Page 1

Ír

DIERen

W

t'" '.Lll o"-r BETAALD r

Á ;: I ;rx;: .-

....

J: 1"rr,olr: i*:,rrrr;::1":

*

.ii:i::,ll:,:,

,:]rti:::,r.

:...'.,t

.

,.i...i

/.'..

. t ;.:

:.

a

.::,r.

:.:. i'at'.

a..

t,, r',,', I

.-

.;:,:ir


Steeds weer probeer ik Sipke Jan over te halen mij mee te nemen naar de opnames

vanZipZoo: coórdinaat X. Dit spannende pragramma wordt opgenomen op een geheime locatie ergens in Nederland. Niemand mag weten waar deze locatie is.

Ook ik niet. Toch ben ik heïZipZoo-team stiekem gevolgd naar de spool<achtige rul'ne.

ln het geheime woud kom ik Doreth en

spoor. ln de Zintuigenkamer lukt het ze

de grote ballen, de bijlen en de scherpe

Mitch tegen. Ze zijn op zoek naar de ingang van de grot. Een geheimzinnig figuur zit in kleermakerszit tussen de bomen. lneens staat hij op en rent achter Doreth en Mitch aan. "Wegwezen hier!", roept hij. lk verschuil me snel achter een boom en als ik daar even later voorzichtig achter vandaan kom, zif n Doreth en Mitch verdwenen. lk dwaal nog een tijdje door het geheime woud en ineens zie ik de ingang van de grot. Stiekem sluip ik naar binnen. ln de verte hoor ik stemmen en ik loop voorzichtig door de gangen richting het licht van de fakkels. 'Actie!", hoor ik regisseur Hans roepen. lneens zie il< Doreth en Mitch met een íakkel in hun hand naar de Zinruigenkamer lopen. lk hoor ze hardop nadenken over de landen die het zouden kunnen zijn. Ze denken aan Suriname. Maar Doreth en Mitch zitten nog niet op het goede

niet om een coórdinaat te winnen.

messen. Net op het nippertje weten ze Sipke Jan ie bereiken. Het eerste coórdi-

De creep

naat is binnen!

Twee schaduwen komen mij tegemoet.

Het zijn Annemiek en Marlies; de twee redacteuren van het programma. Snel

Verdwaald

duik ik weg in één van de vele donkere gangen. Ze hebben me niet gezien.

vraging door Sipke Jan. Tijn kamer staat helemaal vol met voorwerpen uit alle

lneens echoot een oorverdovend gegil

landen van de wereld. Het lijkt wel of

door de grotten. De creep heeft Doreth en Mitch gevonden! lk ben heel erg

hij net terug is van een wereldreis! ln een razend tempo stelt Sipke ,lan de

geschrokken maar de mensen van het

vragen. Het is zo spannend dat ik vergeet

ZipZoo-Ieam zijn allang niet meer bang voor de creep. Zij komen hem natuurlijk

dat niemand mij mag zien. lneens staat Marcel naast me. Hij is de producer van TipZoo. Marcel zorgt ervoor dai alles tijdens de opnames goed verloopt. "Wat doe 1ij hier)", vraagt hij boos. Verschrikt kijk ik op en Marcel stuurt me de kamer van Sipke Jan uit. lk ben

heel vaak tegen. lk vlucht snel naar buiten

om een goed plekje te vinden bij de Oversteek. Crote bijlen en messen suizen

door de lucht. Doreth en Mitch hebben nog geen coórdinaten gewonnen maar ze weten zeker dat het ze bij de Oversteek wel gaat lukken. Moedig ontwijken ze

!íe

gaan de grot weer in voor de onder-

betrapt! Snel vlucht ik de donkere gangen

in. lk besluit me te verstoppen totdat


Doreth en Mitch de kamer van Atlas ingaan. Want ik wil natuurlijl< wel weten of ze het land raden en of ze doorgaan naar

Producer Marcel l(uijer

de finale. Maar de grot is één groot doolhof en ik weet niet meer hoe ik terug moet

"Als kind heb ík altíjd

Itemregisseur Marlies Huitinl<

al bii de ïv

willen

"Onze producer Marcel Kuijer denkt dat hij de

werken. Camera's, Iícht, grote vrachtwagens,

leukste baan van de wereld heefi, maar dat is

komen. lk ben verdwaald! Urenlang dwaal ik rond in de donkere gangen. lneens zie ik licht. "Doreth! Mitch!", roep ik hard.

acteurs en vooral wegdromen bíj sprookjes'

helemaal niet waar. Toevallig heb ík de aller-

achtige, spannende programma's. Met ZpZoo:

aller-allerleukste baan die er beslaal. Al dríe

Maar het blijkt een gids te zijn die mij de weg naar buiten wijst. Het ZipZoo-team

geworden.

is verdwenen en ook Doreth en Mitch zie ik niet meer. Nou weet ik nog niet of het ze gelukt is om de finale te bereiken! rlfi

hoofdrol

coórdinaat

X is

deze droom werkelíikheid

Hel moest een Programmq worden waar je vroeger als kínd graag de in zou

hebben gespeeld. Samen

seizoenen maak ík samen met onze presenta-

tor Sipkelan en'mijn' camerateam Boudewijn en Barrie de korte frlmpies voor ZipZoo. Voor

ZipZoo: coórdínaat X heb ik alle waarfniet Im pjes gemaakt.

Omdat al

m yn

flm

pjes

met mUn collega's kwamen we zo op ZipZoo:

waa r

coórdinaat X. Vanaf het moment dat het idee

vóór de opnames in de grotten klaar waren

op papier staat begínt het echte produceren.

heb ik voor ZipZoo: coórdinaat X samen

Bijvoorbeeld

het zoeken naar

spannende

f

met mín collega Annemiek de kandidaten-

ZipZoo: coordinaat X

Iocatíes, het regelen van kandidaten en kíjken

begeleiding gedaan. Vaak was het voor mij

iedere dinsdag om 17.oa uur bt1 Z@ppelin

welke kleding ze aanmoelen, ervoor zorgen

net zo spannend als voor de kandidaten zelf.

dat de creep genoeg le eten heefi en noem

lk stond

maar op. Dat ís soms best íngewikkeld werk.

hadden en ik baalde stevig als er een team

Maar het programmateam gaat ervoor, ieder

verloren had. ZipZoo: coórdínaat X is geen

op zijn eigen gebied en tegelijk ook weer

kinderachtig spelletje. Je moetr echt veel van

samen. En dat ís de grootste kick voor mii als

dieren weten,

producer van ZipZoo. Samen met dit ïeam

hebben en niet bang uitgevallen

een jeugdprogramma maken waar ík als kind

bewondering voor al die dappere kandidaten

al van droomde!"

die deze uitdagingzqn aangegaan. Echï waar!"

op Nederland

j

Herhaling: zaterdag om 9.45 uur oP Nederland

j

www.zipzoo.nl

te juichen wanneer ze gewonnen

je

moet doorzeltingsvermogen

zijn lk heb

20020401dierenennatuurcoordinaat-x  

t'" '.Lll o"-r BETAALD r Á ;: I ;rx;: J: 1"rr,olr: i*:,rrrr;::1": * ,.i...i /.'.. . t ;.: :. a .::,r. :.:. i'at'. a.. t,, r',,', I .- .... :...

20020401dierenennatuurcoordinaat-x  

t'" '.Lll o"-r BETAALD r Á ;: I ;rx;: J: 1"rr,olr: i*:,rrrr;::1": * ,.i...i /.'.. . t ;.: :. a .::,r. :.:. i'at'. a.. t,, r',,', I .- .... :...

Advertisement