Page 1

Zilverblad

3 Jaargang

14

t uu it t s in s f e z o j t sin E G G U R B E m is r e o t n e l Hande Trimestrieel tijdschrift Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 tzilverblad@sintjozefbrugge.be www.sintjozefbrugge.be

10 38

4 8

Gelijke onderwijskansen: geen holle woorden in het Sint-Jozefsinstituut

Mijn jeugdbeweging is uniformidabel !

Verborgen talenten op school

10 dilemma’s voor lerares Carla Kerkhofs

20

52

Afscheid van collega Lucrèce Vanhee

Internationale uitwisseling voor 5ST en 6ST


8

4 eveer 90% Het GOK-team kreeg ong op het rapport!

10

e dag, er zo goed als elk Ik speelde vroeg al h toc t da maar intussen is derd een beetje veran

Inhoud

word je

pure fun Naast de vele uren den, en met heel wat vri ler, positiever ... cia so , ook zelfstandiger

3

Woordje van de directeur

4

Gelijke onderwijskansen: geen holle woorden in het Sint-Jozefsinstituut

6

Buiten de zone: Ruth Meireman (ex 6TO)

8

Mijn jeugdbeweging is uniformidabel!

trimestrieel tijdschrift van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge

9

De Jozefienen in detail: van wie is deze boekentas?

Redactieadres

10 Verborgen talenten op school 11 Doorgelicht: Maddy Vermeersch

nieuw

12 Like Dislike: WK voetbal in Brazilië 14 Op de sofa: Joke Hillewaert (3HA1) 15 Wat als … de zomervakantie slechts 6 weken duurde? 16 Het Sintjozefsinternaat: tijd voor enkele anekdotes

20

Website

nieuw

20 Afscheid van collega Lucrèce Vanhee 22 Mijn naam is ... Laura 23 Een dag in selfies: Steve Burggraeve 24 De balans van 100 dagen 26 Ondernemershoek

38

nieuw

29 Ruach: vastenactie

Abonnementen

30 Jonge reporters voor één dag: 1LA 34 Ik haat – hou van: 4VE

9 euro rek. nr. 471-5372881-54 vermelding: Zilverblad, jaargang 2012-2013

35 Stille Ruimte: een zomergedicht

Administratie

36 Top 5 apps voor de leerkracht

Rik Deketelaere

39 Belangrijke data voor het schooljaar 14-15 40 Onze eindejaarsvragen

Mevrouw, ik dénk zelfs al in het Frans!

Publiciteit tzilverblad@sintjozefbrugge.be

38 10 dilemma’s voor lerares Carla Kerkhofs

52

Manu Coucke Ann Verhofstadt Lien D’hoore Dieter Verstraete Pascal Vanden Eynde Laurie Kuperus Sofie De Spiegelaere

28 Welkom (Pariya – 5TO2)

32 Richting Verkoop in de kijker mag dat best Op vrijdagavond champagne zijn. je as gla wel eens een

Koen Verschelde www.sintjozefbrugge.be

Redactie

18 Dorpsgenoten: Loppem, een dorp met koninklijke allures! Lesgeven is veel n. visueler geworde

Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 tzilverblad@sintjozefbrugge.be

Hoofdredacteur Johan Verstraete

48 Top-X 2013-2014: een terugblik

Verantwoordelijke uitgever

49 Familienieuws

Michaël Vandorpe

50 Zweden 2014: een tocht voorbij drie scholen

Realisatie

52 Internationale uitwisseling voor 5ST en 6ST

Drukkerij Jobert

54 Ventiel: de laatste boodschap 55 In vogelvlucht


Colofo

Woordje van de directeur Michaël Vandorpe

Beste lezer   Actualiteitenprogramma’s op tv tonen doorgaans een weinig fraai beeld van onze samenleving: de kloof tussen arm en rijk, de klimaatsverandering, internationale conflicten, criminaliteit... Wat meer optimisme zou ons allen deugd doen. In 1980 schreef de Amerikaanse futuroloog Alvin Toffler ‘De derde Golf’. Het was een optimistisch boek waarin hij de verwarring en onvrede analyseerde die het gevolg waren van de technologische en sociale revoluties. Hij voorspelde een samenleving met een grote diversiteit aan leefstijlen en informatie als belangrijkste materiaal voor werknemers. Bijna 35 jaar later zitten we volop in die vernieuwde maatschappij. Er zijn gelukkig ook nu auteurs die na het maken van analyses concluderen dat de wereld er onmiskenbaar op vooruit is gegaan, op nagenoeg alle fronten. In deze crisistijd is dat geen makkelijke boodschap, omdat het ingaat tegen het onheil dat veel media ons voorschotelen. Als onderwijsinstelling proberen we zin te geven aan de impact van de nieuwe technologieën en sociale veranderingen en dragen we ons steentje bij aan een samenleving die gezonder, verstandiger en democratischer wil zijn. Respect voor diversiteit en aandacht voor duurzaamheid zijn daarbij onontbeerlijk. Het zijn bovendien thema’s die bij elkaar horen.

leerling Elke individuele lenten is een vat vol ta en interesses.

Mensen verschillen immers: hun toekomstdromen en verleden verschillen, dus verschillen ook hun leerprocessen. Elke individuele leerling is een vat vol talenten en interesses. Het is dan ook cruciaal dat in het onderwijs een breed palet aan vakken en activiteiten wordt aangeboden dat leerlingen toelaat hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en het schoolteam toelaat te ontdekken wat elke leerling in zijn mars heeft. Leren omgaan met diversiteit is een sleutelcompetentie voor de 21e eeuw. Ook volgen we mondiale ontwikkelingen en letten we op de langere termijn. Als we de jongeren kunnen leren om goederen, gelden en systemen zó te besteden dat ze blijvend bruikbaar zijn, dan zal de maatschappij van de toekomst verstandiger produceren en consumeren, minder vervuilen en ontwikkelen we een duurzaam woon-, werk- en leefklimaat waarin iedereen de kans krijgt om zich op zijn of haar eigen manier te ontplooien. Beste lezer, dit blad toont u hoe onze schoolbevolking zich dagelijks ontplooit. Veel leesgenot!

3


Gelijke onderwijskansen: geen holle woorden Laurie Kuperus in het Sint-Jozefsinstituut

Onlangs kreeg de school twee inspecteurs over de vloer. Zij kwamen controleren of hier wel voldoende inspanningen werden geleverd om de leerlingen zoveel mogelijk gelijke onderwijskansen te geven. Het resultaat was schitterend: het GOK-team kreeg ongeveer 90% op het rapport! Tijd voor een gesprek met een trotse GOK-coördinator, Johan Verstraete.

Ik kan me voorstellen dat heel wat lezers niet (goed) weten wat GOK inhoudt. Een aantal jongeren heeft het soms moeilijker om te slagen. De redenen hiervoor zijn heel divers: ze spreken een andere taal thuis, de ouders zijn werkloos, ze kennen een heel andere cultuur. Dit mag geen reden zijn om minder kansen te hebben op een diploma. Vandaar dat scholen extra middelen krijgen om acties op te zetten die proberen die leerlingen te ondersteunen. Om de drie jaar is er dan controle vanwege de Vlaamse overheid.

4

Welke thema’s komen aan bod in die acties? Uit een enquête bij zowel personeelsleden als leerlingen bleek dat er nog uitdagingen lagen binnen de thema’s ‘Omgaan met diversiteit’ en ‘Doorstroming en oriëntering’. De GOK-stuurgroep

(bestaande uit collega’s Marc Vandenbroecke, Inge Lumbeeck, Greet Mannens, Hilde Seys, adjunct Birgit Anseeuw en ikzelf) werkte enkele acties uit, gespreid over drie jaar. Daarbij werden we ondersteund door Liesbeth Verstraete (CLB) en enkele externe organisaties.

Het GOK-team kreeg ongeveer 90% op het rapport!

Voor jullie plannen en acties kregen jullie veel lof vanwege de inspectie. Mijn gelukwensen uiteraard. Vertel eens wat er zoal gebeurd is de afgelopen jaren. We werkten bv. aan de onthaalmomenten voor nieuwe leerlingen, waarbij het gevoel van ‘zich welkom voelen’ centraal staat. Er is nu ook een vernieuwd stappenplan voor de begeleiding van studiekeuze voor de tweede- en vierdejaars (voor de schoolverlaters was dit al prima geregeld). Het leerlingenvolgsysteem werd geoptimaliseerd, zodat de nodige info sneller is waar die moet zijn. Voorts werkten we aan de verbetering van de inschrijving van nieuwe leerlingen en bouwden we het peter-meterproject in het eerste jaar beter uit.


5 Een erg zichtbare actie op school was de antipestweek. Die was het resultaat van het op punt stellen van ons pestactieplan. Er werden door verschillende klassen affiches en slogans gemaakt tegen pesten. Het eerste leerjaar maakte ook een heuse antipestmuur tijdens de PO-lessen. Elke klas ondertekende een blad waarmee elke leerling toonde dat ze ons antipestbeleid steunen. Het resultaat hiervan kan je nog eventjes bewonderen op de grote speelplaats. We werken nu ook met leerlijnen sociale vaardigheden voor alle jaren, waaraan projecten, toneelvoorstellingen, film … gekoppeld werden. Zo hadden we in het derde jaar bv. aandacht voor andere culturen, in het vierde voor de sociale vaardigheden, in het vijfde voor verslavende middelen en in het zesde voor gelukkig zijn. De jaarlijkse ontmoetingsdag werd in vraag gesteld en moest weer naar de kern van de zaak: een klasgebeuren waarin teambuilding centraal staat. Ik denk hier aan het gezamenlijk koken, sport en spel voor en met de hele klas, het klasontbijt ... De laatste maanden werkten we aan een beleid rond armoede en vestigden we de aandacht op de nood aan een positieve aanpak van onze jeugd: iedereen heeft deugd van een schouderklopje, toch?

De meest opvallende ingreep was wellicht de invoering van de coach! Tot en met vorig schooljaar had iedere klasgroep zijn klassenleraar. Nu niet meer dus. Per groepje van gemiddeld acht leerlingen is er een coach die hen van nabij opvolgt en ondersteunt waar nodig.

Zal er nog werk zijn de volgende schooljaren? Aangezien niets perfect is, zal één en ander zeker nog bij gestuurd of verfijnd moeten worden. Er zullen bovendien altijd uitdagingen om aandacht vragen, problemen opduiken die we moeten aanpakken.

Bedankt voor dit gesprek en veel succes de volgende schooljaren! Ik vind het heel belangrijk te zeggen dat heel veel collega’s meegeholpen hebben in diverse werkgroepen. Ik zou dan ook willen afronden met een dankwoordje aan de collega’s die zich de voorbije drie jaar hebben ingezet voor één of andere GOK-actie, in een werkgroep zetelden, mee aan de kar trokken om zaken te vernieuwen. Zonder de inzet van al die werkgroepen - en het ontembare enthousiasme van de stuurgroep in het bijzonder - zouden we niet zoveel hebben kunnen realiseren.

Zonder de inzet van al die werkgroepen - en het ontembare enthousiasme van de stuurgroep in het bijzonder - zouden we niet zoveel hebben kunnen realiseren.


Buiten de zone Ruth Meireman (ex 6TO) Lien D’hoore Cook). Mij hebben ze een stage bij Thomas Cook aangeboden. Als hostess heb ik 4 maanden in Bulgarije (Sunny Beach) gewerkt. Transfers van en naar de luchthaven, infomeetings in hotels, excursies verkopen … Een leuke, onvergetelijke en leerrijke ervaring, maar al snel wist ik dat de job toch niet voor mij weggelegd was.

Toerisme is en blijft een interessante richting waar je veel kanten mee uit kan.

Uiteraard is een stage niet te vergelijken met het ‘echte’ werk. Waar en hoe belandde je dan op je werkplek in het buitenland?

Pas in het vijfde jaar kwam ze bij ons op school de richting Toerisme volgen. Een hele ommezwaai! Een keuze waar ze geen spijt van heeft gehad. Want zeg nu zelf, wat is er leuker dan werken in vakantiesfeer? Iedereen ontspannen, genieten van de zon… Dit is het relaas van Ruth Meireman.

Na het zesde middelbaar in onze school, koos je ervoor je nog verder te verdiepen en ging je Toerisme studeren in de KHBO. Daar kwam je op een stageplaats in Bulgarije terecht. Kun je daar iets meer over vertellen?

6

Wij hadden in het begin van het eerste jaar de keuze om onze stage in het binnen- of buitenland te doen. Het was altijd al een droom van mij (en medeklasgenoten) om in het buitenland te werken en ervaring op te doen. Ik was heel benieuwd naar het onbekende … Een stage in het buitenland is het dan ook geworden. Pas in het derde jaar van mijn bacheloropleiding werd een stageplaats toegewezen door onze leerkrachten. Sommigen gingen op Erasmus, anderen deden hun stage via een touroperator (Jetair of Thomas

Een vriend van mij, die ook Toerisme studeerde, kende het concept Intersoc. Een organisatie van de CM die reizen organiseert in zomer en winter. We gingen samen als vrijwilligers voor een weekje mee naar Valmeinier. Daar ben ik aan de praat geraakt met mensen die daar vast werkten (met seizoenscontract). Op die manier ben ik op het idee gekomen om dat ook te doen. Ik was op dat moment juist afgestudeerd. Het ideale moment dus om op verkenning te gaan. En het sloot dan nog aan bij m’n diploma. Toen ik thuiskwam, heb ik direct gesolliciteerd voor de job als receptioniste en een paar dagen later mocht ik op gesprek. Enkele weken nadien mocht ik dan ook beginnen aan het echte werk. Vol spanning vertrok ik naar mijn eerste werkplek ooit, het prachtige “St Moritz” in Zwitserland, niet wetend wat er zou komen … Toch wel spannend eigenlijk, als ik er zo aan terugdenk.

Wat moest je er precies doen? Ik was er verantwoordelijke van de receptie. Voornamelijk administratief werk: telefoons opnemen, lijsten opmaken, personeelsplanningen opstellen, kamerplanningen maken … Een van mijn belangrijkste taken was de vrijwilligers, die hadden gekozen om aan de receptie mee te helpen, op te leiden. Teamwork speelde een grote rol in de job. Elke week kwamen er steeds nieuwe vrijwilligers bij, wat niet evident was. Elke keer opnieuw de “te volgen procedures” uitleggen: hoe gasten inchecken, wat doen bij eventuele klachten …

Hoe vulde je je tijd tussen de zomer- en winterseizoenen in Zwitserland? Hier en daar deed ik een interimjob. Anderzijds maakte ik grote reizen (Nieuw-Zeeland, Amerika, Zuid-Afrika) met het geld dat


7 Mis je je vorige job? Niet echt. Ik denk nog vaak aan de mooie momenten, het typische hotelsfeertje, elke avond ambiance. Maar daar stopt het dan ook wel.

ik had gespaard van mijn job bij Intersoc. Dat maakte het seizoenswerk juist zo spannend. Ik was altijd blij om te vertrekken, maar ook om terug thuis te komen en al mijn vrienden en familie terug te zien.

Wat miste je het meest uit Vlaanderen als je in het buitenland vertoefde? Belgische frietjes van de frituur. Voor sommige familiale gelegenheden (zoals verjaardagen, doopfeesten van de kindjes van m’n zussen) vond ik het spijtig niet aanwezig te kunnen zijn. Maar goed, die kleine dingen konden mij dan ook niet beletten toch op seizoen te gaan. Echt iemand missen, deed ik niet.

Vorige zomer zei je je job in Zwitserland vaarwel. Je woont en werkt weer in België. Vanwaar die keuze? “Er is een tijd van komen en van gaan.” Ik heb 7 prachtige seizoenen achter de rug. Ik heb er een pak ervaring bij, toffe mensen leren kennen en veel kunnen sparen. Een geweldige tijd die niemand me meer kan afnemen. Op naar een volgende fase: het “echte” leven in België. Het is een grote stap, maar een mens moet nu eenmaal keuzes maken. Ik heb het tot hier toe nog niet moeilijk gehad. Ik ben vooral zeer dankbaar dat ik die kans toen gekregen heb.

En de toerismesector op zich? Toerisme is en blijft een interessante richting waar je veel kanten mee uit kan. Ik heb veel bijgeleerd en ben blij dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Ik reis heel graag en zal dat ook blijven doen tijdens mijn vakanties. Nu werk ik in de sociale huisvestingssector. Een hele ommezwaai, maar ik doe mijn werk hier graag en ben gelukkig. Ik kom nu nog steeds in contact met mensen per telefoon. Er komt veel administratie bij kijken, we hebben een tof team en het is dan nog eens in Brugge, niet ver van mijn woonplaats. Ik denk dus dat ik wel geluk heb.

Doe alles wat je wilt nu je nog kunt.

Zou je onze huidige leerlingen Toerisme een job in het buitenland aanraden? Waarom wel/niet? Als je de kans krijgt en je hebt geen verplichtingen, kan ik maar één ding zeggen: YOLO. Je leeft maar één keer, profiteer van het leven, doe alles wat je wilt nu je nog kunt en zorg dat je later geen spijt krijgt van de dingen die je niet hebt verwezenlijkt.

Waar mogen we jou over 10 jaar verwachten? Ik heb momenteel werk gevonden in Brugge, woon binnenkort in m’n eigen studio, geniet van elk moment. We zullen dus wel zien wat de toekomst voor mij in petto heeft… Zolang ik maar gelukkig en gezond ben. In het buitenland werken zit er voor mij niet meer in, maar ik kan het zeker en vast iedereen aanraden!


Mijn jeugdbeweging is uniformidabel! Dieter Verstraete Onlangs stond het nog in de krant: jeugdbewegingen in Vlaanderen waren nog nooit zo populair. Zo zijn er meer dan 100.000 jongeren aangesloten bij de Chiro, nog steeds de grootste jeugdbeweging. Op de tweede plaats staan de Scouts en Gidsen Vlaanderen met zo’n 75.000 leden. Heel wat jongeren dus die geen genoegen nemen met games, shoppen, televisiekijken ... Hoog tijd om ook enkele jeugdbewegingfans van onze school aan het woord te laten.

Naast d fun met he vele uren pure e word je o el wat vrienden, ok socialer, zelfstandiger, positieve r ...

Isaura Van Coillie (4HT1) Bijna elke zondag vind je mij terug bij Chiro PAO Maldegem en meer bepaald bij de groep waar de Keti’s en de Aspi’s er samen in vliegen. Het is een fantastische jeugdbeweging waar ik me elke keer weer ontzettend goed amuseer. Ik vind het vooral tof dat we heel wat vuile spelen doen, dat jongens en meisjes samen in een groep zitten, dat de activiteiten op zondag plaatsvinden en zeker ook dat alle groepen erg goed overeenkomen. Dit werd nog eens duidelijk op ons laatste tentenkamp in Westmalle. Na een zware tweedaagse fietstocht naar de kampplaats, moesten we ook nog eens noodweer trotseren: door het hevige regenweer kwam heel wat materiaal onder water te staan en vloog onze tent bijna weg. Op dat moment zorgde iedereen voor elkaar en dat groepsgevoel typeert onze Chiro. Medeleerlingen die niet in een jeugdbeweging zitten, missen echt wel een ferme levenservaring: naast de vele uren pure fun met heel wat vrienden, word je ook zelfstandiger, socialer, positiever ... Ik ga dus zeker nog een eindje door en wordt dan ongetwijfeld ook een leidster binnen onze Chiro PAO Maldegem.

n an ee Ook v eniet ik g kamp op keer. r kee

8

Emily Verheecke (leerkracht)

Eerst was ik vier jaar leidster in Chiro Klimop Keiem en beleefde ik er toffe tijden bij massaspelen, een dorpsspel of een dropping. Daarnaast vond ik het ook heel leuk om met mijn afdeling op weekend te gaan. Momenteel ben ik leiding in het Gewest Za-

KoLeKeHoHaWe, een overkoepelende organisatie die activiteiten organiseert voor enkele Chiro’s en dat doe ik al vijf jaar met veel plezier. Je kan me plezieren met alle soorten activiteiten zolang er maar actie mee gemoeid is. Ook van een kamp geniet ik keer op keer: de sfeer is top, de dagtochten onvergetelijk, het kampvuurmoment magisch ... Wie nooit in een jeugdbeweging zat, mist wel die unieke context waarbij je erg zelfstandig en vrij, met veel vrienden, allerlei avonturen beleeft. Je kijkt gewoon altijd uit naar die zondagmiddag omdat je weet dat het weer geslaagd zal zijn. Oh ja, dit nog: Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen, dat zegt ook nog genoeg zeker?

Gianni Noë (6TO2)

Dit verha le scheidt o nd kader onderandere je ns meestal van die hier mugdbewegingen inder aan beste aandacht den

In Sint-Kruis en Male geeft mijn KSA Rooyghem fantastische activiteiten voor jongens vanaf zes jaar. Zelf ben ik sinds dit jaar leiding bij de Pagadders, na een jaartje bij de Aspiranten. De inkleding van onze activiteiten zijn altijd top: dit verhalend kader onderscheidt ons meestal van andere jeugdbewegingen die hier minder aandacht aan besteden. Zo gingen we onlangs op Far Westweekend en zal ook het tentenkamp binnen een uniek thema passen. Wat ik zelf nog herinner van mijn tijd als gast? Een dropping waarbij we verdwaalden in de Hoge Venen en louter op het geluid af een weg terug moesten zien te vinden. Maar ook dat liep weer goed af. Jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdbeweging missen toch heel wat leuke herinneringen en ervaringen. De avonturen die je met een hele bende andere vrienden beleeft, blijven je echt wel lang bij.


n e n e fi e z De Jo in detail

9

Dieter Verstraete en Ann Verhofstadt

1

De kleren maken de man, zegt het spreekwoord. Geldt dit ook voor boekentassen bij mannen en vrouwen, leerlingen en leerkrachten? Vermoedelijk wel, want meer dan ooit loopt iedereen op school met een andere boekentas of -rugzak rond. Kun jij deze herkenbare tassen aan de juiste leerkracht toewijzen? Controleer nadien je antwoorden door deze editie van het Zilverblad om te draaien.

2

3

5

7

8

9 10

4

6

Antwoorden: 1. Davina Vanwijnsberghe / 2. Evelien Van Hecke / 3. Nele Van Der Plaetse / 4. Liselore De Muynck / 5. Filiep Stellamans / 6. Kristin De Meulder 7. Victoria Van der Meersch / 8. Filip Ascoop / 9. Els Denoulet / 10. Miek Dujardin


Verborgen talenten op school Bij ons lopen meer dan 700 leerlingen school. Daarnaast hebben we boven de honderd leerkrachten, opvoedenden onderhoudspersoneel die de school elke dag draaiende houden. Je kunt je voorstellen dat we heel wat mensen hebben met een talent. We interviewden er drie met een voorliefde en talent voor ‘de piano’.

Sofie De Spiegelaere Stalone Ngassa (5 KA)

Ik heb ook één keer 20 minuten met Shaggy gespeeld.

Ik speelde vroeger zo goed als elke dag, maar intussen is dat toch al een beetje veranderd. Davina Van Wijnsberghe

Ik speel al om en bij de 20 jaar piano. Toen ik in het derde leerjaar zat, startte ik met notenleer in de muziekacademie van Izegem en het jaar erop kwam daar een instrument bij. Ik koos voor piano. Bij ons thuis had iedereen de muzikale microbe wel te pakken eigenlijk. Mijn broer speelde toen al twee jaar piano en we hadden er één thuis. Zo heb ik besloten om dat ook te gaan leren. Ik speelde vroeger zo goed als elke dag, maar intussen is dat toch al een beetje veranderd. Als je lessen volgt, moet je toch zorgen dat je een beetje voorbereid in de les verschijnt. Ik ben al een aantal jaar dirigente/pianiste bij het Jeugdkoor Bosmolens en nu probeer ik altijd goed voorbereid te zijn voor onze optredens en vieringen. Voor mij is piano spelen een fijne hobby!

10

Aangezien ik tussen muzikanten ben opgegroeid, heb ik altijd een grote liefde gehad voor muziek. Maar mijn ouders lieten mij echter zelden of nooit muziek spelen want ze waren bang dat ik muziek boven school zou verkiezen. Toen ik jonger was, begreep ik dat niet. Ik vond het oneerlijk, maar nu kan ik het begrijpen want zo is het mijn oom vergaan. Nu speel ik al 4 jaar piano/keyboard. Het heeft lang geduurd voor ik echt wist welk instrument ik wilde spelen. Ik heb de mogelijkheid gehad om te mogen proeven van drum, gitaar en basgitaar. Mijn voorkeur ging steeds uit naar gitaar en drums tot ik op een dag een kleine keyboard te koop zag op een rommelmarkt. Ik kocht het en begon er diezelfde dag op te spelen. Ik kreeg meer en meer interesse voor het bespelen van een keyboard. Uiteindelijk heb ik een groot keyboard gekocht. Tijdens vakanties speel ik heel veel, maar tijdens schoolperiodes wat minder want het is niet zo gemakkelijk om te combineren met school en voetbal. Ik speel zowel alleen als in een groep want ik zie mezelf eigenlijk als een stand-by muzikant omdat ik bij veel shows en concerten speel. Een professionele muzikant worden is zeker niet mijn levensdoel. Ik speel muziek omdat ik het graag doe. Toch word ik veel uitgenodigd om te spelen bij evenementen omdat ik eigenlijk veel verschillende soorten genres kan spelen: klassiek, gospel, R&B en rock.


11 Een van de bekendste festivals waar ik hier in België heb gespeeld, is Reggae Geel. Ik heb ook één keer 20 minuten met Shaggy gespeeld want toen moest ik invallen voor een goede vriend! Dat vond ik uiteraard super!!!

en vorm ik ook een duo met mijn zus die zingt. Samen coveren we bekende liedjes. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met het maken van mijn eigen muziek die ik dan later online zet. Kortom, voor mij is een leven zonder muziek onvoorstelbaar!

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met het maken van mijn eigen muziek.

Hajk Tertijan (5 HA 1) Muziek is voor mij een van de belangrijkste dingen in het leven. Ondertussen speel ik al 10 jaar piano in het Conservatorium van Brugge. Van kleins af aan ben ik opgegroeid in een muzikale familie. Mijn moeder was zelf leerkracht piano en ik wou heel graag kunnen spelen zoals zij. Toen ik zeven werd, ging ik notenleer volgen. Eerst viel het tegen omdat ik moest leren zingen voor ik mocht beginnen met piano, maar door erover te praten met mijn ouders besloot ik om verder muziek te volgen. De liefde voor piano groeide met de jaren en ondertussen ben ik er non-stop mee bezig. Buiten pianolessen volg ik ook begeleidingspraktijk waarin de bouw en harmonie van muziek aan bod komen. Sinds dit jaar speel ik ook in het orkest van het Conservatorium van Brugge

Doorgelicht:

Maddy Vermeersch Ann Verhofstadt

Waar eet je? het Eeckhoetje Waar drink je? heerlijke koffie in Li O Lait Waar kom je tot rust? aan zee Waar ga je uit? het concertgebouw of de stadsschouwburg Waar shop je? online Waar logeer je? bij een lieve collega in Parijs onder de Eiffeltoren Waar hou je het meest van? mensen

nieuw


Like Dislike: WK voetbal in Brazilië Pascal Vanden Eynde Brazilië 2014, je hoort het tegenwoordig overal: België gaat naar de wereldbeker voetbal 2014 in Brazilië en iedereen is apetrots op deze ­verwezenlijking. We zullen het geweten hebben. Iedereen maakt z’n prognoses en stelt z’n favorieten voor via weldoordachte strategieën doorspekt van een diepe theoretische achtergrond. Iedereen is positief en ermee bezig … of toch niet iedereen? Zijn er misschien ook ­schaduwkanten aan het hele wereldkampioenschap? We vroegen 6IB om hun mening.

Like

of Dislike Jorik - DISLIKE Op dit WK zal België floppen. Iedereen stelt te hoge verwachtingen. Het grote probleem van onze ploeg is, dat ze ondanks topspelers niet kunnen samenspelen. Mijn favoriet voor dit WK is Brazilië. Thuis speelt deze nationale ploeg iedereen van de mat. Spanje zal dit jaar geen finalist worden. En er zijn ook gevaarlijke outsiders zoals Chili, Colombia en Italië.

Thomas - LIKE Het is al 12 jaar geleden dat België nog eens mocht meedoen aan het WK. Het is altijd leuk om je eigen land te kunnen aanmoedigen op een WK. De vele reclame rond dit evenement is wel leuk, zoals de reizen die je kan winnen naar Brazilië. We mogen wel niet vergeten hoe de omstandigheden in Brazilië nu zijn, dit valt niet goed te praten.

Brian - LIKE Ik ben voor het WK, ik denk dat België de groepsfase zal overleven maar niet veel verder zal geraken wegens te hoge verwachtingen. Persoonlijk hoop ik dat Spanje opnieuw wint.

Brecht - LIKE Voetbal is mijn passie en ik kijk er ook graag naar op televisie. Het WK is daar zeer belangrijk in want daar zie je het mooiste voetbal uit alle landen. Het kost inderdaad veel geld om een stadion te voorzien van de faciliteiten om een hoog bezoekersaantal te verzekeren. Ik vind ook dat het hoge WK-budget gerechtvaardigd is: we spreken over zeer veel geld maar dat moet je overhebben om een deftig veld met veel zitjes voor bezoekers te voorzien.

Kerensa - LIKE Persoonlijk ben ik niet zo geïnteresseerd in voetbal maar ik volg het wel. Sinds ik met allemaal jongens in de klas zit, ben ik het beginnen volgen. Uiteraard supporter ik voor de Rode Duivels en mocht het mogelijk zijn, zou ik wel willen gaan kijken. De hele heisa errond valt volgens mij nog mee, het had erger gekund. Voetbal vind ik interessant vanwege de spanning, de sfeer en het samenzijn met andere supporters.

12

Thimo - DISLIKE Voor mij is de wereldbeker niet interessant aangezien ik geen voetbal volg. In Brazilië heeft de wereldbeker ook grote gevolgen: mensen worden bijvoorbeeld uit hun huizen gezet om er op die plaats stadia te kunnen bouwen. Ik heb niets tegen voetbal zolang mensen er niet onder lijden. Het WK zal mij niet bezighouden; dat is positief voor m’n punten.

Ayron - DISLIKE De heisa rond de wereldbeker is elke keer zeer groot. Het enige verschil is dat het dit jaar ook voorkomt in België. Dit omdat het nationale team zich geplaatst heeft voor het WK. Ik ben niet echt tegen, maar ook niet echt voor deze heisa. Voor mij betekent dit niet echt veel. De situatie in Brazilië vind ik helemaal niet goed. Het is niet te geloven dat een land als Brazilië gekozen is als gastland voor de wereldbeker. Op de voorgrond is het vooral de wereldbeker, maar op de achtergrond heb je de favelas en de krottenwijken waar men niet naar omkijkt. Dit is schandalig en men moet hier actie ondernemen.


Jamy - DISLIKE Persoonlijk vind ik de heisa rond het voetbal er volledig over. Voetbal blijft een hobby voor veel mensen en de bedragen die gespendeerd worden aan tornooien zoals het WK zijn volledig buiten proportie. Het grote deel van de Braziliaanse bevolking heeft het al niet breed en als de regering dan nog eens geld pompt in het entertainment van andere delen van de wereld in plaats van te investeren in de ontwikkeling van de eigen bevolking, lijkt me dat voetbal op dit niveau eerder een probleem is dan een hobby.

Jens - DISLIKE Ik ben eerder tegen. Niet dat ik een probleem heb met al de reclame rond het WK maar ze mogen niet overdrijven. Je kan tegenwoordig al bierglazen krijgen met de hoofden op van alle spelers uit het Belgische elftal. Overal in België worden winkels geopend van de Belgian Red Devils die na het WK zullen moeten sluiten omdat de verkoop dan ineen zal storten. Ze zouden beter wat meer werk steken in hun ploeg dan in het maken van reclame.

Joachim - DISLIKE Aan de ene kant vind ik het wel een keer speciaal dat ons land mag deelnemen aan zo’n groot evenement. Zelf ben ik hierin echter niet zo geïnteresseerd hierin. Eigenlijk vind ik het ook niet kunnen dat er enorme wijken moeten worden geëvacueerd om nieuwe voetbalstadia te kunnen bouwen in Brazilië. De mensen uit Brazilië worden uit hun huizen gegooid zodat men kan voetballen. Daar krijg ik een verkeerd gevoel van. Dit verpest voor mij het evenement.

Robin - LIKE Ik kijk wel eens graag naar het voetbal. Het is voor mij pure ontspanning om een match of een samenvatting van een voetbalmatch te bekijken. Het leukste aan voetbal vind ik de wereldbeker: ik was echt in de ban van het vorige WK en was volledig mee met de ploegen, standen, matchen. Toen was ik supporter voor Nederland want ik vond het gewoon een superploeg. Ik ben voor het WK maar ik vind wel dat er misschien wat beter mocht nagedacht worden over de locatie. Brazilië is nog volop in groei om mee te kunnen met de snelle maatschappij en door nu veel geld te stoppen in dit WK denk ik dat ze op andere vlakken zullen besparen. Het positieve punt aan de locatie is wel dat het enorm veel werk oplevert voor de Brazilianen. Ik denk wel dat ze veel kosten zullen hebben aan het onderhoud van de stadia eenmaal het WK gedaan is.

Emiel - LIKE Ik ben pro. Het is speciaal dat de Belgen eens naar de wereldbeker kunnen, dus dan mag er wel wat extra aandacht naartoe gaan.

Segway Tours Brugge Segway Brugge St. Jacobsstraat 44 8000 Brugge Tel. 050 68 87 70 Mob 0495 90 60 60 info@segwaybrugge.be

www.segwaybrugge.be Segway TOURS

1 hr - € 35,00 2 hr - € 50,00

13


Op de sofa ... Joke Hillewaert (3HA1)

Laurie Kuperus

Ik denk a en wat g ltijd positief ebeu zal gebeu ren moet, ren …

Waar lig jij wakker van? Eigenlijk kan ik niets bedenken waar ik wakker van lig. Zelfs niet over mijn schoolprestaties of dingen die zouden gebeuren met mijn familie. Ik denk altijd positief en wat gebeuren moet, zal gebeuren… Wat is het belang van school/onderwijs voor jou? Ik vind school voor twee zaken erg belangrijk. Ten eerste wil ik natuurlijk een diploma halen en hoop ik na de middelbare school te kunnen verder studeren. Ik zou heel graag in het verzekeringskantoor van mijn mama werken en dat kan niet zonder deftige studies gedaan te hebben. Ten tweede is voor mij de school ook een plaats waar ik vrienden heb en maak. Ik ben hier nieuw sinds dit schooljaar. Ik heb dus ook nog een pak vrienden die ik op mijn vorige school heb leren kennen en met wie ik uiteraard nog heel veel contact heb.

14

Eigenlijk van de kle geniet ik ine dinge n.

Wat vind je belangrijk in een vriendschappelijke relatie? Ik vind vertrouwen het allerbelangrijkste in een vriendschappelijke relatie. Eigenlijk moeten echte vrienden 24 op 24 voor elkaar klaarstaan.

Naar wie kijk jij op? En waarom? Ik kijk enorm op naar mijn mama. Door de scheiding van mijn ouders woon ik vooral bij haar. Zij leert mij enorm veel. Zoals ik al vertelde, wil ik later ook bij haar werken. Zij is mijn voorbeeld.

Als je kon toveren, wat zou het eerste zijn dat je zou veranderen/doen? Ik zou zeker niets toveren voor mezelf. Als ik kon toveren, dan wil ik gelijke kansen voor iedereen, geen hongersnood meer in de wereld, geen extreme armoede of rijkdom meer en wereldvrede. De clichés dus …

Kun je iets vertellen over het verdrietigste moment van je leven? Het verdrietigste moment van mijn leven was toen mijn opa stierf. Hij kreeg heel onverwacht een hartaanval. Hij was slechts 68 jaar. Ik had een heel goede band met hem en we brachten veel tijd samen door. We gingen samen (ook met oma) op reis en maakten vaak lange wandelingen in het bos. Ik mis hem dus wel heel erg.

Hoe denk je dat je leven er uitziet over 20 jaar? Over twintig jaar ben ik natuurlijk een stuk ouder. Dat schrikt mij wel wat af. Ik hoop dan een diploma en een leuke job te hebben. Ik zou ook heel graag een wereldreis maken. Hopelijk heb ik deze droom tegen dan verwezenlijkt.

Wat kan jou gelukkig maken? Waar ben je trots op? Eigenlijk geniet ik van de kleine dingen. Een dag zit vol leuke, grappige en verrassende momenten. Zelf ben ik wel sportief en daar ben ik trots op. Ik doe aan triatlon. Helaas ligt het trainen nu stil door een blessure.

Als je van leeftijd zou kunnen veranderen, hoe oud zou je dan willen zijn en waarom? Als ik mijn leven zou kunnen veranderen, dan wil ik 25 zijn. Dan ben ik klaar met studeren en zal ik een pak meer vrijheid hebben dan nu.


nieuw

15

Wat als ...

de zomervakantie slechts zes weken duurde? Dieter Verstraete en Ann Verhofstadt De zomervakantie komt opnieuw met rasse schreden naderbij en hopelijk kunnen we genieten van heel wat zon en ontspanning (na de examenstress). In twee maanden laden weer heel wat leerlingen en leerkrachten hun batterijen op om er dan opnieuw een schooljaar tegenaan te gaan. Maar wat als die zomervakantie slechts zes weken zou duren?

Aïcha Salembier (1LA1) Wat een slecht idee! Na zo’n lange periode school verdienen we echt wel twee maanden vakantie. Je moet toch ook genoeg tijd hebben om op reis te gaan?

Kenny Brysse (2HA1) Dit is een ronduit gemene zet als ze dit invoeren. We hebben al zo weinig vakantie! Dit is er echt zwaar over ... Zo’n grof idee.

Thomas Timmerman (3TO) Ik vind dit echt wel niet oké. Je moet toch tijd genoeg hebben om te ontspannen, om op reis te gaan en om een ­vakantiejob te doen?

Jordy Trotteyn (4TO1) Zo verliezen we echt wel veel vrije tijd én tijd om te werken in de zomer. Maar als ze bijvoorbeeld die vakantieweken ergens ­anders plannen, wil ik er nog wel eens over nadenken.

Charlotte De Bruyckere (4VE) Een ronduit slecht voorstel, wat mij betreft. We zijn die acht weken gewoon en iedereen lijkt er tevreden mee. Zo kan je ontspannen én werken. Bovendien moet er toch genoeg tijd zijn om enkele festivals te bezoeken?

Emily Lynch (5HA4) Dit zou echt niet leuk zijn, zelfs niet als ze ons een vrije woensdag of andere vakantieweken cadeau doen. We moeten toch ­volledig kunnen ontspannen en een lange reis kunnen maken?

Lode Viane (6VE) Ik ben hier niet voor te vinden, tenzij ze ons dan weekends geven van drie dagen. Of als we extra vakantieweken krijgen op een ander moment.


Het Sint-Jozefsinternaat: tijd voor enkele anekdotes verzameld door Johan Verstraete en Katleen Vanrie Internaatsopvoedster … moeilijk te beschrijven! Studiebegeleider, sociale begeleider, proberen een 2e thuis aan te bieden, luisterend oor, helpende hand, all-rounder, loodgieter, schilder, nachtuil …! Na een aantal jaren in het vak kan je bijna een twaalfdelige roman schrijven met alle gebeurtenissen. Leuke, verdrietige, sterke, groepsbindende en mooie momenten. Te veel om te vertellen, te veel om op te noemen en veel momenten die je koestert in je hart en niet zomaar kan omschrijven. Naast mijn bijna 12-delige fictieve roman is er toch één verhaal dat me altijd zal bijblijven.

Leuk … we waren op TV! Of toch niet?

100 dagen

16

100 dagen op school ... 15 jaar geleden. Op donderdagavond grote controle van alle klassen en de school. Duidelijke afspraken gemaakt met de internen. Niets kan er nog gebeuren. Toen iedereen sliep, was er op straat nog veel lawaai. Ik bleef maar rondwandelen in de gangen. Misschien was het een ingeving maar ik vond het nodig de kamers van onze 4es eens te controleren. Potjandorie, drie meisjes niet op hun kamer. De zoektocht kon beginnen. Waar zijn ze? Na een lange speurtocht doorheen de schoolgebouwen en het internaat ontdekte ik een klas die open was. Twee vensters stonden op een kiertje, twee stoelen voor het raam met vuile voetstappen. Het was duidelijk dat onze meisje op stap waren om te feesten. Ze wilden duidelijk weer terug binnenkomen langs daar. De ramen dicht en op wacht. Toen ze terug probeerden binnen te klauteren, schrokken ze enorm om mij in het raam te zien. Die gezichten zal ik nooit vergeten. Dank je wel allemaal, vele collega’s en internen voor de vele leuke momenten. Daarom doe ik deze job nog steeds zo graag. Katleen

Zoals elke woensdag hadden we opnieuw een leuke activiteit gepland: een opname bijwonen van het programma Fuzz bij JIM. Zo vertrokken we met een enthousiaste groep meisjes richting Zaventem naar de gebouwen van VTM. Vorige jaren deden we al hetzelfde bij ’De Laatste Show’ op Eén. Een leuke ervaring die ons deed uitkijken naar iets nieuws en zo kwamen we bij Fuzz terecht. Eline De Munck en Vincent Banic, de presentatoren van het programma en een fantastische groep internen en hun opvoedsters, dat zou een fijne opname worden. Na een korte kennismaking met de programmamakers, mochten we plaatsnemen op de publiekstribune. Katleen en ikzelf namen plaats tussen onze meisjes, hun enthousiasme straalt elke woensdagnamiddag steeds op ons af … Alleen had de opnameploeg dit niet zo begrepen en werden Katleen en ikzelf vriendelijk verzocht ergens anders plaats te nemen. Uit beeld, wegens ‘te oud’ voor hun jeugdig publiek. De meisjes vonden het hilarisch, wij vooral ontnuchterend. Zo zie je maar, zelfs al doen we de gekste dingen met onze meisjes, soms valt er aan de jaren niet te ontsnappen … Ouders die het programma live op tv meevolgden, we stuurden jullie dochters echt niet alleen op pad! Katleen en ikzelf waren er bij, al was het dan vanop een krukje ver weg van de camera’s … Toch opnieuw naar Michiel De Vliegher en Sven De Leijer? Jessica


17 Vogel

Pizzaline

Als internaatsopvoedster heb ik aan den lijve mogen ondervinden dat we altijd paraat moeten zijn. Op de eerste internaatsnacht van het schooljaar werd ik om vier uur ‘s nachts gewekt door een interne. Wat in paniek vertelde ze mij dat er een vogel in haar kamer zat. Ik vroeg haar om zeker niet te beginnen roepen of tieren zodat de andere internen niet wakker zouden worden. Eenmaal in haar kamer bleek de vogel een vleermuis te zijn. Die was waarschijnlijk via de garage het internaat binnengevlogen tijdens het binnenbrengen van het gerief om de kamer in te richten. De vleermuis uit de kamer krijgen, was niet moeilijk maar hem uit de gang krijgen, was iets anders. Ik heb toch een kwartier met een handdoek zitten rondzwaaien alvorens hij de weg naar buiten vond. Mijn eerste nacht op het internaat was dus kort en bewogen. Gelukkig hadden de andere internen niets gehoord van mijn nachtelijk avontuur. Nele

Toen ik in de kamer kwam van een van onze internen, merkte ik een rare geur op. Bij controle van de kamer zagen we een plastieken doos staan. Toen we de doos openden, konden we onze ogen niet geloven. Er lagen verschillende stukken pizza in die beschimmeld waren. Toen we het meisje op het matje riepen, verklaarde ze dat een medeleerlinge, die extern is, soms pizza’s voor haar meebracht. Ja, dit geloofden we uiteraard niet. Ons speurwerk bracht het volgende aan het licht: het meisje belde af en toe de pizzalijn die haar de pizza bezorgde. Met touwen waaraan een tas hing, trok ze zo de pizza naar omhoog tot in haar kamer en smullen maar. Brigitte

Een man op bezoek? Een interne was van dienst voor het ontbijt. Voor haar was het de eerste keer dat ze ontbijtdienst moest doen. Ze was wat zenuwachtig. Midden in de nacht was ze wakker geworden en dacht ze dat het tijd was. Ze had zich vlug aangekleed en begaf zich naar de zelfbediening om het ontbijt klaar te zetten: koffie aanzetten, brood klaarleggen, chocolademelk inschenken, hagelslag uitscheppen … Opeens had ze door dat er iets niet klopte en is ze op haar kousenvoeten terug naar boven gegaan en terug in haar bed gedoken. Toen de opvoedster ’s morgens in de zelfbediening kwam, schrok ze zich een ongeluk. Wie had er chocolademelk gedronken? Wie had er brood gegeten? Zij dacht dat er een man in de gebouwen zat en daar zijn ontbijt had verorberd. Marlinda Janssens, internaatsbeheerder


Ann Verhofstadt

Dorpsgenoten: lures!

e al Loppem, een dorp met koninklijk Een oude vermelding van de naam Lophem vindt men al terug in een oorkonde uit 1108. In oktober 1918, tijdens de bevrijding na de Eerste Wereldoorlog, vestigde koning Albert I zich in het kasteel van Loppem. Op 21 november 1918 stichtte hij er ‘de regering van Loppem’: de eerste regering waar socialisten, liberalen en katholieken samen zaten. Tijdens de achttiendaagse veldtocht (WO II) verbleef ook koning Leopold III op het kasteel (18-25 mei 1940). Ik probeer een overnachting in dit prachtige kasteel te boeken, maar tevergeefs. Dit romantisch uitje zal voor een andere keer zijn …

Lucas Vanderstraeten (6OP1): Loppem heeft een geweldige tennisclub, een mooi bos met aangelegde paden en een doolhof. Ik woon er heel graag. Je kan er genieten van de rust en de natuur. Het ligt ook niet zo ver van Brugge. Generaties lang wonen wij al in Loppem. Het is er niet zo groot waardoor iedereen iedereen kent en dat vind ik fijn. Ik kan me niet voorstellen ooit ergens anders te wonen. Nee, ik blijf rustig hier.

18

n van Je kan er genieteatuur. de rust en de n


19

Jay David (3HT2):

iteit De leukste activde is rp in ons do elmarkt. jaarlijkse romm

Ik woon al heel mijn leven in Loppem en dat is zeer leuk. Dat het niet zo ver van Brugge ligt, heeft zo zijn voordelen. Zo kan ik met de fiets naar school in plaats van met de bus. De leukste activiteit in ons dorp is de jaarlijkse rommelmarkt. Ik houd ervan rond te neuzen en iets op de kop te tikken voor een prikje.

g Loppem heeft no jn zi n va ts steeds ie feer vroegere dorpss . en ud beho

Johan Verstraete (leraar Nederlands en zorgcoördinator): Ik weet niet of Loppem nu zo bijzonder is, maar het is er wel aangenaam wonen. Het is een groene gemeente waar je naar hartelust kan fietsen en wandelen. Ik was dan ook ontzettend blij wanneer ik vernam dat de grootse bouwplannen (een shoppingcenter en een voetbalstadion) niet doorgingen. Dat zou het leven en wonen in Loppem drastisch veranderd hebben en zeker niet in goede zin … Bijzonder is zeker het Groot Kasteel van Loppem; historisch is dit gebouw van groot belang. Denk maar aan het ondertekenen van het algemeen enkelvoudig stemrecht (wel alleen voor mannen). Ook Guido Gezelle was hier kind aan huis. Er zijn tal van bloeiende verenigingen en er is een feestcomité dat tal van leuke activiteiten organiseert. Als ACW-voorzitter probeer ik mijn sociaal steentje bij te dragen door blijvende aandacht te vragen voor (verkeers)veiligheid, kansarmen … Dat een aantal snel- en expreswegen Loppem passeren heeft zo zijn voor- én nadelen. Brugge is heel dichtbij, zodat ik elke dag naar school kan fietsen. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat ik Loppem ooit zal verlaten. Ik ben hier niet geboren, maar woon hier al sedert 1983 en dat bevalt mij prima!

Axelle Pieters (3ha1): Loppem is supergezellig! Je kan hier ook alles doen: tennis, voetbal, klj … Ik woon hier zeer graag omdat ik iedereen ken. Dat vind ik echt leuk! Ik denk niet dat ik ooit ergens anders zal wonen. Een groot voordeel vind ik dat Brugge zo dichtbij is. Heb ik zin om naar de film te gaan, dan neem ik gewoon de fiets of de bus. Gemakkelijk, toch?

Ik woon hier omdat ik ied zeer graag ereen ken.


Afscheid van collega Lucrèce Vanhee

Sofie De Spiegelaere

Eind juni moet ik afscheid nemen van mijn goede collega Lucrece Vanhee. Eind juni trekt Lucrèce definitief de schoolpoort achter zich dicht en kan ze gaan genieten van een welverdiend pensioen. Enkele jaren geleden mocht ik nauw met haar samenwerken. Tijdens die periode hebben we heel wat plezier gehad. We mochten samen seminaries geven aan 5 kantoor. We trokken er vaak samen uit voor bedrijfsbezoeken, bezoeken van beurzen. Samen met de leerlingen hebben we heel wat avonturen beleefd en dolle pret gehad. Ik zal Lucrece dan ook hard missen op school. Voor het Zilverblad nam ik een laatste interview van haar af. Ik laat jullie meegenieten.

Vind je dat er veel veranderd is in onze school, de mentaliteit van de leerlingen …? Er is uiteraard in al die jaren heel wat veranderd. De school is veel moderner geworden. Het internaat is veel luxueuzer dan vroeger. De middelen om les te geven zijn heel wat uitgebreid. Vroeger had je een bord en krijt, nu hebben we in elk lokaal één of meerdere pc’s. Het lesgeven is veel visueler geworden. De leerlingen zijn veel mondiger dan vroeger, maar het lesgeven is al bij al hetzelfde gebleven. Als leerkracht probeer je nog steeds de leerlingen iets aan de leren, iets bij te brengen. Alleen de manier waarop is veranderd. Vroeger was het “zitten en luisteren”, nu is er veel meer interactie tussen de leerlingen en de leerkrachten.

Herinner je je nog hoe je terechtgekomen bent in onze school? Ja, ik ben zelf oud-leerlinge van de school en zat hier ook op internaat. Nadat ik was afgestudeerd, ben ik hier terechtgekomen. De vroegere directrice gaf toen altijd voorkeur aan oud-leerlingen. Toen ik hier begon als leerkracht was het vreemd om plots collega te zijn van al mijn vroegere leerkrachten.

20

Lesgeven is veel visueler geworden.

Ben je tevreden over je loopbaan als leerkracht? Zou je opnieuw kiezen voor het onderwijs? Ja, ik ben zeer tevreden over mijn loopbaan. Ik heb altijd graag les gegeven. Wat niet wil zeggen dat het altijd even leuk is. Ik moet niemand wijsmaken dat de leerlingen altijd even ‘aangenaam’ zijn. Soms kunnen ze ‘moeilijk’ uit de hoek komen maar met ouder te worden kan ik er ook ‘rustiger’ mee omgaan. De laatste jaren regelde ik de stages van de richting Kantoor. Daar zie je de leerlingen in een totaal andere leefwereld dan op school en dat maakte het steeds boeiend. Dus ja, ik zou opnieuw kiezen voor het onderwijs!


21 Heb je nog goede raad voor je collega’s? Ik ben niet zo’n goede raadgever. Ik ga ervan uit dat iedereen wel zelf ondervindt wat goed voor hem is en voor zijn leerlingen. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid en elke klas is anders. Eén goede raad die ik zelf nog gekregen heb van de vroegere directeur is: Zie je leerlingen graag. Daar heb ik dikwijls aan gedacht tijdens mijn loopbaan. En dit wens ik mijn collega’s toe! Graag wil ik even mijn collega’s bedanken waar ik mee heb samengewerkt! De leuke babbels bij een lekker kopje koffie waren steeds aangenaam! Een vrouw als jij weet vast wel wat te doen met haar tijd. Bang om in een zwart gat te vallen eens je bij ons weg bent, zit er waarschijnlijk niet in. Of toch? Nee, ik ben echt niet bang om in het zwarte gat te vallen … Ik hoop toch van niet. Ik ben blij dat ik kan stoppen nu ik nog fit ben om van alles te doen. Ik wandel graag met mijn familie en mijn hond, ik reis graag en ik zorg graag voor mijn kleinkinderen. Verder laat ik eerst een aantal dingen op mij afkomen en zal ik me ook wel nog inschrijven voor bepaalde cursussen, maar eerst even genieten van het nietsdoen! Dit is een gouden tip die ik kreeg van enkele ex-collega’s.

Eerst even genieten van het nietsdoen.

In al die jaren moet je heel wat herinneringen verzameld hebben? Kan je de mooiste verklappen of hou je ze liever voor jezelf? De school is een groot deel van mijn leven. Dus zijn er heel wat herinneringen, niet alle voor publicatie vatbaar. Eén van de herinneringen die vaak terug naar boven komt, is een uitstap naar Keulen samen met mevrouw Verschueren en meneer Degraeve. We gingen heen en terug met de trein. De leerlingen waren tijdens de namiddag vrij en we hadden een uur afgesproken waarop we terug verzamelden aan het station. Filip en ikzelf waren verantwoordelijk voor de leerlingen van de richting Kantoor. We hadden twee leerlingen te weinig. De trein vertrok richting Brugge zonder ons en wij trokken op zoek naar de leerlingen. Na vier uur zoeken bleek dat de leerlingen toch op de trein zaten met de andere leerlingen, maar ze hadden zich vergeten te melden aan ons, de leerkrachten!

Dank je wel, Lucrèce, voor dit interview. Ik wens je een deugddoend pensioen toe waarin je volop kan genieten van je kinderen, kleinkinderen … Ikzelf en heel wat collega’s zullen je missen op de werkvloer maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat die leuke babbels bij een lekkere kop koffie nog steeds zullen plaatsvinden!


Mijn naam is… Laura Lien D’hoore Voor dit nummer gingen we op zoek naar meisjes met de (Latijnse) naam Laura. Deze betekent `laurierblad, eer, faam, ziel`. De naam Laura komt vooral voor in Engelstalige landen, Spanje en in Italië, maar vast en zeker ook in onze school!

Laura Goethals (6KA2) Bij ons thuis mocht mijn papa de namen van mijn broers kiezen, de jongens dus, en koos mama de namen van de meisjes. Mijn mama heeft de naam ‘Laura’ gekozen omdat ze van Italiaanse namen houdt. Bovendien wou ze graag een naam die met de letter L begint, zoals die van mijn zusje Lisa. Dat ze van de liedjes van Laura Pausini houdt, is zeker ook geen toeval. Ik vind mijn naam mooi maar ik hou toch van iets specialers. In mijn vriendengroep zijn er toch redelijk veel Laura’s.

Laura Willems (3VE) Mijn ouders hebben de naam Laura gekozen omdat de zangeres Laura Lynn toen heel erg populair was. Ik ken redelijk veel mensen met dezelfde naam als de mijne. Ik ben blij met mijn naam: hij is leuk, niet te moeilijk en niet te lang.

Laura Degryse (6TO1) Ik ben best wel tevreden met mijn naam: hij is kort en krachtig, makkelijk te onthouden  en hij zorgt voor weinig schrijf- en uitspraakfouten. Wel vind ik de Franse uitspraak afschuwelijk en heb ik het niet graag wanneer men mijn naam per ongeluk toch zo uitspreekt.  Laura is wel een redelijk populaire naam, maar in mijn vriendenkring valt het qua naamgenoten goed mee en hier ben ik ook blij om. Mijn ouders hebben mijn naam niet gekozen omdat hij veel voorkwam, maar wel omdat ze de naam gewoon graag hoorden. Verder zou ik later aan mijn kinderen liever een iets specialere naam geven die niet iedereen heeft.

22

Laura


nieuw

Een dag in selfies: Steve Burggraeve

Johan Verstraete

Vanaf dit nummer dringen we telkens binnen in het privéleven van één collega, leerling … Hoe kunnen we dit beter doen dan met – het woord van het jaar 2014 – selfies? De heer Steve Burggraeve mag de spits afbijten.

zaterdag 12 april (paasvakantie)

10.30u: vlug ontbijtje (brunch) gemaakt voor m’n gezinnetje. De dochter als jury!

8.00u: klaar om 1, 5 uurtje te gaan mountainbiken

13.30u: Nog even wat zon meepikken tijdens een korte wandeling en genieten van quality time met mijn gezin. Straks brengen we onze dochter naar mijn zus waar ze een nachtje zal logeren. Haar neefje en nichtje zien het alvast zitten. En mijn vriendin en ik gaan voor het eerst sinds 6 maanden es terug uit!

16.00u: Shoppingtime! Nieuwe outfit voor de trouw van twee van onze beste vrienden vanavond! We kijken ernaar uit! 18.00u: Waar is dat feestje?

22.30u: Nog even terug wat calorieën innemen om de mountainbikerit van deze morgen te compenseren en om de nacht goed door te komen ...

20u: Ier is da feestje! De bruid en bruidegom en natuurlijk een selfie!

De rest van de foto’s waren niet voor publicatie vatbaar....

23


De balans van...

100 dagen Ann Verhofstadt en Dieter Verstraete Ansje Verlinde en Febe Eversen (6KA1):

Daphné Van Belle, Jolien Dobbelaere en Fallon Desmet (6KA2): Wij vonden onze 100 dagen meer dan geslaagd! Het zoeken naar een thema, de gepaste kledij, het maken van ons filmpje … zorgden voor de nodige voorpret. We waren ook bijzonder nieuwsgierig naar de acts van de andere klassen. Ook leuk was het om onze leerkrachten eens op een andere manier te leren kennen. Kortom, een ervaring om nooit te vergeten!

Shannon Lescrauwaet (6BI): Supertoffe dag! Leuke thema’s en geestig om ons te verkleden. Een ervaring om nooit te vergeten!

24

Floranda Morina (6HA2):

Dit was een onvergetelijke dag! Feesten, feesten en nog eens feesten!

Wij hebben enorm uitgekeken naar deze dag en er dan ook ten volle genoten. De show in de namiddag vonden wij superhilarisch! Het is een van de schooldagen die je niet mag missen: een echte aanrader!


25 Laurence Tondeur (6OR): Naar de 100 dagen heb ik een heel jaar uitgekeken. Het is ook leuk om samen met de klas zo’n dag te beleven. Het verkleden in thema’s was super! De show zat boordevol leuke acts en grappige filmpjes. Kortom: een onvergetelijke, maar ook wel vermoeiende dag!

Joyce D’hondt (6TO2): Ik vat het graag zo samen: Partying with friends all night long, and not caring at all!

Laura Degryse (6TO1): Het was een toffe dag die alle verwachtingen inloste. Samen met m’n klasgenoten beleefde ik een mooie afsluiter van een geslaagde middelbare schoolcarrière.

Jente De Roust (6TO2): Onze 100 dagen was onvergetelijk: we hebben ons samen echt goed geamuseerd. Maar dan kwam ook het besef dat we binnen 100 dagen beginnen aan een nieuwe fase in ons leven.

Nicholas De Meulemeester (6OP1): 100 dagen was de beste tijd van het jaar!

Jason Reubens (6OP1): In één woord: machtig! Ik zou het zeker nog een derde keer doen.

Pauline Windels (6HA1): Alles was perfect: de sfeer, de muziek, de mensen ... Het hoogtepunt was echt wel donderdagavond want dat was een van de tofste avonden ooit!

Joséphine Leterme (6BI): De bowling en de (iets te lange) show waren zeker oké, maar vooral het feesten donderdagnacht was super. Het voldeed volledig aan mijn verwachtingen.


Ondernemershoek 4 Handel

6 Handel

4 Handel werd op donderdag 24 april enthousiast onthaald door de CEO van Ameel Candy World in Roeselare. Tijdens het bedrijfsbezoek werd de marketingmix van deze groothandel in zoetwaren, frisdranken en alcoholische dranken uitvoerig uitgelegd door de heer Tom Ameel. Dit familiebedrijf is actief op de Belgische en Noord-Franse markt. Drie Jiehaondermingen verkopen Lollywoodsnoepjes op onze school ten voordele van het goede doel Kloen. De namiddag werd afgesloten met een rondleiding in het magazijn waarna de snoepjes konden worden geproefd.

Geen neuzenoorlog maar wel een commercieel succes! Een jaar Maison Cuberbon (6 Handel) was een jaar vol leuke ervaringen dat ons de kans gaf om kennis te maken met het echte bedrijfsleven. Net zoals een echte onderneming moesten wij ook twee aandeelhoudersvergaderingen voorzien. De aandeelhoudersvergadering in het begin van het jaar was de absolute topper van de minionderneming. Alles moest geregeld worden en de show verliep vlekkeloos, vele leerkrachten zeiden dan ook dat het een van de beste edities ooit was. Het was trouwens de uitgelezen kans om vrienden en familie eens naar school te lokken om onze stand te bewonderen. Bij de verkoop op de oudercontacten zorgden we voor leuke sfeerbrengers zoals de Kerstman en de paashaas die cuberdons verkochten en de wachtende ouders wisten te entertainen. Maar het meest memorabele was toch de Zwedenreis die onze blik op de wereld wist te verruimen … Op de slotvergadering mochten we onze vrienden en familie op de hoogte brengen van hun dividend en werd er een stukje van onze winst geschonken aan een goed doel. Voor ons zit het erop, hopelijk doen de vijfdes het volgend jaar met evenveel enthousiasme en teamspirit. Veel succes!

Sara De Meyer

3 Jieha-ondermingen verkopen Lollywood-snoepjes op onze school ten voordele van het goede doel Kloen.

Toon Louagie en het Maison Cuberdon-team

Maar het meest memorabele was toch de Zwedenreis die onze blik op de wereld wist te verruimen …

26


27 7 Kantoor Op vrijdag 21 februari stonden onze twee oefenfirma’s van 7 Kantoor “Alcolade” en “Chocolicious” op de internationale Belfairbeurs in het ICC-gebouw in Gent. Na het opbouwen van een aantrekkelijke stand voerden we verkoopsgesprekken met de bezoekers en de andere oefenfirma’s op de beurs. We behaalden een omzet van meer dan 11 000 euro dankzij onze succesvolle promo’s. Na een turbulente vlucht arriveerden we op zondag 16 mei in Praag om deel te nemen aan de Antre-beurs met meer dan 100 andere binnen– en buitenlandse oefenfirma’s. Onderhandelen in het Engels was een hele uitdaging maar uiteindelijk haalde elke collega minstens 9 verkopen binnen. De Belgische chocolade en de streekbieren Brugse Zot en Straffe Hendrik vielen in de smaak. Zelf mochten we ook voor 2 500 euro aankopen doen op de beurs. Tijdens de laatste weken van ons werkjaar zullen we voor elke verkoop de leveringsbon en verkoopfactuur opmaken. De geschiedenis van Praag en de vele bezienswaardigheden op wandelafstand(!) werden ons uitgelegd door de medeleerlingen. De bouwmeesters Eli, Jens en Niels waren specialist in de bouwstijlen en gidsten ons door de prachtige Nieuwe en Oude Stad van Praag. Een geslaagde studiereis om niet meer te vergeten. Sofie De Spiegelaere

Onderhandelen in het Engels was een hele uitdaging.


Welkom Paryia Mirzaei (5TO2) Manu Coucke Ze is 18, woont met haar mama in Eeklo en zeven jaar geleden kwam ze uit Iran naar het “koude” België. Bij ons zit ze in 5 Toerisme 2. Paryia Mirzaei laat er geen twijfel over bestaan dat ze ooit terug wil naar Iran. “In Iran zijn de mensen veel warmer, is er minder stress en gebeurt alles met veel meer gevoel.” “De familie van mijn papa woont al 30 jaar in België,” legt Paryia uit. “30 jaar geleden kwam mijn oom naar België om te studeren. Intussen heeft hij een woordenboek Nederlands-Perzisch geschreven. Veertien jaar terug is mijn papa dan ook naar België gekomen. Pas 7 jaar daarna ben ik hem samen met mijn mama achterna gereisd. De familie wou samen zijn. Jammer genoeg zijn mijn ouders na 1 jaar in België al gescheiden.”

Het was hier koud en ik kende niemand.

Over de eerste kennismaking met België is Paryia duidelijk: “Ik wou onmiddellijk terug. Het was hier koud en ik kende niemand. Ik kende ook de taal niet en dan ben je eigenlijk niks. Je kan je niet uitdrukken. Het allerergste vond ik wel dat ik mijn oudere broer en zus niet meer zou zien. We waren eigenlijk onafscheidelijk. Hier voelde ik mij helemaal alleen. De mensen hier zijn trouwens ook zo koud. Het is echt moeilijk om contact te leggen. Ze tonen minder gevoelens.” “In Iran gaat alles op het gevoel,” legt Paryia uit. “ De mensen zijn er hartelijk en sociaal. Op straat zijn we precies een grote familie. Iedereen praat en lacht met elkaar. Mensen zijn er ook gastvrijer. Als je hier uitgenodigd wordt, dan mag je een kopje koffie drinken. Als je in Iran ergens wordt uitgenodigd dan halen ze alles uit wat ze in huis hebben. “Kom maar eten en blijf een dag of twee,” zo gaat het er aan toe.

In Iran gaat alles op het gevoel.

28

“Misschien is dat wel typisch”, gaat Paryia verder. “Mensen hebben hier te weinig tijd, ze genieten te weinig. Alles wat telt is werken en geld verdienen. Er is gewoon te veel stress. In Iran had ik na schooltijd nog tijd voor tekenles, schaatsen, familiebezoekjes … Hier kan dat niet.” Maar ook wat betreft het uiterlijk kunnen de Belgen nog wat leren van de Perzen. “Teheran is precies een grote catwalk. Vrouwen komen er nooit zonder make-up buiten en ook de mannen besteden veel meer aandacht aan hun uiterlijk.” Toch is hier niet alles slecht. “Het feit dat je hier veel talen moet kunnen is echt positief. Het schept kansen. Daarom wil ik ook eerst hier een diploma halen. Ik wil zeker mijn opleiding in Toerisme afwerken en daarna zou ik graag interieurdesign studeren. Hoe dan ook wil ik zeker wachten tot ik 20 jaar ben om terug te keren. Ik zou supergraag in de Belgische ambassade in Iran werken. Zo heb ik toch contact met beide landen.” “Natuurlijk zal ik heel veel missen als ik terugga”, weet Paryia. “De vrienden (vooral dan die uit de Perzische gemeenschap hier) en de herinneringen … Maar iedereen mist toch altijd allerlei zaken uit het verleden. Dat is toch altijd zo?”


29

Ruach VASTEN doet het je wat? Geert Sagaert

Door merg en been met onze steen Als ik in klas vragen stel over de vasten, dan denken de leerlingen al heel vlug aan de ramadan. Ik wijs er hen dan op dat dit de vasten van de islam is. Men weet heel goed dat moslims dan 30 dagen overdag niet mogen eten, noch mogen drinken … Als ik daarna naar onze vasten, de vasten van de christengemeenschap vraag, dan blijft het stil … Wat is vasten? Doet het ons nog wat? Wat doen we ermee? Vasten hoeft niet spectaculair te zijn. Het gaat erom terug te keren naar de bron op zulke wijze dat er een nieuw begin opborrelt. Een bewustzijn van inkeer, soberheid, solidariteit en verzoening. Een verstilde beweging naar een betere wereld. In de loop van dit pastoraal jaar op school, kwamen we de ‘steen’ al vaker tegen. Dit was zo in de startviering, in de kerstviering, in de herinneringsviering en is nu ook zo tijdens deze vastenperiode. Vasten lijkt verbonden met ‘onze’ steen … Vasten wijst op INKEER = de STEEN die verlamt, optillen Als we van mensen houden, gebeurt er wat met ons. Plots wordt ons leven lichter. Maar als we diezelfde mensen aan de dood moeten afstaan, snijdt de pijn des te harder. Het verlies gaat door merg en been. We huilen van verdriet. We zien geen hand meer voor ogen. Tot er iemand naar ons toekomt en met ons meehuilt. Een mens die het uithoudt met ons. Een mens die ons verdriet lichter maakt. Omstandigheden verandert hij niet, maar zijn mededogen verandert ons. Vasten wijst op SOLIDARITEIT = een steentje BIJDRAGEN Verhalen over solidariteit kennen we op school: onze inzet voor Broederlijk Delen waarbij een aantal klassen meewerkten aan

de Koffiestop, enkele vastenacties die ondertussen al zijn doorgegaan ten voordele van onze partnerschool in Senegal (en we gaan hier nog mee door!), de inzet voor die vreselijke ziekte ALS, onze inzet voor minderbedeelden aan de kust, de brillenactie van het internaat en er is echt nog zoveel meer gebeurd! Ze vertellen hoe wij toch nog geraakt worden door het verlangen van anderen: verlangen naar waardigheid, zelfbeschikking, erkenning, dagelijks brood en drank. Het hoeft niet veel te zijn. Solidariteit bestaat niet uit grote woorden. Een klein gebaar volstaat. En vaak gebeurt dit al in klas: kleine attenties, het aanbieden van hulp hier en daar ... Er is zoveel wat ons tot waarachtige mensen maakt. We dragen ons steentje bij. Vasten wijst op SOBERHEID = de SCHOONHEID zien in elke steen Wat is er mis met ontroering? Het is zonder pathos, sober innerlijk bewogen worden. Ontroering is altijd echt. Verdriet zonder franje of vreugde zonder geweld. Schoonheid brengt tranen van menselijk geluk. Ontroering is als het ware vasten met gevoelens. In alle eenvoud je gevoelens laten zien, is als het raam opengooien van je binnenkant. Hier ben ik, zonder schroom. Ontroering doet alles stromen en niets blijft nog hetzelfde. Vasten wijst op VERGEVING = de steen die veroordeelt LOSLATEN. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Ontroerd worden door de misstap van de leerling, toont de grootheid van de meester. Hem of haar meenemen op een weg van herstel, is als een leerschool in wederzijds begrip. Littekens blijven, maar het respect voor elkaar groeit. Leven in vergeving betekent dat je steeds afhankelijk blijft van de barmhartigheid en de liefde van anderen. Wat er ook gebeurd is in een mensenleven, de zorg brengt leven. Echt leven …


Jonge reporters voor één dag Een leraar op de rooster leggen. Wie droomt daar niet van? 1LA1 en 1LA2 hebben enkele van hun leerkrachten geinterviewd met het volgende als resultaat ...

Laurie Kuperus 2) Hoe was je vroeger zelf als leerling in klas? Als leerling in de eerste graad was ik wel een deugniet, maar een gezonde deugniet. Ik was toen twee jaar intern in een nogal strenge meisjesschool en vond het eigenlijk best leuk om er zo nu en dan eens wat fratsen uit te halen. Ik was toen heel actief in de Chiro en daar haalden we ook nogal wat fratsen uit, dus mochten deze zeker niet uitblijven op die, voor mij toen, saaie school. Later zat ik in Gent op een school waar heel veel vrijheid was en ook heel wat meer toegelaten werd. De pret was er net vanaf. Dus werd ik dan ook een iets ernstigere en meer voorbeeldige studente... hum hum. 3) Ben je ergens bang voor? Ik ben bang voor mensen met een extremistische gedachtegang. Gedachten die zogezegd ideologisch maar extreem zijn, zijn gevaarlijk en kunnen volgens mij erg vernietigend werken.

1LA1 koos... Joke Vandewalle: 1) Wat was de mooiste reis die je tot nu toe maakte? Reizen is één van mijn grote passies. Mijn mooiste en langste avontuur beleefde ik toen ik anderhalf jaar met Up With People door Mexico en de USA reisde. Een heel rijke ervaring die geen enkele school je kan bieden. Ik woonde tijdens die tijd bij 82 verschillende families, van uiterst rijke mensen die persoonlijk bevriend waren met de president, tot heel arme mensen die zelfs geen huis, maar enkel een bladeren dak hadden om onder te slapen en zich ‘s morgens in de rivier gingen wassen. In Mexicocity werd ik van de groep weggestuurd en mocht ik een maand promotiewerk gaan doen voor Up With People tegen de grens van Guatemala. Zalig was dat, heel erg boeiend en vooral ook een erg leerrijke tijd.

Als leerling in de eerste graad was ik wel een deugniet.

30

Wegens gebrek aan tijd beperk ik mij nu tot één uurtje zumba per week. Miek Dujardin:

1) Beoefen je een bepaalde hobby? Hoe vul je jouw vrije tijd? Ik heb altijd graag gedanst. Als kind en tiener deed ik vrij intensief aan ballet, tot 10 uur per week. Daarna ging ik dansen bij dansschool Rose de Leyn waar ik zelfs een paar jaar les heb gegeven in een totaal andere dansdiscipline, nl. acrorock. Wegens gebrek aan tijd beperk ik mij nu tot één uurtje zumba per week. 2) Heb je nog een droom die je zou willen realiseren. Ik droom ervan om weer in Brugge te komen wonen. Het lijkt me zo zalig om met de fiets naar school te komen en binnen een kwartiertje weer thuis te zijn. Ook op sportief, sociaal en cultureel vlak biedt Brugge veel meer dan de kustgemeente Westende waar ik nu woon. 3) Aan welk jaar geef je het liefst les? En waarom? Ik geef het liefst les aan het eerste jaar. Ik vind het heel leuk om de ‘kindjes’ die binnenkomen wegwijs te maken in onze ‘grote’ school en om ze te zien evolueren naar echte pubers. Als titularis kan ik echt iets betekenen voor die leerlingen en dat geeft mij een goed gevoel.


1LA2 koos...

31 3) Wat was je lievelingsvak op school? Mijn allerliefste vakken in het middelbaar waren geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands. Twee vakken koos ik in het hoger onderwijs. Jammer genoeg bestond de combinatie Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde toen niet. Ik moest kiezen tussen geschiedenis en aardrijkskunde.

Geert Sagaert: 1) Hoe kwam je eigenlijk bij de brandweer terecht? Mijn vader was leraar en ik werd leraar, mijn schoonvader was vrijwillig brandweerman en ik werd dit ook! Ik werd er deels ingesmeten, maar ik zocht zelf eigenlijk ook in Lede een hobby waarmee ik me beter in de gemeente Lede kon integreren. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden, ondertussen is het eigenlijk een bijberoep ... 2) Waar haal je toch altijd de inspiratie om zo’n Top-X quiz in elkaar te steken en vragen op te stellen? Top-X is teamwork. Alleen is dit een onmogelijke opgave. We begonnen meer dan 20 jaar geleden heel klein en ieder jaar kwam er zomaar iets bij. Quiz, Challenges, Genius, Supersized, Battles ... Eind mei hebben we ons eerste werkoverleg voor het volgende schooljaar, eind augustus een grote vergadering. Dan beginnen we met ons vieren de vragen op te stellen. Sommige vragen vinden we op het net, maar de meeste vragen verzinnen we gewoon zelf. Best een leuke hobby!

Greet Chevalier: 1) Wat doe je zoal in je vrije tijd? Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met een flinke wandeling en daarna een terrasje of binnen bij de haard nagenieten. Ik hou van koken en van lezen. Ook een citytrip spreekt me aan. Eigenlijk zou ik wat meer tijd met vriendinnen willen doorbrengen, maar voorlopig lukt dat nog niet zo goed. Later, als de kinderen het huis uit zijn, maak ik ook daar zeker tijd voor! Vooral mijn beste vriendin wordt wat verwaarloosd. 2) Wou je als kind altijd al leerkracht worden? Welk beroep zou je uitoefenen indien je nu geen leerkracht was? Als kind speelde ik heel vaak ‘schooltje’. Ook in het middelbaar zeiden de leerkrachten dat lesgeven iets voor mij was. Blijkbaar leken mijn spreekopdrachten al een beetje op minilessen. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou doen (of zou willen doen). Als het echt moet, zou ik wel verpleegster willen zijn.

Als kind speelde ik heel vaak ‘schooltje’.

3) Welke muziek beluister je graag? Dat kan vanalles zijn: van klassieke muziek tot muziek van nu, van The Scorpions (light) tot Il Divo, van Bob Dylan tot London Grammar, van Abba tot Queen. Maar liefst geen Techno of Hardrock en aanverwanten. Luister gewoon naar de vieringen bij ons op school en je weet welke muziek je alvast op mijn playlist mag plaatsen.

Top-X is teamwork.


Richting Verkoop in de kijker

Laurie Kuperus

In de les commerciĂŤle vorming worden de verschillende fases van het verkoopplan stapsgewijs ingeoefend.

Dagelijks staan de leerlingen svan te 4 verkoop klaar om iets lekker en. verkopen aan hun medeleerling Al doende leren ze heel veel bij ‌

32


33

Tableau Vivants in de lessen Visual Merchandising. d het zelf zegt, Een tableau vivant is, zoals het woor en. breng een schilderij tot leven gebeuren. Soms Dit kan op verschillende manieren een stuk van van rken verwe gaat het enkel om het ht bijvoorbeeld, ons lichaam, een hand of een gezic en waar volledimaar het kan ook een tafereel word en. Het doel ge menselijke figuren in verwerkt word werk met al kunst een naar kijken ervan is beter te zijn technieken en details. kregen de Tijdens de les visual merchandising rtret van een leerlingen elk een portret of zelfpo schilder. uw mogelijk taDe opdracht was om een zo getro f het portret zijzel bij waar ten maak te t bleau vivan acht hebben uitbeelden. Daarbij moesten ze aand hebben voor voor kledij, achtergrond en vooral oog het origineel heel wat details om zo de sfeer van en. Leerlinschilderij zo goed mogelijk na te boots hoeden ... n, stoffe , kledij gen gingen op zoek naar en elkaar kledij d, rgron achte van eren schild en het

de resultaten . van 5 en 6 Verkoop en 7 Winkelbeheer

kon beginnen. Hierbij enkele van


Ik haa. .t. Dit nummer lieten we de leerlingen van 4VE aan het woord: Waar houden zij van? Wat haten zij?

Pascal Vanden Eynde

Simon

Gauthier

Tomorrowland en alle dj die er spelen. Ik hou eveneens van de grote steden zoals Londen en Parijs. Ik haat dinsdag en verliezen op Unibet.

optimisten, voetbal, mijn vrienden, de stad Brugge, uitgaan, roken en Chelsea Ik haat mensen met een hoge dunk van zichzelf, mensen die niet kunnen zwijgen en racistische mensen.

Louise winkelen, afspreken met vriendinnen en mensen die op tijd zijn. Ik haat mensen met weinig humor, vroeg opstaan en examens

Gregory rust

Ik haat onrust

Charlotte uitgaan met vrienden en samen met de ­meiden gaan shoppen. Ik haat mensen die altijd dingen verkeerd opvatten en negatief zijn.

Denis voetbal, meisjes en mijn geboorteland Kosovo. Ik ben dol op auto’s zoals Audi en Mercedes-Benz. Mijn favoriete eten is pita. Ik haat racistische mensen, mensen met een hoge dunk van zichzelf en mensen die zich asociaal gedragen. Mensen die zich beter voelen dan de rest heb ik ook niet graag. Finaal haat ik Chelsea FC.

Virginie van mensen die eerlijk zijn en niet veel ­aandacht nodig hebben. Ik haat spinnen en mensen die liegen.

Paulien

34

4VE

Ik hou v. . a. n

Ik haat

mensen.

vriendelijke mensen. mensen die geen respect hebben voor andere

Ashley shoppen, een terrasje doen en tijd doorbrengen met vriendinnen en mijn vriendje. En niet te vergeten mijn hobby. Ik haat mensen die altijd negatief denken. Mensen met een hoge dunk van zichzelf en mensen die liegen. En niet te vergeten, de maandag!

Eilisch het weekend en voetballen

Ik haat mensen die liegen of valsspelen en mensen die te

lang wachten voor het rood licht.

Sarah talen en van producten verkopen (vooral in The Box). Ik haat vooraan in de klas staan en informatica.

Kobe het leren hoe je zaken moet verkopen.

Ik haat het om zaken te leren die we nooit nodig zullen

hebben later.

Diego relaxen in de tuin met een lekker biertje en een goede sigaar. Ik haat mensen die blijven kritiek geven.

Maxime winkeladministratie, voetbal, muziek, sport, Unibet en uitgaan Ik haat mensen die snel op de tenen getrapt zijn en commerciële vorming. De winter en de dinsdag. Daarnaast haat ik mensen die altijd slecht geluimd zijn en met niets kunnen lachen.


Stille ruimte Dit zou geen zomergedicht zijn, als jij er niet in voorkwam, verbonden door een rietje met de nieuwe-stijl-realiteit van een flesje cola. En natuurlijk zijn er ook onze dromen, maar evenzeer de ligstoelen waarin ze worden gedroomd. Ik bij voorbeeld, ik lig in een droom van een ligstoel. Herman de Coninck


5

De top 5 apps van de leerkrachten Pascal Vanden Eynde

Als leerkracht moet je steeds bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen op tal van gebieden. Zo zijn er ook veel leerkrachten die gretig gebruik maken van de voordelen verbonden aan smartphones. Vandaar dat we voor deze editie van het Zilverblad eens gepolst hebben naar de top apps van de leerkrachten. Hieronder het verdict.

1 - Dropbox

Documenten uitdelen tussen collega’s en vrienden met centrale opslag in de cloud. Het is mogelijk met o.a. Dropbox. Je hebt je documenten altijd en overal waar er internettoegang is bij de hand en up-to-date. Een liefhebber onder de leerkrachten. Beschikbaar op:

3 - Twitter, Smartschool, Spotify:

Een gedeelde 3e plaats is er voor 3 apps. Twitter, bekend van het vrolijke vogeltje. Ideaal om korte berichten de wereld in te sturen en zo een heuse fanbasis uit te bouwen die je ‘volgt’. Ondertussen is de tool eveneens een heuse campagnemachine geworden tijdens verkiezingen. Zo werd het tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten van 2012 gretig gebruikt. Onze politici hebben eveneens al de weg gevonden naar digitale media als hulpmiddel bij verkiezingen of om hun kiezers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de politieke wereld.

Smartschool heeft een heel interessante app waarbij je heel wat toepassingen (zoals de berichtenmodule) kan gebruiken op je smartphone. Ideaal om snel op de hoogte te zijn van nieuwe zaken.

apps 2 - Nieuws:

Er is een grote verscheidenheid aan nieuws-apps. Zo heb je bijvoorbeeld de app van ‘De Redactie’, ‘Het Nieuwsblad’ of ‘De Standaard’. Globaal staat een nieuwsapp op nummer 2 van de favoriete apps van de leerkrachten. Beschikbaar op:

36

Spotify: gratis (in bepaalde mate) alle muziek ter wereld beluisteren op je mobiele toestel? Het kan met Spotify. Ondertussen zijn er al meer dan 20 miljoen gebruikers die deze dienst gebruiken waarvan een vierde betaalt voor de extra mogelijkheden. Een aanrader wanneer je eens graag naar muziek luistert. Beschikbaar op:


37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dweersstraat 13 8000 Brugge T O5O 61 61 75


Tien dilemma’s voor lerares Carla Kerkhofs Ann Verhofstadt 1. Culinair etentje of gewoon naar een bistro? In heel wat bistro’s kan je tegenwoordig ook al culinair eten. Voor een speciale gelegenheid ga ik wel met veel plezier naar een restaurant van een gerenommeerde kok. Een uitnodiging daarvoor bevalt me nog beter!

2. Nederlands of Duits? Beide. Ik woonde 12 jaar in Duitsland en ben er geboren. Dus met die taal voel ik me erg verwant. Ik vind het zeer leuk om aan de leerlingen Duits te geven. Ook al vinden leerlingen het vaak in eerste instantie een moeilijke taal, ze merken vlug dat ze met een goede studiehouding een aardig mondje Duits kunnen meepraten en een goede score behalen. Ook Nederlands vind ik een erg leuk vak om te geven. Via klassengesprekken, lectuur, toneel, film en projectwerk probeer ik mijn leerlingen een bredere kijk op de wereld te geven.

3. Lange broek of kleedje? Doe mij maar de elegantie van het jurkje met de high heels. De blaren aan de voeten tegen het einde van de dag neem ik er graag bij.

4. Een goed boek, een leuke film of een avondje theater? Een trilemma dus! Een avondje theater is voor mij altijd weer genieten. Hans Liberg, Herman van Veen, Wouter Deprez, Stef Bos, een musical staan met regelmaat in onze planning. De mooiste musical, die ik tot nu zag, was The Phantom of the Opera in het Circustheater van Scheveningen. Voor vrije momenten heb ik mijn dwarsliggertje op zak. Mijn laatste nieuwe? Een thriller van Nicci French.

5. Ontspannen of inspannen?

38

Voor mij zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is er leuker dan na een dag inspanning te genieten van een hapje en een glaasje bubbels? Op vrijdagavond mag dat best wel eens een glaasje champagne zijn. Geen ontspanning zonder inspanning.

Op vrijdagavond mag dat best wel

eens een glaasje champagne zijn.

6. Belonen of straffen

Zeker weten: belonen. Complimenten doen mensen ‘groeien en bloeien’. Daar moet je echt niet mee wachten tot het weer es Nationale Complimentendag is. Van mensen voortdurend op hun fouten of tekortkomingen te wijzen, wordt echt niemand beter. Dat werkt trouwens alleen maar verzuring in de hand. Wie kan daar nu voorstander van zijn?! Natuurlijk, die uitzondering, die echt hardleers is, kan ook uit een straf wel es leren.

7. Weekendje weg of lekker thuis? Ik ga voor de citytrip. Onze eerstvolgende, geplande bestemming is Oslo.

8. Werken in de tuin of poetsen in het huis? In de tuin werken natuurlijk! Wat is er leuker dan nu elke dag opnieuw je tuin te zien openbloeien, nadat je erin geslaagd bent om alle onkruid te verwijderen en letterlijk de vruchten te kunnen plukken van je werk?

9. Huisdieren of kinderen? Uiteraard staat mijn gezin op de allereerste plaats en is mijn zoon mijn numero uno. Maar langzaamaan begint ons dierenpark aardig uit te breiden: er is onze malthezer, onze Britse korthaar, onze vissen en een whippet is op komst. Het leven als kat en hond? Zoals je hier ziet, kan dat prima in harmonie. En nee, ik zou geen enkele van mijn huisdieren willen missen. Stiekem dromen we van een kleine boerderij …

10. Bloemschikken of juwelen maken? Ik heb ervaring met beide, maar laat mij bij een inschrijving voor dergelijke workshops steeds leiden door de keuze van mijn vriendinnen. Zo hebben we dan weer een géldige reden om te daten en weer es gezellig bij te babbelen.


39 Belangrijke data voor het schooljaar

2014-2015 Donderdag 28 augustus: onthaal nieuwe leerlingen Maandag 1 september: eerste schooldag Vrijdag 5 september: Kick Off Dinsdag 16 september: ontmoetingsdag Vrijdag 3 oktober: pedagogische studiedag Vrijdag 24 oktober: oudercontact HerFstvakantie van 27 oktober tot 2 november Maandag 10 november: vrije dag Dinsdag 11 november: vrije dag (Wapenstilstand) Kerstvakantie van 22 december tot 4 januari

Vrijdag 13 maart: 100 dagen Dinsdag 17 maart: studie-informatieavond voor 6e jaar en 7e jaar Vrijdag 3 april: oudercontact Paasvakantie van 6 april tot 19 april Zaterdag 25 april: infodag Vrijdag 1 mei: vrije dag (Feest van de Arbeid) Dinsdag 5 mei: sportdag Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag Vrijdag 15 mei: vrije dag

Maandag 5 januari: onthaal nieuwe leerlingen

Maandag 25 mei: Pinkstermaandag

Krokusvakantie van 16 februari tot 22 februari

Vrijdag 26 juni: afscheid 6es en 7es

Dinsdag 3 maart: infoavond 2e jaar en 4e jaar

Dinsdag 30 juni : oudercontact

 

Noordzandstraat 78 8000 Brugge Tel. 050 34 95 85

www.levelonefootwear.be

Vans - Hub - Dokter MartensNoĂŤ - Miz Mooz - SPM - Fly London - Bjorn Borg New Balace - Supra - G-Star Nike SB - Armistice - Dickies Christofoli - Sweet Lemon Bullboxer - Panama Jack Frank Wright - Eastpak Gravis - No Name - Element Dockers - Jack & Jones - Etnies - enz ...


Onze eindejaarsvragen Hoe blik je terug op jouw tijd bij de Jozefienen?

Welke niet-schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Ayron De Brabander 6IB

Het waren twee toffe jaren in de Jozefienen. Toffe klasgroep(en), mooie herinneringen. Natuurlijk was er ook wel eens een mindere herinnering.

100 dagen was echt dé gebeurtenis dit jaar.

Geen enkele.

Kerensa Baekelandt 6IB

Ik vond het een leuke periode. Ik heb mezelf beter leren kennen en veel vrienden gemaakt.

100 dagen was het leukste moment van het schooljaar. Ook de reis naar Duitsland zal me zeker bij blijven! Nadien was onze klasgroep nog hechter.

Buiten school zijn er niet veel belangrijke dingen gebeurd.

Beau Van Laeren 6HA1

Ik heb hier slechts twee jaren doorgebracht, maar die tijd heeft me enorm veranderd. Ik verbleef ook op het internaat. Daardoor ben ik veel zelfstandiger geworden.

De Zwedenreis was een unieke ervaring! Vooral de nieuwe cultuur leren kennen, was de moeite.

Het overlijden van mijn hond.

Hélène Vanhaverbeke 6HA1

Goed. Het was een leuke tijd. Ik heb veel bij geleerd.

De Zwedenreis was zeer leuk!

Ik kan er niet meteen één bedenken.

Tjundi Noppe 6HA2

Het was een fantastische periode! Ik vond het vorig jaar zó leuk in het zesde jaar, dat ik het nog een keer opnieuw wou doen.

De reis naar Zweden. Net als vorig jaar was het een heel mooie reis. De leerlingen van de 3 klassen 6 Handel groeien zo naar elkaar toe en worden echte vrienden.

Geen

Floranda Morina 6HA2

Goed. Het waren twee leuke jaren.

De reizen naar Zweden en Duitsland. En 100 dagen natuurlijk.

Mijn verjaardag en uitgaan met mijn vaste groep vrienden.

Als ik terugkijk naar het voorbije schooljaar, merk ik vooral hoe leuk het was en hoeveel ik heb bij geleerd. Het was echt een aangename school.

De kick off en 100 dagen waren twee superactiviteiten! Ook Zweden was een leuke ervaring.

De (vermoedelijke) verdwijning van vlucht MH370 van Malaysian Airlines.

Isabelle Wittevrongel 6HA3

Het was een toffe tijd! Ik heb veel leuke momenten gehad!

De Zwedenreis was zeer tof!

Veel persoonlijke dingen.

Tiffany Vercruysse 7WE

Een goede tijd, veel nieuwe vrienden leren kennen die zeker na dit schooljaar in mijn leven zullen blijven.

De opening van de winkel. Dit was een zeer goeie leeropleiding met het oog op het starten van een eigen zaak.

De dood van meneer Degraeve kwam voor mij nogal onverwacht en heeft me diep geraakt. Meneer Degraeve was een superleerkracht die ik zeker nooit zal vergeten !!

Toon Louagie 6HA3

40

Welke schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?


41 Wat heeft de zomer voor jou in petto?

Wat zijn jouw plannen na dit schooljaar?

Welke toekomstdromen koester je?

Ben je bang voor wat de toekomst brengt?

Werken, uitgaan (ook festivals), op reis gaan. Maar vooral rusten en genieten van de vakantie.

Verder studeren in Howest in de nieuwe richting ICT Consultant.

Ik wil een mooie toekomst opbouwen. Een diploma halen, het hoogste niveau bereiken in mijn sport, een eigen huis … Alles om een goed leven te leiden.

Nee, helemaal niet. Alles stap per stap. Ik zie wel waar ik kom.

Voorlopig heb ik nog geen plannen gemaakt. Al weet ik wel al dat ik veel zal uitgaan met vrienden.

Ik wil verder studeren in Howest om leerkracht lager onderwijs te worden.

Afstuderen in 6IB en dan verder studeren aan de hogeschool.

Niet echt. Ik zie uit naar het volwassen leven.

Een maand werken en in augustus een reisje met vriendinnen.

Het liefst zou ik iets studeren in de sociale sector. Wat precies, weet ik nog niet.

Een mooie en toffe job vinden met leuke collega’s.

Toch wel een beetje. Ik ben bang dat ik totaal nog niet weet wat ik in de toekomst wil doen.

Op reis gaan en een vakantiejob doen.

Eerst bedrijfsmanagement studeren en daarna kmo-management.

Later zou ik me graag als zelfstandige aan de slag gaan.

Neen. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Ik pak de problemen wel aan als die zich stellen.

Een maand werken aan de kust (Oostduinkerke bad) en dan een maand genieten met mijn vrienden.

Ik neem eerst een sabbatjaar. Ik ga een jaar in Frankrijk werken. Ondertussen leer ik ook de taal.

Een mooie job, veel vrienden, een leven vol liefde en twee kinderen.

Natuurlijk niet!

Ik ga één maand op reis: genieten van de zon, cocktails en mooie jongens!

Ik ga ‘Internationale onderneming’ studeren aan de Artevelde hogeschool. Ik zie het al volledig zitten!

Genieten van het studentenleven en nadien een job in het buitenland vinden. En vooral gelukkig en gezond zijn!

Niet echt. We zien wel wat er komt.

Eerst thuis wat relaxen. Dan voor 10 dagen naar een gastgezin in Londen. Natuurlijk moet ik ook wat werken, maar dan sluit ik mijn vakantie af met een reis naar Laos.

Na dit jaar ben ik van plan IBM (International Business Management) te studeren aan de Artevelde hogeschool. Het is een nieuwe richting met vooral de nadruk op een internationale carrière.

Een internationale carrière is mijn droom. Ik zou zeer graag in het buitenland werken. De richting IBM is hier speciaal op gericht.

Ja en nee. Het is altijd spannend afwachten wat de toekomst brengt.

Hopelijk veel zon en geen herexamens. Ik ben van plan het einde van het secundair onderwijs goed te vieren!

Ik ga interieurvormgeving volgen aan het KASK in Gent. Ik zal moeten pendelen. Dat wordt een serieuze uitdaging.

Een job vinden in de sector die me interesseert: binnenhuisinrichting. Mooie momenten koesteren en beleven met mijn mama. En natuurlijk nog een gezond leven

Ja! Als ik eraan begin te denken, krijg ik stress.

Veel werken, afspreken met vrienden en op reis gaan.

Verder studeren. Ik zou graag boekhouden doen, maar weet nog niet op welke manier ik dit zal kunnen verwezenlijken.

Later gelukkig zijn, een job hebben die ik graag doe en zeker mijn vrienden behouden.

Neen, ik zie wel wat de toekomst mij brengt, die kan ik toch niet plannen. Wat komen moet, zal komen, toch?


Welke schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Welke niet-schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Een toffe school met tal van activiteiten! Iedereen heeft natuurlijk wel zijn goeie en slechte momenten op school, maar ik ben er zeker van dat ik de school nog zal missen …

Het overlijden van meneer Degraeve was voor de school een zware klap. Hij was een leerkracht die enorm veel energie stak in zijn manier van lesgeven. Hij bleef in elke situatie optimistisch en positief. Ikzelf heb een jaar les van hem gehad en heb telkens genoten van zijn lessen.

Dit jaar is er niet echt iets gebeurd. Er was heel veel werk voor school.

Ik heb een leuke tijd beleefd. Veel nieuwe mensen leren kennen en veel bijgeleerd natuurlijk.

100 dagen heeft mij wel getroffen. Zo leerde je ook eens de mensen kennen op een andere manier dan tijdens de lessen.

Meneer Degraeve die ons verlaten heeft. Hij was mijn klastitularis vorig schooljaar en mijn leerkracht Nederlands en Duits. Dat heeft mij wel enorm gepakt.

Ik zal deze school verlaten met een goed gevoel. Ik zit hier namelijk al van de 1ste kleuterklas en ik heb de school zien groeien en bloeien. Er is zoveel veranderd in die jaren. Ik heb heel wat goede dingen meegemaakt, veel mensen leren kennen. De Jozefienen is een 2e thuis voor mijn familie. Mijn mama en tantes hebben hier ook school gelopen.

De reis naar Praag. Eigenlijk alle gebeurtenissen die te maken hadden met ons virtueel bedrijf Chocolicious. We hebben hard moeten werken, maar we hebben er leuke dingen voor in de plaats gekregen. De opendag was een groot succes. De beurzen waren zwaar en soms ook wat minder leuk. Maar de reis naar Praag. Die was onvergetelijk. Veel te veel moeten wandelen soms, maar we hebben de reis zeker en vast goed afgesloten de laatste avond!

Euhm… Ik ga veel uit en ga dus veel naar feestjes. Dit zijn zo de momenten die ik graag koester. Ik ben een enorme fan van foto’s. Het zijn herinneringen voor later. En natuurlijk carnaval was een serieuze topper! Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Toffe periode, plezante vrienden gemaakt, sociale klasgroep.

Geen idee.

Het overlijden van een goede vriend in een auto-ongeluk.

Noa Cornaer 6OP1

Ik zit al vanaf het derde middelbaar op deze school en ik heb een super tijd gehad omdat iedereen hier z’n eigen inbreng kan hebben. Ik heb er ook veel vrienden bij dankzij de Jozefienen!

100 dagen heeft me getroffen omdat ik me echt ontzettend hard geamuseerd heb! Een nacht en dag die ik nooit meer zal vergeten.

Het plots overlijden van een heel goeie vriend (door een hersenbloeding). Dit gebeurde tijdens mijn stageperiode wat het allemaal niet eenvoudiger maakte. Gelukkig kon ik er met mijn stagementor over praten. Maar we hebben vooral allemaal op een prachtige manier afscheid genomen van Bram.

Kiara Dane 6OP1

Nadat ik van school veranderde en hier terechtkwam, ben ik alleen maar in positieve zin veranderd. Ik werd volwassener, zelfstandiger en zelfzekerder. Ik kan wel zeggen dat dit een van de beste keuzes was in mijn leven tot nu toe.

Ik was erg geraakt door de actie met de brillen. Het is goed dat we iets willen doen voor een minder welvarend land. Ook al verkies ik meer inspanningen voor het milieu, toch vond ik de brillenstunt zeker geslaagd.

De tyfoon Haiyan heeft me op een negatieve en positieve manier geraakt. Enerzijds is het jammer dat er zoveel doden zijn gevallen, maar anderzijds groeit op deze manier ook het besef dat we niet goed omgaan met onze natuur. Het is dringend tijd om zaken te veranderen!

Tibo Deprest 6OP2

Ik zit hier al sinds het derde middelbaar op school en het was zeker en vast een leuke tijd! Maar nu wordt het toch stilaan tijd voor iets anders.

Er is niet echt een schoolse gebeurtenis die mij getroffen heeft.

Tijdens de kerstexamens overleed plots een van mijn beste vrienden. Het had gelukkig niet zoveel invloed op mijn punten, maar iedere keer ik op school kom, moet ik toch weer aan hem denken.

Hoe blik je terug op jouw tijd bij de Jozefienen?

Niels Waty 7KA

Nick S’jegers 6VE

Magalie De Soete 7KA

Lode Viaene 6VE

42


Wat heeft de zomer voor jou in petto?

Wat zijn jouw plannen na dit schooljaar?

Welke toekomstdromen koester je?

Ben je bang voor wat de toekomst brengt?

Eerst en vooral een maand hard werken om dan in augustus richting Spanje te vertrekken met vrienden!

Ik denk aan een combinatie van werken en avondschool. Hogeschool zie ik niet echt zitten.

Een wereldreis maken, is iets waar ik al lang naar uitkijk!

Eigenlijk niet. Ik weet niet wat mijn toekomst brengt, maar volgens mij ben je zelf nog altijd de persoon die zijn eigen toekomst bepaalt.

Waarschijnlijk een reis naar een warm land met een paar vrienden. Dit is iets dat je toch wel moet gedaan hebben in je jeugd.

Ofwel mijn 7de jaar hier nog doen, ofwel iets anders studeren. Ik heb nog niet echt een idee.

Ik zou wel graag in de verkoop- of handelssector willen blijven later.

Nee, ik heb nog tijd genoeg om te zorgen voor een mooie toekomst.

Deze zomer ga ik 2 weken op reis naar Spanje en misschien 5 dagen naar Frankrijk bij mijn tante. Ik vier deze zomer mijn 19de verjaardag en daar kijk ik ook enorm naar uit! Voor de rest zal het werken worden en mijn rijbewijs behalen.

Na dit schooljaar ga ik studeren in Oostende. Gelukkig ben ik niet alleen: Louise van mijn klas gaat ook mee. Wij zullen daar medicosociale administratie volgen. Het is een opleiding van 1 jaar. Daarna misschien nog hogeschool, maar dat zal af te wachten zijn.

Mijn toekomst is simpel: met een goeie job en een dak boven mijn hoofd ben ik al blij. En natuurlijk gelukkig zijn.

Ik heb een enorme schrik om werk te vinden later, daar ben ik wel mee bezig. Maar positief denken zeker?

Werken, om wat te sparen zodat ik op reis kan met mijn vrienden.

Een 7de volgen om zo snel mogelijk een diploma te hebben waarna ik zal gaan werken en avondschool zal volgen, waarschijnlijk iets met immobiliën.

Een mooie job, een tof gezin en leuke vrienden om me heen.

Eigenlijk niet, wat moet komen zal komen.

Ik kijk uit naar mijn favoriete bands op Rock Werchter en naar Pukkelpop, ik ga op reis met m’n ouders en dan ook nog eens met m’n vriendinnen, ik wil genieten aan het strand en op terrasjes ...

Ik ben nog niet 100% zeker wat ik zal doen: ik twijfel tussen Communicatiemanagment en Journalistiek. Een van die twee richtingen zal ik studeren aan de Gentse hogeschool Artevelde. Maar één iets is zeker: ik ga genieten van het studentenleven!

Ik hoop om zelf gelukkig en gezond te blijven, maar evenzeer wens ik dat de mensen rondom mij toe. Natuurlijk wil ik vooral veel genieten van het leven, met vele mensen.

Ik ben niet bang, maar wel nieuwsgierig naar wat me nog allemaal te wachten staat. Hoe ik het studentenleven zal ervaren, of ik een leuke job zal vinden, wanneer ik m’n prins op het witte paard tegenkom ...

Deze zomer werk ik een maandje in een fabriek en op mijn vaste vakantiejob. Ik ga tussendoor ook op reis met mijn vriend. Ik ben er helemaal klaar voor om van een mooie zomer te genieten.

Ik zou graag een jaar verder studeren om een diploma als schoonheidsspecialiste te bemachtigen. Daarna zou ik graag werken, of misschien nog een jaar studeren.

Ik verlang naar een leuke job waarbij ik me goed voel en waar ik me voor de rest van mijn leven wil inzetten. Daarnaast verlang ik naar een groot gezin en een mooi en ruim huis met een grote tuin.

Ik kijk alleen maar uit naar de toekomst en doe er ook alles aan om die zo mooi mogelijk te maken.

De eerste week van de zomervakantie ga ik naar Turkije en daarna doe ik waarschijnlijk een vakantiejob. Eind augustus zal ik fotograaf zijn op de MSC Cruise Family Day in Zeebrugge.

Ik ga een zevende jaar ‘Transport Management Assistant’ doen in Blankenberge. Een richting die zich vooral specialiseert in maritieme handel.

Op mijn verlanglijstje staan een reis naar Noorwegen, liefst per schip, een leuk beroep hebben en een leuk gezinnetje.

Als je nu al bang bent voor wat de toekomst brengt, dan kan je niet van het leven genieten. Het leven is te kort om ons hoofd te laten hangen.

43


Hoe blik je terug op jouw tijd bij de Jozefienen?

Welke niet-schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Charlotte Rotsaert 6OP2

Enerzijds was het een leuke tijd waarin ik heel veel nieuwe mensen heb leren kennen. Anderzijds was het soms zwaar met heel veel werk. Maar op lastige momenten kon je zeker terecht bij de leerkrachten. Kortom, het was een tijd om nooit te vergeten.

De film “Tot Altijd” heeft me zeker geraakt want het behandelde een gevoelig onderwerp. Het deed me beseffen dat ik zoveel mogelijk moet proberen genieten van het leven en bewust keuzes moet maken (bv. studiekeuze volgend jaar).

Ik was echt wel geraakt op mijn achttiende verjaardag: mijn vrienden hadden een feest tot in de puntjes georganiseerd. Het doet deugd om te weten dat ze er voor je zijn. Dit is een leuke herinnering voor altijd.

Annelies Jonckheere 6ST

Het was een zeer leerrijke periode met enorm veel toffe activiteiten zoals 100 dagen waarbij we eens konden lachen met de leerkrachten.

Op school heeft me niet echt iets getroffen.

Het overlijden van Bert, een voormalige leerling van deze school, heeft me echt wel geraakt.

Delphine Demey 6ST

Ik zit al sinds mijn eerste middelbaar op ‘de Jozefienen’ en elk jaar werden de uitstappen leuker. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoek aan het parlement en de luchthaven, maar ook aan de uitwisseling met de Normandische school.

Er zijn niet echt veel zaken die me op school geraakt hebben, maar het laatste jaar zorgt wel voor heel wat extra’s: we moeten een sterke gip afleveren, examens overleven en de juist school- en studiekeuze maken voor volgend jaar.

Ik was razend enthousiast toen mijn neefje van 2,5 jaar eindelijk mijn naam kon uitspreken.

Danté De Metsenaere 6BI

Ik ben hier toegekomen in het 5e middelbaar. Tijdens mijn twee jaar op de Jozefienen heb ik mij goed geamuseerd. De klasgroep was tof en de leerkrachten ook.

Het bezoek aan het concentratiekamp van Bergen Belsen. Het was schokkend om te zien wat die mensen hebben meegemaakt.

Het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines. De familieleden van de mensen op het vliegtuig zullen nog een lange tijd met vragen zitten over de ramp. De vraag is dan ook nog of de slachtoffers ooit zullen worden teruggevonden? Blijft het vliegtuig op de bodem van de zee liggen?

Veel saaie studiemomenten gecombineerd met heel veel toffe momenten

Onze uitstap naar Cebit, onze oefenfirma, sportdag en het pitching event in Gent.

België dat zich gekwalificeerd heeft voor het WK voetbal 2014.

Cindy Cardon 6KA1

Ik loop hier school sinds het 3de middelbaar. Toen ik hier toekwam, was het een volledige ommezwaai met wat ik in mijn vorige school allemaal mocht. Na een tijdje wennen had ik met bepaalde beperking al echter geen probleem meer. Nu in het zesde is alles redelijk positief, behalve dat ene stokpaardje, het vroeger naar huis mogen …

Ik vind alle acties die onze school organiseert die met armoede te maken hebben zeer mooi. De gedachte achter het idee is meestal nog mooier.

Het feit dat ik een zusje heb, dat nog maar net geboren is en ik nog nooit gezien heb wegens familiale omstandigheden. De gedachte aan iemand die je halfzusje is, maar op wie je geen gezicht kan op ‘kleven’ is een vreemde ervaring. En natuurlijk ook iets positiefs. Al acht maanden heb ik een ­Engelse bulldog puppy: een ­tijdrovend beestje, maar o zo lief.

Daphné Vanbelle 6KA2

Ik heb hier altijd met heel veel plezier school gelopen en zal het dan ook jammer vinden als ik de school moet verlaten. Graag zou ik hier mijn 7e kantoor volgen dus kan ik er nog een jaartje van genieten. Het is zoals je ouders altijd zeggen: “School is de beste tijd van je leven”.

In het 6e jaar mag je 100 dagen vieren, daar keek onze klas erg naar uit en eindelijk was het zover. Dit was de leukste gebeurtenis van dit schooljaar.

Ik ben dit schooljaar verhuisd en dat tijdens de examenperiode. Na 10 jaar in ons oud huisje hebben we de stap gezet om te verhuizen en dat was wel een serieuze verandering voor mij.

Stan Vermeire 6BI

44

Welke schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?


Wat heeft de zomer voor jou in petto?

Wat zijn jouw plannen na dit schooljaar?

Welke toekomstdromen koester je?

Ben je bang voor wat de toekomst brengt?

Deze zomer ga ik tweemaal op reis, want deze keer hebben we er een extra maandje bij. Maar om deze reizen te kunnen betalen, moet ik natuurlijk ook wel gaan werken. Daarnaast ga ik veel uitgaan en hopelijk mijn rijbewijs halen.

Ik ben er zeker van dat ik wil gaan verder studeren, maar welke richting dat wordt, weet ik nog niet zeker. Er zijn enkele richtingen die me echt wel bevallen. Voorts wil ik ook mijn rijbewijs halen, zodat ik met de auto naar de hogeschool kan.

Een leuke stage in het buitenland, tijdens mijn toekomstige opleiding.

Op dit moment nog niet, maar ik besef wel dat er veel zal veranderen. De aanpak in het hoger onderwijs zal erg verschillen van het middelbaar. Maar ik kijk vooral uit naar die nieuwe ervaringen en ik hoop de juiste studiekeuze te maken.

Vooral genieten met vrienden en waarschijnlijk ga ik ook nog op reis.

Ik ga Bedrijfsmanagement studeren in Gent.

Graag zou ik een eigen zaak hebben én vooral gelukkig zijn.

Neen, ik neem de dagen zoals ze komen: YOLO!

Genieten van de zon - die er hopelijk veel is - terwijl ik een rondreis door Europa maak.

Volgend jaar studeer ik zeker verder, maar ik twijfel nog tussen Verpleegkunde en Voedings- en dieetkunde.

Ik zou graag gezond blijven en altijd gelukkig zijn. Voorts hoop ik in drie jaar mijn Bachelor af te werken, waarna ik misschien nog een Masterdiploma kan behalen.

Schrik voor de toekomst heb ik niet: als je van dag tot dag leeft, komt het uiteindelijk wel goed.

Ik zal zeker een vakantiejob doen in de zomer maar niet de volledige vakantie. Er moet ook tijd zijn voor ontspanning. Daarom ga ik naar Londen voor een paar dagen.

Ik ga financiën en verzekeringen studeren aan de Howest in Brugge. Ik vind die richting zeer interessant omdat je er nog verschillende richtingen mee uitkan. Het zal ook nooit saai zijn want elke verzekering is anders.

Een eigen verzekeringskantoor oprichten of in het buitenland gaan werken zijn mijn dromen. In het buitenland gaan werken, zou ik ht liefst doen, want leven in een andere cultuur lijkt mij leuk.

Bang voor de toekomst ben ik niet. Je hebt het deels zelf in de hand. Als je doet wat je graag doet en je doet het goed, zal de toekomst in de lijn van je verwachtingen liggen.

Tijdens de zomer doe ik een vakantiejob en ga ik op reis. Daarna ga ik me rustig voorbereiden op het verder studeren.

Verder studeren

Miami bezoeken, met een Maserati Granturismo Sport rijden. Daarnaast zou ik graag een basketbalwedstrijd van Miami Heat bijwonen.

Neen, ik zie wel wat er komt.

Dit jaar ga ik met mijn vriend naar Parijs, met mijn ouders naar Duitsland, en vooral werken, veel werken.

Afstuderen in mijn 7de jaar kantoor. Dan na dat jaar een SE-N-SE jaar boekhouden, zodat ik kan kijken of dat ik het wel aankan. Als het mij lukt, zou ik wel eens durven 3 jaar boekhouden – fiscaliteit studeren. Ik zal er hard voor moeten werken, maar ik wil het heel erg graag.

Mijn rijbewijs zo snel mogelijk halen. Ik stel het al een hele tijd uit, maar uitstel is geen afstel! Zodra ik afstudeer aan de hogeschool, ga ik een job zoeken en dan zie ik wel.

Nee, niet echt, want dat zou me tegenhouden in wat ik wil bereiken. En als je het niet probeert, zal je nooit weten wat het geeft.

Zoals elke zomer ga ik altijd twee weken weg met mijn ouders naar de Ardennen. Een grote reis zal er niet inzitten dit jaar. Ik ga wel met mijn vriend een weekendje naar Parijs en daar kijk ik heel erg naar uit.

Zoals ik al eerder vermeldde, mijn 7e jaar Kantoor.

Graag zou ik zelfstandige worden in de schoonheidssector, daarom ben ik van plan om na mijn 7e nog een paar jaartjes opleiding te volgen bij Syntra West.

Ik ben zeker niet bang maar vooral nieuwsgierig wat de toekomst mij zal brengen. Mijn ouders proberen mij goed voor te bereiden voor de ups en downs.

45


Hoe blik je terug op jouw tijd bij de Jozefienen?

46

Welke schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Welke niet-schoolse gebeurtenis heeft jou tijdens het voorbije schooljaar getroffen?

Manon Van Grembergen (animatie) SeNSe RA

Ik vond het een toffe tijd met veel mooie momenten. Dit extra jaartje heeft me veel bijgebracht. Ik leerde veel bij en ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Het is dan ook een rare gedachte dat de klas nu verspreid is over heel Europa, maar we hebben al afgesproken om terug samen te komen op school, in september of oktober.

Onze animatietraining in Spanje in februari. De klas groeide er echt naar elkaar toe. Dat was ook nodig want we moesten elkaar door dik en dun steunen.

Ik ben dit jaar fiere meter geworden van het eerste dochtertje van mijn broer. Ze heet Lena. Hopelijk kan ik de komende jaren in animatie blijven werken en kan Lena dan een paar weken bij haar meter op vakantie komen.

Kenny Cools (reisleiding) SeNSe RA

Ik heb altijd graag op deze school gezeten. Af en toe kon ik me wel eens ergeren aan bepaalde dingen, maar ik heb vooral toffe jaren achter de rug.

Onze trainingsweken in Spanje. Onze klas werd een hechte groep. Het zijn herinneringen die ik zal blijven meedragen voor de rest van mijn leven.

Ongetwijfeld dat ik mijn rijbewijs heb gehaald.

Laura Degryse 6TO1

Ik heb een leuke vier jaar in de Jozefienen achter de rug en kijk terug op een mooie periode vol leuke mensen. De richting vond ik heel boeiend en afwisselend waarbij de studiereizen steeds het hoogtepunt van het jaar waren. Kwalitatief vind ik dit een goede school, maar ook op het vlak van begeleiding, sfeer … zou ik de Jozefienen aan iedereen aanraden.

100 dagen vond ik een hele leuke dag, een moment waar je als zesde jaar al zo lang naar uitkeek en dat veel te vlug voorbij is. Het is zo’n dag die je volledig met de klas beleeft en waarop je ook beseft dat je tijd op deze school er bijna opzit.

Mijn eerste rijles vond ik persoonlijk een “historisch moment”. Ik was alleszins in januari al geschrokken van het feit dat ik direct geslaagd was voor mijn theoretisch examen. Ik hoop dat het in de praktijk nu ook zo vlot zal verlopen.

Jente De Roust 6TO2

Het waren vier fantastische jaren bij de Jozefienen. Ik heb er veel bijgeleerd over de toeristische sector en ik ben er zeker van dat ik goed voorbereid de toekomst in zal gaan.

Mijn stage bij Imagine Travel heeft mijn interesse in toerisme een nieuwe boost gegeven. Het was een ervaring om nooit te vergeten, zowel op persoonlijk, als op professioneel vlak.

Na 3 jaar internaat wat het tijd voor een nieuwe uitdaging. In september begon het “kotleven” al voor mij. Gelukkig ben ik zelfstandig en kan ik mijn plan trekken. Jong geleerd is oud gedaan!


Wat heeft de zomer voor jou in petto?

Wat zijn jouw plannen na dit schooljaar?

Welke toekomstdromen koester je?

Ben je bang voor wat de toekomst brengt?

Deze zomer zal ik in Spanje werken als animatrice. Hopelijk wordt het de tijd van mijn leven. Ik kijk er heel erg naar uit.

Ik wil eigenlijk zo lang mogelijk in het vak blijven. Studeren is niet echt mijn ding. Hopelijk kan ik na het komende zomerseizoen al een goed mondje Spaans want eerlijk gezegd zie ik mijn toekomst eerder in Spanje dan hier. Mijn vrienden laat ik dan misschien achter, maar nieuwe vrienden maak je overal. Een “vriendje” heb ik niet, dus ook dat is geen reden om hier te blijven.

Mijn droom is wonen en werken in het buitenland. Huisje, tuintje, maar dan in de zon.

Neen. Ik laat de toekomst op me afkomen. You only live once, dus de toekomst: mag je niet afschrikken.

Ik ga na mijn stage, dus vanaf juli, officieel werken voor Jetair. Ik kijk er enorm naar uit en hoop veel bij te leren. Het is een unieke ervaring dus moet ik er zeker en vast ook van genieten: zon, zee, strand en veel werken natuurlijk.

Ik twijfel nog of ik wil verder studeren of voor Jetair wil blijven werken. Ik wil sowieso dit seizoen afmaken. Daarna zie ik wel …

Gelukkig worden vooral. Ik zou graag nog mijn attest van bedrijfsbeheer behalen en een eigen winkel openen. Ik zal wel zien hoe het loopt. Het liefst van alles zou ik een eigen bedrijf heel groot willen zien uitgroeien.

Ja, ik ben bang dat ik niet zal kunnen bereiken wat ik wil. Maar ik moet positief zijn en blijven geloven in mijn toekomst. Zolang je er in gelooft, kan je alles bereiken.

Mijn zomer zit meestal redelijk vol. Dit jaar is dat niet anders. In juli ga ik voor een kleine 3 weken naar Bulgarije om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis voor gehandicapte kinderen. Ik werk heel graag met kinderen en de voldoening die je hier van krijgt, is echt fantastisch. Verder ga ik nog op scoutskamp met mijn kindjes van het eerste en tweede leerjaar. De volledige maand augustus mag ik gaan werken op mijn stageplaats, een reisbureau. Ik ben heel blij dat het iets is uit mijn sector zodat ik de job ook vol overgave zal doen.

Volgend schooljaar sla ik een nieuwe richting in en start met de studie “lager onderwijs” in Vives. Ik heb altijd al graag met kinderen gewerkt en vind het dan ook leuk om ze iets bij te brengen.

Het is mijn droom om ooit mijn vliegbrevet te halen en Russisch te leren. Dit zijn twee dingen die ik sowieso wil bereiken in mijn leven. Verder wil ik eerst een flink stuk van de wereld zien en me pas daarna settelen.

Ik ben niet bang voor wat de toekomst brengt. Wat komt, dat komt en dan zien we wel weer verder. Ik ben in elk geval benieuwd waar ik binnen pakweg 10 jaar zal staan.

Hopelijk mag ik aan de slag op mijn stageplaats. Een weekje Sicilië staat ook op de planning en misschien nog een citytrip naar een nog te kiezen bestemming.

Toerisme boeit me nog elke dag meer en meer, dus ik begin in september in Vives met de richting Toerisme Management.

Ik hoop om eerst enkele jaren voor een touroperator te werken en daarna zelfstandig te beginnen. Ondertussen wil ik natuurlijk ook wat van de wereld zien. Nog een droom is om weg te trekken uit België en mij in het buitenland te settelen.

Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet. Als je niet positief in het leven staat, dan heb je ook weinig kans om zelfzeker de toekomst tegemoet te gaan.

47


TOP-X 2013-2014 een terugblik

Lieven Deswaef

Na de gezellige drukte van ons 20e feestjaar werd ook in 20132014 weer stevig gequizd in het Sint-Jozefsinstituut. Traditiegetrouw was er op de vrijdag voor de krokusvakantie de Supersized-quiz, die we dit jaar al voor de 7e keer organiseerden. De zaal zat vol met 51 enthousiaste teams, dit jaar ging de eerste plaats naar het team ‘Freddy Het Kalfje’. De school was ook regelmatig weer in de ban van onze Top-X Challenges! In het eerste trimester leverden 5OR en 6OR een prachtprestatie door met de verkoop van bandjes ten voordele van ‘Een Hart voor ALS’ het mooie bedrag van € 2272 op te halen. Op 14 februari kleurde de school Valentijnsroze dankzij 1LA1 en 1LA2: op de speelplaats, in elke klas – tot zelfs in de lerarenkamer toe – hing een liefdesgedicht. Roze en witte ballonnen kleurden de dag voor iedereen.

Supersized 7: 5OR ziet de bediening zitten

3HA1 slaagde helaas niet in de moeilijke challenge, maar haalde wel een prachtige som binnen voor het vastenproject in Senegal. Daarnaast werd er ook in de klascompetities duchtig gestreden voor een finaleplaats. In de voorrondes voor het zesde jaar won 6TO2. Maar u weet hoe dat soms gaat met Toerismeklassen: op het moment van de finales waren zij op excursie in Turkije… Hun plaats werd overtuigend ingenomen door 6ST. De finale van eerste-, tweede- en derdejaars werd met voorsprong gewonnen door 3TO, dat waarschijnlijk een decibelrecord vestigde in de Jozefienen.

Supersized 7: 51 teams

Bij de hogere jaren won 4HT3 met zijn ‘Hakuna Matata’- thema nipt van 5TO2, dat met hetzelfde puntenaantal eindigde. De score behaald voor de klasact gaf hier dan de doorslag.

Eindrangschikking: Finale 1: 1) 3TO: 122 punten 2) 2HA2: 97 punten 3) 3HA1: 90 punten 4) 1LA2: 88 punten

Winnaar 3TO

Winnaars Freddy Het Kalfje

Finale 2: 1) 4HT3: 101 punten 2) 5TO2: 101 punten 3) 5HA2: 89 punten 4) 6ST: 86 punten

48

Winnaar 4HT3 TOP-X-finalist


Familienieuws

Geboorte Overlijden 10 februari 11 februari 13 februari 2 maart 4 maart 7 maart 8 maart 10 maart 15 maart 20 maart 25 maart 1 april 18 april 21 april 27 april 2 mei 3 mei

23 februari 21 april 3 april

Hans Gyssels, oom van Kieriën Serpieters (5OR) en Jari Vancompernolle (5BI) Sigrid Cnudde, tante van Charlotte De Bruyckere (4 Verkoop) Marie Claire Hautekiet, oma van Bob De Becker (6HA2) Ferdinand Maertens, opa van Alexander Maertens (6OR) Zuster Marie Ignace, Oud overste van de Zilverstraat Antoine Omer Vandewiele, opa van Sheena (7TR) en Carlo Vandewiele (3HT1) Zuster Marie Consolate, was 30 jaar directrice van het Internaat Wilfried Deceuninck, opa van Febe Eversen (6KA1) Frederic Pannier, neef van Muriel Chardome (leerkracht) Ann De Roo, schoonzus van Marc Vandenbroecke (leerkracht) Roger Wittevrongel, opa van Isabelle Wittevrongel (6HA3) Maria-Theresia Lammertyn, oma van Laurent Debruyne (6HA3) Lucienne Becquart, stiefoma van Amandine Gysemberg (3HT2) Sabine Debaes, mama van Camille Commeyne (5 OR) Bjärn Dewulf, neef van Marie Vanlerberghe (5TO1) Agnès Deneckere, oma van Gilles Coene (5IB) Godelieve Cardon de Lichtbuer, oma van Claire Hardy (5OR)

Lou, kleinzoon van Lucrèce Vanhee (leerkracht) Eneas, zoontje van Céline Bundervoet (leerkracht) Floris, zoontje van Neeltje Verhaeghen (leerkracht) Anna, kleindochter van Johan Verstraete (leerkracht), nichtje van Dieter Verstraete (leerkracht)

Huwelijk 12 april 3 mei

Wim Van der Planken en Tine Vande Walle (leerkracht) Gertjan Monteyne en Hanne Van Gils (leerkracht)

49


Zweden 2014: een tocht voorbij drie scholen Hans Decock

Het schooljaar 2013-2014 is zonder enige twijfel het drukste jaar ooit geweest voor de leerkrachten die betrokken zijn bij het Zwedenproject van de derde graad Handel. Enerzijds kwam er een einde aan de vijftien jaar oude samenwerking met het Fågelviksgymnasiet in het stadje Tibro en anderzijds was er de zoektocht naar een nieuwe partnerschool in Zweden. Als klap op de vuurpijl wordt ook het subsidiesysteem‘Euroklassen’ opgeslorpt in de nieuwe Europese financiering Erasmus+. Volgend schooljaar bewandelt het Zwedenproject dus zeker nieuwe wegen en dat zal behoorlijk wat impact hebben.

Het zijn zonder meer vijftien mooie jaren geweest.

In de eerste week van februari van dit schooljaar bezochten tweeënvijftig leerlingen uit zes Handel en vier begeleidende leerkrachten een laatste maal het Fågelviksgymnasiet in Tibro. De school, ooit goed voor zevenhonderd leerlingen, telt door de onoverkomelijke denataliteit vandaag nog slechts een goede vijfhonderd leerlingen. Een zware sanering drong zich op en ook de richting - of in Zweedse termen ‘het nationaal programma’ - Economie, waarvoor de laatste jaren te weinig leerlingen inschreven, werd afgevoerd. Blijkbaar ontsnapt het Zweeds onderwijs niet aan dezelfde trend die ook in ons onderwijs merkbaar is: leerlingen hebben het meer voor sociale richtingen en minder voor de ‘harde’ vakken zoals economie en wiskunde.

50

Voor voortrekker Jan-Ake Göransson, die vijftien jaar geleden samen met Kristin De Meulder, leerkracht Engels van onze school, aan de wieg van het project stond, eindigt de samenwerking op het eerste gezicht wat in mineur, ware het niet dat de minzame Zweedse leraar economie op het einde van dit schooljaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hoewel hij onlangs besliste om er nog een extra schooljaar aan te breien, zij het halftijds, zal dus samen met hem de Zweeds-Belgische samenwerking in het Fågelviksgymnasiet verdwijnen. Het zijn zonder meer vijftien mooie jaren geweest en dit schooljaar had Jan-Ake een inspanning gedaan om in schoonheid te eindigen met twee waardevolle bedrijfsbezoeken aan Tectubes in Hjo en de Volvofabriek in Skövde. Ook de verkoopsmarkt voor de miniondernemingen in de winkelgalerij van Tibro was één van de beste ooit.

Het bezoek aan het Ulvigsgymnasiet was in alle opzichten een meevaller.


51

Maar vóór wij onze huidige partnerschool bezochten, waren wij op maandag 3 februari eerst te gast in een andere school in Köping, een stad zestig kilometer noordwaarts van Tibro. Vorig schooljaar legde Kristin De Meulder de eerste contacten met de leerkrachten economie en Engels uit het Ulvigsgymnasiet. Al snel bleek dat deze school reeds enkele jaren een trip naar Brussel en het Europees Parlement organiseert en de geschiedenis leek zich te herhalen. Op een woensdag eind april 2013 waren de zowat vijftig Zweedse leerlingen en vijf begeleiders te gast in het Brugse Hof van Watervliet voor een door de leerlingen van het vijfde jaar Handel uitgewerkt programma. De eerste contacten hielden veel beloften in, in die mate dat wij in het huidig schooljaar uitgenodigd waren voor een tegenbezoek. Het bezoek aan het Ulvigsgymnasiet was in alle opzichten een meevaller. De school, die zo’n duizend tweehonderd leerlingen onder haar hoede heeft, is in alle opzichten indrukwekkend. Zeker op het vlak van infrastructuur. Beeld je een school in waar zowel bouwkunde, houtbewerking, kunst, economie als meer sociale wetenschappen worden onderwezen. Voeg daarbij dat zowat elke jonge Zweed een favoriete sport beoefent in zijn of haar school (de school in Köping zorgt voor de nationale opleiding tafeltennis), dan weet je dat je enorme ruimte en indrukwekkende gebouwen van doen hebt. Dat bleek zeker tijdens de uitvoerige rondleiding die ons die maandag te beurt viel. De gigantische aula van de school, waar plaats is voor zeker tweehonderd toeschouwers en waar onze leerlingen hun voorstelling over onze school, cultuur en miniondernemingen naar voren brachten, vormt een exponent van een materiële omkadering waar de meeste Belgische scholen alleen maar van kunnen dromen.

trice van de school in Tibro en was toen verantwoordelijk voor het programma Economie. Hoewel ze in Skövde het economie programma niet onder haar bevoegdheid heeft, vormt ze toch de ideale tussenpersoon in de nieuwe partnerschool. Dat bleek onder andere al op donderdag 6 februari toen de Belgische leerkrachten, na het bezoek aan Volvo in Skövde, tussen de middag een bezoek brachten aan deze school.

De Belgische delegatie zat meteen op dezelfde golflengte van de Zweedse collega’s.

De Belgische delegatie zat meteen op dezelfde golflengte van de Zweedse collega’s. Opvallende persoon aan Zweedse zijde is Frida Eliasson. Zij is deeltijds coördinatrice voor de economierichting en deeltijds lesgeefster. Haar dynamiek, gastvrijheid en voor Zweden opvallend open en flexibele geest gaf meteen aan hoe fel deze school het project wilde binnenhalen. Dat bleek nog meer toen adjunct directeur Birgit Anseeuw samen met projectleiders Hans Decock en Kristof Punie van 17 tot 19 maart een uitgebreid bezoek aan deze school brachten. Er werd gebrainstormd over een nieuw project ‘ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en een lijvig Europees subsidiedossier werd opgesteld en ingediend. Deze school had en heeft alle troeven om een volwaardige opvolger te worden voor het Fågelviksgymnasiet: een bloeiende afdeling economie, gemotiveerde leerlingen en leerkrachten, een infrastructuur om u tegen te zeggen, en bovenal, een open internationale geest. Alleen rees er een praktisch probleem naar dit en volgend schooljaar toe voor het bezoek aan onze school: dit zou volledig in de Paasvakantie vallen. De Zweedse traditie in de derde graad handel kwam hiermee in het gedrang, zeker met het nieuwe financieringssysteem Erasmus+ voor ogen. Een oplossing drong zich op en werd gevonden op vijfentwintig kilometer van Tibro, meer bepaald in het Västerhöjdgymnasium van Skövde. Deze school hadden de Belgische leerkrachten al langer op het oog, zeker sinds Marie-Louise Brage daar vanaf maart 2013 een van de directieleden is. Zij was voorheen direc-

Afspraken werden gemaakt voor volgend schooljaar waarin de wederzijdse bezoeken van acht dagen de twee hoogtepunten moeten worden van deze nieuwe samenwerking. Maar daarnaast zal gestreefd worden naar een meer permanent contact tussen leerlingen en leerkrachten van beide scholen. In elke minionderneming zal een verantwoordelijke aangesteld worden voor de relatie met de Zweedse’ young enterprises’ en de leerkrachten zullen geen moment laten voorbijgaan om de banden met de nieuwe collega’s in Zweden aan te halen. Het bezoek dat vier Zweedse leerkrachten van het Västerhöjdgymnasiet eind september aan onze school zullen brengen, moet volledig in dit licht gezien worden. Iets zegt dat het Zwedenproject daarmee gered is en misschien wel opnieuw voor langere tijd op de goede baan zit.


Internationale uitwisseling voor 5ST en 6ST Muriel Chardome en Kristof Punie

Dit schooljaar stond voor het 5e en het 6e jaar Secretariaat-Talen in het 2e semester een uitwisseling met het Institut Saint-Lô uit Normandië op het programma met als centraal thema beide wereldoorlogen, gesteund door de provincie West-Vlaanderen. Van zondag 23 februari tot en met vrijdag 28 februari ontvingen wij de leerlingen uit Frankrijk. Na de zondagavond geproefd te hebben van een typisch Belgische maaltijd in de gastgezinnen, konden de leerlingen op maandagvoormiddag enkele lessen op school bijwonen. In de namiddag stond de ontdekking van de stad Brugge aan de hand van een stadsspel in groep centraal. Dinsdag vertrokken we richting Westhoek voor een drukke dag in het teken van de Eerste Wereldoorlog met o.a. een bezoek aan een Duitse militaire begraafplaats (Vladslo), een Britse militaire begraafplaats (Tyne Cot), de Dodengang (een netwerk loopgraven uit WO I), het In Flanders Fields Museum in Ieper en een (Belgische!) wijndegustatie. Afsluiten deden we met The Last Post onder de Menenpoort in Ieper. Woensdag kregen de leerlingen een Engelstalige rondleiding in Gent en bezochten ze het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck dat wereldwijd jaarlijks zo’n 750000 bezoekers naar de Sint-Baafskathedraal lokt. Na wat vrije tijd keerden we terug naar school om van een heerlijke barbecue te genieten en het eerste luik van de uitwisseling te evalueren.

52

Op donderdag proefden de Fransen nog van een dagje hoofdstad mét verplichte moules-frites om vervolgens op vrijdagochtend terug te reizen.

Nog geen maand later volgde het tegenbezoek. Op zondag 23 maart vertrokken wij met de bus richting Saint-Lô. Na een erg vlotte rit werden ook wij met open armen ontvangen door de Franse gastgezinnen. Ook onze leerlingen konden enkele lessen in het Frans meevolgen op het Institut Saint-Lô en de stad zelf ontdekken met hun correspondenten. De dinsdag stond volledig in het teken van de Tweede Wereldoorlog. We vertrokken ’s morgens vroeg richting La Cambe om er een Duits militair kerkhof te bezoeken. Daarna zetten we onze weg verder en beleefden een kippenvelmoment toen we op La Pointe du Hoc tussen Omaha Beach en Utah Beach stonden,


daar waar binnenkort exact 70 jaar geleden duizenden soldaten stierven op D-Day, het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. We verlieten Frankrijk om op een stukje Amerikaans grondgebied het indrukwekkend militair kerkhof van Colleville-sur-Mer - jullie misschien bekend uit de film Saving Private Ryan - te zien. In de namiddag verkenden we Le Mémorial van Caen, een boeiend museum dat voornamelijk gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog.

Mevrouw, ik dénk zelfs al in het Frans!

Woensdagochtend werden we tot onze spijt op school uitgezwaaid met een croissant en jus d’orange, want dit betekende jammer genoeg dat we de Soirée Européenne met scholen uit Hongarije en Italië moesten missen. We vertrokken dus naar de Mont Saint-Michel en van daaruit zetten we koers richting België met nog een laatste stop in het bekende havenstadje Honfleur, net voor de beroemde Pont de Normandie … Het was een leerrijke uitwisseling op cultureel vlak maar zeer zeker ook een absolute meerwaarde voor de vreemde talenkennis van de leerlingen. Zoals één van hen het verwoordde op de terugweg: “Mevrouw, ik dénk zelfs al in het Frans!”.

53


Tim ait alf M

Ventiel

de laatste boodschap Manu Coucke Beste lezer, tijdens de voorbije dertien schooljaren heb ik op deze plek drie keer per jaar mijn visie “geventileerd” over school- en onderwijsgebonden materie. Ik had het ondermeer over onderwijsministers, een vernieuwde schoolpoort, over de kleuren van de herschilderde gangen, over schooluniformen en de koffie in de lerarenkamer. Ik stak de draak (of was het een draakje) met het solidariteitsmaal, met het invoeren van Engelse termen, met de GOK-school en met mijn eigen writer’s block. Ik schertste, sneerde, trok op flessen en zocht soms mijn toevlucht tot Bijbelse taferelen en zelfs een gebed. Het sterkte me dat vele collega’s mij telkens wisten te melden dat het eerste dat ze lazen in dit tijdschrift mijn “Ventiel” was, hoewel het aanvankelijk bedoeld was als luchtig uitsmijtertje. Ik moet jullie dit keer jammer genoeg teleurstellen. Ten eerste is dit officieel mijn laatste column. Ten tweede is deze laatste column misschien de meest serieuze uit de reeks, gewoon omdat ik vind dat dit moet kunnen. “Ventiel” was tenslotte toch wat mijn geesteskind.

54

Bij het schrijven van dit stuk is de verkiezingskoorts in aanloop naar de moeder aller verkiezingen al stilaan naar het kookpunt aan het toegroeien, maar moet daarom iedere nitwit die meent zijn zegje te moeten doen over het onderwijs dat ook zomaar kunnen? Eerlijk, wat hebben we de voorbije weken al over ons heen gehad? Ik som het even voor u op (mocht het u toch ontgaan zijn), al is het volgende lijstje niet exhaustief: stress en burn-out zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in het onderwijs, er moeten maatregelen komen om het luxeverzuim tegen te gaan, leerlingen willen gemotiveerde in plaats van uitgebluste leerkrachten, “mensen met een beetje persoonlijkheid zijn het minst geschikt om leraar te worden” (H. Koch), het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker worden gemaakt, de onderwijshervorming komt er, de onderwijshervorming komt er niet … Het lijkt tegenwoordig wel bon ton om over elk onderwijsgerelateerd

onderwerp een mening te hebben, blijkbaar vooral bij hen die er het minst mee te maken hebben. Het spijt me als ik me daarover toch een beetje opwind. Het lijkt er namelijk sterk op, dat diegenen die ons onderwijs maken, namelijk de leerkrachten, in al deze debatten wat worden vergeten. Hebben zij nog recht van spreken, of moeten ze zwijgen omdat hun job toch veel voordelen biedt. Wie heeft er anders zo veel vakantie? Dan moet je toch niet klagen … Maar leerkrachten klagen niet. Leerkrachten willen niets liever dan voor de klas staan, lesgeven en een serieuze inspanning leveren om jonge mensen mee op weg te zetten naar de toekomst. Dat is de kerntaak van de leerkracht. Al de rest zijn nevenverschijnselen en laat het nu net die bijkomende administratie zijn, die extra plan(over)last, die onbeschrijfelijke nood om alles in regeltjes te willen gieten en af te meten, die onze job vaak overbelast. Nochtans moet je de oplossing niet al te ver zoeken. Er is alleen een beetje moed en heel veel vertrouwen voor nodig. Dus beste beleidsmensen: geef de leerkracht de autonomie terug waarvoor hij in de eerste plaats voor het onderwijs koos. Laat hen in de eerste plaats datgene doen waarvoor ze kozen: lesgeven en opvoeden. Ik ben ervan overtuigd dat de rest vanzelf wel zal volgen. In een opiniestuk (De Morgen, 29/04/2014) zegt econoom Koen Schoors het volgende: “autonomie leidt in de regel tot meer betrokkenheid en intrinsieke motivatie van de leerkrachten, terwijl te veel controle en planoverlast leidt tot een sfeer van wantrouwen. Die sfeer vertaalt zich snel in de minimalisatie van de inspanningen en de neiging om nog slechts te doen wat expliciet wordt gemeten.” Dus als ik, op het einde van mijn laatste Ventiel, nog één boodschap mag meegeven, kan het niet anders dan de volgende zijn: het is nog niet te laat om het tij te keren. Geef de leerkracht die autonomie terug. Je krijgt er betere scholen, een beter onderwijs, gelukkige leerkrachten maar vooral gelukkige leerlingen mee. En moet dat niet altijd de betrachting zijn?


In vogelvlucht

2HA naar Velzeke

3es maken stiftgedichten

4HA bezoek Ameel Candyworld

4HA inleefdag in Gits

55


4TO naar Zwinstreek 4KA meehelpen in WZC

5+6 IB+BI Cebit

56

5+6ST NormandiĂŤ


57

5+6OPR Champagne

6HA bezoek Callant

6HA carwash vastenactie

6OR gip-opdracht


7Kantoor Praag

7TR animatieopleiding

BBQ Se-N-Se

58

minister Bourgeois op bezoek bij 6OR


59

100 dagen

infodag

Jozefienenbal

sportdag


VIVES.BE

design your future

OPEN CAMPUSDAGEN ZA 15/03 · 10 tot 17u. ZO 16/03 · 14 tot 17u.

INFODAGEN ZA 28/06 · 09 tot 12u. ZA 30/08 · 09 tot 12u. BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TIELT · TORHOUT

Sint jozefinstituut zilverblad 14 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you