Page 1

I Amnesty Amnesty’s E-Newsletter for Amnesty International Thailand Members จดหมายข่าวออนไลน์รายเดือนสาหรับสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

มกราคม 2555 สวัสดีค่ะ สมาชิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ประเทศไทย ในปีนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ประเทศไทย ได้จัดทาจดหมายข่าวออนไลน์รายเดือน ซึ่งเรา เรียกว่า “ไอแอมเนสตี้ (I Amnesty)” เพื่อเป็น การบอกล่าวความเคลื่อนไหวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ประเทศไทย และอัพเดทประเด็น สิทธิมนุษยชน ไอแอมเนสตี้ จะส่งถึงนักกิจกรรมและสมาชิกผ่าน ทางอีเมล์เป็นประจาภายในสัปดาห์สุดท้ายของทุก เดือน และสามารถอ่านฉบับทีผ ่ ่านมาได้จากเว็บไซต์ www.amnesty.or.th หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/AmnestyThailand โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ หากสมาชิกใน ครอบครัว เพื่อน หรือผู้รว่ มงานของคุณ มีความ สนใจการทางานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล หรือต้องการสมัครสมาชิกเพือ ่ ร่วมเป็นอีกคนที่ เคลื่อนไหวปกป้อง คุม ้ ครองและส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน เรายินดีให้ข้อมูลและจัดส่งเอกสาร มีคาแนะนา ติชม มีคาถาม ต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่อยู่/อีเมล์ ต้องการความสนับสนุนด้าน ข้อมูล/อุปกรณ์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการทางานของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ติดต่อเราได้ที่ โทรศัพท์ 02 513 8745 02 513 8754 หรืออีเมล์ membership@amnesty.or.th

JANUARY 2012

Dear Members, We hope you enjoy this edition of I Amnesty E-News, available for the first time. I Amnesty E-News is sent to you every month to update and inform you of Amnesty International Thailand and human rights happenings. If you have friends who may be interested in learning more about Amnesty or how to become a member, we would be happy to send membership information. Please contact us any time to make a comment, ask a question, update your address or email, or request materials on the options for involvement available to Amnesty members and supporters. Thank you for your continued support of Amnesty International's critical human rights work.

Sineenart Muangnoo Growth Mobilization Coordinator Amnesty International Thailand membership@amnesty.or.th

สิ่งที่มีค่าที่สุดในความสนับสนุนของคุณ คือการ รับรองว่ามีอีกคนในโลกนี้ที่สนใจและเป็นกังวลเรื่อง สิทธิมนุษยชน

ขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งในทุกความ สนับสนุนของคุณต่อการทางานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สินีนาฏ เมืองหนู ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ประเทศไทย membership@amnesty.or.th

Amnesty

1


กิจกรรมเดือนมกราคม 27-29 มกราคม

แอมเนสตีฯ ้ ประเทศไทย จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ “ผู้นากระบวน สิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน” ให้ สมาชิกและนัก กิจกรรม เพื่อ ฝึกทักษะการ นากระบวนการ และเพิ่มพูน ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ทัง้ เป็นเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ จาก กิจกรรมนี้ได้เกิด “กลุม ่ พาแลงแสดงสิทธิ” วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในบรรยากาศเป็นกันเอง ทั้งในและนอก สังคมออไนลน์ สนใจร่วมแลกเปลี่ยนกับหนุม ่ สาวพา แลงแสดงสิทธิ ได้ที่ http://www.facebook.com/groups/382150921 800963/

Activities in January 1st Basic Human Rights 2012 AI Thailand organized Training Of Trainer (TOT): 1st Basic Human Rights 2012 from 27th – 29th January for members and activists to give them skills and knowledge regarding human rights education to enable them to initiate and lead basic human rights education activities. During this workshop, “Palang Sadaeng Sit” (Let’s Have Dinner, Let’s Talk Human Rights) was started. It aims to discuss the situation of human rights dialogue in a friendly atmosphere by hanging out and using social media. You’re welcome to join the group at http://www.facebook.com/groups/382150921 800963/

January 30th 30 มกราคม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนน ั ทาจัดสัมมนา เรื่อง “โทษประหารชีวต ิ กับสิทธิมนุษยชน” มี วิทยากรร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ คุณนัทธี จิตสว่าง นักวิชาการกระทรวงยุตธ ิ รรม คุณวิษณุ ประจงกิจ ผู้บัญชาการเรือนจากลางบาง ขวาง พอ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ ผู้แทนจาก สานักงานตารวจแห่งชาติ และคุณศราวุฒิ ประทุม ราช นักกฏหมายสิทธิมนุษยชน แอมเนสตีฯ ้ ประเทศ ไทย ออกบูธให้ความรู้ความเข้าใจประเด็นโทษ ประหารชีวิตและรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศ ระงับใช้โทษประหารชีวิต

Amnesty

Suan Sunandha Rajabhat University students organized a panel seminar entitled “The Death penalty and Human Rights.” Amnesty International Thailand set up a booth to promote our work, disseminating death penalty information to promote awareness including how to take part in AI Thailand’s Abolish the death Penalty Campaign. Photos here; http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4 06525296041235.110772.161651553861945& type=3&l=9fa7bae297

2


30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ผู้อานวยการ ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์และผู้ ประสานงานฝ่ายนักกิจกรรม ร่วมด้วยผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล ใน ประเทศจากภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน (Regional Human Rights Workshop) ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ

ข่าวดี นักเคลื่อนไหวเยาวชนอาร์เซอร์ไบจัน ยับบาร์ ซาวาลาน ได้รบ ั การปล่อยตัว .. “แอมเนสตี้

อินเตอร์เนชัน ่ แนล เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิ มนุษยชนและเสรีภาพ ไม่เฉพาะที่อาร์เซอร์ไบจัน แต่ในทุกแห่งหนของโลก ผมรู้สึกขอบคุณการ ทางานอย่างหนักของแอมเนสตี้และองค์กรอื่นๆ ที่ ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในอาร์เซอร์ไบจัน” อ่านข่าวดีนี้ http://www.facebook.com/note.php?note_id= 341235332576139

Amnesty

January 30th – February 2nd AI Thailand hosted the Regional Human Rights Workshop in Bangkok. Directors and campaign staff from Amnesty International offices throughout Asia attended.

GOOD NEWS Jailed Azerbaijan youth activist freed! “Amnesty International is a symbol of human rights and freedom, not just in Azerbaijan, but everywhere in the world. I am grateful for all the hard work done by your organization and other organizations which fight for freedom in Azerbaijan”. Read more; http://www.amnesty.or.th/en/component/k2/i tem/204-นักเคลื่อนไหวเยาวชนอาร์เซอร์ไบจันที่ ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัว

3


ใบแถลงข่าว อาเซียน: ต้องเปิดเผยร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนต่อ สาธารณะ / ASEAN: Make draft human rights declaration public มองโกเลียกับ “ก้าวย่างสาคัญ” ที่มุ่งสู่การยกเลิก โทษประหาร/Mongolia takes ‘vital step forward’ in abolishing the death penalty มาเลเซีย: คดีของอันวาร์ชี้เหตุทค ี่ วรยกเลิก กฎหมายความผิดวิตถารทางเพศ (sodomy law)/ Malaysia: Anwar case shows why sodomy law must พม่า: การปล่อยนักโทษการเมือง เป็น “ก้าวย่าง สาคัญ” แต่ประตูต้องเปิด “กว้างกว่านั้น” สหรัฐอเมริกา: รัฐลุยเซียนาควรพิจารณาลดหย่อน ผ่อนโทษต่อเยาวชนทีโ่ ดนลงโทษจาคุกตลอดชีวิต โดยไม่มโี อกาสได้รับการพักการลงโทษ AI News: USA: Clemency urged in Louisiana child life without parole case

PRESS RELEASED ASEAN: Make draft human rights declaration public http://www.facebook.com/note.php?note_id= 321653581200981 Mongolia takes ‘vital step forward’ in abolishing the death penalty http://www.facebook.com/note.php?note_id= 323459474353725 Malaysia: Anwar case shows why sodomy law must http://www.facebook.com/note.php?saved&& note_id=325005847532421 Myanmar: Political prisoner release 'major step’ but gates must open 'even wider' http://www.facebook.com/note.php?saved&& note_id=327409303958742 USA: Clemency urged in Louisiana child life without parole case http://www.facebook.com/note.php?note_id= 335420179824321

ARTIST FOR AMNESTY ARTIST FOR AMNESTY Artist For Amnesty หรือ ศิลปินเพือ ่ แอมเนสตี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Art for Amnesty โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน ่ แนล จัดขึ้นเพื่อ เป็นการรวบรวมศิลปินจากหลากหลาย สาขาจากทั่วโลก ให้ศิลปินเป็นอีกหนึ่ง คนชักชวน กระตุ้นและลงมือทาเพื่อ ก่อให้เกิดพลังในการทางานรณรงค์เพื่อ ปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน และในปีนี้แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นอีกหนึ่ง ประเทศทีม ่ ีโครงการนี้ โดยเราจะคัดสรร เฟ้นหา 50 ศิลปินจากทุกแขนงจากทุกภูมิภาคใน ประเทศไทยเพื่อเชิญชวนให้เขาเหล่านัน ้ ร่วมเป็น ศิลปิน(อีกคน)ที่สนับสนุนและเคลื่อนไหวประเด็น สิทธิมนุษยชนทัว่ โลก ติดตามความคืบหน้า Artist For Amnesty ได้ในจดมายข่าวออนไลน์ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูล เพิ่มเติม Art For Amnesty ระดับนานาชาติได้ที่ http://www.facebook.com/ArtforAmnesty

Artist for Amnesty is part of Art for Amnesty that works with musicians, actors and artists around the world to raise profile and funds for Amnesty International, enabling us to give a more powerful voice to human rights. Artist for Amnesty brings together national artists of all disciplines their patrons, management and friends in a collaborative effort to support Amnesty International Thailand’s work for human rights. Will update you about Artist for Amnesty in Thailand next I Amnesty e-newsletter Read more Art for Amnesty http://www.facebook.com/ArtforAmnesty

Amnesty

4


ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ พบปะพูดคุยและปรึกษาหารือการทา รณรงค์กับกลุม ่ นักเรียน “นิส แอมเนสตี้คลับ” โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย 7 กุมภาพันธ์ 13.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษาฝึกงานแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย จัด กิจกรรมฟิล์มปาร์ตี้ ดูหนัง “Life of David Gale” ต่อ ด้วยวงคุยประเด็นโทษประหารชีวิต 9 กุมภาพันธ์ 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก ออกบูธในงาน นิทรรศการและเสวนา “รอยแผลบนดวงจันทร์: เมื่อ สิทธิในกระบวนการยุตธ ิ รรมของเด็กถูกละเมิดใน จังหวัดชายแดนใต้” 17 กุมภาพันธ์ 19.00 น. ตลาดนัดรถไฟ หนุม ่ สาว กลุ่มพาแลงแสดงสิทธิ รวมตัวปรึกษาหารือประเด็น ที่จะจัดวงสนทนาครั้งต่อไป 29 กุมภาพันธ์ 18.00 น. ณ โรงละครสมมติ ชัน ้ 2 ร้านสังคมนิยม ถนนพระอาทิตย์ กิจกรรมค่าคืนแห่ง สิทธิมนุษยชน ดูละครเวที “จองเวร” หนึ่งในกว่า 50 ละครเวทีจากเทศกาลละครกรุงเทพ 2555 ต่อด้วย แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณวีระศักดิ์ จันส่องแสง หนึ่ง ในทีมครูผู้สอนการเขียนให้กบ ั นักโทษแดนประหาร จนเกิดหนังสือ “อิสรภาพบนเส้นบรรทัด ๑๓ นักโทษ ประหาร” ข้อมูลเพิม ่ เติมกิจกรรม โทร 02 513 8745 อีเมล์ membership@amnesty.or.th

ติดตามข่าวสาร ยูทูบ / ฟลิกเกอร์ / ทวิสเตอร์ / เฟสบุ๊ค แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 90/24 ซอยลาดพร้าว 1, แขวงจอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ10900 โทร +66 02 513-8745 info@amnesty.or.th www.amnesty.or.th

Amnesty

Event Calendar in February February 6 Visit the NIST Amnesty Club at the New International School of Thailand February 7 Screening of the film (FILM PARTY) “Life of David Gale” and discussion starting at 1:00 p.m. “Death Is Not Justice” at Srinakharinwirot University, Bangkok February 9 Set up a booth for recruitment and promoting AI work at the Faculty of Law, Ramkhamhaeng University February 17 Dinner and human rights discussion “Palang Sadang Sit” starting at 7:00 p.m. at the Rotfai Night Market (behind the weekend market) February 29 Light up Night event present “Retributions OS: Karma Operating System” at SomMood Playhouse, Pra Ar-tit Road, Banglampoo, Bangkok (2ndfloor, Popular Society Restaurant, opposite to Phra Sumen Fort) starting at 7:00 p.m. after the Retributions OS: Karma Operating System is over, the drama still go on, follow up on the issues with a stimulating dialogue. For enquiries please contact Tel 02 513 8754 Email membership@amnesty.or.th

Contact us watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook Amnesty International Thailand 90/24 Soi Ladpao 1, Jompol Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel +66 02 513-8745 info@amnesty.or.th www.amnesty.or.th

5

I Amnesty มกราคม 2555  

จดหมายข่าวรายเดือนไอแอมเนสตี้ ฉบับเดือนมกราคม 2555 / I Amnesty, E-Newsletter for January 2012