Page 1


Vy'rLT u

27 )ULr

AVROÊoDE-A8oNilÊt voRDÊN) - 83 82 (€ 0,20 P.MrN.)

BEL DAN: 0900

ri

M 2 AUCUSTUS

ABoNNËMExrENsEwtcE ']200 E!í HrLvÊRsuM, PosÍBUs 5000, rÉLEFooN 035 - 672 68 50 iaERÊr KBAÁR vAN 9.00 ÍoÍ 1 7.00 Fax: 035

-

u u R)

672 68 78

Even chatten met Hella van der Wijst:'\íat ben ik toch

E.MAlT: AEONNÊMENTENSERYICÊ@AVRO.NL

NB. A!ïrlo ooK PostaoRÉs v€RMÊLDEN

wril vmR AVROÊooE

ABoNNEM€NraRt

ACqÊPÏCIRO 41,10

PER PER

jA^R

PER

HALFTMR € 23,00

PER

kwÀiraaL €

een bofkont dat ik in EuroPa geboren ben' Pagina V

12,60

AUTOMATISCH PER

JÁÀR

40,95

HA!F,AAR € 22,25 'l PËR KWÀRÍML € l 85

PER

Losse NUMMÊRPRrls

l^ fiil .ÍíY ÉE I

0,90

Burr:xuruDsE ABoNN€vENrs-

io.,rurn zrIN u.to*'t""^o^

Zelíportret Lucette Verboven: 'Als je de stilte niet toelaat, dan kan je de dingen niet laten bezinken'pagina 8

oP aaNvRAA.

KracmN oYÉt tzoicrNc

ïereroor

-

035

67 26 850

BEËtNDtctNc vaN HF aaoNNEMÉNÍ Urrslutï€No ScaRtFÍÊLllK, ulrERLliK 2 MAANo€N vooR HET EINDE vaN oE ÉNTSPERIOOÉ,

ABONN

'U PosÍeus 5000.1200 E!í HlLvERsuM

ADREgtlzt€tNG S.v.p. MrNsÍEN5 oRrE wEX:N vAN TEvoREN

opcEvEN ooo* Mloo€! vÀN !ÊN 'V€RHU15' EERICHT" GRATIS VERKRI]CÊAÀR OP IEDER

POST(ÁNÍOOR,

Ruim 4000 dappere kandidaten voor ZipZoo: coórdinaat X pagina 12

AgvEffiENTttrER(ooP RTV

KERN

'l200

AN HrLv€FsuM Posrsus 580. TELEFooN:035 - 672 69 00 09 FAx: 035 - 672 69 E-MArr: RW@SANOMA-UlTCEvER5.Nl

AvROTDE AcnvtfttrÊN VooR vRAcEN ovlR PUzzELs

-

vRAcEN: 035

ÉN PBUS-

672 67 1 6;

VRA6EN OVÊR 8ESÍÊLLINGEN VIA CIRO-

-

NUMMÊi 404142:035 AVRO TRTBUN6 035 - 671 78 83

672 68 50

:N SEtrlcÉ

BHUUR EN DIR€flE AVRO

3

't-GRAV.ÉNosEwE€ 80, 121 7 Ew HiLVERSUM Posrsus 2, 1200 lA HrlvrRsuM

4

rE!ÊrooN: 035 -671 79'11 TELEFOONNUMÊRS

EN

NTERtrtraDi:ssÊN or ÉEPEN AVRO 035 -6717911 (www.AVRo NL) I

B\N

035

-

6555311

(wvw.Ê\N

Colofon Service

8 .

6

Nieuws

7

Even chatten met

Hella van der Wdst

Zelfportret:

22 Televisieprogramma's

Lucette Verboven

31 Bel & Win 78 Radioprogramma's 85 Sterren 87 Prijspuzzel

r8 Tribune 20 Aanbieding voor nieuwe abonnees

OOtuuoo*_*t,*,aO

NL)

**OON, OL K(OON sÍoDlo

EO 01t -6474147 (www.Eo.N!) FOX KIDS 035 - 6771600 (ww.FoxxrD.N!) KRO 035 - 6713911 iwww.KRo.N!) NCRV 035 - 671991I (www.rcnv.xr) NÊï 5 020.- 8007000 {www rurr5.rr) NOS 035 - 6779222 (ww.Nos NL) NPS 035 - 6779333 (wv.NPs,NL) RIL 4 035 - 6718718 (ww.RÍL4.Nr)

5

-

6718718 {www.RrL5.Nr} 6771400 (www.avu.Nr) SBS 6 020 - 8007000 (www.sssS NL)

RTL

035

RVU 035

-

ïELEAC/NOT 035

-

62934s6

(www.rÊLÊacNor-NL)

IROS 035

-

6715715 {www.rRo5.Nr)

V8

020 - 800/000 {www-v8rv.Nr) VARA 035 - 671'l9ll (www.vaRA.NL) VPRO 035 - 67]2911 (www.vPRo.NL)

YORIN 035

-

6718718

(ww.YoÊrN.Nr)

ISSNr 0929-7758

AVRobode is - exclusieívoor Nederland aangesloteí bii de ITMA, de internationale vereniging van omroePbladen.

O Copyright 2002 op inhoud en vord,

Zomercadeaus in AVRObode AVRObode heeft de zomer in de bol. En dat zomergevoel

willen we met u delen. Vijf weken lang kunt u met onze spectaculaire Bel & Win-marathonactie de mooiste prijzen winnen. Van spelcomputer tot vakantiereis; van koelbox tot zonnehemel en nog veel meer' Het enige wat u hoeft te doen is bellen en de gewaagde gegevens intoetsen. De cadeaus worden verloot onder alle bellers' Omdat we van het ene cadeau er meer weggeven dan van het andere, maakt u daarop ook meer kans. U mag wel zo vaak mee doen als u wilt, ook voor hetzelfde cadeau. Dus kijk bij de Be1 & Win-actie in deze AVRObode, noteer de code en bel voor een van die prachtige zomercadeaus. Het eerste cadeau vinldi u op pagina 31.

ÀvRosoDE

5


g Ír

l

s-

TRIBUNES U kunr lid wcrden van AVRO Klassiek, Alle Dieren Tellen Mee, Opsporin g Verzocht, AVRO Kunsttribune en/oí AVRO Cezondheid. De kosten per ïribune bedragen slechts € 6,00 per.jaar. Daarvoor krijgt u vier keer per jaar een magazine, wordt u uitgenodigd voor de inspirerende activiteiten die de Tribunes speciaal voor u organiseren én krijgt u een mooi welkomstgeschen k. M eer weten, of meteen lia worden? Bei dan met AVRO Seruíce: 090A 7 330 (€ 0,25 pm)

dB !t'

CËZONDHÊID Zaterdag 27 juli: ln Yinger aan de Pols aandacht voor een aanpak die zich steeds vaker richt op een psychische behandeling van whiplashpatiënten-

Êrgens in Nederland staat een spookachtrge rui'ne. Via geheíme vluchtgangen korn je in een onderaards labyrint van donkere grotten. Vleermuizen vliegen langs je oren en de geesten van angstaanjagende wezens maken de grotten een gevaarlijke plek om te verblijven. Dit is het decor waar het AVRO jeugdprogr amma Zi pZoo : coó rd naat X zich vanaf 3 september 2002 zal afspelen. Naar aanieiding van de oproep op

VEIL}CHEID Zaterdag 27juli: Start van De jongerenJury. ALLE DIEREN TELLEN MEE Kijk ook in de zomer eens op www.a

ll ed

iere

ntellenmee.nl.

AVRO KLASSIEK

í

Vanaf zaterdag 27 juli: De

succesvolste AVRO Klassiekuitzendingen van Muziekcircus van Zweden worden in de zomermaanden opnieuw uitgezonden. jaap van Zweden ontvangt verrassende gasten bij hei Orkest van het Oosten. Uítzendingen werelijks :1 7.10 uur Nederland I . Meer informatie of direct inschrijvenl Bel AVRO Service: 0900

-

'1330

(€ 0,25 pm)

/

televisie en op de populaire i nternetsite www.zí pzoo.n I meldden zich ruim 4000 potentiële kandidaten aan, waarvan er 300 werden uitgenodigd voor één van de selectiedagen. De 3l beste koppels zullen binnenkort bekend worden gemaakl en voorgesteld aan Sipke Jan Bousema. Daarna kunnen zij zich voorbereiden op het spannende avontuur... ïwee dappere kandidaten gaan op ontdekkingsreis in een mysterieuze wereld waar dierengeheimen liggen verscholen, die zich op wonderbaarlijke wijze onthullen. ln elke aflevering staat een ander land centraal. Ze zullen helemaal alleen in de donkere grotten diverse beproevingen moeten doorstaan. Hun kennis van dieren zal hierbii van levensbelang zijn. Vanr.rit zijn

hoofdkwartier zal presenta-

ior Sipke Jan Bousema de kinderen bijstaan. Als ze in hun opdracht slagen, ontvangen ze de coórdinaten die nodig ziin om het finalespel te kunnen spelen. ln deze finale moeten ze met de hulp van de zwijgzame en geheimzinnige Atlas het juiste land zien te vinden. Vinden de kandidaten het land en ziin ze op tijd om onder het snelzakkende hek te kruipen waar de hoofdpriis ligt) Leef mee met de dappere teams van ZipZoo: coórdinaat X vanaf dinsdag 3 september, wekelijks om I7.00 uur bil de AVRO op

Z@ppelin (Ned.3). ZipZoo is ook op internet te vinden met een site boorden vol dierenweetjes en en spannende speurtocht, www.zipzoo.nl,

20020802avroboderuim4000aanmeldingenvoorzipzoocoordinaatx  

AvROTDE AcnvtfttrÊN VooR vRAcEN ovlR PUzzELs ÉN PBUS- 20 NCRV 035 - 671991I (www.rcnv.xr) IROS 035 - 6715715 {www.rRo5.Nr) V8 020 - 800/000...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you