Issuu on Google+

@

@

@

@

KOLARZ No. 90 KOLARZ EDITIONEDITION No. 90

KOLARZ GmbH Hauptstraße 103 2384 Breitenfurt b. Wien, AUSTRIA Tel.: +43 2239 2721 Fax: +43 2239 3983 e-mail: office@kolarz.at http://www.kolarz.at

KAAL INTERNATIONAL SRL Via del Carmine 40 31032 Casale sul Sile, Località Conscio (TV), ITALY Tel.: +39 0422 785429 Fax: +39 0422 785053 e-mail: info@kaal.it http://www.kaal.com

@

KOLARZ LTD Linden House, Comeragh Close, Hook Heath, Woking, Surrey GU22 OLZ, UNITED KINGDOM Tel.: +44 1483 726 052 Fax: +44 870 458 3611 e-mail: info@kolarz-ltd.co.uk http://www.kolarz-ltd.co.uk

@

KOLARZ BUDAPEST KFT Malonyay Kastély II. Rákóczi Ferenc u. 68 2314 Halásztelek, HUNGARY Tel.: +36 24 452 536 Fax: +36 24 452 541 e-mail: office@kolarz.hu http://www.kolarz.hu

@

1

KOLARZ-KAAL PRAGUE SRO Areál VÚ - budova 10A 190 11 Praha 9 - Běchovice CZECH REPUBLIC Tel.: +420 222 72 4510 Fax: +420 281 93 1901 e-mail: kaal@kaal.cz http://www.kaal.cz

KOLARZ-KAAL ROMANIA SRL 189 Biruintei St. Pantelimon - Ilfov, ROMANIA Tel.: +40 21 255 28 38 Fax: +40 21 255 28 38 e-mail: office@kolarz-kaal.ro http://www.kolarz.at

KOLARZ-KAAL DOO Lukovdolska Ul. 3 10361 Sesvetski Kraljevec, CROATIA Tel.: +385 1 387 88 38 Fax: +385 1 387 88 40 e-mail: kolarz-kaal@zg.htnet.hr http://www.kolarz.at

DAS LEBEN IST EIN FEST!

LIFE IS A CELEBRATION!

Üàáçú – ùíé èêÄáÑçàä!

Licht ist Leben. Und das Leben ist ein Fest. Vor allem dann, wenn es ein 90Jahr-Jubiläum zu feiern gibt: 90 Jahre Leidenschaft für schönes Licht. 90 Jahre KOLARZ.

Light is life. And life is a celebration. Especially when there’s a 90th anniversary to celebrate: 90 years of passion for beautiful light. 90 years of KOLARZ.

Seit neun Jahrzehnten leben wir diese Leidenschaft und liefern Licht in alle Welt. Von Wien bis Moskau, von London bis Dubai, von Paris bis Sydney: Unsere Partner und Kunden in über 40 Staaten der Erde haben Vertrauen in unsere Produkte und unseren Service. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Rund um die Welt.

For nine decades we have been living our passion and illuminating the world. From Vienna to Moscow, London to Dubai, Paris to Sydney, our partners and customers in over 40 countries place their trust in our products and service. Day by day. Year after year. All around the world.

ë‚ÂÚ – ˝ÚÓ ÊËÁ̸. Ä ÊËÁ̸ – ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ. èÂʉ ‚Ò„Ó, ˝ÚÓ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÓÒÓÁ̇ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ô‰ÒÚÓËÚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË 90-ÎÂÚÌÂ„Ó ˛·ËÎÂfl: 90 ÎÂÚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÒÚ‡ÒÚË Í ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ Ò‚ÂÚÛ. 90 ÎÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «KOLARZ»!

Ob Muranoglas, 24 Karat Gold oder Swarovski® Kristall – edles Material trifft Lifestyle von heute. Fantasien von morgen. Zeitlose Klassik. Was auch immer Sie in Sachen Licht wünschen und suchen: KOLARZ® ist in allen Stilrichtungen dekorativer Wohnraumbeleuchtung internationaler Trendsetter und steht für unverwechselbare Qualität aus Österreich.

Murano glass, 24 carat gold or Swarovski® crystal – where precious materials meet the modern lifestyle. Tomorrow’s fantasies. Timelessly classic. Whatever you seek and desire in terms of light, KOLARZ® is the international trendsetter in living space lighting and represents unmistakable Austrian quality.

Von der Stunde Null im Jahr 1918, als Hanns Kolarz die kleine feine Wiener Lampenschirmmanufaktur gründete, bis zum heutigen Tag, 90 „Licht-Jahre“ später, da das Familienunternehmen KOLARZ® in vierter Generation geführt wird und seine handgefertigten Highlights aus Wien in exklusivem Design rund um den Erdball schickt, ist eines gleich geblieben: unsere Leidenschaft für schönes Licht. Unsere „KOLARZ® Edition 90“ liegt nun vor Ihnen, mit über 3.000 hochwertigen Leuchtenmodellen. Finden Sie das Licht Ihrer Träume – und feiern Sie mit uns! Wir sagen mit großer Freude und von Herzen Dankeschön. Für 90 wundervolle „Licht-Jahre“. Die, so scheint’s, in Lichtgeschwindigkeit vergangen sind. Und dafür, dass wir unser Licht in Ihr Leben bringen dürfen. Und es damit vielleicht auch oft zu einem Fest machen. Licht ist Leben. Und das Leben ist ein Fest…

But one thing has not changed from day one in 1918 (when Hanns Kolarz founded the small specialist Viennese lamp shade manufacturer) to the current day some 90 “light-years” later our passion for beautiful light. The KOLARZ® family company is now in its fourth generation and exports its handmade exclusive designs from Vienna all over the world. Our “KOLARZ® Edition 90” now awaits you with over 3,000 top quality light fixtures. Find the light of your dreams and celebrate with us! It is our pleasure to thank you most sincerely for 90 wonderful “light-years”, which seem to have flown by at light speed. We hope we have brought light into your life and perhaps even turned it into a celebration. Light is life. And life is a celebration… With sincerest thanks and celebratory greetings from Vienna, The Wögerbauer-Kolarz family

ÇÓÚ ÛÊ ‰Â‚flÚ¸ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ Ï˚ ÊË‚ÂÏ Ò ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÒÚ¸˛ Ë ÔËÌÓÒËÏ Ò‚ÂÚ ‚ ‰Óχ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ: ÓÚ ÇÂÌ˚ ‰Ó åÓÒÍ‚˚, ÓÚ ãÓ̉Ó̇ ‰Ó ÑÛ·‡fl, ÓÚ è‡Ëʇ ‰Ó ëˉÌÂfl. è‡ÚÌÂ˚ Ë Á‡Í‡Á˜ËÍË ËÁ ·ÓΠ40 ÒÚ‡Ì ‰Ó‚Âfl˛Ú ̇¯ËÏ ÚÓ‚‡‡Ï Ë ÒÂ‚ËÒÛ: ‰Â̸ Á‡ ‰ÌÂÏ, „Ó‰ Á‡ „Ó‰ÓÏ, ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. ÇÂ̈ˇÌÒÍÓ ÒÚÂÍÎÓ, ˜ËÒÚÓ ÁÓÎÓÚÓ ËÎË ÍËÒÚ‡ÎÎ˚ Swarovski® - ˝ÚË ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ χÚÂˇÎ˚ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÛÍ·‰ ÊËÁÌË. î‡ÌÚ‡ÁËË ·Û‰Û˘Â„Ó, Í·ÒÒË͇ ̇ ‚Ò ‚ÂÏÂ̇ - Ï˚ „ÓÚÓ‚˚ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ‚ÒÂ! KOLARZ® ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÚẨÂ̈ËË ‚Ó ‚ÒÂı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı ÒÚËÎfl ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÊËÎ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËÈ Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ú‡‰ËˆË˛ ÌÂÔ‚ÁÓȉÂÌÌÓ„Ó ‡‚ÒÚËÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, ÍÓ„‰‡ ‚ 1918 „Ó‰Û É‡ÌÒ äÓ·ˆ (Hanns Kolarz) ÓÒÌÓ‚‡Î ‚ ÇÂÌ Ì·Óθ¯Û˛ χÌÛÙ‡ÍÚÛÛ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‡·‡ÊÛÓ‚, Ë ÒÔÛÒÚfl 90 ÎÂÚ, «Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı Ò‚ÂÚÓÏ», - ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ô‰ÔËflÚËÂÏ ÛÔ‡‚ÎflÂÚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË KOLARZ® - ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‡ÒÒ˚·ÂÚ Ì‡Ë·ÓΠۉ‡‚¯ËÂÒfl ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ ÚÓ‚‡˚, ҉·ÌÌ˚ ‚Û˜ÌÛ˛, ËÁ ÇÂÌ˚ ‚Ó ‚Ò ۄÓÎÍË ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡. èÂ‰ ‚‡ÏË – «KOLARZ® Edition 90», ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÓΠ3000 ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÓÒ‚ÂÚËÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚. ç‡È‰ËÚ ҂ÂÚ Ò‚ÓÂÈ Ï˜Ú˚ Ë Ô‡Á‰ÌÛÈÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË! ë ·Óθ¯ÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ï˚ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚‡Ò Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÌÓÒËÚ¸ Ò‚ÂÚ ‚ ‚‡¯Û ÊËÁ̸. ë‚ÂÚ – ˝ÚÓ ÊËÁ̸. Ä ÊËÁ̸ – ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ…

Mit herzlichem Dank und festlichen Grüßen aus Wien.

ë ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔË‚ÂÚÓÏ ËÁ ÇÂÌ˚,

Familie Wögerbauer-Kolarz

ÒÂϸfl Wögerbauer-Kolarz

2


Symbolerklärung

EDITION No. 90 / I PAPAGENA

6 | 19

SOLARIS RETINE

278 | 279

ASCOT

430 | 437

TWISTER

20 | 39

SOLARIS ONDA

280 | 281

ORANGERIE

438 | 445

TWISTER ROSY

40 | 51

SOLARIS S PIRALE

282 | 283

FIORENZA

446 | 453

P OLARIS

52 | 63

TWISTER ROSY S POT

284 | 284

TOSCANINI

454 | 459

P OLARIS RIGADIN

64 | 73

TWISTER S POT

284 | 284

MASCHERA

460 | 469

EXPLOSION

74 | 83

P OLARIS RIGADIN S POT

285 | 285

CLASSICO

472 | 473

EXPLOSION B UBBLE

84 | 93

P OLARIS S POT

285 | 285

RONDO

474 | 474

DIAVOLO

94 | 97

DRAGON S POT

286 | 286

AMPHORE

475 | 475

PARALUME

98 | 107

PAPAGENA S POT

286 | 286

H EXAGON

476 | 476

Symbol explenation

ÔoücÌeÌËe Í cËÏ‚oÎaÏ

Gemeinschaftsgeschmacksmuster EU-Musterschutz

Common taste pattern EU-Pattern protection

é·p‡Áeˆ ‡‚ÚÓpÒÍÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Öë ÑËpeÍÚË‚‡ ÔÓ Á‡˘ËÚe ‡‚ÚÓpÒÍËı Ôp‡‚ Öë

Dieses Produkt wurde in der EU hergestellt

This product was produced in the EU

ùÚÓ ËÁ‰eÎËe ·˚ÎÓ ÔpÓËÁ‚e‰eÌÓ ‚ Öë

Kristallbehang STRASS® Swarovski®

Crystal hangings STRASS® Swarovski®

ïpÛÒÚ‡Î¸Ì ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË STRASS® Swarovski®

Kristallbehang SPECTRA® Swarovski®

Crystal hangings SPECTRA® Swarovski®

ïpÛÒÚ‡Î¸Ì ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SPECTRA® Swarovski®

Hochbleikristall geschliffen PURE® KOLARZ® Crystal

high-lead crystal, ground PURE® KOLARZ® Crystal

ïpÛÒڇθ PURE® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔpÓ˜ÌÓÒÚË ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristallglas geschliffen OPTIC® KOLARZ® Crystal

crystal glas, ground OPTIC® KOLARZ® Crystal

ïpÛÒڇθ OPTIC® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

DRAGON

108 | 127

PRISMA COLONIAL S POT

287 | 287

MONUMENTO

476 | 477

STRETTA

128 | 139

PRISMA S POT

288 | 288

TERRACOTTA

478 | 479

Kristallglas geschliffen

crystal glas, ground

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

DRAGON S PIRALO

140 | 151

CARLA S POT

289 | 289

DAMASCO

480 | 480

STRETTA S PIRALO

141 | 151

SWING S POT

289 | 289

CARMEN

482 | 497

G9 Mini Reflektor Weltpatent

G9 mini reflector worldwide patented

G9 ÏËÌËÓÚ‡Ê‡ÚÂθ åËÓ‚ÓÈ Ô‡ÚÂÌÚ

PRISMA

152 | 159

CHARLESTON S POT

290 | 291

LICIA

498 | 507

PRISMA C OLONIAL

DAISY

Murano glass handmade

ëÚeÍÎÓ Murano

292 | 299

VICTORIA

Murano Glas handgearbeitet

160 | 165

508 | 515

QUADRA ROSY

166 | 173

LOTHUS

300 | 307

SCHÖNBRUNN

518 | 521

OSRAM Leuchtmittel

OSRAM light elements

OSRAM Ò‚ÂÚÓ‚Ó Òp‰ÒÚ‚Ó

ECLIPSE

174 | 179

B OUQUET

308 | 315

MARIA LOUISE

522 | 527

CYRANO

180 | 185

C ORONA

316 | 325

MARIA THERESIA

530 | 531

Keramik

Ceramics

äep‡ÏË͇

CARLA

186 | 195

C ORONA CLASSIC

321 | 325

E MPIRE

532 | 535

CHARLESTON

196 | 205

C ORNARO

326 | 337

ART DECO

536 | 542

Handbemalte Leuchtenteile

Handpainted lighting parts

ê‡ÒÍp‡¯eÌÌ˚e ‚pÛ˜ÌÛ˛ ‰eÚ‡ÎË Ò‚eÚËθÌËÍÓ‚

H ELIX

206 | 211

PRINCIPESSA

338 | 347

CHARLOTTE

543 | 545

SWING

CARAT

Choose your own colour

Ç˚·epËÚe Ò‚ÓÈ ˆ‚eÚ

348 | 357

ACAPULCO, RENZO

Bestimmen Sie die Farbe

212 | 217

546 | 546

DESIRÉ

218 | 223

PALLADIO

358 | 369

CATIER

547 | 547

Als Luster und Deckenleuchte verwendbar

åÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í Î˛ÒÚp‡ ËÎË Ò‚ÂÚËθÌËÍ ‰Îfl ÔÓÚÓÎÍÓ‚

DELPHI

224 | 227

CANOVA

370 | 377

S PHERA

Can be used as chandelier or as ceiling light

548 | 548

M IKADO

228 | 235

FLORIANI

378 | 387

I NDEX

549 | 552

dimmbar

dimmer

ì ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl eÒÚ¸ e„ÛÎflÚÓ ÒËÎ˚ Ò‚eÚ‡ ·ÏÔ˚

FANTASTICA

236 | 241

PIAF

388 | 395

B ELLISSIMA

242 | 255

LA FENICE

396 | 405

schwenkbar

rotatable

èÓ‰‚Ë Ì˚e ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl

G RAZIELLA

256 | 263

SCALA

406 | 415

ARABESQUE

MONTBLANC

24 Karat vergoldet 416 | 421

24 carat gilded

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡

264 | 275

S POTS

277 | 291

I MPERIAL

422 | 429

14 Karat vergoldet

14 carat gilded

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 14 ͇p‡Ú‡

3

EDITION No. 90 / II

Design by

4


versilbert

silver-plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

verchromt

chrome-plated

ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

schwarz-chrom

black-chrome

óÂÌ˚È ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

vernickelt

nickel-plated

ÌËÍËÎË‚˚È

messing

brass

·ÚÛÌË

gebürstet

brushed

„pÛ·Ó Ì‡˜Ë˘ÂÌÌ˚È

gold-lackiert

gold lacquered

·ÍËpÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

gold-antik

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

braun-gold

brown-gold

ÍÓp˘Ì‚Ó-ÁÓÎÓÚÓÈ

rustic-gold

rustic gold

pÛÒÚË͇θÌ˚È-ÁÓÎÓÚÓÈ

feuer-vergoldet

fire gilded

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È

feuer-versilbert

fire silvered

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÒÂp·pfiÌÌ˚È

altmessing

aged brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

englisch-messing

english brass

‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ Î‡ÚÛÌË

Holz-Ahorn

maple wood

äÎÂÌ

Holz-Buche

beech wood

ÅÛÍÓ‚Ó ‰Â‚Ó

Holz-Wenge

wenge wood

óÂÌÓ ‰Â‚Ó

Einzelfertigungen für Projekte

individual project production

òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

Papagena

5

Design by

Papagena 6 – 19

6


Pa pa g e n a

0217.812.3.SsT Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 90 – 130 cm 75 cm 12 lp.

7

Design by

Papagena 6 – 19

8


Pa pa g e n a

0 2 1 7 . 8 2 4 . 3 . S s TA V Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 110 – 150 cm 85 cm 24 lp.

0 2 1 7 . 1 6 . 3 . S s TA Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 65 cm 6 lp.

0217.63.3.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® 50 / 45 cm 18 cm 3 lp.

9

Design by

Papagena 6 – 19

10


Pa pa g e n a

0 2 1 7 . 1 2 M . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 18 cm 35 cm 2 lp.

0 2 1 7 . 1 1 2 . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 53 cm 85 cm 12 lp.

11

Design by

0217.11M.3.SsT

0217.11M.5.SsTBk

Wandleuchte|wall lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

Papagena 6 – 19

12


Pa pa g e n a

0 2 1 7 . 8 4 M . 3 . S s TA Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 55 – 125 cm 35 cm 4 lp.

0217.65.5.SsTRBK Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® 75 / 46 cm 18 cm 5 lp.

13

Design by

Papagena 6 – 19

14


Pa pa g e n a

0217.16.5.SsTBG Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 65 cm 6 lp.

0217.85.5.SsTRBk Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 45 – 420 cm 110 / 37 cm 5 lp.

0217.73.5.SsT Tischleuchte|table lamp STRASS® Swarovski® 50 cm 31 cm 3 lp.

15

Design by

Papagena 6 – 19

16


Pa pa g e n a – I n d e x Lu s t e r chandelier

0217.824. X .Ss Y Y Y Y 110 – 150 cm 85 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.812. X .Ss Y Y Y Y 90 – 130 cm 75 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.85. X .Ss Y Y Y Y 45 – 420 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.84M. X .Ss Y Y Y Y 55 – 125 cm 35 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.14.5.SsTRBk Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 15 cm 68 cm 4 lp.

Deckenleuchte ceiling lamp

0217.112. X .Ss Y Y Y Y

*1

53 cm 85 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.16. X .Ss Y Y Y Y

*1

30 cm 65 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.12M. X .Ss Y Y Y Y 18 cm 35 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0217.11M. X .Ss Y Y Y Y 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0217.13.3.SsTAV Deckenleuchte|ceiling lamp

Spiegel mirror

STRASS® Swarovski® 15 cm 58 cm 3 lp.

17

Design by

Papagena 6 – 19

0200.MR85 (optional) 85 cm

18

*1


Deckenleuchte ceiling lamp

0217.14. X .Ss Y Y Y Y 15 cm 68 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0217.G02

0217.13. X .Ss Y Y Y Y 15 cm 58 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0217.G01

Wandleuchte wall lamp

0217.65. X .Ss Y Y Y Y 75 / 46 cm 18 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.63. X .Ss Y Y Y Y 50 / 45 cm 18 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

0217.73. X .Ss Y Y Y Y 50 cm 31 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt.5

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Bk schwarz JET

black

˜ÂÌ˚È

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

0106. X .K01.Ss Y

19

Design legally protected by

Twister 20 – 39

20


Twister

Twister

1307.818.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

21

Design by

Twister 20 – 39

22


Twister

1307.824.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 110 – 150 cm 80 cm 24 lp.

1307.812.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 100 – 140 cm 50 cm 12 lp.

1307.89.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 100 – 140 cm 50 cm 9 lp.

23

Design by

Twister 20 – 39

24


Twister

1307.19.3 Deckenleuchte|ceiling light STRASS® Swarovski® 30 cm 50 cm 9 lp.

1307.85.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 45 – 420 cm 110 / 37 cm 5 lp.

1307.19.3.K Deckenleuchte|ceiling light STRASS® Swarovski® 30 cm 50 cm 9 lp.

25

Design by

Twister 20 – 39

26


Twister

1307.63.3 Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® 30 / 25 cm 15 cm 3 lp.

1307.112.3 Deckenleuchte|ceiling light STRASS® Swarovski® 40 cm 65 cm 12 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

1307.73.3.K Tischleuchte|table lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 30 cm 3 lp.

27

Design by

Twister 20 – 39

28


Twister

1307.412.3 Bodenleuchte|floor lamp STRASS® Swarovski® 179 cm 50 cm 12 lp.

1307.824.5 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 110 – 150 cm 80 cm 24 lp.

29

Design by

Twister 20 – 39

30


Twister

1307.12M.5

1307.12M.3

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 18 cm 35 cm 2 lp.

STRASS® Swarovski® 18 cm 35 cm 2 lp.

1307.11M.3

1307.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

1307.818.5 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

31

Design by

Twister 20 – 39

32


Twister

1307.84M.3 Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 50 – 125 cm 35 cm 4 lp.

1307.19.5 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 50 cm 9 lp.

0200.MR65 (optional) Spiegel|mirror 65 cm

1307.19.5.K Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 50 cm 9 lp.

33

Design by

Twister 20 – 39

34


Twister

1307.63.5.K Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® 30 / 25 cm 15 cm 3 lp.

1307.112.5 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 40 cm 65 cm 12 lp.

1307.73.5 Tischleuchte|table lamp STRASS® Swarovski® 30 cm 30 cm 3 lp.

35

Design by

Twister 20 – 39

36


Twister–Index Lu s t e r chandelier

1307.824. X . Y 110 – 150 cm 80 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*3

1307.818. X . Y 100 – 140 cm 65 cm

18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.85.5 Luster|chandelier

1307.813. X . Y

STRASS® Swarovski® 45 – 420 cm 110 / 37 cm 5 lp.

100 – 140 cm 65 cm 12 lp., incl. NV-Halogen, G9, 25 W

1307.812. X . Y 100 – 140 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.89. X . Y 100 – 140 cm 50 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.85. X . Y 45 – 420 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.84M. X . Y 50 – 125 cm 35 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

37

Design by

Twister 20 – 39

*1 , *3

1307.112. X . Y 40 cm

1307.19. X . Y

*2 , *3

30 cm

65 cm

50 cm

12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.12M. X . Y

1307.11M. X . Y

18 cm

19 cm

35 cm

12 cm

2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

38


1307.63. X . Y

Wandleuchte wall lamp

*3

30 / 25 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen HV-Halogen, G9, 25 W

1307.73. X . Y

Tischleuchte table lamp

*3

30 cm 30 cm 3 lp., incl. HV-Halogen HV-Halogen, G9, 25 W

1307.412. X . Y

Bodenleuchte floor lamp

179 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen HV-Halogen, G9, 25 W

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1

Spiegel mirror

85 cm

0 2 0 0 . M R 6 5 ( o p t i o n a l ) *2 65 cm

Twister Rosy X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

rustic gold

ÛÒÚË͇θÌ˚È- ÁÓÎÓÚÓÈ

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

Olive

ÓÎË‚‡

.K Kugel

Sphere

¯‡

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

.3 24 K vergoldet .4 rustic-gold

3

*

STRASS ® Swarovski ®

Olive

307. Olive . X 307. K30 . X

30 mm

307. K40 . X

40 mm

39

Design legally protected by

Twister Rosy 40 – 51

40


Twister Rosy

1307.19.3.VR03/04 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 30 cm 50 cm 9 lp.

0200.MR65 (optional) Spiegel|mirror 65 cm

1307.112.3.VR02/03 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 40 cm 65 cm 12 lp.

41

Design by

Twister Rosy 40 – 51

42


Twister Rosy

1307.112.5.VR 03/05 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 40 cm 65 cm 12 lp.

1307.818.3.VR01/03 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

1 3 0 7 . 1 9 . 5 . V R M U LT I Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 30 cm 50 cm 9 lp.

43

Design by

Twister Rosy 40 – 51

44


Twister Rosy

1307.63.5.VR 03/07 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 25 cm 30 cm 3 lp.

1307.824.5.VR03/07 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 110 – 150 cm 80 cm 24 lp.

1307.73.3.VR 01/03 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 30 cm 30 cm 3 lp.

45

Design by

Twister Rosy 40 – 51

46


Twister Rosy

1307.112.4.VR 01/02 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 40 cm 65 cm 12 lp.

1307.412.5.VR 03/05 Bodenleuchte|floor lamp Murano Glas, Handarbeit 179 cm 50 cm 12 lp.

1307.19.4.VR 01/02 Deckenleuchte|ceiling light Murano Glas, Handarbeit 30 cm 50 cm 9 lp.

47

Design by

Twister Rosy 40 – 51

48


Twister Rosy–Index Lu s t e r chandelier

1307.824. X .VR

.3

.5

.4

Y / Y

110 – 150 cm 80 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.818.4.VR01/02

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

Luster|chandelier

1307.818. X .VR

Murano Glas, Handarbeit 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

Y / Y

100 – 140 cm 65 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.813. X .VR

Y / Y

100 – 140 cm 65 cm 12 lp., incl. NV-Halogen, G9, 25 W

1307.812. X .VR

Y / Y

100 – 140 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.89. X .VR

Y / Y

100 – 140 cm 50 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.84M. X .VR

Y / Y

50 – 125 cm 35 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

1307.112. X .VR

Y / Y

*1

40 cm 65 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.19. X .VR

Y / Y

*2

30 cm 50 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.12M. X .VR

Y / Y

18 cm 35 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

49

Design by

Twister Rosy 40 – 51

50


Deckenleuchte ceiling lamp

1307.11M. X .VR 20 cm 14 cm

1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

1307.63. X .VR

3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.73. X .VR 30 cm

1307.412. X .VR

Y / Y

179 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Spiegel mirror

.4

Y / Y

30 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

.5

Y / Y

30 / 25 cm 15 cm

Tischleuchte table lamp

.3 Y / Y

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1

0 2 0 0 . M R 6 5 ( o p t i o n a l ) *2

85 cm

65 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.4 rustic-gold

rustic gold

ÛÒÚË͇θÌ˚È- ÁÓÎÓÚÓÈ

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0 1 amber

amber

flÌÚ‡¸

0 2 amber-weiß

amber-white

flÌÚ‡ÌÓ-·ÂÎ˚È

0 3 kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

0 4 kristall-weiß

cr ystal white

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 6 blau

blue

ÒËÌËÈ

0 7 schwarz-kristall

black - cr ystal

˜ÂÌ˚È ÍËÒڇθÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y Glas-Deko

307. X .G Y

51

Design legally protected by

Pol aris 52 – 63

52


Polaris

Polaris

1113.818.3.SpT Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 90 – 125 cm 56 cm 18 lp.

53

Design by

Pol aris 52 – 63

54


Polaris

1113.84M.3.SsT Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 50 – 125 cm 33 cm 12 lp.

1113.824.3 SpT Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 110 – 150 cm 73 cm 24 lp.

1113.84M.5.SsT Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 50 – 125 cm 33 cm 4 lp.

55

Design by

Pol aris 52 – 63

56


Polaris

1113.12M.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® 22 cm 35 cm 2 lp.

1113.19.3.SpT Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 45 cm 50 cm 9 lp.

1113.11M.5.SsT

1113.11M.3.SsT

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp.

57

Design by

Pol aris 52 – 63

58


Polaris

1113.112.3.SpT

1113.19.5.SpT

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 38 cm 73 cm 12 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 45 cm 50 cm 9 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

59

Design by

Pol aris 52 – 63

60


Polaris

1113.63.3.SpT Wandleuchte|wall lamp SPECTRA® Swarovski® 38 / 38 cm 15 cm 3 lp.

1113.824.5.SsT JET Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 110 – 150 cm 73 cm 24 lp.

1113.73.5.SsT Tischleuchte|table lamp STRASS® Swarovski® 35 cm 24 cm 3 lp.

61

Design by

Pol aris 52 – 63

62


Index Lu s t e r chandelier

1113.824. X . Y

1113.818. X . Y

110 – 150 cm

90 – 125 cm

73 cm

56 cm

24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.84M. X . Y 50 – 125 cm 33 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.112. X . Y

Deckenleuchte ceiling lamp

*1

1113.19. X . Y

*2

45 cm

38 cm 73 cm

50 cm

12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.12M. X . Y

1113.11M. X . Y

22 cm

21 cm

35 cm

13 cm

2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Spiegel mirror

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1

0 2 0 0 . M R 6 5 ( o p t i o n a l ) *2

85 cm

65 cm

Wandleuchte wall lamp

1113.63. X . Y

1113.73. X . Y

Tischleuchte table lamp

38 / 38 cm

35 cm

15 cm

24 cm

3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Y

Kristall-Deko

SsT

STRASS ® Swarovski ®

S s J E T STRASS ® Swarovski ® JET SpT

SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

Replacement crystal

0113. X .K 4 0 . Y

40 mm

1113. X .K 4 0 . S s J E T

40 mm

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

63

Design legally protected by

Pol aris Rigadin 64 – 73

64


Polaris Rigadin

1 1 1 3 . 1 9 . 3 . P y TA Deckenleuchte|ceiling light Rigadin Glas, Handarbeit 45 cm 50 cm 9 lp.

Polaris Rigadin

1113.112.3.PyT Deckenleuchte|ceiling light Rigadin Glas, Handarbeit 38 cm 73 cm 12 lp.

65

Design by

Pol aris Rigadin 64 – 73

66


Polaris Rigadin

1 1 1 3 . 8 2 4 . 3 . P y TA Luster|chandelier Rigadin Glas, Handarbeit 110 – 150 cm 73 cm 24 lp.

1113.19.5.PyT Deckenleuchte|ceiling lamp Rigadin Glas, Handarbeit 45 cm 50 cm 9 lp.

1113.112.5.PyTR Deckenleuchte|ceiling lamp Rigadin Glas, Handarbeit 38 cm 73 cm 12 lp.

67

Design by

Pol aris Rigadin 64 – 73

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

68


Polaris Rigadin

1113.818.5.PyTBk Luster|chandelier Rigadin Glas, Handarbeit 90 – 125 cm 56 cm 18 lp.

1 1 1 3 . 6 3 . 3 . P y TA Wandleuchte|wall lamp Rigadin Glas, Handarbeit 38 / 38 cm 15 cm 3 lp.

1113.73.5.PyTBk Tischleuchte|table lamp Rigadin Glas, Handarbeit 35 cm 24 cm 3 lp.

69

Design by

Pol aris Rigadin 64 – 73

70


Polaris Rigadin–Index Lu s t e r chandelier

1113.824. X .Py Y 110 – 150 cm 73 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.818. X .Py Y 90 – 125 cm 56 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.84M. X .Py Y 50 – 125 cm 33 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

1113.12M.5.PyTR Deckenleuchte|ceiling lamp

1113.112. X .Py Y

*1

38 cm 73 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Rigadin Glas, Handarbeit 22 cm 35 cm 2 lp.

1113.19. X .Py Y

*2

45 cm 50 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.12M. X .Py Y 22 cm 35 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

1113.11M. X .Py Y 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Spiegel mirror

1113.11M.5.PyT

1113.11M.3.PyA

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Rigadin Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp.

Rigadin Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp.

71

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1 85 cm

0 2 0 0 . M R 6 5 ( o p t i o n a l ) *2 65 cm

Design by

Pol aris Rigadin 64 – 73

72


Wandleuchte wall lamp

1113.63. X .Py Y 38 / 38 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

1113.73. X .Py Y 35 cm 24 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glas-Deko

Glass Deco

Rigadin Glas, Handarbeit

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Rigadin glass, hand - crafted

CÚÂÍÎÓ èËÂÍÒ, Pۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

B k schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

1113.K R 5 0 . X . P y Y

50 mm

73

Design legally protected by

Explosion 74 – 83

74


Explosion

Explosion

1 1 0 9 . 8 1 8 . 3 . Ko T Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

75

Design by

Explosion 74 – 83

76


Explosion

1 1 0 9 . 8 3 0 . 3 . Ko TA Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 125 – 165 cm 100 cm 30 lp.

1 1 0 9 . 1 1 5 . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 44 cm 100 cm 15 lp.

1 1 0 9 . 1 9 . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 43 cm 80 cm 9 lp.

77

Design by

Explosion 74 – 83

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

78


Explosion

1 1 0 9 . 1 1 5 . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 44 cm 100 cm 15 lp.

1 1 0 9 . 1 9 . 5 . Ko T B k

1 1 0 9 . 8 1 8 . 5 . Ko T B k

Deckenleuchte|ceiling lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 43 cm 80 cm 9 lp.

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

79

Design by

Explosion 74 – 83

80


Explosion

1 1 0 9 . 6 3 . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling light OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 57 / 44 cm 22 cm 3 lp.

1 1 0 9 . 8 3 0 . 5 . Ko T Hängeleuchte|hanging lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 125 – 165 cm 100 cm 30 lp.

1 1 0 9 . 7 3 . 5 . Ko T Tischleuchte|table light OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 47 cm 27 cm 3 lp.

81

Design by

Explosion 74 – 83

82


Index Lu s t e r chandelier

1109.830L. X .Ko Y

1109.830. X .Ko Y

150 – 250 cm

125 – 165 cm

150 cm

100 cm

30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓe��ÚÓ‚

1109.818. X .Ko Y 110 – 150 cm 80 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

1109.115. X .Ko Y

1109.19. X .Ko Y

44 cm

43 cm

*1

100 cm

80 cm

15 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1

Spiegel mirror

85 cm

Wandleuchte wall lamp

57 / 44 cm

1109.63. X .Ko Y 22 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1109.73. X .Ko Y

Tischleuchte table lamp

47 cm 27 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

black

˜ÂÌ˚È

Y

Bk schwarz Ersatzkristall 0109.K20.KoT

Replacement crystal 20 mm

0109.K30.Ko. Y

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

30 mm 0109.K40.KoT

83

40 mm

Design legally protected by

Explosion B ubble 84 – 93

84


Explosion Bubble

Explosion Bubble

1109.115.5.PyT Deckenleuchte|ceiling lamp Rigadin Glas, Handarbeit 44 cm 100 cm 15 lp.

85

Design by

Explosion B ubble 84 – 93

86


Explosion Bubble

1109.830.5.PyTR Luster|chandelier Rigadin Glas, Handarbeit 125 – 165 cm 100 cm 30 lp.

1109.19.5.PyT Deckenleuchte|ceiling lamp Rigadin Glas, Handarbeit 43 cm 80 cm 9 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel|mirror 85 cm

87

Design by

Explosion B ubble 84 – 93

88


Explosion Bubble

1109.818.5.PyTBk Luster|chandelier Rigadin Glas, Handarbeit 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

1109.115.3.PyT Deckenleuchte|ceiling lamp Rigadin Glas, Handarbeit 44 cm 100 cm 15 lp.

89

Design by

Explosion B ubble 84 – 93

90


Explosion Bubble

1 1 0 9 . 8 3 0 . 3 . P y TA Luster|chandelier Rigadin Glas, Handarbeit 125 – 165 cm 100 cm 30 lp.

1109.63.5.PyT Deckenleuchte|ceiling light Rigadin Glas, Handarbeit 57 / 44 cm 22 cm 3 lp.

1109.73.3.PyT Tischleuchte|table lamp Rigadin Glas, Handarbeit 47 cm 27 cm 3 lp.

91

Design by

Explosion B ubble 84 – 93

92


Index Lu s t e r chandelier

1109.830L. X .Py Y

1109.830. X .Py Y

150 – 250 cm

125 – 165 cm

150 cm

100 cm

30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

1109.818. X .Py Y 110 – 150 cm 80 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1109.115. X .Py Y

Deckenleuchte ceiling lamp

*1

1109.19. X .Py Y

*1

43 cm

44 cm 100 cm

80 cm

15 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0 2 0 0 . M R 8 5 ( o p t i o n a l ) *1

Spiegel mirror

85 cm

Tischleuchte table lamp Wandleuchte wall lamp

1109.63. X .Py Y

1109.73. X .Py Y

57 / 44 cm

47 cm

22 cm

27 cm

3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glas-Deko

Glass Deco

Rigadin Glas, Handarbeit

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Rigadin glass, hand - crafted

CÚÂÍÎÓ èËÂÍÒ, Pۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

B

blau

blue

ÒËÌËÈ

B k schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

1109.K 4 0 . P y T

40 mm

1109.K 5 0 . P y Y

50 mm

1109.K 6 0 . P y T

60 mm

93

Design legally protected by

D iavolo 94 – 97

94


D i av o l o 1108.19.5.TRBk Wandleuchte|wall light Murano Glas, Handarbeit 30 cm 62 cm 9 lp.

Diavolo 1108.818.5.TRBk

Lu s t e r chandelier

18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

1108.63.5.TRBk 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

100 – 135 cm

36 cm

84 cm

46 cm 20 cm

Deckenleuchte ceiling lamp

1108.19.5.TRBk

*1

9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Spiegel mirror

0200.MR65 (optional) 65 cm

30 cm 62 cm

Y

Glas-Deko

Murano Glas, Handarbeit

B k schwarz

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

black

˜ÂÌ˚È

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Ersatzglas 0108. X . G Y

95

Design by

D iavolo 94 – 97

96

*1


Paralume 1108.818.5.TRBk Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 100 – 135 cm 84 cm 18 lp.

97

Design by

Paralume 98 – 107

98


Pa r a l u m e

0240.86.5.Bk.STR JET Hängeleuchte|hanging lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 420 cm 60 cm 6 lp.

99

Design by

Paralume 98 – 107

100


Pa r a l u m e

0240.89.3.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 420 cm 80 cm 9 lp.

0 2 4 0 . 8 6 . 3 . W. S T R N E U Deckenleuchte|ceiling light STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 50 cm 60 cm 6 lp.

101

Design by

Paralume 98 – 107

102


Pa r a l u m e

0240.87.3.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 420 cm 142 cm 7 lp.

0240.87.5.Bk.STR JET Luster|chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 420 cm 142 cm 7 lp.

0240.85.5.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 420 cm 90 cm 5 lp.

103

Design by

Paralume 98 – 107

104


Pa r a l u m e – I n d e x Lu s t e r chandelier

0240.89. X . Z . Y

*1

50 – 420 cm 80 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.87. X . Z . Y 54 – 420 cm 142 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.85. X . Z . Y 50 – 420 cm 90 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0240.86. X . Z . Y

*1

50 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

0240.62. X . Z . Y 42 / 10 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0 2 4 0 . 8 7 . 3 . W. S T R N E U Luster|chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 54 – 420 cm 142 cm 7 lp.

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ı

0240.62.3.W.STR NEU Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 42 / 10 cm 15 cm 2 lp.

105

Design by

Paralume 98 – 107

106


Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® Swarovski ® clear S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear

HS

O P T I C ® KO L A R Z ® C r y s t a l clear

SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® aqua / blue S T R clear S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / amber N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

Z Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Dragon

*1

107

Design legally protected by

Dragon 108 – 127

108


Dragon

027.810.5 STR Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

109

Design by

Dragon 108 – 127

110


Dragon

027.810.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

027.810.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski® 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

111

Design by

Dragon 108 – 127

112


Dragon

027.810.3 STR NEU

027.860.11 STR JET

Luster|chandelier

Luster|chandelier

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 50 cm 6 lp.

113

Design by

Dragon 108 – 127

114


Dragon

027.810.11 STR JET Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

027.860.3 STR NEU Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 50 cm 6 lp.

115

Design by

Dragon 108 – 127

116


Dragon 027.87.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 115 cm 7 lp.

027.860.5 STR 027.87.5

Luster|chandelier

Luster|chandelier

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 250 cm 50 cm 6 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 115 cm 7 lp.

117

Design by

Dragon 108 – 127

118


Dragon

027.87.5 STR Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 115 cm 7 lp.

027.87.11 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 115 cm 7 lp.

119

Design by

Dragon 108 – 127

120


Dragon 027.84.5 STR Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 80 cm 5 lp.

027.84.11 STR JET Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 80 cm 5 lp.

027.84.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 80 cm 5 lp.

121

Design by

Dragon 108 – 127

122


Dragon 027.63.5 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 49 cm 3 lp.

027.73.5 STR Tischleuchte|table lamp STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 57 cm 49 cm 3 lp.

027.84.3 STR NEU Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 80 cm 5 lp.

123

Design by

Dragon 108 – 127

124


Dragon–Index 027.87. X . Y

Lu s t e r chandelier

*1

50 – 246 cm 115 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.84. X . Y

*1

50 – 246 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.83. X . Y 50 – 246 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.810. X . Y

*1

70 – 250 cm 80 cm 10 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

027.860. X . Y

*1

70 – 250 cm 50 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.11M. X . Y

Deckenleuchte cdeiling lamp

19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

*1 auch in .11 erhältlich *1 also available in .11

027.45.3

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

black - chrome

óÂÌ˚È ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Bodenleuchte|floor lamp SPECTRA ® Swarovski ® 178 cm 80 cm 5 lp.

.11 schwarz-chrom

125

Design by

Dragon 108 – 127

*1

126


Wandleuchte wall lamp

027.63. X . Y 49 / 28 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

027.73. X . Y 57 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

027.45. X . Y

*2

178 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® Swarovski ® clear S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear

HS

O P T I C ® KO L A R Z ® C r y s t a l clear

SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® aqua / blue S T R clear S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / amber N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

*2

127

Design legally protected by

Stret ta 128 – 139

128


S t r e t ta

Stretta

104.85.11 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 83 cm 5 lp.

129

Design by

Stret ta 128 – 139

130


S t r e t ta 104.87.3 STR NEU Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 120 cm 7 lp.

104.87.11 STR JET Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 120 cm 7 lp.

104.87.5 STR Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 120 cm 7 lp.

131

Design by

Stret ta 128 – 139

132


S t r e t ta

104.87.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 120 cm 7 lp.

104.85.3 STR NEU Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 83 cm 5 lp.

133

Design by

Stret ta 128 – 139

134


S t r e t ta

104.63.5 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 49 / 28 cm 9 cm 3 lp.

104.85.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 246 cm 83 cm 5 lp.

104.63.3 STR NEU Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 49 / 28 cm 9 cm 3 lp.

135

Design by

Stret ta 128 – 139

136


S t r e t ta – I n d e x Lu s t e r chandelier

104.87. X . Y

*1

50 – 246 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.85. X . Y

*1

50 – 246 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.83. X . Y 50 – 246 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

104.63. X . Y 49 / 28 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

104.73. X . Y 28 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

104.45. X . Y

*2

178 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*1 auch in .11 erhältlich *1 also available in .11 104.45.5 STR Bodenleuchte|floor lamp STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 178 cm 83 cm 5 lp.

137

Design by

Stret ta 128 – 139

138


X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

black - chrome

óÂÌ˚È ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

.5 verchromt .11 schwarz-chrom

1

*

Y Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® clear S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear

HS

O P T I C ® KO L A R Z ® C r y s t a l clear

SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® aqua / blue S T R clear S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / amber N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

Dragon Spiralo

*2

139

Design legally protected by

S piralo 140 – 151

140


Dragon Spiralo

Stretta Spiralo

027.84.5.VSP04/07 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 50 – 246 cm 80 cm 5 lp.

141

Design by

S piralo 140 – 151

142


Dragon Spiralo

027.87.5.VSP05 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 50 – 246 cm 115 cm 7 lp.

027.810.5.VSP05 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

143

Design by

S piralo 140 – 151

144


S t r e t ta S p i r a l o

027.810.5.VSP04 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

104.87.5.VSP04 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 50 – 246 cm 120 cm 7 lp.

145

Design by

S piralo 140 – 151

146


S t r e t ta S p i r a l o

104.63.5.VSP05 Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit 49 / 28 cm 9 cm 3 lp.

104.85.5.VSP04/07 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 50 – 246 cm 83 cm 5 lp.

104.73.5.VSP07 Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit 57 cm 49 cm 3 lp.

147

Design by

S piralo 140 – 151

148


S piralo–Index

Dragon Spiralo

Dragon Spiralo 027.87. X .VSP Y / Y

Lu s t e r chandelier

*1

50 – 246 cm 115 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.84. X .VSP Y / Y

*1

50 – 246 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.810. X .VSP Y / Y

*1

70 – 250 cm 80 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.860. X .VSP Y / Y

*1

70 – 250 cm 50 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.63. X .VSP Y / Y

Wandleuchte wall lamp

49 / 28 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.73. X .VSP Y / Y

Tischleuchte table lamp

57 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.45. X .VSP Y / Y

Bodenleuchte floor lamp

*2

178 cm 80 cm

027.45.5.VSP04

5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte|floor lamp Murano Glas, Handarbeit 178 cm 80 cm 5 lp.

*1 auch in .11 erhältlich *1 also available in .11 X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ı

black - chrome

óÂÌ˚È ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

.11 schwarz-chrom

149

Design by

S piralo 140 – 151

*1

150


S t r e t ta S p i r a l o Lu s t e r chandelier

104.87. X .VSP Y / Y

*1

50 – 246 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.85. X .VSP Y / Y

*1

50 – 246 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

104.63. X .VSP Y / Y 49 / 28 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

104.73. X .VSP Y / Y 57 cm 49 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

104.45. X .VSP Y / Y

*2

178 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*1 auch in .11 erhältlich *1 also available in .11 Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0 4 weiß

white

·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 7 schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

027. V S P Y

*2

151

Design legally protected by

Prisma 152 – 159

152


Prisma

Prisma

344.112.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 21 cm 60 cm 12 lp.

344.16.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 21 cm 45 cm 6 lp.

153

Design by

Prisma 152 – 159

154


Prisma

314.85.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 246 cm 80 cm 5 lp.

314.116.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 55 / 55 cm 16 lp.

314.18.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 40 / 40 cm 8 lp.

314.63.5 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 50 / 22 cm 10 cm 3 lp.

155

Design by

Prisma 152 – 159

156


Prisma

314.87.5 Luster|chandelier

314.11M.3

314.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp.

344.11M.3

344.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 246 cm 120 cm 7 lp.

157

Design by

Prisma 152 – 159

158


Index Lu s t e r chandelier

Deckenleuchte ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

314.87. X

314.85. X

46 – 246 cm

46 – 246 cm

120 cm

80 cm

7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

344.112. X

344.16. X

21 cm

21 cm

60 cm

45 cm

12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.116. X

314.18. X

20 cm

20 cm

55 / 55 cm

40 / 40 cm

16 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.11M. X

344.11M. X

20 cm

20 cm

12 / 12 cm

12 cm

1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Prisma Colonial

314.63. X 50 / 22 cm 10 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

159

Design legally protected by

Prisma Colonial 160 – 165

160


Prisma Colonial

369.19.W Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 60 / 60 cm 9 lp.

369.87.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 130 cm 120 cm 7 lp.

161

Design by

Prisma Colonial 160 – 165

162


Prisma Colonial

369.31.W Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 25 – 140 cm 11 / 11 cm 1 lp.

369.85.W Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 46 – 120 cm 80 cm 5 lp.

369.11.W Hängeleuchte|hanging lamp SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 11 / 11 cm 1 lp.

163

Design by

Prisma Colonial 160 – 165

164


Index Lu s t e r chandelier

369.87.W 46 – 130 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

369.85.W 46 – 120 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Quadra Rosy Hängeleuchte pendant

369.31.W 25 – 140 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

369.19.W 22 cm 60 / 60 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

369.11.W 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

165

Design legally protected by

Quadra Rosy 166 – 173

166


Quadra Rosy

1041.63.6.VR03/05 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 40 / 21 cm 12 cm 3 lp.

167

Design by

Quadra Rosy 166 – 173

168


Quadra Rosy

1041.65.6.VR03/07 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 40 / 30 cm 12 cm 5 lp.

1041.810.6.VR03/05 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 35 – 100 cm 72 / 40 cm 10 lp.

1041.62.6.VR03/06 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 24 / 18 cm 12 cm 2 lp.

169

Design by

Quadra Rosy 166 – 173

170


Quadra Rosy

1041.810.4.VR01/02 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 35 – 100 cm 72 / 40 cm 10 lp.

1041.63.4.VR01/02 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 40 / 21 cm 12 cm 3 lp.

171

Design by

Quadra Rosy 166 – 173

172


Index

Eclipse

1041.810. X .VR Y / Y

Lu s t e r chandelier

35 – 100 cm 72 / 40 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1041.65. X .VR Y / Y

Wandleuchte wall lamp

40 / 30 cm 12 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1041.63. X .VR Y / Y 40 / 21 cm 12 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1041.62. X .VR Y / Y 24 / 18 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

rustic gold

ÛÒÚË͇θÌ˚È- ÁÓÎÓÚÓÈ

silver lacquered

·ÍıËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

amber

flÌÚ‡¸

amber-white

flÌÚ‡ÌÓ-·ÂÎ˚È

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

0 4 kristall-weiß

cr ystal white

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 6 blau

blue

ÒËÌËÈ

0 7 schwarz-kristall

black - cr ystal

˜ÂÌ˚È ÍËÒڇθÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

.4 rustic-gold

*

.6 silber-lackiert Y Glas-Deko Murano Glas, Handarbeit

0 1 amber

*

0 2 amber-weiß 0 3 kristall

*

*

307. X .G Y

173

Design legally protected by

Ec lipse 174 – 179

174


Eclipse

026.62.5 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 35 / 33 cm 15 cm 2 lp.

026.72.5 Tischleuchte|table lamp SPECTRA ® Swarovski ® 60 cm 40 / 12 cm 2 lp.

175

Design by

Ec lipse 174 – 179

176


Eclipse

026.84.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 50 – 250 cm 70 – 80 / 20 cm 4 lp.

026.44.5 Bodenleuchte|floor lamp SPECTRA ® Swarovski ® 160 cm 70 – 80 / 20 cm 4 lp.

177

Design by

Ec lipse 174 – 179

178


Index Lu s t e r chandelier

Cyrano

026.84.5 50 – 250 cm 70 – 80 / 20 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

026.62.5 35 / 33 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

026.72.5 60 cm 40 / 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

0 2 6 . 4 4 . 5 *1 165 cm 70 – 80 / 20 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑeÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

*1

179

Design legally protected by

Cyrano 180 – 185

180


Cyrano

Cyrano 306.110.7 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 78 cm 10 lp.

306.110.6 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 78 cm 10 lp.

181

Design by

Cyrano 180 – 185

182


Cyrano

306.62.7 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 50 / 21 cm 11 cm 2 lp.

306.810.6 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 70 – 110 cm 78 cm 10 lp.

306.72.7 Tischleuchte|table lamp SPECTRA ® Swarovski ® 43 cm 21 cm 2 lp.

183

Design by

Cyrano 180 – 185

184


Index Lu s t e r chandelier

306.810. X 70 – 110 cm 78 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

306.110. X 35 cm

Carla

78 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

306.62. X 50 / 21 cm 11 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte ceiling lamp

306.72. X 43 cm 21 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.6 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

306. X .K01.SpT

185

Design legally protected by

Carl a 186 – 195

186


Carla

0256.35.3.KpT Hängeleuchte|hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 – 185 cm 60 cm 5 lp.

187

Design by

Carl a 186 – 195

188


Carla

0256.13L.5.KpT Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 13 cm 40 cm 3 lp.

0256.35.5.KpT Hängeleuchte|hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 – 185 cm 60 cm 5 lp.

0256.15L.3.KpT Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 18 cm 60 cm 5 lp.

189

Design by

Carl a 186 – 195

190


Carla

0256.62.3.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 7 cm 35 cm 2 lp.

0256.33.3.KpT Hängeleuchte|hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 – 185 cm 40 cm 3 lp.

0256.64.5.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 7 cm 52 cm 4 lp.

191

Design by

Carl a 186 – 195

192


Carla

0256.13S.5.KpT Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 40 cm 3 lp.

0256.11.5.KpT

0256.11.3.KpT

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm 17 cm 1 lp.

PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm 17 cm 1 lp.

0256.71.3.KpT Tischleuchte|table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm 17 cm 1 lp.

0256.15S.3.KpT Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 60 cm 5 lp.

193

Design by

Carl a 186 – 195

194


Index Hängeleuchte pendant

Deckenleuchte ceiling lamp

0256.35. X .KpT

0256.33. X .KpT

40 – 185 cm

30 – 185 cm

60 cm

40 cm

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.15L. X .KpT

0256.15S. X .KpT

18 cm

12 cm

60 cm

60 cm

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.13L. X .KpT

0256.13S. X .KpT

13 cm

11 cm

40 cm

40 cm

3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.11. X .KpT 15 cm 17 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

Tischleuchte table lamp

0256.64. X .KpT

0256.62. X .KpT

52 / 7 cm

37 / 8 cm

14 cm

14 cm

4 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

2 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.71. X .KpT 15 cm 17 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

195

Design legally protected by

Charleston 196 – 205

196


Charleston

262.11.5.SpTSsB Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp.

262.13.5.SpTSsB Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp.

Charleston

262.62.5.SpTSsB Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

262.61.5.SpTSsB Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

197

Design by

Charleston 196 – 205

198


Charleston 262.13.5 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.11.3.SpTSsA

262.11.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

SPECTRA Swarovski 24 cm 10 cm 1 lp.

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp.

®

262.13.3.SpTSsA Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.61.3.SpTSsA Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

262.61.5 Wandleuchte|wall lamp

262.31.5 Hängeleuchte|hanging lamp SPECTRA ® Swarovski ® 30 – 125 cm 8,5 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

262.86.5 Luster|chandelier

262.62.3.SpTSsA

SPECTRA ® Swarovski ® 49 – 127 cm 36 cm 6 lp.

Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

199

Design by

Charleston 196 – 205

200


Charleston 262.13.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.11.3 Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp.

0239.11.3.SpT Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp.

0239.13.5.SpT Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 26 / 26 cm 3 lp.

262.61.3 Wandleuchte|wall lamp

262.31.3 Hängeleuchte|hanging lamp SPECTRA ® Swarovski ® 30 – 125 cm 8,5 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

0239.61.3.SpT Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 24 / 11 cm 10 cm 1 lp.

262.86.3 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 49 – 127 cm 36 cm 6 lp.

0239.62.5.SpT Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 40 / 22 cm 11 cm 2 lp.

201

Design by

Charleston 196 – 205

202


Charleston–Index Charleston Lu s t e r chandelier

262.86. X 49 – 127 cm 36 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Hängeleuchte pendant

262.31. X 30 – 125 cm 8,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

262.13. X . Y 33 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.11. X . Y 0239.11.5.SpTSsB

24 cm

Deckenleuchte|ceiling lamp

10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp.

0239.13.3.SpTSsA Deckenleuchte|ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 33 cm 26 / 26 cm 3 lp.

262.62. X . Y 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.61. X . Y 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

0239.61.3.SpTSsA Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 / 11 cm 10 cm 1 lp.

0239.62.5.SpTSsB Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 40 / 22 cm 11 cm 2 lp.

203

Design by

Charleston 196 – 205

204


Charleston Noblesse 0239.13. X . Y

Deckenleuchte ceiling lamp

33 cm 26 / 26 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.11. X . Y 24 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.62. X . Y

Wandleuchte wall lamp

40 / 22 cm 11 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.61. X . Y 24 / 11 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Y

SpTSsA

SpTSsB

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ® amber

STRASS® Swarovski® amber

STRASS® Swarovski® flÌÚ‡¸

SPECTRA ® Swarovski ® kristall

SPECTRA® Swarovski® crystal clear

SPECTRA® Swarovski® ÍËÒڇθÌ˚È

S T RA S S ® Swarovski ® blau

SPECTRA® Swarovski® blue

SPECTRA® Swarovski® ÒËÌËÈ

SPECTRA ® Swarovski ® kristall

SPECTRA® Swarovski® crystal clear

SPECTRA® Swarovski® ÍËÒڇθÌ˚È

SPECTRA® Swarovski® crystal clear

SPECTRA® Swarovski® ÍËÒڇθÌ˚È

®

SPECTRA Swarovski kristall

®

205

Helix

Design legally protected by

H elix 206 – 211

206


Helix

0127.13.5.SsTB Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 110 cm 40 cm 3 lp.

207

Design by

H elix 206 – 211

208


Helix

0127.15.5.SpT Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 150 cm 53 cm 5 lp.

0127.11.5.SsTB Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 78 cm 25 cm 1 lp.

209

Design by

H elix 206 – 211

210


Index Deckenleuchte ceiling lamp

0127.15.5. Y Y Y Y 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 150 cm 53 cm

0127.13.5. Y Y Y Y 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 110 cm 40 cm

0127.11.5. Y Y Y Y 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W 78 cm 25 cm

Swing Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SsT

STRASS ® Swarovski ® clear

STRASS ® Swarovski ® clear

STRASS ® Swarovski ® clear

SsB

STRASS ® Swarovski ® blue

STRASS ® Swarovski ® blue

STRASS ® Swarovski ® blue

SpT

S P E C T RA ® Swarovski ® clear

S P E C T RA ® Swarovski ® clear

S P E C T RA ® Swarovski ® clear

Glasreflektor 0127.G01

Glass-Reflektor

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

8,5 cm

211

Design legally protected by

Swing 212 – 217

212


Swing

0220.15.5.SsTB Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 30 cm 40 / 40 cm 5 lp.

213

Design by

Swing 212 – 217

214


Swing

0220.11.5.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 24 cm 12 / 12 cm 1 lp.

0 2 2 0 . 1 5 . 3 . S s TA Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 30 cm 40 / 40 cm 5 lp.

0220.11.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 24 cm 12 / 12 cm 1 lp.

215

Design by

Swing 212 – 217

216


Index Lu s t e r chandelier

Deckenleuchte ceiling lamp

0220.87. X . Y

0220.85. X . Y

28 cm

28 cm

120 cm

80 cm

7 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0220.15. X . Y

0220.11. X . Y

30 cm

24 cm

40 / 40 cm

12 / 12 cm

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

.3 .Ss T

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

.3 . S s TA

A amber + T kristall

amber

flÌÚ‡¸

.5 .Ss T

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

.5 .Ss TR

R rot + T kristall

red

Í‡ÒÌ˚È

.5 .Ss TB

B blau + T kristall

blue

ÒËÌËÈ

217

Design legally protected by

D esiré 218 – 223

218


Desiré

Desiré

0250.31.5.Ag.SsTRBk Hängeleuchte|hanging lamp STRASS ® Swarovski ® 50 – 170 cm 20 cm 1 lp.

219

Design by

D esiré 218 – 223

220


Desiré

0 2 5 0 . 3 3 . 3 . A u S s TA Hängeleuchte|hanging lamp STRASS ® Swarovski ® 50 – 180 cm 45 cm 3 lp.

0249.3.KIT43 (optional) Glasabdeckplatte|glass cover plate 43 cm

0250.62.5.Ag.SsTRBk Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 21 / 20 cm 12 cm 2 lp.

0 2 5 0 . 6 2 . 3 . A u . S s TA Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 21 / 20 cm 12 cm 2 lp.

221

Design by

D esiré 218 – 223

222


Index Hängeleuchte pendatnt

0250.33. X .Ss Y

*1

50 – 180 cm 45 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Delphi

0250.31. X .Ss Y 50 – 170 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0250.62. X .Ss Y 21 / 20 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0 2 4 9 . X . K I T 4 3 ( o p t i o n a l ) *1

Glas glass

43 cm

X

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3.Au 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5.Ag verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

cr ystal clear, red, black

ÍËÒڇθÌ˚È, Í‡ÒÌ˚È, ˜ÂÌ˚È

cr ytsal clear, amber

ÍËÒڇθÌ˚È, flÌÚ‡¸

Y

TRBk kristall, rot, schwarz

TA

kristall, amber

223

Design legally protected by

D elphi 224 – 227

224


Delphi

0252.41.3 Bodenleuchte|floor lamp 185 cm 60 / 26 cm 1 lp., R7s, 500 W

225

Design by

D elphi 224 – 227

226


0252.41.5 Bodenleuchte|floor lamp 185 cm 60 / 26 cm 1 lp., R7s, 500 W

227

Design by

M ikado 228 – 235

228


Mikado

Mikado

0249.36.5.WBk Hängeleuchte|hanging lamp 35 – 360 cm 80 / 11 cm 6 lp.

229

Design by

M ikado 228 – 235

230


Mikado

0249.61L.5.WBk Wandleuchte|wall lamp 50 / 8 cm 7 cm 1 lp.

0249.33.5.WBk Hängeleuchte|hanging lamp 50 – 180 cm 45 cm 3 lp.

0249.61S.5.W Wandleuchte|wall lamp 25 / 8 cm 7 cm 1 lp.

231

Design by

M ikado 228 – 235

232


Mikado

0249.13.5.WBk Deckenleuchte|ceiling lamp 19 cm 45 cm 3 lp.

0249.36.5.W Hängeleuchte|hanging lamp 35 – 360 cm 80 / 11 cm 6 lp.

0249.14.5.W Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 40 cm 4 lp.

233

Design by

M ikado 228 – 235

234


Index Hängeleuchte pendant

0249.36.5. Y 35 – 360 cm 80 / 11 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0249.33.5. Y 50 – 180 cm 45 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0249.14.5. Y 10 cm 40 / 40 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0249.13.5. Y 19 cm 45 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0249.61L.5. Y 50 / 8 cm 7 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0249.61S.5. Y 25 / 8 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

cr ystal glass, ground

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

WBk schwarz-weiß

black -white

˜ÂÌ˚È-·ÂÎ˚È

Y

Glas-Deko

Kristallglas, handgeschliffen

235

Design legally protected by

Fanta stica 236 – 241

236


Fa n ta s t i c a

Fantastica

0219.61.3 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 25 / 25 cm 5 cm 1 lp.

0219.61.5 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 25 / 25 cm 5 cm 1 lp.

237

Design by

Fanta stica 236 – 241

238


Fa n ta s t i c a

0219.64.3 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 45 / 45 cm 5 cm 4 lp.

0219.66.3 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 45 / 80 cm 5 cm 6 lp.

0219.62.5 Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 20 / 45 cm 5 cm 2 lp.

239

Design by

Fanta stica 236 – 241

240


Index Wa n d l e u c h t e wall lamp

0219.66. X 45 / 80 cm 5 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W Glas 0219.G04

0219.64. X 45 / 45 cm 5 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W Glas 0219.G03

0219.62. X 20 / 45 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W Glas 0219.G02

0219.61. X 25 / 25 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W Glas 0219.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt.5

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

241

Design legally protected by

B ellissima 242 – 255

242


Bellissima

309.82.5 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 35 cm 40 cm 1 lp.

Bellissima

309.83.7 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 28 cm 50 cm 1 lp.

243

Design by

B ellissima 242 – 255

244


Bellissima

309.80.7 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 58 cm 50 cm 1 lp.

309.41.7 Bodenleuchte|floor lamp STRASS ® Swarovski ® 185 cm 50 cm 1 lp.

245

Design by

B ellissima 242 – 255

246


Bellissima

309.16.3 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 20 cm 100 cm 6 lp.

309.13.5 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 15 cm 50 cm 3 lp.

309.12.5 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 2 lp.

247

Design by

B ellissima 242 – 255

248


Bellissima

309.13.7 309.81.7

Deckenleuchte|ceiling lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

STRASS ® Swarovski ® 15 cm 50 cm 3 lp.

STRASS ® Swarovski ® 25 cm 50 cm 1 lp.

309.12.7 Deckenleuchte|ceiling lamp

309.61.7

STRASS ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 2 lp.

Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 41 / 21 cm 12 cm 1 lp.

249

Design by

B ellissima 242 – 255

250


Bellissima

309.61.4 Wandleuchte|wall lamp

309.80.4

STRASS ® Swarovski ® 41 / 21 cm 12 cm 1 lp.

Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 58 cm 50 cm 1 lp.

309.83.4 Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 28 cm 50 cm 1 lp.

309.12.4 Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 2 lp.

251

Design by

B ellissima 242 – 255

252


B ellissima–Index Lu s t e r chandelier

309.80. X . Y 58 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W Glas 309.G02

309.81. X . Y

(nur in . 3 und . 5 verfügbar)

25 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 309.G03

309.82. X . Y 35 cm 40 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W Glas 309.G01

309.83. X . Y 28 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W Glas 309.G02

Deckenleuchte ceiling lamp

309.16. X . Y 20 cm 100 cm 6 lp., E 27, 60 W Glas 309.G03

309.13. X . Y 15 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 309.G02

309.12. X . Y 15 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W

309.41.4

Glas 309.G01

Bodenleuchte|floor lamp ®

STRASS Swarovski 185 cm 50 cm 1 lp.

®

253

Design by

B ellissima 242 – 255

254


Wandleuchte wall lamp

309.61. X . Y 41 / 21 cm 12 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 309.G05

Bodenleuchte floor lamp

309.41. X . Y

*1

Graziella

185 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 300 W Glas 309.G04

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.4 rustic-gold

rustic - gold

ÛÒÚË͇θÌ˚È- ÁÓÎÓÚÓÈ

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS® Swarovski®

STRASS® Swarovski®

STRASS® Swarovski®

Olive

Olive

ÓÎË‚‡

.K Kugel

Sphere

¯‡

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

307. Olive . X 307. K30 . X

30 mm

*1

255

Design legally protected by

G raziell a 256 – 263

256


Graziella 0107.13.5.SsT Deckenleuchte|ceiling light STRASS ® Swarovski ® 15 cm 41 cm 3 lp.

0107.16.5.SsTBG Deckenleuchte|ceiling light STRASS ® Swarovski ® 15 cm 51 cm 6 lp.

257

Design by

G raziell a 256 – 263

258


Graziella

0107.36.5.SsT Hängeleuchte|hanging lamp STRASS ® Swarovski ® 60 cm 51 cm 6 lp.

0 1 0 7 . 5 3 . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 36 cm 41 cm 3 lp.

0107.56.5.SsBGR Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 36 cm 51 cm 6 lp.

259

Design by

G raziell a 256 – 263

260


Graziella 0 1 0 7 . 1 3 . 3 . S s TA Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 15 cm 41 cm 3 lp.

0107.36.3.SsT Hängeleuchte|pendant STRASS ® Swarovski ® 60 cm 51 cm 6 lp.

0 1 0 7 . 1 6 . 3 . S s TA V Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 15 cm 51 cm 6 lp.

261

Design by

G raziell a 256 – 263

262


Index Hängeleuchte pendant

0107.36. X .Ss Y Y Y 60 cm 51 cm 6 lp., E 14, 60 W Glas 0107.G02

Deckenleuchte ceiling lamp

0107.56. X .Ss Y Y Y 36 cm 51 cm 6 lp., E 14, 60 W

Arabesque

Glas 0107.G02

0107.53. X .Ss Y Y Y 36 cm 41 cm 3 lp., E 14, 60 W Glas 0107.G01

0107.16. X .Ss Y Y Y 15 cm 51 cm 6 lp., E 14, 60 W Glas 0107.G02

0107.13. X .Ss Y Y Y 15 cm 41 cm 3 lp., E 14, 60 W Glas 0107.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

STRASS ® Swarovski ®

Ersatzkristall 0106. X .K01.Ss Y

263

Design legally protected by

A rabesque 264 – 275

264


Arabesque

0 1 0 6 . 5 6 M . 3 . S s TA Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 30 cm 50 cm 6 lp.

0106.16M.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 16 cm 50 cm 6 lp.

265

Design by

A rabesque 264 – 275

266


Arabesque

0 1 0 6 . 6 4 . 3 . S s TA V Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 40 cm 20 cm 4 lp.

0 1 0 6 . 6 8 . 3 . S s TA V Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 60 cm 40 cm 8 lp.

0 1 0 6 . 6 2 M . 3 . S s TA Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 24 cm 20 cm 2 lp.

267

Design by

A rabesque 264 – 275

268


Arabesque

0 1 0 6 . 6 2 L . 3 . S s TA Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 7 cm 50 cm 2 lp.

0106.62S.3.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 6,5 cm 30 cm 2 lp.

0106.66.3.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 60 cm 30 cm 6 lp.

269

Design by

A rabesque 264 – 275

270


Arabesque

0106.56M.5.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp

0106.62L.5.SsBGR

STRASS ® Swarovski ® 30 cm 50 cm 6 lp.

Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 7 cm 50 cm 2 lp.

0106.62S.5.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 6,5 cm 30 cm 2 lp.

0106.16M.5.SsBG Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 16 cm 50 cm 6 lp.

271

Design by

A rabesque 264 – 275

272


Arabesque 0106.64.5.SsTBG Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 40 cm 20 cm 4 lp.

0106.62M.5.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 24 cm 20 cm 2 lp.

0106.66.5.SsBGR Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 60 cm 30 cm 6 lp.

273

Design by

A rabesque 264 – 275

274


Index Deckenleuchte ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

0106.56M. X .Ss Y Y Y

0106.16M. X .Ss Y Y Y

30 cm

16 cm

50 cm

50 cm

6 lp., E 14, 60 W

6 lp., E 14, 60 W

0106.68. X .Ss Y Y Y

0106.66. X .Ss Y Y Y

60 cm

60 cm

40 cm

30 cm

8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0106.64. X .Ss Y Y Y

0106.62L. X .Ss Y Y Y

40 cm

7 cm

20 cm

50 cm

4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0106.62M. X .Ss Y Y Y

0106.62S. X .Ss Y Y Y

24 cm

6,5 cm

20 cm

30 cm

2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

STRASS ® Swarovski ®

Solaris

0106 . X . K01.Ss Y

275

Design legally protected by

S pots 276 – 283

276


Solaris Retine E i n b a u | Re c e s s e d

0215.11E.3

0215.11E.5

0215.11E.3.RSsT

0215.R.5.SsT

0215.R.5.SsTBG

0215.11A.5

0215.11A.3.RSsT 0215.R.3.SsTAV

0215.11A.3 0215.R.3.SsT

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3.RSsTAV

0215.11A.3.RSsTAV

0215.11E.5.RSsT

0215.11A.5.RSsT

0215.11E.5.RSsTBG

0215.11A.5.RSsTBG

Spots 91mm

110mm 55mm

277

Design by

S ol aris 276 – 283

278

110mm

55mm

55mm


S olaris Onda E i n b a u | Re c e s s e d

0215.11E.3

0215.11E.5

0215.11E.3.OSsT

0215.11A.5

0215.11A.3.OSsT 0215.O.3.SsTAV

0215.11A.3 0215.O.3.SsT

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3.OSsTAV

0215.11A.3.OSsTAV

0215.11E.5.OSsT

0215.11A.5.OSsT

0215.11E.5.OSsTBG

0215.11A.5.OSsTBG

0215.11E.5.RSsTBG Deckenleuchte|ceiling lamp

0215.O.5.SsT

STRASS ® Swarovski ® 5,5 cm 11 cm 1 lp., GU10, 50 W

0215.O.5.SsTBG

91mm

110mm 55mm

279

Design by

S ol aris 276 – 283

280

110mm

55mm

55mm


Solaris Spirale E i n b a u | Re c e s s e d

0215.11E.3

0215.11E.5

0215.11E.3.SSsT

0215.S.5.SsT

0 2 1 5 . 1 1 A . 3 . O S s TA V

0215.11A.5

0215.11A.3.SSsT 0215.S.3.SsTAV

0215.11A.3 0215.S.3.SsT

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3.SSsTAV

0215.11A.3.SSsTAV

0215.11E.5.SSsT

0215.11A.5.SSsT

0215.11E.5.SSsTBG

0215.11A.5.SSsTBG

Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 11 cm 11 cm 1 lp., G9, 40 W

0215.S.5.SsTBG

91mm

110mm 55mm

281

Design by

S ol aris 276 – 283

282

110mm

55mm

55mm


Twister S pot

Index 38

1307.11M.3

1307.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Twister Rosy S pot

Index 50

0215.11E.5.SSsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 5,5 cm 11 cm 1 lp., GU10, 50 W

283

Design by

1307.11M.3.VR02/03

1307.11M.5.VR03/05

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Murano Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Murano Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

S pot 284 – 291

284


Polaris S pot

Index 63

Pa pa g e n a S p o t

I n d e x 18

1113.11M.3.SsT

1113.11M.5.SsT

0217.11M.3.SsT

0217.11M.5.SsTBk

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Wandleuchte|wall lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Polaris Rigadin S pot

Index 72

Dragon S pot

I n d e x 12 6

1113.11M.3.PyA

1113.11M.5.PyT

027.11M.3

027.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Rigadin Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Rigadin Glas, Handarbeit 19 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 32 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 32 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

285

Design by

S pot 284 – 291

286


Prisma Colonial S pot

I n d e x 16 5

Prisma S pot

I n d e x 15 9

369.11.W Deckenleuchte|ceiling light SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

314.11M.3

314.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

Deckenleuchte|ceiling lamp

®

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA Swarovski 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Prisma S pot

287

Design by

I n d e x 15 9

344.11M.3

344.11M.5

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

S pot 284 – 291

288


Carla S pot

I n d e x 19 5

Charleston S pot

0256.11.3.KpT

0256.11.5.KpT

0239.11.3.SpT

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 17 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

®

PURE® KOLARZ® Crystal 12 cm 17 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Swing S pot

Index 204

0239.11.5.SpT Deckenleuchte|ceiling lamp

®

SPECTRA Swarovski 24 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

I n d e x 217

0239.11.3.SpTSsA

0239.11.5.SpTSsB

0 2 2 0 . 1 1 . 3 . S s TA

0220.11.5.SsT

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® 25 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® 25 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

289

Design by

S pot 284 – 291

290


Charleston S pot

Index 204

Daisy 262.11.3

262.11.5

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

Deckenleuchte|ceiling lamp

®

SPECTRA Swarovski 24 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.11.3.SpTSsA

262.11.5.SpTSsB

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

STRASS® Swarovski® SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

291

Design by

Daisy 292 – 299

292


Daisy

0043.71.3 Tischleuchte|table lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 37 cm 16 cm 1 lp.

0043.72.3 Tischleuchte|table lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 41 cm 30 cm 2 lp.

293

Design by

Daisy 292 – 299

294


Daisy

0043.88.3 Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 38 cm 75 cm 8 lp.

0043.85.3 Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 35 cm 70 cm 5 lp.

295

Design by

Daisy 292 – 299

296


Daisy

0043.61.3 Wandleuchte|wall lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 31 cm 16 cm 1 lp.

0043.88.3

0043.62.3

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

Wandleuchte|wall lamp

®

OPTIC KOLARZ Crystal 35 cm 88 cm 8 lp.

297

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 36 cm 20 cm 2 lp.

Design by

Daisy 292 – 299

298


Index Luster chandelier

0 0 4 3 . 8 8 . 3 *1 38 cm 75 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.85.3 35 cm 70 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Lothus Deckenleuchte ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

0 0 4 3 . 8 8 . 3 *1

0 0 4 3 . 8 5 . 3 *1

35 cm

35 cm

75 cm

70 cm

8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.62.3 36 cm 20 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.61.3 31 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Tischleuchte table lamp

0043.72.3 41 cm 30 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.71.3 37 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

OPTIC ® KOLARZ ® Cr ystal

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0043.G01 0043.G02

*1

299

Design legally protected by

Lothus 300 – 307

300


Lothus

0 1 1 1 . 1 2 M . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 16 cm 30 cm 2 lp.

301

Design by

Lothus 300 – 307

302


Lothus

0 1 1 1 . 1 6 . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 21 cm 51 cm 6 lp.

0 1 1 1 . 1 2 S . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 13 cm 18 cm 2 lp.

0 1 1 1 . 1 3 . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 16 cm 41 cm 3 lp.

303

Design by

Lothus 300 – 307

304


Lothus

0 1 1 1 . 1 6 . 5 . Ko T B k Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 21 cm 51 cm 6 lp.

0 1 1 1 . 1 2 S . 5 . Ko T B k Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 13 cm 18 cm 2 lp.

0 1 1 1 . 1 3 . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 16 cm 41 cm 3 lp.

305

Design by

Lothus 300 – 307

306


Index Deckenleuchte ceiling lamp

0111.16. X .Ss Y Y Y

*2

21 cm 51 cm 6 lp., E 14, 60 W Glas 0111.G04

Bouquet

0111.13. X .Ss Y Y Y

*2

16 cm 41 cm 3 lp., E 14, 60 W Glas 0111.G03

0111.12M. X .Ss Y Y Y

*1

16 cm 30 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0111.G02

Wandleuchte wall lamp

0111.12S. X .Ss Y Y Y

*1

13 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W Glas 0111.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

YYY Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

T A kristall-amber

cr ystal clear- amber

·ÂÎ˚È-flÌÚ‡¸

TBk kristall-schwarz

cr ystal clear- black

·ÂÎ˚È-˜ÂÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

T

kristall

*1

0111.B14.Ko YYY

8 cm

0111.B22.Ko YYY

13 cm

*2

307

Design legally protected by

B ouquet 308 – 315

308


Bouquet

0 1 1 0 . 1 3 S . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 18 cm 30 cm 3 lp.

309

Design by

B ouquet 308 – 315

310


Bouquet

0 1 1 0 . 1 6 L . 3 . Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

0 1 1 0 . 1 6 L . 5 . Ko T B k Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

311

Design by

B ouquet 308 – 315

312


Bouquet

0 1 1 0 . 1 6 S . 3 Ko TA Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 21 cm 50 cm 6 lp.

0 1 1 0 . 1 6 L . 5 . Ko T R Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 6 lp.

0110.13S.3.KoT Deckenleuchte|ceiling lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 18 cm 30 cm 3 lp.

313

Design by

B ouquet 308 – 315

314


Index Deckenleuchte ceiling lamp

0110.16L. X .Ko Y Y Y 23 cm 60 cm 6 lp., E 14, 60 W

0110.16S. X .Ko Y Y Y 21 cm 50 cm

Corona

6 lp., E 14, 60 W

0110.13S. X .Ko Y Y Y 18 cm 30 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

T

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

Y

0110. X . B 0 1 . K o Y

315

Design legally protected by

Corona 316 – 325

316


Corona

Corona Classic

0263.13.3.KpT

0263.14S.3.KpT

Deckenleuchte|ceiling light

Deckenleuchte|ceiling light

PURE® KOLARZ® Crystal 21 cm 40 cm 3 lp.

PURE® KOLARZ® Crystal 23 cm 50 cm 4 lp.

0263.14L.3.KpT Deckenleuchte|ceiling light PURE® KOLARZ® Crystal 24 cm 60 cm 4 lp.

317

Design by

Corona 316 – 325

318


Corona

0263.56.3.KpT Deckenleuchte|ceiling light PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm 60 cm 6 lp.

0263.36.3.KpT Hängeleuchte|pendant PURE® KOLARZ® Crystal 45 cm 60 cm 6 lp.

0263.61.3.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 / 10 cm 20 cm 1 lp.

319

Design by

Corona 316 – 325

320


Corona Classic

Corona Classic

0264.36.3.KpT Hängeleuchte|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 45 cm 60 cm 6 lp.

0264.13.3.KpT

0264.14S.3.KpT

Deckenleuchte|ceiling light

Deckenleuchte|ceiling light

KOLARZ® PURE® Crystal 21 cm 40 cm 3 lp.

PURE® KOLARZ® Crystal 23 cm 50 cm 4 lp.

0264.14L.3.KpT Deckenleuchte|ceiling light PURE® KOLARZ® Crystal 24 cm 60 cm 4 lp.

321

Design by

Corona 316 – 325

322


Corona–Index Corona Deckenleuchte ceiling lamp

0263.14L.3.KpT 24 cm 60 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G04

0263.14S.3.KpT 23 cm 50 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G03

0263.13.3.KpT 21 cm 40 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G02

Hängeleuchte pendant

0263.36.3.KpT 45 cm 60 cm

0264.56.3.KpT

6 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte|ceiling light

Glas 0263.G04

PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm 60 cm 6 lp.

Wandleuchte wall lamp

0263.61.3.KpT 40 / 10 cm 20 cm 1 lp., R7s, 150 W Glas 0263.G01

Deckenleuchte ceiling lamp

0263.56.3.KpT 37 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G04

0264.61.3.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 / 10 cm 20 cm 1 lp.

323

Design by

Corona 316 – 325

324


Corona Classic Deckenleuchte ceiling lamp

0264.14L.3.KpT 24 cm 60 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G04

0264.14S.3.KpT 23 cm 50 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G03

0264.13.3.KpT 21 cm 40 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G02

Hängeleuchte pendant

0264.36.3.KpT 45 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G04

Wandleuchte wall lamp

0264.61.3.KpT 40 / 10 cm 20 cm 1 lp., R7s, 150 W Glas 0263.G01

Deckenleuchte ceiling lamp

0264.56.3.KpT 37 cm

Cornaro

60 cm 6 lp., E 27, 60 W Glas 0263.G04

325

Design legally protected by

Cornaro 326 – 337

326


Cornaro

0118.16.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 23 cm 70 cm 6 lp.

0118.14.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp STRASS ® Swarovski ® 18,5 cm 60 cm 4 lp.

327

Design by

Cornaro 326 – 337

328


Cornaro

0118.36.3.SsT Hängeleuchte|pendant STRASS ® Swarovski ® 45 cm 70 cm 6 lp.

0118.54.3.SsT Deckenleuchte|ceiling light STRASS ® Swarovski ® 28 cm 60 cm 4 lp.

329

Design by

Cornaro 326 – 337

330


Cornaro

0118.56.3.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp

0118.16.GA.KpT

STRASS ® Swarovski ® 30 cm 70 cm 6 lp.

Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 20 cm 70 cm 6 lp.

0118.61.3.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS ® Swarovski ® 40 / 10 cm 20 cm 1 lp.

0118.14.GA.KpT Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 19 cm 60 cm 4 lp.

331

Design by

Cornaro 326 – 337

332


Cornaro

0118.34.GA.KpT Hängeleuchte|pendant PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 60 cm 4 lp.

0118.56.GA.KpT Deckenleuchte|ceiling light PURE ® KOLARZ ® Crystal 30 cm 70 cm 6 lp.

333

Design by

Cornaro 326 – 337

334


Cornaro–Index Deckenleuchte ceiling lamp

0118.56. X . Y 30 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.54.GA.KpT

0118.54. X . Y

Deckenleuchte|ceiling lamp

28 cm

PURE ® KOLARZ ® Crystal 28 cm 60 cm 4 lp.

60 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.16. X . Y 20 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.14. X . Y 18,5 cm 60 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

Hängeleuchte pendant

0118.36. X . Y 43 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.34. X . Y 40 cm

0118.61.GA.KpT

60 cm

Wandleuchte|wall lamp ®

4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

®

PURE KOLARZ Crystal 40 / 10 cm 20 cm 1 lp.

Wandleuchte wall lamp

0118.61. X . Y 40 / 10 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W

335

Design by

Cornaro 326 – 337

336


X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0118.K01.Ss

Wachtel

STRASS ® Swarovski ®

0118.K01.Kp

Wachtel

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Ersatzglas

Replacement glass

0118.G01.SsT

0118.14/.34/.54/ .3 .SsT

0118.G02.SsT

0118.16/.36/.56/ .3 .SsT

0118.G03.SsT

0118.61/ .3 .SsT

0118.G01.KpT

0118.14/.34/.54/ .GA .KpT

0118.G02.KpT

0118.16/.36/.56/ .GA .KpT

0118.G03.KpT

0118.61/ .GA .KpT

.3

24 K vergoldet

GA gold antik

1

*

2

*

Y

Kristall-Deko

SsT

STRASS ® Swarovski ®

KpT

PURE ® KOLARZ ® Crystal

*1 *2

Principessa á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

337

Design legally protected by

Princ ipessa 338 – 347

338


Princ ipessa

0218.85.3.SsT Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 53 cm 66 cm 5 lp.

339

Design by

Princ ipessa 338 – 347

340


Princ ipessa

0 2 1 8 . 8 1 0 + 5 . 3 . S s TA Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 118 cm 92 cm 10+5 lp.

0218.85.5.SsT Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 53 cm 66 cm 5 lp.

341

Design by

Princ ipessa 338 – 347

342


Princ ipessa

0218.88.5.SsTBk Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 65 cm 92 cm 8 lp.

0218.62.5.SsT Wandleuchte|wall lamp STRASS® Swarovski® 38 / 33 cm 23 cm 2 lp.

0218.71.3.SsT Tischleuchte|table lamp STRASS® Swarovski® 38 / 15 cm 1 lp.

343

Design by

Princ ipessa 338 – 347

344


Princ ipessa–Index Lu s t e r chandelier

0218.810+5. X .SsT Y 118 cm 92 cm 10+5 lp., E 14, 60 W

0218.810. X .SsT Y 65 cm 92 cm 10 lp., E 14, 60 W

0218.88. X .SsT Y 65 cm 92 cm 8 lp., E 14, 60 W

0218.85. X .SsT Y 53 cm 66 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0218.62. X .SsT Y 38 / 33 cm 23 cm 2 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

0218.71. X .SsT Y 38 / 15 cm 1 lp., E 14, 60 W

0218.810.5.SsTR Luster|chandelier STRASS® Swarovski® 65 cm 92 cm 10 lp.

345

Design by

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Princ ipessa 338 – 347

346


Y Kristall-Deko STRASS ® Swarovski ®

Crystal Deco STRASS ® Swarovski ®

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ STRASS ® Swarovski ®

kristall cr ystal clear ÍËÒڇθÌ˚È

0218.3.C02.Ss T

0218.3.C01.Ss T amber amber flÌÚ‡¸

0218.3.C02.Ss A

0218.3.C01.Ss A kristall cr ystal clear

Carat

ÍËÒڇθÌ˚È

0218.5.C02.Ss T

0218.5.C01.Ss T rot red Í‡ÒÌ˚È

0218.5.C02.Ss R

0218.5.C01.Ss R schwarz black ˜ÂÌ˚È

0218.5.C02.Ss Bk

0218.5.C01.Ss Bk

Ersatzkristall

Replacement crystal

0218. X .K01.SsT

STRASS ® Swarovski ®

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

347

Design legally protected by

Carat 348 – 357

348


C a r at

0232.88.5.KpT Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 85 cm 92 cm 8 lp.

349

Design by

Carat 348 – 357

350


C a r at

0232.812.3.KpT Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 100 cm 110 cm 12 lp.

0232.85.3.KpT Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 63 cm 66 cm 5 lp.

351

Design by

Carat 348 – 357

352


C a r at 0232.86.5.KpT Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 63 cm 68 cm 6 lp.

0232.61.3.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 32 / 12 cm 24 cm 1 lp.

0232.62.5.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 36 / 32 cm 20 cm 2 lp.

353

Design by

Carat 348 – 357

354


C a r at – I n d e x Lu s t e r chandelier

0232.812. X .KpT 100 cm 110 cm 12 lp., E 14, 60 W

0232.88. X .KpT 85 cm 92 cm 8 lp., E 14, 60 W

0232.86. X .KpT 63 cm 68 cm 6 lp., E 14, 60 W

0232.85. X .KpT 63 cm

0232.71.3.KpT

66 cm

Tischleuchte|table lamp

5 lp., E 14, 60 W

PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm 12 cm 1 lp.

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

0 2 3 2 . 6 0 F. 5 . K p T Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 42 / 10 cm 13 cm 1 lp.

355

Design by

Carat 348 – 357

356


Wa n d l e u c h t e wall lamp

0232.62. X .KpT 36 / 32 cm 20 cm 2 lp., E 14, 60 W

0232.61. X .KpT 32 / 12 cm 24 cm 1 lp., E 14, 60 W

Palladio

0 2 3 2 . 6 0 F. X . K p T 42 / 10 cm 13 cm 1 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

0232.71. X .KpT 37 cm 12 cm 1 lp., E 14, 60 W

Ersatzkristall

Replacement crystal

234. K30. X . KpT

30 mm

234. K40. X . KpT

40 mm

234. K50. X . KpT

50 mm

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

357

Design legally protected by

Pall adio 358 – 369

358


Pa l l a d i o

0224.814+7+7+5.3 Luster|chandelier Kristallglas 230 cm 175 cm 14+7+7+5 lp.

359

Design by

Pall adio 358 – 369

360


Pa l l a d i o

0224.88.6.T Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 120 cm 140 cm 8 lp.

0224.87.6 Luster|chandelier Kristallglas 118 cm 96 cm 7 lp.

0224.87+5.3.T Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 118 cm 96 cm 7+5 lp.

361

Design by

Pall adio 358 – 369

362


Pa l l a d i o

0224.85.3.T Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 115 cm 74 cm 5 lp.

0224.65L.3.T Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 120 / 87 cm 38 cm 5 lp.

0224.63L.6.T Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 68 / 36 cm 42 cm 3 lp.

363

Design by

Pall adio 358 – 369

364


Pa l l a d i o

0224.62L.3.T Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 57 / 43 cm 46 cm 2 lp.

0 2 2 4 . 6 3 F. 6 . T

0 2 2 4 . 6 1 F. 6 . T

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 160 / 50 cm 29 cm 3 lp.

Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 135 / 15 cm 29 cm 1 lp.

0224.60.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 33 / 15 cm 29 cm 1 lp.

365

Design by

Pall adio 358 – 369

366


Pa l l a d i o – I n d e x Lu s t e r chandelier

0224.814+7+7+5. X . Y 230 cm 175 cm 14+7+7+5 lp., E 14, 40 W

0224.88. X . Y 120 cm 140 cm 8 lp., E 14, 60 W

0224.87+5. X . Y 118 cm 96 cm 7+5 lp., E 14, 60 W

0224.71.3

0224.87. X . Y

Tischleuchte|table lamp

118 cm

Kristallglas 50 cm 14 cm 1 lp.

96 cm 7 lp., E 14, 60 W

0224.85. X . Y 115 cm 74 cm 5 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

0224.46.3.T Bodenleuchte|floor lamp

0224.72. X . Y 68 cm 56 cm

Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 182 cm 52 cm 6 lp.

2 lp., E 14, 60 W

0224.71. X . Y 50 cm 14 cm 1 lp., E 14, 60 W

Bodenleuchte floor lamp

0224.46. X . Y 182 cm 52 cm 6 lp., E 14, 60 W

0224.72.6.T Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit Kristallglas 68 / 56 cm 2 lp.

367

Design by

Pall adio 358 – 369

368


Wa n d l e u c h t e wall lamp

0224.65L. X . Y 120 / 87 cm 46 cm 5 lp., E 14, 60 W

0224.63L. X . Y 68 / 38 cm

Canova

42 cm 3 lp., E 14, 60 W

0 2 2 4 . 6 3 F. X . Y 160 / 50 cm 29 cm 3 lp., E 14, 60 W

0224.62L. X . Y 57 / 43 cm 46 cm 2 lp., E 14, 60 W

0 2 2 4 . 6 1 F. X . Y 135 / 15 cm 29 cm 1 lp., E 14, 60 W

0224.60. X . Y 33 / 15 cm 29 cm 1 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.6 vernickelt

nickel - plated

ÌËÍËÎË‚˚È

Y Glas-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

Murano Glas, Handarbeit

T kristall

369

Design legally protected by

Canova 370 – 377

370


C a n o va

0221.85.3.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 120 cm 68 cm 5 lp.

371

Design by

Canova 370 – 377

372


C a n o va

0221.89.3.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 150 cm 115 cm 9 lp.

0221.85.5.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 120 cm 68 cm 5 lp.

373

Design by

Canova 370 – 377

374


C a n o va 0221.61.5.KpT

0221.61.3.KpT

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 40 / 12 cm 26 cm 1 lp.

PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 40 / 12 cm 26 cm 1 lp.

0221.71.5.KpT

0221.71.3.KpT

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 45 cm 13 cm 1 lp.

PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 45 cm 13 cm 1 lp.

0221.89.5.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas 150 cm 115 cm 9 lp.

375

Design by

Canova 370 – 377

376


Index Lu s t e r chandelier

0221.89. X .KpT 150 cm 115 cm 9 lp., E 14, 60 W

0221.85. X .KpT 120 cm 68 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Floriani

0221.61. X .KpT 40 / 12 cm 26 cm 1 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

0221.71. X .KpT 45 cm 13 cm 1 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Kristallglas, geschliffen

crystal glass, ground

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

377

Design legally protected by

Floriani 378 – 387

378


Fl o r i a n i

0225.85L.3 Luster|chandelier 45 cm 95 cm 5 lp.

379

Design by

Floriani 378 – 387

380


Fl o r i a n i

0225.812.3 Luster|chandelier 50 cm 190 cm 12 lp.

0225.11L.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 34 cm 30 cm 1 lp.

381

Design by

Floriani 378 – 387

0225.31.3

0225.11S.3

Hängeleuchte|hanging lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

35 cm 30 cm 1 lp.

24 cm 22 cm 1 lp.

382


Fl o r i a n i

0225.62.3 Wandleuchte|wall lamp 58 / 36 cm 30 cm 2 lp.

0225.85S.3 Luster|chandelier 36 cm 75 cm 5 lp.

0225.61.3 Wandleuchte|wall lamp 31 / 18 cm 30 cm 1 lp.

383

Design by

Floriani 378 – 387

384


Fl o r i a n i

0225.71.3

0225.41.3

Tischleuchte|table lamp

Bodenleuchte|floor lamp

42 cm 20 cm 1 lp.

185 cm 48 cm 1 lp.

385

Design by

Floriani 378 – 387

386


Index Lu s t e r chandelier

0225.812.3

0225.85L.3

50 cm

45 cm

190 cm

95 cm

12 lp., E 27, 60 W

5 lp., E 27, 60 W

Piaf 0225.85S.3 36 cm 75 cm 5 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

Hängeleuchte pendant

0225.11L.3

0225.11S.3

34 cm

24 cm

30 cm

22 cm

1 lp., E 27, 100 W

1 lp., E 27, 60 W

0225.31.3 35 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Tischleuchte table lamp

0225.62.3

0225.61.3

58 / 36 cm

31 / 18 cm

30 cm

30 cm

2 lp., E 27, 60 W

1 lp., E 27, 60 W

0225.71.3 42 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W

Bodenleuchte floor lamp

0225.41.3 185 cm 48 cm 1 lp., E 27, 250 W

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0225.G01

18 mm

0225.85S/.62/.61/.71

0225.G02

22 mm

0225.812/.85L/.11S

0225.G03

30 mm

0225.41/.31/.11L

387

Design legally protected by

Piaf 388 – 395

388


Piaf

0247.82.3 Luster|chandelier 50 cm 100 cm 2 lp.

389

Design by

Piaf 388 – 395

390


Piaf

0247.31.3 Hängeleuchte|hanging lamp 30 cm 40 cm 1 lp.

0247.61.3 Wandleuchte|wall lamp

0247.85.3

38 / 20 cm 30 cm 1 lp.

Luster|chandelier 48 cm 70 cm 5 lp.

391

Design by

Piaf 388 – 395

392


Piaf

0247.71.5 Tischleuchte|table lamp 54 / 38 cm 1 lp.

0247.85.5 Luster|chandelier 48 cm 70 cm 5 lp.

0247.41.5 Bodenleuchte|floor lamp 166 – 152 cm 50 cm 1 lp.

393

Design by

Piaf 388 – 395

394


Index Lu s t e r chandelier

0247.85. X 48 cm 70 cm 5 lp., E 14, 40 W 0247. X .S01

0247.82. X 50 cm 100 cm 2 lp., E 27, 75 W 0247. X .S02

Hängeleuchte pendant

0247.31. X 30 cm 40 cm 1 lp., E 27, 75 W

La Fenice

0247. X .S03

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0247.61. X 38 / 20 cm 30 cm 1 lp., E 14, 40 W 0247. X .S01

Tischleuchte table lamp

0247.71. X 54 cm 38 cm 1 lp., E 14, 40 W 0247. X .S01

Bodenleuchte floor lamp

0247.41. X 152 – 166 cm 50 cm 1 lp., E 27, 75 W 0247. X .S02

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

.3 beige

beige

·ÂÊ

.5 weiß

white

·ÂÎ˚È

395

Design legally protected by

La Fenic e 396 – 405

396


L a Fe n i c e

0112.63.3.KpT Wandleuchte|wall lamp

0112.S01.Bg (optional)

PURE ® KOLARZ ® Crystal 83 / 50 cm 44 cm 3 lp.

Faltenschirm|pleated shade 14 cm 13 cm

0112.71.3.KpT (with shade) Tischleuchte|table lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 58 cm 31 cm 1 lp.

397

Design by

La Fenic e 396 – 405

398


L a Fe n i c e

0112.812.3.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 56 cm 85 cm 12 lp.

0112.S01.Bg (optional) Faltenschir m|pleated shade 14 cm 13 cm

0112.87.3.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 54 cm 85 cm 7 lp.

399

Design by

La Fenic e 396 – 405

400


L a Fe n i c e 0112.85.9.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 52 cm 55 cm 5 lp.

0112.S01.R (optional) Faltenschirm|pleated shade 13 cm 14 cm

0112.61.9.KpT Wandleuchte|wall lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 47 cm 19 cm 1 lp.

0112.S01.R (optional) Faltenschirm|pleated shade 13 cm 14 cm

0112.85.3.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 52 cm 55 cm 5 lp.

401

0112.S01.Bg (optional) Faltenschirm|pleated shade 14 cm 13 cm

Design by

La Fenic e 396 – 405

402


L a Fe n i c e

0112.87.9.KpT Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 54 cm 85 cm 7 lp.

0112.S01.Bk (optional) Faltenschir m|pleated shade 13 cm 14 cm

0112.41.3.KpT (with shade) Bodenleuchte|floor lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 174 cm 56 cm 2 lp.

403

Design by

La Fenic e 396 – 405

404


Index Lu s t e r chandelier

0112.812. X .KpT

0112.87. X .KpT

56 cm

54 cm

85 cm

85 cm

12 lp., E 14, 60 W

7 lp., E 14, 60 W

0112.85. X .KpT 52 cm 55 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0112.63. X .KpT

0112.61. X .KpT

83 / 50 cm

47 cm

44 cm

19 cm

3 lp., E 14, 60 W

1 lp., E 14, 60 W

Scala Tischleuchte table lamp

0112.71. X .KpT (with shade) 56 cm 31 cm 1 lp., E 14, 60 W

Bodenleuchte floor lamp

0112.41. X .KpT (with shade) 174 cm 56 cm 2 lp., E 27, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.9 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Y Schirm-Deko

Shade Deco

Ä·‡ÊÛ Deko

Bg Beige

beige

·ÂÊ

Bk Schwarz

black

˜ÂÌ˚È

R Rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0112.S01. Y

14 cm

0112.812/.85/.87/.61

0112.S02. Y

31 cm

0112.71

0112.S03. Y

56 cm

0112.41

405

Design legally protected by

S cal a 406 – 415

406


Scala

0015.85.5.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 65 cm 70 cm 5 lp.

0015.71.7.3 Tischleuchte|table lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 52 cm 13 cm 1 lp.

407

Design by

S cal a 406 – 415

408


Scala

0015.85.7 Luster|chandelier

0015.89.7.6

PURE ® KOLARZ ® Crystal 65 cm 70 cm 5 lp.

Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 72 cm 90 cm 9 lp.

409

Design by

S cal a 406 – 415

410


Scala

0015.89.5 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 72 cm 90 cm 9 lp.

0015.60.7 Wandleuchte|wall lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 67 cm 15,5 cm 1 lp.

0015.61.7.4 Wandleuchte|wall lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 35 cm 25 cm 1 lp.

0015.71.5 Tischleuchte|table lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 52 cm 13 cm 1 lp.

411

Design by

S cal a 406 – 415

412


S cala–Index Lu s t e r chandelier

0015.89. X . Y 72 cm 90 cm 9 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0015.85. X . Y 65 cm 70 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0015.60. X . Y 67 cm 15,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0015.61. X . Y 35 / 11 cm 25 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Tischleuchte table lamp

0015.71. X . Y 52 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Tischleuchte table lamp

0015.41. X . Y 188 cm 30 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0015.41.7.3 Bodenleuchte|floor lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 188 cm 30 cm 1 lp.

413

Design by

S cal a 406 – 415

414


X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

white

·ÂÎ˚È

3 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

4 gelb

yellow

ÜÂÎÚ˚È

6 aubergine

aubergine

·‡Í·ʇÌÓ‚˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

weiß

0018.G01. Y

11 cm

0018.89/.85/.71/.61/.60

0018.G02. Y

20 cm

0018.41

415

Montblanc

Design legally protected by

Montbl anc 416 – 421

416


Montblanc

0230.85.5.KpSsT Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 50 cm 63 cm 5 lp.

417

Design by

Montbl anc 416 – 421

418


Montblanc

0230.88.5.KpSsT Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 50 cm 76 cm 8 lp.

0230.88.7.KpSsT Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® 50 cm 76 cm 8 lp.

0230.62.7.KpSsT

0230.62.5.KpSsT

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

®

STRASS Swarovski 32 / 30 cm 19 cm 2 lp.

419

Design by

Montbl anc 416 – 421

®

STRASS ® Swarovski ® 32 / 30 cm 19 cm 2 lp.

420


Index Lu s t e r chandelier

0230.88. X .KpSsT 50 cm 76 cm 8 lp., E 14, 60 W

0230.85. X .KpSsT 50 cm 63 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0230.62. X .KpSsT 33 / 30 cm 19 cm 2 lp., E 14, 60 W

Imperial X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

.7 englisch-messing

english brass

‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ Î‡ÚÛÌË

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

421

Design legally protected by

Imperial 422 – 429

422


Imperial 330.85.8C Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 55 cm 60 cm 5 lp.

330.62.8C Wandleuchte|wall lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 30 / 27 cm 20 cm 2 lp.

423

Design by

Imperial 422 – 429

424


Imperial

330.88.8C Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 58 cm 80 cm 8 lp.

425

Design by

3 3 0 . 6 1 . 8C

330.60.8C

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 32 – 58 cm 1 lp.

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 27 cm 26 cm 1 lp.

330.71.8C

330.72.8C

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

OPTIC® KOLARZ® Crystal 50 cm 20 cm 1 lp.

OPTIC® KOLARZ® Crystal 78 cm 45 cm 2 lp.

Imperial 422 – 429

426


Imperial 330.63.8C Wandleuchte|wall lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 87 / 35 cm 20 cm 3 lp.

330.810+5.8C Luster|chandelier OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 75 cm 125 cm 15 lp.

330.42.8C Bodenleuchte|floor lamp OPTIC ® KOLARZ ® Crystal 165 cm 55 cm 2 lp.

427

Design by

Imperial 422 – 429

428


Index Lu s t e r chandelier

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Tischleuchte table lamp

Bodenleuchte floor lamp

330.810+5.8C

330.810.8C

75 cm

75 cm

125 cm

125 cm

15 lp., E 14, 60 W

10 lp., E 14, 60 W

330.88.8C

330.85.8C

58 cm

55 cm

80 cm

60 cm

8 lp., E 14, 60 W

5 lp., E 14, 60 W

330.63.8C

330.62.8C

87 / 35 cm

30 / 27 cm

20 cm

20 cm

3 lp., E 14, 60 W

2 lp., E 14, 60 W

330.61.8C (with shade)

330.60.8C (with shade)

27 cm

27 cm

32 – 58 cm

26 cm

1 lp., E 27, 60 W

1 lp., E 27, 60 W

Schirm 330.S01

Schirm 330.S04

330.72.8C (with shade)

330.71.8C (with shade)

78 cm

50 cm

45 cm

20 cm

2 lp., E 27, 60 W

1 lp., E 27, 60 W

Schirm 330.S02

Schirm 330.S01

Ascot

330.42.8C (with shade) 165 cm 20 cm 2 lp., E 27, max. 100 W Schirm 330.S03

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

429

Design legally protected by

Asc ot 430 – 437

430


Asc ot

0195.86.4 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 59 cm 78 cm 6 lp.

431

Design by

Asc ot 430 – 437

432

0195.S01 (optional) Faltenschirm|pleated shade 14 cm 8 cm


Asc ot

0195.810+5.4 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 95 cm 120 cm 10+5 lp.

0195.62L.4 Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 59 / 40 cm 23 cm 2 lp.

433

Design by

0195.62S.4

0195.61.4

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

Murano Glas, Handarbeit 32 – 22 cm 25 cm 2 lp.

Murano Glas, Handarbeit 22 cm 26 cm 1 lp.

Asc ot 430 – 437

434

0195.S01 (optional) Faltenschirm|pleated shade 14 cm 8 cm


Asc ot 0195.88.4 Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 75 cm 95 cm 8 lp.

0195.S01 (optional) Faltenschirm|pleated shade 14 cm 8 cm

0195.72.4 Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit 76 / 46 cm 2 lp.

0195.71.4

0195.42.4

435

Design by

Bodenleuchte|floor lamp

Tischleuchte|table lamp

Murano Glas, Handarbeit 175 cm 58 cm 2 lp.

Murano Glas 46 cm 26 cm 1 lp.

Asc ot 430 – 437

436


Index Lu s t e r chandelier

0195.810+5.4

0195.88.4

95 cm

75 cm

120 cm

95 cm

10+5 lp., E 14 , 60 W

8 lp., E 14 , 60 W

0195.86.4 59 cm 78 cm 6 lp., E 14 , 60 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0195.62L.4 (with shade)

0195.62S.4

59 / 40 cm

32 / 22 cm

23 cm

25 cm

2 lp., E 14 , 60 W

2 lp., E 14 , 60 W

0195.61.4 22 / 14 cm 26 cm 1 lp., E 14 , 60 W

Orangerie Tischleuchte table lamp

Bodenleuchte floor lamp

0195.72.4 (with shade)

0195.71.4 (with shade)

76 cm

46 cm

46 / 32 cm

26 cm

2 lp., E 14 , 60 W

1 lp., E 14 , 60 W

0195.42.4 (with shade) 175 cm 58 cm 2 lp., E 14 , 60 W

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0195.S01

8 cm / 14 cm

0195.810+5/88/86/62S/61

0195.S02

14 cm / 26 cm

0195.71

0195.S03

21 cm / 40 cm

0195.62L

0195.S04

23 cm / 46 cm

0195.72

0195.S05

33 cm / 58 cm

0195.42

437

Design legally protected by

Orangerie 438 – 445

438


Orangerie

0251.31E.4 Hängeleuchte|hanging lamp 56 cm 30 cm 1 lp.

439

Design by

Orangerie 438 – 445

440


Orangerie

0251.61E.4

0251.62E.3

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

30 / 27 cm 15 cm 1 lp.

38 / 33 cm 17 cm 2 lp.

0251.61R.3

0251.62R.4

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

25 / 25 cm 15 cm 1 lp.

34 / 30 cm 18 cm 2 lp.

0251.33E.3 Hängeleuchte|hanging lamp 66 cm 38 cm 3 lp.

441

Design by

Orangerie 438 – 445

442


Orangerie

0251.34R.4 Hängeleuchte|hanging lamp 56 cm 34 cm 4 lp.

0251.31R.3 Luster|chandelier 46 cm 25 cm 1 lp.

443

Design by

Orangerie 438 – 445

444


Index Hängeleuchte hanging lamp

0251.34R. X 56 cm 34 cm 4 lp., E 14, 60 W

0251.33E. X 66 cm 38 cm 3 lp., E 14, 60 W

0251.31R. X 46 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W

0251.31E. X 56 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Fiorenza

0251.62R. X 34 / 30 cm 18 cm 2 lp., E 14, 60 W

0251.62E. X 38 / 33 cm 17 cm 2 lp., E 14, 60 W

0251.61R. X 25 / 25 cm 15 cm 1 lp., E 27, 75 W

0251.61E. X 30 / 27 cm 15 cm 1 lp., E 27, 75 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.4 altmessing

aged brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

445

Design legally protected by

Fiorenza 446 – 453

446


Fi o r e n z a

0057.85.9.R Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 67 cm 58 cm 5 lp.

447

Design by

Fiorenza 446 – 453

448


Fi o r e n z a

0057.88.3.T Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 85 cm 80 cm 8 lp.

0057.85.G.Bk Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 67 cm 58 cm 5 lp.

449

Design by

Fiorenza 446 – 453

450


Fi o r e n z a

0057.62.G.Bk

0057.62.3.A

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

Murano Glas, Handarbeit 38 / 38 cm 18 cm 2 lp.

Murano Glas, Handarbeit 38 / 38 cm 18 cm 2 lp.

0057.71.G.Bk

0057.71.9.Bk

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

Murano Glas, Handarbeit 41,5 cm 14 cm 1 lp.

Murano Glas, Handarbeit 41,5 cm 20 cm 1 lp.

0057.88.G.Bk Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 85 cm 80 cm 8 lp.

451

Design by

Fiorenza 446 – 453

452


Index 0057.88. X . Y

Lu s t e r chandelier

85 cm 80 cm 8 lp., E 14 , 40 W

0057.85. X . Y 67 cm 58 cm 5 lp., E 14 , 40 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

0057.62. X . Y 38 / 38 cm 18 cm 2 lp., E 14 , 40 W

Tischleuchte table lamp

0057.71. X . Y 41,5 cm 20 cm 1 lp., E 14 , 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.9 versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

.G gold-antik

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

T kristall

cr ystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

black

˜ÂÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Bk

schwarz

0057. X .G01

5,5 cm

0057. X .G02

7,5 cm

0057. X .G03

10 cm

0057. X .G04

16 cm

0057. X .G05

40 cm

453

Toscanini

Design legally protected by

Toscanini 454 – 459

454


To s c a n i n i 167.85.4 Luster|chandelier handgearb. Glasfrüchte 66 cm 46 cm 5 lp.

167.63.4 Wandleuchte|wall lamp handgearb. Glasfrüchte 44 / 38 cm 18 cm 3 lp.

455

Design by

Toscanini 454 – 459

456


To s c a n i n i

167.88.4 Luster|chandelier handgearb. Glasfrüchte 82 cm 60 cm 8 lp.

167.16.G Deckenleuchte|ceiling lamp handgearb. Glasfrüchte 20 cm 60 cm 6 lp.

167.16.S Deckenleuchte|ceiling light handgearb. Glasfrüchte 20 cm 50 cm 6 lp.

457

Design by

Toscanini 454 – 459

458


Index Lu s t e r chandelier

167.88.4 82 cm 60 cm 8 lp., E 14 , 60 W

167.85.4 66 cm 46 cm 5 lp., E 14 , 60 W

Maschera Deckenleuchte ceiling lamp

167.16.G 20 cm 60 cm 6 lp., E 14 , 60 W

167.16.S 20 cm 50 cm 6 lp., E 14 , 60 W

Wandleuchte wall lamp

167.63.4 44 / 38 cm 18 cm 3 lp., E 14 , 60 W

Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È

Glasfrüchte, handgearb. Murano-Glas

Glass fruits, hand - crafted Murano glass

îÛÍÚ˚ ËÁ ÒÚÂÍ·, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡ åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

459

Design legally protected by

Ma sc hera 460 – 469

460


Maschera

0228.88+4R.SG Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 65 cm 84 cm 12 lp. Schirm 0228.S01

461

Design by

Ma sc hera 460 – 469

462


Maschera

0 2 2 8 . 8 8 + 4 O. S G Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 72 cm 119 / 91 cm 8+4 lp. Schirm 0228.S01

0228.86.SG Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 53 cm 71 cm 6 lp. Schirm 0228.S01

463

Design by

Ma sc hera 460 – 469

464


Maschera

0228.62.SG Wandleuchte|wall lamp Murano Glas, Handarbeit 49 / 46 cm 20 cm 2 lp.

0228.63.SG Wandleuchte|wall lamp

0228.88.SG Luster|chandelier Murano Glas, Handarbeit 54 cm 80 cm 8 lp. Schirm 0228.S01

465

Design by

Murano Glas, Handarbeit 70 / 53 cm 24 cm 3 lp.

Ma sc hera 460 – 469

466


Maschera

0228.16.SG Deckenleuchte|ceiling lamp Murano Glas, Handarbeit 38 cm 70 cm 6 lp. Schirm 0228.S03

0228.71.SG Tischleuchte|table lamp Murano Glas, Handarbeit 39 cm 17 cm 1 lp.

0228.11.SG Deckenleuchte|ceiling lamp Murano Glas, Handarbeit 11 cm 47 cm 1 lp.

0228.43.SG Bodenleuchte|floor lamp Murano Glas, Handarbeit 166 cm 60 / 32 cm 3 lp. Schirm 0228.S02

467

Design by

Ma sc hera 460 – 469

468


Index Lu s t e r chandelier

Deckenleuchte ceiling lamp

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Tischleuchte table lamp

0228.88+4O.SG

0228.88+4R.SG

72 cm

65 cm

119 / 91 cm

84 cm

8+4 lp., E 14, 40 W

8+4 lp., E 14, 40 W

0228.88.SG

0228.86.SG

54 cm

53 cm

80 cm

71 cm

8 lp., E 14, 40 W

6 lp., E 14, 40 W

0228.16.SG

0228.11.SG

38 cm

11 cm

70 cm

47 cm

8 lp., E 14, 40 W

1 lp., E 14, 100 W

0228.63.SG

0228.62.SG

70 / 53 cm

49 / 46 cm

24 cm

20 cm

3 lp., E 14, 40 W

2 lp., E 14, 40 W

0228.71.SG 39 cm 17 cm 1 lp., E 14, 40 W

Bodenleuchte floor lamp

0228.43.SG 166 cm 60 / 32 cm 3 lp., E 14, 40 W

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0228.S01

15 cm

0228.88+40/.88+4R/.88/.86/.71

0228.S02

16,5 / 12,5 cm

0228.63/.62/.43

0228.S03

16 cm

0228.16

469

Design legally protected by

D ec orative 470 – 481

470


Classico

0178.76.3.Au Tischleuchte|table lamp 81 cm 50 cm 1 lp.

0178.75.Ag Tischleuchte|table lamp 57 cm 35 cm 1 lp.

0178.75.3.Au Tischleuchte|table lamp 57 cm 35 cm 1 lp.

Dekorative Tischleuchten

471

Design by

D ec orative 470 – 481

472


Rondo

0178.71.3.Au Tischleuchte|table lamp 62 cm 44 cm 1 lp.

0178.76.Ag Tischleuchte|table lamp 81 cm 50 cm 1 lp.

0178.70.3.Au Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp.

0178.71.Ag Tischleuchte|table lamp 62 cm 44 cm 1 lp.

0178.70.Ag Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp.

473

Design by

D ec orative 470 – 481

474


Amphore

H exagon, Monumento

0178.77.Ag Tischleuchte|table lamp 75 cm 50 / 50 cm 1 lp.

0178.72.3.Au Tischleuchte|table lamp 48 cm 30 cm 1 lp.

0178.72.Ag Tischleuchte|table lamp 48 cm 30 cm 1 lp.

0178.74.3.Au Tischleuchte|table lamp 83 cm 50 cm 1 lp.

475

Design by

D ec orative 470 – 481

476


Monumento

T e r r a c o t ta

0095.70.1 Tischleuchte|table lamp 81 cm 50 / 30 cm 1 lp.

0095.71.1 Tischleuchte|table lamp 67 cm 50 cm 1 lp.

0178.77.3.Au Tischleuchte|table lamp 75 cm 50 / 50 cm 1 lp.

477

Design by

D ec orative 470 – 481

478


Damasco

0095.70 Tischleuchte|table lamp 81 cm 50 / 30 cm 1 lp.

0094.70 Tischleuchte|table lamp 60 cm 40 cm 1 lp. Schirm 0094.S01

0094.72 Tischleuchte|table lamp 85 cm 55 cm 1 lp. Schirm 0094.S03

0095.71 Tischleuchte|table lamp

0094.71 Tischleuchte|table lamp 77 cm 50 cm 1 lp. Schirm 0094.S02

67 cm 50 cm 1 lp.

479

Design by

D ec orative 470 – 481

480


Index Damasco Tischleuchte table lamp

0094.72

0094.71

85 cm

77 cm

55 cm

50 cm

1 lp., E 27, 100 W

1 lp., E 27, 100 W

Schirm 0094.S03

Schirm 0094.S02

Carmen

0094.70 77 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0094.S01

T e r r a c o t ta Tischleuchte table lamp

0095.71 / 0095.71.1

0095.70 / 0095.70.1

81 cm

67 cm

50 / 30 cm

50 cm

1 lp., E 27, 100 W

1 lp., E 27, 100 W

0095.S02

0095.S01

Monumento, H exagon, Rondo, Amphore, Classic o Tischleuchte table lamp

0178.77. X

0178.76. X

75 cm

81 cm

50 / 50 cm

50 cm

1 lp., E 27, 100 W

1 lp., E 27, 100 W

0178.S08. X

0178.S07. X

0178.75. X

0178.74. X

57 cm

83 cm

35 cm

50 cm

1 lp., E 27, 75 W

1 lp., E 27, 100 W

0178.S06. X

0178.S05. X

0178.72. X

0178.71. X

48 cm

62 cm

30 cm

44 cm

1 lp., E 27, 75 W

1 lp., E 27, 100 W

0178.S03. X

0178.S02. X

0178.70. X 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W 0178.S01. X

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3.Au 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.Ag versilbert

silver- plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

481

Design legally protected by

Carmen 482 – 497

482


Carmen

234.88+4.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 100 cm 100 cm 12 lp.

483

Design by

Carmen 482 – 497

484


Carmen

234.810+5.3 234.810.3

Luster|chandelier

Luster|chandelier

PURE ® KOLARZ ® Crystal 100 cm 100 cm 15 lp.

485

Design by

PURE ® KOLARZ ® Crystal 84 cm 100 cm 10 lp.

Carmen 482 – 497

486


Carmen 234.85.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 5 lp.

234.18.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 77 cm 8 lp.

234.86.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 6 lp.

234.15.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 70 cm 5 lp.

487

Design by

Carmen 482 – 497

488


Carmen 234.85.5 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 5 lp.

234.88.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 8 lp.

234.86.5 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 6 lp.

489

Design by

Carmen 482 – 497

490


Carmen 234.18.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 77 cm 8 lp.

234.88.5 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 8 lp.

234.15.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 70 cm 5 lp.

491

Design by

Carmen 482 – 497

492


Carmen

234.15.4 Deckenleuchte|ceiling lamp

234.85.4 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 50 cm 68 cm 5 lp.

PURE ® KOLARZ ® Crystal 40 cm 70 cm 5 lp.

234.62.4 Wandleuchte|wall lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 27 / 24 cm 17 cm 2 lp.

493

Design by

Carmen 482 – 497

494


Carmen–Index Lu s t e r chandelier

234.810+5. X 100 cm 100 cm 15 lp., E 14, 60 W

234.61.3 Wandleuchte|wall lamp

234.88+4. X

PURE® KOLARZ® Crystal 24 / 10 cm 18 cm 1 lp.

100 cm 100 cm 12 lp., E 14, 60 W

234.810. X 84 cm 100 cm 10 lp., E 14, 60 W

234.88. X 50 cm 68 cm

234.62.3

8 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 27 / 24 cm 17 cm 2 lp.

234.86. X 50 cm 68 cm 6 lp., E 14, 60 W

234.71.5 Tischleuchte|table lamp

234.85. X

PURE ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 11 cm 1 lp.

50 cm 68 cm 5 lp., E 14, 60 W

495

Design by

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.4 altmessing

aged brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

.5 verchromt

chrome - plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Carmen 482 – 497

496


Deckenleuchte ceiling lamp

234.18. X 40 cm 77 cm 8 lp., E 14, 60 W

234.15. X 40 cm 70 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

234.62. X 27 / 24 cm 17 cm 2 lp., E 14, 60 W

234.61. X 24 / 10 cm 18 cm 1 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

234.71. X 23 cm 11 cm 1 lp., E 14, 60 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

Re i n i g u n g cleaning

Licia

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

12 x 844.Cleaner

Sprühflasche

497

Design legally protected by

L ic ia 498 – 507

498


Licia

028.88 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 54 cm 62 cm 8 lp.

499

Design by

L ic ia 498 – 507

500


Licia 028.85.5 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 54 cm 56 cm 5 lp.

028.88+4 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 60 cm 79 cm 12 lp.

028.88.5.STR JET Luster|chandelier STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 54 cm 62 cm 8 lp.

501

Design by

L ic ia 498 – 507

502


Licia

028.88.STR

028.88.5.STR

Luster|chandelier

Luster|chandelier

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 54 cm 62 cm 8 lp.

STRASS ® Swarovski ® SPECTRA ® Swarovski ® 54 cm 62 cm 8 lp.

028.62 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 27 / 19 cm 29 cm 2 lp.

503

Design by

028.74

028.72

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 40 cm 38 cm 4 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 30 cm 30 cm 2 lp.

L ic ia 498 – 507

504


Licia

028.812+6 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 104 cm 105 cm 18 lp.

028.45+1 Bodenleuchte|floor lamp SPECTRA ® Swarovski ® 165 cm 56 cm 6 lp.

505

Design by

L ic ia 498 – 507

506


Index Lu s t e r chandelier

Wa n d l e u c h t e wall lamp

028.812+6. X . Y

028.88+4. X . Y

104 cm

60 cm

105 cm

79 cm

18 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

028.88. X . Y

028.85. X . Y

54 cm

54 cm

62 cm

56 cm

8 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

028.62. X . Y 27 / 19 cm 29 cm 2 lp., E 14, 40 W

Victoria Tischleuchte table lamp

028.74. X . Y 40 cm 38 cm 4 lp., E 14, 40 W

028.72. X . Y 30 cm 30 cm 2 lp., E 14, 40 W

Bodenleuchte floor lamp

028.45+1. X . Y 165 cm 56 cm 6 lp., E 14, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.5 verchromt

chrome - plated

ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

Kristall-Deko

® ® S T R STRASS Swarovski coloured

S T R SPECTRA ® Swarovski ® VOLL clear S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS® Swarovski ® J E T clear black

507

Design legally protected by

Victoria 508 – 515

508


Victoria 003.85.3 Luster|chandelier Kristallglas 48 cm 50 cm 5 lp.

003.88.3 Luster|chandelier Kristallglas 48 cm 60 cm 8 lp.

509

Design by

Victoria 508 – 515

510


Victoria

003.88+4.3 VS Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 53 cm 60 cm 12 lp.

003.63+2.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 55 / 40 cm 25 cm 5 lp.

511

Design by

Victoria 508 – 515

512


Victoria

003.62.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 28 / 22 cm 16 cm 2 lp.

003.61.3 Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 22 / 11 cm 19 cm 1 lp.

003.812+6.3 Luster|chandelier Kristallglas 61 cm 80 cm 18 lp.

513

Design by

Victoria 508 – 515

514


Index Lu s t e r chandelier

003.820+10.3. Y

003.818+6.3. Y

130 cm

120 cm

155 cm

115 cm

30 lp., E 14, 60 W

24 lp., E 14, 60 W

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

003.812+6.3. Y

003.88+4.3. Y

61 cm

53 cm

80 cm

60 cm

18 lp., E 14, 60 W

12 lp., E 14, 60 W

003.88.3. Y

003.85.3. Y

48 cm

48 cm

60 cm

50 cm

8 lp., E 14, 60 W

5 lp., E 14, 60 W

003.63+2.3. Y

003.62.3. Y

55 cm

22 cm

40 cm

28 cm

25 cm

16 cm

5 lp., E 14, 60 W

2 lp., E 14, 60 W

003.61.3. Y 22 cm 11 cm 19 cm 1 lp., E 14, 60 W

Y

VS

Crystal Deco

Kristall-Deko ®

SPECTRA Swarovski

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

®

Kristallglas

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

12 x 844.Cleaner

Sprühflasche

515

Design legally protected by

Maria Theresia 516 – 527

516


Schönbrunn

Maria Theresia

C406.812/90 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 55 cm 90 cm 12 lp.

517

Design by

Maria Theresia 516 – 527

518


Schönbrunn

844.61

844.62

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 11 cm 1 lp.

SPECTRA ® Swarovski ® 24 cm 28 cm 2 lp.

844.89 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 40 cm 55 cm 9 lp.

844.86 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 55 cm 6 lp.

519

844.80 Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 75 cm 8 lp.

Design by

Maria Theresia 516 – 527

520


Index Lu s t e r chandelier

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Maria Louise

844.812

844.88+4

45 cm

40 cm

75 cm

55 cm

12 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

844.89

844.88

149.812+6.3

40 cm

35 cm

Luster|chandelier

55 cm

55 cm

9 lp., E 14, 40 W

8 lp., E 14, 40 W

PURE ® KOLARZ ® Crystal 55 cm 74 cm 18 lp.

844.86

844.85

35 cm

35 cm

55 cm

55 cm

6 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

844.80

C406.812/90

35 cm

55 cm

75 cm

90 cm

8 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

844.62

844.61

24 cm

22 cm

28 cm

11 cm

21 cm

21 cm

2 lp., E 14, 40 W

1 lp., E 14, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

844.Schüsserl

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

12 x 844.Cleaner

Sprühflasche

521

Design legally protected by

Maria Theresia 516 – 527

522


Maria Louise

149.812+12+6.3 Luster|chandelier PURE ® KOLARZ ® Crystal 90 cm 95 cm 30 lp.

149.18.3 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 cm 57 cm 8 lp.

149.62.3 Wandleuchte|wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 32 / 30 cm 16 cm 2 lp.

149.88.3 Luster|chandelier

149.72.3 Tischleuchte|table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 38 cm 25 cm 2 lp.

523

Design by

Maria Theresia 516 – 527

524

PURE® KOLARZ® Crystal 44 cm 66 cm 8 lp.


Maria Louise–Index 149.61.3 Lu s t e r chandelier

Wandleuchte|wall lamp ®

®

PURE KOLARZ Crystal 30 / 12 cm 16 cm 1 lp.

149.812+12+6.3 90 cm 95 cm 30 lp., E 14, 40 W

149.812+6.3 55 cm 74 cm 18 lp., E 14, 40 W

149.88+4.3 55 cm 72 cm 12 lp., E 14, 40 W

149.88.3 44 cm 66 cm 8 lp., E 14, 40 W

149.85.3 44 cm 66 cm 5 lp., E 14, 40 W

149.85.3 Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 44 cm 66 cm 5 lp.

Deckenleuchte ceiling lamp

149.18.3 30 cm 57 cm 8 lp., E 14, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.7 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

149.88+4.3 Luster|chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 55 cm 72 cm 12 lp.

525

Design by

Maria Theresia 516 – 527

526


Wa n d l e u c h t e wall lamp

149.62.3 30 cm 32 cm 16 cm 2 lp., E 14, 40 W

149.61.3 30 cm 12 cm 22 cm 1 lp., E 14, 40 W

Tischleuchte table lamp

149.72.3 38 cm 25 cm 2 lp., E 14, 40 W

Kristall Projekt Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

P U R E ® KO L A R Z ® C r y s t a l

Re i n i g u n g cleaning

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

12 x 844.Cleaner

Sprühflasche

527

Design legally protected by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

528


M a r i a Th e r e s i a C437.830/150* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 160 cm 150 cm 20 + 10 lp., E 14, 40 W

C437.836/175*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

®

SPECTRA Swarovski 200 cm 175 cm 24 + 12 lp., E 14, 40 W

C437.856/250*

Kristall Wand- und Deckenleuchten

w/o fig.

Luster|chandelier ®

®

SPECTRA Swarovski 280 cm 250 cm 32 + 15 + 8 lp., E 14, 40 W

C437.8105/400*

w/o fig.

Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 480 cm 400 cm 56 + 28 + 14 + 7 lp., E 14, 40 W

C436.815/85* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 98 cm 85 cm 10 + 5 lp., E 14, 40 W

C436.818/110*

w/o fig.

Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 100 cm 110 cm 12 + 6 lp., E 14, 40 W

C436.824/120* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 110 cm 120 cm 16 + 8 lp., E 14, 40 W

529

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

530

w/o fig.


Empire C462.818/95*

C505.88/60*

Luster|chandelier

Luster|chandelier

SPECTRA ® Swarovski ® 110 cm 95 cm 12 + 6 lp., E 14, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 58 cm 60 cm 8 lp., E 27, 60 W

C462.812/78*

C505.86/55*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

SPECTRA Swarovski 93 cm 78 cm 12 lp., E 14, 40 W

C462.824/120*

®

SPECTRA Swarovski 55 cm 55 cm 6 lp., E 27, 60 W

®

C505.86/47*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

w/o fig.

Luster|chandelier ®

w/o fig.

Luster|chandelier ®

®

SPECTRA Swarovski 110 cm 120 cm 16 + 8 lp., E 14, 40 W

SPECTRA Swarovski 47 cm 48 cm 6 lp., E 14, 60 W

®

C505.85/40*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

SPECTRA Swarovski 45 cm 40 cm 5 lp., E 14, 60 W

®

C505.83/30* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 38 cm 30 cm 3 lp., E 14, 60 W

C445.75/84* Tischleuchte|table lamp SPECTRA ® Swarovski ® 84 cm 52 cm 5 lp., E 14, 40 W

C505.62/23* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 38 cm 23 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

531

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

532

w/o fig.


Empire C610.88+4/65* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 75 cm 65 cm 4 lp., E 14, 60 W + 8 lp., E 27

C610.63/21* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 26 cm 21 cm 12 cm 3 lp., E 14, 40 W

C600.18/65* Deckenleuchte|ceiling lamp

C812.843/150*

SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 65 cm 8 lp., E 27, 40 W

Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 105 cm 150 cm 38 lp. + 5 lp.

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

533

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

534


Art Deco C300.820/100*

C505.86/52*

Luster|chandelier

Luster|chandelier

SPECTRA ® Swarovski ® 135 cm 100 cm 10 + 5 lp., E 14, 60 W + 5 lp. E 27

SPECTRA ® Swarovski ® 42 cm 52 cm 6 lp., E 14, 40 W

C300.816/80*

C505.83/42*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

w/o fig

Luster|chandelier ®

SPECTRA ® Swarovski ® 42 cm 42 cm 3 lp., E 14, 40 W

SPECTRA Swarovski 110 cm 80 cm 8 + 4 lp., E 14, 60 W + 4 lp. E 27

C505.81/33*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

SPECTRA Swarovski 36 cm 33 cm 1 lp., E 27, 40 W

®

C505.81/28*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

SPECTRA Swarovski 34 cm 28 cm 1 lp., E 27, 40 W

®

C505.61/18* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 20 cm 18 cm 12 cm 1 lp., E 14, 40 W

C300.65/40* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 40 cm 46 cm

C505.71/22*

19 cm 5 lp., E 14, 40 W

Tischleuchte|table lamp SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 17 cm 1 lp., E 14, 40 W

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

535

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

536


Art Deco C652.17/40* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 82 cm 40 cm 7 lp., E 14, 40 W

C311.86/60* Luster|chandelier SPECTRA ® Swarovski ® 45 cm 60 cm 6 lp., E 27, 40 W

C311.86/52*

w/o fig.

Luster|chandelier ®

SPECTRA Swarovski 40 cm 52 cm 6 lp., E 14, 40 W

®

C650.17/40* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 82 cm 40 cm 7 lp., E 14, 40 W

C311.62/27* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 22 cm 27 cm 14 cm 2 lp., E 14, 40 W

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

537

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

538


Art Deco C892.17/40*

C420.15.3/46

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 90 cm 40 cm 7 lp., E 14, 40 W

Kristallglas 39 cm 46 / 46 cm 5 lp., E 14, 40 W

C890.17/40* Deckenleuchte|ceiling lamp

C420.15.3/34

SPECTRA ® Swarovski ® 90 cm 40 cm 7 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte|ceiling lamp Kristallglas 39 cm 34 / 34 cm 5 lp., E 14, 40 W

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

539

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

540


Art Deco C450.17/42 Deckenleuchte|ceiling lamp Kristallglas 40 cm 42 cm 6 lp., E 14, 40 W + 1 lp., E 27

C510.112/97* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 28 cm 97 / 42 cm 12 lp., E 27, 40 W

C510.123/150*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 36 cm 150 / 42 cm 23 lp., E 27, 40 W

C450.14/30 Deckenleuchte|ceiling lamp Kristallglas 30 cm 30 cm 3 lp., E 14, 40 W + 1 lp,. E 27

C510.111/75* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 75 / 36 cm 11 lp., E 14, 40 W

C500.18/50* Deckenleuchte|ceiling lamp

C450.62/21

SPECTRA ® Swarovski ® 30 cm 50 / 36 cm 8 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte|wall lamp Kristallglas 19 cm 21 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

541

Design by

Kl a ssik Projekt 528 – 545

542

w/o fig.


Charlotte

Charlotte C161.116/100*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 35 cm 100 cm 16 lp., E 27, 40 W

C161.61/17* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 16 cm 17 cm 1 lp., E 14, 40 W

C161.112/80*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

SPECTRA Swarovski 30 cm 80 cm 12 lp., E 27, 40 W

®

C161.18/70*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

SPECTRA Swarovski 25 cm 70 cm 8 lp., E 27, 40 W

®

C161.18/60*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

SPECTRA Swarovski 20 cm 60 cm 8 lp., E 14, 40 W

®

C161.18/50* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 16 cm 50 cm 8 lp., E 14, 40 W

C161.62/22* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 18 cm 22 cm 2 lp., E 14, 40 W

C161.16/40* Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 6 lp., E 27, 40 W

C161.13/33*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 15 cm 33 cm 3 lp., E 14, 40 W

C161.13/25*

w/o fig.

Deckenleuchte|ceiling lamp SPECTRA ® Swarovski ® 14 cm 25 cm 3 lp., E 14, 40 W

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

543

Design by

*auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich *also available in STRASS ® Swarovski ®

Kl a ssik Projekt 528 – 545

544


Acapulco, Renzo 137.18.3

034.14.5

abgehängte Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 27 cm 50 cm 8 lp., E 14, 40 W

PURE ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 4 lp., E 14, 40 W

137.13.3

034.13.5

w/o fig.

abgehängte Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

SPECTRA ® Swarovski ® 25 cm 40 cm 6 lp., E 14, 40 W

PURE ® KOLARZ ® Crystal 20 cm 45 cm 3 lp., E 14, 40 W

034.12.5 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 12 cm 35 cm 2 lp., E 14, 40 W

034.14 079.16/40.3

Deckenleuchte|ceiling lamp

abgehängte Deckenleuchte|ceiling lamp

PURE ® KOLARZ ® Crystal 23 cm 60 cm 4 lp., E 14, 40 W

SPECTRA ® Swarovski ® 15 cm 40 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

034.13 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 20 cm 45 cm 3 lp., E 14, 40 W

034.12 Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 12 cm 35 cm 2 lp., E 14, 40 W

339.16G.3 Deckenleuchte|ceiling lamp

079.62/22.3

PURE ® KOLARZ ® Crystal 30 cm 65 cm 6 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 18 cm 22 cm

339.16.3

12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte|ceiling lamp PURE ® KOLARZ ® Crystal 25 cm 50 cm 6 lp., E 14, 60 W

545

Design by

Acapulco, Renzo 546

546


C at i e r

Sphera 275.110.6

161.16.7*

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp ®

SPECTRA ® Swarovski ® 40 cm 70 cm 10 lp., incl. NV-Halogen, 12 V, 20 W

®

SPECTRA Swarovski 30 cm 60 cm 6 lp. incl. HV-Halogen, G9, 40 W

161.61.7* Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 14 cm 12 cm 1 lp. incl. HV-Halogen, G9, 40 W

275.61.6 Wandleuchte|wall lamp SPECTRA ® Swarovski ® 40 / 20 cm 20 cm 1 lp., incl. NV-Halogen, 12 V, 20 W

*

*

547

Design by

S phera 548

548


Art. Nr.

Seite Art. Nr.

0015.41.7.3 413 0015.41.X.Y 414 0015.60.7 412 0015.60.X.Y 414 0015.61.7.4 412 0015.61.X.Y 414 0015.71.5 411 0015.71.7.3 408 0015.71.X.Y 414 0015.85.5.3 408 0015.85.7 409 0015.85.X.Y 414 0015.89.5 411 0015.89.7.6 410 0015.89.X.Y 414 003.61.3 514 003.61.Y 515 003.62.3 514 003.62.3.Y 515 003.63+2.3 512 003.63+2.3.Y 515 003.85.3 510 003.85.3.Y 515 003.88.3 510 003.88+4.3 VS 511 003.88.3.Y 515 003.88+4.3.Y 515 003.812+6.3 513 003.812+6.3.Y 515 003.818+6.3.Y 515 003.820+10.3.Y 515 0043.61.3 298 0043.62.3 298 0043.71.3 294 0043.72.3 294 0043.85.3 296 0043.88.3 295,297 0057.62.3.A 452 0057.62.G.Bk 452 0057.62.X.Y 453 0057.71.9.Bk 452 0057.71.G.Bk 452 0057.71.X.Y 453 0057.85.9.R 448 0057.85.G.Bk 450 0057.85.X.Y 453 0057.88.3.T 449 0057.88.G.Bk 451 0057.88.X.Y 453 0094.70 480 0094.71 480 0094.72 480 0095.70 479 0095.70.1 478 0095.71 479 0095.71.1 478 0106.16M.3.SsT 266 0106.16M.5.SsBG 272 0106.16M.X.SsYYY 275 0106.56M.3.SsTA 266 0106.56M.5.SsT 272 0106.56M.X.SsYYY 275 0106.62L.3.SsTA 270 0106.62L.5.SsBGR 271 0106.62L.X.SsYYY 275

Seite Art. Nr.

0106.62M.3.SsTA 268 0106.62M.5.SsT 274 0106.62M.X.SsYYY 275 0106.62S.3.SsT 270 0106.62S.5.SsT 271 0106.62S.X.SsYYY 275 0106.64.3.SsTAV 268 0106.64.5.SsTBG 274 0106.64.X.SsYYY 275 0106.66.3.SsT 269 0106.66.5.SsBGR 273 0106.66.3.SsYYY 275 0106.68.3.SsTAV 267 0106.68.3.SsYYY 275 0107.13.3.SsTA 262 0107.13.5.SsT 258 0107.13.X.SsYYY 263 0107.16.3.SsTAV 262 0107.16.5.SsTBG 258 0107.16.X.SsYYY 263 0107.36.3.SsT 261 0107.36.5.SsT 259 0107.36.X.SsYYY 263 0107.53.3.SsTAV 260 0107.53.X.SsYYY 263 0107.56.5.SsBGR 260 0107.56.X.SsYYY 263 0110.13S.3.KoT 310,314 0110.13S.X.KoYYY 315 0110.16L.3.KoTA 311 0110.16L.5.KoTBk 312 0110.16L.5.KoTR 313 0110.16L.X.KoYYY 315 0110.16S.3KoTA 314 0110.16S.X.KoYYY 315 0111.12M.3.KoT 302 0111.12M.X.SsYYY 307 0111.12S.3.KoTA 303 0111.12S.5.KoTBk 305 0111.12S.X.SsYYY 307 0111.13.3.KoTA 304 0111.13.5.KoT 306 0111.13.X.SsYYY 307 0111.16.3.KoTA 303 0111.16.5.KoTBk 305 0111.16.X.SsYYY 307 0112.41.3.KpT 404 0112.41.X.KpT 405 0112.61.9.KpT 402 0112.61.X.KpT 405 0112.63.3.KpT 398 0112.63.X.KpT 405 0112.71.3.KpT 398 0112.71.X.KpT 405 0112.812.3.KpT 399 0112.812.X.KpT 405 0112.85.3.KpT 401 0112.85.9.KpT 402 0112.85.X.KpT 405 0112.87.3.KpT 400 0112.87.9.KpT 403 0112.87.X.KpT 405 0112.S01.Y 405 0112.S02.Y 405 0112.S03.Y 405

Seite Art. Nr.

0118.14.3.SsT 328 0118.14.GA.KpT 332 0118.14.X.Y 336 0118.16.3.SsT 328 0118.16.GA.KpT 332 0118.16.X.Y 336 0118.34.GA.KpT 333 0118.34.X.Y 336 0118.36.3.SsT 329 0118.36.X.Y 336 0118.54.3.SsT 330 0118.54.GA.KpT 335 0118.54.X.Y 336 0118.56.3.SsT 331 0118.56.GA.KpT 334 0118.56.X.Y 336 0118.61.3.SsT 331 0118.61.GA.KpT 335 0118.61.X.Y 336 0127.11.5.SsTB 210 0127.11.5.YYYY 211 0127.13.5.SsTB 208 0127.13.5.YYYY 211 0127.15.5.SpT 209 0127.15.5.YYYY 211 0178.70.3.Au 474 0178.70.Ag 474 0178.70.X 481 0178.71.3.Au 474 0178.71.Ag 474 0178.71.X 481 0178.72.3.Au 476 0178.72.Ag 476 0178.72.X 481 0178.74.3.Au 475 0178.74.X 481 0178.75.3.Au 472 0178.75.Ag 472 0178.75.X 481 0178.76.3.Au 472 0178.76.Ag 473 0178.76.X 481 0178.77.3.Au 477 0178.77.Ag 476 0178.77.X 481 0195.42.4 436 0195.61.4 434 0195.62L.4 434 0195.62S.4 434 0195.71.4 436 0195.72.4 436 0195.810+5.4 433 0195.86.4 432 0195.88.4 435 0195.S01 437 0200.MR65 34,39,42 0200.MR85 39,68,78,79 0215.11A.3.OSsT 280 0215.11A.3.OSsTAV 281 0215.11A.3.RSsT 278 0215.11A.3.RSsTAV 278 0215.11A.3.SSsT 282 0215.11A.3.SSsTAV 282 0215.11A.5.OSsT 278 0215.11A.5.OSsTBG 280

549

Seite

0215.11A.5.RSsT 278 0215.11A.5.RSsTBG 278 0215.11A.5.SSsT 282 0215.11A.5.SSsTBG 282 0215.11A.X 278,280,282 0215.11E.3.OSsT 280 0215.11E.3.OSsTAV 280 0215.11E.3.RSsT 278 0215.11E.3.RSsTAV 278 0215.11E.3.SSsT 282 0215.11E.3.SSsTAV 282 0215.11E.5.OSsT 280 0215.11E.5.OSsTBG 280 0215.11E.5.RSsT 278 0215.11E.5.RSsTBG 279 0215.11E.5.SSsT 283 0215.11E.5.SSsTBG 282 0215.11E.X 278,280,282 0215.O.3.SsT 280 0215.O.3.SsTAV 280 0215.O.5.SsT 280 0215.O.5.SsTBG 280 0215.R.3.SsT 278 0215.R.3.SsTAV 278 0215.R.5.SsT 278 0215.R.5.SsTBG 278 0215.S.3.SsT 282 0215.S.3.SsTAV 282 0215.S.5.SsT 282 0215.S.5.SsTBG 282 0217.112.3.SsTAV 11 0217.11M.3.SsT 12,286 0217.11M.5.SsTBk 12,286 0217.11M.X.SsYYYY 18 0217.12M.3.SsTAV 12 0217.12M.X.SsYYYY 18 0217.13.3.SsTAV 17 0217.13.X.SsYYYY 19 0217.14.5.SsTRBk 17 0217.14.X.SsYYYY 19 0217.16.3.SsTA 10 0217.16.5.SsTBG 16 0217.16.X.SsYYYY 18 0217.63.3.SsT 10 0217.63.X.SsYYYY 19 0217.65.5.SsTRBK 14 0217.65.X.SsYYYY 19 0217.73.5.SsT 16 0217.73.X.SsYYYY 19 0217.812.3.SsT 8 0217.812.X.SsYYYY 18 0217.824.3.SsTAV 9 0217.824.X.SsYYYY 18 0217.84M.3.SsTA 13 0217.84M.X.SsYYYY 18 0217.112.X.SsYYYY 18 0217.85.5.SsTRBk 15 0217.85.X.SsYYYY 18 0218.62.5.SsT 344 0218.62.X.SsTY 346 0218.71.3.SsT 344 0218.71.X.SsTY 346 0218.810.5.SsTR 345 0218.810.X.SsTY 346 0218.810+5.3.SsTA 341

Design by

Art. Nr.

Seite Art. Nr.

0218.810+5.X.SsTY 346 0218.85.3.SsT 340 0218.85.5.SsT 342 0218.85.X.SsTY 346 0218.88.5.SsTBk 343 0218.88.X.SsTY 346 0219.61.3 238 0219.61.5 238 0219.61.X 241 0219.62.5 240 0219.62.X 241 0219.64.3 240 0219.64.X 241 0219.66.3 239 0219.66.X 241 0220.11.3.SsT 216 0220.11.3.SsTA 289 0220.11.5.SsT 216,289 0220.11.X.Y 217 0220.15.3.SsTA 215 0220.15.5.SsTB 214 0220.15.X.Y 217 0220.87.X.Y 217 0220.85.X.Y 217 0221.61.3.KpT 376 0221.61.5.KpT 376 0221.61.X.KpT 377 0221.71.3.KpT 376 0221.71.5.KpT 376 0221.71.X.KpT 377 0221.85.3.KpT 372 0221.85.5.KpT 374 0221.85.X.KpT 377 0221.89.3.KpT 373 0221.89.5.KpT 375 0221.89.X.KpT 377 0224.46.3.T 367 0224.46.X.Y 368 0224.60.3 365 0224.60.X.Y 369 0224.61F.6.T 366 0224.61F.X.Y 369 0224.62L.3.T 365 0224.62L.X.Y 369 0224.63F.6.T 366 0224.63F.X.Y 369 0224.63L.6.T 364 0224.63L.X.Y 369 0224.65L.3.T 364 0224.65L.X.Y 369 0224.71.3 367 0224.71.X.Y 368 0224.72.6.T 367 0224.72.X.Y 367 0224.85.3.T 363 0224.85.X.Y 368 0224.87.6 362 0224.87.X.Y 368 0224.87+5.3.T 361 0224.87+5.X.Y 368 0224.88.6.T 362 0224.88.X.Y 368 0224.814+7+7+5.3 360 0224.814+7+7+5.X.Y 368 0225.11L.3 382

Seite Art. Nr.

0225.11S.3 382 0225.31.3 382 0225.41.3 385 0225.61.3 384 0225.62.3 384 0225.71.3 386 0225.812.3 381 0225.85L.3 380 0225.85S.3 383 0228.11.SG 467 0228.16.SG 467 0228.43.SG 468 0228.62.SG 466 0228.63.SG 466 0228.71.SG 468 0228.86.SG 464 0228.88.SG 465 0228.88+4O.SG 463 0228.88+4R.SG 462 0230.62.5.KpSsT 420 0230.62.7.KpSsT 420 0230.62.X.KpSsT 421 0230.85.5.KpSsT 418 0230.85.X.KpSsT 421 0230.88.3.KpSsT 419 0230.88.5.KpSsT 420 0230.88.X.KpSsT 421 0232.60F.5.KpT 355 0232.60F.X.KpT 357 0232.61.3.KpT 354 0232.61.X.KpT 357 0232.62.5.KpT 354 0232.62.KpT 357 0232.71.3.KpT 355 0232.71.X.KpT 357 0232.812.3.KpT 351 0232.812.X.KpT 356 0232.85.3.KpT 352 0232.85.X.KpT 356 0232.86.5.KpT 353 0232.86.X.KpT 356 0232.88.5.KpT 350 0232.88.X.KpT 356 0238.11.3.SpTSsA 291 0238.11.5.SpTSsB 291 0239.11.3.SpT 202,290 0239.11.3.SpTSsA 290 0239.11.5.SpT 290 0239.11.5.SpTSsB 203,290 0239.11.X.Y 205 0239.13.3.SpTSsA 203 0239.13.5.SpT 202 0239.13.X.Y 205 0239.61.3.SpT 202 0239.61.3.SpTSsA 203 0239.61.X.Y 205 0239.62.5.SpTSsB 203 0239.62.5.SpT 202 0239.62.X.Y 205 0240.16.X.Z.Y 106 0240.62.3.W.STR NEU 105 0240.62.X.Z.Y 106 0240.85.5.W 104 0240.85.X.Z.Y 106 0240.86.3.W.STR NEU 102

Seite Art. Nr.

0240.86.5.Bk.STR JET 100 0240.87.3.W 104 0240.87.3.W.STR NEU 105 0240.87.5.Bk.STR JET 103 0240.87.X.Z.Y 106 0240.89.3.W.SpT 101 0240.89.X.Z.Y 106 0247.31.3 392 0247.31.X 395 0247.41.5 394 0247.41.X 395 0247.61.3 392 0247.61.X 395 0247.71.5 394 0247.71.X 395 0247.82.3 390 0247.82.X 395 0247.85.3 391 0247.85.5 393 0247.85.X 395 0249.13.5.WBk 234 0249.13.5.Y 235 0249.14.5.W 234 0249.14.5.Y 235 0249.33.5.WBk 231 0249.33.5.Y 235 0249.36.5.W 233 0249.36.5.WBk 230 0249.36.5.Y 235 0249.61L.5.WBk 232 0249.61L.5.Y 235 0249.61S.5.W 232 0249.61S.5.Y 235 0249.X.KIT43 223 0250.31.5.Ag.SsTRBk 220 0250.31.X.SsY 223 0250.33.3.AuSsTA 221 0250.33.X.SsY 223 0250.62.3.Au.SsTA 222 0250.62.5.Ag.SsTRBk 222 0250.62.X.SsY 223 0251.31E.4 440 0251.31E.X 445 0251.31R.3 444 0251.31R.X 445 0251.33E.3 441 0251.33E.X 445 0251.34R.4 443 0251.34R.X 445 0251.61E.4 442 0251.61E.X 445 0251.61R.3 442 0251.61R.X 445 0251.62E.3 442 0251.62E.X 445 0251.62R.4 442 0251.62R.X 445 0252.41.3 226 0252.41.5 227 0256.11.3.KpT 194,289 0256.11.5.KpT 194,289 0256.11.X.KpT 195 0256.13L.5.KpT 190 0256.13L.X.KpT 195 0256.13S.5.KoT 193

550

0256.13S.X.KpT 0256.15L.3.KpT 0256.15L.X.KpT 0256.15S.3.KpT 0256.15S.X.KpT 0256.33.3.KpT 0256.33.X.KpT 0256.35.3.KpT 0256.35.5.KpT 0256.35.X.KpT 0256.62.3.KpT 0256.62.X.KpT 0256.64.5.KpT 0256.64.X.KpT 0256.71.3.KpT 0256.71.X.KpT 026.44.5 026.62.5 026.72.5 026.84.5 0263.13.3.KpT 0263.14L.3.KpT 0263.14S.3.KpT 0263.36.3.KpT 0263.56.3.KpT 0263.61.3.KpT 0264.13.3.KpT 0264.14L.3.KpT 0264.14S.3.KpT 0264.36.3.KpT 0264.56.3.KpT 0264.61.3.KpT 027.11M.3 027.11M.5 027.11M.X.Y 027.45.3 027.45.5.VSP04 027.45.X.VSPY/Y 027.45.X.Y 027.63.5 027.63.X.VSPY/Y 027.63.X.Y 027.73.5 STR 027.73.X.VSPY/Y 027.73.X.Y 027.83.X.Y 027.84.X.Y 027.84.X.VSPY/Y 027.87.X.Y 027.87.X.VSPY/Y 027.810.11 STR JET 027.810.3 027.810.3 STR NEU 027.810.5 027.810.5 STR 027.810.5.VSP04 027.810.5.VSP05 027.810.X.VSPY/Y 027.810.X.Y 027.84.11 STR JET 027.84.3 STR NEU 027.84.5 027.84.5 STR 027.84.5.VSP04/07 027.860.11 STR JET

Seite 195 190 195 193 195 191 195 188 189 195 192 195 192 195 194 195 178 176 176 177 318 318 318 319 320 320 322 322 322 321 323 323 286 286 126 125 149 150 127 124 150 127 124 150 127 126 126 150 126 150 115 112 113 111 110 145 144 150 126 121 123 122 122 142 114


Art. Nr. 027.860.3 STR NEU 027.860.5 STR 027.860.X.VSPY/Y 027.860.X.Y 027.87.11 027.87.3 027.87.5 027.87.5 STR 027.87.5.VSP05 028.45+1 028.45+1.X.Y 028.62 028.62.X.Y 028.72 028.72.X.Y 028.74 028.74.X.Y 028.812+6 028.812+6.X.Y 028.85.5 028.85.X.Y 028.88 028.88.5.STR 028.88.5.STR JET 028.88.STR 028.88+4 028.88.X.Y 028.88+4.X.Y 034.12 034.12.5 034.13 034.13.5 034.14 034.14.5 079.16/40 079.62/22.3 104.45.5 STR 104.45.X.Y 104.63.3 STR NEU 104.63.5 104.63.5.VSP05 104.63.X.VSPY/Y 104.63.X.Y 104.73.5.VSP07 104.73.X.VSPY/Y 104.73.X.Y 104.83.X.Y 104.85.11 104.85.3 STR NEU 104.85.5 104.85.5.VSP04/07 104.85.X.VSPY/Y 104.85.X.Y 104.87.11 STR JET 104.87.3 STR NEU 104.87.5 104.87.5 STR 104.87.5.VSP04 104.87.X.VSPY/Y 104.87.X.Y 1041.62.6.VR03/06 1041.62.X.VRY/Y 1041.63.4.VR01/02 1041.63.X.VRY/Y 1041.65.6.VR03/07

Seite Art. Nr. 116 117 150 126 120 118 118 119 143 506 507 504 507 504 507 504 507 505 507 502 507 500 503 502 503 501 507 507 546 546 546 546 546 546 545 545 137 138 136 136 148 151 138 148 151 138 138 130 134 135 147 151 138 131 132 133 132 146 151 138 170 173 172 173 170

1041.65.X.VRY/Y 1041.810.4.VR01/02 1041.810.6.VR03/05 1041.810.X.VRY/Y 1108.19.5.TRBk 1108.63.5.TRBk 1108.818.5.TRBk 1109.115.3.KoT 1109.115.3.PyT 1109.115.5.KoT 1109.115.5.PyT 1109.115.X.KoY 1109.115.X.PyY 1109.19.3.KoTA 1109.19.5.KoTBk 1109.19.5.PyT 1109.19.X.KoY 1109.19.X.PyY 1109.63.3.KoT 1109.63.5.PyT 1109.63.X.KoY 1109.63.X.PyY 1109.73.3.PyT 1109.73.5.KoT 1109.73.X.KoY 1109.73.X.PyY 1109.818.3.KoT 1109.818.5.KoTBk 1109.818.5.PyTBk 1109.818.X.KoY 1109.818.X.PyY 1109.830.3.KoTA 1109.830.3.PyTA 1109.830.5.KoT 1109.830.5.PyTR 1109.830L.X.KoY 1109.830L.X.PyY 1109.830.X.KoY 1109.830.X.PyY 1113.112.3.PyT 1113.112.3.SpT 1113.112.5.PyTR 1113.11M.3.PyA 1113.11M.3.SsT 1113.11M.5.PyT 1113.11M.5.SsT 1113.11M.X.PyY 1113.11M.X.Y 1113.12M.3.SsT 1113.12M.5.PyTR 1113.12M.X.PyY 1113.19.3.PyTA 1113.19.3.SpT 1113.19.5.PyT 1113.19.5.SpT 1113.19.X.PyY 1113.19.X.Y 1113.63.3.PyTA 1113.63.3.SpT 1113.63.X.PyY 1113.63.X.Y 1113.73.5.PyBk 1113.73.5.SsT 1113.73.X.PyY 1113.73.X.Y

Seite Art. Nr. 173 171 169 173 96 96 97 78 90 79 86 83 93 78 79 88 83 93 82 92 83 93 92 82 83 93 76 80 89 83 93 77 91 81 87 83 93 83 93 66 59 68 71,285 57,285 71,285 57,285 72 63 57 71 72 66 58 68 60 72 63 70 62 73 63 70 62 73 63

Seite Art. Nr.

1113.112.X.PyY 72 1113.112.X.Y 63 1113.12M.X.Y 63 1113.818.3.SpT 54 1113.818.5.PyTBk 69 1113.818.X.PyY 72 1113.818.X.Y 63 1113.824.3.PyTA 67 1113.824.3 SpT 55 1113.824.5.SsT JET 61 1113.824.X.PyY 72 1113.824.X.Y 63 1113.84M.3.SsT 56 1113.84M.5.SsT 56 1113.84M.X.PyY 72 1113.84M.X.Y 63 1307.112.3 27 1307.112.3.VR02/03 42 1307.112.4.VR 01/02 48 1307.112.5.K 35 1307.112.5.VR 03/05 44 1307.112.X.VR Y/Y 50 1307.112.X.Y 38 1307.11M.3 32,284 1307.11M.3.VR02/03 284 1307.11M.5 32,284 1307.11M.5.VR03/05 284 1307.11M.X.VR Y/Y 51 1307.11M.X.Y 38 1307.12M.3 32 1307.12M.5 32 1307.12M.X.VR Y/Y 50 1307.12M.X.Y 38 1307.19.3 26 1307.19.3.K 26 1307.19.3.VR03/04 42 1307.19.4.VR 01/02 48 1307.19.5 34 1307.19.5.K 34 1307.19.5.VR MULTI 44 1307.19.X.VR Y/Y 50 1307.19.X.Y 38 1307.412.3 29 1307.412.5.VR 03/05 47 1307.63.3 28 1307.63.5.K 36 1307.63.5.VR 03/07 46 1307.63.X.VR Y/Y 51 1307.63.X.Y 39 1307.73.3.K 28 1307.73.3.VR 01/03 46 1307.73.5 36 1307.73.X.VR Y/Y 51 1307.73.X.Y 39 1307.84M.X.VR Y/Y 50 1307.89.X.VR Y/Y 50 1307.412.X.VR Y/Y 51 1307.412.X.Y 39 1307.812.3 24 1307.812.X.VR Y/Y 50 1307.812.X.Y 38 1307.813.X.VR Y/Y 50 1307.813.X.Y 38 1307.818.3.VR01/03 43 1307.818.4.VR01/02 49

551

Seite

1307.818.5 31 1307.818.X.VR Y/Y 38 1307.818.X.Y 38 1307.824.3 23 1307.824.5 30 1307.824.5.VR03/07 45 1307.824.X.VR Y/Y 50 1307.824.X.Y 38 1307.84M.3 33 1307.84M.X.Y 38 1307.85.3 25 1307.85.5 37 1307.85.X.Y 38 1307.89.3 24 1307.89.X.Y 38 137.16.3 545 137.18.3 545 149.18.3 524 149.61.3 525 149.62.3 524 149.72.3 524 149.812+12+6.3 523 149.812+6.3 522 149.85.3 525 149.88.3 524 149.88+4.3 525 161.16.7 547 161.61.7 547 167.16.G 458 167.16.S 458 167.63.4 456 167.85.4 456 167.88.4 457 234.15.3 487 234.15.4 494 234.15.5 492 234.15.X 497 234.18.3 487 234.18.5 492 234.18.X 497 234.61.3 495 234.61.X 497 234.62.3 495 234.62.4 494 234.62.X 497 234.71.5 495 234.71.X 497 234.810.3 486 234.810+5.3 485 234.810+5.X 496 234.810.X 496 234.85.3 488 234.85.4 493 234.85.5 490 234.85.X 496 234.86.3 488 234.86.5 490 234.86.X 496 234.88.3 489 234.88.5 491 234.88+4.3 484 234.88+4.X 496 234.88.X 496 262.11.3 201,291 262.11.3.SpTSsA 200

Design by

Art. Nr. 262.11.5 262.11.5.SpTSsB 262.11.X.Y 262.13.3 262.13.3.SpTSsA 262.13.5 262.13.5.SpTSsB 262.13.X.Y 262.31.3 262.31.5 262.31.X 262.61.3 262.61.3.SpTSsA 262.61.5 262.61.X.Y 262.62.3.SpTSsA 262.62.5.SpTSsB 262.62.X.Y 262.86.3 262.86.5 262.86.X 275.110.6 275.61.6 306.110.6 306.110.7 306.110.X 306.62.7 306.62.X 306.72.7 306.72.X 306.810.6 306.810.X 309.12.4 309.12.5 309.12.X.Y 309.12.7 309.13.5 309.13.7 309.13.X.Y 309.16.3 309.16.X.Y 309.41.4 309.41.7 309.41.X.Y 309.61.4 309.61.7 309.61.X.Y 309.80.4 309.80.7 309.80.X.Y 309.81.7 309.81.X.Y 309.82.5 309.82.X.Y 309.83.4 309.83.7 309.83.X.Y 314.116.3 314.116.X 314.11M.3 314.11M.5 314.18.5 314.18.X 314.63.5 314.63.X

Seite Art. Nr. 199,291 198 204 201 200 199 198 204 201 199 204 201 200 199 204 200 198 204 201 199 204 548 548 182 182 185 184 185 184 185 183 185 252 248 254 249 248 249 254 247 254 253 246 255 251 250 255 251 245 254 250 254 244 254 252 244 254 155 159 158,288 158,288 155 159 156 159

314.85.3 314.85.X 314.87.5 314.87.X 330.42.8C 330.60.8C 330.61.8C 330.62.8C 330.63.8C 330.71.8C 330.72.8C 330.85.8C 330.88.8C 330.810+5.8C 339.16.3 339.16G.3 344.112.3 344.112.X 344.11M.3 344.11M.5 344.11M.X 344.16.5 344.16.X 369.11.W 369.19.W 369.31.W 369.85.W 369.87.W 844.61 844.62 844.80 844.86 844.89 844.Cleaner 844.Cleaner-Set C161.112/80 C161.13/25 C161.13/33 C161.16/40 C161.18/50 C161.18/60 C161.18/70 C161.61/17 C161.62/22 C300.65/40 C300.816/80 C300.820/100 C311.62/27 C311.86/52 C311.86/60 C406.812/90 C420.15.3/34 C420.15.3/46 C436.815/85 C436.818/110 C436.824/120 C437.8105/400 C437.830/150 C437.836/175 C437.856/250 C445.75/84 C450.14/30 C450.17/42 C450.62/21 C462.812/78

Seite Art. Nr. 156 159 157 159 428 426 426 424 427 426 426 424 425 427 546 546 154 159 158,288 158,288 159 154 159 164,287 162 164 163 162 520 520 520 519 519 497 497 543 543 543 543 543 543 543 542 542 535 535 535 537 537 537 518 540 540 530 530 530 530 530 530 530 531 541 541 541 531

C462.818/95 C462.824/120 C505.61/18 C505.62/23 C505.81/28 C505.81/33 C505.83/30 C505.83/42 C505.85/40 C505.86/47 C505.86/52 C505.86/55 C505.88/60 C510.111/75 C510.112/97 C510.123/150 C510.18/50 C600.18/65 C610.63/21 C610.88+4/65 C650.17/40 C652.17/40 C812.843/150 C890.17/40 C892.17/40

Serie Acapulco Amphore Arabesque Art Deco Ascot Bellissima Bouquet Canova Carat Carla Carla Spot Carmen Catier Charleston Charleston Spot Charlotte Classico Cornaro Corona Corona Classic Cyrano Daisy

552

Seite Serie 531 531 536 532 536 536 532 536 532 532 536 532 532 544 544 544 544 533,536 533 533 538 538 534 539 539

Seite 546 475 264 536 430 242 308 370 348 186 289 482 547 196 290 543 472 326 316 321 180 292

Seite

Damasco 480 Delphi 224 Desiré 218 Diavolo 94 Dragon 108 Dragon Spiralo 140 Dragon Spot 286 Eclipse 174 Empire 532 Explosion 74 Explosion Bubble 84 Fantastica 236 Fiorenza 446 Floriani 378 Graziella 256 Helix 206 Hexagon 476 Imperial 422 Klassik Projekt 528 La Fenice 396 Licia 498 Lothus 300 Maria Louise 522 Maria Theresia 516,530 Maschera 460 Mikado 228 Montblanc 416 Monumento 476 Orangerie 438 Palladio 358 Papagena 6 Papagena Spot 286 Paralume 98 Piaf 388 Polaris 52 Polaris Rigadin 64 Polaris Rigadin Spot 285 Polaris Spot 285 Principessa 338 Prisma 152 Prisma Colonial 160 Prisma Colonial Spot 287 Prisma Spot 288 Quadra Rosy 166 Renzo 546 Rondo 474 Scala 406 Schönbrunn 518 Solaris 276 Solaris Onda 280 Solaris Retine 278 Solaris Spirale 282 Sphera 548 Spots 277 Stretta 128 Stretta Spiralo 141 Swing 212 Swing Spot 289 Terracotta 478 Toscanini 454 Twister 20 Twister Rosy 40 Twister Rosy Spot 284 Twister Spot 284 Victoria 508


@

@

@

@

KOLARZ No. 90 KOLARZ EDITIONEDITION No. 90

KOLARZ GmbH Hauptstraße 103 2384 Breitenfurt b. Wien, AUSTRIA Tel.: +43 2239 2721 Fax: +43 2239 3983 e-mail: office@kolarz.at http://www.kolarz.at

KAAL INTERNATIONAL SRL Via del Carmine 40 31032 Casale sul Sile, Località Conscio (TV), ITALY Tel.: +39 0422 785429 Fax: +39 0422 785053 e-mail: info@kaal.it http://www.kaal.com

@

KOLARZ LTD Linden House, Comeragh Close, Hook Heath, Woking, Surrey GU22 OLZ, UNITED KINGDOM Tel.: +44 1483 726 052 Fax: +44 870 458 3611 e-mail: info@kolarz-ltd.co.uk http://www.kolarz-ltd.co.uk

@

KOLARZ BUDAPEST KFT Malonyay Kastély II. Rákóczi Ferenc u. 68 2314 Halásztelek, HUNGARY Tel.: +36 24 452 536 Fax: +36 24 452 541 e-mail: office@kolarz.hu http://www.kolarz.hu

@

553

KOLARZ-KAAL PRAGUE SRO Areál VÚ - budova 10A 190 11 Praha 9 - Běchovice CZECH REPUBLIC Tel.: +420 222 72 4510 Fax: +420 281 93 1901 e-mail: kaal@kaal.cz http://www.kaal.cz

KOLARZ-KAAL ROMANIA SRL Biruintei Street 189 Pantelimon - Jud Ilfov, 077145 Bucuresti ROMANIA Tel.: +40 21 315 14 88 Fax: +40 21 315 14 88 e-mail: office@kolarz-kaal.ro http://www.kolarz.at

KOLARZ-KAAL DOO Lukovdolska Ul. 3 10361 Sesvetski Kraljevec, CROATIA Tel.: +385 1 387 88 38 Fax: +385 1 387 88 40 e-mail: kolarz-kaal@zg.htnet.hr http://www.kolarz.at

DAS LEBEN IST EIN FEST!

LIFE IS A CELEBRATION!

Üàáçú – ùíé èêÄáÑçàä!

Licht ist Leben. Und das Leben ist ein Fest. Vor allem dann, wenn es ein 90Jahr-Jubiläum zu feiern gibt: 90 Jahre Leidenschaft für schönes Licht. 90 Jahre KOLARZ.

Light is life. And life is a celebration. Especially when there’s a 90th anni versary to celebrate: 90 years of passion for beautiful light. 90 years of KOLARZ.

Seit neun Jahrzehnten leben wir diese Leidenschaft und liefern Licht in alle Welt. Von Wien bis Moskau, von London bis Dubai, von Paris bis Sydney: Unsere Partner und Kunden in über 40 Staaten der Erde haben Vertrauen in unsere Produkte und unseren Service. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Rund um die Welt.

For nine decades we have been living our passion and illuminating the world. From Vienna to Moscow, London to Dubai, Paris to Sydney, our partners and customers in over 40 countries place their trust in our products and service. Day by day. Year after year. All around the world.

ë‚ÂÚ – ˝ÚÓ ÊËÁ̸. Ä ÊËÁ̸ – ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ. èÂʉ ‚Ò„Ó, ˝ÚÓ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó ÓÒÓÁ̇ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ô‰ÒÚÓËÚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË 90-ÎÂÚÌÂ„Ó ˛·ËÎÂfl: 90 ÎÂÚ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ÒÚ‡ÒÚË Í ÔÂÍ‡ÒÌÓÏÛ Ò‚ÂÚÛ. 90 ÎÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «KOLARZ»!

Ob Muranoglas, 24 Karat Gold oder Swarovski® Kristall – edles Material trifft Lifestyle von heute. Fantasien von morgen. Zeitlose Klassik. Was auch immer Sie in Sachen Licht wünschen und suchen: KOLARZ® ist in allen Stilrichtungen dekorativer Wohnraumbeleuchtung internationaler Trendsetter und steht für unverwechselbare Qualität aus Österreich.

Murano glass, 24 carat gold or Swarovski® crystal – precious materials meet modern lifestyle. Tomorrow’s fantasies. Timelessly classic. Whatever you seek and desire in terms of light, KOLARZ® is the international trendsetter in living space lighting and represents unmistakable Austrian quality.

Von der Stunde Null im Jahr 1918, als Hanns Kolarz die kleine feine Wiener Lampenschirmmanufaktur gründete, bis zum heutigen Tag, 90 „Licht-Jahre“ später, da das Familienunternehmen KOLARZ® in vierter Generation geführt wird und seine handgefertigten Highlights aus Wien in exklusivem Design rund um den Erdball schickt, ist eines gleich geblieben: unsere Leidenschaft für schönes Licht. Unsere „KOLARZ® Edition 90“ liegt nun vor Ihnen, mit über 3.000 hochwertigen Leuchtenmodellen. Finden Sie das Licht Ihrer Träume – und feiern Sie mit uns! Wir sagen mit großer Freude und von Herzen Dankeschön. Für 90 wundervolle „Licht-Jahre“. Die, so scheint’s, in Lichtgeschwindigkeit vergangen sind. Und dafür, dass wir unser Licht in Ihr Leben bringen dürfen. Und es damit vielleicht auch oft zu einem Fest machen. Licht ist Leben. Und das Leben ist ein Fest…

But one thing has not changed from day one in 1918, when Hanns Kolarz founded the small specialist Viennese lamp shade manufacturer, to the current day some 90 “light-years” later – our passion for beautiful light. The KOLARZ® family company is now in its fourth generation and exports its handmade exclusive designs from Vienna all over the world. Our “KOLARZ® Edition 90” now awaits you with over 3,000 top quality light fixtures. Find the light of your dreams and celebrate with us! It is our pleasure to thank you most sincerely for 90 wonderful “light-years”, which seem to have flown by at light speed. We hope we have brought light into your life and perhaps even turned it into a celebration. Light is life. And life is a celebration… With sincerest thanks and celebratory greetings from Vienna, The Wögerbauer-Kolarz family

ÇÓÚ ÛÊ ‰Â‚flÚ¸ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÈ Ï˚ ÊË‚ÂÏ Ò ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÒÚ¸˛ Ë ÔËÌÓÒËÏ Ò‚ÂÚ ‚ ‰Óχ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ: ÓÚ ÇÂÌ˚ ‰Ó åÓÒÍ‚˚, ÓÚ ãÓ̉Ó̇ ‰Ó ÑÛ·‡fl, ÓÚ è‡Ëʇ ‰Ó ëˉÌÂfl. è‡ÚÌÂ˚ Ë Á‡Í‡Á˜ËÍË ËÁ ·ÓΠ40 ÒÚ‡Ì ‰Ó‚Âfl˛Ú ̇¯ËÏ ÚÓ‚‡‡Ï Ë ÒÂ‚ËÒÛ: ‰Â̸ Á‡ ‰ÌÂÏ, „Ó‰ Á‡ „Ó‰ÓÏ, ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. ÇÂ̈ˇÌÒÍÓ ÒÚÂÍÎÓ, ˜ËÒÚÓ ÁÓÎÓÚÓ ËÎË ÍËÒÚ‡ÎÎ˚ Swarovski® - ˝ÚË ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚ χÚÂˇÎ˚ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ‚Ó‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÛÍ·‰ ÊËÁÌË. î‡ÌÚ‡ÁËË ·Û‰Û˘Â„Ó, Í·ÒÒË͇ ̇ ‚Ò ‚ÂÏÂ̇ - Ï˚ „ÓÚÓ‚˚ Ô‰ÎÓÊËÚ¸ ‚ÒÂ! KOLARZ® ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÚẨÂ̈ËË ‚Ó ‚ÒÂı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı ÒÚËÎfl ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÊËÎ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËÈ Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ Ú‡‰ËˆË˛ ÌÂÔ‚ÁÓȉÂÌÌÓ„Ó ‡‚ÒÚËÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡, ÍÓ„‰‡ ‚ 1918 „Ó‰Û É‡ÌÒ äÓ·ˆ (Hanns Kolarz) ÓÒÌÓ‚‡Î ‚ ÇÂÌ Ì·Óθ¯Û˛ χÌÛÙ‡ÍÚÛÛ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‡·‡ÊÛÓ‚, Ë ÒÔÛÒÚfl 90 ÎÂÚ, «Ì‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı Ò‚ÂÚÓÏ», - ÒÂÏÂÈÌ˚Ï Ô‰ÔËflÚËÂÏ ÛÔ‡‚ÎflÂÚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË KOLARZ® - ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‡ÒÒ˚·ÂÚ Ì‡Ë·ÓΠۉ‡‚¯ËÂÒfl ˝ÍÒÍβÁË‚Ì˚ ÚÓ‚‡˚, ҉·ÌÌ˚ ‚Û˜ÌÛ˛, ËÁ ÇÂÌ˚ ‚Ó ‚Ò ۄÓÎÍË ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡. èÂ‰ ‚‡ÏË – «KOLARZ® Edition 90», ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÓΠ3000 ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÓÒ‚ÂÚËÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚. ç‡È‰ËÚ ҂ÂÚ Ò‚ÓÂÈ Ï˜Ú˚ Ë Ô‡Á‰ÌÛÈÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË! ë ·Óθ¯ÓÈ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Ï˚ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ‚‡Ò Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÌÓÒËÚ¸ Ò‚ÂÚ ‚ ‚‡¯Û ÊËÁ̸. ë‚ÂÚ – ˝ÚÓ ÊËÁ̸. Ä ÊËÁ̸ – ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ…

Mit herzlichem Dank und festlichen Grüßen aus Wien,

ë ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛ Ë ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔË‚ÂÚÓÏ ËÁ ÇÂÌ˚,

Familie Wögerbauer-Kolarz

ÒÂϸfl Wögerbauer-Kolarz

554


Symbolerklärung

EDITION No. 90 / II

Symbol explenation

ÔoücÌeÌËe Í cËÏ‚oÎaÏ

Gemeinschaftsgeschmacksmuster EU-Musterschutz

Common taste pattern EU-Pattern protection

é·p‡Áeˆ ‡‚ÚÓpÒÍÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Öë ÑËpeÍÚË‚‡ ÔÓ Á‡˘ËÚe ‡‚ÚÓpÒÍËı Ôp‡‚ Öë

L IFESTYLE D ESIGN

559 | 598

Dieses Produkt wurde in der EU hergestellt

This product was produced in the EU

ùÚÓ ËÁ‰eÎËe ·˚ÎÓ ÔpÓËÁ‚e‰eÌÓ ‚ Öë

L IFESTYLE C OLLECTION D REAM L IGHTS

599 | 632

Kristallbehang STRASS® Swarovski®

Crystal hangings STRASS® Swarovski®

ïpÛÒÚ‡Î¸Ì ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË STRASS® Swarovski®

L IFESTYLE C LASSIC

633 | 648

Kristallbehang SPECTRA® Swarovski®

Crystal hangings SPECTRA® Swarovski®

ïpÛÒÚ‡Î¸Ì ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SPECTRA® Swarovski®

649 | 682

Hochbleikristall geschliffen PURE® KOLARZ® Crystal

high-lead crystal, ground PURE® KOLARZ® Crystal

ïpÛÒڇθ PURE® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔpÓ˜ÌÓÒÚË ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristallglas geschliffen OPTIC® KOLARZ® Crystal

crystal glas, ground OPTIC® KOLARZ® Crystal

ïpÛÒڇθ OPTIC® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

Kristallglas

crystal glas

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

Acrylarm

acrylic arm

ÌÂ̇Ò˚˘ÂÌÌ˚È ‡ÍËÎÓÏ

Murano Glas handgearbeitet

Murano glass handmade

ëÚeÍÎÓ Murano

G9 Mini Reflektor Weltpatent

G9 mini reflector worldwide patented

G9 ÏËÌËÓÚ‡Ê‡ÚÂθ åËÓ‚ÓÈ Ô‡ÚÂÌÚ

OSRAM Leuchtmittel

OSRAM light elements

OSRAM Ò‚ÂÚÓ‚Ó Òp‰ÒÚ‚Ó

Energiesparlampe

energy efficient lamp

˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘‡fl ·ÏÔ‡

Keramik

Ceramics

äep‡ÏË͇

Handbemalte Leuchtenteile

Handpainted lighting parts

ê‡ÒÍp‡¯eÌÌ˚e ‚pÛ˜ÌÛ˛ ‰eÚ‡ÎË Ò‚eÚËθÌËÍÓ‚

bemalbar

can be painted

Í‡Òfl˘ËÈ

Als Luster und Deckenleuchte verwendbar

Can be used as chandelier or as ceiling lamp

åÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í Î˛ÒÚp‡ ËÎË Ò‚ÂÚËθÌËÍ ‰Îfl ÔÓÚÓÎÍÓ‚

dimmbar

dimmer

ì ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl eÒÚ¸ e„ÛÎflÚÓ ÒËÎ˚ Ò‚eÚ‡ ·ÏÔ˚

schwenkbar

rotatable

èÓ‰‚Ë Ì˚e ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl

24 Karat vergoldet

24 carat gilded

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡

L IFESTYLE WAND -, D ECKEN - UND B ILDERLEUCHTEN LIFESTYLE WALL -, C EILING- AND P ICTURE LIGHTS L IFESTYLE K ERAMIK LIFESTYLE C ERAMIC

683 | 691

L IFESTYLE T ISCHLEUCHTEN LIFESTYLE TABLE LIGHTS

692 | 698

L IFESTYLE C ONTRACT

699 | 736

LANDHAUS C OUNTRY S TYLE

737 | 770

A USSENLEUCHTEN GARDEN LIGHTS

771 | 784

INDEX

785 | 788

EDITION No. 90 / I

555

Design by

556


verchromt

chrome-plated

ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

vernickelt

nickel-plated

ÌËÍËÎË‚˚È

messing

brass

·ÚÛÌË

gebürstet

brushed

„pÛ·Ó Ì‡˜Ë˘ÂÌÌ˚È

gold-lackiert

gold lacquered

·ÍËpÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

gold-antik

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

braun-gold

brown-gold

ÍÓp˘Ì‚Ó-ÁÓÎÓÚÓÈ

rusty brown

rustic brown

pÛÒÚË͇θÌ˚È-ÍÓ˘Ì‚˚È ˆ‚ÂÚ

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

grün-schwarz

green-black

ÁÂÎÂÌ˚È-˜ÂÌ˚È

feuer-vergoldet

fire gilded

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È

feuer-versilbert

fire silvered

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÒÂp·pfiÌÌ˚È

altmessing

aged brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

englisch-messing

english brass

‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ Î‡ÚÛÌË

Holz-Ahorn

maple wood

äÎÂÌ

Holz-Buche

beech wood

ÅÛÍÓ‚Ó ‰Â‚Ó

Holz-Wenge

wenge wood

óÂÌÓ ‰Â‚Ó

Holz-Kirsche

cherry wood

‚˯Ìfl ‰Â‚Ó

Einzelfertigungen für Projekte

individual project production

òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

557

Design by

558


Mirandolo

L IFESTYLE D ESIGN Mirandolo

560 | 563

Mirage

564 | 667

0272.11.5 Spot|spotlight 5,5 cm 12 cm 1 lp., incl. GU10, 50 W Glas 0272.5.G08

Concorde

568 | 573

Falcon

574 | 575

Tokyo

576 | 577

Esprit

578 | 583

Lineare

584 | 589

Cube Colonial

590 | 591

Wandleuchte|wall lamp

Cubus

592 | 593

50 / 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0272.5.G02

Monolith

594 | 594

Quaro

595 | 596

0272.61L.5

0272.61S.5 Wandleuchte|wall lamp

Foglia

35 / 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0272.5.G01

597 | 597

0272.31.5 Hängeleuchte|hanging lamp 110 – 150 cm 52 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W Glas 0272.5.G04 Glas kl. 0272.5.G06

559

Design by

560


Mirandolo

0272.14.5

0272.11.3

Deckenleuchte|ceiling lamp

Spot|spotlight

12 cm 52 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0272.5.G05

5,5 cm 12 cm 1 lp., incl. GU10, 50 W Glas 0272.3.G08

0272.61L.3 Wandleuchte|wall lamp 50 / 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0272.3.G02

0272.12.5 Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 0272.5.G03

0272.61S.3 Wandleuchte|wall lamp 35 / 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0272.3.G01

0272.31.3 Hängeleuchte|hanging lamp

0272.41.5 *

110 – 150 cm 52 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W Glas 0272.3.G04 Glas kl. 0272.3.G06

Bodenleuchte|floor lamp 42 cm 180 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 300 W Glas 0272.5.G04 Scheibe 0272.5.G07

*

561

Design by

562


Mirage

0272.14.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 12 cm 52 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 0272.3.G05

0248.11S.5 Deckenleuchte|ceiling lamp 35 cm 60 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

0272.41.3 * Bodenleuchte|floor lamp 180 cm 42 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 300 W Glas 0272.3.G04 Scheibe 0272.3.G07

0272.12.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 0272.3.G03

0248.61.5 0248.41.5 *

Wandleuchte|wall lamp

Bodenleuchte|floor lamp

60 / 17 cm 20 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

182 cm 75 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 300 W Glas 0248.G02

*

563

Design by

564


Mirage

0248.11S.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 35 cm 60 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

0248.61.3 Wandleuchte|wall lamp 60 / 17 cm 20 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

0248.41.3 *

0248.31L.5

Bodenleuchte|floor lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

182 cm 75 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 300 W Glas 0248.G02

40 – 120 cm 75 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0248.G02

0248.31S.5 Hängeleuchte|hanging lamp 40 – 120 cm 60 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

*

565

Design by

566


Concorde

817.14.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 32 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

0248.31L.3 Hängeleuchte|hanging lamp

0248.31S.3

40 – 120 cm 75 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W Glas 0248.G02

Hängeleuchte|hanging lamp 40 – 120 cm 60 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0248.G01

817.32.3 Hängeleuchte|hanging lamp 70 – 110 cm 65 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

*

567

Design by

568


Concorde 817.14.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 32 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

817.31.3 Hängeleuchte|hanging lamp 80 cm 50 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

817.31.6 Hängeleuchte|hanging lamp 80 cm 50 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

817.32.6

817.60

817.62

Hängeleuchte|hanging lamp

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

70 – 110 cm 65 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

32 / 23 cm 10 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

32 / 23 cm 10 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

569

Design by

570


Concorde

817.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 15 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W

817.18.3

817.18.6

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

23 cm 42 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W

23 cm 42 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W

817.15.3

817.15.6

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

11 cm 18 cm 1 lp., E 27, 60 W

11 cm 18 cm 1 lp., E 27, 60 W

817.11 Deckenleuchte|ceiling lamp 15 cm 32 cm 2 lp., E 27, 60 W

817.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 15 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W

Ă˜ 70 mm

817.10

91 mm

Deckenleuchte|ceiling lamp

0215.11E.6

15 cm 32 cm 2 lp., E 27, 60 W

571

0215.11E.5

0215.11E.1

0215.11E.3 84 mm

Design by

572


Index Hängeleuchte hanging lamp

Deckenleuchte ceiling lamp

817.32. X X

817.31. X X

70 – 110 cm

70 – 110 cm

040.16.7

65 cm

50 cm

1 lp., incl. HV-Halogen, 150 W

1 lp., incl. HV-Halogen, 100 W

Glas 817.G08 Schutzg. 817.G13

Glas 817.G07 Schutzg. 817.G12

817.18. X X

817.12

23 cm

15 cm

42 cm

42 cm

1 lp., incl. HV-Halogen, 150 W

2 lp., E 27, 60 W

Glas 817.G04

Glas 817.G04

817.15. X X

817.10

11 cm

15 cm

18 cm

32 cm

1 lp., E 27, 60 W

2 lp., E 27, 60 W

Glas 817.G09

Glas 817.G03

Fa l c o n

Deckenleuchte|ceiling lamp 32 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

817.13

817.11

817.14. X X 30 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, 150 W Glas 817.G07

Wandleuchte wall lamp

817.60

817.62

32 / 23 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, 100 W Glas 817.G01

040.26.7 Deckenleuchte|ceiling lamp 12 cm 175 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

040.61.7 Wandleuchte|wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

.3 24 K vergoldet

24- carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

.6 vernickelt

nickel-plated

ÌËÍËÎË‚˚È

12 cm 14 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Glas 040.G01

573

Design by

574


To k y o – I n d e x 107.31

Hängeleuchte hanging lamp

040.16.6

65 – 145 cm 50 / 50 cm

Deckenleuchte|ceiling lamp

1 lp., incl. HV-Halogen, 200 W

32 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

107.11

Deckenleuchte ceiling lamp

23 cm 50 / 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, 200 W

107.10 23 cm 40 / 40 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, 200 W

107.62

Wandleuchte wall lamp

40 / 40 cm 18 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

107.61 30 / 30 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

107.60 20 / 20 cm

040.26.6 Deckenleuchte|ceiling lamp

5,5 cm

12 cm 175 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

1 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

Ersatzglas

Replacement glass

107.G01

innen

z u . 61

107.G02

außen

z u . 61

107.G03

oben

z u . 1 0 , . 62

Wandleuchte|wall lamp

107.G04

unten

z u . 1 0 , . 62

12 cm 14 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

107.G05

oben

zu .11, .31

107.G06

unten

zu .11, .31

107.G09

innen

zu .60

107.G10

außen

zu .60

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

040.61.6

Glas 040.G01

575

Design by

576


To k y o

Esprit

107.10 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 40 / 40 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

0226.35.5.AgSsT Hängeleuchte|hanging lamp 142 cm 72 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0226.G04.Ag

107.62 Wandleuchte|wall lamp 40 / 40 cm 18 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

107.61 Wandleuchte|wall lamp 30 / 30 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

107.31 Hängeleuchte|hanging lamp 65 – 145 cm 50 / 50 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

107.60 Wandleuchte|wall lamp 20 / 20 cm 5,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

577

Design by

0227.35.3.SsT

0227.35.5.SsT

Hängeleuchte|hanging lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

142 cm 72 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0227.G04

142 cm 72 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0227.G04

578


Esprit

0226.62.AgSsT Wandleuchte|wall lamp

0226.35.3.AuSsT

12 x 60 cm 9,5 cm 2 lp., incl. R7s 118 mm, 100 W Glas 0226.G03.Ag

H채ngeleuchte|hanging lamp 142 cm 72 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0226.G04.Au

0226.61L.AgSsT Wandleuchte|wall lamp 12 x 40 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0226.G02.Ag

0226.61S.AgSsT Wandleuchte|wall lamp 12 x 20 cm 6,5 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0226.G01.Ag

579

Design by

580


Esprit

0227.61S.5.SsT Wandleuchte|wall lamp 20 x 12 cm 7 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0227.G01

0226.62.AuSsT Wandleuchte|wall lamp 12 x 60 cm 9,5 cm 2 lp., incl. R7s 118 mm, 100 W Glas 0226.G03.Au

0227.61L.5.SsT Wandleuchte|wall lamp 40 x 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0227.G02

0226.61L.AuSsT Wandleuchte|wall lamp 12 x 40 cm 6,5 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0226.G02.Au

0227.62.5.SsT Wandleuchte|wall lamp 60 x 12 cm 9 cm 2 lp., incl. R7s 118 mm, 100 W Glas 0227.G03

0226.61S.AuSsT Wandleuchte|wall lamp 12 x 20 cm 6,5 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0226.G01.Au

581

Design by

582


Lineare

0227.62.3.SsT Wandleuchte|wall lamp

0243.32.5 *

60 x 12 cm 9 cm 2 lp., incl. R7s 118 mm, 100 W Glas 0227.G03

H채ngeleuchte|hanging lamp 170 cm 90 / 18 cm 2 lp., incl. T5, 39 W Glas oben 0243.G08 Glas unten 0243.G09

0227.61L.3.SsT Wandleuchte|wall lamp 40 x 12 cm 8 cm 1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W Glas 0227.G02

0227.61S.3.SsT Wandleuchte|wall lamp 20 x 12 cm 7 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W Glas 0227.G01

583

Design by

0243.32.W *

0243.32.6 *

H채ngeleuchte|hanging lamp

H채ngeleuchte|hanging lamp

170 cm 90 / 18 cm 2 lp., incl. T5, 39 W Glas oben 0243.G08 Glas unten 0243.G09

170 cm 90 / 18 cm 2 lp., incl. T5, 39 W Glas oben 0243.G08 Glas unten 0243.G09

584


Lineare

0243.14L.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 50 / 50 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G07

0243.61S.5 Wandleuchte|wall lamp

0243.61M.5 Wandleuchte|wall lamp

0243.62M.6 Wandleuchte|wall lamp

0243.61S.6 Wandleuchte|wall lamp

45 / 7 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G02

0243.61M.6 Wandleuchte|wall lamp

0243.14M.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 40 / 40 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G06

0243.61S.W Wandleuchte|wall lamp 23 / 13 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W Glas 0243.G03

0243.61M.W

0243.62S.6 Wandleuchte|wall lamp 35 / 7 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G01

Wandleuchte|wall lamp

0243.12.6

23 / 23 cm 12 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 150 W Glas 0243.G04

Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 30 / 30 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G05

*

585

Design by

586


Lineare 0243.14L.W Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 50 / 50 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G07

0243.14L.5 Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 50 / 50 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G07

0243.14M.W Deckenleuchte|ceiling lamp

0243.62M.W

0243.62S.5

7 cm 40 / 40 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G06

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

45 / 7 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G02

35 / 7 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G01

0243.62S.W Wandleuchte|wall lamp

0243.14M.5

0243.62M.5

23 / 13 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G01

Deckenleuchte|ceiling lamp

Wandleuchte|wall lamp

7 cm 40 / 40 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G06

45 / 7 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G02

0243.12.W Deckenleuchte|ceiling lamp

0243.12.5

7 cm 30 / 30 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G05

Deckenleuchte|ceiling lamp 7 cm 30 / 30 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G05

587

Design by

588


Index Hängeleuchte hanging lamp

Cube Colonial

0243.32. X X 170 cm 90 / 18 cm 2 lp., incl. T5, 39 W Glas oben 0243.G08 Glas unten 0243.G09

Deckenleuchte ceiling lamp

0243.14L. X X

0243.14M. X X

7 cm

7 cm

50 / 50 cm

40 / 40 cm

4 lp., E 14, 60 W

4 lp., E 14, 60 W

Glas 0243.G07

Glas 0243.G06

0243.12. X X 7 cm 30 / 30 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0243.G05

Wandleuchte wall lamp

0243.62M. X X

0243.62S. X X

45 / 7 cm

35 / 7 cm

7 cm

7 cm

2 lp., E 14, 60 W

2 lp., E 14, 60 W

Glas 0243.G02

Glas 0243.G01

360.71.B

360.61.W

Tischleuchte|table lamp

Wandleuchte|wall lamp

0243.61M. X X

0243.61S. X X

23 / 23 cm

23 / 13 cm

12 cm

12 cm

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

111 / 12 cm

63 / 12 cm

Glas 0243.G04

Glas 0243.G03

5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Hängeleuchte hanging lamp

Wandleuchte wall lamp

360.85. X

360.83. X

80 – 120 cm

80 – 120 cm

360.61. X 20 / 16 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Tischleuchte table lamp

360.71. X 35 / 30 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

X Holz

Mal

MeÎÎ

X Holz

Mal

MeÎÎ

.B Buche

beech wood

ÅÛÍÓ‚Ó ‰Â‚Ó

5 Chrom

chrome

ıÓÏ

.W Wenge

wenge wood

óÂÌÓ ‰Â‚Ó

6 Nickel

nickel

ÌËÍÂθ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W Wenge

wenge wood

óÂÌÓ ‰ÂÂ‚Ó H.90382

589

Design by

590


Cubus

0157.12M Deckenleuchte|ceiling lamp 12 cm 40 / 40 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 0157.S01

0157.12S Deckenleuchte|ceiling lamp 12 cm 25 / 25 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 0157.S02

0157.42 360.83.B

Bodenleuchte|floor lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

163 cm 35 cm 1 lp., E 27, 100 W + Leseleuchte|reading lamp 1 lp., incl. HV-Halogen GZ10, 50 W Schirm 0157.S05

80 – 120 cm 63 / 12 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0157.61 Wandleuchte|wall lamp 27 / 11 cm 15 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0157.S06

360.85.W Hängeleuchte|hanging lamp 80 – 120 cm 111 / 12 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

591

Design by

592


Monolith

0157.33 Hängeleuchte|hanging lamp 70 – 125 cm 81 cm 3 lp., G6, 35 W, 12 V Schirm 0157.S03

0004.11.W Deckenleuchte|ceiling lamp

0004.10.W Deckenleuchte|ceiling lamp 30 / 30 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 60 W Wenge Glas H.90388

40 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Wenge Glas H.90389

0157.71M Tischleuchte|table lamp 58 cm 24 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0157.S07

0157.71S Tischleuchte|table lamp 48 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0157.S08

0004.10.A

0004.11.B

Ahorn

Buche

0157.41 Bodenleuchte|floor lamp 160 cm 35 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0157.S04

0004.10.B Buche

0004.11.A Ahorn

593

Design by

594


Quaro

Quaro 0003.14.B Deckenleuchte|ceiling lamp 36 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 60 W Buche Glas H.90377

0003.10.B Deckenleuchte|ceiling lamp 29 / 29 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 60 W Buche Glas H.90373

0003.11.B

0003.15.B

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

40 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Buche Glas H.90372

53 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Buche Glas H.90381

0003.10.W

0003.14.W

Wenge

Wenge

0003.15.A Ahorn

0003.11.A Ahorn

0003.11.W

0003.14.A 0003.15.W

Wenge

Ahorn

Wenge

0003.10.A Ahorn

595

Design by

596


Fo g l i a

0087.31.5.2 Hängeleuchte|hanging lamp Glas 0087.G02.2

0087.31.5.1 0087.30.5.2

Hängeleuchte|hanging lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

Glas 0087.G02.1

0087.31.5.3

Glas 0087.G01.2

0087.30.5.1

Hängeleuchte

Hängeleuchte|hanging lamp

54 cm 11 cm 1 lp., E 27, 40 W Glas 0087.G02.3

Glas 0087.G01.1

0087.30.5.3 Hängeleuchte|hanging lamp 35 cm 11 cm 1 lp., E 27, 40 W Glas 0087.G01.3

597

Design by

598


Domino Wa n d l e u c h t e wall lamp

A70.45 Y Y 40 / 40 cm 11 cm

L IFESTYLE C OLLECTION D REAM L IGHTS

2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

Domino

600 | 603

Corallo

604 | 605

River

606 | 607

Dama

608 | 609

A70.16 Y Y 20 / 20 cm 11 cm

599

Piuma

610 | 611

Lindo

612 | 613

Stucco

614 | 615

Condor

616 | 617

Sole

618 | 619

Maya

620 | 627

Smarties

628 | 632

Design by

1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

600


Domino Deckenleuchte ceiling lamp

A70.50 Y Y 12 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W oder|or 3 lp., E 27, 23 W

A70.40 Y Y 10 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

A70.45 rot Wandleuchte|wall lamp 40 / 40 cm 11 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

A70.16 rot Wandleuchte|wall lamp

601

Design by

602


Corallo Wandleuchte/ Deckenleuchte wall /ceiling lamp

A67.60 Y Y

A67.61 Y Y

5 cm

5 cm

60 / 60 cm

60 / 60 cm

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

2 lp., 2G11, 24 W

A67.50 Y Y

A67.51 Y Y

5 cm

5 cm

50 / 50 cm

50 / 50 cm

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

2 lp., 2G11, 18 W

A67.40 Y Y

A67.41 Y Y

5 cm

5 cm

40 / 40 cm

40 / 40 cm

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

1 lp., G24 d-3, 26 W

A70.50 amber

A67.62 Y Y

Deckenleuchte|ceiling lamp

32 / 22 cm

12 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W oder|or 3 lp., E 27, 23 W

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 100 W

5 cm

A70.40 rot Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

603

Design by

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y silber

silver

ÒÂ·Ó

Y kupfer

copper

ω¸

604


River A62.70 Y Y

Hängeleuchte hanging lamp

35 / 140 cm 50 / 12 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

Deckenleuchte ceiling lamp

A62.50 Y Y

A62.35 Y Y

50 / 40 cm

35 / 28 cm

10 cm

9 cm

4 lp., E 27, 60 W oder|or

3 lp., E 27, 60 W oder|or

4 lp., E 27, 23 W

3 lp., E 27, 23 W

A62.61 Y Y

Wa n d l e u c h t e wall lamp

35 / 28 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W oder|or 3 lp., E 27, 23 W

A62.60 Y Y 25 / 21 cm 8 cm 2 lp., E 14, 60 W oder|or

A67.60 silber

2 lp., E 14, 11 W

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 5 cm 60 / 60 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

A62.16 Y Y 10 / 10 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y multicolor

multicolor

MÌoroˆ‚eÚÌ˚È

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Y schwarz

black

˜ÂÌ˚È

A67.62 kupfer Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 32 / 22 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 100 W

A67.62 silber Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp

605

Design by

606


Dama Wandleuchte/ Deckenleuchte wall/ceiling lamp

A55.50 Y Y

A55.40 Y Y

50 / 50 cm

40 / 40 cm

5 cm

5 cm

1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

A55.30 Y Y 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

A62.50 rot Deckenleuchte|ceiling lamp

Wandleuchte/ Deckenleuchte wall/ceiling lamp

A55.16 Y Y 16 / 16 cm 4 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

10 cm 50 / 40 cm 4 lp., E 27, 60 W oder|or 4 lp., E 27, 23 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

A62.70 rot Hängeleuchte|hanging lamp

607

Design by

Y schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Y multicolor

multicolor

MÌoroˆ‚eÚÌ˚È

Y transparent

transparent

ÔÓÁ‡˜Ì˚È

608


Piuma A28.75

Hängeleuchte hanging lamp

25 – 120 cm 40 / 23 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp A55.50 multicolor

A28.60 Y Y

A28.61 Y Y

36 / 17 cm

41 / 25 cm

13 cm

13 cm

1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

2 lp., E 27, 75 W oder|or

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

2 lp., E 27, 23 W

Deckenleuchte ceiling lamp

A28.50 Y Y

A28.35 Y Y

14 cm

9,5 cm

75 / 50 cm

52 / 35 cm

4 lp., E 27, 75 W oder|or

2 lp., E 27, 75 W oder|or

4 lp., E 27, 23 W

2 lp., E 27, 23 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y weiss

white

·ÂÎ˚È

A55.16 multicolor

A28.75

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp

609

Design by

Hängeleuchte|hanging lamp

610


Lindo A28.61 rot Wandleuchte|wall lamp

A54.60

Wa n d l e u c h t e wall lamp

41 / 25 cm 13 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

36 / 17 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s, 150 W

A54.61 41 / 25 cm 13 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

A54.50

Deckenleuchte ceiling lamp

14 cm 75 / 50 cm 4 lp., E 27, 60 W oder|or 4 lp., E 27, 23 W

A54.35 9,5 cm 52 / 35 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

A28.61 weiss Glas-Deko

Wandleuchte|wall lamp

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

41 / 25 cm 13 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

A28.50 blau Deckenleuchte|ceiling lamp

A28.35 amber Deckenleuchte|ceiling lamp

611

Design by

612


Stuc c o A54.50

Wandleuchte/ Deckenleuchte wall/ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 75 / 50 cm 4 lp., E 27, 60 W oder | or 4 lp., E 27, 23 W

A52.60

A52.62

60 / 60 cm

60 / 60 cm

5 cm

5 cm

1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

2 lp., 2G11, 24 W

A52.50 332.13.W

A52.51 50 / 50 cm

50 / 50 cm

5 cm

5 cm

2 lp., incl. 2G11, 18 W

1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

A52.40 332.12.W

A52.41 40 / 40 cm

40 / 40 cm

5 cm

5 cm

1 lp., G24 d-2, 24 W

1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

A52.30 332.11.W 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

A52.61 20 / 14 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Tischleuchte table lamp

A54.60 Wandleuchte|wall lamp

A52.10 22 cm 14 / 14 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

A54.61 Wandleuchte|wall lamp

A52.61 Wandleuchte|wall lamp

613

Design by

614


Condor Wandleuchte/ Deckenleuchte wall/ceiling lamp

A53.60

A53.62

60 / 60 cm

60 / 60 cm

5 cm

5 cm

1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

2 lp., 2G11, 24W

A53.50 331.13.W

A53.51 50 / 50 cm

50 / 50 cm

5 cm

5 cm

2 lp., 2G11, 18W

1 lp., incl. R7s 118 mm, 200 W

A52.50 332.13.W Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp

A53.41

A53.40 331.12.W

50 / 50 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

40 / 40 cm

40 / 40 cm

5 cm

5 cm

1 lp., G24 d-2 26W

1 lp., incl. R7s 118 mm, 150 W

A53.30 331.11.W 30 / 30 cm 5 cm

A52.40 332.12.W

1 lp., incl. R7s 78 mm, 100 W

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

A53.61 20 / 14 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Tischleuchte table lamp

A53.10 14 / 14 cm 14 / 14 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

A52.30 332.11.W Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

A53.61 Wandleuchte|wall lamp

615

Design by

616


Sole Wandleuchte wall lamp

A53.50 331.13.W

A65.50 Y Y

A65.51 Y Y

5 lp., E 14, 60 W

2 lp., 2G11, 36 W

50 / 50 cm

50 / 50 cm

5 cm

5 cm

A65.40 Y Y

A65.41 Y Y

4 lp., E 14, 60 W

2 lp., 2G11, 24 W

40 / 40 cm

40 / 40 cm

5 cm

5 cm

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp

A65.30 Y Y

5 cm 50 / 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

3 lp., E 14, 60 W 30 / 30 cm 5 cm

A53.40 331.12.W Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 5 cm 40 / 40 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Wand- / Deckenleuchte|wall / ceiling lamp

Y schwarz

black

˜ÂÌ˚È

5 cm 30 / 30 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

A53.30 331.11.W

617

Y Glas-Deko Murano Glas, Handarbeit

Design by

618


M ay a Hängeleuchte hanging lamp

Deckenleuchte ceiling lamp

A46.75 Y Y

A46.70 Y Y

110 cm

110 cm

52 / 52 cm

45 / 45 cm

3 lp., E 27, 75 W oder|or

2 lp., E 27, 75 W oder|or

3 lp., E 27, 23 W

2 lp., E 27, 23 W

A46.52 Y Y

A46.45 Y Y

14 cm

10 cm

52 / 52 cm

45 / 45 cm

3 lp., E 27, 60 W oder|or

2 lp., E 27, 100 W oder|or

3 lp., E 27, 23 W

2 lp., E 27, 23 W

A46.35 Y Y 10 cm 35 / 35 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

A65.50 rot Wandleuchte|wall lamp 50 / 50 cm 5 cm 5 lp., E 14, 60 W

619

Design by

620


M ay a Wandleuchte/ Deckenleuchte wall/ceiling lamp

A46.45 blau Deckenleuchte|ceiling lamp

A46.65 Y Y 16 / 16 cm 3 cm

10 cm 45 / 45 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

A 4 6 . 6 5 weiss 16 / 16 cm 3 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Tischleuchte table lamp

A46.13 Y Y 21 cm 17 / 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

Y weiss

white

·ÂÎ˚È

A46.70 grün Hängeleuchte|hanging lamp 110 cm 45 / 45 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

A46.35 rot Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 35 / 35 cm 2 lp., E 27, 75 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

621

Design by

622


M ay a Deckenleuchte ceiling lamp

A46.50 Y Y

A46.40 Y Y

15 cm

11 cm

50 cm

40 cm

3 lp., E 27, 75 W oder|or

2 lp., E 27, 75 W oder|or

3 lp., E 27, 23 W

2 lp., E 27, 23 W

A46.30 Y Y 10 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

A46.62 Y Y

Wa n d l e u c h t e wall lamp

30 / 27 cm 9 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

A46.65 rot Wand-, Deckenleuchte | wall / ceiling lamp 16 / 16 cm 3 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

A46.13 blau Tischleuchte | table lamp

623

Design by

624


M ay a A46.30 blau 243.11.3

Wa n d l e u c h t e wall lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 30 cm 1 lp., E27, 75 W oder|or 1 lp., E27, 23 W Glas 243.G03

A46.63 Y Y 30 / 27 cm 9 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

A46.64 Y Y 25 / 21 cm 9 cm 1 lp., E 27, 75 W

A46.62 amber 243.61.1 Wandleuchte|wall lamp Glas 243.G07

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand - crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

A46.40 blau 243.12.3 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 243.G06

Y blau

blue

ÒËÌËÈ

Y amber

amber

flÌÚ‡¸

Y rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Y grün

green

áÂÎÂÌ˚È

A46.30 amber 243.11.1 Deckenleuchte Glas 243.G01

A46.62 blau 243.61.3 Wandleuchte|wall lamp 30 / 27 cm 9 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W Glas 243.G09

A46.40 amber 243.12.1 Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 40 cm 2 lp., E27, 75 W oder|or 2 lp., E27, 23 W Glas 243.G04

625

Design by

626


Smarties

A12.60 blau/blau 906.62.3 Wandleuchte|wall lamp Glas 906.G12

A12.60 gr端n 906.62.2 Wandleuchte|wall lamp Glas 906.G11

A12.60 rosa 906.62.1 Wandleuchte|wall lamp Glas 906.G10

A12.60 arlecchino 906.62.8 Wandleuchte|wall lamp Glas 906.G20

A12.60 amber 906.62.4 Wandleuchte|wall lamp Glas 906.G19

A46.63 rot Wandleuchte|wall lamp 30 / 27 cm 9 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

A12.60 weiss 876.62 Wandleuchte|wall lamp Glas 876.G05

A12.60 multicolor 878.62 Wandleuchte|wall lamp 30 / 27 cm 9 cm 1 lp., E 27, 100 W oder | or 1 lp., E 27, 23 W Glas 878.G05

627

Design by

628


Smarties A12.50 multicolor 878.13

A12.50 gr端n 906.13.2

Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 878.G03

Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G08

A12.50 rosa 906.13.1

A12.50 weiss 876.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 50 cm 3 lp., E27, 60 W oder|or 3 lp., E27, 23 W Glas 876.G03

Deckenleuchte|ceiling lamp

A12.40 multicolor 878.12

11 cm 50 cm 3 lp., E27, 60 W oder|or 3 lp., E27, 23 W Glas 906.G07

Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 878.G02

A12.40 gr端n 906.12.2 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G05

A12.40 weiss 876.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 40 cm 2 lp., E27, 60 W oder|or 2 lp., E27, 23 W Glas 876.G02

A12.30 multicolor 878.11

A12.40 rosa 906.12.1

Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 878.G01

Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 40 cm 2 lp., E27, 60 W oder|or 2 lp., E27, 23 W Glas 906.G04

A12.30 weiss 876.11 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 30 cm 1 lp., E27, 60 W Glas 876.G01

A12.30 rosa 906.11.1 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 30 cm 1 lp., E27, 60 W Glas 906.G01

629

Design by

630

A12.30 gr端n 906.11.2 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G02


Smarties A12.30 arlecchino 906.11.8 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 30 cm 1 lp., E27, 60 W Glas 906.G14

A12.50 amber 906.13.4 Deckenleuchte|ceiling lamp

A12.50 blau/blau 906.13.3

11 cm 50 cm 3 lp., E27, 60 W oder|or 3 lp., E27, 23 W Glas 906.G17

Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W oder / or 3 lp., E 27, 23 W Glas 906.G09

A12.30 amber 906.11.4 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G13

A12.50 arlecchino 906.13.8 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G18

A12.30 blau/blau 906.11.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 906.G03

A12.40 blau/blau 906.12.3 Deckenleuchte|ceiling lamp

A12.40 amber 906.12.4 Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 40 cm 2 lp., E27, 60 W oder|or 2 lp., E27, 23 W Glas 906.G15

A12.40 arlecchino 906.12.8 Deckenleuchte|ceiling lamp Glas 906.G16

631

Design by

10 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W oder / or 2 lp., E 27, 23 W Glas 906.G06

632


Melodia

L IFESTYLE C LASSIC Melodia

634 | 637

Osiris

638 | 639

Bogart

640 | 640

Giro

641 | 641

Nicoletta

642 | 643

0260.12L.3

Como

644 | 645

Pepita

646 | 647

Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 14 cm 50 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0260.3.G03

0260.31S.3 Hängeleuchte|hanging lamp 90 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 0260.3.G02

0260.12S.3 Deckenleuchte|ceiling lamp

0260.30S.3

14 cm 40 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 0260.3.G02

Zughängeleuchte adjust. hanging lamp

0260.30M.3 Zughängeleuchte|adjust. hanging lamp 40 – 110 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 0260.3.G03

0260.31M.3 Hängeleuchte|hanging lamp

633

Design by

634


Melodia

0260.12L.5 0260.61.3

Deckenleuchte|ceiling lamp

0260.85.3

Wandleuchte|wall lamp

14 cm 50 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0260.5.G03

Luster|chandelier

18 cm 29 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0260.3.G01

110 cm 65 cm 5 lp., E 14, 40 W Glas 0260.3.G01

0260.30S.5 Zughängeleuchte|adjust. hanging lamp 40 – 110 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 Glas 0260.5.G02

0260.71.3 0260.31S.3

Tischleuchte|table lamp

0260.12S.5

Hängeleuchte|hanging lamp

41 cm 18 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0260.3.G01

Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 40 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 0260.5.G02

0260.31M.5 Hängeleuchte|hanging lamp 90 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 0260.5.G03

0260.30M.3 Zughängeleuchte adjust. hanging lamp

635

Design by

636


Osiris

968.13.7 Deckenleuchte|ceiling lamp

0260.61.5

0260.85.5

Wandleuchte|wall lamp

Luster|chandelier

18 cm 29 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0260.5.G01

110 cm 65 cm 5 lp., E 14, 40 W Glas 0260.5.G01

20 cm 38 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 968.G03

0260.71.5 Tischleuchte|table lamp 41 cm 18 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0260.5.G01

968.12.7 Deckenleuchte|ceiling lamp 20 cm 30 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 968.G02

968.31.7 H채ngeleuchte|hanging lamp 25 cm 38 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 968.G03

637

Design by

638


Bogart 0258.15.3 Deckenleuchte|ceiling lamp 40 cm 70 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 0258.G01

0258.85.3 Luster|chandelier 90 cm 70 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 0258.G01

968.61.7 Wandleuchte|wall lamp 14 / 12 cm 26 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 968.G01

968.85.7

968.71.7

Luster|chandelier

Tischleuchte|table lamp

31 cm 59 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 968.G01

26 cm 28 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 968.G01

0258.61.3 Wandleuchte|wall lamp 40 / 10 cm 21 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 0258.G01

0258.71.3 Tischleuchte|table lamp 50 cm 15 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 0258.G01

639

Design by

640


Giro

N i c o l e t ta

236.15.7 Deckenleuchte|ceiling lamp 26 cm 59 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

0265.112.3 Deckenleuchte|ceiling lamp

236.17.7 Deckenleuchte|ceiling lamp

15 cm 70 cm 12 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0265.G01

26 cm 63 cm 7 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

0265.62.3 Wandleuchte|wall lamp 30 / 20 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0265.G01

0265.812.3

236.85.7 Luster|chandelier 26 cm 59 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

Luster|chandelier 70 – 110 cm 70 cm 12 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0265.G01

0265.71.3 Tischleuchte|table lamp 25 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0265.G01

641

Design by

642


Como

875.62 Wandleuchte|wall lamp 32 / 29 cm 17 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 874.G04

875.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 874.G02

236.61.7 Wandleuchte|wall lamp 20 / 12 cm 23 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

875.83 Luster|chandelier 22 cm 45 cm 3 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

236.87.7 Luster|chandelier

236.71.7 Tischleuchte|table lamp

26 cm 63 cm 7 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

36 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 236.G03

875.82 Balken|chandelier 85 – 125 cm 72 cm 3 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

643

Design by

644


P e p i ta

875.41

0009.61.7K

Bodenleuchte|floor lamp

Wandleuchte|wall lamp

150 cm 40 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

12 cm 26 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03

875.61 Wandleuchte|wall lamp 19 / 19 cm 22 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

0009.85.7K Deckenleuchte|ceiling lamp 25 cm 60 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03

875.85

Luster|chandelier

Luster|chandelier

70 – 100 cm

22 cm 55 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

875.31 Hängeleuchte|hanging lamp 35 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 874.G02

0009.70.7K Tischleuchte|table lamp 28 cm 25 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03

875.71 Tischleuchte|table lamp 50 cm 25 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 874.G01

645

Design by

646


0009.85.6K Deckenleuchte|ceiling lamp 25 cm 60 cm 5 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03 Luster|chandelier 70 – 100 cm

0009.84.6K Balken|chandelier 70 – 100 cm 85 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03

0009.42.6K Bodenleuchte|floor lamp 165 cm 55 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0009.G03

647

Design by

648


Abano Noblesse

L IFESTYLE WAND -, D ECKEN- UND S PIEGELLEUCHTEN LIFESTYLE WALL -, C EILING- AND P ICTURE LIGHTS

0222.12.Ag Deckenleuchte|ceiling lamp

Abano Noblesse

650 | 651

Abano

652 | 652

Bajonette

653 | 653

Pasquale Deluxe

654 | 655

Pasquale

656 | 657

Rubens

658 | 659

Midas

660 | 661

Murano

662 | 664

Montreal

665 | 665

Stella

666 | 668

Saturnia

669 | 669

Remus

670 | 671

Sirmione

672 | 672

Kapri

672 | 672

Taormina

673 | 673

Mignon

674 | 674

Pedro

674 | 674

Leonardo

675 | 675

Quadriga

676 |677

Louvre

678 | 678

Rewlon

679 | 679

Studio

680 | 680

Vela

681 | 681

40 / 40 cm 10 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G03

0222.11L.Ag Deckenleuchte|ceiling lamp 30 / 30 cm 10 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0222.G02

0222.63.Ag Wandleuchte|wall lamp 70 / 16 cm 8 cm 3 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G05

0222.61.Ag Wandleuchte|wall lamp

649

Design by

40 / 16 cm 8 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G04

0222.11S.Ag Deckenleuchte|ceiling lamp 17 / 17 cm 6 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0222.G01

650


Abano 269.11.1 Deckenleuchte|ceiling lamp

0222.12.Au Deckenleuchte|ceiling lamp

25 cm 11 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 269.G02

40 / 40 cm 10 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G03

269.13.1 Deckenleuchte|ceiling lamp 40 cm 13 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 269.G04

0222.11L.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 30 / 30 cm 10 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0222.G02

0222.63.Au

269.10.1

Wandleuchte|wall lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

70 / 16 cm 8 cm 3 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G05

20 cm 9 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 269.G01

0222.61.Au Wandleuchte|wall lamp 40 / 16 cm 8 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0222.G04

269.12.1 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 12 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 269.G03

0222.11S.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 17 / 17 cm 6 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0222.G01

651

Design by

652


Bajonette

Pa s q u a l e D e l u x e 0227.13.5.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp 17 / 17 cm 4 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G04

300.13.10 Deckenleuchte|ceiling lamp 17 / 17 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 300.G01

300.18.10 Deckenleuchte|ceiling lamp 40 / 40 cm 7 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 300.G08

0227.14.5.SsT Deckenleuchte|ceiling lamp 23 / 23 cm 4 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G05

300.10.10 Deckenleuchte|ceiling lamp 17 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 300.G01

300.17.10 Deckenleuchte|ceiling lamp

0227.18.5.SsT

30 / 30 cm 7 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 300.G07

Deckenleuchte|ceiling lamp 40 / 40 cm 6 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Glas 138.G09

300.14.10 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 / 23 cm 7 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 300.G04

653

0227.5.K01.SsT verchromt

Design by

654


Pa s q u a l e 0227.13.3.SsT

138.16.6

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

17 / 17 cm 4 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G04

40 cm 4,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W nickel geb端rstet Glas 138.G07

138.16.7 gold matt

138.15.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 4,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78mm, 100 W Glas 138.G06

0227.14.3.SsT

138.15.7 gold matt

Deckenleuchte|ceiling lamp 23 / 23 cm 4 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G05

0227.18.3.SsT

138.12.6

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

40 / 40 cm 6 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W Glas 138.G09

23 cm 3 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G03

138.12.7 gold matt

138.10.7 gold matt

138.10.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 16 cm 3 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G01

0227.3.K01.SsT 24 K vergoldet

655

Design by

656


Rubens 138.18.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 40 / 40 cm 4,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W nickel geb端rstet Glas 138.G09

0244.14.Ag Deckenleuchte|ceiling lamp 57 / 57 cm 7 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G03

138.18.7

0244.12M.Ag

gold matt

Deckenleuchte|ceiling lamp 47 / 47 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G02

138.13.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 16,5 / 16,5 cm 3 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G04

138.17.7 gold matt

0244.12S.Ag

138.14.6

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp 23 / 23 cm 3 cm 1 lp., HV-Halogen G9, 40 W Glas 138.G05

37 / 37 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G01

138.14.7 gold matt

138.17.6

138.13.7

Deckenleuchte|ceiling lamp

gold matt

30 / 30 cm 4,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W Glas 138.G08

657

Design by

658


M idas

0120.16.5.Ag Deckenleuchte|ceiling lamp 13 cm 63 cm 6 lp., E 27, 40 W

0244.14.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 57 / 57 cm 7 cm 4 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G03

0244.12M.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 47 / 47 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G02

0120.61M.5.Ag Wandleuchte|wall lamp 56 / 6 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

0244.12S.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 37 / 37 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0244.G01

0120.61S.5.Ag Wandleuchte|wall lamp

0120.13.5.Ag

45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 53 cm 3 lp., E 27, 60 W

659

Design by

660


Murano

0120.16.3.Au

320.13.T

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

13 cm 63 cm 6 lp., E 27, 40 W

18 cm 52 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 320.G02.T

320.60.T Wandleuchte|wall lamp 45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

0120.61S.3.Au Wandleuchte|wall lamp 45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

320.61.T Wandleuchte|wall lamp 56 / 6 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

320.12.T Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 320.G01.T

0120.61M.3.Au Wandleuchte|wall lamp

320.62.T

56 / 6 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

Wandleuchte|wall lamp 76 / 7 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

0120.13.3.Au Deckenleuchte|ceiling lamp 11 cm 53 cm 3 lp., E 27, 60 W

661

Design by

662


Murano

320.13.A

320.13.E

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

18 cm 52 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 320.G02.A

18 cm 52 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 320.G02.E

320.60.A

320.60.E

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

320.61.A

320.61.E

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

56 / 6 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

56 / 6 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

320.12.A 320.12.E

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

14 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 320.G01.A

320.62.A

14 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 320.G01.E

320.62.E

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

76 / 7 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

76 / 7 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

663

Design by

664


Montreal

Stella

689.11 Deckenleuchte|ceiling lamp 39 / 39 cm 8 cm 4 lp., E 27, 60 W Glas 689.G02 Stab kl. 689.G10 Stab gr. 689.G11

0 1 1 9 . 1 3 . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 50 cm 15 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 0119.5.G04

689.61 Wandleuchte|wall lamp 47 / 13 cm 9 cm 2 lp., E 14, 60 W Stab kl. 689.G10 Stab mittel 689.G13 Stab gr. 689.G14

0 1 1 9 . 1 2 M . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 40 cm 11 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 0119.5.G03

0 1 1 9 . 6 1 . 5 . Ko T Wandleuchte|wall lamp 30 / 7 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W Glas 0119.5.G01

689.10 Deckenleuchte|ceiling lamp

689.60

31 / 31 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 689.G01 Stab kl. 689.G06 Stab gr. 689.G08

Wandleuchte|wall lamp 27 / 13 cm 9 cm 2 lp., E 14, 60 W Stab kl. 689.G03 Stab mittel 689.G06 Stab gr. 689.G09

665

Design by

0 1 1 9 . 1 2 S . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 9,5 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0119.5.G02

666


Stella

0 1 1 9 . 1 3 . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 50 cm 15 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 0119.3.G04

0 1 1 9 . 1 2 M . 3 . Ko T

0 1 1 9 . 5 3 . 3 . Ko T

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

40 cm 11 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 0119.3.G03

50 cm 30 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 0119.3.G04

0 1 1 9 . 5 2 . 5 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 40 cm 26 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 0119.5.G03

0 1 1 9 . 6 1 . 3 . Ko T Wandleuchte|wall lamp 30 / 7 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W Glas 0119.3.G01

0 1 1 9 . 6 1 . 3 . Ko T Wandleuchte|wall lamp 30 / 7 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W Glas 0119.3.G01

0 1 1 9 . 1 2 S . 3 . Ko T Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 9,5 cm 2 lp., E 14, 60 W Glas 0119.3.G02

667

Design by

668


S at u r n i a

Remus 678.11 gold geb端rstet

680.11 Deckenleuchte|ceiling lamp

054.13.3

24 cm 15 cm 1 lp., E 27, 60 W altmessing geb. Glas 678.G02

Deckenleuchte|ceiling lamp 50 cm 13 cm 3 lp., E 27, 60 W gold Glas 054.G06

678.10 gold geb端rstet

054.13.6 nickel matt

680.10 Decken-/Wandleuchte|ceiling/wall lamp

054.12.3

20 cm 12 cm 1 lp., E 27, 60 W altmessing geb. Glas 678.G01

40 cm 13 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 054.G05

054.12.6 nickel matt

054.11.3 679.11

30 cm 13 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 054.G04

chrom geb端rstet

054.11.6 nickel matt

679.10 chrom geb端rstet

669

Design by

670


Sirmione & Kapri *

**

054.13.5 Deckenleuchte|ceiling lamp 50 cm 13 cm 3 lp., E 27, 60 W chrom Glas 054.G06

054.12.5 40 cm 13 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 054.G05

A1510.62

*

A1510.68

**

A1510.61

*

A1510.67

**

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

65 cm 6,5 cm 4 lp., E 14, 40 W Glas A1509.G05

65 cm 6,5 cm 4 lp., E 14, 40 W Glas A1509.G08

35 cm 6,5 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas A1509.G04

35 cm 6,5 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas A1509.G07

220.61.5

054.11.5

chrom

30 cm 13 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 054.G04

220.61.7 Wandleuchte|wall lamp 28 / 14 cm 6 cm 1 lp., E 14, 60 W gold matt Glas 220.G01

220.61.6 nickel matt

671

Design by

672


Ta o r m i n a

Mignon & Pedro 049.62.7

049.61.7

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

153.64.6

50 / 13 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W gold matt Glas 049.G01

25 / 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W gold matt Glas 049.G01

Wandleuchte|wall lamp

*

54 cm 9 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W, Dimmer nickel matt / chrom Glas 153.G01

153.64.7

*

Wandleuchte|wall lamp 54 cm 9 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W, Dimmer gold matt / gold Glas 153.G01

049.61.6 nickel matt

049.62.6 nickel matt

049.61.3 gold

049.62.3 gold

153.62.6

153.62.7

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

28 cm 9 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W, Schalter nickel matt / chrom Glas 153.G01

28 cm 9 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W, Schalter gold matt / gold Glas 153.G01

870.60

870.61

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

29 / 6 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W nickel matt / chrom Glas 870.G01

29 / 6 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W gold matt / gold Glas 870.G01

049.61.5 chrom

049.62.5 chrom

*

673

Design by

674


Leonardo

Quadriga

242.64.3

242.64.6

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

60 cm 23 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W gold poliert

60 cm 23 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W nickel matt

326.61.5/54

326.61.3/54

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

125 cm 23 cm 1 lp., incl. T 5, 54 W chrom

125 cm 23 cm 1 lp., incl. T 5, 54 W 24 Karat vergoldet

326.61.5/39

326.61.3/39

94 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 39 W

94 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 39 W

326.61.5/24

326.61.3/24

64 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 24 W

64 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 24 W

242.62.3 Wandleuchte|wall lamp

242.62.6 Wandleuchte|wall lamp 40 cm 23 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W nickel matt

675

Design by

676


Louvre 237.64 Wandleuchte 35 cm 20 cm 2 lp., incl. E 14, 25 W messing Gl端hbirne 237.G01

237.68 326.61.4/54

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

70 cm 20 cm 4 lp., incl. E 14, 25 W messing Gl端hbirne 237.G01

125 cm 23 cm 1 lp., incl. T 5, 54 W altmessing

237.63 chrom

237.62 nickel matt

326.61.4/39 94 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 39 W

237.69

237.65

altmessing

altmessing

326.61.4/24 64 cm 22 cm 1 lp., incl. T 5, 24 W

237.61 nickel matt

677

Design by

678


Rewlon

Studio 930.61.5 Wandleuchte|wall lamp 80 cm 1 lp., E 27, 60 W chrom

430.60 Wandleuchte|wall lamp 19 cm 33 cm 1 lp., E 14, 25 W messing

930.61.6 Wandleuchte|wall lamp 80 cm 1 lp., E 27, 60 W nickel matt

842.60 Spiegel|mirror 19 cm 35,5 cm chrom

930.61.1 Wandleuchte|wall lamp 80 cm 1 lp., E 27, 60 W weiĂ&#x;

430.61 Wandleuchte|wall lamp 19 cm 33 cm 1 lp., E 14, 25 W chrom

679

Design by

680


Ve l a 0046.14.6 Deckenleuchte|ceiling lamp 18 cm 27 / 27 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

0046.61.6 Wandleuchte|wall lamp 10 / 10 cm 18 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

0046.26.6 System|system 143 cm 18 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

0046.62.6 Wandleuchte|wall lamp 42 / 7 cm 18 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

0046.71.6 Tischleuchte|table lamp 35 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

0046.63.6 Wandleuchte|wall lamp 52 / 7 cm 18 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0046.G01

681

Design by

682


Elegance 219.60.1 Wandleuchte|wall lamp 45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W Bisquitte Keramik

L IFESTYLE K ERAMIK LIFESTYLE C ERAMIC Elegance

684 | 684

Delon

685 | 685

Casablanca

686 | 686

219.60.5 Wandleuchte|wall lamp 45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W feuer-versilbert

219.61.1 Wandleuchte|wall lamp

Casablanca Nova

687 | 687

Cason Nova

687 | 687

60 / 6 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W Bisquitte Keramik

219.60.3 Wandleuchte|wall lamp

683

Cardin

688 | 688

Elegance

688 | 688

Bisquitte Keranik

689 | 689

Rillo

690 | 690

Rokoko

691 | 691

Design by

45 / 5 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W feuer-vergoldet

219.62.1 Wandleuchte|wall lamp 80 / 7 cm 18 cm 2 lp., incl. 2 x HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W Bisquitte Keramik

684


Delon

Casablanca

218.62 Wandleuchte|wall lamp 30 / 12 cm 8 cm 1 lp., E 27, 60 W

0223.61S.W Wandleuchte|wall lamp 18 / 17 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

0223.63.W Wandleuchte|wall lamp 60 / 17 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

219.64.1 Wandleuchte|wall lamp 42 / 5 cm 11 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78mm, 150 W

0223.61M.W Wandleuchte|wall lamp

219.63.1 Wandleuchte|wall lamp

18 / 17 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

0223.62.W Wandleuchte|wall lamp

27 / 7 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78mm, 150 W

35 / 17 cm 9 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 75 W

685

Design by

686


C a s a b l a n c a N o va & C a s o n N o va

Cardin & Elegance

0011.64 Wandleuchte|wall lamp 21 / 7 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78mm, 60 W

0011.61 Wandleuchte|wall lamp 40 / 10 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

0012.65 Wandleuchte|wall lamp 25 / 10 cm 5,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0089.61.1 Wandleuchte|wall lamp

588.66 Wandleuchte|wall lamp 23 / 11 cm 11 cm 1 lp., E 27, 75 W

0011.60 Wandleuchte|wall lamp 24 / 10 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

0089.61.5 0012.64

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp 16 / 9 cm 5,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0011.66 Wandleuchte|wall lamp 41 / 13,5 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0011.65

0089.61.3

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

26 / 13,5 cm 7 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

35 / 17 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

687

Design by

688


Bisquitte Keramik

Rillo

588.64 Wandleuchte|wall lamp

588.65

21 / 9 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte|wall lamp 40 / 10 cm 15 cm 1 lp., E 27, 60 W

0115.62.W Wandleuchte|wall lamp 75 / 6 cm 11 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 200 W

0115.62.AL Wandleuchte|wall lamp

0115.61L.W 588.62 588.63

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

35 / 12 cm 16 cm 1 lp., E 27, 60 W

35 / 12 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

Wandleuchte|wall lamp 55 / 6 cm 11 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 200 W

0115.61L.AL Wandleuchte|wall lamp

0115.61M.W Wandleuchte|wall lamp 40 / 6 cm 11 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

0115.61M.AL Wandleuchte|wall lamp

0115.61S.W 588.60

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

30 / 6 cm 11 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

35 / 10 cm 16 cm 1 lp., E 27, 60 W

588.61 Wandleuchte|wall lamp 35 / 10 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 150 W

689

Design by

690

0115.61S.AL Wandleuchte|wall lamp


Rokoko

L IFESTYLE T ISCHLEUCHTEN LIFESTYLE TABLE L AMPS

0008.61.5

0008.60.5

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

0008.60.1 Wandleuchte|wall lamp

0008.60.3 Wandleuchte|wall lamp 34 / 20 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 200 W

0008.61.1 Wandleuchte|wall lamp

0008.61.3 Wandleuchte|wall lamp 31,5 / 15 cm 13 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 200 W

691

Design by

692

Nisi

693 | 693

Giardino CraclĂŠ

694 | 694

Giardino Lemone

695 | 695

Dauphin

696 | 696

Giardino Panse

697 | 697


Nisi

Giardino Craclé

0014.73.3 Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S01

0096.70.3 Tischleuchte|table lamp 56 cm 35 cm 1 lp., E 27, 100 W weiß Schirm 0096.S03

0014.75.3 Tischleuchte|table lamp 68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S03

0014.74.3 Tischleuchte|table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S02

0096.70.1

0096.70.2

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

rot Schirm 0096.S01

schwarz Schirm 0096.S02

693

Design by

694


Giardino Lemone

Dauphin

0014.70 Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S01

0014.72 Tischleuchte|table lamp 68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S03

780.71 Tischleuchte|table lamp 75 cm 50 cm 1 lp., E 27, 75 W weiß, Marmor 780.Schirm.5

0014.71 Tischleuchte|table lamp 57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S02

780.70 Tischleuchte|table lamp 53 cm 35 cm 1 lp., E 27, 60 W weiß, Marmor 780.Schirm

695

Design by

696


G i a r d i n o Pa n s e

D e k o r at i v e Ti s c h l e u c h t e n

0014.73 Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S01

0014.75 Tischleuchte|table lamp

0014.74 Tischleuchte|table lamp

68 cm 50 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S03

Classico

Seite 472

Classico

Seite 473

Rondo

Seite 474

Amphore

Seite 475

Hexagon, Monumento

Seite 476

Monumento

Seite 477

Terracotta

Seite 478

Terracotta

Seite 479

Damasco

Seite 480

57 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 0014.S02

siehe auch|see also

697

Design by

– EDITION N _o 90 / I – Seite|page 470-481

698


LIFESTYLE C ONTRACT Newton

701 | 703

Vienna Rose

704 | 706

Nelson

707 | 709

Bounty

710 | 710

Valerie

711 | 714

Buckingham

715 | 717

San Daniele

718 | 719

Stradivari

720 | 721

Hilton

722 | 724

Astoria

725 | 725

Malmรถ

726 | 726

Marriott

727 | 727

Harvard

728 | 728

Tiffany - Lady Butterfly

729 | 729

Tiffany - Lady Caramel

730 | 731

Tiffany - Lady Green

730 | 731

Tiffany - Lady Poppy

732 | 733

Lady Leone

734 | 735

Carlsbad Plaza

Serie Nelson

699

Design by

700


N ewton

N ewton

206.83+6+2 Luster|chandelier 73 cm 102 cm 11 lp., E 27, 60 W Glas klein 206.G01 Glas groĂ&#x; 206.G03

206.12S Deckenleuchte|ceiling lamp 22 cm 32 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 206.G02

206.12L Deckenleuchte|ceiling lamp 28 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 206.G03

206.13 Deckenleuchte|ceiling lamp

206.60 Wandleuchte|wall lamp

53 cm 53 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 206.G04

42 / 7 cm 18 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 206.G05

701

Design by

702


Vienna Rose 204.61 206.61

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

22 / 17 cm 24 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 204.G03

25 / 17 cm 24 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 206.G01

206.86+2 Luster|chandelier 62 cm 67 cm 6+2 lp., E 27, 60 W Glas klein 206.G01 Glas groß 206.G02

204.32 Hängeleuchte|hanging lamp 56 cm 38 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G01

204.72 Tischleuchte|table lamp 53 cm 33 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G02

206.71 Tischleuchte|table lamp 70 cm 42 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 206.S01

204.41 Bodenleuchte|floor lamp 184 cm 38 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 204.G01

206.43 Bodenleuchte|floor lamp 150 cm 42 cm 3 lp., E 14, 60 W Schirm 206.S01

703

Design by

704


Vienna Rose

204.62 Wandleuchte|wall lamp 37 / 22 cm 22 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G03

204.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 14 cm 33 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G02

204.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 37 cm 38 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G01

204.71

204.11

Tischleuchte|table lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

44 cm 28 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 204.G03

204.86+2 Luster|chandelier

13 cm 33 / 33 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 204.G04

52 cm 71 cm 8 lp., E 27, 60 W Glas klein 204.G03 Glas groĂ&#x; 204.G02

705

Design by

706


Nelson

Nelson 211.810+4 Luster|chandelier 65 cm 124 cm 10 lp., E 14, 40 W + 4 lp., E 27, 60 W Glas klein 211.G01 Glas groß 211.G05

211.14 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 60 cm 4 lp., E 14, 40 W Glas 211.G05

211.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 21 cm 42 cm 3 lp., E 14, 40 W Glas 211.G03

211.83 Hänge-/ Deckenleuchte|hanging /ceiling lamp 53 cm 42 cm 3 lp., E 14, 40 W Glas 211.G03

707

Design by

708


Bounty 215.12 Deckenleuchte|ceiling lamp

215.83

28 cm 37,5 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 215.G04

Luster|chandelier 56 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 215.G06 Kettenlänge 150 cm

211.86+3

215.61

Luster|chandelier

Wandleuchte|wall lamp

55 cm 92 cm 6 lp., E 14, 40 W + 3 lp., E 27, 60 W Glas klein 211.G01 Glas groß 211.G03

32,5 / 21,5 cm 16,5 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 215.G02

215.62 Wandleuchte|wall lamp 32 / 16,5 cm 14 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 215.G03

211.71 Tischleuchte|table lamp 70 cm 50 / 30 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 211.S01

215.86+3 Luster|chandelier 84 cm 94 cm 9 lp., E 27, 60 W Glas klein 215.G01 Glas groß 215.G05 Kettenlänge 150 cm

709

Design by

710


Valerie

Valerie

960.62 Wandleuchte|wall lamp 27 / 25 cm 20 cm 2 lp., E 14, 40 W

960.88 Luster|chandelier 43 cm 60 cm 8 lp., E 14, 40 W

960.61 Wandleuchte|wall lamp 25 / 10 cm 20 cm 1 lp., E 14, 40 W

960.88+4

960.71

Luster|chandelier

Tischleuchte|table lamp

52 cm 60 cm 12 lp., E 14, 40 W

960.816+8

38 cm 25 cm 1 lp., E 14, 40 W

Luster|chandelier 77 cm 110 cm 16+8 lp., E 14, 40 W

711

Design by

712


Va l e r i e - I n d e x Lu s t e r chandelier

960.812+12+6

960.816+8

30 lp., E 14, 40 W

24 lp., E 14, 40 W

95 cm

77 cm

95 cm

110 cm

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

Wandleuchte wall lamp

Tischleuchte table lamp

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

960.810+5

960.88+4

15 lp., E 14, 40 W

12 lp., E 14, 40 W

55 cm

52 cm

74 cm

60 cm

960.88

960.85

8 lp., E 14, 40 W

5 lp., E 14, 40 W

43 cm

43 cm

60cm

58 cm

960.62

960.61

2 lp., E 14, 40 W

1 lp., E 14, 40 W

25 cm

25 cm

27 cm

10 cm

20 cm

20 cm

960.71 1 lp., E 14, 40 W 38 cm 25 cm

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Kristallglas

960.812+12+6 Luster|chandelier 95 cm 95 cm 12+12+6 lp., E 14, 40 W

siehe auch|see also

Re i n i g u n g cleaning

– EDITION N _o 90 / I – Seite|page 516

844.Cleaner

844.Cleaner-Set

Brillant Kristallreiniger

Verkaufsdisplay

Sprühflasche

inkl. 12 Brillant Kristallreiniger

713

Design by

714


Buckingham

Buckingham

0144.62 Wandleuchte|wall lamp 35 / 22 cm 16 cm 2 lp., E 14, 60 W

0144.83 Luster|chandelier 50 cm 30 cm 3 lp., E 14, 60 W

0144.86+6+3 Luster|chandelier

0144.86

83 cm 110 cm 15 lp., E 14, 60 W

715

Luster|chandelier 73 cm 54 cm 6 lp., E 14, 60 W

Design by

716


San Daniele

0141.62 Wandleuchte|wall lamp

0144.33 H채ngeleuchte|hanging lamp 60 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0144.G02

21 / 27 cm 11 cm 1 lp., E 14, 60 W

0141.S01 * Schir m|shade

0144.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 48 cm 42 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 0144.G01

0141.85+1 Luster|chandelier 190 cm 45 cm 5 lp., E 14, 40 W+ 1 lp., E 27, 75 W Schirm 0141.S02

0141.33 H채ngeleuchte|hanging lamp 155 cm 33 cm 3 lp., E 14, 40 W

0144.86+3 Luster|chandelier 64 cm 85 cm 9 lp., E 14, 60 W

* Luster auch mit Schirmen aus Naturleinen lieferbar|Chandelier also available with white linen-shades

717

Design by

718


S t r a d i va r i 0149.70 Tischleuchte|table lamp

0141.61

85 cm 50 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 15 W Schirm 0149.S01

Wandleuchte|wall lamp 28 / 18 cm 10 cm 1 lp., E 14, 60 W

0141.86+2 Luster|chandelier

0149.74

67 cm 92 / 46 cm 6 lp., E 14, 60 W 2 lp., E 27, 75 W

Tischleuchte|table lamp 81 cm 50 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 15 W Schirm 0149.S03

0141.71 0149.78

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

50 cm 33 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0141.S04

719

0141.72

0141.70

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

ohne Abb. 60 cm 40 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0141.S05

ohne Abb. 40 cm 25 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0141.S03

Design by

65 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W oder|or 1 lp., E 27, 15 W

720


H i lt o n 264.41.4 Bodenleuchte|floor lamp 156 cm 45 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S03

0149.71 Tischleuchte|table lamp 90 cm 48 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 15 W Schirm 0149.S02

264.61.4 Wandleuchte|wall lamp 24 / 20 cm 20 – 36 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 264.S01

0149.75 Tischleuchte|table lamp

0149.76 Tischleuchte|table lamp

40 cm 27 cm 1 lp., E 27, 40 W

264.70.4

32 cm 27 cm 1 lp., E 27, 40 W

Tischleuchte|table lamp 52 cm 33 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

264.71.4 Tischleuchte|table lamp 56 cm 33 – 50 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

721

Design by

722


H i lt o n 264.61.6 Wandleuchte|wall lamp 24 / 20 cm 20 – 36 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 264.S01

264.61.7 Wandleuchte|wall lamp 24 / 20 cm 20 – 36 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 264.S01

264.41.7 Bodenleuchte|floor lamp 156 cm 45 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S03

264.41.6 Bodenleuchte|floor lamp 156 cm 45 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S03

264.71.6 Tischleuchte|table lamp 56 cm 33 – 50 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

264.71.7 Tischleuchte|table lamp 56 cm 33 – 50 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

264.70.6 Tischleuchte|table lamp 52 cm 33 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

264.70.7 Tischleuchte|table lamp 52 cm 33 1 lp., E 27, 60 W Schirm 264.S02

723

Design by

724


Astoria

Malmö 0203.61.6 Wandleuchte|wall lamp 30 – 45 cm 39 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0203.S01, Ø 30 cm

0051.41.6 Bodenleuchte|floor lamp 148 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0051.G02

0203.41.6 * Bodenleuchte|floor lamp 142 – 154 cm 71 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0203.S03, Ø 38 cm

0051.31.6 Hängeleuchte|hanging lamp 22 cm 35 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0051.G03

0051.71.6 * Tischleuchte|table lamp

0203.71.6 *

50 cm 24 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0051.G01

Tischleuchte|table lamp 62 – 75 cm 60 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0203.S02, Ø 33 cm

*

*

725

Design by

726


Marriott

H a r va r d

0266.41.5 0266.61.5

Bodenleuchte|floor lamp

Wandleuchte|wall lamp

81 – 138 cm 35 – 56 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0266.G01

14 cm 35 – 56 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0266.G01

022.41.7 Bodenleuchte|floor lamp

022.71.7 Tischleuchte|table lamp

125 – 160 cm 26 cm 1 lp., incl. NV-Halogen 50 W gold matt

65 cm 30 – 50 cm 1 lp., incl. NV-Halogen 50 W gold matt

0266.71.5

022.71.6

022.41.6

nickel matt

nickel matt

Tischleuchte|table lamp 40 – 50 cm 35 – 58 cm 52 cm 1lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W Glas 0266.G01

727

Design by

728


Ti f f a n y – L a d y B u t t e r f ly

Ti f f a n y - L a d y C a r a m e l , L a d y G r e e n

350.43.C Bodenleuchte|floor lamp 150 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S04C Lady Caramel

350.33.G

350.43.G

Hängeleuchte|hanging lamp

Bodenleuchte|floor lamp

140 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S04G Lady Green

150 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S04G Lady Green

347.62 Wandleuchte|wall lamp 26 / 15 cm 14 cm 2 lp., E 14, 40 W Schirm 347.S01

347.12 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 40 cm 2 lp., 60 W Glas 347.S04

347.32 Hängeleuchte|hanging lamp 94 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 347.S03

347.33 Hängeleuchte|hanging lamp 125 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 347.S05

347.71 Tischleuchte|table lamp 43 cm 26 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 347.S02

729

350.71.C

Design by

Tischleuchte|table lamp

350.71.G

43 cm 26 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 350.S05C Lady Caramel

Tischleuchte|table lamp

730

43 cm 26 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 350.S05G Lady Green


Ti f f a n y - L a d y P o p p y 0170.71

Hängeleuchte| hanging lamp

Tischleuchte|table lamp 37 cm 20 cm 1 lp., E 14, 40 W Schirm 0170.S01

100 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W Schirm 0170.S06

350.33.C Hängeleuchte|hanging lamp 140 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S04C Lady Caramel

0170.30

350.31.G

350.32.G

Schirm 350.S01G Lady Green

Hängeleuchte| hanging lamp 140 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S02G Lady Green

350.32.C Hängeleuchte| hanging lamp ohne Abb. Schirm 350.S02C Lady Caramel

350.31.C Hängeleuchte|hanging lamp 140 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 350.S01C Lady Caramel

350.72.G

350.72.C

Tischleuchte|table lamp

Schirm 350.S02C Lady Caramel

60 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Schirm 350.S02G Lady Green

731

Design by

350.12.G

350.12.C

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

30 cm 38 cm 2 lp., E 27 60 W Schirm 350.S03G

30 cm 38 cm 2 lp., E 27 60 W Schirm 350.S03C

0170.12M

0170.12S

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

20 cm 40 cm 2 lp., E 27 60 W Schirm 0170.S08

20 cm 30 cm 2 lp., E 14, 40 W Schirm 0170.S07

732


Lady L eone

0092.61 Wandleuchte|wall lamp 37 cm 17 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 0092.G05

0170.31 H채ngeleuchte|hanging lamp 140 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0170.S02

0170.32 H채ngeleuchte|hanging lamp 140 cm 40 cm 2 lp., E 27, 60 W Schirm 0170.S03

0092.62 Wandleuchte|wall lamp 25 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W Glas 0092.G01

0170.33 H채ngeleuchte|hanging lamp 140 cm 48 cm 3 lp., E 27, 60 W Schirm 0170.S04

0170.72 Tischleuchte|table lamp 43 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Schirm 0170.S05

733

Design by

0092.13 Wandleuchte|wall lamp 37 cm 12 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 0092.G02

734


0092.30 H채ngeleuchte|hanging lamp 115 cm 55 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0092.G06

0092.16 Deckenleuchte|ceiling lamp 12 cm 55 cm 5 lp., E 27, 60 W Glas 0092.G04

0092.14 Wandleuchte|wall lamp 42 cm 13 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 0092.G03

735

Design by

736


To m m a s o

L ANDHAUS C OUNTRY S TYLE Tommaso

738 | 739

Novella

740 | 741

Simonetta

742 | 742

Rossana

743 | 743

Tintoretto

744 | 745

Veronese

746 | 747

Luster|chandelier

Trani

748 | 750

51 cm 65 cm 5 lp., E 14, 40 W

Ohio

751 | 751

Windsor

752 | 753

Ballestra

754 | 755

Sophie

756 | 757

Luster|chandelier

Sam

758 | 759

65 cm 86 cm 8 lp., E 14, 40 W

Nonna

760 | 769

0 2 4 2 . 8 5 . S G . Ko

0 2 4 2 . 8 4 + 4 . S G . Ko

737

Design by

738


Novella 0 2 4 2 . 6 2 . S G . Ko Wandleuchte|wall lamp 45 / 30 cm 20 cm 2 lp., E 14, 40 W

0 2 4 1 . 6 1 . D A . Ko Wandleuchte|wall lamp 36 / 13 cm 21 cm 1 lp., E 14, 60 W

0 2 4 1 . 8 5 . D A . Ko Luster|chandelier 115 cm 73 cm 5 lp., E 14, 60 W

0 2 4 2 . 8 6 + 6 . S G . Ko Luster|chandelier 80 cm 120 cm 12 lp., E 14, 40 W

0 2 4 1 . 8 8 . D A . Ko Luster|chandelier 119 cm 85 cm 8 lp., E 14, 60 W

739

Design by

740


S i m o n e t ta

0 2 4 1 . 6 2 . D A . Ko Wandleuchte|wall lamp 38 / 30 cm 15 cm 2 lp., E 14, 60 W

0026.85.DA.A Luster|chandelier 44 cm 76 cm 5 lp., E 14, 40 W Glas 0026.G01

0026.81.DA.A H채ngeleuchte|hanging lamp 31 cm 29,5 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 0026.G03

0026.61.DA.A Wandleuchte|wall lamp 17 cm 26 cm 25 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0026.G01

0 2 4 1 . 8 1 2 . D A . Ko Luster|chandelier

0026.82.DA.A

130 cm 107 cm 12 lp., E 14, 60 W

Balken|chandelier 85 / 44 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 0026.G02

0026.71.DA.A Tischleuchte|table lamp 38 cm 20 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 0026.G01

741

Design by

742


Rossana

Ti n t o r e t t o

318.812.T

0 2 3 5 . 8 5 . D A . Ko T

Luster|chandelier

Luster|chandelier

200 / 160 cm 12 lp., E 14, 60 W

110 cm 55 cm 5 lp., E 14, 40 W

0 2 3 5 . 6 1 . D A . Ko T Wandleuchte|wall lamp 30 / 23 cm 19 cm 1 lp., E 14, 40 W

0 2 3 5 . 8 8 . D A - Ko T Luster|chandelier 110 cm 80 cm 8 lp., E 14, 40 W

743

Design by

318.63.T

318.44.T

Wandleuchte|wall lamp

Bodenleuchte|floor lamp

130 / 39 cm 18 cm 3 lp., E 14, 60 W

172 cm 45 cm 4 lp., E 14, 60 W

744


Ve r o n e s e

233.85 Luster|chandelier 52 cm 60 cm 5 lp., E 14, 60 W

318.62.T Wandleuchte|wall lamp 51 / 28 cm 14 cm 2 lp., E 14, 60 W

318.13.T Deckenleuchte|ceiling lamp 32 cm 45 cm 3 lp., E 14, 60 W

233.61 Wandleuchte|wall lamp 40 cm 21 cm 1 lp., E 14, 60 W

233.88 Luster|chandelier 57 cm 80 cm 8 lp., E 14, 60 W

318.83.T Luster|chandelier

318.86.T

35 cm 45 cm 3 lp., E 14, 60 W

Luster|chandelier 200 cm 105 cm 6 lp., E 14, 60 W

745

Design by

746


Tr a n i

233.60 Wandleuchte|wall lamp 60 cm 21 cm 1 lp., E 14, 60 W

253.82.7 Balken|chandelier 90 / 35 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 253.G02

233.812 Luster|chandelier

253.83.7

200 cm 105 cm 12 lp., E 14, 60 W

Balken|chandelier 110 / 40 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 253.G02

747

Design by

748


Tr a n i 253.31.7 H채ngeleuchte|hanging lamp 35 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 253.G03

253.41.7 253.12.7P

Bodenleuchte|floor lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

184 cm 40 cm 1 lp., E 27, 150 W Glas 253.G03

15 cm 48 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 253.G05

253.11.7 Deckenleuchte|ceiling lamp 35 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 253.G03

253.61.7 Wandleuchte|wall lamp 25 / 18 cm 29 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 253.G01

253.85.7 Luster|chandelier 38 cm 70 cm 5 lp., E 14, 40 W Glas 253.G01

253.71.7 Tischleuchte|table lamp 35 cm 27 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 253.G01

253.12.7G Deckenleuchte|ceiling lamp 17 cm 55 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 253.G04

749

Design by

750


Ohio

Wi n d s o r 245.61.4

298.11

Wandleuchte|wall lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

21 / 20 cm 32 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 245.G01

17 cm 40 cm 3 lp., E 27, 60 W 24 Karat vergoldet Glas 298.G06

245.12.4

298.12

Deckenleuchte|ceiling lamp

Deckenleuchte|ceiling lamp

23 cm 36 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 245.G02

15 cm 23 cm 2 lp., E 27, 60 W 24 Karat vergoldet Glas 298.G07

299.12 altmessing

299.13 altmessing

245.32.4 Zugh채ngeleuchte|hanging lamp 45 cm 45 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 245.G03

299.11 altmessing

245.85.4 Luster|chandelier 40 cm 70 cm 5 lp., E 27, 60 W Glas 245.G01

298.13 Deckenleuchte|ceiling lamp 19 cm 33 cm 2 lp., E 27, 60 W 24 Karat vergoldet Glas 298.G08

751

Design by

752


Ballestra

317.61.UG.A Wandleuchte|wall lamp 20 / 17 cm 26 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 317.G01

317.82.UG.A Balken|chandelier 90 / 35 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 317.G02

298.60 Wandleuchte|wall lamp 33 cm 24 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 298.G02

298.81 Luster|chandelier 33 cm 60 cm 3 lp., E 27, 60 W Glas 298.G02

298.70 Tischleuchte|table lamp 36 cm 26 cm 1 lp., E 27, 60 W Glas 298.G02

298.82 Luster|chandelier

317.83.UG.A

33 cm 70 cm 5 lp., E 27, 60 W Glas 298.G02

Balken|chandelier

317.70.UG.A Tischleuchte|table lamp 40 cm 30 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 317.G01

753

Design by

754

130 / 35 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 317.G02


Sophie

317.12.UG.A Deckenleuchte|ceiling lamp 15 cm 50 cm 2 lp., E 27, 60 W Glas 317.G04

317.41.UG.A Bodenleuchte|floor lamp 185 cm 40 cm 1 lp., E 27, 150 W Glas 317.G03

926.86 Luster|chandelier 55 cm 70 cm 5 lp., E 14, 60 W + 1 lp., incl. HV-Halogen GU 10, 50 W

317.81.UG.A H채ngeleuchte|hanging lamp 50 cm 40 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 317.G03

926.43 Bodenleuchte|floor lamp 165 cm 35 cm 3 lp., E 14, 60 W

317.85.UG.A

926.63 Wandleuchte|wall lamp

Luster|chandelier

100 / 40 cm 20 cm 3 lp., E 14, 60 W

40 cm 65 cm 5 lp., E 27, 60 W Glas 317.G01

755

Design by

756


Sam

303.13.2 Deckenleuchte|ceiling lamp

926.61 Wandleuchte|wall lamp

926.62

30 / 12 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte|wall lamp 30 / 28 cm 15 cm 2 lp., E 14, 60 W

30 cm 36 cm 3 lp., E 14, 40 W Glas 303.G03

303.83.2 Balken|chandelier 90 / 32 cm 3 lp., E 27, 100 W Glas 303.G02

303.31.2 H채ngeleuchte|hanging lamp 28 cm 36 cm 1 lp., E 27, 100 W Glas 303.G03

926.89 Luster|chandelier 55 cm 70 cm 8 lp., E 14, 60 W + 1 lp., incl. HV-Halogen GU 10, 50 W

757

Design by

758


Nonna 303.61.2 Wandleuchte|wall lamp 31 cm 21 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 303.G01

731.15.17 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 57 cm 5 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

303.42.2 Bodenleuchte|floor lamp 167 cm 36 cm 2 lp., 1 x E 27, 100 W 1 x E 14, 40 W Glas klein 303.G01 Glas groĂ&#x; 303.G03

303.85.2

731.83.17

Luster|chandelier

Luster|chandelier

32 cm 48 cm 5 lp., E 14, 40 W Glas 303.G01

30 cm 45 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

303.82.2 Balken|chandelier 72 / 31 cm 2 lp., E 27, 100 W Glas 303.G02

759

303.71.2

731.73.17

Tischleuchte|table lamp

Tischleuchte|table lamp

33 cm 16 cm 1 lp., E 14, 40 W Glas 303.G01

32 cm 20 cm 1 lp., E 14, 60 W Glas 731.G17

Design by

760


Nonna

731.13.17 Deckenleuchte|ceiling lamp 30 cm 45 cm 3 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.61.17 Wandleuchte|wall lamp 19 cm 27 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.32.18 Hängeleuchte|hanging lamp

731.30.17

25 cm 36 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G18

Hängeleuchte|hanging lamp

731.85.17 Luster|chandelier

22 cm 20 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

30 cm 57 cm 5 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.82.17 Balken|chandelier 22 cm 64 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.74.17 Tischleuchte|table lamp 50 – 54 cm 40 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

761

Design by

762


Nonna

731.10.25 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G25

731.80.25 Balken|chandelier 90 – 150 cm 90 – 125 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 731.G25

731.82.25 Balken|chandelier 24 cm 75 cm 2 lp., E 27, 75 W Glas 731.G25

731.31.25 Zughängeleuchte mit Gegengewicht|hanging lamp

731.41.25 Bodenleuchte|floor lamp 160 cm verstellbar 45 cm 1 lp., 1 x E 27, 75 W Glas 731.G25

26 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G25

731.11.25 Deckenleuchte|ceiling lamp 23 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G25

763

Design by

764


Nonna

731.10.17 Deckenleuchte|ceiling lamp 17 cm 20 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.62.17 Wandleuchte|wall lamp 22 cm 22 – 53 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

731.30.94

731.30.71

Hängeleuchte|hanging lamp

Hängeleuchte|hanging lamp

Glas 731.G94

Glas 731.G71

731.30.77 Hängeleuchte|hanging lamp Glas 731.G77

731.33.18

731.71.17

Zughängeleuchte mit Gegengewicht|hanging lamp

Tischleuchte|table lamp

731.30.26

43 cm 40 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G17

Hängeleuchte|hanging lamp

112 – 220 cm 36 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G18

765

Design by

26 cm 30 cm 1 lp., E 27, 75 W Glas 731.G26

766


Nonna- I ndex

Deckenleuchte ceiling lamp

Nonna- I ndex

731.74.+Glasnummer

Tischleuchte table lamp

731.15.+Glasnummer

731.13.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

5 lp., E 27, 75 W

3 lp., E 27, 75 W

1 lp., E 27, 75 W

30 cm

30 cm

50 – 54 cm

57 cm

45 cm

40 cm

731.11.+Glasnummer

731.10.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 2

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1/2

1 lp., E 27, 75 W

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

731. 85.+Glasnummer

731. 83.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

1 lp., E 27, 75 W

5 lp., E 27, 75 W

3 lp., E 27, 75 W

23 cm

23 cm

30 cm

30 cm

30 cm

20 / 30 cm

57 cm

45 cm

Luster chandelier

731.82.+Glasnummer

731.82.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1 / 2

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 2

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

1 lp., E 27, 75 W

2 lp., E 27, 75 W

2 lp., E 27, 75 W

17 cm

24 cm

22 cm

20 / 30 cm

75 cm

64 cm

731.10.+Glasnummer

Hängeleuchte hanging lamp

Bodenleuchte floor lamp

731.33.+Glasnummer

731.32.+Glasnummer

731.81.+Glasnummer

731.80.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 3

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 3

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 3

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 2

1 lp., E 27, 75 W 112 – 237 cm 36 cm

1 lp., E 27, 75 W 25 cm 36 cm

2 lp., E 27, 75 W 90 – 150 cm 90 – 125 cm

2 lp., E 27, 75 W 90 – 150 cm 90 – 125 cm

731.31.+Glasnummer

731.30.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 2

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1/2

1 lp., E 27, 75 W 112 – 237 cm 30 cm

1 lp., E 27, 75 W 25 cm 20 / 30 cm

731.41.+Glasnummer Bestückbar mit jedem Glas der Variante 2 1 lp., E 27, 75 W 160 cm 30 cm

Wandleuchte wall lamp

Tischleuchte table lamp

731.62.+Glasnummer

731.61.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

1 lp., E 27, 75 W 22 cm 22 – 53 cm

1 lp., E 27, 75 W 19 cm 27 cm

731.73.+Glasnummer

731.71.+Glasnummer

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

Bestückbar mit jedem Glas der Variante 1

1 lp., E 27, 75 W 32 cm 20 cm

1 lp., E 27, 75 W 43 cm 40 cm

767

Design by

Glasvariante 1 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 190/200 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27

731.G09

731.G17

731.G21

Kegel weiß 190 mm

Kuppel blau mit Rüschen 200 mm

Kuppel grün mit Rüschen 200 mm

731.G50

731.G53

731.G70

Kuppel grün 200 mm

Kegel weiß 200 mm

Kuppel rosa/grün mit Rüschen 200 mm

731.G76

731.G93

Kuppel Wildente 200 mm

Kuppel orange 200 mm

768


Glasvariante 2 Handbemalte kleine Gläser: Durchmesser 300 mm, kleiner Halsdurchmesser 55 mm/E 27

731.G10

731.G25

731.G26

Kegel weiß

Kuppel blau

Kuppel grün

300 mm

mit Rüschen 300 mm

mit Rüschen 300 mm

731.G51

731.G54

731.G71

Kuppel grün

Kegel weiß

Kuppel rosa/grün

300 mm

300 mm

mit Rüschen 300 mm

731.G77

731.G94

Kuppel

Kuppel orange

Wildente

300 mm

300 mm

Glasvariante 3 Handbemalte große Sondergläser: Durchmesser 360 mm, großer Halsdurchmesser 80 mm/E 27 für Spezialkaschierung der Serie 731.32/33 731.G11

731.G18

731.G22

Kegel weiß 360 mm

Kuppel blau mit Rüschen 360 mm

Kuppel grün mit Rüschen 360 mm

731.G52

731.G55

731.G72

Kuppel grün 360 mm

Kuppel weiß 360 mm

Kuppel rose/grün mit Rüschen 360 mm

731.G78

731.G95

Kuppel Wildente 360 mm

Kuppel orange 360 mm

769

Design by

770


We s t m i n s t e r 268.42.3 Bodenleuchte|floor lamp 160 – 230 cm 80 cm 2 lp., E 27, 100 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

AUSSENLEUCHTEN GARDEN LIGHTS Westminster

772 | 776

Cornwall

777 | 777

Mela

778 | 779

Meggi

780 | 781

Mela

781 | 781

268.40

Collection Garden Light

782 | 783

Bodenleuchte|floor lamp 130 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.31 Hängeleuchte|hanging lamp

268.60 Wandleuchte|wall lamp 63 / 25 cm 32 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

44 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.40.3 Bodenleuchte|floor lamp 130 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.70.3 Tischleuchte|table lamp 65 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

771

Design by

772


We s t m i n s t e r

268.42.4 Bodenleuchte|floor lamp 160 – 230 cm 80 cm 2 lp., E 27, 100 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W

268.60.3 Wandleuchte|wall lamp 63 / 25 cm 32 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.31.3 Hängeleuchte|hanging lamp

268.62.4

44 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Wandleuchte|wall lamp 69 / 25 cm 33 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.70.4

268.61.3 Wandleuchte|wall lamp

268.62.3

42 / 20 cm 24 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Wandleuchte|wall lamp 69 / 25 cm 33 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Tischleuchte|table lamp 65 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

268.70 Tischleuchte|table lamp 65 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

773

Design by

774


We s t m i n s t e r - I n d e x

Hängeleuchte hanging lamp

3 grün / schwarz

schwarz

4 rusty-braun

green / black

black

rusty-brown

268.31.3

268.31

268.31.4

268.62.3

268.62

268.62.4

268.61.3

268.61

268.61.4

268.60.3

268.60

268.60.4

268.70.3

268.70

268.70.4

268.42.3

268.42

268.42.4

268.40.3

268.40

268.40.4

268.31. X 44 cm 23 cm 1 lp., E 27, 100 W

268.31.4

1 lp., E 27, 23 W

Hängeleuchte|hanging lamp 44 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Wa n d l e u c h t e wall lamp

268.62. X 69 cm 33 cm 1 lp., E 27, 100 W 1 lp., E 27, 23 W

268.61.4

268.61. X

Wandleuchte|wall lamp

40 cm

42 / 20 cm 24 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

24 cm 1 lp., E 27, 60 W 1 lp., E 27, 23 W

268.60. X 55 cm 32 cm 1 lp., E 27, 100 W 1 lp., E 27, 23 W

268.60.4 Wandleuchte|wall lamp

268.40.4 Bodenleuchte|floor lamp 130 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

63 / 25 cm 32 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Tischleuchte table lamp

268.70. X 65 cm 26 cm 1 lp., E 27, 100 W 1 lp., E 27, 23 W

Bodenleuchte floor lamp

268.42. X 160 – 230 cm 80 cm 2 lp., E 27, 100 W 1 lp., E 27, 23 W

268.40. X 130 cm 25 cm 1 lp., E 27, 100 W 1 lp., E 27, 23 W

775

Design by

776


C o r n wa l l

Mela

0134.41.Alu Bodenleuchte|floor lamp 99 cm 16 / 12,4 cm 1 lp., E 27, 75 W, IP44

0139.61 Wandleuchte|wall lamp 42 / 18 cm 24 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

0138.60 Wandleuchte|wall lamp 42 / 18 cm 24 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

0134.61.Alu Wandleuchte|wall lamp 35 / 12 cm 11 cm 1 lp., E 27, 75 W, IP44

0139.31 H채ngeleuchte|hanging lamp 32 / 18 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

0134.61.Ant Wandleuchte|wall lamp

0139.60 Wandleuchte|wall lamp

0138.31 H채ngeleuchte|hanging lamp 32 cm 18 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

777

42 / 18 cm 24 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W

Design by

0134.41.Ant Bodenleuchte|floor lamp 99 cm 16 / 12,4 cm 1 lp., E 27, 75 W, IP44

778

35 / 12 cm 11 cm 1 lp., E 27, 75 W, IP44


Meggi

0135.11.Ant Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 10 cm 1 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

0134.60.Ant Wandleuchte|wall lamp 30,6 / 18 cm 12,5 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

0135.11.Alu Deckenleuchte|ceiling lamp 10 cm 10 cm 1 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

0135.60.Ant Wandleuchte|wall lamp 15 / 11 cm 10,9 cm 1 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

0135.61.Alu Wandleuchte|wall lamp 22,9 / 11 cm 10,9 cm 2 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

0134.62.Alu Wandleuchte|wall lamp 21 / 21 cm 17,5 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

0135.60.Alu Wandleuchte|wall lamp

0134.62.Ant

0134.60.Alu

Wandleuchte|wall lamp

Wandleuchte|wall lamp

21 / 21 cm 17,5 cm 1 lp., E 27, 75 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

30,6 / 18 cm 12,5 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

779

Design by

15 / 11 cm 10,9 cm 1 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

0135.61.Ant Wandleuchte|wall lamp 22,9 / 11 cm 10,9 cm 1 lp., incl. GU10, 35 W, IP44

780


Meggi, Mela

Collection Garden Light

0134.10.Ant Wand-/Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 28 / 24 cm 8,4 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

0136.12.Alu Deckenleuchte|ceiling lamp 7,5 cm 27 cm 1 lp., E 27, 60 W, IP65 oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

FUTURA 2 OVALE

Seite 2

FUTURA 2 INOX

Seite 14

FUTURA CUPRUM

FUTURA 2 OVALE

Seite 4

FUTURA WOOD

Seite 20

FUTURA 2 COLOUR Seite 40

FUTURA MICRO

Seite 6

FUTURA 2 WOOD

Seite 22

FUTURA 2 CUPRUM Seite 46

FUTURA INOX

Seite 8

FUTURA COLOUR

Seite 24

COLONNA

Seite 32

0136.12.Ant Deckenleuchte|ceiling lamp 7,5 cm 27 cm 1 lp., E 27, 60 W oder|or 1 lp., E 27, 23 W IP44

0134.10.Alu Wand-/Deckenleuchte|wall / ceiling lamp 28 / 24 cm 8,4 cm 1 lp., E 27, 100 W oder|or 2 lp., E 27, 23 W IP44

781

Design by

782

Seite 52


ESAGONALE GRANDE Seite 54

VECCHIO RAME

Seite 80

OVALE 2

Seite 96

PORTO 90

Seite 62

ESAGONALE

Seite 86

OVALE 1

Seite 98

PORTO 180

Seite 68

P E N TA

Seite 92

In unserem Sonderkatalog „Garden Light” finden Sie ein weites Spektrum an dekorativen Außenleuchten inklusive aller technischen Daten. Our special catalogue „Garden Light” offers a wide spectrum of decorative outdoor lighting and contains all technical data.

G LO B O

Seite 74

TONDO

Seite 94

783

Design by

784


Art. Nr. 0003.10.A 0003.10.B 0003.10.W 0003.11.A 0003.11.B 0003.11.W 0003.14.A 0003.14.B 0003.14.W 0003.15.A 0003.15.B 0003.15.W 0004.10.A 0004.10.B 0004.10.W 0004.11.A 0004.11.B 0004.11.W 0008.60.1 0008.60.3 0008.60.5 0008.61.1 0008.61.3 0008.61.5 0009.42.6K 0009.61.7K 0009.70.7K 0009.84.6K 0009.85.6K 0009.85.7K 0011.60 0011.61 0011.64 0011.65 0011.66 0012.64 0012.65 0014.70 0014.71 0014.72 0014.73 0014.73.3 0014.74 0014.74.3 0014.75 0014.75.3 022.41.6 022.41.7 022.71.6 022.71.7 0026.61.DA.A 0026.71.DA.A 0026.81.DA.A 0026.82.DA.A 0026.85.DA.A 040.16.6 040.16.7 040.26.6 040.26.7 040.61.6 040.61.7

Seite Art. Nr. 595 595 595 595 595 595 596 596 596 596 596 596 594 594 594 594 594 594 691 691 691 691 691 691 647 646 646 647 647 646 687 687 687 687 687 687 687 695 695 695 697 694 697 694 697 694 728 728 728 728 742 742 742 742 742 575 574 575 574 575 574

0046.14.6 0046.26.6 0046.61.6 0046.62.6 0046.63.6 0046.71.6 049.61.3 049.61.5 049.61.6 049.61.7 049.62.3 049.62.5 049.62.6 049.62.7 0051.31.6 0051.41.6 0051.71.6 054.11.3 054.11.5 054.11.6 054.12.3 054.12.5 054.12.6 054.13.3 054.13.5 054.13.6 0087.30.5.1 0087.30.5.2 0087.30.5.3 0087.31.5.1 0087.31.5.2 0087.31.5.3 0089.61.1 0089.61.3 0089.61.5 0092.13 0092.14 0092.16 0092.30 0092.61 0092.62 0096.70.1 0096.70.2 0096.70.3 107.10 107.11 107.31 107.60 107.61 107.62 0115.61L.AL 0115.61L.W 0115.61M.AL 0115.61M.W 0115.61S.AL 0115.61S.W 0115.62.AL 0115.62.W 0119.12M.3.KoT 0119.12M.5.KoT 0119.12S.3.KoT

Seite Art. Nr. 681 681 681 681 681 681 673 673 673 673 673 673 673 673 726 726 726 670 671 670 670 671 670 670 671 670 597 597 597 597 597 597 688 688 688 734 735 735 735 734 734 693 693 693 576, 577 576 576, 577 576, 577 576, 577 576, 577 690 690 690 690 690 690 690 690 667 666 667

0119.12S.5.KoT 0119.13.3.KoT 0119.13.5.KoT 0119.52.5.KoT 0119.53.3.KoT 0119.61.3.KoT 0119.61.5.KoT 0120.13.5.Ag 0120.13.5.Au 0120.16.5.Ag 0120.16.5.Au 0120.61M.5.Ag 0120.61M.5.Au 0120.61S.5.Ag 0120.61S.5.Au 0134.10.Alu 0134.10.Ant 0134.41.Alu 0134.41.Ant 0134.60.Alu 0134.60.Ant 0134.61.Alu 0134.61.Ant 0134.62.Alu 0134.62.Ant 0135.11.Alu 0135.11.Ant 0135.60.Alu 0135.60.Ant 0135.61.Alu 0135.61.Ant 0136.12.Alu 0136.12.Ant 138.10.6 138.10.7 138.12.6 138.12.7 138.13.6 138.13.7 138.14.6 138.14.7 138.15.6 138.15.7 138.16.6 138.16.7 138.17.6 138.17.7 138.18.6 138.18.7 0138.31 0138.60 0139.31 0139.60 0139.61 0141.33 0141.61 0141.62 0141.70 0141.71 0141.72 0141.85+1

785

Seite Art. Nr. 666 667 666 668 668 667, 668 666 660 661 660 661 660 661 660 661 781 781 778 778 779 779 778 778 779 779 780 780 780 780 780 780 781 781 656 656 656 656 657 657 657 657 656 656 656 656 657 657 657 657 777 777 777 777 777 718 719 718 719 719 719 718

Seite

0141.86+2 0141.S01 0144.12 0144.33 0144.62 0144.83 0144.86 0144.86+3 0144.86+6+3 0149.70 0149.71 0149.74 0149.75 0149.76 0149.78 153.62.6 153.62.7 153.64.6 153.64.7 0157.12M 0157.12S 0157.33 0157.41 0157.42 0157.61 0157.71M 0157.71S 0170.12M 0170.12S 0170.30 0170.31 0170.32 0170.33 0170.71 0170.72 0203.41.6 0203.61.6 0203.71.6 204.11 204.12 204.13 204.32 204.41 204.61 204.62 204.71 204.72 204.86+2 206.12L 206.12S 206.13 206.43 206.60 206.61 206.71 206.83+6+2 206.86+2 211.13 211.14 211.71 211.810+4

Design by

719 718 717 717 716 716 716 717 715 720 721 720 721 721 720 674 674 674 674 592 592 593 593 592 592 593 593 732 732 732 733 733 733 732 733 725 725 725 706 706 706 704 704 704 705 705 704 705 702 702 702 703 702 703 703 701 703 708 708 709 707

Art. Nr. 211.83 211.86+3 215.12 215.61 215.62 215.83 215.86+3 0215.11E.1 0215.11E.3 0215.11E.5 0215.11E.6 218.62 219.60.1 219.60.3 219.60.5 219.61.1 219.62.1 219.63.1 219.64.1 220.61.5 220.61.6 220.61.7 0222.11L.Ag 0222.11L.Au 0222.11S.Ag 0222.11S.Au 0222.12.Ag 0222.12.Au 0222.61.Ag 0222.61.Au 0222.63.Ag 0222.63.Au 0223.61M.W 0223.61S.W 0223.62.W 0223.63.W 0226.35.3.AuSsT 0226.35.5.AgSsT 0226.61L.AgSsT 0226.61L.AuSsT 0226.61S.AgSsT 0226.61S.AuSsT 0226.62.AgSsT 0226.62.AuSsT 0227.13.3.SsT 0227.13.5.SsT 0227.14.3.SsT 0227.14.5.SsT 0227.18.3.SsT 0227.18.5.SsT 0227.3.K01.SsT 0227.35.3.SsT 0227.35.5.SsT 0227.5.K01.SsT 0227.61L.3.SsT 0227.61L.5.SsT 0227.61S.3.SsT 0227.61S.5.SsT 0227.62.3.SsT 0227.62.5.SsT 233.60

Seite Art. Nr. 708 709 710 710 710 710 710 572 572 572 572 686 684 684 684 684 684 686 686 672 672 672 650 651 650 651 650 651 650 651 650 651 685 685 685 685 579 578 580 581 580 581 580 581 655 654 655 654 655 654 655 578 578 654 583 582 583 582 583 582 747

233.61 233.812 233.85 233.88 0235.61.DA.KoT 0235.85.DA.KoT 0235.88.DA-KoT 236.15.7 236.17.7 236.61.7 236.71.7 236.85.7 236.87.7 237.61 237.62 237.63 237.64 237.65 237.68 237.69 0241.61.DA.Ko 0241.62.DA.Ko 0241.812.DA.Ko 0241.85.DA.Ko 0241.88.DA.Ko 242.62.3 242.62.6 242.64.3 242.64.6 0242.62.SG.Ko 0242.84+4.SG.Ko 0242.85.SG.Ko 0242.86+6.SG.Ko 243.11.1 243.11.3 243.12.1 243.12.3 243.61.1 243.61.3 0243.12.5 0243.12.6 0243.12.W 0243.12.X 0243.14L.5 0243.14L.6 0243.14L.W 0243.14L.X 0243.14M.5 0243.14M.6 0243.14M.W 0243.14M.X 0243.32.5 0243.32.6 0243.32.W 0243.32.X 0243.61M.5 0243.61M.6 0243.61M.W 0243.61M.X 0243.61S.5 0243.61S.6

Seite Art. Nr. 746 747 746 746 743 743 743 642 642 643 643 642 643 678 678 678 678 678 678 678 740 741 741 740 740 675 675 675 675 739 738 738 739 625 625 625 625 625 625 587 586 588 589 587 586 588 589 587 586 588 589 584 584 584 589 585 585 585 589 585 585

0243.61S.W 0243.61S.X 0243.62M.5 0243.62M.6 0243.62M.W 0243.62M.X 0243.62S.5 0243.62S.6 0243.62S.W 0243.62S.X 0244.12M.Ag 0244.12M.Au 0244.12S.Ag 0244.12S.Au 0244.14.Ag 0244.14.Au 245.12.4 245.32.4 245.61.4 245.85.4 0248.11S.3 0248.11S.5 0248.31L.3 0248.31L.5 0248.31S.3 0248.31S.5 0248.41.3 0248.41.5 0248.61.3 0248.61.5 253.11.7 253.12.7G 253.12.7P 253.31.7 253.41.7 253.61.7 253.71.7 253.82.7 253.83.7 253.85.7 0258.15.3 0258.61.3 0258.71.3 0258.85.3 0260.12L.3 0260.12L.5 0260.12S.3 0260.12S.5 0260.30M.3 0260.30S.3 0260.30S.5 0260.31M.3 0260.31M.5 0260.31S.3 0260.61.3 0260.61.5 0260.71.3 0260.71.5 0260.85.3 0260.85.5 264.41.4

786

Seite Art. Nr. 585 589 587 586 588 589 587 586 588 589 658 659 658 659 658 659 751 751 751 751 566 564 567 565 567 565 566 564 566 564 750 750 750 749 749 749 749 748 748 749 640 640 640 640 634 636 634 636 634, 636 634 636 634 636 634, 636 635 637 635 637 635 637 722

264.41.6 264.41.7 264.61.4 264.61.6 264.61.7 264.70.4 264.70.6 264.70.7 264.71.4 264.71.6 264.71.7 0265.112.3 0265.62.3 0265.71.3 0265.812.3 0266.41.5 0266.61.5 0266.71.5 268.31 268.31.3 268.31.4 268.40 268.40.3 268.40.4 268.42 268.42.3 268.42.4 268.60 268.60.3 268.60.4 268.61 268.61.3 268.61.4 268.62 268.62.3 268.62.4 268.70 268.70.3 268.70.4 269.10.1 269.11.1 269.12.1 269.13.1 0272.11.3 0272.11.5 0272.12.3 0272.12.5 0272.14.3 0272.14.5 0272.31.3 0272.31.5 0272.41.3 0272.41.5 0272.61L.3 0272.61L.5 0272.61S.3 0272.61S.5 298.11 298.12 298.13 298.60

Seite 724 723 722 724 723 722 724 723 722 724 723 641 641 641 641 727 727 727 772, 776 773, 776 775, 776 772, 776 772, 776 775, 776 776 772, 776 774, 776 772, 776 773, 776 775, 776 776 773, 776 775, 776 776 773, 776 774, 776 773, 776 772, 776 774, 776 652 652 652 652 562 560 563 561 563 561 562 560 563 561 562 560 562 560 752 752 752 753


Art. Nr. 298.70 298.81 298.82 299.11 299.12 299.13 300.10.10 300.13.10 300.14.10 300.17.10 300.18.10 303.13.2 303.31.2 303.42.2 303.61.2 303.71.2 303.82.2 303.83.2 303.85.2 317.12.UG.A 317.41.UG.A 317.61.UG.A 317.70.UG.A 317.81.UG.A 317.82.UG.A 317.83.UG.A 317.85.UG.A 318.13.T 318.44.T 318.62.T 318.63.T 318.812.T 318.83.T 318.86.T 320.12.A 320.12.E 320.12.T 320.13.A 320.13.E 320.13.T 320.60.A 320.60.E 320.60.T 320.61.A 320.61.E 320.61.T 320.62.A 320.62.E 320.62.T 326.61.3/24 326.61.3/39 326.61.3/54 326.61.4/24 326.61.4/39 326.61.4/54 326.61.5/24 326.61.5/39 326.61.5/54 331.11.W 331.12.W 331.13.W

Seite Art. Nr. 753 753 753 752 752 752 653 653 653 653 653 758 758 759 759 759 759 758 759 755 755 754 754 755 754 754 755 745 744 745 744 744 745 745 663 664 662 663 664 662 663 664 662 663 664 662 663 664 662 676 676 676 677 677 677 676 676 676 616, 617 616, 617 616, 617

332.11.W 332.12.W 332.13.W 347.12 347.32 347.33 347.62 347.71 350.12.C 350.12.G 350.31.C 350.31.G 350.32.C 350.32.G 350.33.C 350.33.G 350.43.C 350.43.G 350.71.C 350.71.G 350.72.C 350.72.G 360.61.W 360.61.X 360.71.B 360.71.X 360.83.B 360.83.X 360.85.W 360.85.X 430.60 430.61 588.60 588.61 588.62 588.63 588.64 588.65 588.66 678.10 678.11 679.10 679.11 680.10 680.11 689.10 689.11 689.60 689.61 731.10.17 731.10.25 731.11.25 731.13.17 731.15.17 731.30.17 731.30.26 731.30.71 731.30.77 731.30.94 731.31.25 731.32.18

Seite Art. Nr. 614, 615 614, 615 614, 615 729 729 729 729 729 732 732 731 731 731 731 731 730 730 730 730 730 731 731 590 590 590 590 591 590 591 590 679 679 689 689 689 689 689 689 688 669 669 669 669 669 669 665 665 665 665 765 763 763 761 760 762 766 766 766 766 763 762

731.33.18 731.41.25 731.61.17 731.62.17 731.71.17 731.73.17 731.74.17 731.80.25 731.81.18 731.82.17 731.82.25 731.83.17 731.85.17 731.G09 731.G10 731.G11 731.G17 731.G18 731.G21 731.G22 731.G25 731.G26 731.G50 731.G51 731.G52 731.G53 731.G54 731.G55 731.G70 731.G71 731.G72 731.G76 731.G77 731.G78 731.G93 731.G94 731.G95 780.70 780.71 817.10 817.11 817.12 817.13 817.14.3 817.14.6 817.14.X 817.15.3 817.15.6 817.15.X 817.18.3 817.18.6 817.18.X 817.31.3 817.31.6 817.31.X 817.32.3 817.32.6 817.32.X 817.60 817.62 842.60

787

Seite Art. Nr. 765 763 761 765 765 760 761 764 768 762 763 760 761 768 769 769 768 769 768 769 769 769 768 769 769 768 769 769 768 769 769 768 769 769 768 769 769 696 696 571, 573 571, 573 571, 573 571, 573 568 569 573 572 572 573 572 572 573 570 570 573 568 569 573 570, 573 570, 573 679

Seite

844.Cleaner 844.Cleaner-Set 870.60 870.61 875.13 875.31 875.41 875.61 875.62 875.71 875.82 875.83 875.85 876.11 876.12 876.13 876.62 878.11 878.12 878.13 878.62 906.11.1 906.11.2 906.11.3 906.11.4 906.11.8 906.12.1 906.12.2 906.12.3 906.12.4 906.12.8 906.13.1 906.13.2 906.13.3 906.13.4 906.13.8 906.62.1 906.62.2 906.62.3 906.62.4 906.62.8 926.43 926.61 926.62 926.63 926.86 926.89 930.61.1 930.61.5 930.61.6 960.61 960.62 960.71 960.810+5 960.812+12+6 960.816+8 960.85 960.88 960.88+4 968.12.7 968.13.7

714 714 674 674 644 645 645 645 644 645 644 644 645 629 629 629 628 629 629 629 628 630 630 632 631 631 630 630 632 631 631 630 630 632 631 631 628 628 628 628 628 756 757 757 756 756 757 680 680 680 712, 714 712, 714 712, 714 714 713, 714 711, 714 714 712, 714 712, 714 638 638

Design by

Art. Nr. 968.31.7 968.61.7 968.71.7 968.85.7 A12.30 amber A12.30 arlecchino A12.30 blau/blau A12.30 grün A12.30 multicolor A12.30 rosa A12.30 weiss A12.40 amber A12.40 arlecchino A12.40 blau/blau A12.40 grün A12.40 multicolor A12.40 rosa A12.40 weiss A12.50 amber A12.50 arlecchino A12.50 blau/blau A12.50 grün A12.50 multicolor A12.50 rosa A12.50 weiss A12.60 amber A12.60 arlecchino A12.60 blau/blau A12.60 grün A12.60 multicolor A12.60 rosa A12.60 weiss A1510.61 A1510.62 A1510.67 A1510.68 A28.35 amber A28.35 Y A28.50 blau A28.50 Y A28.60 Y A28.61 rot A28.61 weiss A28.61 Y A28.75 A46.13 blau A46.13 Y A46.30 amber A46.30 blau A46.30 Y A46.35 rot A46.35 Y A46.40 amber A46.40 blau