Page 1

ínwt"n t{tHíí

iaar Eurovisie Éohgí*stival =Eo

ffiuil De zoektocht naar ldol 3

Hoge bomen met Hans !íiegel


Zes

tienen gaan de strijd

aan met de overtollige kilo's,

Pas

vour

d4 ln het nieuwe AVRO-programmaVet!worden zes tieners gevolgd in hun strijd tegen de kilo's. De jongeren zijn geen uitzondering want in Nederland is ruim een op de acht kinderen te zwaar en lijdt tien procent aan extreem

overgewicht, oftewel obesitas. Omdat er sprake is van een toename meer dan verdubbeld

Een

dik kind kan veel pro

blemen krijgen. Het kind zit niet alleen onpretrig in zijn vel en wordt vaak slachtoffervan pesterijen, maar de

-

kortademigheid en slaap stoornissen, hebben dikke kinderen een sterkverhoogd risico op een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en diabetes. Dikke kinderen worden bijna altdd dikke volwassenen en de voorspellingen zijn dan ook dat vetzucht volksziekte nummer 1 zal worden. De Wereld Gezondheids Organisatie - die onlangs

het aantal dikke kinderen is de laatste zo jaar

is de vraag wat de oorzaak is en wat er aan valt te doen.

bekendmaakte dat er in Europa jaarlijks 400.000 te dikke kÍnderen bijkomen spreekt van een wereldwijde epidemie.

lichamelijke gevolgen kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Naast gelwichtspijnen,

-

Bij ampervijf procent is me. dicijngebruik of een ziekte de oorzaakvan het overge wicht bij kinderen. Meestal komt het overgewicht gewoon voort uit een comb! natie van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. Anders gezegd: er gaan meer calorieën en vetten naar binnen dan het lichaam kan verbranden. Aan de ene kant moet dejeugd dus uriader achter de computer en televisie zitten en

meer buiten spelen en sporten. Aan de andere kant

moeten de tussendoortjes en snacks weer worden vervangen door drie reguliere maaltijden. Iets wat niet altij d meer vanzelfsprekend is. Vooral het ontbijt schiet er steeds vakerbij in en kinderen worden regelmatig naar school gestuurd met voorverpakte producten die vaak veel suikers bevatten. Na een slecht

oooro*orrq,

woontes en lichaamsbewe ging. Emstig overgewicht bij kinderen met te zware ouders komt zeven keervaker voor dan bij ouders zonder overgewicht. Goed voorbeeld doet dus goed volgen en het is belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te be ginnen. Het valt namelijk

ookvoor een kind niet mee om de overtollige kilo's er weer af te lrijgen.

ontbljt blijft

de trek in tussencloorties de hele dag aanwezig en zijn er de vette verleidingen.

tNilt u wetm of wv kinà doe dan de

te

zwaar is,

op www:uaeding*

cenfntmnL Hier een

De rolvan de ouders is zeer belangrij k voor een kind, ook als het gaat om eetge

t*

lnen zander

iná

u hps vnor

owgavídtt

Vet! .reality.maandag zo.oo Ned, z

rvnosoor'17


6cioren ' 15

augustus t976 Dokkum

Spteíel.ínq' Havo en diverse cutsussen aan de Media Academie

7r{ví,-íít*t*tíe, Sipke lan is getrouwd met

Willem

{crr{ère, Sipke Jan is bekend als

presentator van Zipzoo Coiirdinaat X en Museu mbende,

ln zooo werd

hij door vakgenoten onderscheiden met de Academy Award voor de beste nieuwkomer op televisie. Yanaf maandag z4 oktober

presenteert hij het programma Yet! bi;j de Avro,


,

*,...4

r_*=ffi

'Mijn moeder en

ik

# É

hebben geweld conversaties via MSN' Dat Sipke jan Bouserna iets bij de tv wilde gaan doen, wist hij át

hele leven. lnmiddels is de gedreven presentator ai

jaren op de buis met di'rerse

ieugdprogramma's. Met het programma Veil, zijn eigen

Enthousiasme voor het vak kaa SipkeJan nietworden ontzegd. Nog voordat het interview is begonnen, vertelt de Hilversumse presentator al honderduit over zijn nieuwe pro gramma VedHij heeft er duidelijk zin in. .Het wordt zo gaaf: zes veel te

vol schelden... ik blijf ze steunen en

dikkejongeren gaan de strijd aan

stimuleren.'

met de kilo's om hun droom te kunnen verwezenlijken. In eerste instantie is die droom afirallen, maar ze hebben allemaal ook een droom waarbij hun lichaam hen in de weg staat. Zo is er Bob die goed wil kun.

bedrijíXens Crossrned!a en zijn inzei voor Unicef heeft 5ipke Jan deze dagen een druk

bestaan. ,,lk vraag me vaak

aíoí

ik mijn ouders wel genoeg TEKSï: THEA TUSSEN {FC KLAP),

FOïo s: NtCO KRoON

nen breakdancen. Probleempje: hij weegÍ 106 kilo. En Sherida, die 108 kilo weegt, wil graag topstyliste worden. Ze wil zelf ook de klediag kunnen dragen die ze straks haar potentièle klanten advíseert. De kaudidaten moeten overigens binnen hun dromen ook zelf dingen rege. len. Degene die de hoogste score baalt en de beste inzet toont, kdjgt van ons een vette prijs waarmee hij

ofzlj een stap dichter bij die droom wordt gebracht. De kandidaten komen zichzelf gedurende het programma keihard tegen. Maar ikben niet alleen de presentator. Ze mogen tegen me schreeuwen en me de huid

Ondemernendiongdie SipkeJan kan zich goed inleven in zijn Veflkandidaten. Niet zozeer qua postuur - Sipke heeft niet veel vet aan zijn lijf - maar wel in het naja-

genvan een droom.

"Ikheb een duidelijk doel gehad in mijn leven: werken voor de televisie. Dat wilde ik van kinds af aan en dat is me ge. lukt. De laatste tijd realiseer ik me steeds meer dat ik een omgeving had waarin ik mezelf kon ontwikkelen. De mensen om me heen hebben me gesteund en gestimuleerd. Mede

dankzij hen ben ik geworden wie ik nu ben.'En daarbij doelt SipkeJan

evnoaooe

13


,,Ditis mijn ding. Hierin vind ik rust" vooral op zijn ouders. Zij gaven herr een preftige en veilige jeugd in het noorden van Friesland. vader is leraar op de "Mijn pedagogische academie, mijn moeder is

ven, het werk stopte aooit voor mij. Toch was het aiet alleen maar leuh waat ik heb eeu paar vewelende ewaringea met collega's gehad. Ik was 22, mijn collega's

huiswouw en ze schildertveel. Ikheb een

waren eenjaar of35 en zii gingen leuge*s overme vertellea- Heel naar.Waatom ze dat deden? Ik denk dat het kleine, schattige jongetje zich- in hun ogen-wel erg snel ontwild<elde. Of misschien kregen ze bepaalde dingen niet gedaan van me, dat kan ook. Enfin, ik bad 't er op een bepaald mome*t helemaal mee gehad. Ik dacht: als dit het is, ben ik weg. Ik had plannen om te emigteren naar ZuidAfrika. Verkeerde keus overigens; daar kun je niet langer dan zes weken bliiven." Niet laag na deze teleurstelling werd Sipke uitgekozen als nieuwe presentator v an frrutïIty' WeekjumaaL .Toen merkle ik pas: dit is mijn ding. Hierin vind ikrust. Met een team samen iets maken, dat vind ik het allerleukste. Als ik met mensen werk, ben ik op m'n best. Ik moet niet teveel met details bezig zijn, meer met de grote lijnen. Mensen en kinderen enthou-

vier jaaroudere broer, hij is makelaaren doet veel met binneahuisarchitectuur. Mijn jeugd was wij onbezorgd, al ben ik wel van basisschool gewisseld. Ik kon niet aarden op de gereformeerde schoolwaar ik op zaf Je móest zoveel en het was heel s*ak. Dat werkte niet voor mij. lk werd daar triest van. Mijn ouders hebben daar goed op gereageerd en me op eenjena-

planschool gezet. Daar lieten ze me wij; je mocbt zelf bepalen in welk tempo je dingen deed. Voormij was het geweldig. Ikwas een ondernemend jongetje en k$/am dus al snel op het idee om een playbackshow te organiseren tijdens de week-

sluiting op wijdagmiddag.Ik hing affiches op en kinderen meldden zich aan. Ik had mezelf natuurfjk al tot presentator gebombardeerd. Nadat ik de zezende playbackshow had georganiseerd en de achtste ookweerwilde presenteren, zei nota bene rnijn beste wiendje: 'llallo, er zijn ooknog andere kinderen...'Toen moest

ik

even wakker worden. Ik begreep het wel, maar vervolgens stal ik alsnog de show door mee te doen ais lori Spee met How

manytimes..."

ft$tYindsr Op

zijn zestiende was SipkeJan klaar met

de Havo en ook wel met Friesland. ,,Mijn

moeder schrok wel toen ik op m'n zestiende al het huis uitging, maar ik moest en zou op mezelf wonen in Hilversum. Ik wilde immers aan de slag bij de Publieke Omroep. Met de weinige contacten die ik had, ben ikbegonnen als algemeen assistent bij Dnges. Later heb ik een tijdje achter de schermen gewerkt als producer bij diverse progïarnma's. Ik was heel gedre-

'14 rvnoeoor

siasmeren. En datkan in de progranma's die iknu presenteer."

Oya€misóenhdfg Áls je me vijfjaar geleden had gewaagd wat mijn wens zou zijn, dan was dat het presenteren vaÍr een grote zaterdagochtendshow voor kinderen. Op dit moment presenteer ik elke week twee grote prc gramma's op zaterdagochtend en ik wil het nóg vertler uitbouwen.Ik wil prq gramma's maken die zoyeel mogelijk mensen kunnen zien en waawan ze kunnen genieten. Ikwil amuseren en informeren. Ikvind het heerlljk om op tv te kG men en leuke reacties te krijgen. Vooral als er een kind naar me toe komt en zegt: 'Ikben laatst naar dat museum geweest, ik vond het vijf sterren waard, hoor!' Dan denk ik: gaaf! Dat geeft me een grotere

kick dan het feit dat mensen me herkennen op sfaat- Ik ga misschien ookweer iets in het theater doen- Mijn partner en ik hebben met z'n tweetjes een bedrijf, )kns Crossmedi, eo dat gaat goed. Het kan heftig zijn, maar je zegt alles tegen elkaar. Daarom makenwe ook zulke

*oois dingen.'

ïril

toor waaderrcffe personen

.Ik heb het heel erg druk met rnijr werk en de laatste tijd maak ik me zorgen over de tijd die ik inruirn voor waardevolle mensen. Mijn oma bijvoorbeeld, ze wordt ouder en begiat uu te dementeren. Ik vind het lastig om daarmee om te gaan. Ik moet er iets mee, maar weet nog niet wat. En z$ woont in Friesland, net als

mijn ouders, dus ik zie haar niet

zo vaak.

Het is een schat van een mens en opgewekt ook, maar ze verandert een beetje en dat vind ik moeifijk. Ik waag me de Iaatste $d ookrraak af ofikmijn ouders wel genoeg zie. Het i.s j:mmg1 dat z,e zo ver weg wouen, datje niet 's avonds even op de koffie kunt gaan. De ouders van

wiendenvan mewonen gewoon in Hilversum; zij kunnen zomaar even langsgaan en een hapje blijven eten. Ik niet. Het mooie is weldatmijnouders almijn belevenissen kunnen zien op televisie. Daar genieten ze ook ergvan. Zewetea dat dit voor mlj de tijd is om me volle'íig te ontplooien. We malcen wel zo veel. mo gelijk afspraken en geluLikig heeft mijn

moeder een tijdje terug MSN ontdekt. Ze zit nu vaker achter de computer dan ik en we hebben geweldige conversaties via MSN. Dat rnaakt het iets minder erg dat ik haar zo weinig zie. En verder - het

klinlt

misschien gek - vind ik juist veel rust in mijn drukke werk." Zie ook pagina 17 over het programma VefI Vet!

. reality

'

maandag zo.oo Nederland z

20051022avrobodesipkejanbousemavet  

=Eo iaar Eurovisie Éohgí*stival ínwt"n t{tHíí Hoge bomen met Hans !íiegel De zoektocht naar ldol 3

20051022avrobodesipkejanbousemavet  

=Eo iaar Eurovisie Éohgí*stival ínwt"n t{tHíí Hoge bomen met Hans !íiegel De zoektocht naar ldol 3