__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SCHOOLREGLEMENT Versie 2019 - 2020

Sint-Lutgardisschool Peperstraat 17 / Heidestraat 81 2627 Schelle Je mag zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken, om te kunnen worden die je in je aanleg bent, maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur

A.A. Terruwe


INHOUD DEEL 1: INLEIDING ................................................................................................................................ 2 DEEL 2: INFORMATIE ........................................................................................................................... 4

1.

Contact met de school ................................................................................................ 4

2.

Organisatie van de school .......................................................................................... 6

3.

Samenwerking ............................................................................................................ 8

DEEL 3: PEDAGOGISCH PROJECT ................................................................................................... 13

Wat beogen we? ...................................................................................................... 14 DEEL 4: HET REGLEMENT ................................................................................................................. 15

1.

Engagementsverklaring ......................................................................................... 15

2.

Inschrijven van leerlingen....................................................................................... 17

3.

Ouderlijk gezag ...................................................................................................... 20

4.

Organisatie van de leerlingengroepen ................................................................... 21

5.

Afwezigheden ........................................................................................................ 21

6.

Een-of meerdaagse schooluitstappen .................................................................... 25

7.

Getuigschrift Basisonderwijs.............................................................................. 25

8.

Onderwijs aan huis ................................................................................................ 28

9.

Herstel- en sanctioneringsbeleid ...........................................................................288

10.

Bijdrageregeling .................................................................................................... 36

11.

Geldelijk en niet-geldelijke ondersteuning ............................................................. 37

12.

Vrijwilligers ............................................................................................................ 38

13.

Afspraken en leefregels ......................................................................................... 41

14.

Privacy .................................................................................................................. 52

15.

Revalidatie / Logopedie ......................................................................................... 54

16.

Participatie ............................................................................................................ 55

17.

Welzijnsbeleid ....................................................................................................... 55

18.

Infobrochure onderwijsregelgeving .......................................................................553

1


DEEL 1: INLEIDING

“WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU !“

Fijn dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze SintLutgardisschool. Samen met de leraren zullen we alles in het werk stellen om alle kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. We hopen goed met U te kunnen samenwerken en willen U nu al danken voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. Als ouders draagt U echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. We hopen dat U uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Samen zullen we ervoor zorgen dat uw kind zich “goed” voelt in onze school. Wij willen niet alleen de ouders, maar vooral alle kinderen welkom heten in onze school. Samen willen we eraan werken om van de tijd die jullie in onze school doorbrengen, een fijne tijd te maken, waar jullie later met plezier aan terugdenken.

Alvast een warme welkom !

Het schoolteam

2


Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke schoolreglement dat bestaat uit • • • • • • • • • • • • • • • • •

de engagementsverklaring tussen school en ouders informatie rond inschrijving ouderlijk gezag de organisatie van de leerlingengroepen afwezigheden uitstappen het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs onderwijs aan huis herstel- en sanctioneringsbeleid de bijdrageregeling vrijwilligers welzijnsbeleid afspraken en leefregels leerlingenevaluatie beleid op leerlingenbegeleiding revalidatie privacy

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking !

De directie en het schoolteam 3


DEEL 2: INFORMATIE 1.

CONTACT MET DE SCHOOL We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur

Lizzy Van den Berge 03 887 42 06 directie@sint-lutgardis.be

Secretariaat

Ann De Roeck Cathy Verstraelen Katleen Verlinden Joke Peeters 03 887 42 06 secretariaat@sint-lutgardis.be

Lerarenteam

Een definitieve lijst van het schoolteam wordt meegedeeld bij aanvang van het schooljaar en kan u ook terugvinden op de website van onze school.

Scholengemeenschap

Scholengemeenschap RUPEL

Ges. Vrije Kleuterschool

Carillolei 16

2630

Aartselaar

Ges. Vrije Basisschool (Gemengd)

Spoorweglaan 25

2850

Boom

Ges. Vrije Basisschool (Gemengd)

Peperstraat 17

2627

Schelle

Ges. Vrije Basisschool (Gemengd)

Rozenlaan 44

2840

Reet

Ges. Vrije Basisschool De Kade

Bassinstraat 15 a

2850

Boom

Vrije Basisschool Hemiksem VZW

Heiligstraat 6

2620

Hemiksem

Ges. Vrije Basisschool (Gemengd)

Kerkstraat 15

2845

Niel

Schoolbestuur

KOBA Zuidkant: Nooitrust 4, 2390 Malle.

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (afgekort KOBA) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. KOBA heeft een plaatselijk schoolbestuur aangesteld. Samenstelling: voorzitter, afgevaardigd beheerder, directie en enkele andere leden.

4


Website van de school

www.sint-lutgardis.be

Adres van de school

2 vestigingsplaatsen

1.

Peperstraat 17 2627 Schelle Kleuter- en lagere school tel: 03.887.42.06

2.

Heidestraat 81 2627 Schelle Kleuter- en lagere school tel: 03.887.99.04

Centrum voor leerlingbegeleiding VCLB De Wissel – Antwerpen Campus Zuid Boomsesteenweg 265 2020 Antwerpen Tel.: 03/216 29 38

5


2.

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Hier vind je praktische informatie over onze school.

2.1 SCHOOLUREN Voormiddag

Namiddag

Maandag

8u30 – 12u05

13u30 – 15u25

Dinsdag

8u30 – 12u05

13u30 – 15u25

Woensdag

8u30 – 12u05

Vrijaf

Donderdag

8u30 – 12u05

13u30 – 15u25

Vrijdag

8u30 – 12u05

13u30 – 15u25

2.2 OPVANG Voor-en naschoolse opvang De schoolpoorten zijn elke dag geopend: ´s morgens vanaf 08.00 uur ´s middags vanaf 13.00 uur grote speelplaats lagere school 13.15 uur speelplaats kleuterschool

Het toezicht op de school begint om 08.00u. Er is toezicht op de speelplaats tot 16.00u en op woensdag tot 12.05u = het uur waarop de schoolpoorten worden gesloten. De leerlingen die vόόr 8 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. Vόόr en na die tijd en tijdens de vakantieperiode kunnen de kinderen terecht in de gemeentelijke opvangdienst, genaamd de “Schellebel” (adres: Provinciale Steenweg 209, Schelle, tel: 03/877.41.17) Het brengen en ophalen van de kinderen naar en van de school gebeurt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de begeleidsters van de Schellebel.

Uren van opvang in de Schellebel: Vόόr de schooluren van 07.00 uur tot 08.00 uur Na de schooluren van 16.00 uur tot 18.30 uur Woensdagnamiddag van 12.05 uur tot 18.30 uur Schoolvrije dagen en vakanties : van 07.00 uur tot 18.30 uur Niet tijdens de weekends en op feestdagen.

6


Middagopvang ´s Middags kunnen de kinderen, van wie de ouders het noodzakelijk vinden, hun lunchpakket gebruiken in de eetzaal. De middag-ineters verlaten de school niet. Bij hoge uitzondering kan het, indien de ouders een schriftelijke toelating bezorgen aan directie of een leraar. Gezien het feit dat de refter niet zo groot is wordt er in verschillende groepen gegeten. Wie de boterhammen niet binnen de voorziene tijd heeft kunnen verorberen, mag gerust nog even verder blijven eten. Tijdens de maaltijd zelf wordt ‘rust’ nagestreefd. In sommige gevallen eten leerlingen met hun klasleraar in de klas. Vanuit ons milieubeleid zijn brikjes en zilverpapier niet toegestaan op school.

2.3 VAKANTIEPERIODES De periodes worden op het einde van elk schooljaar meegedeeld aan de ouders. Dit voor het komende schooljaar.

2.4 VRIJE DAGEN Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen worden op het einde van elke schooljaar meegedeeld aan de ouders. Dit voor het komende schooljaar.

7


3.

SAMENWERKING

3.1 MET DE DIRECTEUR De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school en waakt over de kwaliteitszorg van de opvoeding en het onderwijs.

3.2 MET HET ONDERWIJZEND PERSONEEL

De leraren begeleiden de kinderen in hun geestelijke en lichamelijke, intellectuele en sociale ontwikkeling naar volwassenheid en daarbij wordt rekening gehouden met de algehele persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind: hoofd — handen - hart. Zowel de gymleraren als de muziekleraren dragen hier een extra steentje toe bij. Centraal staat in het schoolgebeuren een kwalitatief hoogstaand onderwijs voor elk kind en een bijzondere zorg voor het leerbedreigde kind. Een definitieve lijst van het schoolteam wordt meegedeeld bij aanvang van het schooljaar.

3.3 MET DE OUDERS Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontact. (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

3.4 MET DE OUDERRAAD De ouderraad stelt het welzijn van de kinderen centraal. Het is een plaats voor ouders om van gedachten te wisselen over hun al dan niet schoolbetrokken vragen, bekommernissen en zorgen over opvoeding. De ouderraad ondersteunt de ouders in hun opvoeding thuis.

In overleg met de school helpt de ouderraad aan de uitbouw van het pedagogische onderwijsproject. Zij wil een brug vormen tussen ouders en school. De ouderraad schept ruimte aan de ouders om hun engagement voor de school van hun kinderen concreet waar te maken. Iedere ouder die een kind heeft in de Sint-Lutgardisschool kan deel uitmaken van de ouderraad. 8


Voorzitter:

Dirk Sykora

Contactgegevens voorzitter:

ouderraad@sint-lutgardis.be

Leden bestuur:

Nathalie Gillis (ondervoorzitter) Evita Van Goethem (secretaris) Sabine Verbelen (penningmeester)

3.5 MET DE LEERLINGEN Een vertegenwoordiging van de leerlingen uit de bovenbouw komen op regelmatige basis samen om mee te denken rond het dagelijkse schoolleven. Zij worden hierin begeleid door een leraar. Verantwoordelijke leraar: Veerle Laevaert

3.6 MET EXTERNEN Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (zie ook bijlage 1) In afspraak met de directeur en/of de leraar/leraren en/of de ouders worden kinderen geobserveerd en getest om eventuele leerbedreiging en/of gedragsstoornissen vroegtijdig vast te stellen en te signaleren. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij Antwerpen Plus (Ondersteuningsnetwerk Katholiek Onderwijs) Adres:Coebergersraat 34-36, 2018 Antwerpen Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders: Mailadres: info@onaplus.be 9


3.7 MET HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL Vanuit het zorgteam vertrekt ondersteuning op leerling-, leraar- en schoolniveau. De leden van het zorgteam engageren zich om zich blijvend te specialiseren in hun specifieke opdracht. De aanwezigheid van een logopediste in het team vormt een meerwaarde. De zorgcoรถrdinator is samen met de directeur eindverantwoordelijke voor het zorgbeleid op school. Vanuit het ICT-team vertrekt hulp voor leerlingen, leraren en administratief personeel. Ook zij engageren zich om up to date te blijven wat betreft ICT-kennis.

3.8 MET HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL Het administratief personeel verricht administratieve taken in afspraak en onder de eindverantwoordelijkheid van de directie.

3.9 MET DE SCHOOLRAAD De schoolraad is een door de Vlaamse Regering verplicht orgaan dat inspraak heeft in het beleid van de school. De schoolraad bestaat uit 3 geledingen, ieder met 3 vertegenwoordigers : 1. De leraren (Juf Tinneke Van Havere, Juf Viviane Dieltjens, Juf Veerle Van Der Aa) 2. De lokale gemeenschap (Dirk Vranken, Frank Van Deun, Dirk Schellekens) 3. De ouders. (Guido Schillemans, Kim Theus) De directie is ook aanwezig en heeft een raadgevende functie. Om de 4 jaar worden de leden door verkiezing aangeduid. Het voorzitterschap wordt bepaald door de leden zelf. Voorzitter: Dirk Vranken

3.10 MET DE KLASSENRAAD

10


Vertegenwoordiging van minstens twee klastitularissen van de betrokken kinderen en de directie.

3.11 MET HET FEESTCOMITÉ Het feestcomité is een groep van vrijwilligers die de school ondersteunt in het organiseren van schoolfeesten en andere manifestaties, met het doel geld in te zamelen ten behoeve van de school. Iedereen kan deel uitmaken van een werkgroep van het feestcomité.

3.12 MET HET MEDISCH SCHOOLTOEZICHT Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De voornaamste taak is het opsporen en signaleren van lichamelijke problemen met een mogelijke weerslag op het leren. In afspraak met de ouders kunnen medische problemen begeleid worden. Het medisch onderzoek gebeurt volgens een vast schema. De juiste data worden later meegedeeld. Onze schoolarts is verbonden aan de door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht. De maatregelen met betrekking tot besmettelijke ziekten: - De directeur brengt de coördinerende arts op de hoogte van zodra het vermoeden of de zekerheid bestaat van een besmettelijke ziekte bij een leerling, bij een personeelslid of bij een ander persoon in het huis van een leerling of personeelslid. - De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen de schoolarts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na de inschrijving van hun kind, met een aangetekende brief hun verzet mede te delen. Zij moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

11


3.13 NUTTIGE ADRESSEN Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel.: 02/ 507 06 01 E-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake leerlingenrechten Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw Koning Albert-2 laan 15 1210 Brussel Tel.: 02/553 93 83 E-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi t.a.v. Frederik Stevens Koning Albert-2 laan 15 1210 Brussel Tel.: 02/553 65 56 E-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

12


DEEL 3: PEDAGOGISCH PROJECT Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op onze website.

SCHOOLVISIE

Het hoofddoel van onze school is leerinhouden die volgens de leerplannen en ontwikkelingsplan van het katholiek onderwijs geordend zijn op een didactische en pedagogisch verantwoorde aanpak over te brengen. Dit proberen we te realiseren in een correct maar warm klas-en schoolklimaat waarbij we oog proberen te hebben voor de zorg van elk individu. Met respect voor de eigenheid van de leden van het team trachten we door overleg onze neuzen in dezelfde richting te houden. Ook ouders krijgen kans tot inspraak en zijn bij ons steeds welkom. We zijn het er over eens dat niet alleen het HOOFD maar ook het HART en de HANDEN van al onze leerlingen, leraren en ouders van kapitaal belang zijn in het leven. Via punten tracht het team de ouders op de hoogte te houden i.v.m. het verwerken van leerinhouden. Via persoonlijk commentaar en/of mondeling overleg wordt echter ook veel aandacht geschonken aan ‌ hart en handen. Door de rijkdom aan zoveel verschillende persoonlijkheden in ons team werken we samen met ons hoofd soms in de wolken, maar onze voeten stevig op de grond aan een geloofs-, leer- en leefgemeenschap waarin elk kind wordt uitgenodigd om te werken aan zijn totale ontwikkeling.

Het schoolteam

13


WAT BEOGEN WE? We zien de school als een Geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap.

1. GELOOFSGEMEENSCHAP De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren. −

We willen werken aan een liefdevolle samenleving en laten de kinderen kennis maken met vrede, vriendschap en genegenheid voor elkaar.

We willen als christenen leven, met aandacht voor de anderen.

2. LEERGEMEENSCHAP De school streeft naar kwaliteitsonderwijs −

We willen de zelfstandigheid van elk kind bevorderen.

We willen inspanningen doen om de nodige basiskennis bij te brengen en kinderen al spelend ervaringen te laten opdoen.

We willen het kind benaderen in zijn geheel en aandacht geven aan het ontwikkelen van basisvaardigheden.

We willen als schoolteam onze bekwaamheid bevorderen door gebruik te maken van nascholingen en open te staan voor vernieuwingen.

3. LEEFGEMEENSCHAP De school streeft ernaar een hechte school- en klasgemeenschap te verwezenlijken. We willen een school zijn waar: −

Alle volwassenen hun verantwoordelijkheid opnemen.

In teamverband kan gewerkt worden met inbreng van iedereen.

De directie en leraren open staan voor suggesties en eventuele conflicten kunnen uitgepraat worden.

Eerbied kan opgebracht worden voor de waarde van de natuur, het leven, het geloof, de materialen, de taal.

Kan samengewerkt worden met andere scholen en de parochies.

Er kan geluisterd worden naar de noden van kinderen via de leerlingenraad.

14


DEEL 4: HET REGLEMENT 1.

ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. De engagementsverklaring wordt onderschreven rond vier thema’s:

1.1 ENGAGEMENT IN VERBAND MET OUDERCONTACT Als ouder engageert u zich om een minimaal aantal keer aanwezig te zijn op oudercontacten of contact te hebben met leraren. De school engageert zich om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten aanwezig kan zijn. We engageren ons om met U in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind en we verwachten dat U contact opneemt bij vragen en/of zorgen ten aanzien van je kind. . We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van de evolutie van je kind.

1.2 ENGAGEMENT INZAKE VOLDOENDE AANWEZIGHEID Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen. De aanwezigheid van uw kind heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de school-en studietoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is en dat u ons voor 9.00u verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

15


1.3 ENGAGEMENT INZAKE HET DEELNEMEN AAN ALLE VORMEN VAN INDIVIDUELE BEGELEIDING Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school. Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in overleg met U als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. We verwachten dat ouders zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school.

1.4 ENGAGEMENT TEN OPZICHTE VAN DE ONDERWIJSTAAL VAN DE SCHOOL Onze school is een Nederlandstalige school. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door: Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie, uw kind Nederlandstalige tvprogramma’s te laten bekijken, uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met Nederlandstalige vriendjes, uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten of taalkampen.

16


2.

INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN VAN LEERLINGEN

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3) •

Bij het inschrijven zijn we als school gebonden aan officiële richtlijnen vanuit het ministerie. Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 zullen via een digitaal aanmeldingssysteem verlopen. Hierover ontvangt u nog verdere informatie.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (een identiteitskaart, de ISI+-kaart van het kind, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas)

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast traject haalbaar ziet.)

Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

Aan ouders van kleuters die nog niet zindelijk zijn, vragen we dat zij zelf luierbroekjes voorzien. Tegelijk verwachten we een goede samenwerking tussen leraar en ouders bij het optimaliseren van de zindelijkheid.

Indien kleuters in de middagpauze blijven, is het vereist dat ze zelfstandig kunnen eten en drinken.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen, zelfs wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs verblijft. Voor afwezigheden gelden dezelfde regels als voor een leerling in de lagere school. (zie verder)

Na advies van de directeur, de betrokken leraren en het CLB kan een leerplichtig kind het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen.

17


2.1 INSCHRIJVINGSPERIODE De aanmeldingen starten op de eerste schooldag van januari voor broers en zussen én voor kinderen van personeelsleden. Andere kinderen kunnen vanaf de eerste schooldag van maart worden aangemeld. De concrete tijdlijn voor 2019 – 2020 zal tijdig gecommuniceerd worden naar alle betrokken partijen.

2.2 LEERLING-BEPERKING Omwille van materiële omstandigheden wordt een maximumcapaciteit gehanteerd. In de kleuterschool Peperstraat betekent dit maximum 48 inschrijvingen per geboortejaar. Bij elke nieuwe inschrijving in de LS beperken wij ons tot maximum 24 leerlingen per klasgroep. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

2.3 INSTAPREGELING VAN TWEEËNHALFJARIGE KINDEREN Voor de instappers blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

2.4 INSTAPDATA

-

de eerste schooldag na de zomervakantie

-

de eerste schooldag na de herfstvakantie

-

de eerste schooldag na de kerstvakantie

-

de eerste schooldag van februari

-

de eerste schooldag na de krokusvakantie

-

de eerste schooldag na de paasvakantie

-

de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op de instapdatum zelf worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Inspecteurs en verificateurs voeren hierop controles uit.

18


2.5 DOORLOPEN VAN INSCHRIJVING Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs.

2.6 TOELATINGSVOORWAARDEN LAGER ONDERWIJS Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. De leerling moet 5 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Deze afwijking blijft beperkt tot ĂŠĂŠn jaar. Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2. toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving voor 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van de ze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

2.7 SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

19


2.8 LEERPLICHT In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar inde lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting vij het advies van de klassenraad en van het CLB. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlinggroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

3. OUDERLIJK GEZAG Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Co-schoolschap: Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuĂŻteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.

20


4.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN

4.1 OVERGANG BINNEN HETZELFDE ONDERWIJSNIVEAU De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerling-groep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerling-groep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (na een instapdatum)

4.2 OVERGANG TUSSEN ONDERWIJSNIVEAUS Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

5.

AFWEZIGHEDEN

(zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4) Zieke kinderen mogen niet naar school komen. Zij kunnen pas terug naar school na volledig herstel. De leerlingen zijn verplicht alle vakken en vakonderdelen bij te wonen. Studie-uitstappen zijn normale schoolactiviteiten. Wie een ernstige reden meent te hebben om aan ĂŠĂŠn van deze activiteiten niet deel te nemen, bespreekt dit vooraf met de directie. Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald, is kan de directie geen afwijking toestaan.

5.1 TE LAAT KOMEN Kleuterschool De ouders brengen hun kleuter op tijd. Een onthaalmoment is immers heel belangrijk en wordt best niet gestoord door laatkomers. De schoolpoorten worden voor de veiligheid om 8.30u gesloten. Wie te laat is, meldt zich via het secretariaat. Lagere school De leerlingen van de lagere school komen op tijd. Voor hen geldt de leerplicht vanaf de 21


aanvang van het eerste lesuur. Bij het te laat komen wordt verwacht dat de leerlingen een schrijven hieromtrent van hun ouders meebrengen.

5.2 AFWEZIGHEDEN Kleuteronderwijs Ouders verwittigen minstens mondeling de leraar en/of de directie over de afwezigheid van hun kind, liefst voor 9.00u. In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Voor leerplichtige kleuters gelden dezelfde normen als voor een lagere schoolkind. Lager onderwijs + leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs Ouders verwittigen de dag zelf minstens mondeling de leraar en/of de directie over de afwezigheid van hun kind, liefst voor 8.30u. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

5.3 ZIEKTE • • • •

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

5.4 ANDERE AFWEZIGHEDEN Soms kan een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: • • •

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant; de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdiensten); het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);

22


• • • • •

trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen) revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17); de deelname aan time-out-projecten; de rouwperiode bij een overlijden; in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.5 PROBLEMATISCHE AFWEZIGHEDEN De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en infobrochure onderwijsregelgeving.). De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

23


4de afwezigheid omwille van ziekte (verwittig de school: tel. 03 887 42 06)

3de afwezigheid omwille van ziekte (verwittig de school: tel. 03 887 42 06)

Naam en voornaam

Naam en voornaam

……………………………………………….

……………………………………………….

Klas : ………………………………………...

Klas : ………………………………………...

was afwezig omwille van ...………………….

was afwezig omwille van ...………………….

………………………………………………………… ……….

………………………………………………………… ……….

van …………………………………..

van …………………………………..

tot en met ……………………………

tot en met ……………………………

Handtekening ouders:

Handtekening ouders:

LAATSTE PERIODE ZONDER DOKTERSATTEST

2de afwezigheid omwille van ziekte (verwittig de school: tel. 03 887 42 06)

1ste afwezigheid omwille van ziekte (verwittig de school: tel. 03 887 42 06)

Naam en voornaam

Naam en voornaam

……………………………………………….

……………………………………………….

Klas : ………………………………………...

Klas : ………………………………………...

was afwezig omwille van ...………………….

was afwezig omwille van ...………………….

………………………………………………………… ……….

………………………………………………………… ……….

van …………………………………..

van …………………………………..

tot en met ……………………………

tot en met ……………………………

Handtekening ouders:

Handtekening ouders:

24


6.

EEN-OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen: Het eerste leerjaar gaat op boerderijklas. Het derde leerjaar gaat op zee/bosklas. Het 6e leerjaar gaat op mergelklas. Daarnaast zijn er nog culturele (o.a. poppenspel, toneel, film, concert, leeruitstappen en schoolreizen) en sportactiviteiten voor alle kinderen van de kleuter- en lagere school. Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

7.

Getuigschrift op het einde van het Basisonderwijs

Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7 De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

25


Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen. Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen. Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs. Beroepsprocedure Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht. Let op: • •

wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend); wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen. Bv. via e-mail… Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag dat je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing. Er zijn 2 mogelijkheden: • •

De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen; De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te 26


overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven. (naam van de voorzitter Naam schoolbestuur Adres van de maatschappelijke zetel van de vzw schoolbestuur) Of Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijkafgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • •

het beroep is gedateerd en ondertekend; het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • •

het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

27


1. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

8.

ONDERWIJS AAN HUIS

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar ĂŠĂŠn keer aan onze school te bezorgen. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

28


Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan. De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

29


9.

HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID

Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6 Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

9.1 BEGELEIDENDE MAATREGELEN Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. Een begeleidende maatregel kan zijn: • • • •

Een gesprek met ………; Een time-out: naar de time-out ruimte gaan.. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

9.2 HERSTEL Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. • • • • • •

een herstelgerichte maatregel kan zijn: een herstelgesprek tussen de betrokkenen; een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep; een bemiddelingsgesprek; no blame-methode bij een pestproblematiek; een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

30


9.3 ORDEMAATREGELEN Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen. Ordemaatregelen zijn:

-

een verwittiging;

-

een berisping;

-

een straf;

-

een specifieke opdracht;

-

een tijdelijke verwijdering uit de les, gevolgd door aanmelding bij de directie;

-

een tijdelijke verwijdering van de speelplaats bij agressie;

-

een stopschrift wordt gebruikt bij onbeleefd gedrag of het aanwezig zijn op plaats die niet toegelaten zijn. Ouders worden hier steeds van op de hoogte gebracht;

-

de directie werkt met een ‘rode bollensysteem’ waarbij bij een derde rode stip de ouders worden uitgenodigd om de problemen te bespreken. Samen wordt er immers meer bereikt!

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directeur. Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

31


9.4 TUCHTMAATREGELEN Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs. MOGELIJKE TUCHTMAATREGELEN ZIJN: •

een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

een definitieve uitsluiting.

PREVENTIEVE SCHORSING ALS BEWARENDE MAATREGEL In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

PROCEDURE TOT TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE UITSLUITING Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

3

Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 32


4

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

OPVANG OP SCHOOL IN GEVAL VAN PREVENTIEVE SCHORSING EN (TIJDELIJKE EN DEFINITIEVE) UITSLUITING Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.5 BEROEPSPROCEDURES TEGEN EEN DEFINITIEVE UITLSLUITING Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.) Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief: 2 (Naam van de voorzitter Naam schoolbestuur Adres van het schoolbestuur) of 33


Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur. Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • •

het beroep is gedateerd en ondertekend; het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: •

het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 4 De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. 5 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een

stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

34


6 De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

35


10. BIJDRAGEREGELING Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel de verplicht als de niet-verplichte uitgaven. Verplichte activiteiten, hiervoor is een maximumfactuur, zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maker ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. De prijzen zijn richtprijzen, ze kunnen van leerjaar tot leerjaar wel wat verschillen. Elke specifieke activiteit wordt in de loop van het jaar nog eens aangekondigd en de exacte prijs wordt daarbij aangegeven. Er worden vijf schoolrekeningen met uw kind meegegeven (voor het herfstverlof kerstverlof, krokusverlof, paasverlof en op het einde van het schooljaar). We verwachten dat de rekening tijdig betaald wordt via het overschrijvingsformulier van de school of via domiciliëring.

10.1 EXTRA-MUROS/CULTURELE ACTIVITEITEN

Kleuteronderwijs

max. 45 euro

Lager onderwijs

max. 90 euro

10.2 EXTRA-MUROS/MEERDAAGSE UITSTAPPEN max. € 440 per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs. eerste leerjaar: boerderijklas derde leerjaar: zeeklas zesde leerjaar: mergelklas

10.3 ZWEMMEN ong. 15 euro(per jaar) (alleen voor de lagere school)

10.4. MATERIAAL EENMALIG AAN TE SCHAFFEN turn-T-shirt (10 euro) 36


10.5 REFTER EN DRANKJES (FACULTATIEF) Drank: Eigen drank (drinkbus) In de wintermaanden voorziet de school thee (gratis). Refter: €0.40 per dag

10.6 ANDERE MOGELIJKE KOSTEN (FACULTATIEF) abonnement pedagogisch tijdschrift (Dopido, Doremi, Zonnekind,...) kerstboek, paasboek, boektoppers, vakantiekalenders, zwembrevetten, klasfoto, individuele foto’s ,…..

11. GELDELIJK EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9 Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. Wat betreft reclame en sponsoring op school richten wij ons naar de principes van de regelgeving ter zake.

37


12.

VRIJWILLIGERS

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

12.1 ORGANISATIE naam

KOBA

adres

Nooitrust 4 2390 Malle

telefoon

03 543 97 10

e-mail

secretariaat@kobavzw.be

sociale doelstelling

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, besturen en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding in al zijn vormen. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen, zoals naschoolse of parascolaire, algemeen educatieve, recreatieve of culturele activiteiten. In die zin mag zij ook, op bijkomstige wijze, zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het doel. De activiteit van de vereniging steunt op de beginselen die eigen zijn aan de leer van de Katholieke Kerk en conform de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid. Elk besluit tot wijziging hiervan, geldig aangenomen door de Algemene Vergadering, brengt van rechtswege de ontbinding van de vereniging mee.

juridisch statuut

Vereniging zonder winstgevend doel

instelling

Sint – Lutgardisschool Peperstraat 17 2627 Schelle

Gemandateerde van de organisatie. naam

Van den Berge Lizzy

functie

Directeur van de Sint-Lutgardisschool

adres

Peperstraat 17 2627 Schelle

telefoon

03/887.42.06

e-mail

directie@sint-lutgardis.be

Te contacteren in geval van schade of ongeval. naam

Van den Berge Lizzy

tel. - gsm

0476962347 38


12.2 VERZEKERINGEN VERPLICHTE VERZEKERING

waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

maatschappij

Winterthur

polisnummer

5705980

VERPLICHTE VERZEKERING (DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VERPLICHT)

waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

maatschappij

Winterthur

polisnummer

5800308

waarborgen

Materiële schade

maatschappij

Winterthur

polisnummer

0067-2070-06599391-29

waarborgen

Rechtsbijstand

maatschappij

Winterthur

polisnummer

5705980

12.3 VERGOEDINGEN De organisatie geeft geen vergoeding / betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen: kilometervergoeding, aankoopbewijzen.

39


12.4 AANSPRAKELIJKHEID De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

12.5 GEHEIMHOUDINGSPLICHT Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

12.6 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, enz. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, enz .

Naam en voornaam van de vrijwilliger Adres Tel. en/of GSM Perso(o)n(en) te verwittigen bij ongeval Datum:

Handtekening:

40


13.

AFSPRAKEN EN LEEFREGELS

13.1 TOEGANG TOT DE LOKALEN VAN DE SCHOOL Kinderen en ouders mogen alléén met uitdrukkelijke toelating van directie of een leraar schoollokalen betreden. Directie en/of leraren letten er op dat er niemand alleen verblijft waar ook binnen het schoolgebouw.

13.2 REGELS BIJ HET BINNENKOMEN IN DE SCHOOL. Ouders (hiermee zijn verder in de tekst ook de andere volwassenen bedoeld die hun kinderen komen ophalen) brengen alle kinderen op tijd naar school. Peperstraat - Kleuters Ouders geven de kleuters af aan een juf of meester in de zoenzone aan de poort. Om de ingang vrij te houden, verlaten zij zo snel mogelijk de school. Bij het belsignaal stappen de kleuters alléén naar de klasrij. De ouders verlaten de school. Bij regen of bij koud weer hangt het rode parapluutje uit. Dat betekent dat de bewaking van de kleuters in de zaal is. De ouders brengen hun kleuters naar de zaal. Zij nemen onmiddellijk afscheid en verlaten de school, zo blijft de gang vrij. Fietsen worden in het fietsenrek op de speelplaats van de lagere school geplaatst. Gelieve dan met het kind de school binnen te gaan langs de ingang van de Rupelstraat. De kleuter wordt zelf naar de eigen speelplaats gebracht langs de gang die beide speelplaatsen verbindt. Kleuterfietsen die aan de kant van de Peperstraat worden geplaatst buiten de school staan daar op eigen verantwoordelijkheid. Peperstraat - Lagere school De leerlingen komen de school binnen langs de ingang Rupelstraat. Vergezellen zij een broer of zus kleuter, dan gaan zij langs de speelplaats van de kleuterschool door de gang naar hun eigen speelplaats. Ouders blijven aan de poort, achter de speelplaatslijn. Heidestraat Bij het belsignaal stappen de kleuters en leerlingen van de lagere school alleen naar de klasrij. De ouders blijven buiten de poort. Algemeen geldt voor alle ouders en begeleiders van kinderen dat ze zelf geen andere kinderen aanspreken over schoolse problemen of gebeurtenissen . Dit wordt steeds gecommuniceerd via de klasleraar, leraar op de speelplaats of de directie.

41


13.3 REGELS BIJ HET VERLATEN VAN DE SCHOOL. Peperstraat — Kleuters Te 12.05 uur en te 15.25 uur staan de kleuters in hun klasrij onder toezicht van hun kleuterleid(st)er. Ouders wachten aan de poort in de Peperstraat. Alléén als een leraar de poort heeft geopend, komen ouders op de speelplaats en halen de kleuters af aan de klasrij. Zij houden hun kleuter(s) bij de hand. Vanaf dan valt de kleuter volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Samen met hun kinderen verlaten de ouders onmiddellijk de school langs dezelfde poort.

Kleuters per fiets: de fiets wordt, langs de verbindingsgang, opgehaald op de speelplaats van de Rupelstraat. Ouders en kleuter verlaten de school langs de poort Rupelstraat. Indien er kleuters met een rij mee moeten, verwittigen de ouders de kleuterleidster schriftelijk in welke richting en wanneer hun kleuter mee moet. Peperstraat — Lagere school Kinderen die door hun ouders worden opgehaald worden door een leraar tot bij één van beide schoolpoorten gebracht. Kinderen die niet worden opgehaald door de ouders verlaten de school in de diverse rijen die onder begeleiding naar verschillende kruispunten en oversteekplaatsen gebracht worden. Leerlingen die nablijven begeven zich naar de speelplaats Rupelstraat.

Bewaking van de niet opgehaalde kinderen. De bewaking van de nog aanwezige kinderen begint onmiddellijk om 15.25 uur, onder de verantwoordelijkheid van de leraar van dienst. De kinderen blijven op de eerste helft van de speelplaats Rupelstraat. De kinderen worden ook daar door ouders of begeleiding opgehaald , zodat de toezichter steeds voldoende zicht en controle behoudt over de kinderen die de school verlaten. De nabewaking, toevertrouwd aan de Schellebel, begint om klokslag 16.00 uur (woensdag 12.05 uur). De kinderen worden dan door de begeleiders van de Schellebel opgehaald. De poorten van de school worden gesloten.

Heidestraat De kinderen vormen rijen per klas op de speelplaats. Elke leraar staat bij de eigen rij. De ouders komen op de speelplaats en halen de kinderen af. De nabewaking, toevertrouwd aan de Schellebel, begint om klokslag 16.00 uur (woensdag 12.10 uur). De kinderen worden dan door de Schellebel opgehaald. De poorten van de school worden gesloten. Let op …’s middags en ’s avonds worden de ouders verzocht de doorgangen aan alle poorten vrij te laten . 42


13.4 KLEDIJ Alle kinderen komen in verzorgde kledij naar school. Vakantiekledij is bestemd voor de verlofdagen. Maatregelen zullen eventueel getroffen worden. Wat betreft het schoeisel vragen wij, voor de veiligheid, steeds schoenen te dragen die aan de hiel aansluiten. ( geen teenslippers of sleffers!) In de zomer spelen de kleuters al eens een keertje meer buiten. Zorg dat de schouders zeker bedekt blijven om zonnebrand te voorkomen. Deze nodige bescherming geldt uiteraard ook voor de leerlingen van de lagere school. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding houden leerlingen zich aan de voorgeschreven sportkledij. ( turn T-shirt van de school – donker blauwe broek-witte turnpantoffels/witte sportschoenen)

13.5 SNOEP Snoepen is in de school niet toegelaten. Fruit daarentegen trachten we zoveel mogelijk te promoten. Op woensdag is het fruitdag en vervangen we de koeken door fruit. Verjaardagen kunnen sober gevierd worden in de klas.

13.6 VERLOREN VOORWERPEN Voor verloren voorwerpen wendt men zich tot een leraar. Verloren voorwerpen worden verzameld in de gang aan het secretariaat. Ouders kunnen met hun kinderen hier steeds na melding een kijkje nemen. Voor elke vakantie worden de verloren voorwerpen ook extra uitgestald op de kleuterspeelplaats. Op afgesproken tijdstippen worden de verloren voorwerpen doorgegeven aan een goed doel.

13.7 OMGANGSVORMEN BINNEN EN BUITEN DE SCHOOL Van onze kinderen wordt verwacht dat zij zich “voornaam” gedragen, zowel “binnen” als “buiten” de schoolgebouwen.

43


13.8 SCHOOLMATERIAAL We houden eraan dat de kinderen hun leerboeken en schriften netjes kaften en flink verzorgen. Daarom vragen wij aan de ouders een stevige boekentas voor de kinderen aan te schaffen. De kinderen moeten respectvol omgaan met het schoolmateriaal, meubelen en gebouwen, alsook met hun eigen bezit en dat van hun medeleerlingen. Bij beschadiging of verontreiniging zal er met de ouders contact opgenomen worden om de schadevergoeding te bepalen die door de school zal geĂŤist worden voor de veroorzaakte schade.

13.9 DE WEG NAAR SCHOOL EN TERUG De kinderen volgen enkel de meest veilige weg naar school en terug . Zij gedragen zich op de openbare weg als goede weggebruikers met respect voor de verkeersregels.

13.10 ONGEVALLEN EN VERZEKERING Leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op de normale weg van en naar de school en in de school zelf. De verzekering dekt enkel lichamelijke letsels, dus geen kleding, brillen, enz. De verzekering is ook geldig bij leeruitstappen onder begeleiding, bij sportactiviteiten ingericht door de school, bij verplaatsing naar de andere vestigingsplaats van de school of naar plaatsen waar de school de leerlingen een bepaalde activiteit wil laten bijwonen. In al deze gevallen moeten de leerlingen wel de normale of de aangeduide weg volgen. De verzekering vervalt eveneens indien de ouders het ongeval niet binnen de 24 uur melden aan de directie. Een leerling die tijdens de lesuren of de pauzes de school zonder toestemming verlaat, is echter niet verzekerd. De school kan in deze omstandigheden bij eventueel ongeval niet verantwoordelijk gesteld worden. Voor schade die leerlingen aan anderen toebrengen is de school niet verzekerd. De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Ook voor deze vrijwillige helpers heeft de school een verzekering voorzien.

13.11 VEILIGHEID EN GEZONDHEID Elke leraar in de nabijheid van een te verzorgen kind, neemt die verzorging ter harte en dient de eerste zorgen toe. EHBO- posten zijn in de school aanwezig. De directie wordt door de leraren op de hoogte gebracht, en dit uiterst snel bij ernstige ongevallen. Indien het nodig is wordt contact opgenomen met de ouders of de verantwoordelijken.

44


Bij afwezigheid van deze personen zal de door de ouders opgegeven arts onverwijld geraadpleegd worden en wordt zijn advies opgevolgd, met eventueel onderzoek in de kliniek tot gevolg. Bij ziekte wordt dezelfde procedure gevolgd. Let op! Wanneer een ouder de school met een huisdier betreedt draagt deze ouder ook de volle verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen. Kinderen blijven kinderen. Honden blijven (dus best buiten de schoolpoort) aan de leiband.

13.12 GELD Het onderwijs op zich is kosteloos. De Vlaamse regering heeft de lijst goedgekeurd met materialen die de basisschool vanaf 2007-2008 zelf ter beschikking moet stellen. Omdat ze nodig zijn om de eindtermen te behalen , zullen bv. leerboeken, schriften en schrijfgerief voor alle kinderen gratis zijn. Let op bij schade of verlies van dit materiaal wordt er verwacht dat de ouders dit bezoldigen. Ook eigen materiaal kan en mag gebruikt worden. Ook de grensbedragen voor de andere kosten zijn goedgekeurd.. Tenslotte blijven er nog schoolkosten over die niet in de lijst te vinden zijn en niet onder de dubbele maximumfactuur vallen, bv. boekentas , pennenzak, kaften, kaftpapier. Zonder kunnen de kinderen moeilijk, maar ouders zijn wel vrij om te bepalen hoeveel geld ze hieraan spenderen. De school komt hier niet in tussen. Onkosten voor drank en koeken, voor de zwembeurten, andere activiteiten en abonnementen op tijdschriften worden per tweemaandelijkse schoolrekening geĂŻnd. Een schatting van de mogelijke kosten die u het komende schooljaar kan verwachten wordt u in het begin van het schooljaar meegegeven in een bijlage. Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

13.13 GEESTELIJK OF LICHAMELIJK ONRECHT NAAR KINDEREN TOE Ernstige problemen van situaties waarin kinderen, die de school bezoeken, door wie of waar ook, geestelijk of lichamelijk onrecht wordt aangedaan dienen onverwijld aan de directie worden meegedeeld. Het is een wettelijke verplichting voor eenieder die daarvan op de hoogte is. Het niet-bieden van hulp aan kinderen in nood moet vermeden worden. 45


13.14 VERBOD OP SPELEN In samenspraak met de schoolraad eigent de school zich het recht toe om bepaalde spelen die negatieve invloed op de kinderen uitoefenen te verbieden.

13.15 GSM OP SCHOOL Leerlingen mogen een gsm meebrengen naar school. Binnen de school wordt deze steeds uitgeschakeld. Indien dit niet gebeurt wordt de gsm aan de leraar afgegeven.

13.16 WEBSITE VAN DE SCHOOL Op de website van de school kan u naast informatie ook een beeld van het dagelijkse leven op school vinden. Fotomateriaal van de verschillende projecten worden ook via dit kanaal getoond. Bezwaren hier rond kunnen steeds aan de directie gemeld worden.

13.17 AFSPRAKEN ROND PESTEN Pesten wordt op onze school niet getolereerd.

13.18 ONDERWIJSAANPAK Aandacht hebben voor elk kind is steeds een uitgangspunt bij de begeleiding van de kinderen in onze school. Vanuit het ministerie legt men er ook de nadruk op om een meer efficiĂŤnte onderwijsaanpak uit te bouwen:

-

Voor het kleuteronderwijs spreken we van ontwikkelingsdoelen. Daarvan verwacht de overheid dat ze bij zo veel mogelijk kinderen worden nagestreefd. Ze moeten dus niet noodzakelijk door alle kinderen worden bereikt. De school moet wel voldoende inspanningen leveren om er met alle kinderen aan te werken.

-

Voor het lager onderwijs heten de doelstellingen eindtermen. Voor de kennis, het inzicht en de vaardigheden in de aan leergebieden gebonden eindtermen wordt verwacht dat de school voldoende inspanningen levert opdat zoveel mogelijk leerlingen die doelen zouden bereiken. Hier gaat het dus om nastreven en bereiken. Eindtermen voor attitudes bij de leergebieden en eindtermen voor leren leren en sociale vaardigheden moet men bij alle leerlingen nastreven.

Kleuterschool: KINDVOLGSYSTEEM (KVS) Lagere school: LEERLINGVOLGSYSTEEM (LVS) Deze beide systemen hebben als streefdoel elk kind individueel goed op te volgen aan de 46


hand van een persoonlijk dossier. Dit dossier bevat alle belangrijke gegevens betreffende de persoon en de leef- en leerhouding van het kind. In de kleuterschool wordt de nadruk vooral gelegd op het ‘zich thuisvoelen’ in de klas en in de school, ‘welbevinden’ en gemotiveerd kunnen participeren aan de verschillende activiteiten brengt kleuters tot een hoge ‘betrokkenheid’. Gerichte observaties zijn daarbij een uitstekend middel.

In de lagere school wordt deze manier van werken verder gezet. De leerstof wordt regelmatig getoetst. Zowel leef- als leergedrag zijn belangrijke evaluatiegebieden in onze basisschool. Kinderen die een verhoogde zorg nodig hebben worden hierin ondersteund door zorgeigen projecten ( o.a. : sticordi, Alinea, typ10, pluswerking, …)

13.19 MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) We willen kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden aan elk kind en daarbij sluit een extra zorg aan voor het leerbedreigde kind. De klastitularis is de spil van het basisonderwijs en verantwoordelijk voor alle kinderen van de klas, waarbij hij/zij gesteund wordt door de andere teamleden binnen het MDO. MDO = klastitularis + directeur + CLB-begeleidster + leraar zorg In het begin van het schooljaar vergadert het MDO voor alle kinderen en twee tot drie maal per schooljaar voor leerbedreigde kinderen en meerbegaafde kinderen. Er worden problemen gesignaleerd, geanalyseerd en er wordt een handelingsplan opgesteld en nadien geëvalueerd.

Dit is de beste strategie om elk kind optimaal te begeleiden in het leerproces. Dit kan leiden tot de volgende adviezen:

-

bepaalde hulp in de klas

-

extra begeleiding door taakleraar of zorgleraar

-

extra begeleiding door de ouders zelf, in afspraak met de school

-

buitenschoolse begeleiding door andere diensten

-

advies om hetzelfde jaar nog eens over te doen

-

verwijzing naar bijzonder onderwijs

In een gesprek met de ouders worden de adviezen voorgesteld en besproken. Zowel de voorstellen vanuit de school als de conclusie van de ouders worden schriftelijk vastgesteld in het individuele dossier van het kind. De klassenraad beslist in overleg met het CLB of een leerling kan overgaan naar een volgende groep. 47


13.20 PERSOONLIJKE DOCUMENTEN VOOR DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL 1. Schoolagenda en notitieschriften: deze worden in opdracht van de klastitularis correct en verzorgd ingeschreven. 2. Persoonlijk werk: de taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Andere opdrachten zoals het leren van lessen, zoeken van documentatiemateriaal enz. worden eveneens correct uitgevoerd. 3. Huistaken: in principe krijgt elk kind dezelfde huistaak en dezelfde lessen. In het kader van de zorg kan het zijn dat een leerling een extra opdracht of een andere opdracht dan de klasgenoten dient uit te voeren. Ouders werken daarin met de school samen. Indien wordt vastgesteld dat een leerling de opgelegde taken of oefeningen weigert te maken, worden ordemaatregelen opgelegd.

13.21 EVALUATIES Kinderen hoeven na de schooluren tijd, ruimte en rust te krijgen om te studeren. Het is de bedoeling dat zij hierin steeds meer zelfstandigheid aan de dag leggen. De kinderen moeten zich kunnen voorbereiden op regelmatig gehouden toetsen en overhoringen. Agenda : In het eerste leerjaar wordt de agenda dagelijks en in de andere klassen minstens wekelijks door de ouders ondertekend. Rapport : (data worden in de loop van september meegedeeld) Leerlingen van de lagere school ontvangen 5 rapporten op jaarbasis met vermelding van de resultaten van het leergedrag (evaluatietoetsen) en een evaluatie van het leefgedrag. De ouders handtekenen het rapport en de volgende schooldag wordt het door de leerling aan de leraar terugbezorgd.

13.22 CONTACTEN MET OUDERS Tijdens de lesuren kan geen oudercontact plaats vinden. Wel is het altijd mogelijk met de leraar een afspraak te maken. Volgende contacten worden elk jaar voorzien (data worden in de loop van september meegedeeld) 1. Contact voor ouders van nieuwe kleuters: einde augustus 2. Algemene infoavond voor kleuter- en lagere school tijdens de maand september 3. Oudercontact voor kleuter- en lagere school (november) 4. Oudercontact voor lagere school ( februari/ maart) 48


5. Oudercontact kleuters na observatieweek (februari/maart) + alle kleuters 6. Oudercontact op laatste schooldag in juni, voor ouders die dit wensen. 7. Gedurende het hele jaar mogen ouders een individueel gesprek aanvragen met de leraar en lof directie. Leraren en/of directie kunnen eveneens een gesprek aanvragen met de ouders.

13.23 LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN Er wordt veel aandacht besteed aan de lessen bewegingsopvoeding in de kleuterschool en de lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school. De leerlingen van de lagere school gaan zwemmen in het gemeentelijke zwembad van Hemiksem. Zwemmen is een schoolse activiteit en staat in de eindtermen van de lagere school. Indien een leerling niet mag deelnemen om gezondheidsredenen is een schriftelijk bewijs van de ouders vereist. De ll. van de lagere school dragen tijdens LO de T-shirt van de school, een zwarte of blauwe sportbroek en degelijke turnpantoffels.

13.24 MILIEU Wij willen kinderen bewust maken van de wereld waarin ze leven. We zijn als mens immers onlosmakelijk verbonden met onze omgeving en onze gehele aarde. Onze school wil kinderen dan ook mee opvoeden tot milieubewuste burgers die oog hebben voor de natuur en voor onze plaats als mens hierin. Elk jaar wordt er in elke klas, van de jongste kleuters tot de oudste leerlingen een MOS-week gepland om de krachtlijnen van de voorbije jaren te herhalen en te verdiepen. Zo blijven de kinderen actief betrokken bij het groeien naar een gezonde, milieuvriendelijke levenswijze die onze aarde en al zijn bewoners ten goede komt. Onze school wil zich profileren als ‘groene school’. Hiervoor werken wij samen met ‘MOS’, het project ‘milieu op school’. Door onze kinderen te leren wat de gevolgen zijn van hun eigen gedrag voor het milieu, willen we een duurzame bijdrage leveren tot een meer milieuvriendelijke toekomst. Samen met alle participanten (leerlingen, leraren, directie, ouders en personeel) doen we aan milieuzorg zodat dit een vast onderdeel van ons schoolklimaat wordt.

49


MOS werkt rond 5 pijlers : •

afvalpreventie,

water, energie,

verkeer

natuur op school

Uit al deze projecten groeide een milieubewuste school, met gemotiveerde ‘groene’ kinderen en leraren. Uit elk project stileerden we ook een aantal doelstellingen en afspraken om te blijven verdergaan en groeien als een milieubewuste school. •

Afvalpreventie

Ineters gebruiken een brooddoos, In de refter wordt gedronken uit bekers (thee, fruitsap, water, melk) of wordt een eigen hervulbare drinkbus gebruikt. Wie wil, kan zich een degelijke drinkbus aanschaffen via de school voor 7 euro. Vanuit ons milieubeleid zijn brikjes en zilverpapier niet toegestaan op school Tijdens de voormiddagspeeltijd eten de kinderen fruit of koek uit een koekendoos (geen individueel ingepakte koeken) of ze eten een schoolkoek. In de loop van de schooldag drinken onze kinderen enkel water uit hun eigen hervulbare drinkbus of met een beker van de kraan. Op de speelplaats staan drinkfonteinen. Zij die dat wensen, bestellen voor tijdens de voormiddagspeeltijd een beker water van de fles. Woensdag is het fruitdag op onze school. Dan wordt er enkel fruit, groenten of noten gesnoept tijdens de pauze. In onze school wordt afval gescheiden ingezameld. Zo heeft elke klas een papierbak, een restafvalbakje en een groenbak. PMD wordt niet gebruikt op onze school. Onze school is een inzamelpunt voor computerinktpatronen en lege batterijen. Om de papierberg te verkleinen, geven we informatie zo beknopt mogelijk mee, recto verso gedrukt, en enkel aan de oudste van het gezin. We stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk schoolmateriaal te hergebruiken en dus geen nieuwe spullen aan te kopen bij aanvang van een nieuw schooljaar.

50


Water

Zoals al vermeld in punt 2 streven we er naar in onze school tijdens de schooldag enkel water te drinken. Bij de boterhammen kan er ook gekozen worden voor thee, fruitsap of melk. In de jaarlijkse MOS-week wordt het belang van voldoende water drinken nog eens in de verf gezet. Kinderen mogen de hele dag door water drinken. Anderzijds staan we ook stil bij het wereldwijde tekort aan zuiver water en aan de onvoorstelbare waterverspilling op andere plekken in de wereld. Een groot aantal van onze toiletten wordt doorgespoeld met regenwater. We geven aandacht aan het zuinig omspringen met water bij het handen wassen na een toiletbezoek. •

Energie

We hebben we hier oog voor in het dagelijkse klasleven. We doen mee met de ‘dikke-truien-dag’. We gaan spaarzaam om met verwarming en draaien ze uit waar ze niet nodig is. We laten geen licht branden als dit niet nodig is. We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

Verkeer

De kinderen komen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school. Als de auto echt onvermijdelijk is, parkeert de chauffeur niet te dicht bij de schoolpoorten om zo een veilige schoolomgeving niet in het gedrang te brengen. De kinderen dragen zoveel mogelijk een fluo-hesje wanneer ze zich in het verkeer begeven. Van de herfst- tot aan de paasvakantie is dit voor iedereen verplicht. Het dragen van een fietshelm raden wij ten stelligste aan. Ook een verkeersweek komt jaarlijks aan bod in al onze klassen, zodat ook veiligheid, milieuvriendelijk verplaatsen en vaardigheden jaarlijks extra in de kijker staan. •

Natuur op school

Wordt in de toekomst uitgebreid behandeld.

51


14. PRIVACY Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 10

14.1 WELKE INFORMATIE HOUDEN WE OVER JE BIJ? Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en – begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Schoolonline. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken. Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie.

14.2 OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag aan de nieuwe school door te geven.

52


14.3 PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (FOTO’S, FILMPJES, …) We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie. We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

14.4 RECHT OP INZAGE, TOELICHTING EN KOPIE Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je hiervan een (digitale) kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

14.5 BEWAKINGSCAMERA’S Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je kind gefilmd werd, mag je vragen om die beelden te zien. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

53


15. REVALIDATIE / LOGOPEDIE TIJDENS DE LESTIJDEN Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt4.6 Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden: • •

revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: • • • •

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt; een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is; een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat: • • •

een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose; een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod; een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is; een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

54


16. PARTICIPATIE 16.1 SCHOOLRAAD Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

16.2 OUDERRAAD De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

17. WELZIJNSBELEID

17.1 MEDICATIE Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische handelingen mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

55


17.2 ROOKVERBOD OP SCHOOL Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten. Tijdens extra-murosactiviteiten is roken eveneens verboden tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s avonds en in aanwezigheid van de kinderen.

18. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via mail. Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document. Bijlagen

Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement

Infobrochure onderwijsregelgeving

56


BIJLAGE 1

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

57


BIJLAGE 2

ONDERSTEUNINGSTEAM ANTWERPEN PLUS

58


59

Profile for Sint Lutgardisschool Schelle

Schoolreglement 2019-2020  

Schoolreglement 2019-2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded