Page 1

1-2012/2013 Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach

60. výročie založenia Technickej univerzity v Košiciach


Obsah

4

Zvládni nový akademický rok s prehľadom

6

Študentský ombudsman

7

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov

8

Univerzitná knižnica je tu pre všetkých

9

Štúdium na fínsky spôsob

10

Prvý študent TUKE na Yeungjin College

12

AZU štartuje

14

Študentské ankety - názor každého je dôležitý

16

Výpočty pomocou GPU?

18

60 rokov pôsobenia FBERG na TUKE

20

Po stopách automobilového  priemyslu

Kontakt: halo@tuke.sk

21

Horúce leto v univerzitnom štýle

Tlač: OTA, a. s., Košice

22

London 2012

25

Z vodáckeho zápisníka

26

Univerzitný beh

28

Praktické štúdium u stavbárov

31

LotSec 2012

32

Spolupráca Strojníckej fakulty s firmou SOVA Digital a Siemens

grafická koncepcia, dizajn, sadzba

33

Študentská vedecká odborná činnosť

Matej Kostroš

34

Letná škola komunálnej politiky a lokálneho rozvoja

Foto titulná strana: Róbert Klik

36

BEST

Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov. Nepredajné.

38

T-Systems Slovakia: Zažime to spolu!

Prvé číslo v novom akademickom roku 2012/2013 obsahuje špeciálnu prílohu venovanú 60. výročiu založenia Technickej univerzity v Košiciach. HALÓ, číslo 1, ročník 21. Vydáva Rektorát Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice. September 2012. 52 strán. Najlbižšia uzávierka: 31. 10. 2012.

Náklad: 3000 ks

Redakcia: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. šéfredaktor, prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Adriana Miškovičová redakčná úprava Lukáš Orgován

sadzba, dizajn


Zvládni nový akademický rok s prehľadom Nastávajúci akademický rok slávi Technická univerzita v Košiciach 60. výročie svojho založenia. Okrem osláv je však nutné stále dbať na svoje študentské povinnosti a preto vám prinášame niekoľko informácií, ktoré sú dôležité pre všetkých študentov. Akademický rok trvá 2 semestre (ZS od 24.9. do 21.12., LS od 11.2. do 10.5., s výnimkou posledných ročníkov, ktoré majú skrátený letný semester podľa pokynov fakulty). Na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia je potrebné získať 60 kreditov za akademický rok. Často sa však stáva, že sa niektorá zo skúšok nepodarí, avšak neznamená to, že vás okamžite vylúčia zo štúdia. Na prechod do letného semestra je potrebné získať min. 12 kreditov, na prechod do ďalšieho akademického roka aspoň 36 kreditov (každá fakulta však môže tento počet navýšiť, odporúčame informovať sa na študijnom oddelení). Študent môže opakovať/prenášať predmet iba raz. Po druhom neúspešnom pokuse bude vylúčený zo štúdia. Kredity študent získava za úspešne absolvované predmety, s tým, že na úspešné vykonanie predmetu je potrebné dosiahnuť viac ako

4

Haló

50% bodov za zápočet a zároveň viac ako 50% bodov za skúšku. MAIS – http://student.tuke.sk/ Je informačný systém, v ktorom sú zaznamenané výsledky štúdia, slúži na zápis predmetov, prihlasovanie na termíny zápočtov a skúšok, prehľad rozvrhu a financovania štúdia. V prípade zabudnutia prihlasovacích údajov do MAIS, je možné ich získať na stránke Ústavu výpočtovej techniky https://nastavenia.tuke.sk/cas/ Email - http://posta.tuke.sk/ Každý študent je povinný sledovať aspoň raz do týždňa emailovú schránku, ktorá mu je automaticky pridelená od prvého ročníka štúdia. Jej tvar je meno.priezvisko@student. tuke.sk. Prihlasovacie údaje sú totožné s prihlasovacími údajmi do systému MAIS. Emailová schránka je určená primárne na komunikáciu s vyučujúcimi, ktorí majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@ tuke.sk. Odporúčame si poštu presmerovať na takú emailovú adresu, ktorú používate najčastejšie. ISIC karta – Po zaplatení poplatku získavate množstvo zliav, prehľad o nich nájdete na internetovej adrese www.ckm.sk. ISIC zároveň slúži aj ako preukaz do Univerzitnej knižnice, počítačových učební, aj

ako stravovacia karta. Výhodou stravovacej karty je dotácia vo výške 0,8 € / deň v prípade, ak ste počas dňa minuli minimálne 1,66 € na stravu, alebo vo výške 1,6 € / deň, ak ste počas dňa použili minimálne 3,32 € na stravu. Dotácie sa týkajú študentov a doktorandov denného štúdia. Karta tiež zaručuje poskynutie zľavy na cestovnom v MHD Košice, SAD - do miesta bydliska a ŽSSR. Karta je platná od 1.9. - 31.12. nasledujúceho roka, okrem končiacich ročníkov bakalárskeho/ inžinierskeho/doktorandského štúdia, ktorým končí platnosť v deň absolvovania štátnej skúšky. Jedálne - ŠJ Boženy Němcovej 1, ŠJ Ferka Urbánka 2, ŠJ Jedlíková 7, Bistro ZP, Vysokoškolská 1, Košice, ŠJ Budovateľská 31, Prešov Študentská rada - zastupuje študentov pred vedením fakulty a podporuje ich športové, kultúrne a iné záujmy. V priebehu akademického roka organizuje akcie určené pre študentov. Tieto a ďalšie informácie vám poskytuje ŠIPC - Študentské informačné a poradenské centrum, kde si môžete zakúpiť aj reklamné predmety s logom TUKE. www.tuke.sk/sipc/


Mapa areálu

L9A

Hlavná budova, A blok

L9B

Hlavná budova, B blok

PK2

Katedra fyziky FEI

PK3

Katedra keramiky HF

Katedra integr. manaž. HF

Katedra teoret. elektro-

techniky a el. merania FEI

PK4

Aula fyziky

PK5

Katedra environmentalistiky SjF

PK6

Počítačové centrum FEI

PK7

Poslucháreň L4

PK8

Lab. automobil. techniky SjF

PK9

Katedra automatizácie, riadenia

a komunikačných rozhraní SjF

PK10

Lab. tvárnenia a teplotech. HF

PK11

Katedra náuky o materáloch HF

PK12

- v prestavbe

PK13

Katedra elektroniky a multime-

diálnych telekomunikácií FEI

PK14

Katedra metelurgie železa

a zlievarenstva HF

Ústav logistiky priemyslu

a dopravy FBERG

PK15

Ústav geovied FBERG

PK19

Banícky pavilón

BN1

Študentský domov

BN3

Ústav výpočtovej techniky

BN5

Združené posluchárne

BN32

Ekonomická fakulta

V4

Stavebná fakulta

W

Štadión TJ Akademik

W4

Ateliéry Fakulty umení

FU2

Študentský domov

UK

Univerzitná knižnica

TECH

TECHNICOM vo výstavbe 15

informácie o štúdiu sociálne štipendium

Študentské informačné a poradenské centrum

brigády

Technická univerzita v Košiciach Letná 9/A vestibul 042 00 Košice

reklamné predmety propagácia univerzitný časopis

www.tuke.sk/sipc


Študentský ombudsman

Hlavnou úlohou študentského ombudsmana je poskytovanie právneho poradenstva študentom vysokých škôl. Študentský ombudsman je špeciálny ochranca práv vysokoškolských študentov Slovenskej republiky, pôsobiaci pri Študentskej rade vysokých škôl.

ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY

6

Haló

STUDENT COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION OF SLOVAK REPUBLIC

Jeho hlavným poslaním je chrániť postavenie študentov vysokých škôl a aktívne pomáhať pri riešení ich problémov. Hlavnou úlohou študentského ombudsmana je poskytovanie právneho poradenstva študentom vysokých škôl v oblasti vysokoškolského štúdia, za splnenia podmienky, že došlo k porušeniu práva študenta vysokej školy vyplývajúceho zo zákona alebo z iného právneho predpisu. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí najmä spolupráca s predstaviteľmi verejných orgánov a organizácií, pôsobiacich v oblasti vysokého školstva s cieľom ochrany právneho

postavenia študentov vysokých škôl. Študentský ombudsman nemôže rozhodovať o konkrétnych prípadoch porušenia práv študentov, ale bude poskytovať len poradenstvo a pomoc pri porušení práv študentov vysokých škôl vyplývajúcich zo zákona a iných právnych predpisov. Od študentského ombudsmana teda nemožno očakávať, že rozhodne o nejakom spore, o tom môže rozhodnúť len samotná vysoká škola alebo súd. Pokiaľ potrebujete poradiť alebo ak sa domnievate, že boli Vaše práva študenta vysokej školy pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti vysokej školy porušené môžete študentského ombudsmana kontaktovať. www.srvs.sk


Sociálne štipendium pre vysokoškolákov Aktualizované pre akademický rok 2012/2013 Minimálna výška sociálneho štipendia je 10,- Eur. Maximálna výška sociálneho štipendia závisí od toho ako ďaleko je vzdialená škola od tvojho trvalého bydliska. Štipendium sa vypláca v mesačných čiastkach priamo na tvoj účet vedený v banke v Slovenskej republike. V prípade, že škola je od tvojho trvalého bydliska menej ako 30km, maximálna výška sociálneho je 225,- Eur, ale ak je škola od tvojho trvalého bydliska vzdialená viac než 30km, maximálna výška štipendia môže byť až 270,- Eur. Podmienky pre získanie štipendia 1. Denné štúdium: sociálne štipendium môžete získať iba ak študujete dennou formou v prvom alebo

druhom stupni vysokoškolského štúdia na Slovensku. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov. 2. Bez titulu: v práve študovanom stupni vysokoškolského štúdia nemôžete mať priznaný žiaden titul. 3. Dodržaná štandardná dĺžka štúdia: - v prípade bakalárske štúdia, ktoré trvá 3 roky, štipendium teda môžete poberať tri roky. Ak sa vám nepodarí skončiť štúdium v štandardnej dĺžke, nasledujúce roky si budete musieť financovať z vlastných zdrojov. 4. Trvalý pobyt na Slovensku: - na priznanie sociálneho štipendia nie je rozhodujúce štátne občianstvo, ale trvalý pobyt v SR. 5. Splnenie sociálnych podmienok: - to znamená, že príjem spoločne posudzovaných osôb (rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti) nepresiahol určenú hranicu

Autor: ŠRVŠ SR

vychádzajúcu zo životného minima. Najčastejšie sa spoločne posudzujú matka, otec, súrodenci, manžel, teda najbližší rodinní príslušníci, s ktorými spoločne bývate v domácnosti, alebo ktorí nie sú súdom určení platiť na vás výživné. Strýkovia, bratanci, starí rodičia, iní vzdialení príbuzní, či priatelia nie sú nikdy spoločne posudzovaní. 6. Podanie žiadosti o štipendium: - žiadosť o sociálne štipendium treba podať u svojho študijného referenta na škole. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré budete musieť priniesť, na základe ktorých sa vám sociálne štipendium pridelí. Ak potrebuje vedieť či máte nárok na čerpanie sociálne štipendia je možné si to overiť cez on-line aplikáciu na aktuálnej webovej stránke studentskefinancie.sk/stipendium.

Príslušné právne predpisy, stav k 13.8.2012: §96 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.

Vysvetlivky: životné minimum v roku 2012 je stanovené na základe zákona 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 181/2012 Z.z. o úprave súm životného minima na: • 194,58 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, • 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

• 88,82 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. Spoločne posudzované osoby sú definované v §3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.: rodič, súrodenec, manžel, vlastné dieťa.

Haló

7


Univerzitná knižnica je tu pre všetkých

Ako isto dobre viete, pre svoje štúdium potrebujete odbornú literatúru. A kde nájdete všetky potrebné skriptá a materiály na prednášky a zadania? No predsa v Univerzitnej knižnici. Ak potrebujete knihu alebo skriptá, nájdete ich v našom online katalógu, kde si ju môžete dať priamo do košíka a objednať. V prípade otázok vám veľmi rád pomôže ochotný personál Univerzitnej knižnice. Ak ste nenašli presne to čo hľadáte a máte chuť študovať veci do hĺbky, môžete vyskúšať prístup do elektronických databáz. Nájdete v nich najčerstvejšie odborné články, ako aj elektronické knihy. Sú to napríklad databázy, Knovel library, Scopus, ProQuest, Ebsco a iné. Taktiež poskytujú prístup k predplateným elektronickým časopisom.

Univerzitná knižnica disponuje fondom v rozsahu vyše 225 000 knižničných jednotiek z oblasti technických a prírodných vied, spoločenských vied, ale aj ekonomiky, kultúry a umenia. Študenti si môžu objednávať knihy online na našej webovej stránke. V päťpodlažnej študovni je prístup ku študijnej literatúre a k vyše 200 počítačom s online katalógmi knižnice a internetom. Študentom je prístupná aj nová oddychová zóna s relaxačnými vakmi. Ak by ste sa chceli dodatočne vzdelávať, tak sa môžete prihlásiť do našich kurzov a rozšíriť si svoj obzor. Knižnica poskytuje aj vzdelávanie a nasledovné školenia : • CIT – Vyhľadávanie ohlasov: Citačné databázy pre TUKE

• ETD – El. záverečné práce • INET – Vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc, databázach a internete • DIG – Digitálna knižnica UK: Informačné zdroje pre TUKE • RES – Rešerš: Tvorba rešeršnej požiadavky, vypracovanie, práca v databázach • DP – Digitálne portály a mnohé ďalšie. Knižnicu je možné navštíviť denne počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 hod., v piatok do 16.00 hod. Okrem toho si môžete vychutnať čaj alebo kávu, v libresse pri vchode do knižnice.

Tešíme sa na tvoju návštevu


Štúdium na fínsky spôsob

Autor: Antti Kekki

Hello to all! My name is Antti Kekki and I come from Helsinki, capital of northern country of Finland. I’m doing my M. Sc (Tech.) post-grad studies in Aalto University of Chemical Technology and closely in the Department of Materials Science and Engineering. I graduated in 2008 for Master’s and I did my thesis about copper hydrometallurgy. I was privileged to visit the Technical University of Košice at the Departmentof Non-Ferrous Metals and Waste Treatment of the Faculty of Metallurgy during spring time 2011 for two months and do part of my post-grad researchof stainless steel recycling by hydrometallurgical leaching methods. Actually, we have a long and special relationship and common research fields in hydrometallurgy between the two Universities, and it is more than appropriate to do common industry related projects together. Our special field in Aalto University research group, led by Prof. Olof Forsén, is corrosion, hydrometallurgy and recovery of valuable metals from liquid phase. This project that I’m involved with theNon-Ferrous Metals and Waste Treatment group, led by Prof. Tomas Havlik, is more related to recycling of stainless steel dust valuable elements and recovery back to process. I was very happy

that I got to work these 2 months with the wonderful, friendly and very skilled research staff in recycling and waste treatment. I learned a lot from them and we managed to re-use secondary acid waste material in leaching of these valuable dusts. We can use these results in further testing and leaching/ recycling process optimization. At the end I would like to thank Prof. Havlik for an extraordinary welcoming atmosphere, the leisure trip to the beautiful mountains, Kosice city tours, Finland winning the ice hockey among many, and all his staff for helping and keeping a company during the quickly passed 2 months. I hope to see you soon again!! Antti.

Haló

9


Prvý študent TUKE na  Yeungjin College

Autor: Miroslav Petrašovič

Ako študent Strojníckej fakulty TUKE, sa mi naskytla príležitosť prihlásiť sa na ročný študijný pobyt so zameraním na automobilovú výrobu na univerzite v zahraničí. Vďaka tomu, že univerzita podpísala v roku 2010 zmluvu o spolupráci s Yeungjin College (YC), som sa mohol uchádzať o štúdium v Južnej Kórei. Môj študijný pobyt začal práve pred rokom. Po príchode do Daegu som sa stretol s Mihee Jang, ktorá má na starosti zahraničných študentov z Európy. Počas celého štúdia sa práve ona starala o všetky záležitosti, ktoré som potreboval kedykoľvek vyriešiť. Je to milá a sympatická Kórejčanka pracujúca na oddelení medzinárodných vzťahov na YC. Ihneď po príchode

10

Haló

som spoznal aj svojich spolužiakov z Ruska, Slovenska a Kazachstanu. Prvé miesto, ktoré sme spoločne navštívili, bol internát. Býval som v byte s  jedným ruským a  dvoma kórejskými študentmi. Náš byt bol vybavený kuchyňou, kúpeľňou a troma izbami. Kuchyňa mala sporák, varič ryže, digestor, chladničku, televízor a práčku schovanú za presklenými dverami. V každej izbe bola klimatizácia a v zime sa vykurovalo podlahovým vykurovaním. Na univerzite som navštevoval odbor Mechanical Engineering. V tomto odbore ma najviac zaujala možnosť študovať predmety ako 3D CAD, 6 sigma, PLC (Programmable

logic controller) a veľa iných zaujímavých predmetov. Počas roka sme spolu so spolužiakmi z tohto odboru navštívili pár firiem, ktoré nám ochotne predstavili svoje výrobné procesy a firemnú kultúru. Na odborných predmetoch sme preberali zaujímavé témy z odboru automobilového priemyslu, okrem iného aj Hyundai – Kia firemnú kultúru. O tejto téme som si popri štúdiu napísal aj diplomovú prácu a odovzdal ju u nás na TUKE. Na Yeungjin College som navštevoval aj neodborné predmety - kurzy kórejského jazyka a kórejskej kultúry, čo mi pomohlo dosiahnuť základnú úroveň znalostí z kórejčiny. Keďže som strávil rok v Južnej Kórei, pochytil som aj návyky kórejskej


kultúry. Kórejská kuchyňa mi dnes veľmi chutí, ale zo začiatku som si musel zvyknúť na korenie, ktoré je asi v každom kórejskom jedle. Na Kórejčanoch obdivujem, akí sú to milí ľudia. Kórea je naozaj bezpečná aj v noci.

Prežil som rok môjho života v tejto fascinujúcej krajine. Bolo toho veľa, čo som zažil so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Od nekonečných diskoték až po výlety na pláž. Určite sa chcem do Kórey znova vrátiť.

Popri štúdiu som ešte v rámci štipendijného programu doučoval domácich študentov anglický jazyk. Bola to ľahká aktivita, za ktorú som dostával mesačné štipendium. V takzvaných E-Zónach som mal k dispozícii počítač, rádio a televízor. Študenti mali najradšej rozhovor na voľnú tému. Po pol roku som dostal možnosť pomáhať v English village, kde som sprevádzal kórejských študentov z triedy do triedy. Mám na nich krásne spomienky. Vo voľnom čase som rád spoznával Kóreu. Ak som mal čas, tak som navštívil niektoré z veľkomiest kórejského polostrova. Yeungjin College nám pripravila niekoľko výletov po Kórei, dokonca aj výlet na ostrov Jeju. Bolo to fantastické. Okrem výletov som pravidelne hrával bedminton a vďaka tomu som získal veľa kórejských kamarátov. Niekoľkokrát sme boli všetci zahraniční študenti pozvaní do kórejských domovov počas sviatkov, aby sme videli, ako prebiehajú oslavy v kruhu kórejskej rodiny.

Popri štúdiu som ešte v rámci štipendijného programu doučoval domácich študentov anglický jazyk.


AZU štartuje

Autor: AZU

Projekt AZU - Aktivita Zvyšuje Úspech, vznikol na podnet samotných študentov. Myšlienka si  získala podporu vedenia TUKE a to mu dalo zelenú. Podstatu myšlienky veľmi presne vystihuje samotná skratka AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech. Každý jeden študent si musí uvedomiť, že samotný diplom z vysokej školy nezaručuje isté pracovné miesto po ukončení štúdia. Ročne končia na Slovensku tisíce absolventov, ktorí si nedokážu nájsť

12

Haló

prácu alebo pracujú na pozíciach, ktoré ešte pred pár rokmi vykonávali absolventi stredných skôl.

nedostane. Podmienka dvojročnej praxe je tiež častokrát veľkou prekážkou pre absolventa.

Firmy si samé filtrujú uchádzačov už pri samotnom pozvaní na pohovor a následne ich preškolujú. Veľa absolventov sa na pohovor ani

Tento problém je prioritou toho, čo chce AZU študentom pomôcť vyriešiť. Chce sa pokúsiť prepájať štúdium s priemyselnou sférou. Chceme, aby


študenti svoje teoretické vedomosti nadobudnuté na cvičeniach a prednáškach už počas štúdia skúšali aplikovať na reálnych projektoch prepojených s praxou. Chceme, aby sa vytvárali tímy a v skupinách či individuálne riešili projekty zadané firmami alebo riešili vlastné nápady a zadania definované ich okolím. Toto má študentovi pomôcť nadobudnúť praktické skúsenosti, kontakty a tak pripraviť plynulejší transfer z akademickej pôdy na pôdu priemyselnú.

Chceme, aby študenti svoje teoretické vedomosti nadobudnuté na cvičeniach a prednáškach už počas štúdia skúšali aplikovať na reálnych projektoch prepojených s praxou.

V súčastnosti sa projekt AZU nachádza vo fáze testovania a napĺňania databázy študentov (riešiteľov) a firiem (zadávateľov projektov). Ak Ťa táto myšlienka oslovila, sleduj stránku www.azu.sk, ktorá Ťa bude informovať o úvodnej prednáške o projekte AZU. Na prednáške sa dozvieš detailnejšie informácie o AZU a možnostiach osobného rastu v spolupráci s našimi partnermi, čo Ti môže výraznou mierou pomôcť uplatniť sa na trhu práce po ukončení štúdia na TUKE.

Haló

13


Študentské ankety názor každého je dôležitý Kvalitne učiť môžeme, len keď poznáme aj názory študentov. Autor: prof. Ing. Pavel Raschman, PhD.

Podľa zákona o vysokých školách má každý študent právo „aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch“ (§ 69 ods. 1, písm. h). Na TUKE napĺňame literu zákona tým, že po skončení každého semestra otvárame anonymnú študentskú anketu formou elektronického dotazníka, v ktorom študenti môžu hodnotiť skončený semester celkovo aj po jednotlivých predmetoch. Na TUKE nám v tomto prípade, samozrejme, nejde len o nejaké formálne dodržanie zákona. Chápeme študentskú anketu ako veľmi dôležitý nástroj pre zabezpečenie spätnej väzby a zvyšovanie kvality výučby. Všetci – vedenie univerzity, jej zamestnanci aj študenti – chceme, aby TUKE bola vysoká škola špičkovej kvality. Kvalita vo vzdelávaní znamená, že my, učitelia, učíme a budeme učiť našich študentov správne veci správnym spôsobom. Čo sú tie správne veci, to zisťujeme na základe nášho vlastného výskumu a najmä na základe spolupráce s budúcimi

14

Haló

zamestnávateľmi našich absolventov. Ako dobre učiť, to sa učí každý z nás od skúsenejších kolegov a odborníkov na pedagogiku, ale nezaobídeme sa bez poznania názoru študentov. A o to v anketách práve ide! Ako vidno z grafu, naši študenti využívali ankety málo. Mohli sme sa síce uspokojiť s tým, že sme na TUKE splnili, čo požaduje zákon a že ak má o účasť v anketách záujem iba zopár študentov, je to ich vec. Ale my sme chceli viac! Máme naozaj záujem prispôsobovať vyučovanie čo najviac aj predstavám študentov. Ide predsa o ich vzdelanie, naším cieľom je vytvoriť na TUKE také podmienky, aby výsledok bol čo najlepší a to sa bez vzájomnej diskusie nedá. „Rozumné zmeny“ vo vyučovaní na základe výsledkov ankiet však môžeme robiť len v prípade „rozumnej“ účasti študentov. Minulý rok sme vytvorili pre prípravu ankiet zvláštny tím, v ktorom veľmi aktívne pracovali študenti. Snažili sme sa zistiť hlavné príčiny nízkej účasti a nájsť najvhodnejší spôsob

realizácie ankiet. Z početných komorných aj verejných diskusií so študentmi vyplynulo, že hlavné dôvody sú zrejme dva: a. chýba im motivácia pre investovanie potrebnej energie a času (hoci podľa nášho názoru robíme všetko pre to, aby išlo v obidvoch prípadoch o skutočné minimum), b. majú obavy z toho, že anketa nie je anonymná a že otvorené vyjadrenie vlastných názorov im spôsobí problémy. Pre zvýšenie motivácie študentov sme spravili nasledovné: 1. Zjednodušili sme dotazník. Zredukovali sme počet otázok tým, že sme sa zamerali na zistenie hlavných problémov vo výučbe z pohľadu študentov. V rýchlom odhalení a dôslednom odstránení hlavných nedostatkov sme videli záruku zvýšeného spontánneho záujmu študentov o ankety v budúcnosti. 2. Zhodnotili sme možné spôsoby realizácie ankiet.


Ako efektívne vyšli dva: - „neformálny“ - presvedčiť študentov, aby sa na ankete zúčastnili v maximálnom počte dobrovoľne vo svojom voľnom čase, - „formálny“ - vyčleniť v rámci výučby študentom primeraný čas na vyplnenie dotazníka.

predmety, na ktoré študenti upozornili, alebo sledovať pozornejšie predmety, kde bola úspešnosť študentov výrazne nízka. Desiati vyžrebovaní účastníci ankety získali odmeny po 100 EUR.

Rozhodli sme sa uprednostniť „neformálny“ prístup k ankete, lebo nám pripadal byť humánnejší.

• v prvom rade musíme napraviť tie veci, kde máme rezervy (najmä kvalitné a dostupné študijné materiály, prístup učiteľov a vyučovacie metódy na úrovni doby) a na ktoré študenti oprávnene poukázali po zimnom semestri – bez toho nemôžeme žiadať, aby naši študenti brali ankety vážne. Preto musí byť už v zimnom semestri 2012 vidieť zmeny! • Otvorená je anketa za  letný semester, výsledky budú  známe koncom septembra. • K anketovým otázkam sme dostali rad podnetov od študentov aj učiteľov, musíme upraviť dotazník. • Musíme si odpovedať na otázku,

3. Zamerali sme sa na osvetu a propagáciu ankiet medzi študentmi s podporou a pomocou študentov – túto oblasť sme považovali a považujeme za kľúčovú. Spoločne sa nám podarilo dosiahnuť zatiaľ rekordnú účasť na študentskej ankete: vyše 20% po zimnom semestri 2011! Z výsledkov sme vyvodili konkrétne závery. Fakulty dostali za úlohu napríklad zabezpečiť študijnou literatúrou

či je účasť 20 % dostatočná alebo nie (t.j. či budeme cielene „neformálne“ spolupracovať len so skupinou študentov, ktorí naozaj MAJÚ ZÁUJEM, alebo budeme „formálne“ tlačiť k odpovediam všetkých študentov).

Vývoj ankiet sa, pochopiteľne, nekončí, stoja pred nami ďalšie vážne úlohy:

Nič nám nebráni využívať aj iné možnosti. Pokúsme sa zdokonaliť diskusné fóra, ktoré už máme, alebo hľadajme nové formy vzájomnej komunikácie. Je dôležité, aby sme sa spolu, učitelia a študenti, rozprávali ako partneri čo najviac. Nejde o to, aby sme spolu vo všetkom súhlasili. Ide o to, aby sme sa navzájom čo najlepšie poznali, rešpektovali sa a mali úprimnú snahu vychádzať si navzájom v ústrety. Výsledkom by mohlo byť, že nám naši študenti budú ochotne pomáhať učiť ich najlepšie, ako vieme. A to by nebolo zlé! Viac informácií nájdete na adrese www.tuke.sk/ankety.

Vývoj ankiet sa, pochopiteľne, nekončí, stoja pred nami ďalšie vážne úlohy. 3500 3000 2500 2000 1500

1000 500 0

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012 súťaž

2011/2012 spolu

ZS

885

426

553

625

1452

2830

3057

LS

1297

357

427

256

384

Štatistika evidovaných ankiet v systéme MAIS Haló

15


Výpočty pomocou GPU? Predmet výskumu aj na TUKE Je to 10 rokov, keď bola po prvýkrát predstavená a použitá skratka GPGPU – General Purpose Computing on Graphics Processors. Tým začala éra využitia grafických procesorov nielen pre grafické aplikácie. V rámci projektu APVV-0008-10: Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysoko-priepustných nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU sa aj naša univerzita intenzívne podieľa na výskume v oblasti výpočtov a spracovania dát pomocou grafických procesorov. Riešiteľský kolektív zložený z pracovníkov a doktorandov Katedry počítačov a informatiky, Katedry matematiky a teoretickej informatiky a Počítačového centra FEI TUKE sa venuje tejto problematike už takmer 5 rokov. Hlavná výhoda grafických procesorov spočíva v špecializácii na náročné vysoko paralelné výpočty, kde ako prúdové procesory typu SIMD dnes dosahujú enormný výpočtový výkon až niekoľko TFLOPsov. Už v minulosti

16

Haló

bolo realizovaných niekoľko pokusov využitia GPU v oblasti bezpečnosti, napr. v kryptografii. Získané poznatky boli implementované do vývoja niekoľkých IDS systémov detekcie narušenia sietí. Napriek týmto dosiahnutým výsledkom dnes neexistuje žiadna všeobecná metodika či technika pre návrh, modelovanie a simuláciu architektúr IDS s podporou technológie GPGPU. Súčasný stav problematiky teda poskytuje priestor pre návrh nových modelov ako aj pre vylepšenia súčasných architektúr IDS systémov s podporou GPGPU a tým aj otvorenie nových možností pre zvýšenie priepustnosti a spoľahlivosti týchto systémov vo vysokorýchlostných počítačových sieťach.

Hlavnými cieľmi projektu sú návrh modelu, simulácia a implementácia univerzálneho systému detekcie prienikov s podporou technológie GPGPU a experimentálne overenie riešenia vo vysokorýchlostnej sieti s očakávaným výrazným zvýšením priepustnosti systému blížiacej sa až k hranici 10 Gbps. Napriek existencii niekoľkých pokusov o využitie GPGPU v IDS, implementácia naráža na viacero problémov GPU, napr. úzke hrdlo zbernice, vysoká latencia prenosov a pod. Narastajúce požiadavky na bezpečnosť a priepustnosť počítačových systémov a sietí musia byť zohľadnené už pri návrhu týchto systémov. Vytvorením verifikovaného a validovaného modelu


univerzálneho IDS s podporou GPGPU sa umožní modelovanie a simulácia s využitím formálnych techník, a tým sa otvorí priestor pre návrh spoľahlivejších, výkonnejších a bezpečnejších architektúr počítačových systémov a sietí. Inováciou samotnej navrhovanej IDS architektúry by bolo vynechanie CPU pri zbere údajov z prenosového média, zdokonalenie implementácie architektúry vstupného zásobníka GPU a paralelizácia výpočtov pre viacero GPU. Dosiahnuté výsledky, navrhnutý model a jeho simulácia bude neskôr prezentovaná aj v rámci výučby predmetov odboru Informatika na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Využitie modelu sa predpokladá najmä pre tretí stupeň štúdia v študijnom programe Informatika, kde bude slúžiť ako predmet ďalšieho výskumu v oblasti bezpečnosti počítačových sietí a návrhov paralelných a distribuovaných systémov.

Autor: Ing. Michal Ennert

Viac zaujímavých informácii nájdete na webovej stránke http://security-gpgpu.fei.tuke.sk.

Haló

17


60 rokov pôsobenia FBERG na TUKE

Naša fakulta si v tomto roku 7. júna pripomenula slávnostnou Vedeckou radou okrúhle výročie svojho pôsobenia v metropole východného Slovenska. Keď na SVŠT v Bratislave vzniklo v ak. roku 1941/1942 oddelenie baníctva, neskôr odbor/fakulta špeciálnych náuk, výučba sa uskutočňovala iba prvé 4 semestre. V akademickom roku 1948/1949 sa postupne otvorili tretí a štvrtý ročník štúdia. Vládne nariadenie 80/51 Zbierky z 2. októbra 1951 vytvorilo z FŠN Banícku fakultu. V roku 1951

18

Haló

potom v Bratislave skončilo prvých 22 banských inžinierov. Vládne nariadenie 30/52 Zbierky z 8. júla 1952 „zriadilo VŠT v  Košiciach s fakultami Baníckou, Hutníckou a Ťažkého strojárenstva. Banícka fakulta VŠT vznikla začlenením BF SVŠT v Bratislave“. Do Košíc teda prišla BF z Bratislavy. Jedinečnosť našej fakulty, v kontexte s jej predchodkyňou, Banskou akadémiou v Banskej Štiavnici, ktorú svojím dekrétom v roku 1762 uzákonila panovníčka Mária Terézia,

vyzdvihol vo svojom príhovore počas slávnostnej VR aj dekan FBERG prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. Banícka fakulta v roku 1994 zmenila svoj názov, ale najmä rozšírila svoje vedecko-výskumné a pedagogické pôsobenie. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií – FBERG, však evokuje aj pôvodný názov – Bergakademie Schemnitz. Nadväznosť na naše korene bola vyjadrená v roku 2001 „Deklaráciou pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici“.


LAUDATIO prof. Dr. Ing. Františkovi Špaldonovi, DrSc.

Dnes na fakulte pôsobí 7 vedecko-výskumných a pedagogických ústavov: Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov; Ústav geoturizmu; Ústav geovied; Ústav logistiky priemyslu a dopravy; Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia; Ústav podnikania a manažmentu; Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov. V súčasnosti pôsobí na fakulte 166 vedecko-pedagogických a 33 technicko-hospodárskych pracovníkov. Fakulta má akreditovaných 20 študijných programov pre bakalárske, 14 pre inžinierske a 9 pre doktorandské štúdium. Dodnes opustilo brány fakulty viac ako 11000 absolventov. Účasťou nás poctili bývalí rektori VŠT/TUKE a dekani BF/ FBERG, exprezident Dr. h. c. mult. Ing. Rudolf Schuster, CSc., Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka Banskej Štiavnice, predstavitelia baníckych fakúlt z Ostravy, Krakowa, Gliwíc, Beogradu, Miškolca, predstavitelia MH SR, baníckej praxe, Slovenskej banskej komory, Slovenského banského spolku, Hlavného banského úradu.

Pri tejto príležitosti bol vydaný v poradí piaty Almanach fakulty, v ktorom je spracovaná naša história a súčasnosť. Vo vystúpení zmiešaného speváckeho zboru TUKE Collegium Technicum prvýkrát odznela na verejnosti skladba Jaakobin isot pojat, fínskeho autora Pekka Kostiainen. Na záver zaznela banícka hymna – Banícky stav buď vždy velebený. Úprimne ďakujeme celému zboru Collegia Technica, dirigentke Tatiane Švajkovej, zakladateľovi Collegia Technica a jeho organizačnej duši doc. Ing. Michalovi Kostelnému, CSc., za ich úžasnú ústretovosť voči baníkom a za ich výkon mimoriadne vysokej úrovne. Zároveň s oslavami 60. výročia FBERG, oslavovalo sa aj 50 rokov od absolvovania BF VŠT. Napriek tomu, že sú to už „sedemdesiatnici+“, zišlo sa celkom 17 z 25 dnes žijúcich absolventov Fakulty BERG z roku 1962. Získali životopisy viacerých i tých, ktorí nemohli prísť, ale i množstvo „veselých aj vážnych spomienok“ a vydali aj oni svoj malý „almanášik“ na 50 stranách.

Autor: doc. Ing. Ľubica Floreková, CSc.

Uplynulo 60 rokov, keď prišiel ako jeden z ôsmich učiteľov BF SVŠT z Bratislavy do Košíc náš jubilant, bývalý dekan a rektor našej Alma mater, prof. Dr. Ing. František Špaldon, DrSc., člen korešpondent SAV. Významný slovenský, medzinárodne uznávaný mineralurg, zakladateľ výučby ochrany životného prostredia na našej Alma mater, bol promovaný za baníckeho inžiniera v roku 1942 v Leosbene, po štúdiách v Prahe a Ľubľane. Dlhoročný vedúci Katedry úpravníctva a ochrany životného prostredia, prodekan BF v rokoch 1953-1957, prorektor VŠT v rokoch 1958-1960, dekan BF v rokoch 1960-1962, 1966-1969, rektor VŠT v neľahkých rokoch 1969-1972 sa 20. júla dožil 92 rokov. Pri príležitosti 60. rokov pôsobenia fakulty v Košiciach obdržal z rúk dekana FBERG, prof. Weissa, jubilejnú pamätnú zlatú medailu. Želáme nášmu vzácnemu jubilantovi, učiteľovi, kolegovi a priateľovi veľa životnej energie za celú banícku obec. Zdar Boh!

Haló

19


Po stopách automobilového  priemyslu Podarilo sa nám splniť sľub a pokračovať v tradícií exkurzií študentov SjF do fabrík a konštrukčných kancelárií segmentu automotive. Spolu 21 študentov z rôznych odborov a zameraní fakulty sa začiatkom mája zúčastnilo druhého ročníka exkurzie do automobilových závodov. Odborníci z konštrukcie a výroby nás previedli prevádzkami závodu v Dubnici nad Váhom v MATADOR Industries, kde sa vyrába lisovacie náradie pre potreby VW Group. Účastníkov oboznámili s portfóliom výrobného programu podniku, ktorým je výroba lisovacieho náradia a návrh, výroba a ladenie výrobných liniek.

Autor: doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

20

Haló

Ďalšou sférou záujmu sú robotické výrobné linky. Bola nám predvedená virtuálna simulácia práve navrhovanej robotickej výrobnej linky ako aj počiatočná fáza jej praktickej realizácie. Linka bude určená pre výrobu automobilov koncernu VW v Ruskej federácii. Fabrika má záujem o šikovných absolventov so zameraním na robotiku, výrobné stroje ale aj automatizáciu. Toho roku v Dubnici našli svoje pôsobisko dvaja absolventi. Nasledujúci deň sa začal v Mladej Boleslavi pútavou prednáškou

o zameraní a pôsobení konštrukčnej kancelárie AUFEER DESIGN v oblasti automobilového priemyslu. Firma má okrem materskej základne dve pobočky v ČR a jednu v Mexiku. Takto sme sa mali možnosť oboznámiť s riešenou problematikou v oblasti dizajnu, plastov, karosérií, výpočtov a simulácií, konštrukcie lisovacieho náradia, prípravkov a zvarovacích liniek. Nahliadli sme do procesu návrhu a prípravy výroby automobilu. Vzhľadom na to, že sa jednalo o utajované projekty, museli sme sľúbiť, že po odchode domov „na všetko zabudneme“. Jednu vec sme si mali zapamätať a to, že sa máme naďalej poctivo vzdelávať a zdokonaľovať v odbornosti, jazykoch a v CAD systémoch. Následne nás zaviedli do múzea Škoda aj do výrobného závodu ŠKODA. Fascinoval nás, okrem iného, ani nie minútový takt výrobnej linky v prevádzke motorárne a kompletizácie automobilov ŠKODA Fabia II. Predbežné výsledky minuloročnej exkurzie: • 2 diplomovky v AUFEER DESIGN, • 1 diplomovka v Škoda Auto. Všetci diplomanti po ukončení štúdia nastúpili do zamestnania v spomenutých firmách. Dvaja ďalší absolventi si našli uplatnenie v MATADOR Industries. Pre tých, ktorí majú záujem o viac informácií: www.matador-group.eu/, www.afd.cz.


Technická univerzita v Košiciach už po siedmykrát zorganizovala projekt detskej univerzity. Tento projekt približuje žiakom základných škôl univerzitný život a sprístupňuje vedu a jej aplikovateľnosť v praxi. V myslení najmladšej generácie prebudil záujem o rozširovanie svojich obzorov v metropole vzdelávania a výskumu východného Slovenska. Projekt detskej univerzity s názvom „Sme TU pre deti“ sa začal v prvej polovici júla 2012. Počas piatich pracovných dní v dvoch turnusoch 120 detí navštívilo všetkých 9 fakúlt, naučili sa mnoho nových, zaujímavých vecí, objavili neobjavené a spoznali nových ľudí a kamarátov. Aj stredoškolákom sa toto leto otvorili brány univerzity. Koncom horúceho augusta sme na našej univerzite privítali v rámci 3. ročníka univerzitnej letnej školy s názvom „Leto s nápadomTU“ 40 študentov stredných škôl. Tí mali počas 5 dní príležitosť navštíviť rôzne laboratóriá, ale aj odskúšať, ako fungujú rozličné technológie, prístroje a programy. Počas týždňa na TUKE pracovali na zaujímavých projektoch, ktoré na záver prezentovali a za svoju aktivitu dostali diplomy a zaujímavé ceny. Veríme, že študentov program zaujal a inšpiroval k tomu, aby jednou z možností do budúcnosti bolo študovať práve technický, či umelecký študijný odbor u nás na TUKE. Projekt realizuje Technická univerzita v Košiciach za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, v spolupráci s hlavným partnerom Východoslovenskou energetikou a.s.

Horúce leto v univerzitnom štýle Autor: Ing. Adriana Miškovičová Ing. Zlatica Dolná, PhD.


Na známe heslo, ktoré rád zdôrazňoval zakladateľ novovekých olympijských hier Francúz Pierre de Coubertin: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, sa pomaly zabúda. Slovensko malo na tohtoročných

LOH vo svojej výprave športovkyne, absolventky Ekonomickej fakulty TUKE (EkF), ktoré neprišli bojovať o zlato, striebro, či bronz, ale o naplnenie svojho sna. Katarína Berešová či sestry Danka a Janka

Velďákové si vysnívali sen a vďaka tvrdej drine v neľahkých podmienkach si ho aj splnili. Po ich návrate z LOH sme im položili zopár zvedavých otázok, na ktoré nám ochotne odpovedali.

Ing. Katarína Berešová:

Z hľadiska prípravy, ktorú som absolvovala, určite áno. Avšak každý maratón pripraví pre bežca rôznorodé podmienky, ako tomu bolo aj v Londýne.

Ťažko povedať, čo konkrétne bolo najťažšie. Energiu mi vlievali ľudia, ktorí na trati povzbudzovali každú pretekárku. A boli aj takí, ktorí tam hrdo stáli a fandili so slovenskou zástavou, čomu som veľmi vďačná.

Katka, splnil sa Váš sen, keď ste sa na londýnskom bulvári The Mall postavili na štart olympijského maratónu, historicky najstaršej a najťažšej bežeckej disciplíny? Bolo vo Vašom prípade reálne, aby ste zabehli výkon na hranici osobného rekordu 2:39:11?

Londýnska trať pre Vás pripravila viaceré úskalia, čo bolo v tejto chvíli najťažšie? A čo, alebo kto, Vám vlieval najväčšiu energiu?

Atletika je kráľovná športov, ale aj keď často ľudia vidia iba skvelé výkony športovcov, za každým


ich úspechom stojí celá plejáda ľudí s rôznymi zodpovednými a dôležitými úlohami. Kto stal pri Vás bezprostredne vo Váš veľký deň na olympiáde? Neviem, kto každý pri mne stál. Som vďačná všetkým ľuďom, ktorí mi držali palce či už doma alebo ma prišli povzbudiť priamo na trať Londýnskeho maratónu. Preteky boli 5. augusta, domov ste sa vracali 8. augusta. Nebolo Vám ľúto, že ste v dejisku hier strávili po maratóne len dva dni? Stihli ste si vôbec vychutnať olympijskú atmosféru a pozrieť si Londýn? Áno, bolo mi to ľúto, ale ja to zmeniť nemôžem. Stihla som to v rámci možností, vzhľadom na dĺžku pobytu v Londýne. Na autogramiáde ste rozdávali podpisy, stihli ste si vypýtať

autogramy od ostatných športovcov? Ak áno, ktorý z nich má pre Vás najväčšiu cenu? Áno, stihla som. Všetky z nich majú pre mňa rovnakú cenu, každý olympionik si zaslúži rovnaký obdiv, každý musel splniť nominačné kritériá a už tento samotný fakt považujem za úspech.

Vtedy ste ešte netušili, kedy a či vôbec dostane 10 000 eur, ktoré každému olympionikovi bez štátnej podpory prisľúbilo MŠ SR. Podarilo sa Vám ich nakoniec získať? To ešte stále neviem.

Katka, aké boli Vaše pocity pri skladaní slávnostného sľubu, kde ste si prevzali nominačný list z rúk prezidenta a účastnícky odznak s rúk predsedu SOV?

Na konci mája ste získali titul inžinierky ekonómie na EkF TUKE. Aj napriek tomu, že ste naša najlepšia maratónkyňa behanie Vás zrejme neživí a ani neuživí. Našli ste si nejaké trvalé zamestnanie, aké sú Vaše plány do budúcnosti v tejto oblasti?

Ten pocit, keď prečítali moje meno, bol neopísateľný. V tej chvíli som si uvedomila, že sa splnil môj sen a budem ozaj účastníčkou olympijských hier.

Nie, trvalé zamestnanie ešte nemám. Aktuálne som evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná. O tom, čo bude ďalej rozhodnú najbližšie mesiace.

Po júnovom sústredení na Štrbskom Plese ste sa na olympiádu pripravovali v tichosti v Michalovciach.

Aj keď tohtoročná letná olympiáda možno slovenského športového fanúšika nenadchla, dobrou vizitkou pre šport v Košiciach každopádne zostáva účasť Janky a Danky Velďákovej na Olympiáde v Londýne. Čo Vám na tejto olympiáde chýbalo, respektíve, čo bolo v porovnaní s Pekingom lepšie? Danka: „Tak ako aj Peking, aj Londýn urobili všetko na maximum svojich možností. Nič mi nechýbalo

Haló

23


a ani nič nebolo navyše. Dedina, strava, športoviská, diváci. Všetko bolo na oboch OH perfektné. Janka: Obidve olympiády boli skvelé. Nedá sa povedať, ktorá bola lepšia. Mne sa páčili obe. Peking bol exotickejší, ale ani Londýn sa nezaprel. Toľko ľudí na štadióne hneď od rána, to som ešte nezažila. Bolo pre Vás náročné súťažiť pred 80 tisíc divákmi. Vnímali ste to množstvo ľudí počas samotných pretekov? Danka: Bolo to nezvyčajné, hlavne počas skorých ranných kvalifikácií. Veľa krát som mala súťaž v doobedňajších hodinách, ale v živote som nemala takto plný štadión. Bolo to fascinujúce, ale zároveň veľmi náročné. Ak diváci roztlieskali niektorého z Britov, bolo dosť náročné sústrediť sa sama na seba. Janka: Ten počet ľudí ma naozaj prekvapil, oni prišli svojich povzbudzovať od rána do večera za každého počasia. Vnímala som hlavne ten šum – bolo to akoby bzučali včely v júli a keď štadión burácal, hneď som vedela že niekde sa objavil Brit . Je pre Vás účasť na LOH Rio de Janeiro 2016 veľká výzva? Danka: Áno je, verím, že bude dostatočná motivácia na to, aby som vydržala trénovať a dostala sa na svoje tretie olympijské hry. Janka: Áno, obrovská. Veď sa aj hovorí – do tretice všetko naj. Samozrejme bude všetko záležať od zdravia“.

Máte vo Vašom športovom kalendári naplánovanú účasť na nejakom tohtoročnom atletickom mítingu v Košiciach? Danka a Janka: Každý rok sa koná atletický míting na atletickom štadióne TUKE. Aj my sa na ňom pravidelne zúčastňujeme, keďže sme absolventky TUKE. Tento míting sa koná pravidelne začiatkom mája a sme radi, že aspoň raz v roku môžeme súťažiť aj v Košiciach. Teraz trošičku na univerzitnú nôtu. Nájdu sa medzi svetovou atletickou elitou aj absolventi vysokých škôl, ako je to vo Vašom prípade? Majú takýto športovci dostatok času na štúdium? Danka a Janka: Poznáme pár športovcov, ktorí nemajú doštudovanú ani len strednú školu. Tomuto naozaj nerozumiem. Samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí študujú aj dve vysoké školy. V akom roku ste ukončili štúdium, na akej fakulte a v akom odbore? Skúška z ktorého predmetu Vám dala najviac zabrať? Nebol problém zladiť študijné povinnosti s profesionálnou športovou kariérou? Našli ste medzi vyučujúcimi pochopenie pre športové povinnosti? Danka: Ukončili sme štúdium na Ekonomickej fakulte TUKE v roku 2008 v odbore Financie, investovanie a bankovníctvo. Niekedy sme mali pocit, že to všetko

sa naučiť ani nedá. Museli sme sa učiť po večeroch a v noci, keďže cez deň sme mali dva tréningy a pomedzi regeneráciu. Bolo to náročné obdobie, ale nemenila by som. Janka: Ktorá skúška bola najťažšia? Bolo ich zopár, ale asi účtovníctvo. Kým som ja pochopila tento predmet, to teda trvalo. Na škole sme mali skvelých profesorov a individuálny študijný plán. Študovali sme síce dlhšie ako je štandard, ale ten čas stál zato. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, v akom povolaní by ste sa mohli uplatniť, keď skončíte s vrcholovým športom. Pripúšťate si aj možnosť práce mimo športového prostredia? Danka: Zatiaľ nemáme usporiadané myšlienky, čo bude ak skončíme kariéru. Rozmýšľali sme o založení si atletickej škôlky, pretože detičky milujeme. A možno sa vydáme cestou manažérky. Neviem. Janka: To bude ťažké. Neviem si zatiaľ predstaviť, že by som robila niekde v kancelárii a mimo športu. To by som asi nevydržala. Mám rada detičky, tak možno si so sestrou založím športovú škôlku, kde deti budú mať dostatok pohybu. Ďalšia možnosť je stať sa manažérkou, samozrejme pre športovcov.

Autor: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. Mgr. Ľuboš Vojtaško

24

Haló


Z vodáckeho zápisníka

...Poď s nami na vodu Je tu september, začina sa ďalší akademický rok. Posluchárne, učebne a ďalšie priestory pre výučbu sú pripravené. Zaprášené skriptá sa po dlhých mesiacoch zázračne našli. Pred sebou máme veľa programovania, rysovania, počítania, tvorenia nových vecí, uvažovania, písanie zadaní, veľa cvičení a prednášok. Nepríjemná predstava? Taký je život študentský. Čo tak si ho spestriť nejakým zaujímavým športom, napr. kajakom?

Autor: Ing. Miriam Brašková, PhD.

Už 55 rokov pri TUKE funguje KAMIKSE Akademik TU Košice, vodácky oddiel, ktorý sa venuje práve jazdeniu na viac, či menej divokých vodách v kajaku, kanoe alebo na rafte. Radi vo svojich radoch privítame nových členov, študentov, resp. zamestnacov TUKE. U nás sú dvere otvorené celoročne, nábor je 365 dní v roku. Rád by si vedel viac alebo rovno sadol do kajaku a vyskúšal to? Tak neváhaj a ozvi sa. Radi privítame každého záujemcu. Informácie o našej

najbližšej akcii nájdeš na našej nástenke (Hlavná budova TUKE, blok B, pri posluchárni T-Systems) alebo nám pošli mail a príď do klubu. Kontaktovať nás môžeš mailom na klub@kamikse.sk, alebo na www.kamikse.sk. Každý utorok nás nájdeš v klube na Popradskej 58/A, na prvom poschodí v čase 20.00 – 21.30. Tešíme sa na Teba!


Univerzitn媒 beh

26

Hal贸


Beh ako obľúbená športová aktivita sa v dnešnej dobe stáva neodškriepiteľnou súčasťou životného štýlu. Tento fenomén si svojou popularitou získava množstvo nadšencov aj z radov vysokoškolákov. Prvá októbrová nedeľa sa v Košiciach každoročne spája s podujatím, ktoré do centra mesta priláka obrovské množstvo športovcov, športových fanúšikov i bežných Košičanov. Tento rok nie je výnimkou a 7. októbra sa v Košiciach uskutoční už 89. ročník najstaršieho maratónu v Európe. Medzinárodný maratón mieru v sebe zahŕňa, okrem svojej hlavnej časti, ktorou je samotný maratónsky beh, aj množstvo sprievodných akcií. V tomto roku do balíka sprievodných akcií pribúda „UNIVERZITNÝ BEH“. Univerzitný beh je určený pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, absolventov VŠ štúdia (jeden rok po ukončení), študentom maturitných ročníkov stredných škôl, pričom účastníci nesmú byť starší ako 28 rokov. Súťaží sa v dvoch základných kategóriách, a to súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. V súťaži družstiev štartujú 5-členné tímy, pričom aspoň jeden člen tímu musí byť žena. Trať univerzitného behu je totožná s časťou trate MMM a vedie po historickom centre, po Komenského ulici, rekreačnej oblasti Anička, Národnej triede, Štefánikovej a Roosweltovej

ulici. Pri minimálnom prevýšení bežci absolvujú trať v dĺžke 9 kilometrov. Štartový výstrel univerzitného behu zaznie približne 80 minút po štarte hlavných pretekov MMM čiže približne o 10.15 hod. Okrem vynikajúcej atmosféry si z Univerzitného behu každý zúčastnený odnesie štartové číslo, tričko, medailu, športový vak, City Card a ďalšie darčekové materiály. Samozrejmosťou je občerstvenie na trati a po dobehnutí do cieľa. V predvečer maratónu majú všetci zúčastnení voľný vstup na všetkým známu „Pasta party“, ktorá sa prvýkrát uskutoční v košickom Auparku.

cieľovej skupiny na pohybovú aktivitu takéhoto druhu. Chceli by sme, aby sa beh stal ich celoživotnou filozofiou a vzrástla jeho popularita medzi mladými ľuďmi. Srdečne teda všetkých pozývame na tieto preteky a veríme, že si z nich odnesiete tie najlepšie dojmy a zážitky.“ Podrobnejšie informácie o univerzitnom behu získate na www. kosicemarathon.com ako aj na stránke www.tuke.sk/ktv. Organizátor Maratónsky klub Košice spolu s partnerom a spoluorganizátorom Technickou univerzitou v Košiciach sa tešia na vašu účasť.

Riaditeľ pretekov Medzinárodného mieru v Košiciach Ing. Branislav Koniar nám na margo Univerzitného behu povedal zopár slov: „V rámci sprievodných podujatí MMM sa konajú súťaže, v ktorých sú zastúpené rôzne vekové skupiny. Avšak chýbala nám skupina mladých ľudí približne „univerzitného“ veku. Uvedomujeme si, že v štartovom poli hlavných pretekov je určite množstvo vysokoškolákov, no univerzitným behom by sme chceli ešte viac upriamiť pozornosť tejto

Autor: Mgr. Ľuboš Vojtaško Mgr. Daniel Vasilišin Foto: Peter Vojtaško

Haló

27


Praktické štúdium u stavbárov ŠVOČ, tiež rôzne semestrálne projekty, ktoré sa realizujú v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov. Motivačným úlohám a povinným prácam je na úrovni fakulty venovaná skutočne náležitá pozornosť. Dominujú tu viaceré faktory, ako napr. seriózna príprava ponúkaných tém, vhodné pracovné podmienky, odborná erudovanosť pracovníkov a pod. Do tohto procesu vstupujú tiež snahy študentov o určitú originálnosť, ktorá tento celý proces významne obohacuje.

Priniesť niečo nové do výučby, alebo snažiť sa štandardne veci zatraktívniť, je nevyhnutnosťou dnešnej doby. Realizovanie rutinných postupov je rovnako ubíjajúce pre nás ako aj pre študentov. Mladí ľudia sú tvárni, schopní načúvať, rýchlo sa učiť, tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky a skúsenosti, rýchlo sa prispôsobovať k meniacim sa požiadavkám a nárokom. Ich dynamicky sa rozvíjajúce schopnosti naznačujú, že sú to naozaj osobnosti schopné zvládať aj tie najzložitejšie úlohy. Je vhodné, ak zelenú dostávajú nadaní a talentovaní mladí ľudia. Na našej fakulte máme dobré zázemie a vhodné podmienky na tvorivú činnosť. Fakulta venuje

28

Haló

náležitú pozornosť vytváraniu podmienok pre pozitívny rozvoj mladých, nadaných a talentovaných študentov majúcich záujem o navrhovanie stavieb a ich realizáciu. Na Stavebnej fakulte vďaka týmto skutočnostiam vznikol celý rad zaujímavých projektov, ako je to dokumentované v ročníkových projektoch, ale i záverečných prácach končiacich študentov, ktoré majú výbornú odbornú úroveň pripravenosti našich absolventov. V snahe podchytiť nadaných a talentovaných študentov už počas štúdia sa na našej fakulte rozvinul celý rad aktivít. Sú to seminárne projekty, záverečné práce a práce

V súčasnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete je už samozrejmosťou výrazná snaha o originalitu aj v navrhovaní stavieb, o neštandardné prístupy, o využívanie nových materiálov a technológii atď. Nám ide hlavne o širokospektrálny rozvoj osobnosti s dôrazom na rozvoj koncepčného myslenia našich absolventov.


Pozitívny vzťah k študentom počas štúdia sa zákonite musí prejaviť neskôr formou odozvy odbornej praxe voči škole. Preto našou snahou na Katedre betónových a murovaných konštrukcií je udržať a rozvinúť existujúci systém vzdelávania v oblastiach našej kompetencie. Prvý príklad smerujeme do oblasti záverečných prác na prvom stupni

štúdia. Práce sú zamerané na témy, ktoré garantujú konkrétni zamestnanci pracoviska. Ako ukážku spracovania záverečnej práce na prvom stupni štúdia uvediem bakalársku prácu, zameranú na návrh nosnej betónovej konštrukcie výstavného pavilónu. Využívanie najmodernejších programových produktov pre navrhovanie budov je na tomto stupni štúdia samozrejmosťou. Obdobne môžeme uviesť ukážku zo spracovania záverečných prác, ktorou je projekt výstavného centra pre športové vozidlá – študent Ing. Šramko. Študent si musí navrhnúť danú budovu v rámci svojej profilácie, napríklad s ohľadom na statiku, a všetko preukázať výpočtami a dokumentovať grafickými prácami. Ide o skutočne veľmi náročnú prácu, ktorá integruje poznatky z viacerých profesií (z oblasti typológie, architektúry, konštrukčnej tvorby,

technického vybavenia budov, statiky  stavieb a poznatkov z ďalších oblastí). Druhý príklad je zameraný na exkurzie do vybraných prevádzok výroby prefabrikátov. Pohľad študentky, ktorá sa exkurzie zúčastnila: „Ako je zvykom na TUKE každá z fakúlt chodí na exkurzie prospešné pre študentov. Konečne sme sa dočkali aj my, študenti tretieho ročníka Stavebnej fakulty, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Navštívili sme firmu Inžinierske stavby Kysak ISK, ktorá sa zaoberá výrobou vopred predpätých nosníkov, keďže každý z nás v tomto letnom semestri takýto nosník navrhoval. Mohli sme vidieť ako sa „pletú“ laná, resp. predpäté káble, ako sa veľmi elegantne strojovo ohýba oceľ rôznej hrúbky,

Haló

29


videli sme skutočnú predpínaciu pištoľ, ktorou sa predopínajú káble v nosníku, ale aj množstvo menších výrobkov z betónu. Samozrejme je to skúsenosť na nezaplatenie.“ (Ľudmila Gállová) Tretí príklad sú exkurzie na vybrané významné inžinierske diela - mosty, výškové budovy, tunely a pod. Napríklad exkurzie na mosty mesta Košice, pre študentov študijného programu navrhovanie nosných konštrukcií a dopravné stavby. Zdarný priebeh exkurzie sa podarilo dosiahnúť vďaka prístupu doktorandov na našom pracovisku. Štvrtým príkladom sú výstavy a účasť na konferenciách. Rád by som vyzdvihol zanietenosť niektorých zamestnancov a ich ochotu organizovať prierezové akcie, akými sú zahraničné konferencie spojené s exkurziami

a ďalšími aktivitami, konkrétne sú to konferencie BETONTAG vo Viedni, ktoré ponúkajú obsiahly prehľad súčasného vývoja v sektore stavieb a konštrukcií. Zároveň prezentuje nové technologické inovácie a praktické aplikácie pre projekty budúcnosti.

a porovnaní s teoretickými analýzami komisionálne obhájiť. Našou úlohou je otvoriť študentom dvere k poznaniu tých oblastí, ktoré majú naplniť ciele nami garantovaných študijných programov a pridať k tomu aj určitú „pridanú hodnotu“, ktorá by nás charakterizovala.

Piaty príklad je orientovaný na výučbu predmetu Experimentálne overovanie nosných konštrukcií. V danom predmete si študenti druhého stupňa v študijnom programe nosné konštrukcie a dopravné stavby, teoreticky rozanalyzujú a navrhnú železobetónový nosník. Navrhnutý nosník si zhotovia – vybetónujú v laboratóriu a po zatvrdnutí po 28 dňoch ho experimentálne odskúšajú, zistia jeho skutočnú ohybovú a šmykovú odolnosť. Daný projekt musia po spracovaní nameraných veličín, ich vyhodnotení

Priniesť niečo nové do výučby, alebo snažiť sa štandardne veci zatraktívniť, je nevyhnutnosťou dnešnej doby.

Autor: doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.

30

Haló

Experimentálne overovanie ohybovej odolnosti nosníka


LotSec 2012 Mesiac júl bol pre mnohých študentov našej univerzity spojený s oddychom po skúškovom období a nabraním nových síl pre ďalšie štúdium. Niekoľko študentov Leteckej fakulty však využilo skvelú príležitosť a zúčastnilo sa intenzívneho kurzu v rámci projektu Erasmus. Kurz pod názvom „Aviation for Citizen Security and Safety“ označený ako LotSec 2012 bol organizovaný Akadémiou Národnej Obrany (Akademia Obrony Narodowej) vo Varšave, financovaného z prostriedkov Európskej Únie. Obsah kurzu bol zameraný hlavne na problematiku použitia letectva a lietajúcich prostriedkov pri riešení úloh v rámci krízového manažmentu. Každá zo zúčastnených inštitúcií mala zodpovednosť za vypravovanie prezentácie na zadanú problematiku. Zodpovednosťou slovenskej delegácie bola oblasť leteckej záchrany v horskom teréne.

Výučba bola organizovaná formou prednášky na uvedenú tému a následnej panelovej diskusie zameranej hlavne na predstavenie spôsobu plnenia úloh z prednášanej problematiky v materskej krajine účastníkov kurzu. Prednášky boli svojim obsahom zamerané hlavne na oblasť: • leteckej záchrannej zdravotnej služby (HEMS); • protipožiarnej ochrany a hasenia požiarov s použitím leteckej techniky; • zaisťovania bezpečnosti obyvateľstva pred kriminálnymi, ale aj prírodnými živlami; • činnosti policajných jednotiek; • ochrany hraníc s dôrazom na ochranu hraníc Schengenského priestoru. V rámci kurzu frekventanti navštívili jednotku poľskej leteckej záchrannej služby a policajnú leteckú jednotku

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Autor: Ing. Róbert Klír, PhD.

vo Varšave, kde sa zoznámili so štruktúrou leteckej záchrannej služby a policajnej leteckej služby v celej Poľskej republike i s konkrétnymi úlohami navštívených jednotiek. Študenti absolvovali prehliadku priestorov jednotiek, používanej leteckej techniky, ale aj praktickú ukážku výcviku lietajúceho personálu na leteckom trenažéri. V Gdansku navštívili poľskú leteckú jednotku pre ochranu hraníc, námornú leteckú základňu a leteckú základňu poľského vrtuľníkového letectva, kde sa podrobne zoznámili s úlohami navštívených jednotiek, používanou technikou a formou ich výcviku. Na záver kurzu študenti absolvovali záverečné preskúšanie zo získaných vedomostí, na základe čoho získali certifikát o absolvovaní intenzívneho kurzu a 4 kredity podľa ECTS.


Spolupráca Strojníckej fakulty s firmou SOVA Digital a Siemens Autor:

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

Strojnícka fakulta TUKE sa v rámci svojich aktivít rozširovania spolupráce s praxou dohodla s firmou SOVA Digital a.s., zaoberajúcou sa produktmi informatiky v oblasti priemyslu, na aktivitách, ktoré našu doterajšiu spoluprácu posunú na kvalitatívne vyššiu úroveň. SOVA Digital, ako zástupca firmy Siemens, o ktorej dare v hodnote 1,3 milióna € sme informovali v predchádzajúcom čísle Haló TU, poskytne pracovníkom SjF školenie k softvérovému produktu NX, ktorý bol predmetom tohto daru. Okrem toho dekan SjF Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Tebuňa, CSc., a generálny riaditeľ firmy SOVA Digital a.s., Ing. Martin Morháč dohodli tri hlavné okruhy spolupráce: 1. podpora stredoškolských študentov zo strany SOVA Digital pred nástupom študentov na univerzitné štúdium; 2. spolupráca pri odbornom smerovaní študentov SjF; 3. spolupráca s fakultou a jej pracovníkmi. V prvej oblasti SOVA Digital podporí na SjF účasť stredoškolských študentov na fakultnom kole ŠVOČ, teda aktivite, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila tohto roku a stretla sa s veľmi

32

Haló

pozitívnym ohlasom. V spolupráci so Siemensom ocení v budúcnosti najlepšie práce finančnými, resp. vecnými cenami a prostredníctvom vlastných alebo externých médií ich bude propagovať. V oblasti spolupráce pri odbornom smerovaní študentov SjF ide o podporu študentov našej fakulty zo strany oboch spoločností. SOVA Digital vypíše každoročne minimálne 2 témy na bakalárske práce a Siemens vyhlási súťaž o najlepšiu bakalársku prácu spracovanú v produktoch Siemens – Cena Siemensu. Víťazi získajú dvojročné štipendium na magisterské štúdium, každý vo výške 2000,- € (20x100,-€). Ďalej SOVA Digital vypíše každoročne minimálne 2 témy na diplomové práce a bude vyhlásená celoslovenská súťaž - Cena SOVA Digital o najlepšiu diplomovú prácu spracovanú v nástrojoch Siemens. Víťaz súťaže dostane pracovné miesto v tejto organizácii s nástupnou mzdou vo výške priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pri uvedených aktivitách bude firma v prípade potreby poskytovať študentom konzultácie a školenia, vrátane školení organizovaných Siemensom, prípadne

hmotnú a nehmotnú podporu. Firma i fakulta budú prostredníctvom vlastných alebo externých médií zverejňovať dosiahnuté výsledky. V oblasti spolupráce s pracovníkmi fakulty ide tiež o niekoľko zaujímavých aktivít. SOVA Digital bude každoročne na fakulte organizovať Konferenciu Siemens. Na konferencii predstavia svoje výsledky pracovníci a študenti univerzity, ale poskytne sa priestor i stredným školám z nášho regiónu. SOVA Digital bude každoročne bezplatne aktualizovat softvér a bude konzultačne podporovať pracovníkov fakulty, ktorí využívajú softvérové nástroje od Siemensu. Sme veľmi radi, že predstavené aktivity umožnia ďalší rozvoj fakulty a prispejú i k väčšej motivácii študentov dosahovať kvalitné výsledky pri štúdiu.


Študentská vedecká odborná činnosť

Autor: Ing. Jana Tkáčová, PhD.

V zmysle rozvoja študentských aktivít bola vyhlásená pre rok 2012 konferencia študentov Strojníckej fakulty TUKE v študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Konferencia určená pre všetkých študentov SjF TUKE, ako aj pre študentov Strojníckych fakúlt na Slovensku a v zahraničí, sa konala 17.5.2012. Aktívna účasť bola doporučená študentom

končiacich ročníkov v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a študentom stredných škôl. Prezentácie študentských prác sa uskutočnili v piatich sekciách, ktoré sú príslušné ústavom fakulty.

Písomné uznanie prezentovaných prác dostali všetci účastníci konferencie. Príspevky boli ocenené finančne za 1. až 3. miesto po jednotlivých sekciách. Na prvých miestach sa umiestnili:

Sekcia 1.: Teoretický základ vedy a techniky, aplikovaná informatika (garant: prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.) Autor práce Katedra Téma súťažnej práce Bc. Martin Orečný KAMaM Simulácia pádovej skúšky kontajnera na prepravu rádioaktívnych odpadov Sekcia 2.: Výrobné technológie a materiály, ekonomika a marketing (garant: prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.) Autor práce Katedra Téma súťažnej práce Bc. Tomáš Sloviak KTaM Výroba bezpečnostného prvku karosérie z kompozitu Sekcia 3.: Strojné zariadenia, konštrukcia strojov, automatizácia strojov (garant: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.) Autor práce Katedra Téma súťažnej práce Bc. Peter Tkáč KVTaR Kráčajúci mobilný podvozok servisného robota Sekcia 4.: Bezpečnosť, kvalita produkcie, environmentalistika a energetika (garant: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.) Autor práce Katedra Téma súťažnej práce Bc. Vlastimil Hovanec KBaKP Aplikácia metódy 5S v podmienkach výrobnej linky Sekcia 5.: Práce študentov stredných škôl (garant: doc. Ing. Brezinová, PhD.) Autor práce Katedra Téma súťažnej práce Rastislav Považan SPŠ dopravná vo Zvolene Vodíkový vyvíjač Peter Očenáš

Vedúci témy V. Ivančo, doc. Ing., CSc.

Vedúci témy M. Dúbravčík, Ing., PhD. Š. Kender, Ing., PhD. Vedúci témy R. Jánoš, Ing., CSc.

Vedúci témy Š. Markulík, Ing., PhD.

Vedúci témy A. Kršňáková, Ing.

Haló

33


Letná škola komunálnej politiky a  lokálneho rozvoja Autor:

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Vysokoškolskí študenti a mladí vysokoškolskí učitelia z 15 európskych krajín strávili dva týždne na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V  poradí druhý ročník letnej školy bol organizovaný v júli 2012, pod názvom: „2nd POL-LOC Summer School: Policy Making and Politics at the Local Level: East/West experience in comparative perspective“. Spoluzáštitu nad vzdelávacím podujatím prevzal poslanec Európskeho parlamentu, Vladimír Maňka,

Účastníci letnej školy na prednáškach

primátor mesta Košice, Richard Raši, a dekan Ekonomickej fakulty TUKE, Vincent Šoltés.

ich záujem o problematiku tvorby komunálnej politiky a rozvoja na lokálnej úrovni.

Celkovo sa druhej letnej školy zúčastnilo 43 vysokoškolských študentov a 18 mladých vysokoškolských pedagógov (vo veku do 35 rokov). Hlavným kritériom výberu účastníkov bol

Vzdelávací program letnej školy pozostával v prvom rade zo série kľúčových prednášok pozvaných odborníkov na rôznorodé témy súvisiace s komunálnou politikou a lokálnym rozvojom. O dvanásť prednášok sa postarali nasledovní odborníci: Attila Ágh (Maďarsko), Ján Buček (Slovensko), William Gilles (Francúzsko), Arto Haveri (Fínsko), Ulrik Kjær (Dánsko), Piotr Pachura (Slovensko), Agnieszka Pawlowska (Poľsko), Georg Sootla (Estónsko), James H. Svara (USA), Inga Vilka (Lotyšsko), Ellen Wayenberg (Belgicko) a Hellmut Wollmann (Nemecko). V popoludňajších hodinách boli organizované voliteľné semináre


James H. Svara, USA počas prednášky a workshopy, ktoré pre študentov viedli zúčastnení mladí učitelia na vybrané témy. Okrem toho bolo zorganizovaných niekoľko prezentácií, na ktorých vystúpili napríklad zástupcovia ETP Slovensko, n. o., Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., projektu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, n. o. a Nadácie TESA – Buenos Aires. Pre účastníkov však boli organizované aj viaceré voľnočasové aktivity. Ich cieľom malo byť tak vzájomné spoznanie sa, ako aj podporenie ich fyzických a psychických schopností. Organizovaný bol napríklad bowlingový turnaj, zdolávanie lanových prekážok v korunách stromov, minigolf či jazda na bobovej dráhe. Na barbecue pozval účastníkov podujatia riaditeľ letnej školy, Daniel Klimovský, a mimoriadne pozitívny ohlas vyvolal výlet za pamiatkami a zaujímavými miestami na východe Slovenska (účastníci navštívili napríklad Jasovskú jaskyňu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, kaštieľ v Betliari a  Spišský hrad). Popri tom sa účastníci zabavili tiež v AquaParku v Poprade a v Plaza Beach Solivar v Prešove.

Dva týždne intenzívneho vzdelávania vyvrcholili v piatok, 13. júla 2012, kedy zúčastnení študenti absolvovali písomný test a ústnu skúšku. I keď výsledky boli rôznorodé, pozitívom je, že všetci nakoniec splnili podmienku pre priznanie ECTS. V rámci záverečného ceremoniálu bola následne odmenená šestica z nich. Každý z nich získal vecné dary (napríklad vybrané publikácie od NISPAcee). Celková víťazka, Ľudmila Staňová z Komenského univerzity v Bratislave, získala navyše mesačnú stáž v Európskom

parlamente. Najlepšej doktorandke, Oľge Sharapovej z Descartesovej univerzity v Paríži, bolo poskytnuté štipendium, vďaka ktorému sa zúčastnila partnerskej letnej školy (EUROLOC), ktorá sa uskutočnila v Münsteri (Nemecko) v septembri 2012. Všetky dôležité informácie o projekte a jeho ďalších výstupoch možno nájsť na internetovej stránke: www.polloc.eu.

Haló

35


Postav si svoj MOST! je súťaž budúcich inžinierov, ktorú plánujeme po minuloročnom "nultom" ročníku zopakovať a dať tak šancu šikovným mladým študentom využiť svoje vedomosti v praxi na modelovom príklade stavania mostov a popritom zažiariť a vyhrať zaujímavé ceny. Súťaž sa zameriava na technickú problematiku stavebný priemysel a priemyselný dizajn a je určená pre slovenských študentov technických univerzít a stredných odborných škôl. Do súťaže budú zapojené univerzity - Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Stredné priemyselné školy v rámci celého Slovenska. Absolventi inžinierskej súťaže si prehĺbia teoretické a praktické znalosti z oblasti stavebného a strojárskeho priemyslu,

36

Haló

dizajnu a zdokonalia sa v komunikačných schopnostiach, tímovej práci a projektovom manažmente. Úlohou študentov bude post;aviť za dva dni most zo surových cestovín s použitím daného epoxidového lepidla. Výsledné rozmery mosta musia dodržať tieto limity: •

šírka maximálne 110 cm, výška maximálne 50 cm a hrúbka v rozmedzí 5 – 20 cm., most musí stáť bez opory a jeho váha nesmie presiahnuť 1000 gramov., lepené môžu byt len spoje a lepenej plochy je maximálne 10%, súťažiť sa bude v trojčlenných tímoch.

Ak si chceš overiť svoje teoretické znalosti z odboru, týkajúceho sa

oblasti stavieb alebo dizajnu, sleduj stránku www.postavmost.sk, kde sa dozvieš všetko o pravidlách súťaže, o cenách pre výhercov v rôznych kategóriách a samozrejme tu nájdeš aj prihlasovacie formuláre. Ukáž, že práve ty si the BEST!


Využi svoje vedomosti v praxi na modelovom príklade stavania mostov a vyhraj! BEST je medzinárodná organizácia, ktorá od roku 1989 zabezpečuje komunikáciu, spoluprácu a možnosti výmeny pre študentov technických univerzít z celej Európy. Jednou z hlavných ideí BEST-u je docieliť lepšie porozumenie európskych kultúr a predovšetkým schopnosť študentov pracovať na medzinárodnej báze. BEST ponúka nové vedomosti, informácie, kamarátov po celej Európe, nové zážitky, zlepšovanie jazykových zručností a osobný rozvoj či tzv. doplnkové vzdelávanie absolútne neformálnou formou. Naša lokálna skupina BEST Ti poskytne množstvo príležitostí pre rozvoj tvojich možno aj skrytých schopností či zručností, zdokonaľovanie sa v jazykoch pri pravidelných "výjazdoch" a stretávkach lokálnych skupín z európskych regiónov, rovnako s tým ide ruka v ruke spoznávanie nových priateľov a krajín.

BEST Ti jednoducho ponúkne všetko to, čo po štúdiu na vysokej škole určite využiješ a na čo budeš dlhé roky po štúdiu s nostalgiou spomínať. Každý štvrťrok ponúkame študentom TUKE možnosť zúčastniť sa na niekoľkodňových kurzoch zameraných na skutočne pestré témy situované v mestách po celej Európe.

Dôležité informácie, články o kurzoch, termíny prihlasovania sa na kurzy či podrobné pokyny pre správne prihlásenie sa nájdeš na www.best.tuke.sk. Ak máš záujem stretnúť sa s nami a porozprávať sa, máš možnosť urobiť tak počas dňa otvorených dverí alebo počas oficiálnych otváracích hodín v našom „office“ Ul. Boženy Němcovej 32, na Ekonomickej fakulte.

Študentská organizácia BEST TU Košice v spolupráci so spoločnosťou SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia, s.r.o. v akademickom roku 2011/2012 organizovali 5. ročník Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku prácu a semestrálny projekt. Počas roka študenti mali možnosť sa prihlásiť do súťaže a hrať o  atraktívne finančné ocenenia. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 18 súťažiacich zo štyroch fakúlt. Na konci akademického roka zasadala odborná porota zložená zo špecialistov spoločnosti SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia, s.r.o. , ktorí vyhodnotili tri najlepšie záverečné práce. 1. Zsolt Čonka , FEI, Zlepšenie dynamickej stability pomocou FACTS zariadenia 2. Jan Bačík, FEI, Model helikoptéry na báze experimentálnych údajov 3. Peter Adamondy, FEI, Riadenie robota rozpoznávaním ľudských pohybov pomocou zariadenia Kinect

Autor: Daniel Demečko

Haló

37


ZAŽIME TO SPOLU Technická Univerzita v Košiciach svojím mottom ponúka výzvu pre Tvoju budúcnosť. Výzvy a budúcnosť sú tu pre Teba ako študenta tejto univerzity, ale aj pre mnohých strategických partnerov, s ktorými univerzita výzvam čelí. Spoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o – jedna z popredných spoločností v Košiciach, v regióne ale aj na Slovensku – vyrástla práve v Košiciach aj vďaka strategickému partnerstvu s Tvojou univerzitou. TREND Top Firma roka 2011 a IT Firma roka 2011 na Slovensku. Zamestnávateľ ústretový k rodinám. Priemerný vek 29 rokov a niekoľko HR Oscarov za inovatívne projekty rozvoja ľudských zdrojov. Toto všetko a omnoho viac je T-Systems Slovakia, ktorá spolu s Technickou Univerzitou ponúka stále nové príležitosti zmeniť budúcnosť nielen lokálne, ale najmä globálne, priamo u zákazníka. T-Systems Slovakia s.r.o. je mladá rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Vznikla v januári 2006 ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má svoje sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. V rámci Deutsche Telekom, slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou T-Systems Slovakia prispieva k tomu, že značka T-Systems je jedničkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov IKT služieb v Európe.

O čom IKT služby a outsourcing sú? Tak ako si človek bežne neopravuje auto sám, ale spolieha sa na profesionálny servis, tak veľké firmy majú špecializovaných partnerov, ktorí pre nich spravujú a riadia ich IKT zázemie. T-Systems Slovakia vykonáva vzdialené spravovanie prakticky všetkého, čo s IKT súvisí –vnútrofiremných i diaľkových počítačových a komunikačných sietí, počítačových serverov s najrôznejšími operačnými Kde je možné vidieť prácu a služby systémami, SAP systémov pre podnikové riadenie poskytované T-Systems Slovakia? Produkty „Bez entuziazmu sa a špecifických zákazníckych riešení pre výber cla či T-Systems Slovakia nenájdete na pultoch vo svete nič veľkého vzdelávanie a výskum. predajní. Človek sa do kontaktu s nimi T-Systems Slovakia sídli od svojho založenia dostane iba nepriamo. Obrazne povedané, nevykonalo.“ v Košiciach a je s týmto regiónom nerozlučne ak sú IKT služby spoľahlivé, bežný človek ani spätá. Najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou (Immanuel Kant) nevie, že ich dodávku má na starosti práve T-Systems Slovakia sú ľudia – vzdelaní, spoľahliví, T-Systems Slovakia. Medzi spoločnosti, ktoré ambiciózni, dynamickí. Za šesť rokov spoločnosť sa na slovenskú pobočku spoliehajú pri správe zamestnáva viac než 2 300 špecialistov v IKT. Toto svojho IKT prostredia, patria vedúce značky automobilového, bolo a je možné aj vďaka partnerstvu s Technickou Univerzitou telekomunikačného či petrolejárskeho priemyslu, ale aj bankových v Košiciach. T-Systems Slovakia našla v univerzite a jej a konzultačných služieb. pedagógoch spoľahlivých partnerov pre vzdelávanie v oblasti IKT, úzke prepojenie vzdelávania s potrebami praxe, a tým dosiahla rast nielen počtom IKT špecialistov, ale najmä v zmysle zložitosti úloh, objemu práce a know-how. Na riešenie budúcich výziev spoločnosť T-Systems Slovakia spolu s Technickou Univerzitou vytvorila vysoko špecializované výukové programy, hlavne na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky a prispela k spusteniu kompetenčného centra pre výskum a inovácie služieb a znalostných technológií. Spoločný výukový projekt – T-Systems Education Academy – sa stáva na Slovensku pojmom a získava uznanie aj na národnej úrovni, kde ho významné firmy, vláda a konzultanti považujú za prototyp fungujúceho a udržateľného vzťahu medzi akademickým a podnikovým sektorom. T-Systems Slovakia spolupracuje aj priamo so študentami univerzity. Dnešné diplomové či dizertačné práce pomáhajú riešiť výzvy, ktoré pripravuje digitálna budúcnosť pre oblasť inteligentného riadenia rozsiahlych IKT infraštruktúr.


Výzvy a Tvoja budúcnosť sú však úzko späté aj so vzdelanosťou Všetky tieto iniciatívy Ti ako študentovi poskytujú odrazový mostík a konkurencieschopnosťou mesta a regiónu. Ako najväčší pre vlastnú profesnú kariéru v IKT, jej rozvinutie v T-Systems Slovakia zamestnávateľ v IKT na Slovensku považuje T-Systems Slovakia a následne v globálnom prostredí. Spoločnosť ponúka výzvy pre za svoju úlohu aktívne pomáhať rásť jednotlivcom – študentom, začiatočníkov v oblastiach ako bezpečné „cloud“ prostredia, kde a cez nich aj regiónu, mestu a školám. Ako zakladajúci člen T-Systems patrí vedúca pozícia na trhu, prípadne riadenia dátových asociácií Košice IT Valley či Koalícia 2013+ pracuje T-Systems centier v Brazílii, Malajzii či USA. Výzvy pre profesionálnov sú ešte Slovakia so svojimi partnermi na tom, rôznorodejšie – nové platformy pre telepresence, aby sa mesto Košice a región stali synonymom SAP prístupný na tabletoch, smart aplikácie pre pre podnikateľské aktivity s vysokou pridanou správu finančných dát či výrobných liniek. a kreatívnou hodnotou. „Pripravovať V čom je teda výzva pre Tvoju budúcnosť? V roku 2010 spoločnosť rozbehla Program budúcnosť znamená IKT podnikanie sa stáva biznisom s informáciami Štipendií T-Systems Slovakia, ktorého cieľom je vytvárať prítomnosť.“ a znalosťami, v budúcnosti sa dnešné jadro vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska. (Antoine de Saint-Exupéry) biznisu stane komoditou. IKT infraštruktúra, podobne ako elektrina či internet, jednoducho Program je určený znevýhodneným univerzitným bude k dispozícii a bude prístupná z mobilných študentom dennej formy pochádzajúcim z regiónu či vnorených zariadení za cenu, ktorá je zlomkom a počas prvých dvoch rokov bolo v rámci programu dnešnej ceny. IKT priemysel prichádza s novými témami. podporených už 12 študentov. Inteligentné siete budúcnosti obsahujú vnorené zariadenia, ktorých T-Systems Slovakia však ponúka najmä dlhodobé pracovné bude niekoľko tisícnásobne viac než existujúcich notebookov a príležitosti, a to pre absolventov a študentov Technickej mobilných telefónov spolu. Tieto siete vyprodukujú denne miliardy Univerzity ale aj talentovaných maturantov so záujmom stať sa gigabajtov, z ktorých sa dnes spracuváva iba mizivých 5-10%. IT profesionálom. Zamestnanci firmy vidia neustále odborné Konkurenčná výhoda budúcnosti je nie v tom, ako tieto dáta vzdelávanie spojené s priemyselnou certifikáciou, ponúkané rýchlo uložiť či preniesť, ale v tom, akú exkluzívnu znalosť z nich v T-Systems Slovakia, ako dôležitý krok na zrýchlenie ich kariéry pre zákazníka získať. Dynamika, škálovateľnosť riešení a dokonalé a osobnostného rastu. Aj vďaka výbornej štartovacej pozícii po pochopenie procesov zákazníka. Rýchly vývoj absolvovaní relevantných odborov Technickej a adaptácia aplikácii namiesto ich správy, analýza Univerzity má T-Systems Slovakia vo svojich radoch a zrýchľovanie procesov namiesto ich podpory, niekoľkých držiteľov certifikátov Oracle Certified získavanie informácií, znalostí a uvažovanie nad „Dôležitá vec je Master, ktorými sa môže celosvetovo pýši len pár znalosťami namiesto prenosu dát. A toto stovák výnimočných jednotlivcov. neprestať sa pýtať.“ týmito všetko prístupné odkiaľkoľvek, kedykoľvek Od roku 2011 sa T-Systems Slovakia zameriava (Albert Einstein) a akoukoľvek formou. na rozšírenie počtu špecialistov na najvyšších IKT v budúcnosti budú výrazne odlišné od toho, profesionálnych úrovniach – či už sa jedná o ako sú chápané dnes. Na túto budúcnosť sa systémových inžinierov a architektov, dizajnérov však musí T-Systems Slovakia, ale aj Technická a manažérov podnikových procesov alebo strategických Univerzita spolu so strednými a základnými školami pripravovať už konzultantov. Špecialisti pochádzajúci z regionálnych univerzít dnes. Budúce schopnosti firmya tým aj schopnosť celého regiónu a vyrastajúci v T-Systems Slovakia dnes vedú pobočky v Mexiku obstáť v konkurencii sa spoliehajú na toho, kto bude túto budúcnosť či USA, navrhujú zákaznícke riešenia a školia kolegov v Japonsku, tvoriť – na Teba, dnešného žiaka a študenta a na Tvoju zvedavosť, Malajzii, Mexiku, Brazílii či Južnej Afrike. Na architektov v T-Systems ambíciu a tvorivosť. Parafrázujme teda koncernový slogan z titulku Slovakia sa obracajú aj technicky silné krajiny ako Veľká Británia a zažime (budúcnosť) spolu! či Holandsko. Pre verejnosť T-Systems Slovakia každoročne organizuje letné školy – „Summer UniversITy“ – práve v spolupráci s Technickou Univerzitou ako aj s Univerzitou P.J. Šafárika. Počas akademického roka sú v ponuke voliteľné predmety v rámci „Evening UniversITy“ pre denných študentov iných než informatických odborov, aby sa mohli oboznámiť so základmi IKT, virtualizáciou IKT, správou Ing. Martin Džbor, PhD, MBA, Ing. Kristína Kertészová databáz a SAP systémami riadenia podnikových procesov.


T-Systems Slovakia s.r.o.

Neváhaj a pracuj s najlepšími v IKT! TREND Top Firma roka 2011 a IT Firma roka 2011 na Slovensku viac ako 2300 zamestnancov, jeden z najväčších zamestnávateľov v IKT na Slovensku poskytuje komplexné informačno-komunikačné služby najvyššej kvality nadnárodným korporáciám v automobilovom priemysle, energetike, ale aj v bankovníctve, zdravotníctve a pod. pridaj sa k nám ak: - máš požadovanú kvalifikáciu - rád pracuješ v tímoch - medzinárodné prostredie je pre teba výzvou - aktívne komunikuješ v anglickom jazyku

www.t-systems.sk t-systems@t-systems.sk

HALÓ  

Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach

Advertisement