Page 1

Kwartierstaat van Sipke Hoekstra Generatie V 16. Ate Wiegers Hoekstra, geb. Dantumadeel 6 dec. 1861,22 Arbeider,23 † Dantumadeel 28 okt. 1940,24 tr. Tietjerksteradeel 19 april 188425 17. Antje Andries Hoekstra, geb. Dantumadeel 11 jan. 1859,26 † Dantumadeel? na 1940. 18. Feye Willems van der Wal, geb. Murmerwoude 5 april 1858,27 † Tietjerksteradeel 8 april 1939,28 tr. Tietjerksteradeel 16 mei 188529 19. Jeltje Stenekes, geb. Veenwouden 20 aug. 1859,30 † Tietjerksteradeel 19 maart 1903.31 20. Jenze Rinderts Leegsma, geb. Eestrum 21 nov. 1831,32 Koedrijver in 1869,33 † Achtkarspelen 21 juli 1905,34 tr. Achtkarspelen 9 mei 186135 21. Antje Aans de Haan, geb. Twijzel 6 juli 1835,36 † Achtkarspelen 18 jan. 1893.37 22. Oene Alberts Venema, geb. Dantumadeel 28 febr. 1844,38 Turfschipper,39 † Dantumadeel 9 juni 1909,40 tr. Dantumadeel 14 mei 186841 23. Sjoukje Dirks Van der Galien, geb. Dantumadeel 22 aug. 1845,42 † Achtkarspelen 29 april 1921.43 24. Wybe Johannes Veenstra, geb. Bergum 18 maart 1873,44 Eerst boerenknecht, later kruidenier,45 † Dantumadeel 22 maart 1939,46 tr. Tietjerksteradeel 8 mei 189747 25. Baukje Bruinsma, geb. Britsum 23 aug. 1871,48 †.6 26. Sipke Sipkes Wadman, geb. Tietjerksteradeel 19 juni 1864,49 Bakker, † Tietjerksteradeel 23 okt. 1934,50 tr. Tietjerksteradeel 7 mei 189151 27. Henderica Harmens Tjeerdsma, geb. Tietjerksteradeel 6 juni 1868,52 † ald. na 1934.6 28. Geert Bos, geb. Rotsterhaule 4 maart 1860,53 † Sneek 27 maart 1931,54 tr. Schoterland 8 juni 188455 29. Siebrigje Vermaning, geb. Rotsterhaule 27 nov. 1864,56 † Haskerland 16 febr. 1941.57 30. Jan Sloothaak, geb. Rotsterhaule 23 jan. 1851,58 † Zuidlaren 22 febr. 1931,59 tr. Schoterland 25 febr. 189460 31. Jantje Ykema, geb. Langezwaag 19 aug. 1857,61 † Schoterland 22 mei 1915.62

Generatie VI 32. Wijger Ates Hoekstra, geb. Tietjerksteradeel 29 juni 1833,63 Arbeider,64 † Tietjerksteradeel 23 okt. 1904,65 tr. Tietjerksteradeel 13 mei 185766 33. Eelkje Berends de Jong, geb. omstr. 1834,67 † Tietjerksteradeel 8 okt. 1912.68 34. Andries Jippes Hoekstra, geb. Dantumadeel 20 nov. 1826,69 † ald. 13 dec. 1902,70 tr. Dantumadeel 16 mei 185371 35. Seelie Martens Plantinga, geb. omstr. 1829, † Tietjerksteradeel 17 juli 1913.72 36. Willem Thijssen van der Wal, geb. Dantumadeel (Mairie Veenwouden) 16 sept. 1815,73 † Tietjerksteradeel 1 jan. 1899,74 tr. Dantumadeel 12 mei 184475 37. Janke Jacobs [Jans] Walstra, geb. Tietjerksteradeel 15 aug. 1817,76 † ald. 20 maart 1896.77 38. Sytze Bernardus Stenekes, geb. Leek 1827,78 Schipper,79 † Tietjerksteradeel 27 april 1879,80 tr. Marum 30 nov. 185079 39. Taetske Jacobs Haak, geb. Marum omstr. 1829, † Tietjerksteradeel 2 nov. 1894.81 40. Rindert Jenses Leeksma, geb. omstr. 1806, † Tietjerksteradeel 22 okt. 1881,82 tr. Tietjerksteradeel 25 juli 182983 41. Jitske Alles Wedzinga, geb. Augustinusga omstr. 1810, † Tietjerksteradeel 16 maart 1879.84 42. Aan Jinnes de Haan, geb. Twijzel 3 maart 1795,85 Arbeider,86 † Tietjerksteradeel 31 jan. 1880,87 tr. Achtkarspelen 22 febr. 181886 43. Trijntje Hendriks Zevenhuizen, geb. Lutjegast [Gr],88 ged. Lutjegast [Gr] 16 sept. 1792,88 † Achtkarspelen 2 april 1868.89


44. Albert Jans Venema, geb. Dantumadeel (Mairie Veenwouden) 20 maart 1816,90 † Dantumadeel 21 dec. 1870,91 tr. Dantumadeel 23 mei 183692 45. Tjimkjen Oenes Gorter[sma], geb. omstr. 1812, † Dantumadeel 14 jan. 1894.93 46. Dirk Sjoerds van der Galien, geb. 11 jan. 1802,94 ged. Akkerwoude 14 febr. 1802,94 Arbeider,39 † Dantumadeel 6 aug. 1885,95 tr. Dantumadeel 4 juli 182596 47. Pietje Pieters P[i]etersma, geb. Akkerwoude 21 febr. 1805,97 † Dantumadeel 2 febr. 1885.98 48. Johannes Symens Veenstra, geb. Bergum 10 maart 1843,99 Arbeider,100 † Tietjerksteradeel 9 maart 1898,101 tr. Tietjerksteradeel 13 sept. 1866102 49. Eelkje Huizinga, geb. Smallingerland 25 okt. 1841,103 † ald. 24 sept. 1925.104 50. Anne Tjeerds Bruinsma, geb. Britsum 12 febr. 1839,105 Koopman,106 † Tietjerksteradeel 2 april 1910,107 tr. Leeuwarderadeel 14 mei 1870106 51. Jantje Tjeerds Dijkema, geb. Hallum 25 okt. 1845,108 † Baarderadeel 5 juli 1905.109 52. Sipke Jans Wadman, geb. Tietjerksteradeel 2 febr. 1822,110 Kastelein, boer, veehandelaar en bakker te Tietjerk,111 † Tietjerksteradeel 13 sept. 1884,112 tr. Tietjerksteradeel 11 mei 1848113 53. Akke Sybes Boersma, geb. Oostdongeradeel 28 febr. 1824,114 † Tietjerksteradeel 7 jan. 1896.115 54. Harmen Hendrikus Tjeerdsma, geb. Smallingerland 10 okt. 1827,116 Meesterbakker,117 Diaken,118 † Tietjerksteradeel 23 febr. 1913,119 tr. Leeuwarden 13 mei 1855120 55. Ytje Kornelis Landmeter, geb. Opsterland 21 nov. 1824,121 † Tietjerksteradeel 13 dec. 1904.122 56. Klaas Geerts Bos, geb. Rotsterhaule 17 nov. 1831,123 † Schoterland 25 febr. 1887,124 tr. Schoterland 18 sept. 1859125 57. Albertje Geerts van der Wal, geb. Sintjohannesga 27 aug. 1837,126 † Schoterland 11 mei 1870.127 58. Jan Martens Vermaning, geb. Rotsterhaule 2 febr. 1837,128 † Schoterland 27 maart 1882,129 tr. Schoterland 19 mei 1861130 59. Wiegertje Kleizes Schieving, geb. Rotsterhaule 28 dec. 1838,131 † Schoterland 12 nov. 1909.132 60. Lammert Alberts Sloothaak, geb. Sintjohannesga 2 dec. 1812,133 † Schoterland 7 mei 1880,134 tr. Schoterland 26 mei 1850135 61. Harmke Jans Smid, geb. Schoterland 25 nov. 1817,136 † ald. 4 mei 1883.137 62. Thee Thaes Ykema, geb. omstr. 1817, † Haskerland 2 mei 1902,138 tr. Haskerland 21 mei 1843139 63. Margjen Jacobs Cloo, geb. Haskerland 28 dec. 1818,140 † ald. 4 mei 1883.141

Generatie VII 64. Ate Feijes Hoekstra, geb. Veenwouden 27 jan. 1801,142 Arbeider,143 † Dantumadeel 7 febr. 1872,144 tr. Dantumadeel 23 mei 1825145 65. Fokeltje Hayes Haisma, geb. omstr. 1804, † 8 mei 1861.146 66. Berend Folkerts de Jong, geb. Oudega (Sm.) omstr. 1795,147 † Smallingerland 3 dec. 1862,148 tr. Smallingerland 12 juli 1823149 67. Aaltje Rommerts Boonstra, geb. 6 febr. 1804,150 ged. Garijp 26 maart 1804,150 † 29 april 1870.151 68. Jippe Klazes Hoekstra, geb. omstr. 1798,152 Dagloner,153 † 10 maart 1865,154 tr. Dantumadeel 15 april 1821153 69. Ge[e]rtje Andries Postma, geb. omstr. 1801, † Dantumadeel 28 jan. 1846.155 70. Marten Johannes Plantinga, geb. omstr. 1800, † Dantumadeel 16 jan. 1869,156 tr. Dantumadeel 3 juni 1828157 71. Antje Watzes Hoogstra, geb. Rinsumageest 6 dec. 1807,158 † Dantumadeel 30 okt. 1872.159 72. Thijs Willems van der Wal, geb. Veenwouden 17 april 1787,160 Arbeider,161 † Dantumadeel 25 juni 1867,162 tr. Veenwouden 18 juli 1813163 73. Ymkjen Feyes Veenema [ook: van der Veen], geb. Veenwouden 29 febr. 1792,160 † Dantumadeel 1 april 1825.164 74. Jacob Sybes Walstra [ook: van der Wal], † Dantumadeel 2 april 1843,165 tr. Bergum 18 mei 1799166 75. Afke Jochums van der Woude, geb. omstr. 1772, † Dantumadeel 28 dec. 1844.167


76. Bernardus Berends Stenekes, geb. Siegerswoude omstr. 1787,168 † De Wilp [Gr] 12 jan. 1849,169 tr. vóór 1825170 77. Geertje Johannes Bijlsma, geb. Wartena? omstr. 1787,171 † Idaarderadeel 29 juni 1829.172 78. Jacob Harms Haak, geb. vóór 1787, † De Wilp [Gr] 19 dec. 1857,173 tr. Grootegast [Gr] 15 febr. 1807174 79. Sapke Hendriks Wijkstra, geb. Grootegast omstr. 1785,175 † Marum 8 okt. 1845.176 80. Jense Willems Lieksma, geb. 4 maart 1771,177 Arbeider,177 † Tietjerksteradeel 11 maart 1853,178 tr. Eestrum 25 mei 1800179 81. Tyetje Rinders, geb. vóór 1780, † vóór 1853.180 82. Alle Klazes Wedzinga, geb. Eestrum omstr. 1775, † Tietjerksteradeel 15 dec. 1836,181 tr. Eestrum 25 mei 1800182 83. Antje [Johanna?] Hendriks Kronemeyer, geb. omstr. 1776, † Tietjerksteradeel 10 febr. 1849.183 84. Jenne Durks de Haan, geb. 1 sept. 1761,184 ged. Oostermeer, Eestrum 26 sept. 1762,184 † Achtkarspelen 3 dec. 1831,185 tr. Twijzel 13 mei 1787186 85. Lutske Arends Groenhof, geb. Twijzel,187 ged. Twijzel 19 dec. 1762,187 † Achtkarspelen 22 aug. 1828.188 86. Hendrik Pieters Zevenhuizen, geb. Lutjegast [Gr] omstr. 1758,189 † Drogeham 19 dec. 1839,190 tr.191 87. Zaapke Pieters Schipper, geb. Kollum, ged. Kollum 3 dec. 1758,192 † Drogeham 19 dec. 1839.193 88. Jan Franses Venema, geb. 18 febr. 1776,160 ged. Veenwouden 10 april 1776,160 † Dantumadeel 14 aug. 1829,194 tr. Veenwouden 15 mei 1796195 89. Etje Klazes Hoekstra, geb. 17 jan. 1777,160 † Tietjerksteradeel 11 aug. 1843.196 90. Oene Piebes Gorter [ook: Gortersma], Arbeider,197 tr. Veenwouden 19 okt. 1806198 91. Doetje Klazes Visser, geb. omstr. 1776, † Dantumadeel 22 dec. 1858.199 92. Sjoerd Siebes van der Galien, ged. Akkerwoude 2 dec. 1770,200 † ald. 11 maart 1855,201 tr. Akkerwoude 26 jan. 1794202 93. Antje Sjoukes Vrieswijk, geb. Murmerwoude omstr. 1769, † Akkerwoude 7 aug. 1831.203 94. Pieter Dirks Pietersma, geb. omstr. 1780, tr. Akkerwoude 20 mei 1804204 95. Tjimtkje Sjoerds Rijpma, geb. Dantumadeel omstr. 1783, † ald. 20 sept. 1828.205 96. Symen Sjoerds Veenstra, geb. Bergum 6 juni 1799,206 † Tietjerksteradeel 14 maart 1850,207 tr. Tietjerksteradeel 18 aug. 1827208 97. Duufke Ebes Smits, geb. Kootstertille,85 ged. Twijzel/Kooten 5 juni 1803,85 † Tietjerksteradeel 23 febr. 1882.209 98. Wiebe Gjalts Huizinga, geb. Oudega 28 nov. 1801,210 † Smallingerland 18 maart 1872,211 tr. Oudega 9 mei 1827212 99. Aaltje Popkes Jansma, geb. Oudega 17 dec. 1806, † na 1872.213 100. Tjeerd Annes Bruinsma, geb. Britsum 27 jan. 1814,214 Eerst boerenknecht, later arbeider en zetmeier,215 † Leeuwarderadeel 25 maart 1856,216 tr. Leeuwarderadeel 5 mei 1836217 101. Pietje Keimpes Dijkstra, geb. Lekkum 15 febr. 1810,218 † Leeuwarderadeel 22 maart 1848.219 102. Tjeerd Tjeerds Dijkema, geb. Ternaard 28 april 1802,220 † Ferwerderadeel 15 jan. 1848,221 tr. Westdongeradeel 8 mei 1827222 103. Baukje Annes Hoekstra, geb. omstr. 1807, † Ferwerderadeel 10 maart 1859.223 104. Jan Hendriks Wadman, geb. Tietjerk 5 aug. 1777,224 ged. Suawoude, Tietjerk 14 sept. 1777,224 † Tietjerksteradeel 2 jan. 1829,225 tr. Tietjerk 29 juni 1806226 105. Dieuwke Pieters Veninga, geb. Hardegarijp 20 juni 1782,227 † Tietjerksteradeel 11 sept. 1827.228 106. Sybe Jacobs Boersma, geb. Groot Midhuizen 28 jan. 1788,229 ged. Ee 24 febr. 1788,229 Landbouwer,230 † Oostdongeradeel? na 1850,231 tr. Oostdongeradeel 27 jan. 1821232 107. Henke [Hinke] Wytzes Holwerda, geb. Dijksterhuizen 5 juli 1804,233 ged. Engwierum 29 juli 1804,233 † Tietjerksteradeel 6 febr. 1850.234 108. Hendrikus Pieters Tjeerdsma, geb. Oudega omstr. 1807, † Tietjerksteradeel 8 juni 1848,235 tr. Smallingerland 27 okt. 1826236 109. Trijntje Harmens Veenstra, geb. Oudega omstr. 1807, † Opsterland 8 febr. 1858.237


110. Kornelis Leenderts Landmeter, geb. Beetsterzwaag 24 aug. 1795,238 † Opsterland 27 juli 1832,239 tr. Opsterland 13 jan. 1820240 111. Albertje Jochems Jeips. 112. Geert Klazes Bos, geb. Oosterzee 18 dec. 1802,241 † Schoterland 5 juli 1883,242 tr. Oosterzee 17 mei 1829243 113. Margjen Koops Mink, geb. Sintjohannesga 26 mei 1806,244 † Schoterland 1 april 1885.245 114. Geert Kiers van der Wal, geb. Follega omstr. 1801, o.a Soldaat in de Tiendaagse Veldtocht, 1839,246 † Schoterland 22 dec. 1875,247 tr.248 115. Albertje Dirks Regeling, geb. Rotsterhaule 9 juni 1808,244 ged. Sintjohannesga 19 juni 1808,244 † Schoterland 24 maart 1888.249 116. Marten Louws Vermaning, geb. Heerenveen omstr. 1803, † Schoterland 1 juni 1854,250 tr. Schoterland 2 mei 1830251 117. Yntske Pieters de Jong,244 ged. Sintjohannesga c.a. 25 jan. 1810,244 † Schoterland 20 febr. 1872.252 118. Cleys Beerends Schieving, geb. Sintjohannesga 20 febr. 1802, † Schoterland 17 mei 1859,253 tr. Schoterland 21 aug. 1825254 119. Aaltje Abrahams de Groot, geb. Rotsterhaule 22 juli 1802,244 † Schoterland 15 juli 1844.255 120. Albert Lammerts Sloothaak, geb. Sintjohannesga 1785,256 ged. Joure 2 nov. 1785,257 † Schoterland 12 okt. 1868,258 tr. Sintjohannesga 29 jan. 1812256 121. Klaaske Tjeerds Boltje, geb. Sintjohannesga omstr. 1793, † Schoterland 25 juli 1820.259 122. Jan Harmens Smid [ook: Akkerman], geb. Sintjohannesga 5 april 1785,244 ged. Sintjohannesga en Delfstrahuizen 10 april 1785,244 † Aengwirden 13 jan. 1828,260 tr. 2e na 1821 Marchjen Jochems Akkerman, dr. van Jochem Harmens Akkerman en Hendrikje Hylkes Korver; tr. 1e Schoterland 27 nov. 1808261 123. Nenne [ook: Nemie] Wolters Wever, geb. Sintjohannesga 2 jan. 1789,244 † Aengwirden 1 nov. 1821.262 124. Thee Klazes Ykema, geb. Westermeer (Hask) 15 juli 1776,263 ged. Westermeer 4 aug. 1776,263 Boer, Landbouwer,264 Diaken,264 † Haskerland 24 maart 1852,265 tr. Haskerhorne 8 mei 1803266 125. Pieterdjen Feikes Oosting, geb. Haskerhorne 22 jan. 1785,267 † Haskerland 3 mei 1867.268 126. Jacob Tymens Cloo, geb. Oudehaske 10 maart 1789,269 ged. Haskerland 22 maart 1789,269 Veehouder,270 Diaken,264 † Haskerland 27 maart 1872,271 tr. Haskerland 15 april 1813272 127. Hylkjen Gerrits Kelderhuis, geb. Oudehaske 30 dec. 1791,267 ged. Haskerland 8 jan. 1792,267 † na 1820.

Generatie VIII 128. Feije Klazes Hoekstra, geb. Veenwouden 25 juli 1774,142 Visser,273 Dagloner,274 † Hardegarijp 30 juni 1842,275 tr. Hardegarijp 16 dec. 1792276 129. Froukje Franses Mellema, geb. Wanswerd c.a. vóór 14 dec. 1766,277 † Tietjerksteradeel 22 jan. 1847.278 130. Haye Ebeles Haisma, geb. omstr. 1777, Dagloner,279 † Dantumadeel 2 okt. 1859,280 tr. Dantumawoude 15 mei 1803281 131. Janke Wiegers Oegema, geb. omstr. 1776, † Dantumadeel 16 okt. 1846.282 132. Folkert Gjalts de Jong, geb. Smallingerland omstr. 1771, † ald. 14 jan. 1823,283 tr. Oudega (Sm.) 4 maart 1792284 133. Aaltje Berends Hofman, ged. Wijnjeterp, Duurswoude of Bakkeveen 26 maart 1767,285 † Smallingerland 20 mei 1848.286 134. Rommert Eelkes Boonstra, geb. Garijp 24 okt. 1768,287 † Smallingerland 29 aug. 1822,288 tr. Garijp 22 nov. 1801289 135. Grietje Liuwes Bakker [ook: Dijkstra?], geb. omstr. 1772,290 † Kollumerland 15 nov. 1859.291 136. Klaas Sipkes, geb. Veenwouden omstr. 1748, † ald. 30 nov. 1808,292 tr. Veenwouden 15 mei 1785293 137. Klaaske Popkes Hoekstra, geb. Hardegarijp omstr. 1762, † Dantumadeel 31 juli 1845.294 138. Andries Aukes Pot [ook: Potjer en Postma], geb. 1759,177 Veenbaas en schipper,177 † Tietjerksteradeel 12 febr. 1839,295 tr. Veenwouden 11 juni 1786296 139. Froukje Douwes Postma, geb. 1764,160 ged. Veenwouden april 1764,160 † 26 aug. 1834.297


140. Johannes Gerrits Plantinga, geb. Akkerwoude 14 april 1776,97 † Dantumadeel 3 nov. 1844,298 tr. Murmerwoude 19 mei 1799299 141. Seli Martens Venekamp, geb. Veenwouden 7 jan. 1774,160 † Dantumadeel 15 dec. 1842.300 142. Watze Klases Hoogstra, ged. Akkerwoude 2 juli 1758,97 † Dantumadeel 18 maart 1838,301 tr. Rinsumageest 24 febr. 1805302 143. Baukje Pieters Hiemstra, geb. omstr. 1771, † 23 jan. 1849.303 144. Willem Thijsens Walstra, ged. Veenwouden 28 mei 1752,200 tr. Veenwouden 8 mei 1774296 145. Trijntje Simens. 146. Feye Minnes Venema, † Veenwouden 4 febr. 1814,304 tr. Bergum 19 okt. 1788166 147. Aantje Douwes. 148. Sybe Pieters, ged. Veenwouden 15 april 1748,177 † 1 april 1806,177 tr. Bergum 14 mei 1772305 149. Neeltje Jacobs, geb. omstr. 1752, ged. Bergum 11 jan. 1756,177 † Veenwouden 29 okt. 1844.177 152. Berend Sytzes Stenekes, geb. Siegerswoude omstr. 1745, † 7 aug. 1819,306 tr. Zevenhuizen omstr. 10 okt. 1773307 153. Jeltje Willems. 154. Johannes Sydses Bijlsma, Scheepstimmerbaas,177 † Wartena 13 juni 1823,177 tr. Dokkum 14 mei 1753177 155. Tietje Thijs, ged. Wartena 15 mei 1763,177 † ald. 2 april 1823.177 156. Harmen Jacobs Haak, geb. Niekerk vóór 9 sept. 1725, Boer,308 † Sebaldeburen 24 febr. 1803,308 tr. Sebaldeburen 12 mei 1782309 157. Grietjen Klaassens, geb. Westerzand. 158. Hindrik Sijtzes Wijkstra, geb. omstr. 1758,310 † Lucaswolde 25 mei 1823,311 tr.312 159. Wietske Gerrits. 160. Willem Willems, geb. omstr. 1740, tr. Bergum 11 jan. 1767166 161. Ruurdje Wytzes, geb. omstr. 1739, † Rijperkerk 6 sept. 1809.313 164. Klaas Klazes Wedzinga, tr. Twijzel 15 juli 1770314 165. Jisseltje Andries, ged. Kollum 3 maart 1743.192 166. ??Hendrik Kronemeyer, geb. Brandlecht, bij Nordhorn omstr. 1745,315 † Neuenhaus 8 okt. 1801,316 tr.316 167. ??Fenne Sluiters, † Neuenhaus 14 mei 1803.316 168. Dirk Jelles, ged. Oostermeer, Eestrum 2 dec. 1736,317 Veerschipper te Eestrum,177 tr. Eestrum 15 mei 1758177 169. Antje Jennes. 170. Aan Alles, † Twijzel omstr. 1780, tr. Twijzel 11 mei 1760314 171. Antje Geerts, geb. Twijzel, ged. Twijzel 1 mei 1734.187 174. Pieter Jans, tr. Kollum 7 febr. 1751318 175. Antje Harmens. 176. Frans Mennes Venema, ged. Veenwouden 26 dec. 1751,97 tr. Veenwouden 16 mei 1773319 177. Janke Jans, geb. 1753,177 † Veenwouden 19 juni 1814.177 178. Klaas Jelles Hoekstra, ged. Veenwouden 24 juli 1740,142 Veenbaas en boer te Veenwouden,320 Diaken,321 † Hardegarijp 1 sept. 1828,322 tr. Veenwouden 1760296 179. Aatje Klazes, ged. Veenwouden 11 aug. 1741,323 † Hardegarijp 24 maart 1808.324 180. Piebe Hendriks Kingsbergen, ged. Veenwouden 24 juli 1740,177 tr. Veenwouden 21 mei 1769177 181. Tjimkje Rommerts, geb. Veenwouden omstr. 1740, † Westergeest 20 jan. 1828.325 184. Siebe Sjoerds Gaalje, Rietdorser/dagloner,39 † vóór 1826, tr. Murmerwoude 8 mei 1768202 185. Geeske Hendriks, ged. Wouterswoude 30 sept. 1736,326 † 19 febr. 1826.327


186. Sjouke Emkes Vrieswijk, geb. omstr. 1736, † Murmerwoude 5 dec. 1818,328 tr. Murmerwoude 11 febr. 1759202 187. Antje Andries Wybenga, geb. omstr. 1743. 188. Dirk Pieters Pietersma, geb. 1736,177 Boer en Veenbaas te Hardegarijp. Later ook veldwachter.,177 Dorpsrechter te Hardegarijp, nog in 1805,177 † Hardegarijp 15 juli 1823,177 tr. Hardegarijp 8 dec. 1771329 189. Grietje Benderts, geb. 28 juni 1745.177 190. Sjoerd Doyes [Dooitses] Rijpma, geb. omstr. 1747, † Dantumadeel 31 aug. 1826,330 tr. Dantumawoude, Driesum of Wouterswoude 15 dec. 1776331 191. Pietje Pieters. 192. Sjoerd Douwes Feenstra, ged. Bergum 29 april 1759,332 Schipper te Bergum (1799), later arbeider.,177 † Tietjerksteradeel 27 febr. 1818,333 tr. Bergum 9 mei 1784334 193. Uilkjen Johannes, ged. Suameer 11 aug. 1765,287 † Tietjerksteradeel 29 april 1834.335 194. Ebe Wybes Smits, ged. Engwierum 2 juli 1769,336 † Buitenpost 28 dec. 1814,337 tr. Kooten (bij attestatie) 25 sept. 1802166 195. Akke Klaases, geb. omstr. 1758, † 26 aug. 1846.338 196. Gjalt Sybes Huizinga,339 ged. Lippenhuizen, Terwispel of Hemrik 23 jan. 1755,339 † Smallingerland 17 jan. 1842,340 tr. Oudega 11 sept. 1796341 197. Atje Remmelts Post[hu]ma, geb. Ureterp of Siegerswoude 25 aug. 1756,342 † 13 febr. 1822.288 198. Popke Jans Jansma, geb. 21 aug. 1774,210 ged. Nijega 11 sept. 1774,210 † Smallingerland 12 jan. 1848,343 tr. Oudega 4 mei 1806344 199. Eelkje Pieters Annema, geb. Sondel 26 jan. 1781,345 † Tietjerksteradeel 12 okt. 1873.346 200. Anne Tjeerds Bruinsma, geb. Britsum omstr. 1772, Huisman te Britsum, later ook gardenier,347 † Leeuwarderadeel 5 jan. 1846,348 tr. Britsum 3 mei 1813349 201. Doetje Keimpes Marinus, geb. Britsum 12 juni 1791,350 † Leeuwarderadeel 28 mei 1859.351 202. Keimpe Sybes Dijkstra, geb. Oenkerk 20 dec. 1772,352 Arbeider, later ook werkman,353 † Leeuwarderadeel 26 dec. 1850,354 tr. 1e355 Jeltje Aukes Spoelstra, dr. van Auke Tjepkes Spoelstra en Hiltje Rinses Bontekoe; tr. 2e Lekkum 1 febr. 1807356 203. Beitske Feyes Humalda [ook: Malda], geb. Lekkum? 27 aug. 1780,352 ged. Oenkerk, Giekerk, en Wijns 8 juli 1781,352 † Leeuwarderadeel 15 aug. 1841.357 204. Tjeerd Klazes Dijkema [ook: Dijkman/Dijksma], ged. Wierum 25 sept. 1757,358 † Ternaard 25 april 1812,359 tr. Wierum 3 juni 1781360 205. Maaike Jans, geb. vóór 1771, † vóór 1812. 206. Anne Pieters Hoekstra, ged. Brantgum 16 febr. 1770,361 † Westdongeradeel 30 okt. 1826,362 tr. Brantgum 10 juni 1798363 207. Pietje Jacobs Dijkstra, geb. Brantgum omstr. 1774, † Westdongeradeel 13 aug. 1826.364 208. Hinderk Folkerts Wadman, geb. Bergum febr. 1750,332 Herbergier/kastelein te Tietjerk,365 † Bergum 13 dec. 1812,366 tr. Suameer 19 nov. 1775367 209. Antje Jans [Wymenga], ged. Garijp 17 jan. 1751,177 † Tietjerk 12 nov. 1808.177 210. Pieter Tjeerds Veninga, geb. Rijpkerkerk 25 nov. 1754,227 ged. Rijperkerk 15 dec. 1754,227 Veenbaas en boer te Hardegarijp. In 1818 eigenaar van FC9, 90 pm, met als gebruiker Folkert Wadman.,368 Adjunctmaire van mairie Hardegarijp,369 Diaken,177 † Tietjerksteradeel 18 febr. 1830,370 tr. Rijperkerk, Hardegarijp 11 febr. 1776371 211. Tjitske Abes, geb. Hardegarijp 2 april 1754.372 212. Jacob Ringers Boersma, ged. Westergeest 10 okt. 1751,373 † Oostdongeradeel 14 mei 1822,374 tr. Ee 4 maart 1787375 213. Minke Louws Minnema, ged. Ee 18 sept. 1763,229 † Oostdongeradeel 6 maart 1847.376 214. Wytze Jacobs Holwerda, geb. Engwierum 13 mei 1778,233 Landbouwer en kastelein,230 † Oostdongeradeel 3 okt. 1823,377 tr. Engwierum 5 juni 1803378 215. Akke Botes Sybesma, geb. omstr. 1780, † 1 jan. 1857.379


216. Pytter Tjeerds Tjeerdsma, ged. Oudega (Sm.) 30 nov. 1755,210 Boer,380 Ontvanger directe belastingen van grietenij Smallingerland,264 † Smallingerland 26 aug. 1828,381 tr. Oudega (Sm.) 13 juni 1784382 217. Willemina Pieters Jansen, geb. omstr. 1767, † Smallingerland 5 april 1822.383 218. Harmen Teunis Veenstra, ged. Veenwouden 30 aug. 1772,160 Veenbaas te Garijp,177 † Smallingerland 21 okt. 1855,384 tr. Rijperkerk Hardegarijp 7 okt. 1798385 219. Hendrikjen Jans van der Kooi, geb. Rijperkerk 27 dec. 1778,372 † Smallingerland 25 dec. 1833.372 220. Leendert Cornelis [Landmeter], geb. omstr. 1770,386 † vóór 1811,387 tr. Beetsterzwaag 10 febr. 1788388 221. Grietje Berends, † 25 mei 1797.389 222. Jochum Jeips, tr. Drachten 28 aug. 1796390 223. Ytje Ynses. 224. Klaas Geerts Bos [ook: Oostenwind], geb. Sintjohannesga 25 sept. 1777,244 † Schoterland 28 febr. 1848,391 tr. Rotsterhaule 7 febr. 1802392 225. Hilligjen Jans Thee, geb. Rohel omstr. 1779, † Schoterland 17 febr. 1842.393 226. Koop Berends Mink, † Schoterland 25 jan. 1837,394 tr. Sintjohannesga 1 april 1798395 227. Lummigje Harmens Meyer, geb. Oudehaske 16 jan. 1776,267 † Schoterland 20 febr. 1821.396 228. Kier Geerts van der Wal, geb. omstr. 1765, † Schoterland 24 dec. 1848,397 tr. Nijehaske 14 febr. 1790398 229. Lijsbet Harmens, geb. omstr. 1765. 230. Dirk Alberts Reegeling, geb. In’t Klooster omstr. 1766,399 ged. Vollenhove 12 jan. 1766,270 † Schoterland 1844,400 tr. Rohel 9 dec. 1792401 231. Annegien Jacobs Plat [ook: Plak], geb. omstr. 1768,270 † Schoterland 18 sept. 1856.402 232. Louw Jans Vermaning, geb. omstr. 1769, † Schoterland 17 mei 1822,403 tr.404 233. Pietje Martens van der Meulen, geb. Leeuwarden 26 april 1775,405 ged. Leeuwarden, Jacobijner Kerk 10 mei 1775,405 † Schoterland 23 dec. 1851.406 234. Pieter Jans de Jong [Eerder: Tors, ook: Busjes], geb. omstr. 1766, † Schoterland 15 april 1839,407 tr. Rotsterhaule 27 dec. 1789408 235. Sybrigjen Jans Tente, geb. omstr. 1765. 236. Beerend Koops Spanjer Scheevink, geb. Giethoorn 9 sept. 1776,409 † Schoterland 24 dec. 1844,410 tr. Sint Johannesga 16 maart 1800261 237. Grietje Kleises Ossius, geb. Sintjohannesga 18 juli 1781, † Schoterland 4 nov. 1850.411 238. Abraham Wychers de Groot [Van Ootmarssum], geb. Giethoorn 3 juni 1763,412 † Schoterland 5 aug. 1826,413 tr. Rottum of Sintjohannesga 6 febr. 1791414 239. Roelofjen Jans Meyer, geb. Sintjohannesga omstr. 1768, † Schoterland 1 nov. 1826.415 240. Lambertus Dirks Sloothaak, ged. Ankeveen 3 sept. 1738,416 † Sintjohannesga 2 maart 1815,417 tr. Oudehaske 27 mei 1770418 241. Hilligjen Jacobs Baart [ook: Meter?], geb. Nieuwden Slijk [?] omstr. 1747,419 † Sintjohannesga 28 nov. 1812.420 242. Tjeerd Jacobs Boltje, geb. Delfstrahuizen 1 febr. 1747,244 † Schoterland 16 nov. 1836,421 tr. Sintjohannesga c.a. 4 nov. 1770422 243. Reinske Hendriks [Fleer], ged. Oosterzee c.a. 1 jan. 1754,423 † Schoterland 1818. 244. Harmen Jans Smid, tr. 245. Annigjen Harms. 246. Wolter Berents Weewer, geb. vóór 1749, tr. Oudehaske 3 dec. 1769418 247. Aaltje Roelofs Krol, geb. omstr. 1740. 248. Claes Sipkes Ykema, † Haskerhorne 29 aug. 1810,424 tr. Haskerhorne 9 mei 1773425 249. Antje Thees Aukema.


250. Feike Tyssen Oosting, geb. omstr. 1738,426 † 22 okt. 1823,427 tr. Haskerhorne 9 juli 1780428 251. Jantje Jans, geb. omstr. 1750. 252. Tymen Jacobs Luiken (Ook: Cloo/Kloo en Kloot en zelfs Coets), geb. Giethoorn omstr. 1750, Veenbaas, ouderling, gemeenteraadslid.,429 † Haskerland 14 juni 1831,430 tr. Oudehaske 20 april 1788431 253. Claesjen Harmens Swier, geb. Zuidveen omstr. 1745, † Haskerland 16 febr. 1819.432 254. Gerrit Beerends Kelderhuys, geb. Giethoorn 27 nov. 1763,409 ged. Giethoon 4 dec. 1763,409 † Schoterland 1 febr. 1844,433 tr. Oudehaske 24 sept. 1786434 255. Geesje Jacobs Sming, ged. Wanneperveen 22 nov. 1761,435 † Oudehaske? vóór 1 febr. 1844.409

Generatie IX 256. Klaas Jelles Hoekstra (dezelfde als 178 in generatie VIII), tr. Veenwouden 1760296 257. Aatje Klazes (dezelfde als 179 in generatie VIII). 258. Frans Thomas, ged. Raard 5 febr. 1716,436 tr.437 259. Trijntje Willems. 260. Aebele Jacobs, † vóór 1817,438 tr. Dantumawoude 21 sept. 1760439 261. Freeuwkjen Wybes, geb. omstr. 1740, † Dantumadeel 7 nov. 1817.440 262. Wieger Teunis Oegema, geb. omstr. 1748, † Dantumadeel 12 mei 1819,441 tr. 2e Akkerwoude 7 nov. 1802442 Helena Pieters [Peterzoon], ged. Driesum 6 jan. 1771,443 † Dantumadeel 17 april 1823, dr. van Pieter Jentjes en Antje Sjoerds; tr. 1e Akkerwoude 22 jan. 1771444 263. Fokeltje Harmens, geb. omstr. 1750, † vóór 1802.445 264. Gjalt Folkerts de Jong, geb. omstr. 1752, † Smallingerland (Marie Oudega) 17 aug. 1814,446 tr. Oudega (Sm.) na 20 nov. 1768447 265. Sibbeltje Aalses, geb. Drogeham 31 maart 1745, † Smallingerland (Marie Oudega) 10 nov. 1813.448 266. Berend Alberts [Hofman], tr. Beetsterzwaag 26 jan. 1755449 267. Fetje Davids Eizinga. 268. Eelke Rommerts Boonstra, ged. Garijp 26 april 1750,287 Koopman te Garijp,450 † Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 23 mei 1815,451 tr. Garijp 17 mei 1767452 269. Syts Johannes Helder, geb. omstr. 1750. 270. ?Lieuwe Folkerts, Arbeider te Bergum,177 † Bergum 16 febr. 1808,453 tr. 2e 1787177 Geertje Baukes; tr. 1e Bergum 15 april 1764454 271. ?Aaltje Martens, † vóór 1787. 272. Sipke Claazes, ged. Veenwouden 23 mei 1721,97 Kooiker,455 tr. Veenwouden 26 febr. 1747299 273. Janke Claases, ged. Leeuwarden 14 juli 1726,456 † Veenwouden na 31 okt. 1792.457 274. Popke Sytses, geb. omstr. 1735, tr. Dantumawoude 9 nov. 1760439 275. Tietje Sjoerds. 276. Auke Harpes, geb. Kuikhorne omstr. 1720, tr. Rottevalle 8 febr. 1750458 277. Froukjen Gosses, geb. Rottevalle omstr. 1730. 278. Douwe Douwes Postma [Posthumus], ged. Veenwouden 10 juni 1737,200 Schipper en veenbaas,177 † Rinsumageest, op’t Tolhuis na 1784,177 tr. Veenwouden 26 april 1761296 279. Grietje Jurriens, ged. Kollumerzwaag 10 maart 1737.459 280. Gerrijt Johannes Plantinga, ged. Murmerwoude 25 dec. 1749,97 tr. Akkerwoude 16 jan. 1774202 281. Lijsbet Gerrijts van der Ploeg. 282. Martinus Folkerts Venekamp, ged. Veenwouden 10 juni 1725,200 Meester timmerman,177 Dorpsrechter,177 † Veenwouden na 27 jan. 1792,460 tr. Veenwouden 27 maart 1757296


283. Wipkje Ballings, ged. Veenwouden 10 okt. 1728.97 284. Klaas Hendriks, ged. Akkerwoude 7 dec. 1732,200 tr.461 285. Antje Watses. 286. Pieter Willems, geb. Sexbierum 18 maart 1742,462 Arbeider,462 † Suawoude 1790,462 tr. Sexbierum 22 juni 1766462 287. Dieuwke Douwes, geb. Suawoude omstr. 1742, Winkelierse en arbeidster,462 † Suawoude 3 febr. 1819.462 288. Thijs Haijes, Arbeider,455 † Veenwouden na 1752,177 tr. Veenwouden 28 juli 1737299 289. Marike Willems, ged. Veenwouden 9 juli 1713.97 292. Minne Feijes Venema, geb. omstr. 1720, Veenbaas, ook boer,463 tr. omstr. 1741177 293. Anskje Franses, ged. Veenwouden 20 okt. 1722,97 †? omstr. 1760.177 294. Douwe Geerts, ged. Drogeham 9 juli 1699,177 Boer te Eestrum,177 Arm- en kerkvoogd.,177 † omstr. 1781,464 tr. Eestrum 1 april 1759465 295. Ymkjen Dirks, geb. vóór 1741. 296. Pieter Piers, ged. Veenwouden 22 nov. 1722,200 tr. 2e Veenwouden 1 okt. 1752177 Baukje Sipkes; tr. 1e Hardegarijp 19 juni 1746466 297. Pierkje Aukes, geb. jan. 1727, ged. Oenkerk, Giekerk of Wijns 11 april 1728,352 † vóór 1752. 298. Jacob Fookes, geb. 1721,177 Schuitemakersknecht,467 † Bergum na 1756, tr. Bergum, ondertrouw 12 dec. 1741468 299. Antje Jacobs, geb. omstr. 1720. 304. Sytze Hotses, ged. Wijnjeterp, Duurswoude of Bakkeveen 1715,469 tr. Siegerswoude 23 mei 1745470 305. Engelina Beerends, geb. Nuis?. 308. Syds Johannes Bijlsma, Eerst schuitmakersknecht, later scheepstimmerman te Dokkum,177 † Warga 6 sept. 1809,177 tr. Dokkum 14 mei 1752177 309. Gertje Oedses, ged. Veenwouden 2 maart 1732,177 † Leeuwarden 28 okt. 1823.177 310. Thijs Joutes, geb. vóór 1738, † 1772,471 tr. Wartena 5 nov. 1758177 311. Gezina [Geeske] Harmens, ged. Garijp 30 nov. 1738,287 † Wartena 1771.177 312. Jacob Roelofs, ged. Niekerk 18 mei 1710,472 Schipper,473 tr. Niekerk 26 sept. 1751474 313. Trijntje Jacobs. 314. Klaas Willems, ged. Grootegast [Gr] 21 juli 1700,475 † na 25 juni 1761, tr.473 315. Ageniete Jans, † omstr. 1761. 316. Sijtze Sipkes, geb. Marum, tr. Noordwijk 31 maart 1748476 317. Sapke Egberts, geb. april 1728, ged. Ureterp of Siegerswoude april 1728.342 318. ?Gerrit Jelkes, † Lucaswolde, tr. 319. ?Grietje Jans. 322. Wytze Martens, geb. Bergum 1698, Schipper,477 † na 1749,478 tr. Bergum 13 jan. 1732479 323. Antje Wytzes, geb. Oostermeer, ged. Oostermeer 19 aug. 1701,177 † ald. na 1793.480 330. Andries Wijberts, tr. Kollum 30 nov. 1738481 331. Aafke Claasses, ged. Kollum 31 jan. 1717.192 336. Jelle Feyes, Arbeider,478 tr.482 337. Diuwke Tjeerds. 340. Alle Sydses, tr.177 341. Lutske Arends, geb. Bergum vóór 1683. 342. Geert Wygers, Arbeider,478 tr. Tietjerksteradeel 7 april 1718466 343. Dieuwke Pieters, geb. Hardegarijp omstr. 1690.


352. Minne Feijes Venema (dezelfde als 292), tr. omstr. 1741177 353. Anskje Franses (dezelfde als 293). 354. Jan Wytzes. 356. Jelle Klazes, ged. Rijperkerk, "enige weken oud", maar op 20 mei 1773 te Veenwouden nog eens op belijdenis 14 mei 1713,483 Boer en Veenbaas te Veenwouden,484 † Veenwouden 1805,485 tr. Veenwouden 8 febr. 1739202 357. Marijke Jelles, ged. 20 mei 1773,486 † Veenwouden vóór 22 maart 1796.486 358. Klaas Feijes, geb. Veenwouden 1696,177 ged. Akkerwoude 13 aug. 1724,487 Koemelker, boer en veenbaas.,488 Diaken in Veenwouden op 23 maart 1732,489 † vóór 1785,489 tr. 1e Veenwouden 1722177 Baukje Martens; tr. 2e Veenwouden 20 dec. 1733490 359. Antje Hendriks, † Veenwouden na 1766.486 360. Hendrik Gabes, † na 1753,491 tr. Veenwouden 16 nov. 1727202 361. Grietje Piebes, † na 1752.492 362. Rommert Symens, tr. Bergum na 8 febr. 1744493 363. Dieuke Sjoerds. 368. Sjoerd Meinderts, geb. omstr. 1710, † vóór 1749, tr.494 369. Romkje Hillebrands, † Oudwoude na 1749.495 370. Hendrik Dirks, Schoenmaker, welgesteld genoemd in 1749,478 tr. omstr. 1735496 371. Dieuwke Hillebrands. 372. ?Emcke Jans, † na 1750,177 tr.177 373. ?Sytske Martens, † na 1766.177 374. Andries Jans, tr.177 (kerkelijk na 1747)177 375. Eelkje Brands. 376. Pieter Durcks, geb. Oudkerk 4 okt. 1686, ged. Hardegarijp 8 maart 1696,177 tr. Hardegarijp 25 mei 1733497 377. Antje Ruirds, ged. Hardegarijp 8 maart 1696.227 378. Binnert Lolkes, ged. Metslawier 27 april 1721,498 Schoenmaker,478 tr. Hardegarijp 12 juli 1744466 379. Eelkjen Pijtters, ged. Hardegarijp 19 dec. 1717.177 380. Doeye Sjoerds, Arbeider in 1749, winkelier in 1756, gardenier in 1785 en in 1790 boer. In 1792 geheel verarmd., 177 † na 1792,177 tr. Rijperkerk 18 juli 1745177 381. Grietje Jans, ged. Rijperkerk 12 okt. 1710.177 384. Douwe Martens, geb. Bergum 18 sept. 1727,332 Schipper,478 tr. Bergum na 10 maart 1753499 385. Trijntje Sjoerds, geb. omstr. 1725, † Tietjerksteradeel 29 maart 1817.500 386. Johannes Douwes, geb. Bergum omstr. 1720, Schipper,501 Huisman te Suameer,177 † Enkhuizen mogelijkerwijs, waar hij in 1799 heen verhuisde. na 1799,177 tr. Suameer 18 maart 1753166 387. Grietje Douwes, geb. Suameer, ged. Suameer 1 mei 1729,287 † 1784.502 388. Wybe Aebes Smits, geb. omstr. 1746, Grofsmid te Kooten,177 † 25 febr. 1824,503 tr. Engwierum 29 jan. 1769504 389. Duifke Poulus, ged. Engwierum 20 okt. 1748,336 † Achtkarspelen 4 sept. 1825.505 392. Sybe Aukes [Huizinga], geb. omstr. 1725,506 Timmerman,478 † Lippenhuizen na 19 mei 1793,507 tr. Lippenhuizen 18 febr. 1748508 393. Aaltje Gjalts, ged. Wijnjeterp, Duurswoude of Bakkeveen 14 maart 1723,509 † na 19 mei 1793.510 394. Remmelt Folkerts, ged. Wijnjeterp, Duurswoude of Bakkeveen 1 juli 1708,285 Bijker,478 tr. Ureterp 18 mei 1755511 395. Antje Popkes, geb. Wijnjeterp 22 april 1731.469 396. Jan Hidzers, tr. Nijega 24 maart 1771344


397. Aaltje Everts. 398. Pieter Sjoerds Annema, ged. St. Annaparochie 17 febr. 1754,512 2e Commies (Belasting- en douaneambtenaar),513 † Olderbekoop 27 sept. 1814,514 tr. St. Annaparochie 5 nov. 1775515 399. Elisabeth Lefring, geb. Harlingen omstr. 1748, † Smallingerland 6 dec. 1833.516 400. Tjaerd Jans Bruijnsma, geb. Britsum 28 okt. 1731,350 Huisman te Britsum,217 tr. Britsum 7 nov. 1762517 401. Jeltje Douwes van der Valk, ged. Deersum 4 dec. 1746.518 402. Keimpe Pytters, ged. Zurich 15 jan. 1747,519 Gardenier, aanvankelijk schipper.,520 tr. Britsum 16 mei 1773521 403. Wytske Jans [Feenema?], geb. Tietjerk 8 april 1751,177 † na 1813.522 404. Siebe Sijes [Dijkstra], geb. Oenkerk 9 juli 1742,177 Boer te Oenkerk,489 † na 1805, tr. Oenkerk 31 mei 1767523 405. Riemke Keimpes, geb. Rijperkerk aug. 1747,352 ged. Oenkerk 20 maart 1784.352 406. Feye Jans [van] Humalda, geb. Oostermeer 21 sept. 1750,524 ged. Oenkerk, Giekerk of Wijns 25 maart 1785,525 Huisman te Giekerk, waarschijnlijk natuurlijke zoon van Jan Poppe Aebinga van Humalda., 526 † Tietjerksteradeel 9 febr. 1820,527 tr. 2e Giekerk 11 okt. 1810523 Ymkje Rudmers, geb. Giekerk? 1755,177 † 22 juli 1811,313 dr. van Rudmer N. en wed. van Pieter Dirks; tr. 1e Twijzel / Kooten 28 febr. 1779528 407. Pietje Claesses, geb. 24 april 1752,529 ged. Hempens / Teerns 14 mei 1752,529 † Giekerk vóór 1806.177 408. Klaas Tjeerds, tr.530 409. Lutske Pieters. 410. ??Jan Jans, tr. Ternaard 4 sept. 1740531 411. ??Susanna Douwes. 412. Pyter Jans, tr. Brantgum 22 okt. 1752363 413. Zara Gerrits, ged. Brantgum 7 okt. 1731.361 416. Folkert Douwes Wadman, ged. Bergum 6 maart 1712, Huisman en distillateur te Bergum,177 † Bergum 18 dec. 1764, tr. na 16 nov. 1743532 417. Gepke Hendrixs Forma, ged. Leeuwarden 4 jan. 1715.533 418. Jan Roels, ged. Garijp 31 juli 1712,534 Boer te Garijp, later Suameer. "Redelijk gesteld boer.",535 † vóór 1793,536 tr.536 419. Hinke Alles, ged. Garijp 5 april 1716,287 † vóór 1793.536 420. Tjeerd Zybes, Boer te Rijperkerk, later te Giekerk en Zwartewegsend,177 † omstr. 1800,177 tr. Rijperkerk, Hardegarijp 18 okt. 1750537 421. Dieuke Durks Donjema, geb. Tietjerk omstr. 1731, † Giekerk 18 mei 1823.177 422. Abe Sipkes, geb. Twijzel 1708,177 Eerst arbeider, later winkelier. Gebruikt ook delen van florenen nr 25 en 27.,538 † Hardegarijp 1789,177 tr.177 423. Tjitske Dirks, geb. Hardegarijp febr. 1721,227 "Winkeliersche",177 † na 1805.177 424. Ringer Jacobs. 426. Louw Minnes, ged. Ee 3 maart 1717,229 tr. Engwierum 29 juli 1748539 427. Antje Wytses, ged. Anjum 23 maart 1726.540 428. Jacob Wytzes Holwerda, ged. Engwierum 13 juli 1738,233 tr.541 429. Martsen Jans Anjema, ged. Engwierum 18 dec. 1746.233 430. Bote Sybes Sybesma, ged. Niawier 29 mei 1757,542 Zijlwachter wonende onder Anjum,543 † Oostdongeradeel 14 juni 1834,544 tr. Kollum 9 mei 1779545 431. Hincke Meinders, ged. Kollum 3 sept. 1762.192 432. Tjeerd Pyters, ged. Oudega (Sm.) 1 aug. 1734,210 tr. Oudega (Sm.) 20 okt. 1754546 433. Tettie Jacobs. 434. Pieter Jans, tr.547


435. Hendrika Jans. 436. Theunis Teyes, ged. Veenwouden 16 juni 1737,177 tr. Bergum na 14 febr. 1762548 437. Wopkjen Jelles Veenstra, geb. omstr. 1744, † Veenwouden 16 nov. 1832. 438. Jan Rypkes van der Kooi, geb. Suawoude 16 febr. 1729,224 Boer te Suawoude, Rijperkerk en Hardegarijp.,177 Diaken,177 † Hardegarijp 13 febr. 1816, tr. 01-09-1765 (kerkelijk Suawoude)549 1 sept. 1765549 439. Trintie Hendriks, geb. omstr. 1743, † Tietjerksteradeel 11 nov. 1803.550 440. Cornelis Leenderts [Landmeter?], geb. omstr. 1727, tr. Lippenhuizen 8 febr. 1753551 441. Bontje Harkes, geb. vóór 1733. 444. Jeip Heerkes, geb. omstr. 1715, tr. Oudehorne 30 jan. 1763552 445. Albertje Binnes. 448. Geert Jans Oostenwind [later: Bos], geb. omstr. 1745, † Schoterland 13 mei 1817,553 tr. Rohel 18 nov. 1770554 449. Hilligjen Klases Mink, ged. Giethoorn 9 juli 1752.555 454. Harmen Geerts Meyer [Aanvankelijk: Oosterin[c]k], ged. Giethoorn 6 dec. 1750,556 † Schoterland 21 maart 1821, tr. Oudehaske 21 nov. 1773425 455. Lammigjen Harmens Doeve, geb. omstr. 1750, † Schoterland 23 juni 1826. 456. Geert Kiers [van der Wal], geb. Giethoorn omstr. 1741, † Sintjohannesga 1805,270 tr. Oudehaske c.a. 1765557 457. Grietje Alberts, geb. Zandbeld,270 ged. Beulake 12 febr. 1741.270 460. Albert Tijmens Reegeling, ged. Vollenhove 18 jan. 1722,558 tr. omstr. 1760270 461. Janna Dirks Lindeloo [ook: Nijhuis], geb. omstr. 1732. 462. Jacob Plat, geb. omstr. 1740. 464. Jan Tjerks Vermanje [ook: Vermaning], geb. Het Zwartveen 28 sept. 1743,177 Doopsgezind lekepredikant,559 † Lagemeeden 17 dec. 1829,177 tr. Rottevalle 14 sept. 1766458 465. Aeltie Louws van Timmeren, ged. Beetsterzwaag 26 aug. 1742.177 466. Marten Annes van der Molen, geb. Leeuwarden vóór 1749, tr. Leeuwarden 17 nov. 1769560 467. Maria Jans, geb. vóór 1749. 472. Koop Beerends Schieving, geb. Meppel omstr. 1750, tr. Giethoorn 26 nov. 1775270 473. Grietje Gerrits Wind, geb. Giethoorn 8 maart 1753, † ald. 11 juli 1837.561 474. Kleis Tymens Ossius, geb. omstr. 1750, † Schoterland (mairie Sintjohannesga) 1 maart 1814, 562 tr. "elders" 12 nov. 1775563 475. Jantje Alberts Brink, geb. omstr. 1752, † Schoterland 1 dec. 1827.564 476. Wycher Abrahams van Ootmarsum [ook: Broer], geb. omstr. 1738, ged. Giethoorn (op belijdenis) 8 april 1762,565 tr. Giethoorn 5 maart 1758409 477. Aaltje Jans Mulder, ged. Giethoorn 28 nov. 1734.409 478. Jan Rijkens (ook: Rietens) [Meyer], geb. omstr. 1743, † Sintjohannesga 23 sept. 1808, tr. Sintjohannesga 1 jan. 1768566 479. Roelofjen Geertz Kuiker [Kooiker], geb. omstr. 1745. 480. Dirk Jansen Sloothaek, geb. omstr. 1710, tr.567 481. Marietjen Pieters de Lange. 482. Jacob Jacobs Baart, tr. Giethoorn 1746409 483. Aaltje Jans Abben. 484. Jacob Tjeerds, tr.568 485. Aaltje Aanes.


486. Hendrik Jans Vleer [Fleer], geb. Oosterzee omstr. 1721, † Rotsterhaule 6 jan. 1811,569 tr. Oosterzee 16 sept. 1753570 487. Pietje Reins, geb. Oosterzee omstr. 1728. 492. Beernt Gerryts Wever, geb. omstr. 1705, tr. 493. [Nenne?] N.. 494. ?Roelof Arents Krol, ged. Rouveen 1 jan. 1699,571 tr.571 495. ?Jentje Peters. 496. Sipke Claazes, geb. Westermeer vóór 1729, tr. Joure 2 nov. 1749572 497. Acke Sybolts, geb. Westermeer. 498. Thee Auckes, tr.573 499. Jeltje Frankes, † vóór 1768.573 500. Tys Feikes, tr.574 501. Hilligjen Roelofs. 504. Jacob Alberts Luijken (Ook: Cloo, KLoot, Koot, Kloo), geb. Giethoorn omstr. 1724, ged. Giethoorn (op belijdenis) 12 april 1743,270 Turfmaker, veehouder, visser,270 tr. Giethoorn 7 april 1748270 505. Grietje Tiemens Mink, geb. Giethoorn 7 april 1727,270 † ald. 1801.270 506. Harmen Jans Swier, ged. Zuidveen 6 mei 1714,575 begr. ald. 7 aug. 1770,575 tr. Steenwijk? omstr. 1744576 507. Aaltje Lammerts, begr. Steenwijk 18 jan. 1775.577 508. Beerent Gerrits Kelderhuys, tr. Giethoorn 31 mei 1762561 509. Trijntjen Frericks, ged. Westen Boven (Beulake) 11 dec. 1735,561 † Giethoorn 19 febr. 1819.578 510. Jacob Alberts Snoeijer, geb. 1728, ged. Wanneperveen 22 nov. 1761,435 tr.558 511. Margjen Peters Frantsen, geb. omstr. 1731, ged. Wanneperveen 16 okt. 1740.435

Generatie X 516. Thomas Rommerts, geb. vóór 1695, tr. Raard 21 april 1715579 517. Antje Fransen. 522. Wybe Abes, geb. 1711,177 Boer te Bergum, op de Heidstreek,177 Diaken in de doopsgezinde gemeente te Bergum,177 †,580 tr. Bergum na 30 aug. 1738581 523. Aaltje Gjalts, geb. 1718,177 † omstr. 1796.177 524. Teunis Hilles, Landbouwer,478 † na 1749,582 tr. Akkerwoude 21 okt. 1725444 525. Geertje Johannes. 528. Folkert Gjalts, tr. Oudega (Sm.) na 15 sept. 1743583 529. Neeltje Dirks, ged. Eernewoude 11 maart 1725.287 530. Aelse Meines, Boer, Dorpsrechter en ontvanger van belastingen,584 tr. Drogeham 11 mei 1727585 531. Baukjen Arends Ytsma, ged. Drogeham/Harkema Opeinde 16 nov. 1704.586 534. David Broers Eizinga, ged. Drachten 20 april 1704,587 Arbeider,478 † Drachten na 1749,588 tr.177 535. Hiltje Eises. 536. Rommert Poppes, Arbeider,478 tr. Suameer 30 juni 1748589 537. Ytje Eelkes. 538. Johannes Jans [Helder], "hij is Mr.",590 tr. Boornbergum 7 juni 1733590 539. Aukjen Gerks, † Opeinde 1792.591 540. Folkert Liuwes, ged. Bergum 5 okt. 1704,332 Beurt- en veenschipper,592 tr. Bergum 4 mei 1727166 541. Lijsbeth Hanses.


544. Claas Jelles, geb. Wanswerd of Foudgum omstr. 1689,593 ged. Akkerwoude 7 juni 1720,594 Huisman te Veenwouden. Boer op stem nrs 4 en 9, eigenaar en gebruiker van 1/3 deel van 3 1/2 mad land,595 † Dokkum, mogelijk. Anders Veenwouden. na 1747,596 tr. 2e Dokkum 26 juni 1729597 Lijsbeth Folkerts, ged. Dokkum 18 febr. 1703,598 dr. van Folkert Pijters en Tietske Jelles; tr. 1e Dokkum 25 mei 1709599 545. Jepke Tiercks, ged. Brantgum 26 okt. 1684,361 † Veenwouden na 1728.600 546. ?Claas Jans. 554. Gosse Klazes, tr. Rottevalle 7 april 1720601 555. Tjitske Andries, ged. Opeinde 6 april 1690.602 556. Douwe Aetzes, geb. Veenwouden vóór 1713,603 † ald. vóór 1747,604 tr. Bergum 26 april 1733166 557. Froukjen Foekes, ged. Veenwouden 18 nov. 1714.200 558. Jurjen Alles, Kleine boer,478 † Zwaagwesteinde vóór 1759, tr.605 559. Marijke Gerrits. 560. Johannes Jilts [Plantinga], Ouderling,177 † Murmerwoude na 1766,606 tr. Akkerwoude 21 april 1737202 561. Tetje Melles, geb. omstr. 1720, ged. Veenwouden 10 nov. 1720,200 † Murmerwoude na 1766.606 562. Gerrijt Hayes [van der Ploeg], ged. Murmerwoude 1 jan. 1723,200 tr. Veenwouden 22 mei 1746202 563. Hiltje Ruurds, ged. Akkerwoude 16 nov. 1727.200 564. Folkert Egberts, geb. 1688,177 tr. 1708607 565. Rinske Alberts. 566. Balling Hayes, ged. Oostermeer, Eestrum 24 aug. 1679,317 Ouderling (1723),177 Ontvanger van Veenwouden,177 † na 1728,608 tr.609 567. Seli Martens. 568. Hendrick Clasis, geb. Akkerwoude omstr. 1705, Boer,478 † na 1732, tr. Akkerwoude 2 dec. 1731610 569. Antje Eelckes, ged. Akkerwoude 23 sept. 1708.200 572. Willem Alberts, ged. Sexbierum 30 maart 1710,462 † na 1777,462 tr. Sexbierum jan. 1735462 573. Tryntje Alberts, ged. Midlum 7 april 1709.462 574. Douwe Ruurds, geb. Warstiens, Boer en koemelker,462 † Suawoude 1772,462 tr.462 575. Baukje Teunis, geb. Oudemirdum, ged. Hempens 3 okt. 1719,462 † na 1774.462 576. ?Haye Thijs, ged. Twijzel 1 nov. 1665.187 578. ?Willem Jans, Wever,611 Schoenmaker,478 † na 1721, tr.609 579. ?Trijntje Fokkes, † na 1721.609 584. Feije Minnes, Huisman te De Valom en Veenwouden en veenbaas te Veenwoudsterwal,612 † vóór 1731,613 tr. 1e614 Antie Foockes, † na 1696,614 dr. van Foocke Foockes; tr. 2e Veenwouden omstr. 1707613 585. Jancke Tjeerds, † vóór 1731.613 586. Frans Alberts, geb. omstr. 1680, tr. Akkerwoude c.a. 8 aug. 1706615 587. Ydske Taekes, ged. Veenwouden, op belijdenis 29 okt. 1706.97 588. Geert Annes, ged. Drogeham 26 nov. 1671,616 † vóór 1728,177 tr. Drogeham 28 maart 1697617 589. Ytje Douwes. 592. Pier Piers, geb. omstr. 1695, tr. 2e Veenwouden 20 jan. 1732177 Sytske Jans; tr. 1e177 593. N.N., † vóór 1732. 594. Auke Botes, Veenbaas te Veenwouden,177 tr. 2e Bergum 25 aug. 1771177 Neeltje Heeres; tr. 1e177 595. Lottje Martens, † vóór 1771.177


598. Jacob Siedses, tr.618 599. Tjitske Annes. 608. Hotse Sytses, geb. vóór 1692, tr. Wijnjeterp maart 1712619 609. Trijntje Feyes. 610. ?Berend Evers, tr. 611. ?Aukje Egbers. 616. Johannes Siedses Bijlsma, geb. 1689,177 Eerst schuitmakersknecht, verdient later "de cost met craamwaren",620 † Dokkum vóór 1750,177 tr.177 617. Doetje Wybes. 618. Oeds Andries, Veenbaas te Veenwouden,177 tr. Veenwouden 19 febr. 1730177 619. Tjitske Geerts, geb. 1713. 620. Joute Thijses, geb. 1684,177 † Wartena na 1749.478 622. Harmen Karels, ged. Garijp 3 febr. 1709,287 tr. Leeuwarden 7 juni 1736621 623. Titia Jacobs, geb. vóór 1716. 624. Roelof Jacobs, ged. Niekerk 26 febr. 1679,622 tr. Lutjegast [Gr] 17 mei 1705623 625. Rietje Mennes, geb. Lutjegast [Gr] vóór 1685. 626. Jacob Harms [Schroor], geb. omstr. 1685, Schroor,624 † na 1710, tr.473 627. Antje Jans. 628. Willem Jans, Gortemaker en bakker,473 tr.473 629. Antje Derks. 632. Sibge Ypkes, tr. Marum 23 jan. 1705625 633. Antje Berends, † Marum omstr. 1761. 634. Egbert Rutgers, geb. Ureterpervaart 1706,469 ged. Wijnjeterp, Duurswoude of Bakkeveen 28 nov. 1706,469 tr.626 635. Teeske Hindriks. 644. Marten Wytzes, geb. Bergum omstr. 1665, Boer te Bergum, eigenaar en gebruiker floreen 24, in’t Klooster.,177 tr. Bergum 15 jan. 1692627 645. Swaantje Lammerts, geb. Bergum vóór 1672.627 646. Wytze Folkes, Boer te Oostermeer, op de Heidbuorren (1698) en op de Joere (1705) te Giekerk, 177 † vóór 1749, tr. Oostermeer 3 mei 1696177 647. Frytsen Hylkes, geb. omstr. 1670, † na 1749.478 662. Claas Jelles, geb. omstr. 1685, † Kollum?. 672. ?Feie Jelles. 680. Syds Alles, † Kooten na 1696,177 tr.177 681. Wytske Siebes. 682. Arend Jans, † 1694,177 tr. Bergum 6 jan. 1682177 683. Geeske Hayes, geb. omstr. 1660, † Hardegarijp na 1726.628 684. Wyger Harmens, tr. Eestrum na 10 dec. 1681493 685. Rinske Geerts, geb. vóór 1661. 686. Pyter Gerrits, geb. vóór 1660, Boer te Hardegarijp,177 Diaken,177 † Hardegarijp na 1705,629 tr. Hardegarijp 24 april 1681466 687. Antje Pieters, geb. Hardegarijp?, † na 1705.177


712. Claas Jelles (dezelfde als 544), tr. 1e Dokkum 25 mei 1709599 713. Jepke Tiercks (dezelfde als 545). 714. Jelle Dids, ged. Hardegarijp 5 febr. 1688,630 Huisman te Veenwouden,631 † Veenwouden? na 1721,632 tr. Murmerwoude 16 maart 1710633 715. Wopckjen Fockis,630 † vóór 1721.634 716. ?Feije N., tr.635 717. ?Antje N.. 720. Gabe Sipkes, geb. omstr. 1670, † Veenwouden 1720,177 tr. omstr. 1690177 721. Beitske Hendriks, geb. omstr. 1670, † Bergum, aan de Veenwoudster kant omstr. 1706.177 736. Mient Clases. 744. Jan Dirks, geb. omstr. 1665, tr. Murmerwoude 25 dec. 1723636 745. Baukje Emckes, geb. omstr. 1670. 750. Brand Jacobs, tr.637 751. Antje Tjeerds. 752. Durck Oenzes, geb. Oudkerk 1646,177 † Oenkerk 1691,177 tr. Oudkerk 20 april 1673638 753. Trijntje Sijes, † na 1709.639 754. Ruird Pyters, † Hardegarijp 15 maart 1720,177 tr. Rijperkerk 16 mei 1687466 755. Tyttie Jelmers, Boerin, op stem 11 en 15 te Hardegarijp, genoemd 1738,177 † na 1738.640 756. Lolke Binnerts,641 tr. Metslawier 30 sept. 1714642 757. Grietje Tabes. 758. Pieter Ruurds, ged. Hardegarijp 28 okt. 1688,177 tr. Hardegarijp 31 jan. 1717177 759. Aukje Jacobs. 760. Sjoerd N.. 762. Jan Alberts, geb. Giekerk 1661,177 Herbergier, winkelier en schipper te Rijperkerk,177 † Giekerk 15 juni 1710,177 tr. 1e177 Klaaske Symens; tr. 2e177 Trijntje Wierds Westerveld; tr. 3e Rijperkerk 11 maart 1708466 763. Janke Tjebbes. 768. Marten Douwes, ged. Bergum 25 jan. 1691,206 Schipper te Bergum en Suameer. "Redelijk welgesteld",535 † Bergum vóór 3 maart 1778,643 tr. 1e Garijp 17 maart 1720644 ?Mettie Rinses; tr. 2e (ondertr. Bergum 30 nov.) 1724645 769. Ynskje Jans [Weydner], ged. Oostermeer, Eestrum 17 nov. 1702.317 770. ?Sjoerd Meinerts, tr. 771. ?Dieuwke Symens. 772. Douwe Alves, ged. Drachten 27 jan. 1689,587 Wagenmaker te Bergum,177 † Bergum vóór 1752,177 tr. Bergum 24 juli 1711177 773. Uilk Wierds, geb. vóór 1693, † Bergum 5 febr. 1784.177 774. Douwe Alberts, ged. Oostermeer 20 mei 1695,177 Boer te Suameer, gebruiker stem 9 in 1728.,646 † Suameer 1775,177 tr. Suameer 15 jan. 1719647 775. Aafke Wiemers, ged. Garijp 12 nov. 1699.287 776. Aebe Klazes, ged. Rijperkerk 26 okt. 1704,227 Schipper, "een schuitevoerder, die de cost wint en niet meer",478 tr. Bergum na 7 febr. 1728648 777. Tryntje Wybes. 778. Paulus Tomas, ged. Engwierum 17 okt. 1723,233 tr. 7 mei 1747177 779. Froukje Klases, ged. Engwierum 15 aug. 1723,177 Arbeider.177


786. Gielt Tjeerds, ged. Wijnjeterp 5 nov. 1686,509 tr. Wijnjeterp okt. 1719649 787. Sytscke Pytters, geb. Wijnjeterp, ged. Wijnjeterp 8 mei 1692.469 788. Folkert Dirks, Molenaar,650 tr. Ureterp 17 april 1692651 789. Antje Cornelis. 790. Popke Wyebes, ged. Wijnjeterp c.a. 8 mei 1689,285 Boer te Siegerswoude,177 tr. Wijnjeterp c.a. 10 juni 1725652 791. Aatje Egberts. 792. Hedzer Sakes, tr. Oudega na 16 febr. 1735653 793. Rinske Popkes. 794. ?Evert Gerrits, Herbergier te Nijega,177 tr. Oudega na 4 nov. 1731653 795. ?Antje Gaukes. 796. Sjoerd Aarjens, ged. Vrouwenparochie 17 jan. 1717,654 Schoenmaker,478 † vóór 1811, tr. Vrouwenparochie 20 febr. 1746655 797. Eelckje Dircks, ged. Vrouwenparochie 23 april 1724.654 798. Leffert Hendriks Leffering, geb. omstr. 1720, tr. Leeuwarden 28 okt. 1747656 799. Antje Reitzes, ged. Rinsumageest 1 maart 1716.657 800. Jan Alberts Bruijnsma, ged. Rauwerd 30 april 1682,658 Boer te Britsum. Erfde al in/voor 1698 van zijn vader de helft van stem 6 te Rauwerd? Ook in Irnsum aangetroffen op stem 3 als eigenaar van 40 pondematen? In 1728 wordt een Jan Alberts ook gebruiker genoemd te Britsum, stem 9, met als eigenaar het Poptagasthuis te Marssum. Hij werd bij de quotisatie van 1749 aangeslagen met 80-0-0.,659 tr. Britsum 23 juni 1720660 801. Gerbrecht Johannis Agema. 802. Douwe Iemes van der Valk, ged. Deersum 22 febr. 1711,518 Boer te Deersum, welgesteld.,478 † vóór 1811, tr. Deersum 11 mei 1742661 803. Nieske Jelles, geb. Deersum omstr. 1720. 806. Jan Jochums, ged. Tietjerk 28 dec. 1715,662 tr. Hardegarijp 3 mei 1750662 807. Doetje Gabes. 808. Sije Reiners, ged. Oenkerk 22 aug. 1697,352 Boer te Oenkerk, op stem 18. Gebruiker en voor de helft eigenaar,489 Dorpsrechter, ontvanger, ouderling en diaken,489 † Oenkerk na 30 okt. 1767,489 tr.177 809. Grietje Hendriks, geb. 1705, ged. Oenkerk 8 jan. 1705,177 vermeld De weduwe wordt in 1782 in het personele kohier geschat op 4000 fl,177 † Oenkerk vóór 1786.177 810. Keimpe Feitzes, geb. Bergum omstr. 1680,177 Boer te Oenkerk (1706), Giekerk (1708 gebr. stem 19), Rijperkerk (1719),535 † Rijperkerk 1769,177 tr. 1e Oenkerk 5 febr. 1702523 (echtsch. uitgespr. 4 dec. 1718)177 Lysbeth Willems, geb. 1669,177 ged. Oenkerk 14 febr. 1669,177 † Rijperkerk 19 nov. 1719,177 dr. van Willem Tjaerds en Saapke Heeres; tr. 2e Rijperkerk 22 mei 1721177 811. Taetske Jans, geb. vóór 1699, ged. Oenkerk 6 juli 1704.177 813. Gerkjen Pieters, ged. Oostermeer 15 febr. 1722,663 tr. Kooten 13 mei 1759664 Douwe Hanses [Vlietstra], geb. Eestrum vóór 1727, Koemelker,478 † vóór 1811, wedr. van Sytske Fokkes. 814. Claas Sybrens, geb. omstr. 1693, Diaken,177 † Hempens 10 sept. 1782,177 tr. 1e Antje Cornelis; tr. 2e Warga 14 juli 1743665 815. Beitske Zijtses, ged. Hempens 23 nov. 1721,529 † na 1783.666 826. Gerrit Arjens, tr.667 827. Baukien N.. 832. Douwe Clases [Wadman], geb. omstr. 1666, ged. Bergum 31 okt. 1680,668 Boer te Bergum op stem 20,177 tr. na 26 aug. 1693669 833. Tettje Hayes, † Bergum vóór 1726.177


834. Hendrik Baukes Forma, geb. vóór 1693, Bode (waarschijnlijk bij het Hof van Friesland),533 tr. Leeuwarden 22 okt. 1713670 835. Gepke Eelkes Venhuisen, ged. Buitenpost 29 maart 1685.671 836. Roel Jans, ged. Garijp 28 juli 1675,672 † 3 aug. 1756,672 tr.673 837. Maaycke Binnes. 838. Alle Wymers, Boer te Suameer,478 tr. Suameer 1715674 839. Frouckjen Edzes, ged. Garijp 22 dec. 1695,287 † 1743.675 840. Sybe Jacobs, Boer te Bergum, Buitenpost en Rijperkerk. "redelijk welgestelt.",177 Diaken in Bergum,177 tr. Bergum na 10 mei 1716493 841. Dieuwke Harkes, ged. Oudkerk 16 nov. 1692,177 Boerin te Rijperkerk op stem no.10.177 842. Dirk Sybrens Donjema, Boer te Tietjerk, op de Lytse Geast.,177 † vóór 1735,177 tr. Oenkerk c.a. 28 nov. 1723177 843. Aagje Heeres, geb. vóór 1705, † Tietjerk 1789.177 844. ?Sipke Sybes, geb. 1674,177 Arbeider "in ’t veen en andersins",177 tr. Bergum na juni 1698676 845. ?Tieets Geolts. 846. Dirk Rijkeles, ged. Hardegarijp 26 aug. 1677,177 † ald. vóór 1736,177 tr. Hardegarijp 6 juni 1718177 847. Grietje Hylkes [Plantinga], ged. Leeuwarden 20 dec. 1691,177 † Hardegarijp omstr. 1751.177 852. Minne Lubberts, ged. Hantum 4 nov. 1670,677 tr. Ee 7 dec. 1710678 853. Trijntie Lous, ged. Ee 8 juli 1683.229 854. Wytse Klazes, tr. Anjum 10 febr. 1714679 855. Sibbeltje Dirks. 856. Wytze Jacobs Holwerda, ged. Paesens 23 okt. 1712,680 Boer te Engwierum, op stem 21,680 tr. Paesens 26 april 1734681 857. Sjieuwke Mintes, ged. Engwierum 11 nov. 1714.233 858. Jan Bokkes Anjema, ged. Anjum 30 april 1695,540 Scheepstimmerman te Anjum,682 tr. Anjum 17 mei 1733683 859. Trijntje Gerbens, ged. Anjum 20 nov. 1698.540 860. Sybe Jans, geb. Ee, ged. Ee 24 jan. 1723,229 Arbeider,478 tr. 2e 1784 Baukje Brands; tr. 1e Engwierum 25 febr. 1748684 861. Akke Botes, ged. Engwierum 7 juli 1715.233 862. Meinert Teekes, tr. Kollum 27 mei 1753481 863. Sytske Gearts. 864. Pieter Tjeerds Switzer, ged. Boornbergum/Kortehemmen 10 dec. 1702,685 Arbeider en later veldwachter,686 tr. 2e Oudega 11 juli 1756601 Grietje Theunis; tr. 1e Oudega 9 mei 1729687 865. Bintje Wopkes. 872. Teye Popes, ged. Garijp 22 mei 1696,177 Schoenmaker, later Meester Schoenmaker,688 tr. (kerkelijk Garijp)177177 873. Antje Teunis. 874. Jelle Klazes (dezelfde als 356 in generatie IX), tr. Veenwouden 8 febr. 1739202 875. Marijke Jelles (dezelfde als 357 in generatie IX). 876. Rypke Bonnes, ged. Suawoude 22 april 1683,224 Boer te Suawoude (1718, gebruiker stem 5) en Tietjerk (1728-1748 gebruiker Algera, stem 29 met maarliefst 300 pondematen),177 Ouderling en diaken,177 tr. Suawoude c.a. 25 okt. 1711689 877. Hylck Romckes, geb. omstr. 1685. 878. Hendrik Pieters, tr. Tietjerk 19 juni 1746690 879. Trijntje Wiebes, ged. Oenkerk c.a. 2 mei 1723.352


880. Lindert Corneelis, geb. omstr. 1695, ged. Gorredijk c.a., op belijdenis 30 jan. 1740,691 Koemelker en bijker,478 † na 1749.692 882. ?Harke Arents, tr. Wijnjeterp c.a. 24 okt. 1723693 883. ?Janke Jans. 888. Heercke Jans, tr.694 889. Antje Sytses. 898. Klaas Berends Mink, geb. Giethoorn 1724,555 Kooiker, boer en vervener,695 tr. Giethoorn 28 jan. 1750555 899. Annigjen Geerts, geb. Kallenkoote,696 ged. Vledder 14 mei 1724,697 † na 1785.696 908. ?Geert Harmens Oosterink, † Giethoorn vóór 1756, tr.698 909. ?Marchjen Luyten Haxe [ook: Leeuwe], † na 1768.699 910. ?Harmen Beenen Doeve, geb. omstr. 1701, tr. Giethoorn 13 dec. 1730700 911. ?Lummigjen Luijten. 912. Kier Mensen, geb. Wasperveen omstr. 1710, tr. Giethoorn 11 juli 1738270 913. Elisabeth Geerts [Lijsbet] van Ootmarsum [ook: Twent], ged. Giethoorn 17 juni 1708.270 914. Albert Alberts, geb. Kalenberg? (Ov), tr. Oldemarkt 1 nov. 1744701 915. Luitje Willems. 920. Tijmen Roelofs Reegeling, tr. 1e558 Claesjen Peters; tr. 2e Beulake (op den Oever/Giethoorn?) omstr. 1712558 921. Henderckijn Sanders Suk, ged. Beulake 8 okt. 1682,558 † Vollenhove 3 dec. 1763.270 922. Dirk N. [Lindeloo? Nijhuis?], geb. omstr. 1700.702 928. Tjerk Gaukes, tr. 1e177 Juik Joukes; tr. 2e177 Yfke Hedmans; tr. 3e Oostermeer 24 sept. 1741177 929. Hiltje Meines, geb. vóór 1714. 930. Lourens Ritskes, ged. Beets c.a. 26 nov. 1718,238 Timmerman,177 † na 1759,177 tr.177 931. Janke Douwes. 932. ?Anne Hylkes, geb. vóór 1716, Schuitemaker,703 tr. Leeuwarden, Jacobijner Kerk 26 aug. 1736621 933. ?Pietje Jacobs. 946. Gerrit Hendriks Windt [Wind], ged. Giethoorn 6 aug. 1719,561 Turfboer,270 † Giethoorn vóór 1797,561 tr. Giethoorn 29 nov. 1747561 947. Jantien Cornelis Louwen, geb. Wanneperveen 1726,578 † Giethoorn 1 dec. 1797, tr. 2e (ondertr. Giethoorn 23 aug.) 1797270 Arent Jans. 948. Tymen Coops Ossies, tr. Wanneperveen 22 jan. 1736704 949. Jacomina Kleis Bouwmeester, geb. vóór 1716, begr. Zwartsluis 21 juli 1752.705 952. Abram Geerts van Ootmarsum [ook genaamd "Twent"], ged. Giethoorn 29 jan. 1702,706 tr. Giethoorn 20 febr. 1729707 953. Marchje Wichers Broer, geb. Giethoorn omstr. 1705. 954. Jan Jans Mulder "de Oude", tr. 23 jan. 1729555 955. Jacobjen Gerrits Klosse. 956. Rijken Meyer. 958. ?Geert Harmens Oosterink (dezelfde als 908), tr.698 959. ?Marchjen Luyten Haxe [ook: Leeuwe] (dezelfde als 909). 960. ?Jan Cornelisz Sloothaeck, geb. omstr. 1680, tr. vóór 1723708 961. ?Jannetje Thijsen van Blanckevoort, geb. omstr. 1680.


962. Pieter Frederiksz de Langh, geb. Lakerveld,709 ged. Meerkerk 15 sept. 1672,709 tr. Lopikerkapel 2 april 1702710 963. Dirkje Dirks Vervoorn [ook: Voorn en De Voorn], geb. Arkel omstr. 1680,711 tr. 2e Lexmond 1730711 Jacob de Groot. 992. Claas Sipkes, geb. vóór 1681, tr. Joure 30 jan. 1701712 993. Antje Franses, ged. Joure 1 okt. 1671.713 996. Aucke Auckes, tr. Oudehaske 7 april 1709418 997. Ludske Tees. 1008. Albert Jacobs Kloot, geb. omstr. 1685, Turfmaker,578 † na 1748,714 tr. Giethoorn 11 dec. 1712714 1009. Jantje Wychers Kruis [Ook: Kroes], † na 1748.714 1010. Tiemen Koops, ged. Beulake 6 jan. 1684,578 † Giethoorn 1 febr. 1746,578 tr. Giethoorn 30 aug. 1722578 1011. Lummigje Jans, geb. Giethoorn omstr. 1695. 1012. Jan Swiers, tr. Steenwijk 7 febr. 1703576 1013. Claasje Jans, † Steenwijk 23 mei 1760.576 1016. Gerrit Beerents Kellerhaus, geb. Osterwick, D omstr. 1675,715 † Giethoorn, Dwarsgracht 1740,716 tr.716 1017. Hendrickjen Beerents Eeckhof. 1018. Fredrick Hendriks, ged. Leeuwte op’t Sandt 29 juni 1693,270 † Steenwijk 24 juni 1755, tr.270 1019. Janna Arends, ged. ’t Klooster 25 dec. 1701.270 1022. Peter Jans Frantsen, geb. omstr. 1710, tr.717 1023. Aafjen Jacobs, geb. omstr. 1710, † na 1754.718

Generatie XI 1032. ?Rommert Annes.719 1044. ?Abe Wybes, tr. 1045. ?Maycke Deddes. 1046. Gjolt Cornelis, † 1732,177 tr.177 1047. Dieuke Douwes, † Bergum, daaronder omstr. 1770.177 1048. Hille Eintes, tr. 2e Hallum 22 maart 1708720 Baukje Teunis, † M na 1708, dr. van ?Teunis N. (zie 2098); tr. 1e 05-111688 (kerkelijk Dantumadeel)721 5 nov. 1688721 1049. Martje Teunis, † vóór 1708. 1050. Johannes Tjibbes, tr. Dantumadeel 12 juni 1699722 1051. Janke Thyssen. 1056. Gjalt Folckerts, ged. Oudega (Sm.) 29 jan. 1696,602 Boer,478 † Oudega (Sm.) vóór 1781,723 tr. Oudega (derde proclamatie) 16 dec. 1719724 1057. Oedske Hattums. 1058. Dirk Jans, Boer en Veenbaas te Eernewoude,488 † Eernewoude na 1749,478 tr. Eernewoude 5 jan. 1703644 1059. Jeltje Fridses, ged. Eernewoude 6 febr. 1687.725 1060. Meyne Aelses, ged. Drogeham c.a. 11 mei 1673,586 † vóór 1754, tr. Drogeham 24 juni 1694726 1061. Sibbeltje Halbes, † Harkema-Opeinde 1754,727 begr. Buweklooster 24 maart 1754.727 1062. Arend Egberts, geb. omstr. 1675, Dorpsrechter,177 tr. Drogeham, Harkema-Opeinde 23 okt. 1701726 1063. Tjetske Fookes Itsma. 1068. Broer Pieters, tr. Drachten 17 febr. 1695728 1069. Bauck Arents, geb. Drachten.


1070. Eise Sygers, geb. Duurswoude, Boer te Duurswoude (1688) en Ureterp (1695),729 † Olterterp 1707,730 tr.177 1071. Fouckjen Binnes, geb. Beetsterzwaag, † na 1706. 1072. Poppe Bouwes [Heringa], ged. Marssum 24 dec. 1654,731 Schuitenmaker,177 † Suameer na 1712,177 tr.177 1073. Martien Rommerts, ged. Nijega 22 febr. 1680.732 1074. Eelke Sjoerds [Atsma], ged. Garijp 23 jan. 1687,733 tr. Garijp 14 mei 1724644 1075. Aaltje Andries, ged. Garijp 10 april 1698.287 1076. Jan Jansen, tr. Drachten 2 dec. 1703728 1077. Sytske Jacobs. 1080. Liuwe Geerts, Schipper te Bergum,177 † Bergum 1743,177 tr. Bergum 13 dec. 1695166 1081. Rinske Folkerts. 1088. Jelle Harmens, geb. omstr. 1655, vermeld Mogelijk gebruiker van stem nr. 24 te Wouterswoude in 1728,734 † Wanswerd, waarschijnlijk na 1688,735 tr. vóór 26 sept. 1686736 1089. Haebel Sipkes, geb. vóór 1666, † Wanswerd, waarschijnlijk na 1686.736 1090. Tierck Jeppes, geb. omstr. 1630, Boer op stem 17 te Brantgum. In 1698 boert de weduwe.,737 † Brantgum vóór 1696,738 tr. 1e N. N.; tr. 2e Brantgum aug. 1674739 1091. Et Hoytes, geb. 1652,740 † na 1698,737 tr. 2e omstr. 1703741 Johannes Eiberts. 1108. Claas Jochums, geb. Oostmeerder Witveen,742 † na 1699,743 tr. Oostermeer 23 jan. 1681744 1109. Wytske Johannes, geb. Rottevalle, † na 1699.745 1110. Andries Nuttes, ged. Opeinde 8 mei 1659,746 tr.747 1111. Grietje Lubberts. 1112. Aetze Douwes, geb. Bergum omstr. 1679,177 "een oud bijekorvemaker",478 † na 1749,478 tr. Bergum na 8 maart 1700581 1113. Rinske Eelkes, geb. vóór 1682, † Kuikhorne 26 nov. 1747.177 1114. Focke Melles, tr.748 1115. Aaltje Pieters. 1116. Alle Jurjens, geb. Oudwoude omstr. 1682,749 tr.750 1117. Antje Fookes, geb. omstr. 1670,749 † na 1728.751 1120. Jilt Fokkes, Boer te Akkerwoude,177 Ouderling, afgaand in 1727,177 † omstr. 1742,752 tr. Veenwouden 20 febr. 1707202 1121. Trijntje Johannes. 1122. Melle Wiegers, Arbeider,478 † na 1749,478 tr. Veenwouden 2 juni 1715202 1123. Antje Johannes, geb. vóór 1696. 1124. Haye Wiegers, Boer en arbeider,753 Ouderling,177 † 1765,177 tr. Akkerwoude 25 april 1717202 1125. Sjoukje Gerrits. 1126. Ruurd Ruurds "de Jonge", Ouderling te Veenwouden,177 † omstr. 1743,177 tr.177 1127. Trijntje Jans. 1128. Egbert Klases, † vóór 1698,177 tr.177 1129. Geertje Jetses. 1132. Haye Ballings, †,754 tr.755 1133. Tietske Gosses. 1138. Eelcke Alberts, Boer,177 Ouderling,177 tr.177 1139. Ynske Hettes. 1144. Albert Willems, ged. Minnertsga 4 okt. 1674,462 Arbeider,462 tr. Sexbierum 19 april 1696462


1145. Maartje Jacobs. 1146. Albert Jans Jellema, Schoolmeester,462 † Midlum vóór 1726,462 tr.462 1147. Jetske Sybrens, † Midlum vóór 1715.462 1148. Ruurd Aukes, Boer,462 † Warstiens na 1738,462 tr.462 1149. Trijntje Douwes, † Warstiens 1744.462 1150. Teunis Jacobs, geb. Tietjerk 1677,462 † Suawoude 1743,462 tr. Suawoude 3 okt. 1706462 1151. Dieuwke Klases. 1152. Thijs Johannes, ged. Twijzel 25 (mnd. onb.) 1641.187 1168. Minne Feyes, geb. Zwaagwesteinde omstr. 1637,756 † na 1693, tr. 2e614 Feyck Pieters, dr. van Pieter Tabes (zie 8372) en Wiets Tiepkes (zie 8373); tr. 3e614 Hincke Timens; tr. 1e631 1169. Kinsck Romckes, geb. omstr. 1637.756 1174. Taeke Taekes, tr.757 1175. Ansck Lubberts, †.757 1176. Anne Sybes, tr. Drogeham 26 nov. 1654617 1177. Tryn Wbles. 1178. Douwe Hendriks, Boer te Eestrum. Eigenaar en gebruiker van stem 20.,758 Dorpsrechter van Eestrum,758 † Eestrum vóór 1668,758 tr. 1e759 Grietje Liuwes, † Kooten vóór 1660, dr. van Liuwe Liuwes en Trijn Gaelesdr; tr. 2e vóór 1663 760 1179. Antje Bruchts, geb. vóór 1643,761 † na 1678.762 1188. Bote N.. 1232. Sijtse Saskers, geb. vóór 1666,763 † Klooster Klaarkamp na 1697,177 tr.177 1233. Tetje Siedses. 1236. Andrys Ytes, Boer te Oostermeer, op de Joere (1689) te Giekerk, op stem 27 (1698),177 † Veenwouden vóór 1726,764 tr.765 1237. Geertje Jans, † Rijperkerk c.a. na 20 aug. 1730.766 1238. ?Geert Sybes, geb. Eestrum 1689,177 † Bergum vóór 1725,177 tr.177 1239. ?Fetje Oenes, † Bergumerveen jan. 1727.177 1244. Kardel Andries, ged. Garijp 7 okt. 1683,287 tr. Garijp 22 mei 1707644 1245. Geeske Harmens. 1248. Jacob Roelofs, geb. omstr. 1650, Schilder,473 tr. Niekerk 10 juni 1677767 1249. Antje Sikkes, geb. Eeckeburen omstr. 1650.768 1250. Menne Luels Backer, tr. 2e Lutjegast 26 jan. 1690769 Maike Jans, geb. Lutjegast [Gr] omstr. 1655; tr. 3e Lutjegast [Gr] 4 dec. 1707770 Dieuwertje Lamberts; tr. 1e vóór 1684771 1251. Foeckjen N.?. 1264. Ipke Popkes, ged. Niekerk 21 april 1654,772 tr. Zuidhorn 23 okt. 1670773 1265. Sjouckjen Sytses, geb. Burum.773 1266. Berent Geerts,774 tr.775 1267. Fopke Eppes. 1268. Rutger Egberts, tr. Ureterp aug. 1704776 1269. Foek Johannis. 1288. ??Wytse Jans, Boer te Gaastmaburen en Hardegarijp,177 tr. Bergum omstr. 1689777 1289. ??Tryntje Douwes.


1292. Folke Wytzes, † na 1680.177 1294. Hylke Haijes, Boer te Oostermeer,177 † Oostermeer 1694,177 tr. 1e Jenke Rinses, ged. Oostermeer 20 febr. 1642,177 † vóór 1670, dr. van Rinse Hendricks en Bauck Hylckes; tr. 2e omstr. 1676177 1295. Antje Wierds, † ald. vóór 1694.177 1344. Jelle Feijes, tr. Bergum 19 okt. 1695627 1345. ??Antje Fokes, ged. Buitenpost 29 maart 1672.778 1360. Alle Sydses. 1364. Jan N. [Arends?], tr. 1365. ?Lutske Jelles. 1366. Haye Binderts, geb. Suameer omstr. 1635,779 Boer op het klooster van Bergum,779 † Bergum vóór 1693,780 tr. omstr. 1660781 1367. Gaatske Tjeerds, † Bergum 1693.177 1368. Harmen Jans, † na 1682,782 tr.177 1369. Tetje Wygers, † Eestrum vóór 1671.177 1372. Gerryt Ubles, tr. 1652783 1373. Dieuwke Hiddes. 1428. Dedde Aetzes, ged. Hardegarijp 26 febr. 1660,784 † vóór 1749,588 tr. 1e Hardegarijp 2 april 1682466 (door echtsch. ontbonden ald. omstr. 1686) Lupke Jacobs, geb. omstr. 1660, ged. Hardegarijp 11 nov. 1683,785 † ald. omstr. 1686;177 tr. 2e Hardegarijp 27 febr. 1687466 1429. Gepke Wybrens, ged. Hardegarijp 3 aug. 1688.786 1430. Focke Hilbrands, Landbouwer op stem no.7 te Roodkerk,787 † Roodkerk vóór 1707,788 tr.787 1431. Ykje Gerlofs, † Roodkerk na 1707.787 1440. Sipke Gabes, geb. omstr. 1648, tr.177 1441. Trijntje Alberts. 1472. Claas Tijsen, tr.789 1473. Antje Mients. 1490. Emcke Sipckes, geb. omstr. 1645, tr. 2e 1717177 Sjoucke Jurks; tr. 1e omstr. 1670177 1491. N.N.. 1500. Jacob Jans, tr.637 1501. Aefcke Sybrands Wybenga, ged. Twijzel 15 febr. 1652.187 1502. Tjeerd Sybrandus Wybenga, ged. Twijzel/Kooten 12 juni 1659,187 tr. 1503. Eelckje N., † Twijzel. 1504. Oenze Pieters, geb. vóór 1624, Winkelier, lakenkoopman en boer te Oudkerk. Gebruiker van stem 20.,790 tr. 1644177 1505. Tjitske Jeltes. 1506. Sije Oeges, Boer te Oenkerk,489 Diaken,489 vermeld Genoemd als lid te Oenkerk in 1659. Daarvoor in 1652 genoemd te Warga.,791 tr. 1e489 Aukje Gosses Sipma (zie 3233); tr. 2e (ondertr. Wirdum 4 mei) 1657792 ??Semke Jacobsdr. 1510. Jelmer Jans Faber, geb. Kollum?,793 † Hardegarijp of Leeuwarden vóór 1677,177 tr.177 1511. Tietje Luytjens. 1512. Binnert Lolckes, geb. 1655,177 Meester schoenmaker te Morra,794 † Morra vóór 1694,794 tr. 2e omstr. 1692795 ?Saakje Bernardus Kingma; tr. 1e omstr. 1682794 1513. Aaltje Syds, † Morra vóór 1694.796 1516. Ruird Pyters (dezelfde als 754 in generatie X), tr. Rijperkerk 16 mei 1687466


1517. Tyttie Jelmers (dezelfde als 755 in generatie X). 1518. Jacob Jans, tr. 1519. N.N.. 1524. Albert Gaatses, geb. Giekerk 1631,177 † vóór 1677,177 tr. Leeuwarden 17 juni 1654797 1525. Jeltje Everts. 1536. Douwe Martens, Schipper te Bergum,177 begr. Bergum 5 nov. 1728,798 tr. vóór 1691177 1537. Rinske Haitses, † Bergumerdam, juist onder Bergum. 1731.177 1538. Jan Leenaerts Weydenaar, ged. Oostermeer, Eestrum 20 aug. 1676,317 Meester timmerman te Oostermeer, bij de Wal,177 † vóór 1749,799 tr. Oostermeer (kerkelijk Oostermeer,)800 1 jan. 1699800 1539. Jeltie Douwes, geb. Oostermeer omstr. 1680, † na 1749. 1540. *Meinert Gerbens, tr.177 1541. *Maaike Sakes. 1542. Symen Gerrits, tr.177 1543. Dieuwke Sakes. 1544. Alef Jans, tr.801 1545. Auck Alberts. 1546. Wierd Abes, geb. omstr. 1670, Boer te Bergum,177 † na 1749,478 tr.177 1547. Ybeltje Tjebbes. 1548. Albert Sjoerds, geb. omstr. 1663,177 Boer, eerder ook schoenmaker te Oostermeer,177 † na 1708,177 tr. Eestrum 11 maart 1683177 1549. Nieske Douwes. 1550. Wymer Egberts, geb. 1652,177 Boer te Oudega-Sm., de Tuye en Suameer. Eigenaar van stem 16 te Suameer.,802 vermeld Testeert 17-09-1727,479 † na 17 sept. 1727,479 tr. 1678803 1551. Frytzen Jans, † vóór 1728.804 1552. Claes Wybes, ged. Rijperkerk 21 maart 1675,227 tr. Rijperkerk 10 sept. 1702466 1553. Fokel Jelles, geb. Stiens. 1556. Tomas Poulus, ged. Ee 29 juni 1698.229 1558. Claas Oedses. 1572. Tjeerd Gjelts. 1574. Pieter Sijtses, geb. omstr. 1660, Schoolmeester.469 1576. Dirk Folkerts, tr.805 1577. Siegertje Annes,806 † 1689.805 1580. Wybe Siwerts, geb. omstr. 1642,786 Boer te Sparjebird,807 † na 1685,808 tr.808 1581. Antje Sygers, geb. omstr. 1645, tr. 2e Wijnjeterp 1709807 Feddou Jans. 1582. Egbert Teyes, geb. omstr. 1660, tr.809 1583. Tjitsje Hendriks. 1584. Saeke Hedzers, ged. Bergum 8 febr. 1680,332 Boer te Zuiderdragten,177 † 12 mei 1730.810 1586. Popke Jans, Boer, is uit naam van zijn vrouw mede-eigenaar van stem 52,811 tr. vóór 1698177 1587. N. Sakes. 1592. Arjen Hendriks, ged. Vrouwenparochie 9 aug. 1674,654 Diaken,654 tr. Vrouwenparochie 27 febr. 1701812


1593. Dirckie Jarighs. 1594. Dirck Clasen, geb. Oudebildtzijl,813 ged. Vrouwenparochie 21 maart 1697,813 Schoenmaker in "Olde-Zijl",814 tr. Oudebildtzijl 14 jan. 1720812 1595. Aafke Siouckes, geb. Oudebildtzijl.812 1596. Hendrik Lefferts Leffering, Executeur van Opsterland, tr.815 1597. Lijsbeth Aizes Hemminga, ged. Burum 20 nov. 1687.816 1598. Reitse Sipkes, ged. Rinsumageest 2 dec. 1677,158 tr. Holwerd 20 nov. 1707817 1599. Wijpcken Liuwes. 1600. Albert Sannes Bruynsma, geb. vóór 1658, Boer, † na 1687,818 tr. Rauwerd 27 maart 1678819 1601. Taetke Sickes Tania, † na 1719. 1602. Johannes Douwes Agema, geb. omstr. 1660, Boer op Stem 6 Gauw. voor een deel eigenaar. Ook genoemd als medebezitter van de helft van stem 14 te Goënga. Zijn grootvader Jaen Jaens Sytsma boerde in 1640 op deze plekken.,820 † na 1728,821 tr. vóór 1700822 1603. Hiltje Hommes, ged. Mantgum april 1666.823 1604. Yme Bontjes van der Valk, geb. Westermeer omstr. 1680, tr. Westermeer 5 dec. 1706824 1605. Ettje Annes Goslinga. 1612. Jochum Klases, ged. Tietjerk 26 juli 1674,825 Boer te Tietjerk, op stem 16,177 † na 1741,825 tr. vóór 1698825 1613. Stijntje Jelles, geb. omstr. 1676, ged. Tietjerk 23 april 1676,177 † na 1741.825 1614. ?Gabe Michiels, ged. Wijns 4 okt. 1696,825 † na 1736,825 tr. Wijns 20 maart 1729826 1615. ?Ytje Jans. 1616. Reiner Seijes, Boer te Oenkerk,489 Diaken,489 † mei 1713,489 tr. Oenkerk 16 febr. 1696523 1617. Jetske Siebes, ged. Oenkerk 19 mei 1664,177 † ald. 1701.177 1618. Hendrik Jetses, ged. Roodkerk 17 sept. 1675,177 Boer te Oenkerk, gebruiker stem 13 en later 14,177 Diaken, later ouderling,177 † Oenkerk omstr. 1766,177 tr. 1e Roodkerk 30 sept. 1694177 Trijntje Jans Brobergen, geb. Ca.1673, † vóór 1706;177 tr. 2e vóór 1706827 1619. Janke Jans. 1620. Feitze Gaeles van der Kooi, ged. Garijp 12 aug. 1638,177 Boer te Garijp,177 tr. Rijperkerk 24 nov. 1661466 1621. Dieuke Hedzers, ged. Rijperkerk 6 nov. 1636.177 1622. Jan Heeres Cock, ged. Oenkerk 12 maart 1676,352 Gerechtsassistent,828 † vóór 1733,828 tr.828 1623. Janke Mients, † na 1735.828 1626. Pieter Oedses, ged. Leeuwarden 28 maart 1697,829 Timmermansknecht in Oostermeer bij belijdenis op 21 februari 1690. Later boer.1749:"kan ternauwernood de cost winnen.",830 † vóór 1749,831 tr. Oostermeer 12 maart 1719465 1627. Wietske Gerks, ged. Oostermeer, Eestrum 23 febr. 1694.317 1628. Sybren Claases, geb. vóór 1675, † 1743.177 1630. Syts [ook: Sycke] Jacobs, geb. 1675,177 Boer,177 Ouderling,177 † Hempens 1753,177 tr. vóór 1705177 1631. Berber Floris, geb. 1680,177 † Hempens vóór 1744.177 1664. Claas Siucks, Boer te Bergum, gebruiker stem nr.22,177 † Bergum na 1715,177 tr.832 1665. Griet Douwes, † Bergum vóór 1729.177 1666. Haye Binderts (dezelfde als 1366), tr. omstr. 1660781 1667. Gaatske Tjeerds (dezelfde als 1367). 1670. Eelke Michiels "Venhuisen", ged. Garijp 1 dec. 1648,833 Assistent,834 † 1690,177 tr. Buitenpost 12 mei 1678835 1671. Fokeltje Folkerts, geb. Gerkesklooster vóór 1658.177


1672. Jan Claesses, geb. Garijp, ged. Garijp 8 maart 1650,177 Boer te Garijp, eigenaar en gebruiker van stem 12,177 † Garijp vóór 1729,479 tr. Garijp 2 maart 1669836 1673. Maaike Roelofs, geb. Bergum.479 1674. Binne Ubles, Boer op de Grote Hornst te Oostermeer,803 † vóór 1698,803 tr. 2e Oostermeer 5 juni 1692465 Antie Dirks; zij hertr. Driesum 7 maart 1706465 Adser Harmens; tr. 1e Oostermeer 24 juli 1681803 1675. Minke Uwes, † vóór 1692.837 1676. Wymer Egberts (dezelfde als 1550), tr. 1678803 1677. Frytzen Jans (dezelfde als 1551). 1678. Edze Jacobs, geb. Bergum omstr. 1665, Boer te Oostermeer, Garijp en later Suameer. Eigenaar van stem 2 te Suameer.,177 † 1710,803 tr. Bergum 12 dec. 1691166 1679. Antje Foockes, geb. Oudega 1667.177 1682. Harke Foppes, tr. Giekerk 28 jan. 1683177 1683. Aukje Dirks, ged. Oudkerk 26 febr. 1660.177 1684. Sybren Dircks Donjema, geb. omstr. 1670. 1686. Heere Arjens, geb. omstr. 1670, tr. 1e Oosterbierum vóór 1698838 Sipck Jochems; tr. 2e Oosterbierum vóór 1709839 1687. Foekjen Ates, ged. Minnertsga 9 dec. 1666.840 1692. Rykele Dirks, Diaken te Hardegarijp in 1681-’83,177 † vóór 1691,177 tr. Hardegarijp 31 aug. 1662177 1693. Tjitske Jorcks, † Hardegarijp 14 febr. 1713.177 1694. Hylcke Annes Plantinga, ged. Sneek 31 maart 1651,177 Meester bakker, proeve afgelegd te Leeuwarden 11 sept. 1679,177 tr.177 1695. Wikje Ypes. 1704. Lubbert Minnes, ged. Stiens 12 sept. 1647,841 Wagenmaker te Hantum,677 tr. Stiens 5 febr. 1669842 1705. Geertie Clases. 1706. Louwe Romckes, tr. Ee 22 aug. 1680843 1707. Trijntie Riencks. 1712. Jacob Jans, geb. Paesens omstr. 1673, Koopman, schipper, dorpsrechter en ontvanger,844 tr.845 1713. Grietje Jacobs Bontekoe, ged. Dokkum 5 okt. 1673,844 † na 1749.478 1714. Minse Jelles [Donga], geb. omstr. 1682,846 Boerop stem 22 te Engwierum in 1718 en 1728, ook gebruiker van stem 6 en 7 te Driesum in 1708 en van,847 tr.844 1715. Antje Jans, ged. Ee 16 maart 1687,844 † Engwierum na 1731.844 1720. Jan Cornelis, tr. Ee 21 dec. 1721848 1721. Afke Sybes. 1722. Bote Heins, geb. 1682,849 tr.849 1723. Yttje Willems. 1728. Tierdt Pyters, Boer te Garijp, gebruiker van stem 28.,177 † vóór 1714,850 tr. 1e 1696851 Tettje Douwes, geb. omstr. 1670, gesch. echtg. van Uilke Gerrits; tr. 2e Garijp 15 mei 1701852 1729. Weemeltie Wybes, geb. 1675,851 † vóór 1738.851 1744. Pope Teijes, geb. Garijp vóór 1663, Meester timmerman,853 † vóór 1698,853 tr. Garijp 11 dec. 1681644 1745. Beitske Sybes, geb. omstr. 1650, † na 1699.854 1752. Bonne Haringhs, ged. Suawoude 26 dec. 1640,224 Boer,177 Diaken,177 † vóór 1711,177 tr.177 1753. Bauckjen Auckes, † 1693.177 1754. Romcke Sytzes, ged. Suwaoude 22 okt. 1663,224 Boer te Tietjerk, op de Lytse Geast,177 † Tietjerk omstr. 1735,177 tr. (kerkelijk Tietjerk)177 1690177


1755. Dieuke Jacobs, † Tietjerk vóór 1706.177 1758. Wybe Bouwes, Boer te Oenkerk, gebruiker op stem 2, later op stem 11 en 24. Quotisatie: "sobere boer.",855 † vóór 1770,177 tr. omstr. 1720177 1759. Gryt Wygers, ged. Blija c.a. 13 okt. 1700,856 † na 1770.857 1760. Kornelys Lenderts, Geadmitteerd landmeter te Terwispel,858 † Terwispel 1712,858 tr.858 1761. Ebbe Jelles, † Terwispel vóór 1731.858 1776. Jan Heerckes, tr.694 1777. Trijn Jochums. 1798. Geert Lebbers, geb. omstr. 1685, tr. Steenwijk 6 april 1711696 1799. Hillechien Hannes, geb. omstr. 1687.696 1817. Roelofje N.. 1818. Luyte Jans Haxen, geb. omstr. 1685, † Giethoorn, Dwarsgracht 22 nov. 1755,861 tr.862 1819. Stijntje Jans [Leeuw?], geb. Wanneperveen omstr. 1679, ged. Beulake 20 okt. 1679,409 † Giethoorn 26 febr. 1761.409 1826. Geert Herms, ook "Twentsche Geert", † Giethoorn na 1701,863 tr.270 1827. Coopje Jacobs [Noest]. 1828. ??Albert Alberts, † Kalenberg? (Ov) vóór 1732,864 tr. omstr. 1720864 1829. ??Grietje Bartelds. 1842. Sander Jacobs Sock, ged. Vollenhove 2 jan. 1659,270 tr. omstr. 1682270 1843. Mensse Simons Groenewegen, geb. Zoetermeer?. 1856. Gaucke Tjercks, † Witveen vóór 1706,177 tr. 2e177 Asseltje Bouwes; zij hertr. Oostermeer 18 maart 1714177 Edse Jochums; tr. 1e177 1857. Sjouck Teyes, geb. Oudega. 1860. Ritske Gerrits, Arbeider te Beetsterzwaag,177 tr. (kerkelijk Beets c.a.)865 vóór 1700866 1861. Aeltje Martens, geb. 1678.867 1892. Hendrik Jans Wind [Wint/Windt], geb. omstr. 1693, † Beulake op den Oever/Giethoorn omstr. 1760,270 tr. Beulake 10 jan. 1717561 1893. Grietje Gerrits Class, ged. Giethoorn 15 jan. 1693.561 1894. Cornelis Louwen (ook: Keesten), tr. Giethoorn 28 nov. 1711868 1895. Grietje Jans Drok. 1904. Geert Herms, ook "Twentsche Geert" (dezelfde als 1826), tr.270 1905. Coopje Jacobs [Noest] (dezelfde als 1827). 1906. Wicher Luitjes Broer, tr. 26 maart 1707869 1907. Aeltjen Gerrits Smit. 1908. Jan Hendriks Mulder, tr.860 1909. Jantjen Geerts. 1910. Gerrit Wychers Klosse, ged. Giethoorn 24 febr. 1662,870 tr.871 1911. Aaltjen Jacobs Eijsse, geb. omstr. 1670. 1920. Cornelis N. Sloothaek, geb. omstr. 1655. 1922. Thijs N. van Blanckevoort, geb. omstr. 1655. 1924. Frederick Pietersz de Lange, geb. omstr. 1645, tr.710 1925. Grietje N.?.


1926. ?Dirck Hermansz Vervoorn, ged. 1 aug. 1660.872 1986. ?Frans Jans, tr. Joure 21 dec. 1664712 1987. ?Buke Martens. 2016. Jacob Cornelis Kloot, tr. 1669714 2017. Reijne Alberts. 2018. Wycher Gerrits Kruis, geb. omstr. 1640, tr. Giethoorn 8 aug. 1665561 2019. Lammechien Jans. 2020. Coop Hendrickx, † vóór 1711,435 tr.435 2021. Aeltjen Tijmens, † vóór 1690.435 2036. Hindrik Hermens, tr.270 2037. Trijntjen Frerick. 2038. Arend Stevens, tr.270 2039. Greetjen Jans.

Generatie XII 2092. Cornelis Gjolts, tr. omstr. 1690489 2093. Fetje Tjepkes, † Veenwouden 1711.489 2098. ?Teunis N.. 2102. Thijs Clases, geb. Ternaard? vóór 1658, tr. Dantumadeel. Akkerwoude? na 8 mei 1676873 2103. Magdalena Fopkes, geb. omstr. 1655. 2112. Folkert Sybouts, tr.177 2113. Trijntje Alles. 2114. Hattum Sjoerts, ged. Suawoude 11 nov. 1660,224 tr. Oudega/Suawoude 8 sept. 1689465 2115. Aeltsen Wierds, ged. 28 maart 1677.785 2116. ?Jan Lolkes, tr. Garijp 26 juni 1680874 2117. ?Baukje Tjerks. 2118. Fryds Gerbens, tr. Eernewoude 14 sept. 1679875 2119. Bauckjen Allerts. 2120. Aelse Meynes, tr. Drogeham 31 aug. 1666726 2121. Baukje Oedses, ged. Drogeham 31 aug. 1666.876 2122. Halbe Jelckes, tr. vóór 1684877 2123. Aeltje Folckerts Itsma. 2126. Fooke Folckerts Itsma, tr. Drogeham 16 okt. 1681617 2127. Bauck Gerbens. 2136. Pyter Saackes, tr. Drachten 30 aug. 1667878 2137. Griet Jans. 2138. Arent Geerts, tr.879 2139. Eebeltje Folckerts. 2140. Syger Aizes, tr.880 2141. Trijntje Roels, † Voorwerk na 20 maart 1712.881


2142. Binne Freerckx, † Beetsterzwaag 22 dec. 1685,882 tr.882 2143. Hiltje Harmens, † Beetsterzwaag 23 april 1685.882 2144. Bouwe Poppes Heringa, geb. omstr. 1635,883 ged. Oudega, op belijdenis 9 maart 1662,177 † vóór 1694,177 tr.177 2145. Grietje Binnerts, ged. Oudega 9 maart 1662. 2146. Rommert Sakes, tr. Nijega 9 april 1671177 2147. Aatje Pieters. 2148. Sjoerd Eelkes, ged. Garijp 28 juli 1652,287 † vóór 1710,177 tr. Garijp 18 okt. 1685644 2149. Jytje Bartholds, † na 1710.177 2150. Andries Melles. 2160. Geert Lieuwes, † na 1694,884 tr.177 2161. Antje Heeres, † Bergum na 1693.885 2182. Huyte Jans, geb. Ternaard, waarschijnlijk omstr. 1617,886 Boer op Nuttema (SC 12), te Ternaard, waarschijnlijk niet de zelfde als de boer in Giekerk en Akkerwoude (resp. SC 6 en 27),887 tr. Ternaard 23 febr. 1645888 2183. Antie Bockes, tr. 2e 1655889 Rochus Wybrens; 2216. Jochum Hanzes, Veenbaas te Rottevalle, op het Oostermeerderveen,177 † vóór 1665,890 tr. Rottevalle? vóór 16 juni 1664890 2217. Minke Gerloffs, † vóór 24 maart 1669.890 2218. Johannes Andries, tr.890 2219. N.N., † vóór 9 sept. 1665. 2220. Nutte Hendriks, tr. Rottevalle 26 mei 1650891 2221. Tjitske Andries. 2222. Lubbert Claesz, tr. Opeinde 1649892 2223. Gees Jans. 2224. Douwe Aetses, † na 1679.177 2228. ?Melle Fockes. 2232. Jurrien Tammes, † 25 jan. 1684, tr.750 2233. Siouck Alefs, † 25 jan. 1684. 2240. ?Fokke Metskes, tr. 2241. ?Auck Liepckes. 2242. Johannes Willems, geb. Burum 1660,177 † Bergum of Veenwouden vóór 1696, tr.177 2243. Tjitske Gerrits. 2246. Johannes Willems (dezelfde als 2242), tr.177 2247. Tjitske Gerrits (dezelfde als 2243). 2248. Wieger Pieters, tr.893 2249. Reinou Haaijes. 2250. Gerrit Hendriks, † Murmerwoude na 1721,894 tr.895 2251. Tyke Hendriks, † Murmerwoude na 1721.896 2252. Ruurd Ruurds de Oude, tr. 1673177 2253. Hiltje Willems, tr. 1e177 Klaas Keimpes.


2258. Jetse Clases, geb. Veenwouden omstr. 1635,177 Boer met veel aandelen in boederijen in Veenwouden. Bezit in 1689 stem nr. 8 en de helft van nr. 24, gebruikt daarnaast nr. 9 van zijn (waarschijnlijke) broer Cornelis, bezit daarnaast als Ietso Claassen floreen nr. 17,897 † 1723,898 tr.899 2259. Geertje Adsers, † Veenwouden vóór 1663.177 2264. Balling Reiners, geb. omstr. 1600, Boer, eigenaar van stem 23 te Oostermeer,900 tr. Drogeham 19 okt. 1628901 2265. Stijn Rinnerts. 2288. Willem Everts, tr.462 2289. Jildou Hoytes. 2292. Jan Johannes Jellema, tr.462 2293. Tryntje Johannes. 2300. Jacob Theunis, Boer, later rentenier,177 † Schilkampen 1724,177 tr. Tietjerk 12 april 1668902 2301. Antje Ambrosius, † Tietjerk 1695.177 2336. Feye Jelles, Veenbaas,903 † vóór 9 dec. 1657,862 tr.904 2337. Fopk Fopkes, † vóór 1665.904 2348. ?Taeke Feijkes, tr.905 2349. ?Antie Willems. 2352. Sybe Harckes, † Kooten na 1635,906 tr.906 2353. Jouck Dircks. 2356. Hendrik Ubles, Boer. In 1640 eigenaar van stem 9 te Kooten.,887 † Kooten vóór 1669,907 tr.907 2357. Martien Hepkes. 2464. ?Sasker Isbrandts, geb. vóór 1616, tr. 2e Leeuwarden 18 nov. 1648908 Agnieta Alberts; tr. 1e Hallum 18 jan. 1635909 2465. ?Johaentje Sijtses, geb. vóór 1615. 2472. ?Yte Andries, † vóór 1671,177 tr.910 2473. ?Wytske Pieters, † na 1667. 2476. Sybe Geerts, Boer, voor 1/3 eigenaar van stem 3 te Eestrum,177 tr. Eestrum 5 juni 1682177 2477. Tjitstke Ijes, † Eestrum vóór 1701.177 2478. Oene N.. 2488. Andrys Caardels, tr. Garijp 6 april 1679644 2489. Maycke Gerrolts. 2496. Roelof Jacobs, tr.473 2497. Matje Jans. 2498. Sikke Sikkes, † Oosterzand bij Oldekerk,473 tr.473 2499. Trijntje Peters. 2500. Luel Minnes Backer, geb. Warfstermolen,473 Molenaar en Bakker,473 † Lutjegast na 1659,473 tr.473 2501. Rietje Gerbens, geb. Surhuizum.473 2528. ?Popke Jansen, tr. 2529. ?Griete Hinderiks. 2530. Sytse Hendericks, † Burum vóór 1670.773 2532. ?Geert Egberts, geb. omstr. 1570. 2576. Jan Botes, tr.177 2577. Minke Wytses, † vóór 1674.177


2588. Haye Hayes, Boer op stem 9 te Oostermeer, eigenaar van stem 22 en delen van 24 en 12,911 † Oostermeer vóór 1662,912 tr.913 2589. Frytsen Hylkes, † na 27 juni 1648.912 2590. Wierd Wierds, Boer op stem 24 in Oostermeer, gedeeld eigenaar met Haye Hayes,177 † Oostermeer na 1640.887 2732. Bindert Hayes, Boer op stem 2 te Bergum en te Oudkerk en Boksum,914 † Bergum na 1657,914 tr. Boksum 1639915 2733. Tet Douwes, † Bergum na 1657.916 2734. Tjeerdt Wytzes, Boer, dorpsrechter en bijzitter. Eigenaar van stemmen 21 en 22 te Veenwouden,916 Assessor van Dantumadeel,915 † Veenwouden vóór 1645,915 tr.916 2735. Sjouck Tjallings, † Veenwouden 1673.780 2738. ?Wyger Jacobs, † Eestrum vóór 1674, tr.177 2739. Trijntje Beerns. 2856. Aetze Roords, geb. Hardegarijp,917 † ald. vóór 1695,177 tr. Oudkerk 30 juli 1654466 2857. Reynsck Diddes, geb. omstr. 1630, ged. Oudkerk 30 juli 1654,918 † Hardegarijp na 1678.630 2858. ?Wybren Jurriens, tr. 2859. ?Ymck Jelles. 2860. Hilbrandt Doedes, geb. Rijperkerk, Boer op stem 10, Rijperkerk,919 Ouderling 1687-’89,749 † vóór 1695,920 tr. Rijperkerk 1658921 2861. Bauck Hendrix, † Rijperkerk vóór 1692.177 2880. Gabe Sipkes, geb. omstr. 1615,922 Boer tussen Bergum en Veenwouden, mogelijk ook te Hardegarijp,922 † vóór 1695.922 2980. Sipcke Emckes, tr.494 2981. Dieu Minnes. 3002. Sybrandus Aukes Wybenga, geb. Harlingen 1612, Predikant,923 † Twijzel 3 febr. 1673, tr. Harlingen mei 1639924 3003. Aegtjen Minnes. 3004. Sybrandus Aukes Wybenga (dezelfde als 3002), tr. Harlingen mei 1639924 3005. Aegtjen Minnes (dezelfde als 3003). 3012. Oege Wigbolts, Boer onder Hardegarijp, ondermeer op Gaastmaburburen. Eerst gebruiker, later eigenaar, 177 tr.177 3013. Ymkje Sierds. 3020. Jan [Jelmersz.?] Faber, geb. Leeuwarden?.925 3022. Luytjen Hedsers, Boer te Garijp, op stem 41, was eigenaar van een deel van stem 50,926 † na 1667,177 tr.926 3023. Eelkjen Nutterts. 3026. Syds Ubles, tr. omstr. 1657794 3027. Trijntje Andries. 3036. Jan Geerts, tr. na 26 mei 1678927 3037. Hylck Zygers. 3048. Gaatse Albertsz, † Giekerk vóór 1645,177 tr. omstr. 1625177 3049. Beyts Sasckers. 3074. ??Haitse Annes, † na 1693,928 tr.928 3075. ??Geeske Willems, † na 1693.928 3076. Leonhard Jurriens Weydner, geb. Arnhem,754 ged. Arnhem 28 juli 1650,754 Chirurgijn en barbier te Oostermeer, bij de Wal.,929 † Oostermeer omstr. 1691,754 tr. Oostermeer 1 mei 1671930


3077. Berber Oubles,931 † Oostermeer na 1693.932 3078. Douwe Klases, Boer te Oostermeer op stem 1 (1698),177 † Oostermeer vóór 1713,177 tr.177 3079. Jeltje Heds. 3082. *Sake Romkes, tr.177 3083. *Trijntje Sjoerds. 3092. Abe Idses, † na 12 april 1708,933 tr. 2e Suameer 25 maart 1708177 Antje Jacobs, geb. omstr. 1650; tr. 1e 3093. ?N. N.. 3096. ?Sjoerd Gielts, ged. Oostermeer 18 jan. 1643,780 † vóór 1671,177 tr.780 3097. ?Jetske Alberts. 3098. Douwe Hendriks (dezelfde als 1178 in generatie XI), tr. 2e vóór 1663760 3099. Antje Bruchts (dezelfde als 1179 in generatie XI). 3100. Egbert Alles, tr.934 3101. Saeck Wijmerts. 3102. Jan Edzes, geb. Suameer 1625,177 † ald. 1662,177 tr.935 3103. Aefke Freerx [Ammama]. 3104. Wijbe Clases. 3112. Pouwel Tomes, ged. Ternaard 29 aug. 1641.220 3152. Folckert Dirx, geb. omstr. 1600, Molenaar te Bergum,936 tr.937 3153. Trijntje Melles. 3164. ?Teye Egberts, geb. omstr. 1635, tr.177 3165. ?Wyts Claasdr. 3168. Hedzer Sakes, geb. 1627,177 Boer te Twijzel, eigenaar van stem 52,177 † Twijzel vóór 1698,177 tr.938 3169. ?Grietje Jans. 3174. Hedzer Sakes (dezelfde als 3168), tr.938 3175. ?Grietje Jans (dezelfde als 3169). 3184. Hendrik Arjens, tr. St. Jacobiparochie 7 mei 1671939 3185. Maartie Sybis. 3186. Jarig Lambarts, Landbouwer en belastingontvanger,940 † vóór 15 sept. 1696,940 tr. St. Jacobiparochie 31 maart 1667939 3187. Martjen Sioerds, ged. St. Annaparochie 3 okt. 1647.512 3188. Claas Joannis, geb. Oudkerk, ged. Oudkerk 8 april 1660,177 Schoenmaker,940 Ouderling,177 † Oude Bildtzijl vóór 1733,177 tr. Vrouwenparochie 22 maart 1691812 3189. Eelckje Dircks, † vóór 14 febr. 1702.940 3190. ?Sioucke Pyters, ged. Vrouwenparochie 16 april 1665,941 tr. 3191. ?Jancke N.?. 3192. Leffert Hendricx Leffering, Schoolmeester te Beetsterzwaag,942 † Beetsterzwaag 1686,753 tr.938 3193. Magdalena Wynouts. 3194. Ayzo Hayes Hemminga, geb. 1655,943 Schoolmeester te Burum en Oostermeer,177 † Beetsterzwaag juli 1743,177 tr.944 3195. Grietje Edzes Rutenberg. 3196. Sipke Boeles, † Rinsumageest 12 maart 1709,177 tr. 1663945 3197. Ytje Jeltes.


3198. Liuwe Obbes, tr. 1e 1669 Dieucke Gerrits, † vóór 1671; tr. 3e Holwerd 22 april 1694817 Antje Gabes, geb. omstr. 1660; tr. 2e Holwerd 24 dec. 1671817 3199. Geertje Benedictus. 3200. Sanne Wybes, geb. Grouw omstr. 1620, † Rauwerd na 1687,946 tr. Grouw 28 april 1645947 3201. Trijntje Albertsdr, geb. Grouw. 3202. Sicke Sickes Tania, Ontvanger te Bozum,948 † Leeuwarden na 3 sept. 1684,949 tr. 2e Jancke Joostdr; tr. 1e950 3203. Jetscke Djurres Wiglama. 3204. Douwe Siblis Agema, geb. vóór 1629, tr. Nijland 30 nov. 1649951 3205. Gerbrich Jaans Zytsma, tr. 1e Sneek 29 sept. 1641952 Seerp Syoerdtsz, geb. vóór 1625, † vóór 1649. 3206. Homme Hettes, Boer, huurt zate en landen van Jarich van Ockinga vanaf 1673,953 Dorpsrechter van Mantgum,177 † Mantgum 1682,954 tr. 1663955 3207. Antie Doeckes. 3208. Bontje Ages, geb. omstr. 1648,956 † Westermeer vóór 1709,956 tr.956 3209. Jouck Jeroendr. 3210. Anne Douwes Goslinga, geb. Tjalhuizum, † na 1690, tr. Itens 4 april 1686957 3211. Tietje Widmers, ged. Itens 11 maart 1666.958 3224. Claes Pieters, ged. 22 april 1644,959 Boer op stem 16 te Tietjerk,960 tr. 11 juni 1669959 3225. Wytske Wytses. 3226. Jelle Ypes, tr. Suawoude 10 mei 1674961 3227. Antje Sickes, geb. Hempens, ged. Tietjerk, op belijdenis 10 april 1664,959 tr. 1e177 Pieter Jans. 3228. Michiel Pieters, Schoolmeester te Wijns,962 Ouderling,960 † na 1749,478 tr.960 3229. Doetje Gabes, † na 1729.960 3232. Sije Oeges (dezelfde als 1506 in generatie XI), tr. 1e489 3233. Aukje Gosses Sipma, † Oenkerk na 1659.963 3234. Sybe Cornelis, † Oenkerk na 1671,964 tr.177 3235. Tietje Thomas, † Oenkerk 1701.489 3236. Jetse Lieppes, † Roodkerk 17 jan. 1680,177 tr. Langezwaag na 23 jan. 1664965 3237. Blijke Hendriks, † febr. 1693.177 3240. Gaele Haijes van der Kooi, geb. vóór 1593, † Garijp vóór 1661, tr. vóór 1627177 3241. Mary Feitzes. 3242. Hedzer Sjoerds, † Tietjerk vóór 1663,177 tr. Tietjerk 20 maart 1636177 3243. Antje Gerrits, geb. vóór 1606, † Rijperkerk na 1658.966 3244. Heere Jans, geb. omstr. 1635,967 Smid te Oenkerk,967 Diaken,967 tr. 1e967 Nin Hendricks, dr. van Hendrick; tr. 2e Oenkerk mei 1675967 3245. Helena Vittee, ged. Den Haag 23 april 1649,967 † na 1712.967 3252. Oeds Rinses Rinsma [Ringia], ged. Oostermeer 1 okt. 1671,968 Koster van de kerk. Een deel van zijn nageslacht zou zich Koster noemen.,968 Boer, woont in op boerderij De Hornst,177 tr. Oostermeer 6 jan. 1695969 3253. Auckien Pieters, geb. mogelijk Leeuwarden. 3254. Gerck Claases, tr. Oostermeer 12 okt. 1690465 3255. Zijke Claases. 3256. Claas N..


3260. Jacob Theunis (dezelfde als 2300), tr. Tietjerk 12 april 1668902 3261. Antje Ambrosius (dezelfde als 2301). 3262. Floris Fransen, Boer te Lekkum,177 † na 1718,177 tr.177 3263. Tietje Gerrits. 3328. Siuck Tiesses, † na 1661.970 3340. Michiel Wytzes, † Garijp na 1655,971 tr. 2e Nijega omstr. 1670177 Sjoukje Fockes, geb. Beetsterzwaag?;972 tr. 1e vóór 1647973 3341. Holdu Aedes, geb. vóór 1627,973 † Beetsterzwaag vóór 1661.177 3344. Claes Jans, tr. Eernewoude mei 1641177 3345. Sijke Altes. 3346. Roelof Sapes, † Bergum vóór 1657,177 tr.803 3347. Tietje Jans, † Bergum 1679.177 3348. Uble Binnes, † vóór 1667,177 tr.803 3349. Maaike Gerks. 3350. Uwe Jelles, Dorpsrechter te Driesum,974 tr.177 3351. Sijtske Binnes, † vóór 1617.177 3356. Jacob Tjallings, Boer onder Hardegarijp, later Bergum (1698) te stem 31.,177 † vóór 1709.177 3358. Focke Hedzers, Boer te Garijp. In 1698 gebruiker van stem 20, eigenaar en gebruiker van nr. 47., 177 † na 1698,737 tr. omstr. 1660177 3359. Rixtje Roels. 3364. ?Foppe Harkes, † Rijperkerk na 1655.177 3366. Dirk Rommerts, † Oudkerk vóór 1679,177 tr. omstr. 1661177 3367. Eelkje Reiners, † na 1695.177 3368. Dirck Freerx Doeyema, geb. omstr. 1635, Boer te Oenkerk en Roodkerk, eigenaar van stem 11 in Roodkerk in 1698.,177 † Roodkerk 1694,177 tr. 2e177 Eelkje Willems; tr. 1e Ternaard, derde proclamatie 15 mei 1664177 3369. Dieuwke Eelkes, ged. Ternaard 27 sept. 1646.220 3372. ?Aerien Jacobs, tr. St. Jacobiparochie 14 juli 1661975 3373. ?Jannichien Heris. 3374. Aate Tziallinghs, geb. vóór 1649, tr. 2e Marssum 30 juni 1667976 Antie Hanses Heslinga; tr. 1e vóór 1667977 3375. N. N.. 3384. ?Dirk Tysses, † Bolsward? na 1638,978 tr. Tietjerk 19 (mnd. onb.) 1632177 3385. ?Antje Jacobs. 3386. Jorck Melles, tr.177 3387. Aaltje Foekes. 3388. Anne Hylckes [Plantinga], geb. Sneek omstr. 1615, "Wyledraaier",979 tr. Sneek 2 okt. 1640177 3389. Grietje Feddes, ged. Sneek 18 sept. 1617,177 †.177 3408. Minne Seickes, Wagenmaker te Stiens,980 tr. vóór 1643981 3409. Jancke Lubberts. 3426. Jacob Jansz Bontekoe, geb. omstr. 1645, Schipper en koopman,844 † Dokkum na 1690,844 tr. Dokkum 4 dec. 1670844 3427. Sepckjen Freercx. 3428. Jelle Mintges [Donga], Koopman en herbergier te Engwierum,982 † vóór 1704,844 tr.983


3429. Martzen Wybes. 3442. Sybe Jans, tr. Ee 4 mei 1672848 3443. ?Aefke Tieerds. 3444. Heyn Botes, Boer op stem 2 te Engwierum,984 † Engwierum vóór 1 sept. 1706,984 tr.985 3445. Saeckjen Taeckes. 3458. Wybe Wybes, Boer,851 Diaken,851 tr.986 3459. Romck Dymers, geb. Opende, Gr.177 3504. Haringh Rypkes, Schipper te Suawoude,177 † Suawoude na 1669,987 tr. omstr. 1625177 3505. Bauck Bonnes, ged. Suawoude, op belijdenis 21 aug. 1635, † na 1649.988 3508. Sytse Douwes, geb. omstr. 1618,177 ged. Suawoude 27 sept. 1633,177 Boer te Suawoude op stem 1, de kerkeplaats,177 tr. Suawoude ca. 1 maart 1656989 3509. Hylck Aerns. 3510. Jacob Theunis (dezelfde als 2300), tr. Tietjerk 12 april 1668902 3511. Antje Ambrosius (dezelfde als 2301). 3516. ?Buwe Johannes, tr. Tietjerk 29 maart 1699990 3517. ?Trijntje Jans. 3518. Wyger Annes, tr. Blija c.a. 2 mei 1697991 3519. Bauck Hiddes Scheltinga, ged. Ferwerd 18 febr. 1672.992 3592. Coop Minckes, tr.555 3593. Kerst Jacobs Vledder. 3596. Lebbert Wijben, tr. Steenwijkerwold 17 maart 1678993 3597. Geertien Teunis. 3598. Hanne Jans. 3636. Jan Jans Haxen, geb. Giethoorn 1658,862 † Giethoon vóór april 1730,862 tr.994 3637. Wilmpje Jacobs, geb. omstr. 1660,862 † vóór sept. 1708.862 3638. Jan Arrijs, geb. omstr. 1646, tr.409 3639. Marrechien Wolters. 3652. Hermen Twent [ook: Mandemaker].270 3684. Jacob Jansen Dragt, tr.571 3685. Hendrickjen Sanders Suck, ged. Vollenhove 26 maart 1637.571 3686. Sijmon Leenderts Groenewegen, ged. Zoetermeer 25 april 1632,571 Schepen van Stompwijk,429 tr. Zoetermeer na 29 dec. 1657995 3687. Grietje Cornelis Coster van Wilsveen, geb. omstr. 1630, tr. 2e vóór 1677561 Mattheus Gerritsz. 3712. Tjerck Michiels, Vervener en boer te Witveen,996 † vóór 1671,996 tr.997 3713. Minke Rinnerts, † Witveen vóór 1671.996 3720. Gerrit Ritskes, geb. omstr. 1648,177 † vóór 1706,177 tr.177 3721. Aukje N., † na 1706.177 3784. Jan Jacobs Wint, geb. omstr. 1640, † na 1693,270 tr. Wanneperveen 1680270 3785. Marchien Jans. 3820. Wycher Wolters, tr.698 3821. Aeltjen Garrits.


3848. ??Pieter Ariaansz de Langh, geb. Delft 1626, tr. 3849. Lucretia Petrusdr Blokhovius. 3852. Herman Dircksz Vervoorn alias Goes, geb. omstr. 1620, † Arkel 1671,998 tr. 1e999 Jannigje Leenderts; tr. 2e999 3853. Theunisje Theunisdr van IJzeren, geb. omstr. 1620, † na 1671.998 4032. Cornelis Janssen, tr. Giethoorn 16411000 4033. Roelofjen Jacobs.

Generatie XIII 4186. Tjepke Pieters, Boer te Veenwouden, Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde. Gebruiker maar ook eigenaar van enkele stemmen.,177 † Zwaagsteinde omstr. 1708,177 tr. 2e177 Aaltje Keimpes; tr. 1e vóór 1666177 4187. Bieuke Liepkes. 4224. Sibout Folkerts, Boer, tr. Nijega 2 okt. 16591001 4225. Jeltje Pyters. 4226. Alle Gjalts, ged. Nijega 8 nov. 1646,177 tr. Oudega 28 mei 1674177 4227. Aath Poppes. 4228. Sjoert Atzes, Boer te Suawoude op stemmen nrs 1 en 4,177 † vóór 1676,177 tr.1002 4229. Asch Jacobs, † na 1711.1003 4230. Wyerdt Tieerdts, Boer, tr.177 4231. Oedske Oedses. 4236. Gerben Rommerts, tr. Eernewoude mei 1651177 4237. Marij Holstes. 4238. ?Allert Allerts, † Eernewoude vóór 1690,1004 tr.177 4239. Jeltje Bauckes, † na 1690.1004 4240. Meyne Aelses, † Harkema-Opeinde vóór 1653,177 tr.177 4241. Antje Sytses. 4242. Oeds Hedzers, Boer te Kooten op stem 1,887 tr. Drogeham 20 maart 1631177 4243. Jauck Jans, † na 1666.1005 4244. Jelcke Claessen, Boer op stem 11 te Harkema,1006 tr. Drogeham 27 maart 1635585 4245. Ibel Halbes. 4246. Folckert Fockes Itsma, † na 1684,877 tr. Drogeham vóór mei 16451007 4247. Tjits Sytses. 4252. Folckert Fockes Itsma (dezelfde als 4246), tr. Drogeham vóór mei 16451007 4253. Tjits Sytses (dezelfde als 4247). 4254. Gerben Egberts,1008 tr.1009 4255. Geertje Nittes. 4272. Saecke Hoeckes, geb. Drachten, Dorpsrechter te Zuiderdragten,1010 † 1648,1010 tr.1011 4273. Baukje Pieters, geb. Drachten. 4274. Jan Rinnerts, † Oudega 1668,1012 tr.780 4275. Luitjen Egberts, † Oudega na 1659.1012 4280. Eyse Heynes, Boer te Duurswoude. Erven bezitten in 1640 stem 4 en 5.,1013 † Duurswoude 1637,1013 tr.1014 4281. Goytske Claeses.


4296. Eelcke Sioerdts, † vóór 1662,177 tr. Garijp 12 nov. 1648644 4297. Jimck Jochums. 4298. Bartel Bartels, † vóór 1696,1015 tr. Drogeham 9 juni 1650617 4299. Frouck Folckes Ytsma. 4366. Bocke Riencks, geb. Holwerd?, † 27 febr. 1658,1016 tr. 2e Ternaard 7 okt. 1655531 Baeu Clases, geb. Ternaard?; tr. 1e889 4367. Jouck Lieuwes. 4432. Hans Hansens de Jonge, tr.177 4433. Wypck Jochums. 4434. Gerlof Jacobs, † na 1665,890 tr.890 4435. Sijke Bauckes, † na 1665.890 4438. ??Andries N. [Aebeles?], geb. Rottevalle?, tr.1017 4439. ??Rintske Lefferts. 4442. Andries Aebeles. 4448. ?Edse Douwes, † Noordermeer na 1683.177 4464. ?Tamme Jurriens, tr. 4465. ?Grietje Hayes, †.1018 4484. Willem Johannes, tr.177 4485. Grietje Johannes. 4516. Claes Jouwerts, geb. omstr. 1605, Boer, eigenaar en gebruiker van stem nrs. 8 en 10 in Veenwouden,1019 † Veenwouden na 1663.177 4600. Theunis Douwesz, Net als zijn zoon boer op stem no.12 te Tietjerk. (gebruiker in 1640),177 tr.177 4601. Dieuwer Doedesdr. 4602. Ambrosius Sytzes, Boer te Kleine Geest en Hardegarijp. Ook timmerman,1020 Ouderling,177 †,1020 tr. omstr. 16301021 4603. Boukje Pieters, † vóór 1666.1020 4672. Jelle Nittes, Veenbaas,1022 † 1652,917 tr. omstr. 1598917 4673. Lijsbeth Adzers, † Zwaagwesteinde vóór 1 okt. 1635.917 4704. Harcke Metzes, † Eestrum? na 1595.177 4706. Dirck Sydts. 4712. Uble Hendricks, † Kooten omstr. 1623,1023 tr.1023 4713. Frouck Dircks. 4714. ?Hepcke N., tr. 4715. ?Eets Hindrikx. 4928. IJsbrand Saskers, † Hallum na 1649,1024 tr. omstr. 16201025 4929. Antje N.. 4944. ?Andries Itesz, geb. omstr. 1590, Koopman (1621) op het Oostermeerderveen,177 † Opeinde na 1649,1026 tr. vóór 16211027 4945. ?Teth Aebedr. 4952. Geert Jans, Boer te Eestrum op stem 3. (1/2 eigenaar),887 † Eestrum, op stem 3 na 1640.887


4976. Carel Andris, tr. 2e Leeuwarden 31 maart 16501028 Egbertje Arents; tr. 1e Huizum vóór 14 jan. 16491029 4977. Geertie Meintes. 5000. Minne Alberts Backer, tr.473 5001. Ymkje Jans. 5002. Gerben Rinties, geb. Gerkesklooster, tr. 2e na 16341030 Geertje Jans, † na 1639; tr. 1e473 5003. Rietje Jans [Potter]. 5064. *Egbert Lammerts, geb. omstr. 1545, tr. 5065. *Syts Geerts. 5152. Bote Wates, Boer te Oostermeer, gebruiker stem nr. 4,177 † vóór 1667,177 tr.177 5153. Sibbel Lefferts, † na 1682.1031 5176. Haye Jelckes, tr. 5177. Bauck Wybedr, tr. 1e1032 Hedzer Oedzers (zie 8484). 5178. Hylcke Wytses, Kerkvoogd en volmacht van Oostermeer,1033 † Oostermeer na 1630,1034 tr.1035 5179. Jenth Bennedr. 5464. Haye Wytses, geb. 1562,1036 Eigenerfde boer te Suameer,1037 † Suameer 7 juni 1641,1036 tr.1037 5465. Houck Sierds. 5468. Wytse Tjeerds. 5470. Tjalling Wytzes, † Veenwouden vóór 1633,1036 tr.1036 5471. Jeesel Gosses, † Veenwouden vóór 1633.1036 5712. Roord Epes [Rood], Boer te Hardegarijp,1038 † Hardegarijp na 1664,1039 tr.1022 5713. Dieucke Gosses, geb. Noordermeer.1040 5714. Didde Tjeerts, tr. omstr. 16451041 5715. Dieuke Claesses. 6004. Auke Sybrands, Wever,1042 tr.1043 6005. Aaf Sipckesdr, geb. omstr. 1585. 6024. ?Wigbolt Oeges, † na 1613.177 6098. ?Sasker Sydtsz?, † vóór 1615.177 6152. Juriaan Frederick Weydner, Bakker te Arnhem, in het huis "de Meermin." [Turfstraat],1044 † Harlingen na 1664,1044 tr. Arnhem 7 mei 16371044 6153. Jenneken Philips Staetsen, geb. Den Haag,1044 † Harlingen na 1668.1044 6154. ??Uble Atses, ged. Tietkerk 14 maart 1633,177 Meester schoenmaker te Oostermeer bij de Wal,177 tr. omstr. 1650177 6155. ??Maeyke Jans. 6158. Hed Sybes, tr.177 6159. Ynske Ruurds. 6164. *Romke Sakes, tr.177 6165. *Metje Lieuwes. 6192. Gjalt Jansz, tr.1045 (kerkelijk vóór 1615)177 6193. Fet Syurdtdr. 6202. ?Wijmert Gjalts, Boer en koopman,1046 tr.1046 6203. ?Grietje Folkerts.


6204. Edze Hessels, † Suameer vóór 1648,177 tr.177 6205. Frytsen Jans, † Suameer 1648.177 6206. Freerck Sytses Ammama, Boer te Suameer, gebruiker van stem 35 aldaar,177 † Suameer vóór 1698,177 tr.177 6207. Syts Hedzers. 6304. Dirck Pietersz, Molenaar te Kortehemmen tussen 1595 en 1605,1047 † na 1650,1047 tr.1047 6305. Tiets Folckerts, † na 1650.1047 6336. Saeke Hedsers, Boer te Twijzel, eigenaar en gebruiker stem 52.,887 † na 1640,887 tr. 6337. N.N.. 6368. ??Arjen Hendricx, tr. St. Jacobiparochie 13 maart 16371048 6369. ??Antie Cornelis Symensdr. 6372. Lammert Lousz, Boer en lakenkoper,1049 † St. Annaparochie vóór 6 april 1677,1050 begr. St. Jacobiparochie 9 april 1677,177 tr.1051 (kerkelijk Ried 6 nov. 1625)177 6373. Jannichie Jarighs, geb. Ried.1050 6374. Sioerdt Daems, geb. vóór 1604, Volmacht van St. Jaobiparochie,1050 tr. 1e St. Annaparochie 13 juli 16341050 Amerens Dircks Wassenaar, † St. Jacobiparochie vóór 1634, dr. van Dirck Willemsz Wassenaar en Dirckien Jelles; tr. 2e 177 6375. Neeltie Cornelisdr [Wassenaar], geb. 1615.1050 6376. Johannis Clases, † Oudkerk 1674,177 tr.177 6377. Maeike Jans. 6378. Dirck Cornelisz [Wassenaar],1052 † vóór 25 nov. 1649,512 tr. 1e Sexbierum 30 april 16431053 Maeicke Taeckles; tr. 2e St. Annaparochie 22 febr. 16461054 6379. Neeltien Andries. 6380. Pyter Sijmens, ged. St. Annaparochie 11 maart 1621,1055 tr. 1e Reynscke Willems, ged. Vrouwenparochie 8 april 1649;812 tr. 2e Vrouwenparochie 11 april 1664812 6381. Taatske Siouckes. 6388. Aeijso Johannes van Hemminga, geb. omstr. 1632,177 Gedeputeerde van Friesland, mederechter van Opsterland en landsvolmacht,1056 † Olterterp 18 maart 1690,1057 tr. Beetsterzwaag 8 nov. 16541058 Rinske N. Boelens; kreeg rel.1059 6389. Elisabeth Hayes. 6390. Edze Johannes Ruytenbergh, geb. Opende omstr. 1620,1060 † Noordwijk, Groningen na 31 dec. 1681, tr. 6391. Lysbeth Rinses. 6392. Boele Reitses, tr.1061 6393. Trijntje Sipkes. 6394. Jelte Ubeles, geb. vóór 1637, tr.1062 6395. Juliana Hayes. 6396. Obbe Bauckes, geb. omstr. 1595, † Hantum 6 april 1655, tr.1063 6397. Jantje Liuwes. 6398. Benedictus Minnes, tr.1064 6399. Antje Heins. 6402. Albert N. [Bruynsma?], geb. vóór 1608,1065 tr. 6403. Jeltje N.. 6404. Sicke Foppes Tania, geb. Blija, † na 1661,1066 tr.1066 6405. Jouwer Sickes Adama. 6406. Djurre Idses Wiglama, Boer, in 1640 samen met zijn broer eigenaar en gebruiker van Wiglema te Grouw, stem 29. Daarnaast met familie eigenaar van een stem te Stiens,1067 † Grouw 1652,1068 tr.


6407. ?Taetje N.. 6408. Sible Martens Aggama, tr. 2e Woudsend, c.a. 5 aug. 16271069 Rinck Harmens; tr. 1e1070 6409. Antke [Siblis] Simckes, Als Antke Siblis, eigenaar en gebruiker van stem 29 te Nijland. "Siblis" is dan geen patroniem, maar haar bijnaam als echtgenote van Sible,887 † na 1640.1071 6410. Jaen Jaensz. Sytsma, geb. omstr. 1600, Boer en landeigenaar te Westhem, Goënga en Gauw,1072 † vóór 1640,1073 tr. Heeg 16 sept. 16271074 6411. Wytske Johannesdr Oedtsma, geb. omstr. 1603, Boerin op stem 6 te Goënga, gebruikster van het erfgoed van haar man.,887 tr. 2e Sneek 21 juni 1656952 Hylbrandt Hilbrandts Remsma. 6412. Hette N.N.. 6420. Douwe Annes Goslinga, tr. Bolsward 8 maart 16571075 6421. Antje Hanses, geb. Jelsum omstr. 1625. 6422. Widmer Widmers, † na 1670, tr.1076 6423. Antje Jacobs, geb. Itens? omstr. 1640. 6448. Pieter Claeses, Boer op stem 36 te Tietjerk in 1640,960 † vóór 1683,922 tr. Tietjerk 12 febr. 1643922 6449. Saeck Gosses, † Tietjerk vóór 1672.922 6456. Pieter Boyens, geb. vóór 1656,1077 Schoolmeester te Giekerk in 1676 en 1710,1078 Ouderling in 1719,1078 † Giekerk 1719,960 tr. (ondertr. Giekerk 23 aug.) 1676)10791078 6457. Rinske Machiels, † Giekerk na 1723.177 6466. Gosse Wbles van Sippama, geb. vóór 1594, Boer te Hardegarijp, na mei 1614 te Garijp en in 1640 Rijperkerk.,1080 † vóór 1650,489 tr. vóór 16161081 6467. Trijntje Reiners, geb. vóór 1596, † omstr. 1 jan. 1652.177 6472. Luppe Jetses, Boer te Veenwouden op stem 2.,177 † na 1640,887 tr.1082 6473. Janke Alle Symens. 6480. Haye Wytses (dezelfde als 5464), tr.1037 6481. Houck Sierds (dezelfde als 5465). 6482. Fetse Bothes, Bijzitter van Tietjerksteradeel in 1617,1083 † Garijp na 1640,790 tr.1084 6483. Rins Keimpes Wiarda, geb. omstr. 1570, † na 1627. 6490. Marinus Vittee [ook: Vittu / Vitté/ Fitou], Meester pasteibakker te Den Haag,1085 † 1650,1085 tr.1085 (kerkelijk Den Haag 22 april 1648)1085 6491. Maria Alewijns van Swanenburch, † vóór 1667.1085 6504. Rinse Wilts, Herbergier te Oostermeer,1086 † Eestrum na 1683,1087 tr. (ondertr. Grouw 11 nov.) 16661086 6505. Hylck Sybrens. 6506. Pieter Taekes, tr. Rijperkerk 15 april 16631088 6507. Sely Tjeerds Algra. 6524. Frans Florisz, Boer op stem 6 te Lekkum.,177 † Lekkum na 1662,177 tr. Bozum 7 febr. 16411089 6525. Barber Huyghsdr, geb. Bozum omstr. 1620,177 † na 1660.177 6656. Tiesse N., geb. omstr. 1610. 6680. Wytse Taeckes, tr.1090 6681. Tiets Sjoerdts. 6682. Aede Riencks, geb. omstr. 1600, Pastoriemeier van Garijp,177 † vóór 30 dec. 1661, tr. vóór 1640177 6683. Gepke Iebeles. 6690. Alt Gerbens, geb. omstr. 1590.


6692. Sape Jans, geb. omstr. 1595, Boer te Bergum,1091 Armenvoogd,1091 † vóór 1640,1091 tr.1091 6693. Maaike Aebes [ook: Sapes], Boerin op stem 52 te Bergum in 1640,1091 † na 1640.887 6696. Binne Ubles, † na 1651,177 tr.177 6697. Meijntje Toeckesdr. 6698. Gerck Edzes, geb. vóór 1594, † Oostermeer na 1640,1092 tr.1093 6699. Antje Pieters. 6702. Binne Ubles (dezelfde als 6696), tr.177 6703. Meijntje Toeckesdr (dezelfde als 6697). 6716. Hedzer Hayes, geb. omstr. 1620, tr.1094 6717. Jeltje Fokkes. 6728. ?Harke Ruurds, Boer te Rijperkerk, meier op stem 9. Mogelijk ook eigenaar in Grouw van stem 45?, 1038 † Rijperkerk na 1640.887 6732. ?Rommert Sipkes, † Oudkerk / Roodkerk 29 juli 1677,177 tr.177 6733. ?Tet Ruyrdts. 6736. Freerck Dircks Doeyema, geb. omstr. 1600, † Giekerk na 1659.1095 6738. Eelcke Doedes, tr. Ternaard 9 aug. 1640531 6739. Auck Jans. 6748. ?Tziallingh Jacobsz [Sinnema], geb. omstr. 1620, tr. Wirdum 21 sept. 16431096 6749. ?Foeck Goslicxsdr. 6768. Tijs Dirks, tr.1097 6769. Lijsbeth N.. 6776. Hylcke Pyrsz Plantinga, geb. Joure omstr. 1580, "hondeslager" in 1612,,1098 turfmeter in 1629,1099 Burger van Sneek 1 juni per 1605,1100 tr.177 6777. Agnietje Hendriks. 6778. Fedde Jacobs, tr.1101 6779. Pietertje N.. 6852. Jan Hendricx Bontekoe alias De Reus, geb. Dokkum omstr. 1612,680 Grootschipper, reder en burger van Dokkum, voer op de Oostzee,680 † Dokkum na 1680,1102 tr. 2e 2 juni 1671680 Antje Douwes; tr. 1e1102 6853. Gryetje Jans. 6856. Mintje Idses Dongha, Smid op Boer op stem 25 te Ee,1103 † omstr. 1699,1104 tr.680 6857. Jetske Boches, † vóór 1670.1105 6888. Bote Heyns, tr. omstr. 16501106 6889. Aecht Oenes, geb. omstr. 1615, † 1679,1107 tr. 1e Pieter Sjoerdts. 6916. Wybe Eryts, † Suammer vóór 1640,1108 tr.177 6917. Reinsch Sybes. 6918. Dymer Aebes. 7016. Douwe Gerlofs, geb. omstr. 1580, Boer te Suawoude, huurt de kerkplaats enige jaren,177 † Suawoude 1633,177 tr.1109 7017. Ruurdje Tjallings, † Suawoude na 1637.177 7018. Arend Romckes, geb. vóór 1598, Boer te Suawoude,887 Kerkvoogd,177 † Suawoude, begr. Suawoude 5 dec. 1651,177 tr.177 7019. Lijsbeth Tjerks, Boerin. In 1661, als weduwe, eigenares van driekwart van een zate te Suawoude.177


7038. Dr. Hiddo Wybes van Scheltinga, geb. Dokkum,1110 Notaris,1111 tr. 7039. N. N.. 7186. Jacob N. [Vledder?]. 7192. Wijbe Jacobs, tr.1112 7193. Swaentien N.. 7274. Jacob Luijtjes Leeuw, geb. omstr. 1625, tr. 14 nov. 16521113 7275. Trijne Beenen. 7368. Jan Toenijs Dragt, geb. Barsbeek omstr. 1600,571 † Beulake 1654,571 tr.571 7369. Femme [ook: Femmigje] Lamberts. 7370. Sander Jans Suck, geb. Beulake (op den Oever/Giethoorn?) omstr. 1615, † Vollehove? 1660,571 tr. omstr. 1636571 7371. Clara Peters van Delft, geb. omstr. 1616,1114 † Beulake mei 1663.571 7372. Leendert Willems Groenewegen, ged. Zoetermeer 18 febr. 1607,571 tr. 1e578 (door echtsch. ontbonden 18 febr. 1666)561 Anna Adriaansdr; tr. 3e Zoetermeer 24 febr. 1647578 Grietje van der Sman, geb. vóór 1627, dr. van Aryaen van der Sman; tr. 2e Zoetermeer 17 nov. 16301115 7373. Arijaentje Sijmendr Mondius, ged. Wilsveen 1 juli 1607,571 † vóór 1647.571 7374. Cornelis Claeszn Coster, ged. Nootdorp 24 juli 1607,1116 tr.571 7375. Meijnsje Pouwelsdr. 7424. Michiel Tobias, † Oostermeer vóór 1656,177 tr.177 7425. Sjouck Auckedr. 7426. Rinnert Bauckes,1117 † Oostermeer na 1616,1118 tr. 7427. Jedts Jacobs, † Oostermeerderveen na 1617. 7570. Jan Hendrics Kuijpers, Schoenmaker,578 tr.270 7571. Jacobjen Hermens. 7640. Wolter Wichers [Klosse], geb. omstr. 1595, tr.1119 7641. Niese Jacobs, geb. omstr. 1597. 7704. Dirck Hermans Vervoorn, tr. 7705. N. N.. 7706. Anthonis Cornelisz. van IJseren, geb. omstr. 1600, † na 11 mei 1660,1120 tr. 1e1121 Hermcken Cornelisdr van Arckel; tr. 2e 7707. Cuijntgen Willemsdr.

Generatie XIV 8372. Pieter Tabes, tr.177 8373. Wiets Tiepkes. 8374. Lupcke N., tr. 8375. N. N.. 8448. Folkert Annes, tr. Langezwaag (kerkelijk Langezwaag (derde proclamatie))1122 na 19 aug. 16471123 8449. Auck Foekedr.. 8452. Gjielt Alles, Boer, in 1640 gebruiker van stem 54 te Oudega,1067 † na 1646,177 tr. 8453. ?Lutske Ruerdts. 8454. Poope Rintzes, tr. Opeinde, beiden "van ’t Veen" 28 april 1661177


8455. Sytske Sybes. 8456. Aetze Sjoerds, Boer op stem 40 in Suawoude in 1640,1008 † na 1640,1124 tr.1124 8457. Pytje Bouwes, † na 1649.1125 8462. ?Oeds Oedses, tr. 8463. ?Aelzen Jans. 8478. Baucke Cornelis, Boer op de pastorieplaats te Eernewoude,177 † Eernewoude vóór 1665,177 tr.177 8479. Aaltje Jacobs, † vóór 1665.177 8480. Aelse Orcks, Dorpsrechter van Eestrum, genoemd 1619,177 † vóór 1645,1126 tr.1126 8481. Bauck Gercks, †.1126 8484. Hedzer Oedzers, tr.1032 8485. Bauck Wybedr (dezelfde als 5177 in generatie XIII). 8490. Halbe Minnerts, Boer op stem no.11 in Harkema-Opeinde,1127 † vóór 1646,1127 tr.1127 8491. Jets Egberts, † na 1637.1127 8492. Focke Siurdts Itsma, geb. Drogeham omstr. 1580,1126 Boer,1126 tr. 2e Drogeham 4 april 1645617 Tjits Sytses; tr. 1e1128 8493. Sybrich Folckerts, geb. omstr. 1570, † na 1640.1128 8510. Nitte Laurens, geb. omstr. 1550,1129 Boer te Westergeest (1591),1130 † Westergeest na 1615,1131 tr.1132 8511. Tyets Sybedr, † vóór 1615,1131 tr. 1e1133 Haije Feijes. 8548. Rinnert Goytjes, Boer te Bergum, Armenvoogd in 1623,1134 † Oudega vóór 1640,1134 tr. omstr. 16201135 8549. Sycke Hylckes, † Oudega na 1672.1134 8550. Egbert Alles, Dorpsrechter te Drachten,1011 tr.1136 8551. Wibk Johannes. 8560. Heyne Roelofs, Boer te Duurswoude,1137 Dorpsrechter,1137 † na 1578,1138 tr.1137 8561. Adriaentje Jans Willems, † Duurswoude na 1585.1137 8592. Sjoerd Oebeles, Dorpsrechter te Suawoude,177 tr.177 8593. Grietje Jelkes, † Garijp 1660.177 8596. Bartel Mackes, Boer te Bergum,887 † Bergum na 1648,1015 tr.1015 8597. Aeltien Bartels. 8598. Folcke Fockes Ytsma, geb. Drogeham omstr. 1590, †,1015 begr.,1083 tr.1015 8599. Imckjen Wynthies. 8864. ?Hans Hansens de Olde, † na 1620.1139 8868. Jacob Gerlofs,1140 tr. 8869. [Finntje?] N.N.. 8870. Baucke Karstes, tr.1141 8871. Wytske Halbes. 8878. Lepphard Jans, † Oostermeer 1648,1131 tr.1131 (kerkelijk na 1603)1131 8879. Eelckjen Tjebbes. 8896. Douwe Douwes, Boer te Bergum op stem 36. Huismerk: Gaffel.,1038 † Bergum 1652,1142 tr. na 16211143 8897. Tjitske Edses. 9032. Jouwert Gosses, geb. omstr. 1580, Boer, eigenaar van stem 48 in 1640,1067 † vóór 1652,1144 tr.177 9033. Saeck IJes, † vóór 1652.1144


9200. Douwe Theunisz, tr.1145 9201. Griet Claesdr. 9344. Nitte Laurens (dezelfde als 8510), tr.1132 9345. Tyets Sybedr (dezelfde als 8511). 9346. Adzer Alberts, tr.177 9347. Rins Swetses. 9408. Metske N., geb. omstr. 1520. 10006. Jan Assiens Potter, geb. vóór 1581, tr.473 10007. His. 10306. Lepphard Jans, † Oostermeer 1648,177 tr. omstr. 1604177 10307. Eelck Tyebbes, †.177 10354. Wybe Ebdyesz, † Kooten na 1616,1146 tr.1146 10355. Trijntie Rinthiesdr, † na 1590.1146 10358. Binne Ebdyes. 10928. Wytse Hayes, Boer te Beets,1147 † Beets vóór 1609,1147 tr.1148 10929. Jouck N.N., † vóór 1591.1148 10930. Sierd Riencks, †,1147 tr.1149 10931. Auck Wybdr, † Beets vóór 1609.1149 11424. ?Epe Epesz, geb. Hardegarijp omstr. 1570, Schoolmeester te Hardegarijp,1150 tr. Leeuwarden na 5 okt. 1594177 11425. ?Anna Syuerdtsdr. 11426. Gosse Bartels, geb. Hardegarijp,1151 vermeld Lidmaat te Tietjerk in 1632,825 tr. Noordermeer1152 11427. Sepck Aelzes, † na 1632.1153 11428. Tjaert Saepes Saepes, tr. vóór 16021146 11429. Agatha Ritsertdr, †.605 11430. Claes Jan Ties, geb. omstr. 1591,1154 Boer, gebruiker van 51 grazen land te Lutjegast in 1631,1155 Kerkvoogd te Lutjegast in 1640,1156 tr.1154 11431. Antie Garbrants, geb. Fransum omstr. 1603.1154 12010. Sipcke N., geb. omstr. 1550. 12304. Georg Weydner, geb. Ottersheim (Duitsland), Eerst soldaat onder Ernst van Nassau, later bakker te Arnhem.,1044 † Arnhem 1630, tr. Arnhem 24 sept. 16131157 12305. Derricksken Jansen Cuypers, geb. Arnhem omstr. 1595, † na 1650.1158 12306. Philip Staetsen, geb. Leiden,1044 Aanvankelijk lakenbereider, later "hellebaerdier en coetsier van de Prins van Orangien",1044 † Den Haag omstr. 1646,1044 tr. Den Haag 19 sept. 16161158 12307. Maeycken Adriaens, † Den Haag april 1668.1044 12308. Aetze Sjoerds (dezelfde als 8456), tr.1124 12309. Pytje Bouwes (dezelfde als 8457). 12316. Sybe Hedsz, † na 1601,177 tr.177 12317. Jell Tyaerdts. 12318. Ryerdt Hendricks, tr.177 (echtsch. ingeschr. Suameer 15 mei 1651)1159 12319. Beertie Eelsedr.


12386. Syurdt Jelgersz, geb. omstr. 1565, Schipper,1160 † Oostermeerderveen (Tietjerksteradeel) na 1646,1161 tr.1127 12387. Tryn Thysses, † Oostermeerderveen (Tietjerksteradeel). 12404. Gjalt Atses, tr. vóór 1603177 12405. Meynts Wijmers. 12408. Hessel Geerts, Veenbaas,1162 tr.1162 12409. Aedts Sjoerds. 12412. Sytse Harnisz van Ammama, Boer te Suameer,1163 † Garijp vóór 16 okt. 1650,1164 tr. omstr. 15951164 12413. Mary Alberts, † vóór 16 okt. 1650.1164 12672. Hedzer Oedzers (dezelfde als 8484), tr.1032 12673. Bauck Wybedr (dezelfde als 5177 in generatie XIII). 12738. Cornelis Symensz. 12748. Daem Jansz, geb. omstr. 1565, Bijzitter van Het Bildt,1165 † 8 juni 1626,1126 tr. omstr. 15901166 12749. Dirckie Barthouts [Wassenaar], geb. St. Jacobiparochie vóór 1570,1167 ged. St. Annaparochie 23 okt. 1625,1168 † ald. 16 maart 1644.1165 12750. Cornelis Willemzn [Wassenaar], geb. omstr. 1565,1169 †,1169 tr. omstr. 15931170 12751. Maartie Walings, † na 1652.1171 12752. Claes Ubeles, Boer te Oenkerk, op stem 5.,177 † vóór 1685,177 tr.177 12753. Eelck Johannis, † Oudkerk 1674.177 12756. Cornelis Barthoutsz [Wassenaar], † St. Annaparochie vóór 1619, tr. omstr. 1606177 12757. Aechien Dirckdr, geb. omstr. 1586. 12758. Andries Jans, tr. 12759. N.N. [een Eelckje Pijters?]. 12760. Sijmen Jans, tr. St. Annaparochie 26 juni 1614515 12761. Aelcke Jacobsdr. 12776. Johannes Martinesz van Hemminga, geb. omstr. 1595, Notaris,1172 † De WIlgen 10 mei 1645,1173 tr.1172 12777. Taetske Siercks Sickma, geb. Beetsterzwaag 1598, † ald.. 12778. Haye Hedmans, Boer,1174 † na 1625.1175 12780. Johannes Ruytenbergh, Boer te Opeinde,1176 † Opende (Gr.) na 1630.1176 12782. Rinse N., geb. omstr. 1600. 12784. Reitse Hinnes, † <28-4-1625,1177 tr.1178 12785. Jouck Boeles. 12786. Sipke Andries, tr.1177 12787. Wyts Gerlofs. 12792. Baucke N., geb. omstr. 1560, † vóór 1612, tr.1179 12793. Aafke Reinders, geb. omstr. 1573, † 1634. 12808. Foppe Piers Tania, † na 29 maart 1625,1180 tr.1181 12809. Sjouck Sickedr. 12810. Sicke Sybrens Adama, † Leeuwarden vóór 1636,1182 tr. omstr. 15571183 12811. Jel Foppedr Sioelema. 12812. Ids Sytses Wiglama, † Grouw 31 dec. 1619,1184 tr.1185


12813. Jets Djurredr. 12816. Marten Watzes Aggama, † vóór 1609, tr. 12817. Antke Siblisdr. 12818. Simcke Johans, tr. 12819. Bauck Hesseldr. 12820. ?Jaen Aetes [Sytsma?], † na 1640.1186 12822. Johannes Oedtsma, geb. omstr. 1580. 12840. Anne Wijbes Goslinga, geb. omstr. 1595, Dorpsrechter van Tjalhuizum,1187 † Tjalhuizum 13 sept. 1640,1188 tr. 1e1189 Gerbrich Bauckes; tr. 3e Bauck Hoytesdr Foeckema, geb. omstr. 1608, † 25 juni 1662, dr. van Hoyte Wybes Foeckema en Hilcke Jansdr; tr. 2e Tjalhuizum na 5 mei 16211190 12841. Jelck Douwes Algra, geb. omstr. 1595, † 21 april 1626,1191 begr. Tjalhuizum. 12842. ?Hans Clasen, tr.1192 12843. ?Aetie Edes. 12844. Widmer Ates, geb. omstr. 1590, † vóór 1626,1193 tr. Raard 20 mei 16071076 12845. Reijnou Outgers, geb. vóór 1587, † vóór 11 maart 1634. 12846. Jacob Wybrens, Boer op stem 16 (1640) te Terzool. Dorpsrechter aldaar.,1194 † na 1640,887 tr.1193 12847. Tytje Oeges. 12896. ?Claas Aukes, geb. 1584,177 Schuitevoerder te Tietjerk,177 tr.177 12897. ?Elske Sybes. 12898. Gosse Bartels (dezelfde als 11426), tr. Noordermeer1152 12899. Sepck Aelzes (dezelfde als 11427). 12932. Uble Sybesz, geb. vóór 1561, Boer te Rijperkerk, daar al vermeld in 1581,1195 † Rijperkerk 1620, tr.1196 12933. Hoyt Wepckedr. 12934. Reiner Jans, tr. (ondertr. Huizum 9 nov.) 15941197 12935. Anne Heines. 12946. Ale Simensz., geb. omstr. 1585, tr. Achtkarspelen 13 nov. 16061198 12947. Ryxt Bennisdr., geb. 1589.177 12964. Bothe Liuwes. 12966. Kempo Syerdtz van Wyarda, geb. Garijp 1544,177 Dorpsvolmacht en -rechter.,177 † Leeuwarden, als "Kempo van Wiarda" 24 aug. 1625, tr. 2e1199 Sas Rommertsdr Ulenborgh, dr. van Rommert van Ulenburgh; tr. 1e1200 12967. Anna Tyaertsdr. 12982. Alewijn Alewijnsz van Swanenburch, geb. Leiden omstr. 1592,1091 Lakenbereider te Den Haag,1091 † Den Haag omstr. 1645,1091 tr. Leiden 31 dec. 16141201 12983. Heyltgen Cornelisdr Vosbos, geb. vóór 1596. 13008. Wilt Gerks, Herbergier te Oostermeer,177 tr.177 13009. Jeltje Rinses. 13014. Tjeerd Halbes Algera, tr.1202 13015. Sipckje Thomas, † na 1658.1203 13048. ?Floris Freercksz, † na 1598.1204 13050. Huygh Douwesz, † Oosterwierum, tr.1205 13051. Griet Aggedr.


13360. Taecke Bearns, tr. 2e177 Trijntje Jans; tr. 1e 13361. N. N.. 13362. Sjoert Ridserts, tr.1206 13363. Gebke Hinnes. 13364. Reenck Aedes, geb. omstr. 1575, † Garijp na 1614.1207 13366. Ybele Linses, geb. omstr. 1580, Boer te Garijp,177 † Garijp na 1614,177 tr.177 13367. Holdu Eelckedr. 13392. Uble Folckertsz, tr. 13393. ?Sytske Alles. 13396. Edze Gerckx, geb. omstr. 1570, Boer te Oostermeer,177 † Oostermeer vóór 1614,177 tr.177 13397. Marijke Eelckedr, geb. omstr. 1570, † Oostermeer vóór 1614.177 13398. ?Albert Jans, geb. Bergum omstr. 1550, Molenaar,1162 tr.1162 13399. ?Jeltje Jans, † vóór 1590. 13472. Dirck Willems, geb. omstr. 1570, † vóór 1620,1208 tr.177 13473. Jetske Clases. 13498. ?Goslick Gerbensz. 13704. Hendrick N. Bontekoe?, geb. omstr. 1585. 13712. Ids Tiaerdts, geb. Anjum? omstr. 1575, tr.680 13713. Grietje Minnes. 13714. Bocke Jacobs, geb. Rijp, tr. (ondertr. Dokkum 11 jan.) 16101209 13715. Dieuw Sybrandsdr, geb. Brantgum. 13776. Heyne Eyntes, Boer op Sybada te Ebwier, stem 10.,1107 tr.1210 13777. Auckjen Wopckes, † na 1640.1107 13832. Eryt Wybes, geb. omstr. 1575, † Suameer vóór 1636.177 14032. Gerlof Douwes, geb. omstr. 1540, Volmacht van Suawoude, tekent in 1581.,1211 † na 1614.1211 14034. Tjalling Tietes, tr.177 14035. Ruurdje N., † Suawoude? na 1632.1125 14076. Wybe Gerloffs, Lakenkoopman en bouwmeester,1212 tr. Leeuwarden 18 jan. 16241213 14077. Bauck Taekes Scheltinga, geb. 15 april 1607.1212 14548. Luijtjen Jacobs, geb. omstr. 1600, † Giethoorn na 1629,1214 tr. omstr. 16241113 14549. Anne Philips, † Giethoorn na 1629. 14740. Jan Suck, geb. omstr. 1580,571 † vóór 1631,571 tr.571 14741. Anna Harms, geb. omstr. 1585,571 † Beulake (op den Oever/Giethoorn?) 1645.571 14742. Peter Adriaensz. van Delft, geb. Delft omstr. 1576,1215 Steenhouwer,1215 † Amsterdam na 1630,1215 tr. 1e571 Maaicke Willemsdr van Steenwinkel, geb. Antwerpen omstr. 1587;1215 tr. 2e na 28 mei 1616571 14743. Anna van Neurenburgh [ook: Novenborch], geb. Dordrecht, ged. Dordrecht 1 nov. 1585,1216 † Amsterdam vóór 1668, tr. 1e1215 Jacques Savary, † vóór 1616. 14744. Willem Leendertsz Does alias Groenewegen, geb. omstr. 1577,571 † na 1641,1217 tr.1218 14745. Maertge Meesdr Booth, geb. omstr. 1581.


14746. Sijmen Leenderts Mondius, geb. omstr. 1574, † Zoetermeer? na 1609,571 tr. Wilsveen 17 jan. 1599571 14747. Neeltgen Sijmens Keyseroom. 14748. Claes Cornelisz Coster, geb. omstr. 1574,571 tr.1219 14749. Maritge Cornelisdr, geb. omstr. 1580. 14848. Tobias Gaukes, geb. omstr. 1545,851 † Oostermeer na 1616,851 tr. Oostermeer omstr. 1565851 14849. N. Michiels. 14852. Baucke Rinnerts, geb. omstr. 1555, † Oostermeer na 1616,1220 tr. 14853. [Mincke?] N.N.. 15408. Herman Vervoorn [Vervoort?], geb. omstr. 1560. 15412. Cornelis [Hendricksz?] van IJseren, geb. omstr. 1565.

Generatie XV 16744. Taebe Tjaards. 16746. Tjepke Taeckes, tr. Wouterswoude 16191022 16747. Feick Pytters. 16908. ?Rintse Poopes, tr. 16909. ?Aet Ritserts. 16912. Sjoerd Atses, † Suawoude na 1616.1008 16956. Cornelis Jans, Boer te Eernewoude; gebruiker van stem 3, eigenaar van stem 5,887 Volmacht van Eernewoude in 1598 en 1599,177 † Eernewoude na 1640,1221 tr.177 16957. Tet Bauckes, † vóór 1615.177 16960. Orck Douwes, tr.1222 16961. Aelcke N.. 16980. Minnert Binnes, Eigenerfde boer te Opeinde,1223 † Noorderdragten na 1627, tr.1224 16981. Engel Sjoerdtsdr Itsma, † na 1627.1225 16984. Sjurdt Aetses Itsma, † Buweklooster vóór 1605,1226 tr.1227 16985. Anna Folcke Bottesdrdr Graetingha [ook: Grottinga], † Buweklooster 25 jan. 1598.1222 16986. ?Folckert Ritskes, tr. 16987. ?Wytz N.. 17020. Louwerens Nittes, † Westergeest na 1581.1228 17096. Goythie Jans, † Bergum na 1623,1229 tr.1229 17097. N. Hayedr. 17098. Hylcke Wytses (dezelfde als 5178 in generatie XIII), tr.1035 17099. Jenth Bennedr (dezelfde als 5179 in generatie XIII). 17122. ?Willem Jans, tr. 17123. ?Gebke Cornelis. 17184. Oebele Oebeles, geb. omstr. 1515, Dorpsrechter te Suawoude.177 17196. Focke Siurdts Itsma (dezelfde als 8492 in generatie XIV), tr. 1e1128 17197. Sybrich Folckerts (dezelfde als 8493 in generatie XIV).


17736. Gerloff Melles, † na 1615,1230 tr.1231 17737. Jetscke Jeyps. 18066. ?IJe Saeckesz, geb. omstr. 1555, tr.1019 18067. ?Frouck Stoffelsdr, † Veenwouden na 1609.1232 20012. Assien Jans [Potter], geb. vóór 1548, Volmacht van Kollum,1233 † na 1605, tr.1234 20013. N. N.. 20708. Ebdye Wiebes, † na 1552.1235 20710. Rinthie Sythies, tr. 20711. [Sjouckjen?] N.N.. 20716. Ebdye Wiebes (dezelfde als 20708). 21856. Haye Sytthies, geb. omstr. 1510. 21860. ?Rienck Sierdsz, † vóór 1609,177 tr.177 21861. ?Syts Hayes, † na 1609.177 21862. Wybe Melles, † na 1543,1236 tr.1237 21863. Saep Haersma, † Oostermeer 1557.1238 22850. ?Siurdt Sytzezn, geb. omstr. 1540, tr. (ondertr. Leeuwarden 10 jan.) 1595)1239177 22851. ?Ebel Feddedr. 22852. Bartel Jans, † Bergum na 1630,1151 tr.1240 22853. Saekjen Martens. 22854. Aelze Sipckes, † Noordermeer vóór 1613,1241 tr.1241 22855. Swaentje Wytzes, † Bergum vóór 1619,177 tr. 2e1241 Hans N.. 22856. Saepe Saepes, geb. omstr. 1540. 22860. Jan Ties [of Jantie N.], geb. omstr. 1554. 24608. Leonhard Weydner, geb. Schabatz,1044 Predikant,1044 † Vendersheim? na 1611,1044 tr.1044 24609. Christina Dorndörfer, geb. Muenstereiffel,1044 † Ravensgierburg?. 24610. Jan Cuypers?, † Arnhem? na 1613.1044 24612. Jan Staetsen, geb. Hondschoote, "saeydrapenier" [soort lakenbereider],1044 † Leiden na 1591,1044 tr.1044 24613. Grietgen Jans. 24808. Atze Aebes, † na 1578.1008 24824. Harne Sytzes van Ammama, geb. Garijp,1242 Boer op Ammama-state te Garijp.,1164 † Garijp vóór 1601, tr.1164 24825. Rixt N., geb. Zuiderdragten omstr. 1517. 24826. ?Albert Gerrits. 25496. Jan Walinghs, † na 1582,1243 tr.1244 25497. Martjen Damusdr, † na 1582. 25498. Barthout Barthouts [Wassenaar], geb. St. Jacobiparochie 1545,1245 Dorpsvolmacht,1246 † vóór 1627,1126 tr. 1e1247 Aechtjen Dircks Keth, geb. Koudekerk omstr. 1542, † St. Jacobiparochie vóór 1578,1248 dr. van Dirck Claeszn Keth; tr. 2e N.N. (zie 25513); tr. 3e1245 25499. Catharijne [Tryn] Gerrits [van Poelgeest], geb. omstr. 1550, †.1246


25500. Willem Steffensz de Olde [Wassenaar], geb. Vrouwenparochie omstr. 1525,1168 Dorpsvolmacht (1575-1579) en volmacht Bildt (1588 en ’91),1153 † Harlingen vóór 1 maart 1603,1168 tr.1249 25501. Emerentia Gerritdr. [van Poelgeest], geb. omstr. 1533,1250 † vóór 1603.1168 25502. ?Waling N. [Walings?], tr.1251 25503. ?Neeltje N.. 25512. Barthout Barthouts [Wassenaar] (dezelfde als 25498), tr. 2e 25513. N.N.. 25514. Dirck Boyensz., geb. omstr. 1565,177 Koopman te Amsterdam, afkomstig van Het Bildt,177 † Amsterdam na 1644,177 tr.177 25515. Tettie Thonisdr.. 25520. Jan Cornelisz [of: Jacobsz?]. 25552. Martines Jochems Hemminga, geb. Boornbergum omstr. 1545, † vóór 1645,1252 tr.1172 25553. Epck Halbes,1253 † Korte Hemmen na 1645.1253 25554. Syerck Saeckes Sickma, geb. Beetsterzwaag na 1565, Boer,429 Rechter,578 Raad der Admiraliteit,1172 † Beetsterzwaag, tr.1172 25555. Haeck Boeledr van Boelens, geb. Olterterp omstr. 1568,1058 † Beetsterzwaag 26 jan. 1692.1058 25584. ?Obbe Bauckes, geb. omstr. 1530, † Genum na 1601, tr.1254 25585. ?Eets N.. 25616. Pier Foppes [Tania], geb. omstr. 1530, † na 26 sept. 1607,1255 tr.1256 25617. Jadt Taeckedr Tania. 25620. Sybren Douwes [Adama], Boer te Bozum en Scharnegoutum,1257 † Scharnegoutum na 1594,1258 tr. vóór 15571258 25621. Jouuer Gerritdr. 25622. Foppe Buwesz Sjolema. 25624. Sytse Pierszn, † vóór 1552,1259 tr.1260 25625. Anna Idsdr, † 1588.1260 25626. Diurre Janckes, tr. 25627. Tieds Gerbens. 25632. Watze Martens [Aggama], † 1594. 25634. Sibla Wybes. 25680. Wijbe Clases Goslinga, geb. omstr. 1570, † Hommerts, "in den nacht verraderlijk gedood door een vriend" 6 maart 1627,1261 begr. Tjalhuizum,1261 tr.1189 25681. Lolck Annedr, geb. omstr. 1570, tr. 1e Schelte Wopkes Popta. 25682. Douwe N. Algra, geb. omstr. 1560. 25688. ?Ate Widmers, geb. 1565,1262 Volmacht van Scharnegoutum, kloostermeier aldaar.,1262 † na 1604,1262 tr.1262 25689. Rints Hettes. 25690. Outger Claezen, tr.1262 25691. Tiam Jans. 25692. Wybren Jacobs, tr.1263 25693. Gerls Hiddes. 25694. Oege Oenes, † Goëngarijp na 1636.1264


25792. ?Auke Sjoerds, † Tietjerk vóór 1624,177 tr.177 25793. ?Antje Pieters. 25866. Wepcke Claesz, geb. omstr. 1525,177 Boer te Oenkerk,177 † Oenkerk na 1581,177 tr.177 25867. Sjouck N.. 25932. Syurdt Wopkezoen, geb. vóór 1510, Hereboer op Seeckestate te Garijp,1265 † Garijp 1558, tr. omstr. 15301265 25933. Anna Keimpdr van Martena, geb. omstr. 1513. 25934. Tyaardt Watties, geb. omstr. 1510, † vóór 1572,1266 tr.1267 25935. Eets Arcksdr, geb. omstr. 1504. 25964. Alewijn Alewijnsz, geb. Leiden omstr. 1566, tr. 1e Leiden 17 mei 15911268 Brechgen Dirxdr de Vries; tr. 2e1269 25965. Annetge Cornelisdr van Noort [ook: Weert?], geb. Leiden omstr. 1570. 25966. Cornelis Adriaensz Vosbos, geb. Leiden? vóór 1562, tr.1270 25967. Machteld Jans, geb. Leiden vóór 1564. 26016. Gerke Cornelis, Boer te Oostermeer,1271 † 1649,1271 tr.1090 26017. Stijntje Gerritdr. 26018. Rinse N.. 26028. Halbe Wytzes Algra, geb. omstr. 1570, Boer en alndeigenaar op o.m. Algerasate te Tietjerk,1272 Kerkvoogd,1272 tr.1272 26029. Jets Piers. 26724. Ridzert Sjoerds, tr.1206 26725. Tyets Gyelts, † na 15 maart 1629.1206 26726. Hinne Gerbens. 26734. Eelcke Douwes, geb. omstr. 1545, † Garijp na 1578.1138 26784. Folckert Ublesz, † vóór 1643,177 tr. vóór 15901273 26785. Yck Luytjes. 26792. ?Gerck Minnes, † Oostermeer na 1578.1274 26794. Eelcke Douwes (dezelfde als 26734). 27408. ?IJsbandt Willemsz, geb. omstr. 1550. 27426. Minne Jelles, geb. Anjum omstr. 1550.680 27552. Eynte Pietters, † na 1627,1107 tr.1210 27553. Lisck Hayes. 28154. Taecke Minnes Scheltinga, Apotheker te Leeuwarden, nog te 1624,1213 † 2 okt. 1629,1275 tr. 2e Marijtie Jansdr; tr. 1e Leeuwarden 16021276 28155. Pytrick Wytze Lieuwedr, † na 11 okt. 1649.1275 29096. Jacob Rolofs, geb. omstr. 1575, † Zwarte Sluis 16 juni 1626.1214 29484. Adriaen Hermens [van Delft], tr.571 29485. Cornelisje Pieters. 29486. Coenraad van Neurenburgh de Oude, geb. omstr. 1579, koopman van Luik (vermeld in 1579), koopman van Maastricht (vermeld in 1587), tr.1216 29487. Maria [le] Bidart. 29488. Leendert Doessen, tr.


29489. [Commertie N.?]. 29490. Barthelomeus Lenertsz [Booth], geb. omstr. 1550, tr. 15771277 29491. Jannetje Cornelisdr. 29494. Cornelis Leendertsz Keijseroom "de Oude" alias Keyser, geb. omstr. 1544,571 † vóór 16 dec. 1620,571 tr. Stompwijk 6 maart 1568571 29495. Neeltgen Jans, geb. omstr. 1546. 29496. Cornelis Jacobsz Coster, geb. omstr. 1549,571 † 29 sept. 1606, tr.1278 29497. Immetgen Cornelisdr. 30824. ?Henrick Dircksz. van IJseren, geb. omstr. 1515, † vóór 1570,1279 tr. 1e1280 Truycke N.; tr. 3e1280 Hendrickske Claesdr; tr. 2e1280 30825. ?Cathelijn Cornelisdr, † na 16 febr. 1573.1280

Generatie XVI 33824. Atze Aebes (dezelfde als 24808 in generatie XV). 33960. Binne Alles, geb. omstr. 1508, † na 1578,1281 tr. 33961. N.N. [Minnerts?]. 33962. Sjurdt Aetses Itsma (dezelfde als 16984 in generatie XV), tr.1227 33963. Anna Folcke Bottesdrdr Graetingha [ook: Grottinga] (dezelfde als 16985 in generatie XV). 33968. Aetse Itsma, geb. omstr. 1485, vermeld In 1511 bezit hij 25 pondemaat te Harkema-Opeinde,1282 † na 1552.1283 33970. Folcke Bottes Groetinga, geb. omstr. 1466,1284 Grondbezitter en vervener, In 1543 Kerkvoogd, † Buwesklooster vóór 22 febr. 1572,1285 tr.1286 33971. Auckjen N., † na 1572.1284 34246. Cornelis Hendricks. 43726. Meyert Jelckes Haersma [ook: Hardsma en Haertsma], geb. Oostermeer, Boer en eigenaar van land te Kooten, Bergum, Garijp en Suameer, bewoner van de Grote Hornst,1287 † Oostermeer vóór mei 1530,1288 tr.1288 43727. Taets N., † na 1510.1288 49218. N. Dorndörfer. 49648. Sytze Hernes Ammama, geb. omstr. 1480, † Garijp na 1511.1282 50992. Walich Symonsz de Jonge, † vóór 1547,1289 tr.1289 50993. Foockel N.. 50996. Barthout Willemsz [Wassenaar], geb. Sassenheim omstr. 1478,1222 † 1547,1290 tr. 1e1291 N. N.; tr. 3e ?Maritgen N.?, †.1292 tr. 2e omstr. 15201293 50997. N. [Maritgen?] Arent Jans van der Burchdr,1294 † na 1578,1292 tr. 1e1295 Dirck Laurijsz [Van Poelgeest], † na 1547,1296 zn. van Laurens Gerritsz van Koudekerke (zie 101996) en Eemsgen [Emerentia] Jan Mourijnsdr van Tol (zie 101997); hij hertr.1297 N.N. Barthoutsdr. 50998. Gerrit Laurensz. van Koudekerk, geb. omstr. 1506,1298 † na 1566, tr. 1e1298 Trijntje Claesdr Keth (zie 51003); tr. 2e1298 50999. N.N. Cornelis Willem van Rijndr. 51000. Steven Willemsz, geb. Sassenheim omstr. 1474, Landbouwer op "Molenschot",1222 † St. Jacobiparochie vóór 1538,1299 tr.1300 51001. Hadewij Dirck Cornelisdr Keth, † vóór 1547.1301 51002. Gerrit Laurensz. van Koudekerk (dezelfde als 50998), tr. 1e1298


51003. Trijntje Claesdr Keth. 51028. ?Boyen Corneliszn., Boer te Vrouwenparochie.1302 51104. Jochem N. [Hemminga], geb. omstr. 1510. 51108. Saecke Syerks Hanckema, Boer en Brouwer,1172 Secretaris van Opsterland,1172 tr.1172 51109. Frouck Fockes Fockens, geb. Olterterp omstr. 1538, † Beetsterzwaag vóór 1582.1058 51110. Boele Broers van Boelens, † Olterterp vóór 1615,1303 tr.1172 51111. Auck N.. 51232. Foppe Piers, † Kubaard vóór 6 sept. 1544, tr.1304 51233. Tyets Obbedr, † na 1558.1305 51234. Taecko Tania, Boer, eigenaar van Tania-state te Blija, † na 1540. 51240. Douwe Epesz Aedama, † Bozum na 1563,1306 tr. omstr. 15251306 51241. Jeesel Lolledr, † na 1563.1306 51242. Gerrit Dircks thoe Vogelsangh, Boer te Oosterwierum,1257 † 1546,1307 tr.1308 51243. Tyaem Sickes Atsma, geb. omstr. 1510, † Oosterwierum 1546.1309 51248. ?Pier Fockesz, tr.1310 51249. ?Syts Sytsedr. 51250. Idts Gerrytsz, † na 1543.1311 51254. Gerben Saeckes, geb. vóór 1498, tr. 51255. Jel Bouwes. 51264. Marten N.N. [Aggama?]. 51268. Wyba N.N., tr. 51269. N.N. Aggesdr Broersma. 51376. Widmer Engberts [of Widmer Douwes?],1312 tr.1313 51377. ?Tryn Jansdr. 51386. Hidde Eedes, † vóór maart 1613,1314 tr.1314 51387. Mary Rienxdr, † 1613.1314 51388. Oene Ittes, Boer te Goëngarijp,1315 Dorpsrechter en kerkvoogd,1315 tr.1315 51389. Tyet Oegedr. 51864. Wopke Siurdts, geb. omstr. 1485, † Garijp na 1558,1316 tr. omstr. 15081316 51865. Adue Bottes [Douwama], geb. omstr. 1487. 51866. Keimpe Doeckes van Martena, geb. Cornjum, † Leeuwarden 8 nov. 1538,1317 tr. 1e1265 Peye Liuwes, † 1530;1318 tr. 2e1318 Magdalena Schenck van Toutenburg; tr. 3e1318 Anna Tjerckdr van Walta; kreeg rel.1265 51867. Jaw Wiarda, geb. omstr. 1495, tr.1319 Geert Gerbes, † Goutum vóór 1543. 51868. Watthie Hanses, geb. omstr. 1480, † na 1511,1320 tr.1320 51869. Sydts N.. 51870. Aerck Inties, geb. omstr. 1470, Volmacht voor de Landdag in 1549..938 51928. Alewijn N. [Alewijnsz.?], geb. omstr. 1540,1321 tr.1322 51929. Geertgen Willemsdr. 51932. Adriaen Gillesz, geb. vóór 1542, † vóór aug. 1595, tr.1270


51933. Ainetge Adriaensdr, geb. vóór 1544. 51934. Jan Corsz., geb. vóór 1544. 52034. Gerryt Coenesz, Veenmeester te Oostermeer en Suameer,1271 † na 1629,1271 tr. 52035. Bauck Ubles. 52056. Wytze Halbesz Algra, tr. omstr. 15571323 52057. Trijn Rommertsdr. 53448. Sioerdt Ridtsertsz. 53450. Gyelt N.. 53452. Gerben Tiebbesz. 53570. Luytje Aebeles, geb. omstr. 1530, Boer op De Triemen, Westergeest,1324 Kerkvoogd,1325 † vóór 15 jan. 1589,1324 tr.1326 53571. Geertje N.. 55104. Pieter Eynthes, † Engwierum na 1582.1107 56308. Minne Taeckes Scheltinga, Genoemd te Berlikum (1562) en van ’82-’88 in Hommerts,1327 Bijzitter van Wymbritseradeel,1328 † na 7 aug. 1591,1329 tr.1275 56309. Tryn N.. 56310. Wytze Lieuwes, "opsiender van de Bergumer fenen",1330 tr.1330 56311. Meynt Sybedr. 58192. Rolof Jacob Simons, geb. omstr. 1547, † Swarte Cluft okt. 1623,1214 tr.1331 58193. Marrigje N.. 58980. Lenert Vranckesz, geb. omstr. 1523,1277 † vóór 1563,1277 tr. omstr. 15461277 58981. Maertyntge Jorisdr, † na 1562.1277 58988. Leendert Jaspersz Keyseroom, geb. omstr. 1515,571 † na 1579,571 tr.571 58989. N. Jansdr. 58992. Jacob Coster, geb. omstr. 1520. 58994. Cornelis Alewijnsz. [van Benthuysen], Schout van Leyderdorp, komt voor op de lijst van welgeborenen van het Rijnland in 1573. Zijn zoons noemen zich beiden "Van Benthusen.",1332 † Rijnland na 1573.1333 61648. Dirck van IJseren, geb. omstr. 1480, † Culemborg vóór 1548, tr.1334 61649. ?Margriet Jansdr., † Culemborg na 1557.1335

Generatie XVII 67920. Alle Arendts, geb. Zuijderdragten omstr. 1480,1241 Boer,1241 Armvoogd, volmacht en diaken,1241 † na 1530, tr.1241 67921. Auck Bennes.1241 67940. Botte "Brans" Grotinghe, tr. 67941. N.N.. 98436. Marcus Doerndörffer, geb. omstr. 1495, Prior van abdij Muenstereiffel.1044 99296. Herne Tjercks Ammama, geb. omstr. 1455, † Garijp vóór 1511,1282 tr.1164 99297. Lioets N., † na 1511.1282 101984. ?Symon Lenaerts, tr.1289


101985. N. Walich Symonsz de Oudedr. 101992. Willem Stevensz, geb. Sassenheim omstr. 1445,1222 † na 1533.1336 101994. Arent Tou Jansz van der Burch, geb. omstr. 1488,1337 † Woudharnas 1541,1338 tr.1339 101995. Lenaertgen Pieters [de Backer], † 1577.1339 101996. Laurens Gerritsz van Koudekerke, geb. omstr. 1470, Bakker te Leiden in 1499,1340 vermeld welgeborene te Koudekerk van 1523-1526,1341 † vóór 1535,1342 tr. 1e1342 ?Aechte Stevensdr [van Warmont], † Leiden na 26 april 1499,1340 dr. van Steven die bastairt van Warmont; tr. 2e1342 101997. Eemsgen [Emerentia] Jan Mourijnsdr van Tol. 102000. Willem Stevensz (dezelfde als 101992). 102002. Dirck Cornelisz Keth, geb. Koudekerk omstr. 1430, tr.1343 102003. ??Hadewije N.. 102006. Claes Dircxz Keth, geb. Koudekerk omstr. 1470, Schout te Koudekerke, welgeboren,1344 † na 1533.1345 102056. ?Cornelis Jansz., Boer te Vrouwenparochie.1302 102216. Sierk Arentsz [Hankema], geb. omstr. 1510, Grietman van Smallngerland ca.1537->1541,1346 tr.1172 102217. Trijn Sakes Herjuwsma, † na 1573.1172 102218. Focke Teyens, Grietman van Opsterland,1172 † Beetsterzwaag na 1578,1347 tr.1172 102219. Auck Sjoerdsdr van Boelens. 102220. Broer Boelens, geb. omstr. 1488, † 31 dec. 1552.1060 102464. Pier Siercks, † na 1511,1348 tr.1349 102465. Fed Mintjedr. 102466. Obbe Ryoerdsz, Boer te Baard,1282 † na 1511.1282 102480. Eepa Backa zin Aedama, Boer te Bozum in 1493,1350 † vóór 1511.1351 102482. Lolla Otta zin toe Oldehuys, In 1511 boer op Groot Oldehuys te Kleinewierum,1352 † vóór 1535,1352 tr.1306 102483. Bauck Syboltsdr. 102484. Dyerck Gerrits thoe Fogelsangh, † vóór 1544,1353 tr.1353 102485. Jouwer Bobbinga, geb. Stiens.1354 102486. Sicke Atiema Jarigsma, geb. omstr. 1477,1355 † 11 maart 1527,1355 tr. 1e1306 Siouck N.; tr. 2e1356 102487. Hyelck Jaersma. 102498. *Sytse Aetess, tr.1357 102499. Fercku Gerbrantsdr Ayta, tr. 1e Saecke Sipckes (zie 102508). 102508. Saecke Sipckes, geb. omstr. 1450, † Wirdum, gesneuveld in de Slag bij de Wirdumer Molen 11 juni 1498,1358 tr. 102509. Fercku Gerbrantsdr Ayta (dezelfde als 102499). 102510. Bouwe Broers, tr. 102511. Ulck Saeckedr Popckama van Weidum. 102538. Agge Broersma, Olderman,1359 † na 1535, tr.1360 102539. Dod Hoytema. 102772. Eede Widmers, † na 1548,1284 tr.1284 102773. Jedts Godfriendts. 102776. Itte Piersz, † Goëngarijp na 1552.1361


103730. Botte Gosses [Douwama], geb. omstr. 1455, tr.1362 103731. N.N. [ab Oenninga] [of: Douwama?]. 103732. Doecke Sytses van Martena, geb. Cornjum omstr. 1450, † omstr. 1504, tr. 22 aug. 14861318 103733. Siouck Keimpes Unia, geb. omstr. 1466, † 22 aug. 1496.1363 103734. N. Doeckes Wiarda, geb. omstr. 1460. 103736. Hans Hokezoen, geb. omstr. 1428, † Oldeboorn? vóór 1511, tr. 1e1364 Hil Sighersdr, dr. van ?Sigher Watzes; tr. 2e vóór 14791365 103737. N. Watsedr. 104112. Halbe Gieltsz Algra, geb. omstr. 1490, † na 15 okt. 1538.1323 104114. Rommert Pieters, † Leeuwarden omstr. 1577,1366 tr.1366 104115. Anna N.. 110208. Enthe Pytters, † na 1578.1107 112616. Taecke Mennes, geb. omstr. 1480, † na 1543,1367 tr.1368 112617. N.N. Jeldertdr. 116384. Jacob Simons, geb. omstr. 1510. 117960. Vranck Gerrytsz, geb. omstr. 1496, † vóór 1558, tr. omstr. 15221277 117961. Neeltgen Pietersdr. 117976. Jasper Adriaensz van Wilsveen, geb. omstr. 1490,571 † vóór 17 mei 1555,571 tr. 1e1219 Maertgen Engebrechtsdr Verdoes, geb. omstr. 1495, dr. van Engebrecht Verdoes; tr. 2e N. N.. 117988. Aelwijn Claesz van Tol, geb. omstr. 1476, Baljuw en schout van Benthuizen en Leyderdorp, vermeld als welgeborene van het Rijnland in 1525, 1527 en 1559,1369 † na 1559.1370

Generatie XVIII 135880. Deghe Grottinge to Zurhuzum, geb. omstr. 1440, Landeigenaar te Surhuizum, Augustinusga en Eestrum,1282 † na 1511.1282 198592. Tjerck Ammama, tr. 198593. ?N. Beentzima. 203970. Walich Symonsz de Oude. 203984. Steven N. ["op ter Lucht"?],1299 † Hillegom na 1498.1371 203988. Jan Arent Touwens, geb. omstr. 1460,1372 † vóór 1498,1372 tr.1373 203989. Lijsbeth N.. 203990. Pieter Gijsbrechts [de Backer], † vóór 1539. 203992. Gerryt Willemsz [van Koudekerke], geb. Koudekerke vóór 1445, Pachtboer van 8 morgen land,1374 Schout te Koudekerke. Zegelt met wapen Poelgeest, gebroken door een linkerschuinbalk.,1375 † Koudekerke na 1498,1376 begr. Leiden, Hooglandse Kerk,1342 tr.1377 203993. Katrijn Claesdr van Leeuwen, begr. Leiden, Hooglandse Kerk.1342 203994. Jan Maurijnsz [van Tol], geb. Dordrecht omstr. 1460, tr. 1e1378 Katrijn N.; tr. 3e1379 ?Steffana Cornelisdr; tr. 2e1378 203995. N. N. [Eemsje?].


204012. Dirck Cornelisz Keth (dezelfde als 102002 in generatie XVII), tr.1343 204013. ??Hadewije N. (dezelfde als 102003 in generatie XVII). 204432. Arent [Syurdts?], geb. Itens na 1460, tr.1380 204433. ?Jouck N., † na 1511, tr. 1e1172 Sierck Hanckema. 204434. Saeke her Juwsma thoe Beetz, geb. vóór 1504,1381 Gevolmachtigde van Opsterland,1172 Accijnsmeester van Smallingerland,1172 Grietman van Smallingerland 1527-1532,1172 † Oud Beets na 1532,1172 tr.1172 204435. Weemel N.. 204436. Teye Aebeles, geb. omstr. 1480, tr.1382 204437. Tyetje [Fockes?]. 204438. Sjurdt Boelens, geb. omstr. 1465. 204928. ?Syrck Vybaz, † vóór 1553.1349 204930. Mintye Walpert, Boer, grondbezitter, eigenaar van Walpertsate te Wommels.1383 204960. Backa Aedama. 204964. Otte Dyoeresz, Landeigenaar te Oosthem,1384 † Oosthem na 1478.1384 204966. ?Sybolt thy da Auda Huijs, † Oosthem na 1427.1384 204968. Gerryt Jans alias Fogelsangh, tr.1385 204969. Hees Folkertdr van Hania. 204970. ?Hero Bobbinga, tr.1307 204971. ?Bernsche N.N.. 204972. Jarig Syeckes Atiema, geb. omstr. 1445. 204998. Gerbrant Ferckes Aytta, † 1484,1386 tr.1386 204999. Jets Wytzesdr Buckama, † Swichum, Nicolaaskerk 22 mei 1528.1387 205016. Sipka Oegaz [Reynarda], geb. omstr. 1420, † na 1461. 205022. Saeckle Popma, † Weidum na 1480, tr. 205023. Frouck Feyesdr Goslinga, † Weidum na 1480. 205076. ?Broer Aggesz, † na 1492.1388 205078. Hotze Hoytes Hoytema, tr.1389 205079. Wypk van Rauwerd. 205546. Godfriendt Fopckes, geb. omstr. 1510, † Waaxens vóór 1553,1313 tr.1313 205547. Hin N. [of Hylck N.]. 205552. Pier N., geb. omstr. 1490.1390 207460. Gosse Montes Schroetsma, geb. omstr. 1430, † Garijp.1391 207464. Sytse Doeckes Martena, geb. Cornjum omstr. 1423, † 1489,1318 tr.1318 207465. Jel Epes Harinxma thoe IJlst, geb. omstr. 1430, † 1467,1318 tr. 2e ?Sybrandt Walta. tr. 3e1318 Hessel Aedes Jongama, † 1459,1318 zn. van Aede Keympesz Jongama en Foockel Ndr. 207466. Keympe Feyckez Unia, geb. omstr. 1430, Grietman van Leeuwarderadeel, olderman van Leeuwarden,1392 † 1481,1392 tr. 2e Bauck Martena, dr. van Doecke Sytses Martena (zie 414928) en Auck Sippesdr Heemstra (zie 414929); tr. 1e1393 207467. Frouck Amama, geb. 1442, † na 1487.1392


207468. Doecke Pijbes Wijaerda, † na 1497,1394 tr.1391 207469. ?Ljopck Doeckes?, † na 1511.1282 207472. Hoke N., geb. omstr. 1395. 207474. Walthia Mynnama, geb. vóór 1420, † vóór 1479.1395 208224. Gielt Edsesz Algra, Boer te Suawoude,1282 tr. omstr. 14951396 208225. Fedt Ndr. 208228. Pyter Symensz de Olde, † Leeuwarden na 1511,1397 tr.1398 208229. Dieuw Claes Pietersdr. 225232. Minne N. [Scheltinga], geb. omstr. 1455, tr.1399 225233. N. [Tieth? Lolck? Tryn?] Aysma, geb. omstr. 1455. 225234. Jeldert N.N., tr.1400 225235. Syts N.N.. 235976. Claes Thol, geb. omstr. 1445, Baljuw van Benthuizen, welgeborene van Rijnland, mogelijk daarom gesproten uit een bastaardtak van het huis Van Tol (geparenteerd aan Van Teijlingen),1401 † na 2 juli 1482.1402

Generatie XIX 407976. Arent Touwen Jansz [van der Burch], † vóór 1465,1403 tr. omstr. 14601403 407977. ?Lijsbeth N.?, † vóór 2 juni 1498.1404 407984. Willem Gherijt Jansz [van Koudekerke],1342 tr. 407985. N. N.. 407986. Claas van Leeuwen, geb. Koudekerk omstr. 1412, † Leiden na 1469,1405 tr.1406 407987. Hendrika N.. 407988. Maurijn Pietersz [van Tol], geb. omstr. 1430, † na 1500,1407 tr. 1e1408 ??Catrijn N.; tr. 2e1409 407989. Maria Willemsdr van Alphen, geb. omstr. 1435. 408864. ?Siurdt Pyrssoen, geb. Itens omstr. 1440, † vóór 1529,1410 tr.1411 408865. ?N. Hoytesdr?. 408868. ?Dodo [Douwe] her Juwsma, † Oud Beets 1481.1412 409938. Folkert Bentsen [Hania], † vóór 1469,1353 tr. 2e1413 Rentye N.N.; tr. 1e1413 409939. N.N.. 409996. Fercke Folckerts Aytta, † Hemrickeyn 1460,1386 tr.1386 409997. Syts Buchodr Hilverda thoe Hemrickseyn, † Hemrickseyn [Warga] 1460. 409998. Wytze Seerps Buckama, † 1474, tr.1318 409999. Mints Jetzdr Schutsma. 410032. *Oega Reynarda, geb. omstr. 1390, † Oppenhuizen, tr. N. N.. 410046. Feye Goslinga, tr. 410047. N. Galama?. 410156. Hoyte Goslicks Hoytema, tr.1389 410157. Eesck Hiddema, geb. Nijland. 411092. Fopcke Jacobs, geb. omstr. 1480, Boer op "De Groeden"te Waaxens..1414


414928. Doecke Sytses Martena, geb. omstr. 1390, † Cornjum 1424,1318 tr.1318 414929. Auck Sippesdr Heemstra, † 1428.1318 414930. Epe Harinxma thoe IJlst, geb. vóór 1401, tr. 1e1318 Jits Heemstra; tr. 2e1318 414931. ?Jel Hettinga. 414932. ?Feycke Keympes Unia, † na 1437,1415 tr.1318 414933. ?N. Fonsdr, geb. omstr. 1410. 414934. N. Ammama, tr. 414935. ?N. Heemstra. 414936. Pybe Oenes Wyarda, geb. omstr. 1405, kreeg rel.1265 414937. N. N.. 416448. Edze Gieltsz Algra, geb. omstr. 1450, Boer te Suameer,1282 tr. 416449. Tyarck. 416456. Symon N.. 416458. Claes Pieters, geb. omstr. 1460,1366 † Leeuwarden, op het Nieuwland na 1540.1416 450466. Hessel Lauta van Aysma, geb. vóór 1450,1417 † Wierum 30 april 1510,1418 tr. 1e1417 Saep van Boelema; tr. 2e1417 450467. Tjal Doeckedr Fons.

Generatie XX 815952. Jan Arent Touwensz [van der Burch], geb. omstr. 1400,1419 † na 1437.1420 815968. Gerrit Jan Betten Dircksz [van Poelgeest], † 1420,1342 tr.1421 815969. Lijsbeth Dircksdr. 815972. Hendrik Walewijnszoon [van Leeuwen], † na 1450.1422 815976. Pieter Frederikszoon [van Tol] Simonsz., schildknaap 1458-1466, † na 1466,1407 tr. 2e1423 ?Katrijn N.?; tr. 1e1424 815977. ?Diewes van Alkemade. 815978. ?Willem Claeszn van Alphen, Schout van Aphen. 817728. *Peder Ydtsma, geb. omstr. 1410, Mederechter van Hennaarderadeel,1425 † na 1450.1426 819876. Bentet Folckerts "in der Ylleze", † na 1433.1427 819992. Folckert "de Oude" Aytta. 819994. Bucho Helvadra thoe Hemrickseyn, † 1390. 819996. Seerp Buckama, † 1442. 819998. Jetze Schutsma, geb. omstr. 1390, tr.1318 819999. N. van Jornahuysum. 820312. Goslick Hoytema, Heerschap te Oudega en Idsega,1428 tr. 820313. Tjal Tjallema, Heerschapske te Folsgare en Tjalhuizen.1428 829856. Syds Martena, geb. omstr. 1365, † 1416,1429 tr.1265 829857. Rinsck Jarichdr Jelckema, † Akkrum 1416.1430 829858. Sippe Sydses Tjeerda alias Heemstra, † na 1449,1431 tr.1318


829859. Anscke Poppedr Heemstra. 829860. Haringh Donia thoe Heech, Potestaat van Westergoo, † na 1401,1432 tr.1318 829861. Jelck N., † na 1390. 829864. Keympe Unia, geb. omstr. 1375, † Beers 1443,1318 tr.1393 829865. Rixt Ammama, geb. omstr. 1380. 829866. N. Fondens, geb. omstr. 1380.1433 829872. Oene Pybes Wiarda, geb. Goutum omstr. 1380, Plaatsvervangend grietman Leeuwarderadeel.1434 832896. Ghield Aedges Aelgera, Eigenerfde te Tietjerk in 1491, grietman van Tietjerksteradeel,1435 † na 1491.1435 900932. Gerben Lauta, † vóór 1450,1417 tr. omstr. 14451417 900933. Tieth Herema, tr. 1e1417 Hessel Aysma. 900934. Doucke Fondens, Grietman in o.a. 1522,1318 † na 1533,1436 tr.1437 900935. Lolck Rinia, geb. vóór 1425.

Generatie XXI 1631904. Arent Touwe Claes Touwensz, geb. omstr. 1375,1438 tr.1439 1631905. Machteld N.. 1631936. Jan Dirck Willemsz [van Poelgeest], † na 1380.1440 1631938. Dirck Claeszn, tr.1441 1631939. Lubburch N.. 1631944. Walewijn van Leeuwen, † na 1424.1442 1631952. Simon Frederik van Tol Gerritsz, † vóór 10 april 1466,1407 tr.1407 1631953. Geertruyt Coppier, † na 1489.1407 1631956. Claes Willem Pieterzn van Alphen, Schout van Alphen in 1415, † na 1416.1443 1639984. Gerbrant N., tr.1318 1639985. Auck Aytta. 1640624. Hoyta Hoytema, mogelijk dezelfde als de gelijknamige Schieringer te Morra,1428 † na 1422.1428 1659714. Jarich Wybes Jelckama tho Metzlawier, geb. omstr. 1410, Mederechter van Uitingeradeel in 1450,1404 † na 1450,1444 tr.1445 1659715. Siouck Ferckes Aytta [ook: thoe Hemricksende],1446 tr. 1e1318 Renick Doytzes van Albada, † na 1462,1317 zn. van Doythia Albada [alias Butkiema] en Saepck [Oenema]. 1659716. Syds Tjaerda, † na 10 okt. 1444, tr. 14301317 1659717. Alydt Huninga, † na 1473.1318 1659718. Poppe Feijes Heemstra, † na 1414.1318 1659728. N. Unia, geb. omstr. 1345, tr.1318 1659729. ?Rixt Amama. 1659744. Pijbe Feddekos Wyarda, geb. Goutum omstr. 1330, † Poppenwier?,1386 tr.1447 1659745. Claer Eminga, geb. Stiens omstr. 1330. 1801864. Schelte Lauta, † na 1420,1417 tr.1417 1801865. Tieth Bolesma.


1801866. ?Johan [Herema] thoe Hedrum, tr.1448 1801867. ? [Both Baerda?]. 1801868. Liuue Fondens thoe Joerwert, † Franeker 1500,1436 tr.1449 1801869. Trin Tjaertdr. Aylva. 1801870. N. Rinia.1450

Generatie XXII 3263808. Claes Toude Aerntsz [van der Burch], geb. omstr. 1345,1451 tr.1452 3263809. Ane Heyn Allertdr.1453 3263872. Dirck Willemsz [van Poelgeest], † vóór 1380.1454 3263904. Gerard Simons Fredericksz, † na 8 febr. 1412, tr.1455 3263905. N. [Elizabeth?] van Tol Florisdr. 3263906. Hendrick Coppier Dircksz, † 1423,1456 tr.1456 3263907. Are [ook: Eva] Engelbrecht Wermboutszdr. 3263912. Willem Pieterszn van Alphen, † na 2 jan. 1421. 3319428. Wyba Jelckama, geb. omstr. 1380. 3319430. Fercke Folckerts Aytta (dezelfde als 409996 in generatie XIX), tr.1386 3319431. Syts Buchodr Hilverda thoe Hemrickseyn (dezelfde als 409997 in generatie XIX). 3319432. ?Tjaard Tjaerda, tr. 3319433. ?Jouck Martena?. 3319434. Upko Hemmesz Huninga, geb. Oostwold 1342,1457 tr. 3319435. N. Poptada. 3319436. Feye Heemstra alias Van Dockum, geb. Dokkum omstr. 1310, † na 1414.1318 3319488. Feddeko D[...] Wijaerda, geb. omstr. 1305, † Goutum na 30 april 1369.1458 3603728. Lammert Lauta, † na 1420,1417 tr. 1e1417 N. N.; tr. 3e1417 N. N.; zij hertr.1417 N. N. Osinga; tr. 2e1417 3603729. N. N.. 3603736. Doka Fondens, geb. omstr. 1410, † na 1469.1459 3603738. Tjaert Aylva van Witmarsum, † na 1487, tr.1460 3603739. Auck Haerda [ook: Aesgema].

Generatie XXIII 6527616. Aernt Toude Oude Aerntsz., geb. omstr. 1310,1461 † Delft.1462 6527618. Heyn Allertsz, † na 1341.1461 6527744. Willem Dircksz "de bastaard" [ook: Fyenz] van Poelgeest, † vóór 1365,1463 tr.1464 6527745. Helwig [Ysbrandtdr?]. 6527808. Simon-Frederik Willemsz, Schepen van Leiden, rentmeester van Kennemerland en West-Friesland etc.,1465 † vóór 14 dec. 1390,1466 tr. 1e1467 Catharina die Smeder, † na 6 dec. 1362, dr. van Jan die Smeder en Machteld Dircksdr.; tr. 2e1467


6527809. Sophie die Wilde Willemsdr [=Fie Simon Frederiksz], † na 1404. 6527810. Floris V van Tol "de jonge", † vóór 20 febr. 1429,1455 tr.1455 6527811. Clementia van Poelgeest Jansdr, † omstr. 1395.1455 6527812. Dirck Coppier Rolofssoone, † na 1405. 6527814. Engelbrecht "Scrijver" Wermboutsz., Secretaris van de graaf van Holland op 5-12-1421,1468 † na 1421, tr.1468 6527815. Machteld Doedesdr.. 6527824. Pieter Bartholomeuszn van Alphen, † na 1396,1469 tr.1470 6527825. Badelog Gisendr. 6638868. Hemmo Upckes Huninga, †,1457 tr. 6638869. ?[Idteke?] Houwerda, geb. vóór 1329. 6638976. D[...] Wyaerda, geb. omstr. 1270. 7207472. N. Fondens (dezelfde als 829866 in generatie XX). 7207476. Epe Tjaerts Aylva, tr.1471 7207477. Teda Wybrantsdr Hermana. 7207478. N. Haerda, tr.1472 7207479. N. Herema.

Generatie XXIV 13055232. Aernt den Ouden, geb. omstr. 1280, † Delft, tr.1473 13055233. N. N. Bokelsdr.. 13055488. Dirk II van Poelgeest, geb. omstr. 1305,1474 † Koudekerk na 1331, tr. 1e1474 Ermgard N.; tr. 2e1474 Clementia van Nyvelt (zie 26111245); kreeg rel.1475 13055489. Fye [Sofia] N. [Jansdr?]. 13055616. Willem Willem Ludgardszoon, Schepen van Leiden, rentmeester van Kennemerland en West-Friesland etc.,1465 † vóór 28 febr. 1375, tr.1466 13055617. Bertraad Willem Heermanszoondochter van Oegstgeest. 13055618. Willem die Wilde Aernout Wildenz., † na 31 aug. 1399, tr. 13055619. Machteld Voppendr. 13055620. Floris IV van Tol "de Oude", † vóór 2 sept. 1410,1455 tr.1455 13055621. Godelt [ook: Odilia] van Leeuwen van der Goude Dircksdr. 13055622. Jan (bis) van (Klein) Poelgeest, † na 1390,1454 tr. 13055623. Aleid van Beesd Gerbrantsdr,1476 † vóór 1386. 13055624. Rolof Copier. 13055630. Doede Willemsz., † vóór 5 dec. 1420,1468 tr.1468 13055631. Machteld Jan Vranckenzoondochter. 13055648. Bartholomeus Janszn van Alphen. 13277736. Upko Huninga, heer van Uckoborg, tr. 13277737. N. Hunens [van de Ukoborg], geb. Jemmingen (Jemgum, Oost-Friesland) 1305.1457 13277738. *Menne Houwerda, geb. omstr. 1290.


14414952. Tjaert Epes Aylva, † na 1424, tr.1477 14414953. Swob Juwsma, † vóór 1439.1478 14414954. Wybrant Gerbranda [later: Hermana], † 1427, tr. 1e1318 Syts Tjercksdr Harmana, dr. van Tzierck Harmana; tr. 2e1318 14414955. Gerlant Lollesdr van Ockinga.

Generatie XXV 26110464. N.N. [van der Burch]. 26110466. Dirck Bokel, † na 22 mei 1290,1479 tr. 2e1480 N.N. Zoet; tr. 1e1481 26110467. Ver Lizebette [die Woitte], † na 18 jan. 1311,1482 tr. 1e1483 ?Daniel van Roderijs [Roderisa]; tr. 3e1483 N. N. Zoet. 26110976. Dirk I (bis) van Poelgeest, geb. omstr. 1245, † 13 nov. 1305,1474 tr. 1e1474 N.N.; tr. 2e 26110977. Alverade van Brederode, vrouwe van Koudekerk, geb. vóór 1280, † Kouderkerk na 1323.1474 26111232. Willem Luytgaardens, Schepen van Leiden,1466 † vóór 7 sept. 1339. 26111234. Willem Heermansz, † na 1357,1484 tr.1485 26111235. Yde N. [van Oegstgeest?]. 26111236. Aernout die Wilde Willemsz, † na 1376, tr.1441 26111237. Elisabeth. 26111238. ?Dirck Foppenz, vermeld Rentmeester van Noord-Holland, † 22 sept. 1376. 26111240. Floris III van Tol, † vóór 1365,1455 tr.1455 26111241. ?N. Gerard Ramp van Swietendr. 26111242. ?Dirck van der Goude Jan Aerntsz, † na 1365,1486 tr. 26111243. N. Florisdr.. 26111244. Dirk II van Poelgeest (dezelfde als 13055488 in generatie XXIV), tr. 2e1474 26111245. Clementia van Nyvelt, geb. vóór 1305, † na 1323.1487 26111246. Gerbrant van Beest, † 1347,1488 tr. vóór 13681489 26111247. Margaretha N.. 26111262. Jan Vranckenzoon. 26111296. Jan van Alphen. 28829904. Epe Douwes Aylva, † na 1416.1477 28829908. Hobbe Gerbranda, tr.1490 28829909. Tryn Wyaerda. 28829910. Lolle Ockinga, † na 1376, tr. 2e Bauck Hesselswijff [Hiddema], † 1452,1491 dr. van N.N. [Hiddema] en wed. van Hessel Doykasz Albada; tr. 1e1492 28829911. Bauck Ndr. [=Bauck Hessels Wijff Hiddema?].

Generatie XXVI 52220932. N. N. Engebrecht van den Broecszn [= Gherard van Schie?], † na 1266, tr.1493 52220933. [Mabelia] Diederik Beukelsdr. van Matenesse, † na 17 maart 1251. 52220934. Jan die Witte, Schepen van Leiden,1494 † na 1299,1494 tr.1495


52220935. Ver Hadewy [van Maerlant], † vóór 18 jan. 1311.1495 52221952. Gerrit I van Poelgeest, geb. omstr. 1210, † vóór 1281.1474 52221954. Willem I van Brederode, geb. Santpoort omstr. 1230, † 3 juni 1285,1496 tr.1497 52221955. Hildegonde van Voorne, † 1302.1498 52222470. ?Willem van Oegstgeest, zoon van burggraaf Dirk (van Kuik) van Leiden. 52222472. Willem [die Wilde]. 52222480. Floris II van Tol, † vóór 1329,1455 tr.1407 52222481. Marcelia Geerlanddr van Rijn. 52222484. Jan Aerntsz van Leeuwen van der Goude. 52222490. Jan Dircksz van Zuylen [van Nyevelt] van Beverweerd. 52222492. Gijsbert die Groot van Beesd?. 57659808. Douwe Aylva, † na 1416.1478

Generatie XXVII 104441864. Engebrecht van den Broec, † na 25 mei 1266,1499 tr.1499 104441865. N. N. Hugendr. van Heemskerck. 104441866. Dirc Dircsz Beuckel, † na 25 mei 1266. 104441870. Ysbrant van der Made, † na 1260,1500 tr.1495 104441871. Hadewich Bartholomeusdr van Maerlant, † omstr. 1250.1501 104443904. ?Gerrit van Poelgeest, †.1474 104443908. Dirk I "Drossaerd" van Teylinge, heer van Brederode, † 1236,1496 tr.1502 104443909. Alverade van Heusden, tr. 1e1503 Herbaren II van der Lede, heer van Arkel, Asperen en Heukelum, † na 1243, zn. van Floris van der Lede, heer van Arkel, Asperen en Heukelum en N.N., dochter van Hugo Botters en wedr. van Mabelia. 104443910. Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, † 13 maart 1259,1504 tr.1504 104443911. Catharina van Cysoing, geb. omstr. 1213, † omstr. 1260. 104444960. Floris I van Tol, geb. omstr. 1235, † vóór 15 dec. 1299,1455 tr.1407 104444961. N. van Nordeke. 104444962. Gerald van Rijn. 104444968. Aernt van der Goude. 104444980. Dirk van Zuylen van Nyevelt, † Zierikzee, gesneuveld 20 maart 1304,1505 tr. omstr. 12701506 104444981. Clementia [van Stoutenburg?], geb. vóór 1250.

Generatie XXVIII 208883728. Allinus van Rodenrise. 208883730. ?Hugo van Heemskerck [=van Akersloot?], geb. omstr. 1190. 208883732. Dirc Bokel, † na 1223, tr.


208883733. ?N. N. van Egmond. 208883742. Bartholomeus Bartholomeusz van Maerlant, † na 1230.1495 208887816. Willem I van Teylingen [of een niet met naam bekende broer], geb. omstr. 1165,1507 tr. 1e N. Gerardsdr van Castricum; tr. 2e 208887817. Agniese van Bentheim, geb. omstr. 1165. 208887818. Jan I van Heusden, geb. omstr. 1160,1503 † 1218,1503 tr.1503 208887819. Aleidis Perseijn van Kessel. 208887820. Dirk van Voorne, burggraaf van Zeeland, † 1228,1504 tr.1504 208887821. Alveradis van Cuijck, † na 1226. 208887822. Jan III, heer van Cysoing-Peteghem, † na 1240,1508 tr.1508 208887823. Maria van Bourghelles. 208889920. Floris van Teylingen "de Tolne", geb. omstr. 1200,1507 tr.1407 208889921. Sophia van Poelgeest heer Gerritsdr., geb. omstr. 1210. 208889922. ?Willem van Noordwijk, † 1237. 208889960. Steven II van Zuylen, † na 12 maart 1262,1509 tr.1509 208889961. Hadewich van Wiltenburg.

Generatie XXIX 417767456. Daniël van Roderisa, † vóór 1168. 417767466. Walter I "Kwade Wouter" van Egmond, † 13 sept. 1208, tr. 2e1499 N. N., Gerard van Teylingendr?; tr. 1e 417767467. Mabelia Clementia van Isselmunde van Gelder, † 1187. 417767484. Bartholomeus van Voorne van Maerlant, † na 1203.1510 417775632. Hugo van Teylingen, geb. vóór 1130, † 1174, tr. 417775633. N. dochter van Daniel van der Merwede. 417775634. Otto I, graaf van Bentheim, geb. omstr. 1143, † vóór 1209, tr. 417775635. Alverade van Cuyck, † na 1205. 417775636. Arnold I van Heusden, geb. 1125,1511 † vóór 1200,1512 tr.1503 417775637. Justine van Salm, geb. omstr. 1130, † na 1160. 417775638. Hendrik van Kessel, geb. omstr. 1135, tr. 417775639. Aleid van Merehem [Merum], geb. omstr. 1140. 417775640. Dirk I van Voorne, heer van Voorne, † na 1189,1513 tr.1514 417775641. N. dochter van Unarch van Naaldwijk. 417775642. Hendrik II van Cuyck, heer van Herpen etc., graaf van Utrecht, geb. omstr. 1130, † 1204, tr. 417775643. Sophia van Renen. 417775644. Jan II, heer van Cysoing, geb. vóór 1154, † na 1220, tr. 417775645. Mabilia van Guines, † na 1197. 417775646. Giselbrecht I, heer van Bourghelles, tr. 417775647. Ermentrudis. 417779842. ?Gerrit van Poelgeest (dezelfde als 104443904 in generatie XXVII).


417779920. Zweder van Zuylen [ook: Wiltenburg en Anholt], † na 1225, tr. 417779921. N. van Vechten.

Generatie XXX 835534932. Allard van Egmond, † Schoorl 1168, tr. 835534933. N. N. van Henegouwen.1515 835534934. Hugo van Isselmunde, † na 1190.1499 835534968. Dirk I van Voorne, heer van Voorne (dezelfde als 417775640 in generatie XXIX), tr.1514 835534969. N. dochter van Unarch van Naaldwijk (dezelfde als 417775641 in generatie XXIX). 835551264. Gerard van Teylingen, geb. vóór 1110, † na 1143, tr. 835551265. N. van der Lecke. 835551266. Daniel I van der Merwede, † 1172, tr. 835551267. N. dochter van Dirk van Voorne, geb. omstr. 1104. 835551268. Dirk VI, graaf van Holland, † 1157, tr. 835551269. Sophia, gravin van Rheineck, † Jeruzalem 1176. 835551270. Godfried I, graaf van Cuijck-Arnsberg, † na 1154, tr. 835551271. Ida van Arnsberg. 835551272. Jan van Heusden, Heer van Heusden, † omstr. 1135, tr. 835551273. Christina van Arentsbergh. 835551274. Hendrik I van Salm-Blamont, geb. omstr. 1111, † vóór 1165. 835551278. Koenraad van Merehem [Merum], geb. omstr. 1110, tr. 835551279. Heilwig van Roode, geb. omstr. 1117. 835551280. Hugo III, heer van Voorne, † vóór 1156, tr. 835551281. N.N. [Hadewych?] Florisdr van West-Friesland, † omstr. 1157. 835551282. Unarch, graaf van Naaldwijk, † na 1156. 835551284. Herman II van Malsen van Cuyck, heer van Herpen etc., graaf van Utrecht, geb. omstr. 1100, † omstr. 1168, tr.1516 835551285. ?N. van Chiny. 835551286. Dirk, heer van Rhenen, tr. 835551287. N.N. van Bierbeek?. 835551288. Jan I, heer van Peteghem-Cysoing, † vóór 1154. 835551290. Boudewijn II, graaf van Guines en Gent, geb. 1135, † 1205, tr. 835551291. Christine, burggravin van Ardres, † 1177. 835551292. Adalard, heer van Bourghelles. 835559840. Steven I van Zuylen, † na 1206,1509 tr. 835559841. N. N..

Etc. etc.

Kwartierstaat Sipke Hoekstra  

Kwartierstaat Sipke Hoekstra Bronnen in overleg beschikbaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you