Page 1

FEBRUAR2012

I NVI TATI ON Kom ogmødSI NUS! Mus i k -ogk ul t ur s k ol er nesny es oc i al enet v ær k Såerdetherendel i g!Etnytmusi kal skonl i nef æl l eskabudvi kl etsær l i gtt i l el even,dergårpåmusi k-ogkul t ur skol e.Vi hargi vetnet vær ketnavnetSI NUS, ogvi håberatsej ert i l enf est l i gogl ær er i g” bar nedåb”onsdagd.29.f ebr uari Vi bor gMusi ksal f r a1517.

Dendi gi t al emus i k s k ol e SI NUSeretonl i nesoci al tnet vær kf orel everpåal l el andet smusi k-ogkul t ur skol ersamtet nyudvi kl etar bej ds-ogkommuni kat i onr edskabt i ll ær er ne.Mål etmedSI NUSeratskabeen vi r t uelpl at f or m,hvorel evenkandyr kedetatspi l l emusi kogvær emusi kel evmedandr ebør nog unge.PåSI NUSkanel ever nef åmusi kal ski nspi r at i on,pr æsent er emusi kf orhi nanden,komment er epåhi nandensbi dr agogi kkemi ndstf åmusi kal skei nputf r abådel ær er enogandr e engager edeel ever .

Pi l ot s k ol er Den1.mar t serSI NUSkl art i latt agesi nespædef ør st eskr i dtpådef em pi l ot skol eriRegi on Mi dt j yl l andsbyer ;Vi bor g,Aar hus,Her ni ng,Si l kebor gogSkander bor g.El everogl ær er epå di sseskol erbl i verdef ør st eafSI NUS’medl emmerogder medensl agsSI NUSpi onér er ,derer i nvi t er etmedt i latt est esi t etogkommemedf or sl agt i lvi der eudvi kl i ngogopt i mer i ng.

Læsmer eom SI NUSpåsi de2


FEBRUAR2012

OM SI NUS Hv em k i c k s t ar t edeSI NUS? SI NUSeri ni t i er etafVi bor gMusi kskol e,bår etvi der eafdetr egi onal eVi denscent erf ormusi kog f i nansi er etafRegi onMi dt j yl l andogst øt t etafKunst r ådet .Vi bor gKommuneyderøkonomi sk st øt t et i lsi nmusi kskol eiudvi kl i ngsf asen.

Hv em ej erSI NUS? SI NUSskalt i l hør ededanskemusi kskol er .If ør st eomgangharpr oj ekt etbedtdef em r egi onal e pi l ot skol erom atsender epr æsent ant ert i lenst yr egr uppe,derudoveratkomment er epåopl æg vedr .opbygni ngogdesi gnbl . a.skalf i ndel øsni ngerpåophavsr et l i gespør gsmål ,dr i f t s-og f or r et ni ngsmæssi gef r emt i dsscenar i ersamtenpassendekonst el l at i onf ormusi kskol er nes ej er skabafSI NUS.

Hv i l k ef as ers k al SI NUSgenneml ev e? Denpr i mær eudvi kl i ngsf asest ar t edeiaugust2011ogsl ut t ermedl aunch29.f ebr uar2012. Bl . a.påbaggr undafwor kshopsmedel everogl ær er ef r api l ot skol er neharar bej dsgr uppen( og detmest eafSei smonaut )kunnetopst i l l eenr ækkescenar i er ,derhardannetgr undl agf or NodeOnespr ogr ammer i ngogLar sSi l kj ær sf or sl agt i ll ogoogdesi gnafsi t et–detSI NUS,der nukananesihor i sont en.Fase2l øberf r em t i laugust2013ogerenper i odemed moni t or er i ng,j ust er i ngogvi der eudvi kl i ngit ætkont aktmedbr uger nepåpi l ot skol er ne.Vi st ar t erl i dtf or si gt i gtmedudval gt el ær er eogel ever ,menhur t i gstmul i gti nvi t er esal l epådef em skol er .Der ef t ererSI NUSkl art i lal l er egi onensmusi k-ogkul t ur skol er sca.17. 000el ever .

Hv adermål etf orSI NUS? Påsi gtervi si onen,atSI NUSbl i veretl andsdækkendeonl i nesoci al tnet vær kf orsamt l i ge musi k-ogkul t ur skol eriDanmar kogder medr ummerl andet somkr i ng100. 000el everog l ær er e.Mål eteratskabeenpl at f or m,dert agermusi kskol er nesi nt egr i t etmedsi gi ndiden di gi t al ever den,ogsom l æggerenst ær ker esoci aldi mensi ont i lder eser f ar i ngmedog eksper t i seiatf or medetmusi skemenneske.

SINUS invitation  

Invitation til netværk launch

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you