Page 1

1


2


3

t\m´okv I√q-∏md sk‚v tXmakv am¿tØmΩm CS-hI - k - w-LØ - ns‚ Hcp tbmKw 2012 G{]n¬ amkw 22 ˛mw XobXn Rmb-dmgvN ip{iq-jm-\-¥cw ]≈n-bn¬ sh®v CS-hI hnImcn dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb bpsS A≤y-£-X-bn¬ IqSp-∂Xpw Xmsg ImWn-®n-cn-°p∂ hnj-b-߃ BtemNn®v Xocp-am-\n-°p-∂-XpamWv F√m CS-h-I-kw-Lm-ß-sfbpw tbmK-Øn-te°v £Wn-®p-sIm-≈p-∂p. hnj-b-߃ 1. 2.

CS-h-I-bpsS 2011 ˛ 2012 se dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-°p-I. 2011˛2012 se _UvP-‰n¬ Ihn™pw _UvP-‰n¬ C√m-Ø-Xp-amb sNe-hp-Iƒ°v AwKo-Imcw \¬Ip-I. 3. 2011˛2012 se BUn‰v sNbvX hc-hv-˛-sN-ehv IW°v Ah-X-cn-∏n-°p-I. 4. tNmtZym-Ø-c-߃ 5. s]mXp-N¿® 6. 2011-˛2012 h¿jsØ dnt∏m¿´pw, IW°pw ]m m-°pI. 7. 2012˛2013 se _UvP‰v Ah-X-cn-∏n®v ]m m-°p-I. 8. ]mcojv lmƒ \n¿Ωn-°p-∂Xv kw_-‘n®v ssIÿm-\-k-an-Xn-bpsS dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-°pI. 9. thZ-]mTwhm-b\ a’c F≥tUm-hvsa‚v kw_-‘n®v Xocp-am\w ssIsIm-≈p-I. 10. iXm-_vZn kphn-tij the Bcw-`n-°p-∂Xv kw_-‘n®v 11. sskUv lmƒ D]tbm-Kn-°p-tºmƒ D≠m-Ip∂ amen-\y-߃ \n¿Ωm¿÷\w sNøp-∂Xv kw_-‘n®v 12. A≤y-£≥ A\p-h-Zn-°p∂ CX-c-hn-j-b-߃

F∂v

I√q-∏md 07.04.2012

ssIÿm-\-k-an-Xn-°p-th≠n BP-Rm-\p-k-cWw

kPn ‰n. amXyp ( sk-{I-´dn )

dnt∏m¿´v, IW-°v, _UvP‰v Ch-sb-°p-dn-®p≈ tNmZy-߃ Ds≠-¶n¬ BbXv 2012 G{]n¬ 20˛mw XobXn sshIp-t∂cw 5 aWn-°v ap≥]mbn hnIm-cn-bp-sS-tbm, sk{I-´-dn-bpsStbm ]°¬ tcJm-aqew \¬I-Ww. 2012 G{]n¬ 21 \v IqSp∂ ssIÿm-\-k-anXn Xøm-dm-°p∂ DØ-c-ß-fm-bn-cn°pw CS-h-Ikw-L-Øn¬ \¬Ip-∂-Xv. Hcmƒ°v aq∂v tNmZy-ß-fn¬ IqSp-X¬ tNmZn-°m≥ ]mSp-≈-X-√. Hcp tNmZyØn\v c≠v D]-tNm-Zy-߃ hsc A\p-h-Zn-°pw.


4

hnIm-cn-b® - \ - n¬ \n∂pw I¿Øm-hn¬ {]ob-tc, Db¿∏p s]cp-∂m-fn\p tij-ap≈ ]pXpRmb-tdmsS k`m Ie-≠¿ h¿jw Bcw-`n°p-∂p. \ΩpsS CS-h-I-bpsS 2011˛12 se hm¿jnIw G{]n¬ amkØn¬Øs∂ \S-Øp-hm≥ km[n-°p∂p F∂Xv Hcp henb t\´-am-Wv. CS-hI - b - psS Ign™ kmº-ØnI h¿jsØ {]h¿Ø\-ß-fƒ hfsc Nn´-bmbpw `wKn-bmbpw \S-Ø-s∏´p F∂-Xns‚ sXfn-hm-Wn-Xv. ssIÿm\ kan-Xnsb-bpw, HutZym-KnI `mc-hm-ln-I-sfbpw {]tXy-In®v {SÃn-am¿, sk{I-´-dn, IW-°p-]-cn-tim-[-I¿ Chsc A\p-tam-Zn-°p-∂p. \ΩpsS CS-hI - - 2011˛12 \ho-Ic- W - h - ¿j-ambn th¿Xn-cn®v \ho-Ic- W - Ø - ns‚ hnhn[ hiß-sf-°p-dn®v ]Tn-°p-Ibpw I¿Ω-]-Z-Øn¬ sIm≠p-h-cp-∂-Xn-s\-°p-dn®v Nn¥n-°p-Ibpw sNbvXp. Hcp \ho-I-c-Whpw hy‡n-bn¬ am{Xw HXpßn \n¬°p-∂sXm hnizm-ksØ am{Xw kv]¿in-°p-∂sXm A√, Bf-XzsØ BI-am\w cq]m-¥-c-s∏-Sp-Øp-∂Xpw kaq-lsØ kaqew ]cn-h¿Ø\ hnt[-b-am-°p-∂-Xp-am-Wv. Cu Ah-t_m-[-Øn¬ ]pXnb h¿jsØ {]h¿Ø-\-߃ {Iao-I-cn-°mw. thZ-]p-kvXIw B\p-Im-enI {]k-‡n-bnepw Nn´-bnepw ]Tn-°p-Ibpw Bflob DW¿∆ns‚ [\y-amb A\p-{K-l-߃ CS-h-I-bn¬ Ae-b-Sn-°p-Ibpw sNø-s´. 103 h¿jsØ alXv ]mc-ºcyw \ΩpsS CS-h-Isb [\y-am-°p-∂p. `mcX kphnti-jo-I-c-W-Øn-\m-bp≈ hy{KX, XnSp°w \ap-°p≠m-IWw . iXm_vZn kphn-ti-j-the Bcw-`n°p-∂X - n-\p≈ {Iao-Ic- Ww ]pXnb h¿j-Øn¬ XnSp-°Ø - n¬Øs∂ sNø-Ww. CS-hI - b - psS hnhn[ ]cn-]m-Sn-Iƒ°v XpS-°-an-tS≠ Hcp h¿j-amWv \ΩpsS apºn-ep-≈-Xv. AXn-\mbn sFIy-tØm-Spw, kvt\l-tØmSpw CS-hI - mw-Kß - ƒ {]h¿Øn-°W - w. Zo¿L-\m-fmbn \mw B{K-ln-°p∂ ]mco-jvlmƒ bmYm¿∞y-am-bn-Øo-cm≥ \ap°v {]m¿∞n-°mw, Hcp-ßmw... ì elcn hnap-‡-{Kmaw ˛ Fs‚ kz]v\w î ]≤-Xn-bn-eqsS I√q-∏md {Kma ]©mbØv elcn hnap-‡-am-°p-hm-\p≈ I¿Ω ]≤-Xn°p cq]w sImSpØv {Iao-Ir-X-amb {]h¿Ø-\߃ Bcw-`n®p Ign-™p. ]pXnb h¿jw Cu taJ-e-bnepw Iq´m-bp≈ \ΩpsS {]h¿Ø\w kaql-Øn-\m-Ia- m\w amXr-Ib - m-hWw. a\p-jy-\m-bn-Øo¿∂ {InkvXp-hns‚ {]h¿Ø\ thZn-bm-bn-cp∂ temIsØ IqSp-X¬ kpµ-ca- m-°m≥ 2012˛13 h¿jw ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ i‡n-bn¬ {]h¿Øn°mw. Ign™ h¿jw CS-h-I-bpsS hnhn[ {]h¿Ø-\-߃°v A\p-{K-l-I-c-ambn t\XrXzw \¬Inb F√m CS-h-Imw-K-ß-tfmSpw \µn ]d-bp-∂p. ]pXnb h¿jsØ `mc-hm-ln-Isf ssZhw X-ºp-cm≥ ZuXy-Øn-\mbn i‡o-I-cn-°s´ F∂p {]m¿∞n-°p-∂p. F∂v IXr-ip-{iq-j-bn¬

dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb ( hnImcn )


5

I√q-∏md sk‚ v tXmakv am¿tØmΩ CS-hIbpsS 2011 ˛ 2012 se {]h¿Ø\ dnt∏m¿´v ( 07.04.2012 ¬ IqSnb ssIÿm-\-k-anXn AwKo-I-cn-®Xv )

BapJw “ Fgp-t∂‰p {]Im-in°; \ns‚ {]Imiw h∂n-cn-°p∂p; btlm-h-bpsS tXP pw \ns‚ta¬ DZn-®n-cn-°p-∂p. ” (sbi-ømhv 60: 1)

ssZhambn-cns° a\p-jy-hw-iØ - ns‚ kºq¿Æ \≥a-bv°p≈ hgn-sbm-cp-°p-hm-\mbn c≠m-bncw h¿j-߃°v apºv a\p-jym-h-Xm-c-sa-Sp-Ø-h-\mWv {InkvXp. hnhn[ ÿe-ß-fn-eqsS k©-cn-°p-tºmƒ \m\m-Xcw tcmK-ß-fm¬ he-bp-∂-h¿ tbip-hns‚ ASpØv FØp-Ibpw kºq¿Æ kuJyw t\Sp-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. kz¿§-Øn¬ hkn-°p-Ibpw At∏mƒ Xs∂ \ΩpsS kao-]-Øp≈ tbip-{InkvXp k¿∆-i‡\pw a\- -en-hp-≈-h\pw Xs‚ ASp-tØ°v hcp∂ Btcbpw Dt]-£n-°m-Ø-h-\pambXpsIm≠v ss[cy-]q¿∆w \ΩpsS Bh-iy-ßfpw At]-£-Ifpw Aht\mSv ]d-bmw...... ico-c-sØ-t∏mse Xs∂ Bflm-hn\pw tcmK-_m-[-bp-≠v. Bflm-hns‚ tcmK-sØ-bmWv ]m]w F∂v hnfn-°p-∂-Xv. a\p-jy≥ C∂v sNbvXv Iq´p∂ Xn∑-{]-h¿Øn-I-fpsS-sb-√mw aqe-Im-cWw Bfl-tcm-Kamb ]m]-kz-`mhw Ah-\n-ep-≈-Xp-sIm-≠m-Wv. am[y-a-ß-fn¬°qSn \mw Zn\w tXmdpw ImWp-∂Xv a\p-jys‚ ]m]m-hÿ IqSp-X¬ Kpcp-Xc- a- m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂X - ns‚ {]Xn-^e - \ - ß - f- m-Wv. ]m]{]iv\Ø - n\v ]cn-lmcw ImWm-sX-bmWv \mw acn-°p-∂-sX-¶n¬ Hcp- hn-[Ønepw \ap°v kz¿§-{]m]vXn e`n-°p-I-bpan-√. “ Hcp hy-Xym-k-hp-an√ F√m-hcpw ]m]w sNbvXv ssZh-tX-P- n-√m-Ø-h-cmbn Xo¿∂n-cn-°p∂p.” (tdm-a. 3:23) \nXy ac-W-Øn\v AYhm \c-I-Øn\v Hcp a\p-jy\pw hnt[-b-\m-h-cp-sX∂v kvt\l-hm-\mb ssZhw B{K-ln°p-∂p. ]m]w sNbvX-h≥ in£n-°-s∏-SWw At∏mƒXs∂ ]m]n-bmb a\p-jys\ tamNn-∏n-°Ww F∂XmWv ssZh-Øns‚ B{K-lw. AXn-\m-bn-´s{X ]m]-Øns‚ in£-bmb acWw kzbw Gs‰-Sp-°m≥ ssZh]p-{X≥ Xøm-dm-b-Xv. cmjv{Sob Acm-P-I-Xzhpw am^n-b-I-fpsS Agn-™m-´-hpw, Bfl-l-Xym \nc-°nse h¿≤-\hpw, {InkvXob k`-I-fpsS XΩn-X√pw, I®-hShXv°-cn-°-s∏-Sp∂ {InkvXo-b-Xbpw Hs° \S-am-Sp∂ Hcp ImeL-´-Øn-eq-sS-bm-Wv \mw IS-∂p-t]m-Ip∂Xv. A\oXn-s°-Xnsc i_vZ-ap-b¿tØ≠ kabw AXn-{I-an-®n-cn°p-∂p. CS-h-I-bmbn \ap°v {]Xn-I-cn-°mw........ AXn\v ssZhw klm-bn-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. Ign™ Hcp h¿jw \S-Ønb k¿∆-i-‡-\mb ssZh-Øn\v \µn Itc-‰n-s°m≠v I√q-∏md sk‚v tXmakv am¿tØmΩm CS-h-I-bpsS 2011-˛2012 se hm¿jnI dnt∏m¿´v Ah-X-cn-∏n-®psIm-≈p-∂p.

CS-h-I-kwLw / ssIÿm-\-k-anXn / k_vI-Ωn-‰n-Iƒ dnt∏m¿´v h¿jw CS-h-I-kwLw c≠v {]mh-iyhpw ssIÿm-\-k-anXn 17 {]mh-iyhpw hnhn[ k_v IΩn-‰n-Iƒ 6 {]mh-iyhpw IqSn CS-h-I-bpsS ]ptcm-K-Xn°v Bh-iy-amb Xocp-am-\-߃ {]m¿∞-\m-]q¿∆w ssIsIm-≈p-∂Xn\pw km[n®p F∂v hfsc kt¥m-j-tØmsS Adn-bn-°p∂p.


6

2011-˛2012 se CS-hIkwLw FSpØ {][m\ Xocp-am-\-߃ 1. 2. 3.

2010 ˛ 2011 h¿jsØ {]h¿Ø\ dnt∏m¿´v ]m m°n. _UvP‰n¬ Ihn™pw _UvP-‰n¬ C√m-sXbpw sNe-hm-bn-´p≈ XpI-Iƒ°v AwKo-Imcw \¬In. 2011 sabv amkw 10 ˛mw XobXn tN¿∂ CS-h-I-kwL-Øn¬ h®v 2010˛2011 se hm¿jnI IW°pw, 2011˛2012 se _UvP‰pw ]m m-°n. 4. Cu h¿jw ( 2011˛2012) \ho-IcW h¿j-ambn BN-cn-°p-∂-Xn\pw CS-h-I-bpsS {]h¿Ø\-]-cn-]mSn-Iƒ Dƒs°m-≈p∂ Hcp Ie-≠¿ {]n‚v sNøp-∂-Xn\pw Xocp-am-\n-®p. 5. ss{Xamk \yqkv se‰¿ {]n‚v sNøp-∂-Xn\v 6. 26.02.2012 ¬ CS-hI - k - wLw IqSn 2012˛2013 h¿j-tØ-°p≈ CS-hI Npa-Xe - ° - m-scbpw ssIÿm\-k-anXn AwK-ß-sfbpw, IW-°p-]-cn-tim-[-I-scbpw sXc-s™-SpØp. 7. CS-hI ÿm]I ]nXm-°-∑m-cpsS enÃv \h-Xn-tbmSv A\p-_-‘n®v {]kn-≤o-I-cn® Ncn{X ]pkvX-IØnse {]Imcw AtX cq]-Øn¬ tX°p-^e-IØn¬ ÿm]n-°p-∂-Xn\v. 8. 2009-˛2010 se Nm¿t´¿Uv A°u-≠‚v BUn‰v sNbvXv CS-h-I-kwLw ]mkm-°nb hm¿jnI IW°nse SCHEDULE - B se ]niIv icn-bm-°p-∂-Xn\v Nm¿t´¿Uv A°u-≠‚v \v \n¿t±iw \¬Ip∂-Xn-\v. 9. CS-h-I-bpsS Nnc-Ime A`n-em-j-amb ]mco-jvlmƒ \n¿Ωn-°p-I-bm-sW-¶n¬ AtXm-sSm∏w ]pXnb ]mgvk-t\Ppw \n¿Ωn°p-∂Xv kw_-‘n®v ]Tn®v ASpØ s]mXp-tbm-K-Øn¬ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn\v ssIÿm-\-k-an-Xnsb Npa-X-e-s∏-SpØn. 10. kwL-S-\-I-fpsS t\Xr-Xz-Øn¬ CS-Zn-h-k-ß-fn¬ \S-Ø-s∏-Sp∂ Ip¿∫m-\-I-fn¬ \n∂pw e`n-°p∂ kvtXm{X-ImgvN AXmXv kwL-S-\-Iƒ°v Xs∂ \¬Ip-∂-Xn-\v. 11. Xpcp-Øn-bn¬ amXyqkv ‰n. h¿Kokv ka¿∏n® F≥tUm-hvsa‚v At]-£b - nt∑¬ Xocp-am\w ssIsIm≈p-∂-Xn\v ASpØ s]mXp-tbm-K-Øn¬ AP≥U-bmbn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\v.

2010-˛2011 se CS-hI ssIÿm-\-k-anXn FSpØ {][m\ Xocp-am-\-߃ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

CS-h-I-bpsS 2011 ˛ 2012 h¿jsØ {]h¿Ø\ ]cn-]m-Sn-Iƒ Ie-≠¿ cq]-Øn¬ {]n‚v sNbvXv hnX-cWw sNøp∂-Xn\v. ]cn-ÿnXn Zn\-Ønepw, elcn hncp≤ Zn\-Ønepw Bcm-[-\sb XpS¿∂v t_m[-h-XvI-cW ¢m v \S-Øp-∂-Xn-\v. ]mcojv lmƒ kw_-‘n®v ]T\w \S-Øp-∂-Xn\v Hcp k_vI-Ωn-‰nsb sXc-s™-Sp-Øp. sk]v‰w-_¿ 2˛mw Rmb-dmgvN apX¬ XpS¿®-bmb 5 Rmb-dm-gv-N-I-fn¬ Bflmb ]cn-i-oe\ ¢m v \S-Øp-∂-Xn-\v. CS-h-I-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n®v D≈ [ym\-tbm-K-ß-fn¬ tKmkv]¬ Soans\ £Wn-°p-∂-Xn\v {InkvXp-akv Itcmƒ kwLw cm{Xn-bn¬ `h-\-߃ kµ¿in-°p-∂-Xn\v A\p-a-Xnbpw e`n-°p∂ XpI Kmb-I-kw-Lw, bph-P-\-k-Jyw, kt≠-kvIpƒ F∂o kwL-S-\-Iƒ Xpey-ambn hn`-Pn-°p-∂-Xn\pw D≈ \n¿t±iw \¬Ip-∂-Xn-\v. kphn-ti-j-the F≥tUm-hvsa‚v ^≠n¬ \n∂pw e`n-°p∂ ]eni XpI iXm_vZn kphn-ti-j-the bpsS AXmXv h¿jsØ {]h¿Ø-\-Øn-te°v am‰p-∂-Xn-\v.


7

8.

ap≥hn-Imcn dh. Fw. hn tPm¿÷v s‚ \ncym-W-Øn¬ ]{X-Øn¬ A\p-tim-N\ t^mt´m CSp-∂Xn\pw a‰v {Iao-I-c-W-߃ sNøp-∂-Xn\pw, -kw-kvImc NS-ßn¬ t]mbn kw_-‘n-°p-∂-Xn-\pw. 9. ]pXnb ]mcojv lmƒ \n¿Ωn-°p-∂Xv kw_-‘n®v Hcp hnZ-Kvt[m-]-tZiw tXSp-∂-Xn\v sshZ-Kv≤yap≈ Hcp B¿°n-sSIvSns\ £Wn-°p-∂-Xn\v 10. Xpcp-Øn-bn¬ {io. amXyqkv ‰n. h¿Kokv \¬Inb thZ-]m-Tw-hm-b\ F≥tUm-hvsa‚v Ct∏mƒ \S-Ønh-cp∂ a’-c-ßfpsS \nb-am-h-en°v hnt[b-ambn 4 {Kq∏p-Ifpw Dƒs∏-SØ-°- hn[-Øn¬ \S-Øp∂-Xn\v s]mXp-tbm-K-Øn-¬ AP-≠-bmbn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\v. 11. ]mco-jv lmƒ- kw_-‘n®v k_vI-Ωn-‰n-bpsS \n¿t±iw kzoI-cn-°p-∂-Xn\pw ASpØ s]mXp-tbm-KØn¬ AP-≠-bmbn Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-\pw. 12. Cu h¿jw e`n-®Xpw ssIÿm-\-k-anXn kzo-I-cn-®-Xp-amb F≥tUm-hvsa‚p-Iƒ:-˛ 1. Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtemwan¬ {io. sk≥ tXmakv \¬Inb 20,000/˛ cq]bpsS hn. ‰n. tXmakv & t{Kkn tXmakv satΩm-dn-b¬ iXm_vZn kphn-tij the F≥tUm-hvsa‚v 2. Xpcp-Øn-bn¬ {io. amXyqkv ‰n. h¿Kokv \¬Inb 10,000/-˛ cq]-bpsS ^oen-t∏mkv h¿Kokv & GenbmΩ h¿Kokv satΩm-dn-b¬ thZ-]m-T-hm-b\ a’c F≥tUm-hvsa‚v ( CS-h-I-kw-L -Xo-cp-am-\-Øn\v hnt[bw )

]c-kym-cm-[\/hnip≤ Ip¿∫m\ ip{iqj 1, 2, 4 Rmb-dm-gvN-I-fn¬ hnip≤ Ip¿∫m\ ip{iq-jbpw, P∑-Zn\w, hnhml hm¿jnI kvtXm{X{]m¿∞-\-Ifpw 3, 5 Rmb-dm-gvN-I-fn¬ km[m-cW ip{iq-jbpw \SØn hcp-∂p. k`m Ie-≠¿ {]Im-cap≈ hntij Ah-k-c-ß-fn¬ {]tXyI Bcm-[-\-bpw, hnip≤ Ip¿∫m-\bpw , F√m A©mw i\n-bm-gvNI-fnepw ko\n-b¿kn-‰n-k¨kv s‚ t\Xr-Xz-Øn-epw, 40˛mw sh≈n-bmgvN tkhn-Im-kw-L-Øns‚ t\Xr-XzØnepw 60 hb- n\v apI-fn¬ {]mb-am-b-h¿°mbn hnip-≤-Ip¿∫m\ ip{iqj \S-Øp-∂p.

CS-h-I-bnse `h-\-ßfpw AwK-ßfpw 174 `h-\-ß-fn-embn 800 ¬ ]cw t]¿ CS-h-Imw-K-ß-fmbn D≠v. CXn¬ 14 `h-\-ß-fnse AwK߃ k`m `c-W-L-S-\-{]-Imcw Cu CS-h-I-bnse AwKXzw \ne-\n¿Øn-s°m≠v Ah¿ Xma-kn-°p∂ ÿesØ AwK-Xzw-IqSn FSpØv CS-h-Im-Xn¿Øn°v ]pdØv Xma-kn-°p-∂p. Cu dnt∏m¿´v h¿jw {io. _nPp amXyp Xm\-Øv, {io. Sn. sI. tImin X®-°m-en¬ F∂o- Ip-Spw-_-߃ ]pXp-Xmbn AwKXzw FSpØv CS-h-I-bn¬ tN¿∂p. {io. sI. sF. tXma-kv, Iocp-h-≈n-∏m-dbn¬,- At]-£-{]-Imcw Sn. kn. hmßn kuIcym¿∞w Ipº-\mSv hen-b-]≈n CS-h-I-bn-¬ tN¿∂p.

\ho-I-c-W-h¿jw 2011˛12 \ho-I-cW h¿-j-ambn \mw sIm≠m-Sn. Bflmb ]cn-io-e\ If-cn-bn-eqsS ssZh-h-N\ ]T-\hpw hN-\m-[n-jvTnX Pohn-XØn\pw IpSpw_ im‡o-I-c-W-Øn\pw \mw ap≥Xq°w \¬In. IpSpw_ {]m¿∞-\, IpSpw-_-ambn Bcm-[-\-bn-ep≈ ]¶m-fnØw, _‘-ß-fpsS ]p\:ÿm]-\w, IpSpw-_-{]-iv\߃°v ]cn-lm-cw, el-cn-ap‡ hy‡n Pohn-Xw, CS-hI kaq-lw˛sI´p-d∏v Chbv°v {]m[m\yw \¬Ip-


8

I, [q¿Øv, BUw-_c- w, B`-cW - {- `aw Ch Dt]-£n-°p-I, kmaq-lnI \oXn-°v k‘n-bn√m ka-cw, {]IrXn kwc-£Ww Chsb Hs°bpw ap≥ \n¿Øn-bp≈ Hcp {]h¿Ø\w \mw sXc-s™-Sp-Øp. CXn\v t\XrXzw \¬Inb A®-t\mSpw kl-I-cn® F√m CS-hI P\-ß-tfmSpw \µn Adn-bn-°p-∂p.

kphn-ti-j-the \nc-Ww-˛-am-cm-a¨ `{Zm-k-\-Øns‚ Npa-X-e-bn¬ \SØn hcp∂ kphn-ti-j-{]-h¿Ø-\-Øns‚ `mK-ambn HUo-j-bnse Jcn-bm¿ tdmUnse Hcp kphn-ti-j-Is\ k‘n-°p-∂-Xn\v 12000/-˛ cq] h¿jw tXmdpw \¬In-h-cp-∂p. IqSmsX F≥tUm-hvsa‚p-I-fn¬ \n∂pw e`n-°p∂ ]eni XpI Cu h¿jw apX¬ iXm_vZn kphn-ti-j-{]-h¿Ø-\-߃°mbn \¬Ip-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®p.. `mc-X-Øn¬ Hcp ]pXnb kphntijthe- ÿew ZsØ-SpØv kphn-ti-j-{]h¿Ø\w Bcw-`n-°p-∂Xn\v Hcp h¿jw 50000 cq] ]eni e`n-°-Ø-°-hn[w 6e£w cq]m-bpsS iXm-_mZn kphn-ti-j-the F≥tUm-hvsa‚v ^≠v kam-l-cn-°p-∂Xns‚ {]h¿Ø-\-߃ ]ptcm-K-an-®p-h-cp-∂p. \mfn-Xp-hsc 5,06,010 cq] e`n-®n-´p-≠v. kw`m-h\ \¬In-bhcpw F≥tUm-hvsa‚v G¿s∏-Sp-Øn-b-h¿°pw D≈ \µn Adn-bn-°p-∂p.

Bßob kwL-S-\-IÄ I√q-∏md sk‚v tXmakv kt≠-kvIqƒ inip-h-Ip∏v apX¬ bph-h-Ip∏v hsc-bp≈ ¢m p-I-fn-embn 46 Ip´n-Ifpw 7 A≤ym-]-Icpw D≠v. {io Cu∏≥ tXmakv {][m\ A≤ym-]-I-\mbpw {ioaXn kn¬hn _nPp sk{I-´-dn-bmbpw {ioaXn Gen-bmΩ tXmakv JPm≥Pn-bmbpw tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p. cmhnse 7.15\v Bcm-[-\-bv°pw, Km\-]cn-io-e-\-Øn\pw tijw ¢m p-Iƒ Bcw-`n-°p-∂p. H∂mw Rmb-dm-gvN-I-fn¬ ]mTw hmbn-°p-∂-Xn\pw A®s\ aZv_-lm-bn¬ klm-bn-°p-∂-Xn\pw {]tXyI kµ¿`-ß-fn¬ hN\ ip{iqj \S-Øp-Ibpw sNøp∂p. sk‚-dns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ønb GI-Zn\ Iymºnepw, \ΩpsS CS-h-I-bn¬ sh®v \S-Ønb Bflmb ]cn-io-e\ If-cn-bnepw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. ktΩ-f-\-߃ A\p-{K-l-{]-Y-am-bn-cp-∂p. sk‚¿, `{Zm-k-\, tI{µ-X-e-ß-fn¬ \S-Øp∂ F√m ]cn-]m-Sn-I-fnepw \ΩpsS Ip´n-Ifpw A≤ym]-Icpw ]s¶-Sp-°p-∂p. 2011 se I√q-∏md sk‚¿ Iem-ta-f-bn¬ \ΩpsS kt≠-kvIq-fn¬ \n∂pw kwKoX-w, Nn{X-c-N-\, Znhy-kwKoXw ({Kq-∏v) F∂o a’-c-ß-fn¬ kΩm\w Ic-ÿ-am°nbn´p-≠v., A¿]nXv _nPp amXyp, Bjm B≥ Ae-Ivkv, tdm®kv scPn h¿Ko-kv, tdmjv\n A∂m tPm¨, tcmln-Xv sdPn amXyp, tXPkv B≥ kJ-dnb, tPm¿÷n tXmakv kJ-dnb F∂n-h¿ kΩm-\¿l-cm-bn. F√m Ip´n-I-sfbpw A`n-\-µn°p-∂p. sk‚-dn¬ c≠mw ÿm\-Øn-\p≈ t{Sm^n°v \ΩpsS kt≠-kvIqƒ A¿l-cm-bn. \ΩpsS kt≠kvIqƒ slUvam-ÿ Xøm-dm-°nb “ Unssh≥ sae-Uokv ” F∂ ]m´p-]p-kvXIw hnImcn dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb {]Im-i\w sNbvXp. A¿]nXv _nPp amXyp, tXPkv B≥ kJ-dn-b, B≥ hn≥kn kJ-dnb F∂n-hcpw B≤ym]I ]co-£-bn¬ kn¬hn _nPp amXyphpw _ncpZv ]co-£-Ifn¬ Db¿∂ am¿°v \v A¿l-cm-bn. A¿]nXv _nPp amXyp kt≠-kvIqƒ kam-P-Øns‚ {]tXyI kΩm-\-Øn\v A¿l-\m-bn. \ΩpsS CS-h-I-bn¬ \n∂pw tPjvT-h-Ip∏v Db¿∂ am¿°n-\p≈ Ahm¿Uv B≥ hn≥kn kJ-dnb Icÿ-am-°n.


9

AJne temI kt≠-kvIqƒ Zn\ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ \ΩpsS kt≠-kvIq-fn¬ \n∂pw hnZym¿∞nIƒ ]s¶-Sp-Øp. 2012 P\p. 8 \v A≤ym-]IcpsSbpw s^{_p. 5 \v Ip´n-I-fp-sSbpw {]XnjvTm ip{iqjIƒ \S-Ø-s∏-´p. Ip´n-I-fpsS {]XnjvTm ip{iq-j-tbm-sSm∏w c£m-IXr ktΩ-f-\hpw \S-∂p, dh. F. ]n. AXym¬ ip{iq-j-Iƒ°v t\XrXzw \¬In. dnt∏m¿´v h¿jw kt≠-kvIq-fn¬ {]`mX `£Ww \¬In klm-bn® {io. Sn. Fw tP°_v Xe-∏-≈n¬, {io. tPm¿÷v tXmakv s\bvX-√q¿a-Æn¬, {io. sPbn-°_v amΩ≥ t]mcn-t´-Øv Pn≥kn hn√, {io. sk≥ tXma-kv, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtemw F∂n-htcmSp≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. BsI hchv ˛

`

77,114.00

BsI sNehv ˛

` 42,263.00

\o°n-_m°n ˛ ` 34,851.00

]pXp-t»cn sk‚v tXmakv kt≠-kvIqƒ I√q-∏md sk‚v tXmakv am¿tØmΩm CS-h-I-bpsS c≠v kt≠-kvIq-fp-I-fn¬ H∂mb ]pXpt»cn sk‚v tXmakv kt≠-kvIqƒ ]pXp-t»cn imtew CS-h-I-bn¬ h®v \S-Ø-s∏-Sp-∂p. t\gvkdn apX¬ tPjvTh - I - p∏v hsc-bp≈ ¢m p-If- n-embn 25 Ip´n-Ifpw 5 A≤ym-]I - cpw tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p. Rmbdm-gvN-I-fn¬ cmhnse 7.30 \v Bcm-[-\-tbm-Sp-IqSn ¢m p-Iƒ Bcw-`n-°p-∂p. {in. tXmakv tP°_v Ip´nIsf ]m´pIƒ ]Tn-∏n-°p-∂p. sk‚¿, `{Zm-k\ Xe-ß-fn¬ \S-°p∂ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ \ΩpsS kt≠kvIqfpw kPo-h-ambn ]¶-Sp-°p-∂p. I√q-∏md sk‚¿ a’-c-Øn¬ Cu h¿jw Ipamcn sa¿en kqk≥ tXma-kv, Ipamcn Fbv©¬ B≥ sd\n, Ipamcn \anX sadn≥ tPm¿÷v F∂n-h¿ kΩm-\¿l-cm-bn. amk-Øns‚ H∂mw Rmb-dm-gvN-I-fn¬ ]≈n-bn¬ ]mTw-h-b-\, aZv_-l-bn¬ A®s\ klm-bn°p-∂-Xnepw t\XrXzw sImSp-°p-∂p. hn. _n. F v, AJn-e- temI kt≠-kvIqƒ Zn\w, CS-h-I-bn-epw, sk‚-dn-epw, `{Zm-k-\-Ønepw \S-°p∂ dn{So-‰nepw Cu kt≠-kvIqƒ kPo-h-ambn ]s¶-Sp-°p-∂p. {io. tdmbn tImin slUvam-Ã-dmbn tkh\w A\p-jvTn-°p∂p. BsI hchv ˛

`

17,453.00

BsI sNehv ˛

`

12,197.00

\o°n-_m°n ˛ ` 5,256.00

CS-h-I-an-j≥ F¨]Xv AwK-ß-fp≈ CS-h-I-an-j≥ k∂≤ kphn-ti-j-I-kwLw tI{µ-Øn¬ cPn-Ã-¿ sNbvXv {]h¿Øn-°p-∂p. CS-h-I-an-j\v Bdv {]m¿∞-\m-Iq-´-߃ D≠v. F√m {]m¿∞\m Iq´-ß-fnepw RmbdmgvN-tXmdpw D®bv°v 2.30 / 3.00 \pw, hymgm-gvN 7 aWn°v ]cp-¥-\mw-Ipgn `mKØpw \n›-bn-°-s∏´ `h-\ß-fn¬ h®v {]m¿∞\m tbmK-߃ \S-°p-∂p. A©mw Rmb-dm-gvN-I-fn¬ ]≈n-bn¬ h®v 3.00 ]n. Fw. \v F√m {]m¿∞\m tbmKßfpw GtIm-]n-®p≈ tbmKhpw hnIm-cn-bpsS A≤y-£-X-bn¬ \S-°p-∂p. AwK-ßf- psS {]tXyI Bh-iy-{]-Imcw th¿]m-Sns‚ thZ\ A\p-`h - n-°p∂ `h-\ß - f- nepw {]tXyI {]m¿∞\-Iƒ \S-∂p-h-cp-∂p. k∂-≤-kp-hn-ti-jI kwL-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn-ep≈ `{Zm-k\, taJem ktΩ-f-\-Ønepw F√m aq∂mw _p[-\m-gvN-I-fnepw sImºm-Sn-bn¬ \S-°p∂ a≤yÿ {]m¿∞\m tbmK-Ønepw Cc-hn-t]-cq¿ sk‚-dns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ amkw-tXmdpw Htcm CS-h-I-I-fn¬ \S-°p∂ amkm¥y tbmK-Ønepw, Bip]{Xn kµ¿i-\-Ønepw hnhn-[- kvY-eß-fn¬ h®p \S-Øp∂ HmW-hm-c-the kphn-tij ]ckytbmK-ß-


10

fnepw, amcm-a¨ aW¬∏p-dØp \S-°p∂ almHcp° {]m¿∞-\-bnepw CS-h-I-an-j≥ AwK-߃ kPo-hambn ]s¶-Sp-Øp. aq∂pw A©pw Rmb-dm-gvN-I-fnepw kwL-Zn\ Rmb-dm-gvN-bnepw Bcm-[-\-bn¬ AwK߃ t\XrXzw \¬Ip-∂p. 2011 HIvtSm-_¿ 25˛mw XobXn Cc-hn-t]-cq¿ sk‚¿ tbmKw \ΩpsS ]≈nbn¬ h®p A\p-{K-l-I-c-ambn \S-Ø-s∏-´p. sk‚-dnse sshZo-I¿ Dƒs∏sS 90 t]¿ ]s¶-Sp-Øp. Gh¿°pw D®-`-£-Whpw \¬In. _-lp. hnIm-cn-b-®-\n-eqsS CS-h-I-an-js‚ F√m-hn[ {]h¿Ø-\߃°pw e`n® t\Xr-Xz-Øn-\mbpw CS-hI Npa-X-e-°m-cp-sSbpw AwK-ß-fp-sSbpw klm-b -k-l-I-c-W߃°mbpw \µn {]Im-in-∏n-°p-∂p. {io. amXyp Cu∏≥ kpPptlmw CS-hI - a- n-j≥ sk{I-´d- n-bmbn tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p. BsI hchv ˛ 15,539.50

BsI- sN-ehv

˛

10,389.00 \o°n-_m°n

˛ 5,150.50

bph-P-\-kJyw 39 AwK-ß-fp≈ \ΩpsS bph-P-\-kJyw am¿tØmΩm bph-P-\-k-Jy-Øns‚ Hcp imJ-bmbn {]h¿Øn-°p-∂p. kJyw ao‰nw-Kp-Iƒ Rmb-dm-gvN-I-fn¬ Bcm-[-\-bv°p-tijw ]≈n-bn¬ IqSp-∂p. kJyw ao‰nw-Kp-I-fn¬ km[m-c-W-bmbn thZ-]p-kvXI ]T-\w, ss__nƒ Iznkv, B\p-Im-enI hnj-b-ß-sf-°p-dn®p≈ N¿®, kwhmZw F∂nh \S∂p hcp-∂p. Pq¨ 5˛mw XobXn kvIqƒ h¿jm-cw` kvtXm{X ip{iqj \S-∂p. AXn-eqsS e`n® XpI CS-h-I-bnse A¿l-cmb hnZym¿∞n-I-fpsS ]T-\m-h-iy-߃°v \¬In. Pq¨ 26˛mw XobXn bph-P\ - k - J - y-Øns‚ {]h¿Øt\m-ZvL - m-S\w _lp. kn. ‰n amXyp \n¿∆-ln-®p. tIm´bw ‰n. Fw. F. Iu¨kenwKv C≥Ãn-Syq´v Ub-d-IvS¿ dh. tUm. tPm¿÷v h¿Kokv “ hgn-Im´n ” F∂ t]cn¬ ssKU≥kv ¢m n\v t\XrXzw \¬In. kJy-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ BKÃv 15˛mw XobXn {ia-Zm\w \S-Øn. kzmX-{¥-Zn\tØm-S-\p-_‘n®v cmhnse 8.00 \v ]XmI Db¿Ø¬ NSßv \n¿∆-ln-®p. kJy-Øns‚ Npa-X-e-bn¬ \hXn satΩm-dnb¬ sse{_dn {]h¿Øn®p hcp-∂p. bph-P-\-k-Jy-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ “ BfXz cq]o-I-cWw k`-bneqsS ” F∂ hnj-b-Øn¬ Hcp ZznZn\ Iymºv HIvtSm-_¿ amkw 5, 6 XobXnIfn¬ tIm´bw amßm\w ss{IkvXh B{i-a-Øn¬ sh®p \S-Ø-s∏-´p. HIvtSm. 16˛mw XobXn bph-P\ Rmb-dmbn BN-cn-®p, At∂-Zn-hkw Cc-hn-t]-cq¿ sk‚¿ ao‰nwKv \ΩpsS CS-h-I-bn¬ h®v \S-Ø-s∏-´p. sk]v‰w. 9, 10 Xob-XnI-fn¬ bph-P\ - k - J - y-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ HmWm-tLm-j] - c- n-]m-Sn-Iƒ \S-Øs- ∏-´p, AXn-t\m-S\ - p-_‘ - n®v hnhn[ Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ Iq´n-bn-W°n Sme‚v Cuh-\nwKv \S-Øn. N¿®v Hm^v _w•m-tZiv tamU-td-‰¿ tamÃv dh. t]mƒ knkn¿ k¿°m¿ apJymXnYn-bm-bn-cp-∂p; _lp. \ΩpsS Fw. F¬. F. AUz. amXyp Sn. tXmakv DZvLm-S\ I¿Ωw \n¿∆-ln-®p. sk‚¿ Iem-ta-f-bn¬ ]s¶-SpØ \ΩpsS kJy-Øn\v c≠mw ÿm\w e`n-®p. sk‚¿ ao‰nw-Kp-I-fn¬ {Ia-ambn \ΩpsS kJymw-K-߃ ]s¶-Sp-°p-∂p. 2011 Unkw 23˛mw XobXn bph-P-\-k-Jy-Øn-s‚bpw Kmb-I-kw-L-Øn-s‚bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ {InkvXp-akv Itcmƒ k¿∆okv \SØn. AtXm-S-\p-_-‘n®v {InkvXp-akv ZqXv Adn-bn-®p-sIm≠v `h-\-߃ kµ¿in-°p-Ibpw sNbvXp. s^{_p. 11˛mw XobXn ]T-\-Iymºv ]≈n-bn¬ sh®v \S-Ø-s∏-´p. {InkvXp tI{µo-Ir-X-amb Pohn-X-Øn-te°v bph-P-\-ßsf \bn-°p-hm-\mbn Bcm-[-\, ]T-\w, km£yw, tkh\w F∂o apJm-¥n-c-ß-fn-eqsS bph-P-\-kJyw t\XrXzw \¬Ip∂p. {]kn-U‚v dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb Bh-iy-amb t\XrXzhpw t{]m’m-l-\hpw \evIp∂p. {io. Pn°n amXyp sshkv{]-knU‚mbpw {io. F_¬ tXmakv sk{I-´-dn-bmbpw Ipamcn B≥ hn≥kn kJ-dnb tPmbn‚v sk{I-´-dn-


11

bmbpw {]h¿Øn-°p-∂p. BsI hchv

˛

` 39,426.00

BsI sNehv ˛

`

21,808.00

\o°n-_m°n ˛

`

17,618.00

tkhn-Im-kwLw tkhn-Im-kwL tbmK-߃ aq∂v `mK-ß-fn-embn \S-°p-∂p. ]cp-¥-\mw-Ip-gn-`m-KØv sNm∆mgvN 10.30 \v B `mKsØ `h-\-ß-fn¬ sh®pw a≤y-`mKw _p[-\mgvN 10.30 F. Fw. \v B `mKsØ `h-\-ßfnepw ]≈n-`m-Khpw ]Sn-™m-sd-`m-Khpw kwbp-‡-ambn _p[-\mgvN 2.30 ]n.-Fw. \v ]≈n-bn¬ sh®pw \S-°p-∂p. dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb tbmK-ß-fn¬ ss__nƒ ¢m v FSp-°p-∂p. sh≈n-bmgvN \S°p∂ D]-hm-k-{]m¿∞-\- ]≈nbnepw CS-h-Imw-K-ß-fpsS Bhiym-\p-k-cWw `h-\-ß-fn¬ sh®pw \SØp-∂p. AXn¬ \n∂pw In´p∂ kvtXm{X-ImgvN PmXn-aX t`Z-sat\y Bh-iy-Øn-en-cn-°p-∂-hsc klm-bn°p-∂p. ]en-i-c-lnX hmbv]m ]≤-Xn-{]-Imcw CS-h-I-bnse tkhn-Im-kw-Lmw-K-ß-fmb A©v t]¿°v [\-k-lmbw \¬In klm-bn-®p. 2011 sabv 19˛mw XobXn tkhn-Im-kw-L-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ hmK-a-Æn-te°v Hcp Sq¿ kwLSn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn. sk]v‰w. 11˛mw XobXn tkhn-Im-kw-L-Zn-\-ambn BN-cn-°p-Ibpw AXn-t\m-S-\p-_‘n®v BKÃv 31, sk]v‰w-_¿ 2, 3, 4, 5 Znh-k-ß-fn¬ BXmXv `mKØv `h\ kµ¿i\w \S-Øp-Ibpw Iq´mbva \S-Øp-Ibpw sNbvXp. tkhn-Im-kwL Zn\-Øn¬ tamÃv dh. t]mƒ knkn¿ k¿°m¿ hN\ ip{iqj \n¿∆-ln-®p. Bcm-[-\-bn¬ AwK-߃ t\XrXzw \¬In. \mev]Xmw sh≈n-bmgvN ko\n-b¿ kn‰n-kWn\p-th-≠n-bp≈ hn. Ip¿∫m-\-bn¬ ]s¶-SpØ F√m-h¿°pw {]`mX `£Ww \¬Ip-Ibpw Bh-iy-Øn-en-cn-°p-∂-h¿°v `h-\-ß-fn¬ sIm≠p-t]mbn hn. Ip¿∫m\ sImSp-°p-∂Xn\v th≠ {Iao-I-cWw sNbvXp. sk‚¿, `{Zm-k\ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ AwK-߃ ]s¶-Sp-°p-∂p. sk‚-dmbn \S-Ønb Iem-a-’c-Øn¬ tkhn-Im-kw-Lmw-K-߃ ]s¶-Sp-°p-Ibpw ]mTw-hm-b-\, ss__nƒ Iznkv, ]m´v, {]kwKw F∂nh-bn¬ {ioaXn B\p- A-eIvkv, {ioaXn kmdmΩ ss\\m≥, {ioaXn sdbv®¬ tdmt_¿´v F∂n-h¿°v kΩm\-߃ e`n-®p. {ioaXn A\p AeIvkv `{Zm-k\ Iem-a-’-c-Øn¬ ]mTw-hm-b-\bv°v kΩm\¿lbmbn. kwL-Øns‚ {]h¿Ø-\-߃°v Bh-iy-amb t\XrXzw \¬Ip-∂ hnImcn dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dn-b-tbmSp≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. sshkv{]-kn-U-≥dmbn {ioaXn adn-bmΩ amXyp ]gqcpw, sk{I-´-dn-bmbn {ioaXn A∂Ω amXyp-, Ipf-t{X´pw, {Sj-dm¿ Bbn {ioaXn kmdmΩ sNdn-bm≥, tXm´-Ønepw {]h¿Øn-°p-∂p. BsI hchv ˛

` 80,640.50

BsI sNehv ˛

` 47,437.00

\o°n-_m°n

˛

` 33,203.50

Kmb-I-kwLw Bcm-[\ lrZyhpw at\m-l-c-hpam-°p-∂-Xn¬ Kmb-I-kw-L-Øns‚ t\XrXzw hne-s∏-´-Xm-Wv. ]pXnb AwK-ß-tfbpw IqSn Dƒs∏-SpØn hn]p-eo-I-cn® Kmb-I-kw-L-am-Wn-t∏m-gp-≈-Xv. F√m Rmb-dmgvN-I-fnepw Kmb-I-kwLw Km\-ip-{iq-jbv°v t\XrXzw \¬Ip-∂p. Rmb-dm-gvN-I-fn¬ Bcm-[-\bv°v apºv 8.30 apX¬ 9.00 hsc Km\-]-cn-io-e\w \S-Øp-∂p. CS-h-I-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Øp∂ F√m tbmKß-fnepw Kmb-I-kwLw Km\-ip-{iq-jbv°v t\Xr-Xzw \¬Ip-∂p. sabv 22˛mw XobXn Znhy-kw-KoX Rmbdmbn BN-cn-®p. {Inkvakv Itcmƒ k¿∆o-kns‚ `mK-ambn kt≠-kvIq-fpI-fp-sSbpw bph-P-\-k-Jy-Øn-


12

s‚bpw kl-I-c-W-tØmsS CS-h-I-bpsS `h-\-߃ kµ¿in-°p-Ibpw {Inkvakv ktµiw Adn-bn-°pIbpw sNbvXp. 2011 Unkw-_¿ 23˛mw XobXn \S∂ {Inkvakv Itcmƒ k¿∆o-kn¬ Kmb-I-kwLw Km\߃ Be-]n-®p. CS-hI - b - n¬ \n∂pw e`n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ klm-bß - ƒ \µn-tbmsS Hm¿°p-∂p. IqSmsX Kmb-I-kw-L-Øn\v Bh-iy-amb t{]m’m-l-\hpw t\Xr-Xzhpw \evIn-Ø-cp∂ dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb A®-t\m-Sp≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. {io. sdPn amXyp eoU-dm-bpw, Ipamcn [\ym sadn≥ tXmakv sk{I-´-dnbmbpw {]h¿Øn-°p-∂p. BsI hchv

˛

` 55,828.25

BsI sNehv ˛

` 20,234.00

\o°n-_m°n ˛ ` 35,594.25

ko\n-b¿ kn‰n-k¨kv s^tem-jn∏v apXn¿∂ ]uc-∑m-cpsS imco-cn-Ihpw am\-ko-Ihpw Bflo-I-hp-amb A`n-hr-≤nsb e£y-am°n k`-bn¬ Bcw-`n® ko\n-b¿ kn‰n-k¨kv s^tem-jn∏v F∂ Bflob kwL-S\ CS-h-I-bn¬ kPo-hambn {]h¿Øn-°p-∂p. Hmtcm amk-Øn-s‚bpw BZysØ i\n-bmgvN htbm-[n-Icpw ]≈n Bcm-[-\-Ifn¬ {Ia-ambn ]s¶-Sp-°m≥ _p≤n-ap-´p-≈-h-cp-amb AwK-ß-fpsS GsX-¶nepw `h-\-Øn¬ h®v Iq´mbva \SØn hcp-∂p. F√m A©mw i\n-bm-gvN-I-fn-epw, \mev]Xmw sh≈n-bm-gvNbpw apXn¿∂ ]uc-∑m-°pth≠n hnip≤ Ip¿∫m\ ip{iqj ]≈n-bn¬ sh®v \S-Øp-∂p. Cu ip{iq-j-Iƒ°v tijw ]s¶-Sp°p∂ F√m-h¿°pw {]`m-X-`-£Ww \¬Ip-hm≥ CS-h-I-bnse Nne klr-Z-bcpw tkhn-Im-kw-L-hp-amWv kvt]m¨k¿ sNbvX-Xv. Chsc \µn-tbmsS kvacn-°p-∂p. F√m amk-Ønepw CS-h-I-an-j-\p-ambn kl-Icn®v tcmK-Ønepw £oW-Ønepw Ign-bp∂ CS-h-Imw-K-ß-fpsS `h-\-߃ kµ¿in®v Ah¿°p-th≠ km¥z-\hpw Iq´m-bvabpw _lp-am-\-s∏´ CS-hI hnIm-cn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \¬In-h-cp-∂p. k` th¿Xn-cn-®n-cn-°p∂ htbm-P-\-Zn-\-Øn¬ CS-h-I-bnse ]mT-hm-b-\, aZv_-l-bn¬ A®s\ AknÃv sNø¬, kvtXm{X-ImgvN tiJ-cW - w, {]m¿∞\ apX-emb ip{iq-jI - f- n¬ t\XrXzw \¬In. {InkvXpakv Itcmƒ k¿∆o-kn¬ Km\-ip-{iq-j-bn-epw, ]mTw-hm-b-\-bnepw ko\n-b¿kn-‰n-k¨ AwK-߃ ]s¶-SpØp. sk‚¿-˛-`-{Zm-k\ Xe-Øn¬ \S-Øp∂ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ AwK-߃ kPo-h-ambn ]s¶-Sp-Øp. 2010˛11 se hm¿jnI ao‰nwKv {]kn-U‚v dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb I»o-i-bpsS A≤y-£-X-bn¬ IqSn, dnt∏m¿´pw, hc-hv-˛-sN-ehv IW°pw Ah-X-cn-∏n®v ]m m-°n. ]pXnb h¿j-tØ-°p≈ `mc-hm-ln-Isf sXc-s™-Sp°p-Ibpw sNbvXp. s^tem-jn∏v sshkv{]-kn-U‚v {io. Fw. kn. tXmakv amΩq-´n¬, {Sj-d-dmbn {io. Fw. kn. ss\\m≥ amΩq-´n¬, sk{I-´-dn-bmbn {io. ]n. C Cu∏≥, ]≠n-I-im-e-bn¬ F∂n-h¿ tkh\w A\pjvTn-°p-∂p. hchv ap≥-_m-°n-bpƒs∏sS ˛ ` 7,121.50

sNehv

˛ ` -1,112.50 \o°n-_m°n ˛ ` 6,009.00

hn. _n. F v :-˛ 2011 se hn. _n. F v G{]n¬ 11 apX¬ 20 hsc ]≈n-bn¬ h®v \S-Ø-s∏-Sp-I-bp-≠mbn, “ A∫m ]nXmth ” F∂-Xm-bn-cp∂p Nn¥m-hn-j-bw. eoU-dmb {io. SnPn≥ h¿Kokns\m∏w {io. kmP≥ h¿Ko-kpw, {io. kn\p sI tPmk^pw t\XrXzw \evIn. I¨ho-\-d-∑m-cmbn {io. tPm¿÷n kÆnbpw, {ioaXn Fen-k-t_Øv amXyphpw, tPmbn‚v I¨ho-\-dmbn {io. G_¬ tXmakpw {]h¿Øn-®p. 110 Ip´nIfpw 12 A≤ym-]-Icpw hn. _n. F n¬ ]s¶-Sp-Øp. ]s¶-SpØ hnZym¿∞n-I-sfbpw A≤ym-]-I-scbpw A`n-\-µn-°p∂p. sk]v‰w-_¿ 8˛mw XobXn \S∂ A\p-[m-h\ ktΩ-f-\-Øn\pw At\Iw Ip´n-Iƒ ]s¶-


13

SpØp. Cu ktΩ-f-\-Øn\pw eoU-d-∑m¿ FØn t\XrXzw \¬Ip-I-bp-≠m-bn, Ch-tcm-Sp-≈ \µn Adn-bn°p-∂p. AtXm-sSm∏w hn. _n.-F- ns‚ \S-Øn-∏n-\mbn th≠ klmbw \¬In-Ø∂ F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. hcpw Xe-ap-dsb hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ CXp-t]m-se-bp≈ {]h¿Ø-\-߃ klm-bn°-s´-sb∂v {]m¿∞n-°p∂p. BsI hchv ˛

`

43,482.00

BsI sNehv ˛

` 30,867.00

\o°n-_m°n ˛ ` 12,615.00

ssIÿm-\-k-anXn dn{So‰v:˛ CS-h-I-bnse 2011˛2012 h¿j-tØ°v sXc-s™-Sp-°-s∏´ CS-hI Npa-X-e°m-cp-sSbpw ssIÿm-\-k-anXn AwK-ß-fp-sSbpw IW°v ]cn-tim-[-I-cp-sS-bpw, hnhn[ kwL-S\m `mchm-ln-Iƒ, IΩn‰n AwK-߃ F∂n-h-cpsS Hcp kwbp‡ dn{So‰v 2011 Pqembv 9˛mw XobXn i\n-bmgvN 9 F.-Fw. apX¬ ]≈n-bn¬ sh®v \S-Ø-s∏-SpIbp-≠mbn. shcn. dh. sI. hn. h¿°n dºm-®\pw {io. tPmbn ]p√mSpw ¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \¬In. kmaq-lnI tkh\w:˛ CS-h-I-bn¬ hnZym-`ymk klm-bw, sshZy-k-lmbw, hnhm-l-k-lm-bw, `h-\-\n¿ΩmW klm-bw, km[p-P\ klmbw F∂n-h-bv°mbn e`n® At]-£-I-fn-t∑¬ CS-h-I-bpsS kmº-ØnI ÿnXn°v A\p-k-c-W-ambn [\-k-lmbw \¬In-h-cp-∂p. F≥tUm-hvsa‚p-I-fn¬ \n∂pw kw`m-h-\-I-fn¬ IqSnbpw BWv Cu XpI e`n-°p-∂-Xv. kmº-ØnI klmbw \¬Inb F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn°p-∂p. {InkvXob IpSpw_ hmcm-tLm-jh - pw, IpSpw-_{- ]-Xn-jvTm-Zn-\hpw:˛ Hmtcm {]m¿∞-\m-tbm-KØ - n-s‚bpw t\XrXz-Øn-ep≈ IpSpw-_-kw-Kaw bYm-{Iaw 2011 HIvtSm-_¿ amkw 1, 2, 8, 16, 20, 22 F∂o Xob-Xn-I-fn¬ \SØ-s∏-´p. ]Sn-™m-sd-`mKw ˛ {io. ]n. C h¿Kokv s‚ `h-\-Ønepw ]≈n-`mKw ˛ F ]gq¿ {ioaXn A∂Ω amΩs‚ s‚ `h-\-Ønepw ]≈n-`mKw˛ _n amΩq´n¬ {io. Fw. kn. ss\\ms‚ `h-\-Ønepw a≤y-`mKw Xm\Øv jnPn≥ hn√-bn¬ {io. kPn. ‰n. amXyp-hns‚ `h-\-Øn-epw, ]cp-¥-\m-Ipgn`mKw Xpcp-Øn-∏≈n¬ {io kÆn tPm¿÷n s‚ `h-\-Øn-epw, IÆ-a-e-`mKw IÆ-a-e-X-S-tج {ioaXn A∂Ω tXmakv s‚ `h-\Ønepw sh®v \S-Ø-s∏-´p. AXmXv {]m¿∞-\-tbm-K-ß-fnse F√m AwK-ß-sfbpw ]s¶-Sp-∏n-®p-sIm≠v \S-Ønb IpSpw_ kwK-a-߃ Hcp ]pXnb A\p-`hw Bbn-cp-∂p. IpSpw-_-kw-K-a-ß-fn¬ A\p-`-h-߃ ]¶n-Sp∂-Xn\pw {]mb-t`-Z-sat\y {InkvXob Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ \S-Øp-∂-Xn\pw km[n-®p._lp-am-\-s∏´ hnImcn A®≥ t\XrXzw \¬In. HIvtSm-_¿ 23˛mw XobXn Rmb-dmgvN IpSpw_ {]Xn-jvTm-Zn-\-ambn BNcn-°p-∂-Xn\pw IpSpw-_-Zn\ hcp-am\ ka¿∏Ww \S-Øp-∂-Xn\pw km[n-®p. dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb t\XrXzw \¬In. IpSpw-_-Zn-\-h-cp-am\ ka¿∏-W-ambn `36335 e`n-®p. Cu XpI-bpsS sNehv Ign®v 25% Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\-߃°mbn D]-tbm-Kn°p-∂p. F≥tUm-hvsa‚p-Iƒ:˛ 44 F≥tUm-hvsa‚p-Ifnembn samØw ` 4,72,516 F^v. Un bmbn \o°n-bn-cn-∏p≠v. Cu h¿jw a’c F≥tUm-hvsa‚nte°v {io. amXyqkv ‰n. h¿Kokv, Xpcp-Øn-bn¬ \¬Inb ^nent∏mkv h¿Kokv & Gen-bmΩ h¿Kokv satΩm-dn-b¬ thZ-]mTw hmb\ F≥tUmhvsa‚v ASpØv tNcp∂ s]mXp-tbm-K -Xo-cp-am-\-w A\p-k-cn®v G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v Xocp-am-\n-®p. IqSmsX iXm_vZn kphn-ti-j-the F≥tUm-hvsa‚v \v ` 50000 ]en-i-bmbn e`n-°-Ø-°-


14

hÆw 6 e£w cq] kam-l-cn-°p-∂-Xn\v CS-h-I-bmbn FSpØ Xocp-am\w L´w L´-ambn \S-∏m°n hcp∂p. CXp-hsc ` 5,06,010 F^v. Un.-bmbn \o°n-bn-cn-∏p≠v. dnt∏m¿´v h¿jw BsI ` 71,586 kam-l-cn°p-∂Xn\pw Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtem-an¬ {io. sk≥ tXmakv \¬Inb 20,000 cq]-bpsS hn. ‰n. tXmakv & t{Kkn tXmakv satΩm-dn-b¬ F≥tUm-hvsa‚pw e`n®p. kw`m-h\ \evInb F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. hnZym-`ymk t{]m’m-l\w CS-h-I-bn¬ Fkv. Fkv. F¬. kn ]co-£-bn¬ ^Ãv ¢m v˛AXn¬ Iq-Sp-X¬ am¿°v, Fkv. Fkv. F¬. kn ae-bmfw ]co-£-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ am¿°v , πkvSp XØpey ]co-£-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ am¿°v F∂nh Ic-ÿ-am-°nb Ip´n-Isf Iymjv Ahm¿Uv \¬In A\p-tam-Zn-®p. Iymjv Ahm¿Un\v A¿l-cmb A_p AeIvk,v B≥ hn≥kn kJ-dn-b, Pn_n\ B≥ kÆn, [\ym sadn≥ tXmakv, Fbv©¬ tacn tXmakv, tPm_n Sn. amXyqkv F∂n-hsc A\p-tam-Zn-°p-∂p. CS-h-Imw-K-ß-fmb ]´-°m¿ dh. tUm. AeIvkv tXmakv amΩq-´n¬ U¬ln t\mbnU CS-hI hnIm-cn, ^co-Zm-_mZv ss__nƒ tImtfPv A≤ym-]-I≥ F∂o \ne-I-fn-epw, dh. ]n. C amXyp ]≠n-I-im-e-bn¬ Im´m-°S aµncw kq{]≠mbpw dh. tPm¿÷v G{_lmw ta´n¬ ASq¿ Aßm-Sn-°¬ imtew, ssI∏-´q¿ s_tY¬, sk‚v tXmakv F∂o CS-h-I-I-fpsS hnIm-cnbmbpw dh. APnØv Cu∏≥ tXmakv ]≠n-I-im-e-bn¬ IpwSm, tlmWm hm¿ F∂o CS-h-I-I-fpsS hnIm-cn-bmbpw, anj-\-dn-bmbpw tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p. Ch¿ sNøp∂ ip{iq-j-Iƒ k`bv°pw kaq-l-Øn\pw G‰hpw IqSp-X¬ A\p-{K-l-{]-Y-am-I-s´-sb∂v {]m¿∞n-°p-∂p. CS-hI hnImcn \ΩpsS CS-hI hnImcn-bmbn dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb tkh\w A\p-jvTn-°p-∂p. CS-h-IbpsS F√m BXv-ao-Ihpw `uXo-I-hp-amb {]h¿Ø-\-߃°v A®s‚ t\XrXzw hfsc hne-s∏-´-Xm-Wv. A®≥ IpSpw-_-k-taXw \ΩpsS ]mgvk-t\-Pn¬ Xma-kn®v ip{iqj sNbvXp-h-cp-∂p. hcpw Znh-k-ßfnepw A®s‚ t\XrXzw CS-h-Ibv°v A\p-{K-l-{]Zam-Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. Ag-I-\m¬ sXmΩn A\p-kva-c-W {]`m-jWw \ΩpsS CS-h-Imw-Khpw kphn-ti-j-{]-kw-K-kw-L-Øns‚ ÿm]-I-cn¬ Hcm-fp-amb {io. Ag-I\m¬ sXmΩn A\p-kva-cW {]`m-j-Ww 2011 sk]v‰w-_¿ 04˛mw XobXn Rmb-dmgvN \S-Ø-s∏-Sp-I-bp-≠mbn. k`-bpsS “t{]£nX hrØn-bnse am\-߃ ” F∂ hnj-bsØ Akv]-Z-am°n dh. tUm. Fw. sP. tPmk^v {]`m-jWw \S-Øn. -A-\p-kva-c-W-{]-`m-j-W-tØm-S-\p-_-‘n®v \S∂ iXm_vZn kphn-ti-j-the ^≠v kam-l-c-W-Øn¬ ` 28745 e`n-®p. kl-I-cn® Gh-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. Bflmb ]cn-io-e\ Ifcn CS-h-I-bmbn Cu h¿jw \ho-I-cW h¿j-ambn sIm≠m-SpI-bm-Wt√m? AXn-\mbn ssZh-P\sØ Hcp-°p-∂-Xn\v th≠n sImºmSn F∏n-kvt°m-∏¬ Pq_nen C≥Ãn-Syq-´p-ambn tN¿∂v Bflm-b-]cn-io-e\ Ifcn 2011 sk]v‰w-_¿ 11 apX¬ HIvtSm-_¿ 9 hsc 5 Rmb-dm-gvN-I-fn¬ Bcm-[-\-tbmSv tN¿∂v \S-Øp-∂-Xn\v km[n-®p. dh. tUm. G{_lmw ^nen-∏v, dh. tUm. cmP≥ tPm¿÷v, dh. Cutim amXyp, dh.


15

tUm. kn. ]n. amXyp, dh. ]n. amXyp F∂n-h¿ t\XrXzw \¬In. ]s¶-SpØ Gh-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn°p-∂p. [ym\-tbm-K-hpw, 102-˛maXv CS-h-I-Zn-\hpw 2011 se [ym\-tbmKw \hw-_¿ 10, 11, 12 Xob-Xn-I-fn¬ ]≈n-bn¬ sh®v k∂≤ kphn-ti-j-IkwLw tKmkv]¬ Soans‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Ø-s∏´p. 10 ˛mw XobXn hymgmgvN kphn. kmw amXyp-hpw, 11 ˛mw XobXn sh≈n-bmgvN kphn. _m_p-°p-´n, \mc-I-Øm-\nbpw 12˛mw XobXn i\n-bmgvN kphn. _m_p ]pen-bqcpw [ym\-{]-kw-Kß - ƒ \S-Øn. tKmkv]¬ Sow Kmb-Ik - wLw Km\-ip-{iq-jI - ƒ°v t\XrXzw \evIn. 102˛m-aXv CS-h-I-Zn\w 13˛mw XobXn Rmb-dmgvN kap-Nn-X-ambn \S-Ø-s∏-´p. k∂≤ kphn-ti-jI-kwLw P\-d¬ sk-{I-´dn dh. ]n. Fw. h¿Kokv A®s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ cmhnse 8.30 \v hn. Ip¿∫m\bpw XpS¿∂v CS-hIZn\ ktΩ-f-\hpw \S-Øp-I-bp-≠m-bn. hnImcn dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb A≤y-£\m-bn-cp-∂p. CS-h-I-Zn-\-Øn¬ 9 Ip´n-Iƒ BZy-Ip¿∫m\ ssIsIm-≈p-Ibpw 80 hb v ]q¿Øn-bmb {io. hn. ‰n. tPmk-^v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬, {ioaXn Gen-bmΩ tXmakv hmep-]-d-ºn¬, {ioaXn XcpWn amXyp IÆ-a-e-tIm-t´Pv F∂n-hsc BZ-cn-°pIbpw sNbvXp. ktΩ-f\ - Ø - n¬ ]s¶-SpØ {ioaXn Fen-bmΩ tXma n-\pw, Ign-™-h¿jw s]m∂mS kzoI-cn-°m≥ km[n-°m™ {io. sI. C Cu∏≥ Iocp-h-≈n-∏m-d-bnen\pw BZ-c-kq-N-I-amb s]m∂mS AWn-bn®p. XpS¿∂v \S∂ kvt\l-hn-cp-∂n¬ Ghcpw ]¶p-sIm-≠p. t\mºp-Ime [ym\-hpw, ]oVm-\p-`-h-hm-cm-N-c-Whpw 2011 se t\mºp-Im-esØ k‘ym-\-a-kv°m-chpw [ym\hpw am¿®v 13 apX¬ Bcw-`n-°p-∂-Xn\v km[n-®p. Cu Ime-b-f-hnse F√m Rmb-dm-gvNbpw sshIn´v 6.30 \v ]≈n-bn¬ sh®pw Xn¶ƒ˛]Sn-™msd-`m-Kw, sNm∆m˛]≈n-`mKw˛F, _p[≥˛ a≤y-`m-Kw, hymgw˛ ]cp-¥-\m-Ip-gn-`m-Kw, sh≈n˛ IÆ-a-e-`mKw i\n˛]≈n-`m-Kw-˛-_n, F∂o {]m¿∞\m tbmK-ß-fn¬ {Iao-I-cn-°-s∏´ `h-\-ß-fn¬ sh®v {Ia-ambn \SØp-hm≥ ssZhw klm-bn-®p. tlmi∂m Rmb-dm-gvNsØ ip{iq-j-Iƒ°v Un. Fkv. Fw. kn kb-d-IvS¿ dh. Sn. sI. hnPn t\XrXzw \¬In. ]oVm-\p-`-h-hmc ip{iq-j-Iƒ ]≈n-bn¬ sh®v \S-Ø-s∏-´p. Xn¶ƒ, sNm∆m, _p[≥ F∂o Znh-k-ß-fn¬ k‘ym-\-a-kv°mchpw, [ym\hpw ]≈n-bn¬ sh®v \S-Øn. s]klm hymgmgvN sshIn´v 6.30\v hn. Ip¿∫m\ ip{iq-j \SØn. Zp:J sh≈n-bm-gvNsØ ip{iq-j-Iƒ°v dh. Ipcy≥ tXmakv t\XrXzw \¬In. Dbn¿∏v Rmb-dmgvN cmhnse 5 aWn°v Dbn¿∏v ip{iqjbpw, hn. Ip¿∫m\bpw \S-Ø-s∏-´p. 2012 se t\mºp-Im-e k‘ym-\-a-kv°m-chpw [ym\hpw s^{_p-hcn 26 apX¬ ta¬ ]d™ {Iao-I-c-W-߃ t]mse Xs∂ \S-Øp-∂-Xn\v km[n-®p. kwKoX {]kw-K-a-’cw \ΩpsS CS-h-I-bnse Ip´n-I-fpsS kwKo-X-˛-{]-kwK A`n-cpNn hf¿Øp-∂-Xn\v G¿s∏-Sp-Ønbn-´p≈ F≥tUm-hvsa‚p-I-fpsS t]cn¬ {Iao-I-cn-®n-´p≈ a’-c-߃ 2012 P\p-hcn 1˛mw XobXn RmbdmgvN 2.30 ]n. Fw. \v ]≈n-bn¬ h®v \S-∂p. a’-c-ß-fpsS \nb-am-h-en°v A\p-kr-X-ambn \S-Ø-s∏´ hnhn[ a’-c-ß-fn¬ 20 Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. kΩm-\m¿l-cmb Ip´n-Iƒ°v hnhn[ F≥tUm-hvsa‚p-Ifn¬ \n∂pw e`n® ]eni D]-tbm-Kn®v 2012 P\p. 8˛mw XobXn Rmb-dmgvN ip{iq-jm-\-¥cw Iymjv Ahm¿UpIƒ \¬In A\p-tam-Zn®p. PUvP- mbn Ipº-\mSv hen-b-]≈n AwK-ß-fmb {io. {]ho¨ ]n. G{_lmw, {ioaXn. sd\n G{_-lmw F∂n-h¿ tkh\w A\p-jvTn-®p.


16

{InkvXp-akv Itcmƒ 2011 Unkw-_¿ 23˛mw XobXn CS-h-I-bnse {InkvXp-akv Itcmƒ k¿∆okv \S-Ø-s∏-´p. tbiphns‚ Xncp-∏n-dhn hnfn-®-dn-bn-°p∂ {InkvXp-akv BtLm-j-]q¿∆w sIm≠mSp-∂-Xn\v bph-P-\-k-Jyw, KmbI-kw-Lw, kt≠-kvIpƒ F∂o kwL-S-\-I-fpsS {]h¿Ø\w FSpØp ]d-tb-≠-Xm-Wv. s{]m^. tUm. sI. Fkv. tPm¿÷v ( ssS‰kv II Sn. Sn. kn, Xncp-h-√. ) {InkvXp-akv ZqXv \evIn. CS-hI ssIÿm\ kan-XnbpsS Xocp-am-\-{]-Imcw CS-hI hnIm-cn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Unkw. 22, 23, 24 Xob-Xn-I-fn¬ sshIn´v 6 apX¬ 11 hsc CS-h-Ibnse `h-\-߃ kµ¿in®v {InkvXp-a v ktµiw Adn-bn-°p-∂-Xn\v km[n-®p. CXn¬ \n∂pw e`n® hcp-am\w- bph-P-\-k-Jyw, Kmb-I-kw-Lw, kt≠-kvIpƒ F∂o kwL-S-\-Iƒ Xpeyambn `mKn-®p. t\XrXzw \¬Inb A®\pw kl-I-cn® F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \µnbpw Adn-bn-°p-∂p. ]pXp-h-’c kvtXm{X ip{iqj 2011 Unkw-_¿ 31˛mw XobXn cm{Xn-bn¬ ]pXp-h-’c kvtXm{X ip{iq-jbpw hnip≤ Ip¿∫m\ ip{iqjbpw CS-h-I-bn¬ h®v \S-Ø-s∏-´p. dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb ip{iq-j-Iƒ°v t\XrXzw \¬In. Zo]w sXfn-bn®pw a[pcw ]¶n´pw ]pXp-h-’-csØ hc-th-ev°p∂Xn\v At\Iw CS-h-Imw-K-߃ ]¶p hln-®p.

BZy-^-e-tiJ-cw / Dev]-∂-]n-cnhv BZy-^-e-tiJ-cWhpw Dev]-∂-]n-cnhpw {]m¿∞\m tbmK-ß-fpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Xmsg ]d-bp∂ {Iao-I-c-W-߃ A\p-k-cn®v \S-Ø-s∏-´p XobXn 2011 \hw. 27

{]m¿∞\m {Kq∏v

2011 Unkw. 4

]≈n-`mKw ˛ F & _n {]m¿∞-\-tbm-Kw ]Sn-™m-sd-`mKw {]m¿∞-\m-tbm-K-w a≤y-`mKw {]m¿∞\m tbmK-w

2011 Unkw. 11 2011 Unkw-. 18

]cp-¥-\mw-Ipgn`mKw {]m¿∞-\m-tbm-Kw IÆ-a-e-`mKw {]m¿∞-\m-tbm-Kw

kabw / ÿew ip{iq-jm-¥cw ]≈n-b-¶-W-w 3 ]n. Fw, Iocp-h-≈n¬ ]Sn-°¬ 4 ]n.-Fw., sF°-c-∏Sn tImtfPv PwKvj-≥ ip{iq-jm-¥cw ]≈n-b-¶-W-w 4 ]n. Fw., ]pXp-t»cn PwKvj-≥

AXmXv `mKØv sh®v \S∂ BZy-^e - /-De - v]∂ - ] - n-cn-hn¬ G‰hpw IqSpX¬ XpI ]W-ambpw km[\-ß-fmbpw \¬Inb {io. ]n. C. h¿Ko-kv ]≠n-I-im-e-bn¬, {ioaXn td®¬ tXma-kv Xpcp-Øn-∏-≈n¬, {ioaXn A∂Ω tP°-_v hcm-∏-≈n¬, {io. tPm¨ kJ-dnb tNcn-bn¬, {ioaXn A∂Ω tXma-kv IÆ-a-eX-S-tج F∂n-hsc {]tXyIw kΩm-\-߃ \¬In A\p-tam-Zn-®p. dnt∏m¿´v h¿jw BZy-^ew/Dev]-∂-]ncnhv C\-Øn¬ `48780 e`n-°p-I-bp-≠m-bn. kl-I-cn® F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p.

amtΩm-Zok dnt∏m¿´v h¿jw 12 Ip´n-Iƒ°v hnip≤ amtΩm-Zokm \¬In k`-bpsS AwK-Xz-Øn-te°v {]thin-∏n-®p. ssZh-Ir-]-bnepw ⁄m\-Ønepw hf-cp-hm≥ ssZhw klm-bn-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p.


17

\º¿ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

t]cv, ho´p-t]cv {_bm≥ tP°_v tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬ Aan sadn≥ sd\n, IÆ-ae FsÃ√m td®¬ tPm¿÷v, ]≠n-I-im-e-bn¬ tPmjzm sdPn tPm¿÷v, ]Sn-™m-sd-Io-cp-h-≈n¬ Ae-Ivknb en√n knPn, Xpcp-Øn-bn¬ jm≥ _nt\mbn tXma-kv, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ sa¬_m -A∂m tam\-®≥, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ Ahn-sjbv sa¬hn≥ ss\\m≥, hcm-∏p-{X-bn¬ km\nb Nn∂p an\p, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ km≥ amXyqkv an\p, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ lmt_≥ h¿Kokv tP°-_v, ]Sn-™m-sd-Io-cp-h-≈n¬ HmÃn≥ {]im¥v amXyq-kv, Ipf-t{X´v

P\-\-Xo-bXn 08.11.2010 05.12.2010 16.05.2011 24.12.2010 27.01.2011 19.06.2011 11.04.2011 01.06.2011 11.10.2011 11.10.2011 04.11.2011 05.06.2011

hnhmlw dnt∏m¿´v h¿jw Hcp hnhm-lw \ΩpsS ]≈nbn¬ sh®pw 5 hnhm-l-߃ a‰p ]≈n-I-fn¬ sh®pw \S-Øp-I-bp-≠m-bn. IpSpw_ Pohn-X-Øn-te°v {]th-in® Zº-Xn-am¿°v F√m-hn[ Biw-k-Ifpw t\cp-∂p. AtXm-sSm∏w A\p-{K-l-k-ºq¿Æ-amb Hcp IpSpw-_-Po-hnXw \bn-°p-hm≥ km[n-°-s´-sb∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n-°p-Ibpw sNøp-∂p. CS-h-I-bn¬ h®v \S-∂Xv \º¿ 1.

t]cv, ho´p-t]cv ssk_p tP°-_v, amΩq-´n¬ APnX kn. h¿Kokv

hnhm-l-Xo-bXn 17.11.2011

a‰v ]≈n-I-fn¬ h®v \S-∂Xv 1. 2. 3. 4.

Zo]m A\p Cu∏≥, hmep-]-d-ºn¬ tkmP≥ kn. ^nen∏v {]o\m tacn tPmk-^v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ Ip∂pw-]p-dØv hn. F≥. G{_lmw dn\p kqk≥ G{_-lmw, Imh-\m-°p-gn-bn¬ knt\mbv t]mƒ en‚m kmdm Cu∏≥, ]≠-I-im-e-]p-Ø≥]p-c-bn¬ tPm¿÷n Ipcp-hnf

18.06.2011 11.07.2011 10.09.2011 22.02.2012


18

5.

Po\m tPm¿÷v, ]pXp-∏-eØv Ing-t°-Xn¬ hn\ojv amXyp

18.09.2011

A\p-tim-N\w dnt∏m¿´v h¿jw \mev CS-h-Imw-K-߃ \Ωn¬ \n∂pw th¿s]´v \nXy-X-bn-te°v {]th-in-®p. A`nhµy sa{Xm-t∏m-eo-Øm-bp-sS- I¬]-\-{]-Imcw \ΩpsS CS-h-I-bnse Ag-I-\m¬ {ioaXn A∂Ω amXyphns‚ aI\pw \ΩpsS ap≥ CS-h-Imw-K-hp-w ]tc-X-\pamb F. Fw. tXma-kns‚ arX-i-cocw \ΩpsS CS-hI skan-tØ-cn-bnse IpSpw-_-I-√-d-bn¬ kwkv°-cn-®p. Zp:JØn-en-cn-°p∂ IpSp-_mw-K-߃°v kz¿§ÿ-\mb ]nXmhv kam-[m\w \¬Is´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p AtXm-sSm∏w CS-h-I-bpsS A\p-tim-N\w Adn-bn-°p-Ibpw sNøp-∂p. \º¿ 1. 2. 3. 4.

t]cv, ho´p-t]cv sI. Fw. aØm-bn, s\bvX-√q¿a-Æn¬ ‰n. Fw. h¿Ko-kv, Xm\Øv kmdmΩ tImin, Ag-I-\m¬ae-bn¬ sI. C. tPm¿÷v, ]Sn-™m-sd-Io-cp-h-≈n¬

hb v 91 96 78 76

ac-W-Xo-bXn 25.07.2011 29.07.2011 25.11.2011 14.12.2011

dh. sF. kn. ^nen∏v : 1995 sabv apX¬ 1995 \hw. hsc-bp≈ Ime-L-´-Ønse \ΩpsS hnIm-cnbpw Abn-cq¿ Nmb¬ CS-h-Imw-Khpw Bbn-cp∂ dh. sF. kn. ^nen∏v 2011 sabv 2\v hml-\m-]-I-SsØ XpS¿∂v \ncym-X-\mbn sabv 5\v \S∂ kwkvImc ip{iq-j-bn¬ CS-hI hnIm-cnbpw `mc-hm-ln-Ifpw, CSh-Imw-K-ßfpw t]mbn- kw-_-‘n-°p-Ibpw A\p-tim-N\w Adn-bn-°p-Ibpw sNbvXp. dh. Fw. hn. tPm¿÷v : 1997 sabv apX¬ 2000 G{]n¬ hsc-bp≈ Ime-L-´-Ønse \ΩpsS hnIm-cn-bpw Abn-cq¿ Nmb¬ CS-h-Imw-Khpw Bbn-cp∂ dh. Fw. hn. tPm¿÷v 2012 P\p-hcn 18\v Iogvhm-bv]qcv h®v \S∂ hml-\m-]-I-S-Øn¬ \ncym-X-\m-bn. A®s‚ s]s´-∂p≈ th¿]mSv k`bv°pw kaql-Øn\pw Hcp Xocm \jvS-am-Wv. kwkv°mcw P\p-hcn 23 \v Abn-cq¿ Nmb¬ am¿tØmΩm ]≈n-bn¬ h®v \S-Øs∏-´p. ]c-bv°-Øm\w am¿tØmΩm ]≈n-bn-epw, `h-\-Ønepw, Nmb¬ am¿tØmΩm ]≈n-bnepw h®v \S∂ F√m ip{iq-jI - f- nepw hnIm-cnbpw `mc-hm-ln-Ifpw CS-hI P\-ßfpw \ΩpsS a‰v kao-]h - m-kn-Ifpw t]mbn kw_-‘n-®p. CS-h-I-bpsS A\p-tim-N\w Adn-bn-°p-Ibpw sNbvXp. \ΩpsS ap≥ hnIm-cn-am-cm-bn-cp∂ sF. kn. ^nen∏v A®-\pw, Fw. hn. tPm¿÷v A®\pw \ΩpsS CS-hI - bv°v \¬In X∂n-´p≈ {]h¿Ø-\ß - sf \µn-tbmsS Hm¿°p-∂p........ Hcn-°¬°qSn CS-hI - b - psS \ma-Øn-ep≈ A\p-tim-N\w tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. AtXm-sSm∏w Zp:JØn-em-bn-cn-°p∂ IpSpw-_mw-Kß - ƒ°v k¿∆-i-‡-\mb ssZhw Bizmkw \¬I-s´-sb∂v {]m¿∞n-°p-Ibpw sNøp∂p.

kmº-ØnIw CS-h-I-k-‘m-c-Ww, ]nSn-b-cn, kvtXm{X-Im-gvN-Iƒ, {]tXy-I-kw-`m-h-\-Iƒ F∂n-h-bmWv CS-h-IbpsS {][m\ hcp-am\ am¿§-ß-ƒ. {]tXyI kvtXm{X-Im-gvNbpw, k`m B^o-kp-I-fnepw CXc ÿm]-\-


19

ß-fnepw Imem-Im-e-ß-fn¬ AS-t°≠ hnln-X-ßfpw IrXy-ambn AS-®p-h-cp-∂p. CS-h-I-bpsS ssZ\wZn\ sNe-hp-Iƒ°v Ct∏m-gsØ kmº-ØnI ÿnXn ]cym-]vX-am-sW-¶nepw Iev]-\-{]-Im-chpw A√msXbpw Db¿∂p- h∂psIm-≠n-cn-°p∂ kmº-ØnI Bh-iy-߃ \nd-th-‰p-hm≥ CS-h-I-P-\-ß-fpsS klIcWw AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. CS-h-I-bpsS kphn-ti-j-the ZuXy-amb iXm_vZn kphn-ti-j-the ]≤Xn ]q¿Øo-I-cn-°p-hm≥ C\nbpw GXm≠v ` 90,000 IqSn e`n-t°-≠-Xp≠v IqSmsX CS-h-I-bpsS hfsc \mfsØ B{K-l-amb ]mcojv lmƒ \n¿Ωm-Whpw, D]-tbmK tbmKy-a-√m-Xm-bn-s°m-≠n-cn-°p∂ ]mgvk-t\Pv ]p\¿\n¿Ωn-t°≠ ZuXyhpw \ΩpsS apºn-ep-≠v. ssZhw \ap°v \evIn-Ø-cp∂ hcp-am-\߃°v \µn Itc-‰n-s°m≠v Hcp hnlnXw CØcw {]h¿Ø-\-߃°v \¬Ip-at√m? \mfn-Xp-hsc kmºØn-I-ambn CS-hI {]h¿Ø-\-ß-fn¬ klIcn® F√mhtcm-Spap≈ \µn kt¥m-j-]q¿∆w Adn-bn-°p∂p.

IrX-⁄X \ΩpsS hnIm-cn dh. tUm ‰n. ‰n. kJ-dnb CS-hIbpsS F√m {]h¿Ø-\-߃°pw t\XrXzw \evIn-h-cp-∂p. _lp-am-\-s∏´ A®-t\mSpw IpSpw-_-tØm-Sp-ap≈ \µn {]tXyIw Adn-bn-°p-∂p. A®s‚ t\XrXzhpw {]h¿Ø-\hpw CS-h-Ibv°pw kaq-l-Øn\pw G‰hpw {]tbm-P-\-{]-Y-am-I-s´-sb∂v {]m¿∞n°p-∂p. ]e-t∏m-gmbn \ΩpsS CS-hI kµ¿in®v \sΩ A\p-{K-ln® A`n-hµy tUm. ^oen-t∏mkv am¿ {IntkmÃw henb sa{Xm-t∏m-eo-Øm, tamÃv dh. t]mƒ knkn¿ k¿°m¿, shcn. dh. sI. hn. h¿°n dºm≥, dh. Sn sI. hnPn, dh. Ipcy≥ tXma-kv, dh. tUm. tPm¿÷v h¿Ko-kv, dh. tUm. Fw. sP tPmk-^v, dh. tUm. cmP≥ tPm¿÷v, dh. amXyqkv Nm≠n, dh. tUm. G{_lmw ^nen-∏v, dh. tUm. kn. ]n. amXyp, dh. Cutim amXyp, dh. ]n. amXyp, dh. sI. sI. tXma-kv, dh. ]n. Fw. h¿Ko-kv, dh. F. ]n. AXym¬ CS-h-Ibnse ]´-°m-cmb dh. tUm. AeIvkv tXma-kv, dh. ]n. C. amXyp, dh. tPm¿÷v G{_-lmw, dh. APnØv Cu∏≥ tXma-kv, F∂o sshZo-I-tcmSpw {ioaXn kqkΩ tPm¿÷v amXyp, {io SnPn≥ h¿Ko-kv, {io. kmP≥ h¿Ko-kv, {io. kn\p sI tPmk-^v, tUm. tPm¨ amXyp, {io. tPmbn ]p√m-Sv, AUz. amXyp Sn. tXma-kv Fw.F¬.F, kphn-ti-jI - cmb hn. ‰n. tPm¨, APn \mc-IØ - m-\n, tXmakv sP. sF∏v, Zm\n-tb¬ Nmt°m, kmw amXyp, _m_p-°p´n \mc-I-Øm-\n, _m_p ]pen-bq¿, {io. {]ho¨ ]n. G{_lmw, {ioaXn. sd\n G{_-lmw F∂n-h-tcm-Spap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. sImºmSn Sn. F. Fw. Fw. ss__nƒ C≥Ãn-Syq-´n¬ \n∂pw ]cn-io-e-\-Øn-\mbn \ΩpsS CS-h-I-bnse ip{iq-j-I-fn¬ \tΩm-sSm∏w kl-I-cn-°p-Ibpw ip{iqj-I-fn¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw sNbvX {io. APnØv sI. DΩ-t\m-Sp≈ \µn {]tXyIw Adn-bn-°p-∂p. Bcm-[-\m at≤y hnhn[ ka-b-ß-fn¬ hN\ ip{iqj \SØn \sΩ klm-bn® \ΩpsS CS-hImw-K-ß-fmb {io. kn. ‰n. amXyp, {io. ]n. Fw. amXyp, {io. Cu∏≥ tXma-kv, s{]m^. ^nen∏v F≥. tXma-kv, Ipamcn Ir]m sdbv®¬ tXmakv, Ipamcn Fbv©¬ tacn tXmakv F∂n-h-tcm-Sp≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. F√m Rmb-dm-gvN-I-fnepw aZv_-l-bn¬ ]q°ƒ k÷o-I-cn®v `wKn-bm-°p∂ {io. sP{^n tXmwk¨ amXyphn-t\m-Spw, {ioaXn sPbn≥ amXyp-hn-t\mSpw D≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. CS-h-I-bpsS ssZ\w-Zn\ Imcy-߃ \nb{¥n°p∂ F√m ssIÿm\ kan-Xn-bw-K-߃, sshkv {]kn-U‚v {io. tPm¿÷v tXma-kv, Bflmb ip{iq-j-I-cmb {io. ]n. Fw. amXyp, {io. Cu∏≥ tXma-kv, CSh-I-bpsS D∂-a-\-Øn\v th≠n A£oWw {]h¿Øn® {SÃnam-cmb {io. tPm¨k¨ tP°-_v, {io. kPp tPm¨, BUn-t‰gvkv {io. ]n. hn. h¿Ko-kv, {io. Sn. Fw. tP°_v F∂n-h-tcm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p.


20

]≈n-kq-£n∏v {io. tbml-∂m≥ Ing-t°-∏p-dØv sNbvX Xcp∂ F√m tkh-\-߃°pw \µn Adn-bn-°p∂p. F√m-‰n-\p-ap-]cn CS-h-I-bpsS F√m {]h¿Ø-\-߃°pw th≠ klm-bhpw kl-I-c-Whpw \¬Ip∂Xv CS-hI P\-ßf- mWv F√m-ht- cm-Sp-ap≈ \µn Adn-bn-°p-∂p. CS-hI sk{I-´dn F∂ \ne-bn¬ Ign™ Hcp h¿j-°mew Fs∂ CS-hI {]h¿Ø\-ß-fn¬ klm-bn-°p-Ibpw kl-I-cn-°p-Ibpw sNbvX F√mh-tcm-Sp-ap≈ \µnbpw Cu Ah-k-c-Øn¬ Adn-bn-°p-∂p.

D]-kw-lmcw Ign™ 102 h¿j°mew \ΩpsS CS-h-Isb hgn-\-S-Ønb k¿∆i‡-\mb ssZh-Øn\v kvtXm{Xw Itc-‰p-∂p. \ho-I-c-W-h¿j-ambn Cu h¿jw \mw th¿Xn-cn-®n-cp-∂t√m? tIc-f-Øn\v ]pdØv Hcp {Kmaw ZsØ-SpØv kphn-ti-j-the Bcw-`n-°pI F∂ ZuXy-tØmsS iXm_vZn kphn-ti-j-the F≥tUm-hvsa‚v \mw kam-l-cn-°p-∂Xv ]q¿Øn-bm-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂p. kphn-tij hb¬{]-tZiw \mw Is≠Øn the XpS-tß-≠n-bn-cn-°p-∂p. AtX-t]mse \ΩpsS Nnc-Ime A`n-em-j-am-bn-cp∂ ]mco-jvlmƒ \n¿Ωn-°pI F∂ kz]v\w bmYm¿∞yam-t°≠ Imew AXn-{I-an-®n-cn-°p-∂p. Cu Bh-iy-Øn-te°v G√mh-cp-tSbpw {]m¿∞-\bpw klm-bhpw, kl-I-c-Whpw At]-£n-°p-∂p. CS-h-Ibv°pw kaq-l-Øn\pw th≠n Bh-iy-߃ a\- n-em°n {]h¿Øn-°p-hm≥ ]pXnb h¿j-Øn¬ ssZhw \sΩ klm-bn-°s´ F∂v {]m¿∞n-°p-∂p. ssZhw X∂ h≥ Ir]-I-sf-tbm¿Øv kvtXm{Xw sNømw.......... A\p-Xm-]-tØmSpw ka¿∏-W-tØmSpw {]Xym-i-tbmSpw IqSn CS-h-I-bpsS {]h¿Ø-\-ß-fn¬ ]¶p tNcmw. k¿∆ i‡-\mb ssZhw \sΩ A\p-{K-ln-°s´ F∂ {]m¿∞-\-tbm-Sp-IqSn Cu h¿jsØ dnt∏m¿´v ChnsS D]-kw-l-cn°p-∂p.

F∂v ssIÿm-\-k-an-Xn-°p-th≠n

I√q-∏md 07.04.2012

kPn ‰n. amXyp, Xm\Øv ( sk-{I-´-dn )


21

F≥tUm-hvsa‚p-Iƒ \º¿

C\-hn-hcw

XpI

]eni %

]en-i-XpI 2012-13 BsI

I. kwKo-X-˛-{]-kwK a’-c-߃ 1. 2. 3.

Xpcp-Øn-∏-≈n¬ eoemΩ tXmakv satΩm-dn-b¬ kwKo-X-a-’cw tXm´-Øn¬ adn-bmΩ h¿Kokv satΩm-dn-b¬ Bcm-[-\-{I-a-Ønse ]m´va-’cw s\bvX-√q¿a-Æn¬ hnZzm≥ F≥. Fw. tXmakv satΩm-dn-b¬ {]kw-K-a-’cw

3728.00 9.50 18252.00 9.50

354 1734

1200.00 9.50 2676.00 9.50 7324.00 9.50

114 254 696

3152

II. hnZym-`ymk t{]m’m-l\w/hnZym-`ymk klmbw 4. 5. 6. 7.

Ingt° ]≠n-Ii - m-eb - n¬ Koh¿§okv Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ hnZym-`ymk t{]m’m-l\w ( S.S.L.C 1st. Class) 1000.00 s\bvX-√q¿a-Æn¬ A∂Ω tXmakv satΩm-dn-b¬ 1000.00 hnZym-`ymk t{]m’m-l\w (P.D.C Highest Mark) 1500.00 hmep-]-d-ºn¬ hnZzm≥ hn. C Nm≠n satΩm-dn-b¬ hnZym-`ymk t{]m’m-l\w ( S.S.L.C Mal. Highset Mark ) 2500.00 ]≠n-I-im-e-bn¬ ]n. kn. tPm¿÷v satΩm-dnb¬ hnZym-`ymk klmbw 109091.00

9.00 9.00 9.50

90 90 142

9.00

225

9.00

9818 10365

III. kphn-tij klmbw/ kphn-ti-j-the 8. 9. 10. 11. 12. 13.

s\bvX-√q¿a-Æn¬ hnZzm≥ F≥. Fw. tXmakv satΩm-dn-b¬ kphn-ti-j-k-lmbw Ing-t°-]-≠n-I-im-e-bn¬ Ip™-∂mΩ satΩm-dnb¬ kphn-ti-j-k-lmbw ]Sn-™m-sd-Io-cp-h-≈n¬ Cu∏≥ sIm®o-∏≥ & A∂Ω Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ kphn-ti-j-k-lmbw dh. sI. ss\\m≥ tPm¿÷v & kmen ss\\m≥ kphn-ti-j-k-lmbw Xpcp-Øn-∏≈ - n¬ ]pØ≥]p-cb - n¬ kn. ‰n. tXma-kv, adn-bmΩ tXmakv satΩm-dn-b¬ kphn-ti-j-the k-lmbw IÆ-ae _w•mhv sI. Fw. sI h¿Kokv satΩm-dn-b¬ kphn-ti-j-the k-lmbw

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

3000.00 9.00

270

5000.00 9.00

450

30000.00 9.00

2700

25000.00 9.00

2250

5850


22

\º¿

C\-hn-hcw

XpI

]eni %

]en-i-XpI 2012-13 BsI

IV. P\-d¬ 14. 15. 16.

Ing-t°- ]-≠n-I-im-e-bn¬ ]n. C h¿Kokv satΩm-dnb¬ hn. _n. F v klmbw Ing-t°- Imh-\m-°p-gn-bn¬ Mr.& Mrs.sI. kn. aØmbn satΩm-dnbn¬ kt≠-kvIqƒ klmbw s\bvX√ - q¿a-Æn¬ hnZzm≥ F≥. Fw. tXmakv satΩm-dn-b¬ kt≠-kvIqƒ ]T-\t- {]m-’m-l\w (tPjvTh - I - p∏v Db¿∂ am¿°v)

17. 18. 19. 20.

Ing-t°- ]-≠n-I-im-e-bn¬ Ip™q´n satΩm-dnb¬ CS-h-I-an-j≥ {]h¿Ø\ klmbw amΩq-´n¬ tacn-°p´n aØmbn satΩm-dn-b¬ CS-h-I-an-j≥ {]h¿Ø-\-k-lmbw tPymXn-\n-eb - Ø - n¬ hn. ‰n. amXyp, tacn amXyp satΩm-dnb¬ a’-c-\-S-Øn∏v & s]mXp-^≠v Ipf-t{X´v timimΩ amØp≈ & ‰n. Fw. amΩ≥ satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw ( CS-h-Imw-K-߃°v am{Xw )

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

1550.00 9.00

140

1000.00 9.00

90

10000.00 9.50

950

15000.00 9.00

1350

82500.00 9.00

7425

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00 1000.00 9.00

90 90

5000.00 9.00

450

10000.00 9.00

900

1000.00 9.00

90

10000.00 9.00

900

10000.00 9.00

900

V. NnIn’mklmbw 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

s\bvX√ - q¿ sXt°-]p-cb - n¬ adn-bmΩ h¿Kokv satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw Xpcp-Øn-∏≈ - n¬ im¥n-bn¬ td®¬ tPm¿÷v satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw hSt°Xpcp-Øn-∏-≈n¬ ‰n. tXmakv & Nn∂Ω tXmakv satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw s\bvX-√q¿a-Æn¬ A∂Ω tXmakv NnIn’m klmbw amΩq-´n¬ Nm≠n Nm≠-∏n≈ & adn-bmΩ Nm≠-∏n≈ satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw Xpcp-Øn-∏-≈n¬ hn. ‰n. tP°_v & adn-bmΩ tP°_v satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw Ing-t°-Io-cp-h-≈n¬ ]WvUn‰v Fw. Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw s\bvX-√q¿a-Æn¬ AΩnWn amXyqkv satΩm-dn-b¬ NnIn’m klmbw IptΩ-en-∏-d-ºn¬ sI. sP. h¿Ko-kv & tamfn h¿Kokv NnIn’m klmbw

10135


23

\º¿

30. 31. 32. 33.

C\-hn-hcw

Xpcp-Øn-∏-≈n¬ hn. C tXmakv & adn-bmΩ tXmakv satΩm-dn-b¬NnIn’m klmbw dh. sI. ss\\m≥ tPm¿÷v & kmen ss\\m≥ NnIn’m klmbw Xm\-Øvae - b - n¬ ‰n. Fw. Ipcp-hnf & Gen-bmΩ Ipcp-hnf satΩm-dn-b¬NnIn’m klmbw Xpcp-Øn-∏-≈n¬ Cu∏≥ tPm¿÷v & A∂Ω tPm¿÷v satΩm-dn-b¬NnIn’m klmbw

XpI

]eni %

]en-i-XpI 2012-13 BsI

2000.00 9.00 6195.00 9.50

180 588

10000.00 9.00

900

10000.00 9.50

950

5000.00 9.50

475

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

1000.00 9.00

90

10000.00 9.00

900

1000.00 9.00

90

3000.00 9.00

270

11000.00 9.00

990

10000.00 9.00

900

6693

V. km[p-P\klmbw 34. 35. 36. 37 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Xm\Øv amWn aØmbn satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw Ipf-t{X´v amΩ≥ amØp≈ & timimΩ amØp≈ satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw Ings° ]≠n-Ii - m-eb - n¬ Gen-bmΩ Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw Imh-\m-°p-gn-bn¬ hnZzm≥ sI. kn. tXmakv satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw IÆ-ae sI. hn. G{_lmw satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw IÆ-ae _w•mhv tXmakv aØmbn satΩm-dn-b¬ km[p-P\ - k - l - mbw ]Sn-™msd Iocp-h-≈n¬ sI. C Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw IÆ-ae sXt°-]d- º - n¬ Ip™Ω G{_lmw satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw Xpcp-Øn-∏-≈n¬ an v kmdmΩ tXmakv satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw IÆ-ae sXs°-]d- º - n¬ sI. F. sPbn-°_v satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw Xe-∏-f-fn¬ aØmbn & A∂Ω aØmbn satΩm-dn-b¬ km[p-P-\-k-lmbw

25000.00 9.00

2250

10000.00 9.50

950

BsI

472516.00

6710 42905


24

iXm-_mZn kphn-ti-j-{]-h¿Ø\ F≥tUm-hvsa‚v \º¿ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C\-hn-hcw

XpI

Ipf-t{X´v Cutim Ccp-∏p-Ip´n & adn-bmΩ Ccp-∏p-Ip´n satΩm-dn-b¬ sXs°-]p-c-bn¬ F≥. Pn. Nmt°m & Gen-bmΩ Nmt°m satΩm-dn-b¬ \yqtbm¿°v am¿tØmΩm CS-hI ]≠n-I-im-e-bn¬ ]n. C Cu∏≥ & A∂Ω Cu∏≥ satΩm-dn-b¬ Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtemw hn. ‰n. tXmakv & t{Kkn tXmakv satΩm-dn-b¬ amΩq-´n¬ Nm≠n Nm≠-∏n≈ & adn-bmΩ Nm≠-∏n≈ satΩm-dn-b¬ ^≠v kam-l-cWw ( 2009 ˛ 2010 ) ^≠v kam-l-cWw ( 2010 ˛ 2011 ) ^≠v kam-l-cWw ( 2011 ˛ 2012 ) ]eni e`n-®Xv 2009˛2010 2010˛2011 2011˛2012

˛ 1,00,000.00 ˛ 1,00,000.00 ˛ 69,180.00 ˛ 25,000.00 ˛ 20,000.00 ˛ 5,000.00 ˛ 5,000.00 ˛ 81,260.00 ˛ 71586.00 ˛ ˛ ˛

BsI

˛ 5,06,010.00

9,418.00 18,181.00 1,385.00

I√q-∏md sk‚v tXmakv am¿tØmΩ CS-hI 2012 ˛ 2013 se _UvP‰v \n¿t±-iß - ƒ ( 07.04.2012 ¬ IqSnb ssIÿm-\-k-anXn AwKo-I-cn-®Xv )

1.

iXm_vZn kphn-tij the hb¬ {]tZiw Is≠-Øp-∂-Xn\pw {]mcw-`-{]-h¿Ø-\-߃ Bcw-`n-°p∂-Xn\pw ` 50,000.00 hchnepw sNe-hnepw hI sIm≈n-®n-cn-°p∂p.-

2.

]≈n-bn¬ h®v IqZmim I¿Ω-߃ \S-Øp-tºmƒ hmßp∂ ipNo-I-cW Nm¿÷v 50 cq]-bn¬ \n∂pw 100 cq]-bm°p-∂-Xn-\v.

3.

]≈n kq£n∏v Xmev°m-enI \nb-a-\-Øns‚ iºfw 1200 ¬ \n∂pw 1500 B°n Db-¿-Øp-∂-Xn-\v.


25

I√q-∏md sk‚ v tXmakv am¿tØmΩ CS-hI 2011 G{]n¬ 1 apX¬ 2012 am¿®v 31 hscbp≈ _U-P‰v A[n-I-cn®pw _UvP-‰n¬ C√m-sXbpw D≠mb sNe-hp-Iƒ ( 07.04.2012 ¬ IqSnb ssIÿm-\-k-anXn AwKo-I-cn-®Xv ) \º¿

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

C\-hn-hcw

Iev]-\-{]-Im-c-ap≈ h¿≤-\hv F∏n-kvt°m-∏¬ ÿm\m-tcm-lWw kvt\l-Icw t{]mPIvSv ]´-°m-cpsS C≥jz-d≥kv ]≤Xn a‰n-\-߃ [ym\-tbmKw CS-h-I-Zn\w IpSpw-_-Zn-\-h-cp-am-\ -k-a¿∏Ww Dev]∂ ]ncnhvv sshZypXn Nm¿÷v sSen-t^m¨ Nm¿÷v D]-I-c-W߃ hm߬ ]mgvk-t\Pv sabn‚-\≥kv \nXy-\n-Zm\w hm´¿ Nm¿÷v BZy-Ip¿∫m\ \mfo-tIcw hnf-sh-Sp∏v ]e-hI ]pXp-h-’c ip{iqj t{]m{Kmw Ie≠¿ Fw. hn. tPm¿÷v A®s‚ \ncym-Ww. BZy-]n-Xm-°-∑m-cp-sS-˛-s\bnw t_m¿Uv sF°e ssS¬kv s{]m^-j-W¬ hnZym-`ymkw BsI

2011˛2012 _UvP‰v

X≥h¿j A[n-I-cn® sNehv sNehv

1500.00

1500.00 1500.00 15000.00 15000.00 2000.00 500.00

2500.00 8000.00 3000.00 1000.00 10000.00 11000.00 5000.00 5000.00 2000.00 500.00 1000.00 500.00 500.00

51500.00

10000.00 7500.00 19668.00 11668.00 3333.00 333.00 1150.00 150.00 10430.00 430.00 11746.00 746.00 7131.00 2131.00 5930.00 930.00 2197.50 197.50 522.00 22.00 1862.00 862.00 520.00 20.00 1310.00 810.00 654.50 654.50 5500.00 5500.00 5122.00 5122.00 6200.00 6200.00 2390.00 2390.00 12000.00 12000.00 126166.00 74666.00


26

kw`m-h\ enÃv kphn-ti-jt- he 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20.

jn_n kP≥, IÆ-a-e-X-S-tج tdm_n tImin, Ag-I-\m¬a-e-bn¬ sdbv®v¬ Ae-Ivkv, ]tgmtc´v timimΩ tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬ Fw. kn. tXma-kv, amΩq-´n¬ Fw. kn. ss\\m≥, amΩq-´n¬ F≥. C. tPm¿÷v, s\bvX-√q¿ ]Sn-™m-sda-e-bn¬ scPn h¿Ko-kv, cmPvk-Z\w kmdmΩ tPmk-^v, ]≠n-I-im-e-]p-Ø≥]p-c-bn¬ ankn v sd\n G{_-lmw, Ipº-\mSv hen-b-]≈n {]ho¨ ]n. G{_-lmw, Ipº-\mSv hen-b-]≈n tPm¿÷v tXma-kv, s\bvX-√q¿a-Æn¬ sk≥ tXma-kv, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtemw A∂Ω amΩ≥, Ipf-t{X´v tPm¿÷n kÆn, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ {]oXv tXmakv Xpcp-Øn-∏≈n, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ Ip∂pw-]p-dØv adn-bmΩ tPm¿÷v, IÆm-Sn-°¬ sadn≥ hn√ tdmt_¿´v ]utemkv tImSm-en-hnf B≥{Unb ske-Ivkv, Ipf-t{X´v

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

3000.00 2000.00 1000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 300.00 300.00 300.00 250.00 250.00 200.00

BsI

˛

12500.00

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

1100.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1500.00

˛ ˛

1000.00 1000.00

{]tXyI kw`m-h\ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

kn. hn. tPm¿÷v, ]pXp-∏-eØv Ing-t°-Xn¬ t_m_n tPmk-^v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ F≥. F≥. ss\\m≥, s\bvX-√q¿a-e-bn¬ Pn°n amXyp, Xm\-Øv se\n≥ tXma-kv, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ se‰n sadn≥ Nmt°m, Iocp-h-≈n-∏mdbn¬ dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dn-b, sk‚v tXmakv am¿tØmΩ ]mgvk-t\Pv hmƒ ^m≥ hmßp-∂-Xn\v sPbv\Ω amXyp, s\bvX-√q¿ sPbn°_v amΩ≥, sP≥kn-hn-√, Ihn-bq¿


27

10. 11.

h¿-Kokv Sn. t]mƒ, tXm´-Øn¬ skdn≥ amΩ≥, Ipf-t{X´v

˛ ˛

1000.00 500.00

BsI

˛

11100.00

A\p-tamZv ]gq¿ amΩ≥, ]gq¿ A\p-{Kl Cu∏≥ tPm¿÷v, ]≠-I-im-e-]p-Ø≥]p-c-bn¬ Fw. kn. Nmt°m, amΩq-´n¬ Cu∏≥ tXma-kv, hmep-]-d-ºn¬ tPmk^v Sn. Xpcp-Øn-∏-≈n, Xpcp-Øn-∏-≈n¬Ip-∂pw-]p-dØv tXmakv G{_-lmw, Imh-\m-°p-gn-bn¬ adn-bmΩ h¿Ko-kv, N{µ-hn-cp-Øn¬, apØq¿

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

2000.00 1700.00 1500.00 1300.00 1000.00 500.00 300.00

BsI

˛

8300.00

˛

2000.00

˛

1500.00

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

5000.00 4000.00 2000.00 1500.00 1000.00 1000.00 600.00 500.00 500.00

hnhm-lk - l - m-b\ - n[n 1. 2. 3. 4. 5 6. 7.

km[p-P\ - k - l - mbw 1.

tP°_v tXma-kv, amΩq´n¬

hnZym-`ymk klmbw 1.

APp B\n tXma-kv, ]pXn-b-ho-´n¬

s{]m^-jW - ¬ hnZym-`ymk klmbw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

tPm¿÷v tXma-kv, Nh-Wn-πm-aq-´n¬ tP°_v amΩ≥, sP≥kn-hn-√, Ihn-bq¿ ]n. C. h¿Ko-kv, ]≠n-I-im-e-bn¬ Fw. kn. Ae-Ivkm-≠¿, amΩq-´n¬ kPn amXyp, Xm\-Øv, ]p√mSv tPm¿÷v amXyp, IÆ-aesXt°-]-d-ºn¬ tPm¨k¨ tP°-_v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ Bµ-hn√ Fw. kn. tXma-kv, amΩq-´n¬ tdmj≥ kn. amXyp, Npa-{X-th-en¬


28

10. 11. 12.

tPmk^v h¿Ko-kv, sIm®p-]p-c-bv-°¬ _n-\p-hn√ F≥. C. tPm¿÷v, s\bvX-√q¿ ]Sn-™m-sda-e-bn¬ tXmakv tP°_v, hcm-∏-≈n¬

˛ ˛ ˛

500.00 250.00 150.00

BsI

˛

17000.00

˛

1000.00

amXyqkv ‰n. h¿Ko-kv, Xpcp-Øn-bn¬ tPmPn tPm¿÷v, Ce-™n-°¬]-≠n-I-im-e-bn¬ tPm¿÷v tXma-kv, s\bvX-√q¿a-Æn¬ amXyp Cu∏≥, kpPptlmw sdPn tXma-kv, Ing-t°-]-d-ºn¬

˛ ˛ ˛ ˛ ˛

2000.00 1000.00 200.00 100.00 50.00

BsI

˛

3350.00

˛

4410.00

˛

2000.00

Cu∏≥ amΩ≥, t]mcp-t´Øv AeIvkv hn. Nm≠n, πm°-S-sIm-ºØv

˛ ˛

4410.00 3000.00

BsI

˛

7410.00

kvt\l-Icw t{]mPIvSv 1.

Ãn\p tXma-kv, Ing-t°-Io-cp-h≈n¬

Zp:Jsh≈n ip{iqj 1. 2. 3. 4. 5.

`q`-h\ - Z- m\w 1.

`h-\-hmgvhv kvtXm{X-Im-gvN-Iƒ

t{]m{Kmw Ie-≠¿ 1.

Fkv. _n. Sn, I√q-∏md

]mcojv lmƒ 1. 2.


29

iXm_vZn kphn-ti-jt- he ]Sn-™m-sd-`mKw {]m¿∞-\m-tbmKw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

FsÃ√m td®¬ tPm¿÷v, ]≠n-I-im-e-bn¬ tP°_v tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬ timimΩ tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬ F. Fw. Ipcy≥, Ag-I-\m¬ ]n. C. Cu∏≥, ]≠n-I-im-e-bn¬ Cu∏≥ tXma-kv, hmep-]-d-ºn¬ F. sI. tPm¿÷v, Ag-I-\m¬aebn¬ F. tUhn-Un-k¨, sX°pw-Ic ‰n. Fw. Ae-Ivkm-≠¿, Xm\-Øv-a-e-bn¬ kv°dnb amXyp, Icn-t©m-e-Xp-≠n-bn¬ tXmakv Cu∏≥, Ing-t°-Io-cp-h-≈n¬ ‰n. Fw. tXmakv, Xm\Øv

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

2000.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

6000.00 6000.00 5000.00 2500.00 1000.00 1000.00 1000.00 500.00 500.00 500.00 150.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00

]≈n-`mKw ˛ F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

sePn kPn, Xe-∏-≈n¬ tPm¿÷v tXma-kv, s\bvX-√q¿a-Æn¬ hnPn A∂ Um\n-tb¬ C/o. tPm¿÷v tXmakv s\bvX-√q¿a-Æn¬ A∂Ω amΩ≥, ]gq¿ kqkn Fw. tPm¿÷v, sXs°-]p-c-bn¬ \nJn¬ Cu∏≥ tPm¿÷v, s\bvX-√q¿ ]Sn-™m-sda-e-bn¬ \nΩn A∂ Cu∏≥, s\bvX-√q¿ ]Sn-™m-sda-e-bn¬ ‰n. Fw. h¿Ko-kv, cmPvk-Z\w dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dn-b, sk‚v tXmakv am¿tØmΩm ]mgvk-t\Pv tXmakv Nmt°m, ap√-bv°¬ amXyp tXma-kv, Xm\Øv]pØ≥hoSv ^nen∏v h¿Ko-kv, Xpcp-Øn-bn¬ F≥. C. tPm¿÷v, s\bvX-√q¿ ]Sn-™m-sda-e-bn¬ h¿Kokv Ipcy≥, F¬_n≥hn√ tPm¨ tP°-_v, sXt°-Xp-cp-Øn-∏-≈n¬ hn. ‰n. tPmk-^v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ ‰n. Fw. tP°-_v, Xe-∏-≈n¬


30

]≈n-`mKw ˛ _n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

tPm¨ tXma-kv, Nh-Wn-πmw-aq-´n¬ tPm¨k¨ tP°-_v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ B\-µ-hn-√. _nPp amXyp, Xm\Øv ‰n. Fw. aØmbn, Xm\-Øv]p-Ø≥]-d-ºn¬ kn. Pn. tXma-kv, Nh-Wn-πmw-aq-´n¬ kPp tPm¨, tat\m≥]-d-ºn¬ Fw. kn. ss\\m≥, amΩq-´n¬ Fw. Pn. G{_-lmw, ta´n¬

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

2000.00 1000.00 1500.00 600.00 500.00 500.00 100.00 60.00

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

5100.00 3100.00 2000.00 2000.00 1020.00 1000.00 1000.00 750.00 500.00 500.00 500.00 650.00 250.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 30.00 25.00

˛ ˛

1000.00 500.00

a≤y-`mKw 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Fw. kn. Ae-Ivkm-≠¿, amΩq-´n¬ Ae-Ivkm-≠¿ amXyp, Xm\-Øv]p-Ø≥hoSv t{Kkn tXma-kv, amΩq-´n¬ sI. C. h¿Ko-kv, Iocp-h-≈n-∏md tPmk^v amXyp, tPymXn-\n-ebw kPn. ‰n. amXyp, Xm\-Øv]p-Ø≥]-d-ºn¬ se\n≥ tXma-kv, Iocp-h-≈n-∏md G{_lmw amXyp, amΩq-´n¬ sdPn amXyp, Xm\-Øv]p-Ø≥]p-c-bn¬ ]n. hn. h¿Ko-kv, ]ptØm´ae-bn¬ km\nb F¬km h¿Ko-kv, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ amXyp G{_-lmw, s\bvX-√q¿ Ing-t°-a-e-bn¬ sI. hn. h¿Ko-kv, I´-°mc ‰n. F. aØm-bn, Xm\-Øv]p-Ø≥]p-c-bn¬ Fw. kn. tXmakv, amΩq-´n¬ adn-bmΩ h¿Ko-kv, Xm\Øv tXmakv tP°_vv, hcm-∏-≈n¬ Fw. kn. Nmt°m, amΩq-´n¬ tXmakv Sn. t]mƒ, tXm´-Øn¬ ‰n. kn. tP°-_v, s•≥hm≥kv kn. hn. tPm¿÷v, ]pXp-∏-eØv Ing-t°Xn¬ sI. Fw. tam\-®≥, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬

]cp-¥-\m-Ip-gn-`mKw 1. 2.

Pn_n\ B≥ kÆn, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ tPmk^v h¿Ko-kv, sIm®p-]p-c-bv°¬ _n\p-hn√


31

3. 4. 5. 6. 7.

adn-bmΩ tPm¿÷v, IÆm-Sn-°¬ tPm¨ kJ-dn-b, tNcn-bn¬ kmdmΩ tImin, Ag-I-\m¬ kÆn tPm¿÷v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ sI. sF. tXma-kv, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬

˛ ˛ ˛ ˛ ˛

200.00 250.00 100.00 100.00 50.00

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

2481.00 2000.00 200.00 100.00 100.00 50.00

˛

2500.00

cpNn shSnbmw, cpNn ]Icmw

˛

4810.00

A`yp-Z-b-Imw-£n-Iƒ ˛ 3

˛

610.00

˛

71586.00

IÆ-a-e-`mKw 1. 2. 3. 4. 5. 6.

sI. Fw. tXmakv & eoemΩ tXmakv IÆ-a-e-X-S-tج ]n. Sn. tXma-kv, ]pXn-b-ho-´n¬ tXmakv sNdn-bm≥ Ic-ºn¬ AeIvkv IÆ-a-e, IÆ-ae tP°_v amXyp, IÆ-a-e-tImt´Pv sI. hn. amXyp, IÆ-ae

CS-h-Im-Xn¿Øn°v ]pdØv Xma-kn-°p-∂-h¿ 1.

kPn amXyp, Xm\Øv Pn_n≥ hn√, ]p√m-Sv.

BsI

km[-\-߃ \¬In- klm-bn-®-h¿ 1. 2. 3.

^nen∏v h¿Kokv, Xpcp-Øn-bn¬ ˛ sk≥ tXma-kv, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ jmtemw ˛ ‰n. hn. Ae-Ivkm-≠¿, Xm\Øv ˛ -

Acn \yq Cb¿ tI°v amßm tXßm

˛ ˛ ˛ ˛

30 10 15 20

Intem. ,, ,,ë FÆw


32

2011˛2012 se CS-hI Npa-X-e-°mcpw ssIÿm-\-k-anXn AwK-ß-fpw, IW°v ]cn-tim-[-Icpw CS-hI Npa-X-e-°m¿ {]kn-U‚v sshkv{]-kn-U‚v {SÃn ( apX¬ Npa-Xe ) {SÃn ( IW°v Npa-Xe ) sk{I-´dn Bflm-b-ip-{iq-j-I¿

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb 2677205, 9497327815 (Mob) {io. tPm¿÷v tXma-kv, s\bvX-√q¿a-Æn¬ 2677373 {io. tPm¨k¨ tP°-_v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ B\-µhn√ 2677210 {io. kPp tPm¨,tat\m≥]-dºn¬ 3205123 {io. kPn ‰n. amXyp, Xm\-ØvjnPn≥ hn√ 9745006006 {io. ]n. Fw. amXyp, ]gq¿ 2677886 {io. Cu∏≥ tXma-kv, hmep-]-d-ºn¬ 2694541

ssIÿm-\-k-anXn AwK-߃ {io. ]n. C. Cu∏≥, ]≠n-I-im-e-bn¬ {ioaXn eoemΩ Ae-Ivkm-≠¿, Xm\-Øva-e-bn¬ {io. amXypkv ‰n. h¿Kokv, Xpcp-Øn-bn¬ {io. Fw. kn. ss\\m≥, amΩq-´n¬ {io. sI. sP. h¿Ko-kv, IptΩ-en-∏-d-ºn¬ {io. sdPn amXyp, Xm\-Øv]p-Ø≥]p-c-bn¬ {io. sI. Fw. Cu∏≥, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ {ioaXn enkm Ae-Ivkv, IÆ-ae {ioa-Xn. Fen-k-t_Øv amXyp, Xpcp-Øn-bn¬ {io. tdmbn tImin, Ag-I-\m¬ae-bn¬ {ioa-Xn. kqkΩ tPm¿÷v, s\bvX-√q¿a-Æn¬ {io. tPmtPm Ae-Ivkv, Xm\Øv {ioaXn. A∂Ω amXyp, Ipf-t{X´v {ioaXn sdbv®¬ tXma-kv, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ {io. Fw. kn. Nmt°m, amΩq-´n¬ {io. tPm¨ kJ-dn-b, tNcn-bn¬ {io. tPm¿÷n kÆn, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ {ioaXn. kmdmΩ ss\\m≥, amΩq-´n¬ {io. F. sI. tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬

]Sn-™m-sd-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677127 ]Sn-™m-sd-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677906 ]≈n-`mKw ˛ F {]m¿∞-\m-tbmKw 2677201 ]≈n-`mKw ˛ _n {]m¿∞-\m-tbmKw 2677262 a≤y-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2777121 a≤y-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677543 ]cp-¥-\mw-Ipgn`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2678505 IÆ-ae`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2780058 sk‚v tXmakv kt≠-kvIqƒ 2677201 ]pXp-t»cn kt≠-kvIqƒ 2678271 CS-h-I-an-j≥ 2677373 bph-P-\-kJyw 2677170 tkhn-Im-kwLw 2677055 Kmb-I-kwLw 2677160 ko\n-b¿kn-‰n-k¨kv s^tem-jn∏v 2677737 hnI-k-\-kwLw 2677746 aWvU-ew-{]-Xn-\n[n 9947029619 `{Zm-k\ Akwªn 2677262 `{Zm-k\ Akwªn 9446474514

IW°v ]cn-tim-[I - ¿ {io. ‰n. Fw. tP°-_v, Xe-∏-≈n¬ {io. ]n. hn. h¿Ko-kv, ]ptØm-´n-a-e-bn¬

2677006 2677871

]≈n-kq-£n∏v Xmev°m-enIw {io. tbml-∂m≥, Ing-t°-]p-dØv

9562520264


33

2012˛2013 se CS-hI Npa-X-e-°mcpw ssIÿm-\-k-anXn AwK-ß-fpw, IW°v ]cn-tim-[-Icpw CS-hI Npa-X-e-°m¿ {]kn-U‚v sshkv{]-kn-U‚v {SÃn ( apX¬ Npa-Xe ) {SÃn ( IW°v Npa-Xe ) sk{I-´dn Bflm-b-ip-{iq-j-I¿

˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛

dh. tUm. ‰n. ‰n. kJ-dnb 2677205, 9497327815 (Mob) {io. tPm¿÷v tXma-kv, s\bvX-√q¿a-Æn¬ 2677373 {io. tPm¨k¨ tP°-_v, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ B\-µhn√ 2677210 {io. Fw. kn. Ae-Ivkm-≠¿, amΩq-´n¬ 2694603 {io. kPn ‰n. amXyp, Xm\-Øv jnPn≥ hn√ 9745006006 {io. ]n. Fw. amXyp, ]gq¿ 2677886 {io. tdmbn tImin, Ag-I-\m¬ae-bn¬ 2678271

ssIÿm-\-k-anXn AwK-߃ {io. ]n. C. Cu∏≥, ]≠n-I-im-e-bn¬ {ioaXn eoemΩ Ae-Ivkm-≠¿, Xm\-Øva-e-bn¬ {io. amXypkv ‰n. h¿Kokv, Xpcp-Øn-bn¬

{io.kn. Pn. tXma-kv, Nh-Wn-πm-aq-´n¬ {io. sI. sP. h¿Ko-kv, IptΩ-en-∏-d-ºn¬ {io. sdPn amXyp, Xm\-Øv]p-Ø≥]p-c-bn¬ {io. sI. Fw. Cu∏≥, Iocp-h-≈n-∏m-d-bn¬ {ioaXn tacn t]mƒ, IÆ-a-e-X-S-tج {ioa-Xn. Fen-k-t_Øv amXyp, Xpcp-Øn-bn¬ {io. tXmakv tP°-_v,- h-cm-∏-≈n¬ {ioa-Xn. kqkΩ tPm¿÷v, s\bvX-√q¿a-Æn¬ {io. tPmtPm Ae-Ivkv, Xm\Øv {ioaXn. A∂Ω amXyp, Ipf-t{X´v {ioaXn sdbv®¬ tXma-kv, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ {io. tPm¨ tP°-_v, sXt°-Xp-cp-Øn-∏-≈n¬ {io. tPm¨ kJ-dn-b, tNcn-bn¬ {io. tPm¿÷n kÆn, Xpcp-Øn-∏-≈n¬ {ioaXn. kmdmΩ ss\\m≥, amΩq-´n¬ {io. F. sI. tPm¿÷v, Ag-I-\m¬a-e-bn¬

]Sn-™m-sd-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677127 ]Sn-™m-sd-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677906 ]≈n-`mKw ˛ F {]m¿∞-\m-tbmKw 2677201 ]≈n-`mKw ˛ _n {]m¿∞-\m-tbmKw 2799980 a≤y-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2777121 a≤y-`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2677543 ]cp-¥-\mw-Ipgn`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2678505 IÆ-ae`m-Kw -{]m¿∞-\m-tbmKw 2688531 sk‚v tXmakv kt≠-kvIqƒ 2677201 ]pXp-t»cn kt≠-kvIqƒ 2678136 CS-h-I-an-j≥ 2677373 bph-P-\-kJyw 2677170 tkhn-Im-kwLw 2677055 Kmb-I-kwLw 2677160 ko\n-b¿kn-‰n-k¨kv s^tem-jn∏v 2677863 hnI-k-\-kwLw 2677746 aWvU-ew-{]-Xn-\n[n 9947029619 `{Zm-k\ Akwªn 2677262 `{Zm-k\ Akwªn 9446474514

IW°v ]cn-tim-[I - ¿ {io. Cu∏≥ tXma-kv, hmep-]-d-ºn¬ {io. Fw. kn. ss\\m≥, amΩq-´n¬

2694541 2677262

]≈n-kq-£n∏v Xmev°m-enIw {io. tbml-∂m≥, Ing-t°-]p-dØv

9562520264


34


35

rent  

rent rent rent rent