Page 1

Mededelingenblad van de Sionskerkgemeente Verschijnt sinds 1993

November 2013

Woord voor de maand november: Zie, het Koninkrijk van God is bij u. Lucas 17:21

De kerkdiensten Zondag 3 november oogstdienst

10.00 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: Mevr. M. Vijfvinkel

Zondag 3 november Bijbel & Kunstdienst

19.00 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: Mevr. K. Deutekom

Woensdag 6 november Dankdienst

19.30 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: Dhr. J. Mulder

Zondag 10 november Schooldienst m.m.v. Sjema

10.00 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: Mevr. K. Deutekom

Zondag 10 november Open Deurdienst

19.00 uur

ds. R. van Putten Ouderling van dienst: dhr. J. Bouwhuis

Zondag 17 november Heilig Avondmaal

10.00 uur

ds. R. van Putten Ouderling van dienst: dhr. W. Sleijster

Zondag 24 november Laatste Zondag

10.00 uur

ds. H. Evers Ouderling van dienst: dhr. J. Bouwhuis

Koffiedrinken op 10 en 24 november

Eind- of doelcollectes Zondag

3 november

Zending/GZB

Woensdag

6 november

Kerk in Actie

Zondag

10 november

WIJKKAS

Zondag

17 november

Jeugddiaconaat

Zondag

24 november

Zwolse migrantenkerken

1


Kindernevendienst Geen kopij ontvangen

Oppasdienst: Zondag

3 november

Miranda Mateboer, Mark Denekamp en Mark Visscher

Zondag

10 november

Evelina Bijleveld, Sanne Bijleveld en Anke Visscher

Zondag

17 november

Erik en Ellen Lindeboom, Mirjam van Dijk en Josina Balke

Zondag

24 november

Deniese Reins, Niels Winkler en Elisabeth Steenbergen

Ter overdenking: Leven door de Geest U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:15) Als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt hoe hij over het geloof denkt dan heb je grote kans dat dit wordt betiteld als beknottend. Alleen maar regels. Een inperking van onze vrijheid. De vraag die dat dan weer oproept, is wat vrijheid precies is. De hedendaagse mens beschouwt vrijheid vaak als de mogelijkheid om eigen morele maatstaven te bepalen. Ieder mens moet voor zichzelf uitmaken wat goed of kwaad is. Met alle gevolgen van dien. Vandalisme, zinloos geweld, gebrek aan respect, hebzucht enz. Het zijn allemaal voorbeelden dat dit in het groot of in het klein fout kan gaan. In de opvoeding zien we hoe het werkt. Om je kinderen vooruit te helpen, om te zorgen dat ze overleven, moet je grenzen stellen. Je leert een kind uitkijken op straat. Leert de omgang met andere mensen. Dat stelen niet hoort. Jokken niet kan. Een vader die houdt van zijn kind zal grenzen stellen. God is ook zo’n Vader. Hij stelt grenzen. Hij heeft richtlijnen voor het leven. Niet om ons te beknotten, maar om er voor te zorgen dat we niet in de valkuilen van het leven stappen. Niet verslaafd raken aan macht, aan geld, aan …. wat jouw gedachten gevangen houden. Zonder die grenzen of richtlijnen zal het in het groot of in het klein fout gaan. God geeft ons zijn Geest om juist in vrijheid te kunnen leven. Hij heeft ons door het bloed van Jezus Christus gered, zoals het bloed op de deurposten het volk Israël hebben gered op de avond voor de uittocht. God redt ons door de diepe van de zee heen. Een zee waar we anders zo maar in om kunnen komen. God wil onze Vader zijn. En door de Heilige Geest kunnen wij ook werkelijk zijn kinderen zijn. Waarom heeft de Wet van Mozes dan afgedaan? Nee. Integendeel. Het is juist de Wet van God die ons helpt niet opnieuw slaaf te worden van onze eigen verlangens. Juist in een relatie waar alles draait om liefde begrijpt ieder mens dat dit ten koste gaat van autonomie. Van het zelf kunnen bepalen wat goed of fout is. In een gezonde relatie is sprake van wederzijdse, onzelfzuchtige liefde en wederzijds verlies van onafhankelijkheid. Het geloof is ook zo’n liefdesrelatie. De hedendaagse mens wil onafhankelijk zijn. De hedendaagse christen weet zich afhankelijk. Afhankelijk van een God die liefde is. Een God die onze Vader wil zijn. En door de Geest mogen we Hem ‘Abba, papa’ noemen. Ds. Ruilof van Putten

2


Bij de kerkdiensten – ds. H. Evers: In de maand november staan we stil bij Gods zorg voor armen, zieken, weduwen en wezen en ieder die hulp goed kan gebruiken. Het accent op diaconaal, dienend gemeentezijn. Jezus zegt: “De Geest van de HERE rust op Mij om aan armen het goede nieuws te brengen, …Lucas 4: 17-18 . We volgen de Bijbelvertellingen van de kindernevendienst. Die gaan over de profeet Elisa, Thema deze maand: Dienstbaar als Elisa. 3 november is onze jaarlijkse oogstdienst. Het belooft een feestelijke dienst te worden. ’s Morgens zullen er weer fruitbakjes bezorgd worden. We zijn dankbaar voor ons dagelijks voedsel en wij willen onze dankbaarheid mede uiten door fruitbakjes te bezorgen bij zieken in de gemeente. De diakenen zetten zich in het bijzonder hiervoor in, maar het is een prachtige uiting van heel de gemeente, want u kunt zaterdag 2 november fruit naar de kerk brengen! Thema van de preek: De profeet Elisa helpt een weduwe, 2 Koningen 4 19.00 uur Bijbel& Kunst, Het paradijs door Marc Chagall. Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Het is een mooie dag om thuis ook extra aandacht aan te geven, bijvoorbeeld door iemand te eten te vragen. Wij houden in de kerk een dankdienst vanaf 19.30 uur. Thema: Danken we de HERE God? Daarna begint om 20.15 aansluitend de gemeenteavond. Thema: de toekomst van de kerk. Aan het eind is er gelegenheid voor de rondvraag. 10 nov. Is er een kinderdienst voor alle kinderen van de kerk en in de wijk. Thema: Dankbaar! Lucas 17: 11-19 19.00 Open Deurdienst, ds. van Putten 17 nov. Heilig Avondmaal aan tafel. 2 Koningen 4: 38-41 Is het eten bitter? 24 nov. De laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken hen die overleden zijn, hun namen worden in het midden van de gemeente genoemd. Familie krijgt aan het einde een witte steen mee ter gedachtenis. Wij leven mee met…. Mevr. van der Vijgh, zij is opgenomen in het ziekenhuis en zal vervolgens moeten revalideren. Het is onwaarschijnlijk dat zij daarna weer thuis kan wonen. Dit is heel ingrijpend voor de familie. We wensen dhr. en mevr. van der Vijgh veel troost en sterkte toe, adres: Meppelerdiep 102. Abigaïl Beumer-Rahajaan, Steenhouwerstraat 17 kreeg vlak voor de herfstvakantie te maken met trombose in haar been. Plotseling ziekenhuisbezoek was nodig. Ze was al snel weer thuis, maar toch was het schrikken. We bidden het hele gezin Gods bijzondere kracht en troost toe. We denken aan Hette Reitsma. Het baby’tje is nu twee maanden en mocht begin oktober thuiskomen. Hij wacht op een operatie die mogelijk plaatsvindt in december, als hij vier maanden oud is. Zijn ouders hebben gevraagd of hij gezien zijn conditie en de te verwachten operatie tussentijds gedoopt mag worden. De kerkenraad heeft daarom besloten een extra doopdienst te houden op 27 oktober. We denken aan Trudy Scheper en haar gezin. De ziekte van Trudy gaat langzaam maar zeker door. Zij heeft enkele grote tumoren die steeds meer gaan drukken tegen vitale organen. Er staat een operatie gepland in december. De chirurg zal proberen de tumoren enigszins te verwijderen om zo de klachten te laten afnemen. Het zal een gecompliceerde ingreep zijn. Wij bidden voor Trudy, Wim en de kinderen Simon en Lucas. Ook zoeken we naar manieren om als gemeente Trudy en Wim te ondersteunen, zowel geestelijk als praktisch. Mevr. Stegenga is opgenomen geweest is het ziekenhuis met een plotselinge gevaarlijke bloeding in haar slokdarm. Zij is weer thuis gekomen, maar haar gezondheid is kwetsbaar. Heel veel sterkte toegebeden ook voor haar man, ds. Stegenga. Corina Kleinlugtenbeld-Alblas wacht op een operatie. Wij wensen haar en haar gezin veel sterkte en beterschap toe. We leven mee met Liesbeth Kaajan, Anton Simmelink, die gelukkig opknapt van de zware kuur van de zomer, dhr. Jasper. We bidden ook voor de kring van geliefden om zieken heen. 3


Wij denken aan onze jongeren. Wij bidden voor de kinderen, voor hun opgroeien en ontwikkelen, voor de gezinnen en de school, maar vooral dat zij de Here God in hun leven mogen vinden en Jezus gaan volgen. We denken ook aan de ouderen, die vaak met heel weinig mensen over het geloof kunnen We leven mee met de groep uit de gemeente die naar Afrika gaan, Afrika 2007. We zijn benieuwd hoe het hen vergaat en verwachten hen eerdaags weer terug. Overleden Op 27 september 2013 is mevr. Gerrie Wensink – van Veen overleden in de leeftijd van 68 jaar. Zij woonde met haar man aan de Biesbosch 27. Zij had een zwakke gezondheid. Hoewel zij van huis uit niet met het christelijke geloof in opgegroeid, is zij later met het geloof in aanraking gekomen. Zij kwam met grote interesse en trouw naar de vrouwenkoffieochtenden op woensdag in de kerk. Bij de uitvaart op vrijdag 4 oktober hebben we gelezen psalm 23, de HEER is mijn Herder. We bidden dhr. Wensink en de kinderen de troost en de nabijheid toe van de HERE God. Eet- en praatclub 18-22 jaar: geloof en wetenschap 2 november, 19.00 uur eet- en praatclub bij Daniël. Thema is “geloof en wetenschap”. Lucas bereidt het thema voor. Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kun je gelovig zijn, christen zijn en tegelijk wetenschapper? Ja, dat kan prima! De wetenschap richt zich vooral op meetbare fysische feiten. Wat meetbaar is kun je bewijzen. In het wetenschappelijke debat wordt vaak gesuggereerd dat alleen hetgeen je kunt bewijzen ook werkelijk bestaat. Maar dit versmalt de werkelijk wel zeer. De fysische wetenschap doet daarom niet volledig recht aan de werkelijkheid zoals wij die ervaren. De wetenschap kan niet alles verklaren en toch bestaat er veel meer dan te bewijzen is. Er bestaan ook gedachten, bewustzijn, waarden enz, ook al kun je die niet identificeren met fysische feiten. Daarom is geloof en wetenschap juist heel goed te verenigen. Eet-en praatclub 16-18 jaar Op 3 november gaat een nieuwe eetclub van start. Vind je het leuk om samen te eten en gezellig te praten over je hobby’s, vrienden, school en geloof met andere jongeren van de kerk, kom dan naar de brunch op 3 november bij Elisabeth en Judith Steenbergen. Onderling contact en samen eten is heel belangrijk, zeker met jongeren van je eigen leeftijd. Deze groep ziet elkaar op de catechisatie, maar het is leuk om soms thuis met elkaar te eten. We spreken zo’n 3x per jaar af. Hulp en gastvrijheid van de ouders kunnen we goed gebruiken. Wilt u ook een keer uw huis en eettafel beschikbaat stellen? Annemarie Remmink is er als begeleiding. Iedereen van 16-18 jaar is welkom, ook als je niet op de catechisatie zit. 3 november ben je welkom voor de brunch bij Elisabeth en Judith Steenbergen, Wielingen 1, tel: 4545788 Eet- en praatclub 25-35 jaar In de Sionskerk zijn een heel aantal jeugdig-volwassenen tussen de 25-35 jaar. Er komen ook nieuwe leden uit die leeftijd erbij. Fijn! Het lijkt me leuk om jullie uit te nodigen voor een maaltijd aan de keukentafel in de pastorie, Boomkensdiep 14. Ik denk dat sommigen van jullie elkaar wel kennen, maar lang niet iedereen kent elkaar. Ik denk ook dat iedereen druk is en weinig tijd heeft... maar.. eten moeten we allemaal. Dus: voorstel: we eten samen op donderdag 14 november van 18.30-20.15 uur. Ik hoop dat je komt. Als we het leuk vinden kunnen we voor de toekomst nog een paar keer afspreken om zo het onderlinge contact op de bouwen, b.v. 3x per jaar, maar misschien hebben jullie betere ideeën. 4


Doel is kennismaking, onderling contact opbouwen, samen eten en gesprek over ons leven en het geloof. vriendelijke groeten, ds. Hélène Evers p.s. wel opgeven voor het eten... Kennismaking nieuwe leden: 3 november Wij zijn blij met nieuwe leden! Fijn dat u zich aansluit bij onze gemeente en we hopen dat u zich snel thuis mag voelen. Er is een speciale informatiemap beschikbaar om een beetje wegwijs te worden. Na de dienst van zondag 3 november er een kennismakingsbijeenkomst is met nieuwe leden en belangstellenden. U bent in de gelegenheid om elkaar en leden van de kerkenraad te ontmoeten. We zien u graag! Kinderlied van de maand In November zingen we het lied: Kom aan boord. Heel prachtig en ook ontroerend lied dat past binnen het diaconale thema van november. Catechisatie De catechisatie begint voor de jeugd van 15-20 jaar op woensdag 30 oktober van 18.3019.30 in de Sionskerk. Wilt u er met uw kinderen over spreken en aanmoedigen aan de lessen deel te nemen! Belijdeniscatechisatie In januari begint de speciale belijdeniscatechisatie die voorbereid op het belijden van je geloof in het midden van de gemeente op Palmpasen. Wil jij of u belijdenis doen van het geloof of lid van de kerk willen worden door de doop? Hiervoor is speciaal deze belijdeniscatechisatie van 7 avonden. Data in 2014: dinsdag 28 jan, 4 en 18febr, 4, 18 en 25 maart en 1april van 20.15-21.30 uur. Opgeven: ds. H. Evers, tel: 4550650 Gemeenteavond Woensdag 6 november Na de kerkdienst op woensdag 6 november houden we onze jaarlijkse gemeenteavond vanaf 20.15 uur. We horen van ontkerkelijking in Nederland. Steeds minder mensen gaan naar de kerk, er worden kerken gesloten en verkocht of afgebroken. Er zijn enkele groeigemeenten in Nederland, gelukkig maar. Veelal gaan daar leden van andere kerken naar toe. De hoofdlijn is echter dat het kerkelijk leven afneemt. Ook de Protestantse Kerk in Nederland heeft al jaren te maken met een ledendaling van 3% per jaar. Hoewel de Sionskerkgemeente redelijk stabiel blijft, in verhouding een kleine daling kent in ledenaantal en we telkens weer nieuwe leden mogen verwelkomen, waar we erg blij mee zijn, kunnen we onze ogen voor deze trend niet sluiten. In ieder geval wordt de PGZ, de Prot. Gem. Zwolle met bezuinigingen geconfronteerd Hierover willen we met elkaar spreken op de gemeenteavond. Hoe zien wij de toekomst van de Sionskerk? Is er over 10, 20 of 30 jaar nog een kerk in Zwolle-Noord? Zien we kansen voor de Sionskerk als een vitale gemeente? Hoe dan? Heeft u hier ideeën voor? Moeten we samenwerken met andere wijkgemeenten of met andere kerkgenootschappen? Wat verwachten wij ervan? Kunnen we zelf meer financiën opbrengen? Al dit soort vragen staan centraal op de gemeenteavond. Vitale ouderen-middagen Zoals u weet is er elke laatste woensdag van de maand een speciale middag voor vitale ouderen uit de Sionskerk. Voelt u zich vitaal en bent u senior, dan is deze middag vol ontmoeting en interessante onderwerpen echt iets voor u. Billy Graham, een krasse oudere van 93 jaar, moedigt ouderen in zijn boek Bijna Thuis aan om als ouderen actief te zijn en vol betekenis voor jongeren. Maak van de ouden-jaren gouden-jaren! De ouderenmiddagen worden mogelijk door de inzet van de vitale-ouderen-commissie. Deze commissie organiseert naast de woensdagmiddagen ook de kerst- en paasviering en de seniorenreis in het voorjaar. Deze groep van 5 actieve ouderen kan versterking gebruiken! We zoeken een extra bestuurslid voor hand en spandiensten, het klaarzetten van tafels e.d. en we zoeken een 5


extra lid voor het houden van de openingen, de meditatie, het uitzoeken van enkele liederen. Meld u zich aan! Nieuw: Vrouwen-groeigroep 30-40-50-ers Dag vrouwen! Vaak zijn we druk met werk en/of gezin en hebben weinig tijd over. In de gemeente merken we dat hierdoor vrouwen weinig toe komen aan onderling contact. Wel hebben we behoefte aan meeleven en contact om ons leven, onze zorgen en vreugde met elkaar te delen. Daarom een nieuw initiatief: de vrouwen-ochtend-groei-groep. We denken aan een koffiemorgen thuis op een dinsdag 1x in de maand. Doel is ontmoeting, gesprek over ons leven en het geloof. Leeftijd: de 30-40-50-ers. We gebruiken het materiaal van het Evangelisch Werkverband “Leven uit de Geest” als leidraad. Als je wel graag wilt komen, maar niet op dinsdag kunt, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden. Op woensdagmorgen is er de koffiemorgen in de kerk. Op andere morgens kunnen we ook een extra groep organiseren, dus reageer in ieder geval! predikantsionskerk@live.nl of 4550650 De eerste keer is dinsdag 12 november van 9.30-11.15 uur bij Trudy Scheper, Noord 26. Geef je op! Blokoverleg 12 november Belangrijk voor de gemeente is een goed pastoraat. Om pastorale zorg goed af te stemmen houden we voor alle ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers en bezoekdames weer een blokoverleg op dinsdagavond 12 november in de Sionskerk om 20.30 uur. Graag de bezoeklijsten inleveren. Gebedslunch: 18 november Op maandag 18 november is er weer de gebedslunch van 12.00-13.00 in de consistorie. We nemen zelf brood mee en eten zo eerst samen en daarna bidden we voor de wereld, de kerk, Israël, zieken, de gemeente. Managerscursus: 18 november, We zijn welkom op het kantoor van Métier in Berkum. Ingobert Veen van Métier gaat met ons spreken over welke eigenschappen je hebt, welke gaven je hebt gekregen en hoe goed je kunt samenwerken of waarom je niet kunt samenwerken. Welke gaven zijn er nodig voor een goed team, voor goed leiderschap. Ieder die leiding geeft in een bedrijf is welkom. We hopen elkaar zo als christenen te bemoedigen. Heb je belangstelling, je bent van harte welkom! Graag opgeven. Info: ds. H. Evers, tel: 455 0650. 18 november, 19.00 bij Métier, Zwolle 19 november : Studiekring: Geloven met heel je verstand?! In oktober bespraken we de realiteit van de opstanding van Jezus Christus. Hoe belangrijk is de opstanding voor het christelijk geloof? Keller laat ziet dat het hét centrale thema is. Voor de mensen toen was net zo onwaarschijnlijk als voor ons en toch is het de kern van de boodschap van de apostelen en de getuigen geworden. Zowel voor het Joodse denken als het Griekse denken was het een onmogelijke optie. Maar God laat door de opstanding van Jezus Christus zien dat Hij sterker is dan de dood en dat Hij ook onze natuurwetten kan doorbreken, zoals Hij trouwens al zo vaak heeft gedaan, zowel met en in de schepping, als ook wat Hij belooft te doen met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De laatste bijeenkomst van de Tim Keller- studiekring is op 19 november. We bespreken de laatste twee hoofdstukken van het boek: 7 en 14 van “In alle redelijkheid”, Christelijk geloof voor welwillende sceptici. In januari start een nieuwe studiekring over de Heidelbergse Catechismus. Sionskerk, 20.30-22.00 uur. Aanmelden: fam. Smelt, telefoon 454 80 93 De Heidelbergse Catechismus bestaat 450 jaar. Het is eeuwenlang het leerboek van de kerk geweest . In eenvoudige en heldere vragen en antwoorden komen alle hoofdzaken van het Christelijk geloof aan de orde. Dinsdagavond vanaf 2014 beginnen we: 6


Data: de tweede dinsdag van de maand: 14 jan, 11 febr, 11 mrt, 8 april, 13 mei, 10 juni, Sionskerk 20.30 uur Aanmelden: predikantsionskerk@live.nl of 4550650 Diaconaal gemeentezijn De diaconie helpt ons als gemeente in het omzien naar zieken, armen, zwakken en rouwenden, ver weg en dichtbij. De diaconie is ver weg actief. We leven mee met de groep die nu in Afrika is, in Zambia. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en we bidden voor hen. We verwachten hen eind oktober weer thuis. De diakenen helpen ook dichtbij. U kunt weer meedoen met de jaarlijkse fruitbakjesactie op 3 november. Zie mededelingen in dit blad. Fruitbakjes worden bij zieken gebracht om hen te bemoedigen met een blijk van medeleven vanuit de gemeente. Ook operatie Schoenendoos wordt in november georganiseerd. U kunt een schoenendoos vullen voor een kind ver weg dat arm is. Folders hiervoor worden uitgedeeld. Vorig jaar gingen meer dan honderd schoenendoos weg! De diakenen vervullen hun taak vanuit de Avondmaalstafel. Er zijn 7 diakenen nodig voor al deze taken. Vacatures: drie diakenen treden af: Gonnie Last, Erik Kleinluchtenbelt en Gerard Wittenaar. We zoeken dus drie nieuwe diakenen. Eén gemeentelid heeft zich bereid verklaard: mevr. Alieke Timmerman. Heel fijn! Wie meldt zich nog meer? Missionair gemeentezijn De gemeente wil een gastvrije en laagdrempelige gemeente zijn. Wil openstaan om zo mensen met het christelijk geloof in aanraking te brengen. Een aantal dingen zijn hierbij belangrijk: Allereerst dat u zelf vriendelijk en gastvrij bent. Dat u mensen uitnodigt, meeneemt, dat u zelf getuige bent van Jezus Christus. Een leesbare brief van Christus, een aangename geur, zo beschrijft Paulus christenen. De website is hiervoor belangrijk. Dat informatie over de gemeente, de locatie, de inhoud, adressen, personen en activiteiten makkelijk te vinden zijn.Heel bijzonder dat de vernieuwde website op 3 november beschikbaar is. Er is heel veel werk verzet, echt geweldig! De werkgroep missionair-gemeentezijn houdt zich met deze vragen bezig. Op 8 oktober was er een interessante avond hierover in Wezep. Hoe kan de kerkdienst missionair zijn? Dit begint al met de vriendelijke verwelkoming op de parkeerplaats, de gastheer/vrouw in de hal, de muziek, begrijpelijke taal, de preek: heldere uitleg van de Bijbel voor het leven van de mens van vandaag, de koffie na de dienst, de website, de bloemen enz. Elk onderdeel is besproken. We gaan het 11 november verder uitwerken. Wilt u lid worden van deze werkgroep: meld u aan. Zaterdag 14 december wordt er in wijkcentrum De Bolder een kerstmarkt gehouden. Het is een goede gelegenheid om zo in de wijk als Sionskerkgemeente te presenteren en mensen uit te nodigen voor de Kerstdiensten. Wilt u meehelpen door 2 uur op die zaterdag achter de stand te staan, het ochtenddeel of het middagdeel. Opgeven graag bij Monica Vijfvinkel 4550250 Bries Bries is de naam van een blad namens de landelijke kerk. Het blad is er ter ondersteuning van het missionair gemeentezijn in de hoop op een frisse bries. U herinnert zich misschien wel de fotograaf die tijdens de slotdienst in juni zo druk aan het foto’s nemen was. Hij was namens het blad Bries aan het werk. In dit blad wordt onze gemeente besproken. Is onze gemeente eigenlijk wel missionair? Wij zijn langs de ‘missionaire meetlat’ gelegd. Hoe schat u onze gemeente in? Het resultaat leest u in het blad Bries van oktober 2013. We hebben extra exemplaren besteld. Dus, lezen maar! 7


Kerkenraad: Nieuwe ambtsdragers Nieuwe ambtsdragers zijn nodig. Er treden in het begin van elk kalanderjaar ouderlingen en diakenen en kerkrentmeesters af, en daarom zijn er ook elk jaar nieuwe kerkenraadsleden nodig. Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak de stoffelijke, financiële en vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente te behartigen. Zo zorgen zij b.v. voor praktische zaken als het gebouw en de inrichting van de kerk. U weet dat wij al lang op nieuwe vloerbedekking wachten. In juni, bij de uitslag van de talenten-jacht, mocht ik u vertellen dat een gemeentelid met zijn ‘talent’ naar een tapijtfabriek is gegaan. Hij vroeg aan de fabrikant of het mogelijk was om voor (gratis) vloerbedekking in de Sionskerk te zorgen. Het antwoord was ja! Heel bijzonder! De kerkrentmeesters zijn er druk mee deze vloerbedekking te gaan leggen en tevens wat schilderwerk in de kerkzaal te laten plaatsvinden, mede door de inzet van vele vrijwilligers! U ziet hoe goed en praktisch werk zij verrichten. Vacatures: Drie kerkrentmeesters treden af: Henk Kaajan ( penningmeester van de wijkkas) Harry van Dijk , ouderling-kerkrentmeester Herman Aaldenberg, secretaris Inmiddels is de functie van Henk Kaajan overgenomen door dhr. Boy Huffenreuter. Voor de vacature van Harry van Dijk heeft dhr. Ben Vreman zich beschikbaar gesteld. Heel fijn! Nu alleen nog de laatste vacature: die van secretaris. Wie? Ouderlingen Het pastorale omzien naar elkaar wordt mede verzorgd door de ouderlingen in samenwerking met de pastoraal-medewerkers. Het is heel belangrijk werk. Er zijn de volgende vacatures: Om speciaal aandacht te hebben voor de jong volwassenen zoeken we een ouderling/pastoraal medewerker voor alle 18-30 jarigen. Om hen te bezoeken, welkom te heten in de gemeente, contact met hen te onderhouden. Wie is hiervoor geschikt? Wij hopen op uw reactie! 1 wijkouderlingen in Blok-Oost 1 wijkouderling in Holtenbroek 1 wijkouderling in Midden 1 wijkouderling voor blok-Noord 1 ouderling Vorming & Toerusting om het contact te onderhouden tussen leiders van groeigroepen, gebedskringen en cursussen en ook om ondersteuning te bieden aan heel het werk van gemeenteopbouw. Een witte steen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar Elk jaar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 24 november, lezen wij in het midden van de gemeente de namen van hen die uit ons midden zijn gestorven in het afgelopen jaar. Dit jaar willen we ook een tastbaar symbool meegeven aan de nabestaanden. Er is voor iedere overledenen een witte steen en een kaartje erbij met de naam erop. In de Bijbel lezen we vaak dat ter herinnering van een gebeurtenis een stenen monument ter markering werd geplaatst. Zo plaatste Jacob een steen op de plaats waar hij de HERE heeft ontmoet en noemde die plaats Beth-El, huis van God. Genesis 28:18 en 19. Zo plaatsen de Israëlieten een steen als teken van de hulp van God en noemde de steen: Eben-Haëzer: tot hier toe heeft de HERE ons geholpen. I Samuël 7: 12.

8


De Joodse traditie gebruikt bij het herinneren van de doden geen bloemen, maar stenen. Als een graf wordt bezocht, dan wordt daar als teken van het bezoek, als teken van de gedachtenis een steentje achtergelaten. In het Bijbelboek Openbaring lezen we opnieuw van een steen: “Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. Openbaring 2: 17 Na afloop van de dienst kunnen de nabestaanden een witte steen mee naar huis nemen. Ook het bijbehorende kaartje met de naam kan meegenomen worden. De nabestaanden worden begin november voor deze dienst uitgenodigd door een persoonlijke brief. Hierin staat ook vermeld dat er voor hen een steen is in de kerk, die na afloop meegenomen kan worden. December geschenkenmaand Een mooi cadeau om te geven is een boek over het geloof. Er zijn veel prachtige boeken en u kent vast wel iemand die weinig weet van het christelijk geloof, of iemand die het moeilijk vindt om te geloven of iemand die wel een bemoediging kan gebruiken. Een paar titels:  “Dit is geen verdediging” door Francis Spufford. Een zeer vlot geschreven boek, soms ook grappig, van een christen die wil laten zien dat het christelijk geloof veel emotionele diepgang heeft.  “God bewijzen” door Stefan Paas, een meer rationeel en duidelijk boek met veel voetnoten.  “Goed werk”, ons werk en Gods plan voor de wereld, door Tim Keller  “Bijna Thuis” door Billy Graham, een bemoedigend boek voor ouderen. Een hartelijke groet van huis tot huis, ds. H. Evers

Bij de kerkdiensten – ds. R. van Putten: Jongerenpastoraat – Wie doet er mee? Een jaar geleden zijn we in de Sionskerk gestart met ‘joppers’. Een jopper is iemand die meehelpt in het jongerenpastoraat. Wat we van deze gemeenteleden vragen is om voor één of meerdere kinderen of jongeren van onze gemeente te bidden. Specifiek oog te hebben voor deze jongeren. Ze te begroeten. Een kaartje te sturen als ze jarig zijn of eindexamen doen. Kortom: omzien naar een kind of jongere. Ze laten ervaren dat ze er mogen zijn. Niet ingewikkeld, maar eenvoudig. Bent u beschikbaar? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op via j.p.sionskerkzwolle@gmail.com of bij de coördinator Margreet Roebersen via 038-3377183. De dienst van november In de morgendienst van 17 november a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Altijd weer een bijzonder moment voor de gemeente. Met elkaar proeven we aan brood en wijn. De oudste kinderen van de kindernevendienst kijken ook mee. Misschien vragen ze u wel hoe het smaakt. Zuur? Zoet? Bitter? Bij het Avondmaal lezen we 2 Koningen 4 vers 38-41. Dat gaat ook over een maaltijd. Die was bitter. Maar door Elisa veranderde dat. Hoe kon dat? En wat betekent dat? De betekenis van het nieuwe logo De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe website. Daar heeft u in deze Driehoek meer over kunnen lezen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nieuw logo. In dit nieuwe logo zijn een duif en een kruis zichtbaar. Tekenen van de Heilige Geest en het lijden en sterven van Jezus 9


Christus. Kernbegrippen van ons geloof. Het is zo vorm gegeven dat er ook twee open armen zijn. Als gemeente willen we open staan voor mensen. Verschillende mensen. Ieder met zijn eigen levensverhaal, zijn eigen huidskleur, zijn eigen verleden. Die grote verscheidenheid wordt gesymboliseerd door een veelkleurig pad. Zo krijgt de Sionskerk kleur. Vanuit de liefde van God. Ontmoeting met ouders in december Graag willen we alle ouders en andere betrokkenen bij het jeugdwerk attenderen op de ontmoeting van 8 december a.s. na de jeugddienst. Met elkaar blikken we kort terug op de start van alle activiteiten en vooruit naar de plannen voor de rest van het jaar. Een hartelijke groet vanuit ’t Harde, Ds Ruilof van Putten dsruilof@kpnmail.nl of 06-34069041

Agenda 2 november: 19.00 uur eet- en praatclub 18-22 jaar bij Daniël: geloof en wetenschap 3 november: nieuwe website !!! 3 november: kennismaking nieuwe gemeenteleden en belangstellenden met kerkenraadsleden 3 november: 12.00 brunch eet- en praatclub 16-18 jaar, fam Steenbergen, Wielingen 1 4 november: 20.00 uur Kleine Kerkenraad 6 november: 19.00 uur Dankdag voor gewas en arbeid 20.15 uur, gemeenteavond 11 november: groothuisbezoek ouderen, Rijnlaan 172, o.l.v. ds. H. Evers 15.00-16.30 uur 11 november: werkgroep missionair gemeentezijn, 20.30 uur 12 november: 9.30 vrouwen-ochtend-groeigroep, Noord 26 12 november: 20.30 uur Blokoverleg 14 november: 18.30 uur eet- en praatclub 25-35 jaar, Boomkensdiep 14, geloof en leven 18 november: 12.00-13.00 gebedslunch 18 november: 19.00 uur manager cursus, eten en gesprek bij Métier 19 november: studiekring, Tim Keller: geloven met je verstand?! 20.30 22 november: groothuisbezoek in De Boeier, o.l.v. ds. H. Evers , 19.00-20.00 uur 24 november: een witte steen 25 november: 15.30-18.00 uur – breng- en haalmoment Verjaardagsfonds 26 november: groothuisbezoek, fam. Smit, Eelderdiep 15, o.l.v. ds. R. van Putten, 20.15

Koffiemorgen 50+groep voor vrouwen. Op woensdag 13 november a.s. is er weer een koffiemorgen voor de 50+groep voor vrouwen. Vanaf 9.30 uur staat er een kopje koffie of thee voor u klaar en praten we elkaar even bij. Om 10 uur gaan we in gesprek aan de hand van een Bijbels thema. Om ongeveer 11.15 uur besluiten we deze koffiemorgen. Een hartelijk groet en tot ziens, Anne-Marie Alblas.

10


Boekenmarkt 1 november 2013 Het is zover op vrijdag 1 november hebben we weer onze jaarlijkse boekenmarkt van 18.00 uur tot 20.00 uur. Naast boeken zullen ook geluidsdragers (cd´s, dvd´s, lp´s, muziekcassettes worden aangeboden. Hebt u nog boeken of geluidsdragers over dan kunt u die op twee dagen afleveren bij de Sionskerk. Op donderdag 24 oktober tussen 18.00 - 20.00 uur of op zaterdag 26 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur Uiteraard zijn we op zoek naar complete boeken. Wilt u de boeken aanleveren bij voorkeur in een bananendoos !!! Bent u zelf niet in de gelegenheid om het te brengen kunt u bellen met

Theo Lamers tel. 7 852 021 dan halen we het bij u op. Namens de activiteitencommissie P.s. Hebt u nu al boeken die in de weg staan kunt u kontact opnemen met Theo Lamers tel. 7 852 021

OPROEP: Wie wil de commissie helpen met het sorteren en klaarzetten van de boeken op vrijdag 1 november tussen 09.00 uur en 13.00 uur?? U kunt zich (aan) melden bij Bert Kremer telnr. 4540304

Uit een boek leert men altijd wat; al was het alleen maar, dat men beter een ander had kunnen kopen - Chr. G. van Buuren.

Open Deur Dienst Zondag 13 oktober jl.: Sionskerk - Buiten : donker, nat en regen, heel veel regen 18.45 uur - Binnen: het orgel speelt, warmte, klanken, gezang De 1e open deur dienst van een nieuw seizoen begint. Een sfeervolle opening met ds. Hélène, Godiva en Gert. Fijne liederen, mooie woorden, even op adem komen, men bezint. Het is duidelijk: een nieuwe hemel en aarde komen eraan, je verlangt naar dat mooie stukje nieuw paradijs, zoals het hert verlangt naar water; je zou er zo naar toe willen gaan. "Maar" 80 bezoekers, toch was het het organiseren weer de moeite waard. Mensen, laat u niet weerhouden: regen, kou, donker, voel u niet bezwaard. Binnen is het warm en krijgt u zoveel mee! Herinneringen, gedachten, klanken, waar u een poos op kunt teren, net zoals bijvoorbeeld een strandwandeling langs de zee. 11


Als slot geef ik u mooie woorden mee van het gedicht, voorgelezen op deze avond. Aansluitend op het thema - Openbaring 21; je hoort de belofte van God - als een verbond uit zijn mond. Er komt een nieuwe hemel, Dat heeft ons God beloofd. Hij schept een nieuwe aarde Voor elk die Hem gelooft. Een gouden stad daalt neder, Een stad versierd als bruid. En al die kinderen Gods zijn Die wandelen in en uit. Daar zal geen dood meer wezen, Geen ziekte, rouw of traan, En al Gods vrij gekochte Mogen daar binnen gaan. Daar zal ik hen ontmoeten Die mij zijn vóórgegaan En voor altijd tezamen Daar in Gods glorie staan! Daar is voor mij een plaats bereid En ’t leven tot in eeuwigheid. Voor de volgende dienst op 10 november as. verwachten wij u om kwart voor zeven. Dan gaan we "Een Nieuw Lied" uit Oldebroek en ds. Ruilof beleven. Wim Magré, dirigent én musicus zal de piano en het orgel laten juichen in onze kerk; als u dan na de dienst - een uurtje later - tevreden en blij naar huis gaat, denkt u maar 1 ding: dit is Gods werk! Een hartelijke groet van Els Kamphof

Hallo cluppers, Wij nodigen jou uit voor die geweldig leuke clubavonden in de Sionskerk, er is om de week club voor jou. We gaan weer hele leuke dingen doen. Wat, dat is nog een verrassing kom maar kijken, o ja, vergeet niet het spannende kampweekend in september 2014. De eerste clubavond op vrijdag 1 november van 18.30 uur tot 19.45 uur in het jeugdhonk van de Sionskerk, dit jaar zijn ook op de volgende datums clubavond: 15 november, 29 november, 13 december (dan is de kerstvakantie), en 10 januari de eerste keer van het nieuwe jaar verder staat onder deze brief alle datums. Zit je in groep 3 t/m groep 8 dan is dit de leukste avond van de week voor jou, kom een keer kijken en neem je vrienden en vriendinnen, buurtjes mee hoe meer kinderen hoe gezelliger. We beginnen met een liedje te zingen daarna een verhaal uit de Bijbel en dan ja, dat vertellen we nog niet maar het is altijd heel gezellig, vraag het maar aan de kinderen die er al eens zijn geweest. Zien we je op: 1—15—29 November, 13 December (en dan is het kerstvakantie), 10 – 24 Januari, 7 Februari (en dan is het voorjaarsvakantie), 7—21 Maart, 4 – 18 April, schrijf deze datums vast op de kalender. Wij zullen er zijn, Groetjes van De clubleiding, Marc, Jan, Greet, Mark, Carolien, Lucky, Niels en Tine.

12


Seniorenmiddag 27 November 15.00 uur. Wij merken dat een jaar snel voorbij gaat. In November 2012 hebben wij op de bijeenkomst verteld over verschillende projecten die de Stichting Afrika 2007 Zwolle heeft gedaan en van plan is nog te ondernemen. Het is heel fijn dat wij nu opnieuw mogen vertellen over de vorderingen van het Koffie Was Station project in Rwanda en verslag te doen van het project dat in Zambia is gedaan. Misschien bent U benieuwd hoe zo'n project nu in zijn werk gaat en wat er werd bereikt? Dat zijn wij zelf zeker ook, omdat op moment van schrijven de groep van 12 mensen [waaronder 6 vanuit de Sionskerk] nog moet afreizen naar Zambia en niemand er al eerder is geweest. Wij laten ons verrassen, willen mooie foto`s maken en hopen die met U te delen. Van het Rwanda project hebben velen van U al iets gezien. In het afgelopen jaar is er heel veel vooruitgang geboekt en daar zijn prachtige beelden en verhalen van. De mensen daar, zijn helemaal enthousiast en hebben ons gevraagd, of wij de komende jaren nog meer voor hun gebied willen doen. Dan met name voor de plaatselijke kerk en aandacht voor de medische zorg daar. Woensdag 27 November vanaf 15.00 uur staat het te gebeuren. We zien uit naar de gezellige ontmoeting met elkaar en een interessante discussie over de dingen waar wij als Sionskerk ons betrokken bij voelen.

Verslag Kerkenraadsvergadering De kerkenraad heeft besloten om aan hoofdstuk 4 van het Beleidsplan van de Sionskerk 2012-2016 tekst toe te voegen. Dit hoofdstuk gaat over het Pastoraat, waarbij nu ook de onderwerpen ziekenzalving en bevrijdingspastoraat op schrift zijn gesteld. Uit het Beleidsplan van de PGZ blijkt dat de tekorten binnen de PGZ laten zien dat de huidige samenstelling van de wijkgemeenten in de toekomst niet kan blijven bestaan. Er zal meer samenwerking moeten plaatsvinden. Zowel de PGZ als de kleine kerkenraad zal in de komende tijd verkennende gesprekken gaan houden in het kader van samenwerking. Ook zal gekeken worden hoe wij kerk kunnen zijn en blijven in Zwolle-Noord. De aanvangstijd van de kerkdiensten was in de zomermaanden juni-juli-augustus om 9.30 u. Besloten is dat m.i.v. zomer 2014 dit gewijzigd zal worden in 10 uur. Alle ochtenddiensten zullen dus het hele jaar om 10 uur beginnen (uitzonderingen daargelaten). Op woensdag 6 november a.s. zal om 20.15 uur de gemeenteavond gehouden worden, na de Dankdienst voor gewas en arbeid die om 19.30 uur zal beginnen. U wordt voor beide van harte uitgenodigd om te komen. Het onderwerp van de gemeenteavond zal zijn: De ontwikkelingen van de PGZ en de toekomst van onze gemeente. Voor de Gedachtenisdienst van 24 november a.s. zullen nabestaanden van overleden gemeenteleden worden uitgenodigd. In het licht van de Joodse traditie zullen zij aan het einde van de dienst een witte steen meekrijgen als symbool, om thuis te bewaren of om op het graf te leggen. Ouderling Van den Berg is contactpersoon voor de ouderencommissie namens de kerkenraad. De kerkenraad is verheugd u te melden dat in januari 2014 mevr. A. Timmerman als diaken zal worden bevestigd en dhr. B. Vreman als kerkrentmeester. Er wordt nog gezocht naar meer ouderlingen, diakenen en een ouderling-kerkrentmeester. Namens de kerkenraad, Marjan en Janita Schuurman (notulisten) 13


Mededelingen van de wijkkerkrentmeesters 1. Stand Kerkbalans per 15 oktober 2013 Voor de Sionskerk gelden de volgende bedragen*: Toezeggingen € 121.652,04 Ontvangen op toezeggingen € 97.708,80 Extra ontvangen boven toezegging € 192,41 Ontvangen zonder toezegging € 3.445,45 Totaal ontvangen Nog te ontvangen

€ 101.346,66 € 23.943,24

*Bron: Kerkelijk Bureau

EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE. Indien u alsnog of extra (boven de toezegging) wilt bijdragen aan Kerkbalans dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 69.96.41.705 t.n.v. CVK Prot. Gemeente Zwolle o.v.v. gift Kerkbalans 2013. 2. Giften en collecte voor de wijkkas In de periode van 17 september t/m 14 oktober zijn giften bijgeschreven van € 10,-- € 15,-en € 50,--. In totaal dus € 75,--. De collecte voor de wijkkas op 8 september 2013 heeft € 334,82 opgebracht. Onze hartelijke dank daarvoor. Wilt u ook of extra bijdragen? Het nummer van de wijkgirorekening staat achter in dit blad vermeld onder ‘Adressen Sionskerk’. 3. Vacature We zijn blij dat dhr. Ben Vreman zich bereid heeft verklaard om de taakdelen van Harry van Dijk als ouderling/kerkrentmeester op zich te nemen. Voor het kerkrentmeesterschap is er nu nog één vacature. Het gaat om het taakdeel ‘secretariaat/verslaglegging’. Het zou mooi zijn als ook deze vacature binnenkort wordt vervuld. Belangstellenden voor deze functie nodigen wij uit om vrijblijvend contact op te nemen met Herman Aaldenberg (tel. 4539465) of met één van de andere kerkrentmeesters: Jan Denekamp (tel. 4551306), Harry van Dijk (tel. 4524768), Boy Huffenreuter (tel. 4447524) of Theo Lamers 7852021. 4. Werkzaamheden in de kerkzaal (vloerbedekking, schilderwerk en ringleiding) U weet vast nog wel dat, bij de bekendmaking van de uitslag van de talentenjacht, is medegedeeld dat een tapijtenbedrijf voor onze kerk gratis nieuwe vloerbedekking heeft toegezegd. Heel erg mooi natuurlijk en heel veel dank daarvoor, zowel aan het bedrijf (dat niet genoemd wenst te worden) als aan Marcel Knobbe die dit kado voor elkaar heeft gekregen. Vanwege de krappe financiële positie van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) konden tot nu toe geen gelden voor nieuwe vloerbedekking worden vrijgemaakt. Nu ons de vloerbedekking wordt geschonken, kan dit wel. Dit betekent echter niet dat er geen kosten worden gemaakt. Vloerbedekking krijgen is één, maar vloerbedekking leggen is twee. Ook geeft het leggen van de vloerbedekking gelegenheid om gelijktijdig andere werkzaamheden uit te voeren, namelijk het schilderen van de kerkzaal en het leggen van een nieuwe ringleiding. Nu we de nieuwe vloerbedekking kado krijgen, heeft de PGZ er in toegestemd dat de kerkzaal van een nieuw verflaagje wordt voorzien. 14


De nieuwe ringleiding kunnen we in eigen beheer aanbrengen. De kerkzaal opknappen kost veel geld. Van de Sionskerk wordt, naast een financiële bijdrage van € 3.000,--, ook de inzet van vrijwilligers verwacht. Bij het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden door vrijwilligers kunt u denken aan: verslepen van stoelen, reinigen van schilderwerk, schilderen (secuur werk), tapijt verwijderen en afvoeren, schoonmaken van de kerkzaal. Een mooie uitdaging vooral voor flexibele gemeenteleden die niet aan een vaste periode voor kerkenwerk gebonden willen zijn, maar wel mee willen werken aan een kortlopend project. Hier is uw kans om gezamenlijk de schouders te zetten onder een mooi project. VRIJWILLIGERS kunnen zich persoonlijk of telefonisch melden bij Harry van Dijk (0629864949) of bij Theo Lamers (tel. 06-43009509) of voor het schoonmaken van de kerkzaal bij Dolly Noordman (e-mail beheerdersionskerk@live.nl of tel. 4546437). U begrijpt dat aan de uitvoering van deze werkzaamheden organisatorisch nogal wat haken en ogen zitten. In de kerkenraadsvergadering is hierover gesproken. Op dit moment hebben we nog geen volledig tijdpad voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wel denken we dat zo mogelijk in week 48 (25 – 30 november) de nieuwe vloerbedekking wordt gelegd. Het kan zijn dat de kerkzaal op een zondag een andere aanblik zal geven dan u gewend bent. We hopen u tijdens de op 6 november te houden gemeenteavond nader te informeren en vragen te beantwoorden. Als u in de kosten voor het opknappen van de kerkzaal wilt bijdragen dan kan dat door een gift over te maken aan de wijkkas, onder vermelding van: bijdrage kosten kerkzaal. Het nummer van de wijkgirorekening staat achter in dit blad vermeld onder ‘Adressen Sionskerk’. Elke gift is meer dan welkom. Alvast onze dank daarvoor. We hopen dat deze informatie voor u voor dit moment voldoende is. NB. De vloerbedekking en de kleur van het schilderwerk worden op elkaar afgestemd en mede beoordeeld/uitgezocht in samenspraak met een aantal gemeenteleden. Uw wijkkerkrentmeesters

Collectemunten Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid bij de Sionskerk om van 18:00 – 19:00 uur collectemunten te kopen. Dit zijn de verkrijgbare collectemunten: € 0.20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00 - € 5,00 en € 10,00. Er kan zowel contant als met een machtiging tot eenmalige afschrijving van bank /girorekening worden betaald.

TOELICHTING EINDCOLLECTEN NOVEMBER 2013 In alle diensten wordt 3x gecollecteerd. De 1e collecte is bestemd voor de diaconie en de 2e collecte voor de Kerk. De 3e collecte is de doelcollecte. De bestemming hiervan verschilt per zondag. Zondag 3 november 2013: Zending/GZB Zending vormt een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie, omdat het belangrijk is dat mensen de bevrijdende kracht van het Evangelie ervaren. Ditmaal wordt steun gegeven aan de diaconie van de Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan(GKSBS) op Zuid-Sumatra. Vanuit het principe “wij zijn geroepen tot broederschap en om ons leven te delen in waardigheid met elkaar” wordt samenwerking gezocht met andere geloofsgemeenschappen op het eiland Sumatra, maar ook met de Protestantse Gemeente in Nederland. Uitgangspunt is dat diakenen niet alleen maar geven aan de armen, maar hen vooral helpen vanuit eigen kracht de armoede aan te pakken. 15


Kerk in Actie heeft Henriëtte Nieuwenhuis uitgezonden om de diaconie daar te helpen dit principe uit te dragen. Zij organiseert jongerenbijeenkomsten om hen hiervan bewust te maken. Met uw gift steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar de folders in de kerken. De Grote Kerkgemeente collecteert voor de GZB. Woensdag 6 november 2013 (Dankdag): Kerk in Actie Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Kerk in Actie heeft haar werk onderverdeeld in zes programma's: zending, werelddiaconaat, noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate, en diaconaat (in Nederland). Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van plaatselijke protestantse kerken in Nederland en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Er is altijd veel geld nodig voor de genoemde programmaonderdelen, waarom wij deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen. Zondag 10 november 2013: Wijkkas Vanuit de Centrale middelen ontvangen de wijkkassen 2% van de opbrengst van Kerkbalans. Daarnaast wordt er jaarlijks 6 x gecollecteerd voor de wijkkassen en wel op 2de zondag van de oneven maanden. Uit de wijkkas worden de financiële middelen verstrekt voor de meest directe wijk gebonden uitgaven. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de wijkbladen/brieven, bloemen in de kerk en vergaderkosten. Maar ook de diverse groepen als jeugdwerk, ouderenwerk, zondagschool en cursussen kunnen een bijdrage vanuit de wijkkas ontvangen. Kortom …een veelzijdig doel met directe raakvlakken met de gevers. Dus…van harte aanbevolen. Zondag 17 november 2013: Jeugddiaconaat Steeds meer jongeren voelen zich betrokken bij het diaconaat. Zij willen de kerk ‘handen en voeten’ geven en gaan aan de slag met allerlei projecten in binnen- en buitenland. Verder is het belangrijk dat jongeren bij de kerk betrokken zijn en zich daarbij betrokken voelen en weten. De diaconie wil voor hen het kerkenwerk zo laagdrempelig mogelijk houden en wil het ook voor ieder toegankelijk doen zijn. De diaconie wil jongeren graag stimuleren om zich in te zetten voor concrete diaconale projecten. Dus diaconaat voor en door jongeren. Zondag 24 november 2013: Zwolse migrantenkerken Door migratie zijn er in Nederland inmiddels vele migrantenkerken ontstaan. In Nederland zijn ruim 650.000 christenen lid van een dergelijke kerk. Ook in Zwolle bevindt zich een verscheidenheid aan migrantenkerken. Deze kerken zijn door hun afkomst zeer beperkt in hun financiële middelen. Een goede opzet van een kerkelijk leven levert veel onmogelijkheden op. De diaconie wil de migrantenkerken een handje helpen om in Zwolle ook een ‘kerkelijk’ bestaan op te bouwen. Helpt u mee?? Op een zondagschool gaf de lerares haar klas een opdracht voor de volgende week. Volgende zondag, zegt ze, gaan we praten over leugenaars en ter voorbereiding van onze les wil ik dat jullie allemaal hoofdstuk 17 van Marcus lezen. De week erop, aan het begin van de les, zei de lerares, wil iedereen die zich heeft voorbereid voor de les door hoofdstuk 17 van Marcus te lezen alsjeblieft voor de klas gaan staan? Ongeveer de helft van de klas stond op en liep naar voren. De rest van jullie mag gaan zei de lerares. Dit zijn de leerlingen met wie ik wil praten. Er is namelijk geen hoofdstuk 17… 16


Mededelingen van het verjaardagsfonds Het verjaardagsfonds heeft in september het bedrag van € 438,30 ontvangen. Aan bloemen en andere kosten is € 198,80 uitgegeven. Het restant, te weten € 239,50, is overgemaakt aan de diaconie. Alle gevers hartelijk bedankt en de bezorgers van de kaarten en bloemen dank voor jullie inzet. Mocht er bij u om welke reden ook, het bruine envelopje niet zijn opgehaald dan kunt u deze ook in de collectezak van de diaconie doen. Als u uw bijdrage per bank of giro overmaakt wilt u dat dan doen onder vermelding van “het verjaardagsfonds” zodat het op de juiste plek terecht komt. Heeft u vragen over het verjaardagsfonds kunt u een mail sturen naar verjaardagsfonds@gmail.com . Met vriendelijke groet Angeline Vermeulen

Inschrijfformulier Filmavond Sionskerk op 29 november 2013 Op vrijdagavond 29 november 2013 om half acht (19:30 uur) is er een filmavond in de Sionskerk. Ontmoeting, gezelligheid en films met een boodschap zijn de ingrediënten om samen kerk te zijn ook op deze filmavond. En dat alles kosteloos. In drie ruimtes in de kerk draait een verantwoorde film voor jong en oud. Dus voor elk wat wils. Uw familie, vrienden, buren en kennissen zijn ook van harte welkom!!!! Vanwege organisatorische redenen is de grootte van opkomst voor ons belangrijk om te weten. Via onderstaand strookje kunt u uw aanmelding bekend maken en deze uiterlijk op 24 november 2013 in de melkbus deponeren. Voor meer informatie en/of uw aanmelding kunt u ook mailen naar: beamteamsionskerk@gmail.com.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA !!! Ik / Wij komen met: ___________ (aantal) persoon / personen.

Uw naam: ……………………………………………………………………………………………………...

Vermeld hieronder om hoeveel personen het gaat: ______ x KINDERFILM _______ x TIENERFILM ______ x VOLWASSENENFILM

(deponeer dit strookje in de melkbus in de hal van de Sionskerk)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17


SCHOENENDOOS ACTIE 2013 Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. Deze actie heeft tot doel om kinderen die in moeilijke omstandigheden leven rond de feestdagen een blij moment te geven. Naast de schoenendoos met allerlei verrassingen krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelverhalen in hun eigen taal. Zo willen we hen graag laten weten dat God ook van hun houd. De schoenendoos is een prachtige actie die ons leert te delen vanuit onze eigen welvaart. Vorig jaar hebben we 115 dozen weggebracht, Geweldig toch? De dozen gaan dit jaar naar o.a. Armenië, Roemenië, Costa Rica, Togo, Sierra Leone en India. Wilt u meer weten kijk op www.actie4kids.org U kunt tot en met 24 november de dozen inleveren in de kerk. Wilt u een foto of persoonlijke kaart (in het Engels) in de schoenendoos doen, dan mag dat. Wilt u de enveloppe met geld NIET in de schoenendoos stoppen maar aan Tine Wittenaar of Tineke Kremer geven (ze zijn herkenbaar aan een “Actie voor Kids” badge) Zijn er nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen, Met vriendelijke groet, Tine Wittenaar en Tineke Kremer

Inzameling oud papier Op elke eerste donderdag van de maand van 09.00 uur tot vrijdag 09.00 uur staat de oud papiercontainer op het plein voor de Sionskerk. Nu dus op donderdag 7 november 2013

18


65 jarig Jubileum Concert Christelijk gemengd Koor Zwolle 2013 Het Christelijk gemengd koor Zwolle (voorheen Looft den Heer en waarvan veel leden behoren tot de Sionskerk gemeente) geeft op zaterdag 23 November 2013 een jubileumconcert in de Koningskerk aan de Landsheerlaan in Zwolle. Op deze dag bestaat het 80 leden grote koor 65 jaar, wat wij met een feestelijk concert met u willen vieren. De aanvang is 19.30 uur. Tussen het tweede en derde blok is er een half uur pauze met gratis koffie en thee. Kaarten a € 12,50 zijn verkrijgbaar bij de leden en op 23 November bij de ingang van de kerk. Aan bovengenoemd concert werken de volgende solisten mee; a. Het Harderwijks Strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen b. Harm Hoeve – orgel c. Jorrit Woudt – piano en vleugel d. Judtih Sportel – sopraan e. Bert van de Wetering – bas-bariton Dit jubileumconcert staat onder de leiding van onze dirigent Jan Willem Docter en uw gastheer deze avond is Ton ten Hove. Het wordt een prachtige en verrassende muzikale avond en wij hopen dan ook u deze avond te mogen begroeten. Meer informatie op www.cgkoor.nl en uiteraard bij onze leden

De Overwonnen Macht Deel 2 In Efeziërs 2 wordt een deling gemaakt, aan de ene kant waren wij dood door de zonde/overtredingen overeenkomstig de loop der wereld overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is, aan de andere kant verlossing door Jezus bloed/genade. Jezus had al gezegd bij Zijn Hemelvaart, de overste der wereld is in aantocht, dezelfde overste wordt hier genoemd in Efeziërs het gaat over de duivel en zijn demonen oftewel de duisternis; en het enige wat helpt om de duisternis te verdrijven is licht, Jezus is het Licht der wereld. In Efeziërs 6 gaat het over de Geestelijke wapenrusting, de strijd tegen de boze geesten is Jezus strijd geweest op Golgotha en heeft hen overwonnen. Wat wij moeten doen is standhouden (vers 11), bewust worden dat we leven van Genade en dat De Heilige Geest in ons woont en het zwaard des Geestes hanteren (het woord van God). In Mattheus wordt de profetie uit Jesaja aangehaald over de geboorte van Jezus: 'De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal Hem de naam geven Immanuël, hetgeen betekent God met ons’. Hij die het volk zal redden van hun zonden. Maar voordat je beseft dat je gered moet worden moet je wel weten waarvan je gered moet worden. Als voorbeeld: De mensen die op de Titanic waren gestapt en even later in het water lagen van 4 graden celcius. Omdat de boot gekapseisd was waren de mensen behoorlijk overtuigd dat ze gered moesten worden en lieten geen reddingsloep voorbij gaan. Vvoor ons als christenen is ons geloof in Jezus de sloep die ons redding brengt; redding van de dood die de zonde brengt die de duivel in wereld bracht. We krijgen een nieuwe natuur door de inwoning van Heilige Geest. De mensen bij de ramp met de Titanic die niet gered werden stierven. De mensen die na de kruisdood wel van Jezus wisten maar Hem niet nodig dachten te hebben zijn ook verloren. Als je christen bent wordt je niet gespaard voor de plagerijen van demonen, ze kunnen je verleiden om te zondigen en zullen er alles aan doen om je geloof in GOD te verliezen. Je kan ook in de macht komen van een demon. In dat geval heb je bevrijding nodig, iemand die met je praat en erachter probeert te komen hoe de demon binnen is gekomen en de demon beveelt om weer weg te gaan in Jezus naam!! Dit kan een langdurig proces zijn maar kan ook heel snel gaan. Alleen als je de Heilige Geest hebt ontvangen luisteren de demonen naar dat bevel!! 19


In Handelingen 19:15 staat een 'leuk' verhaal over de 7 zonen van Skevas, joodse geesten bezweerders die het waagden om de naam van Jezus te gebruiken bij een geestbezwering terwijl ze Hem niet kenden. De boze geest antwoordde heel gevat: Jezus ken ik, van Paulus weet ik MAAR WIE ZIJT GIJ? En de mens in wie de boze geest was overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij dat ze zonder kleren en gewond het huis moesten ontvluchten. De mensen uit Efeze waren zeer onder de indruk en werden bewust van de macht van Jezus. Veel mensen die aan toverij en magie hadden gedaan verbrandden hun toverboeken en beleden schuld dat ze zich met andere machten hadden bezig gehouden. Met demonen dus maar waarom voelden de tovenaars zich zo aangesproken door dit alles? Ze realiseerden dat ze in de greep van satan waren gekomen en genoten nu bevrijding door Jezus. In het volgende deel meer over toverij, magie, waarzeggen en geesten van doden naar aanleiding van Leviticus 19: “gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen en geen geesten van doden en waarzeggende geesten raadplegen". Shalom Wim Scheper

Beste spaarders! Alle spaarzegels zoals DE, AH, benzinestations etc. zijn bij ons van harte welkom. In de hal van de kerk staat een speciale spaarzegelbus alleen voor spaarzegels en niet voor theezakjes en postzegels. Spaarzegels staat er aan de buitenkant opgedrukt! Van de opbrengst van de spaarzegels kunnen wij voor de Bazaar leuke prijsjes verzamelen. De Activiteitencommissie.

20


Oogstdienst 3 november Zondag 3 november is onze jaarlijkse oogstdienst. Dankbaar mogen we zijn voor al het goede dat we mochten ontvangen dit jaar. Zoals elk jaar willen we dat tonen door fruitbakjes te maken voor alle zieken. Daarvoor vragen we uw hulp. - om fruit te komen brengen(graag zo vroeg mogelijk voor het verdelen van het fruit) - helpen vullen - helpen inpakken We gaan dit doen op zaterdag 2 november 9.30-11.00 Vorig jaar hebben we meer dan 80 fruitbakjes gemaakt en bezorgd Wij vragen u; kent u iemand die in aanmerking komt voor een bakje, vul dan onderstaand strookje in.( A.u.b. duidelijk schrijven) Deze kunt u in de brievenbus van de diaconie doen, die hangt in de hal bij de kapstokken. Wilt u alleen zieken opgeven, de mensen van 80 jaar en ouder krijgen met de kerst een leuke kerstattentie. De bedoeling is om na de oogstdienst de opgestelde bakjes van het liturgisch centrum weer door u (gemeenteleden) te laten rondbrengen.

We zien u graag op zaterdag 2 november. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strookje inleveren voor woensdag 30 oktober Het fruitbakje gaat naar: Naam:............................................................................................................................. Adres:............................................................................................................................. Of ziekenhuis:............................................................................................................................... Dit is opgegeven door Naam:............................................................................................................................. Adres:............................................................................................................................. Tel.nr:.............................................................................................................................

De reden van opgave :(verplicht invullen) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… P.s. U kunt u fruit ook brengen bij de Fam. Schuurman,. Reysigerweg 14. Graag op vrijdag 1 november tussen 16.00 – 19.00 uur

21


Pastoraat Als u pastorale of diaconale zorg nodig heeft, uw eigen of andermans nood of ziekte wilt melden, of als u of iemand die u kent meer bij de kerk betrokken wil raken, of om andere reden contact zoekt, dan is er voor elk gedeelte van de wijk een coördinator die u hiervoor kunt benaderen. Hieronder staat de verdeling van onze gemeente in vijf blokken. Blok Oost:

Alle Beken met daarbij de leden in Berkum en Zwolle-Zuid: Coördinator en ouderling: mevr. H. Smelt-Koops 4548093 Ouderling: Nader in te vullen Diaken: mevr. G. Last 06-47255219 Pastoraal medewerker: dhr. F. Bergman (Beken) Pastoraal medewerker: dhr. H.F. Sijbolts 4652288 (Zwolle-Zuid).

Blok Zuid:

Alle straten ten zuiden van de Zwartewaterallee (Botlek), en verder gemeenteleden in Dieze, Centrum, Wipstrik, Assendorp. Coördinator: mevr. M. Vijfvinkel 4550250 (ouderling) Ouderling: J. van der Velde 4600403 Diaken: G. Wittenaar 4219219 Pastoraal medewerker: mevr. H. Roebersen (Biesbosch, Alm, Gantel) Pastoraal medewerker: mevr. T. Scheper (Noord, Aa-park, Gaasp) Pastoraal medewerker: mevr. T. Stremmelaar (Dieze, Centrum, Wipstrik en Assendorp)

Blok Noord: Alle straten ten noorden van de Waallaan (alle Diepen en straten rond de Hunzelaan) met daarbij de leden in Stadshagen: Coördinator: mevr. K. Deutekom (ouderling) Ouderling: mevr. M. van der Veen 4606018 (Stadshagen) Diaken: mevr. H. Knobbe 4222896 Diaken: C. van Nieukerken 4546331 Pastoraal medewerker: mevr. L. Kaajan Pastoraal medewerker: mevr. J. Oude Wesselink (Zonnehuis) Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Boeier) Pastoraal medewerker: mevr. T. van Wijngaarden (Tweestromenveste) Blok Midden: Alle straten ten noorden van de Zwartewaterallee; rond de Amer, Scheldelaan, de Platen, Haringvliet en Dollard, de Kreken, Grevelingen. Coördinator: G.J. Flim 4544146 (Pastoraal medewerker) Ouderling: J. Mulder 4527431 (Arcadiaflat en ouderenpastoraat) Diaken: E. Kleinlugtenbeld 4534441 Diaken: mevr. E. Boshoeve 4659214 Pastoraal medewerker: vakant (Bosplaat en Engelsmanplaat) Pastoraal medewerker: mevr. M. Hukubun (ouderen) Pastoraal medewerker: P. van Pruisen (Kreken, Dollard en Haringvliet) Pastoraal medewerker: mevr. H. Verhagen ( Rottumer- en Huibertplaat) Blok Holtenbroek: Coördinator: B. Steenbergen 4545788 (Pastoraal medewerker) Ouderling: H. van den Berg 4543319 (Fermate en ouderen-bezoek) Diaken: C. Kloosterman 4534942 Pastoraal medewerker: J. van Assen 4541713 (Havezate) Pastoraal medewerker: S. Rahakbauw Pastoraal medewerker: mevr. J. Steenbergen (Holtrust)

22


Rivierenhof: Ds. J. Vonk Ouderling: dhr. J. Minkjan 4220445 Jeugdwerk: CoÜrdinator: ds. R. van Putten 0525-652345 Jeugdouderlingen: Maria de Jong, Minke de Jong, Tine Wittenaar Jeuddiaken: Janine Oude Wesselink 4200884 Vrouw en Kerk: Voorzitster: mevr. H. Roebersen, tel. 454 29 19 Ouderenbezoek: mevr. C. Hoogenraad, tel. 454 13 65 Nieuw ingekomenen: mevr. J. Docter, tel. 453 66 13 Verjaardagsfonds: mevr. A.G. Vermeulen, tel. 453 65 03 Wilt u een ziekenhuisopname doorgeven, neemt u dan contact op met ouderling Mevr. M. van der Veen, 4606018 of 06-42332255 May Day! Tijdens een vlucht in een tweezitter wordt de piloot onwel. De passagier is in paniek en probeert de boordradio: may day, may day! De piloot is buiten bewustzijn! Ik krijg hem niet wakker en ik kan niet vliegen. May day! Ze hoort een rustige stem die zegt: Hier is de controletoren. Ik ontvang u luid en duidelijk en zal proberen u hier doorheen te loodsen. Ik heb behoorlijk wat ervaring met dit soort situaties. Blijf gewoon kalm en alles komt in orde. Geef me uw hoogte en positie a.u.b. Vlug zegt ze door de microfoon: Ik ben 1m70 en zit rechts voorin. Het blijft even stil. OK, zegt de stem uit de toren traag. Herhaal dan nu na mij: Onze Vader die in de hemelen zijt‌.

23


Adressen Sionskerk Kerkgebouw

Sionskerk, Glanerbeek, 8033 BA Zwolle, Tel. 453 70 75 Predikant Mevr. Ds. H. Evers, e-mail: predikantsionskerk@live.nl Boomkensdiep 14, 8032 XX Zwolle, Tel. 455 06 50 De woensdag is een vrije dag voor de predikant. In dringende gevallen kan dan de scriba gebeld worden Ds R. van Putten, email: dsruilof@kpnmail.nl, mobiel: 06-34069041 Prins Johan Frisolaan 15, 8084 AC ’t Harde, tel. 0525-652345. Scriba R.N. Hukubun, Pergolesistraat 10, 8031 VT Zwolle, tel. 038-4227212, mob tel. 06-14023430. E-mail: scribasionskerk@live.nl e 2 Scriba dhr .W. Oude Wesselink, Zwanenbloem 68, 8043 NG Zwolle Tel. 420 08 84 E-mail: scribasionskerk@live.nl Koster J. van Assen, Beeldsnijderstraat 341, 8043 CS Zwolle Tel. 454 17 13 Beheerder Sionskerk Mevr. Dolly Noordman, Wilgenstraat 25, Zwolle Tel: 038 454 64 37 E-mail: beheerdersionskerk@live.nl Kerkelijk bureau Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, tel. 421 75 96 Wijkgirorekening ING Bank 1212888 t.n.v. Wijkkas Sionskerk Diaconie banknummer: 62.21.67.669 (verjaardagsfonds, giften) Kerktelefoon banknummer: 69.95.43.320 Centr.Diac.Herv.Gem. onder vermelding van kerktelefoon E-mail: diaconiesionskerk@gmail.com Organist G.Hendriks, Tel: 454 54 38. Kerktelefoon W. Docter, Wielingen 10, 8032 EK Zwolle, tel. 453 66 13 Audioserver: G.Hendriks, Tel : 454 54 38. CD’s T. Lamers, Tel. 785 20 21 Autodienst: B. Kremer, Morra 43, 8032 ZM Zwolle, tel. 454 03 04 Website www.sionskerkzwolle.nl E-mail info@sionskerkzwolle.nl Webmasters Peter van Pruisen, Ray Westerkamp en Wouter Sleijster E-mail: webmastersionskerk@live.nl Beam-Team G.Wittenaar, Tel. 4219219, E-mail: beamteamsionskerk@gmail.com Preekvoorziener A. Simmelink, Tel. 454 52 95 Ledenadm.: E-mail: ledensionskerk@live.nl

Redactie: G. Wittenaar Hortensiastraat 50 P. Mensink Hofbeek 10 W. Oude Wesselink Zwanenbloem 68

8013 AE Zwolle 8033 BG Zwolle 8043 NG Zwolle

tel: 421 92 19 tel: 453 68 48 tel: 420 08 84

Deze Driehoek is verzorgd door Peter Mensink. De volgende Driehoek zal verzorgd worden door Peter Mensink Kopij voor het volgende nummer van de DRIEHOEK kunt u inleveren in de Sionskerk of via E-mail adres: driehoekmail@gmail.com uiterlijk vrijdag 15 november 2013

24

driehoek-november-2013  
driehoek-november-2013  
Advertisement