Page 1

lililXililillilUillfllilililm


ZFpp-reporrer Ívlarrine ging undereouer lrlj de

Hcr@m

E

Een bas haar zo recht als een liniaal, een vosral niet-hippe rok en groene blokhakken {l}*

biddeliik als de Z@p,p.:ï$

wilde schriiven over de Miseumhende, dan moest ze ook maar mee. 0ké iongens en meiden, omdat iullie natuurlijk HEEL GRAAG willen weten hoe het eraan toe gaat tijdens de oBnames, heb iknia' gezegd. En ging ik dus verkleed als middelbare schooljuf met foute kousen en raar haar op pad... Sipke'Jan had trouwens ook niet de màkkelijkste rol; hij zou het museum gaan bezoeken als verslaggever: een mannetje met een warrig pruik en een vies klein baardje. Het zag er heel goed uit, de Museumbende-leden her-

kenden 'm zelÍs niet eensl 0p de parachter het Natuurmuseum

nt in Tllburg hielden we een ime bespreking.

eeR verhaal

Mu,


te gaan dus, dacht ik.

" vetelt hij. "Het gií

toen aan het

Maar... iemand had

van een slang

de deur op slot

vafi te maken,"

om een tegengiÍ

gedaan! 'Hallo jongens, doe eens open,'

glas hei giÍ

riep ik naar de ande:

voorhaofd:

re dierenverzorgers.

geen

Maar ze hadden ons

angst, maaï

stond op miln

niet in de gaten, en

ben ook geen

het werd steeds

fan van

rumoeriger. in de

Slangenrzi$:.,*

zs.

, ..:È

;i*

kooi. Net optijd.

hee

zwaaide,:de,deur

spelbare,ii{$Ë;lt+

toch open;'],

.

we haddÈÈ{gii=

BEMMEN/

een Plan ';:t,.:Ë gemaakt voor

Lottie kon de rem even niet vinden, toen ze v00r

I

moest ik zo'n ,bijten en met een

onvoor'-':..,.-',

als dat beest

het eerst 0p een sneeuwscootef zat. "lk knalde zo tegen een b00m 0p," herinnert ze zich. "Die aflevering van Jules Unlimited ging over sneeuwmobieí,' racen. Maar ik moest niet alleen racen. ik

,en

leerde '

doorfilmen. Gelukkig

ook trucjes op de sneeuwscooter, zoals heel hoog jumpen en scherpe bochten nemen.JFwas z0 drUk

g.OFSLEEÉN OP

bezig dat ik die boom te Alleen een'.,' en

Íolie. "

itrl+áé'ftt

bang gewor-

natuurlijk toch weer op een scooter klimmen om het filmpje af te maken. Tanden op elkaar, niet nadenken en doorgaan, dacht ik."

JE BOIK

Dit nooit meer. dacht Menno toen 'ie voor Jules meedeed aan skeleton. "Skeleton is een soort bob-

sleeën,ffaar,-dan in je eentje," legt hij uit. "Je ligt :qen,€lee en je glitdt keihard naar tn-op.qÊ.$i!0bsleebaan. F.g:lobsleebaan. Het gaat ongeveer

{,*ilt!S@Èr per uur. Maar omdat je v00r0ver slee lffi kun je met je neus bijna het ijs Je ziet de baan zo snel aan je voorbijdat .

let lijkt alsoÍ

je wel 300 kilometer per

lk was hartstikke blij toen ik beneden wat denk je? lk moest nog een paar

De cameramannen wilden me ook uit andere

=

.c

-P

EN qq

'-:


@ur4 Br-abanF 3n tr3 nes: is dit museum toBpre oJ noppie? Maar

we

lq;i'i;ti1ll rr'l 1r

moesten goed uitkijken wat,we besprakê{r;dê!SÊ...: poost hield ons namelijk flink in de smiezén...

aan je... Sebastiaan had al eerder meegedaan aan de

Museunbende. Hij v0nd het vooral belangrijk dat er iets te doe* is, want alleen maar saai kijken, da's niks: "Je kusi hier Íitmpjes zien en op een fiets rondies scheuren zodat je voelt hoeveel energie,. dieren gebruiken. Ën ik vind het leuk dat je zoveel

ziet ik heb sornmige soorten in het echi nog nooit gezienl"

opgezette dieren

,,.- Lotte was niet weg te slaan bij een opgezette hond.

.'

Zï bezoekt graag met haar ouders rnusea. "lk vind het leuk om veel te weten. lk ben nu voor de vierde keer mee mel de Museumbende.lk let op de Íactor 'leren':wat kun je hier leren? Ën dat zit wel goed, overal staan duÍdelijke b0rdjes op de muur en:het ' gaat over veel verschillende

dingen."

.',,,

:

Sebastiaan kwam moBperend naar ons groepje'toel: open: "Het lijkt wel oÍ ik honíng aan mijn k0nt heb,, de suppoost volgt me gewoon. Laten we naar: een andere zaal gaan jongensl'

Ganaera En toen kwarn de carneraploeg ineens

oB.ols

'klasje' aÍgestormd; Sipke-Jan wilde even snel weten

WekÍlo:often-aite i*Ísrmqlie. goed in onze oren cn :dàArgir-'lgen we dan: Lotte;,Sebastiaan, Buster, Tiffani.en Joyce liepe* als brave kin-

derties

aclter,fiij aa* het

mu$eum,binnetï.

We koehten een kaartie en lieten de man

die in het m{.$€um allemaal dingen aanwij,st (epn supp0osï gelijk een handtekening.?etten voaÍ ons goede doel:

natwrffesqeni overall'We snuffelden oldertus*en Ílink nnd lussen de vitri-

.

;:

:i:;''


-

+i:ffir

li

Eenmaal genóeg qezien, wilden we het museum verlaten. We kletsten nog wat mei de rnevrouw achter de balie, hoe het

toen de suppoost ineens met een vuurrood hoofd kwam aanrennen. ln zijn hand

ging en wat we van het museum vonden. Joyce vond het c00l en Buster wilde ook nog wel een tijdje blij-

had hï... mrjn kladblok met aantekeningen oveÍ de Museumbendel lk was nu

ven. Hij lette op de Íactor'doen'en vond

bijna even rood als hij en begon net te

het museum goed in elkaar steken.

stoti€ren, toen Sipke-Jan aan kwam

Voordat bendelid Tiffany antwoord kon

lopen. Hij had door dat we betrapt waren

geven 0p de vraag, kwam de suppoost de

en probeerde de aandacht aÍ te leiden. De

hoek om. Sipke-Jan draaide zich snel met

cameraman ging voor de suppoost staan

zijn rug naar ons toe en deed alsof er niets aan de hand was. Mijtt gekke pruik

vragen. Wij konden intussen hard weg-

kriebelde, wal spannend allemaatll

spuften, voordat we echt in de kraag wer-

I

en Sipke-Jan stelde hem wat moeilijke

den gegrepen! Wauwl Wat een opwinden-

Ír-Jl-taar Even

rrel+l+en

"l

de dag was dit!

later liepen we 0p een andere

aïdeling in het museum en om onze sínoes van 'handtekeningen verzamelen' nog even kracht bij te zetten, vroegen we bezoekers oÍ ze mee wilden doen. Het ging altemaal heel goed, totdat een mevrouw tegen mij zei: Heb jij een pruikje op? En ze trok aan mijn haar. Joyce. Tiffany en ik begonnen te giebelen en liepen hard weg: bijna betraptl Joyce is wel op een heet leuke manier

bï de bende

terechtgekomen. Ze was in een museum toen iemand van het programma haar zag.

"lk mocht meedoen aan een auditie en het

itt*# 'FF r'r -# "

lg- 1111qg1ttJv'

zaterdag om 09.20 uur en nieuwe reeks Museumbende (AVRO) kun donderdag om 16.40 uuÍ bekiiken bii Z@ppelin!

20031106zappenzoachterdeschermen  

lililXililillilUillfllilililm rok en groene blokhakken {l}* Een bas haar zo recht als een liniaal, een vosral niet-hippe schriiven over de M...