Issuu on Google+

Namana Karo Mey Guru Charanam I

V

I

II

I

Namana Karo Mey Guru Charanam Guru Charanam Sat Guru Charanam I V I Pranava Nanda Ananda Chanda I IV Sai Guru Mama Guru Satchidananda I Shanthi Vidayaka Guru Govinda IV V Mangala Dayaka Sat Guru Natha I Eshwaramba Priya Thanaya


Namana Karo