Page 1

FRIESCH DAGBLAD Sipke Jan Bousema ziet teleYisiedroom wel

'Ikwerk gtaag acl

A Tribute to

Damwoude-Bijnadrie j

aar geleden haalde SiPke

uit Damwoude zijn havo-diPlol ma.Zonderdathij werk had, verhuisde hij naar Hilversumenzei: "Ikgabij

Jan Bousema (19)

l

I

detelevisiewerken"',', FOLKERT DE JONG

Stryper is één van de meest legenda-

risihe sospelrockbands die er ooit n.*"esÏ ii. In de tien iaar dat de Ëand bestond, onMng de band drie eouden Dlaten en diverse Platina Ëhten. obk kreeen zê verscheidene áwards. In 1994"stopte de band, ter-

wiil er nu sDrake van is van een

heieniging vàn de-vier heren. Juist óo At"mo:ment is de verzamel-cd A

Nu verschijnt zijn naam op de aftiteling van het actualiteitenprogramma"'Ontbiit TV'van de KRO. Hij is

mede veiantwoordelijk voor

de

oroductie.

' "Ik ben helemaal onder aan de ladder begonnen. M'n eerste baan' Í" Uii a" ómroeP was Publieksbegemanuslêidei. Je bent dan een soort ié-u- áUét. Zohaalje bijvoorbeeld

Steve

koffie voor de Presentator". Voleens Sipke Jan moet je over twee eïeenschàppen beschikken om het te "maken- in medialand. "Je moet alles aangriipen en niet te beroerd ziin om de ó[omste klusjes aan te oakkên. Verder moet je commu-

Hindalons, Joe Christmas, ArgYle Park. Klaïk en vele anderen. Voor áè bándleden van StryPer zal het

treel moe"iliik veider te omschrijven. Als ie echté belangstelling hebt voor

Thbute To StryPer uitgekomen.

Hierop staan de zeventien meest poouhirè songs van het Amerikaanse icwartet. Verscheidene toPbands hebben hun liederen vertolkt, zoals

The Blamed. Ghoti Hook,

een hele verrassing zijn wanneer ze hun 'eisen' songs ferughoren. Soms komt eën band ócht in de buurt van

de rauwe StryPer-sound, maar het bliift voor de éêhte Stryper-fan toch wát behelpen. De bezieling mist een beetie. Hei i! leuk om alle grote hits n"n'strwer uit de beeiniaren, zoals CallineÓn You, AlwaYs-There Fore You eí More Than A Man bijelkaar oD een zilveren schijfje te heb-ben, niaar er eaat toch niets boven Stryoer zelf.-Wat dat betreft is het aarZts dat de mannen weer bijelkaar

stíppen. Overigens moet

gezegd

woïàen, dat de hernieuwde StryPer braver is dan de StryPer uit de beginjaren. R.W.

nicàtief eoed ziin. Dat is eigenlijk

andêre mensen en je bent oprecht betrokken bij je wérk, dan kun je het ver schopDen".

Sioke Ja'n vindt het een groot vooràeel dat hij is begonnen met het eenvoudiger werk' 'iJe weet daaráàor precïes hoe alles verloopt. Van een óudere regisseur kreeg ik het

advies om meïet te veel om beoaalde mensen, zoals die van de àaterine. te bekommeren. Volgens hem wá3 ik dat stadium ontgroeid' Dat is het stomste advies dat ik ooit Éeb eekreeen. Het is zo ontzettend Uèffiti;t "o* goed contact te hebÉen nÏef mensén van bijvoorbeeld de catering. Zlj zijn wél degenen die iedereen ian éteir en drinken voorzien en als dat er niet is, heb je binnen enkele minuten chagrijnige medewerkers. Omdat televisie-maiià" àittt teamwerk is, heeft iedere"n belangrijke functie, ook al

"ón ben j e koffie-j uïfrouw".

Goncurrentle Hilversum heeft de rePutatie dat

mensen daar ialoers zijn op elkaars succes. Ook SiPke Jan heeft met die kant kennis gemaakt. "Soms moet Zoals tLltr. Lwau trueqt zijn. le ontzetlenq op jlee hoede. ifà:"t-iéiiJ"aïp in elk bedrijf, fordt ook hier ond,e.r-

tfig1;i

geiraat. Er is natuurlijk

eeË stevigft'-concurrentie. Ze .wer.

Sioke Jan :'Het is zo ontzettend belangr

mèt mensen van bijvoorbeeld de

cater

een ander klaar om je Plaats in te nemen". Toch maakt SiPke Jan zich

weinie zorgen over de toekomst'

;;Àtr lË sedËven bent en goed werk aflevêrtl dan hoef ie niet over werk in te ziften. Maar-het is natuurlijk wel een onZeker bestaan". Ee liefde voor de televisie heeft hii al van jongsaf aan gehad; "Zo-

lairg ik me kan herinneren ben tk

geweest van de televisie. bez"eten "niet zo dat ik altijd zat te Het was kiiken. maar ik kende wel de hele

siás

uit m'n hoofd' Ik wist altijd

ïeelk oroeramma er draáide oP wel-

ke zeïdàr. Ik kniPte logootjes uit sidsen en in de krànt las ik de befrchten over de kijkcijfers en de

Iedenaantallen van dê omroepen". Het vuurtje begon Pas echt te branden toen broer Willem oP een middae thuiskwam en vertelde dat er eenïpromotieteam van Veronica in het winkelcentrum van Damwoude was. Sipke Jan sprong ogenblikkeliik op ziin fiets, maar hij kwam te Iaat. "Ii< was zo teleurgesteld. De


'keliikheid worden

rterschermen' Leo Steetskamp, nodigde hem geregeld uit. Stiekem namen ze een kijk-

ie in de studio waar het NOS Joirr'

haal vandaan werd uitgezonden.

Ook kon Sipke Jan een live-uitzendinse van àe NCRV-radio op Hilversum 3 meemaken. Zo langzamerhand begonnen NCRV-mensen hem te herkènnen. "Dan was ik er weer eens en dan zeiden ze: Ach.

ga toch lekker spelen". -jochie, De warme gevoelens voor de

NCRV werden in daden omgezet.

Sipke Jan zocht contact met de familie Zijlstra in Damwoude. Zlj waren correspondent voor de omroep en nodigden hem uit om eens een reeio-bijeenkomst van coÍïespondeïten 6ii te wonen. "Daar weid ik tot m'n verrassing gebombardeerd

tot ionsste correipóndent van de NCÉV "in heel Néderland. Ik had idee wat het inhield". "seenToch gaf Sipke Jan op zijn eigen

manier invulling aan het correspondentschap. In dè loop van drie jaar I heeft hij 120 mensen lid gemaakt I van de NCRV. Veel klasgenoten op l

het Oostergo College in Dokkum maakte hij lid van

Paperclip.

Erarlng

I I

Sipke Jan was net verhuisd naar , Hilversum toen hij zijn eerste baan- ,I

Hilversum. bii de het examen-wiláe ik 7

tie kreee in Écnv.

'YNa

gaan werken en ervaring opdoen -le

bij

omroep. Omdat ik NCRV-correspondent was, informeerde ik daar

als eerste. Ik heb vier dagen gewerkt als publieksbegeleider tijdens de opnamen van het spelprogram-

k om goed contact tehebben

ma Dinges". Toch heeft zijn loopbaan bij de NCRV geen vervolg gekregen. Er waren op dat moment ndere das heb ik een brief aan Éeen moseliikheden. Veronica kon /eronica eïstuurd. en ook één aan ïvel iets Eieáen. "Ik kon een oplei.e NCRfwant daar waren we lid ding van een week knjgen bij 'elub 'an. Omdat de TROS op dat mo- Veronica'. Meteen daarna maakte nent heel populair was. hebben die ik zelf m'n eerste filmpjes. Daar heb ng'.

Foto: FD

rok een brief van me gekregen. Na lrie dagen had ik een dik pakket 'an de NCRV, met onder meer inormatie. Dennen en stickers. Ik was liep ondêi de'indruk. Ik kreeg bijna

roóit post. Een paar dagen later cees ik wat materiaal van Veroni,r. V"r de TROS heb ik nooit beicht gehad. Maar de vonk was )versesDrongen".

Sókê :anltuurde de NCRV een reda'nkbrief en gaf aan dat hij graag :ens een bezoek aan de televisiestulio wilde brengen. Er kwam een relefoonrje van Leo SteetskamP en

rp 2 april i987 mocht Sipke met in de in de wolken. De

zi:in ouilerseen kijkje nemen

;tirdio. "Ik

was

naam 'Hilvenum'had een magische klank en daarging ik.naar toe".

-

aË toop"aei jaren ging Sipke Jan vaker narr Hilversum. Dezelfde

'/fr

ik veel van geleerd, ik ben een paar keer Ílink onderuit gegaan. Maar je wordt.begeleid en"hët werd allê- ;5g1 -

maal urtgezonden", Na V"eronica eine Sipke Jsn 331 rapk€ de slag bij JohnïefuoÍ-producties. .nkste het thcnL "Ik wérd productie-assistent bij"heel geluk md oroerammà 'Toen was !elíoon'. Het was m'rI éerste full= Émebaan". *^Si"ài-'"ugustus

1994 verzorgltli

Sipke Jan de productie van het actu- 'eÍ

aliteitenprogramma'Ontbijt TV'.

Het is zijn taak om alles te organise- 33 ren zodàt de volgende ochtend het ya DrosÍamma rechtstreeks de lucht in 'i<anï Hil bestelt archiefmateriaal

voor reiortages, zorgt ervoor dat de gasten op tijd aanwezig zijn en

I

'

doet een deel van de montage. "Ik . , beein 's middaes om half fwee en 's I t naËhts om half Ëree ben ik klaar".

19960406frieschdagbladikwerkgraagachterdeschermen  

icwartet. Verscheidene toPbands andêre mensen en je bent oprecht betrokken bij je wérk, dan kun je Hindalons, Joe Christmas, ArgYle ladder b...