Page 1


WELCOME BACK TO SCHOOL

On May 18, 2011, Siriwat Wittaya Bilingual School started the aca demic year 2011-2012. Students as well as teachers were excited to see each other again and to face the new challenges in their school life. Some of the students were excited to meet new friends. Some were excited to see old friends and eager to exchange summer experiences to one another. Some were just thinking it is just the start of getting up early in the morning, doing homework in the evenings and listening to the long lectures. But Siriwat Wittaya Bilingual School will definitely change these bad notions of students. This academic year, the school has new learning experiences to give to the students. The administrators as well as the teachers had prepared a fun and happy classroom learning activities to meet the needs of every student. So prepare yourself to be challenged, excited and inspired. Siriwat Wittaya Bilingual School welcomes all students and teachers for academic year 2011-2012. The school is delighted to see everyone.

ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ/¤ÃѺ

¢Íµé͹ÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒÊÙè »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ËÅѧ¨Ò¡·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ä´é¾Ñ¡¼è͹㹪èǧ»Ô´à·ÍÁáÅéÇ ¡çä´é àÇÅÒ¡ÅѺÁÒà¢éÒÊÙè¡ÒÃàÃÕ¹ ¤Ø³¤ÃÙ¢ÍãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹ µÑé§ã¨àÃÕ¹ à»ç¹à´ç¡´Õ¢Í§¤Ø³¤ÃÙáÅмÙ黡¤Ãͧ


»ÃЪØÁ¼ÙŒ»¡¤Ãͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁ‹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554

On Saturday May 21st 2011 Siriwat Wittaya School invited all the parents of our new students to an orientation meeting. Many parents, along with all our teachers, attended the event. There was a lot of information shared and the parents were given a welcomed insight into how our Bilingual program is organised. Our students who had achievements in contests in national or international level were also presented with awards and certificates at the event. It was great to see so many successful students!

ÇѹàÊÒÃì·Õè 21 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2554 àÇÅÒ 09.00 ¹. – 11.30 ¹. âçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂҨѴ»ÃЪØÁ¼Ù黡¤ÃͧÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁè¢Í§âçàÃÕ¹ µÑé§áµèÃдѺªÑé¹Í¹ØºÒÅ–ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ³ Ëéͧ»ÃЪØÁªÑé¹ 5 à¾×èÍÃѺ·ÃÒº¡®ÃÐàºÕºµèÒ§æ ¢Í§âçàÃÕ¹ ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅСԨ¡ÃÃÁµèÒ§æ ·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ðµéͧà¢éÒÃèÇÁ àÃÕ¹ÃÙé¡Ãкǹ¡Òâͧ·Ò§âçàÃÕ¹㹻աÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Õé


NO SMOKING DAY

Cancer, shortness of breath, short life and pollution – these are just few effects of smoking. Being concerned on kids health, the school held a campaign to make sure that the kids are aware of hazards of smoking. The kids listened to the school nurse as she explained in details how smoking damages life.

âçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂҨѴ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ§´ÊÙººØËÃÕèâÅ¡ã¹Çѹ·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éÃѺ¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺâ·É¢Í§ºØËÃÕè¨Ò¡ ¾ÂÒºÒÅ㨴ջÃШÓâçàÃÕ¹ ·ÓãËé¹Ñ¡àÃÕ¹µèÒ§¡ÅÑÇâ·ÉáÅоÔÉÀѨҡºØËÃÕè ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕá¢è§¢Ñ¹áµè§¡Å͹ 8 à¡ÕèÂǡѺâ·É¢Í§ºØËÃÕèÍÕ¡´éÇ “âµä»äÁèÊÙººØËÃÕè” ºØËÃÕè¹Ñé¹äÁè´ÕÁÕáµèâ·É ¡èÍà¡Ô´âäÃØÁàÃéÒàÈÃéÒË¹Ñ¡Ë¹Ò à»ç¹à´ç¡ä·Âµéͧ¾Ò¡à¾ÕÂÃàÃÕ¹ÇÔªÒ µéͧÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¡Ò ·Ñ駨Ե㨠àÁ×èÍâµ¢Öé¹ µÑé§ã¨µéͧäÁèÊÙº µéͧ¾Ñ¹¼Ù¡¡Ñº¤ÇÒÁ´Õ·ÕèÃÑ¡ÉÒ ¨ÐËÁÑè¹·Ó¤ÇÒÁ´Õ·Ø¡àÇÅÒ à¾×è͹ӷҧªÕÇÒÊÙè¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ

ª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃáµè§¡Å͹Ỵ ´.Þ.õÔÁÒÀóì ÊØ·¸ÔÇÒÃÕ ».4B


Student Committee Elections

On the 17th of June, we held the elections at Siriwat for the student committee. There were three groups in the elections. Jaew’s group (from M5-A) won the elections. We hope they will serve for the good of our students at Siriwat Wittaya. Good luck for the new student committee!

âçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂÒ ¨Ñ´Å×Í¡µÑ駻Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹»ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 àÁ×èÍÇѹÈØ¡Ãì·Õè 17 ÁԶعÒ¹ ¾.È. 2554 à¾×èÍÊè§àÊÃÔÁ»ÃЪҸԻäµÂã¹âçàÃÕ¹ ¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駻Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ä´éá¡è ¾Ãäà¾×èÍÈÔÃÔÇѲ¹ì ¹Ó·ÕÁâ´Â ¹Ò§ÊÒǸÑÞÇÃѵ¹ì ¨Ò¡Ê¡ØÅ ªÑé¹ Á.5 A ä´éÃѺàÅ×Í¡à»ç¹»Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅÐÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÕ¡ 6 ¤¹ ¤×Í ¹.Ê.ÇÃóÀÒ ¹Ô¸Ô¹Ñ¹·¹ì ,¹.Ê.ÎÒÃì´Õ¿ ¹Ñ§à¡ÍÃì, ¹.Ê.¡ØÅÔÊÃÒ ãºàÃ×Í ,¹.Ê.¸ÕÃì¸Ô´Ò §ÒÁà§Ô¹, ¹.Ê.ÈØÀÃѵ¹ì ¡Ã¾Ò¹Ôª¡ØÅ áÅй.Ê.ªÔªÞÒ¹ì Á§¤ÅäÇÂ


Sunthorn Phu Day

Recognized by UNESCO, SunthornPhu is remembered for his classical literary works by all Thai people. On June 24, 2011 SWBS had a ceremony to celebrate SunthornPhu Day. During the day, students learned about SunthornPhu’s literatures and poems. They take part in many activities such as coloring competition, handwriting competition, writing poem competition and costume dressing competition.

“ÁÕÊÅÖ§¾Ö§ºÃèºãËé¤ÃººÒ· ÍÂèÒãËé¢Ò´ÊÔ觢ͧµéͧ»ÃÐʧ¤ì ÁÕ¹éÍÂãªé¹éͤèͺÃè§ ÍÂèÒ¨èÒÂŧãËéÁÒ¡¨ÐÂÒ¡¹Ò¹” ¹Ñ¡àÃÕ¹ËÅÒ¤¹¤§à¤Âä´éÂÔ¹¡Å͹º·¹ÕéÁÒºéÒ§ ¹Õè¤×ͼŧҹ¢Í§ “Êع·ÃÀÙè” ¡ÇÕàÍ¡¢Í§âÅ¡·Õèͧ¤ì¡ÃÂÙà¹Êâ¡ä´é¡ÂèͧãËé·èÒ¹ä´éÃѺÃÒ§ÇÑŹÕé µÑé§áµè»Õ ¾.È. 2529 à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃÃÐÅÖ¡¶Ö§·èÒ¹ âçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂÒ¨Ö§ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹÊع·ÃÀÙè¢Öé¹ã¹Çѹ·Õè 24 ÁԶعÒ¹ 2554 â´ÂÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ ÁÒ¡ÁÒ ÍÒ·Ôàªè¹ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÃкÒÂÊÕ ¤Ñ´ÅÒÂÁ×Í ÍèÒ¹·Ó¹Í§àʹÒÐ áÅÐàµé¹»ÃСͺà¾Å§ à»ç¹µé¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éáÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒö ä´éÃѺ ¤ÇÒÁÃÙéáÅФÇÒÁʹءʹҹ仾ÃéÍÁæ ¡Ñ¹


SUNSHINE PHOTO As a part of our technological improvements, we invited a professional photo agency to take new photos of all students to use in our registry database. And futhermore, photographers took some artistic snapshots to be printed on different products which can be ordered by parents to keep as a memory of 2011 Academic Year.

Çѹ¨Ñ¹·Ãì·Õè 11-14 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2554 âçàÃÕ¹¨Ñ´ãËéªèÒ§ÀÒ¾ÁÒ ºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕ¹áÅкؤÅÒ¡Ãã¹âçàÃÕ¹à¾×èÍãËéä´éÀÒ¾¶èÒ·Õèà»ç¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÊÓËÃѺ¡Òà ¹Óä»ãªé ¡ÑºÃкº°Ò¹¢éÍÁÙŢͧâçàÃÕ¹


Thai Language Day

Thai Language Day is another important day for all Thai people. It’s to remind Thai people about the importance and value of Thai language, which is our unique, valuable and Thailand’s national language. On July 29, 2011, Thai Language Day, students from all section (Kindergarten, Primary and Secondary) celebrated the day in the school. They were taught about the importance of Thai language using many exciting activities.

ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 29 ¡Ã¡®Ò¤Á ¢Í§·Ø¡»Õ à»ç¹ “ÇѹÀÒÉÒä·ÂáË觪ҵԔ «Ö觹ѺÇèÒà»ç¹ÇѹÊÓ¤ÑޢͧªÒµÔä·ÂÍÕ¡Çѹ˹Öè§ à¾×èÍãËéàÃÒ·Ø¡¤¹µÃÐ˹ѡ¶Ö§ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑޢͧÀÒÉÒä·Â «Öè§à»ç¹ÀÒÉÒ»ÃÐ¨ÓªÒµÔ âçàÃÕ¹¨Ö§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ à¾×èÍÊè§àÊÃÔÁáÅÐ͹ØÃÑ¡ÉìÀÒÉÒä·Âã¹Çѹ´Ñ§¡ÅèÒÇÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡ÃдѺªÑé¹


¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ».1 Çѹ·Õè 16 ÁԶعÒ¹ 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ³ ÈÙ¹ÂìÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃѧÊÔµ ä´éÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¹èÒʹ㨠ÁÒ¡ÁÒ àªè¹ à¨ÅΌ«Õ ¨Ôê¡«ÍÇìä´â¹àÊÒÃì áÅÐä´éªÁ¹Ô·ÃÃÈ¡Ò÷ÕèãËé¤ÇÒÁÃÙé ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì â´ÂÁÕÇÔ·ÂÒ¡Ã㨴դÍÂá¹Ð¹ÓáÅÐãËé¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺÂؤÊÁÑ µèÒ§æ ¨Ò¡Í´ÕµÊÙè»Ñ¨¨ØºÑ¹ «Öè§ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñºº·àÃÕ¹ºÒ§Ë¹èÇÂã¹ÇÔªÒ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì ¹ÑºÇèҹѡàÃÕ¹ä´éÃѺ·Ñ駤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ áÅлÃÐʺ¡ÒÃ³ì ·Õè¹èÒ»ÃзѺã¨

P1 students got off to a fine start for their first field trip to the Rangsit Science Centre for Education. They were all very excited. The museum’s guide explained about the two activities that they were about to do, jelly sand glass and dinosaur jig-saw puzzle. After that we sat down to lunch and gathered up our strength for the last part of the day, to look around the science center and see the dinosaurs, to see how the Earth began and then play around the playground.


¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ».2 Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 30 ÁԶعÒ¹ ¾.È. 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ »Õ·Õè 2 ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ³ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìÊѵÇì¹éÓ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒʵÃì 㹡Ò÷ÑȹÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õé ¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éàÃÕ¹ÃÙéªÕÇÔµÊѵÇì¹éÓÊÒ¾ѹ¸ØìµèÒ§æ «Öè§ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì

Learning is not only four corners of our room. Field trip is a best way of acquiring information and adding knowledge to their life experience. It’s a fabulous day to P.2A-B students. Though it’s cloudy day, but not a hindrance for our trip to BANGKOK AQUARIUM, located Kasetsart University in Bangkok. Students viewed the evolution of Thai marine fishing vessels, Thai traditional fishing gears and native species of freshwater fish and aquatic plants including rare and commercial species. Students went home with a huge smile in their faces.


¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ».4 Çѹ·Õè 29 ÁԶعÒ¹ 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ ».4 ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ³ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ìËØè¹¢Õé¼Öé§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á ä´éÃѺ¤ÇÒÁÃÙéÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔªÒ ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÇÔªÒÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ã¹¡Ò÷ÑȹÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õé ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹µèÒ§ ä´éÃѺ¤ÇÒÁʹءʹҹ ¤Çº¤Ùè仡Ѻ¤ÇÒÁÃÙé¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òóì¨ÃÔ§

June 29, 2011 P.4 students went for a trip at Wax Museum, located at Nakornprathom province. Students learned about Thailand’s important peoples, Thai cultures and Thai literatures.


P.5 – P.6 Fieldtrip Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 28 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 5 áÅÐ 6 ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ µÅÒ´¹éÓÍâ¸ÂÒáÅÐÇÑ´·èÒ¡ÒÃéͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍÂظÂÒ ã¹¡Ò÷ÑȹÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑ駹Õé¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂǡѺÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅÐ »ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì¢Í§»ÃÐà·Èä·Â¼èÒ¹·Ò§ÀÒ¾ÇÒ´áÅÐâºÃҳʶҹµèÒ§æ «Öè§ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹ÇÔªÒÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ áÅÐÇÔªÒ»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì

July 28, 2011, Prathom 5 and Prathom 6 students went out for a fieldtrip at Ayothaya Floating Market and Wat Tha Karong temple where they have learned about Thailand’s art, culture and history.


â¤Ã§¡ÒÃÂÔéÁÊ´ãÊ à´ç¡ ¡·Á. ¿Ñ¹´Õ»Õ·Õè 6 Çѹ·Õè 25 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 Áշѹµá¾·ÂìÁÒãËé¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺ ¡ÒôÙáÅÃÑ¡Éҿѹ áÅÐä´éµÃǨ¤Ñ´¡ÃͧÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡¢Í§à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 áÅÐ 2 µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÂÔéÁÊ´ãÊ à´ç¡ ¡·Á. ¿Ñ¹´Õ»Õ·Õè 6 «Ö觹ѡàÃÕ¹ÊÒÁÒö¹ÓàÍ¡ÊÒ÷Õèä´éÃѺ¨Ò¡·Ñ¹µá¾·Âìä»ÃѺÊÔ·¸ÔìºÃÔ¡ÒÃà¤Å×ͺ ËÅØÁÃèͧ¿Ñ¹ à¤Å×ͺ¿ÅÙÍÍäÃ´ì ¢Ù´ËÔ¹»Ù¹áÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´¿Ñ¹µÒÁ ¤ÅÔ¹Ô¡·Ñ¹µ¡ÃÃÁ·ÕèÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ

July 25, 2011, dentists came to teach Prathom 1 and 2 students about dental care and they also checked students’ teeth under the project “Bangkok Bright Smile Year 6.” The students can take the document they received from the dentist to get their free dental check from the participated clinic.


¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ò¡ÇÍÅÅìá¾´à´ÔÅ»êÍ» ÇѹÍѧ¤Ò÷Õè 14 ÁԶعÒ¹ ¾.È. 2554 àÇÅÒ 8.30 ¹. – 9.30 ¹. ¼Ùé¨Ñ´¨Ó˹èÒÂäÍÈ¡ÃÕÁÇÍÅÅìá¾´à´ÔÅ»êÍ»ä´éÁҨѴ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹âçàÃÕ¹ ÀÒÂãµéËÑÇ¢éÍ â¤Ã§¡Òà ÁËÑȨÃÃÂìáËè§äÁéä͵ÔÁ ¡ÑºÇÍÅÅì »Õ 2 ÀÒÂãµéá¹Ç ¤Ô´ “á¼è¹´Ô¹¢Í§¾èÍ” ÁÕ·Ñé§à¡ÁÊì·ÕèÊè§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìáÅÐ ¡ÒÃáÊ´§ÅФÃãËéà´ç¡æ ä´éà¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡ѺµÑÇ¡ÒÃìµÙ¹·Õèὧ仴éÇÂà¹×éÍËÒ ÊÒÃÐÁÒ¡ÁÒ áÅÐä´éªÇ¹ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ÃèÇÁÊ觼ŧҹÊÔ觻ÃдÔÉ°ì¨Ò¡ äÁéäÍÈ¡ÃÕÁÇÍÅÅìà¾×èÍà»ç¹¡ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõԾÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒÍÂÙèËÑÇ ¡ÃеØé¹ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ÃÙé¨Ñ¡¡ÒùÓàÈÉÇÑÊ´ØàËÅ×ÍãªéÁÒ»ÃдÔÉ°ìà»ç¹ªÔ鹧ҹáÅÐ ä´éáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅФÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì

On June 14, 2011 Ice-cream Wall’s Paddle Pop had visited our school. There were many activities under the theme of “Small Stick Big Miracle.”


ESOL EXAM Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 23 ÁԶعÒ¹ ¾.È. 2554 âçàÃÕ¹¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒÃÇÑ´ ÃдѺ¤ÇÒÁÃÙé·Ò§ÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 ¨¹¶Ö§ªÑé¹ ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6 â´Âãªé¢éÍÊͺ·ÕèÁÕÁҵðҹÃдѺâÅ¡¢Í§ Cambridge »ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ ESOL EXAM (English for Speakers of Others Languages)

SWBS organized ESOL exam for young learners of English in collaboration with the Cambridge University. The purpose of this exam is to see the level of our students’ English by an internationally recognized exam. The test gives a chance for students to be tested in their ability to learn English intelligently. The test consists of three parts, listening, reading and writing and speaking. You may have a student that has gone by unnoticed due to the student’s reserved nature. The ESOL test caters very well for this as the student will be tested on to one with the examiner in the speaking part.


Midterm Exam Çѹ¾Ø¸·Õè 20 – ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 22 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2554 âçàÃÕ¹¨Ñ´Êͺ ¡ÅÒ§ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 1 »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹µèÒ§µ×è¹àµé¹¡Ñº¡ÒÃÊͺ¤ÃÑ駹Õé à¹×èͧ¨Ò¡à»ç¹¡ÒÃÊͺ¤ÃÑé§áá¢Í§»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤Ø³¤ÃÙ¢ÍàÍÒ㨪èÇÂãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹Êͺ¼èÒ¹¹Ð¤Ð

After the long weekend it was time for SWBS Mid-Term exams. Students have been studying very hard reviewing all their subject content from the beginning of the first semester. The Mid-Term exams build up the students’ development towards their final first and second semester exams. From the Mid-Term exams the teachers can see who are the stronger and weaker students. Therefore enabling the teachers to have a better understanding of their students’ needs to further better their final exam results.


SWIMMING COMPETITION IN VIETNAM In the second week of June, three Siriwat students went to Vietnam last week as a part of Thai national team. May from M-2B, Book from M4-A and Oat from M-6. They performed perfectly and May won three gold medals and one bronze medal in the competition. Congratulations to our students! Keep up the good work. 35th SEA AGE GROUP SWIMMING CHAMPIONSHIPS DANANG, VIETNAM; JUNE 10-12,2011 Miss. Natsinee Aunketkunlaset 50 m Breaststroke 34.98 s GOLD MEDAL 100 m Breaststroke 1:17.40 s GOLD MEDAL 200 m Breaststroke 2:47.01 s GOLD MEDAL 50 m Freestyle 28.52 s BRONZE MEDAL

á¢è§ á¢è§ á¢è§ á¢è§

¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¡ÕÌÒ àÂÒǪ¹àÍàªÕµÐÇѹÍÍ¡à©Õ§ãµé(«Õàͨ¡ÃØê») ·ÕèÈÙ¹Âì¡ÕÌÒÇèÒ¹éÓ ³ àÁ×ͧ´Ò¹Ñ§ »ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ Çѹ·Õè 10-12 ÁÔ.Â. 2554 ´.Þ.³Ñ°ÊÔ³Õ ÍØè¹à¡µØ¡ØÅà¤ÃÉ°ì Á.2 B ¡º 50 àÁµÃ ·Õè 1 àËÃÕÂ޷ͧ àÇÅÒ 34.98 ÇÔ¹Ò·Õ ¡º 100 àÁµÃ ·Õè 1 àËÃÕÂ޷ͧ àÇÅÒ 1:17.40 ÇÔ¹Ò·Õ ¡º 200 àÁµÃ ·Õè 1 àËÃÕÂ޷ͧ àÇÅÒ 2:47.01 ÇÔ¹Ò·Õ ¿ÃÕÊäµÅì 50 àÁµÃ ·Õè 3 àËÃÕÂ޷ͧᴧ àÇÅÒ 28.52 ÇÔ¹Ò·Õ


S.W.B.S SINGING COMPETITION 2011

By having the reference and courage from the singing competition organized last year, this year we had another awesome contest at Siriwat which impressed all the audiences including the President, Director, teachers and all of the students. Same as last year, many students were interested in the competition and 23 of them attended the first round. Then, according to their performances, the judge shortlisted 10 students to perform in the real competition. The final round was held on July 1st,2011 with the sponsorship of Nonthaburi Football Club and Nonthaburi Sport Complex RC Flying Club. The winner of this year was Diana Emem from M-1. She was awarded with a cup and a medal. The rewards were given by our President, Mr. Serhat Demir. Congratulations!

»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹»Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃСǴ S.W.B.S SINGING COMPETITION 2010 àÁ×èͻշÕèáÅéÇ ÁÒ»Õ¹Õé ¡ÒûÃСǴ S.W.B.S SINGING COMPETITION 2011 ¡çÊÃéÒ§¤ÇÒÁʹءʹҹ ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ µÅÍ´¨¹ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ãËé¡Ñº ¤³Ð¼ÙéºÃÔËÒà ¤ÃÙ µÅÍ´¨¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹·Õèä´é à¢éÒªÁ àËÁ×͹à´ÔÁ â´Â¡ÒûÃСǴä´é¤Ñ´àÅ×Í¡¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèʹ㨠à¢éÒ»ÃСǴÃͺáá¨Ò¡¨Ó¹Ç¹ 23 ¤¹ â´Â¹Ó¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè¼èÒ¹¡ÒäѴàÅ×Í¡¨Ò¡¡ÃÃÁ¡Òà ¨Ó¹Ç¹ 10 ¤¹ÁÒ»ÃСǴã¹Ãͺ µÑ´ÊÔ¹ Çѹ·Õè1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 ·Õè¼èÒ¹ÁÒ â´Âä´éÃѺ¡Òà ʹѺʹع à»ç¹ÍÂèÒ§´Õ¨Ò¡ NONTHABURI FOOTBALL CLUB áÅÐ NONTHABURI SPORT COMPLEX RC FLYING CLUB â´Â»Õ¹Õéä´é¼Ù骹ÐàÅÔÈ ¤×Í à´ç¡ËÞÔ§ ´ÔÂÒ¹Ò àÍçÁ àÍçÁ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 à»ç¹¼Ùé¤Ãͺ¤Ãͧ¶éÇÂáÅÐàËÃÕÂÞÃÒ§ÇÑÅâ´ÂÁÕ·èÒ¹»ÃиҹâçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂÒà»ç¹¼ÙéÁͺÃÒ§ÇÑÅ


King’s Logo Exhibition Department of Fine Arts arranges an exhibition in honor of the King's logo on the occasion of the auspicious ceremony of His Majesty the seventh round of the December 5, 2554. The Exhibition is available from June 30, until December 31, 2554 at the National Museum in order to keep the public aware of the honor of His Majesty. One of our M.3 students, Ms. Kanjarat Fangmongkol, joined to this exhibition with her logo design as shown below. She is the only student that passed the elimination. For more information you can visit http://www.finearts.go.th/node/5333

¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õè·Õè 3A âçàÃÕ¹ÈÔÃÔÇѲ¹ìÇÔ·ÂÒ ä´éÃèÇÁáÊ´§ÀҾ㹹ԷÃÃÈ¡Òà µÃÒÊÑÞÅѡɳì§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõԢÖé¹ ³ ¾Ô¾Ô¸Àѳ±Ê¶Ò¹áË觪ҵÔËÍÈÔÅ»ì ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè óð ÁԶعÒ¹ òõõô ¶Ö§Çѹ·Õè óñ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõô â´ÂÃǺÃÇÁ¼Å§Ò¹·ÕèÊè§à¢éÒ»ÃСǴ ÁÒÃèÇÁ¨Ñ´áÊ´§ ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ ññò Ẻ ¨Ò¡¼ÙéÊ觼ŧҹà¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡Òà öó ¤¹ («Öè§ã¹·Ñé§ËÁ´ öó ¤¹ ÁÕà´ç¡ËÞÔ§ ¡ÑÞ¨¹ìÃѵ¹ì à¾Õ§¤¹à´ÕÂÇ·ÕèÃèÇÁ㹡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé)


Honorable mention in “Life with fish ” drawing competition at Siriraj-Mahidol Hospital. As Siriwat Wittaya we attended a drawing competition about “Life with Fish” on the 27th of June at Siriraj-Mahidol Hospital. One of our M.5A student, Ms.Pimchanok Sueim, got the 4th place in this competition with the picture name “ Together ”

ÃÒ§ÇÑŪÁàªÂ¨Ò¡¡ÒûÃСǴÇÒ´ÀÒ¾ã¹ËÑÇ¢éÍ “»ÅÒ¤ÙèªÕÇÔµ”¤ÃÑ駷Õè 23 ·Õèâç¾ÂÒºÒÅÈÔÃÔÃÒª Çѹ·Õè 27 ÁԶعÒ¹ 2554 ¹Ò§ÊÒÇ ¾ÔÁª¹¡ àÊ×ÍÍÔèÁ ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 5A ª×èͼŧҹ “ÃèÇÁ¡Ñ¹” ÀÒ¾¹Õéà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÊзé͹¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§Á¹ØÉÂì·ÕèµèÒ§¡Ñ¹¨Ôµã¨·Õè ᵡµèÒ§¡Ñ¹ àªè¹ ºÒ§¤¹¡çàÅÕ駻ÅÒ ãËéÍÒËÒûÅÒ áµèºÒ§¤¹¡ç·ÓÅÒ»ÅÒ àªè¹ ¡Òõ¡»ÅÒ ËÃ×Í¡ÒäéÒ ÊÔè§àËÅèÒ¹ÕéÊÒÁÒöÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ä´é à¾×èÍ´ÓçªÕÇÔµµèÍä»


Seminar about KMITL On 13 July 2011, Engineering Faculty of the King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, visited Siriwat to give a seminar to our students about the curriculum and teaching in the institute. The seminar included the recruitment of undergraduate students enrolled in master and doctoral education; students learned that they have the option to prepare for enrollment in the required fields. Professor Sun, Professor Weepu, Senior university students and international program students gave information about how to decide which program is the best for different individuals. We hope it gave our students more enthusiasm about their future career.

Çѹ·Õè 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒà¨éҤس·ËÒÃÅÒ´¡Ãкѧ ä´éÁÒá¹Ðá¹Ç¡ÒÃàÃÕ¹µèÍã¹ÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃÃѺÊÁѤà ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒàÃÕ¹µèÍã¹ÃдѺ»ÃÔÞÞÒµÃÕ â· àÍ¡ ·ÓãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡áÅСÒÃàµÃÕÂÁ ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ㹡Òà ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹µèÍã¹ÊÒ¢Ò·Õèµéͧ¡Òà ¹Ó·ÕÁâ´ÂÍÒ¨ÒÃÂìÇÔÀÙ, ÍÒ¨ÒÃÂì«Ñ¹ áÅйѡÈÖ¡ÉÒªÑé¹»Õ·Õè 4 ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅéÒà¨éҤس·ËÒÃÅÒ´¡Ãкѧ ÇÔ·ÂÒ¡Ãä´éá¹Ð¹ÓËÅÑ¡ÊٵùҹҪҵԷÕèà»ç¹·Ò§àÅ×͡˹Öè§ ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡ÇèÒËÅÑ¡ÊÙµÃä˹·Õè´Õ ·ÕèàËÁÒÐÊÁÊÓËÃѺµÑÇàͧ


FIELD TRIP TO ANCIENT CITY

On the 16th of June, our M- 1 students went to Muangboran to Visit the Ancient city with Aj. Nettaya (Thai language teacher) and Aj. Pornchai (P.E. teacher). The Ancient City is the door opening to the heritage of Thai wisdom. With a wide range of architectural symbols combined with fine arts and craftsmanship, structural layout and natural environment that integrate harmoniously, The Ancient City creates kind of atmosphere that induces visitors to perceive and appreciate the continuity of history, cultures, religions, arts and customs of Thai people from dawn.

Çѹ·Õè 16 ÁÔ.Â. 2554 ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹ Á.1 ä»·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ³ àÁ×ͧâºÃÒ³ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà ¹Ñ¡àÃÕ¹ä´éà¢éÒªÁʶҹ·ÕèµèÒ§æ·ÕèÊÓ¤Ñޢͧä·Â·Õè¶Ù¡¨ÓÅͧäÇéã¹ ¾×é¹·Õè¢Í§àÁ×ͧâºÃÒ³â´Â¡ÒùÑè§Ã¶ÃÒ§ä»Ãͺæ ÁÕÇÔ·ÂҡäÍÂãËé¤ÓºÃÃÂÒ ÊØ´·éÒ¨ºÅ§´éÇ¡ÒþҹѡàÃÕ¹àÂÕèÂÁªÁµÅÒ´¹éÓâºÃÒ³¾ÃéÍÁ¡Ñº«×éͧ͢½Ò¡ áÅÐà´Ô¹·Ò§¡ÅѺâçàÃÕ¹â´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾


ATIKTA ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ ATIKER àÍàªÕµÐÇѹÍÍ¡à©Õ§ãµé ºÃÔÉÑ· ÍÐµÔ·Ò (ä·ÂᏴì) ¨Ó¡Ñ´ “ATIKTA” ¼Ùéá·¹¨Ó˹èÒÂÍØ»¡Ã³ì¡êÒª áºÃ¹´ìÂÑ¡ÉìãËÞèÊÑÞªÒµÔµØáչÒÁ “ATIKER” ÊÓËÃѺºÃÔÉÑ· á͵µÔà¡ÍÃì ¨Ó¡Ñ´ âç§Ò¹·ÕèµÑé§ÍÂÙè»ÃÐà·ÈµØÃ¡Õ ¼ÅÔµÍØ»¡Ã³ì¡êÒ«à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒÂÒǹҹáÅéÇ áÅÐà»ç¹âç§Ò¹ ¢¹Ò´ãËÞè·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·ÈµØÃ¡Õ ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒüÅÔµà¾×èÍÃͧÃѺÅÙ¡¤éÒ¶Ö§ 42 »ÃÐà·È ·ÑèÇâÅ¡ ·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔ觡ÇèÒ¹Ñ鹤×ÍÍØ»¡Ã³ì¡êÒ«·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡âç§Ò¹·Ø¡ªÔé¹¼èÒ¹ÁҵðҹÂØâû áÅÐä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺ·ÑèÇâÅ¡¤ÃͧÁÒÃìà¡çµáªÃìÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 80% ¢Í§»ÃÐà·ÈµØÃ¡Õ ÍÕ¡·Ñé§Âѧà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµÍØ»¡Ã³ìáÅÐÍÐäËÅè¡êҫö¹µì»é͹ãËé¡ÑººÃÔÉÑ·¼Ùé¼ÅÔµÍØ»¡Ã³ì¡êÒ«ªÑé¹ ¹Óã¹ÂØâû ´éÇÂà˵طÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁáÅлÃÐʺ¡Òóì·Ò§´éÒ¹ÍØ»¡Ã³ì¡êÒ«à»ç¹àÇÅÒÂÒÇ ¹Ò¹¨Ö§àÅç§àËç¹µÅÒ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â·ÕèÊÒÁÒöà»Ô´µÅÒ´ä´é ¨Ö§¡èÍÊÃéÒ§ÈÙ¹Âì¨Ó˹èÒ ÍØ»¡Ã³ì¡êÒ«¢Öé¹·Õè»ÃÐà·Èä·Ââ´ÂµÃ§ â´Â¡ÒúÃÔËÒçҹ¢Í§ Mr.Ozkan Sarikaya ¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡Òà «Öè§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ò§´éÒ¹¡ÒõÅÒ´¡êҫö¹µìã¹»ÃÐà·Èä·Â à»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ºÃÔÉÑ·µÑé§ÍÂÙè·ÕèàÅ¢·Õè 321 ¶¹¹¾Ñ²¹Ò¡Òà á¢Ç§»ÃÐàÇÈ à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡·Á. â·Ã. 02-722-4440 àÇçºä«µì www.atikta.com

พิเศษสำหรับผู้ปกครองที่มาใช้บริการ เมื่อนำหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาแสดงจะได้รับส่วนลดทันที 1,000 บาท

To advertise here please contact SWBS. Tel. 02-531-5827, 02-531-0912 ËÒ¡·èҹʹã¨Å§â¦É³Ò ¡ÃسҵԴµèͽèÒ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì â·Ã. 02-531-5827, 02-531-0912


Newsletter June  

Newsletter June

Newsletter June  

Newsletter June

Advertisement