Page 1

architectuur 2010 - 2011

semester startweek aantal weken reviewweek/indienmoment studiepunten docent

1MA sem 2 1 4 f e b r, 2 0 11 14 M r t 3 0 , 2 0 11 / J u n i 1 , 2 0 11 15 uni t master : M a r t i n e D e M a e s e n e e r, w w w. m d m a . b e TC g es ch ieden is en theor ie : Caroline Newton

titel

Trondheim _ False start. What matters ?

Suspense - Suspendere - Supersede In the movie 'The Edge' (a chase in the wildernis)40& 41 the main character (played by A Hopkins) explains to his challenger (A Baldwin - the man he suspects of attempting to murder him and take his place), what a diagram is : "A diagram is a decision tree for those (he speaks mainly for himself) who lack imagination."


thema Dit jaar wordt er gewerkt rond de thema's 'FRAGILE' en 'WATER URBANISME' _ meer specifiek nieuwe stadsontwikkelingen in de Scandinavische landen. Door toedoen van de opwarming van het klimaat, lanceert deze regio een aantal wedstrijden voor nieuwe stadsontwikkelingen. Het veranderende klimaat genereert nieuwe outdoor mogelijkheden voor de stadsbewoners (nu dat de mensen niet langer een heel jaar binnen moeten blijven). Doch aan de andere kant creëert dit ook nieuwe problematieken : het afsmelten van de gletchers (stijgend rivierwater, modderstromen, ...) en de stijging van het globaal zeewaterniveau genereren nieuwe uitdagingen met 'water'. Scandinavië is trouwens gekend voor zijn expertise in het open leggen en zuiveren van rivieren; water management is topprioriteit in alle bouwprojecten. Als basis voor het programma gebruiken we het paper ''False Start. What Matters ?', door mdma voor het 'Architecture and Phenomenology' symposium in Haifa, mei 2007. Vertrekkend van dit filosofisch paper kunnen we focussen op 'What does really matter in urban planning/architecture' (wat is echt van belang), maar ook inzoemen op het aspect 'matter' in zijn betekenis van 'materiaal' in tectonische zin _ alles vanuit het oogpunt van 'fragility' en 'water urbanisme'.

programma Specifieke case study wordt de stad Trondheim (Noorwegen). Voor het stadsgebied "Brøseth" is er een wedstrijd georganiseerd met als doel de creatie van een 'klimaat neutraal' stadsdeel. http://brozed.wordpress.com/2009/08/ http://brozed.files.wordpress.com/2009/08/eit-landsby-023.pdf Trondheim kreeg recent nog de prijs voor meest ecologische stad. Naast de ontwikkeling van een stedelijk ontwikkelingsplan voor dit stadsgedeelte, wordt de studenten gevraagd om één complex gebouw of stadsinfrastructuur architecturaal uit te werken. De studio zal Trondheim bezoeken in the week van Nov14-19 (@ reiskost van 170€/pers excl.accomodatie), en dit samen met de studenten van de internationale studio 2MAsem3. Indien het totaal studentenaantal te groot is zal het bezoek voor de 1MAsem2 verschoven worden naar Jan2011.


fragile |ˈfrajəәl; -ˌjīl| adjective (of an object) easily broken or damaged. • flimsy or insubstantial; easily destroyed : you have a fragile grip on reality. • (of a person) not strong or sturdy; delicate and vulnerable. DERIVATIVES fragilely |ˈfrajəә(l)lē| adverb fragility |frəәˈjilitē| noun ORIGIN late 15th cent. (in the sense [morally weak] ): from Latin fragilis, from frangere ‘to break.’ The sense [liable to break] dates from the mid 16th cent.

matter |ˈmatəәr| noun 1 physical substance in general, as distinct from mind and spirit; (in physics) that which occupies space and possesses rest mass, esp. as distinct from energy : the structure and properties of matter. • a substance or material : organic matter | vegetable matter. • a substance in or discharged from the body : fecal matter | waste matter. • written or printed material : reading matter. 2 an affair or situation under consideration; a topic : a great deal of work was done on this matter | financial matters. • Law something that is to be tried or proved in court; a case. • ( matters) the present situation or state of affairs : we can do nothing to change matters. • ( a matter for/of) something that evokes a specified feeling : it's a matter of complete indifference to me. • ( a matter for) something that is the concern of a specified person or agency : the evidence is a matter for the courts. 3 [usu. with negative or in questions ] ( the matter) the reason for distress or a problem : what's the matter? | pretend that nothing's the matter. 4 the substance or content of a text as distinct from its manner or form. • Printing the body of a printed work, as distinct from titles, headings, etc. • Logic the particular content of a proposition, as distinct from its form. verb [ intrans. ] 1 [usu. with negative or in questions ] be of importance; have significance : it doesn't matter what the guests wear | what did it matter to them? | to him, animals mattered more than human beings. • (of a person) be important or influential : she was trying to get known by the people who matter. 2 rare (of a wound) secrete or discharge pus. ORIGIN Middle English : via Old French from Latin materia ‘timber, substance,’ also ‘subject of discourse,’ from mater ‘mother.’

suspense |səәˈspens| noun 1 a state or feeling of excited or anxious uncertainty about what may happen : come on, Fran, don't keep me in suspense ! • a quality in a work of fiction that arouses excited expectation or uncertainty about what may happen : a tale of mystery and suspense | [as adj. ] a suspense novel. 2 chiefly Law the temporary cessation or suspension of something. DERIVATIVES suspenseful |-fəәl| adjective ORIGIN late Middle English : from Old French suspens ‘abeyance,’ based on Latin suspensus ‘suspended, hovering, doubtful,’ past participle of suspendere (see suspend ).


doelstelling 1_ Bij middel van projectgerichte research onderzoeken we 'fragile' en 'matter' in de context van 'water urbanisme' _ met als specifieke case study de stad Trondheim, Noorwegen 2_ We breiden de research uit naar film, literatuur en filosofie. Basis literatuur : 'False strart. What matters ?', essay door mdma voor het Architecture and Phenomenology Symposium (A+P1), Haifa, Mei 2007. 3_ We vertalen het onderzoek in operationele concept-diagrammen die kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling en ontwerp van een relevant gekozen programmas voor het stadsdeel "Brøseth" met hierin het ontwerp van een complex gebouw of stadsinfrastructuur, dat past binnen de eisen voor "Brøseth". We bestuderen de site door inzicht te verwerven in schaal, typologieën, historische layering en socio-economischepolitieke aspecten van de buurt binnen de stad, de open ruimten en gebouwen, .... en niet in het minst gecombineerd met culturele invloeden @ large. 4_ We ontwerpen een fysiek architecturaal project in tekening en maquette 5_ De respectievelijkee teams binnen de studio presenteren het werk bij middel van een website (http://issuu.com) waar onderzoek en de projecten uitgelegd zijn in een continue ontwikkelingsproces, en dit vanaf de 1ste werkweek. Visionaire verklarende diagrammen zijn crutiaal in deze. eerder mdm studio werk : http://www.0910int3.woelmuis.nl/ http://home.scarlet.be/studiomdm http://haifaproject.limewebs.com/

timing en werking Research bij middel van project teams, min 2 en max 4 personen per team. Deze teams behandelen ieder verschillende onderzoeksonderwerpen in functie van de globale studio, die functioneert als 1 professioneel ontwerpteam (net als binnen een architectuurkantoor). voormiddag : 9--12u wekelijks review van het teamwerk door de docent en TC consult + eventuele lezing door TC namiddag : 13-18u individuele consults bij docent (docent functioneert als lid van het globale studioteam) reis week naar rondheim (Norway) : week 8 : Nov14-19 (of Jan2011) faze 0 : week 1 : 'getting started' - introductie van werkmethode en site faze 1 : week 2-3 : de teams onderzoeken de thema's 'fragile', 'matter' en 'suspense' in het licht van water urbanism voor Trondheim faze 2 : week 4-5 : de faze 1 thematiek wordt uitgebreid met culturele invloeden @ large ie. film, literatuur en filosofie faze 3 : week 6-7 : ontwikkeling van een stedelijk concept voor Trondheim per team & site research agenda + review op woe 30 mrt 2011 faze 4 : week 8 : onderzoeksresultaten worden geconfronteerd met het stedelijk concept & aangepast waar noodzakelijk paasvakantie 11-25 april - week 9-10 : ontwikkeling van concept voor complex gebouw of stadsinfrastructuur (1per team), hierin inbegepen de visies ontwikkelend voor de thema's 'fragile', 'matter' en 'suspense'. faze 5 : week 11-12 - 13 : De faze 4 thematiek wordt uitgebreid naar culturele invloeden @ larges, ie. film, literatuur, filosofie faze 6 : week 14 : eindreview op woe 1juli 2011.


studiemateriaal - Site materiaal ter beschikking gesteld door the Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Arts: www.ntnu.edu/ab/english - the paper 'False Start. What Matters ?', 'Architecture and Phenomenology symposium in Haifa in may 2007'.

evaluatievorm en vormvereisten output research by project in teams van min 2 en max 4 personen voormiddag : wekelijkse review van het teamwerk door docent + TC consult namiddag : individuele consults door docent 1_ ontwikkeling van algemene visie op stadsontwikkeling en research methodologie voor Trondheim/Brøseth 2_ ontwerp van een complex gebouw of stedelijke infrastructuur in stadsontwerp 3_ contunue publicatie van het onderzoekswerk op website + 2A4 documents ter publicaie in 'Reflections'

evaluatiecriteria Alle ontwikkelde concepten en ontwerpen zijn research based


TC – Duurzame wijken en duurzame wijk (her)ontwikkeling Doel en inhoud van de TC Een belangrijke focus in de designstudio is het duurzaamheidsgegeven. De insteek die vanuit de TC wordt aangeboden is dan ook specifiek gericht op deze duurzaamheid, maar dan duurzaamheid in de volledige betekenis, en niet in de vaak gehanteerde enge ecologische dimensie. Hiervoor wordt er verder gebouwd op het onderzoeksverband Urbs, dat tot stand kwam tussen Sint-Lucas en La Cambre in Brussel en dat specifiek bezig is met de (her)ontwikkeling van duurzame wijken. De dienst Facilitator Duurzame Wijken, gecreëerd in 2008 door Leefmilieu Brussel, gedoopt onder de naam URBs is een samenwerking tussen twee architectuurscholen (La Cambre en Sint-Lucas) en een collectief van deskundigen. Naast haar missie van bijstand en sensibilisering voor professionelen, voert de dienst onderzoeken, die in sommige gevallen leiden tot de creatie van instrumenten voor het Gewest. Zo werd in het eerste jaar van de samenwerking werd een dubbel instrument uitgewerkt: het Mémento en de “Sustainable Check-Up”, die een leidraad vormen voor architecten en opdrachtgevers die hun Brussels project op een duurzame wijze willen ontwikkelen. De aanpak van het memento mbt duurzame wijken is interessant in die zin dat er aandacht is voor de verschillende aspecten van het duurzaamheidbegrip. Sinds de Brundtland Commissie van de UN in 1987 duurzame ontwikkeling definieerde als “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (UN, 1987) is het begrip duurzaam te pas en te onpas gebruikt en is het verworden tot een soort van kapstok begrip waaraan iedereen zijn eigen invulling begon te geven. Bartlett (1999, p. 6) wijst er correct op dat "Sustainability has become big-time” en dat verschillende actoren academici, over activisten toppolitici het begrip in bezit hebben genomen om hun eigen belangen te dienen. Indien er in dit rapport gesproken wordt over de ontwikkeling van duurzame wijken of een duurzame (her)ontwikkeling van bestaand wijken dan zijn deze uitspraken gebaseerd op een duurzaamheidbegrip zoals dat in de memento gehanteerd wordt, met aandacht voor de verschillende dimensies van het duurzaamheidbegrip, waarbij duurzaamheid niet kan bereikt worden met een focus op slechts één van de dimensies, maar waarbij naar een evenwicht dient gezocht tussen de dimensies onderling. Om de studenten hiermee vertrouwd te maken worden enkel seminaries en 2 workshops aangeboden. De seminaries zullen een inzicht bieden in de drie dimensies van het duurzaamheidsbegrip alsook in het memento zoals dat in Brussel werd ontwikkeld.


Tools De evaluatie is tweeledig en omvat enerzijds,de ‘design journal’ en anderzijds de participatie in de workshops. De persoonlijke inbreng van de studenten is hierin van doorslaggevend belang. Het design journal (2 credits) is een weergave (individuele progressie) van de vragen, ontwikkelingen en onderzoek die tijdens het ontwerp proces naar voor komen en kwamen (dus continu gebeuren). Deze notas tonen de verschillende stappen uit de analyse en ontwerp die nodig zijn om de ontwerpopdracht te beantwoorden. Het design journal toont overwegingen, bedenkingen maar ook onderzoek en kan dienen als basis voor ontwerpbeslissingen en idealiter ook voor het essay dat wordt verwacht. Wekelijks dient een bijdrage ingediend te worden. In deze wekelijkse bijdrage worden minstens 200 woorden en 3 beelden (foto/tekening/schemas,‌) verwacht. De vormgeving is vrij maar dient meer te zijn dan de bundeling van enkele A4tjes, er wordt duidelijk verwacht dat de student aantoont dat hij/zij zijn vormgeving en designcompetenties ook kan inzetten om zijn theoretische inzichten te versterken en te onderbouwen. De laatste bijdrage in de journal is een samenvatting/ conclusie van het semesterwerk en dient ook onder de vorm van een poster in de finale verdediging van het project te worden gebruikt waarbij de student aantoont hoe en op welke manier theoretische en andere inzichten het ontwerpproces mee hebben gestuurd. De deelname aan de workshops (3 credits). Samen met La Cambre worden er 2 workshops georganiseerd met lezingen, terreinbezoek en ontwerp/brainstormloge. Deelname aan deze workshops is verplicht en dient om de horizon van de studenten betreffende de toekomstige duurzame stedelijke (her)ontwikkelingen ruimer te open. 1 dag zal plaatshebben in La Cambre in Brussel, de andere in Sint-Lucas Gent. Concrete planning Dient aangevuld te worden.


studio progr  
studio progr  

Trondheim_What Matters ? False Start.

Advertisement