Page 1

PC Sint-Amedeus Jaarverslag 2012


Verantwoordelijke uitgever: Jan Bogaerts Vormgeving en fotografie: Sofie Demoulin Redactieteam: Jan Bogaerts, Sofie Demoulin, Herman Evens, Nele Van Damme Met dank aan: alle medewerkers die graag hun mening deelden over het voorbije kalenderjaar

2


INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord 2. Voorstelling organisatie 3. Sint-Amediaans Kwadrant Managementsgebieden Leiderschap

Beleid en strategie

4 6 14 16 18

Medewerkers management

22

Middelen management

26

Proces management

28

Netwerk management

30

Resultaatsgebieden

Medewerkers

32

Klanten

33

Maatschappij

34

Eindresultaten

37

4. vzw Provincialaat der Broeders van Liefde 5. Adresgegevens

40 42 3


Beste lezer, Van harte welkom in het jaarverslag 2012 van het Psychiatrisch Centrum SintAmedeus. We hopen jullie met fotomateriaal, korte teksten en getuigenissen een beeld te geven van waar we staan met de werking van ons psychiatrisch centrum en waar we naartoe evolueren. 2012 zal vooral de geschiedenis ingaan als het jaar van de opstart van SaRA, het Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de Regio Antwerpen, en dit voor volwassenen. Na enkele keren het dossier herschreven te hebben, is er eindelijk “groen licht” gegeven door de overheid om het project op te starten. Belangrijke accenten zijn: • •

4

De reallocatie van ziekenhuisbedden om nieuwe mobiele behandelvormen uit te bouwen Het concreet uitwerken van een intersectorale samenwerking met andere partners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg, en dit vertrekkend vanuit een functiegerichte benadering (zie www.oggpa.be - netwerken ggz) Het stimuleren en ontwikkelen van gemeenschapsgerichte zorg waarin het herstelondersteunende begeleidingsperspectief voorop staat.


Voorwoord Het jaarverslag illustreert ons sterk engagement in deze regionale beweging … Ook voor de andere doelgroepen, zijnde ouderen met een psychiatrische problematiek en personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek werken we gestaag verder aan de uitbouw van een intersectoraal zorgprogramma. We beperken onze focus niet tot de intramurale opname in een psychiatrisch ziekenhuis, integendeel. De uitbouw van de polikliniek (in afstemming met de huisartsenkringen), de opstart van de netwerkfunctie vanuit De Knoop, de werklunches met de woon-en zorgcentra, ... zijn enkele voorbeelden van onze ‘extraverte’ beweging naar vele partners, en dit buiten het ziekenhuis. Herstelgerichte zorg staat centraal. Een slogan die systematisch méér concrete uitwerking krijgt binnen onze organisatie: evaluatie van de werking aan de hand van een ROPI-doorlichting binnen het PVT, systematische opleiding van medewerkers in herstelondersteunende zorg door HEE – docenten, de aanwerving van een ervaringsdeskundige binnen de werking van de mobiele teams … Monitoring van zorg, een systematische opvolging van onze behandelresultaten in dialoog met onze cliënten, en dit op basis van gevalideerde meetinstrumenten, wordt een belangrijke uitdaging. Op deze wijze zal de kwaliteit van de aangeboden zorg méér zichtbaar worden, én voor de hulpverlener, én voor de cliënt en zijn omgeving. De kalenderjaren 2012 en 2013 worden gekenmerkt door een hoeveelheid aan infrastructurele ingrepen binnen het psychiatrisch ziekenhuis. Diverse ‘oude’ zorgeenheden worden geherconditioneerd, zodat de toekomstige intramurale klinische zorg plaats vindt in een méér aangepaste en/of comfortabele

infrastructuur. Zeker voor enkele zorgeenheden binnen de langdurende zorg (nog gehuisvest binnen de voorbouw) was dit een noodzaak. ‘Voorop in zorg’ is ons uithangbord. Het blijft en wordt steeds meer een gigantische uitdaging om dit waar te maken in een maatschappij die terecht verwacht dat we actief werk maken van de vermaatschappelijking van zorg, wat betekent begeleiden en behandelen van cliënten MIDDENIN onze samenleving. Doch anderzijds geeft dezelfde samenleving véél signalen dat veiligheid erg belangrijk is, dat probleemgedrag / ‘ander gedrag’ minder wordt getolereerd , dat risico’s nemen vaak wordt neergeslagen met de uitspraak – “wie is hier verantwoordelijk voor” - … Een erg moeilijke paradox … zeker in tijden dat het woord ‘crisis’ overal om ons heen lijkt te loeren… ‘Crisissen’ die enkel op te helderen zijn mits voldoende permanente en constructieve dialoog met de betrokken actoren: ervaringsdeskundigen, politie, justitie, media, overheid, … en dit vanuit diverse perspectieven en kaders: ethisch, juridisch, patiëntenrechten, zorg,… Wij willen alvast verder evolueren naar een verantwoorde en onderhandelde zorg –met de nodige risico’s- , en dit ‘debat’ constructief verder aangaan. Dit alles vanuit een fundamenteel respect voor onze patiënten, bewoners en hun familieleden als medeburgers. Aan verwijzers, families en nabij betrokkenen dank voor het vertrouwen en voor jullie feedback op onze ondersteuning en behandeling. Aan de medewerkers: dank voor de betrokkenheid en de goesting om mee te evolueren …. Jan Bogaerts Algemeen directeur

5


v.l.n.r.: Joris Heirbaut , br. Jos De Vos, Antoon Vandekerckhove, Joris Housen, Gerard Coonen, dr. Marc Leysen, 6

Jan Bogaerts


Voorstelling organisatie

Sint - Amedeus is een psychiatrisch centrum, bestaande uit een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), verspreid over verschillende campussen: • • • • •

Campus Amedeus te Mortsel (PZ) Campus Waesdonck te Mortsel (PVT) Campus De Liereman te Oud-Turnhout (PVT) Campus Den Heuvel te Boechout (PVT) Campus De Wijngaard te Malle (PVT)

Het psychiatrisch ziekenhuis beschikt over 352 bedden en plaatsen waar patiënten voltijds, in dag- of in nachthospitaal kunnen opgenomen worden. Het psychiatrisch verzorgingstehuis beschikt over 210 bedden waar bewoners voltijds kunnen verblijven. De directie van het psychiatrisch centrum is bereikbaar op campus Amedeus tel. 03/440 68 50:

Directie Algemeen directeur Jan Bogaerts Hoofdgeneesheer dr. Marc Leysen Directeur patiëntenzorg Antoon Vandekerckhove Adjunct-directeur patiëntenzorg Joris Housen Administratief directeur Joris Heirbaut Facilitair directeur Gerard Coonen Overste van de plaatselijke communiteit br. Jozef De Vos

7


Onze identiteit Onze identiteit weerspiegelt zich in onze slogan ‘Voorop in Zorg’. Dit willen realiseren we door in onze dagelijkse werking de volgende 4 begrippen centraal te stellen:

LEREN: Door te leren uit feedback en zelfevaluatie doen we ons werk steeds beter. We toetsen dit permanent aan de best beschikbare informatie en aan wetenschappelijke inzichten.

INSPIREREN: We inspireren tot samenzijn met hart en ziel en tot zoeken naar een bewuste zinbeleving. DIALOGEREN: Gelijkwaardigheid, openheid en verbondenheid staan voor ons centraal in het omgaan met elkaar. We vertrekken vanuit een ontvangende basishouding om mensen uit te nodigen, aan te moedigen en te begeleiden in hun herstelproces.

NETWERKEN: Als psychiatrisch centrum bouwen we actief samenwerkingsverbanden uit met andere (zorg)voorzieningen en organisaties. We werken samen met de persoon, zijn relationeel netwerk en zijn netwerk van hulp- en dienstverleners.

Geneesheren

Dr. M. Zijlstra Psychiater

De Boeg en Knoop 2

8

Dr. H. Jorens Psychiater

Knoop 1 en Knoop 3

Dr. T. De Ridder Psychiater

De Baai, De Meander en PVT Waesdonck

Dr. L. Lancelot Psychiater

Moniel team, De Poort en PVT De Wijngaard

Dr. B. D Neurops

De Stro


Debandt sychiater

oming en De Pijler

Het psychiatrisch ziekenhuis Personen met een kortdurende psychiatrische problematiek Kade 2640 Een open opname-eenheid met 15 plaatsen voor verkenning, indicatiestelling en oriëntatie van personen met een algemeen psychiatrische problematiek. De Baai

Een gesloten opname-eenheid met 15 plaatsen voor herstel, indicatiestelling en oriëntatie van personen met een algemeen psychiatrische problematiek.

De Kreek Een open behandeleenheid met 20 plaatsen voor personen die nood hebben aan een vraaggestuurde en identiteitsversterkende behandeling. De behandeleenheid richt zich specifiek tot mensen met een verhoogde kwetsbaarheid ten gevolge van een psychotische of affectieve stoornis. Centrale behandelprocessen zijn afstemmen en versterken. mozAïek Een open behandeleenheid met 25 plaatsen voor een klinisch-psychotherapeutische behandeling van personen met persoonlijkheidsstoornissen en/of angst- en stemmingsstoornissen. Centrale behandelprocessen zijn mentaliseren en hechten. De Pijler

Een open behandeleenheid met 30 plaatsen voor behandeling en resocialisatie van personen met algemeen psychiatrische en psychische problemen. Centrale behandelprocessen zijn reflecteren en verbinden.

Dr. K. Driesen Huisarts

Dr. M. Leysen Hoofdgeneesheer

mozAïek, De Venne en PVT De Liereman

Dr. E. Vandoolaeghe Diensthoofd gesl. dienst

Kade 2640, De Venne en PVT Den Heuvel

Dr. E. Verbruggen Psychiater

De Kreek en De Lagune

9


Personen met een langdurende psychiatrische problematiek De Lagune Een opname- en behandeleenheid met een beveiligend milieu voor observatie en behandeling van mensen met een algemeen psychiatrische problematiek in crisissituaties en behandeling van mensen met een algemeen psychiatrische problematiek. De Venne Zorgeenheid De Venne is een open opname- en behandeleenheid voor herstelondersteunende zorg voor mensen met een complexe en langdurende psychiatrische problematiek. Het therapieaanbod is gericht op diverse levensdomeinen met mogelijkheid tot specifieke woonvoorbereiding en aangepaste dagbesteding. Naar gelang de zorgvraag wordt er ondersteunings- en/of ontwikkelingsgericht gewerkt. We werken nauw samen met externe partners in zorg vanuit het netwerk SaRA, in het bijzonder met de mobiele teams Antwerpen, initiatieven beschut wonen, centra voor activering, psychiatrische verzorgingstehuizen‌. De Meander Een behandeleenheid met deels beveiligend en deels open behandelmilieu voor structurerende behandeling, resocialisatie en activering van mensen met een algemeen psychiatrische problematiek (met een accent op psychose). De Poort Een dagziekenhuis voor resocialisatie en behandeling van mensen met een algemeen psychiatrische problematiek. Er wordt, naargelang de zorgvraag, ondersteunings- en/of ontwikkelingsgericht gewerkt.

10


Personen op oudere leeftijd met een kortdurende psychiatrische problematiek De Boeg

Een opname- en behandeleenheid met een open behandelmilieu voor observatie en behandeling van personen met een gerontopsychiatrische problematiek.

De Stroming Een opname- en behandeleenheid met een beveiligend behandelmilieu voor observatie en behandeling van personen met een gerontopsychiatrische problematiek.

Personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek De Knoop Een opname- en behandeleenheid met een deels beveiligend en een deels open behandelmilieu voor observatie, behandeling en resocialisatie van personen met een verstandelijke beperking en een kortdurende psychiatrische problematiek.

11


Het psychiatrisch verzorgingstehuis Binnen het PVT wonen mensen die nood hebben aan een 24-uurs begeleiding. We hebben een PVT voor de doelgroep bewoners met een langdurende en voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek (PVT-P) en een PVT voor de doelgroep bewoners met een matige of ernstige verstandelijke beperking (PVT-V). Het zorgaanbod bestaat voornamelijk uit de zorgfuncties: • • • •

Wonen Begeleiding Activering Verzorging

Psychiatrisch verzorgingstehuis voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek

Het PVT-P bestaat uit 5 zorgeenheden verspreid over 3 campussen: Campus Waesdonck te Mortsel De Lommerte Oriënteert zich naar bewoners die aansporing en ondersteuning nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten. De Gloed Biedt bewoners continue begeleiding en ondersteuning bij alle aspecten van hun dagelijks leven en is onderverdeeld in 2 leefgroepen. Campus De Liereman te Oud-Turnhout De Lier

12

Oriënteert zich naar bewoners die beperkte aansporing nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten.


De Luit

Oriënteert zich naar bewoners die aansporing en begeleiding nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten.

Campus Den Heuvel te Boechout Den Heuvel Is onderverdeeld in 3 leefgroepen en is gericht op: • Bewoners met een hoog functioneringsniveau. Het behoud en versterken van zelfstandigheid staat centraal. • Bewoners die beperkte aansporing nodig hebben bij zelfzorg, huishoudelijke taken en ontspannende activiteiten. De nadruk ligt op stimulatie en ondersteuning. • Bewoners met een relatief korte ziektegeschiedenis. De begeleiding richt zich op de uitbouw van een leven met een psychische kwetsbaarheid. Campus De Wijngaard te Malle De Wingerd Verzorging, begeleiding en activering van personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek vanuit een ortho-agogisch kader.

Psychiatrisch verzorgingstehuis voor mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende gestabiliseerde psychiatrische problematiek Campus De Wijngaard te Malle Bloesem

Verzorging, begeleiding en activering van personen met een matige of ernstige verstandelijke beperking vanuit een ortho-agogisch kader.

13


Sint-Amediaans Kwadrant Ons Sint-Amediaans Kwadrant zorgt ervoor dat we evenwicht zoeken tussen managementsgebieden en resultaatsgebieden. De domeinen ‘leiderschap’ en ‘beleid en strategie’ geven aan welk beleid we voeren. De domeinen ‘medewerkers’, ‘middelen’, ‘processen’ en ‘netwerken’ geven aan hoe we dit beleid voeren. De resultaatsgebieden ‘medewerkers’, ‘klanten’, ‘maatschappij’ en ‘eindresultaten’ vormen een evaluatie van ons gevoerde beleid.

Medewerkers management Proces management

Leiderschap

Beleid en strategie

Netwerk management Middelen management

Managementsgebieden 14


Managementsgebieden Leiderschap Beleid en strategie Medewerkers management Middelen management Proces management Netwerk management

Medewerkers

Resultaatsgebieden

Klanten

Eindresultaten

Medewerkers Klanten Maatschappij Eindresultaten

Maatschappij

Resultaatsgebieden 15


Managementsgebieden Leiderschap In 2012 stak elke zorgeenheid en dienst de koppen bij elkaar om op een creatieve manier invulling te geven aan één van de begrippen van onze identiteitsverklaring, nl. ‘Inspireren’. Het resultaat van deze brainstormsessies was een mooie verjaardagskalender, geïllustreerd met de beelden, foto’s, kunstwerken, … van elke zorgeenheid en dienst, aangevuld met enkele ‘inspirerende’ spreuken en wijsheden. Dit jaar zal er gewerkt worden rond de begrippen ‘Dialogeren’ en ‘Netwerken’. Als lerende organisatie willen we verder evolueren naar een feedbackcultuur. Feedback geven én ontvangen wordt een boeiende en leerrijke opdracht voor elk van ons. Een aanzet tot het ontwikkelen van deze feedbackcultuur werd gegeven op het OVD+ (bijeenkomst van alle directieleden, coördinatoren, zorginhoudelijke coördinatoren, artsen en stafmedewerkers) in november 2012. In de loop van 2013 zullen alle medewerkers regelmatig getriggerd worden rond dit thema. Dit in de vorm van allerhande activiteiten, sensibiliseringscampagnes, … We zijn alvast benieuwd naar hun feedback…

Coaching… een hippe trend ? Een vluchtig modeverschijnsel ? Of een waardevolle ondersteuning in de job ? Wij kiezen alvast voor dit laatste. Sinds enkele jaren wordt aan nieuwe leidinggevenden een coachingtraject van 1 jaar aangeboden door een interne coach. Ook de andere leidinggevenden en zorginhoudelijke coördinatoren kunnen bij deze interne coach terecht. In 2012 hebben enkele teams ook kunnen proeven van de begeleiding door een externe coach, een trend die we willen verder zetten in 2013. Jarenlang vormden ze twee aparte diensten, maar in 2012 werd besloten om van de schoonmaakdienst en de logistieke dienst één huishoudelijke dienst te maken. Deze dienst wordt geleid door een coördinator, Anne Marie Peeters, en een adjunct-coördinator, Els Claes. Hun opdracht zal er o.m. in bestaan om in 2013 de samensmelting tussen beide diensten concreet vorm te geven. 16


Terugblik 2012 Vernieuwing Even verduidelijken: nieuwe ploeg (samensmelten van…), nieuwe uitdagingen, nieuwe doelstellingen, nieuwe collega. Op naar een nieuwe (positievere) werksfeer, werk maken van een nieuwe ‘denk doe dag’ en misschien nog zoveel meer nieuwe dingen. Anne Marie Peeters, coördinator huishoudelijke dienst

17


Managementsgebieden Beleid en strategie 20 T – bedden worden gerealloceerd om het mobiel team Antwerpen langdurende zorg op te starten, in samenwerking met vzw De Link. Daardoor worden twee zorgeenheden van de langdurende zorg (Koraal en De Schakel) samen gebracht in één nieuwe zorgeenheid, zijnde De Venne. In deze zorgeenheid wordt ook een formule van training wonen ( kamers en studio’s) ondergebracht en de open opname-functie voor de langdurende zorg (o.a. ‘bed op recept’ voor de mobiele teams ). Een ingrijpende verandering, zowel voor de aanwezige patiënten, als betrokken personeelsleden … Zorgvuldige herorïentaties en een opname stop hebben er voor gezorgd dat er bedden vrij gemaakt zijn tegen 01.01.2013. Doch ook een fundamentele wijziging voor drie teams, zijnde het team van Psychiatrische zorg in de thuissituatie, Koraal en De Schakel. Wie kiest voor een overstap naar het mobiel werk, wie wil in de nieuwe zorgeenheid werken, wie wil een mutatie naar een andere werking … ? Met ingang van 02.05.2013 zal het mobiel team Antwerpen langdurende zorg opstarten en zal de nieuwe werking van De Venne uit de startblokken schieten. Vier campi verspreid over de provincie Antwerpen … en vertrekkend vanuit enkele uitgangsprincipes heeft het zorgcluster PVT, in samenspraak met directie en medische staf, een herprofilering uitgewerkt voor heel het PVT in de periode 2012. Belangrijk uitgangspunten: • We wensen onze bewoners zoveel mogelijk in hun eigen regio (waar het sociaal netwerk aanwezig is) te laten vertoeven. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de regio Antwerpen met drie campi ( Westmalle, Boechout en Mortsel) en de regio Kempen (Oud-Turnhout) • We wensen zoveel mogelijk te streven naar ‘open wooneenheden’, vertrekkend vanuit herstelgerichte ondersteuning

18


Terugblik 2012 •

We houden rekening met de situatie dat de doelgroep personen met een verstandelijke beperking afneemt binnen de ‘woonfunctie’ van het PVT • We schrijven ons actief in bij de uitbouw van functie 5, samen met andere partners van elke regio (Antwerpen en Kempen) Dit heeft ertoe geleid dat enkele bewoners verhuisd zijn naar PVT Waesdonck (ZE De Gloed) omdat we ernaar streven om enkel op deze wooneenheid te werken met een ‘gesloten deur’. ROM, uitkomstenmanagement, monitoring, accreditering, indicatoren, kwaliteit, patiëntveiligheid, …. Een stapel aan concepten worden op ons afgevuurd … Na rijp beraad, hebben we als PC gekozen om een project op te starten rond ‘monitoring van zorg’, waarbij de finaliteit sterk aansluit bij de concrete behandeling en zich minder afspeelt op het niveau van onderzoek en management. Een deeltijdse stafmedewerker werkt in 2013 een project uit om binnen enkele ZE’en van het ziekenhuis op een systematische wijze te werken met meetinstrumenten (vooral zelfevaluatie instrumenten), met als fundamentele doelstelling de voortgang van de behandeling beter bespreekbaar en zichtbaar te maken in dialoog met de patiënt en zijn omgeving.

Met wederzijds respect op kruissnelheid Na een voorbereidend jaar als snuffelronde, vol leren en uitdaging, werd 2012 een jaar van inhoudelijk verdiepen en werken op kruissnelheid in een sfeer van wederzijds respect, tussen team, mezelf en bewoners. Wim Vekemans, campuscoördinator Den Heuvel

Zoektocht Terugblikkend zie ik 2012 als een zoektocht: vooruit willen gaan, niet te haastig mogen zijn, anderen motiveren om mee verder te gaan, niet bij de pakken blijven zitten en vooral niet denken dat je er al bent…. Maaike Zijlstra, psychiater

19


In de loop van 2011 organiseerden we vanuit ons contract met de FOD een tweede cultuurmeting rond patiëntveiligheid voor alle medewerkers in ons psychiatrisch centrum. De resultaten van deze cultuurmeting werden op het OVD plus van mei 2012 voorgesteld. Per cluster hebben we gebrainstormd over hoe we aan de slag kunnen gaan met deze resultaten. Als centraal uitgangspunt hadden we gekozen voor het thema: ‘samenwerking tussen krachtige teams zorgt voor een hoge betrokkenheid en kwaliteit.’ Het werd een zeer constructieve en positieve ervaring met tal van ideeën, maar tevens werden ook mogelijke valkuilen aangegeven. De samenwerking tussen zorgeenheden onderling en tussen zorgeenheden en diensten werd omschreven in slagzinnen en/of beelden. We hebben geen centraal verbeterthema gekozen, maar dit OVD plus was zeker een bron van ideeën, ideeën die we op elk moment terug kunnen opvissen. Eind 2011 hebben we het idee gelanceerd om per zorgeenheid of dienst een lokaal handboek samen te stellen. Om de link met ons centraal handboek te bevestigen, hebben we ervoor gekozen om deze lokale handboeken ook dezelfde structuur te geven, namelijk ons Sint – Amediaanse kwadrant. Trouwens dezelfde structuur waarmee we dit jaarverslag ook opbouwen. Via deze lokale handboeken willen we alle zorgeenheden en diensten aanzetten om van dit handboek een ‘werkboek’ te maken. Het is niet alleen de bedoeling om hun visie op hun werking te beschrijven maar tevens het ‘hoe en waarom’ van elke zorgeenheid of dienst hierin terug te vinden. Om deze PDCA-cyclus compleet te maken, verwachten we via de resultaatsgebieden tevens een eerste check van hun werking. Eind 2012 hebben voor elke zorgeenheid of dienst een beleidsmoment tussen directie en leidinggevenden van elk team georganiseerd. Het centrale thema op deze beleidsmomenten was telkens dit lokaal handboek.

20


Terugblik 2012 Ommezwaai Als je het woord verandering intypt op google krijg je een hele hoop synoniemen op je scherm. Eén van die woorden is transformatie. Een ware transformatie heeft De Wingerd ondergaan in 2012 of de ommezwaai is toch zeker ingezet want af is het werk nog niet. Deze veranderingen typeren mijn werk en het werk van De Wingerd in 2012. Een nieuwe doelgroep om mee te werken, samen leren werken met verwijzers in de beide richtingen, op zoek gaan met het team hoe we dit vorm moeten geven, werking aanpassen en bijsturen, …allemaal transformaties, veranderingen, omvormingen, wijzigingen, ontwikkelingen, … die 2012 voor mij typeren welk woord je hier dan ook voor gebruikt! Thijs Van Lier, coördinator De Wingerd

21


Managementsgebieden Medewerkers management De bestaande procedure rond Vorming, Training & Opleiding (VTO) werd in een nieuw jasje gestoken. Oude wijn in nieuwe

vaten ? Misschien wel, maar de achterliggende idee van Sint-Amedeus als een lerende organisatie plaatst het hele VTOgebeuren toch in een nieuw daglicht. Er wordt meer geïnvesteerd in vormingsinitiatieven en ook het interne vormingsaanbod werd uitgebreid. Eén van de pijlers van onze HRM-visie is ‘empowerment’: we verwachten van medewerkers dat ze zelf initiatieven en verantwoordelijkheid nemen, ook op vlak van hun ontwikkeling. Als organisatie willen we hen daartoe ook ruimte en (leer) kansen bieden. Op de ondernemingsraad van 19 maart 2013 is het gewijzigde

arbeidsreglement goedgekeurd. Gestart in 2012 en na een

periode van diverse rechtstreeks consultaties van de medewerkers in diverse ‘statutaire’ groepen (bvb. medewerkers met een variabel uurrooster binnen de zorg, medewerkers met een vast uurrooster werkzaam buiten de zorg, ….), is dit tot stand gekomen. Het zoeken naar een evenwicht tussen de arbeidswetgeving én het behouden van de nodige flexibiliteit en eenvoud in de arbeidsorganisatie, is het streefdoel geworden. Dit arbeidsreglement wordt ondersteund met een software pakket en zal in de loop van 2013 verder worden geïmplementeerd. Binnen het ziekenhuis zijn we gestart met een nieuwe functie, zijnde ‘administratieve medewerker op de zorgeenheden’. Hierdoor worden teamleden in de zorg bijgestaan in hun administratieve taken zodat ze meer zorgtijd hebben. In oktober 2012 organiseerden we voor de tweede maal een intern

jobevent voor geïnteresseerde studenten verpleegkunde. Op

de jobbeurs werden de studenten enthousiast onthaald door de medewerkers van de zorgeenheden en kregen ze antwoord op al hun vragen over de dagelijkse werking op een zorgeenheid. Een wandeling over het domein gaf hen een beeld van de campus waar naar hartenlust gebouwd en verbouwd wordt. Als afsluiter 22


Terugblik 2012 volgde een beklijvende film over een jongeman met psychose, ‘Verloren jaren’. Het gesprek met de regisseur, Bas Labruyère, maakte een diepe indruk op alle aanwezigen. Time to party !!! Er was lang naar uitgekeken, maar op 8 juni 2012 was het weer tijd om alle remmen los te gooien… het personeelsfeest ! En het werd ook deze keer een waar succes ! Een leuke openingsact in de vorm van een zotte fanfare (Die Verdammte Spielerei), heerlijke warme en koude hapjes à la minute bereid en geserveerd en een zinderend optreden van de Gentse covergroep ‘The Vicious’ maakten het tot een onvergetelijke avond ! Het wordt een hele uitdaging voor het feestcomité om deze editie binnen 2 jaar te overtreffen… Sinds 1 januari 2013 kunnen al onze medewerkers genieten van een gratis hospitalisatieverzekering. Indien gewenst kunnen ook gezinsleden worden aangesloten. Midden 2011 bleek dat er nood was aan een steviger, duidelijker en vooral hedendaagser vrijwilligersbeleid in PC Sint-Amedeus. Dit is nodig om de huidige vrijwilligers beter te kunnen begeleiden en ondersteunen, maar ook om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Een nieuwe structuur is uitgewerkt (met regioverantwoordelijken) om er voor te zorgen dat de vrijwilligerswerking geprofileerd wordt per campus, vanaf de externe bekendmaking, selectie en werving tot aan de intensieve begeleiding. Met een evenwicht tussen de talenten/vragen van de vrijwilliger .. de vragen / wensen van de bewoner / patiënt .. en de noden van de organisatie wordt gestalte gegeven aan de contact- of taakvrijwilligers.

Verandering Het jaar 2012 staat voor mij voor verandering. Namelijk een nieuwe job , een dubbele functie: zowel aan het onthaal als op de polikliniek. Doordat ik als parttimer meer op het onthaal dan op de polikliniek werkte was het niet makkelijk om mij in te werken. Je kan op deze manier moeilijk iets opvolgen en je ergens thuis voelen. Gelukkig is dat dit jaar anders . Greta De Breuker, medewerker onthaal & opnamedesk

23


Je ziet ze regelmatig in het straatbeeld… de fietsplaatjes met als opschrift: “Weer een auto minder”. Het invoeren van een fietsvergoeding enkele jaren terug heeft ook in Sint-Amedeus meer medewerkers ertoe aangezet om dagelijks of toch regelmatig met de fiets naar het werk te komen. Een goede en gezonde gewoonte ! Maar ook een ‘stalen ros’ is wel eens onderhevig aan mankementjes: een lekke band, een afgevallen ketting, … Om deze ongemakken snel en efficiënt te verhelpen kunnen onze medewerkers beroep doen op het Fietspunt ‘Mortsel-Boechout-Hove’. Bij pech komt een medewerker van Fietspunt ter plekke de fiets herstellen aan een zeer gunstig tarief. Wanneer de panne niet ter plaatse kan verholpen worden, gebeurt de herstelling in het fietspunt-atelier en wordt aan het personeelslid een vervangfiets ter beschikking gesteld. In mei 2012 zijn de sociale verkiezingen vlot verlopen binnen de technische bedrijfseenheid Sint-Amedeus. 72% van de 592 stemgerechtigde medewerkers hebben een geldige stem uitgebracht. Het resultaat bevestigt de waardeverhouding tussen ACB/ LBC en ABVV/BBTK, zowel binnen de ondernemingsraad als het CPBW. De constructieve samenwerking binnen beide fora is gecontinueerd, getuige hiervan de samenwerking rond de herziening van het arbeidsreglement.

24


Terugblik 2012 Vuurdoop 2012 was het jaar waarin ik voltijds hier ben komen werken. Voordien wist ik van alles wel iets, maar van niets alles. Na het pensioen van Jan, het brugpensioen van Luc en het ziekteverlof van Dirk, ben ik op korte tijd moeten veranderen van iemand die steeds hulp en raad kon vragen bij meer ervaren collega’s, naar iemand die zelf beslissingen moest nemen voor zichzelf en voor anderen, en hiervoor ook verantwoordelijkheid draagt. Alhoewel dit af en toe de nodige stress met zich meebracht, gaf dat me toch voldoening en zelfvertrouwen, en heeft me dat in zekere zin ook veranderd. Of dat in de goede zin is, laat ik in het midden. Maar ik kan nu eerlijk zeggen dat ik me helemaal thuis voel in ons team. Marijke Buekenhoudt, apotheker

25


Managementsgebieden Middelen management Het heeft ons ‘bloed, zweet en tranen’ gekost … Na een maandenlange voorbereiding en intensieve samenwerking met het communicatiebureau Kandesign konden we met trots op 17 oktober 2012 onze gloednieuwe website de ether in sturen ! Met een leuk promofilmpje werd intern en extern de lancering van onze nieuwe website bekend gemaakt. En … de reacties waren over het algemeen positief ! Er werd bewust voor gekozen om onze ‘huisstijl’ ook door te trekken in dit communicatiekanaal: frisse & jonge kleuren, beeldmateriaal, aantrekkelijke lay-out, … Een website is uiteraard een dynamisch gegeven … onze grootste uitdaging zal er dan ook in bestaan de website steeds up-to-date te houden … De keuze voor de nieuwe website is één van de stappen in de opmaak van een globaal communicatieplan. In de loop van 2012 zijn er diverse zorgeenheden grondig geherconditioneerd. Het gaat vooral over locaties binnen de Knoop en de langdurende zorg. In 2013 worden deze initiatieven gecontinueerd. In afwachting van de concrete uitvoering van het ingediende masterplan bij VIPA willen we het maximale doen om het klinisch werk in de meest optimale ‘huisvesting’ uit te voeren. Het PC Sint – Amedeus heeft net als 90 % van de psychiatrische ziekenhuis het Contract ‘Kwaliteit & Patiëntveiligheid’ van de FOD VVVL ondertekend. Daarmee hebben we ons ertoe verbonden om aan de ambitieuze doelstellingen van dit contract te voldoen. Het contract bepaalt o.a. dat zorginstellingen incidenten systematisch moeten registreren en analyseren naar hun basisoorzaken, classificeren volgens de internationale WHO taxonomie en tenslotte verbeteracties dienen uit te zetten om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te waarborgen en te verhogen. Wij hebben deze doelstellingen hoog op onze agenda staan. Om dit totaalgebeuren te informatiseren zijn we samen met de andere ziekenhuizen van de BvL op zoek gegaan naar een

26


Terugblik 2012 softwarepakket. Dit hebben we gevonden bij de firma Infoland. Met de aangekochte module beschikken we over een zeer geavanceerd en professioneel melden leersysteem zodat we op een gestructureerde en systematische manier aan deze doelstellingen kunnen werken. In 2012 is er beslist om over schakelen naar een nieuwe wasserij. De keuze is gevallen op Clean Lease. In het najaar 2012 en het voorjaar 2013 hebben we gemerkt dat deze omschakeling een ‘huzarenklus’ is/was, en dit ondanks de goede wil van alle partijen.

“Alles nieuw !” Gestart op 01/02/2012: Een nieuwe job, een nieuw bedrijf en nieuwe collega’s. Aangenaam verrast door het interessante werk en de collegialiteit van mijn nieuwe collega’s. Katrien Goossens, boekhouder

27


Managementsgebieden Proces management Sinds januari 2012 zijn we samen met enkele psychiaters gestart met de uitwerking van de poliklinische functie. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de samenwerking met de huisartsen, o.a. met een spoedconsultatie functie. Met een aanwezigheid van ruim 600 cliënten in 2012 merken we alvast dat er sterke vraag is naar deze dienstverlening. Het mobiel team Antwerpen langdurende zorg start met een equipe van 11,50 VTE aan zijn opdracht om ongeveer een 150tal cliënten te ondersteunen in de maatschappij. We baseren ons op de FACT methodiek. Het mobiel team Antwerpen langdurende zorg zal operationeel zijn vanuit de Jan De Graefstraat in Berchem, waar ook de burelen van vzw De Link gelegen zijn. De collega’s van vzw De Vliering zullen ook een mobiel team Antwerpen langdurende zorg opstarten. Beide teams zullen samen werkzaam zijn in de regio Antwerpen . De centrale keuken, onze voedingsdienst, heeft in 2012, werk gemaakt van een aanpassing van de menu-cyclus. Er is rekening gehouden met de opmerkingen en vragen uit de voedingscommissie waar ook patiënten en bewoners aan deelnemen. Daarnaast is er ook gekozen om de keuzemogelijkheden (nog) te vergroten (o.a. dessert, aardappelen/puree/rijst, … ) en de richting van gezonde voeding strikt aan te houden. De administratieve vereenvoudiging is voor de teams een winst.

28


Terugblik 2012 Fundamotioneel Terugblikkend naar mijn job in het jaar 2012 kwam het woord “FUNDAMOTIONEEL� in me op. Een poging tot originele samenvoeging van drie woorden - fundamenten, motion en emotioneel - die 2012 voor mij het best omschrijven. Het jaar 2012 was voor mij een jaar waarin ik samen met mijn teams de fundamenten heb mogen leggen van boeiende veranderingen op PVT De Wijngaard. Samen bouwen aan kwalitatieve zorg. 2012 Was voor mij ook het jaar waarin ik deze intensieve samenwerking heb moeten loslaten. Afscheid nemen om mezelf de kans te geven nieuwe uitdagingen aan te gaan en mijn dromen na te jagen. Mijn job is in beweging geweest en ik blik er met een grote tevredenheid op terug. Kelly vermeulen, Psycholoog/ZICO PVT Waesdonck & PVT Den Heuvel 29


Managementsgebieden Netwerk management Zowel het psychiatrische ziekenhuis, het psychiatrische verzorgingstehuis als vzw De Link zijn erg actief in het netwerk SaRA, Samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de Regio Antwerpen.. Meer actuele info is terug te vinden op de website van : http://sara.oggpa.be Binnen ZE De Knoop wordt er gestart met de functie ‘netwerker’. Deze functie kadert in twee doelstellingen: het nastreven van gedeelde zorg met professionele partners tijdens/na een ziekenhuisopname en het optimaliseren van de zorgcontinuïteit. Deze medewerkers werken deeltijds binnen de intramurale zorg en deeltijds als netwerker. Als ‘netwerkers’ verzorgen zij de brug met de samenleving tijdens en vooral na een opname, en dit binnen verschillende levensdomeinen (wonen, dagbesteding, vrije tijd, psycho-sociaal welbevinden, …) . Zij streven ernaar om reguliere partners tijdelijk te ondersteunen, en de bereidheid te vergroten om met onze patiënten/cliënten te werken. Na enkele vormingsavonden voor huisartsen en eerstelijnsmedewerkers, hebben we vanuit de cluster gerontopsychiatrie nu initiatief genomen naar de verschillende woon-en zorgcentra van de Antwerpse regio om de samenwerking te bespreken. Twee werklunches hebben een rijkdom aan info opgeleverd waarmee nu verder gewerkt wordt.

30


Terugblik 2012 Zoektocht Een nieuwe omgeving, nieuwe gezichten, nieuwe uitdagingen. Wat kan Amedeus mij bijbrengen en wat kan ik Amedeus bijbrengen? Word ik aanvaard, wat wordt er van mij verwacht, wat kan ik helpen veranderen? Hier beginnen werken is voor mij een spannende zoektocht naar vernieuwing, naar verandering, naar samenwerking en naar toekomst. Dus nu maar zien wat de toekomst brengt en welke schatten er voor mij op deze zoektocht verscholen zitten !!! Joyce Van Ee, steward

31


Resultaatsgebieden Medewerkers Performantie

Met meer dan 600 medewerkers blijft PC Sint - Amedeus een belangrijke werkgever in de regio Antwerpen. In 2011 waren hier 633 personen tewerkgesteld en zoals gangbaar binnen de nonprofitsector een meerderheid aan vrouwen, meer dan 70 %

De meeste medewerkers vinden we terug in het departement patiĂŤntenzorg met 482 medewerkers, goed voor meer dan 75%. Daarna volgt het facilitair departement met 15%. Het administratief en het algemeen departement zijn goed voor telkens 5 %.

32


In 2012 noteerden we 51 arbeidsgevallen. Dit aantal staat zowel voor de arbeidsongevallen op het werk zelf, als de ongevallen bij woon- en werkverkeer.

Klanten Performantie

Sinds 2010 zijn we, net als de meeste ziekenhuizen in België, gestart met het melden en registreren van (bijna)incidenten. Dit vanuit ons contract met de FOD Volksgezondheid rond het thema van patiëntveiligheid. Om met deze meldingen aan de slag te gaan, zijn we binnen de groep van Broeders van Liefde in zee gegaan met het pakket “Infoland”. Deze informaticatool zal het niet alleen voor de melder simpeler maken om een bijzondere gebeurtenis te registreren. Het biedt ons al ziekenhuis tal van extra mogelijkheden om ‘te leren’ uit deze meldingen. 33


Resultaatsgebieden Maatschappij Performantie Beeldvormingsprojecten: Van maandag 23 tot en met donderdag 26 april was Omroep Gaga te gast in het psychiatrisch centrum Sint-Amedeus. Joris Hessels en zijn toneelkompaan Dominique Van Malder richtten er die week, samen met patiënten, bewoners en personeel, een heuse radiozender op. Een hele week werden er opnames gemaakt. Sommige patiënten kwamen naar de studio om een liedje te zingen, een instrument te bespelen, verzoeknummers aan te vragen of een mopje te tappen. Maar de reporters gingen ook zelf met hun cassetterecorder op zoek naar leuke anekdotes en pittige jeugdverhalen. Op woensdag ging Omroep Gaga dan een uur in de ‘Sint-Amedeus-ether’. Tal van patiënten beluisterden deze uitzending op hun zorgeenheid of in de feestzaal. Een paar dapperen trotseerden regen en wind om naar de opnamestudio te stappen en nog snel een verzoeknummertje aan te vragen ! ‘s Vrijdags werd het project afgesloten met een theatrale radio-revue in Hoeve Dieseghem tijdens de vernissage van de Week van de Amateurkunsten. Ook hier opnieuw heel wat enthousiaste patiënten die hun medewerking verleenden. Er werden moppen getapt, gedanst, gezongen en bij momenten heel ontroerende verhalen verteld en als kers op de taart werden alle aanwezigheden getrakteerd op een gratis optreden van Lady Linn herself ! Beide uitzendingen werden achteraf op de website van Omroep Gaga gezet en nog bijna 200 keer beluisterd. Het was een heel toffe week en een fantastisch project met een dubbel doel: enerzijds de fijne ervaring voor de patiënten om met ‘echte artiesten’ radio te maken, en anderzijds hebben heel wat Mortselaren op een positieve manier kennis gemaakt met de verscheidenheid en de talenten van onze patiënten.

34


Sinds september 2012 neemt ons centrum deel aan

‘Diamonds of ArtBrut,inspired by Nek Chand’, een sociaal –artistiek project dat georganiseerd wordt door Rotary Gent Prinsenhof. Via hen kregen we een aantal replica’s van beelden van de Indiase kunstenaar Nek Chand met als doel ze te bewerken om ze vervolgens in het najaar van 2013 te veilen voor het goede doel. Verschillende zorgeenheden ( De Poort, de Schakel, de Knopen, De Pijler en Kade 2640, PVT Waesdonck,…) namen deel aan dit project. Ze zijn er dan ook met glans in geslaagd om van hun replica een ‘veelzeggend’ beeld te maken! Elke doelgroep met hun eigen verhaal en eigen symboliek… beelden zonder klank , maar met veel inhoud! De beelden werden tentoon gesteld in het cultureel centrum van Mortsel en in de feestzaal van het ziekenhuis.

35


Resultaatsgebieden Samenwerkingsovereenkomsten:

36


Eindresultaten Klinische performantie

Van de 697 medische opnames dit jaar waren er 409 eerste opnames en 288 heropnames.

We hebben het verhoogd opnamecijfer van de laatste 2 jaar in 2012 kunnen bevestigen. De verhouding mannen - vrouwen blijft door de jaren heen hetzelfde.

37


Resultaatsgebieden

HOOFDDIAGNOSE BIJ OPNAME

2008

2009

2010

2011

2012

Stemmingsstoornissen

72

90

130

153

150

Stoornis middelen

94

108

129

152

146

Schizofreni & psychotische stoornissen

110

120

147

136

126

Stoornis impulsbeheersing

62

73

65

50

91

Persoonlijkheid st. CLC

13

18

25

33

49

Aanpassingsstoornissen

27

35

37

31

35

8

10

9

16

26

Stoornis kind & adolescent

19

14

22

36

25

Persoonlijkheid st. CLB

54

43

32

24

17

Angsstoornissen

7

5

6

20

13

Zwakzinnigheid

3

2

6

1

5

Persoonlijkheid st. CLA

2

1

0

0

0

Dementie & cognitieve stoornissen

Hier vindt u een globaal overzicht van gestelde hoofddiagnoses bij opname. Deze gegevens zijn gebaseerd op de MPG-registratie.

38


Financiële performantie Uiteraard is een volledig jaar niet te herleiden tot enkele getallen in een jaarverslag , zeker niet in een bruisende maar complexe organisatie als de onze. Toch zijn er naast de inhoud en de werking altijd nog enkele getallen of cijfers die kernachtig weergeven hoe het PC Sint-Amedeus er voor staat op financieel-economisch gebied. De boekhoudkundige jaarafsluiting: Uiteindelijk kunnen we het boekjaar 2012 afsluiten met een geconsolideerde winst van 739.184,41 €. Dit is zonder meer een mooi resultaat, maar toch een kanttekening hierbij: ons gewoon bedrijfsresultaat, zonder het financieel en uitzonderlijk resultaat erbij geteld, was licht negatief. De oorsprong hiervan ligt in het psychiatrisch verzorgingstehuis waarvan het afzonderlijk bedrijfsresultaat zwaar verlieslatend bleek, al is de interne verrekening van kosten en opbrengsten tussen het psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis niet altijd even scherp af te lijnen. Voltijdsequivalenten (VTE-streefcijfers): Het streefcijfer van 2012 was oorspronkelijk 485,29 VTE en werd na de halfjaarlijkse begrotingscontrole opgetrokken naar 489,01 VTE. Uiteindelijk realiseerden we 479,87 VTE. Dit resulteert in een invulling van 98,1%, wat toch een tekort betekent van 9,1 VTE op jaarbasis. Onze bezettingspercentages: Psychiatrisch ziekenhuis: we realiseerden in 2012 105749 ligdagen wat resulteert in een bruto bezettingspercentage van 82,3%. Na correctie van partiële hospitalisatie geeft dit netto 86,29 %. Onze streefwaarde van 90% werd dus niet gehaald, ondanks een stijging in opnames. De reden hiervoor is voornamelijk dat een hogere ‘turn-over’ paradoxaal genoeg tot meer ‘gaten’ tussen de verschillende opnames in de bedbezetting leidt, waardoor we uiteindelijk minder ligdagen hebben. Psychiatrisch verzorgingstehuis: in 2012 realiseerden we 77.313 ligdagen wat resulteert in een bezetting van 100,86%. Onze streefwaarde van 100% werd dus opnieuw behaald, zij het nipt.

39


vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

Hoogtepunten vanuit de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Geestelijke gezondheidszorg 1. In 2012 werd andermaal veel energie gestoken in de realisatie van de artikel 107-projecten. In deze projecten wordt via middelen bekomen uit het buitengebruik stellen van ziekenhuisbedden- of plaatsen een aanzet gegeven voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep volwassenen. Dit betrof voornamelijk de oprichting van mobiele behandelteams die in een crisissituatie (functie 2a) of bij langdurige zorgvragen (functie 2b) psychiatrische hulp in de thuissituatie brengen. Daarnaast werd ook voorbereidende stappen gezet voor de opstart van bijkomende rehabilitatieteams (functie 3) in 2013. Deze nieuwe teams zullen samen met de bestaande intramurale en ambulante behandelteams ingebed worden in een voorzieningen- en dienstenoverstijgend zorgcircuit en netwerk voor deze doelgroep. De uitvoering van deze projecten vergt zowel beleidsmatig als klinisch heel wat overleg en begeleiding. De psychiatrische centra van de Broeders van Liefde engageren zich hier ten volle in. 2. De Begeleidingscommissie Ethiek Geestelijke Gezondheidszorg Broeders van Liefde bracht een nieuw advies onder de titel ’Systematisch reflecteren over zorg: ‘evidence-based practice’ op basis van kennis, beleving en waarden’. 3. Vanuit de organisatie wordt ook actief meegewerkt aan het Quality Indicator Project (QIP) geestelijke gezondheidszorg dat in samenwerking tussen de koepelorganisaties Icuro en Zorgnet Vlaanderen opgestart werd. 4. In april vond een wetenschapsdag GGZ plaats waarop artsen en andere medewerkers hun onderzoeksprojecten, die mee mogelijk gemaakt worden door ondersteuning vanuit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek GGZ Broeders van Liefde, konden voorstellen. 5. Mee inspelend op het maatschappelijk debat naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de euthanasiewet werden o.a. in overleg met de hoofdgeneesheren een aantal acties vastgelegd die artsen en medewerkers nog beter in staat moeten stellen op een ethisch verantwoorde wijze om te gaan met eventuele vragen van patiënten of bewoners. 40


Ouderenzorg 1. Voor de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg was het voornamelijk uitkijken naar de nieuwe reglementering die de Vlaamse overheid opstelde voor de toekenning van nieuwe voorafgaande vergunningen en de inspanningen die geleverd worden voor de realisatie van de eerder toegekende doch nog niet gerealiseerde vergunningen 2. Medio 2012 werd het Woonzorgcentrum Huize Nazareth uit Goetsenhoven mee opgenomen in de organisatie Broeders Van Liefde. Deze voorziening maakt voortaan mee deel uit van de entiteit Broeders Alexianen Tienen. Samen met het Woonzorgcentrum Sint-Alexius in Tienen en de in ontwikkeling zijnde woonzorgwijk Park Passionisten zal Huize Nazareth gestalte geven aan de verdere ontwikkeling van de woonzorg voor ouderen in de Tiense regio. 3. De werken werden aangevat voor het nieuwbouwproject van het woonzorgcentrum Mariatroon te Dendermonde.

41


Adresgegevens PC Sint-Amedeus Deurnestraat 252 2640 Mortsel Tel. 03/440 68 50 Fax 03/440 73 42 www.amedeus.be info@amedeus.be

Campus De Liereman Schuurhovenberg 59 2360 Oud-Turnhout Tel. 014/43 48 68 Fax 014/40 44 40 www.amedeus.be info@amedeus.be

Campus De Wijngaard Sint-Pauluslaan 6a 2390 Malle Tel. 03/309 42 90 Fax 03/309 49 38 www.amedeus.be info@amedeus.be

42


Campus Den Heuvel Heuvelstraat 166 2530 Boechout Tel. 03/460 14 60 Fax 03/460 14 57 www.amedeus.be info@amedeus.be

Campus Waesdonck Waesdonckstraat 2 2640 Mortsel Tel. 03/443 79 40 Fax 03/440 79 27 www.amedeus.be info@amedeus.be

Polikliniek De Barke Deurnestraat 252 2640 Mortsel Tel. 03/440 68 50 Fax 03/440 73 42 www.amedeus.be info@amedeus.be

43


Deze instelling behoort tot de v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent ond. nr. 0406.633.304

Jaarverslag 2012  

Jaarverslag 2012