วว่าหุ ้นตัวนีต ้ ้องดีแน่ เป็ นหุ ้น รัฐวิสาหกิจทีผ ่ ก ู ขาดด ้านพลังงานของประเทศ ทุกคนมองหุ ้นตัวนีด ้ ห ี มด

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 32 ~

ื่ ญาติพน ิ ๆ “ผมจ ้างคนไปเข ้าคิวจองหุ ้นปตท. ตัง้ แต่ต ี 5 ใชช้ อ ี่ ้องเป็ นสบ คน กระจายกันไปจอง จําได ้ว่าคนหนึง่ จองได ้ 20,000 หุ ้นราคาไอพีโอ 35 บาท ก่อนหน ้านัน ้ ผมกลับไปทีจ ่ ังหวัดอยุธยา ไปเขียนใบจอง ล่วงหน ้า 2-3 วัน โดยขอออเดอร์แรกทุกสาขา ทุกธนาคารทีเ่ ปิ ดจอง เพราะในต่างจังหวัดไม่คอ ่ ยมีคนนิยมเล่นหุ ้น ผมก็ไปเตรียมการไว ้ก่อน ้ …สรุปว่า ได ้หุ ้นมารวมกัน 7 แสนหุ ้น ผมไม่มเี สนสาย ไม่มพ ี วก จํานวน หุ ้นขนาดนีถ ้ อ ื ว่าเยอะมาก ได ้มา 35 ใบจอง ลงทุนไป 24.50 ล ้านบาท” ั จําได ้ว่า ความคิดตอนนัน วิชย ้ จะฝากชวี ต ิ ไว ้กับหุ ้นปตท. นีแ ่ หละ!! แต่ ทีไ่ หนได ้..หลังจากหุ ้นปตท.เข ้ามาเทรดในตลาดวันที่ 6 ธันวาคม 2544 ขึน ้ ไป High ทีร่ าคา 38.25 บาท แล ้วถูกกดลงมาปิ ดทีร่ าคา 35.75 บาท ั ้ เชงิ ของรายใหญ่ (พวกกองทุน) เขาจะต ้องขยายหุ ้นหรือเพิม “ชน ่ จํานวน หุ ้นในพอร์ต ก่อนลากราคาขึน ้ ไป พอเปิ ดมา 35.75 บาท เขาบีอ ้ ยูอ ่ ย่าง นัน ้ ตัง้ นาน จนผมทนไม่ไหว ต ้องขายออกไปทีร่ าคา 35.50 บาท การที่ ึ มันอึดอัดมาก” เราโฟกัสหุ ้นตัวนีต ้ ัวเดียว เวลาทีห ่ ุ ้นลง ความรู ้สก ั บอกความรู ้สก ึ ว่า รายใหญ่เขาจะจับเรา(นักลงทุน) เข ้าเครือ วิชย ่ งเขย่า หุ ้น ให ้คนทีใ่ จไม่ถงึ ต ้องออกไป กลยุทธ์ของเขาคือ ทําให ้พวกทีใ่ จไม่ ถึงต ้อง “คืนของ” หรือ “ขายคืน” ประจวบกับชว่ งนัน ้ ดัชนี SET อยูแ ่ ถว ั ทนไม่ไหว ต ้องขายหุ ้น 300 จุดต ้นๆ หุ ้นตัวเล็กตัวน ้อยขึน ้ ตลอด จนวิชย ปตท.ทีเ่ ป็ นหุ ้นในดวงใจในขณะนัน ้ ทิง้ ไปทัง้ ก ้อน ื้ หุ ้นปตท. เพิม “ชว่ งนัน ้ ผมซอ ่ เป็ น 1 ล ้านหุ ้น ลงทุนไปประมาณ 35 ล ้าน ์ อ ื้ เพิม บาท กู ้เครดิตบาลานซซ ่ อีก 1 ล ้านหุ ้น รวมเป็ น 2 ล ้านหุ ้น แต่ไม่ สําเร็จก็ต ้องออก เอาเงินไปเล่นเก็งกําไรหุ ้นตัวอืน ่ ” ั จะเพิม หลังจากนัน ้ ดัชนี SET ก็ขยับขึน ้ มาเรือ ่ ยๆ แม ้พอร์ตของวิชย ่ ขึน ้ จาก 35 ล ้านบาท (ชว่ งหุ ้นปตท.เข ้าตลาด) เพิม ่ ขึน ้ มาเป็ น 70 ล ้านบาท ึ ว่า จากการเล่นหุ ้นเก็งกําไร พอร์ตหุ ้นโตขึน ้ มา 1 เท่าตัว แต่เขาก็รู ้สก ี่ งมาตลอดทาง ขณะเดียวกันหุ ้นปตท. ก็คอ ชวี ต ิ เสย ่ ยๆ แอบขึน ้ มาเงียบๆ แต่กอ ่ นจะขึน ้ ใหญ่ ราคาหุ ้นปตท.วิง่ ในลักษณะ “ไซด์เวย์” อยูน ่ านเป็ นปี (2545-กลางปี 2546) จากราคาจอง 35 บาท ราคาหุ ้นลงไปตํา่ สุด 28.75 บาท ในวันที่ 30 เมษายน 2545 แล ้วไล่ขน ึ้ ไป 38 บาทในวันที่ 12 มิถน ุ ายน 2545 จากนัน ้ ก็กดราคาลงมาอีกทีเหลือ 34 บาทในวันที่ 2 สงิ หาคม 2545 ต่อจากนัน ้ ราคาก็เคลือ ่ นตัวอยูใ่ นกรอบ 38 – 45 บาท นานอีกหลายเดือน จนถึงกลางเดือนเมษายน 2546 ราคาหุ ้นปตท. ทะยานขึน ้ ไปเร็วมาก ขึน ้ ไป 78 บาทในวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 33 ~

ั อธิบายว่า จากชว่ งเดือนธันวาคม 2544 ถึงกรกฎาคม 2546 พอร์ต วิชย หุ ้นของตัวเองเพิม ่ ขึน ้ มา 1 เท่าตัวจากการเล่นหุ ้นปั่ น ขณะทีห ่ ุ ้นปตท. ก็ ขึน ้ มา 1 เท่าตัวเหมือนกัน “ถ ้ามองย ้อนกลับไป มันก็ดท ี ค ี่ ณ ุ มีเงิน 35 ล ้านบาทเพิม ่ เป็ น 70 ล ้านบาท แต่ผมฉุกคิดได ้ว่า เวลาทีเ่ ราเล่นหุ ้นปั่ น ี่ งตลอดทาง เข ้าถูกตัวบ ้าง เข ้าผิดบ ้าง ที่ กําไร 100% ก็จริง แต่มันเสย ี่ งก็เพราะว่าหุ ้นหลายตัวทีเ่ ล่น พี/อี 30-40 เท่า แล ้วบาง บอกว่ามันเสย ี่ ง” ตัวขาดทุน เพราะหุ ้นปั่ นสว่ นใหญ่ปัจจัยพืน ้ ฐานไม่ด ี ยิง่ ถือนานยิง่ เสย ั ยังจําได ้ว่า เคยบอกให ้เพือ ชว่ งปี 2545 ในก๊วนตีกอล์ฟ วิชย ่ นๆ เก็บหุ ้น ื่ ผมซ!ิ ” แต่ไม่มใี ครซอ ื้ เพราะมันไม่ ปตท. เดีย ๋ วมีรถเฟอร์รารีข ่ ับ “เชอ สนุก เขาไปเล่นหุ ้นปั่ นกันหมด ี ร์ให ้ทุกคนซอ ื้ เก็บยาวเลย “…ชว่ งทีห ่ ุ ้นปตท.อยูแ ่ ถวๆ 35 บาท ผมเชย แล ้วไม่ต ้องมอง เพราะผมมองว่ารายใหญ่ รายย่อย มีต ้นทุนเท่ากัน ไม่ม ี ี เปรียบ แต่ผมดันทนไม่ไหวเอง ขายหุ ้นทิง้ ออกไป ใครได ้เปรียบเสย ี่ ยักษ์ กล่าวถึง การตัดสน ิ ใจทีผ ก่อน” เสย ่ ด ิ พลาดในครัง้ นั น ้

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 34 ~

ตอนที่ 11 "ปตท. หุน ้ The Winner 2" ั วชริ พงศ ์ กล่าวว่า บทเรียนทีผ วิชย ่ า่ นมามันทําให ้ตนเองมีคติประจําใจ ว่า ถ ้าจะกําไรเยอะๆ ต ้องถือหุ ้นยาวๆให ้ได ้ เมือ ่ รู ้ว่า “เดินทางผิด” ไป ทุม ่ ลงทุน “หุ ้นปั่ น” แทนทีจ ่ ะเป็ นหุ ้น ปตท.ทีต ่ ัง้ ใจเอาไว ้ตัง้ แต่แรก กําไรทีไ่ ด ้มาจากหุ ้นปั่ น 100% เท่าๆ กับการขึน ้ ของหุ ้น ปตท.จาก 35 ั กลับรู ้สก ึ บาทขึน ้ มา 70 บาท แต่ตลอดทางทีท ่ ํากําไรจาก “หุ ้นปั่ น” วิชย ึ ว่าตัวเองเสย ี่ งทุกวัน จิต กระวนกระวายใจ ชวี ต ิ ไม่มค ี วามสุข เพราะรู ้สก ใต ้สํานึกบอกว่าถ ้าขืนเล่นหุ ้นแบบนีไ้ ปเรือ ่ ยๆ จะต ้องมีวน ั พลาดท่า “เจ๊ง” ไม่วน ั ใดก็วันหนึง่ แน่ๆ “จําได ้ว่า ก่อนทีจ ่ ะกลับมาเข ้าหุ ้น ปตท.(ครัง้ ที่ 2) ผมไปเข ้าหุ ้น HEMRAJ เกือบ 30 ล ้านหุ ้น วันนั น ้ ราคาขึน ้ ไปทํานิวไฮที่ 2.70-2.80 ื้ หุ ้นตัวเดียวเต็มพอร์ต …พอซอ ื้ บาท ลงทุนไปประมาณ 70 ล ้านบาท ซอ เสร็จ มันก็ขน ึ้ ไปทํานิวไฮ พอกลับไปบ ้าน ทัง้ คืนนอนไม่หลับ เพราะหุ ้น ตัวนี้ (ตอนนัน ้ ) พี/อี มันสูงมาก ได ้แต่รําพึงกับตัวเองว่า..กูหาเรือ ่ งแท ้ๆ ื้ เลย” ไม่น่าซอ ี่ ยักษ์มานั่งคิดว่า โอ ้โห! ทําไมเราถึงกล ้า ย ้อนถึงเหตุการณ์ครัง้ นัน ้ เสย ิ ใจผิดพลาดแล ้วนะ เพราะพอร์ตเราใหญ่ มาก รู ้เลยว่าทีผ ่ า่ นมาเราตัดสน ลูกเรายังเล็กอยู่ ถ ้าพลาดท่าเราตายแน่ เขาอธิบายคําศัพท์ของนักเล่น หุ ้นทีบ ่ อกว่า “ลูกยังเล็กอยู”่ ความหมายคือ ลูกเรายังเล็ก..จะพลาด ไม่ได ้ หมายความว่าหุ ้นตัวนี้ “อันตราย” เราต ้อง Cut Loss ทิง้ เมือ ่ รู ้ตัว ื้ แพง” ถลําลึกกับหุ ้นเก็งกําไรจนหมดตัว ว่า “ซอ ้ นรุ่งขึน ั จึงตัดสน ิ ใจขายหุ ้น HEMRAJ ทิง้ ทัง้ หมด จากเดิมทีม เชาวั ้ วิชย ่ ี ี ใจ … กําไรหลายล ้านบาท กลับเป็ นว่าไม่เหลือกําไรเลย แต่เขาไม่เสย ื้ หุ ้นแล ้วเราไม่สบายใจ การขายหุ ้นออกไปให ้หมด จะเป็ น เพราะการซอ ั ก็เอาเงินทัง้ หมดประมาณ 70 ล ้านบาทมา ทางออกทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ จากนัน ้ วิชย ื้ หุ ้น ปตท. “ตัวเดียว” โดยเข ้าลงทุนประมาณเดือนสงิ หาคม-กันยายน ซอ ปี 2546 ซงึ่ ขณะนั น ้ ราคาหุ ้นได ้แอบขึน ้ จาก 35 บาท ไป 70 บาทแล ้ว ั ฉุกคิดได ้ว่าต ้องทิง้ หุ ้น HEMRAJ แล ้วมาซอ ื้ หุ ้น สาเหตุอะไรทีท ่ ําให ้วิชย ปตท.? ื่ มั่นใน “ผลประกอบการ” ทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่ง เหตุผลอยูท ่ ค ี่ วามเชอ และเป็ นการเติบโตมาจากฐานทีต ่ ํา่ หุ ้น ปตท.ในขณะนัน ้ จึงเป็ น Super ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 35 ~

Growth Company หมายความว่า หุ ้นจะมี “อัตราเร่ง” ของราคาที่ มากกว่าภาวะปกติ ิ วัตร ในขณะนัน อีกมิตท ิ างการเมือง..รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชน ้ ก็ม ี ความเข ้มแข็งถึงขีดสุด อีกทัง้ มีนโยบายเกือ ้ หนุนให ้ ปตท.เติบโตอย่าง ั เจน ชว่ งที่ ปตท.ประกาศผลการดํานินงานปี 2545 (ปี แรกทีเ่ ข ้า ชด ตลาดหุ ้น) มีกําไรสุทธิ 24,506 ล ้านบาท พอปี 2546 กําไรเพิม ่ ขึน ้ เป็ น 39,400 ล ้านบาท พอปี 2547 กําไรก ้าวกระโดดเป็ น 62,666 ล ้านบาท ิ วัตร (2545-2549) หุ ้น ปตท. “5 ปี ย ้อนหลัง ในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชน มันขึน ้ มาตลอด” ั ยังจํ าได ้อีกว่า ชว่ งทีร่ าคาหุ ้น ปตท.ขยับขึน วิชย ้ จาก 35 บาทมาถึง 70 บาท จากนัน ้ ก็ประกาศงบการเงินงวดครึง่ ปี 2546 กําไรออกมาดีมาก 17,623 ล ้านบาท กําไรต่อหุ ้น 6.30 บาท ถ ้าจําไม่ผด ิ พี/อี แค่ 5 เท่า นิดๆ เท่านัน ้ เอง (ทัง้ ปี กําไรต่อหุ ้น 14.09 บาท) “ชว่ งทีห ่ ุ ้น ปตท.ขึน ้ มาถึง 70 บาท ดัชนี SET ขยับขึน ้ มาจาก 340 จุด ื้ หุ ้น ปตท.แถวๆนี้ ชว่ งประกาศงบการ ขึน ้ มาเกือบๆ 500 จุด ผมเข ้าไปซอ ื้ หุ ้น ปตท. วิชย ั ถือทีต เงินงวดครึง่ ปี 2546″ ระหว่างทีเ่ ข ้าไปซอ ่ ้นทุน 70 บาท เกมเขย่าราคาก็เกิดขึน ้ อีกครัง้ รายใหญ่ใชวิ้ ธ ี “โยนหุ ้น” ในกรอบ ื้ เยอะๆ รู ้สก ึ อึดอัด ถ ้า ราคา 69-75 บาท ยํา่ ฐานอยูแ ่ ถวนี้ ทําให ้คนทีซ ่ อ ใครทนไม่ไหวก็ต ้อง “คายหุ ้น” กลับคืนไป “มันบีผ ้ มชว่ งเดือน กรกฎาคม-สงิ หาคม 2546 ผมก็ทนถือเอาไว ้ เพราะรู ้ว่ามันต ้องประกาศ งบทัง้ ปี ออกมาดีแน่ๆ ขณะทีห ่ ุ ้นปั่ นตัวอืน ่ ๆตกกันหมด ถ ้าใครใจไม่อยูก ่ ็ ต ้องคืนของเขาไป..แต่ผมปั กหลักสู”้ ชว่ งทีต ่ ลาดหุ ้นถูกเขย่าไปพร ้อมๆ ั บอกว่า ชว่ งนัน กับหุ ้น ปตท. วิชย ้ ดัชนี SET ขึน ้ ไป 500 ต ้นๆ แล ้วก็ถก ู ทุบลงมา กราฟตอนนั น ้ มีคน “เจ๊งหุ ้น” (ปั่ น) เยอะมาก ใครทีเ่ ล่นหุ ้นปั่ น ตายหมด ตรงกันข ้ามกับหุ ้น ปตท.ทีย ่ น ื กับขึน ้ การทีห ่ ุ ้น ปตท. “ยืน” กับ ิ ใจเปลีย “ขึน ้ ” ในภาวะขาลง เขารู ้ทันทีวา่ การตัดสน ่ นจากหุ ้นเก็งกําไร ื้ ปตท. เป็ นการตัดสน ิ ใจทีถ ื่ “วิชย ั วช ิ มาซอ ่ ก ู ต ้อง มิฉะนั น ้ ก็คงจะไม่มช ี อ รพงศ”์ อย่างทุกวันนี้

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 36 ~

ตอนที่ 12 "รวย" ถ ้าเราไม่รู ้ว่าหุ ้นจะขึน ้ ต่อไปอีกหรือไม่ เราต ้อง Let the Profit Run ปล่อยให ้กําไรวิง่ เต็มสตีม เมือ ่ ไรทีร่ าคาเริม ่ ปรับฐานลงมา “พร ้อมวอลุม ่ ” ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ เลือก เราก็ล ้างพอร์ตออกไปให ้หมด การที่ “เสย ลงทุน “หุ ้นปั่ น” ในชว่ งแรก แทนทีจ ่ ะเป็ นหุ ้น ปตท. “หุ ้นในดวงใจ” ื่ งชา” ้ ให ้ผลตอบแทนไม่ทันใจ แต่หุ ้น ปตท. เนือ ่ งจากมองว่า “เชอ ระหว่างรอยต่อของ Business Cycle จาก “ยุคขยายตัว” (Expansion) ้ ไปสู่ “ยุครุ่งเรือง” (Boom) ของราคานํ้ ามัน หุ ้นปตท.กลับเป็ น “ชางที ่ ปราดเปรียว” กําไรโตพรวดพราดอย่างน่าทึง่ “…ใครหาหุ ้นอย่างนีเ้ จอ ี่ ยักษ์ สรุปสน ั้ ๆ “แจ๊คพอตแตก” แน่นอน!!!” เสย ี่ ยักษ์ ย ้อนเล่าว่า ชว่ งนั น ิ ใจซอ ื้ เสย ้ ตนเองมีเงินอยู่ 70 ล ้านบาท ตัดสน หุ ้น ปตท.ตัวเดียวเลย 1 ล ้านหุ ้น ซงึ่ ราคามันวิง่ ขึน ้ มาจาก 35 บาทมาที่ 70 บาท (ขึน ้ มา 100% แล ้ว) แต่ความมั่นใจของเรา ทําให ้ “กู ้เครดิตบา ื้ เพิม ลานซ”์ ซอ ่ อีก 1 ล ้านหุ ้นรวมเป็ น 2 ล ้านหุ ้นมูลค่า 140 ล ้านบาท ชว่ งเดือนกันยายน 2546 หุ ้นปตท.ขยับขึน ้ ไป 83 บาท นั่นคือจุดผกผัน ของชวี ต ิ ครัง้ ใหญ่ “ผมจะชอบอ ้างคําพูดของ “แซม สนีด” อดีตนักกอล์ฟมือหนึง่ ของโลก ทีเ่ คยบอกว่า การตีกอล์ฟระยะไกลๆลงหลุมแบบ “โฮลอินวัน” มันเป็ น เรือ ่ งของโชคชะตา แต่ตก ี อล์ฟให ้ห่างธงระยะ 1-2 ฟุต ได ้ทุกครัง้ นีค ่ อ ื ฝี มอ ื ล ้วนๆ” ั เปรียบเทียบการเล่นหุ ้นกับการตีกอล์ฟว่า คุณซอ ื้ หุ ้นให ้ถูกตัว..ถูก วิชย เวลา เหมือนกับการตีกอล์ฟให ้ใกล ้หลุม “มันเป็ นฝี มอ ื ” แต่ผลสําเร็จ สุดท ้ายโชคชะตา “ฟ้ า” จะเป็ นผู ้ลิขต ิ “ใครจะไปรู ้ว่าราคานํ้ ามันดิบใน ตลาดโลกมันจะวิง่ จาก 30 ดอลลาร์ตอ ่ บาร์เรล ขึน ้ ไป 70 ดอลลาร์ตอ ่ ื้ หุ ้นปตท.ใหม่ๆ ผมก็ไม่รู ้ มันทําให ้หุ ้น ปตท.พุ่งขึน บาร์เรล ตอนซอ ้ จาก 70 บาทไป 190 กว่าบาท ภายในเวลาแค่ 5-6 เดือนเท่านัน ้ ” ถ ้าย ้อนหลังกลับไปในเดือนมิถน ุ ายน 2546 ราคาหุ ้น ปตท.ปิ ดตลาดที่ 66.50 บาท อีก 6 เดือนต่อมาในเดือนธันวาคม 2546 ราคาหุ ้น ปตท. ทะยานขึน ้ ไปสูงสุดที่ 193 บาท ปรับตัวเพิม ่ ขึน ้ 190% ในรอบ 6 เดือน ขณะทีร่ าคานํ้ ามันดิบ (ดูไบ) ค่อยๆขยับขึน ้ จาก 25-27 ดอลลาร์ตอ ่ บาร์เรล ในชว่ งเดือนมิถน ุ ายน 2546 ทะยานพุง่ ขึน ้ ไปสูงสุด 72-73 ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 37 ~

ดอลลาร์ตอ ่ บาร์เรลในชว่ งเดือนกรกฎาคม 2549 เป็ นทิศทางขาขึน ้ นาน ถึง 3 ปี เต็ม ระหว่างทีร่ าคาหุ ้น ปตท.กําลังปรับขึน ้ เพือ ่ สร ้างสถิตใิ หม่ครัง้ ี่ ยักษ์ ขณะนัน แล ้วครัง้ เล่า ด ้วยสัญชาตญาณของ “นายพราน” เสย ้ มีหุ ้น ปตท.อยูแ ่ ล ้ว 2 ล ้านหุ ้น (กู ้เครดิตบาลานซ ์ 1 ล ้านหุ ้น เงินตัวเอง 1 ล ้าน ื้ ” ก็เพิม หุ ้น) พอหุ ้น ปตท.ปรับขึน ้ “อํานาจซอ ่ ขึน ้ หมายความว่า วงเงินกู ้ ื้ หุ ้น ปตท.เพิม เครดิตบาลานซ ์ ก็เพิม ่ ขึน ้ ตาม เขาก็ใชวิ้ ธก ี ู ้เงินซอ ่ เข ้า ื้ ก็ยงิ่ เพิม พอร์ตไปเรือ ่ ยๆ ราคาหุ ้นยิง่ ปรับขึน ้ อํานาจในการ (กู ้) ซอ ่ ขึน ้ ี่ ยักษ์มท “…จาก 2 ล ้านหุ ้น ผมก็มห ี ุ ้นเพิม ่ เป็ น 4 ล ้านหุ ้น” ทัง้ ๆ ทีเ่ สย ี น ุ ื้ หุ ้นครัง้ แรกเพียง 70 ล ้านบาทหรือ 1 ล ้านหุ ้นเท่านั น ซอ ้ “ข ้อดีของการเล่นหุ ้นด ้วย “เครดิตบาลานซ”์ เมือ ่ มูลค่าหลักทรัพย์คํ้า ื้ หุ ้น ปตท.เพิม ประกันเพิม ่ ขึน ้ (ราคาหุ ้นสูงขึน ้ ) ผมก็กู ้เงินซอ ่ เข ้าพอร์ต ตลอดเวลา ทีม ่ ั่นใจก็เพราะว่าราคานํ้ ามันในตลาดโลกมันขึน ้ ไปเรือ ่ ยๆ ื้ หุ ้น ปตท.เก็บ” เขาบอกว่า ขณะนัน ยิง่ ขึน ้ ผมก็ยงิ่ ซอ ้ มีต ้นทุนถัวเฉลีย ่ ใน พอร์ต (จํานวน 4 ล ้านหุ ้น) อยูท ่ ห ี่ ุ ้นละ 90 บาท จนถึงต ้นปี 2547 หุ ้น ปตท.ขึน ้ ไป 193 บาทก็ยังไม่ขาย มาขายทีร่ าคา 170 กว่าบาท “สาเหตุ ทีย ่ ังไม่ขาย ก็เพราะว่าเราไม่รู ้ว่าหุ ้นจะขึน ้ ต่อไปอีกหรือไม่ เราต ้อง Let the Profit Run ปล่อยให ้กําไรวิง่ เต็มสตีม เมือ ่ ไรทีร่ าคาเริม ่ ปรับฐานลง ั สรุปว่า หุ ้นปตท.ถือ มาพร ้อมวอลุม ่ เราก็ล ้างพอร์ตออกไปให ้หมด” วิชย เป็ นจุดเปลีย ่ นของชวี ต ิ เพราะหุ ้นปตท.ตัวเดียวทํากําไรให ้รวมกันมาก ทีส ่ ด ุ ประมาณ 700 ล ้านบาทจากเงินลงทุนเพียงแค่ 70 ล ้านบาท ื้ หุ ้น ปตท.ใชเครดิ ้ ื้ เพิม “พอผมไปซอ ตบาลานซ ์ ซอ ่ เผอิญราคานํ้ ามันมัน ขึน ้ ขึน ้ อย่างมากๆนั่นคือลิขต ิ โชคชะตา แต่ตอนแรกทีเ่ ราตีกอล์ฟไปใกล ้ ธงระดับ 2 ฟุตนั่นคือฝี มอ ื ” …แล ้วเราจะค ้นหาหุ ้น “แจ๊คพอตแตก” อย่าง นีไ้ ด ้อย่างไร? ี่ ยักษ์ สรุปไว ้สน ั ้ ๆว่า คุณต ้องฝึ กซอม..คุ ้ ้ เสย ณต ้องฝึ กซอม..คุ ณต ้อง ้ ้ ฝึ กซอม..คุ ณต ้องสูตาย..คุ ณต ้อง ทุม ่ เท พร ้อมทัง้ บอกว่า คนเราถ ้ามัน จะรวย มันมีสว่ นของ “ฟ้ าลิขต ิ ” มาชว่ ยด ้วย 5 เดือนเองนะครับทีห ่ ุ ้น ปตท.ขึน ้ จาก 70 บาทไปเป็ น 190 บาท นีค ่ อ ื สว่ นของฟ้ า สว่ นของเรา ื้ ให ้ถูกเวลา “..นีไ่ ม่งา่ ยนะครับ!!!” คือ ต ้องเลือกหุ ้นให ้ถูกตัว แล ้วต ้องซอ ทัง้ หมดนีค ้ อ ื บทพิสจ ู น์วา่ หุ ้น ปตท.ชว่ งทีก ่ ําลังเติบโต (รวมทัง้ หุ ้น ้ ื่ งชา” ้ แต่เป็ น Super Growth Company ตัวอืน ่ ๆ) ไม่ใช ่ “ชางที เ่ ชอ ้ “ชางที ป ่ ราดเปรียว” ในบางขณะ อยูท ่ วี่ า่ คุณ..จะหาจังหวะนัน ้ เจอ หรือไม่ ??? กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 38 ~

ตอนที่ 13 “วอลุม ่ พีค” คือ “ราคาพีค” ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ยึดถือในการลงทุน นั่ นคือ กฎเหล็กข ้อหนึง่ ที่ “เสย “วอลุม ่ พีค” เท่าก ับ “ราคาพีค” และอีกข ้อ... ถ้าหุน ้ ปร ับฐาน “รีบาวนด์” แล้ว แต่ไม่ทํา “นิวไฮ” ใหม่…ม ันต้องลง “ถามว่าแน่จริงยังไง ถึงไม่ขายหุ ้น ปตท.ทัง้ ๆ ทีร่ าคาขึน ้ มากว่า 190 บาท ทําไมต ้องไปขายถูกทีร่ าคากว่า 170 บาท เพราะเราคิดว่ามัน จะต ้องขึน ้ ต่อ ขณะทีห ่ ุ ้น ปตท.มันมีการปรับตัวลงมา 10-15% ผมอดใจ รอ…ไม่ขาย นีเ่ คล็ดลับของผมคนเดียว” ั บอกว่า หุ ้นมันต ้องมีการปรับตัว ถูก “Profit Taking” หรือ ตัดเอา วิชย กําไร ถ ้าราคาปรับลงแล ้ว “รีบาวนด์” ขึน ้ มาทําจุดสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ได ้ ี่ ง “วัดดวง” นีม มันจะ “รัน” (วิง่ ไกล) เราต ้องเสย ่ ันเป็ นพฤติกรรมของหุ ้น ขาขึน ้ แทบทุกตัว แต่เมือ ่ ไรก็ตาม ถ ้าหุ ้น “รีบาวนด์” แล ้ว ไม่ทํา “นิว ไฮ” ใหม่ ก็ต ้องขายทิง้ ออกไป หลักการของมันคือ ถ ้าหุ ้นตัวไหนก็ตาม ทีร่ บ ี าวนด์แล ้ว แต่ไม่ทํานิวไฮ ใหม่ “มันต ้องลง” แต่จด ุ มั่นใจ เราต ้องดู “วอลุม ่ ” ประกอบ “เวฟแรก” ที่ หุ ้น ปตท.ขึน ้ ไปกว่า 190 บาท มีวอลุม ่ หนุน “สูงปรี๊ ด” ชว่ งปรับตัวลงมา วอลุม ่ ตํ่า “ไม่แปลก” ขณะทีห ่ ุ ้นรีบาวนด์ขน ึ้ ไป “เวฟสอง” วอลุม ่ ไม่สงู เท่าเวฟแรก หรือ วอลุม ่ ไม่ทํานิวไฮ “…ความหมาย คือ เวฟแรกถ ้า “วอลุม ่ พีค” แสดงว่า “ราคาพีค” ไปแล ้ว ้ ดลับนีเ้ ป็ นลําดับต ้นๆ ของวงการ (เซย ี นหุ ้น) กล ้าพูด ผมเป็ นคนใชเคล็ ี่ ยักษ์ ยํ้าว่า ได ้เลย” เสย คุณจํ าเอาไว ้เลยนะ “วอลุม ่ พีค” คือ “ราคาพีค” ท่องไว ้เลย!!! ื้ ขาย แปลความหมายให ้เข ้าใจง่ายๆได ้ว่า ถ ้าวันไหนวอลุม ่ การซอ สามารถทํา “จุดสูงสุด” (วอลุม ่ สูงมากๆจนผิดปกติ) ราคาหุ ้นวันนัน ้ ก็จะ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 39 ~

เป็ น “จุดสูงสุด” ของรอบนั น ้ ด ้วย หรือถ ้าหุ ้นขึน ้ ต่อได ้ ก็ไปได ้อีกไม่ ่ ก ไกล…นีไ่ ม่ใชท ุ กรณี แต่สว่ นใหญ่จะเป็ นอย่างนั น ้ ั อธิบายเคล็ดลับสว่ นตัวไว ้ว่า… สว่ น “เทคนิคการขายหุ ้น” วิชย “…เวลาทีจ ่ ะขายหุ ้นเกือบทุกครัง้ ผมจะต ้องรอให ้มันปรับตัว พอมัน ปรับตัวแล ้วมีรบ ี าวนด์ ถ ้ารีบาวนด์แล ้วมีนวิ ไฮ ผม “รัน” (Let The Profit Run) ถือต่อ…ตอนหุ ้นปตท.ขึน ้ มาจากกว่า 70 บาท ราคามันขึน ้ ไป 110 บาทปรับตัวลงมาที่ 100 บาท แต่หลังจากนัน ้ มันก็ทํานิวไฮขึน ้ ไปต่อได ้ ั อธิบายสูตรการเล่นหุ ้นว่า คุณ อีก แทนทีจ ่ ะรีบขาย…ผมก็ถอ ื ต่อ” วิชย ี โอกาส ไม่มท ี างรู ้จุดสูงสุด และจุดตํา่ สุดของมัน ขายเร็วเกินไปก็เสย เพราะฉะนั น ้ “จุดขาย” คือ จุดกลับตัว เราจะรู ้จุดกลับตัวก็ต ้องรู ้ว่ารีบา วนด์แล ้วไม่ทํานิวไฮ ราคามันต ้องปรับลง “ถ ้าไปดูกราฟราคาหุ ้นทุกตัว มันไม่มห ี ุ ้นตัวไหนขึน ้ ไปตลอดทาง (ยกเว ้นหุ ้นปั่ นแบบม ้วนเดียวจบ) ระหว่างทางมันต ้องปรับตัวลง เพือ ่ ลดความร ้อนแรงและสะสมพละกําลัง ใหม่ ถึงจะไปต่อได ้ เราต ้องคิดทุกอย่างให ้เป็ นวิทยาศาสตร์ แล ้วเราจะ เข ้าใจ” ี่ ยักษ์ อธิบายสไตล์การลงทุนของตัวเองต่อว่า “ผมจะล็อกล่าง” เสย ื้ เข ้าพอร์ตไป (กําหนดจุด Stop Loss) ไว ้ตลอดเวลา ถ ้าหุ ้นตัวไหนซอ ปุ๊บ! แล ้วมันเกิดลง ผมให ้มันลงได ้มากทีส ่ ด ุ 15% เกินจากนี้ “ผมทิง้ ” ี นหุ ้นคนอืน ื้ ไปแล ้วหุ ้นลง 2-5% เขาขาย อาจจะต่างจากของเซย ่ ถ ้าซอ หลักการตรงนีจ ้ ะต่างกัน “วิธก ี ารเล่นหุ ้นต่อ 1 รอบ จํ าไว ้เลยนะว่า คุณต ้องเตรียม “ขาดทุน” ไว ้ ี น 10% ของพอร์ตของคุณเสมอ…ผมกล ้าพูดได ้เลยว่า ต่อให ้เป็ นเซย ี นแค่ไหนก็ตาม คุณมี 100 ล ้านคุณต ้องเตรียมขาดทุนไว ้ เป็ นโคตรเซย ื่ ผม!! 10 ล ้าน ไว ้สําหรับ Cut Loss (ยอมขาดทุน) แน่นอนทีส ่ ด ุ …เชอ “…ไม่งน ั ้ คุณไม่สามารถไปรอขายถึงยอด (พีค) ของรอบได ้หรอก เพราะ ในแต่ละยอดของหุ ้นมันจะต ้อง “ปรับตัว” นีม ่ ันเป็ นกฎธรรมชาติ” ด ้วยกล ั บอกว่า ขายหุ ้น ปตท. ล็อตนีอ ยุทธ์ดังกล่าว วิชย ้ อกไปทีร่ าคาเฉลีย ่ กว่า 170 บาท ชว่ งทีห ่ ุ ้นรีบาวนด์ขน ึ้ มา 182 บาทแล ้วไม่ทํานิวไฮ “รอบนีร้ อบ เดียว ผมได ้กําไร ปตท.กว่า 400 ล ้านบาท…นีผ ่ มเล่าชวี ต ิ จริงๆ ให ้ฟั ง ื้ กลับอีกทีทรี่ าคากว่า 140 เลย ขายราคาเฉลีย ่ กว่า 170 บาท แล ้วมาซอ ื่ ผมเถอะ! จริงๆ ไม่มเี ซย ี นหุ ้นคนไหน ซอ ื้ หุ ้นตํ่าสุด แล ้วไปขาย บาท เชอ ื่ จาก “วิชย ั ” เป็ น ทีร่ าคาสุดยอดได ้หรอก ถ ้าผมทําได ้ก็ต ้องเปลีย ่ นชอ

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 40 ~

(เก่ง) “ปานเทพ” แล ้ว ใครจะไปรู ้ ไม่มใี ครรู ้หรอก พอรีบาวนด์แล ้วไม่นวิ ไฮ…ผมก็ขาย นีค ่ อ ื หลักการ” กรณีทรี่ าคาหุ ้นถูกขายทํากําไรออกมา แล ้วราคาปรับฐานลงมา ั มาซอ ื้ กลับทีร่ าคากว่า 140 โดยเฉพาะกรณีของหุ ้น ปตท. สาเหตุทวี่ ช ิ ย ื้ เพราะพืน บาท เขาให ้เหตุผลว่า ทีก ่ ล ้าซอ ้ ฐานของ ปตท.ไม่ได ้เปลีย ่ น เลย ถึงราคาลงมาแต่ “กราฟรายเดือน” มันยังดีอยู่ “คนทีเ่ ล่นกราฟ เขา ้ บ 15 นาที 20 นาที หรือ Day แต่จริงๆ ผมชอบใชกราฟระดั ้ ใชระดั บ ่ MACD) คือ ผมจะเล่นรวย ผมไม่เล่นเอาม ัน ถ ้า Month (อาทิเชน กราฟ MACD มันตัดลงมา เรารอให ้มันบีบพร ้อมทีจ ่ ะตัดขึน ้ ถึงวันนัน ้ เรา ั กล่าวสรุป ค่อยมานั่งดูหุ ้น นั่นคือการเล่นหุ ้นเป็ นรอบๆใหญ่” วิชย

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 41 ~

ตอนที่ 14 ้ วอลุม "หุน ้ ขึน ่ หาย" ้ ” อยูด ระหว่างที่ “หุน ้ ขึน ่ ๆี แล้วมีแรงขาย “ทุบฮวบ” กดหุน ้ “หล่น” ลงมา พร้อม “วอลุม ่ ” ทีห ่ นาแน่น เป็นการยืนย ันว่าหุน ้ ต ัวนน ั้ “หมดรอบ” ึ ในตลาดหุ ้น เรือ แล ้วการทําศก ่ งของ “วอลุม ่ ” ถือเป็ นยุทธศาสตร์สําคัญ ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ แนะนํ าเคล็ดลับในการดู “วอลุม ในการรบ “เสย ่ ” ั ไว ้ก่อนว่า “มันกําลัง เพิม ่ เติมว่า ถ ้า “หุ ้นขึน ้ ” แล ้ว “วอลุม ่ หาย” ให ้สงสย จะวิง่ ” แต่ถ ้าหุ ้นเป็ น “ขาลง” แล ้ว “วอลุม ่ หาย” นีเ่ ป็ นตามธรรมชาติ แต่ ถ ้าหุ ้นเป็ น “ขาขึน ้ ” แล ้ว “วอลุม ่ หาย” นีม ่ ันผิดกฎธรรมชาติ “แสดงว่ามี รายใหญ่เก็บหุ ้นตัวนีอ ้ ยู่ จํ านวนหุ ้นหมุนเวียนในตลาดมันหายไป อย่างนี้ ั ญาณดี ต ้องเข ้าไปดูแล ้วว่า หุ ้นตัวนีม ี่ ยักษ์ อธิบาย สญ ้ ันมีดอ ี ะไร” เสย เพิม ่ เติมว่า ความสัมพันธ์ของ “วอลุม ่ ” กับ “ราคา” จะต ้องดูควบคูไ ่ ป พร ้อมกับการอ่าน “แนวโน ้ม” ของดัชนี SET ว่าจะเคลือ ่ นตัวไปใน ทิศทางไหน “ผมจะบอกสูตรสุดยอดของหุ ้นให ้ฟั งนะ ถ ้าเราอ่านว่าหุ ้นตัวนีก ้ ําลัง เป็ น “ขาขึน ้ ” แต่วอลุม ่ มัน “หาย” (วอลุม ่ เทรดลดลง) หมายความ ว่ารายใหญ่กําลัง “เก็บของ” ไม่ปล่อยหุ ้นออกมาหมุนเวียนใน ตลาด สภาพคล่องของหุ ้นตัวนัน ้ จะค่อยๆลดลง” …ลองคิดต่อให ้ เป็ นหลักการวิทยาศาสตร์ ถ ้าคน “ดูดหุ ้น” เข ้าไปในกระเป๋ าหมด นักเก็งกําไรไม่ได ้เข ้ามาเล่น (รอบ) ไม่ได ้เอาหุ ้นมาหมุนวนใน ตลาด ทุกคนดูดเก็บ!! ทุกคนดูดเก็บ!! ปริมาณหุ ้นในตลาดก็จะ หายไป “…เพราะฉะนัน ้ ถ ้าเราไปเจอ “หุ ้นขึน ้ วอลุม ่ หาย” นีค ่ อ ื สุด ั เน ้นว่า เวลาเราอ่านกราฟและ ยอดหุ ้น ใครหาพบคนนัน ้ รวย” วิชย ั พันธ์ให ้มันเป็ นหลักคิด วอลุม ่ ประกอบกัน เราต ้องเข ้าใจความสม ทางวิทยาศาสตร์ให ้ได ้ จะทําให ้เราเข ้าใจว่า ฝ่ ายตรงข ้ามเขา ่ หุ ้น กําลังคิดอะไรอยู่ มันจะทําให ้เรารู ้เท่าทัน ยกตัวอย่างเชน ปตท.ขึน ้ จาก 70 กว่าบาทขึน ้ ไปใกล ้ๆ 100 บาท ทําไม! “นาย ั ” ถึงไม่ยอมขาย ทัง้ ๆทีไ่ ด ้กําไรเยอะแล ้ว “ผมฟลุ ้ครึเปล่า! ที่ วิชย ั พลาย” (ปริมาณหุ ้น ไปขาย 170 กว่าบาท เพราะผมมองว่า “ซพ กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 42 ~

หมุนเวียน) ในตลาดมันลดลง แต่ “ดีมานด์” (ความต ้องการ) มัน เพิม ่ ขึน ้ เราอ่านออกว่า “รายใหญ่” กําลังเก็บของอยู่ ทีร่ ู ้ก็เพราะ “วอลุม ่ มันหาย” ในระหว่างทางทีห ่ ุ ้นกําลังวิง่ ขึน ้ ” พูดภาษา ชาวบ ้านให ้เข ้าใจง่ายๆคําว่า “วอลุม ่ หาย” หมายความว่า รายใหญ่ ่ ี๊ บ” ไม่เอาหุ ้นมาหมุนในตลาด แต่ อยูใ่ นชว่ งสะสมหุ ้น เก็บหุ ้น “ใสป ถ ้าเป็ นกรณี “ตรงกันข ้าม” สมมติวา่ “หุ ้นขึน ้ ” อยูด ่ ๆี แล ้วมีแรงขาย “ทุบฮวบ” กดให ้ราคาหุ ้น “หล่น” ลงมาพร ้อม “วอลุม ่ ” ทีห ่ นาแน่น เป็ นการยืนยันว่าหุ ้นตัวนัน ้ “หมดรอบ” แล ้ว คุณต ้องขายทิง้ ให ้ตัง้ ข ้อสงั เกตไว ้ก่อนว่าหุ ้นตัวนัน ้ กําลังจะเปลีย ่ นแนวโน ้มเป็ น “ขาลง” ั ยังแนะนํ าด ้วยว่า การเล่นหุ ้นให ้ได ้กําไรก ้อนใหญ่ ปี หนึง่ นอกจากนีว้ ช ิ ย เราควรเล่นหุ ้นแค่ 2 เดือน ก็รวยมหาศาลแล ้ว ไม่จําเป็ นต ้องเล่น (เทรด) หุ ้นทัง้ ปี แต่ถ ้าอยากเล่นเป็ นรายวัน ก็ให ้คิดว่าเล่นเป็ นค่ากับข ้าว ไม่ใช ่ ทุม ่ สุดตัว เพราะถ ้าอยากจะรวยจริงๆ บอกได ้เลยครับว่า…คุณต ้องเล่น ื่ ผมเถอะ!!! รอบใหญ่ เท่านัน ้ เชอ “ในชว่ งทีภ ่ าวะตลาดหุ ้นไม่ด ี เป็ น Bearlish Trend สําหรับตัวผมจะ เหลือหุ ้นอยูใ่ นพอร์ตน ้อยมาก จะเล่นแค่สนุก เล่นเพือ ่ ให ้เราอยูใ่ นกระแส ึ ษาเยอะๆ แล ้วพยายามหาหุ ้นในดวงใจให ้เจอ” ระหว่างนีก ้ ็จะกลับมาศก ึ ษา เราต ้องรอบรู ้ เราต ้องมี เพราะถ ้าอยากจะเล่นเกมให ้ชนะ เราต ้องศก ื่ หรือไม่ เพือ ่ น เราต ้องคอยอ่านความคิดคนอืน ่ ว่าเขามองยังไง จะเชอ ื่ ก็เป็ นอีกเรือ ี่ ยักษ์ชแ ี้ นะว่า คุณ เชอ ่ งหนึง่ สว่ นวิธก ี าร “จับปลาใหญ่” เสย ื้ หุ ้นไม่ได ้ ต ้องนิง่ ๆ รอให ้หุ ้นลงตํา่ ๆ ค่อยเข ้าไปเล่น ไม่ต ้องกลัวว่าจะซอ ถ ้าคุณมีเงินเย็นอยูใ่ นกระเป๋ าจะมีหุ ้นดีๆ วิง่ มา “ชน” คุณเอง สว่ นใหญ่ ของคนที่ “ติดหุ ้น” เพราะถูกอารมณ์ของตลาดหุ ้นพาไป (ขาดทุน) ชอบ ื้ หุ ้นตอนทีต ไปซอ ่ ลาดใกล ้วาย ลองกลับไปทบทวนดูวา่ จริงมัย ้ !

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 43 ~

ตอนที่ 15 "หยงกํ ่ ั าล ังหุน ้ " การลงทุนแบบ “ทุม ่ สุดต ัว” ด้วยเงินทุนก้อนใหญ่ “ครงเดี ั้ ยว” ซงึ่ ื่ มน หมายถึงการรบแบบ “แตกห ัก” ในสถานการณ์ทเี่ ชอ ่ ั มาก เกินไป เป็นวิธก ี ารลงทุนทีผ ่ ด ิ พลาดได้งา ่ ย อย่ารบในสงครามทีร่ ู ้ ว่าเราต้องเป็น “ฝ่ายแพ้” อะไรก็ตามถ้ารูว้ า ่ “พลาด” ต้องถอย ก่อน แสดงว่า..หนึง่ สติปญ ั ญาเราสูเ้ ขาไม่ได้ สอง..แสดงว่าเราตาถว่ ั ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ อธิบายว่า ถึงแม ้ตัวเองจะมั่นใจมากกับหุ ้น “เสย ั ผม ปตท. แต่ใชว่ า่ ในสถานการณ์ทเี่ รามั่นใจ จะปลอดภัยเสมอไป “นิสย ถ ้าอะไรทีไ่ ม่แน่ใจเต็มร ้อย ผมจะระมัดระวังตัว จะเข ้าไปลงทุนด ้วยเงิน ก ้อนน ้อยๆก่อน ยิง่ ถ ้าเป็ นหุ ้นเก็งกําไร จะเล่นเป็ นรอบ จะไม่ทม ุ่ และจะ ี่ ยักษ์ บอกว่าใชเป็ ้ นประจํา ถ ้ามั่นใจหุ ้นตัวไหน ไม่ถอ ื ยาว” สูตรทีเ่ สย ื้ หุ ้นตัวนั น มากๆ ก็ซอ ้ เก็บเอาไว ้ครึง่ หนึง่ ก่อน และเมือ ่ ไรทีเ่ ห็นปริมาณ ื้ ขายเข ้ามามากๆ ก็จะรีบซอ ื้ หุ ้นอีกครึง่ หนึง่ ทันที กลยุทธ์นี้ การซอ หมายถึงการ “หยั่งกําลังหุ ้น” หรือการ “โยนหินถามทาง” การลงทุนครัง้ แรก เราต ้องเริม ่ จากเงินก ้อนเล็กก่อน ถ ้าชนะค่อยสูต่้ อ ถ ้าแพ ้ก็ “เลิก” ้ ม ถ ้าเข ้าไปแล ้วมีกําไรสว่ นหนึง่ ก็จะเอากองหลังมาสูเพิ ่ ถ ้าพลาดท่าก็จะ Cut Loss ทิง้ ยังเหลือกองหลังไว ้พยุงตัว “ผมคิดอย่างนี”้ ี่ ยักษ์อธิบายเพิม สว่ นวิธก ี ารลงทุนทีใ่ ชกั้ บหุ ้นทั่วไป เสย ่ เติมว่า จะใช ้ วิธก ี ารหยั่งเชงิ (แย็บ) ดูกอ ่ น..ก ้อนแรกทีส ่ ง่ เข ้าไปลุย อาจจะเข ้าไป ก่อน 20-30% ของเงินทีเ่ ราเตรียมเอาไว ้ ถ ้า “เจ็บ” ก็ถอยออกมาตัง้ หลัก และสําหรับการลงทุนใหญ่ๆ จะเลือกหุ ้นเล่น แค่ครัง้ ละ 1 ตัว ี่ ยักษ์ จะมี เท่านัน ้ หรือแม ้แต่หุ ้น ปตท.ทีต ่ ัง้ ใจจะเล่น “รอบใหญ่” แต่เสย การ “แบ่งหุ ้น” ออกมาเล่นรอบด ้วยเหมือนกัน “ผมก็เหมือนนักลงทุนทั่วไป คือ เอาสว่ นหนึง่ ของหุ ้น ปตท.จากก ้อน ใหญ่ แบ่งออกมาเล่นรอบ ประมาณ 1-2 แสนหุ ้น ไหนๆ ราคามันมาแล ้ว ั หน่อย” “การเล่นรอบ” ด ้วยการแบ่งหุ ้นจํานวนน ้อยออกมา เราก็เล่นสก เล่น มีข ้อดีตรงทีว่ า่ ชว่ ยให ้เราต ้อง “เกาะติด” หุ ้นตัวนั น ้ ไม่ให ้ห่าง กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 44 ~

สายตา “ทําให ้ผมต ้องมองมันตลอดเวลา..คิดมันทุกเวลา การทีเ่ ราเอา ื้ ๆขายๆ) บอกได ้เลยว่ามันยาก เพราะ 1-2 แสนหุ ้น แบ่งมาเทรด (ซอ เวลาเราขาย เราก็อยากให ้มันลงมาก่อน พอมันลง ก็อยากให ้ลงไปอีก ื้ พฤติกรรมของนักเล่นหุ ้น พอราคาขึน ้ มาใกล ้ๆทุนเดิม ตอนนั น ้ ยังไม่ซอ ื้ คืนตอนเฉี่ยวๆ ทุน บางทีขายเสร็จ ต ้องไปซอ ื้ แพงเป็ นประจํา” จะมาซอ บทเรียนตรงนี้ สุดท้ายคนทีเ่ ล่นหุน ้ แล้วได้กา ํ ไรเยอะๆ เล่นแล้วรวยต้อง “ถือยาว” ้ื ๆ ขายๆ ด้วยหว ังกําไรเพียงเล็ กน้อย) ่ ารซอ ในระยะเดือน (ไม่ใชก ื้ จะต้องใชว้ ธ และวิธก ี ารซอ ิ ี “หยง่ ั กําล ังหุน ้ ” ลงทุนด้วยเงินจํานวน ื้ หุน ทีไ่ ม่มากก่อน “วิธก ี ารซอ ้ ทีด ่ ี เราอย่าเพิง่ ทุม ่ ก้อนใหญ่ ค่อยๆ หย่อนลงไป ลงแล้วชนะ (ท ัพหลวง) ค่อยตามลงไป” ี่ ยักษ์ ยํ้าว่ากลยุทธ์นใี้ ชได ้ ้ผลดีมาตลอด เสย ี่ ยักษ์บอกว่า โดยปกติการลงทุนของ ถ ้าขาดทุนจะทําอย่างไร ..เสย ตนเอง จะไม่มก ี ฎเกณฑ์ทต ี่ ายตัว ไม่ได ้กําหนดว่าจะต ้องลงทุนครัง้ ละ เท่าไร หรือแบ่งเงินยังไง การลงทุนทีด ่ จ ี ะต ้อง “ยืดหยุน ่ ” ตาม สถานการณ์ ี นหุ ้น “แต่ถ ้าเริม ่ ต ้นเข ้าไปปั๊ บ!..ผมโดนเลย (หุ ้นตกฮวบ) ก็เลิก” เซย พันล ้านเน ้นยํ้าว่า อย่ารบในสงครามทีร่ ู ้ว่าเราต ้องเป็ น “ฝ่ ายแพ ้” อะไรก็ ้ ตามถ ้ารู ้ว่า “พลาด” ต ้องถอยก่อน แสดงว่า..หนึง่ สติปัญญาเราสูเขา ั เสย ี่ ยักษ์ ไม่ได ้ สอง..แสดงว่าเราตาถั่ว มองอะไรไม่เห็น หรือมองไม่ชด บอกว่า ในภาวะทีเ่ ราอ่านตลาด (ทิศทาง SET) ไม่ออก หลักการสําคัญ ต ้องดูเรือ ่ ง “สภาพคล่อง” ในกระเป๋ าของเราเป็ นอันดับแรก “บางชว่ ง ผมอาจจะมีหุ ้นอยูใ่ นพอร์ต 3-4 ตัว ถ ้าสภาพคล่องเริม ่ ตํา่ ลง ถึงจุดทีเ่ รา ตัง้ ไว ้ผมจะล ้างพอร์ต เหมาขายหุ ้นทิง้ ทัง้ หมด จะไม่มแ ี บบว่าเก็บตัวที่ ขาดทุนเอาไว ้ ขายออกเฉพาะตัวทีม ่ ก ี ําไร ภาวะนัน ้ ..ผมจะถือเงินสด อย่างเดียว” นั่นหมายความว่า..เมือ ่ ไรก็ตามทีเ่ ราประเมินไม่ออกว่าทางข ้างหน ้าจะดี หรือร ้าย เราต ้องออกมาตัง้ หลักใหม่.. ."อย่าฝื นสู”้ เพราะเราจะตาถั่ว เพราะบางชว่ งของคนเรา คุณชนะไม่ได ้ทุกครัง้ ถ ้าเราพลาดก็ต ้อง ้ ยอมรับว่าพลาด ต ้องถอยก่อน แสดงว่าชว่ งนัน ้ เราสูเขาไม่ ได ้จริงๆ ต ้อง ออกมาดูอยูว่ งนอก สว่ นการ “ถอย” ในจังหวะทีเ่ ราอยูใ่ นสถานการณ์ “เพลีย ่ งพลํ้า” เขาบอก ้ ว่า ประโยชน์ของมันก็คอ ื เพือ ่ ทําให ้ตัวเรา “สด” ก่อนกลับเข ้าไปสูใหม่ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 45 ~

้ ไม่ใชว่ า่ จะต ้องสูจนตายกั นไปข ้างหนึง่ วิธก ี ารเล่นหุ ้นอย่างงัน ้ “มันผิด” “มีคนมาถามผมว่าติดหุ ้นอยูต ่ งั ้ หลายตัวจะทําอย่างไรดี ผมแนะนํ าเขาไป ว่า หุ ้นตัวไหนทีไ่ ม่มอ ี นาคต คุณต ้องตัดทิง้ ไปให ้หมด แล ้วคุณต ้อง เหลือ “เงินสด” เอาไว ้สูต่้ อ ชว่ งไหนทีต ่ ลาดบวก (Bullish Trend) เรา ้ ค่อยสูใหม่ อัดเข ้าไปให ้เต็มพอร์ตเลย เป็ นทางเดียวทีค ่ ณ ุ มีโอกาสจะได ้ ทุนคืน” ทัง้ นี้ ในยุทธศาสตร์การรบ “การติดหุ ้น” เท่ากับเป็ นการสลายกําลัง คุณ ้ ติดหุ ้น 60% เหลือเงิน 40% ถึงตลาดดีก็ไม่มเี งินมาสูใหม่ ..เมือ ่ ไรถึงจะ ได ้ทุนคืน มันเป็ นไปได ้ยาก คนทีพ ่ อร์ตจะขยายใหญ่ได ้..”ชว่ งทีห ่ ุ ้นขึน ้ ื้ หุ ้น” คุณต ้องมีเงินซอ ่ งไหนทีต “เพราะฉะนน ั้ ถ้าชว ่ ลาดไม่ด ี หล ักการคือคุณต้องถือเงินสดไว้ให้มากทีส ่ ด ุ ” ี่ ยักษ์ กล่าวสรุปปิ ดท ้าย ...เสย

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 46 ~

ตอนที่ 16 "Sell on Fact" ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ผ่านประสบการณ์ ในชวี ต ิ การลงทุนของ “เสย “เจ็บๆ” มานับครัง้ ไม่ถ ้วน ก่อนจะค ้นพบหนทางแห่งความสําเร็จด ้วย ี่ ยักษ์ เชอ ื่ ว่า สงิ่ ศักดิส ิ ธิช ตัวเอง ทําให ้เสย ์ ท ์ ว่ ยเหลือคุณไม่ได ้หรอก ตัว คุณเท่านัน ้ ทีต ่ ้องชว่ ยตัวเอง คําว่า “ข่าวลือ” คุณต ้องแอบพูดในที่ “ลับ” ถ ้ามากระจายให ้มหาชนรับรู ้…มาบอกนักข่าว แสดงว่า “จบรอบ” แล ้ว… คุณต ้องทิง้ ่ ยเหลือ “…โชคชะตาจะเลือกชว เฉพาะคนทีม ่ ค ี วามพยายาม(มากกว่า)เท่านน” ั้ ี่ ยักษ์ เชอ ื่ เชน ่ นั น ...เสย ้ “ผมจําได ้ว่า ตอนทีห ่ ุ ้นกําลังเริม ่ ขึน ้ ชว่ งปี 2536 ก่อนดัชนี SET จะขึน ้ ไป 1,789 จุด (ต ้นปี 2537) ตอนนัน ้ ผมมีเงินอยู่ 15 ล ้านบาท ชว่ งนั น ้ ขับรถผ่านวัดหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็อธิษฐานว่าถ ้าหากผมหาเงินได ้ 35 ล ้าน บาท จะถวายเงินให ้วัด 3 แสนห ้า ไม่ถงึ ปี ผมมีเงิน 35 ล ้านบาท จริงๆ” ้ อน นีไ่ ม่ใชป ่ าฏิหาริย ์ เพราะตอนอธิษฐานเสย ี่ ยักษ์ ไม่ได ้บอกให ้ แต่ชาก่ หลวงพ่อปานชว่ ยเหลือ (แบบทางลัด) แต่เขาบอกท่านว่า “…ถ ้าผมชนะ ก็ให ้ชนะด ้วยฝี มอ ื ของตัวเอง ผมปวารณาตัวเองว่า ถ ้าทําได ้ ผมจะถวาย ี่ ยักษ์ มท ิ ธิ์ เพือ เงินวัด” เสย ี ัศนคติวา่ คนทีไ่ หว ้สงิ่ ศักดิส ์ ท ่ ขอนั่นขอนี่ นั่น ั การทีค คือ การฝึ กให ้เราเป็ นคอร์รัปชน ่ ณ ุ เอาหัวหมูไปไหว ้แล ้วขอให ้มี เงินร ้อยล ้าน พันล ้าน คิดว่าไม่ใชว่ ธิ ท ี จ ี่ ะทําให ้ใครรํ่ารวยได ้ “นักลงทุน ื่ เรือ รายใหญ่ เท่าทีร่ ู ้จักหลายคน เขาไม่เชอ ่ งพวกนี”้ ี่ ยักษ์ ก็เล่าหนังถึงเรือ จากนัน ้ เสย ่ งหนึง่ ทีต ่ ัวเองชอบมากทีส ่ ด ุ คือ เรือ ่ ง “Bruce AL MIGHTY” (นํ าแสดงโดยดาราตลก “จิม แคร์ร”ี่ ในบท “บรูซ โนแลน” นักข่าวโทรทัศน์ ทีถ ่ ก ู ไล่ออกจากงานและท ้าทายต่อพระเจ ้า จนพระองค์มอบพลังอํานาจพิเศษให ้เป็ นเวลา 7 วัน) เขาได ้เป็ นเทวดา 7 วัน เพราะเขาโทษเทวดาว่าเทวดาไม่ชว่ ยเขา เทวดาก็เลยให ้เขาเป็ น ี เลย แต่เมือ เทวดาเสย ่ คนเรายิง่ มีอํานาจมากขึน ้ เท่าไร ก็ยงิ่ จะคิดถึงแต่ เรือ ่ งของตัวเอง และเมือ ่ ได ้พบปาฏิหาริยก ์ ็หลงละเลิง แท ้จริงแล ้ว ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 47 ~

ปาฏิหาริยท ์ แ ี่ ท ้จริงก็คอ ื การทําสงิ่ ทีอ ่ ยูต ่ รงหน ้าให ้ดีทส ี่ ด ุ ต่างหาก บทสรุปของเรือ ่ งนี้ คนเราจะประสบความสําเร็จ คุณต ้องชว่ ยเหลือ ตัวเองและในทีส ่ ด ุ “บรูซ โนแลน” ก็ค ้นพบสงิ่ ทีส ่ ําคัญทีส ่ ด ุ ในชวี ต ิ ของ เขานั่นคือ “ทําสงิ่ ทีม ่ อ ี ยูแ ่ ล้ว ให้ดท ี ส ี่ ด ุ ” ี่ ยักษ์ เชอ ื่ ว่า คนทีเ่ ล่นหุ ้นแล ้วได ้กําไร เพราะเขาคิดด ้วยหลัก เสย ่ ารปั กใจเชอ ื่ แบบงมงาย แต่ไม่ปฏิเสธว่าสงิ่ วิทยาศาสตร์ ไม่ใชก ิ ธิน ศักดิส ์ ท ์ ัน ้ มีจริง แต่ไม่สามารถดลบันดาลให ้คุณดีขน ึ้ ได ้ ถ ้าคุณไม่ ค ้นหาด ้วยตัวคุณเอง ี นหุ ้นรายนี้ ยังยํ้าความคิดเดิมว่า ถ ้าจะเล่นหุ ้นให ้รวยจริงๆแล ้ว ต ้อง เซย ื้ ๆ ขายๆ เชอ ื่ ผม เล่น “รอบใหญ่” อย่างเดียว ถ ้าเล่นเอาค่ากับข ้าว ก็ซอ เถอะ! “ไม่รวยหรอก” “จากประสบการณ์ของผม คนทีร่ วยหุ ้นมากๆ ต ้องมีหุ ้นเด็ด ถือยาวและ กําไรหนัก ต ้องหาหุ ้นอย่างนีใ้ ห ้เจอ” เมือ ่ เป็ นต ้นไม ้ใหญ่ในวงการ ก็ ี่ ยักษ์ ยอมรับว่าเคยมีมาขอให ้ชว่ ย มักจะมี “เจ ้าของหุ ้น” เข ้ามาหา เสย ดูแลหุ ้นให ้ แต่จะบอกเจ ้าของหุ ้นไปว่า ถ ้าคุณทําผลงานของคุณให ้ดีๆ แล ้ว คนทัง้ ตลาดก็จะชว่ ยคุณเอง …การทีเ่ ราจะไปจัดการหุ ้นให ้กับใคร หรือเป็ น “มาร์เก็ตเมคเกอร์” ให ้ใคร คุณต ้องขายหุ ้นให ้คนอืน ่ คุณถึงจะ รวย แล ้วขายให ้ใคร…ในเมือ ่ วงทีเ่ ล่นกันมันไม่ใหญ่ สุดท ้ายคุณก็ต ้อง ขายหุ ้นให ้คนรอบๆข ้าง (ก๊วน)คุณเอง ภาษาเหนือ เขาบอกว่า “จูงหมา น ้อยขึน ้ ดอย” คุณรวยเพือ ่ นคุณตาย คุณจะมีความสุขได ้ยังไง “ในมุมมองของผม เล่นหุ ้นมีปัจจัยพืน ้ ฐานดีกว่า เราเล่นหุ ้นมวลชน ได ้ี ไม่ตอ เสย ่ ว่ากัน” ก่อนจะบอกว่า ทีผ ่ า่ นมาเห็นมาเยอะ ทีจ ่ ับมือเป็ น ี เพือ พันธมิตรกัน สุดท ้ายก็ทะเลาะกัน หุ ้นหลายตัวในชวี ต ิ เสย ่ นกันไปก็ ื้ ) 3 ชอ ่ ง เยอะ “…เวลาขายหุ ้น ผมจะขายหนัก สมมติวา่ มี Bid (เสนอซอ ่ ง Bid หมด 3 ชอ ่ งเลย ยกตัวอย่างหุ ้น TPI ถ ้าผมอยากจะออก ผมทิง้ ชอ (ปั จจุบัน คือ IRPC) ผมเคยขายทีเดียว 60-70 ล ้านหุ ้น จนคนในวงการ บอกว่า ผมเล่นหนั ก ทุกคนจะรู ้ว่าถ ้ามี Bid เยอะๆ แล ้วผมไม่สบายใจ ่ ง หลบกันแทบไม่ทัน” ผมออกไปเลย 3 ชอ ี่ ยักษ์ ก็เคยโดนเจ ้าของหุ ้น “หลอก” มาแล ้ว ประมาณว่า นอกจากนี้ เสย ื้ แต่ตัวเองแอบเทขายหุ ้นออกมาให ้ก็ม ี ซงึ่ ใน “แง ้มข่าวดี” ให ้เข ้าไปซอ วงการนีจ ้ ะมีการ “ขีก ่ น ั ” เล็กๆน ้อยๆ กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 48 ~

ื่ คนทีอ “เรือ ่ ง ข่าวลือ หรือ ข่าวอินไซด์ ผมฟั ง…แต่ไม่ได ้เชอ ่ ยูใ่ นวงการ ื่ ถ ้ามีหุ ้นตัวนั น ระดับ 10-20 ปี คิดว่าไม่มใี ครเชอ ้ อยูจ ่ ะขายออกไปด ้วย ซํ้า เพราะคําว่า “ข่าวลือ” คุณต ้องแอบพูดในทีล ่ ับ ถ ้ามากระจายให ้ มหาชนรับรู ้…มาบอกนักข่าว แสดงว่า “จบรอบ” แล ้ว…คุณต ้องทิง้ ” ี่ ยักษ์ สรุปหลักการ “ขายหุ ้น” กรณีทม เสย ี่ ี “ข่าวลือ” หลุดออกมาก่อนว่า เราต ้อง “Sell on Fact” (ขายเมือ ่ มีขา่ วจริง) หรือ “Sell on Good ้ ้ดีในตลาดหุ ้น News” (ขายเมือ ่ มีขา่ วดีกระจายไปทั่ว) กฎข ้อนีย ้ ังใชได ื ” เพราะพวกทีป ่ ล่อยข่าว กําหนดราคาเป้ าหมายได ้ พวกนีต ้ ้อง “เสอ เท่านัน ้ ถึงจะทําได ้

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 49 ~

ตอนที่ 17 "หุน ้ เรียกแขก" ิ ครับ! เชญ ิ ..เชญ ิ มารวย!!! ด ้วยกันคร ้าบบ..พีน เชญ ่ ้อง ในตลาดหุ ้นมักจะ ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วช ิ มี “หุ ้นปั่ น” สลับกันขึน ้ มาหวือหวา ซงึ่ หุ ้นประเภทนี้ “เสย รพงศ ์ เตือนว่า หุ ้นพวกนีอ ้ ันตรายทีส ่ ด ุ เวลาเจ ้ามือ “ทิง้ ” มันลงไปถึงก ้น เหวได ้ง่ายๆ ื้ น้อยๆ เกาะตูเ้ ย็น หาค่าก ับข้าวได้ “จะเล่นหุน ้ ปั่นจะต้องซอ ๋ วเจ้ามือม ันจะโยนหุน แต่อย่าไปเล่นแรง อย่าไปทุม ่ เดีย ้ ให้เรา” ี นหุ ้น …ในวงการหุ ้น เขาจะเรียกหุ ้นประเภทนีว ้ า ่ “หุน ้ เรียกแขก” เซย รายนีอ ้ ธิบายว่า โดยสว่ นตัวไม่ชอบเล่น แต่ก็พอรู ้ว่าหุ ้นตัวไหนมีเจ ้ามือ ดูแลอยู่ ถ ้าเราไปขวางทางเขา เขาก็ต ้องสะบัดเราหลุด ข ้อสงั เกตของหุ ้นปั่ น หนึง่ ..ต ้องมี “เจ ้ามือ” (กลุม ่ ก๊วนคอยทําราคา) สอง..ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ มักจะรู ้เห็นเป็ นใจด ้วย ในลักษณะชว่ ยกันออกข่าวดี (ในหลายกรณี ผู ้ถือหุ ้นใหญ่มักจะโอนหุ ้นบางสว่ นไปไว ้ในพอร์ต “นอมิน”ี หรือให ้ตัวแทนเข ้าไปเก็บหุ ้น ก่อนจะมีการทําราคา) ี่ ยักษ์ ให ้ความกระจ่างว่า เขาจะดูด “ซพ ั พลาย” (ปริมาณหุ ้น เสย หมุนเวียน) ออกไปให ้มากทีส ่ ด ุ จากนั น ้ หุ ้นจะวิง่ ..พักนิดหนึง่ ..แล ้วก็วงิ่ ต่อ ระหว่างทีห ่ ุ ้นวิง่ แรงๆ เจ ้ามือจะรอกินเราอยู่ ถ ้าราคายังไม่ถงึ เป้ าหมาย เขาก็ประคองราคาเอาไว ้ จนมี “เหยือ ่ ” กลุม ่ ใหญ่เข ้ามา แต่ ื ” จะกิน “เนือ ื ” คือ กินพวกเดียวกันเอง หุ ้นพวกนี้ สุดท ้ายแล ้ว “เสอ ้ เสอ ด ้วย ี่ ยักษ์ ยังตอบข ้อสงั เกตด ้วยว่า ทําไม! หุ ้นไอพีโอ (IPO) นอกจากนี้ เสย หลายตัว พอเข ้าตลาดมาใหม่ๆ หุ ้นมักจะถูก “ทุบ” ลงไปก่อน แล ้วค่อย “ลาก” ขึน ้ มาทีหลัง “ผมคิดว่าเจ ้าของหุ ้น (ผู ้ถือหุ ้นใหญ่) เป็ นคนปล่อย หุ ้นออกมาเอง แล ้วค่อยไปรอเก็บราคาตํา่ “เพือ ่ ลดต ้นทุน” แล ้วเล่นรอบ ื้ หุ ้นไอพีโอจะได ้กําไรมหาศาล เพราะ ขึน ้ มาใหม่ ผิดกับสมัยก่อน ซอ เจ ้าของหุ ้นไม่เอาหุ ้นมาหมุนในตลาดเยอะเหมือนสมัยนี”้ กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 50 ~

ี่ ยักษ์ตัง้ ข ้อสังเกตว่า บริษัทไหนทีเ่ จ ้าของหุ ้นลงมาเล่นหุ ้นตัวเอง เสย (โดยปกติมักจะเล่นหุ ้นผ่านนอมิน)ี สุดท ้ายมักจะ “เจ๊ง” เพราะหุ ้นตัวนัน ้ ื่ ถือ นอกเหนือจาก “หุ ้นเรียกแขก” ทีไ่ ม่ควรเข ้าไป จะขาดความน่าเชอ แตะต ้องแล ้ว ยังมีหุ ้นอีกประเภทหนึง่ ทีไ่ ม่ควรเล่น คือ หุ ้นทีเ่ จ ้าของบริษัทมี “ไอคิว” ่ หุ ้นกลุม ี ี (Intelligence Quotient) เหนือกว่าเรามาก ยกตัวอย่างเชน ่ ซพ (เครือเจริญโภคภัณฑ์) “ผมเคยอ่านจากข่าวว่า ท่านเจ ้าสวั ธนินท์ เจียรวนนท์ เคยพูดออกมาคํา หนึง่ ว่า…สงิ่ ทีท ่ ําผิดพลาดทีส ่ ด ุ ในชวี ต ิ คือ ไม่ยอมขายหุ ้นเทเลคอม ี (ปั จจุบันคือ TRUE) ทีร่ าคา 70 กว่าบาท ถามหน่อยว่า มีใครรวย เอเซย ี บ ้ หุ ้นซพ ี ้าง! เพราะไอคิวเราสูเขาไม่ ได ้ พอท่านเผยความคิดนีอ ้ อกมา ี่ ยักษ์ยํ้าว่า ถ ้าเราไปเจอบริษัทไหนก็ จะเล่นหุ ้นกลุม ่ นีก ้ ็ต ้องระวังตัว” เสย ึ ว่า ไอคิวเราสูเจ ้ ้าของบริษัทไม่ได ้ ถ ้าใครเจอหุ ้นแบบนี้ ตามทีเ่ รารู ้สก ชวี ต ิ นีอ ้ ย่าไปแตะต ้อง เพราะคุณจะไม่มท ี างรวย ื้ แล ้ว มีโอกาส “ฟลุ ้ค” แจ๊คพอตแตก แล ้วลักษณะของหุ ้นแบบไหนทีซ ่ อ ิ ค ้าโภคภัณฑ์) เชน ่ “หุ ้นทีจ ่ ะฟลุ ้ค ต ้องเป็ นหุ ้นประเภท “คอมมูนต ิ ”ี้ (สน นํ้ ามัน ปิ โตรเคมี เดินเรือ ฯลฯ ซงึ่ หุ ้นประเภทนีจ ้ ะมีไซเคิลของมัน วัน หนึง่ ทีถ ่ งึ ไซเคิลของมัน (ชว่ งเทิรน ์ อะราวด์) มีโอกาสรวยได ้ง่ายๆ แต่ ื้ คุณต ้องรู ้ว่าไซเคิลของธุรกิจอะไรทีก ่ ําลังจะมา” …และจังหวะซอ ่ ว่ ง “ฟื้ นตัว จะต ้องเป็ นรอยต่อของชว่ ง “ตกตํา่ ” (Depression) มาสูช ื้ แล ้ว “ถือ” ทัง้ นีว้ ัฏจักรธุรกิจจะแบ่งออกเป็ น 5 ชว่ ง ใหม่” (Revival) ซอ คือ 1.ขยายตัว (Expansion) 2.รุง่ เรือง (Boom) 3.ถดถอย (Recession) 4.ตกตํา่ (Depression) และ 5.ฟื้ นตัวใหม่ (Revival) ี่ ยักษ์ ได ้กําไรจํานวนมากแล ้ว หุ ้นอีกตัวทีน หลังจากหุ ้น ปตท.ทีเ่ สย ่ ่า จดจําคือ หุ ้น TPI (ปั จจุบัน คือ IRPC) “หลังจากหุ ้น ปตท.ผมก็มาเจอ หุ ้นในดวงใจอีกตัว คือหุ ้น TPI ประมาณปลายปี 2548 ตอนนัน ้ ราคา 10 บาทกว่า ยังไม่เพิม ่ ทุน 1 ต่อ 2 ทีร่ าคา 3.30 บาท ก่อนหน ้านัน ้ กลุม ่ นัก ลงทุนรายใหญ่ไปคุยกับอดีตผู ้บริหาร แน่ใจว่า ปตท.จะเป็ นแกนดึง ิ ) เข ้ามาเพิม พันธมิตร (กบข.-วายุภักษ์ -ธ.ออมสน ่ ทุน ทีร่ าคา 3.30 บาท …ผมก็บอกว่า โอ ้ย! หุ ้นอย่างนีด ้ ซ ี !ิ มันกําลังจะเปลีย ่ นโครงสร ้าง ทํา อะไรใหม่ เราไม่ต ้องกลัว เพราะหลังเพิม ่ ทุนเสร็จ ต ้นทุนเราเฉลีย ่ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 51 ~

ประมาณ 5 บาทกว่า เขา (กลุม ่ ปตท.) ลงทุนตัง้ หลายหมืน ่ ล ้านบาท ของเราลงทุนแค่นด ิ เดียว จะไปกลัวมันทําไม!” ชว่ งทีร่ าคาหุ ้น TPI ี่ ยักษ์ ก็ทยอยซอ ื้ เข ้าพอร์ต หลังจากนัน แถวๆ 10 บาทกว่า เสย ้ ราคามัน วิง่ ขึน ้ ไป 18 บาท พอกลุม ่ ปตท.กําลังจะเข ้ามา (ขึน ้ XR วันที่ 14 พ.ย. ั เลีย 2548) กลุม ่ ประชย ่ วไพรัตน์ ก็ฟ้องศาลคัดค ้าน ราคาก็หล่นลงมา ิ ว่า เหลือ 15-16 บาท “ชว่ งราคาทรุดลง..ผมก็จะแย่ แต่พอศาลตัดสน ั แพ ้ กลุม คุณประชย ่ ปตท.เพิม ่ ทุนได ้ ชว่ งต ้นปี 2549 ราคาหลังเพิม ่ ทุน ขึน ้ ไปสูงสุด 8.95 บาท ตอนนัน ้ ผมถือหุ ้น TPI อยูก ่ ว่า 100 ล ้านหุ ้น มูลค่าลงทุนตัวเดียว 1,000 ล ้านบาท ชอตนี.้ .ผมก็ได ้กําไรเยอะ” ี่ ยักษ์ สรุปปิ ดท ้ายว่า โดยสว่ นตัว เวลาทีจ เสย ่ ะลงทุนหุ ้นตัวไหนหนักๆ จะต ้องทําการบ ้านอย่างละเอียด โดยเฉพาะข ้อมูลสําคัญของหุ ้น ต ้องรู ้ ื้ หุ ้น TPI ผมจะเก็บข ้อมูลทุก ให ้ลึก รู ้ให ้จริง “ยกตัวอย่าง ตอนทีผ ่ มจะซอ อย่างของหุ ้นตัวนีใ้ ห ้หมด ตัง้ แต่ลก ู หุ ้นเข ้าวันไหน ขาดทุนนํ้ ามันเท่าไร กําไรอัตราแลกเปลีย ่ นเท่าไร ราคาเม็ดพลาสติกตอนนีเ้ ป็ นอย่างไร พืน ้ ฐานพวกนีผ ้ มจะตัดข ้อมูลเก็บเอาไว ้หมด” ี น” ทีช ื่ “วิชย ั วชริ พงศ”์ นีไ่ ง! เคล็ดไม่ลับแห่งความสําเร็จของ “เซย ่ อ

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 52 ~

ตอนที่ 18 ั สญญาณ “ลงแรง” กรณีทห ี่ ุ ้นจะ “ปรับตัวแรง” วอลุม ่ มักจะ “พีค” ก่อน ให ้สงั เกตว่ารายย่อย ่ บบไม่ลม จะแห่เข ้าใสแ ื หูลม ื ตา เวลาทีห ่ ุ ้นปรับตัวมันจะ “ลงแรง” สูตร การเล่นหุ ้น ใน”มุมมอง”ของนักลงทุนรายใหญ่ มักจะ”มอง”แตกต่างไป จาก”มุม”ของนั กลงทุนรายย่อย เพราะเหตุใด ? ี่ ยักษ์” วิชย ั วชริ พงศ ์ อธิบายว่า ในบางตํารา…สูตรการ ประเด็นนี้ “เสย ้ื …ขึน ้ ได ้ ้ ให้ขาย” แต่วธิ ค เล่นหุ ้นมักจะบอกว่า “ลงให้ซอ ี ด ิ แบบนีใ้ ชไม่ ทุกครัง้ ยกตัวอย่างชว่ งทีด ่ ัชนี SET ขึน ้ ไป 1,789 จุด (ต ้นปี 2537) หลังจากนัน ้ มันลงทีเดียวถึง “นรก” เลย (ลงมาปิ ดตํา่ สุด 207 จุด เมือ ่ เดือนกันยายน 2541) คนทีผ ่ า่ นจุดอันตรายทีส ่ ด ุ มาแล ้ว เขาจะไม่คด ิ แบบนี้ เพราะ “ลูกยังเล็ก” ้ อันตราย !! …เขาจะคิดตรงกันข ้ามว่า “ลงให้ขาย” (Cut Loss) “ขึน ื้ ” (Follow the Trend) ซงึ่ เป็ นวิธท ี่ ง” ได ้ดีทส ี ี่ “ลดความเสย ี่ ด ุ ให้ซอ ี่ ยักษ์ ยังบอกเทคนิคด ้วยว่า เราจะอ่านเกมได ้อย่างไร กรณีทห เสย ี่ ุ ้นปรับ ั ญาณขาย” หรือ Sell Signal ฐานแล ้วจะ “ลงแรง” หรือ “ไม่แรง” “สญ ั พลาย ก็คอ ตามหลักดีมานด์และซพ ื ในกรณีทห ี่ ุ ้นจะลง “ไม่แรง” นัน ้ รายย่อยจะยัง “ไม่เข ้า” เมือ ่ หุ ้นปรับฐานแล ้ว มีโอกาสไปต่อ “สูง” กรณี ทีห ่ ุ ้นจะ “ปรับตัวแรง” ให ้สงั เกต “วอลุม ่ ” มักจะทํา “พีค” ก่อน แสดง ่ ล ้ว ยิง่ ซอ ื้ แบบไม่ลม ว่า…รายย่อยแห่เข ้าใสแ ื หูลม ื ตา (กลัวตกรถไฟ ขบวนสุดท ้าย) เวลาทีห ่ ุ ้นปรับตัว จะ “ลงแรง” และ “ลงหนัก” นอกจากนี้ ยังสามารถนํ าแนวคิดนี้ ไปใชอ่้ านดัชนี SET ได ้ด ้วย ให ้ สงั เกตว่า ถ ้าดัชนี SET กําลังปรับตัวขึน ้ ยืนนิดหนึง่ แล ้วขึน ้ ต่อ…ยืนนิด หนึง่ แล ้วขึน ้ ต่อ แสดงว่า รายย่อยยังไม่ (กล ้า) เข ้า SET จะลงไม่แรง เพราะ “จุดมั่นใจ” ยังไม่เกิด “…จําเอาไว ้ว่า “จุดมน ่ ั ใจทีส ่ ด ุ คือ จุดอ ันตรายทีส ่ ด ุ ”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 53 ~

ึ เหิมสุดๆ เมือ ถ ้ายังไม่มจ ี ด ุ มั่นใจ คนเล่นหุ ้นจะไม่กล ้าทุม ่ แต่เมือ ่ ไรทีฮ ่ ก ่ ี่ นัน ้ แหละ…อันตรายทีส ่ ด ุ ” นีค ่ อ ื สุดยอดของเคล็ดวิชาอีกข ้อหนึง่ ทีเ่ สย ยักษ์ เน ้นยํ้า ! เทคนิคในการ “อ่าน” ทิศทางของ ดัชนี SET “แบบวันต่อวัน” (เพือ ่ ั ้ ) ให ้สงั เกต “หุ ้นคํ้าตลาด” ตัว วัตถุประสงค์การเล่นเก็งกําไรระยะสน แข็งๆ ในแต่ละวัน ซงึ่ มักจะหมายถึง หุ ้นมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็ น ่ PTT, BBL-F ฯลฯ “หัวโจก” ของวัน เชน “ต ้องดูวา่ ฝรั่งหรือกองทุน จะ “เล่นขึน ้ ” หรือ “เล่นลง” ให ้สงั เกตวอลุม ่ ื้ ตัง้ ขาย ยกตัวอย่าง วันนี้ ตัวคํ้าเป็ น BBL-F ราคา 119 และวิธก ี ารตัง้ ซอ บาท เขียวอยูด ่ ๆี เผลอแปลบเดียว กลับมาแดง แล ้วเราต ้องไปดู หุ ้นตัว ่ PTTEP, TOP จากนัน ใหญ่ๆ (ตัวอืน ่ ) เริม ่ ถูกเทขายออกมาหรือยัง เชน ้ ็ ราคานํ้ ามันดิบ ถ ้าราคานํ้ ามันลง แสดงว่าวันนีน เราก็ต ้องไปเชค ้ ่าจะมีการ ปรับฐาน วิธก ี ารอ่านก็ประมาณนี้ …สมมติ BBL-F ตัวคํ้าตลาดลง PTTEP ราคา 98 บาท ลงด ้วย มีคนตัง้ ี้ ํ าให ้ ดัชนี SET พุง่ ขาย 200 หุ ้น ทีร่ าคา 97.50 บาท เขาพยายามจะชน ลง ทัง้ ๆ ทีด ่ ก ู ราฟแล ้ว ดัชนี SET น่าจะมีการรีบาวนด์ กราฟมันเริม ่ ตัดขึน ้ แต่มค ี นเคาะขายตัวใหญ่ให ้ลง ด ้วยเหตุผล 2 ประการ คือ หนึง่ …อยาก ื้ “เก็บ” ได ้ในราคาตํ่า เรา ให ้ ดัชนี SET ลงเลย กับ สอง…เพือ ่ เขาจะซอ ต ้องประเมินเจตนาให ้ออก” ี่ ยักษ์ บอกว่า มันมีคนกลุม เสย ่ หนึง่ ทีจ ่ ้องขาย 100 หุ ้น 200 หุ ้น ในหุ ้นที่ มีทน ุ จดทะเบียนใหญ่ๆ เพือ ่ ให ้กราฟพุ่งลงมา จากทีก ่ ราฟกําลังจะตัดขึน ้ จะมีคนพยายามกดมันไว ้ เราต ้องประเมินดูวา่ ทีเ่ ขาทําอย่างนี้ เขาตัง้ ใจ จะเก็บ(หุ ้น)ของหรือไม่ ื้ ขาย 11 ล ้านหุ ้น ราคา หรืออย่างกรณีของหุ ้น PTT วันก่อนมีปริมาณซอ อยูท ่ ี่ 210 บาท อีกวันวอลุม ่ ลงมาเหลือ 7.8 ล ้านหุ ้น ราคาขึน ้ ไป 214 บาท แล ้ววันนีว้ อลุม ่ หายเหลือ 2-3 ล ้านหุ ้น แล ้วราคายังยืนได ้ 212ั ญาณอย่างนี้ “ถือว่าดี” แสดงว่า มีการเก็บของในลักษณะ 214 บาท สญ “เก็บออกไปเลย” ไม่ได ้เอากลับมาหมุนในตลาด ซงึ่ มันต่างกับหุ ้นบาง ตัว พอลากราคาขึน ้ ไปปุ๊บ! ทุกคนแห่ขาย “หุ ้นตก…วอลุม ่ มาเพียบ” เจอ อย่างนีก ้ ็ต ้อง “ถอย” ี่ ยักษ์ ยังยกตัวอย่างถึงกรณีของหุ ้น IRPC สมมติ มีคนเทขายกดลง เสย มาไม ้ใหญ่ๆ ทีร่ าคา 6.10 บาท แล ้วในวินาทีเดียวกัน (ทันทีเลย) มีคน กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 54 ~

มารับต่อทันที 1 ล ้านหุ ้น โดยข ้อเท็จจริงแล ้วถ ้าหุ ้นมันจะลง จะต ้องไม่ม ี รายใหญ่คนไหนกล ้าเข ้ามารับ ต ้องไม่มใี ครกล ้าสวน ละครฉากต่อมา มีคนแกล ้งทําให ้ลบ เคาะขายออกมา 500 หุ ้น ทีร่ าคา ื้ ใหญ่กว่าทําให ้ราคาเบ่งขึน 6.05 บาท แต่คนซอ ้ มาได ้ แสดงว่าฐานราคา ตรง 6.10 บาท “แข็งแรง” หุ ้นก็จะดูด ี ราคาตรงจุดนีเ้ ราอาจจะลงทุน ั ้ ได ้ “…นีค ระยะสน ่ อ ื “วิชาสังเกต” ทีเ่ ราต ้องนั่งดูทก ุ วัน รับรองว่าไม่ม ี สอนในตํารา” ี่ ยักษ์ สรุปบทเรียนจากวิชาสังเกต ให ้ฟั งว่า เสย ถ้าหุน ้ ต ัวไหน สวนทาง ด ัชนี SET ของว ันได้ แสดงว่า “ดี” หุน ้ ต ัว ่ ถ้าด ัชนี SET “ลง” แต่ราคาหุน ้ ันย ัง นนต้ ั้ องมีคนดูแล เชน ้ ต ัวนีม ั้ ยืนได้ แสดงว่าแข็ งกว่าตลาด…ม ันสู!้ เล่นสนได้ นอกจากนี้ ดัชนี SET ทีแ ่ ข็งแกร่ง เวลาขาขึน ้ จะต ้องมีการปรับฐานเป็ น ่ น ระยะๆ ไม่ใชข ึ้ พรวดเดียว สมมติขน ึ้ ไปแล ้ว 15 จุด อีกวันยืน วันต่อมา ปรับตัวลงนิดหน่อย อย่างนีจ ้ งึ จะถือว่า…โอเค ! เป็ นต ้น

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 55 ~

ตอนที่ 19 "Bid และ Offer" “ในชว่ งของการสะสมหุ ้น ถ ้าเป็ น “หุ ้นดี” ให ้สงั เกตฝั่ ง Bid จะน ้อย แต่ ฝั่ ง Offer จะเยอะ ภาวะอย่างนี้ คือ ชว่ งทีด ่ ัชนี SET ประมาณ ตี 4 ตี 5 คนยังเล่นหุ ้นไม่เต็มตัว เขาจะรอรับ แต่จะไม่ไล่ราคา” ั ้ การทําความเข ้าใจกับ “แนวรับ” หรือ แนว สําหรับการลงทุนระยะสน Support และ “แนวต ้าน” หรือ แนว Resistance นัน ้ นับว่ามี ความสําคัญอยูไ่ ม่น ้อย ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ยกตัวอย่างให ้ฟั งว่า ถ ้าราคาหุ ้นชว่ งไหนทีท “เสย ่ ก ุ ื้ ขาย “นัวเนีย” อยูแ คนซอ ่ ถวนี้ “แน่น” มาก และนานพอสมควร ถ ้าจะฝ่ า ้ นมาก ยกตัวอย่าง คนทีต ราคาตรงนีข ้ น ึ้ ไปได ้ ต ้องใชเงิ ่ ด ิ BLAND-W1 ั ภาษณ์) เริม ที่ 0.21 บาท (ขณะทีส ่ ม ่ อึดอัดแล ้ว เพราะราคามันนัวเนีย อยูต ่ รงนีน ้ าน โดยหลักจิตวิทยาของคนเล่นหุ ้น ถ ้า “ขาดทุน” พอราคาขึน ้ มาถึงทุน ก็ จะรีบขาย ภาษาหุ ้นเขาเรียกว่า “ขอชวี ต ิ คืน” ตรงจุดนัน ้ ก็จะเป็ น “แรง ต ้าน” แต่ถ ้าราคามีการ Breakout หรือ การทะลุผา่ นแนวต ้าน ที่ 0.21 บาท ขึน ้ ไปได ้ แนวต ้านตรงนีก ้ ็จะกลายเป็ น “แนวรับ” เลยนะ คนทีจ ่ ะ ั ้ ต ้องดูจด เล่นหุ ้นเก็งกําไรระยะสน ุ นีป ้ ระกอบด ้วย นอกจากนี้ บางทีก็ต ้องดูวา่ “ฝรั่ง” (ต่างชาติ) เข ้าหรือไม่เข ้า ถ ้าผ่านไป 2 ชวั่ โมง (10.00-12.00 น.) วอลุม ่ ยัง 5,000 ล ้านบาท อยูเ่ ลย แสดงว่า วันนี้ “ฝรั่งไม่เข ้า” ตลาดอาจจะนิง่ ๆ ไม่ไปไหน แต่ถ ้าวันไหนเปิ ดมา วอ ลุม ่ “ปี้ ด” ขึน ้ ไปเลย ดัชนี SET กลับมา “บวก” เดาได ้เลยว่า วันนี้ ฝรั่ง ต ้องมี “Net Buy” ต ้องรีบไปดูเลย หุ ้นตัวไหนจะมา ให ้เรา “เล่นตามนํ้ า” หรือ Follow the Trend ได ้ ็ ดูวา่ วอลุม บางทีเพือ ่ ความแน่ใจต ้องไปเชค ่ มาจากโบรกฯ ไหน ถ ้ามา จาก บล.ยูบเี อส (ประเทศไทย) ใชเ่ ลยของจริง ซงึ่ สว่ นใหญ่ (รายใหญ่) ก็จะรู ้กันก่อนว่า “ฝรั่ง” มีออเดอร์เข ้ามาหรือไม่ม ี

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 56 ~

ี่ ยักษ์ แนะนํ าเคล็ดลับเพิม เสย ่ เติมว่า ถ ้าตลาดหุ ้นจะ “ดี” มักจะต ้องมีตัว Shoot (ตัวยิงประตู) ซงึ่ หมายถึง “หุ ้นนํ าตลาด” บางตัว หรือ “ข่าวดี” ั ญาณให ้หุ ้นขึน อะไรบางอย่าง “นํ ามาก่อน” จะเป็ นการสง่ สญ ้ พอคุณกล ้า…ผมก็กล ้า มันเป็ นหลักจิตวิทยา ขณะเดียวกัน ถ ้าหุ ้นจะ เปลีย ่ นเป็ น “ขาลง” มันจะมี “ตัวลงแรง” นํ ามาก่อน เดีย ๋ วหุ ้นตัวอืน ่ ก็จะ ลงแรงตาม ลงหนักๆ ตามกันลงไป…ตลาดหุ ้นมักจะเป็ นอย่างนีเ้ สมอ !!! ่ ถ ้าวันนี้ หุ ้น PTT ลงแรง หุ ้น KBANK ลง หุ ้น TOP รวมทัง้ หุ ้นตัว เชน อืน ่ ๆ ก็จะไหลลงตาม อย่างนีเ้ ป็ นต ้น ี่ ยักษ์ บอกว่า “ตัวแปร” ทีส ั ญาณเหล่านี้ ต ้องใชประสบการณ์ ้ เสย ่ ง่ สญ และต ้องหัดสังเกตบ่อยๆ อย่างบางชว่ ง ถ ้าเราเห็นหุ ้น “บิ๊ กแคป” บางตัว ้ น กล ้า “ฉีกตัว” หรือ “กล ้าสู”้ ขึน ้ ไป เดีย ๋ วหุ ้นตัวอืน ่ ก็จะกล ้าสูขึ ้ ตาม เรา ี้ ํ า” ภาวะตลาดได ้ อย่าง ต ้องจําว่าหุ ้นตัวไหน “แข็ง” และสามารถ “ชน ้ ้ เคส หุ ้น PTT เริม ่ สูสวนขึ น ้ มา หุ ้น IRPC เริม ่ สูตาม แสดงว่าตลาดหุ ้น ี รูปมวย อย่างนีถ ่ เมือ ไม่ได ้เสย ้ อ ื ว่า “ดี” ยกตัวอย่าง เชน ่ วาน…ตอนท ้าย ตลาด หุ ้น IRPC ยังอยูท ่ ี่ 6 บาท แต่ตข ี น ึ้ มาปิ ด 6.10 บาท แล ้ววันนี้ ดัชนี SET อยูใ่ นแดนลบ แต่หุ ้น IRPC ยังยืนราคาปิ ดเมือ ่ วาน หรือบวก นิดๆ แสดงว่า “แข็งแรง” อย่างนีเ้ ราต ้อง “จับตา” ถือว่าเจ๋ง ตรงกันข ้ามกับ หุ ้น PTTEP คือ ยืนราคาตํา่ เมือ ่ วานนีต ้ ลาดหุ ้นขึน ้ แต่มัน ไม่ขน ึ้ วันนีห ้ ุ ้นลบ มันลบตาม ภาพอย่างนี้ “ไม่ด”ี เราก็ต ้องเก็บข ้อมูล เอาไว ้ ทุกวันๆ ี่ ยักษ์ สรุปให ้ฟั งว่า การเล่นหุ ้นก็คล ้ายกับการค ้าขาย เราต ้องรู ้จัก เสย ิ ค ้า” เข ้าร ้าน ต ้องค่อยๆ ดูวา่ หุ ้นตัวไหนกําลังจะเป็ นทีน ื้ “เลือกสน ่ ย ิ ม ซอ ได ้ชว่ งไหนราคาไม่แพง และพฤติกรรมของมันเป็ นอย่างไร? ั สันดาน” ของมัน ก็คอ ื่ ชน ั้ ทีจ ่ ริงแล ้ว หุ ้นแต่ละตัวจะมี “นิสย ื ชอ นามสกุล แซ่ ของมัน ยกตัวอย่าง หุ ้น HEMRAJ ตัวนี้ “เคีย ่ วมาก” ต ้อง ่ ง (1% กว่า) เขาก็เอากําไรแล ้ว เพราะฉะนัน เล่นดวลกับเขาเลย 1-2 ชอ ้ ้ ้ ถ ้าจะอยูใ่ นวงการนี้ เราต ้องรู ้ให ้มากๆ หรืออย่าง หุ ้น TPIPL ใชได เพราะมีคนดูแล “มีวอลุม ่ ” ราคาบางชว่ งแข็ง…ไม่ลง หาจังหวะเล่นรอบ ได ้ เป็ นต ้น

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 57 ~

ี่ ยักษ์ ไขปริศนาให ้เข ้าใจ ก็คอ อีกเกร็ดความรู ้หนึง่ ที่ เสย ื ื้ ) และ Offer (เสนอขาย) หลอกกันได ้อย่างไร? การตัง้ Bid (เสนอซอ โดยปกติ ถ ้าเราเห็น การตัง้ ขาย “ไม ้ใหญ่ๆ” ถ ้าอยูฝ ่ ั่ งขาย (Offer) คนที่ เห็นก็มักจะใจไม่ด ี ซงึ่ วอล่ม Offer ไม่คอ ่ ยหรอก…มักจะขายจริง แต่ฝั่ง ่ หุ ้น BROCK (ก่อนปรับพาร์จาก 5 บาทเหลือ 1 Bid มันหรอกกันได ้ เชน ่ งบน 6.50-6.60 บาท 1 ชอ ่ งวางซอ ื้ (Bid) ไว ้ 7 แสน บาท) มี Bid ชอ ื้ ตาม กว่าหุ ้น นั่นคือ เขากลัว “ลง” เป็ นการ “หนุน” เพือ ่ ให ้คนซอ ื้ เข ้ามา อยากซอ ื้ เท่าไรก็มข แต่ถ ้ามีคนเสนอซอ ี อง (หุ ้น) ขายให ้ อย่างนี้ ื้ ไว ้น ้อย แต่ เป็ นต ้น “แต่ถ ้าเป็ น “หุ ้นดี” ให ้สงั เกตว่า มักจะมี Bid วางซอ ฝั่ ง Offer วางขายไว ้เยอะ โดยปกติของ “หุ ้นดี” ชว่ งเก็บของ หรือ ชว่ ง ื้ ” ไว ้ไม่เยอะ สว่ นใหญ่จะเป็ นอย่างนี้ สะสมหุ ้น รายใหญ่จะตัง้ “เสนอซอ …เพราะอะไร ถ ้ามีคนขายออกมา เขารอรับ…เขารอเก็บเข ้าพอร์ต ซงึ่ ภาวะอย่างนี้ คือ ชว่ งทีด ่ ัชนี SET ประมาณ ตี 4 ตี 5 คนยังเล่นหุ ้นไม่ เต็มตัว เขาจะรอรับ แต่ไม่ไล่ราคา” ี่ ยักษ์ ถ่ายทอดให ้เข ้าใจ นีเ่ ป็ นอีกเกร็ดความรู ้ในการอ่านเกมที่ เสย

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 58 ~

ตอนที่ 20 เล่นหุน ้ สไตล์ “พญาอินทรี” ี ประธาน เขาเป็ นเจ ้าของคอร์ตแบดมินตัน อยูแ “เฮย ่ ถวถนนบางรัก ฉายา เขาคือ “พญาอินทรี” ถ ้าวันไหนทีพ ่ วกเรา “เละ” หรือ “เจ๊ง” กันหมด ื้ หุ ้น” การเล่นหุ ้นให ้ประสบความสําเร็จ เขาจะบินมาเลย..เขาจะมาซอ ั ” และ “พฤติกรรม” ของคนเล่นหุ ้น ถือว่ามีสว่ นสําคัญเชน ่ เดียวกัน “นิสย ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ นํ าประสบการณ์ทพ “เสย ี่ บมาจริงในตลาดหุ ้น ั คน” ทีป ในชว่ ง 20 ปี มาถ่ายทอดให ้ฟั ง โดยระบุถงึ “นิสย ่ ระสบ ความสําเร็จและล ้มเหลว ดังนี… ้ ี  คนแรก..คนนีอ ้ ายุมากแล ้ว แต่ “ไม่ยอมปรับตัว” ประกอบอาชพ ิ ล ้านบาท สุดท ้ายก็มาล ้มเหลวในตลาด ประสบความสําเร็จมีเงินหลายสบ หุ ้น ึ ษาข ้อมูลตลอดเวลา มี  คนทีส ่ อง..เป็ นคนทีม ่ รี ะเบียบวินัยมาก ศก ความมั่นคง คนนีเ้ ป็ นอดีตนักแบดมินตันทีมชาติ เขาก็ประสบ ความสําเร็จในตลาดหุ ้น  คนทีส ่ าม..ไม่เก่งอะไรเลย อ่อนน ้อมถ่อมตน บริการคนอืน ่ ตลอดเวลา ทุกคนรัก ไม่เคยเอาเปรียบเพือ ่ น คนนีก ้ ็ประสบความสําเร็จได ้ เพราะทุก คนเอือ ้ เฟื้ อ(บอกหุ ้น)เขา ไม่มใี ครไปหลอกเขา ั ตรงกันข ้ามคนอืน  คนทีส ่ .ี่ .ไม่ประสบความสําเร็จ นิสย ่ ตลอดเวลา เพือ ่ นบอกแบบนีม ้ ันก็เถียงว่าต ้องเป็ นแบบนัน ้ เป็ นคนไม่คด ิ อะไรลึกๆ ชอบสวนชาวบ ้าน คือ เหรียญมันมี 2 ด ้าน พูดเข ้าข ้างตัวเองยังไงก็ได ้ ไม่เคยโทษตัวเอง คนนีเ้ จ ้าของฉายาว่า “รู ้อย่างงี… ้ ” คนๆนีม ้ เี งินหลาย ิ ล ้านบาทเข ้ามาในตลาดหุ ้น ตอนนีก สบ ้ ็เหลือไม่เยอะ

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 59 ~

็ พอร์ตคนอืน  คนทีห ่ ้า..ทําการบ ้านตลอดเวลา(แอบ)เชค ่ ตลอดเวลา ชอบคุยกับมาร์เก็ตติง้ ของรายใหญ่ เพือ ่ แอบดูพอร์ตคนอืน ่ คนนีก ้ ็ ประสบความสําเร็จ แต่เขาตีกอล์ฟคนเดียวไม่มเี พือ ่ น ขนาดนั่งกินข ้าว กับมาร์เก็ตติง้ ยังหารค่าอาหารกันเลย นีเ่ ขาก็ประสบความสําเร็จได ้ เหมือนกัน ี ดายตลอดเวลา คิดแล ้วคิดอีก เป็ นคน  คนทีห ่ ก..ยํ้าคิดยํ้าทํา เสย ละเอียด ไม่เอาเปรียบเพือ ่ นฝูง คนนีก ้ ็ประสบความสําเร็จได ้ ั ของแต่ละคนเพือ ั ไม่ “นีผ ่ มเล่าให ้ฟั งถึงนิสย ่ จะบอกว่า คนแต่ละคนนิสย ่ งทางประสบความสําเร็จของแต่ละคน แล ้วแต่เรา เหมือนกันและก็มช ี อ ื่ มั่นว่า ไม่เกินความสามารถของทุก จะเลือกทางเดินแบบไหน ซงึ่ ผมเชอ ี่ ยักษ์ ยังเล่าถึง ความเหนือชน ั ้ ของอดีตเซย ี นหุ ้นคนหนึง่ ชอ ื่ คน” เสย ี ประธาน” เขาเป็ นเจ ้าของคอร์ตแบดมินตัน อยูแ “เฮย ่ ถวถนนบางรัก ี่ ยักษ์ และเพือ ฉายาเขาคือ “พญาอินทรี” ถ ้าวันไหนทีพ ่ วกเรา(เสย ่ นๆใน ี ประธาน จะบินมาเลย “เขาจะมา กลุม ่ ) “เละ” หรือ “เจ๊ง” กันหมด เฮย ื้ หุ ้น” ซอ ื ” ตัวจริง คือเขา “สมัยก่อน ผมยกย่องเขามากว่า นีค ่ อ ื สุดยอดของ “เสอ รวยอยูแ ่ ล ้ว แต่เขาจะไม่มาเล่นหุ ้นทุกวัน ถึงแม ้จะไม่มาตลาดหุ ้นแต่เขา จะติดตามหุ ้นอยูท ่ บ ี่ ้านเป็ นประจํา เวลานีเ้ ขาก็ยังเป็ นอย่างงัน ้ จริงๆ เล่น หุ ้นอย่างนีก ้ ็ประสบความสําเร็จได ้” ี่ ยักษ์ ยกตัวอย่างให ้ฟั งด ้วยความชน ื่ ชม เขาชอ ื่ “สุวท อีกคนหนึง่ ทีเ่ สย ิ ย์” ื้ คือ เป็ นอดีตนักแบดมินตันทีมชาติ คนคนนีม ้ รี ะเบียบวินัยมาก เวลาไม่ซอ ื้ ถ ้าเขามองเศรษฐกิจไม่ด ี เขาจะไม่เล่นหุ ้น(เลย) นีค ไม่ซอ ่ อ ื หลักการที่ ถูกต ้อง “อย่างสุวท ิ ย์ เขาจะรอให ้เกิดวิกฤติกอ ่ น(หุ ้นตกเยอะๆ)นานแค่ไหนเขาก็ ื้ หุ ้น ตอนนีก รอได ้ วันทีเ่ กิดวิกฤติ เขาจะมาซอ ้ ็น่าจะมีเงินเป็ นร ้อยล ้าน” ์ ล่อม เมือ ่ ถามถึงการลงทุนสไตล์ “หมอยง” ท.พ.ยรรยง พ ันธุว์ งศก ี่ ยักษ์บอกว่าหมอยงจะมี นักลงทุนรายใหญ่ระดับพันล ้านบาท เสย ี งว่า ถ ้า จิตวิทยาการลงทุนสูง ถ ้าตลาดหุ ้นตกลงมาเยอะๆเขาซาวด์เสย นักลงทุนรายใหญ่ทก ุ คน “กลัว” กันหมด แสดงว่าพวกคุณเพิง่ กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 60 ~

“โดน”(ขาดทุน)มา คุณเพิง่ Cut Loss มา เพราะฉะนัน ้ โอกาสทีจ ่ ะขาย ื้ ” อีกก็มไี ม่มาก “เขาจะซอ “แต่สไตล์การลงทุนของผมกับหมอยงจะต่างกัน หมอยงจะเล่นหุ ้นเป็ น รอบ(เล็กเล่นเร็ว)แต่ของผมจะรอ “รอบใหญ่” ขอทีเดียวหนักๆ ลักษณะ ใสเ่ ต็มๆไปเลย ถ ้าทุกคนกลัวกันหมด เครือ ่ งมือเครือ ่ งไม ้ทางเทคนิคสง่ ั ญาณซอ ื้ ผมก็เข ้า ถ ้ายัง..ผมก็รอนิง่ ๆ” สญ ี่ ยักษ์ บอกว่าอยูใ่ นวงการนีม เสย ้ า 20 กว่าปี เห็นพฤติกรรมการเล่นหุ ้น ของคนเปลีย ่ นไม่คอ ่ ยได ้ ใครนิสัยมายังไง บุคลิกยังไง วิธก ี ารมันจะเป็ น อย่างนัน ้ ซงึ่ คนทีจ ่ ะประสบความสําเร็จ มันแล ้วแต่สไตล์คน แต่ คนทีอ ่ ยูร่ อดได้ มีแค่ประเภทเดียว คือ “คนทีป ่ ร ับต ัว” ี่ ยักษ์ นอกจากนี้ คนทีจ ่ ะ “อยูร่ อด” บนเวทีนไ ี้ ด ้อย่างตลอดรอดฝั่ ง เสย ยํ้านักยํ้าหนาว่า ข ้อสําคัญทีส ่ ด ุ คือ “ถึงเวลาขาดทุน..คุณต้องกล้าขาย” ถ ้าคุณทําได ้ “คุณจะรอด” พร ้อมทัง้ ยังเล่าถึง “นักพนัน” ทีอ ่ ยากมาเอาดี ในตลาดหุ ้นว่า คนทีช ่ อบเล่นการพนัน แล ้วมาเล่นหุ ้น ก็ “เจ๊ง” ได ้ง่ายๆ “ผมเคยเห็นนักเล่นหุ ้นทีเ่ ป็ นนักพนัน เอาทุกอย่าง เห็นมาเยอะ “หมดตัว ทุกคน” ไม่เหลือเลย มีคนหนึง่ เมือ ่ ก่อนเคยมีเงิน 30 กว่าล ้านบาท เล่น ทุกอย่าง ฟุตบอลก็เล่น หุ ้นก็เล่น บ่อนการพนันก็เข ้า สุดท ้ายแม ้แต่ชวี ต ิ ครอบครัวเขาก็ล ้มเหลว …ชวี ต ิ เขาพนันทุกอย่าง มีเงิน 20-30 ล ้านบาท ื้ ผ ้าในประตูนํ้า ตอนนีม เคยเป็ นเจ ้าของร ้านเสอ ้ าเชา่ บ ้านอยูร่ าคา 2,000 บาท ี ..ของคนประเภทนีค จุดเสย ้ อ ื เขาจะยืมเงินทุกคน แล ้วเขาจะไม่มโี อกาส แก ้ตัว ทุกอย่างกลับมาทีเ่ ครดิต ถ ้าคุณไม่มเี ครดิต ก็ไม่มใี ครชว่ ยเหลือ ี่ ยักษ์ สรุปถึงนิสย ั ของคนเล่นหุ ้นแต่ละประเภท คุณ นีค ่ อ ื ความจริง” เสย ให ้ฟั ง

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 61 ~

ตอนที่ 21 ตลาดแบบไหน “เล่นแล้วได้ต ังค์” การอ่านอารมณ์ตลาด ถ ้า “รายย่อย” สงบเสงีย ่ มเจียมตัว “ฝรั่ง” ไม่เข ้า บอกได ้เลยว่าเล่นหุ ้นไม่ได ้ตังค์ ถ ้าจะเล่นหุ ้นให ้ได ้กําไร รายย่อยต ้องมี จุดมั่นใจ นักเก็งกําไรแห่กันเข ้ามาเล่นตามนํ้ า ตลาดแบบนี้ “ได ้ตังค์” ตลาดหุ ้นแบบไหนทีเ่ ล่นหุ ้นแล ้วไม่คอ ่ ยได ้ตังค์…? (น่าเบือ ่ ) ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศบ ์ อกว่า กรณีท ี่ “รายย่อย” สงบเสงีย “เสย ่ มเจียมตัว และ “ฝรั่ง” ไม่เข ้า ตลาดหุ ้นชว่ งนัน ้ จะเงียบเหงา(ไม่น่าเล่น) บอกได ้ เลยเล่นหุ ้นไปก็ไม่ได ้เงิน อยูน ่ งิ่ ๆดีทส ี่ ด ุ ถ ้าคิดให ้เป็ นหลักวิทยาศาสตร์ อธิบายได ้ว่า เพราะเงินไม่มม ี าหมุน “ทํากําไรยาก” “ถ ้าจะเล่นหุ ้นแล ้วได ้ เงิน “รายย่อย” ต ้องมีจด ุ มั่นใจ นักเก็งกําไรต ้องตาม(นํ้ า)กันแหลก! หุ ้น มันจะวิง่ จู๊ด หรือขึน ้ ไปทํานิวไฮ(จุดสูงสุดใหม่)ได ้” ี่ ยักษ์ อธิบายว่า ชว่ งทีห เสย ่ ุ ้นขาขึน ้ มันจะมีจังหวะ “พักตัว” จากนั น ้ ให ้ สงั เกตว่า มักจะมีขา่ วดีมา “หนุน” จังหวะสองทีท ่ ก ุ คนมองว่าราคามันวิง่ ขึน ้ ไปทํา “นิวไฮ” ชว่ งนีแ ้ หละ นักเก็งกําไรจะแห่ตามกันแหลก!! ้ ทัง้ นี้ สําหรับชว่ ง “พักตัว” ในหุ ้นพืน ้ ฐานดีๆจะใชเวลาค่ อนข ้างนาน ไม่ ค่อยรีบร ้อนขึน ้ (จะตรงกันข ้ามกับหุ ้นปั่ น ทีร่ บ ี ร ้อนขึน ้ ) ยกตัวอย่าง หุ ้น ปตท. เวลาเขาจะทําหุ ้นตัวนี้ เขาจะต ้องค่อยๆเก็บ บีบให ้เหลือแต่คนที่ “ใจถึง” จริงๆ พอทุกคนหมดแรง มันก็จะ “วิง่ ” “ยิง่ หุ ้นตัวใหญ่ ถ ้าเขารู ้ว่าตอนไอพีโอ มีคนไปแย่งกันจอง(หุ ้นไม่พอ ขาย) พอเข ้าตลาดมาปั๊ บ! เขาจะพยายามกดราคา เพือ ่ กดลงมารับตํา่ ๆ ถ ้าวันแรกเปิ ดมาสูง เขาก็จะเทรดให ้หุ ้นตํา่ ลงมาก่อน …แต่คณ ุ ดู พอมัน เก็บของ(สะสมหุ ้น)ได ้พอแล ้ว สงั เกตว่า “วอลุม ่ พีค” (เก็บของได ้แล ้ว) ื้ ขายจะไม่ได ้เยอะ สภาพคล่อง ราคาปรับตัวลงมาเสร็จ คราวนีป ้ ริมาณซอ ้ บางทีก็เล่นไซด์เวย์อยูน จะเริม ่ ตึงขึน ้ ราคาจะค่อยๆขยับขึน ้ ชาๆ ่ าน จน ื้ อึดอัด ใครทนไม่ไหวก็ “คืนของ” ให ้เขา แต่พอเขารวบรวมหุ ้นได ้ คนซอ เต็มทีแ ่ ล ้ว พอ MACD (ระยะเดือน) ตัดขึน ้ ทีนม ี้ ันวิง่ ขึน ้ เร็วมาก” ี่ ยักษ์ อธิบายว่า สว่ นตัวชอบใชกราฟ ้ เสย MACD ระยะเดือน (Month) ี้ ํ าหลักสําหรับการลงทุน “รอบใหญ่ๆ” ทีผ ้ ้ผลดี เป็ นดัชนีชน ่ า่ นมาก็ใชได มาตลอด แต่ถ ้ามาถามรายละเอียดเกีย ่ วกับทฤษฎี “ผมไม่รู ้” แต่รู ้ว่าถ ้า กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 62 ~

MACD ทะลุ “ศูนย์” ลงไปเลย “ไม่ด”ี แต่ถ ้า MACD อยูต ่ ํ่ากว่าศูนย์ มัน จะขึน ้ มาทีศ ่ น ู ย์กอ ่ น จากนั น ้ หุ ้นจะปรับตัวลงอีกรอบ คือมีการพักตัวรอบ ใหญ่ แล ้วถ ้ามันกลับมาที่ “ศูนย์” อีกที บีบตัวแล ้ว “ตัดขึน ้ ” คราวนีห ้ ุ ้นจะ เป็ นขาขึน ้ “รอบใหญ่” ี่ ยักษ์บอกว่า ระหว่างการ “ก่อตัว” ของหุ ้น จากประสบการณ์ดก เสย ู ราฟ ่ หุ ้น ราคาเราจะรู ้เลยว่าถ ้าใครดูเป็ น (รู ้จริง) กราฟไม่มห ี ลอก อย่างเชน ั เจนชว่ งปลายปี 2545 ATC ถ ้าจับจุดถูก MACD ระยะเดือน ตัดขึน ้ ชด ั ญาณดีมาก แต่ก็ต ้องทําการบ ้านด ้านปั จจัยพืน สญ ้ ฐานประกอบด ้วย ่ ม ี่ ม ุ่ ห ้ารีบเข ้าไปซอ ื้ “ตอนนัน ไม่ใชส ุ่ ส ส ้ ทัง้ กราฟและข ้อมูลพืน ้ ฐาน ยืนยัน ในทิศทางเดียวกัน เรารู ้เลยว่าหุ ้นตัวนีม ้ ันจะ “เทิรน ์ อะราวด์” พอวงจรปิ โตรเคมีมันมา (ปี 2546) หุ ้นขึน ้ มหาศาลเลย” หรืออย่างหุ ้น ปตท. ตัว MACD ระยะเดือน มันตัดลงมาตัง้ แต่ต ้นปี 2549 แล ้ว หุ ้น ปตท.ค่อยๆ ลงมาจาก 270 บาทลงมา 200 บาท ชว่ งนีร้ ู ้เลยว่ามันกําลังพักตัว (หลังจากขึน ้ มาต่อเนือ ่ งยาวนาน 3 ปี ชว่ ง ้ น ปี 2546-2548) “ชว่ งที่ MACD ของหุ ้น ปตท. ตัดลงมา ทัง้ สองเสนมั ยัง “ถ่าง” กันอยูเ่ ยอะ ผมก็รอให ้ MACD มันบีบ พร ้อมทีจ ่ ะตัดขึน ้ ก่อน ื้ (เพือ เราถึงจะมีจด ุ มั่นใจเข ้าซอ ่ เล่นรอบใหม่) เรารู ้ว่าพืน ้ ฐานของหุ ้นดี มากอยูแ ่ ล ้ว แต่หุ ้นทุกตัวจะต ้องมีระยะพักตัว บางครัง้ อาจจะกินระยะ เวลานานหลายเดือน บางครัง้ ครึง่ ปี บางตัวนาน 2-3 ปี ” ี่ ยักษ์ อธิบายถึงระยะพักตัวของหุ ้นเพิม เสย ่ เติมว่า สาเหตุทห ี่ ุ ้นบางตัว ้ “พักตัวนาน” แสดงว่ามี “คนเจ็บ” กับหุ ้นตัวนัน ้ เยอะ มันต ้องใชเวลา ้ “รอ” ผลการดําเนินงานหรือข่าวดี หุ ้นถึงจะมีแรงกลับมาสูใหม่ แต่ถ ้า เป็ นหุ ้นที่ “กําไรดี” อยูแ ่ ล ้ว ระยะพักตัวก็อาจจะไม่นานมาก วิธก ี ารใน ี นหุ ้นรายนี้ มีขน การวิเคราะห์หุ ้นระดับ “ลึก” ของเซย ั ้ ตอนอย่างไร “สมมติ ผมจะวิเคราะห์หุ ้น ปตท. เรารู ้ว่ากําไรสุทธิปีนี้ ไม่น่าจะหนีหุ ้นละ 30-35 บาท เทรดกันทีค ่ า่ พี/อี ตํา่ แค่ 6-7 เท่า เราก็ประเมินว่า ถ ้าราคา นํ้ ามันในตลาดโลกยังอยูส ่ งู อย่างนีไ้ ปอีกหลายปี หุ ้นปตท. ยังไงก็ต ้องดี แต่หุ ้นลงมาเหลือ 210-220 บาท คราวนีเ้ ราก็รอเวลาให ้กราฟ MACD ื้ เปอร์เซ็นต์ความเสย ี่ งก็จะ ยืนยันการ “ตัดขึน ้ ” ก่อน เราค่อยเข ้าไปซอ ไม่สงู ระยะเวลา “รอ” ราคาวิง่ ขึน ้ ก็ไม่นานด ้วย” มันเป็ นสูตรวิธค ี ด ิ ว่า การที่ MACD มันบีบแล ้ว “รอ” ตัดขึน ้ เหนือ “ศูนย์” ราคาหุ ้นอยูใ่ นเขต “Oversold” คือ อยูใ่ นเขตขายมากเกินไป จนข่าว ร ้ายไม่มผ ี ลต่อราคา ไม่มท ี างร ้ายไปกว่านีแ ้ ล ้ว คนทีต ่ ด ิ หุ ้นอยูจ ่ ะให ้ขาย ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 63 ~

ื้ ก็ยังไม่กล ้าซอ ื้ นิง่ ๆ ก็ไม่อยากขายขาดทุนมาก จะให ้บุม ่ บ่ามรีบซอ เฉือ ่ ยๆชาๆ “จุดนัน ้ คือจุดทีอ ่ ันตรายทีส ่ ด ุ แต่เป็ น…จุดทีป ่ ลอดภัยทีส ่ ด ุ คือประมาณ ตี 5 ถึง ตี 5 ครึง่ จ่ายกับข ้าวสบายๆ ไม่ต ้องแย่งกับใคร ถ ้า อยากจะรวย คุณต ้องรอจังหวะนีใ้ ห ้ได ้”

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 64 ~

ตอนที่ 22 รูจ ้ ักคําว่า “รอคอย” ิ ใจบ่อยมันพลาดได ้ ถ ้าเราเทรดหุ ้นทุกวัน สมองมันไม่มจ ี ด ุ คิด การตัดสน ง่าย คุณต ้องรอจังหวะ รอให ้เครือ ่ งมือทางเทคนิคยืนยัน แล ้วทุกคนเริม ่ ื้ เสร็จก็ใสป ่ ี๊ บเอาไว ้ กลัวกันหมด ตรงนัน ้ คือ จุดทีป ่ ลอดภัยทีส ่ ด ุ ซอ ่ ารเดินทางเพือ ความสําเร็จทีย ่ ากทีส ่ ด ุ อาจไม่ใชก ่ ค ้นหา “กลยุทธ์สู่ ความสําเร็จ” เพราะพืน ้ ฐานแห่งความสําเร็จ แท ้ทีจ ่ ริงแล ้วคือ การ ี ก่อน ในตลาดหุ ้น การ “รู ้เขา” อย่าง เอาชนะจิตใจของตัวเองให ้ได ้เสย ่ นัน เดียว มิอาจไปถึงเป้ าหมายได ้ ต ้อง “รู ้เรา” อย่างถ่องแท ้ด ้วย ไม่เชน ้ เงินทีก ่ ลาดเกลือ ่ นอยูใ่ นตลาดหุ ้น ก็ไม่สามารถ “หยิบ” ขึน ้ มาเชยชมได ้ ั ้ ๆที่ “เสย ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ เน ้นยํ้าก็คอ คําจํ ากัดความสน ื ถ้าอยากจะเล่นหุน ้ ให้รวย ต้องรูจ ้ ักคําว่า “รอคอย” (อดทน) ต ้องรอจังหวะ รอรอบของมันให ้ได ้ แล ้วทําไม! จะรอมันไม่ได ้ คุณต ้อง ี เล่นหุ ้น นิง่ คุณต ้องใจเย็นๆ “ถ ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในอาชพ ี ให ้ได ้ คุณถึงจะอยูร่ อด” คุณต ้องเป็ นมืออาชพ ี่ ยักษ์ บอกว่า “หุ ้นในดวงใจ” ไม่ได ้มีกน เสย ั ทุกๆเดือน บางทีต ้องรอคอย ั ตัว สมัยก่อนรายย่อยเป็ นใหญ่ใน นานเป็ นปี ถงึ จะเจอ “รอบใหญ่” สก ตลาดหุ ้น “หุ ้นเก็งกําไร” ครองเมือง วางมาร์จน ิ 30% เล่นหุ ้นได ้ 100% เล่นกัน “มันส”์ สุดๆ แต่สมัยนีฝ ้ รั่งคุมตลาดหุ ้นเราหมดแล ้ว ของเรา 100 หัวสมอง เล่นหุ ้นไม่ตรงกันเลย แต่ของเขา 10 หัวสมองเล่นหุ ้นตัว เดียวกัน เขาคิดเหมือนกัน เพราะฉะนัน ้ ยุคนีต ้ ้องเล่น “หุ ้นพืน ้ ฐาน” ถึงจะ ี่ ยักษ์ เล่าว่า วิธก มีโอกาส เสย ี ารเล่นหุ ้นสมัยก่อน รายใหญ่จะใชวิ้ ธก ี าร “อมหุ ้น” แล ้ว “ลาก” ขึน ้ ยาวๆไม่มต ี ก แล ้วเล่นกันทัง้ กระดาน รายย่อย จะ “เล่นรอบ” ได ้ตลอดเวลา พอออกจากตัวนี้ ถ ้าตัวไหนยังไม่ขน ึ้ ก็เข ้า ตัวนัน ้ ดักทางไว ้ก่อน ผิดกับยุคสมัยนี้ เล่นหุ ้นแบบเดิมไม่ได ้แล ้ว พฤติกรรมของตลาดเปลีย ่ นไปหมด หันมา “เลือกตัวเล่น” (ฝนตกไม่ทั่ว ่ ถ ้า BAY-W1 ขึน ฟ้ า) ยกตัวอย่างเชน ้ หุ ้นวอร์แรนท์จะขึน ้ กันทัง้ กระดาน ปาเป้ าตัวไหนก็ถก ู ผิดกับตอนนี้ BAY-W1 ขึน ้ ตัวเดียวตัวอืน ่ ลงหมด เป็ น ต ้น

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 65 ~

ในสมัยก่อนถ ้า “เจ ้าของหุ ้น” อยากให ้หุ ้นของตัวเองขึน ้ เขาจะลากขึน ้ ไปให ้ถึงจุดสุดยอดเลย (เล่นยาว) แต่เดีย ๋ วนี้ เปล่า! เจ ้าของหุ ้นมันคิด แบบว่า จะ “ถอนทุนคืน” เร็วๆ เขาคิดว่าหุ ้นอยูใ่ นกระเป๋ าตัวเอง ขาย แล ้วได ้ตังค์เลย จะ(โง่) ถือนานไปทําไม! พอเอาหุ ้นเข ้าตลาด (ขายไอ ื้ หุ ้นอย่างนี้ พีโอ) เสร็จ ก็ทยอยปล่อยหุ ้นขาย รวยอยูค ่ นเดียว ใครไปซอ ก็ “ซวย” !!! สําหรับหุ ้นทีด ่ ี “ผู ้บริหาร” หรือ “เจ ้าของ” จะต ้องไม่เอาเปรียบผู ้ถือหุ ้น คือไม่มพ ี ฤติกรรมทุจริต และต ้องดูแลหุ ้นของตัวเอง หุ ้นอย่างนีจ ้ ะมี ี่ ยักษ์ กล่าวว่า คนเล่นหุ ้นทุกคนจะต ้องเคยมีประสบการณ์ “รอบเล่น” เสย “เฉียดรวย” (เจอหุ ้นขึน ้ รอบใหญ่)มาหมด แต่ทําไม! หลายคนเล่นหุ ้น แล ้วไม่ได ้ตังค์หรือได ้กําไรน ้อย สาเหตุทค ี่ ณ ุ ไม่ชนะ เพราะเจอแบบไม่ม ี ื้ ตามก็ไม่กล ้า (จะรอให ้มัน กลยุทธ์ กล ้าๆกลัวๆอ่านตลาดไม่ขาด จะซอ ื้ แพง) หุ ้นขึน ปรับฐานราคาก่อน…สุดท ้ายก็ไปซอ ้ นิดหน่อยก็รบ ี ขายตัด กําไรทิง้ เท่าทีส ่ ังเกต…พฤติกรรมอย่างนี้ จะเกิดกับคนทีเ่ ทรดหุ ้นทุกวัน ิ ใจบ่อยมันพลาดได ้ง่าย ข ้อเสย ี อีก สมองมันไม่มจ ี ด ุ คิด เพราะการตัดสน อย่างคือ ใจไม่นงิ่ ถ ้าจะเล่นหุ ้นให ้รวย คุณต ้องรอจังหวะ รอให ้เครือ ่ งมือทางเทคนิคมัน พร ้อม (ตัดขึน ้ ก่อน) พืน ้ ฐานหุ ้นรองรับ จุดสําคัญ…ถ ้าตลาดหุ ้นชว่ งไหน คนเริม ่ กลัวกันหมด “แหยงตลาด” ตรงจุดนัน ้ คือ “จุดทีป ่ ลอดภัยทีส ่ ด ุ ” ื้ เสร็จก็ใสป ่ ี๊ บเอาไว ้เลย “นีค ี่ ยักษ์ถงึ ซอ ่ อ ื ..เคล็ดลับ” เมือ ่ สอบถามเสย ประสบการณ์ “เฉียดตาย” และ “เฉียดรวย” “สว่ นใหญ่จะ “เฉียดตาย” (รอด) มากกว่า ยกตัวอย่างหุ ้นธนายง สมัยก่อน 600-700 บาท แล ้ว วันนีเ้ ป็ นยังไงเหลือ “บาทกว่า” หุ ้นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (บงล.) ชว่ งวิกฤติเศรษฐกิจปิ ดกันหมด ดัชนี SET ลงมาเหลือ 200 จุด ถ ้าใคร Cut Loss ไม่เป็ นฟั นธงเลยว่า “ตาย” หมด” เพราะ ฉะนั น ้ การเล่นหุ ้น เราต ้องมี “เป้ า” ในใจตลอดเวลาว่า ถ ้าราคาลง มาเท่าไร? คุณต ้องขาย ยกตัวอย่าง วันทีเ่ กิดเหตุการณ์ตก ึ เวิลด์เทรด ถล่ม (11 กันยายน 2544) วันเดียวโดนไป 26% เรามองว่าเรือ ่ งมันคง ็ ก!ตลาด ผมจะ ไม่จบง่ายๆ ต ้องมีการแก ้แค ้น “เวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ชอ ประเมินว่า จากนีไ ้ ปสถานการณ์จะดีขน ึ้ กว่านีม ้ ากมัย ้ ! ถ ้าคําตอบคือ “ไม่ มีทาง” นั่นหมายถึงว่า เราต ้องยอมขาย(ขาดทุน) ผมมีคติวา่ ถึงคราว “แพ ้” ก็ต ้องยอมแพ ้ ต ้องกล ้าขาดทุน พอเปิ ดตลาดมาดัชนีดงิ่ ลงเหว ผมก็รอให ้มันรีบาวด์แล ้วก็ขายล ้างพอร์ตหมด จําได ้ว่าตอนนัน ้ ขาดทุน ไป 20-30 ล ้านบาท” กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 66 ~

ี่ ยักษ์บอกว่าจากประสบการณ์ทอ เสย ี่ ยูใ่ นวงการนีม ้ าอย่างยาวนาน ไม่ม ี ื้ หุ ้น “ถูกตัว” หมดทุกครัง้ มันเป็ นไปไม่ได ้ เพราะฉะนัน ี ใครทีซ ่ อ ้ อาชพ ี่ ง” อยูต เราต ้องมอง “โอกาส” และ “ความเสย ่ ลอดเวลา ถ ้าลงมาถึง ิ ใจเด็ดขาด “คนทีพ ตรงไหน คุณต ้องตัดสน ่ ลาดมักจะเป็ นคนทีไ่ ม่กล ้า ิ ใจอะไรเด็ดขาด ไม่เด็ดเดีย ตัดสน ่ ว แล ้วชอบอ ้างเหตุผลมากลบ เกลือ ่ นความผิดพลาดของตัวเอง…ลองไปคิดดูวา่ จริงอย่าง ทีพ ่ ด ู หรือไม่”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 67 ~

ตอนที่ 23 กลยุทธ์สร้าง “ดีมานด์” ี เขา ถ ้าคิดจะ “สร ้างราคาหุ ้น” แล ้วไม่ให ้วงแตก มือทําหุ ้นทีเ่ ป็ นมืออาชพ จะบอกเจ ้าของหุ ้นว่า คุณต ้องโอนหุ ้นมาให ้ก่อน แล ้วต ้องเอาเงินมาให ้ ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ เล่า ด ้วย…ล ้านเปอร์เซ็นต์เลย ถึงจะสําเร็จ !!! “เสย ั ้ เซย ี น” อยูค ื่ นิทานเรือ ่ งหนึง่ ให ้ฟั ง สมัยก่อนมี “นักปั่ นหุ ้นชน ่ นหนึง่ ชอ ี โด่งดัง เขาเกาะกันกับอดีตนักการเมืองคนหนึง่ ซงึ่ นักการเมืองคนนี้ เสย ตอนแรกเล่นหุ ้นไม่เป็ นเลย ก็มาเข ้ากลุม ่ กับ “นักปั่ นหุ ้น” คนนี้ เขาก็ใช ้ เพาเวอร์ทางการเมืองไปหาหุ ้น(เน่าๆ)แล ้วเอามา “ปั ้น” จนรํ่ารวย สมัยก่อนพอได ้หุ ้นมา วิธก ี ารเขาจะเอามาแต่งองค์ทรงเครือ ่ งใหม่ แล ้วก็ ิ มาก” คือ การเสนอขายหุ ้น ออกหุ ้น PP (Private Placement) วิธน ี ี้ “ฮต “แบบเจาะจง” ในราคา “ถูก” ให ้กับพรรคพวกตัวเอง แล ้วก็เอามาเล่นกัน ในตลาด แรกๆก็เริม ่ ออกสตาร์ทจุดเดียวกัน หมายถึง ต ้นทุนเท่ากัน คุณ ได ้กําไรเท่าไร ทุกคนก็ได ้ด ้วย คือ “แบ่งผลประโยชน์กันลงตัว” พอเขาเริม ่ “รู ้ทาง” (รวย) คราวนีไ้ ม่เป็ นอย่างงัน ้ แล ้ว ไม่อยากแบ่งใคร จะกินรวบคนเดียว พอเขาหาหุ ้นมาได ้ก็ให ้นอมินเี ก็บหุ ้น PP ราคาตํ่าไป ั ชวนพรรคพวกให ้มาชว่ ยกันทําหุ ้น ถ ้าใครหลงกลก็ หมด แล ้วก็ไปชก ื้ หุ ้นราคาแพงต่อจากเขา เล่นกันไปสุดท ้ายก็ “วงแตก” ต ้อง ต ้องไปซอ มานั่ งทะเลาะกัน ี่ ยักษ์ สรุปให ้ฟั งว่า ใหญ่กบ ื กับเสอ ื อยู่ นิทานเรือ ่ งนีเ้ สย ั ใหญ่ หรือ เสอ ี่ ด ้วยกันไม่ได ้นาน สุดท ้ายก็แตกคอกันเอง เกีย ่ วกับการ “ทําหุ ้น” ทีเ่ สย ยักษ์เคยเกริน ่ ไปแล ้วในบทก่อนๆ คราวนีม ้ าขยายความให ้ฟั งเพิม ่ เติม ว่า… “หุ ้นตัวไหนที่ “เจ ้าของ” ไม่ทํา (ยกเว ้นหุ ้นมวลชน) อย่าหวังว่ามันจะขึน ้ ื้ ) มันจะขึน ได ้เอง คิดง่ายๆมีซัพพลาย(มีหุ ้น)แต่ไม่มด ี ม ี านด์(คนซอ ้ ได ้ ยังไง อันนีแ ้ น่นอนทีส ่ ด ุ ถ ้าเจ ้าของไม่รว่ มมือด ้วย ฟั นธงเลยครับ “ไม่ม ี ทาง” หุ ้นทีห ่ วือหวาๆเจ ้าของเปิ ดไฟเขียวให ้ทัง้ นัน ้ แหละ” ทีจ ่ ริงแล ้ว “การปั่ นหุ ้น” คนภายนอกจะดูเหมือนง่าย แต่ถ ้าไม่ไปคุยกับ เจ ้าของหุ ้นก่อนไม่มท ี างเลยครับ เดีย ๋ วนี!้ เจ ้าของลงมาเล่นเองยิง่ น่า กลัว ถ ้าคุณไม่ไปคุยกับเขาก่อนแล ้วทะเล่อทะล่าไปทําหุ ้นเขา โดนโยน กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 68 ~

หุ ้นใส่ คุณอยากได ้หุ ้นเท่าไร…เอาไปเลย คุณไม่มท ี างออก “ยิง่ ขาย… ยิง่ ตก” “สมมติ ผมเป็ นเจ ้าของหุ ้นนะ อยากให ้หุ ้นของผมมีคนมาเล่น ก็ต ้องหา คนมาทําหุ ้นให ้ ผมมีเงินให ้คุณ มีหุ ้นให ้คุณ บอก Target ไปเลยว่า ผม อยากได ้ราคาเท่าไร? ถ ้าทําถึงเป้ าหมายตรงนี้ คุณได ้เท่าไร? ถ ้างัน ้ ไม่ม ี ี่ ง เพราะอะไรรู ้มัย ใครกล ้าเสย ้ ! ถ ้าคุยกันปากเปล่า ไม่มห ี ุ ้น ไม่มเี งินมา ให ้ สุดท ้ายก็ทะเลาะกันเอง สมมติผมกําลังเล่นขึน ้ ไปอยูด ่ ๆี แต่มค ี นโยน หุ ้นก ้อนใหญ่ออกมา (ล่าสุดเหมือนกรณีหุ ้น EMC) วงแตกเลย…เกมโอ เวอร์! ใครขายว่ะ! คุยกันแล ้วนีห ่ ว่า ถามหน่อยใครมีหุ ้นก ้อนใหญ่ ถ ้า ไม่ใชเ่ จ ้าของขายเอง นีไ่ ง…วิธก ี ารหลอกให ้เข ้าไปติดกับดัก” ดัง นัน ้ วิธท ี ไี่ ด ้ผลแน่นอนทีส ่ ด ุ เขาจะ “โอนหุ ้น” มาให ้ก่อนก ้อนหนึง่ แล ้วก็ ี เป็ นคนทํา แต่ถ ้านักข่าวไปถาม ให ้เงินมาอีกก ้อนหนึง่ แล ้วให ้มืออาชพ เจ ้าของหุ ้น ร ้อยทัง้ ร ้อยจะปฏิเสธว่าไม่รู ้เรือ ่ ง “ผมมีหน ้าทีบ ่ ริหารอย่าง ื่ เถอะ! ตอบอย่างนีท เดียวครับ” เชอ ้ ก ุ ราย เพราะฉะนัน ้ ถ ้าคิดจะ “สร ้าง ี เขาจะบอก ราคาหุ ้น” แล ้วไม่ให ้วงแตก มือทําหุ ้นทีเ่ ป็ นระดับมืออาชพ เจ ้าของหุ ้นว่า คุณต ้องโอนหุ ้นมาให ้ก่อนแล ้วต ้องเอาเงินมาให ้ด ้วย และ ั ญากันว่าระหว่างทางตรงจุดไหนขายได ้ ตรงไหนห ้ามขาย…เชอ ื่ ต ้องสญ ผมเถอะ! ล ้านเปอร์เซ็นต์เลย ต ้องใชวิ้ ธน ี ถ ี้ งึ จะสําเร็จ เมือ ่ เรารู ้เกมว่า หุ ้น ี่ ยักษ์แนะนํ าว่า อย่างเราเล่นหุ ้น ตัวนีเ้ ป็ น “หุ ้นปั่ น” ล ้านเปอร์เซ็นต์ เสย เก็งกําไร คุณต ้องเล่นเป็ น “ตัวประกอบ” อย่าเล่นเป็ น “พระเอก” เพียงแต่วา่ ถ ้าเขาปั่ นกัน เราก็เล่นน ้อย ถ ้าอยากเล่นเยอะต ้องเล่นหุ ้น มวลชน หลอกกันไม่ได ้ โดย ยกตัวกรณีของหุ ้น NMG-W2 ชว่ งใกล ้หมดอายุ ชว่ งต ้นปี 2550 หุ ้นตัวนีถ ้ ก ู ลากราคาจาก 0.24 บาทขึน ้ ไป 2.40 บาทภายในเวลาเพียง 10 วัน ในวงการรู ้ว่า ใคร…? เป็ นคนมาเล่น NMG-W2 คนนีป ้ ั่ นหุ ้นไม่ ต ้องมีสตอรีอ ่ ะไรเลย เขาเคยลากหุ ้นบางตัวจาก 1-2 บาทให ้วิง่ ไป 7-8 ี่ ” คน บาทได ้เลย ถือว่าใจถึงและมือถึงทีส ่ ด ุ ในวงการ ไม่มใี ครเกิน “เสย นี้ ตอนนัน ้ หุ ้น NMG-W2 แปลงสภาพ 14 บาท ราคาหุ ้นแม่ NMG อยูท ่ ี่ ่ ง 9 อสมท. เขาเล่นหุ ้นแม่ขน 8.50 บาท เล่นข่าวได ้เวลาชอ ึ้ มาที่ 11 บาท แต่ลาก NMG-W2 ขึน ้ ไป 900% ใกล ้หมดอายุแล ้ว เล่นกันขึน ้ ไป ได ้ยังไง “ตอนนัน ้ มีคนโทรศัพท์มาถามผมว่า ติด NMG-W2 ที่ “บาท กว่า” จะทํายังไงดี ผมบอกว่ามันจะหมดอายุอยูแ ่ ล ้ว ยังไงคุณก็ต ้องทิง้ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 69 ~

แล ้ว เขาถามว่าจะขายยังไงหมด ผมบอกว่าคุณก็ขายแบบเหวีย ่ งแห (กระจาย) ซ!ิ พอขายหมดที่ 1.20 บาทเขาลากขึน ้ ไป 2.40 บาทเลย ถามว่า ถ ้าคุณเป็ นรายย่อยจะเล่นหุ ้นประเภทนีย ้ ังไง ผมจะยกตัวอย่าง กลยุทธ์ทน ี่ ั กลงทุนรุน ่ น ้องทีเ่ ล่นหุ ้น NMG-W2 ให ้ฟั ง ไอ ้คนนีท ้ จ ี่ ริงมัน ื้ กระจาย 2,000 เป็ นรายใหญ่พอสมควร มันมีโทรศัพท์ 4 เครือ ่ ง สงั่ ซอ หุ ้น 2,000 หุ ้น 2,000 หุ ้น กระจายออเดอร์ (เป็ นหางว่าว) คือ เขา พยายามแตกออเดอร์ให ้ย่อยๆๆ ไม่อยากให ้รายใหญ่จับได ้ วิธน ี เี้ ขาก็หา ้ ้เรือ ี่ ยักษ์ เงินใชได ่ ย” นีเ่ ป็ นอีกหนึง่ เคล็ดลับในการลงทุน “หุ ้นปั่ น” ทีเ่ สย เล่าให ้ฟั ง

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 70 ~

ตอนที่ 24 ื ..ถํา้ ม ังกร" "ร ังเสอ ื 2 ตัว ไม่อยูถ ภาษิตโบราณกล่าวไว ้ว่า “เสอ ่ ํ้าเดียวกัน” คําๆนีเ้ ป็ นจริง ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศอ ์ ธิบายว่า โดยธรรมชาติ “ใหญ่กบ อย่างไร “เสย ั ื่ ผมซ!ิ !! มันเป็ นอย่างนีจ ใหญ่” จะอยูด ่ ้วยกันได ้ไม่นาน..เชอ ้ ริงๆ สุดท ้าย มันก็จะ “ขี”่ (เอาเปรียบ) กันเอง ..พูดตรงๆผมเคยเล่นหุ ้นปั่ น วันทีผ ่ มขายหมดแต่บางคนไม่ได ้ขาย ผม ี เพือ ี น ้องไปก็หลายคน สุดท ้ายมันไม่ได ้อะไร เสย ่ นไปก็หลายคน เสย ื่ ผมซ!ิ !! ขึน ้ มา มันไม่คุ ้มหรอก..เชอ ี่ ยักษ์จะดูวา่ โบรกฯนัน นอกจากนี้ การเข ้าไปเทรดหุ ้นกับโบรกฯไหน เสย ้ มี “พอร์ตเล่นหุ ้น” ด ้วยรึเปล่า! ถ ้า “มี” โดยสว่ นตัวจะไม่คอ ่ ยชอบไปเท รดหุ ้นทีน ่ ั่ น เพราะคิดแง่ลบไว ้ก่อนว่า “เขาจะดักกินเรา” (รู ้ความ เคลือ ่ นไหวรายใหญ่) สว่ นโบรกฯไหน ทีเ่ ห็นรายใหญ่ไปรวมตัวกันมากๆ ี่ ยักษ์ยังเล่าถึงวิธก แสดงว่าเขาจับมือกันแน่นแล ้ว เสย ี ารเอาเปรียบ (ขี)่ กันในวงการรายใหญ่ทเี่ จอมากับตัวเอง “คุณคิดว่ามาร์เก็ตติง้ เขาไม่มอ ี น ิ ไซด์เหรอ ผมเคยทะเลาะกับคนบางคน ี้ บ เขาไปซก ั มาร์เก็ตติง้ ของผม เขาก็เป็ นรายใหญ่เหมือนกัน โดยใชวิ้ ธ ี เลีย ้ งมาร์เก็ตติง้ ไว ้หลายคนหลายโบรกฯ กลางคืนก็พาไปเทีย ่ ว พาไป ี่ ยักษ์ จะซอ ื้ หุ ้นอะไร ก็ กินเหล ้า แล ้วก็บอกมาร์เก็ตติง้ ของผมว่า เวลาเสย ื้ ให ้เขาก่อน เขาจะสั่งประมาณว่า ถ ้าพีย ื้ หุ ้นตัวนี้ 10 ล ้าน ให ้สงั่ ซอ ่ ักษ์ซอ ื้ ให ้เขาก่อนเลย 2 ล ้านหุ ้น เอาเปรียบกันอย่างงีเ้ ลย ผมจะบอกให ้ หุ ้น ซอ ว่าอยูใ่ นวงการนีน ้ านๆ ยิง่ คุณเป็ นรายใหญ่ จะมีพวกทีจ ่ ้องหา ผลประโยชน์จากคุณ มันขีก ่ ันซงึ่ ๆหน ้า เวลาทีผ ่ มจะขายหุ ้น ก็สงั่ เกตว่า ให ้ขายของเขาก่อน แล ้วค่อยขายให ้ผม” กรณีท ี่ “ใหญ่กบ ั ใหญ่” จะอยู่ “รัง” เดียวกันได ้ เขาต ้องให ้เกียรติซงึ่ กัน ี่ ปู่ -สมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล) เล่นหุ ้น และกัน “อย่าง “ผม” กับ “ปู่ ” (เสย ห ้องวีไอพี อยูต ่ ด ิ กัน ต่างคนต่างไม่รู ้พอร์ตกัน พูดจริงๆด ้วยศักดิศ ์ รี (ที่ เสมอกัน) เขาก็ไม่แอบถามมาร์เก็ตติง้ ผม สว่ นผมก็ไม่แอบถามมาร์เก็ต ติง้ เขา อย่างงี.้ .ถึงจะอยูด ่ ้วยกันได ้ แต่เวลาเรานั่งกินข ้าวเทีย ่ งด ้วยกัน (ลูกค ้าวีไอพี โบรกฯ จะจัดอาหารกลางวันให ้มานั่งรับประทานร่วมกัน) ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 71 ~

ั (เสย ี่ ยักษ์ ) เล่นมัย เราก็คย ุ กัน เขาอาจจะถามว่าหุ ้นตัวนี้ วิชย ้ ! บางทีผม ื้ มัย ื้ ก็อาจจะถามว่า ตัวนีป ้ ซ ู่ อ ้ ! ถ ้าเห็นแนวทางเดียวกันก็อาจจะซอ เหมือนกัน แต่หลังๆผมกับปู่ วิธก ี ารเล่นหุ ้นจะต่างกันมาก สมัยก่อนเราจะ ื้ ด ้วยกันหุ ้นตัวนัน เล่นหุ ้นทางเดียวกัน (ออกแนวเก็งกําไร) ถ ้าซอ ้ จะขึน ้ เยอะ แต่หลังๆพอผมมาสําเร็จกับวิธก ี ารเล่นหุ ้นอีกแบบหนึง่ หันมาเน ้น “หุ ้นมวลชน” ปู่ ก็จะไปทาง Value Investor คือ เขาจะเล่นหุ ้นกระจาย เป็ น 10-20 ตัว ไม่เล่นกระจุกตัวเหมือนสมัยก่อน เวลาหุ ้นขึน ้ มันก็ไม่ แรงเหมือนก่อน” ในยุคทีย ่ ังเล่นหุ ้นเก็งกําไร ี่ ยักษ์ ย ้อนเล่าอดีตว่า รายใหญ่ๆจะเล่นหุ ้นทางเดียวกันหมด ใน เสย ลักษณะเกาะกลุม ่ กันเล่น เรียกว่า “ก๊อบปี้ หุ ้น” กันเลย อย่างหุ ้น SHINW1 สมัยก่อนจะเฮโล! กันเข ้าไปเล่น แต่เดีย ๋ วนีท ้ ก ุ คนต่างสําเร็จวิชาคน ละวิชา เวลาคิดอะไรจะไม่คอ ่ ยเหมือนกันแล ้ว “ตัง้ แต่ ยุค SHIN-W1 ผ่านมา ก็แบ่งกลุม ่ กันออกมา พอนานๆไปต่างคน ต่างค ้นหาแนวทางตัวเอง จุดเปลีย ่ น! เป็ นเพราะว่าเมือ ่ ก่อนรายย่อย ใหญ่กว่าต่างชาติเยอะ เดีย ๋ วนี้ พลังรายย่อยลดลง สถาบันใหญ่ขน ึ้ มา ี้ ํ าตลาดไม่ได ้ ต่างชาติคม ุ ตลาด รายย่อยก็แทบจะไม่มค ี วามหมาย ชน ทุกคนก็เริม ่ เปลีย ่ นวิธก ี ารเล่นหุ ้น อย่างกลุม ่ ผมคือ เราเล่นด ้วยกัน พอ ดัชนี SET ตกลงมา กลุม ่ นีก ้ ็ขาดกําลัง หลายคนติดหุ ้น แต่ยังมีวงเงินกู ้ พอเล่นได ้ แต่ภาวะตลาดไม่เอือ ้ ทุกคนก็ไม่อยากเล่น กลุม ่ ทีเ่ คยมี พละกําลังก็สลายกําลังไปหมด ผิดกับเมือ ่ ก่อน พอบอกว่าจะเล่นหุ ้นตัว ่ ันไปยิง่ กว่าพายุ หุ ้นนีว่ งิ่ แรงเลย พอชว่ งหลังๆคุยกันว่าจะเล่น ไหนใสก หุ ้นตัวนี้ อีกคนบอกว่าไม่เอาดีกว่า มันไม่ได ้แตกคอกัน แต่ไม่แข็งแรง อย่างเดิมอีกแล ้ว” ี่ ยักษ์ สรุปว่า ในทีส ี่ ปู่ ” ก็ไป เสย ่ ด ุ วิธก ี ารลงทุนก็เปลีย ่ นกันไปหมด “เสย สําเร็จวิชา “เล่นหุ ้นมูลค่า” เขาก็ไปทํา Company Visit ไปคุยกับ ผู ้บริหาร สว่ นตัวผมก็เปลีย ่ นสไตล์คอ ื “รอเล่นรอบใหญ่” จะให ้จับปลา ซวิ ปลาสร ้อย (หุ ้นเก็งกําไร) เหมือนสมัยก่อนไม่คอ ่ ยเอากันแล ้ว..แต่ทก ุ วันนี้ ก็ยังมีกลุม ่ รายใหญ่ทไี่ ปรวมตัวอยูก ่ บ ั โบรกเกอร์บางแห่ง เขาก็ยัง ชอบ “เล่นข่าว” (ไล่ราคาหุ ้น) อยู่ คือวิธค ี ด ิ มันไม่เหมือนกัน เมือ ่ ถามว่าในวงการเล่นหุ ้น “รายใหญ่” จะลิง้ ค์ถงึ กันหมดหรือไม่!! “สว่ น ื่ เสย ี ง) กันว่าใครเป็ นใคร อยูท ใหญ่จะรู ้จัก(ชอ ่ ไี่ หน แต่บางคนก็ไม่เคย ี่ ยักษ์ ยํ้าว่า โบรกเกอร์ทเี่ ล่นหุ ้นอยูท เจอตัวกัน” เสย ่ ก ุ วันนี้ มีรายใหญ่ ทีส ่ ด ุ อยู่ 2 คน “ผม” กับ “ปู่ ” (ทีเ่ ล่นใหญ่ระดับพันล ้าน) แต่บอกได ้เลย ว่า เราไม่เคยเอาเปรียบน ้อง มีขา่ วอะไรดีๆก็บอกหมด อย่าง “ยะ” มีเงิน กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 72 ~

กว่าล ้านบาท เขาก็แฝงตัวเข ้ามาในกลุม ่ เราก็ให ้โอกาสทุกคน “พูด ี เพือ ตรงๆผมเคยเล่นหุ ้นปั่ น วันทีผ ่ มขายหมด บางคนไม่ได ้ขาย ผมเสย ่ น ี น ้องไปก็หลายคน สุดท ้ายมันไม่ได ้อะไรขึน ไปก็หลายคน เสย ้ มา สุดท ้ายผมต ้องถามคนใกล ้ตัวว่า พีข ่ าดทุนเท่าไร น ้องขาดทุนเท่าไร ผม จ่ายเงินให ้ก ้อนหนึง่ ไปแบ่งกัน แล ้วพวกต่อที่ 3 ต่อที่ 4 ทีบ ่ อกต่อๆกัน ี ชอ ื่ เสย ี ง มันไม่คุ ้มหรอก..เชอ ื่ ผม เจ๊งหุ ้นกันเป็ นแถบๆ อย่างนีเ้ ราเสย ซ!ิ !!”

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 73 ~

ตอนที่ 25 มองต่างมุม “Value Investor” ี่ ง” บางที วิธก ี ารลงทุนแบบ “แวลู อินเวสเตอร์” สว่ นตัวมองว่า “มันเสย หุ ้นลงก็ต ้องถือ เพราะคุณคิดว่าพืน ้ ฐานมันไม่เปลีย ่ น เดีย ๋ วมันก็ต ้อง กลับมา แต่เมือ ่ ไรล่ะ… ี โอกาส” วิธก ถ ้าคุณไม่ Cut Loss ตอนหุ ้นลง “มันเสย ี ารลงทุนโดยการ ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วช ิ ถือหุ ้นอยูใ่ นพอร์ต “ตลอดเวลา” ในมุมมองของ “เสย ื่ สว่ นตัวว่า “มันเสย ี่ งเกินไป” ด ้วยความเชอ ื่ ทีว่ า่ ตลาด รพงศ ์ มีความเชอ หุ ้นนัน ้ มี “ฤดูกาล” (มีรอบ)ของมัน บางปี อาจจะมีรอบให ้เล่น “หลาย รอบ” บางปี ตลาดหุ ้นอาจจะมีรอบใหญ่ๆเพียงรอบเดียว แต่ตลาดหุ ้นไม่ ื้ เลย…แต่ต ้อง “รอ” เพราะฉะนัน เคยขาดโอกาสให ้ซอ ้ อย่ากลัว “ตก ื้ หุ ้นดี” (ราคาเหมาะสม) ไม่ได ้ รถไฟ” หรือกลัวจะ “ซอ “ให ้ผมวิจารณ์วธิ ก ี ารลงทุนแบบ “แวลู อินเวสเตอร์” (Value Investor) ี่ ง” นะ! ถ ้าพลาดทีเดียวจะเสย ี หายได ้เยอะ บางที สว่ นตัวมองว่า “มันเสย หุ ้นลงก็ต ้องถือ เพราะคุณคิดว่าพืน ้ ฐานมันไม่เปลีย ่ น เดีย ๋ วมันก็ต ้อง ี โอกาส” กลับมา แต่เมือ ่ ไรล่ะ…ถ ้าคุณไม่ Cut Loss ตอนหุ ้นลง มันเสย ี่ ยักษ์ เปรียบเทียบให ้ฟั งว่า อย่างพอร์ตผมมี 1,000 ล ้านบาท ชว่ ง เสย ไหนเห็นท่าว่าตลาดไม่ด ี ผมก็ลดพอร์ตลงมาเลย เหลือ 100 ล ้านบาท “หุ ้นตก…ผมยิม ้ ได ้” เพราะผมคิดว่ายอมขาดทุนถือเงินสดเอาไว ้ดีทส ี่ ด ุ เรามีโอกาสแก ้ตัว แต่กบ ั อีกคนๆหนึง่ ทีเ่ ล่นหุ ้นสไตล์ “แวลู อินเวสเตอร์” ถือหุ ้นอยู่ 1,000 ล ้านบาท “เต็มพอร์ต” วันไหนทีต ่ ลาดหุ ้นเกิด “แพนิค” (ตืน ่ ตระหนก) วันเดียว เงินคุณหายไปเท่าไร “ …อย่าคิดว่า คนทีเ่ ป็ น “แวลู อินเวสเตอร์” จะไม่กู ้ทุกคน หลายคนก็เล่น เครดิตบาลานซ ์ ถ ้าคุณมีพอร์ต 100 ล ้านบาท มองตลาดดีมาก คุณกู ้อีก ื้ เต็มพอร์ต วันไหนทีเ่ กิด 100 ล ้านบาทรวมเป็ น 200 ล ้านบาท ซอ เหตุการณ์ไม่คาดฝั น หุ ้นตกลงมาเยอะๆคุณเจ๊งเลยนะ เพราะคุณจะไม่ กล ้าขาย คิดว่าพืน ้ ฐานหุ ้นมันไม่เปลีย ่ น คนทีถ ่ อ ื หุ ้นเยอะๆเวลาจะขายที ี่ ง” ทีห ไม่ใชง่ า่ ย ตรงนีค ้ อ ื “ความเสย ่ ลายคนไม่ได ้มอง” ี่ ยักษ์ ออกตัวว่าไม่ใชว่ า่ วิธก เสย ี ารลงทุนแบบ “แวลู อินเวสเตอร์” จะไม่ ดี คนทีส ่ ําเร็จกับวิธน ี ก ี้ ็มเี ยอะ เพียงแต่อยากจะชใี้ ห ้เห็นจุดอ่อนบางมุม กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 74 ~

ยกตัวอย่างนะ… ในชว่ งทีต ่ ลาดหุ ้นเกิดวิกฤติ ตกมากๆ อย่าคิดว่า แวลู อินเวสเตอร์ จะ ื้ ทุกคน คนทีใ่ สไ่ ปหมดหน ้าตักแล ้ว อยากซอ ื้ ก็ไม่มต ื้ กล ้าซอ ี ังค์จะซอ ื้ หุ ้นทีม สว่ นกรณีของ แวลู อินเวสเตอร์ ทีอ ่ ยากจะขาย คุณไปซอ ่ ส ี ภาพ คล่องตํ่าเอาไว ้เต็มพอร์ต ถ ้าคุณขาย คุณก็เจ็บหนั ก นีผ ่ มพูดจาก ประสบการณ์ในชวี ต ิ จริงให ้ฟั ง ยิง่ คุณขาย…หุ ้นยิง่ ลงหนัก ตรงข ้ามกับ ึ ว่าทํากําไรยาก) ผมล ้าง ผม ตลาดหุ ้นชว่ งไหนเล่นแล ้วไม่สบายใจ (รู ้สก พอร์ตจาก 100% ลงมาเหลือ 10% ทันที “ถามว่า…เวลาหุ ้นตกหนักๆ ื้ ?? คุณหรือ ผม” เสย ี่ ยักษ์ ถามกลับ ใครมีเงินซอ ี่ ยักษ์ ยกตัวอย่าง “กรณี 9/11″ (เครือ เสย ่ งบินผู ้ก่อการร ้ายพุง่ ชนตึกแฝด เวิลด์เทรดทีส ่ หรัฐอเมริกา เมือ ่ วันที่ 11 กันยายน 2544) นั่นคือ เหตุการณ์ไม่คาดฝั น มันนอกเหนือกฎเกณฑ์ วันนัน ้ ขาดทุนทันที 26% คนทีก ่ ําลังจะ “เกิด” (กําลังสร ้างเนือ ้ สร ้างตัว) ไปเจอเหตุการณ์อย่างงัน ้ ไม่รู ้จะเกิดยังไง “จําเอาไว ้…ในภาวะทีต ่ ลาดหุ ้นเป็ น “ขาลง” หรือภาวะ ี เปรียบและเสย ี โอกาสมาก ตลาดตืน ่ ตระหนก คนทีม ่ พ ี อร์ต 100% จะเสย ื้ ได ้แต่รอ ได ้แต่นั่งดูคนอืน ื่ เพราะว่าคุณจะไม่มเี งินซอ ่ ในท ้ายทีส ่ ด ุ เชอ เถอะว่า คนทีถ ่ อ ื หุ ้นเต็มพอร์ต ชว่ งทีต ่ ลาดหุ ้นไม่ด ี คุณนั่นแหละคือคนที่ ขายหนีตาย (ขายหลังผมและขาดทุนมากกว่าผม)” ี่ ยักษ์ สรุปประเด็นนีว้ า่ หลักการเล่นหุ ้นทีป เสย ่ ลอดภัย คุณไม่จําเป็ นต ้อง ถือหุ ้นไว ้ (เต็มพอร์ต) ตลอดเวลา ชว่ งไหนทีต ่ ลาดหุ ้นไม่ด ี เล่นหุ ้นแล ้ว ึ อึดอัด ต ้องลดพอร์ตแล ้วถือเงินสดให ้มากทีส ไม่สบายใจ รู ้สก ่ ด ุ …นีค ่ อ ื หลักการทีถ ่ ก ู ต ้อง ในชว่ ง 10 ปี มานี้ (2540-2550) คนทีเ่ ล่นหุ ้นเป็ นรอบ บางคนพอร์ตโต ขึน ้ มามากกว่า 100 เท่า นั กเล่นหุ ้นรายใหญ่ๆทีร่ ู ้จักหลายคนออกสตาร์ท ด ้วยเงินน ้อยๆ เขาก็ประสบความสําเร็จได ้ อย่าง น.พ.วิเศษ วชริ พงศ ์ ึ คูก (ขุนศก ่ าย) เขาเริม ่ ต ้นจากศูนย์ ในอนาคตก็ต ้องมีเงินเป็ นร ้อยล ้านแน่ “พูดกันตรงๆว่า ชว่ งไหนทีต ่ ลาดหุ ้นไม่ด ี พอร์ตเราต ้องเหลือหุ ้นให ้น ้อย ื้ หุ ้น(เต็มพอร์ต)ชว่ งทีต ไว ้ก่อน ถ ้าเราเข ้าไปซอ ่ ลาดไม่ด ี เปรียบเทียบให ้ ั ๆเหมือน ลิงแก ้แห…ยิง่ แก ้ยิง่ ยุง่ ” เห็นชด ี่ ยักษ์ กล่าวปิ ดท ้าย ..เสย

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 75 ~

ตอนที่ 26 ตลาดหุน ้ “ไซด์เวย์” ลักษณะตลาดหุ ้นทีแ ่ กว่งตัวออกด ้านข ้างและไม่มข ี า่ วดีอะไรใหม่ๆเข ้า มาในตลาด คนทีเ่ ล่นหุ ้นแล ้วได ้ตังค์ต ้อง “เล่นรอบ” คือเล่นหุ ้นแบบ “ปิ งปอง” จะได ้เปรียบ แต่อย่าไปทุม ่ เทอะไรกับมันมาก ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า สมัยก่อนชอบ “เสย เล่น “หุ ้นตัวเล็ก” (หุ ้นเก็งกําไร) ชว่ งดัชนี SET ประมาณ 300-400 จุด ตอนนัน ้ ยังเล่นหุ ้น “ไซสเ์ ล็ก” กันอยู่ โดยยอมรับว่าทีร่ วยหุ ้นสว่ นหนึง่ รวยมาจากหุ ้นเก็งกําไร ชว่ งดัชนีตํ่าๆชว่ งนัน ้ นิยมเล่นหุ ้นทีเ่ ขาเรียกว่า “Penny Share” หรือ “หุ ้นถูกๆ” กัน แต่พอเล่นมาถึงจุดๆหนึง่ มันเริม ่ แรงเกินไป “ผมคิดว่าถึงเวลาถอยแล ้ว คล ้ายๆกับชว่ งทีต ่ ลาดหุ ้นทรงๆ ึ ๆทรงๆ (ไซด์เวย์) หุ ้นตัวเล็กก็จะถูกดึงขึน ้ มาเล่นรอบ ลักษณะตลาดทีซ ่ ม หุ ้นขึน ้ ทุกครัง้ ตัวเล็กก็จะนํ าหน ้ามาก่อน มักจะเป็ นอย่างนี”้ ี่ ยักษ์ โดยธรรมชาติของตลาดหุ ้น “ไซด์เวย์” ทีแ ่ กว่งตัวออกด ้านข ้าง เสย อธิบายว่า ดัชนีจะไม่ไปไหนไกล สงั เกตว่าจะไม่มข ี า่ วดีอะไรใหม่ๆเข ้า มาในตลาด ลักษณะของตลาดอย่างนีค ้ นทีเ่ ล่นหุ ้นแล ้วได ้ตังค์ ต ้อง “เล่นรอบ” คือเล่นหุ ้นแบบ “ปิ งปอง” จะได ้เปรียบ แต่อย่าไปทุม ่ เทอะไร กับมันมาก ให ้เล่นเกาะกระแสเอาไว ้ ี่ ยักษ์ นํามาใชในการอ่ ้ สว่ นเทคนิคทีเ่ สย านทิศทางตลาด เพือ ่ ค ้นหา ั ้ ๆ) เขายกตัวอย่างปฏิบัตก “จังหวะ” เข ้าไป “เล่นรอบ” (สน ิ ารจริงให ้เห็น ็ ว่า ก่อนอืน ่ เราต ้องอ่าน “ภาพรวม” ของตลาดให ้ออก จากนัน ้ ก็มาเชค เครือ ่ งมือทางเทคนิคตัวอืน ่ ๆประกอบ (จะดูกราฟ Month) มาดูตัว RSI ว่ากลับมารึยัง! แล ้วมาดู Fast Stochastic ตัวนีเ้ ร็วขึน ้ หน่อย พอเห็นว่า เริม ่ ตัดขึน ้ แล ้วนะ แล ้วต ้องมาตรวจดู Slow Stochastic ว่าเป็ นอย่างไร (ตามกันมารึเปล่า) อีกตัวทีต ่ ้องดู Modified Stochastic เริม ่ ตัดขึน ้ ั ญาณต่างๆเริม แสดงว่าสญ ่ ดี แต่วา่ ยังต ้องรอตัว Fast Stochastic (กราฟ Month) จะนํ าตัวอืน ่ เราต ้องรอให ้มันเกิด Divergence (Bullish Divergence สร ้างจุดตํา่ ยกสูง) ขณะที่ SET ปรับลงมา แต่ตัวนีม ้ ันเริม ่ ั )ขึน ตัดขึน ้ แล ้วก็ยกสูง(ชน ้ อย่างนีเ้ ราก็ต ้องรอ แสดงว่าหุ ้นใกล ้มาแล ้ว

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 76 ~

ั ้ ๆให ้เล่นได ้ ตรงนีเ้ ก็บไว ้ใชเป็ ้ นวิชาได ้” แต่ใน “ผมก็ดอ ู ย่างนี้ จะมีรอบสน กรณีท ี่ “ภาพใหญ่” ของตลาดแกว่งตัวออกด ้านข ้าง (ภาพใหญ่ของ ่ ทีเ่ กิดขึน ี่ ยักษ์ SET เกิดไซด์เวย์ เชน ้ ตัง้ แต่ชว่ งปี 2547-ต ้นปี 2550) เสย ชใี้ ห ้เห็นว่า ลักษณะของดัชนีไม่ได ้เป็ นแนวโน ้มขาลง แต่เครือ ่ งมือ เครือ ่ งไม ้ทางเทคนิคอย่างตัว MACD (กราฟ Month) มันตัดลงมาตลอด ่ ุ ้น” อย่างนีถ ้ อ ื เป็ น “จุดดี” รอให ้มันตัดขึน ้ มาเมือ ่ ไหร่ ทุกคนจะ “วิง่ ใสห กันหมด ี่ ยักษ์ ยังกล่าวถึงคนเล่นหุ ้นทีม เสย ่ เี งิน 100 ล ้านบาทกับนั กเล่นหุ ้น ประจํามีเงิน 10 ล ้านบาทว่า จริงๆแล ้วคนมีเงิน 100 ล ้านบาท “ไม่ได ้ ื้ เป็ น แต่ เปรียบ” เพราะถ ้าคุณไม่ได ้ฝึ กฝนตัวเองมา จะมีลักษณะซอ ี ดายเงิน ขาดทุนคุณก็เก็บไว ้ จากขาดทุน “ขายขาดทุนไม่เป็ น” มันเสย น ้อยก็กลายเป็ นขาดทุนมาก ยกตัวอย่างคนมีเงิน 100 ล ้านบาท การที่ คุณจะ Cut Loss ยอมขาดทุน 2-3 ล ้านบาท มันน่าจะง่ายกว่าคนทีเ่ ล่น หุ ้นประจํ ามีเงิน 10 ล ้านบาท แต่ในความเป็ นจริง “ไม่ใช”่ คนเล่นหุ ้นทีเ่ กาะติดตลาดทุกวัน เขาค่อยๆฝึ กหัวใจ (ความกล ้า)ไป เรือ ่ ยๆ วันทีจ ่ ะต ้องยอมขาดทุน เขากล ้ากว่าคนทีม ่ เี งินเยอะ เพราะฉะนัน ้ คนทีฝ ่ ึ กมาตัง้ แต่เงินน ้อยๆจะมีประสบการณ์มากกว่าพวกทีเ่ อาเงินก ้อน ใหญ่มา เล่นเลย ภาษามวยเขาบอกว่า เบอร์ของหัวใจมันใหญ่ผด ิ กัน ื้ โอเลีย เคยซอ ้ งมาก่อน อยูข ่ ้างเวทีมาก่อน เขาจะมีความเคีย ่ วมากกว่า ี เปรียบ ดังนัน ้ คนทีม ่ เี งินน ้อย อย่าคิดว่าตัวเองเสย ี่ ยักษ์ ยังกล่าวถึงเทคนิคการเล่นหุ ้น “Penny Share” หรือ นอกจากนี้ เสย “หุ ้นถูกๆ” ว่า ทีจ ่ ริงแล ้วรายย่อยได ้เปรียบเยอะเลย..ถ ้ารู ้จักวิธเี ล่น “ถ ้า ผมเป็ นรายย่อย ผมวางแผนจะ “ขี”่ รายใหญ่ (เจ ้ามือ) “ธง” ของเราคือ อย่าไปหวังเล่นรวย คนทีค ่ ด ิ เล่นทีหวังจะเอากําไรเยอะๆสุดท ้าย “ตาย ื่ ผม !!! คุณต ้องเกาะเขาไป ทุกราย” เชอ ื มาก “อย่า ยกตัวอย่าง ถ ้าจะเล่นหุ ้น TYONG เล่นหุ ้น BLAND เจ ้ามือเสอ ไปใหญ่กว่าเจ ้ามือ” สมมติ ผมเทรด BLAND-W1 อยูช ่ ว่ งราคา 0.190.20 บาท ถ ้าคุณไปกิน 0.21 บาท กะลากราคาขึน ้ ไป เจ ้ามือเขาเลิก ั ภาษณ์) BLAND-W1 มีคนรวบราคา เลยนะ อย่างเมือ ่ เชา้ (ขณะทีส ่ ม 0.21 บาทไป เจ ้ามือมันเลิกเล่นเลย ถ ้าเขากินเอง(ลากขึน ้ ไป) ไม่เป็ นไร แต่ถ ้าเราไปกินเขา “มันเลิก” พอเลิกเสร็จเขาจะบีบ (ทุบ) ให ้คุณต ้อง ี่ ยักษ์กําลังเทรดหุ ้น BLAND-W1 ก็ คายหุ ้นออกมาก่อน” ระหว่างทีเ่ สย ่ ง ตัง้ Bid กับ Offer เอาไว ้ เล่าไปด ้วยว่า “หุ ้นถูกๆ” เขาจะเล่นกันไม่กช ี่ อ ้ 2 ข ้าง อย่าง BLAND-W1 ชว่ งเชาขายไป 0.21 บาท ชว่ งบ่ายทีต ่ ลาด ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 77 ~

ื้ คืนได ้ที่ 0.20 บาท ก็หมายถึงว่า วันนีค กําลังจะ “รันเปิ ด” ถ ้าซอ ้ ณ ุ ขาย ื้ กลับ 0.20 บาท ได ้กําไร 5% ทันที ไป 0.21 บาท ซอ ่ จับคู)่ ราคาไหน “ชว่ งทีต ่ ลาดกําลังจะเปิ ด เขาจะใชวิ้ ธ ี “Random” (สุม ื้ (Bid) มากกว่า 0.21 บาทมันก็จะ มากกว่ามันจะเปิ ดตรงนัน ้ ถ ้าฝั่ งซอ เปิ ด 0.21 บาท นีฝ ่ ั่ งขาย (Offer) มีอยู่ 4.6 ล ้านหุ ้นกับ 5,000 หุ ้น ฝั่ ง ื้ (Bid) มีอยู่ 2.6 ล ้านหุ ้นกับ 9 แสนหุ ้น เขารู ้เวลาเปิ ด..เสร็จมัน!!! ซอ ี่ ยักษ์เล่า กลายเป็ นว่าเราได ้หุ ้นที่ 0.21 บาทมา..หนีไม่ทัน” เสย เหตุการณ์แบบนาทีตอ ่ นาที เกมนีเ้ ท่ากับว่า “เราแพ ้” “เล่นอย่างนี้ สนุกๆ ี ไม่เยอะ แต่ผมชอบรอบ ดวลกันทุกวัน ผลัดกันแพ ้ ผลัดกันชนะ ได ้เสย ี่ ยักษ์ กล่าวปิ ดท ้าย ใหญ่ๆ มากกว่า” เสย

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 78 ~

ตอนที่ 27 ประสบการณ์ “SHIN-W1″ วอร์แรนท์ ทีร่ าคาแปลงสภาพ “ตํา่ กว่าหุ ้นแม่” ยิง่ เหลืออายุน ้อย เจ ้ามือ ยิง่ กดรายย่อยให ้ปล่อยหุ ้นออกมา เพราะเขารู ้ว่าไม่มเี งินไปแปลงสภาพ ื้ ราคาถูกเอาไปแปลงสภาพเอง “เสย ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วช ิ แน่ เขาก็บบ ี ซอ รพงศ ์ เล่าประสบการณ์การเล่น “วอร์แรนท์” สมัยก่อน โดยยกตัวอย่าง ิ วัตร กรณีของ SHIN-W1 ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชน ึ ษา โดยระบุวา่ “ก ้อนแรก” ทีห เป็ นกรณีศก ่ ุ ้นตัวนีข ้ น ึ้ มากลุม ่ ของเรา(กลุม ่ ี่ ยักษ์ )เป็ นคนเล่น…ชว่ งนัน เสย ้ เล่น กัน มันส!์ มาก “กลุม ่ เราเล่น SHIN-W1 ขึน ้ มาจาก 2-3 บาท (ชว่ งไตรมาส 2 ปี 2546) ้ เล่นขึน ้ ไป 7-8 บาท ใชเวลาเล่ นแค่เดือนเดียว พอกลุม ่ เราขายหมด ปู่ ี่ ปู่ -สมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล) มาเห็นดี ทุบพอร์ตมาซอ ื้ 30 ล ้านหุ ้น (เสย มารับแถวๆ 7-8 บาท มันเหมือนพวกผมไปทุบหุ ้นใสเ่ ขา ทีจ ่ ริงเราไม่ได ้ นัดกัน แต่เห็นราคาขึน ้ มาเยอะ กําไรเป็ นเท่าตัวแล ้วก็ขาย เพราะมัน ่ ุ ้นในดวงใจ ไม่รู ้จะเก็บไว ้ทําไม” ชว่ งทีร่ าคา SHIN-W1 ขึน ไม่ใชห ้ มา ี่ ยักษ์ ก็ขายทิง้ กันหมด มีเพียงเสย ี่ ปู่ คน ประมาณ 100% แล ้ว กลุม ่ เสย เดียวทีไ่ ม่ยอมขาย ยังกอดไว ้แน่น 30 ล ้านหุ ้น เพราะมองว่าอนาคตตัวนี้ ่ ยูอ ต ้องดีแน่ “ชว่ งราคา 7-8 บาท (เจ ้ามือ) มัน “กดราคา” แชอ ่ ย่างนัน ้ 4 เดือนเต็มๆ ไม่ยอมให ้ขึน ้ พอปู่ ขายหมด มันลากขึน ้ ไป 24.80 บาท ้ ั ดาห์) เท่านัน ื่ !!!” ใชเวลาแค่ 2 เดือนกว่า (10 สป ้ เอง…วิง่ เหลือเชอ (ข ้อสงั เกตมีอยูว่ า่ ก่อนหน ้าทีห ่ ุ ้น SHIN-W1 จะวิง่ ขึน ้ รอบใหญ่จากชว่ ง ราคา 7-8 บาทขึน ้ ไปทําจุดสูงสุดของรอบที่ 24.80 บาท หุ ้นตัวนีถ ้ ก ู ั ดาห์ ระหว่างทีห “กด” ไม่ให ้ขึน ้ นานถึง 17 สป ่ ุ ้นถูกกดไม่ให ้ขึน ้ มีจด ุ สงั เกตคือ “วอลุม ่ หาย” (วอลุม ่ ลดลงอย่างต่อเนือ ่ ง) ขณะทีร่ าคาหุ ้นไม่ ลง มีลักษณะ “ไซด์เวย์” ออกด ้านข ้าง อยูใ่ นกรอบ 6.25-10.30 บาท แต่โดยเฉลีย ่ แล ้ววิง่ อยูใ่ นกรอบ 7-8 บาท) ี่ ยักษ์ บอกว่า จากประสบการณ์ครัง้ นัน เสย ้ สรุปว่า ทุกคนเฉียดรวยกัน หมด รายใหญ่เขากดดันให ้คนทีเ่ ล่นหุ ้นตัวนีอ ้ ด ึ อัดมาก (ยิง่ ถือหุ ้นมาก ยิง่ กดดัน) พอรวบรวมหุ ้นได ้มากพอก็ “ลากราคา” ขึน ้ ไปเลย นีค ่ อ ื จังหวะชวี ต ิ ทีน ่ ักเล่นหุ ้นทุกคนต ้องเจอ

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 79 ~

ี่ ยักษ์ขยาย สว่ นสาเหตุวา่ ทําไม! ถึงเลือกมาลงทุนวอร์แรนท์ตัวนี้ เสย ความว่า เดิมทีหุ ้นแม่ SHIN เคยอยูท ่ ี่ 17 บาท ประมาณชว่ งเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2545 ตัวลูก SHIN-W1 เข ้ามาเทรดครัง้ แรกอยู่ แถว 4 บาทกว่า แล ้วตัวแม่ SHIN ถูกกดลงมา 10 บาท (ตลอดชว่ งไตร มาส 4 ปี 2545) แล ้วมันกลับขึน ้ ไป 17 บาทอีกครัง้ ชว่ งเดือนพฤษภาคม 2546 แต่ลก ู มันยังอยูแ ่ ถว 2.7-2.8 บาท “แสดงว่าแม่มันไปแล ้ว แต่ลก ู ยังไม่ไป พวกเราก็ “จับจุด” ตรงนี้ แล ้วมาเล่นกันขึน ้ ไป 7-8 บาท รอบ นัน ้ ราคาแม่ SHIN อยูท ่ ี่ 17 บาท ราคา SHIN-W1 อยูแ ่ ถว 2.7-2.8 บาท แปลงสภาพทีร่ าคา 20.50 บาท อีกจุดหนึง่ จํ าได ้ว่า “คุณบุญคลี ปลั่งศริ ”ิ อดีตประธานเจ ้าหน ้าทีบ ่ ริหาร ิ คอร์ปอเรชน ั่ เขาเคยออกมาให ้ข่าวว่า ตัว SHIN-W1 แปลง บมจ.ชน ั ญาณ” ล่วงหน ้า” สภาพเป็ นหุ ้น SHIN ได ้แน่ นีก ่ ็เป็ นการ “สง่ สญ ั ญาณจาก “ผู ้มีอํานาจ” (ในบริษัท) ถือว่ามี ประเด็นเรือ ่ งการสง่ สญ ี่ ยักษ์ยกตัวอย่างกรณีของ ความสําคัญไม่น ้อยต่อทิศทางการลงทุน เสย หุ ้น SCB-C1 ให ้ฟั ง หุ ้นตัวนี้ “เจ๊ง” กันอือ ้ สมัยก่อนเล่นเก็งกําไรกันทัง้ กลุม ่ โดยเฉพาะเล่นเก็งข่าว “ต่ออายุวอร์แรนท์” ตอนนั น ้ “ดร.บัณฑิต นิจถาวร” (จากแบงก์ชาติ) มาพูดว่าจะยืดอายุ แต่ “ดร.สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ ” (รมว.คลัง) บอกไม่ยด ื เกมจบเลย เพราะทัง้ พอร์ตเล่นกันแต่ตัว นี้ วอร์แรนท์ อีกตัวหนึง่ ที่ “เจ็บ” กันสมัยก่อน ก็ตัว BANPU-W ของ ี่ ยักษ์เล่าว่า เจ ้าของรับไปคนเดียวหมด “ตระกูลว่องกุศลกิจ” เสย ประมาณปี 2541 (ชว่ งวิกฤติเศรษฐกิจ) ราคาหุ ้น BANPU อยูแ ่ ถว 1314 บาท ราคา BANPU-W ชว่ งทีใ่ กล ้จะหมดอายุถก ู ทุบจาก 1.20 บาท ลงมาเหลือ 0.20 บาท เจ ้าของเก็บของดีไปหมด เอาไปแปลงสภาพที่ ราคา 10 บาท “กําไรอือ ้ ” “เขาเก็บ BANPU-W ออกไปหมด…ไม่ปล่อย กลับมา แล ้วทําให ้วอร์แรนท์ทเี่ หลือ (ทีห ่ มุนเวียนอยูใ่ นตลาด) “ไม่มค ี า่ ” สุดท ้ายรายย่อยไม่มเี งินแปลงสภาพ ก็ต ้องเท BANPU-W ราคาถูกให ้ เขาหมด ถ ้าคุณไม่รบ ี ขายวันนี้ พรุ่งนีต ้ กอีก ถ ้าถือไว ้ก็ต ้องหาเงินอีกหุ ้น ละ 10 บาทไปแปลงสภาพ ไม่มใี ครมีเงิน ก็เหมือนกับ BAY-W1 เจ ้าของเขาได ้เปรียบ เขาขายแม่ (BAY) แล ้วมาเก็บลูกไปแปลงสภาพที่ ี่ ง ยิง่ ราคา 12 บาท เขามีหุ ้นเท่าเดิม ได ้กําไรสว่ นเหลือ ่ มไปแบบไม่เสย เป็ นขาขึน ้ …ยิง่ กําไร (ทีผ ่ า่ นมาต ้นทุนแปลงสภาพ 12 บาท + ราคา ี่ ยักษ์ให ้ข ้อสังเกตว่า วอร์แรนท์ BAY-W1 ยังตํา่ กว่าราคาแม่ BAY)” เสย ทีร่ าคาแปลงสภาพ “ตํา่ กว่าหุ ้นแม่” ยิง่ เหลืออายุน ้อย เจ ้ามือยิง่ กดราย กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 80 ~

ย่อยให ้ปล่อยหุ ้นออกมา เพราะเขารู ้ว่าไม่มเี งินไปแปลงสภาพแน่ เขาก็ ื้ ราคาถูกเอาไปแปลงสภาพเอง บีบซอ

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 81 ~

บทอวสาน ั วชริ พงศ”์ “สุดยอด…วิชย ี่ ยักษ์ ” วิชย ั วชริ พงศ ์ การนํ าเสนอ Story ชวี ต ิ และความสําเร็จของ “เสย ก็เดินทางมาถึง “ปลายทาง” ตามวาระแห่งความพอดี (ฉบับสุดท ้าย วันที่ 19 ตุลาคม 2550 วันครบรอบ 20 ปี เต็มของเหตุการณ์ Black ิ้ 27 ตอนกับอีก 1 Monday) ไม่มงี านเลีย ้ งใดทีไ่ ม่เลิกรา รวมทัง้ สน บทสรุปของ “สุดยอดวิชา” ความเป็ น “สุดยอด” ของนั กเล่นหุ ้นธรรมดาๆคนหนึง่ ทีล ่ งทุนจาก เงินทุน 2 ล ้านบาท แล ้วประสบความสําเร็จจนมีเงินนับ “พันล ้านบาท” จาก “ต ้นกล ้า” ฝ่ าแดด…ต ้านฝน จนเป็ น “ไม ้ใหญ่” ขอคารวะด ้วยจิตศรัทธาว่า “ไม่ธรรมดา” ก่อนจากลา “ถนนนักลงทุน” ขอรวบรวมคําพูดและวลีเด็ดๆจากกูรูหุ ้นระดับประเทศท่านนี้ ถ่ายทอด เป็ น “ยอดวิชา” หวังให ้ไป “ผลิบาน” ในความคิดของนักลงทุน เติบโต ื สานสร ้างความมั่งคั่งเรือ เป็ นต ้นไม ้ใหญ่ สบ ่ ยไป ตัง้ แต่ตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 27 มีวลีเด็ดๆ ทีน ่ ่าสนใจดังนี้  ตอนที่ 1 เงินนีม ่ ันแปลก เงิน 1 ล ้านบาทคุณจะเพิม ่ ให ้เป็ น 2 ล ้าน บาท ชว่ งนีจ ้ ะยากมาก แต่จาก 2 เพิม ่ เป็ น 4 เริม ่ ง่าย จาก 4 เพิม ่ เป็ น 8 ยิง่ ง่ายกว่า…นีเ่ รือ ่ งจริง  ตอนที่ 2 ถ ้าในโลกนี้ ใครได ้อะไรมาง่ายๆก็ยากทีจ ่ ะรักษาให ้มันอยู่ กับเราได ้อย่างยั่งยืน  ตอนที่ 3 หุ ้นจะเป็ นขาขึน ้ “ราคา” และ “ปริมาณ” จะต ้องเคลือ ่ นไป ในทิศทางทีส ่ อดคล ้องกัน ื้ แล ้วราคาไม่ขน  ตอนที่ 4 ถ ้าเราเลือกหุ ้นพี/อี ตํา่ พืน ้ ฐานดี แต่ซอ ึ้ …มี แต่ลง แสดงว่าความคิดของเรา “ผิด” คุณต ้องเปลีย ่ น “อย่าดันทุรัง” ้  ตอนที่ 5 สมัยทีย ่ ังเล่นหุ ้นไม่เก่ง วิธท ี ผ ี่ มใช…จะลอกข ้อสอบคนเก่ง แต่ระหว่างทีเ่ ราลอกข ้อสอบเขา เราก็ต ้องพัฒนาตัวเองตามให ้ทัน

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 82 ~

 ตอนที่ 6 ในการเล่นหุ ้นให ้ชนะตลาด เราต ้องพายเรือตามนํ้ า อย่า ี่ งสูง” ทีจ พายเรือทวนนํ้ า เพราะการ “ฝื นกระแส” จะทําให ้เรา “เสย ่ ะ ขาดทุน ื้ หุ ้นให ้ได ้กําไร เราต ้องกล ้าไป  ตอนที่ 7 จากประสบการณ์ 20 ปี จะซอ จ่ายตลาด “ตอนประมาณ ตี 5″ หรือ อีก 1 ชวั่ โมงฟ้ าจะสว่าง…ผีไม่ม ี ิ กับ “วิกฤตการณ์”  ตอน ที่ 8 วิธก ี ารเอาตัวรอดในชว่ งทีต ่ ้องเผชญ ทางเดียวทีจ ่ ะทําให ้เรา “รอด” คือ การตัดนิว้ (Cut Loss) ยอมขาดทุน รักษาชวี ต ิ  ตอนที่ 9 ความลับของเงินจะเติบโตก็เฉพาะกับคนทีร่ ู ้จักใชมั้ น เมือ ่ ถึงเวลาอันเหมาะสม  ตอนที่ 10 การเล่นหุ ้นเพือ ่ หวังกําไร 3-5% เป็ นการลงทุนทีม ่ โี อกาส ิ ใจซอ ื้ -ขายบ่อย โอกาสผิดพลาดจะ “รํ่ารวย” ได ้ยาก!!! เพราะการตัดสน สูง  ตอนที่ 11 คําศัพท์ของนั กเล่นหุ ้น เขาบอกว่า “ลูกยังเล็กอยู”่ เราจะ พลาดไม่ได ้ หมายความว่าหุ ้นตัวนี้ “อันตราย” เราต ้อง Cut Loss ทิง้  ตอน ที่ 12 ในจังหวะทีห ่ ุ ้นเป็ นขาขึน ้ เราต ้อง Let the Profit Run ปล่อยให ้กําไรวิง่ เต็มสตีม เมือ ่ ไรทีร่ าคาเริม ่ ปรับฐานลงมาพร ้อมวอลุม ่ เรา ต ้องรีบล ้างพอร์ตออกไป  ตอนที่ 13 ท่องเอาไว ้เลย “วอลุม ่ พีค” คือ “ราคาพีค” และถ ้าหุ ้นปรับ ฐานแล ้ว “รีบาวด์” แต่ไม่ทํา “นิวไฮ” ใหม่…”มันต ้องลง”  ตอนที่ 14 ถ ้าหุ ้นเป็ น “ขาลง” แล ้ว “วอลุม ่ หาย” นีเ่ ป็ นตามธรรมชาติ ั แต่ถ ้าหุ ้นเป็ น “ขาขึน ้ ” แล ้ว “วอลุม ่ หาย” นีม ่ ันผิดกฎธรรมชาติ ให ้สงสย ไว ้ก่อนว่า “มันกําลังจะวิง่ ” ั ผมถ ้าอะไรทีไ่ ม่แน่ใจเต็มร ้อย ผมจะเข ้าไปลงทุนด ้วย  ตอนที่ 15 นิสย เงินก ้อนน ้อยๆก่อน ยิง่ ถ ้าเป็ นหุ ้นเก็งกําไร จะเล่นเป็ นรอบ จะไม่ทม ุ่ สุด ตัว และไม่ถอ ื ยาว ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 83 ~

 ตอนที่ 16 คําว่า “ข่าวลือ” คุณต ้องแอบพูดในที่ “ลับ” ถ ้ามากระจาย ให ้มหาชนรับรู ้…มาบอกนั กข่าว แสดงว่า “จบรอบ” แล ้ว…คุณต ้องทิง้ ื้ น ้อยๆ เกาะตู ้เย็น หาค่า  ตอนที่ 17 ถ ้าจะเล่น “หุ ้นปั่ น” เราต ้องซอ กับข ้าวได ้ แต่อย่าไปเล่นแรง อย่าไปทุม ่ เดีย ๋ วเจ ้ามือมันจะโยนหุ ้นใสเ่ รา  ตอนที่ 18 กรณีทห ี่ ุ ้นจะปรับตัว “ลงแรง” วอลุม ่ มักจะทํา “พีค” ก่อน ่ บบไม่ลม ให ้สงั เกตว่ารายย่อยจะแห่เข ้าใสแ ื หูลม ื ตา เวลาทีห ่ ุ ้นปรับตัวมัน จะ “ลงลึก”  ตอนที่ 19 ในชว่ งของการสะสมหุ ้น ถ ้าเป็ น “หุ ้นดี” ให ้สงั เกตฝั่ ง Bid จะน ้อย แต่ฝั่ง Offer จะเยอะ ภาวะอย่างนีค ้ อ ื ชว่ งทีด ่ ัชนี SET ประมาณ ตี 4 ตี 5 คนยังเล่นหุ ้นไม่เต็มตัว เขาจะรอรับ แต่ไม่ไล่ราคา ี ประธาน” เขาเป็ นเจ ้าของคอร์ทแบดมินตัน อยูแ  ตอนที่ 20 “เฮย ่ ถว ถนนบางรัก ฉายาเขาคือ “พญาอินทรี” ถ ้าวันไหนทีพ ่ วกเรา “เละ” หรือ ื้ หุ ้น “เจ๊ง” กันหมด เขาจะบินมาเลย…เขาจะมาซอ  ตอนที่ 21 การอ่านอารมณ์ตลาด ถ ้า “รายย่อย” สงบเสงีย ่ มเจียมตัว “ฝรั่ง” ไม่เข ้า บอกได ้เลยว่า เล่นหุ ้นไม่ได ้ตังค์ ถ ้าจะเล่นหุ ้นได ้กําไร รายย่อยต ้องมีจด ุ มั่นใจ นักเก็งกําไรแห่กน ั เข ้ามาเล่นตามนํ้ า ตลาดแบบ นี้ “ได ้ตังค์” ิ ใจ  ตอนที่ 22 ถ ้าเราเทรดหุ ้นทุกวัน สมองมันไม่มจ ี ด ุ คิด การตัดสน บ่อยมันพลาดได ้ง่าย คุณต ้องรอจังหวะ รอให ้เครือ ่ งมือทางเทคนิค ื้ ยืนยัน แล ้วทุกคนเริม ่ กลัวกันหมด ตรงนัน ้ คือจุดทีป ่ ลอดภัยทีส ่ ด ุ ซอ ่ ี๊ บเอาไว ้ เสร็จก็ใสป  ตอนที่ 23 ถ ้าคิดจะ “สร ้างราคาหุ ้น” แล ้วไม่ให ้วงแตก มือทําหุ ้นที่ ี เขาจะบอกเจ ้าของหุ ้นว่า คุณต ้องโอนหุ ้นมาให ้ก่อน แล ้ว เป็ นมืออาชพ ต ้องเอาเงินมาให ้ด ้วย…ล ้านเปอร์เซ็นต์เลย ถึงจะสําเร็จ !!!

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 84 ~

 ตอน ที่ 24 พูดตรงๆผมเคยเล่นหุ ้นปั่ น วันทีผ ่ มขายหมด บางคนไม่ได ้ ี เพือ ี น ้องไปก็หลายคน สุดท ้ายมันไม่ได ้ ขาย ผมเสย ่ นไปก็หลายคน เสย ื่ ผมส!ิ !! อะไรขึน ้ มา มันไม่คุ ้มหรอก…เชอ  ตอนที่ 25 วิธก ี ารลงทุนแบบ “แวลู อินเวสเตอร์” สว่ นตัวมองว่า “มัน ี่ ง” บางทีหุ ้นลงก็ต ้องถือ เพราะคุณคิดว่าพืน เสย ้ ฐานมันไม่เปลีย ่ น เดีย ๋ ว ี มันก็ต ้องกลับมา แต่เมือ ่ ไรล่ะ!! ถ ้าคุณไม่ Cut Loss ตอนหุ ้นลง มันเสย โอกาส  ตอนที่ 26 ลักษณะตลาดหุ ้นทีแ ่ กว่งตัวออกด ้านข ้างและไม่มข ี า่ วดี อะไรใหม่ๆเข ้ามาในตลาด คนทีเ่ ล่นหุ ้นแล ้วได ้ตังค์ ต ้อง “เล่นรอบ” คือ เล่นหุ ้นแบบ “ปิ งปอง” จะได ้เปรียบ แต่อย่าไปทุม ่ เทอะไรกับมันมาก  ตอนที่ 27 วอร์แรนท์ทรี่ าคาแปลงสภาพ “ตํา่ กว่าหุ ้นแม่” ยิง่ เหลือ อายุน ้อย เจ ้ามือยิง่ กดรายย่อยให ้ปล่อยหุ ้นออกมา เพราะเขารู ้ว่าไม่ม ี ื้ ราคาถูกเอาไปแปลงสภาพเอง เงินไปแปลงสภาพแน่ เขาก็บบ ี ซอ

เรียบเรียงโดย พีร ์ บุญชนะวิว ัฒน์ https://www.facebook.com/WizardKidTrader

ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 85 ~

ี่ ย ักษ์" ขอปักธงเป็นแคมเปอร์ "เสย ื้ หุ ้นอะไร ผมก็จะถามเขากลับว่า คุณรู ้มัย "เวลาคนถามผมว่า จะซอ ้ หุ ้นตัว นีม ้ ก ี ําไรเท่าไหร่ พืน ้ ฐานของหุ ้น เจ ้าของหุ ้นเป็ นไง หุ ้นมีจด ุ ขาดทุน ตรงไหน คุณรู ้แล ้วหรือยัง ถ ้าคุณยังไม่รู ้ คุณไปดูกอ ่ นแล ้วค่อยมาถาม ี ผมเน ้นมากเลย "เสย ี่ ยักษ์ " ผมดีกว่า คือผมอยากให ้ทุกคนเป็ นมืออาชพ ื่ จริงของเขา "วิชย ั วชริ พงศ"์ นักเล่นหุ ้นขาใหญ่ชอ ื่ ดัง ทีม ชอ ่ ักถูก นักเล่นหุ ้นรายย่อยสอบถามถึงหุ ้นทีเ่ ล่น เพือ ่ หวังจะเกาะกระแสเก็งกําไร ี่ ยักษ์ บอกว่า การจะเล่นหุ ้นประสบความสําเร็จได ้ต ้องใช ้ ตามด ้วย เสย ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู ้ ซงึ่ แต่ละคนจะสําเร็จจากตลาดหุ ้น กันหลากหลายรูปแบบ และต ้องดูตัวเองเหมาะกับสไตล์ไหน เพราะ ความเป็ นจริงของตลาดหุ ้นนั น ้ ทฤษฎีกบ ั การปฏิบัตค ิ นละเรือ ่ งกันเลย ั่ เปลีย และการเล่นหุ ้นจะเป็ นเหมือนแฟชน ่ นตลอดเวลา ถ ้าจับทิศทางไม่ ถูกก็แพ ้ กางตําราเล่นหุ ้นยังแพ ้ " ื้ หนังสอ ื อ่านวิธเี ล่นหุ ้น หุ ้น ผมมาเล่นหุ ้นใหม่ๆ เปิ ดเล่นตามตําราเลย ซอ ั่ มันไม่ใช ่ เขาไปทะเลกันใส่ พี/อีตํา่ จะดี เล่นไปเล่นมาแพ ้ฮะ คือ แฟชน ั ้ แต่เราใสก ่ างเกงขายาวรองเท ้าบูต ไม่เข ้าท่าคล ้ายกับว่า กางเกงขาสน ี โอกาสชนะก็น ้อย ผมเล่นหุ ้นเป็ น คุณจะลงทุน แต่คณ ุ ไม่เป็ นมืออาชพ ื ไปซอ ื้ จากตึกตลาดปี "25-26 จากการอ่านหนั งสอ ิ ผมก็รอจนเกิด ตลาดการลงทุนจะสอนไว ้ว่า ทุกๆ รอบตลาดจะมีไครซส แบล็กมันเดย์ (ปี "30) ผม เข ้ามาลงทุนเลย ตอนนัน ้ ดัชนีตํา่ มาก แต่ด ้วย ่ อ ี กลัวเงินหมดมากกว่าได ้ จึงไม่กล ้าตัดสน ิ ใจ ความทีเ่ ราไม่ใชม ื อาชพ ตลอดเวลา ชว่ งนัน ้ เอาเงินมาลงทุน 2.5 ล ้านบาท ยุบไป 5 แสนบาท ี่ ปู่ รวยกันหมด" เมือ ึ ถอด คนอืน ่ เพือ ่ น เสย ่ ขาดทุนเงินหาย 20% ก็รู ้สก ้ ใจและกลับไปทํางานทีบ ่ ้านโรงงานเสนหมี ท ่ อ ี่ ยุธยา แต่ได ้ข ้อคิดจาก ้ มทีแ พีช ่ ายทีเ่ ป็ นหมอว่า "ได ้สูเต็ ่ ล ้วหรือยัง ของอย่างนีต ้ ้องมีการจ่ายค่า ั 10 เทอม" จึงตัง้ ใจว่าคนอืน ่ ทํางานกัน 8 ชวั่ โมง แต่ตัวเองจะขอทําซก ้ น 12 ชวั่ โมง จึงจุดประกายขึน ชวั่ โมง ถ ้ายังแพ ้ก็จะขอสูเป็ ้ มาทีละนิดๆ ้ ี่ ยักษ์ เล่าว่า เพือ จึงอยากจะเน ้นว่า "คนเราต ้องใชความพยายาม" เสย ่ น ของภรรยาเป็ นทันตแพทย์สนใจจะเล่นหุ ้นมาก เพราะไม่อยากทํางาน แล ้ว โดยหวังว่าขอแค่ทํากําไรเพียง 5-10% เอา แบบแค่เล่นๆ ซงึ่ คน กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 86 ~

สว่ นใหญ่จะคิดอย่างนีก ้ น ั เยอะมาก ซงึ่ ทางปฏิบัตจ ิ ริงๆ ตลาดหุ ้นไม่ได ้ที เล่นทีจริงด ้วยนะ เวลากินทีกน ิ รวบหมด ถึงแม ้จะบอกว่าขอเอากําไรแค่ น ้อยๆ แต่อก ี มุมหนึง่ มีเงาใหญ่ๆ ทีเ่ ขาไม่รู ้ว่าคุณจะเอามากหรือน ้อย ึ ามิมา มันรวบคุณหมดไม่ สว่ นใหญ่จะโดนแบบนีก ้ ันหมด เหมือนเวลาสน รู ้ตัว เจาะหาสไตล์เล่นหุ ้น ี่ ยักษ์บอกว่าการเล่นหุ ้นต ้องสไตล์ใครสไตล์มัน ซงึ่ ย ้อนกลับไปเมือ เสย ่ ี่ สองเด่นสุด ใครไม่เล่นหุ ้นเสย ี่ สองก็ไม่มท 10 กว่า ปี กอ ่ น ชว่ งนัน ้ เสย ี าง รวย เพราะเมือ ่ ก่อนยังไม่มก ี องทุน ไม่มส ี ถาบัน และต่างชาติไม่มาก แล ้วผู ้จัดการกองทุนเพิง่ จบใหม่ๆ ยังไม่มป ี ระสบการณ์ตลาดหุ ้นมาก ื้ หุ ้น พืน กองทุนซอ ้ ฐานเสร็จหมด แม ้แต่หุ ้นแบงก์ก็ไม่ขน ึ้ กัน แต่หลังเกิด ิ ผ่านมา 10 ปี ดัชนีลงมา 200 กว่าจุด รายย่อยแมลงเม่าตาย ไครซส หมด เหลือแต่คนเก่งๆ และกองทุนมีประสบการณ์มากขึน ้ ขณะที่ ต่างชาติใหญ่ขน ึ้ ดัชนีขน ึ้ มาเป็ น 400 จุด ชว่ งนัน ้ มีหุ ้นพลังงานเข ้ามา อย่าง ปตท. ทีป ่ รับตัวขึน ้ หลายร ้อยเท่าในวันนี้ จุดเปลีย ่ นการลงทุน เกิดขึน ้ หลังตัง้ ข ้อสังเกตได ้ว่า หุ ้นรัฐวิสาหกิจ หรือหุ ้นมวลชน จะต่างกับ หุ ้นเอกชน ทีเ่ จ ้าของเข ้ามาแล ้วหวังเอาเงินออกไป ซงึ่ ไม่ใชร่ ะดมเงิน ื่ ลองไปดูหุ ้นปั่ นแต่ละตัว พอมีหุ ้น ตรงอย่างทีต ่ ําราว่ากัน ถ ้าไม่เชอ พลังงานเข ้ามา เลยจับตาลงทุนหุ ้นนีเ้ ลย อย่าง ปตท.เปิ ดจองที่ 35 บาท ชว่ งนัน ้ ไปจองทีต ่ า่ งจังหวัดเลย เพราะคนเล่นหุ ้นน ้อย ก็ขอเบอร์ 1 ื่ ซงึ่ ได ้หุ ้น ปตท. มา 7 แสนหุ ้น แต่ตอนหุ ้น ทุกๆ อําเภอ อําเภอละ 1 ชอ เข ้าตลาดหุ ้นก็มแ ี รงเทขาย จากรายย่อย โดยเขย่าราคาจน ปตท. เหลือ 28.75 บาท เพราะรายใหญ่เขาไม่ให ้ได ้กําไรไปง่ายๆ "ผมก็ขายนะ แล ้วนํ าเงินไปเล่นหุ ้นอืน ่ เรือ ่ ยๆ แต่พอ ปตท.ขยับราคาถึง ื้ ปตท.จริงๆ จังๆ อีกครัง้ ที่ 70 บาท ที่ จุดจุดหนึง่ เริม ่ ดีขน ึ้ ผมก็สงั่ ซอ พูดตรงนี้ เพราะอยากโฟกัสว่า ต ้องเล่นหุ ้นดีมพ ี น ื้ ฐาน ซงึ่ ตอนนัน ้ ขึน ้ มา 190 บาท รอบแรก ผมยังไม่ขายเลย ถ ้าคุณจะประสบความสําเร็จใน ตลาดหุ ้น คุณต ้องถือยาวให ้ได ้ แต่โดยธรรมชาติของตลาดมันเย ้ายวน ทําให ้อยากกําไร นีค ่ อ ื สไตล์ เรามาเล่นหุ ้นมวลชน มี 2 ตัว ปตท. กับ ปตท.สผ. เพราะเป็ นหุ ้นมหาชน" "ตัง้ แต่นัน ้ มา พอร์ตใหญ่จะมีหุ ้นพลังงาน ผมสําเร็จจริงๆ เลยจาก ปตท. ึ คูใ่ จ อย่างชว่ งตลาดหุ ้นขึน และ ปตท.สผ. เป็ นหุ ้นขุนศก ้ แรงรอบทีผ ่ า่ น มา โชคดีทจ ี่ ับทิศทางตลาดถูก ทีห ่ น ั มาเล่นหุ ้นเกีย ่ วกับคอมโมดิตอ ี้ งิ กับ ั่ ปั จจุบัน คุณต ้องเล่น ราคาตลาดโลก ก็เลยเล่นหุ ้นเพียง 2 ตัว นี้ แฟชน ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 87 ~

หุ ้นตามสถาบันต่างชาติ กองทุน คุณต ้องเล่นหุ ้นแบบนีถ ้ งึ จะชนะได ้ คุณ จะยังไปติดเล่นหุ ้นปั่ นเดิมไม่ได ้แล ้วนะ เพราะปั่ นก็แปลว่า ไม่จริง ของ ี่ ยักษ์ก็ยอมรับว่า ไม่จริง ปั่ นขึน ้ มาตีฟองขึน ้ ไปเรือ ่ ยๆ" ทฤษฎีหา่ นบิน เสย ในชว่ งเกิดปั ญหาซับไพรมมองผิดว่าจะเป็ นเรือ ่ งใหญ่ จึงได ้หยุดเล่น ทํา ให ้ไม่มห ี ุ ้นอยูใ่ นพอร์ตเลย ตอนหลังจึงมาวิเคราะห์เห็นวอแรนบัฟเฟด ื้ หน่วยลงทุนราคาถูก ก็สะท ้อนว่าความ กล ้าเข ้ามาตัง้ กองทุนแล ้วรับซอ ี หายน่าจะจบทีจ เสย ่ ด ุ ๆหนึง่ จึงได ้ข ้อคิดว่า เวลาเกิดวิกฤตจากแอ็กซ ิ เดนต์ ตลาดหุ ้นจะฟื้ นตัวกลับได ้เร็ว ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจทีต ่ ้องใช ้ เวลาฟื้ นตัวนานกว่า จึงได ้เปลีย ่ น แปลงมุมมองทันที เผอิญหุ ้นทั่วโลกก็ ขึน ้ ซงึ่ ตาม "ทฤษฎีหา่ นบิน" ถ ้าห่านตัวหนึง่ บินขึน ้ ไป เดีย ๋ วห่านตัวอืน ่ ก็ จะบินตาม พอห่านตัวไหนจอดก็จะจอดลงกันทัง้ ฝูง ่ าง "หลังๆเราติดตามทฤษฎีหา่ นบิน พอห่านเริม ่ บินเราก็บน ิ ด ้วย ไม่ใชบ ่ ํ้ าอยู่ บางคนบอกอย่าไปเล่นหุ ้นตัวใหญ่ๆ เลย ทีจ ่ ะ คนยังแชน ่ ริงไม่ใชน ผลตอบแทน ปตท.สผ. 20% เลยใน 2 อาทิตย์ชว่ งนัน ้ ต ้องมองภาพ ใหญ่ให ้ออกว่า ราคานํ้ ามันโลกขึน ้ แน่ถงึ 90 เหรียญ/บา รเรล แล ้วกราฟ ของนํ้ ามันชวี้ า่ กําลังเริม ่ ตัดขึน ้ เผอิญเราวิเคราะห์ถก ู ตอนนัน ้ มีคนอืน ่ ชวนเล่นหุ ้นตัวนั น ้ ตัวนี่ แต่ผมไม่เล่น พวกหุ ้นเล็กหุ ้นปั่ นการเมืองก็เคย ั ผมชอบถือหุ ้นยาว ถ ้าได ้กําไรน ้อยๆ ไม่เอา เล่นแล ้ว โดนหมด นิสย ่ อ ื้ มาจับขายเลย มันต ้องเลีย เลีย ้ งหมูต ้องเลีย ้ งให ้อ ้วนๆ ไม่ใชซ ้ งทีเดียว 90 กิโลเลย กําไรก็ต ้องเยอะๆ ถึงจะชนะ ผมไปเล่นพวกนัน ้ ผมขาดทุน ตลอด" ทีส ่ ําคัญการเล่นหุ ้นอย่างน ้อยต ้องมองภาพใหญ่ให ้ออก อย่าง เวลาเศรษฐกิจในประเทศไม่ด ี ถ ้าจะเล่นหุ ้นคุณต ้องเล่นหุ ้นทีอ ่ งิ กับราคา ิ ค ้าโลก เชน ่ หุ ้นนํ้ ามัน เดินเรือ เพราะไม่มใี ครกดหรือกําหนดราคา สน ิ ค ้าโลกได ้ เสย ี่ ยักษ์ มองว่า การเล่นหุ ้นในตลาดจะต ้องใชฝี้ มอ สน ื 70% ึ ษาจริงๆ มีโอกาสชนะแน่ จึงอยากจุด โชคชะตา 30% ซงึ่ ถ ้าทุม ่ เทศก ประกายว่า ตลาดหุ ้นมีโอกาส แต่คนสว่ นใหญ่ไม่รู ้ว่า จะเล่นหุ ้นยังไง จึง ิ ค ้าทีจ ื้ เก็บ ซงึ่ พอเปิ ด ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ให ้คิดว่าตลาดหุ ้นเป็ นสน ่ ะซอ ิ ค ้าเข ้าร ้านตัง้ แต่เข ้าเพือ ร ้านโชห่วย ควรจะจ่ายสน ่ ไว ้ขาย ซงึ่ ตอนเชา้ ของตลาดหุ ้นก็คอ ื ชว่ งทีร่ าคาหุ ้นลงมากแล ้วไม่คอ ่ ยมีคนเข ้ามาเล่น จะ ื้ หุ ้น จนกระทั่งมีของเต็มร ้าน ก็ให ้รอจังหวะจ ้องขายของ เป็ นจังหวะซอ ิ กัน ก็มองหาซอ ื้ ของเข ้าร ้านได ้ ซงึ่ อยากให ้คิด ออก แต่วันไหนเขาไม่ฮต ื้ หุ ้นตัง้ แต่เชาตี ้ 4 ตี 5 เป็ นหลักการค ้าอย่างนีเ้ วลาเล่นหุ ้น "ปกติผมจะซอ เนือ ่ ง จากทุกคนบอกว่า ตลาดหุ ้นผีดุ แล ้วคนเจ๊งหุ ้นก็เพราะเจอผี ซงึ่ คําพูดตรงนีห ้ มายถึง ปกติราคาหุ ้นจะมีรอบวัฏจักรขึน ้ แล ้วก็ลง ดังนัน ้ ถ ้า ื้ หุ ้นต ้องซอ ื้ ก่อนคนอืน จะซอ ่ ตัง้ แต่ต ี 4 ตี 5 เพราะ เป็ นชว่ งทีห ่ ุ ้นราคาถูก กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 88 ~

ื้ หุ ้นในชว่ งบูมๆ ก็เท่ากับ คนทีเ่ จ๊งเขาขายออกมากันแล ้ว แต่ถ ้าเข ้ามาซอ ื้ หุ ้นตอนชว่ งทีข ิ ธิเ์ จอผีหลอกได ้ เพราะ ว่าเข ้ามาซอ ่ น ึ้ ไปสูง อย่างนีม ้ ส ี ท ตลาดหุ ้นอยูใ่ นชว่ งใกล ้ชว่ งเวลาตี 2 ตี 3 แล ้ว จําไว ้เลย เล่นหุ ้นต ้องมี คนตาย" ขอปั กธงเป็ นแคมเปอร์ ี่ ยักษ์ ยอมรับว่า เวลาเล่นหุ ้นจะเครียดและจริงจัง และใชสมาธิ ้ เสย อย่าง มาก จะเงียบเลยในห ้องเทรดของตน เพราะถ ้าวันไหนเล่นหุ ้นไม่จริงจังก็ จะแพ ้ ซงึ่ บางทีหุ ้นลงทําอะไรไม่ได ้ แต่ตรงนีย ้ ังไม่เครียดเท่าหุ ้นขึน ้ เพราะต ้องมานั่ งวางแผนจะเล่นอย่างไรดี และต ้องเปิ ดตําราเล่มไหนมาสู ้ ซงึ่ เป็ นเรือ ่ งยากจริงๆ และเวลาเล่นหุ ้นกลับบ ้านแล ้วจะต ้องจดไดอะรี่ เขียนกลยุทธ์ไว ้ว่าเล่นหุ ้น วันนีแ ้ พ ้เพราะอะไร เก็บเป็ นตําราเลย "อย่างเมือ ่ 2-3 วัน ผมเก็บไดอะรีเ่ ล่มเก่ามาอ่าน เพราะหุ ้นทีเ่ ล่นมันเข ้า ึ เหมือนเคยแพ ้มา คือ ในชว่ งหุ ้นขึน ทางเดิม ก็รู ้สก ้ มา 20% ปตท.สผ. ขึน ้ มา 20% ผมต ้องทํายังไงดี ในตําราผมเขียนเลย ถ ้าในระยะเวลาอัน ั ้ เมือ สน ่ ไหร่ทห ี่ ุ ้นขึน ้ มาถึง 20% ให ้ ทยอยขายทิง้ นีห ่ มายถึงตําราของ ึ แต่ละคน อย่างน ้อยไดอะรีจ ่ ะมีเร็กคอร์ดสว่ นตัว คุณจะได ้จําความรู ้สก ี เปรียบนะ ดีทผ มันเสย ี่ มรีบกลับไปดู ถ ้าขึน ้ มาเร็วๆ ขนาดนี้ ต ้องทยอย ขายดีกว่า ผมเลยขายไปเรือ ่ ยๆ จนหมด แต่ถามว่าปรับตัวลงจะเล่นอีก ไหม ก็เล่นอีก ตอนนีร้ อปรับตัวลงอยู"่ ี่ ยักษ์บอกว่า "พอร์ตตอนนีส สําหรับขนาดพอร์ตลงทุน เสย ้ งู สุดแล ้ว บอก ้ ้ใช ้ ไม่ต ้องคิด แค่วา่ มีเยอะละกัน ผมมีอส ิ ระภาพทางการเงิน อยากใชได มากวันนี"้ ทีผ ่ า่ นมาชว่ งเล่นหุ ้นใหม่ๆ พอพอร์ตโตขึน ้ จะบอกครอบครัวว่า ื้ รถเบนซ ์ ซงึ่ ก็สามารถทําได ้ตามเป้ า ซงึ่ หากพอร์ตโตถึง 100 ล ้านจะซอ ื้ รถสปอร์ต ในทีส จะตัง้ เป้ าใหม่วา่ ถ ้าถึง 300 ล ้านบาท จะซอ ่ ด ุ ก็ทําได ้ ี ดง 20 ล ้านบาท ซงึ่ ตัง้ เป้ าว่าถ ้าพอร์ต และทีอ ่ ยากได ้คือรถเฟอร์รารีส ่ แ ื้ แล ้วก็ได ้จริงๆ ได ้ 600 ล ้านบาท ก็จะซอ ่ ะบอกว่าฟุ่ มเฟื อย แต่จะบอกว่า เวลามีกําไรเล็กๆ น ้อยๆ "ทีพ ่ ด ู ไม่ใชจ อย่าไปใช ้ ให ้เก็บไว ้ก่อน เหมือนเลีย ้ งหมูให ้อ ้วนๆ หรือต ้นไม ้เลีย ้ งไว ้ โตๆ ถึงค่อยแยกกระถางค่อยๆ ปล่อยให ้โตไปเรือ ่ ยๆ ก่อน ไม่ใชว่ า่ ตัด ิ ื้ นาฬกาเรื ดอกเลย ผมเห็นบางคนหนุ่มๆ เล่นหุ ้นมากําไร 3 ล ้านซอ อนละ 7 แสน ไม่ได ้ พอมีคอ ่ ยขยับจะดีกว่า แล ้วถามเราไปกู ้ได ้ไหม ก็ไม่ได ้ ี เล่นหุ ้นเสย ี่ งมากจริงๆ" วันนีถ ี่ ยักษ์เล่าว่า เพราะอาชพ ้ นนเล่นหุ ้นของเสย ได ้ปี นขึน ้ มาถึงยอดเขาลูกหนึง่ ทีพ ่ อใจแล ้ว ก็จะขอปั กธงตัง้ แคมป์ ตรงนี้ ั วชริ พงศ ์ วิชย


~ 89 ~

แล ้ว เพราะอยากพักผ่อนหาความสุข ซงึ่ ตอนนีก ้ ็มจ ี ัดสรรเงินไปลงทุน ทีด ่ น ิ ด ้วย บ ้านพักตากอากาศทีค ่ รบครันหลังใหญ่ "ชวี ต ิ ของคนมีหลากหลายรูปแบบ บางคนก็สต่ ู ้ อไป บางคนก็ไม่สู ้ พอแล ้ว สว่ นของผมก็เป็ นแคมเปอร์ ขึน ้ ถึงยอดเขาลูกนีก ้ ็พอแล ้ว อยาก พักผ่อน แต่ก็มบ ี างคนทีย ่ ังต ้องการจะปี นต่อไป พอเขาพักหายเหนือ ่ ย ก็ ปี นไปยอดเขาอืน ่ ๆ อีกอย่าง วันนีค ้ วามเป็ นนักฆ่าผมหายไป killer instint คุณ ต ้องมีนะ เมือ ่ ก่อนผมทําการบ ้านขยันตลอดเวลา แต่ตอนนี้ ่ ล ้วนะ รักสบาย เหลือแต่ชน ั ้ เชงิ แต่ความรู ้ใหม่ๆ เราไม่มแ ผมไม่ใชแ ี ล ้ว กลางคืนพวกเด็กหนุ่มเขาแชตในเซตเทรด แต่ผมไม่มแ ี ล ้ว ความสดไม่ ้ มี เมือ ่ ไหร่ทไี่ ม่มต ี รงนี้ คุณสูเขาไม่ ได ้" ี่ ยักษ์ ทงิ้ ท ้ายว่า ด ้วยอายุกว่า 50 ปี ก็ไม่ขออะไรมากไปกว่าเห็น เสย ความสุขความสําเร็จของลูกหลาน ซงึ่ ตอนนีก ้ ็มห ี ลานเข ้ามาเล่นหุ ้น ั 1 ล ้านบาท ประสบความสําเร็จ ต่อไปก็วา่ จะให ้ลูกลองเข ้ามาเล่นหุ ้นซก ให ้เข ้ามาเรียนรู ้หาประสบการณ์ในชวี ต ิ จริงๆ โดยเฉพาะในตลาดหุ ้นว่า ของจริงโหดร ้ายแค่ไหน

ํ หร ับ ขอขอบคุณ: http://www.bangkokbiznews.com/ สา บทความดีๆคร ับ

เรียบเรียงโดย พีร ์ บุญชนะวิว ัฒน์ https://www.facebook.com/WizardKidTrader

กูรห ู น ุ ้ พ ันล้าน


~ 90 ~

THANK YOU

ั วชริ พงศ ์ วิชย

กูรูหุ้นพันล้าน วิชัย วชิรพงศ์  
Advertisement