Page 1

Jaargang 9 • Nr. 2 • juli 2013

SINT-TRUIDEN N-VA-barbecue Parochiaal Cultureel Centrum Velm St-Martinusstraat 8 r e b m e t 3806 Velm sep 2013

AG ZATERD

21

De Truiense meerderheid zei op de gemeenteraad van 24 juni ‘neen’ tegen alle voorstellen van de N-VA. Nochtans ging het om constructieve voorstellen die de stadskas niets of nauwelijks iets zouden kosten.

GRATIS PARKEREN NIET UITGEBREID

N-VA en Jong N-VA Sint-Truiden nodigen alle Truienaars uit op onze jaarlijkse barbecue.

De N-VA vroeg het uitbreiden van het gratis parkeren van een kwartier naar een halfuur. Dit voorstel heeft niet alleen nut voor de handelaars in het centrum, maar heeft ook voordelen voor de Truienaren om hen meer ontspannen te laten winkelen. Wanneer men even moet wachten in de winkel of wanneer men een oude bekende ziet, is het kwartier al snel om en loert een boete om de hoek. Andere steden zoals Bilzen, Geel, Mol en Oudenaarde hebben om die reden het gratis parkeren uitgebreid naar een halfuur. Alle goede argumenten ten spijt, het voorstel werd zonder pardon weggestemd.

Meer informatie binnenkort op onze website.

ZOMERS AFVAL NIET GRATIS

GEMEENTERAAD OP YOUTUBE V.U.: Toon Hendricx - Kazelstraat 12 - 3800 Sint-Truiden - sint-truiden@n-va.be

MEERDERHEID SCHIET CONSTRUCTIEVE VOORSTELLEN AF

Om de bewijsvoering rond procedurefouten moeilijker te maken, besliste de meerderheid plots de gebruikelijke geluidsopname van de gemeenteraad af te schaffen. N-VA Sint-Truiden besloot daarom om zelf te zorgen voor opname van geluid én beeld. Surf daarom naar www.youtube.com en zoek op ‘N-VA Sint-Truiden’.

Ook het voorstel om de Truienaren toe te laten hun grijze huisvuilzakken en GFT-containers in de zomermaanden gratis naar het containerpark te brengen, werd afgekeurd. Nochtans zijn er gemeentes die dit wel toelaten.

Sint-Truiden laat niet toe dat u uw vuilzakken en GFT-containers in de zomer gratis naar het containerpark brengt.

DRAAD HONDEWEIDE BLIJFT TE LAAG Een ander voorstel, van N-VA-gemeenteraadslid Jelle Engelbosch, was om de draad van de hondenweide in het Speelhof met 60 cm te verhogen, zodat enthousiaste honden er niet meer over kunnen springen. Dit is slechts een kleine moeite en uiteraard in het voordeel van wandelaars en spelende kinderen. Opnieuw zei de meerderheid neen.

ONAFHANKELIJKE ADVIEZEN? De voorbije gemeenteraad toonde aan dat de meerderheid geen oren heeft naar onze voostellen. Wat hen wel interesseerde was het bevolken van de adviesraden met eigen partijmensen, zodat die een advies kunnen geven conform hun beleid. Voor het eerst hebben gemeenteraadsleden geen zeggenschap meer in deze raden. Begrijpe wie kan. Een advies hoort nochtans neutraal en onafhankelijk te zijn.

www.n-va.be/sint-truiden

ANNE TERMONIA Gemeenteraadslid anne.termonia@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.


N-VA vraagt goedkoper zwembadtarief voor de Truienaars Met de zomer in het vooruitzicht kijken we allemaal wel eens uit naar een duik in het zwembad. Jammer genoeg zijn de openingsuren en de tarieven van ons recreatiezwembad Sint-Pieter niet altijd even klantvriendelijk. Onze partij drong er bij de bevoegde schepen op aan om de openingsuren te herbekijken zodat meer Truienaren de weg naar het zwembad vinden. In een recente toelichting van de meerderheid kwamen er ook nog een heleboel andere knelpunten naar voor. Het zwembad is al jaren zwaar verlieslatend. “Wetende dat slechts 35 procent van de bezoekers Truienaar is, doet ons luidop de vraag stellen of we niet naar een goedkoper

enthousiasme hun werk aanpassen aan de noden van de klant.

Als zwemmen goedkoper wordt, zoeken wellicht meer Truienaars de sportieve verkoeling van het zwembad op.

tarief voor de Truiense belastingbetaler zouden gaan,” stelt Mieke Claes.

Wat op lange termijn de plannen met het zwembad zijn, is spijtig genoeg nog een raadsel. Blijft het bestuur geld pompen in het huidige ‘versleten’ zwembad? Of kiest de meerderheid voor een nieuw zwembad (al dan niet subtropisch en op dezelfde locatie)?

Renovatie of een nieuw zwembad? Positief bleek wel dat ons zwembad beschikt over een gemotiveerde personeelsploeg. Ook zij willen met veel

MIEKE CLAES Gemeenteraadslid mieke.claes@n-va.be

Ien, twie, drei,… getalle aat Sintruin Besparingen? Ja, maar niet voor iedereen!

8

8 – Het nieuwe bestuur verwende zichzelf en nam maar liefst acht directe stafmedewerkers aan om hun fracties te ondersteunen.

125 9 317 4 977 9 317 euro - Het bedrag dat vorige maand werd uitgegeven aan een feestzaal om een 'brainstormsessie' met een selectie ambtenaars te houden.

125 – Het bedrag in euro dat elk gemeenteraadslid van de belastingbetaler zou ontvangen om met de gemeenteraad een uitstapje te organise-

ren aan Stayen. Dankzij hevig N-VA-protest werd dit plan daags na de gemeenteraad toch afgevoerd. 4 977 – De kostprijs van de nieuwe tafel met stoelen voor het kantoor van de burgemeester bedroeg bijna 5 000 euro!

Lokale economie geen prioriteit voor meerderheid Ondanks alle verkiezingsbeloftes krijgt de lokale economie geen eigen afdeling in de stadsadministratie. Gemeenteraadslid Jo François had hierop aangedrongen tijdens de gemeenteraad van 27 mei. Zijn voorstel werd meerderheid tegen minderheid verworpen. “Nu iedere gemeente door nieuwe wetgeving verplicht is haar organisatie eens grondig te herdenken, was dit het ideale moment om onze lokale economie de aandacht te geven die ze verdient”, zegt François. “Alleen met voldoende werkgelegenheid en ondernemingen in de onmiddellijke regio gaan we onze welvaart op niveau kunnen houden. Niet met sociale woningen en te dure sportcomplexen.” Of zoals Bill Clinton het destijds zei: “it’s the economy, stupid”. Maar de meerderheid heeft het alweer - niet begrepen… en plaatste economie in de rubriek “interne zaken”.

sint-truiden@n-va.be

JO FRANÇOIS Gemeenteraadslid jo.francois@n-va.be


N-VA werkt aan verkeersdossier Heel wat onveilige verkeerssituaties kunnen met een minimale investering aan signalisatie heel wat veiliger worden. Verschillende Truienaars maakten ons spontaan al attent op onveilige situaties in hun buurt. Tijdens de leefbaarheidsbabbels van de stad kwamen er ook verschillende punten ter sprake. Omdat niet iedereen naar die leefbaarheidsbabbels kon komen, zal N-VA Sint-Truiden een dossier samenstellen en dit aan de politie overhandigen. De N-VA speurt onveilige verkeerssituaties op en zoekt naar oplossingen.

Is er in uw buurt een gevaarlijk kruispunt, een onveilige oversteekplaats of een verwarrende verkeerssituatie? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar hans.govaerts@n-va.be.

HANS GOVAERTS Gemeenteraadslid hans.govaerts@n-va.be

Democratie of dictatuur? Truiense ambtenaren slachtoffer van dictatorbeleid Bij het nemen van beslissingen laat het schepencollege zich vooraf adviseren door de betrokken dienst. De bevoegde ambtenaar stelt een collegenota op met pro’s en contra’s, waarschuwingen, valkuilen en hij/zij geeft een advies. Af en toe legt het college zulk advies naast zich neer, hetgeen uiteraard haar goed recht is. Maar dit collega gaat nog verder. Volgens ons kan het absoluut niet dat de burgemeester of secretaris een agendapunt uitstelt, vervolgens de betrokken ambtenaar uitnodigt voor een ‘informeel gesprek’ en op dat gesprek de ambtenaar verplicht zijn of haar advies aan te passen naar de zin van het bestuur. Noch-

tans is het dat wat gebeurde bij het recente negatieve advies om extra water op te pompen.

Spionage tijdens de werkuren

De schepenen gedragen zich als ‘big brother’. Dat hoort niet.

Een tweede trend is het op alle mogelijke manieren bespioneren van ambtenaren tijdens de werkuren en ze nadien zelf op het matje roe-

pen. De leiding over het ambtenarenkorps  is nochtans de exclusieve bevoegdheid van de stadssecretaris. Als een schepen vindt dat zijn ambtenaren geen goed werk leveren, moet hij de stadssecretaris verzoeken orde op zaken te stellen en niet zelf voor baas willen spelen. Hoe verwacht deze meerderheid haar ambtenarenkorps  te motiveren?  Het zijn nochtans deze mensen die je nodig hebt om zaken ten goede te veranderen.....

GHILAINE HENDRICX Gemeenteraadslid ghilaine.hendricx@n-va.be

Halt aan overvloed reclameborden De N-VA diende op de jongste raadszitting een voorstel in om paal en perk te stellen aan de wildgroei aan stoepborden en winkelrekken. Het gaat om de panelen in de Luiker- en de Stapelstraat. Volgens fractievoorzitter Engelbosch loopt het met die borden de spuigaten uit en hinderen ze wandelaars en shoppers. “Als voetganger moet je vandaag door een zee van obstakels laveren en met een kinderwagen of rolstoel kan je maar moeilijk door op sommige plaatsen.” zegt Engelbosch. Stoepborden verhinderen shoppers om probleemloos over het trottoir te stappen.

Het is trouwens ook in het voordeel van de handelaars dat bezoekers met plezier komen shoppen in onze stad. De meerderheid keurde het N-VA-voorstel echter af.

www.n-va.be/sint-truiden

JELLE ENGELBOSCH Fractievoorzitter jelle.engelbosch@n-va.be


ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering Ben Weyts De federale politiek werkt deprimerend. Niets geraakt nog hervormd, niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en volksvertegenwoordiger • 42 jaar, woont in Beersel • studeerde politieke wetenschappen in Gent • gehuwd met Marijke, papa van Floor en Gust © Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen een ruime consensus over de weg uit de crisis: verlaging van de loonlasten, minder overheidsuitgaven, minder belastingen. De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u verandering? Dan moeten we overstappen naar een confederaal model. In plaats van elkaar te blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts: “Confederalisme is de enige weg die naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken. Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie. n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat: Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10 info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

361 13 d sint truiden 4  

wouters_kim@hotmail.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you