Page 1

‡ªî¥‚≈°§«“¡§‘¥ „™â™’«‘µ∑—π‚≈°

101203

dailyworldtoday.com

ªï∑’Ë 12 (29) ©∫—∫∑’Ë 2942 (7560) «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ∏—𫓧¡ æ.». 2553

√“§“

12

∫“∑

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ √–∫∫ºŸ°¢“¥‰∑¬Ê

ù«Õπ πÕπ §ÿ°û °—∫°√–µà“¬µ◊ËπµŸ¡

ù¡“√å§ûÀà«ß¥∫. ©ÿ¥‡»√…∞°‘®

§‘¥‡Àπ◊Õ¢à“« 02A

‡ªìπª√–™“√—∞ 03A

∏ÿ√°‘®-≈ß∑ÿπ 09B

´—ù ¡∫—¥µ∑À“√-µ”√«®µ◊ π Ë µŸ ¡ û‘ ¬—π®—¥∑Õ≈姂™«åù«ÕππÕπ§ÿ°û«—π∑’5Ë -6∏.§. 2942 3-12-2010

ç ¡∫—µé‘ ¬◊π¬—π®—¥∑Õ≈姂™«å ç«Õπ πÕπ §ÿ°é µ“¡°”À𥇥‘¡«—π∑’Ë 56 ∏.§. ‡º¬√Ÿª·∫∫‡ªìπ·´«°“√ ‡¡◊Õß ·´««“∑’ ∫«°· ¥ß≈–§√ ‰¡à ¥à“∑Õ„§√ ¬Õ¡√—∫®—¥µ√ß«—𠔧—≠ ·µà‰¡à¡°’ ÆÀ¡“¬Àâ“¡®—¥°‘®°√√¡Õ◊πË √–∫ÿ∑À“√ µ”√«® ‰¡à§«√‡¢â“¡“ ¬ÿàß°—∫°“√®—¥°‘®°√√¡°“√‡¡◊ÕߢÕß ¿“§ª√–™“™π ·π–ª√—∫∑—»π§µ‘ „À¡àÕ¬à“¡Õߧπ‡ ◊ÈÕ·¥ß‡≈«√⓬∑” Õ–‰√º‘¥‰ªÀ¡¥ ·¬â¡‚√߇√’¬π·°π πÕπ‡ªî¥·πàµâπ ¡.§. π’È º∫.µ√. µ‘ß ‰¡à ¡’ ¢â Õ Àâ “ ¡·µà ‰ ¡à ‡ À¡“– ¡  à ß  —πµ‘∫“≈‡®√®“„Àâ‡≈◊ËÕπß“π  —Ëß ∫— π ∑÷ ° ¿“懠’ ¬ ßÀ“™à Õ ß‡Õ“º‘ ¥ ç¡“√å§é ≈ÿπâ ‰¥â§¬ÿ ·°ππ”æ—π∏¡‘µ√œ ‡§≈’¬√åªí≠À“§“„®°àÕπ«—π∑’Ë 11 04A ∏.§. ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ¡’™ÿ¡πÿ¡

ª™ª.¬—ßÀ«—ß ¥÷ßù‡æ◊ÕË ‰∑¬û √à«¡·°â√∏π. ∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡“∏‘°“√«‘ “¡—≠·°â ‰¢ √—∞∏√√¡πŸ≠‡≈◊Õ°§πæ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å π—ßË ‡°â“Õ’ªÈ √–∏“π§ÿ¡°“√ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‡≈◊Õ° À¬‘∫¡“µ√“ 190 ¢÷Èπ¡“æ‘®“√≥“°àÕπ ‡√◊ËÕ߇¢µ‡≈◊Õ°µ—Èß ç‡∑Õ¥æß…åé ¬◊π¬—π‰¡à ‰¥â∑”‡æ√“–°≈ÿà¡æ—π∏¡‘µ√œ‡§≈◊ËÕπ‰À« §—¥§â“π ¬—ßÀ«—ߥ÷ßæ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬‡¢â“¡“¡’  à«π√à«¡„π¢—ÈπµÕπ·ª√≠—µµ‘ 04A

∑√ßæ√–‡®√‘≠ ¥â«¬‡°≈ⓥ⫬°√–À¡àÕ¡ ¢Õ‡¥™– ¢â“æ√–æÿ∑∏‡®â“ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚≈°«—ππ’È

”π—°(¢à“«) æ√–æ¬Õ¡ æ√–æ¬Õ¡ °—≈¬“‚≥ prapayom@watta.co.th

°ÆÀ¡“¬¡’À¡¥Õ“¬ÿ§«“¡ °Æ·Ààß°√√¡‰¡à¡’«—πÀ¡¥ „π∑“ß‚≈°À“°„§√∑”°√√¡Õ–‰√‰«â°ÆÀ¡“¬ Õ“®‰¡à “¡“√∂‡≈àπß“π‰¥â ®–¥â«¬¡’µ—« ™à«¬À√◊Õ§¥’À¡¥Õ“¬ÿ§«“¡°Áµ“¡ ·µà „π ∑“ß°Æ·Ààß°√√¡‰¡à¡’ „§√ “¡“√∂√Õ¥æâπ ®“°°“√™¥„™â°√√¡∑’Ë∑”‰«â ‰¥â ‡æ√“–°Æ ·Ààß°√√¡‰¡à¡’«—πÀ¡¥Õ“¬ÿ§«“¡ 02A

∂÷ß«—ππ’È∑—Èßù°°µ. ·≈–»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠û µâÕ߇ª≈’ˬπ·ª≈ß ¬‘ßË ‡°“¬‘ßË §—π 03A

¡◊Õµ∫µ’π∂’∫ ‚´∫ÿ®—ß ‡§Á¡´– abc@watta.co.th

´âÕ¡ : ∑À“√√—°…“æ√–Õߧå 3 ‡À≈à“∑—æ ª√–°Õ∫°”≈—߇ªìπ°Õߺ ¡ 13 °Õßæ—π √«¡∑À“√¡â“ 1 °Õßæ—π ´âÕ¡„À≠àæ‘∏’∂«“¬ —µ¬å ªØ‘≠“≥µπ ∫√‘‡«≥Àπâ“»“≈“ À∑—¬ ¡“§¡ æ√–∫√¡¡À“√“™«—ß °àÕπ®–¡’æ‘∏’®√‘ß 5 ∏.§. ªïπ’È∂◊Õ‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ„Àâ∑À“√√—°…“æ√–Õߧ凢ⓇΩÑ“„πæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß

เฮงซวยชิบเปงเลย! แคอางวาหมดอายุ ก็ไมตองวินิจฉัยตอ วาทำผิดหรือไมผิด?

° ¡.®’Ȫ≈àÕ¬µ—«π—°‚∑…‡ ◊ÈÕ·¥ß ‡√’¬°ù¡“√å§û·®ß¢—πÈ µÕπ —ßË ß“π §≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘‡ªî¥‡º¬º≈ Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘߇∫◊ÈÕßµâπæ∫°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘¡πÿ…™π 2 ™à«ß √–À«à“ß°“√ ™ÿ¡πÿ¡¡’°“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘®“°∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ‚¥¬æ∫∑À“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ºŸâ™ÿ¡πÿ¡®√‘ß  à«πÀ≈—ß°“√®—∫°ÿ¡æ∫§π‡ ◊ÈÕ·¥ß„π‡√◊Õπ®”∂Ÿ° ≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘„πÀ≈“¬°√≥’ ‡µ√’¬¡‡√’¬°‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞µ—Èß·µà√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘ √–¥—∫ Ÿß ®π∂÷ß𓬰√—∞¡πµ√’ ¡“™’È·®ß¢—ÈπµÕπ∑”ß“π ·≈–°“√ —Ëß°“√ ¡—Ëπ„® √ÿªº≈ Õ∫‰¥â¿“¬„π‡¥◊Õπ ¡.§. π’È·πàπÕπ πÕ°®“°π’Ȭ—߇√’¬°√âÕß„Àâ√—∞∫“≈ª≈àÕ¬µ—«™—Ë«§√“«·°ππ” ·≈–·π«√à«¡∑—ßÈ 175 §π∑’ÕË ¬Ÿà„π‡√◊Õπ®” ¥â“πÕ—¬°“√≈ߧ«“¡‡ÀÁπ‰¡à¬π◊Ë ∂ÕπøÑÕß ç®µÿæ√é √–∫ÿ惵‘°√√¡¬—߉¡à‡¢â“¢à“¬∑’°Ë ÆÀ¡“¬ °”Àπ¥ ç ÿ‡∑æé ¬È”„§√®–‰¥âª√–°—πµ—«À√◊Õ‰¡àÕ¬Ÿà∑’Ë¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß»“≈ 04A

ª™ª.æ∫«‘∏™’ 𖧥’258≈â“π ¬÷¥§”µ—¥ ‘π29≈â“π-§” —ßË DSI Ÿâ

เฮงซวยจริงๆ!

น้ำอะไร? อรอยดีวะ! อะไร?

ชิบหาย!

ขางกลองเขียนวา.. หมดอายุเมื่อวานนี้!

ª™ª. ¬‘È¡¡Õ߇ÀÁπ™àÕß∑“ß√Õ¥æâπ¬ÿ∫æ√√§®“°§¥’‡ß‘π∫√‘®“§ 258 ≈â“π∫“∑ ‡º¬®– „™âª√–‚¬™π宓°§”µ—¥ ‘π¬°øÑÕߧ¥’ 29 ≈â“π∫“∑ ·≈–§” —Ëߥ’‡Õ ‰Õ∑’Ë ‰¡àøÑÕß∫√‘…—∑ ∑’æ’ ‰Õœ‰´øÉÕπ‡ß‘π¡“‡ªìπ¢âÕµàÕ Ÿâ ‡™◊ËÕ¡’πÈ”Àπ—°æÕ∑”„ÀâÀ≈ÿ¥®“°¢âÕ°≈à“«À“‰¥â ·¬â¡ ‡µ√’¬¡∑”‡√◊ËÕß„À⻓≈¡’§” —Ëß°àÕπæ‘®“√≥“§¥’ Õÿ∫‡ß’¬∫‰¡à¬Õ¡∫Õ°„À⻓≈«‘π‘®©—¬ ª√–‡¥Áπ„¥∫â“ß ¥â“π °°µ. °¥¥—π çÕ¿‘™“µé ™’È·®ß‡√◊ËÕß àßøÑÕ߉¡à∑—π°√Õ∫‡«≈“ 15 «—π ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°µ°‡ªì𮔇≈¬ —ߧ¡ ·µàª√–∏“π °°µ. ¬—߉¡à查Ֆ‰√µÕππ’È ¢Õ√Õ 04A ¥Ÿ§”«‘π‘®©—¬Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√∑’Ë®–ÕÕ°¡“°àÕπ ¬—ß‰¡àÀ¡¥¿“√°‘® : 𓬙«π À≈’°¿—¬ À—«Àπâ“∑’¡∑𓬵àÕ Ÿâ§¥’¬ÿ∫æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å ‡√’¬° ª√–™ÿ¡∑’¡∑𓬇æ◊ËÕ‡µ√’¬¡·π«∑“ßµàÕ Ÿâ§¥’¬ÿ∫æ√√§®“°°√≥’√—∫‡ß‘π∫√‘®“§ 258 ≈â“π∫“∑ º‘¥°ÆÀ¡“¬ ´÷Ëß»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠π—¥æ√âÕ¡§Ÿà§«“¡§√—Èß·√°«—π∑’Ë 9 ∏.§. π’È

ø√’ 1900-222-444 «—‹ØØ–‚¶…≥“¬àÕ¬

1900-1900-00 À√◊Õ àß SMS ¡“∑’Ë 4264444, À√◊Õ àß MMS ¡“∑’Ë 4264000,

4849595 4849696


02A

ªปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทรรศนะ ∫∑ ∫√√≥“∏‘°“√

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚≈°«—ππ’È√“¬«—π

”π—° (¢à“«) æ√–æ¬Õ¡

æ√–æ¬Õ¡ °—≈¬“‚≥ prapayom@watta.co.th

worldtoday@watta.co.th

พิษดอกเบี้ย คณะกรรมการนโยบายการ เงิน (กนง.) มีมติใหขึ้นอัตราดอก เบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 จาก รอยละ 1.75 เปนรอยละ 2.00 ตอ ป โดยใหเหตุผลวาเศรษฐกิจโลก ยั ง คงมี แนวโน ม ฟ นตั ว ต อ เนื่ อ ง และนโยบายการเงินของสหรัฐมี ความชัดเจนมากขึ้น แมวาตลาด การเงินระหวางประเทศยังคงผัน ผวนจากปญหาหนี้สาธารณะใน ยุโรป แตก็มีมาตรการรองรับที่ เปนรูปธรรม โดยเศรษฐกิจเอเชีย ยังมีแนวโนมขยายตัวแข็งแกรง จากการบริโภคและการลงทุน ขณะที่ปจจัยพื้นฐานเศรษฐกิ จ ไทยอยู ในเกณฑ ดี แ ละมี แนว โนมขยายตัวไดตอเนื่องในปหนา โดยมีอุปสงคในประเทศเปนแรง ขับเคลื่อนสำคัญ การลงทุนยังอยู ในวั ฏ จั ก รขาขึ้ น ส ว นภาคการ ทองเที่ยวขยายตัวดีตอเนื่อง ถึง แมในระยะสั้นเศรษฐกิจอาจจะ ชะลอลงบางจากที่เรงตัวขึ้นมาก ในชวงกอนหนา แม อั ต ราเงิ น เฟ อ ป จ จุ บั น ทรงตัว แตในระยะตอไปแรงกด ดันดานตนทุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามแรงกดดั นด า นอุ ป สงค จ าก การขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะ ทำใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีแนว โนมสูงขึ้นในอนาคต แตหลายฝายกลับเห็นตรง ขามหรือไมเห็นดวยกับ กนง. แม แตนายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง ยอมรับ วากังวลและกลัวจะสงผลกระทบ ตอเศรษฐกิจโดยรวม เพราะชวงที่ ผานมาเศรษฐกิจชะลอตัว เกิดจาก ทั้งปญหาเศรษฐกิจภายนอกและ ปญหาภายในของไทยเองจากอุทกภัยและวาตภัย ขณะที่ความขัด แยงทางการเมืองก็ยงั ไมไดหมดไป เชนเดียวกับนักธุรกิจและ นักการเงินสวนใหญก็ไมเห็นดวย โดยยืนยันวาเปนการสงสัญญาณ ผิดและทำใหยิ่งสับสน ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คิด ในกรอบแคบๆเรื่องฐานะของตัว เองมากกวา โดยเฉพาะยังผูกติด กับอัตราเงินเฟอ ทั้งที่อัตราเงิน เฟอที่เพิ่มขึ้นไมไดผิดปรกติ ที่นาวิตกคือคาเงินบาทจะ ยิ่งแข็งคาขึ้นไปอีก และทำใหมีเงิน จากต า งประเทศไหลเข า มาอี ก เพราะอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานใน สหรัฐอยูแครอยละ 0.25 เทานั้น ตางจากดอกเบี้ยนโยบายของไทย ถึงรอยละ 1.75 หรือ 8 เทา ที่ สำคัญภาพรวมเศรษฐกิจโลกและ สหรัฐเองยังผันผวน ขณะทีเ่ ศรษฐกิ จ ไทยแม จ ะมี อั ต ราการเติ บ โต บ า งแต ก็ ไม ม าก หรื อ มี เ สถี ย รภาพจริง เหมือนสถานการณการ เมื อ งที่ ยั ง อึ ม ครึ ม และพร อ มจะ เกิดความรุนแรงไดตลอดเวลา ดั ง นั้ น การขึ้ น อั ต ราดอก เบี้ยนโยบายของ กนง. ที่ยังติด ยึ ด กั บ ตำรามากกว า ความเป น จริง มองแตตัวเลขเศรษฐกิจตาม ทฤษฎี ม ากกว า จะวิ เคราะห ถึ ง เศรษฐกิ จ ที่ แท จ ริ ง โดยเฉพาะ ประชาชนส ว นใหญ แ ละธุ ร กิ จ ขนาดเล็กซึ่งกำลังจะฟนตัว กลับ ตองลงเหวอีกครั้งหรือตายทั้งเปน

ใครทำกรรมชัว่ ไวไมวา เรือ่ งอะไร ในทางโลกยังมีวันหมดอายุความได ขึ้น อยูกับวาคดีนั้นมีอายุเทานั้น คดีนี้มีอายุ เทานี้ แลวแตจะกำหนดกัน แตกรรมชั่ว ในทางศาสนานั้ น ไม มี ห มดอายุ ค วาม ใครทำอยางไรก็ไดรับผลอยางนั้น อยาง ที่เรียกกันวากฎแหงกรรม คนที่ทำกรรม ทำบาป ทำชั่ว ทำ เลวไว ถามวาจะมีทางหนีพนหรือไม คำ ตอบคือไมมี คดีทางโลกหากหนีไปและ ตำรวจตามไมเจอจนหมดอายุความก็พน ผิดได หรือถากระบวนการยุติธรรมไมมี หลักฐานพอที่จะเอาผิด คนที่ทำผิดก็อาจ รอดพ นจากกฎหมายได แต ส ำหรั บ กฎ แหงกรรมแลวไมมีทางรอดพน แตกรรมจะเบาบางลงไดบางดวย การทำความดีอยูตลอด ประพฤติปฏิบัติ ธรรมจนเกิดการอโหสิกรรมใหกัน เพราะ ถาไมมีการทำดีก็จะไมสามารถพนจากกฎ แหงกรรมไดเลย และไมตองมาตีความ เหมือนกับตีความทางกฎหมาย ลองได เปนกรรมแลวไมตองตีความใหวุนวาย ความจริงของกฎแหงกรรมนั้นมี การลงโทษโดยไมตองนัดสืบพยานวาผิด จริ ง หรื อ ไม ไม ต อ งแต ง ทนายขึ้ น มาสู และกฎแหงกรรมนั้นมีความเที่ยงธรรม ชัดเจนโดยไมตองมีตัวชวย ไมตองมีมือ ที่สามเขามาชวย นอกจากคนคนนั้นไป สรางอุปถัมภกกรรมมาปดกั้นอุปปฬกกรรม คื อ ไม ท ำให กุ ศ ลที่ ท ำนั้ น เกิ ด ผล เพราะเปนกฎที่เฉียบขาดในตัวนั่นเอง เชน ทำไมดีปบก็ไดรับโทษทันที คือความไมสบายใจ ความไมสบายใจถือ เป นการจองจำ อย า งกรณี ค ดี เงิ น 29

§‘¥ ‡Àπ◊Õ¢à“«

‡√◊Õ߬» ®—π∑√§’√’

worldtoday@watta.co.th

ข อ เขี ย นชิ้ นนี้ ค งเป นการนำ เสนอแบบไมเครงเครียด ถือเปนกึ่ง เลนกึง่ จริงไดกระมังครับ? อุปลักษณ นั้นเปนการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเปน สิ่งหนึ่ง โดยมักใชคำวา “เปน” หรือ “คือ” เอาเปนคำเปรียบ ในทีน่ เี้ ปนการ เปรียบเรื่องของทุนนิยมใหเปนอีกสิ่ง หนึ่ง เพื่ออธิบายทำความเขาใจคุณลักษณะเฉพาะของมัน จะใชไดหรือ ไมไดอยางไรลองอานดูเอาเอง... ที่ เราเรี ย กว า ทุ นนิ ย มเก า ผู ก ขาด ในสังคมไทยยังมีลักษณะของ ความเปน “ทุนนายหนา” มีการนำ เขาและทำมาคาขายเปนตัวแทนให กับสินคาของตางชาติ คอยฟาดตรง “หัวคิว” ดังนั้น คุณสมบัติของมันจึง อาจกลาวไดวาเปน “พวกแมวกวัก ญี่ปุน” ชาวอาทิตยอุทัย เรียกใหเปน “มาเนะคิเนะโกะ” แปลอีกทีก็คือ แมว ที่ทำหนาที่คอยเชื้อเชิญเงินทองโชค ลาภเข า มา เป น ลั ก ษณะความเชื่ อ คลาย “นางกวัก” ของไทยเรา... แต ชุ ด ของนางกวั ก หากจะ เรี ย กให ค รบสู ต รคงต อ งบอกให เป น “นางกวักเงิน กวักทอง” นีเ่ ปนเครือ่ ง รางของขลังซึ่งคนไทยเราคอนขางมัก คุนเปนพิเศษ พอคาแมคามักตั้งนาง กวั ก อยู ต รงขวามื อ ของประตู บ า น เพื่อใหนางกวักอยูใกลประตูมากที่สุด จะไดชวยเรื่องทำมาคาขึ้น...ทุนนิยม นางกวัก จึงคอนขางอาศัยโชคดวง อยูไมนอย มีความเสี่ยงอยู น า จะเปรี ย บเที ย บให เป น ได เหมือนกับพวกธุรกิจมืดทีอ่ งิ อยูก บั การ เสี่ ย งโชค จำพวกเจ า มื อ หวยใต ดิ น ซึ่ ง เป นทุ น สนั บ สนุ นของพรรคการ เมืองในปจจุบันอยูบางพรรค...เปรียบ เทียบอยางนี้พอใชไดไหม? ทุนนิยมกุมารทอง เปนกุมาร ทองที่ บั นดาลสร า งความร่ ำ รวยให นอกจากนั้ น ยั ง สามารถใช ป กป อ ง คุ ม ครองได อี ก ทางหนึ่ ง มิ ใ ช จ ะมี ประโยชน เฉพาะเรื่ อ งของโชคลาภ เทานั้น พวกทุนนิยมกุมารทองตอง อาศัยอิทธิฤทธิ์อยูไมนอย นาจะเปน บทบาทของ “กลุมทุนอันธพาลทอง

กฎหมายมีหมดอายุความ กฎแหงกรรมไมมีวันหมด ล า นบาทที่ พ รรคประชาธิ ป ต ย ถู ก กล า ว หาวานำไปใชผิดวัตถุประสงค แมวันนี้ พรรคประชาธิปตยจะรอดแตก็ถูกสังคม จองจำ ซึ่ ง ยิ่ ง กว า ถู ก ยุ บ พรรคเสี ย อี ก เพราะมีความเจ็บปวด มีความทรมานใจ

ทางโลก เพราะไมมตี วั ชวย ในทางโลกนัน้ ถามีเงินเปนตัวชวยอาจจะรอด ไมวา คดีนนั้ จะยากอย า งไรหากมี ตั ว ช ว ยก็ ส ามารถ ชนะคดีได เรียกวาเงินงางผิดใหเปนถูกได ใครทำกรรมชัว่ อะไรไวมากๆอยาง

ได ไมมีพวก ไมมีพรรค ไมมีสี ไมมีกลุม ที่จะติดสินบนยมบาลได ใครทำอะไรไว ตองรับไปเต็มๆ เรื่ อ งของกฎแห ง กรรมไม มี วั น หมดอายุ ค วามเหมื อ นกั บ คดี ท างโลก และไมมีใครหนีพนกฎแหงกรรมนั้นได หากใครคิ ด ว า หนี พ นนั้ น เป นความคิ ด โงๆที่ไมรูจักกฎแหงกรรมตามหลักพระ พุทธศาสนา แตเราสามารถยับยั้งกรรม ชัว่ ไมใหเกิดไดหากเราควบคุมผัสสะดวย สติปญญาอยางมั่นคง แลวเราจะดำรง อยู ร อดต อ ไปจากอุ ป ป ฬ กกรรมที่ ต าม บีบคั้นกลั่นแกลง ฉะนั้นจึงตองชวยกันอุปถัมภดูแล สิ่งที่เปนประโยชนตอโลกมนุษย อุปถัมภ ศาสนา ทะนุดูแลศาสนา อุปถัมภเลี้ยงดู ปลอยนก ปลอยปลา ปลอยโค เพื่อเปน การสรางอุปถัมภกผลกรรมที่จะนำพาให เรารอดตอไป เจริญพร

เรื่องของกฎแหงกรรม ไมมีวันหมดอายุความเหมือนกับคดีทางโลก และไมมีใครหนีพนกฎแหงกรรมนั้นได หากใครคิดวาหนีพนเปนความคิดโงๆ แมไมถูกยุบพรรคแตก็ทรมานใจ คดีความอะไรก็ตามทีใ่ ครทำเอาไว แมวันนี้ในทางกฎหมาย ในทางโลกจะหลุด ไปได แตในทางธรรมหรือผลแหงกรรม นั้นยากจะหลุด ทางธรรมจึงไมเหมือนกับ

ไรก็ไมรอด เพราะยมบาลไมมอี คติ ยมบาล ทานไมกินสินบน คือสั่งลงโทษตามความ ผิดของคนคนนั้น ฉะนั้นใครทำกรรมชั่วไวอยางไร ก็ตามจะไมสามารถขวางกัน้ กฎแหงกรรม

อุปลักษณทุนนิยมเกา และคุณสมบัติในระบบผูกขาดไทยๆ ถิ่น” พวกเหลานี้อยูไดดวยการประมูล บางครั้ ง ก็ เป นธุ ร กิ จ ของการใช อ ำนาจ อิ ท ธิ พ ลข ม ขู แสดงฤทธิ์ ข องกุ ม ารทอง ออกมา แตทุนนิยมกุมารทองมักไมคอย ใหญโตอะไรนัก เปนสวนหนึ่งของระบบ อุ ป ถั ม ภ ที่ เป นขาใหญ ในระดั บ ประเทศ ยังมีอีกกลุมทุนที่นาสนใจคงไดแก ทุนนิยมชูชก พวกเหลานี้หากิน โดยการหักหัวคิวแทๆ โดยเฉพาะจากงบ ประมาณแผนดินที่ถูกจัดสรรไปตามกระทรวง ทบวง กรมต า งๆ กลุ ม ทุ นนิ ย ม

นอกระบบอาศัยอยูไดโดยการรีดนาทาเรนเรื่องดอกเบี้ยและเก็บคาเชา กลุมทุน แนว ทางอยางนี้จึงนาจะจัดใหเปนพวก ทุ นนิ ย มพญาเต า ได เหมื อ นกั น คงมี ข อ แตกต า งไปจากทุ น นิ ย มปลาตะเพี ย น เนื่องจากปลาตะเพียนนั้นเปนเครื่องราง ที่ยังแฝงคติธรรม อยูในความหมายของ ไทย มีความขยันหมั่นเพียรที่ไมยอมหยุด นิง่ ทุนนิยมปลาตะเพียนจึงนาจะยกระดับ มากกว า ทุ นนิ ย มเต า แม จ ะหากิ นด ว ย ดอกเบี้ ย เหมื อ นกั นก็ ต าม แต เป นการ

แม เป นทุ นนิ ย มเก า ก็ ยั ง ขยั บ ตั ว เอง เขาสูความทันสมัยในดานนวัตกรรม ทำมาหากินในตลาดหลักทรัพย เก็ง กำไรหุนและพวกตราสารตางๆ พวก กลุมนี้มีโอกาสทำกำไรสูง แตไมแน เหมื อ นกั น เนื่ อ งจากความเสี่ ย งของ พวกเขามีไมนอย เปรียบเทียบแลว ทุ นนิ ย มเจ า เงาะนำโชคอาจจะดู มี ภาษีมากกวา เลื่องลือดานมหาโชค สามารถบันดาลใหกลายเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี พวกเจาเงาะนำโชคมัก จะเปนกลุมทุนที่สงออกและผูกขาด อยูกับสินคาดานการเกษตร อาจเปน ขาว ขาวโพด ออย ฯลฯ กลุมทุนเจา เงาะนำโชคจึงไมไดดอยนอยหนาไป กวากลุมอื่นๆ นอกจากนั้นเรายังมีทุนนิยม อีกหลายลักษณะ เปนตนวา ทุนนิยม นกคุม มิใชจะเปนดานความร่ำรวย แตนกคุมยังชวยใหคลาดแคลวจาก ภัยอันตรายไดอีกดวย ทุนกลุมนี้จึง หากิ น กั บ เงิ น ค า คุ ม ครองโดยแลก เปลี่ยนกับการใหความอุปถัมภ อำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอพึ่งพิง ยั ง มี อี ก หลายทุ นนิ ย ม แต ที่ น า กล า วถึ ง คงจะเป นทุ นนิ ย มแบบ ฮกลกซิ่ว เขาใจวาพวกทุนนิยมฮกลก ซิ่วมีอยู 11 กลุมขณะนี้ในประเทศ ไทย เปนกลุมทุนที่ชักใยอยูเบื้องหลัง ที่นากลาวถึงเปนทุนนิยมแบบฮกลกซิ่ว มีอยู 11 กลุม การเมือง อยางไรก็ตาม กลุมใหญ ที่ สุ ด เห็ น จะได แ ก ทุ น นิ ย มป เ ซี ย ะ ขณะนี้ในประเทศไทย พวกนี้มีแตดูดเงินลูกเดียว กินเขาไป เปนกลุมทุนที่ชักใยอยูเบื้องหลังการเมือง แลวถายไมเปน คือเขาแลวไมมีออก ทรัพยจึงเพิ่มพูนสถานเดียว มันทุน ชูชกกับพวกโจรในเสื้อสูทตองถือใหเปน ปลอยกูและสรางผลกำไรในระบบ อาจ กลุมไหนกันวะ? กลุมเดียวกัน ไมไดใชความสามารถอะไร ยกตัวอยางของพวกสถาบันการเงินและ ตอการทำมาหากิน ใชเพียงอำนาจและ ธนาคารพาณิชย ซึง่ ความจริงสวนสำคัญ ตำแหนงหนาที่ของตัวเอง? อยูไ ดเพราะคาดอกเบีย้ เหมือนกัน? ทุนนิยมพญาเตา พวกนี้มีความ ทุนนิยมไซดักปลา เครือ่ งรางของ ร่ำรวยยั่งยืนและมั่นคง เพราะเตาถือเปน ขลังตรงนี้หมายถึงความอิ่มหนำสำราญ สัตวมงคลตามตำราฮวงจุยของจีน เตา เปนเครื่องรางที่ใชดักทรัพยสินเงินทอง คงเดินหนาอยางเดียวไมมีวันถอยหลัง มี และลาภผลตางๆ ถาจะใหขลังคงตอง ความอุดมสมบูรณและมั่นคง โดยเฉพาะ ทองคาถาหัวใจเศรษฐีวันละ 3-9 ครั้ง ใครจะบูชาพญาเตาตองจุดธูป 5 ดอก... ทองวา “อุ อา กะ สะ” กลุมทุนนิยมไซ ตามความเขาใจนั้นพวกธุรกิจหนี้ ดักปลานาจะเปนพวกทันสมัยอยูไมนอย


03A

ปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทรรศนะ ...‡ªìπ ª√–™“√—∞ Õ—§π’ §§π—¡æ√ abc@watta.co.th

วันนี้มีเรื่องที่อานแลวหากไมถึงกับ ขำก็ตองอมยิ้มที่มุมปากมาฝากกัน เรื่ อ งของเรื่ อ งมี อ ยู ว า บรรดาขุ น ทหาร บิ๊ ก ตำรวจ ตั้ ง แต พล.อ.ประยุ ท ธ จันทรโอชา ผบ.ทบ. พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ผบ.ตร. และระดับรองๆลงมาอีก หลายคน ออกมาแสดงความเห็ น ในเชิ ง วิ ต กกั ง วลกั บ การจั ด กิ จ กรรมทอล ค โชว การเมื อ งของนายสมบั ติ บุ ญ งามอนงค แกนนอนวันอาทิตยสีแดง ที่ใชชื่อตอนวา “วอน นอน คุก” ประเด็ น เห็ นจะอยู ต รงที่ ว า ทอล ค โชว “วอน นอน คุก” นั้นดันมีโปรแกรม แสดงหนามานตรงกับวันที่ 5-6 ธันวาคม ซึ่งใครก็รูวาเปนวันสำคัญของชาติไทย มี ค วามพยายามจะชี้ ถึ ง ความไม เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมทางการเมืองใน วัน “พอ” จึงพยายามสงคนไปเจรจาเพื่อ ขอให เ ลื่ อ นการจั ด โชว อ อกไปจากกำหนด เดิม เพราะเห็นวานอกจากไมเหมาะสมแลว ยั ง เป น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความไม เคารพเทิ ด ทู น สถาบั น เบื้ อ งสู ง เป นการมิ บังควร เอ...เรื่องนี้ผูเขียนเห็นวามันชักจะไป กันใหญ ที่วาไมเหมาะสม ไมบังควร ไมเคารพเทิ ด ทู นนี้ ดู เ อาจากผู จั ด งานและคนไป รวมงานเปนคนเสื้อแดงใชหรือไม เพราะหากจำกันได การชุมนุมของ พั นธมิ ต รฯที่ บุ ก เข า ไปถึ ง ทำเนี ย บรั ฐ บาล จนถึงยึดสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ก็เปนการชุมนุมในชวงวันพอดวย แมจะเลิกกอน 2 วันคือ ออกจากสนามบิน ในวันที่ 3 ธ.ค. แตก็ถือวาอยูในชวงคาบ เกี่ยวกัน หากการจัดกิจกรรมทอลคโชวเปน เรื่องไมบังควร เปนการแสดงออกถึงความ ไมเคารพเทิดทูน แลวการกระทำของพันธมิตรฯในเวลานั้นมีใครออกมาทวงติงกันบาง หรือไม

¬‘Ë߇°“¬‘Ëߧ—π

¥äÕ°‡µÕ√å∑Õß

www.doctor-amorn.com

เปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่ ตองทำใหบานเมืองดีกวานี้ ทำไดมาก ไดนอยก็ตองลงมือทำ ไมมีคำวาเดี๋ยว เพราะผลแหง “คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ” ทำใหสังคมแหงภูมิปญญา เกิดความตื่นตัวกันถึงขนาดคนที่อาจไม อยากใหพรรคประชาธิปตยถูกยุบก็ยัง ไมกลาลิงโลดกระโดดตัวโยนเมื่อไดยิน ผลคำตัดสิน เหตุผลงายๆก็เพราะคำตัดสิน เชนวานี้กอใหเกิดปญหาหลายประการ ทั้งปญหาในแงกระบวนการ และปญหาคาใจเกีย่ วกับจริยธรรมของคนในองคกรที่เกี่ยวของใหญๆ 2 องคกร ทั้งศาล รัฐธรรมนูญเองทีม่ เี รือ่ ง “อือ้ ฉาว” หลาย เรื่องราวกอนหนานี้ กระทั่งเผือกรอน ไปอยูในมือของ กกต. ภายหลังผลการ ตัดสินใหเหตุบกพรองไปอยูที่ปญหาวา ดวย “อายุความ” ของการนำสงคดีสู การพิจารณาของศาลไมทันการณ เลยเกิ ด คำถามกั นต อ เนื่ อ งมา วา การที่ศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลซึ่ง ควรตองพิจารณาขอกฎหมายและขอ เท็จจริงในแนวทางหลักสากลแหงกฎ หมายมหาชน เหตุใดคราวนี้จึงนำเอา กฎเกณฑวิธีการที่ใชอยางเครงครัดใน หลั ก กฎหมายอาญามาใช อ ย า งที่ เห็ น เพราะเรือ่ งราวเกีย่ วกับ “การใชเงินกอง ทุนพัฒนาพรรคการเมือง” ผิดประเภท นั้น เปนเรื่องความเสียหายที่จะวาไป แลวเงินที่พรรคการเมืองไดไปใชนั้นคือ เงิน “ภาษีอากร” ของพวกเรา ที่รัฐบาลเมื่อมีโอกาสบริหารประเทศก็ตอง แยกยอยแบงสันปนสวนไปในทุกองคกร รวมทั้งองคกรอิสระอยาง กกต. ซึ่งทำ หนาที่ควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณในสวนของพรรคการเมือง เมือ่ ตุลาการรัฐธรรมนูญมีความ เห็นที่เลือกเอาเทคนิคของการสงเรื่อง ให พิ จ ารณาไม ทั น ท ว งที เช น นี้ เสี ย ง เรียกรองความรับผิดชอบจึงไหลเลื่อน ไปอยู กั บ องค ก รอิ ส ระเช น กกต. ซึ่ ง หากจะถือ “หลักแหงความรับผิดชอบ รวมกัน” ก็ตองบอกวาความรับผิดชอบ

‘วอน นอน คุก’ กับกระตายนอยตื่นตูม เทาที่สมองจำไดคิดวาไมมี และนอกจากไมทวงติงกันแลว ยังแอบใหทายกันดวยซ้ำไป สิ่งที่บรรดาแมทัพนายกองแสดงออกมานี้ชัดเจนวามองคน เสื้อแดงเปนฝายตรงขาม มองคนเสื้อแดงเปนศัตรู ทำอะไรก็ไมถูก ตอง ไมถูกใจไปซะหมด พฤติกรรมแบบนี้กำลังจะผลักคนเสื้อแดงใหไปอยูในจุดที่ไม สมควรมากขึ้น

คนเสื้อแดงไปดูทอลคโชวในวันพอ ไมไดตางอะไรจากคนเสื้อเหลือง ไปดูหนัง ฟงเพลง ชมคอนเสิรต หรือจัดเลี้ยงสังสรรคกันในวันพอ

เจา ลมสถาบัน ก็อยากจะถามดังๆเหมือนกันวาจะ มีใครในประเทศนี้สามารถลมเจา ลมสถาบันได เพราะถาใครคิดจะทำก็เชื่อวาไมมี แผนดินจะอยู คนไทยทั้งประเทศไมมีใคร ยอมใหเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยางแนนอน และก็อยากถามดังๆอีกเหมือนกัน วา พวกที่ออกมาตะโกนปาวๆวารักเจารัก สถาบันนั้น ในใจลึกๆจริงแลวรักจริงหรือ เปลา รักมากแคไหน เรื่องแบบนี้ไมมีเครื่องมือวัดหรอก ว า ใครรั ก มากกว า ใคร ใครเคารพเทิ ด ทู น มากกวากัน อยากจะเตื อ นบรรดาแม ทั พ นาย กอง นักการเมือง ที่มองคนเสื้อแดงเปนฝาย ตรงขาม อยาพยายามหยิบยกเรื่องนี้มาเลน ซ้ ำ ซากให ม ากนั ก อย า ไปวิ ต กกั ง วลอะไร มากเกินกวาเหตุ การที่คนเสื้อแดงไปดูทอลคโชวใน วันพอก็ไมไดตางอะไรจากคนเสื้อเหลืองไปดู หนัง ฟงเพลง ชมคอนเสิรต หรือจัดเลี้ยง สังสรรคกันในวันพอ หากการจั ด ทอล ค โชว ข องคนเสื้ อ แดงไมเหมาะสม ไมบังควร กิจกรรมเพื่อ ความบันเทิงอื่นๆก็ควรสั่งหามกันทั้งหมด อย า ทำตั ว เป น กระต า ยที่ แ ค ลู ก มะพราวหลนก็ตื่นตูมจนทำเรื่องไมเปนเรื่อง เลย ขอเถอะ

“ลอย ลมบน” เขียนแทน

ผูเขียนยืนยันไดวาไมมีใครในประเทศนี้ไมรัก ไมเคารพ ไม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย แตที่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคม ไทยก็เพราะวามีบางกลุมบางพวกเอาสถาบันมาเลนการเมืองจนเกิน กวาเหตุ แอบอิงสถาบันมากจนเกินกวาเหตุ ทั้งนี้ ก็เพื่อใชเปนอาวุธ รายในการทำลายฝายตรงขามทางการเมือง ผูกขาดความจงรักภักดีอยูแตพวกตนเพียงฝายเดียว หาก ใครไมใชพวกจะตองถูกตราหนาเปนผูไมจงรักภักดี เปนพวกลม

ถึงวันนี้ทั้ง‘กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ’ ตองเปลี่ยนแปลง หากปล อ ยให อ งค ก รเช นนี้ ซึ่ ง มีคณะบุคคลรวมกันเพียง 5 คน แต สามารถตัดสินชี้ชะตาคนจำนวนมาก สามารถยุบพรรคการเมืองที่ประชาชน หากถื อ ด ว ยอุ ด มการณ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาได หรือกระทั่งชี้ถูกผิดนักการเมืองตั้งแต ส.ส. ไมมีฐานะตำแหนงสูงสงอะไรไป ถึงตัวรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีไดเชนนี้ โดยปราศจากคนตรวจสอบการทำงาน ของ กกต. ถือเปนเรื่องที่อันตรายตอ ความเปนประชาธิปไตยที่หลายคนอาจ คาดไมถึง จึงควรนำวิกฤตทางการเมือง ในครั้ ง นี้ เป น โอกาสทองสำหรั บ การ เข า ไปแก ไขทั้ ง ในแง ก ฎระเบี ย บรวม ถึงที่มาของคณะบุคคลในองคกรอิสระ ที่อำนาจก็ควรจะลดทอนใหอยูในปริมาณที่ ส ามารถถู ก ทั ด ทานหรื อ คาน อำนาจดวยภาคประชาชนไดอยางเปน รูปธรรม มิใชเพียงอางวารัฐธรรมนูญ ใหสิทธิเขาชื่อถอดถอน แตคนที่ตรวจ สอบก็ยังเปนองคกรอิสระ เชน กกต. ทีจ่ ะตองถูกตรวจสอบดวยอยางทีแ่ ลวๆ ชัช ชลวร อภิชาต สุขัคคานนท มา ตองถือวางานใหญคราวนี้ตองอาศัยความกลาหาญของนักการเมือง และ หากจะถือ ผูเกี่ยวของ ทั้งผูมากประสบการณมา ร ว มกั น ถกเถี ย งหาทางออกที่ มุ ง สู “หลักแหงความรับผิดชอบรวมกัน” ผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง ก็ไมควรจะไปอยูกับประธาน กกต. หากจะตองยุบรวมศาลรัฐธรรมนูญไป สู รูปแบบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง อยู ใ นบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ เช น ใน เพียงลำพัง อดีต หรือหากจะคง กกต. ไวก็ตอง ลิดรอนอำนาจลงไปเทาใดก็ตองวากัน สากลที่เขามักกระทำกันคือ ลาออกไปจากกลุมหรือคณะบุคคลตรง ในคราวเดียว นั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบสวนตน แตก็ยังไมเคยเห็นมีใครใน สังคมของเรากลาหาญพอจะกระทำในลักษณะนี้มากอน เพราะอำนาจหนาที่เปนสิ่งที่เมื่อใครไดมาก็เหมือนกับเปนชนักที่ปกแนนอยาง ยากตอการสลัดออกไป ปรากฏการณที่เกิดขึ้นของ กกต. จึงเปนปญหาทาทาย “จริยธรรม” ของคณะบุคคลทั้งคณะที่เมื่อตนเองมีอำนาจมาก เปนทั้งผูออกกฎไดเองในหลายเรื่อง เปนทั้งผูคุมกฎ และยังเปนผู ตัดสินเฉกเชนผูพิพากษาไดอยางที่พอทราบกัน จึงเปนองคคณะ ของผูมีอำนาจอยางลนเหลือที่นักการเมืองและใครที่ตองการเขาสู วังวนทางการเมืองไมปรารถนาจะมีเรื่องมีราวดวย

ไมควรจะไปอยูกับตัวประธาน กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการ เมืองเพียงลำพัง ดวยเหตุผลงายๆวา เมื่อเราถือการมีมติตางๆเปนหนึ่งเดียว แมในขณะกอนออกมติจะมีการถกเถียง ตีความ หรือแสดงความ เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางไร ก็ตองถือหลักวาเสียงที่ออกมานั้นไม อาจแบงแยกไดวาเปนของใครกี่สวนกี่เปอรเซ็นต มิฉะนั้นแลวเมื่อ เกิดปญหาขึ้นมาก็จะเกิดความแตกแยกแบงฝายในทำนอง “ตัดชอง นอยแตพอตัว” ไดงายๆ นั่นคือหากไมเห็นดวยจักตองทักทวง หรือ ในเมื่อหลักการไมถูกตอง ไมเห็นชอบ หากทำอะไรไมไดจริง หลัก

©ÿ° (≈–Àÿ°)§‘¥ π“¬À—«¥’

abc@watta.co.th

จัดองคาพยพใหม! การเคลื่อนไหวของ “สัตวการเมือง” ยิ่งใกลสิ้นป ก็ ยิ่ ง คึ ก คั ก เป น พิ เศษ แต ไม สิ้ น ใจเพราะทุ ก ก ว นต อ ง เตรียมพรอมรอยเปอรเซ็นตที่จะกระโดดลง “บอน้ำเนา” ที่เชื่อวาไมนาเกิน 6 เดือนแรกของปกระตาย “หลอ หลักลอย” ตอง “ลมกระดาน” หากจับยามสามตา เอาตาสี ตาสา ยายมา ยาย มี ไอแปน อีแดง และลูกเล็กเด็กแดงมาคำนวณ การ “ลากตั้ง” แตละครั้งตองใชเม็ดเงินเปนลาน แตจะกี่ลาน ก็อยูที่บารมีของ “สัตวการเมือง” และกระแสของกวน จะ “แบเบอร” หรือ “กำมือ” อยางดามขวานตั้งแตคอคอดกระลงไป “กวน สะตอ” ก็ “แบเบอร” กวาดเรียบ จะมี “ฟนหลอ” เฉพาะ 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต ที่ วั นนี้ ยั ง ต อ งสวมทั้ ง หมวกกันน็อกและเสื้อเกราะ เมื่อคำนวณเวลาที่เหลืออีกประมาณ 6-7 เดือน จึงนอยมากสำหรับการวางแผน ซึ่งตองเตรียมคัด “สัตว การเมือง” ทั้งฝูงนับรอยนับพัน และ “กระสุน” เปน ภูเขาเปนเสบียงไวสูรบ ข า วลื อ ข า วปล อ ย และข า วเทาๆ ที่ ทั้ ง จริ ง และเท็จจึงถูกปลอยออกมาเปนระยะ ไมวาจะเปนกวน หรื อ แก ง ไหนก็ ไม มี ค ำ วา “มิตรแท” เมื่อ “ลม “กวนสะตอ” กระดาน” วันนี้เหมือน “ ค ำ สั ญ ญ า ” “กิ้งกือติดปก” หรื อ “ข อตกลง” ทุ ก หลังปาฏิหาริย อย า งก็ ต อ งเป น “0” (ศูนย)! “ศาลพระภูมิ” จะเป น “มิ ต ร” จึงถึงเวลา หรื อ “ศั ต รู ” ก็ อ ยู ที่ “กระชับพื้นที่” “เสียง” ของแตละกวน เพื่อรวบอำนาจ ที่ไปยกมือไหวหรือกม กราบ “เจ า ของประเปดพื้นที่ใหม! เทศ” ใหเมตตา กวนไหนไดเสียงมากก็เปนเหมือน “เทวดา” สวนกวนไหนออก “กั๊ก” สามารถเปนไดทั้งงูเหา งูจงอาง ปลาไหล หรือไสเดือน ก็เหมือน “พริตตี้” ที่ทุก กวนอยากรุมทึ้ง “ก ว นสะตอ” วั นนี้ จึ ง เหมื อ น “กิ้ ง กื อ ติ ด ป ก ” หลังปาฏิหาริย “ศาลพระภูมิ” จึงยิ่งทำให “พองตัว” แสดงบารมีใหกวนตางๆตองเกรงกลัวและเกรงใจ! โดยเฉพาะ “หลอหลักลอย” ที่วันนี้เต็มไปดวย “สารพัดพิษ” ไมใช “สัตวการเมืองหนอมแนม” หนาใส ปากหวาน ใจปลาซิว “หลอหลักลอย” จึงพรอมที่จะ “ติดปก” บินเอง โดยไมตองมี “แมนม” คอยประคบประหงม ขณะที่ “กวนสะตอ” ก็ตองการสรางภาพใหหลุด จาก “กวนยี้” การ “กระชับพื้นที่” เพื่อรวบอำนาจและกวาด ลาง “อุนจิ” ของตัวเองที่ทิ้งไวเรี่ยราดจึงไมใชขาวลือ แตเปนขาวปลอยเพื่อ “เปดพื้นที่ใหม” ซึ่งไมจำเปนตอง รักษา “มิตร (ชั่วคราว)” อีกตอไป ยุทธการ “เพื่อกูและพวกกู” ของ “กวนสะตอ” จึ ง พร อ มจะตั ด “ก ว นยี้ ” และรวบทุ ก “เก า อี้ ” มา จัดสรรใหม โดยเฉพาะ “3 กระทรวงหลัก” ที่มีเต็มไปดวย “อุนจิ”!

ฟงหูไวหู ทีมขาวการเมือง

bkk321@yahoo.com

วอน นอน คุก “กิ จ กรรมทางการเมื อ ง ของกลุมวันอาทิตยสีแดงดําเนิน การจัดมาตลอดทุกวันอาทิตยอยู แลว ติดตอกัน 6 เดือน และวัน อาทิตยที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันที่ 5 สมบัติ บุญงามอนงค ธ.ค. พอดี ซึ่งถือวาเปนวันชาติสำคัญอีกวันหนึ่ง ยืน ยันวาโปรแกรมการจัดทอลคโชวนี้ยังคงจัดปรกติ ไม มีการเปลี่ยนแปลง และขณะนี้บัตรรอบแรกไดจําหนายไปหมดแลว” นายสมบัติ บุญงามอนงค บ.ก.ลายจุด กลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553


04A

ªï∑’Ë 12 (29) ©∫—∫∑’Ë 2942 (7560) «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ∏—𫓧¡ æ.». 2553

¢à“«‡¥àπ«—ππ’È çº¡‰¡àπ÷°‰¡àΩíπ«à“ ‡√“¡’√—∞ ∑’Ë ‰¥â∑”√⓬ª√–™“™π∂÷ߢ—Èπ‡ ’¬™’«‘µ ∫“¥‡®Á∫ “À— é ç·≈⫇√“¬—ß¡’√—∞ ∑’Ë欓¬“¡¬—¥‡¬’¬¥§«“¡º‘¥°≈—∫‰ª„Àâª√–™“™πÕ’° ‡ªìπ惵‘°√√¡∑’Ë√—∫‰¡à‰¥â§√—∫é ç∫—¥π’ȇ¢“ Ÿ≠‡ ’¬‰ª·≈â« π“¬°œ‰ª¬—¥‡¬’¬¥¢âÕÀ“„ à‡¢“Õ’° 惵‘°√√¡Õ¬à“ßπ’È ‰¡à¡’∑“ßπ”æ“¡“´÷Ëߧ«“¡ ¡“π©—π∑å §«“¡ª√ÕߥÕßé ç¡—π¡’°“√∑”√⓬ª√–™“™π ¡’°“√¬‘ßÕ“«ÿ∏„ àª√–™“™π ‰¡à‰¥â‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë ‰¥â·∂≈ß°àÕπÀπâ“π’È«à“‡ªìπ°“√„™â·°ä πÈ”µ“‡∑à“π—Èπé çª√–™“™π§π‰∑¬π—Èπ‰¡à„™àª√–™“™π∑’Ë√ÿπ·√ߧ√—∫ ·µà‡ªìπºŸâ∂Ÿ°°√–∑”®“°§«“¡√ÿπ·√ߢÕß¿“§√—∞é 燪ìπ§πÀ√◊Õ‡ª≈à“ °√–∑”°—∫∫ÿ§§≈∂÷ߢ—Èπ‡ ’¬™’«‘µ ·≈⫬—߬—¥‡¬’¬¥ª√—°ª√”„ à√⓬‡¢“Õ’°«à“‡¢“æ°æ“Õ“«ÿ∏é çæ—π∏¡‘µ√œ∑”∂Ÿ°∑”º‘¥ √—∞∫“≈‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑”º‘¥ ‰¡à¡’ ‘∑∏‘Ï∑”√⓬ª√–™“™π Õ—ππ’ȧ◊Õ®ÿ¥¬◊π¢Õßæ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬åé ç‡√“‡ªìπºŸâ·∑πª«ß™π™“«‰∑¬ ∑”„π ‘Ëß∑’ˇ√“æÕ®–∑”‰¥â ∂â“°“√∑‘Èßµ”·Àπàßπ—Èπ∑”„Àâ∫â“π‡¡◊Õß ß∫ ·°â ‰¢ªí≠À“‰¥â ‡√“∑”∑—π∑’é 纡‡ÀÁπÕ“°“√∑à“π ( ¡™“¬ «ß»å «— ¥‘Ï) µÕππ’È¡’·µà§«“¡À«“¥°≈—« §«“¡À«“¥√–·«ß‰ªÀ¡¥·≈â« ∂“¡∑à“π«à“ ∑à“πÕ¬Ÿà‰ª‡æ◊ËÕÕ–‰√§√—∫é 纡 π„®«à“µâÕß¡’§π√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ°“√ Ÿ≠‡ ’¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫ª√–™“™π§√—∫é 纡լ“°®–‡ÀÁπ«à“√—∞∫“≈¡’∫∑∫“∑„π°“√§ÿ⡧√Õߪ√–™“™π¡“°°«à“π’Èé ç∂⓬ÿ∫ ¿“ §◊πÕ”π“®„Àâ°—∫ª√–™“™π º¡°Á ‰¡à«à“π–§√—∫ °Á¥’°«à“√—∞∫“≈Õ¬ŸàÕ¬à“ßπ’È·≈â«√—∞∫“≈æ—߉ª‡√◊ËÕ¬Êé ç°“√‡¡◊Õß„π«‘∂’∑“ߪ√–™“∏‘ª‰µ¬ ‰¡à¡’∑’Ë ‰Àπ„π‚≈°∑’˪√–™“™π∂Ÿ°∑”√⓬®“°¿“§√—∞·≈â« √—∞∫“≈∑’Ë¡“®“°ª√–™“™π‰¡à· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫é ∑ÿ°ª√–‚¬§...‡ªìπ§”查¢Õß π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ æ.». 2551

´—¥∑À“√-µ”√«®µ◊πË µŸ¡ À≈—ßπ“¬∑À“√¢Õß°Õß∑—æ∫°À≈“¬ §πÕÕ°¡“∑—°∑â«ß‡√◊ËÕß°“√®—¥°‘®°√√¡¢Õß§π ‡ ◊ÕÈ ·¥ß‚¥¬‡ÀÁπ«à“‰¡à‡À¡“– ¡ ·µà𓬠¡∫—µ‘ ∫ÿ≠ß“¡Õπߧå À√◊Õ ∫.°.≈“¬®ÿ¥ ·°ππÕπ °≈ÿ¡à «—πÕ“∑‘µ¬å ·’ ¥ß ¬—߬◊π¬—π«à“®–®—¥∑Õ≈姂™«å°“√‡¡◊Õß ç«Õπ πÕπ §ÿ°é µ“¡°”Àπ¥ ‡¥‘¡„π«—π∑’Ë 5-6 ∏.§. π’È ‡π◊ËÕß®“°§π‡ ◊ÈÕ·¥ß ®—¥°‘®°√√¡∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬åµÕà ‡π◊ÕË ß°—π¡“π“π 6 ‡¥◊Õπ·≈â«

º∫.∑∫. ‡™’¬√å·¢°™à«¬¢“¬∫—µ√¥’

13.00 π. ·≈– 18.00 π. æ≈.µ.Õ.«‘‡™’¬√ æ®πå‚æ∏‘Ï»√’ ºŸâ∫—≠™“°“√µ”√«®·Ààß™“µ‘ (º∫.µ√.) °≈à“««à“ °“√ ®–®—¥°‘®°√√¡Õ–‰√¢Õ„À⧥‘ ∂÷ߧ«“¡‡À¡“– ¡ ‡æ√“–«—π∑’Ë 5 ∏.§. ‡ªìπ«—𠔧—≠¢Õߪ√–‡∑»

—Ëß —πµ‘∫“≈µ“¡∫—π∑÷°¿“æ-‡ ’¬ß 纡‰¥â —Ëß°“√„Àâ —πµ‘∫“≈µ‘¥µ“¡°“√ ®—¥°‘®°√√¡∑Õ≈姂™«åÕ¬à“ß„°≈♑¥ ·≈–„Àâ ∫—π∑÷°¿“æ·≈–‡ ’¬ß‡Õ“‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π¥â«¬ ™à « ßπ’È ® –欓¬“¡∑”§«“¡‡¢â “ „®‡°’Ë ¬ «°— ∫ ‡π◊ÈÕÀ“ “√–·≈– ∂“π∑’Ë®—¥°‘®°√√¡Õ’°§√—Èßé º∫.µ√. °≈à“«·≈–«à“ µ”√«®¬—߇¢â¡ß«¥‡√◊ËÕß °“√≈à«ß≈–‡¡‘¥ ∂“∫—π ´÷Ëß„π«—π∑’Ë 5 ∏.§. §«√ ®— ¥ °‘ ® °√√¡‡∑‘ ¥ ∑Ÿ π  ∂“∫— π ¡“°°«à “ °“√®— ¥ °‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß ∂◊Õ‡ªìπ°“√‰¡à∫—ߧ«√ µ”√«®°”≈—߇®√®“°—∫§π®—¥ß“πÕ¬Ÿà À“°‡≈◊ËÕ𠉪‰¥â®–‡ªìπ‡√◊ËÕߥ’ ·µàÀ“°¬—߬◊π¬—π®–®—¥ ß“πµ“¡‡¥‘¡°ÁµâÕßµ‘¥µ“¡¥Ÿ À“°‰ª≈–‡¡‘¥ºŸâ „¥‡ ’¬À“¬°ÁµâÕߥ”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬

ç∫—߇Ց≠«à“«—πÕ“∑‘µ¬åπ’ȵ√ß°—∫«—π∑’Ë 5 ∏.§. ´÷Ë߇ªìπ«—𠔧—≠«—πÀπ÷ËߢÕߪ√–‡∑» ·µà ‰¡à¡’Õ–‰√‡°’ˬ«°—π ‰¡à ‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“®– µâÕßÀâ“¡∑”°‘®°√√¡Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ‡√“∑”°‘®°√√¡ ¢Õ߇√“µ“¡ª√°µ‘ ¢≥–π’È∫—µ√√Õ∫·√°¢“¬ ‰ªÀ¡¥·≈â«é 𓬠¡∫—µ‘°≈à“«æ√âÕ¡¬◊π¬—π«à“ ª√–‡¥Á π °“√∑Õ≈å § ‚™«å § √—È ß π’È ® –¡’ · µà ‡ √◊Ë Õ ß  πÿ° π“π ‰¡à¡’°“√¥à“∑Õ„§√ √Ÿª·∫∫ß“π®– ‡ªìπ≈—°…≥–·´«°“√‡¡◊Õß ·´««“∑’ ∫«°°—∫ °“√· ¥ß≈–§√ µ—Èß·µà æ≈.Õ.ª√–¬ÿ∑∏å ®—π∑√å- µ‘ß®—¥ß“πµâÕߧ‘¥∂÷ß°“≈‡∑»– ‚Õ™“ ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫° (º∫.∑∫.) ÕÕ°¡“ æ≈.µ.∑.®—°√∑‘æ¬å ™—¬®‘𥓠ºŸâ∫—≠™“查‡√◊ËÕßπ’È∫—µ√¬‘Ëߢ“¬¥’ °“√µ”√«®π§√∫“≈ (º∫™.π.) °≈à“««à“ °“√ ®— ¥ °‘ ® °√√¡Õ–‰√°Á µ “¡µâ Õ ßÕ¬Ÿà „µâ°√Õ∫¢Õß ∑À“√‰¡à§«√¬ÿàß°‘®°√√¡ª√–™“™π 𓬠¡∫—µ‘°≈à“«Õ’°«à“ ∑À“√‰¡à§«√ °ÆÀ¡“¬ µâÕߧ”π÷ß∂÷ß°“≈‡∑»–·≈–§«“¡ ‡¢â “ ¡“¬ÿà ß ‡°’Ë ¬ «°— ∫ °‘ ® °√√¡°“√‡¡◊ Õ ß¢Õß ‡À¡“– ¡¥â«¬ ª√–™“™π  à«π°√≥’∑’Ë»Ÿπ¬åÕ”π«¬°“√·°â ‰¢ ç°“√™ÿ¡πÿ¡¢Õߧπ‡ ◊ÈÕ·¥ß«—π∑’Ë 10  ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π (»Õ©.) √–∫ÿ«à“°“√®—¥µ—Èß ∏.§. ·≈–§π‡ ◊ÈÕ‡À≈◊Õß«—π∑’Ë 11 ∏.§. µ”√«® ‚√߇√’¬π·°ππÕπ‡ªìπ°“√ – ¡¡«≈™π‡æ◊ËÕ ‡µ√’ ¬ ¡·ºπ√— ∫ ¡◊ Õ ‰«â · ≈â « ¬— ß ‡™◊Ë Õ «à “ °≈ÿà ¡  √â“ߧ«“¡·µ°·¬°„π∫â“π‡¡◊Õßπ—Èπ ¬◊π¬—π«à“ æ—π∏¡‘µ√ª√–™“™π‡æ◊ËÕª√–™“∏‘ª‰µ¬®–‰¡à ‡¢â“„®º‘¥ ‡æ√“–‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë®–∂à“¬∑Õ¥°—∫ºŸâ‡¢â“ ™ÿ¡πÿ¡¬◊¥‡¬◊ÈÕ ·≈–µ—È߇«∑’∑’Ë∫√‘‡«≥ –æ“π √à«¡‡ªìπ‡√◊ËÕß°“√‡√’¬°√âÕߪ√–™“∏‘ª‰µ¬‡ªìπ ¡—¶«“π√—ß √√§å ‚¥¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ æ≈.µ.µ.«‘™¬— À≈—° µÕππ’È¡’§π‡ ◊ÈÕ·¥ß¡“ ¡—§√‡√’¬π·≈â«  —ߢåª√–‰æ ºŸ∫â ß— §—∫°“√µ”√«®π§√∫“≈ 1 ‡ªìπ ®”π«π¡“° °”≈—ß¡ÕßÀ“∑”‡≈‡æ◊ÕË µ—ßÈ ‚√߇√’¬π ºŸâ‡®√®“°—∫·°ππ”é æ≈.µ.∑.®—°√∑‘æ¬å°≈à“« Õ¬Ÿà §“¥«à“®–‡ªî¥ Õπ‰¥â√ÿàπ·√°µâπªïÀπâ“ ç¡“√å§é ‰¥â§ÿ¬æ—π∏¡‘µ√œ°àÕπ 11 ∏.§. Õ¬à“¡Õߧπ‡ ◊ÈÕ·¥ß∑”Õ–‰√º‘¥À¡¥ π“¬Õ¿‘  ‘ ∑ ∏‘Ï ‡«™™“™’ « – 𓬰 çª√–™“∏‘ª‰µ¬‡ªìπ‡√◊ÕË ß¢Õß∑ÿ°§π ‰¡à √—∞¡πµ√’ ¬Õ¡√—∫«à“¡’°“√ª√– “πß“π°—∫ §«√¡“ªî¥°—Èπ ºŸâ¡’Õ”π“®µâÕߪ√—∫∑—»π§µ‘„À¡à °≈ÿà ¡ æ— π ∏¡‘ µ √œ‡æ◊Ë Õ ·≈°‡ª≈’Ë ¬ π¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡√◊Ë Õ ß ‰¡à „™à¡Õß«à“§π‡ ◊ÈÕ·¥ß∑”Õ–‰√°Áº‘¥‰ªÀ¡¥é ™“¬·¥π¥â“π°—¡æŸ™“ ¬—߉¡à√Ÿâ«à“®–‰¥â§ÿ¬°—π 𓬠¡∫—µ‘°≈à“«æ√âÕ¡ π—∫ πÿππ“¬Õ√‘ ¡—πµå ‡¡◊ËÕ‰√ ·µàÕ¬“°„Àâ§ÿ¬°—π°àÕπ«—π∑’Ë 11 ∏.§. ∑’Ë æß»å‡√◊Õß√Õß ·°ππ”·π«√à«¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬ π—¥™ÿ¡πÿ¡„À≠à µàÕµâ“π‡º¥Á®°“√·Ààß™“µ‘ (πª™.) ·¥ß∑—Èß ç‰¡à‰¥âª√– “π°—∫𓬠π∏‘ ≈‘¡È ∑Õß°ÿ≈ ·ºàπ¥‘π ∑’˪√–°“»µ—Èß√—∞∫“≈æ≈—¥∂‘ËπÀ“°¡’ ·°ππ”æ—π∏¡‘µ√œ ‚¥¬µ√ß ª√– “πºà“π§πÕ◊πË °“√√—∞ª√–À“√‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß™à«ßπ’ȧπ‡ ◊ÈÕ·¥ß°Á ´÷Ëߪ√–‡¥Áπ∑’Ëæ—π∏¡‘µ√œ¡’§«“¡Àà«ß„¬¡’À≈“¬ ¡’ ° “√‡µ√’ ¬ ¡æ√â Õ ¡√— ∫ °“√√— ∞ ª√–À“√Õ¬Ÿà ‡√◊ËÕß ·µà®– ◊ËÕ°—π‰¥â‡¢â“„®·§à ‰Àπ‡ªìπÕ’°‡√◊ËÕß ‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–æ∫«à“‡√‘Ë¡¡’ —≠≠“≥º‘¥ Àπ÷Ëßé π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï°≈à“« ª√°µ‘ ª√–°Õ∫°—∫¡’°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å «Õπ™ÿ¡πÿ¡„π°√Õ∫°ÆÀ¡“¬ «à“ΩÉ“¬§ÿ¡Õ”π“®§ß‰¡àµÕâ ß°“√„Àâ¡°’ “√‡≈◊Õ°µ—ßÈ ºŸâ ◊ËÕ¢à“«∂“¡«à“®–¢Õ„À⬰‡≈‘°À√◊Õ ‡æ√“–‡°√ß«à “ ΩÉ “ ¬∑’Ë µ— « ‡Õß π— ∫  πÿ π ®–·æâ ‡≈◊ÕË π°“√™ÿ¡πÿ¡À√◊Õ‰¡à 𓬰√—∞¡πµ√’°≈à“««à“ æ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬ ®÷ß®”‡ªìπµâÕ߇µ√’¬¡∑ÿ°Õ¬à“ß §ß¢Õ§«“¡√à « ¡¡◊ Õ «à “ „Àâ ‡ §≈◊Ë Õ π‰À«Õ¬Ÿà „ π „Àâæ√âÕ¡‰«â °√Õ∫¢Õß°ÆÀ¡“¬‡ªìπÀ≈—°  à«π™“¬·¥π ç«Õπ πÕπ §ÿ°é ®—¥ 5-6 ∏.§. «—π≈– 2 √Õ∫ ¥â“π‡¢“æ√–«‘À“√¬◊π¬—π«à“¬—߉¡à ‰¥â∂Õπ∑À“√ ºŸâ ◊ËÕ¢à“«√“¬ß“π«à“ ∑Õ≈姂™«å ç«Õπ ÕÕ°¡“ °“√®–≈¥§«“¡µ÷߇§√’¬¥∑“ß°—¡æŸ™“ πÕπ §ÿ°é ¢Õß°≈ÿà¡«—πÕ“∑‘µ¬å ’·¥ß®–®—¥¢÷Èπ µâÕ߇Փµ≈“¥°—∫™ÿ¡™πÕÕ°‰ª°àÕπ ´÷Ë߇√“ ∑’ÀË “â ßÕ‘¡æ’‡√’¬≈ ≈“¥æ√â“« «—π≈– 2 √Õ∫ ‡«≈“ ¬◊π¬—π®ÿ¥¬◊π„π‡√◊ËÕßπ’È

ºŸ â Õ◊Ë ¢à“«√“¬ß“π«à“ ·°ππ”æ—π∏¡‘µ√œ 𗥪√–™ÿ¡«—π∑’Ë 3 ∏.§. π’È ‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π„®«à“®– ¬—ß®—¥™ÿ¡πÿ¡„À≠à„π«—π∑’Ë 11 ∏.§. µ“¡°”Àπ¥ ‡¥‘ ¡ À√◊ Õ ‰¡à ´÷Ëß¡’·π«‚πâ¡«à“Õ“®‡≈◊ËÕπ°“√ ™ÿ¡πÿ¡ÕÕ°‰ª ‡æ√“–‡ÀÁπ¢≥–π’È ∂“π°“√≥å ‡ª≈’¬Ë π‰ª·≈â«

ç ÿ‡∑æé À«—ß πª™.™ÿ¥„À¡à¬÷¥ —𵑠𓬠ÿ‡∑æ ‡∑◊Õ° ÿ∫√√≥ √Õß𓬰 √—∞¡πµ√’ °≈à“«∂÷ß°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß„À¡à¢Õß πª™. «à “ À«— ß «à “ ‡¢“®–‡§≈◊Ë Õ π‰À«‚¥¬¬÷ ¥ ·π«∑“ß —𵑫‘∏’®√‘ßÊÕ¬à“ß∑’Ëπ“ß∏‘¥“ ∂“«√‡»√…∞å ¿√√¬“¢Õß πæ.‡À«ß ‚µ®‘√“°“√ √—°…“ °“√ª√–∏“π πª™. ª√–°“»‡Õ“‰«â À“°∑”‰¥â ®√‘ß°Á‡ªìπ‚™§¥’¢Õß∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë®–‡°‘¥§«“¡  ß∫‡√’¬∫√âÕ¬

Õÿ¥¡°“√≥å-§«“¡‡ÀÁπ·µ°µà“ß°—π‰¥â ç¢≥–π’È𓬰√—∞¡πµ√’°”≈—ß„™â§«“¡ 欓¬“¡¥â « ¬§«“¡Õ¥∑π∑’Ë ® –∑”„Àâ ∂“π°“√≥åµà“ßʧ≈’˧≈“¬‰ª„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ  à«π«‘∏’ °“√ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡ªìπÕ¬à“߉√µâÕ߉ª∂“¡®“° 𓬰√—∞¡πµ√’ ‡√◊ËÕߧ«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊ÕÕÿ¥¡ °“√≥å∑“ß°“√‡¡◊Õ߇√“ “¡“√∂·µ°µà“ß°—π‰¥â ·≈– “¡“√∂µàÕ Ÿµâ “¡·π«∑“ߢÕß·µà≈–§π‰¥â ·µà À ≈— ° „À≠à §◊ Õ µâ Õ ß‰¡à ∑”„Àâ ª √–‡∑»™“µ‘ ª√–™“™π‰¥â√∫— §«“¡‡ ’¬À“¬é 𓬠ÿ‡∑æ°≈à“«

‰¡àÀà«ß‡À≈◊Õß-·¥ß™ÿ¡πÿ¡„°≈â°—π à«π°√≥’∑’˧π‡ ◊ÈÕ·¥ß®–™ÿ¡πÿ¡«—π∑’Ë 10 ∏.§. ·≈–§π‡ ◊ÈÕ‡À≈◊Õß™ÿ¡πÿ¡„π«—π∑’Ë 11 ∏.§. π’Èπ—Èπ 𓬠ÿ‡∑æ°≈à“««à“ ‰¡à ‰¥â°—ß«≈„® Õ–‰√‡æ√“–Àπ૬ߓπ¥â“𧫓¡¡—Ëπ§ß∑”ß“π ‡√◊ÕË ßπ’¡È “ 2 ªï·≈â« ¡’ª√– ∫°“√≥å·≈–¡’§«“¡ ‡¢â“„® ´÷ßË æ≈.Õ.ª√–«‘µ√ «ß…å «ÿ √√≥ √—∞¡πµ√’ «à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡ „π∞“π–ºŸÕâ ”π«¬°“√ »Õ©. ‰¥â —Ëß°“√‡®â“Àπâ“∑’Ë∑ÿ°ΩÉ“¬‰ª·≈â«

‚¶…° ª™ª. ®’ȵ—¥¢“¥®“° çÕ√‘ ¡—πµåé πæ.∫ÿ√≥—™¬å  ¡ÿ∑√—°…å ‚¶…°æ√√§ ª√–™“∏‘ªíµ¬å °≈à“««à“ °√√¡°“√ πª™. ™ÿ¥ „À¡à§«√ √ÿª∫∑‡√’¬π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π™à«ß∑’Ë ºà“π¡“ ‡æ√“–∑”„À⇰‘¥§«“¡¢—¥·¬âß„π∫â“π ‡¡◊Õß ·≈–Õ¬“°„Àâ°√√¡°“√ πª™. ™ÿ¥„À¡àµ—¥ §«“¡ —¡æ—π∏å°—∫π“¬Õ√‘ ¡—πµå∑’ˬ—߇§≈◊ËÕπ‰À« „π·π«∑“ߪ≈ÿ°√–¥¡„™â§«“¡√ÿπ·√ß π“¬§≥‘π ∫ÿ≠ ÿ«√√≥ π—°«‘™“°“√ Õ‘ √–¥â“π√—∞»“ µ√å Õ¥’µ ¡“™‘° ¿“√à“ß √—∞∏√√¡πŸ≠ ( . .√.) ªï 2540 °≈à“««à“ Õ‘∑∏‘æ≈ ¢Õß°≈ÿà¡æ—π∏¡‘µ√œ≈¥πâÕ¬≈߉ª¡“°·≈â« §ß ‰¡à “¡“√∂∫’∫∫—ߧ—∫„Àâ√—∞∫“≈ª√–™“∏‘ªíµ¬å ∑”À√◊Õ‰¡à∑”Õ–‰√‰¥â çæ—π∏¡‘µ√œ°—∫æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å¡’  “¬ —¡æ—π∏å°—πÕ¬Ÿà ‡¡◊Ë Õ ¡’ ªí ≠ À“ΩÉ “ ¬Àπ÷Ë ß °Á µàÕ«à“ΩÉ“¬Àπ÷Ëß«à“‡π√§ÿ≥ Õ’°ΩÉ“¬°ÁµÕ∫‚µâ«à“ ‰¡à ‰¥â‡π√§ÿ≥ ·µà¡’ªí≠À“‡æ√“–‰¡à√Ÿâ®—°æÕ º¡ ®÷߇™◊ÕË «à“°≈ÿ¡à æ—π∏¡‘µ√œ‰¡à¡Õ’ 𓧵·≈â«é 𓬠§≥‘π°≈à“«

ª™ª.¬÷¥§¥’29≈â“π-§” —ËßDSI Ÿâ¬ÿ∫æ√√§ À≈—ß°“√µ—¥ ‘π¥â«¬¡µ‘ 4 µàÕ 2 ‡ ’¬ß ¢Õßµÿ≈“°“√»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠„À⬰§”√âÕߧ¥’ ¬ÿ∫æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√„™â ‡ß‘π°Õß∑ÿπæ—≤π“æ√√§°“√‡¡◊Õß 29 ≈â“π∫“∑ ‰¡àµ√ß«—µ∂ÿª√– ß§å ¬—ߧߡ’§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À« „π‡√◊ËÕßπ’ÈÕÕ°¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¡’ √ “¬ß“π«à “ „π°“√ª√–™ÿ ¡ §≥– °√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß (°°µ.) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ∏.§. ∑’˺à“π¡“ ∑’˪√–™ÿ¡‰¥âÀ“√◊Õ‡√◊ËÕßπ’È ‚¥¬ °°µ.  à«π„À≠àµâÕß°“√„Àâπ“¬Õ¿‘™“µ  ÿ¢—§§“ππ∑å ª√–∏“π °°µ. „π∞“π–π“¬∑–‡∫’¬πæ√√§ °“√‡¡◊Õß ™’È·®ßµàÕ “∏“√≥™π‡√◊ËÕ߇ß◊ËÕ𠇫≈“„π°“√ àßøÑÕߧ¥’ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“µÕππ’È °°µ. µ°‡ªì𮔇≈¬¢Õß —ߧ¡ ·µàπ“¬Õ¿‘™“µ ·®âß«à“®–√Õæ‘®“√≥“§”«‘π‘©—¬Õ¬à“߇ªìπ∑“ß °“√∑’Ë®–ÕÕ°¡“°àÕπ ´÷Ëߧ“¥«à“‰¡àπà“®–‡°‘π 10 «—πÀ≈—ß®“°π’È ®“°π—Èπ®÷ß®–ÕÕ°¡“™’È·®ß À“°√’ ∫ ™’È · ®ßµÕππ’È ‡ °√ß®–∂Ÿ ° ¡Õß«à “ ‰ª‚µâ ·¬âߧ”µ—¥ ‘π¢Õß»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ ¥â“π∑’ªË √–™ÿ¡µÿ≈“°“√»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â °”À𥫗 π ‡√‘Ë ¡ µâ π æ‘ ® “√≥“§¥’ ¬ÿ ∫ æ√√§ ª√–™“∏‘ªµí ¬å®“°°√≥’√∫— ‡ß‘π∫√‘®“§ 258 ≈â“π

∫“∑ ®“°∫√‘…—∑ ∑’æ’‰Õ ‚æ≈’π ®”°—¥ (¡À“™π) ‚¥¬º‘¥°ÆÀ¡“¬·≈â« ´÷Ëßπ—¥æ√âÕ¡§Ÿà§«“¡‡æ◊ËÕ µ√«®æ¬“πÀ≈—°∞“π„π«—π∑’Ë 9 ∏.§. π’È ‡ªìπ°“√ π—¥À≈—ß®“°∑’ËÕ—¬°“√¬◊ËπøÑÕߧ¥’‰«â‡¡◊ËÕ 4 ‡¥◊Õπ ∑’Ë·≈â« ‚¥¬§¥’π’È àß∂÷ß»“≈µ—Èß·µà«—π∑’Ë 13 °.§. ∑’˺à“π¡“ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¬—߉¡à¡’§«“¡·πà™—¥ «à“§¥’π’È®”‡ªìπµâÕ߇ªî¥°“√‰µà «π‡À¡◊Õ𧥒 29 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ‰¡à  à«π§”«‘π®‘ ©—¬°≈“ß·≈–§”«‘π®‘ ©—¬ à«π µ—«¢Õßµÿ≈“°“√„𧥒 29 ≈â“π∫“∑ ®–π”¡“ ‡ªî¥‡º¬‚¥¬‡√Á«∑’Ë ÿ¥‡æ◊ËÕ„À⺟â∑’Ë π„®‰¥â»÷°…“ √“¬≈–‡Õ’¬¥§”«‘π®‘ ©—¬ ¢≥–π’°È ”≈—ßÕ¬Ÿ√à –À«à“ß °“√µ√«®∑“π‡æ◊ËÕ§«“¡∂Ÿ°µâÕß°àÕπ‡º¬·æ√à ∑’æË √√§ª√–™“∏‘ªµí ¬å π“¬∫—≥±‘µ »‘√-‘ æ—π∏ÿå ∑𓬵àÕ Ÿâ§¥’¬ÿ∫æ√√§ ¬◊π¬—π«à“ §¥’ 29 ≈â“π∫“∑ ‰¡à “¡“√∂√◊ÈÕøóôπ¢÷Èπ¡“æ‘®“√≥“ „À¡à ‰ ¥â ‡ æ√“–»“≈µ— ¥  ‘ π ·≈â «  à « 𧥒 ¬ÿ ∫ æ√√§®“°‡ß‘π∫√‘®“§ 258 ≈â“π∫“∑π—Èπ‡∑à“∑’Ë ¥Ÿ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§¥’ 29 ≈â“π∫“∑ §” µ—¥ ‘π„𧥒 29 ≈â“π∫“∑ ®÷߇ªìπª√–‚¬™πå °—∫§¥’ 258 ≈â“π∫“∑ Õ¬à“ß¡“° ç∑’ ¡ ∑𓬮–„™â ª √–‚¬™πå ® “°§”

µ—¥ ‘𧥒 29 ≈â“π∫“∑ ‡ πÕ„À⻓≈™’È¢“¥„𠧥’ 258 ≈â“π∫“∑ ·µà®–‡ªìπª√–‡¥Áπ„¥∫â“ß π—Èπ§ß‡ªî¥‡º¬‰¡à ‰¥âé π“¬∫—≠≠—µ‘ ∫√√∑—¥∞“π °√√¡°“√  ¿“∑’˪√÷°…“æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å Àπ÷Ëß„π∑’¡ ∑𓬵àÕ Ÿâ§¥’¬ÿ∫æ√√§ °≈à“««à“ √–¬–‡«≈“ °“√æ‘®“√≥“§¥’ 258 ≈â“π∫“∑ Õ“® —πÈ °«à“§¥’ 29 ≈â“π∫“∑ ‡æ√“–¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π§¥’¡’°“√π”  ◊∫‰ª∫“ß à«π·≈â« π“¬∫— ≠ ≠— µ‘ ¬ Õ¡√— ∫ ¥â « ¬«à “ °“√∑’Ë °√¡ Õ∫ «π§¥’摇»… (¥’‡Õ ‰Õ)  —Ë߉¡àøÑÕß ∫√‘…—∑ ∑’æ’ ‰Õ ‚æ≈’π ®”°—¥ (¡À“™π) „𧥒 ‰´øÉÕπ‡ß‘π∂◊Õ«à“¡’ª√–‚¬™πåµàÕ°“√π”¡“„™â µàÕ Ÿâ§¥’¬ÿ∫æ√√§  à«π®–‡Õ“ª√–‡¥ÁπÕ–‰√¡“ „™âµàÕ Ÿâ¢Õøíß»“≈„π«—π∑’Ë 9 ∏.§. π’È°àÕπ«à“®– °”Àπ¥ª√–‡¥Áπæ‘®“√≥“Õ¬à“߉√∫â“ß π“¬™«π À≈’°¿—¬ ª√–∏“π ¿“∑’ªË √÷°…“æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å À—«Àπâ“∑’¡∑𓬵àÕ Ÿâ §¥’¬∫ÿ æ√√§ °≈à“««à“ §ßµâÕß√Õøíß»“≈°”Àπ¥ ·π«∑“ß°“√æ‘®“√≥“„π«—π∑’Ë 9 ∏.§. π’È°àÕπ®÷ß ®–∫Õ°‰¥â«à“¡’·π«∑“ßµàÕ Ÿâ§¥’Õ¬à“߉√ ´÷Ë߉¥â ‡µ◊Õπ∑ÿ°§π·≈â««à“Õ¬à“查Ֆ‰√‰ª°àÕπ≈à«ßÀπâ“

ª™ª.À«—ߥ÷߇æ◊ÕË ‰∑¬√à«¡·°â√∏π. ∑’Ë√—∞ ¿“ §≥–°√√¡“∏‘°“√«‘ “¡—≠æ‘®“√≥“√à“ß·°â ‰¢√—∞∏√√¡πŸ≠‰¥âƒ°…å ª√–™ÿ¡°—π‡ªìπ§√—Èß·√°À≈—߉¥â√—∫°“√·µàß µ—È ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 æ.¬. ∑’˺à“π¡“ ‚¥¬∑’Ë ª√–™ÿ¡¡’¡µ‘‡≈◊Õ°π“¬‡∑Õ¥æß…å ‰™¬π—π∑πå  . . — ¥  à « π æ√√§ª√–™“∏‘ ªí µ ¬å ‡ªì π ª√–∏“π √Õߪ√–∏“π¡’ 4 §π ª√–°Õ∫ ¥â«¬ æ≈.Õ.‡≈‘»√—µπå √—µπ«“π‘™  .«. √√À“ 𓬻ÿ¿™—¬ ‚æ∏‘Ï ÿ  . .π§√æπ¡ æ√√§ ¿Ÿ¡‘„®‰∑¬ π“¬π‘æπ∏å ∫ÿ≠≠“¡≥’  . .  — ¥  à « π æ√√§ª√–™“∏‘ ªí µ ¬å ·≈–𓬠Õπÿ√—°…å π‘¬¡‡«™  .«. √√À“ ¢≥–∑’Ë𓬠Õ√√∂«‘™™å  ÿ«√√≥¿—°¥’  . .°√ÿ߇∑æœ æ√√§ª√–™“∏‘ªíµ¬å ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—È߇ªìπ ‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡“∏‘°“√ ∑’˪√–™ÿ¡‡ÀÁπµ√ß°—π«à“®–ª√–™ÿ¡ ∑ÿ°«—π՗ߧ“√ ‚¥¬‡√‘Ë¡°“√æ‘®“√≥“®“° ¡“µ√“ 190 ‡√◊ËÕß°“√∑” —≠≠“°—∫µà“ß ª√–‡∑»∑’µË Õâ ß à߇√◊ÕË ß„Àâ ¿“æ‘®“√≥“°àÕπ ‡¡◊ËÕ‡ √Á®·≈â«®÷ßæ‘®“√≥“¡“µ√“ 93-98 ‡√◊ËÕ߇¢µ‡≈◊Õ°µ—Èß

𓬇∑Õ¥æß…å„Àâ —¡¿“…≥å«à“ ∑’Ëπ” ¡“µ√“ 190 ¡“æ‘®“√≥“°àÕπ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“ ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß∑’Ë Õ ¬Ÿà „𧫓¡ π„®¢Õߪ√–™“™π ¬◊π¬—π«à“‰¡à‰¥â∑”‡æ◊ÕË ¬◊ÕÈ ‡«≈“·µàÕ¬à“ß„¥ ‡æ√“– À“°‡Õ“‡√◊ËÕ߇¢µ‡≈◊Õ°µ—Èß¡“æ‘®“√≥“°àÕπ‡™◊ËÕ «à “ ®–‡ ’ ¬ ‡«≈“¡“°°«à “ π’È ‡π◊Ë Õ ß®“°¡’ √ “¬ ≈–‡Õ’¬¥§àÕπ¢â“ß¡“°  à«π¢—ÈπµÕπ°“√·ª√ ≠—µµ‘®–‡ √Á® ‘πÈ ‡¡◊ÕË ‰√π—πÈ §ß‰¡à “¡“√∂∫Õ°‰¥â ç∑’Ëæ‘®“√≥“¡“µ√“ 190 °àÕπ‰¡à‡°’ˬ« °—∫§«“¡‡§≈◊ÕË π‰À«¢Õß°≈ÿ¡à æ—π∏¡‘µ√ª√–™“™π‡æ◊ËÕª√–™“∏‘ª‰µ¬∑’Ë ‰¡àæÕ„®√à“ß·°â ‰¢„π «√√§∑’Ë 2 ·≈–‰¡à„™à‡ªìπ°“√‡√àß∑”‡æ◊ËÕ∑’Ë®–π” ¢âÕµ°≈ߥâ“𙓬·¥π√–À«à“߉∑¬°—∫°—¡æŸ™“ ‡¢â“ Ÿà°“√æ‘®“√≥“¢Õß ¿“é 𓬇∑Õ¥æß…å °≈à“«æ√âÕ¡√–∫ÿ«à“ °“√∑’Ëæ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬‰¡à  àßµ—«·∑π‡¢â“√à«¡‡ªìπ§≥–°√√¡“∏‘°“√®– ‰¡à¡’º≈µàÕ°“√∑”ß“π Õ¬à“߉√°Áµ“¡  à«πµ—« Õ¬“°„Àâæ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬¡“√à«¡æ‘®“√≥“·°â ‰¢ √—∞∏√√¡πŸ≠ ‚¥¬°”≈—ß欓¬“¡À“√◊Õ°—πÕ¬Ÿà«à“ ®–∑”Õ¬à“߉√‡æ◊ËÕ„Àâæ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬‡ª≈’Ë¬π„® ‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥

° ¡.®’ªÈ ≈àÕ¬µ—«π—°‚∑…‡ ◊ÕÈ ·¥ß 𓬮µÿæ√ æ√À¡æ—π∏ÿå  . . —¥ à«π æ√√§‡æ◊ÕË ‰∑¬ ·°ππ”·π«√à«¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬µàÕµâ“π‡º¥Á®°“√·Ààß™“µ‘ (πª™.) ·¥ß ∑—Èß·ºàπ¥‘π ®”‡≈¬„𧫓¡º‘¥∞“π√à«¡°—π °àÕ°“√√⓬ ‚™§¥’∑’Ë ‰ ¡à µâ Õ ß‡¢â “ ‰ªÕ¬Ÿà „π ‡√◊Õπ®”°—∫·°ππ”·≈–·π«√à«¡§πÕ◊ËπÊ ‡¡◊ÕË Õ—¬°“√‡ÀÁπ«à“§”√âÕߢÕß°√¡ Õ∫ «π §¥’摇»… (¥’‡Õ ‰Õ) ∑’Ë „Àâ∂Õπ°“√ª√–°—π µ— « ‰¡à‡¢â“¢à“¬¢âÕ°ÆÀ¡“¬∑’Ë®– àß„À⻓≈ æ‘®“√≥“‰¥â

Õ—¬°“√‰¡à¬◊Ëπ∂Õπª√–°—π 箵ÿæ√é

µ“¡§”‡™‘≠À√◊Õ‰¡à Õ¬à“߉√°Áµ“¡ §“¥«à“®– “¡“√∂ √ÿªº≈°“√ Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘߇ πÕµàÕ √—∞∫“≈‰¥â¿“¬„π‡¥◊Õπ ¡.§. ªïÀπâ“

ç ÿ‡∑æé ™’Ȫ√–°—πµ—«‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß»“≈ 𓬠ÿ‡∑æ ‡∑◊Õ° ÿ∫√√≥ √Õß𓬰 √—∞¡πµ√’ °≈à“««à“ ‡√◊ËÕß°“√ª√–°—πµ—«µâÕß«à“ °—π‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ ´÷ßË π“¬°√—∞¡πµ√’欓¬“¡ ‡¢â“‰ª¥Ÿ·≈„π à«π¢Õß·π«√à«¡ πª™. ∑’Ë ‰¡à ‰¥â √—∫°“√ π„®™à«¬‡À≈◊Õ®“°·°ππ”  à«πæ«° ·°ππ”∑’ˇªìπ§π √â“ߪí≠À“„Àâ∫â“π‡¡◊Õßπ—Èπ °√–∫«π°“√¬ÿµ∏‘ √√¡¡’«∏‘ ª’ Ø‘∫µ— ∑‘ ™’Ë ¥— ‡®πÕ¬Ÿ·à ≈â« À“°‰¡à¡æ’ ƒµ‘°√√¡À≈∫Àπ’ ‰¡à¬ßÿà ‡°’¬Ë «°—∫欓π À≈—°∞“π ‰¡à √â“ߪí≠À“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡«≈“∑’ˬ◊Ëπ ª√–°—πµ—«æπ—°ß“π Õ∫ «πÕ“®‰¡à§¥— §â“π°Á ‰¥â ·≈–»“≈Õ“®æ‘®“√≥“„Àâª√–°—πµ—« 燪ìπÀ≈—°°“√∑—Ë«‰ªµ“¡ª√°µ‘∑’ˇ®â“Àπâ“∑’˵âÕßæ‘®“√≥“µ“¡‡Àµÿº≈ °“√§â“πÀ√◊Õ ‰¡à§“â π ·≈–°“√„Àâª√–°—πÀ√◊Õ‰¡à„Àâª√–°—πµ—« ‡ªìπ‡√◊ÕË ß¥ÿ≈¬æ‘π®‘ ¢Õ߇®â“Àπâ“∑’·Ë ≈–»“≈ ‡ªìπ ß“π„πÀπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈–ΩÉ“¬∑’Ë ‰¡à ¡’ „§√‡¢â“‰ª °â“«°à“¬·∑√°·´ß‰¥â  à«π ÿ¥∑⓬·≈â«®–¡’ „§√‰¥âª√–°—πµ—«À√◊Õ‰¡àµâÕß√Õ¥Ÿ º¡§ß∫Õ° Õ–‰√‰¡à ‰¥âé 𓬠ÿ‡∑æ°≈à“«

∑—Èßπ’È ®“°°“√‡ªî¥‡º¬¢Õß𓬠π“¬√ÿ® ‡¢◊ËÕπ ÿ«√√≥ Õ—¬°“√摇»…ΩÉ“¬ §¥’摇»… 1 ∑’Ë√–∫ÿ«à“ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Àπ—ß ◊Õ ¢Õߥ’ ‡ Õ ‰Õ·≈–Àπ— ß  ◊ Õ ¢Õ§«“¡‡ªì π ∏√√¡¢Õß𓬮µÿæ√·≈⫇ÀÁπ«à“‰¡à ¡’ ‡ Àµÿ µ“¡¢âÕ∫—≠≠—µ‘¢Õß°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–¬◊Ëπ∂Õπ ª√–°—𵗫𓬮µÿæ√‰¥â ç·¡â«π— π’æÈ ƒµ‘°√√¡¢Õß𓬮µÿæ√ ®–‰¡à‡¢â“¢âÕ°ÆÀ¡“¬∑’®Ë –¬◊πË ∂Õπª√–°—π‰¥â ·µà Õ— ¬ °“√®–‡ΩÑ “ µ‘ ¥ µ“¡æƒµ‘ ° √√¡¢Õß π“¬®µÿæ√µàÕ‰ª À“°æ∫«à“¡’°“√°√–∑”∑’Ë ‡¢â“¢à“¬¬ÿ¬ßª≈ÿ°ªíòπª√–™“™π„Àâ°àÕ§«“¡ «ÿà𫓬 À√◊Õ‡¢â“‰ª¢à¡¢Ÿà欓π À√◊Õ¬ÿàß »“≈‡™’¬ß„À¡àª≈àÕ¬·π«√à«¡‡ ◊ÈÕ·¥ß ‡°’ˬ«°—∫À≈—°∞“π ®–æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ¬◊Ëπ¢Õ ∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à »“≈ÕÕ°π—Ëß∫—≈∂Õπª√–°—πµàÕ»“≈∑—π∑’é π“¬√ÿ®°≈à“« ≈—ß°åÕà“𧔵—¥ ‘𧥒π“¬π‘°√ »√’§”¡“ Õ“¬ÿ ° ¡. æ∫∑À“√≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ºŸâ™ÿ¡πÿ¡ 29 ªï ™“«Õ”‡¿Õ·¡àÕÕπ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ·π« π“ßÕ¡√“ æß»“æ‘™≠å ª√–∏“π √à«¡§π‡ ◊ÕÈ ·¥ß∑’∂Ë °Ÿ ®—∫°ÿ¡∞“πΩÉ“Ωóπ æ.√.°.°“√ °√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ (° ¡.) ∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π ´÷Ëߧ¥’π’È ‡ªî¥‡º¬«à“ °“√≈ßæ◊Èπ∑’Ë∑”ß“π¢Õߧ≥– »“≈µ—¥ ‘𮔧ÿ° 2 ªï ºŸµâ Õâ ßÀ“„Àâ°“√√—∫ “√¿“æ °√√¡°“√ ‘∑∏‘œ¥â“π ‘∑∏‘æ≈‡¡◊Õß·≈– ‘∑∏‘ ≈¥‚∑…„Àâ°÷ËßÀπ÷Ë߇À≈◊Õ®”§ÿ° 1 ªï ·µà√–À«à“ß ∑“ß°“√‡¡◊Õß„π™à«ß∑’Ë¡’°“√™ÿ¡πÿ¡¢Õߧπ Õ¬Ÿà„π‡√◊Õ𮔇ªìπºŸ¡â §’ «“¡ª√–惵‘¥’ ‡√◊Õπ®” ‡ ◊ÈÕ·¥ß√–À«à“ß«—π∑’Ë 12 ¡’.§.-20 æ.§. ∑’Ë ‡ πÕ≈¥‚∑…„ÀâÕ’°°÷ËßÀπ÷Ë߇À≈◊Õ®”§ÿ° 6 ‡¥◊Õπ ºà“π¡“ æ∫«à“¡’°“√°√–∑”∑’Ë≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘ ®Õß®” 5 ‡¥◊Õπ ¡§«√·°à‡Àµÿ·≈â« ¡πÿ…¬™π¢Õ߇®â“Àπâ“∑’Ë∑À“√‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß »“≈æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“¢≥–π’È®”‡≈¬∂Ÿ° ®’Ȫ≈àÕ¬µ—«™—Ë«§√“«ºŸâµâÕßÀ“‡ ◊ÈÕ·¥ß §ÿ¡¢—ß¡“ 5 ‡¥◊Õπ‡»…·≈â«  ¡§«√‰¥â√—∫°“√ 箓°°“√µ√«® Õ∫æ∫«à “ ™à « ß ¬°‚∑… ‰¡à µâ Õ ß√— ∫ ‚∑…∑’Ë ‡ À≈◊ Õ Õ¬Ÿà ®÷ ß  —Ë ß „Àâ √–À«à“ß°“√™ÿ¡πÿ¡¡’°“√≈–‡¡‘ ¥  ‘ ∑ ∏‘ ‡ °‘ ¥ ª≈àÕ¬µ—« ·µà „Àâ§ÿ¡ª√–惵‘‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï ¢÷Èπ®“°∑—Èß 2 ΩÉ“¬ ¢≥–∑’ËÀ≈—ß°“√™ÿ¡πÿ¡ °”Àπ¥„Àâ√“¬ß“πµ—«°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë 4 §√—Èß „Àâ æ∫«à “ ¡’ ° “√≈–‡¡‘ ¥  ‘ ∑ ∏‘ ºŸâ ∑’Ë ∂Ÿ ° §ÿ ¡ ¢— ß „π ∑”ß“π∫√‘°“√ —ߧ¡Õ’° 20 ™—Ë«‚¡ß À≈“¬°√≥’é π“ßÕ¡√“°≈à“«·≈–«à“ ¢≥– ºŸâ ◊ËÕ¢à“«√“¬ß“π«à“ ¡’≠“µ‘·≈–·π« π’È¡’ºŸâ™ÿ¡πÿ¡∑’Ë∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß„π‡√◊Õπ®” 175 §π √à«¡§π‡ ◊ÈÕ·¥ß°«à“ 30 §π ¡“√ÕµâÕπ√—∫ §≥–°√√¡°“√ ‘ ∑ ∏‘ œ ®–‡ πÕµà Õ π“¬ ·≈–„Àâ°”≈—ß„®π“¬π‘°√¥â«¬§«“¡ªïµ‘¬‘π¥’∑’Ë Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– 𓬰√—∞¡πµ√’ „Àâ ‰¥â√∫— °“√ª≈àÕ¬µ—« ª√–°—πµ—«™—Ë«§√“«∑ÿ°§π ·°π𔇥‘πÀπⓇ√’¬°√âÕߪ≈àÕ¬∑ÿ°§π ‡√’¬°π“¬°œ™’È·®ß¢—ÈπµÕπ —Ëßß“π ºŸâ ◊ËÕ¢à“«√“¬ß“π«à“ °àÕπÀπâ“π’È „π«—π ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘ ∑ ∏‘ ∑’Ë 30 æ.¬. ∑’˺à“π¡“ »“≈®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ‰¥â ¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘°≈à“«Õ’°«à“ °“√∑”ß“π  —ßË ª≈àÕ¬µ—«π“¬ ÿ®µ‘ Õ‘π∑√™—¬ Õ“¬ÿ 50 ªï ·π« ¢Õߧ≥–Õπÿ ° √√¡°“√∑’Ë µ—È ß ¢÷È π „π™à « ß∑’Ë √à « ¡§π‡ ◊È Õ ·¥ßºŸâ µâ Õ ßÀ“„π∞“𧫓¡º‘ ¥ ºà“π¡“‰¥â√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°ΩÉ“¬µà“ßʉ¥â ‡¥’¬«°—π ‚¥¬ —Ëß„Àâ§ÿ¡ª√–惵‘·≈–°”Àπ¥ ª√–¡“≥ 201 §π ®“°∑’ˇ™‘≠‰ª∑—ÈßÀ¡¥ √“¬ß“πµ— « °— ∫ ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë æ√â Õ ¡„Àâ ∑”ß“π 1,000 §π À≈—ß®“°π’È®–‡ªì𧑫¢ÕßΩÉ“¬ ∫√‘°“√ —ߧ¡‡™àπ‡¥’¬«°—π 𓬻√’«√√≥ ®—π∑√åºß ·°ππ”§π ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë √— ∞ ∑’Ë µâ Õ ß¡“„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑—È ß ΩÉ “ ¬ ªØ‘∫—µ‘·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß √«¡∂÷ßµ—« ‡ ◊ÈÕ·¥ß‡™’¬ß„À¡à √–∫ÿ«à“ ®–√à«¡°—∫°≈ÿࡧπ 𓬰√—∞¡πµ√’¥â«¬ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ‡√◊ËÕßÕ”π“®°“√ ‡ ◊ÈÕ·¥ß‡æ◊ËÕ‡√’¬°√âÕß„Àâª≈àÕ¬µ—«§π‡ ◊ÈÕ·¥ß  —Ëß°“√„π™à«ß∑’Ë¡’°“√ ≈“¬°“√™ÿ¡πÿ¡ ·µà „π‡√◊Õπ®”∑—Ë«ª√–‡∑»Õ¬à“߉¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢µàÕ‰ª ‰¡à · πà „®«à“𓬰√—∞¡πµ√’®–¡“„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬®–¡’°“√®—¥°‘®°√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

µ‘¥µàÕ Call Center ‚∑√.0-2422-8000 °¥ 9 ·®âߪí≠À“°“√®—¥ àßÀπ—ß ◊Õ‡©æ“– ¡“™‘° ‚∑√.0-2422-8338 µ‘™¡ √âÕ߇√’¬π ·π–π”°“√„Àâ∫√‘°“√ ‚∑√.0-2422-8008 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚≈°«—ππ’È√“¬«—π  ¡“™‘° ¿“°“√Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå·Ààß™“µ‘ ¬÷¥¢âÕ∫—ߧ—∫«à“¥â«¬®√‘¬∏√√¡·Ààß«‘™“™’æ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå æ.». 2541 / ‡®â“¢Õß ∫√‘…∑— «—ØØ– §≈“  ‘ø“¬¥å  ®”°—¥ / ºŸ°â Õà µ—ßÈ  ¡∫Ÿ√≥å Õ‘™¬“«√°ÿ≈ / ∫√√≥“∏‘°“√ ®—¥°“√  ÿπ∑√ °ÿ≈«—≤π«√æß»å / §≥–∫√√≥“∏‘°“√  ÿπ∑√ °ÿ≈«—≤π«√æß»å,  ¡»—°¥‘Ï ‰¡âæ√µ, ƒ∑—¬°“≠®πå Õ‘π∑√å·æß, °ÿ¡ÿ∑π“∂  ÿµπæ—≤πå,  ÿ√‘¬– §™‘π∑√ / ∫√√≥“∏‘°“√ºŸâæ‘¡æ废₶…≥“  ¡»—°¥‘Ï ‰¡âæ√µ / æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå ∫√‘…—∑ æ√‘Èπµ‘Èß∑Ÿ‡¥¬å ®”°—¥

∫√‘À“√ß“πº≈‘µ·≈–¢“¬‚¶…≥“‚¥¬ ∫√‘…—∑ «—ØØ– §≈“  ‘ø“¬¥å  ®”°—¥ ‡≈¢∑’Ë 71/30 ∂ππ∫√¡√“™™ππ’ ·¢«ßÕ√ÿ≥Õ¡√‘π∑√å ‡¢µ∫“ß°Õ°πâÕ¬ °∑¡. 10700 ‚∑√.0-2422-8000, 0-2884-5000 ∫√‘À“√ß“π°Õß∫√√≥“∏‘°“√‚¥¬ ∑’¡¢à“«‚≈°«—ππ’È ‚∑√. “¬µ√ß 0-2884-9913, 0-2422-8101, 0-2422-8104-09, 0-2422-8112 ·ø°´å 0-2884-9918 µ‘¥µàÕΩÉ“¬‚¶…≥“ ‚∑√.0-2422-8200, 0-2422-8233 e-mail : worldtoday@watta.co.th ‡Õ‡¬àπµå√â“π§â“·≈–·ºßÀπ—ß ◊ÕµâÕß°“√ —Ë߇æ‘Ë¡ ¬Õ¥ µ‘¥µàÕ ‚∑√.0-2422-8288-9


05A

ªปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ในประเทศ-ดวงวันนี้ °√–µÿ°Àπ«¥ ∂Õπ¢π °√–ªÜÕß

worldtoday@watta.co.th

ขอมูลลับแฉติดสินบนจนท.ไทย ขวางสง‘วิคเตอร บูท’ไปสหรัฐ

อินเทอรเน็ต : “วิกลิ กี ส” แฉเอกสารลับทูตสหรัฐในไทยเขาพบ “อภิสทิ ธิ”์ เตือน วาจะดำเนินการกับความไมชอบมาพากลใน โฆษกกระทรวงการตางประเทศ เปดเผยวา พรรคพวก “บูท” ติดสินบนเจาหนาที่ รวมถึงใหการเท็จเพือ่ ไมใหสง ตัวไปสหรัฐ กระบวนการส ง ตั ว นายบู ท ในฐานะผู ร า ย กระทรวงไดเรงตรวจสอบเอกสารลับที่วิกิลีกส “มารค” รับทูตสหรัฐเขาพบจริง ยันไมมกี ารแทรกแซง ปดสายตรงจาก “โอบามา” ข า มแดนตามขั้ นตอนของไทย และได รั บ ได เ ผยแพร ซึ่ ง ก อ นหน า นี้ ท างสหรั ฐ แจ ง เว็บไซตวิกิลีกสไดเผยแพรขอมูลลับ ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่สง ไปเตือนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย วาพรรคพวกของนายวิคเตอร บูท ผูตองสงสัยเปนพอคาอาวุธชาวรัสเซียพยายามขัดขวางการสงตัวในฐานะผูร า ยขามแดน ขอมูลลับดังกลาวระบุวา นายอีรคิ จี จอหน เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศ ไทย กลาวระหวางเขาพบนายอภิสิทธิ์เมื่อ เดือนกุมภาพันธ 2552 วามีความกังวลวา พรรคพวกของนายบูทอาจมีอิทธิพลตอคำ ใหการระหวางที่นายบูทขึ้นศาลไทยเรื่องสง ตัวไปสหรัฐในฐานะผูร า ยขามแดน เพราะกลุม ชาวรัสเซียที่หนุนหลังนายบูทไดใชเงินและ อิทธิพลพยายามขัดขวางการสงตัวไปสหรัฐ

มีการทุจริตรับสินบนเกิดขึ้นกับกระบวนการ พิ จ ารณาคดี และคำให ก ารเท็ จ อาจทำให ศาลไทยปฏิเสธการสงตัวนายบูทไปสหรัฐ นายจอห น ระบุ ด ว ยว า เจ า หน า ที่ สหรัฐทราบวามีความพยายามจะจับกุมและ สรางความอับอายใหแกเจาหนาที่สำนักงาน ปราบปรามยาเสพติดสหรัฐ 2 คน ที่ไดรับ มอบหมายใหสอบสวนนายบูท โดยอาจให เจาหนาที่ไทยจับกุมบุคคลทั้งสองในขอหา ลอบบันทึกภาพและเสียงนายบูทอยางผิด กฎหมายในวันที่เขาถูกจับ นอกจากนี้ยังมี พยานหลายคนที่ใหการเท็จเกี่ยวกับนายบูท ซึ่งอางวาเดินทางมาไทยเพื่อติดตอธุรกิจกับ รัฐบาลไทยเรื่องโครงการเรือดำน้ำรัสเซีย ขอมูลลับระบุวา นายอภิสทิ ธิร์ บั ปาก

ขอมูลของบุคคลที่คิดวางแผนติดสินบนจาก เจาหนาที่สหรัฐแลว ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์กลาว ในเรื่องนี้วา เขาใจวาเปนเอกสารของเดือน กุมภาพันธปท แี่ ลว ยอมรับวาเอกอัครราชทูต สหรัฐประจำประเทศไทยมาพบจริง แตเปน เพียงการแสดงความเปนหวงในเรื่องคดีที่จะ มีเรือ่ งของอิทธิพลเขาไปแทรกแซง ซึง่ ไดยนื ยัน วาจะดูแลไมใหมกี ารแทรกแซงใดๆในคดี สวน ขอมูลที่มีการเปดเผยวา นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ โทร.มาหานัน้ ไมเปนความ จริง อยางไรก็ตาม ในสวนของกระทรวงการ ตางประเทศ และนายปณิธาน วัฒนายากร รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาการโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำลังติดตามอยู ดานนายธานี ทองภักดี รักษาการ

มายังกระทรวงใหทราบวาวิกลิ กี สไดเผยแพร เอกสารลับเหลานี้ ซึง่ มีขอ มูลพาดพิงถึงประเทศไทยด ว ย โดยสถานทู ต สหรั ฐ ประจำ ประเทศไทยไมไดยืนยันกับทางกระทรวงวา เอกสารดังกลาวเปนเอกสารจริงหรือไม อยางไรก็ตาม เอกสารลับที่เผยแพร และพาดพิงถึงนายวิคเตอร บูท พอคาอาวุธ ชาวรัสเซีย ประเทศไทยไดดำเนินการตาม คำสั่งของศาลและยืนยันวาไมมีการกดดัน จากทางสหรัฐ หรือมีการแทรกแซงจากฝาย การเมือง และไมหวั่นวาเอกสารที่เผยแพร ขณะนี้จะสงผลตอความสัมพันธไทย-รัสเซีย เนือ่ งจากกระทรวงไดรายงานการดำเนินการ กับนายบูทตอรัสเซียเปนระยะๆ เชื่อวาทาง รัสเซียจะคำนึงถึงเหตุผลที่แทจริงที่ไทยปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลในการสงตัวนายบูทใหสหรัฐ

เขมรกลับลำไมเปดพระวิหาร

¥«ß«—ππ’È

‰¿…—Æ

parable8@yahoo.com

ศุกร 3 ธันวาคม 2553 ลัคนาราศีเมษ หรือเกิดระหวาง วันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม ทานไดรับประโยชนจากการเขาแขงขันชิงชัยและมี โอกาสชนะสู ง การติ ด ต อ สะดวกขึ้ น เนื่ อ งจากผู มี อิทธิพลหนุนหลัง แตตองระวังการทำสิ่งตางๆผิดที่ ผิดทางหรือผิดจังหวะ เพศตรงขามนำโชคลาภมาให ลัคนาราศีพฤษภ หรือเกิดระหวาง วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน ทานทำงานไดรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดการปญหา ที่คั่งคางใหคลี่คลายและลงตัวไดมากขึ้น มีผูสนับสนุนดานชื่อเสียงและความสำเร็จ แตก็มีคนอิจฉา ริษยา ทำการคาดีมกี ำไร ความรักยังไมลงตัวเทาทีค่ วร ลัคนาราศีเมถุน หรือเกิดระหวาง วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม ในวันสองวันนีท้ า นควรระมัดระวังทัง้ การใชคำพูดและ เอกสารสัญญา มีเกณฑผดิ พลาดไดงา ยทัง้ ทีต่ งั้ ใจและ ไมตั้งใจ ทั้งไมควรทำการเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น คิดลงทุน ควรใหผา นพนชวงนีไ้ ปกอน ความรักคอนขางหวือหวา ลัคนาราศีกรกฎ หรือเกิดระหวาง วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม ทานอาจตองหาแรงกระตุน ใหคกึ คัก มีปญ  หาการงาน ตองจัดการแกไข ควรระวังความใจรอนวูว ามจะทำให พลาดโอกาสสำคัญ จะมีคนมายั่วยุใหขุนมัว ทางที่ดี อยาตกหลุมพราง เงินทองควรใชจายอยางประหยัด ลัคนาราศีสิงห หรือเกิดระหวาง วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน ทานมีอุปสรรคหลายดาน ตองใชความอดทนและ พยายามมากเปนพิเศษ หากริเริ่มสิ่งใดควรหาหุน สวนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน และควรวางแผนงาน ใหชัดเจน สนุกสนานเกินเหตุจะกระทบตอสุขภาพ ลัคนาราศีกันย หรือเกิดระหวาง วันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม ทานควรตามติดสถานการณใกลชิด ทางที่ดีอยาเพิ่ง แสดงตัวหรือออกหนาใหโดดเดน ควรสงบปากสงบ คำและหามวิพากษวิจารณใคร ไดรับประโยชนจาก บุคคลในเครื่องแบบ การเงินดีมีสภาพคลอง ลัคนาราศีตุล หรือเกิดระหวาง วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน มีงานเพิม่ และมีภาระความรับผิดชอบมากขึน้ ทีส่ ำคัญ ควรใสใจรายละเอียดใหมาก การเจรจาทางการเงิน ควรชะลอไปกอน ทัง้ ยังไมเหมาะกับการลงทุนเลนหุน ทานที่โสดมีโอกาสพบรัก สัญจรที่เปลี่ยวตองระวัง ลัคนาราศีพิจิก หรือเกิดระหวาง วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม การงานตองใชความรอบคอบ อาจพลั้งเผลอทำบาง สิ่งผิดพลาดตองเรงแกไข มีเพื่อนรวมงานชวยเหลือ การเจรจาหรื อ ข อ ตกลงใดๆต อ งบั นทึ ก ไว เป น ลาย ลักษณอักษร หยิบจับใชของมีคมตองระวังใหมาก ลัคนาราศีธนู หรือเกิดระหวาง วันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม ท า นได รั บ ผลดี จ ากการงาน ได เ ลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตำแหนง แตอาจกอศัตรูเพราะคำพูด มีความขัดแยงใน วงงาน ไมวาทำสิ่งใดควรใชเหตุผลมากกวาอารมณ ระวังความรอนฟนไฟ ความรักไมคอยไดดังใจนัก ลัคนาราศีมังกร หรือเกิดระหวาง วันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ งานก า วหน า เกิ นคาด ได แรงสนั บ สนุ นที่ ดี แต ไม เหมาะกับการทำสิง่ ตางๆอยางรวดเร็ว ควรมีเวลาไตร ตรองเสียกอน ระวังจะถูกชักนำเขาสูว งั วนความขัดแยง ควรวางตัวเปนกลางดีที่สุด จะพบรักขณะปฏิบัติงาน ลัคนาราศีกุมภ หรือเกิดระหวาง วันที่ 13 กุมภาพันธ ถึง 14 มีนาคม ทานที่ใชเวลาสวนใหญในวงสังคมอยาใหกระทบกับ งานประจำ สิง่ ทีห่ วังตัง้ ใจอาจลาชาไปบางตองรอคอย งานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนตไดรับผลดี ลงทุน ทำไดดวยตนเอง มีคูแขงในสนามความรัก ลัคนาราศีมีน หรือเกิดระหวาง วันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน งานทำไดรวดเร็วและเรงสะสางงาน การสรางสรรค ผลงานมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนที่ชื่นชอบของผูใหญ สิ่งใดก็ตามที่ทำดวยความตรงไปตรงมาจะเกิดผลดี ทานทีโ่ สดมีเกณฑพบรัก แตอาจมีเรือ่ งพวงติดมาดวย

กัมพูชา : นายเฮง โซต เลขาธิการสำนัก งานพระวิหารแหงชาติ เปดเผยถึงความคืบ หนาการเปดพรมแดนใหนักทองเที่ยวเขาชม ปราสาทพระวิหารวา จากการที่ทั้ง 2 ชาติมี ความประสงคที่จะเปดพรมแดนในวันอาทิตยนี้แตการเจรจาลมเหลวลงเสียกอน จึง ได ตั ด สิ น ใจเลื่ อ นการเป ด ประตู สู ป ราสาท พระวิหารออกไปอีก 1 เดือน แตไมสามารถ รั บ ประกั น ว า พรมแดนจะเป ด ตามกำหนด เสนตายที่ตั้งขึ้นใหมหรือไม ทีท่ ำเนียบรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาววา ไมทราบ เพราะไมไดมกี ารพูดอะไรกันในเรือ่ งนี้ ขณะ นี้มีความพยายามลดความตึงเครียดอยูแลว อีกทั้งคิดวาการที่ชุมชนและตลาดของกัมพูชาถอยออกไปจากพื้นที่นาจะชวยลดความ ตึงเครียดได กำลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้ ส ว นที่ เขาไม ด ำเนิ นการในส ว นบริ เวณวั ด แก ว สิ ก ขาคี รี ส ะวาระนั้ นคงมี ห ลายป จ จั ย

ซึ่งเราตองประเมินกันตอ ตอขอถามที่วาจะมีการตกลงกัน ระหวางทหารของทั้ง 2 ฝาย นายอภิสิ ท ธิ์ ก ล า วว า ไม มี ก ารตกลงดั ง กล า ว เพราะให น โยบายไปว า ต อ ไปนี้ จ ะไม มี การที่ฝายหนึ่งฝายใดไมวาจะเปนทหาร ฝายปกครอง หรือฝายทองเที่ยว ไปคุย และตกลงอะไรกันเอง ทุกอยางตองอยู ภายใตภาพรวม ดั ง นั้ น ถ า จะมี ก ารดำเนิ นการ อะไรตองปรึกษาหารือกันและตองผาน มายังระดับฝายนโยบาย รวมถึงตองมี ความเป น เอกภาพในทางนโยบาย ซึ่ ง ตอนนี้ยังเปนเชนนั้นและมีการตรวจสอบ กันตลอด โดยวันที่ 2 ธ.ค. พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แมทัพภาคที่ 2 ไดมาราย งานสถานการณให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รับทราบ

ของปลอม : นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีดีเอสไอ พรอมเจาหนาที่ตำรวจ รวมกันแถลง การจับกุมแกงปลอมหนังสือเดินทาง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับกลุมกอการรายในประเทศ สเปน โดยพาสปอรตปลอมของคนรายกลุมนี้มีความละเอียดและแนบเนียนจนเจาหนาที่ ดานตรวจคนเขาเมืองไมสามารถตรวจพบความผิดปรกติ เนื่องจากมีการทำลายน้ำ ตรา ประทับ และรูปเลมที่เหมือนจริง

ผูหญิงชอบแตไมเลนการเมือง ‘มารค’โยนมท.เคลียรบริษัทคอมพ กรุงเทพฯ : นายองอาจ คลามไพบูลย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการประชุมระดับชาติเรื่อง “การ กำหนดสัดสวนหญิงชายในการเลือกตั้งของ ประเทศไทย” จัดโดยกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมัน่ คงของมนุษย (พม.) รวม กับสำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยนายองอาจกลาววา ปจจุบันผูหญิงมีศักยภาพและความสามารถ ไม ต า งจากผู ช าย และเข า มามี บ ทบาทใน งานดานตางๆมากขึน้ ทัง้ งานดานสังคมและ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตในวงการการเมืองสัดสวนของผูหญิงที่ เขามาถือวานอยทัง้ ในระดับชาติและทองถิน่ แมวาหลายหนวยงานพยายามรณรงคก็ตาม “ต อ งยอมรั บ ว า ภาพลั ก ษณ ข อง

‚À√“ 欓°√≥å ∑«‘≥—∞ §”æ—π∏å

zodiacsigns888@hotmail.com

กลายเปนธรรมเนียมทุกๆปแลว กระมังทีส่ อื่ ตางๆ ไมวา จะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ จะตองมีโหรออกมาทำนาย ทายทักความเปนไปตางๆของบานเมือง สำหรับผูเ ขียนไดทำนายใหกบั หนังสือพิมพ “โลกวันนี”้ เปนประจำตัง้ แตป 2549 แลว และแตละปก็ดูจะเปนโหรคนเดียวที่ตั้งชื่อ สมญานามแปลกๆ เพื่ อ สื่ อ เป นนั ย ๆให คุณไดทราบถึงความเปนไปของดวงบาน ดวงเมืองในปนั้นๆ ทวนความจำกันหนอย ป 2549 สมญานามของปนั้นคือ ปสุนัข หงุดหงิด ป 2550 ปหมูออมสิน ป 2551 ปหนูถีบจักร ป 2552 ปวัวพันหลัก ป 2553 ปเสือติดจัน่ และในป 2554 สมญา นามคือ ปกระตายหลงเงาพระจันทร สมญานามป 2554 เปนปกระตายหลงเงาพระจันทร เพราะตลอดทั้งป นั้ นคนส ว นใหญ จ ะหลงใหลไปกั บ ภาพ มายาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนปที่ น า อั นตรายและน า หวาดกลั ว อย า งยิ่ ง สำหรับนักลงทุนผูมากดวยโมหันธที่มีโอกาสจะติดบวงกิเลส ความทะยานอยาก ที่มาหลอกลอทุกวิถีทาง จึงขอเตือนนัก การเมืองและผูมีอำนาจบริหารบานเมือง ตองระวังเรื่องการใชอำนาจบาตรใหญ จะกลายเปนชนวนสรางความราวฉาน ใหประเทศชาติ ที่กลาวเชนนี้มิไดกลาว ลอยๆ จะวิสัชนาใหทราบดวยศาสตรไพ ยิปซีกระแสจิตชั้นสูง และโหราศาสตร ไทยชั้นสูงดังนี้ หากพิจารณาแกนหลักสำคัญของ ดวงชะตาบานเมืองดวยศาสตรไพยิปซีชั้น

นักการเมืองถูกเหมารวมวาเปนภาพลบ และทุจริต ทำใหผหู ญิงไมอยากเขามาเลน การเมือง และยังไมรวมอีกหลายเรื่องที่ อาจถูกวิจารณในแงลบไดมากกวาผูชาย ดังนัน้ ทุกภาคสวนของสังคม รวมทัง้ รัฐบาลจะตองชวยกันสรางความเขาใจและ ปรับทัศนคติของสังคม เพื่อใหมีสัดสวน ของผูห ญิงเขามาในเวทีการเมืองมากขึน้ ” ดานนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด พม. กลาววา จากสถิติมีผูหญิงใช สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ มากกวาผูช าย แต กลับพบวาเมือ่ ถึงระดับผูแทนทั้งในระดับ ชาติและทองถิ่น ผูหญิงยังเขามาเพียง รอยละ 11-12 เทานัน้ จึงควรสนับสนุน ให ผู ห ญิ ง ได เ ข า มามี ส ว นร ว มทางการ เมืองมากขึ้น

รับกระบวนการประมูลไมถกู ตอง

ทำเนียบรัฐบาล : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กลาวถึงกรณีตัวแทนบริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จำกัด เขาพบ เกี่ยวกับการเชาซื้อคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทยวา ไมไดคุยเรื่องการยกเลิก สัญญา แตทำหนังสือใหทราบเรื่องเทานั้น ซึ่ ง ได ให ข อ สั ง เกตไปว า เนื่ อ งจากขณะนี้ มี ปญหาหนวยงานของรัฐเองไปสอบสวน เห็น วาปญหาเรื่องสัญญามีอยู ขณะเดียวกันทาง บริษัทมารองเรียน ซึ่งไดบอกไปวามีหนวย งานของรัฐคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส ไอ) เห็นวาสัญญาไมถูกตอง ฉะนั้นควรจะ เจรจาหารือกับทางกระทรวงมหาดไทย ผูส่ือขาวถามวา มีการยืนยันวาจะ

ไมยกเลิกสัญญา นายอภิสิทธิ์กลาววา ได อธิบายใหทราบวาขั้นตอนตางๆเปนอยางไร คือบริษัทรองในทำนองวาไมไดเปนผูกระทำความผิด ซึ่งเทาที่ดูจากรายงานก็ไมได พาดพิงบริษัท แตกระบวนการของการประมูลไมถูกตอง ดังนั้น จึงเปนปญหายืดเยื้อ เพราะเคยมีหลายโครงการที่เห็นวาพอมีการ ทักทวง มีการสอบแลวก็จะยืดเยื้อ ฉะนั้นสิ่ง ที่ดีที่สุดคือการหาทางออกรวมกัน “เดิมทางกระทรวงชะลอไวแลว และ กระทรวงไปเจรจาว า จะเลิ ก สั ญ ญา แต บริษัทยืนยันวาไมเลิก ซึ่งเขารองเรียนมาที่ ผม ผมก็เชิญมาคุยกันในวันนี้ และบอกให ไปคุยกันใหม”

บานเมืองปกระตายหลงเงาพระจันทร สูง พบวาปนี้ตำแหนงที่ 1 หรือไพที่มาเกาะ กุมลัคนาของดวงเมืองเปนไพ 6 ดาบ และไพ แหงดวงดาว (The Star) เรือนชะตาบอก เกี่ ย วกั บ ความเป น ไปของชาติ บ า นเมื อ ง มี ความหมายถึงภาพรวมของบานเมืองกำลังจะ ถึงหัวเลี้ยวหัวตอที่สำคัญ อุปสรรคปญหาและ ความยุงยากตางๆยังตองใชเวลาแกไขอีกสัก พัก คือไมหนี 3-6 เดือน โดยแกนชะตานี้ถือวาจะมีการเปลี่ยน แปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะไพแหงดวงดาว คือไพที่มีนิมิตหมายวาความสำเร็จยิ่งใหญของ การปฏิรูปบานเมืองไมไกลเกินไป แตรัฐบาล จะตองลงมาจัดการเรื่องทุจริตคอรรัปชันใหได เสียกอน และตองเปนตัวอยางที่ดีในการนำ

นิมิตหมายที่ดีวาไดเจอกับดาวคูมิตรใหญคือ ดาวอาทิ ต ย (๑) เป น มิ ต รกั บ ดาวพฤหั ส บดี (๕) แตดาวพฤหัสบดี (๕) จะโคจรในตำแหนง ราชาโชคเมื่อเขาสูมุม 3 องศาโดยประมาณ เมื่ อ พิ จ ารณาจากดวงดาวจะพบว า ดาวพฤหัสบดี (๕) จะแตะกลุมดาวฤกษแรก ของราศีเมษ คือกลุมดาวอัศวิณีแหงทลิทโท ฤกษนบั ตัง้ แตวนั ที่ 4 พฤษภาคมเปนตนไป และ สถิตในฤกษนถี้ งึ วันที่ 18 มิถนุ ายน สิง่ ทีจ่ ะเห็น คือสภาวะของบานเมืองทีม่ ที ศิ ทางเปลีย่ น แปลง ดีขึ้นตามลำดับ หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน เปนตนไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม ดาวพฤหัสบดี (๕) จะเริ่มโคจรเขาสูกลุมดาวฤกษที่ 2 ของ ราศีเมษ คือกลุมดาวภรณีแหงมหัทธโนฤกษ

ระหวาง 28 มิถุนายน-27 กรกฎาคม มีความเปนไปไดวาหากบานเมืองไมมีเรื่องอะไร การเลือกตั้งครั้งใหมนาจะเกิดขึ้นในชวงดังกลาว คุณธรรมมาใชบริหารบานเมืองจึงจะไปรอด การบริ ห ารประเทศต อ งกระทำอย า งมี ส ติ อยาใชอารมณ ดูจะสอดคลองลงตัวทีป่  2554 นัน้ ดาว พฤหัสบดี (๕) จะโคจรมาสถิตทับลัคนาของ ดวงเมืองในวันที่ 4 พฤษภาคม ดาวพฤหัสบดี (๕) เปนดาวคุณธรรม สำหรับดวงเมืองนั้น ดาวพฤหัสบดี (๕) สถิตในราศีธนูรวมกับดาว เสาร (๗) ในเรือนที่ 9 หรือเรือนศุภะของดวง เมือง เมื่อโคจรทับลัคนาของดวงเมืองก็จะกอ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง สำคั ญ เพราะ ระหวางที่ดาวพฤหัสบดี (๕) สถิตในราศีเมษ นั้น จะมีตำแหนงทางโหราศาสตรเปนราชา โชค เมื่อทับลัคนาและดาวอาทิตย (๑) จึงมี

หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดี (๕) จะคอยๆถอย องศาหรือมน ทำนายไดวา บานเมืองจะมีความ สุขไดไมนาน เพราะคนพาลจะเริ่มแผลงฤทธิ์ ในป 2554 นั้นดาวราหู (๘) จะยาย มาสถิตที่ราศีพิจิกในวันที่ 24 พฤษภาคม ซึ่ง ดาวราหู (๘) ในราศีพจิ กิ มีตำแหนงเปนมหาอุจ เป นที่ ท ราบกั นดี ว า ดาวราหู (๘) หมายถึ ง บุคคลนอกกฎหมาย เปนดาวอันธพาล และ ในทางโหราศาสตรการเมืองหมายถึงพรรคการ เมือง กลุมตอตานรัฐบาล ม็อบ เมื่อดาวราหู (๘) มีอำนาจมากขึ้น ยอมทำใหบานเมืองเกิด ความวุนวายไดงาย คนดีๆเสียสละเพื่อบาน เมืองจะอยูไดอยางยากลำบาก แตสบายใจได เพราะจะไมมีเรื่องรายแรงเหมือนป 2553 แน

สอดคลองกับตำแหนงที่ 4 ในไพ ยิปซีที่ปนี้ปรากฏไพ 1 ไมเทาประกบกับ ไพแหงความตาย (The Death) บงชี้วา ความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นระหวางวันที่ 28 มิถุนายน27 กรกฎาคม ผูเ ขียนมองวาตำแหนงนีจ้ ะ หมายถึงพรรคการเมืองดวย จึงมีความเปน ไปไดวาหากบานเมืองไมมีเรื่องอะไร การ เลือกตัง้ ครัง้ ใหมนา จะเกิดขึน้ ในชวงดังกลาว แตความนาเปนหวงอีกประการ คือ ในตำแหนงที่ 7 ของไพยิปซีกระแส จิตชั้นสูง มีไพ 5 ดาบประกบกับไพกงลอ แหงโชคชะตา (Wheel of Fortune) ตำแหนงนี้ในทางโหราศาสตรการเมืองหมาย ถึงฝายคาน การชุมนุมตอตานรัฐบาลจะ เพิ่มดีกรีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ กลุมฮารดคอรที่เคลื่อนไหวอยางไรผูนำ เพราะดูเหมือนวาชวงปลายเดือนกันยายนตอตุลาคมจะมีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้น จะมีการใชกำลังในการปราบปรามรุนแรง เฉียบขาดกวาในชวงเมษาเลือดและพฤษภา วิปโยคป 2553 ผูเปนภัยตอบานเมืองจะ สรางความนาสะพรึงกลัวใหเกิดขึ้นดวย การยุยงใหเกิดการแตกความสามัคคีใน บ า นเมื อ ง แต ผู เป น ภั ย ต อ ความมั่ น คง เหลานั้นจะถูกกำราบขั้นเด็ดขาดเชนกัน สอดคลองกับตำแหนงของไพใบ ที่ 10 อันเปนจุดของรัฐบาลและผูบริหาร ประเทศ ปรากฏไพฤๅษี (The Hermit) ประกบกับไพ 8 เหรียญ หมายถึงใครที่ จะมาบริหารประเทศตอไปจากนี้เหมือน เจอวิบากกรรม แตยังพอเห็นทางสวางอยู ปลายอุโมงค คือจะเหนื่อยกับการหาเงิน มาใช จ า ยหมุ น เวี ย นในประเทศทดแทน จากที่ถูกทุจริตไปนั่นเอง...ทุบโตะ


06A

ตางประเทศ พยากรณอากาศ 04/12/2010

32/19 32/20 34/24 34/24

33/23

ªปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

33/26

31/24

ภาคเหนือ : มีหมอกหนาหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อากาศเย็น และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ภาคกลาง : มีหมอกในตอนเชาและหมอกหนาในบางพื้นที่ ภาคตะวันออก : มีหมอกในตอนเชาและฝนตก รอยละ 10-20 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ภาคใตฝงอาวไทย : มีฝนฟาคะนองรอยละ 40-60 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตร ภาคใตฝงอันดามัน : มีฝนฟาคะนองรอยละ 20-40 ของพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : มีฝนตกเล็กนอย รอยละ 10 ของพื้นที่

À¡ÿπ∑—π‚≈° นาสึมิ

worldtoday@watta.co.th

ยายที่จำคุก “เฉิน”

ไทเป : เจาหนาที่ไตหวันยายตัวอดีต ประธานาธิบดีเฉิน สุย-เปยน ของ ไตหวัน ออกจากสถานที่กักตัวตูเชิง เพื่อไปรับโทษจำคุก 19 ป จากคดี ทุ จ ริ ต ต อ ที่ เรื อ นจำประจำกรุ ง ไทเป ซึ่งใชกักขังนักโทษคดีหนัก ระหวาง เคลื่อนยายนายเฉินไดพบหนาลูกชาย และผูสนับสนุนหลายสิบคน

จี้รถบัสตาย 4

มะนิลา : คนราย 3 คนบุกจีร้ ถโดยสาร ประจำทางบนทางหลวงในฟลิปปนส หางจากกรุงมะนิลาไปทางตะวันออก กอนยิงตอสูกับรถของเจาหนาที่ที่ขับ ไลตาม ทำใหผูบริสุทธิ์เสียชีวิต 4 คน คือ กระเปารถเมล ผูโดยสารชาย 1 คน และหญิ ง 2 คน หลั ง คนขั บ บังคับรถพุงชนตนไม

“คลินตัน” เยือนคีรก ซี ฯ

บิชเคก : นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ เดินทางถึง คีรกีซสถานแลว โดยมีกำหนดพบกับ ประธานาธิบดีโรซา โอตุนบาเยวา ของ คีรกีซสถาน และคณะรัฐบาล เพื่อ หารื อ เรื่ อ งการปฏิ รู ป ประชาธิ ป ไตย และเยี่ยมเยียนกองทัพสหรัฐที่ประจำ การที่ฐานทัพมานาส

ญีป่ นุ -สหรัฐซอมรบรวม โตเกี ย ว : กองทั พ ญี่ ปุ น และสหรั ฐ เตรียมซอมรบรวมครั้งใหญที่สุดเรียก วา “คีน สวอรด” เพื่อฉลองการเปน พันธมิตรครบรอบ 50 ป เริ่มในวัน ศุกรนี้ (3 ธ.ค.) ถึงวันที่ 10 ธ.ค. โดย ญี่ปุนจะสงทหาร 34,000 นาย เรือ รบ 40 ลำ และเครื่องบิน 250 ลำ เขาฝก สวนสหรัฐสงทหารกวา 10,000 นาย เรือรบ 20 ลำ และเครื่องบิน 150 ลำ

ระเบิดตัวเองดับ

ปกกิง่ : สือ่ จีนรายงานวา ชายคนหนึง่ ก อ เหตุ ว างระเบิ ด ฆ า ตั ว ตายอุ ก อาจ หมายฆาประธานมหาวิทยาลัยเทียนจิน นอรมอล ทางตะวันออกของจีน จนทำใหตวั เองเสียชีวติ และประธาน มหาวิทยาลัยบาดเจ็บ มูลเหตุจูงใจ คาดวาเกิดจากความขัดแยงเรื่องผล ประโยชน หรื อ ผู ต ายไม พ อใจที่ ถู ก ยกเลิกสัญญาเชารานคาในโรงเรียน

ทองฟาโปรง

เมฆบางสวน

เมฆหนา

ฝนตกเล็กนอย

ฝนตกหนัก

ฝนฟาคะนอง

พายุฝนฟาคะนอง

ลูกเห็บตก

Dubai

Jakarta

Kuala Lumpur

Manila

New Delhi

Phnom Penh

Auckland

Beijing

21/15 ํÌC

9/-5 ํÌC

32/23 ํÌC

30/18 ํÌC

23/13 ํÌC

32/25 ํÌC

31/23 ํÌC

30/24 ํÌC

25/10 ํÌC

Guangzhou

Hanoi

Ho Chi Minh City

Singapore

Riyadh

Seoul

Shanghai

Sydney

Taipei

Brunei

26/18 ํÌC

ลอนดอน : สื่ออังกฤษระบุตำรวจรู แหลงกบดานของ “เอสแซงจ” ใน อังกฤษพรอมเบอรโทรศัพท รอความ ชัดเจนกอนดำเนินการใดๆ ดานนายกฯ ออสเตรเลี ย ประณามวิ กิ ลี ก ส ส ว น Amazon.com Inc. สกัดวิกิลีกสใช คอมพิวเตอรของบริษทั เผยแพรขอ มูล

หนังสือพิมพ “ดิ อินดิเพนเดนซ” ของอังกฤษรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผาน มาอางแหลงขาวทีเ่ ปนตำรวจอังกฤษวา ตำรวจ รูแหลงกบดานของนายจูเลียน เอสแซงจ ผู กอตั้งเว็บไซตวิกิลีกส เนื่องจากเขามอบราย ละเอียดในการติดตอกับเขาเมื่อเดินทางเขา อังกฤษในเดือนตุลาคมที่ผานมา รายงานระบุวา ตำรวจอังกฤษเชื่อ วานายเอสแซงจหลบซอนอยูทางตะวันออก เฉียงใตของอังกฤษ และมีหมายเลขโทรศัพท ของเขาดวย องคการตำรวจสากล (อินเตอรโพล) เพิ่งออกหมายจับนายเอสแซงจในฐานะผู รายขามแดน เนื่องจากรัฐบาลสวีเดนตอง การตัวเขาฐานตองสงสัยวากอคดีทางเพศ ในสวีเดน แตสำนักงานคดีอาชญากรรมราย แรงของอังกฤษ (เอสโอซีเอ) ยังไมไดดำเนิน

31/22 ํÌC

31/24 ํÌC

25/10 ํÌC

7/-1 ํÌC

14/7 ํÌC

23/18 ํÌC

ฮาโย เดอ ไรจเกอร แหงฮอลแลนด เสนอผลงานนี้ในเว็บไซต caglecartoons.com สะทอนกรณีเว็บไซต Wikileaks เขยารัฐบาลสหรัฐรอบใหมดวยการ เปดโปงความลับทางการทูตของสหรัฐจำนวน 250,000 รายการ

6/1 ํÌC

-2/-7 ํÌC

29/15 ํÌC

18/9 ํÌC

7/-1 ํÌC

London

Houston

Ottawa

Rio de Janeiro

1/-3 ํÌC

22/11 ํÌC

0/-6 ํÌC

28/23 ํÌC

33/22 ํÌC

0/-4 ํÌC

Tokyo

Vientiane

Rome

28/20 ํÌC

12/6 ํÌC

-2/-5 ํÌC

13/8 ํÌC

การใดๆ ซึ่งแหลงขาวระบุวา เอสโอซีเอตองการคำชี้แจงเกี่ยวกับ หมายจับจากอัยการสวีเดนกอน แตตำรวจชี้แจงวาความลาชาเนื่อง มาจากปญหาทางเทคนิค ขณะที่ ส ำนั ก งานตำรวจนครบาลอั ง กฤษและเอสโอซี เ อ ปฏิเสธที่จะใหความเห็นใดๆตอรายงานดังกลาว ดานนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลารด ของออสเตรเลีย ประณามการที่วิกิลีกสเปดเผยขอมูลลับของสหรัฐวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตไมไดระบุวาออสเตรเลียจะดำเนินคดีนายเอสแซงจซึ่งเปนชาว ออสเตรเลียหรือไม สวนนายโรเบิรต แมคเคลแลน อัยการออสเตรเลีย กลาววา เจาหนาที่กำลังสอบสวนวานายเอสแซงจทำผิดกฎหมาย ของประเทศหรือไม แตยังไมไดขอสรุป นายแมคเคลแลนระบุวา หากเปนไปไดออสเตรเลียอาจควบ คุมตัวนายเอสแซงจตามหมายจับของอินเตอรโพล ขณะนีย้ งั ไมทราบ วาสหรัฐรองขอใหยกเลิกวีซาออสเตรเลียของนายเอสแซงจหรือไม ดานเว็บไซต Amazon.com Inc. ไดสกัดกั้นไมใหวิกิลีกสใช คอมพิวเตอรของบริษัทในการเผยแพรขอมูลลับของกระทรวงตาง ประเทศสหรัฐตอไป โดยเว็บไซตวิกิลีกสไมสามารถใชงานไดหลาย ชั่วโมงเมื่อวันพุธ กอนจะกลับมาใชไดตามปรกติ โดยใชเซิรฟเวอร ของบาหนฮอฟในสวีเดน ซึ่งตั้งอยูในบังเกอรสมัยสงครามเย็นที่ได รับการคุมกันอยางดี นายโจ ลีเบอรแมน วุฒิสมาชิกอิสระ รัฐคอนเนตทิคัตของ สหรัฐ กลาววา ความเคลื่อนไหวของ Amazon.com Inc. มีขึ้นหลัง จากคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐสอบถามไปยัง Amazon. com Inc. ถึงความสัมพันธกับวิกิลีกส และวาการตัดสินใจของ Amazon.com Inc. เปนสิ่งที่ถูกตอง และควรถือเปนบรรทัดฐานแก บริษัทอื่นๆดวย

หนาวจัด : ชายผูหนึ่งขี่จักรยานที่จัตุรัสคองคอรด ในกรุงปารีสของ ฝรั่งเศส ขณะที่หิมะตกหนักและอุณหภูมิของเมืองตางๆทั่วยุโรปลด ต่ำกวา 0 องศาเซลเซียส ทำใหคนไรบานในโปแลนดเสียชีวิตแลว อยางนอย 8 คน สวนการสัญจรไปมาทางรถไฟและถนนหลายแหง ประสบปญหา

ฝายคานโสมขาวอัดรัฐบาล โซล : สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรพรรคฝายคานเกาหลีใตตำหนิรฐั บาล เมือ่ วันพฤหัสบดีทผี่ า นมา กรณีทนี่ ายวอน เซ-ฮุน ผูอ ำนวยการสำนัก ขาวกรองแหงชาติ ไมไดดำเนินการอยางจริงจังจากขาวกรองเมื่อเดือน สิงหาคมที่วา เกาหลีเหนืออาจโจมตีหมูเกาะแนวหนาของเกาหลีใต นายวอนกลาวกับคณะกรรมาธิการชุดหนึง่ ของรัฐสภาเกาหลี ใตเมื่อวันพุธวา สำนักขาวกรองแหงชาติสามารถสืบทราบการติดตอ ทางทหารของเกาหลีเหนือวา เกาหลีเหนือเตรียมการโจมตีหมูเกาะ เยียนเปยงและเกาะอื่นๆ ซึ่งนายวอนไมไดคาดหมายวาเกาหลีเหนือ จะโจมตีพื้นที่พลเรือน และเห็นวาความเคลื่อนไหวดังกลาวของ เกาหลีเหนือเปนการขมขูตามปรกติ นายจุน เบียง-ฮุน หัวหนาฝายกำหนดนโยบายของพรรค ลิเบอรัล เดโมเครติก ซึ่งเปนแกนนำฝายคานของเกาหลีใต กลาววา ระบบขาวกรองลมเหลว และรัฐบาลไมไดดำเนินการมากพอในการ สกัดกั้นการโจมตีของเกาหลีเหนือ ขณะที่ประธานคณะเสนาธิการรวมของเกาหลีใตพยายาม ลดเสียงวิจารณนายวอน โดยกลาววา ขาวกรองระบุวาเกาหลีเหนือ สั่งใหทหารเตรียมพรอมยิงตอบโตหากเกาหลีใตซอมยิงปนใหญ สวนนายปารค จี-วอน หัวหนาพรรคลิเบอรัล เดโมเครติก กลาววา ถึงแมเกาหลีใตจะมีอาวุธที่ดีที่สุดของโลก แตไมใชหลัก ประกันความมั่นคงของชาติหากเจาหนาที่ดานขาวกรองและฝาย ทหารไมสามารถวิเคราะหขาวกรองได นายวอนกลาวดวยวา มีโอกาสทีเ่ กาหลีเหนือจะโจมตีเกาหลี ใตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพยายามสั่นคลอนรัฐบาลเกาหลีใต เนื่องจาก รัฐบาลเปยงยางรูส กึ อิจฉาทีเ่ กาหลีใตมบี ทบาทมากขึน้ ในเวทีระหวาง ประเทศ นอกจากนี้นายคิม จอง-อิล ผูนำเกาหลีเหนือ ตองการ เบี่ยงประเด็นการถูกวิจารณภายในประเทศเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ย่ำแย และการแตงตั้งนายคิม จอง-อุน เปนทายาททางการเมือง

Los Angeles

Zurich

31/25 ํÌC

‘ซูจ’ี ฉลองวันชาติ ขอรองปรองดอง พมา : นางออง ซาน ซู จี ผูนำการเรียก รองประชาธิปไตยในพมา รวมงานฉลอง วันชาติครบรอบ 90 ป เมือ่ วันพุธทีผ่ า นมา โดยกลาวเรียกรองประชาชนใหปรองดอง และสามัคคีกันเพื่อผลประโยชนของชาติ ขณะที่พรรคสันนิบาตแหงชาติ เพือ่ ประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ออกแถลงการณเรียกรองใหรฐั บาลทหารพมาปลอย ตัวนักโทษการเมืองกวา 2,200 คน และ เปดการเจรจากับกลุมการเมืองทุกฝาย เพื่อสรางความปรองดองในชาติ ด า น พล.อ.อาวุ โ สตั น ฉ ว ย ผูนำรัฐบาลทหารพมา กลาวชื่นชมการ เลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนวา เปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยย้ำวา ขณะนี้ เหลื อ เพี ย ง 2 ขั้ น ตอนสุ ด ท า ย เทานั้นคือ การเปดประชุมสภาแหงชาติ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม และเลื อ ก ประมุ ข แห ง รั ฐ รวมถึ ง ก อ ตั้ ง องค ก าร นิติบัญญัติและคณะบริหารโดยสภาแหง ชาติ ก็จะครบขั้นตอนของบันได 7 ขั้นไป สูประชาธิปไตย

America Berlin

Moscow

22/17 ํÌC

หิมะตกหนัก

Buenos Aires

Rangoon

อังกฤษรูที่อยู‘เอสแซงจ’ 25/15 ํÌC

ฝนตก-หิมะ

Europe

Asia, Africa & Australia Hong Kong

หิมะตก

Paris

New York

โลกตางมุมมอง §≥“¿æ ∑Õß¡—Ëß

worldtoday@watta.co.th

นิวเคลียรปากีสถาน เจ า ห น า ที่ ท า ง การปากี ส ถานประกาศ ให ค วามมั่ น ใจว า อาวุ ธ นิวเคลียรของปากีสถาน ไดรับการดูแลอยางปลอด ภั ย หลั ง จากที่ เ ว็ บ ไซต วิกิลีกสเปดเผยขอมูลลับ ทางการทูตของสหรัฐเมื่อ 2-3 วันกอนวา รัฐบาล หลายชาติทั้งสหรัฐ ซาอุดีอาระเบีย และรัสเซีย มี ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แหง ความกังวลเกี่ยวกับความ สหรั ฐ (ขวา) กั บ นายกรั ฐ มนตรี ปลอดภัยของอาวุธดังกลาว ยูซูฟ ราซา กิลานี ของปากีสถาน เจ า หน า ที่ ส ำนั ก ขาวกรองปากีสถานชวยยืนยันวาอาวุธนิวเคลียรของประเทศมี ความปลอดภัยอยางสูงสุด สวนแทงเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชแลว ก็มีความปลอดภัยเชนเดียวกัน ทำเนียบนายกรัฐมนตรียูซูฟ ราซา กิลานี ของปากีสถาน ออกแถลงการณภายหลังการหารือระหวางนายกิลานีกับ นายคาเมรอน มันเตอร เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำปากีสถาน วาการที่วิกิลีกสเปดเผยขอมูลลับดังกลาวจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอความเปนหุนสวนยุทธศาสตรที่ใกลชิดระหวางปากีสถานกับ สหรัฐ ในขณะที่ทั้ง 2 ฝายยังคงดำเนินการเพื่อปกปองความ สัมพันธในระยะยาวตอไป วิกิลีกสระบุวา ความกังวลตออาวุธนิวเคลียรของปากีสถานเกิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง แล ว เช น เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2009 นายวลาดิเมียร นาซารอฟ ผูชวยสภาความมั่นคงแหงชาติ รัสเซีย ไดพดู ถึงความกังวลเรือ่ งนีก้ บั นายแวนน เอช. แดน ดีเพน รองผูอำนวยการสำนักงานความมั่นคงนานาชาติและการไม แพรกระจายนิวเคลียรของสหรัฐ ขอมูลลับของสหรัฐอาง เจาหนาที่ คำพูดของนายนาซารอฟเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธที่ผานมาวา รัสสำนักขาวกรอง เซี ย เชื่ อ ว า กลุ ม ติ ด อาวุ ธ มุ ส ลิ ม ปากีสถาน ในปากีสถานไมเพียงตองการมี ชวยยืนยันวา อำนาจในปากีสถานเทานั้น แต อาวุธนิวเคลียร ยังตองการครอบครองอาวุธนิวเคลี ยรดวย และตั้งขอสังเกตวา ของประเทศ การที่ มี ค นกว า 120,000 คน มีความปลอดภัย ทำงานที่เกี่ยวของกับโครงการ อยางสูงสุด นิ ว เคลี ย ร ข องปากี ส ถานทั้ ง ใน โรงงานนิวเคลียรและนอกโรงงาน จึงไมมีทางรับประกันได 100% วาคนเหลานี้มีความซื่อสัตยและ ไวใจได นายนาซารอฟระบุ ว า “คนที่ มี ค วามเชื่ อ ทางศาสนา อย า งแรงกล า ” ถู ก จ า งให ป กป อ งกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ นิ ว เคลี ย ร ทำใหกลุมสุดขั้วมีโอกาสมากขึ้นที่จะเขาถึงอาวุธนิวเคลียร ซึ่งใน ชวง 2-3 ปที่ผานมากลุมติดอาวุธไดโจมตียานยนตที่รับสงพนัก งานดานนิวเคลียรหลายครั้ง บางคนถูกสังหารและบางคนถูก ลักพาตัว และไมมีใครไดพบรองรอยของคนเหลานั้นอีกเลย ขอมูลลับระบุอีกวา เมื่อเดือนกันยายน 2009 อังกฤษได แสดงความกังวลอยางยิ่งตอความปลอดภัยของอาวุธนิวเคลียร ปากีสถาน และบอกวา จีนสามารถมีบทบาทชวยสรางความ ปลอดภัยแกปากีสถาน และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2007 ในขณะที่สถานะของ ประธานาธิบดีเปอรเวซ มูชารราฟ ผูนำปากีสถานขณะนั้น กำลังสั่นคลอน นายอเดล อัล-จูเบอีร เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำสหรัฐ ไดเตือนนักการทูตสหรัฐดวยการตั้งคำ ถามวา “เราสามารถสนับสนุนนายมูชารราฟและความมั่นคง หรือมิฉะนั้นเทากับเราปลอยใหนายอุซามะห บิน ลาดิน แยง เอาระเบิดนิวเคลียรไป” ขณะที่ ส หรั ฐ เป น กั ง วลเรื่ อ งการขนย า ยแร ยู เรเนี ย ม อานุภาพสูง (เอชอียู) จากโรงปฏิกรณนิวเคลียรแหงหนึ่งของ ปากีสถาน ซึ่งเอชอียูใชสำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร สหรัฐพยายามอยางลับๆมาตลอดในการโนมนาวปากีสถานยอมใหสหรัฐเปนผูขนยายแรยูเรเนียม เนื่องจากเกรงวา ยูเรเนียมเหลานั้นจะถูกขโมยหรือถูกนำไปใชผลิตอาวุธนิวเคลียร แตถูกปฏิเสธ แอนน แพตเตอรสัน อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ ปากีสถาน ระบุวา เจาหนาที่ปากีสถานบอกกับเธอวา ถาสื่อ มวลชนปากีสถานรูวาสหรัฐชวยขนยายแรยูเรเนียม พวกเขาก็ จะมองวาสหรัฐครอบครองอาวุธนิวเคลียรของปากีสถาน


07A

ªï∑’Ë 12 (29) ©∫—∫∑’Ë 2942 (7560) «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ∏—𫓧¡ æ.». 2553

‚≈°π«—µ°√√¡-∫—π‡∑‘ß ¬àÕ‚≈° °Õß∫√√≥“∏‘°“√ worldtoday@watta.co.th

¡“√å∑°“√å¥ π“¬®ÿµ‘ ‰°√ƒ°…å √—∞¡πµ√’«“à °“√ °√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√  ◊ËÕ “√ (‰Õ´’∑’) °≈à“«∂÷ߧ«“¡§◊∫Àπâ“ ∫— µ √ª√–®”µ— « ª√–™“™π·∫∫Õ‡π°ª√– ß§å À √◊ Õ  ¡“√å ∑ °“√å ¥ «à “ ¢≥–π’È °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‰¥â àß√Ÿª·∫∫∫—µ√¡“ „Àâ „À¡à·≈â« §“¥«à“ª√–™“™π®–‰¥â „ ™â ß“π„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2554

‰Õ∑’ ‡ø µ‘«—≈ 2010 ∫√‘…—∑ ‰Õ∑’ ´‘µ’È ®”°—¥ (¡À“™π) √à«¡°—∫∫√‘…—∑‰Õ∑’™—Èππ” Õ“∑‘ ‡Õ‡´Õ√å, ∫√“‡∏Õ√å, ‡¥≈≈å, ‡Õ™æ’, ‚´π’Ë, ´‘π‚¥¡, ‚µ™‘∫“, ´—¡´ÿß, Õ—≈´ÿ , ·§ππÕπ ®—¥ß“π ç‰Õ∑’ ‡ø µ‘«—≈ 2010é ¡À°√√¡ß“π¢Õß ¢«— ≠ ‰Õ∑’  ÿ ¥ ¬‘Ë ß „À≠à · Àà ß ªï ¬°¢∫«π  ‘π§â“‰Õ∑’√“§“摇»…¡“√à«¡©≈Õ߇∑»°“≈ ªï„À¡à µ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß 5 ¡°√“§¡ 2554 ∑’Ë√â“π‰Õ∑’∑—Èß 42  “¢“∑—Ë«ª√–‡∑»

‡µ◊Õπ10ªï-§√÷ßË ª√–‡∑» ªÉ«¬‡∫“À«“π-§«“¡¥—π °√ÿ߇∑æœ : ç®ÿ√‘π∑√åé ‡µ◊Õπ‰∑¬‡ ’Ë¬ß ‡ªìπ‡∫“À«“π·≈–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‡°◊Õ∫§√÷ßË ª√–‡∑»„π 10 ªï¢“â ßÀπâ“ ‡√àß §âπÀ“ºŸâªÉ«¬·≈–°≈ÿࡇ ’Ë¬ß ª√—∫·°â 惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§ ·≈–¥”√ß™’«‘µ 𓬮ÿ√‘π∑√å ≈—°…≥«‘»‘…Øå √—∞¡πµ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ( ∏.) ‡ªî ¥ ª√–™ÿ¡«‘™“°“√¡À°√√¡°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ „π‚§√ß°“√ πÕßπÈ”æ√–√“™Àƒ∑—¬„πÀ≈«ß ∑√ßÀà«ß„¬ ÿ¢¿“æª√–™“™π ‡æ◊ËÕ∂«“¬‡ªìπ

æ√–√“™°ÿ»≈·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— æ√âÕ¡°≈à“««à“ ª√–‡∑»‰∑¬æ∫ª√–™“™π∑’Ë ªÉ«¬¥â«¬‚√§‡∫“À«“𠧫“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‚√§ À—«„® ‚√§¡–‡√Áß ·≈–‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ∑’Ë®–𔉪 ŸàÕ—¡æƒ°…å Õ—¡æ“µ ‚¥¬µâÕ߇ ’¬ §à“„™â®à“¬„π°“√√—°…“ 5 ‚√§¥—ß°≈à“«ªï≈– ª√–¡“≥ 100,000 ≈â“π∫“∑ ¥—ßπ—Èπ °“√ ·°âªí≠À“∑’˵√ß®ÿ¥§◊Õ°“√ªÑÕß°—π ‡√àߧâπÀ“ ºŸâªÉ«¬·≈–°≈ÿࡇ ’Ë¬ß ª√—∫·°â惵‘°√√¡°“√ ∫√‘‚¿§ ·≈–¥”√ß™’«‘µ§Ÿà°“√¥Ÿ·≈√—°…“ºŸâªÉ«¬ „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥

‡∫’¬√å ”À√—∫πâÕßÀ¡“ : ªí®®ÿ∫—π§π√—° —µ«å 欓¬“¡∑”Õ–‰√‡æ◊ËÕ —µ«å‡≈’Ȭ߷ π√—°À≈“¬ Õ¬à“ß µ—Èß·µà§—¥ √√Õ“À“√ ‡ ◊Èպⓠ¢Õ߇≈àπ À√◊Õ·¡â·µà ç ª“é ‡æ◊ËÕπâÕß 4 ¢“¡“°¡“¬ ‡«≈“π’È¡’‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡Õ¬à“ß ç‡∫’¬√åé ‡æ◊ËÕπâÕß À¡“‰¥â≈‘È¡≈Õß·≈â« ‡ªìπ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡’ “√ °—¥ ¡Õ≈µå ‡π◊ÈÕ —µ«å ·≈–‰¡à¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å πà“®– ∂Ÿ°„®πâÕßÀ¡“æÕ ¡§«√ ‰¡à¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ºŸâ º≈‘µ ∑√“∫·µà‡æ’¬ß«à“‡ªìπºŸâº≈‘µ™“«¥—µ™å ·≈–«“ߢ“¬·≈â«„π‚ª·≈π¥å

Nokia Shop µ√—ß ∫√‘…—∑ ‚π‡°’¬ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‡ªî¥ Nokia Shop “¢“„À¡à ∫√‘‡«≥™—πÈ 2 ¿“¬„πÀâ“ß √√æ ‘π§â“‚√∫‘π —π ®—ßÀ«—¥µ√—ß ®—¥· ¥ß·≈– “∏‘µ‚´≈Ÿ™—Ëπ °“√ ◊ËÕ “√‰√â “¬ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ ≈Ÿ°§â“‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√·≈–øíß°å™—π ”§—≠∑’Ë ·µà ≈ –§πµâ Õ ß°“√„™â ß “π æ√â Õ ¡‡ªî ¥ ∫√‘°“√µà“ßÊ¢Õß Ovi Õ“∑‘ ‡æ≈ß ·ºπ∑’Ë °“√√—∫- àߢâÕ§«“¡ ·≈–‡°¡

‚ ¡‡µ√’¬¡À¬ÿ¥‡¥Á°µ‘¥‡πÁµ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡·≈–§√Õ∫§√—«√—∞∫“≈‡°“À≈’ „µâ‡µ√’¬¡¬◊Ëπ°ÆÀ¡“¬ µàÕ√—∞ ¿“¿“¬„π‡¥◊Õππ’È ‡æ◊ËÕÀâ“¡‡¥Á°«—¬ √ÿà π ‡≈à π ‡°¡ÕÕπ‰≈πå À ≈— ß ‡«≈“‡∑’Ë ¬ ߧ◊ π ∑à“¡°≈“ߧ«“¡°—ß«≈«à“‡¬“«™π®–µ‘¥ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‚¥¬®–°”Àπ¥„Àâ∫√‘…—∑‡°¡ ÕÕπ‰≈πåߥ„Àâ∫√‘°“√µ—Èß·µà‡«≈“‡∑’ˬߧ◊𠇪ìπµâπ‰ª  ”À√—∫ºŸâ≈ß∑–‡∫’¬π∑’ˇªì𠇥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 16 ªï

ª“°‡∑ⓇªóòÕ¬√–∫“¥ À≈— ß ‡°“À≈’ „ µâ ‡ ªì π ™“µ‘ ∑’Ë ª ≈Õ¥ ®“°‚√§ª“°‡∑ⓇªóÕò ¬„π —µ«å¡“π“π ·≈– æ∫°“√√–∫“¥„À¡à „π‡¥◊Õπ¡°√“§¡·≈– ‡¡…“¬πªïπ’È ≈à“ ÿ¥°”≈—ß√–∫“¥„πø“√å¡ À¡Ÿ · Àà ß Àπ÷Ë ß ¢Õ߇¡◊ Õ ß∑“ßµ–«— π ÕÕ° ‡©’ ¬ ß„µâ Àà “ ß°√ÿ ß ‚´≈ª√–¡“≥ 270 °‘‚≈‡¡µ√  —µ«å 55,000 µ—« „π√—»¡’ 50 ‡¡µ√®“°ø“√å¡∑’Ëæ∫°“√√–∫“¥∂Ÿ°°”®—¥ ·≈–µ≈“¥§â“ª»ÿ —µ«å 84 ·Ààߪæ◊ËÕ ªÑÕß°—π°“√√–∫“¥

IT Update °Õß∫√√≥“∏‘°“√ worldtoday@watta.co.th

PRIMERGY BX400 øŸ®‘µ ÷‡ªî¥µ—« PRIMERGY BX400 ∑’ÕË Õ°·∫∫¡“‡æ◊ÕË ≈Ÿ°§â“Õߧå°√ ¢π“¥°≈“ß·≈–‡≈Á°∑’˵âÕß°“√√–∫∫ ª√–¡«≈º≈·≈–·≈– µÕ‡√®¢π“¥„À≠à ‡ª√’ ¬ ∫‡ ¡◊ Õ π°√’ 𠥓µâ “ ‡´Á 𠇵Õ√å ¢π“¥¬àÕ¡∑’Ë„À⧫“¡º ¡º “π∑’≈Ë ßµ—«  “¡“√∂√Õß√—∫‡´‘√åø‡«Õ√å‡∫≈¥À√◊Õ  µÕ‡√®‡∫≈¥‰¥â ¡“°°«à“ 8 ‡∫≈¥ ¿“¬„π√Ÿ ª ≈— ° …≥å ¢π“¥‡≈Á° ´÷Ëß√Õß √—∫™ÿ¥‚´≈Ÿ™—Ëπ·≈– °“√∫√‘°“√‰¥âÕ¬à“ß §√Õ∫§≈ÿ¡

𓬮ÿ√‘π∑√å°≈à“««à“ ‚√§‡∫“À«“π ·≈–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß‡ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë ”§—≠ ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ‚¥¬®“°°“√  ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬™“«‰∑¬Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª¥â«¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 4 ªï 2551-2552 æ∫ºŸªâ «É ¬‚√§‡∫“À«“πª√–¡“≥ 3.5 ≈â“π§π ºŸâªÉ«¬‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ª√–¡“≥ 10.8 ≈â“π§π À“°¬—߉¡à ‰¥â√—∫°“√ ªÑÕß°—πÀ√◊Õ·°â ‰¢ §“¥„π 10 ªï¢â“ßÀπâ“®– æ∫ºŸªâ «É ¬∑—ßÈ 2 ‚√§‡ªìπ 30 ≈â“π§π À√◊Õ‡°◊Õ∫ √âÕ¬≈– 50 ¢Õߪ√–™“°√ª√–‡∑»‰∑¬

‡°Á∫¡“Ω“° º’πâÕ¬ worldtoday@watta.co.th

∫‘ °‘µ™‘Èπ„À≠à ÿ¥ ‡º≈Õ‡¥’ά«‡¥’¬«°Á®–∂÷ßªï „À¡à Õ’°·≈â« ·µà‡√“¬—ß𔧫“¡‡ªìπ∑’Ë ÿ¥ ¡“Ω“°°—π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ «— π π’È ‡À¡“–°—∫π—° ™‘ ¡ ·≈–§π ‚ª√¥°“√√—∫ ª√–∑“π ¢π¡ªíß ‡ªìπ ç¢π¡ªíß∫‘ °‘ µ   Õ ¥ ‰  â §√’ ¡ §—   µ“√å ¥ é ¢π“¥¡À÷¡“®πµ‘¥ Õ—π¥—∫∫‘ °‘µ™‘πÈ „À≠à ¥ÿ ¢Õß‚≈°‰ª·≈â« ™‘Èπ‡¥’¬«∑“π‰¥âÀ≈“¬«—πÀ√◊Õ Õ“®®–µâÕß„™â°“·øÀ≈“¬·°â«ÀπàÕ¬ ¡’¢π“¥¬“« 59x39 ‡´πµ‘‡¡µ√ Àπ—° 15.73 °‘‚≈°√—¡ º≈ß“π¢Õ߉´¡Õπ ¡Õ√å·°π ·≈–æÕ≈ ∏—§‡°Õ√å ∑’˙૬°—π∑”π“π∂÷ß 11 ™—Ë«‚¡ß§√÷Ëß ∑ÿà ¡ ‡∑°— π  ÿ ¥ Ωï ¡◊ Õ ‡æ◊Ë Õ À«— ß √–¥¡‡ß‘ π ∑ÿπ™à«¬°“√°ÿ»≈·°à‡¥Á°Ê¥âÕ¬‚Õ°“  π—Ëπ‡Õß „®∫ÿ≠®√‘ßÊ °ÿ » ≈®÷ ß ·√ß!!.‡æ√“–ª√–¡Ÿ ≈ ¢“¬ºà“π‡«Á∫‰´µåÕ’‡∫¬å ‰¥â Ÿß°«à“ 400 ªÕπ¥åÕ¬à“ß√«¥‡√Á«

‡µ‘¡À«“π ¬∫Õ“√¡≥å√Õâ π ≈Õπ¥Õπ : ·¡âπÈ”µ“≈‡ªìπ ‘Ëß ∑’Ëæ÷ß√–¡—¥√–«—ß„π°“√∫√‘‚¿§ ·µà ∂â “ „™â ∂Ÿ ° ‡«≈“·≈–„πª√‘ ¡“≥∑’ËæÕ‡À¡“–°Á‡ªìπ§ÿ≥‰¥â ‚¥¬π—°«‘®—¬∑’¡ ».·∫√¥ ∫ÿ™·¡π ·Àà ß ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ √— ∞ ‚Õ‰Œ‚Õ¢Õß À√—∞ æ∫«à“°“√ ‡æ‘¡Ë πÈ”µ“≈„Àâ√“à ß°“¬‡≈Á°πâÕ¬ ¥â « ¬°“√¥◊Ë ¡ πÈ” À«“πÀ√◊ Õ °“·ø — ° ·°â « ™ÁÕ°‚°·≈µ —°°âÕπ ®–™à«¬¥—∫Õ“√¡≥å∑’Ë °”≈—ߧÿ°√ÿàπ°â“«√â“«·≈–§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥å ‰¥â Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ¢âÕ √ÿª¥—ß°≈à“«‰¥â¡“®“°°“√‡ª√’¬∫ ‡∑’¬∫惵‘°√√¡Õ“ “ ¡—§√∑’ˉ¥â√∫— πÈ”¡–π“« ∑’Ë „™â πÈ” µ“≈‡∑’ ¬ ¡À√◊ Õ  “√∑¥·∑ππÈ” µ“≈

·≈–°≈ÿ¡à ∑’Ë ‰¥â√∫— ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë À«“π®“°πÈ”µ“≈ ‡™◊ËÕ«à“ °≈Ÿ‚§ „π°√–· ‡≈◊Õ¥∑’Ë ‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π Õ¬à “ ß√«¥‡√Á « π—È π ™à « ¬‡æ‘Ë ¡ æ≈— ßß“π„Àâ °— ∫  ¡Õß πÕ°®“°π’È π— ° «‘ ®— ¬ ¬—ßæ∫¥â«¬«à“°≈ÿà¡∑’Ë√à“ß°“¬¡’ ªí ≠ À“„π°“√¬à Õ ¬ ≈“¬πÈ” µ“≈¡’ Õ“°“√°â “ «√â “ «√ÿ π ·√ß°«à “ ·≈–‰¡à §à Õ ¬ ‡µÁ¡„®¬Õ¡¢Õ‚∑…Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß ´÷Ëßπ—° «‘®—¬™’È«à“‡ªìπªí≠À“„À≠à ‡æ√“–°≈ÿࡺŸâ¡’ ªí ≠ À“„π°“√¬à Õ ¬ ≈“¬πÈ” µ“≈∑’Ë  à « π „À≠àæ∫„πºŸâªÉ«¬‡∫“À«“ππ—Èπ°”≈—߇æ‘Ë¡  Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«

π«—µ°√√¡§’¬å∫Õ√å¥ 4 ªÿÉ¡ : ∫√‘…—∑ Citta Consulting ÕÕ°·∫∫π«—µ°√√¡§’¬å∫Õ√å¥ Kee4 ‡°ã ‰°ã ∑”ß“π·∫∫‰√â “¬°—∫Õÿª°√≥åµà“ßʉ¥âµ—Èß·µà§Õ¡æ‘«‡µÕ√å  ¡“√嵂øπ ·≈–·∑∫‡≈Áµ ‚¥¬‰¡àµâÕßµ‘¥µ—Èß´Õøµå·«√å‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ∑’Ë ”§—≠¡“æ√âÕ¡ªÿÉ¡°¥À≈—°·§à 4 ªÿÉ¡ ·≈–„™âß“π·§à ¡◊Õ‡¥’¬« ·µà „™âæ‘¡æåµ—«Õ—°…√¿“…“Õ—ß°ƒ… µ—«‡≈¢ ·≈–øíß°å™—π§’¬åµà“ßʇÀ¡◊Õπ§’¬å∫Õ√å¥ ª√°µ‘¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’°“√º ¡§’¬å (composite keystrokes) ∑’Ë°“√ àß√À— µ—«Õ—°…√®–¢÷Èπ Õ¬Ÿà°—∫≈—°…≥–°“√°¥·≈–¬°π‘È«

ùAvaya VENAû‡Õ◊ÕÈ ß“π ∂“ªíµ¬å ùHPEû‡¥ °å∑ÕÁ ªæ’´‡’ °¡‡¡Õ√å °√ÿ߇∑æœ : ¡√.‡√¬å ‡∑ å° Regional Director Õ«“¬“Õ“‡´’¬π ºŸâπ”¥â“π√–∫∫ ◊ËÕ “√ Õߧå°√ ´Õøµå·«√å ·≈–∫√‘°“√ ‡ªî¥‡º¬«à“ Õ«“¬“‰¥â𔇠πÕ·Õææ≈‘‡§™—Ëπ„À¡à≈à“ ÿ¥ çAvaya Enterprise Virtual Network Architectureé (Avaya VENA)  ”À√—∫ ß“π¥â “ π ∂“ªí µ ¬°√√¡∑’Ë Õ Õ°·∫∫¡“‡æ◊Ë Õ ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√·≈–ΩÉ“¬‰Õ∑’µÕ∫ πÕߧ«“¡ µâ Õ ß°“√∑’Ë ‡ æ‘Ë ¡ ¢÷È π „π à « π¢Õ߇π◊È Õ À“„À¡à ·≈–·Õææ≈‘‡§™—Ëπ∑’Ë√Õß√—∫°“√∑”ß“π√à«¡ °—π„πß“π∏ÿ√°‘® πÕ°®“°π’È ¬— ß  “¡“√∂¢¬“¬‡æ◊Ë Õ √Õß√—∫‡∑§‚π‚≈¬’ 40/100G ∑’Ë°”≈—߉¥â√—∫ §«“¡π‘¬¡ ∑—Èßπ’È Õ’‡∑Õ√å‡πÁµ «‘µ™å √ÿàπ 8600, 8800 ·≈– VSP 9000 ¢ÕßÕ«“¬“®–∂Ÿ° Õ— æ ‡°√¥¥â « ¬§ÿ ≥  ¡∫— µ‘ ¢ Õß VENA ´÷Ë ß øíß°å™—π°“√∑”ß“πÀ≈—°Ê¢Õß VENA ®–  √â“ߧ«“¡·µ°µà“ß„Àâ°—∫‡∑§‚π‚≈¬’¥“µâ“ ‡´Áπ‡µÕ√å¢ÕßÕ«“¬“ ‚¥¬‡©æ“–¢’¥§«“¡  “¡“√∂„π°“√¢¬“¬‡æ◊ÕË √Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ𓧵 Õ¬à “ ߉√°Á µ “¡  ∂“ªí µ ¬°√√¡ ‡«Õ√噫≈‰≈‡´™—Ëπ (virtualization) „À¡à

ù‚√ ûª≈◊¡È ‡æ≈ߙ૬§π ‡Õà¬∂÷ßπ—°√âÕß “«‡ ’¬ß¥’§ßµâÕ߬°„Àâ°—∫‚√ -»‘√‘π∑‘æ¬å À“≠ª√–¥‘…∞å ∑’Ë„§√‰¥âøßí ‡ªìπµâÕßÀ≈ß„π‡ πàÀ∫å «°°—∫∫ÿ§≈‘°πà“√—° ≈à“ ÿ¥‡∏Õ¡’Õ—≈∫—È¡∑’Ë 4 ÕÕ°¡“ Living Lose ·∂¡∫Õ°Õ’°«à“‡æ≈ß ¢Õ߇∏Õ‡§¬∑”„Àâ§π‡≈‘°§‘¥¶à“µ—«µ“¬ 燧¬¡’·øπ‡æ≈߇¥‘π‡¢â“¡“À“·≈â«∫Õ°¢Õ∫§ÿ≥π– ‡æ≈ß °âÕπÀ‘π°âÕππ—Èπ¢Õß‚√ ∑”„À⇢“‡≈‘°§‘¥∑’Ë®–¶à“µ—«µ“¬ ´÷Ëß‚√ √Ÿâ ÷° ¥’ „®¡“°∑’ˇæ≈ߢÕ߇√“∑”„Àâ§πøíß√Ÿâ ÷°¥’¢÷Èπ ·≈–‚√ ‡æ‘Ëß¡’‡æ≈ß „À¡à™◊ËÕ ç„À⇫≈“°—∫πÈ”µ“·§à«—π‡¥’¬«é À«—ß«à“§ß®–‡ªìπÕ’°‡æ≈ß Àπ÷Ëß∑’Ë®–™à«¬„Àâ¡’°”≈—ß„®„π°“√¡’™’«‘µÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢¥â«¬§à–é

ù‡§π-·Õπûºà“π»÷°À«“π∑‘ßÈ ∑«π ≈ÿπâ °—π®π‡Àπ◊ÕË ¬ ”À√—∫≈–§√‡√◊ÕË ß 365 «—π ·Ààß√—° ∑’Ë ‰¥âæ√–-π“ßΩï¡◊Õ¥’µ’∫∑·µ°Õ¬à“ß·Õπ ∑Õߪ√– ¡ ·≈–‡§π-∏’√‡¥™ «ß»åæ—«æ—π∏å ¡“  √â “ ß ’  — π „Àâ ‰¥â≈ÿâπ°—π™ÁÕµµàÕ™ÁÕµ ‡√’¬°‰¥â«à“ ≈–§√‡√◊ÕË ßπ’È ‰¥â√∫— °√–· µÕ∫√—∫®“°§π¥Ÿ‡ªìπÕ¬à“ß ¥’ ®–¥â«¬‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕßÀ√◊Õ∫∑∫“∑¢Õßπ—°· ¥ß∑’Ë ∑”‡Õ“§π¥ŸÕπ‘ ‰ªµ“¡Ê°—π ∂÷ß¢π“¥·Õ∫„ àÕ“√¡≥å µ“¡≈–§√ ´÷Ë߇√◊ËÕßπ’È∂◊Õ«à“µÕ∫‚®∑¬å¢Õß™’«‘µ§Ÿà ‰¥â ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ·µà ÿ¥∑⓬·≈â«∑—ÈߧŸà°Á≈߇լ¥â«¬§«“¡ ‡¢â“„® ®–À«“π¢π“¥‰Àπ§ßµâÕßµ‘¥µ“¡µÕπ®∫ „π«—πæÿ∏∑’Ë 8 ∏.§. π’È

≈à“ ÿ¥ ”À√—∫¥“µâ“‡´Áπ‡µÕ√åπ’È  √â“ß¡‘µ‘ „À¡à„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥“µâ“‡´Áπ‡µÕ√å 3 ¥â“πÀ≈—° ‰¥â·°à 1.‡æ‘Ë¡‡ ∂’¬√¿“æ„𠇧√◊Õ¢à“¬¢Õߥ“µâ“‡´Áπ‡µÕ√å 2.≈¥‡«≈“ ∑’Ë„™â „π°“√∫”√ÿß√—°…“ ·≈– 3.‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π¥â«¬ Virtual Services Platform (VSP9000) ‡«Õ√å™—Ëπ „À¡à∑’Ë¡“æ√âÕ¡§«“¡‡√Á«„π°“√ª√–¡«≈ º≈ Ÿß ÿ¥∂÷ß 27 ‡∑√“∫‘µµàÕ«‘π“∑’ (Tbps)

√—™¥“¿‘‡…° : π“¬æß»å∏«—™ 摇™∞‡≈Õ¡“π«ß»å ºŸâ®—¥°“√°≈ÿࡺ≈‘µ¿—≥±å·≈–°“√µ≈“¥ °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æÕ√å´—≈·π≈ ´‘ ‡µÁ¡ å ∫√‘…—∑ Œ‘«‡≈µµå-·æ§°“√å¥ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ À√◊Õ‡Õ™æ’ ‡ªî¥‡º¬«à“ ‡Õ™æ’‰¥â‡ªî¥µ—«§Õ¡æ‘«‡µÕ√凥 °å∑ÕÁ ªæ’´√’ πÿà HP Pavilion Elite High Performance (HPE) ∑’Ë¡“æ√âÕ¡ ª√– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æÀπà « ¬ª√–¡«≈º≈ AMD Phenom II X6 Processor ™à«¬„π°“√ BB ∑√ߪ√‘´¡÷ : Kiki ·≈– Daniel ®“° Art Center College of Design ÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß Blackberry √Ÿª∑√ߪ√‘´¡÷ ¿“¬„µâ™Õ◊Ë «à“ Blackberry Empathy ‡ªìπ√ÿàπ„π§Õπ ‡´Áªµå ‡§√◊ÕË ßµ—«®√‘߬—߉¡à¡’ ´÷ßË RIM ‡ªìπ ªÕπ‡´Õ√å„Àâ°—∫‚ª√‡®°µåπ’È ‚¥¬‡πâπ¥â“πÕ“√¡≥å¢ÕߺŸâ „™âæà«ß ‰ª°—∫°“√„™âß“π·∫∫ Social Networking °“√∑”ß“πµ—«‡§√◊ËÕß®–  —Ëß°“√®“° Biomatic Ring Àπâ“ ®Õ·∫∫ OLED screen

ù‡Õ¡‘‡π¡û™‘ß10 “¢“

ù·°√¡¡’ÕË «Õ√å¥ åû

π—°√âÕß¡“¥°«π ‡Õ¡‘‡π¡ ¡’™◊ËÕ ‡¢â“™‘ß√“ß«—≈·°√¡¡’Ë Õ«Õ√å¥ å §√—Èß∑’Ë 53  Ÿß∑’Ë ÿ¥∂÷ß 10  “¢“ ´÷Ëß√«¡∂÷ß√“ß«—≈ „À≠àÕ¬à“ßÕ—≈∫—È¡·Ààßªï ‡æ≈ß·Ààßªï ·≈– ∫—π∑÷°‡ ’¬ß·Ààßªï ®“°°“√ª√–°“»√“¬ ™◊ËÕºŸâ‡¢â“™‘߇¡◊ËÕ‡™â“«—πæƒÀ— ∫¥’∑’˺à“π¡“ µ“¡‡«≈“„π‰∑¬ ¥â“πÀπÿà¡∫√Ÿ‚π ¡“√å  ‡¢â“™‘ß 7  “¢“  à«π«ß‡≈¥’È ·Õπ‡∑‡∫≈≈—¡ Àπÿà¡ ‡®¬å-´’ ·≈– “«‡≈¥’È °“°â“ ‡¢â“™‘ß 6  “¢“ ¢≥–∑’ËÀπÿà¡πâÕ¬®— µ‘π ∫’‡∫Õ√å ‡¢â“™‘ß  “¢“»‘≈ªîπÀπâ“„À¡à¬Õ¥‡¬’¬Ë ¡·Ààßªï ‚¥¬ √“ß«—≈·°√¡¡’Ë Õ«Õ√å¥ å §√—Èßπ’È®–ª√–°“»º≈ºŸâ™π–„π«—π∑’Ë 13 °.æ. 2011 ∑’Ë π§√≈Õ ·Õπ‡®≈‘ 

∑”ß“π√à « ¡°— ∫ ·Õææ≈‘ ‡ §™—Ë π À≈“°À≈“¬ °√“ø“√å¥ ATI Radeon HD 5770 ·≈– ¡‘π∑‘ “«‡«Õ√å ‡æ√’¬«∫“ß ∑”„À⇰‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈ „π¥â“π¢π“¥ ·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡“æ√âÕ¡√–∫∫ªØ‘∫—µ‘ °“√«‘π‚¥«å  7 Œ“√奉¥√ø᧫“¡®ÿ 1.5 ‡∑√“‰∫µå Àπ૬§«“¡®” 4 °‘°–‰∫µå ¥’¥’Õ“√å 3 Àπ૬§«“¡®” 4 °‘°–‰∫µå ∑’«.’ ®Ÿπ‡πÕ√å æ√âÕ¡ øíß°å™—π Video Recorder ·≈–√’ ‚¡µ§Õπ‚∑√≈ ´÷Ëߧա摫‡µÕ√å√ÿàππ’ȇÀ¡“– ”À√—∫ ‡°¡‡¡Õ√å·≈–°≈ÿà¡‚Œ¡‡Õπ‡µÕ√å‡∑π‡¡πµå 箓°°“√‡ªî¥µ—« ‘π§â“¥—ß°≈à“«‡ªìπ Õ’ ° Àπ÷Ë ß °≈¬ÿ ∑ ∏å ∑’Ë ‡ Õ™æ’ µâ Õ ß°“√𔇠πÕ  ‘π§â“„Àâµ√ß°—∫°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ ª√–°Õ∫°—∫ µ≈“¥‡°¡‡¡Õ√å ‡ ªì π µ≈“¥∑’Ë πà “  π„® ¡’ ®”π«πºŸâ∑’Ëπ‘¬¡‡≈àπ‡°¡§àÕπ¢â“ß¡“° ·≈– æ—≤π“·Õææ≈‘‡§™—Ëπ‡°¡ÕÕ°¡“¡“°¡“¬é  ”À√—∫µ≈“¥√«¡ ‘π§â“‰Õ∑’ªï 2554 §“¥«à“®–‡µ‘∫‚µ 15-20% ´÷Ë߇ՙ撵—È߇ªÑ“ ¬Õ¥¢“¬ªïÀπⓇµ‘∫‚µ 20-25% ‚¥¬‡Õ™æ’ ®–𔇠πÕº≈‘µ¿—≥±å∑—Èß°≈ÿࡧա‡¡Õ√凙’¬≈ ·≈–§Õπ´Ÿ‡¡Õ√å ‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕß°“√„™âß“π ‡©æ“–°≈ÿà¡ √«¡∂÷ß𔇠πÕ‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ

ù≈Ÿπ“ ´’û‡æ‘¡Ë · ¥ß§Õπ‡ ‘√µå ø√’ ≈Ÿπ“ ´’ µ”π“π«ß√ÁÕ°™◊ËÕ¥—ߢÕß ≠’˪ÿÉπ ∑’ËÀ«π°≈—∫¡“√«¡«ß°—πÕ’°§√—Èß ª√–°“»¢à“«¥’ „Àâ°—∫·øπ‡æ≈ß„π≠’˪ÿÉπ À≈—߇æ‘Ë¡√Õ∫°“√· ¥ß∑—«√å§Õπ‡ ‘√åµ∑’Ë ‚µ‡°’¬« ‚¥¡ „π«—π∑’Ë 25 ∏.§. π’È ·∂¡ ¬—ß·®°µ—Ϋ‡¢â“™¡ø√’ 50,000 „∫ ‡Õ“„® ¢“√ÁÕ°‡π◊ËÕß„π«—π§√‘ ¡“ µåÕ’°¥â«¬ ø√’ § Õπ‡ ‘ √å µ §√—È ß π’È „ ™â ™◊Ë Õ «à “ çLUNACY Kurofuku Gentei GIG ∑’Ë®—¥¢÷ÈπÀ≈—ßæ«°‡¢“· ¥ß§Õπ‡ ‘√嵄À≠à„π the Holy Nighté À¡“¬∂÷ߧÕπ‡ ‘√åµ «—π∑’Ë 23-24 ∏.§. ·≈–°àÕπ®–§≈Õ¥Õ—≈∫—È¡ ≈Ÿπ“ ´’  ”À√—∫§π‡ ◊ÕÈ ¥” ∂◊Õ‡ªìπ§Õπ‡ ‘√µå ™ÿ¥„À¡à çLUNA SEAé „π«—π∑’Ë 16 ¡’.§. 2011

ÕÕ°À¡“¬®—∫ù‡« ≈’¬å  ‰πªá û π—°· ¥ßº‘« ’ ‡« ≈’¬å  ‰πªá  ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬° ®“°µ”√«®‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’˺à“π¡“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¬Õ¡·æâ·≈–¡Õ∫µ—« ∑’˧ÿ°„π√—∞‡æπ´‘≈‡«‡π’¬¢Õß À√—∞„π —ª¥“ÀåÀπâ“ ‡æ◊ËÕ‡√‘Ë¡ √—∫‚∑…®”§ÿ° 3 ªï ®“°§¥’À≈∫Àπ’¿“…’  ‰πªá   π— ° · ¥ß™◊Ë Õ ¥— ß ®“°¿“æ¬πµ√å ‡ √◊Ë Õ ß çBladeé «—¬ 48 ªï ∂Ÿ°»“≈µ—¥ ‘π„Àâ®”§ÿ° 3 ªï µ—Èß·µà‡¡◊ËÕªï 2008 À≈—ß·æ⧥’À≈∫Àπ’°“√®à“¬¿“…’™«à ߪï 1999-2001 ·µà ‰¥â·¥‡π’¬≈ ¡’™—Ë¡ ∑𓬧π‡°àß ¬◊Ëπª√–°—πµ—«‡æ◊ËÕ Ÿâ§¥’ ´÷Ëß ¬◊¥‡¬◊ÈÕ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π


08A

กีฬา ¢à“«≈à“ °’Ó‚≈° นินจา

worldtoday@watta.co.th

“เลเกอรส” ไมเลิกบู

เ ค วิ น มารติน ของฮูสตั น ร็ อ กเกตส เหมาทำคนเดียว 22 แตม พาทีม เป ด บ า นช น ะ ลอสแอนเจลิ ส เลเกอรส แชมปเกา 109-99 คะแนน ในศึ ก บาสเกตบอลเอ็ น บี เ อ โดยเกมนี้ โคบี ไบรอั นต ทำได 27 แต ม แต ไม เพียงพอ เลเกอรสจึงพายติดตอกันเปน นัดที่ 4 แลว

“โนเล” หวังแชมป

โนวัก โยโควิช นักเทนนิสมือ 3 ของ โลกชาวเซิ ร บ เชื่ อ ว า เซอร เบี ย สามารถ ผงาดควาแชมปเดวิสคัพเปนครั้งแรกใน ประวัติศาสตรของประเทศไดหากไดรับ กำลังใจจากแฟนเทนนิสเจาถิ่นในนัดชิง ชนะเลิศกับฝรั่งเศส ซึ่งจะเปดฉากขึ้นใน สุดสัปดาหนี้ที่เบลเกรด อารีนา

“โซเดอรลิง” แยกทาง

โรบิน โซเดอรลิง นักหวดมือ 5 ของโลกชาวสวีดิช ประกาศแยกทางกับ แม็กนุส นอรแมน โคชสวนตัวอดีตนัก เทนนิสมือ 2 ของโลกวัย 34 ป หลังรวม งานกันมาเปนเวลา 2 ป เนื่องจากนอรแมนต อ งการกลั บ ไปดู แ ลชี วิ ต ส ว นตั ว และหันไปทำงานดานอื่น

“มารก” โดนปลด

ปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

‘แบล็กพูล’ไมหวั่น‘ผีแดง’

“แบล็กพูล” ยอมรับอากาศหนาวจัด ทำใหไมไดซอมเต็มที่เกมเจอ “แมนฯ ยูฯ” แตไมเกรงศักดิ์ศรี “แมนฯ ยูฯ” จะพยายามทำให ดี ที่ สุ ด ขณะที่ ศึ ก ยูฟา ยูโรปาลีก 2 ทีมดังจากอิตาลีทั้ง “จูเวนตุส” และ “ซามพโดเรีย” กระเด็น ตกรอบเรียบรอยแลว

ศึกพรีเมียรลีก อังกฤษ สุดสัปดาหนี้ ทีม “ปศาจแดง” แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด มี คิวบุกไปพบกับแบล็กพูลในคืนวันเสาร โดย แมนฯ ยูฯ เพิ่งรวงตกรอบกอนรองชนะเลิศ ในศึกคารลิงคัพ หลังพายเวสตแฮม ยูไนเต็ด 0-4 เมื่อคืนวันอังคารที่ผานมา อยางไร ก็ตาม แบล็กพูลอยูในสภาพที่ลำบาก เพราะ สภาพสนามซอมตอนนี้เต็มไปดวยหิมะหนา ตรงกันขามกับแมนฯ ยูฯ ที่มีสนามซอมใน รมอยางดี เปนศูนยซอมขนาดใหญ “ในขณะที่ทีมอื่นไดซอมในสนามที่ สวยงาม แตเรากลับไมสามารถไปไหนได เลย สิ่งที่เราทำไดคือไปชายหาด ซึ่งเมื่อปที่ แลวผมเคยเจอแบบนี้และพาลูกทีมไปฝกที่ ชายหาด แตปรากฏวาหนาวมาก สุดทาย เราไปกาสิโนกันแทน กินแซนดวิชเบคอน และเลนโปกเกอร ทุกคนมีความสุขมาก แต นี่ไมใชสิ่งที่ควรทำกอนเจอกับแมนฯ ยูฯ” เอียน ฮอลโลเวย กุนซือแบล็กพูล กลาว “อยางไรก็ตาม เราคงตองทำดีที่สุด การเจอกับแมนฯ ยูฯ ถือเปนเรื่องทาทาย เพราะพวกเขาเปนทีมที่ดี เปนทีมชั้นนำของ อังกฤษ แตเราไมกลัวพวกเขาแตอยางใด” สำหรับแมนฯ ยูฯ เพิ่งแซงเชลซีขึ้น เปนจาฝูง โดยเกมพรีเมียรลีกนัดลาสุดโชว

ฟอรมดุ ถลม “กุหลาบไฟ” แบล็กเบิรน โรเวอร 7-1 โดยดิมิทาร เบอรบาตอฟ ทำได ถึง 5 ประตู ทำใหแมนฯ ยูฯ มี 31 คะแนน จาก 15 นัด สวนแบล็กพูลอยูอันดับ 11 มี 19 คะแนน ขณะที่ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี มีควิ เปดบานพบกับเอฟเวอรตนั ในคืนวันเสาร ซึ่งผลงานในระยะหลังในพรีเมียรลีกไมคอย ดี 5 เกมหลังสุดเก็บไดแค 4 คะแนน โดย ลาสุดเสมอกับนิวคาสเซิล 1-1 เมื่อฤดูกาลที่แลวเอฟเวอรตันมีผล งานที่ดีมากในการเจอกับเชลซี 2 นัด เก็บ ได 4 แตม แตตอนนี้สถานการณในตาราง ไมดี โดยมี 16 คะแนน อยูอันดับ 16 ขณะที่ “ปนใหญ” อารเซนอล ตอน นี้มี 29 คะแนนเทาเชลซี แตประตูไดเสีย เป น รอง จะเป ด บ า นรั บ ฟู แ ลม งานนี้ ที ม ปนใหญ ตองการชัยชนะเพื่อจะไดมีโอกาส ลุนแชมป สวนเมือ่ คืนวันพุธทีผ่ า นมามีการแขง ขันฟุตบอลยูฟา ยูโรปาลีก รอบแบงกลุม นัด ที่ 5 ปรากฏวาทีมจากอิตาลีที่ลงเลนเมื่อวัน พุธทั้ง “มาลาย” จูเวนตุส และซามพโดเรีย ตางกระเด็นตกรอบแลวทั้งคู โดยจูเวนตุสเสมอกับเลช พอซแนน 1-1 ในกลุมเอ ทำใหตอนนี้เลช พอซแนน ซึ่งอยูอันดับ 2 มีแตมเหนือกวาจูเวนตุส 3 แตม แตเฮด ทู เฮด ดีกวา (พอซแนนมี 8 คะแนน สวนจูเวนตุสมี 5 คะแนน) เทากับ วาจูเวนตุสไมมีทางแซงขึ้นมาเปนที่ 1 หรือ ที่ 2 ของกลุมอยางแนนอนแลวเพราะเหลือ การแขงขันแคนัดเดียว ส วนซามพโดเรียเมื่อคืนวันพุธแพ

มารก แม็คจี กุนซือวัย 53 ป ถูก ปลดออกจากตำแหนงผูจ ดั การทีมอเบอรดีน สโมสรชื่อดังในศึกสกอตติช พรีเมียร ลีก หลังพาทีมพาย 6 นัดรวดจนรั้งอันดับรองบวยของตาราง โดยมีรายชื่อตัว เต็งกุนซือคนใหม อาทิ เทอรรี บุทเชอร และกอรดอน สตรักคัน

“รอนนี” พักรอน

รอนนี โอซุลลิแวน นักสอยคิว อดีตมือ 1 ของโลกชาวอังกฤษ จะไมเขา รวมแขงขันรายการยูเค แชมเปยนชิพ ในช ว งสุ ด สั ป ดาห นี้ เพราะต อ งการใช เวลาอยู กั บ ลู ก หลั ง แยกทางกั บ ภรรยา โดยแชมปโลก 3 สมัยวัย 34 ปยืนยันวา ไมหวงอันดับโลกที่รูดลงเพราะประสบ ความสำเร็จมากพอแลว

ตกรอบ : อารมันด ตราโอเร (ขวา) ของจูเวนตุส แยงบอลกับมารซิน คิคุต ของเลช พอซแนน ในศึกยูฟา ยูโรปาลีก เมื่อคืนวันพุธ กอนเสมอกันไป 1-1 สงผลใหจูเวนตุสตกรอบ

‘สินธุ’นายกสอยคิว13สมัยติด “คิวทอง” นายศักดา รัตนสุบรรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศ ไทย เปดเผยถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารชุดใหมเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผานมาวา คณะกรรมการยังไววางใจใหนายสินธุ พูนศิริวงศ ดำรงตำแหนงนายกสมาคมสอยคิว ไทยตอเปนสมัยที่ 13 หลังจากพัฒนากีฬา บิ ล เลี ย ด-สนุ ก เกอร ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ และเอเชียมาอยางตอเนื่อง และถือวาเปน บุคคลสำคัญในวงการสนุกเกอรที่ชาวโลก ใหการนับถือและยกยอง

นายศั ก ดากล า วว า สำหรั บ คณะ กรรมการชุดใหมแตงตั้งเรียบรอยแลว ซึ่ง จะสงรายชื่อใหทางสันติบาลและฝายทะเบี ย นของการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยให เร็ว ที่สุด สวนการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 16 ณ นครกวางโจว ประเทศจีน ที่ทัพคิว ไทยคว า มาได 3 เหรี ย ญทองแดงนั้ นจะ ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชุดใหมในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ เพื่อขอความเห็นของแตละคนวา คิดอยางไรเกี่ยวกับกีฬาสนุกเกอร บิลเลียด และพูล เพื่อนำมาแกไขและปฏิบัติตอไป

—ߧ¡°’Ó ™.Õâπ

worldtoday@watta.co.th

วันศุกรที่ 3 ธ.ค. นี้ ที่สนามกอลฟ เมืองแกว บางนา “สายชล บุญเกิด” ประธานจัดการแขงขัน จะทำพิธีเปดศึกกอลฟ การกุ ศ ล “ผี เ สื้ อ โบยบิ น เพื่ อ หนู น อ ยด อ ย โอกาส คนพิการ คนชราที่ถูกทอดทิ้ง” เริ่ม แขงขันตั้งแตเวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ผูสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณยืนยง ธรรมวิ จิ ต เดช โทร.08-1315-1546 v ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เชิญรวมการ แขงขันมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ 5 ชิงถวย พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี แขง ขันวันที่ 17 ธ.ค. นี้ โรงเรียนที่สนใจเขารวม

ฟูแลม สเปอร วูลฟ เอฟเวอรตัน โบลตัน สโตก แมนฯ ยูฯ

22.00 น. 22.00 น. 22.00 น. 22.00 น. 22.00 น. 22.00 น. 00.30 น.

นิวคาสเซิล เวสตแฮม

20.30 น. 23.00 น.

ฟุตบอลอาวุโส : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขัน และที่ปรึกษาสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส เปนประธานแถลงขาวโครงการปวงประชารวมใจ เทิดไทองคราชัน ในศึกฟุตบอลอาวุโสนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ การแข ง ขั น สอบถามข อ มู ล โทร.0-2972- การแขงขัน “สสส. ชวนขยับกับฟุตบอล 7200 ตอ 190 v เดินทางมาถึงรอบ 32 พลาสติก” ชิงทุนการศึกษา 260,000 บาท ที ม สุ ด ท า ยในสุ ด สั ป ดาห นี้ กั น แล ว สำหรั บ ซึ่งพิธีเปดในวันเสารที่ 4 ธ.ค. 53 จะมีขึ้น

ช.อน

worldtoday@watta.co.th

ชลบุรีเกมส

แอสตัน วิลลา 03.00 น.

พีเอสวี ไอนดโฮเฟน 1-2 ทำใหมีแค 5 คะแนน ตามหลังเมตาลิสต ทีมอันดับ 2 อยู 10 คะแนน ตกรอบแนนอนแลว สรุปผลยูฟา ยูโรปาลีก เมื่อคืนวัน พุธ กลุมเอ : แมนฯ ซิตี ชนะซัลบวรก 3-0 และเลช พอซแนน เสมอจูเวนตุส 1-1 (แมนฯ ซิตี กับพอซแนน เขารอบ), กลุมบี : อัตเลติโก มาดริด แพอาริส 2-3 และโรเซนบอรกแพไบเออร เลเวอรคูเซน 0-1 (เลเวอรคเู ซนเขารอบ) กลุม ซี : เกนทชนะเลฟสกี โซเฟย 1-0 และสปอรติง ลิสบอน ชนะ ลีลล 1-0 (สปอรติง ลิสบอน เขารอบแลว) กลุมจี : เซนิต เซนตปเตอรเบิรก ชนะอันเดอร เ ลตช 3-1 และไฮจ ดุ ค สปลิ ต แพ เออีเค เอเธนส 1-3 (เซนิต เซนตปเตอรเบิรก เขารอบแลว) กลุมเอช : ยังบอยส เบิรน ชนะชตุททการท 4-2 และโอเดนเซ เสมอเฌตาเฟ 1-1 (ชตุททการทกับยังบอยส เบิรน เขารอบ) กลุมไอ : ซามพโดเรียแพ พีเอสวี ไอนดโฮเฟน 1-2 และเมตาลิสต ชนะเดเบรเซน 2-1 (พีเอสวีกับเมตาลิสต เขารอบ)

เฉลิมพระเกียรติ

โจวานนี ตราปตโตนี ผูจัดการ ทีมชาติไอรแลนด และสมาชิกทุกคนใน ทีม รวมถึงสตาฟโคช ยอมลดคาเหนื่อย ลงถึง 5% หลังจากสมาคมฟุตบอลไอรแลนดมีภาระหนี้สินมากกวา 50 ลาน ยูโร ทำใหตราปตโตนีจะไดรับคาเหนื่อย ลดลงประมาณ 100,000 ยูโรตอป วิลเลียมส ทีมผูสรางชื่อดังแหง ศึกรถสูตรหนึ่งชิงแชมปโลก ยืนยันการ ควาตัวปาสเตอร มัลโดนาโด นักซิ่งวัย 25 ปจากเวเนซุเอลา เจาของแชมปจีพีทู ซีรี่ส คนลาสุด มาขับคูกับรูเบนส บารริเคลโล แทนที่นิโก ฮัลเกนเบิรก ในการสู ศึกฟอรมูลา วัน ฤดูกาลหนา

วันเสารที่ 4 ธันวาคม อารเซนอล เบอรมิงแฮม แบล็กเบิรน เชลซี แมนฯ ซิตี วีแกน แบล็กพูล วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม เวสตบรอมวิช ซันเดอรแลนด วันจันทรที่ 7 ธันวาคม ลิเวอรพูล -

แร็กเกตดังหวด

“อิลแทร็ป” ลดคาตัว

“มัลโดนาโด” โกเอฟวัน

โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียรลีก อังกฤษ

Inside Sport

นายสุวจั น ลิปตพัลลภ นายกลอน เทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ เปนประธานแถลงขาวการแขงขันเทนนิสรายการ พิเศษ “84 เวิลด เทนนิส อินวิเทชั่น” ที่ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 2554 โดยจะ เปนการดวลแร็กเกตของนักเทนนิสระดับโลก 2 คู ซึ่งคูแรกเปนประเภทหญิง เดี่ยว แคโรไลน วอซเนียคกี นักเทนนิส สาวมือ 1 ของโลกชาวเดนมารก โคจร มาดวลแร็กเกตกับคิม ไคลสเตอรส อดีต มือ 1 ของโลก ปจจุบันเปนมือ 3 ของ โลกชาวเบลเยียม นอกจากนี้ยังมีการแขง ขั น ประเภทชายคู ร ะหว า งคู มื อ 1 โลก บอบ และไมค ไบรอัน คูแฝดชาวอเมริกัน กับคูมือ 1 ประเทศไทย สนฉัตร กับสรรคชัย รติวัฒน นายสุวัจนกลาววา การแขงขัน เทนนิ ส รายการนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ร ว มเฉลิ ม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่ อ งในวโรกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ และยังถือเปนของขวัญปใหมให แฟนเทนนิสไทย เทนนิสรายการพิเศษ 84 เวิลด เทนนิ ส อิ น วิ เ ทชั่ น จะจั ด ขึ้ น ที่ ส นาม เซ็นเทนเนียลปารค อ.หัวหิน จ.ประจวบคี รี ขั นธ ในวั นที่ 1 ม.ค. 2554 เวลา 17.00 น. โมเดิรนไนนทีวีถายทอดสด ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ลาน พลาซา การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจากนายวิวัฒน วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุ นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เป น ประธาน v จังหวัดประจวบคีรีขันธเปน เจาภาพจัดการแขงขัน หนูนอยจาวเวหา ทีวีไทย สนามสุดทาย ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ณ ศาลา กลางจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ วันที่ 11-12 ธ.ค. 53 โดยวันสุดทายถายทอดสดผานทีวีไทยใน เวลา 14.00-16.30 น. v ทายสุดขอแสดง ความเสียใจกับครอบครัว “พงศสวัสดิ์” ที่ สู ญ เสี ย “พี่ ห น อ ย” ป ติ พ งศ พงศ ส วั ส ดิ์ หัวหนาขาวกีฬา (ภาคเชา) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ (NBT) ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 2 วัดศิริพงษธรรมนิมิต ยานวัชรพล ถนนรามอินทรา ซอย 55 ฌาปนกิจศพวันเสารที่ 4 ธ.ค.

กนกพันธุ จุลเกษม ผูวาการการกีฬาแหง ประเทศไทย รับมอบเงินสนับสนุนการ แข ง ขั นกี ฬ าแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 39 และ แพ็กเกจสงเสริมสุขภาพอัดฉีดใหนักกีฬา เอเชีย่ นเกมส ครัง้ ที่ 16 “กวางโจวเกมส” เอเชี่ยนเกมสเพิ่งปดฉาก กีฬา แหงชาติ ครั้งที่ 39 หรือ “ชลบุรีเกมส” กำลั ง จะเริ่ ม ต นขึ้ น ล า สุ ด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานฝายเทคนิคกีฬาแหงชาติ ครั้ ง ที่ 39 ประกาศความพร อ มเกื อ บ 100% สำหรับการเปนเจาภาพมหกรรม กีฬาที่ใหญที่สุดของประเทศ “ชลบุรีเกมส” คราวนี้เจาภาพ เตรี ย มความพร อ มในด า นต า งๆ อาทิ ที่พักสำหรับนักกีฬาและเจาหนาที่ โดย จัดใหพกั ในโรงแรมกวา 4,000 หอง ดาน สนามฝกซอมและสนามแขงขันมีความ พรอมเกือบ 90% ตลอดจนดานอาหาร การปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ แพทยประจำ สนามแขงขัน การขนสงในชวงแขงขัน และหลังการแขงขันเสร็จ สวนบริการดาน โทรคมนาคม เชน โทรศัพท อินเทอรเน็ต ประจำสนามแขงขันตางๆ รวมทั้งการ สงเสริมการทองเทีย่ วภายในจังหวัดชลบุรี ที่สำคัญจังหวัดชลบุรีไดเตรียม งบประมาณในการแขงขันครั้งนี้ 200 ลานบาท เพื่อรองรับการแขงขันกีฬาคน พิการแหงชาติที่จะมีขึ้นภายในตนปหนา และเพื่ อ ให ก ารรั บ ชมการถ า ยทอดสด เปนไปอยางสมบูรณแบบยิง่ ขึน้ ไดซอื้ เวลา การถายทอดสดจากเดิม 2 ชั่วโมง เปน วันละ 3 ชั่วโมง “ชลบุรีเกมส” แขงขันระหวาง วันที่ 9-19 ธันวาคม 2553 มี 41 ชนิด กีฬา ไดแก กรีฑา, วายน้ำ, ยกน้ำหนัก, เพาะกาย, ยิ ม นาสติ ก , ซอฟต บ อล, แฮนด บ อล, ฟ นดาบสากล, บิ ล เลี ย ดสนุกเกอร, ยิงปน, เน็ตบอล, รักบี้, เปตอง, ปนจักสีลัต, วูซู, จักรยาน, ซอฟต เทนนิส, บาสเกตบอล, ฟุตบอล ฯลฯ

Off World cup the ฟ Pitch นาสึมิ

worldtoday@watta.co.th

พึ่งเทคโนโลยี

ตองยอมรับวาทุกวันนีเ้ ทคโนโลยี มีบทบาทกับชีวิตของคนเรามาก ไมเวน แม แ ต ก ารแข ง ขั นกี ฬ า อย า งไทเกอร วูดส โปรลูกครึ่งสหรัฐ-ไทย ซึ่งตอนนี้ กำลังเคนฟอรมเกงเพื่อทวงตำแหนงโปร กอลฟมือ 1 ของโลกคืน ก็แอบใหฌอน โฟลีย โคชสวนตัว ใชกลองวิดีโอบันทึก ภาพขณะที่ เ ขาออกรอบซ อ มตี ว งสวิ ง กอนรวมแขงขันรายการเฟชรอน เวิลด ชาเลนจ ที่สนามเชอรวูด กอลฟ คลับ รัฐแคลิฟอรเนีย ระหวางวันที่ 2-5 ธันวาคมนี้ แหม...เห็นตั้งใจฝกซอมขนาดนี้ แถมยังไดเทคโนโลยีชวย สงสัยวูดสจะ คืนฟอรมเกงเร็วเปนพิเศษ


dailyworldtoday.com

09B

ªï∑’Ë 12 (29) ©∫—∫∑’Ë 2942 (7560) «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ∏—𫓧¡ æ.». 2553

ù¡“√å§ûÀà«ß¥Õ°‡∫’Ȭ©ÿ¥‡»√…∞°‘® ¿“«–Àÿπâ 2 ∏—𫓧¡ 2553 SET +14.33 ¡Ÿ≈§à“ (≈â“π∫“∑) SET 100 +23.51 ¡Ÿ≈§à“ (≈â“π∫“∑) SET 50 +11.59 ¡Ÿ≈§à“ (≈â“π∫“∑) mai +0.43 ¡Ÿ≈§à“ (≈â“π∫“∑)

1,031.97 49.422.64 1,572.39 40,612.83 720.36 34,263.44 263.25 1,551.20

®”·π°√“¬°≈ÿࡺŸâ≈ß∑ÿπ ∂“∫—π„πª√–‡∑» ¡Ÿ≈§à“ √âÕ¬≈– π—°≈ß∑ÿπµà“ß™“µ‘ ¡Ÿ≈§à“ √âÕ¬≈– π—°≈ß∑ÿπ√“¬¬àÕ¬ ¡Ÿ≈§à“ √âÕ¬≈–

´◊ÈÕ ¢“¬ ÿ∑∏‘ 4,104.065 3,016.774 1,087.291 8.30 6.10 ´◊ÈÕ ¢“¬  ÿ∑∏‘ 8,996.646 5,986.097 3,010.549 18.20 12.11 ´◊ÈÕ ¢“¬  ÿ∑∏‘ 30,620.489 34,469.457 -3,848.968 61.96 69.74 Àπ૬ : ≈â“π∫“∑

°√ÿ߇∑æœ : ç¡“√å§é —ßË ·∫߰噓µ‘¥·Ÿ ≈º≈°√–∑∫¥Õ°‡∫’¬È µàÕ√–∫∫‡»√…∞°‘® ∑—Èߥâ“πÕ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ·≈–‡ß‘π∑ÿπ‰À≈‡¢â“ ç°√≥åé ·π–¥Ÿ§«“¡ ¡¥ÿ≈ √–À«à“ß°“√∫√‘À“√‡»√…∞°‘® ·≈–µâπ∑ÿπºŸâª√–°Õ∫°“√ π“¬Õ¿‘  ‘ ∑ ∏‘Ï ‡«™™“™’ « – 𓬰 √—∞¡πµ√’ ‡ªî¥‡º¬«à“ °“√∑’˧≥–°√√¡°“√ π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π (°πß.) ¡’¡µ‘ª√—∫¢÷Èπ¥Õ° ‡∫’Ȭπ‚¬∫“¬ 0.25% ‡ªìπ°“√µ—¥ ‘π„®¢Õß ∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (∏ª∑.) ´÷ËߧßÀà«ß ‡√◊ËÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ∑’Ë·∑â®√‘ß∑’˵‘¥≈∫Õ¬Ÿà ·µà ‰¥â§ÿ¬°—π„π§≥–√—∞¡πµ√’‡»√…∞°‘®«à“ °“√ ¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬µâÕß√–¡—¥√–«—ß ‡æ√“–°“√ ¢¬“¬µ—«¢Õ߇»√…∞°‘®Õ¬Ÿà „π™à«ß™–≈Õµ—« ‡¢â“„®«à“§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√‰¡à‡Õ°©—π∑å 燪ìπÕ”π“®¢Õß ∏ª∑. ·µàÕ¬“°„Àâ ∏ª∑. µ‘¥µ“¡º≈°√–∑∫ ‚¥¬‡©æ“–Õ—µ√“ ·≈°‡ª≈’ˬπ ‡ß‘π∑ÿπ‰À≈‡¢â“ ·≈–º≈°√–∑∫ µàÕ‡»√…∞°‘® ´÷Ëß ∏ª∑. ¬◊π¬—π¡“µ≈Õ¥«à“ Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭπ‚¬∫“¬‰¡à ‰¥â‡ªìπµ—«®Ÿß„®„Àâ

‡°‘¥‡ß‘π∑ÿπ‰À≈‡¢â“é 𓬰√≥å ®“µ‘ ° «≥‘ ™ √— ∞ ¡πµ√’ «à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß °≈à“««à“ ¬Õ¡√—∫ ·≈–‡§“√æ„π°“√µ—¥ ‘π„®¢Õß °πß. ‡æ√“– ‡¢â“„®«à“ °πß. ¡’Àπâ“∑’¥Ë ·Ÿ ≈‡ ∂’¬√¿“懻√…∞°‘® °“√ª√—∫¢÷ÈπÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭπ‚¬∫“¬πà“®– ¡“®“°·√ß°¥¥—π¢ÕßÕ—µ√“‡ß‘π‡øÑÕ ´÷ËßµâÕß ¥Ÿ·≈„À⇰‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß°“√∫√‘À“√ ‡»√…∞°‘®·≈–µâπ∑ÿπ¢ÕߺŸâª√–°Õ∫°“√ ç°—ß«≈«à“°“√ª√—∫¢÷ÈπÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ π‚¬∫“¬®– àߺ≈µàÕ‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡ ´÷Ëß ‡°‘¥·√ß°¥¥—π„π°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘® ∑—Èßªí®®—¬≈∫¥â“πªí≠À“¿—¬∏√√¡™“µ‘ ·≈– ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°‡»√…∞°‘® À√—∞·≈– ¬ÿ‚√ª„π™à«ß∑’˺à“π¡“ Õ“®∑”„Àâ¡’‡ß‘π∑ÿπ

‰À≈‡¢â“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·µà ‰ ¡àπà“®–∑”„Àâ‡ß‘π∫“∑ ·¢Áß§à“¢÷Èπ¡“°π—° ‚¥¬‡™◊ËÕ«à“ ∏ª∑. ®–¥Ÿ·≈ ‡ ∂’¬√¿“æ∑“ß°“√‡ß‘π‰¥â ´÷ËßÀ“°æ‘®“√≥“ °“√¢÷Èπ¥Õ°‡∫’Ȭ¢Õß °πß. „π§√—Èßπ’È  —¥ à«π Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ °ÿ≈‡ß‘π¥Õ≈≈“√å·≈–∫“∑‰¡à ·µ°µà“ß°—π¡“° À“°‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ°Á¬—ß Ÿß°«à“‰∑¬é ¥â“πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å·Ààߪ√–‡∑» ‰∑¬‡ªî¥‡º¬¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÕÈ ¢“¬ – ¡µ—ßÈ ·µà«π— ∑’Ë 1 ¡.§.-1 ∏.§. 2553 ·¬°µ“¡ª√–‡¿∑π—° ≈ß∑ÿπ æ∫«à“ ∂“∫—π„πª√–‡∑»¢“¬ 24,919.11 ≈â“π∫“∑ ∫—≠™’∫√‘…∑— À≈—°∑√—æ¬å´Õ◊È 3,505.54 ≈â“π∫“∑ π—°≈ß∑ÿπµà“ߪ√–‡∑»´◊ÕÈ 51,976.43 ≈â“π∫“∑ ·≈–π—°≈ß∑ÿπ√“¬¬àÕ¬¢“¬ 30,562.86 ≈â“π∫“∑  à«π∫√√¬“°“»°“√≈ß∑ÿπ„πµ≈“¥ À≈— ° ∑√— æ ¬å œ «“ππ’È (2 ∏.§.) ¥— ™ π’ ªî ¥ ∑’Ë 1,031.97 ®ÿ¥ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 14.33 ®ÿ¥ §‘¥‡ªìπ 1.41% ¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÈÕ¢“¬ 49,422.64 ≈â“π∫“∑

§≈ÿ°«ß„π

‚µä–¢à“«‡»√…∞°‘®

worldtoday@watta.co.th

¥’‡≈‘» π—∫‡ªìπªï∑ÕߢÕß∫√‘…—∑ π«°‘®ª√–°—π¿—¬ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡©æ“– ªïπª’È ‡ï ¥’¬«°«“¥√“ß«—≈„À≠à‡æ’¬∫ ∑”„Àâ §ÿ≥ªîµ‘æß»å æ‘»“≈∫ÿµ√ °√√¡°“√ºŸâ Õ”π«¬°“√ —ßË ∑” µŸ‡â °Á∫√“ß«—≈„À¡à„∫ °—π‡≈¬ ≈à“ ÿ¥§«â“ √“ß«—≈∫√√…—∑¿‘∫“≈¥’‡≈‘» ª√–®” ªï 2553 ®“° ¡“§¡ à߇ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘- ªîµæ‘ ß»å …—∑‰∑¬ (IOD) ∂◊Õ‡ªìπ∫√‘…—∑ª√–°—π «‘π“»¿—¬·Ààß·√°∑’Ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈π’ȵ—Èß ·µàªï 2548 ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π

Õ—µ√“·≈°‡ª≈’ˬπ‡ß‘πµ√“µà“ߪ√–‡∑» ¥Õ≈≈“√å À√—∞ ¬Ÿ‚√ ªÕπ¥å ‡µÕ√å≈‘ß ¥Õ≈≈“√åŒàÕß°ß ‡¬π ¥Õ≈≈“√堑ߧ‚ª√å

30.23 39.8625 47.59 3.9475 0.36368 23.22625

∫“∑ ∫“∑ ∫“∑ ∫“∑ ∫“∑ ∫“∑

Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ ‡ß‘πΩ“° ª√–®” 3 ‡¥◊Õπ 0.85-0.90% ª√–®” 6 ‡¥◊Õπ 1.10-1.20% ª√–®” 12 ‡¥◊Õπ 1.15-1.40% ‡ß‘π°Ÿâ MOR 6.25% MLR 6.00% MRR 6.50% ∑’Ë¡“ : ∏.° ‘°√‰∑¬ √“§“∑Õߧ” µ≈“¥°√ÿ߇∑æœ ∑Õß·∑àß ´◊ÕÈ 19,650 ∫“∑ ¢“¬ 19,750 ∫“∑ ∑Õß√Ÿªæ√√≥ ´◊ÕÈ 19,359 ∫“∑ ¢“¬ 19,750 ∫“∑ µ≈“¥µà“ߪ√–‡∑» ŒàÕß°ß ´◊ÈÕ 1,391.90 ¢“¬ 1,392.40 ≈Õπ¥Õπ ´◊ÈÕ 1,391.90 ¢“¬ 1,392.40 (¥Õ≈≈“√å À√—∞µàÕ 1 ∑√Õ¬‡Õ“π´å)

TMB‡µ◊Õπ√“¬¬àÕ¬ °√Õß¢à“«

∫Õπ¥å‡°“À≈’‡ ’¬Ë ß

‚µä–¢à“«‡»√…∞°‘® worldtoday@watta.co.th

°√ÿ߇∑æœ : »Ÿπ¬å«‡‘ §√“–À击√…∞°‘® TMB √“¬ß“π«à“ ªí®®ÿ∫—π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß°Õß ∑ÿπ√«¡‰∑¬¬—ߧ߰√–®ÿ°µ—«„πµ√“ “√Àπ’È ¢Õ߇°“À≈’„µâ Ÿß∂÷ß 26% ¢Õß¡Ÿ≈§à“°“√ ≈ß∑ÿπ∑—ßÈ À¡¥µ“¡¡Ÿ≈§à“‡ß‘π≈ß∑ÿπ‡√‘¡Ë ·√° ¡’ ¬ Õ¥°Õß∑ÿ π ∫πµ√“ “√Àπ’È ‡ °“À≈’ „ µâ 350,000 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß 130,000 ≈â“π ∫“∑®“° ‘Èπªï 2552 ®“°∑‘»∑“ߥհ‡∫’Ȭ ¢“¢÷πÈ ¢Õ߉∑¬·≈–°“√·¢Áß§à“¢Õ߇ߑπ∫“∑ ∑”„Àâº≈µÕ∫·∑π„π°‘¡®‘∫Õπ¥å≈¥≈ß ∂◊Õ ‡ªì 𠧫“¡‡ ’Ë ¬ ß∑’Ë µâ Õ ß√–«— ß ∑—È ß √“¬¬à Õ ¬ ·≈–√–∫∫‡»√…∞°‘®‰∑¬  à « π°“√≈ß∑ÿ π ¢Õß√–∫∫∏𓧓√‰∑¬„πµ√“ “√Àπ’‡È °“À≈’„µâ¡’ 19,000 ≈â“π∫“∑ §‘¥‡ªìπ 0.2% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å√«¡ 9.5 ≈â“π≈â“π∫“∑ ´÷ßË  ∂“π–°“√≈ß∑ÿπ„π À≈—°∑√—æ¬åµà“ߪ√–‡∑»¢Õß∏𓧓√‰∑¬ ™à«ßπ’È ‰¡àµà“ß®“°«‘°ƒµ´—∫‰æ√¡å ‚¥¬§√—Èß π—πÈ µ√“ “√ CDO ∏𓧓√‰∑¬∂◊Õ 0.04% ¢Õß ‘π∑√—æ¬å√«¡ ®÷߉¡à°√–∑∫µàÕ√–∫∫ °“√‡ß‘π‰∑¬

‚π«å§«’π : 𓬫√æ≈ «’√™“µ‘¬“πÿ°Ÿ≈ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑ Õÿ¥√æ≈“´à“ ®”°—¥ ·Ààß »Ÿπ¬å°“√§â“¬Ÿ¥’∑“«πå ®.Õÿ¥√∏“π’ »Ÿπ¬å√«¡‰≈øá ‰µ≈å·ÀàßÕ‘π‚¥®’π ≈ß∑ÿπ·ª≈ß‚©¡‡ªìπ ´“πµ“§≈Õ æ“ ‚π«å§«’π ÿ¥‡´Á°´’Ë çæ≈Õ¬-‡¨Õ¡“≈¬å ∫ÿ≠¬»—°¥‘Ïé ∑’Ë¡“°—∫‡§√◊ËÕ߇æ™√ ¡Ÿ≈§à“‡©’¬¥ 100 ≈â“π∫“∑ √à«¡‡ªî¥‰øµâπ§√‘ µå¡“ ∑’˪√–¥—∫¥â«¬§√‘ µ—≈°«à“≈â“π‡¡Á¥ Àπ÷Ëß „π°‘®°√√¡°àÕππ—∫∂Õ¬À≈—ß Ÿàªï„À¡à

CRCµ—ßÈ ∏ß2ªï¢“¬‡∫’¬È ª√–°—π2,000≈. √“™ª√– ߧå : π“¬∑» ®‘√“∏‘«≤ — πå °√√¡°“√ ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ ‡´Áπ∑√—≈√’‡∑≈ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ À√◊Õ CRC ‡ªî¥‡º¬«à“ ∫√‘…—∑ „™âß∫ 300 ≈â“π∫“∑ ‡ªî¥µ—«∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ ‡´Áπ∑√—≈  ¡“√å∑ Õ‘π™—«√å çCentral Smart Insureé „π√Ÿª·∫∫∏ÿ√°‘®¢“¬ª√–°—π ∂◊Õ‡ªìπ °“√¢¬“¬∏ÿ √ °‘ ® °“√„Àâ ∫ √‘ ° “√∑“ß°“√‡ß‘ π ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ´÷Ëß∑’˺à“π¡“∑¥≈Õ߇ªî¥™ÁÕª‡æ◊ËÕ„Àâ ∫√‘°“√·≈â« 5  “¢“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡´Áπ∑√—≈ ∫“ßπ“, ‡´Áπ∑√—≈ æ√–√“¡ 2, ‡´Áπ∑√—≈ æ√–√“¡ 3, ‚√∫‘π —π √—™¥“ ·≈–‚√∫‘π —π »√’√“™“ πÕ°®“°π’ȪïÀπâ“∫√‘…—∑¡’·ºπ®– ¢¬“¬™ÁÕª„Àâ∫√‘°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π»Ÿπ¬å°“√§â“ ¢Õ߇§√◊Õ´’Õ“√å´’ 27 ·Ààß ´÷Ëß·µà≈–·Ààß®– ¡’®ÿ¥∫√‘°“√¢“¬ª√–°—πÕ¬Ÿà√“« 2-3 ®ÿ¥ µ—Èß ‡ªÑ“¬Õ¥¢“¬®“°∏ÿ√°‘®ª√–°—π„π™à«ß 2-3 ªï ·√°ª√–¡“≥ 2,000 ≈â“π∫“∑ ∑—Èßπ’È ‰¥â𔇠πÕº≈‘µ¿—≥±å Central Smart Insure ´÷Ëß®”·π°ª√–‡¿∑‚¥¬¬÷¥√Ÿª ·∫∫ Mass Customize ‡æ◊ËÕ„Àâµ√ß°—∫‰≈øá  ‰µ≈å∑’Ë∑—π ¡—¬ ‡¢â“„®ßà“¬ ·≈– –¥«°·°à °“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‰¡à«à“®–‡ªìπª√–°—π¿—¬√∂¬πµå ·≈–ª√–°—π¿—¬Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ à«π∫ÿ§§≈∑’ˇªìπ√Ÿª ·∫∫ Insurance in the box ´÷Ëß≈Ÿ°§â“ “¡“√∂´◊ÈÕ°≈—∫∫â“π‰¥â∑—π∑’ ·≈â«‚∑√.√—∫§«“¡ §ÿ⡧√Õß¿“¬À≈—ß  √â“ߪ√– ∫°“√≥å™ÁÕª-

§√Õß„® : 𓬪°√≥å æ√√∏π–·æ∑¬å √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∏𓧓√° ‘°√‰∑¬ ·π–π”ºŸâ ∫√‘À“√ “¬ß“π‡Õ ‡ÕÁ¡Õ’ ª√–°“»ªï 2554 ‡ªìπ∑’Ë 1 §√Õß„®ºŸâª√–°Õ∫°“√‡Õ ‡ÕÁ¡Õ’∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë µ—È߇ªÑ“¢¬“¬ à«π·∫àßµ≈“¥ 30% ¥â«¬°≈¬ÿ∑∏å¡—¥„®≈Ÿ°§â“ ÕÕ°∫√‘°“√µÕ∫‚®∑¬å≈Ÿ°§â“ µ‘¥µàÕ ‰¥âµ≈Õ¥ 7 «—π 24 ™—Ë«‚¡ß ‡ªìπ∑’˪√÷°…“∑’ˇ™◊ËÕ„®‰¥â ·≈–„À⧫“¡√ŸâÀ≈“°¡‘µ‘ ªîßô ∑’·Ë ª≈°„À¡à„πÀâ“ß √√æ ‘π§â“ πÕ°‡Àπ◊Õ ®“°§«“¡§ÿ⡧√Õß∑’˵√ß„®≈Ÿ°§â“·≈â« ¬—ß ‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“°“√∫√‘°“√¥â«¬∫—µ√ PA Medical Card ∑’Ë≈Ÿ°§â“ “¡“√∂𔉪„™â ‘∑∏‘√—°…“ 欓∫“≈‰¥â∑—π∑’°—∫‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π™—Èπ π”°«à“ 240 ·Ààß∑—Ë«ª√–‡∑» ª√–°—π¿—¬ ∫â“π‡æ◊ÕË °“√Õ¬ŸÕà “»—¬ Central All for Home ª√–°—π¿—¬°Õ≈åø ª√–°—π¿—¬ —µ«å‡≈’¬È ß ‡ªìπµâπ ç°“√‡ªî¥µ—«∏ÿ√°‘®„À¡à¥ß— °≈à“«∫√‘…∑—

„™â‡«≈“„π°“√»÷°…“√à«¡°—∫°≈ÿ¡à ‡¡◊Õ߉∑¬ ´÷ßË ‡ªìπæ—π∏¡‘µ√ ”§—≠ ¡“°«à“ 3 ªï ª√–°Õ∫°—∫ ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß≈Ÿ°§â“ ¡“™‘°∑’¡Ë °’ «à“ 7 ≈â“π√“¬ ‚¥¬ ‡©æ“–°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“„π√–¥—∫∫’∫«°¢÷Èπ‰ª ∑”„Àâ ‡™◊ÕË «à“∏ÿ√°‘®„À¡àπ®’È –‰¥â√∫— °“√µÕ∫√—∫‡ªìπÕ¬à“ß ¥’ ‚¥¬„π™à«ß‡√‘¡Ë µâπ¡’ ‚ª√‚¡™—πË §–·ππ – ¡ ∫—µ√ The1Card  Ÿß ÿ¥∂÷ß 120,000 §–·ππ ‡¡◊ÕË ´◊ÕÈ ‡∫’¬È ª√–°—π√«¡µ—ßÈ ·µà 5,000 ∫“∑¢÷πÈ ‰ª µ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß 31 ¡’π“§¡ 2554é

ùÕ’‡≈§‚∑√≈—°´åû Ωíπ2ªï´«‘ ·™¡ªá °√ÿ߇∑æœ : 𓬠ÿ∑∏‘ ¡‚π°‘®®√Ÿ≠¡—Ëπ ºŸâ ®—¥°“√∑—«Ë ‰ª ∫√‘…∑— Õ’‡≈§‚∑√≈—°´å ª√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ ‡ªî¥‡º¬«à“ ∫√‘…—∑«“߇ªÑ“ À¡“¬¢÷πÈ ‡ªìπºŸπâ ”µ≈“¥‡§√◊ÕË ß„™â ‰øøÑ“„π §√—«„π‡¡◊Õ߉∑¬¿“¬„πªï 2555 À√◊ÕÕ’° 2 ªï®“°π’È ¢≥–∑’˪ïÀπ⓵—È߇ªÑ“º≈—°¥—π à«π ·∫àßµ≈“¥‡§√◊ËÕߥŸ¥ΩÿÉπ„À⇪ìπÕ—π¥—∫ 1 À≈—ß®“°‡√‘Ë¡‡ªî¥µ—« ‘π§â“„πªïπ’È  àߺ≈„Àâ Õ’‡≈§‚∑√≈—°´å¡§’ «“¡§√∫«ß®√¥â“π ‘π§â“ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π§√—«¡“°¢÷Èπ  “¡“√∂ ‡µ‘∫‚µ‰¥â√–¥—∫ 2 À≈—°µàÕ‡π◊ËÕß®“°ªïπ’È ·≈–‡ªìπ°“√‡µ‘∫‚µ¡“°∑’Ë ÿ¥„π√Õ∫ 6 ªï ∑’˺à“π¡“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬  ”À√—∫·ºπß“π„πªïÀπâ“∫√‘…—∑ ®–¡’ ‘π§â“„À¡àÕÕ°¡“∑”µ≈“¥‰¡àµË”°«à“ 10 √“¬°“√ ®“° 3 °≈ÿ¡à  ‘π§â“ ‰¥â·°à ‡§√◊ÕË ß ´—°ºâ“ ‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“„π§√—«‡√◊Õπ ·≈– ‡§√◊ËÕߥŸ¥ΩÿÉπ Õ“∑‘ ‡§√◊ËÕß´—°ºâ“·≈–Õ∫ ºâ“¢π“¥ 11 °°. ‡§√◊ËÕߥŸ¥ΩÿÉπ·≈–‡§√◊ËÕß ¥Ÿ¥§«—𠇧√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ ·≈–‡§√◊ËÕߪ√—∫ Õ“°“» æ√âÕ¡‡ªî¥µ—«·§¡‡ª≠„À¡à ”À√—∫ªïÀπⓧ◊Õ ‡æÕ√å‡øì§ °‘øµå øÕ√å ¬—«√å ‚Œ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‘π§â“¢ÕßÕ’‡≈§‚∑√≈—°´å‡ªìπ  ‘π§â“¢Õߢ«—≠∑’˺Ÿâ√—∫æÕ„®„π∑ÿ°‚Õ°“ 

πâÕß„À¡à : 𓬮√—¡æ√ ‚™µ‘°‡ ∂’¬√ °√√¡°“√·≈–ºŸ®â ¥— °“√µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–ª√–∏“π∑’ªË √÷°…“ µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‡ÕÁ¡ ‡Õ ‰Õ 𓬙π‘µ√ ™“≠™—¬≥√ß§å ºŸâ®—¥°“√µ≈“¥À≈—° ∑√—æ¬å‡ÕÁ¡ ‡Õ ‰Õ · ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ ∫√‘…∑— ‡ÕÕ“√å‰Õæ’ ®”°—¥ (¡À“™π) À√◊Õ ARIP ∑’Ë´◊ÈÕ¢“¬À≈—°∑√—æ¬å‡ªìπ«—π·√° „πµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‡ÕÁ¡ ‡Õ ‰Õ

´’ ‰Õ‡ÕÁ¡∫’ ‰∑¬ ·°√àß øî∑™å ‡√∑µ‘Èß å ª√—∫·π«‚πâ¡ Õ—π¥—∫‡§√¥‘µ∏𓧓√´’ ‰Õ‡ÕÁ¡∫’ ‰∑¬ ‡ªìπ∫«°®“°¡’‡ ∂’¬√¿“æ  –∑âÕπ¿“æ §«“¡·¢Áß·°√àß ·≈–°â“« Ÿà‡§√◊Õ¢à“¬ ∏ÿ√°‘®¢Õß°≈ÿà¡´’‰Õ‡ÕÁ¡∫’‡µÁ¡µ—«

 «. ‚™«åº≈ß“π  ”π— ° ß“π à ß ‡ √‘ ¡ «‘   “À°‘ ® ¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥¬àÕ¡ (  «.)  √ÿª º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ASEAN SME Gateway to China ∑’Ë √â“ß‚Õ°“  „À⺟âª√–°Õ∫°“√‰∑¬„π°“√‡ªî¥µ≈“¥ ª√–‡∑»®’π ∑”„À⇰‘¥°“√‡®√®“∑“ß ∏ÿ√°‘®¡“°°«à“ 100 §Ÿà ·≈–¡’°“√ —Ëß  ‘π§â“µ—«Õ¬à“ßÀ≈“¬ª√–‡¿∑

¢Õߢ«—≠≈È”§à“ 𓬵ÿ≈¬å «ß»å»ÿ¿ «— ¥‘Ï ºŸâ ®—¥°“√∑—Ë«‰ª°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·≈–°“√ µ≈“¥ ∫√‘…—∑ ‡´‡√∫Õ  (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ‡ªî¥‡º¬«à“ ∫√‘…—∑‰¥â‡ªî¥µ—« ç·∫√π¥å√—ßπ°·∑â‡π◊ÈÕ∑Õß „ππÈ”·√à ∏√√¡™“µ‘®“°Ω√—Ë߇» é ‡ªìπ¢Õߢ«—≠ ‡æ◊ËÕ§π摇»… ©≈Õ߇∑»°“≈ªï„À¡à

∫Õ¥’È ∫—µ‡µÕ√å ç∫Õ¥’È ∫—µ‡µÕ√åé ®“°«—µ —π ™ÿ¥º≈‘µ¿—≥±å∫”√ÿߺ‘«‡π◊ÈÕ§√’¡¡Õ¬ å‡®Õ√å ‰√‡´Õ√凢⡢âπ ™à«¬‡°Á∫°—°πÈ” À≈àÕ‡≈’Ȭߺ‘«‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’ „Àâ‡≈◊Õ°À≈“¬ Ÿµ√


ªปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

°≈ŸÀ¡‡รายงานการซื้อขายหลักทรัพยประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคา เปด ปด เปลี่ยน สูง ต่ำ จำนวนหุน มูลคาซื้อขาย แปลง พาร OPEN CLOSING (บาท) (หุน) (บาท) HIGH LOW PAR PRICE PRICE CHANGE VOLUME AMOUNT

ชื่อหลักทรัพย

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม√อาหาร (AGRO & FOOD INDUSTRY) ธุรกิจการเกษตร (AGRIBUSINESS)

หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด ÀÈÕหองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ เชียงใหมโฟรเซนฟูดส ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม อีเทอเนิล เอนเนอยี จีเอฟพีที ลีพัฒนาผลิตภัณฑ ·ÆÁ§ØŸÈ¥แพ็คฟูด ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส SP ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล ไทยรับเบอรลาเท็คซฯ *สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม ยูนิวานิชน้ำมันปาลม

ASIAN CHOTI CM CPI EE GFPT LEE PPC PRG STA TLUXE TRS TRUBB UPOIC UVAN

อกริเพียว โฮลดิ้งสÏ ซีเฟรชอินดัสตรี เจริญโภคภัณฑอาหาร ฟูดแอนดดริ๊งส หาดทิพย น้ำตาลขอนแกน ล่ำสูง (ประเทศไทย) SP ¡มาลีสามพราน ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล≈ โออิชิ กรุป เพรซิเดนท เบเกอรี่Ë พรีเมียร มารเก็ตติ้ง *เพรซิเดนทไรซโปรดักส *‡Õเอส แอนด พี ซินดิเคท ไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร อาหารสยาม ÕŸส. ขอนแกนฟูดส เสริมสุข สุรพลฟูดส ทรอปคอลแคนนิ่ง ไทยเพรซิเดนทฟูดส ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส น้ำมันพืชไทย ไทยวาฟูดโปรดักส

APURE CFRESH CPF F&D HTC KSL LST MALEE MINT OISHI PB PM PR S&P SAUCE SFP SORKON SSC SSF TC TF TIPCO TUF TVO TWFP

1 3.44 3.38 -0.06 3.44 3.36 10 175 176 - 176 174 1 4.08 4.06 -0.02 4.08 4.06 1 4.4 4.4 0.1 4.4 4.4 1 1.19 1.19 - 1.19 1.18 1 8 8.25 0.35 8.3 7.95 1 3.14 3.16 0.02 3.16 3.12 10 29.25 29.25 0.75 29.25 29.25 10 67 67 - 67 67 1 36 34.25 -0.75 36.25 34.25 1 4.12 4.1 -0.02 4.12 4.1 0.5 1 7.5 7.35 0.1 7.55 7.35 1 7.6 7.45 - 7.6 7.45 5 86.75 86.25 -0.5 87 86.25

อาหารและเครื่องดื่ม¥◊Ë¡ (FOODS & BEVERAGES)

0.7 0.84 0.83 -0.01 1 4.8 4.78 0.06 1 24.8 24.6 -0.1 10 1 5 5 0.02 1 13.7 13.3 -0.2 1 4.74 4.62 -0.04 10 1 11.8 11.6 -0.2 2 85 85 10 218 218 3 1 2.44 2.44 0.02 10 248 246 -2 5 55.5 55.5 10 180 181 3 10 10 1 47 45.75 -1.25 1 6 5.85 0.05 1 3.66 3.52 -0.1 10 1030 1036 6 1 4.24 4.26 0.02 1 57.75 58.25 1.5 1 33.25 32.5 -0.25 10 132 132 -

0.85 0.83 4.8 4.74 25.25 24.5 5 5 13.8 13.3 4.74 4.58 11.8 11.5 85 85 218 218 2.46 2.42 248 246 55.5 55.5 181 180 48.75 45.75 6 5.8 3.66 3.52 1036 1030 4.3 4.22 59 57.5 33.25 32.25 132 132

กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (CONSUMER PRODUCTS) ของใชในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME & OFFICE PRODUCTS)

1,316,630 1,200,500 4,075,572 5,100 888,200 197,900 803,766 600 2,640 214,600 254,694 13,659,700 111,257,455 801,900 2,517,808 100 2,925 1,000 67,000 31,516,900 1,113,772,650 144,900 594,750 10,941,000 81,522,465 93,800 705,605 1,900 164,575 2,746,587 6,316,300 5,305,603 612,700 2,924,046 58,740,500 1,456,782,310 40,000 200,000 3,500,000 47,234,690 3,408,400 15,887,474 3,286,300 38,364,630 3,300 280,500 500 109,000 576,300 1,406,204 600 148,600 200 11,100 200 36,100 246,200 11,589,050 90,800 527,300 189,600 677,268 100 103,300 225,100 961,296 17,497,600 1,021,518,675 4,355,500 142,480,725 300 39,600

27,911 391,500 898,026 100 1,060 181,100 374,852 7,643,500 12,275,724 5,100 1,104,400 75,700 3,728,225 3,200 143,575 1,911,800 5,130,470 399,800 4,255,090 6,336 ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ (PERSONAL PRODUCTS & PHARMACEUTICALS) 9 9.55 0.55 9.6 9 443,000 4,159,220 ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล DSGT 1 56 56 - 56 56 1,100 61,600 *แจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) JCT 10 โอซีซี OCC 1 เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนลฯ S & J 1 1.47 1.47 -0.01 1.47 1.47 500 735 ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง STHAI 1 3.9 3.86 0.04 3.9 3.86 543,100 2,114,818 ไทยออพติคอล กรุป TOG 1 8,522 แฟชั่น (FASHION) 6 6 -0.2 6 6 3,000 18,000 เอเซียไฟเบอร AFC 10 บางกอกไนลอน BNC 10 100 1,660 *∫Ÿบูติคนิวซิตี้ BTNC 10 16.6 16.6 1.2 16.6 16.6 คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส Ï CPH 10 29 29 0.5 29 28.5 6,900 196,875 ซี.พี.แอล. กรุพ CPL 10 ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล ICC 1 39 38.5 13,000 504,250 ลัคกี้เท็คซ (ไทย) LTX 10 38.75 38.5 -0.25 19 15.6 0.3 19 15.5 6,000 104,690 นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) NC 10 1 0.99 -0.01 1 0.99 443,900 441,580 แพนเอเซียฟุตแวร PAF 5 11.6 11.5 -0.5 11.6 11.5 27,200 313,860 ประชาอาภรณ PG 1 6.35 6.3 - 6.35 6.3 228,200 1,440,915 *แพรนดา จิวเวลรี่ PRANDA 1 6,300 694,950 ซาบีนา SABINA 5 110.5 111 0.5 111 109.5 สวางเอ็กซปอรต SAWANG 10 100,700 3,781,325 สหยูเนี่ยน SUC 10 37.75 37.5 -0.25 37.75 37.5 ธนูลักษณ TNL 1 เท็กซไทลเพรสทีจ TPCORP 1 74.5 74 -0.5 74.5 73.75 6,300 466,425 ไทยเรยอน TR 1 22 22 - 22 22 100 2,200 โรงงานผาไทย‰∑¬ TTI 10 42 40.5 1 42 40.5 2,100 85,200 ที ที แอล อุตสาหกรรม TTL 10 90 90.25 1.25 90.25 90 1,000 90,125 ไทยโทเรเท็กซไทลมิลลส Ï TTTM 10 ยูเนี่ยนไพโอเนียร UPF 10 24,300 379,980 ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ UT 10 15.6 15.6 -0.1 15.7 15.6 ไทยวาโก‚°È WACOAL 1 คอมพาสส อีสต อินดัสตรี้ ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส แฟนซีวูด อินดัสตรีส อินเตอรฟารอีสท วิศวการ กันยงอีเลคทริก โมเดอรนฟอรมกรุป โอเชียนกลาส รอกเวิธ สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล ศรีไทยซุปเปอรแวร

CEI DTCI FANCY IFEC KYE MODERN OGC ROCK SIAM SITHAI

กลุมธุรกิจการเงิน (FINANCIALS) ธนาคาร√ (BANKS) กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ ´ซีไอเอ็มบี ไทย ไอซีบีซี (ไทย) กสิกรไทย เกียรตินาคิน

BAY BBL CIMBT ICBCT KBANK KK

ไทยพาณิชย *นครหลวงไทย‰∑¬ ทุนธนชาต ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป¬≈°√ŸÍª ทหารไทย

SCB SCIB TCAP TISCO TMB

กรุงไทย‰∑¬

KTB

1 2.24 2.26 -0.02 2.32 2.24 10 10.6 10.6 - 10.6 10.6 1 2.06 2.08 0.02 2.08 2.04 1 1.56 1.63 0.08 1.63 1.56 10 217 216 1 217 216 10 49.25 49.25 - 49.25 49.25 10 45 44.5 - 45 44.5 10 1 2.72 2.68 - 2.72 2.66 10 10.6 10.6 - 10.7 10.6

10 10 0.5 10 10 10 5.15 10 10 10 10 0.95

23.5 150.5 3.1 22.8 122 38.25 16.9 107 38.5 44.25 2.22

เงินทุนและหลักทรัพย (FINANCE & SECURITIES)

23.4 0.1 152 3.5 3.24 0.14 22.3 1.8 123 2.5 38.75 0.75 17.1 109.5 3.5 39.25 1.25 43.75 -0.25 2.22 0.04

23.7 153.5 3.32 22.8 123.5 39 17.3 109.5 39.75 45.25 2.24

อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) AEONTS เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ASK บล.เอเซีย พลัส ASP ∫บง.กรุงเทพธนาทร BFIT บล.บัวหลวง BLS บล.บีฟท BSEC บล.คันทรี่ กรุป CGS บล.พัฒนสิน CNS ตะวันออกพาณิชยลีสซิ่ง ECL ฟนันซา FNS บล.ฟนันเซีย ไซรัส FSS โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท∑Å GBX กรุปลีส GL อะมานะฮ ลิสซิ่ง IAM ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) IFS กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส KCAR ∫≈บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) KEST บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) KGI บัตรกรุงไทย KTC บลจ.เอ็มเอฟซี MFC ไมดา ลิสซิ่ง ML พรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ PE บล.ภัทร PHATRA ภัทรลิสซิ่ง PL บง.สินอุตสาหกรรม SICCO บล.ซิกโก SSEC ราชธานีลิสซิ่ง THANI ฐิติกร TK ทรีนีตี้ วัฒนา TNITY บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) UOBKH บล.ยูไนเต็ด US บล.ซีมิโก ZMICO

1 31.75 31.5 -0.25 31.75 5 9.1 8.7 -0.1 9.1 1 2.84 2.92 0.12 2.98 5 4.54 4.54 - 4.56 2 16.9 17.1 0.3 17.1 1 1.24 1.24 0.01 1.25 1 0.96 0.96 0.01 0.98 10 29.75 30.25 0.5 30.25 1 0.85 0.86 0.01 0.86 5 3.92 3.92 -0.02 3.92 1.6 3.8 3.26 0.02 3.8 1 1.02 1.02 0.01 1.03 5 25 24.8 -0.1 25 1 1.01 1.01 0.01 1.02 1 1.47 1.47 0.02 1.48 1 9.35 9.35 - 9.35 5 15.6 15.7 0.3 15.8 1 2.8 2.9 0.16 2.94 10 12.8 12.6 -0.2 12.9 1 13.8 13.8 0.1 13.8 0.5 0.84 0.85 0.01 0.85 1 0.46 0.46 - 0.47 5 27.25 27.5 0.25 27.75 1 4.58 4.58 0.02 4.58 5 3.98 3.98 4 1 0.97 0.97 0.01 0.97 1 1.43 1.43 - 1.43 1 7.55 7.55 - 7.65 5 3.92 3.92 - 3.92 1 5 2.56 2.62 0.12 2.62 1 2.16 2.18 0.02 2.2

ศรีอยุธยาประกันภัย AYUD กรุงเทพประกันภัย BKI กรุงเทพประกันชีวิต BLA บางกอกสหประกันภัย BUI จรัญประกันภัย CHARAN อินทรประกันภัย INSURE เมืองไทยประกันภัย MTI นวกิจประกันภัย NKI นำสินประกันภัย NSI *ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต SCNYL ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย SCSMG สินมั่นคงประกันภัย SMK ไทยรับประกันภัยตอ THRE ไทยประกันภัย TIC ทิพยประกันภัย¬ TIP *‰∑¬‡ไทยเศรษฐกิจประกันภัย¬ TSI ประกันภัยไทยวิวัฒน TVI

1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 5 10 1 10 1 10 1

โกลบอล คอนเน็คชั่นสÏ อินโดรามา เวนเจอรส พาโตเคมีอุตสาหกรรม ปตท. เคมิคอล ไทยคารบอนแบล็ค

1 5.45 5.4 1 57.25 59 1 11.2 11.2 10 158 157.5 1 35.75 36.25

ประกันภัยและประกันชีวิต (INSURANCE)

17.9 239 29.5 66.5 25 532 38.5 130 6.2 20.3 3

18 240 28.25 69 27.5 530 38.25 130 6.25 20.4 3

-1 2 4.3 -2 0.5 0.1 0.1

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUSTRIALS) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (PETROCHEMICALS & CHEMICALS) GC IVL PATO PTTCH TCB

18 240 29.5 69 27.5 534 38.5 130 6.25 20.5 3

0.05 5.5 2.5 60 - 11.4 2 159 0.5 37.25

8,945,502 23.2 17,539,300 411,110,620 150.5 10,750,200 1,636,869,050 3.1 10,110,100 32,688,690 22.2 30,600 685,380 122 6,319,000 774,155,232 38.25 5,725,400 221,629,825 16.7 122,559,200 2,086,488,240 106.5 11,375,200 1,228,723,100 38.25 48,272,100 1,882,450,950 43.25 6,955,900 307,996,650 2.2 163,638,400 362,704,464 524,418 31.5 77,000 2,430,500 8.7 20,300 178,180 2.84 41,907,100 121,576,552 4.54 338,800 1,538,212 16.8 629,200 10,692,660 1.23 264,800 328,446 0.96 8,108,600 7,832,256 29.5 35,900 1,081,475 0.85 1,734,700 1,474,815 3.92 152,200 596,624 3.26 49,500 173,370 1.01 4,237,200 4,331,700 24.8 11,200 279,100 1 411,000 412,147 1.46 3,295,200 4,853,197 9.3 142,400 1,328,855 15.5 1,856,100 29,056,500 2.78 100,803,000 289,205,686 12.6 652,200 8,232,470 13.8 100 1,380 0.83 596,500 498,515 0.45 1,038,200 477,452 27 875,300 23,944,725 4.56 209,500 958,330 3.96 1,916,500 7,626,372 0.97 402,000 389,940 1.41 497,100 705,933 7.5 196,100 1,484,290 3.9 33,700 131,874 2.5 79,500 201,126 2.16 1,098,000 2,395,628 77,327 17.9 52,800 950,100 238 60,500 14,470,100 28.25 2,011,600 57,852,025 66.5 19,900 1,344,025 25 1,800 48,625 530 1,800 956,400 38 7,000 266,975 129 1,000 129,900 6.2 66,000 410,900 20.2 41,300 837,070 3 20,500 61,500 5.35 56.5 11.2 157 35.5

4,651,804 281,000 1,519,650 39,170,000 2,294,423,525 426,700 4,805,950 10,797,800 1,707,544,500 337,300 12,292,100

ชื่อหลักทรัพย

ราคา เปด ปด เปลี่ยน สูง ต่ำ จำนวนหุน มูลคาซื้อขาย แปลง พาร OPEN CLOSING (บาท) (หุน) (บาท) HIGH LOW PAR PRICE PRICE CHANGE VOLUME AMOUNT

42,900 866,150 12,546,200 356,995,250 17,306,600 268,983,390 67,900 4,373,775 บรรจุภัณฑ (PACKAGING) 3,309,057 *เอ.เจ. พลาสท ∑Ï AJ 1 37.5 36 -0.5 37.75 36 17,269,700 636,489,525 Õ≈Ÿ§อลูคอน ALUCON 10 140 140 1 140 140 400 56,000 ฝาจีบ CSC 10 31.5 32.25 0.75 32.75 31.5 223,200 7,197,300 เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยฯ NEP 1 0.38 0.39 0.01 0.39 0.38 1,338,800 511,667 SP นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) NIPPON 10 โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) PTL 1 41.5 40 -0.75 41.5 39.5 63,969,100 2,597,646,175 เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท SPACK 1 4.02 4.02 - 4.04 4 223,700 899,798 อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย TCOAT 10 20.1 20.1 -0.2 20.1 20.1 3,000 60,300 *ไทยฟลมอินดัสตรี่ TFI 1 3.28 3 -0.18 3.36 3 19,477,400 61,686,298 ทานตะวันอุตสาหกรรม THIP 10 36 36 0.25 36 36 1,500 54,000 อุตสาหกรรมถังโลหะไทย TMD 10 72 73 - 73 72 700 50,500 *‰∑¬ไทย โอ.พี.พี. TOPP 10 ไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ TPP 10 21 20.8 - 21 20.4 213,200 4,405,700 กระดาษและวัสดุการพิมพ (PAPER & PRINTING MATERIALS) 6,337 ไทยเคนเปเปอร TCP 10 15.5 15.5 - 15.5 15.5 1,000 15,500 ยูไนเต็ด เปเปอร UTP 5 8.35 8.2 -0.05 8.5 8.2 760,200 6,322,125 ยานยนตÏ (AUTOMOTIVE) 186,870 อาปโก ไฮเทค AH 1 16.2 16 -0.1 16.3 16 840,200 13,514,660 ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ BAT-3K 10 58.25 58.25 -0.25 58.25 58.25 100 5,825 ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป CWT 5 13 12.5 -0.3 13.1 12.5 559,400 7,168,580 ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น DISTAR 1 0.41 0.41 - 0.41 0.4 603,100 247,171 อีซึ่น เพนท EASON 1 1.86 1.84 -0.01 1.86 1.81 595,200 1,086,425 กูดเยียร (ประเทศไทย) GYT 10 396 400 4 400 396 700 277,600 ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) HFT 1 2.46 2.38 -0.06 2.46 2.38 547,200 1,316,852 อินเตอรไฮด IHL 1 11.2 11 -0.1 11.2 10.9 2,109,300 23,315,450 อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) IRC 1 13.3 13.4 - 13.5 13.3 275,800 3,696,190 สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี SAT 1 29.5 28.5 -0.5 29.75 28.25 3,950,600 113,134,675 SP เอส.อี.ซี. ออโตเซลส แอนด เซอรวิส SECC 1 SP เอสเอ็มซี พาวเวอร SMC 10 สยามภัณฑกรุป SPG 10 86 86 - 86 86 200 17,200 เอส.พี.ซูซูกิ SPSU 5 16 16 - 16 16 6,500 104,000 ไทยสแตนเลยการไฟฟา STANLY 5 192 187.5 -2.5 192 185 59,700 11,167,500 ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม TKT 1 2.04 2.04 0.02 2.04 2 37,100 74,800 ไทยนามพลาสติกส TNPC 5 6.55 6.55 - 6.55 6.55 5,000 32,750 ไทยรุงยูเนี่ยนคาร TRU 1 6.25 6.2 - 6.4 6.15 1,770,200 11,084,685 ไทยสตีลเคเบิล TSC 1 11.9 12 0.1 12 11.9 52,600 626,240 SP ยานภัณฑ≥±Å NP YNP 1 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร°√ (INDUSTRIAL MATERIALS & MACHINERY) 612,270 เอเซีย เมทัล AMC 1 1.99 1.99 - 1.99 1.97 106,600 211,934 ซิตี้ สตีล CITY 1 2.04 2.04 - 2.04 2 914,600 1,847,924 ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร CSP 1 2.12 2.12 0.02 2.12 2.1 75,300 158,636 จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล CTW 5 12.3 13 0.8 13.2 12.3 13,519,300 172,633,700 ฟูรูกาวาฯ FMT 10 16.5 17 0.7 17 16.5 700 11,700 จี เจ สตีล GJS 0.69 0.25 0.25 0.01 0.25 0.24 8,463,000 2,074,067 จี สตีล GSTEEL 1 0.73 0.72 - 0.73 0.7 156,861,300 111,940,443 ไทยนอคซ สเตนเลส INOX 1 1.54 1.51 - 1.54 1.51 1,165,900 1,770,903 กุลธรเคอรบี้ KKC 1 7.05 7.4 0.45 7.4 7.05 24,617,100 178,613,735 โลหะกิจ เม็ททอล LHK 1 3.1 3.08 -0.02 3.12 3.08 1,345,100 4,167,260 แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น MAX 1 0.19 0.19 - 0.2 0.18 5,899,300 1,120,898 SP พัฒนกล PATKL 1 เพิ่มสินสตีลเวิคส PERM 1 1.09 1.07 -0.01 1.09 1.05 8,147,400 8,730,757 สหมิตรเครื่องกล SMIT 1 2.66 2.6 -0.04 2.68 2.6 2,738,600 7,158,760 เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร SNC 1 18.3 19 0.7 19.2 18.3 2,902,400 54,598,110 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี SSI 1 1.54 1.52 -0.01 1.55 1.51 20,591,800 31,431,641 ศูนยบริการเหล็กสยาม SSSC 10 31 31 0.25 31.5 31 46,500 1,447,325 ที.ซี.เจ. เอเซีย TCJ 10 11.2 11.1 0.1 11.4 11 2,976,600 33,360,350 ไทย-เยอรมัน โปรดักส TGPRO 1 0.19 0.19 - 0.2 0.19 1,003,500 190,666 คาเหล็กไทย TMT 1 5.85 5.85 0.05 5.9 5.8 86,500 505,785 ‰∑¬Ÿไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร TUCC 1 1.1 1.09 -0.01 1.1 1.09 91,000 99,758 ไทยคูน เวิลดไวด กรุป TYCN 10 6.7 6.7 - 6.7 6.7 1,000 6,700 วโรปกรณ VARO 5 5.95 6.05 0.1 7.3 5.9 31,700 189,125 ไทยเซ็นทรัลเคมี ไทยโพลีอะคริลิค ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ ยูเนี่ยนพลาสติก วีนิไทย ไวทกรุป ยงไทย‰∑¬

TCCC TPA TPC UP VNT WG YCI

3 20.1 20.2 10 1 27.25 28.75 10 6 15.8 15.4 10 64 65 10 -

0.1 20.4 1.5 29.75 0.1 15.8 1 65.5 -

20 26.5 15.3 64 -

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPERTY & CONSTRUCTION) วัสดุกอสราง (CONSTRUCTION MATERIALS)

บางสะพานบารมิล BSBM ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี CCP แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค CEN ไดนาสตี้เซรามิค DCC ดีคอนโปรดักส DCON กระเบื้องหลังคาตราเพชร DRT เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง GEN วิค แอนด ฮุคลันด KWH เอ็ม.ซี.เอส.สตีล MCS มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส Ï MILL แปซิฟกไพพ PAP ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคสÅ Q-CON โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม RCI ริช เอเชีย สตีล RICH สามชัย สตีล อินดัสทรี SAM ปูนซิเมนตไทย SCC ปูนซีเมนตนครหลวง SCCC ทักษิณคอนกรีต SCP สิงห พาราเทค SINGHA ´Ÿª‡Õ√Å∫≈Í°ซุปเปอรบลอก SUPER ทิปโกแอสฟลท TASCO อุตสาหกรรมพรมไทย TCMC ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ TGCI ไทยแลนดไอออนเวิคส TIW ทีพีไอ โพลีน TPIPL ทาทาสตีล (ประเทศไทย) TSTH ไทยไวรโพรดัคส TWP ไทยงวนเมทัล TYM สหโมเสคอุตสาหกรรมÀ°√¡ UMI วนชัย กรุป¬ °√ŸÍĪ VNG

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 1 1 1 0.1 1 1 10 10 1 1 10 5.5 1 10 10 1 10 0.1 1 1

1.49 3.26 5.45 58.5 2.76 6.35 0.12 1.35 9.2 2.32 2.5 4.1 1.34 0.09 0.83 337 228 12.7 0.41 0.6 69 5.15 2.96 107 12.3 1.66 15 0.54 3.52 5.6

1.46 3.2 5.4 57.25 2.74 6.25 0.12 1.35 9.1 2.3 2.48 4.1 1.32 0.09 0.82 342 229 12.7 0.4 0.59 71.75 5.2 2.94 107 12.3 1.66 15.4 0.53 3.54 5.9

-0.01 -0.75 -0.02 -0.05 -0.01 0.01 -0.05 -0.02 0.04 -0.01 -0.01 8 2 -0.01 -0.01 3 -0.05 -1 0.01 0.4 0.02 0.35

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 10 0.4 1 1 2.3 10 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 10 10 1 1 1 4.28 1 1 1 1 1

3.68 14.3 6.25 0.73 0.73 4 9.5 4.5 27 1.51 0.44 0.5 7.05 3.52 1.75 4.76 0.9 0.51 2.12 2.5 6.85 0.33 9.8 106 1.33 2.78 2.96 1.11 1.63 5.95 0.03 0.73 0.59 4.22 1.47 2.96 1.2 2 20.5 2.1 0.48 5.5 10.7 2.22 17.1 5.25 2.1 5.55 5.55 11 13.6 28 1.08 0.84

3.7 14.3 6.05 0.72 0.73 4 9.3 4.58 27 1.51 0.44 0.52 7.25 3.46 1.75 4.7 0.91 0.52 2.1 2.52 6.85 0.34 9.6 106.5 1.33 2.84 2.94 1.11 1.63 6.05 0.03 0.72 0.59 4.2 1.43 2.98 1.19 2 20.1 2.08 0.48 5.7 10.8 2.28 16.8 5.2 2.08 5.45 5.45 10.7 13.5 28.75 1.13 0.86

0.02 3.7 3.68 - 14.6 14.1 -0.25 6.25 6.05 - 0.74 0.71 0.02 0.73 0.73 0.02 4.06 4 -0.1 9.55 9.3 0.14 4.62 4.46 0.25 27.5 26.75 - 1.52 1.51 - 0.45 0.43 0.03 0.52 0.5 -0.1 7.35 7 - 3.52 3.44 - 1.79 1.74 -0.02 4.8 4.7 0.01 0.91 0.9 0.01 0.53 0.51 - 2.2 2.1 0.02 2.52 2.46 - 6.9 6.7 -0.01 0.34 0.33 -0.2 9.85 9.55 0.5 107 106 -0.02 1.33 1.33 0.06 2.86 2.78 - 2.96 2.94 - 1.13 1.1 0.01 1.65 1.62 0.05 6.05 5.95 - 0.04 0.02 - 0.74 0.72 - 0.6 0.57 -0.02 4.22 4.16 -0.02 1.48 1.43 -0.02 3 2.94 - 1.2 1.19 - 2.02 1.99 -0.1 20.5 20.1 -0.02 2.12 2.06 - 0.5 0.47 -0.1 5.8 5.3 0.1 10.8 10.7 0.02 2.3 2.22 -0.2 17.1 16.8 0.05 5.25 5.15 - 2.1 2.08 - 5.6 5.45 -0.05 5.6 5.45 -0.2 11 10.7 0.2 13.8 13.5 0.75 29.75 28 0.06 1.14 1.08 0.04 0.87 0.83

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROPERTY DEVELOPMENT)

อารียา พรอพเพอรตี้ A อมตะ คอรปอเรชั่น AMATA เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท AP SP แอสคอน คอนสตรัคชั่น ASCON บางกอกแลนด BLAND บานร็อคการเดน BROCK ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท CI ช.การชาง CK คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) CNT ‡´Áเซ็นทรัลพัฒนา CPN อีเอ็มซี EMC อีสเทอรน สตาร เรียลเอสเตท ESTAR เอเวอรแลนด EVER แกรนด คาแนล แลนด GLAND แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ฯ GOLD เหมราชพัฒนาที่ดิน HEMRAJ อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต ITD เค.ซี. พร็อพเพอรตี้ KC กฤษดามหานคร KMC เคปเปล ไทย พร็อพเพอรตี้ KTP ลลิล พร็อพเพอรตี้ LALIN แลนด แอนด เฮาส LH ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล LL แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท∑Ï LPN เอ็ม บี เค MBK เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ METRO เมเจอร ดีเวลลอปเมนท MJD มั่นคงเคหะการ MK เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง NCH นวนคร NNCL โนเบิล ดีเวลลอปเมนท NOBLE แนเชอรัล พารค N-PARK เนาวรัตนพัฒนาการ NWR พีเออี (ประเทศไทย) PAE พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค PF เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง PLE พรีบิลท PREB ปรีชากรุป PRECHA ปริญสิริ PRIN พฤกษา เรียลเอสเตท PS ควอลิตี้เฮาส QH ไรมอน แลนด RAIMON รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท RASA สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ROJNA สัมมากร SAMCO เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น SC SP สแกนดิเนเวียลีสซิ่ง SCAN ´ซีฟโก SEAFCO เสนาดีเวลลอปเมนท SENA สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท SF แสนสิริ SIRI ศุภาลัย SPALI ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งฯ STEC เอสทีพี แอนด ไอ STPI ซินเท็คคอนสตรัคชั่น SYNTEC *ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD

1.49 1.46 3.26 3.2 5.45 5.4 58.5 57.25 2.78 2.74 6.35 6.15 0.13 0.12 1.37 1.34 9.25 9.1 2.32 2.3 2.5 2.48 4.1 4.1 1.36 1.32 0.1 0.09 0.83 0.82 348 337 230 227 12.7 12.7 0.41 0.4 0.61 0.59 72.5 69 5.2 5.15 2.98 2.94 107 107 12.7 12.3 1.68 1.65 15.4 14.7 0.54 0.53 3.58 3.52 5.9 5.55

2,273,677 269,300 396,889 403,000 1,293,440 469,700 2,542,820 648,900 37,593,675 85,900 236,578 1,903,700 11,916,590 3,762,500 451,639 1,718,000 2,328,824 1,412,800 12,985,020 7,751,600 17,980,348 939,200 2,331,932 200 820 1,997,700 2,687,778 3,436,000 309,541 1,725,200 1,418,913 5,175,600 1,770,743,400 154,100 35,305,600 15,800 200,660 478,500 193,870 235,800 141,380 2,296,100 163,531,775 35,000 180,850 116,000 342,440 300 32,100 11,221,000 140,548,880 4,285,200 7,141,360 13,700 205,140 3,847,600 2,051,748 785,400 2,781,776 9,677,100 55,802,185 2,065,001 376,600 1,387,888 9,094,100 130,399,750 19,027,800 116,671,140 35,939,100 26,005,801 1,000 730 303,300 1,214,400 21,875,200 205,786,250 14,413,200 65,655,004 1,417,400 38,400,850 1,042,500 1,579,105 6,969,000 3,101,285 102,500 52,928 87,700 614,165 18,400 63,668 18,021,100 31,783,235 56,391,500 267,630,180 156,800 141,121 1,729,600 900,390 1,263,400 2,718,202 102,000 255,944 11,136,900 75,610,305 135,100 45,933 3,662,800 35,411,875 79,900 8,533,600 45,000 59,850 2,187,600 6,162,536 1,443,200 4,257,062 1,176,200 1,302,132 1,639,400 2,677,254 708,500 4,253,640 694,742,900 20,842,285 15,917,500 11,610,884 6,951,600 4,137,327 502,300 2,112,528 2,165,200 3,141,771 332,000 985,036 82,600 98,305 3,109,300 6,221,879 4,930,300 100,427,170 72,420,900 151,140,714 20,711,100 9,984,694 22,200 122,510 161,300 1,741,890 20,700 46,796 996,500 16,823,250 485,200 2,522,800 377,000 784,990 603,500 3,326,645 1,853,900 10,203,885 6,264,000 68,067,620 25,775,000 350,781,480 6,148,000 179,667,825 8,658,700 9,655,553 1,011,100 852,369

ชื่อหลักทรัพย ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น TICON โตโย-ไทย คอรปอเรชั่น TTCL ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น UNIQ ยูนิเวนเจอร UV

ราคา เปด ปด เปลี่ยน สูง ต่ำ จำนวนหุน มูลคาซื้อขาย แปลง พาร OPEN CLOSING (บาท) (หุน) (บาท) HIGH LOW PAR PRICE PRICE CHANGE VOLUME AMOUNT 1 1 1 1

13.4 13.6 0.2 10.1 9.85 -0.15 3.86 3.8 2.54 2.56 0.02

กลุมทรัพยากร°√ (RESOURCE) พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)

13.6 10.2 3.86 2.6

13.4 9.85 3.8 2.54

609,900 8,236,350 6,089,200 60,924,125 1,540,300 5,895,374 768,400 1,969,568

12,249,535 3.88 0.06 3.88 3.84 577,600 2,230,592 1.24 - 1.29 1.24 17,808,300 22,377,289 10.9 - 11 10.9 188,300 2,070,440 778 10 786 772 2,031,050 1,583,777,200 15.8 0.3 15.8 15.6 4,049,100 63,689,060 6.75 0.1 6.8 6.7 49,100 331,170 93.75 -0.25 94 93.75 540,700 50,766,300 7 0.4 7.05 6.6 51,579,200 357,085,310 47.25 -0.75 48 46.5 1,677,800 78,463,100 6.85 0.25 6.85 6.65 6,434,300 43,530,155 5.3 0.32 5.35 5 439,650,000 2,284,029,170 19 0.6 19.1 18.5 3,194,100 60,170,940 4.7 0.02 4.82 4.64 12,977,600 61,361,756 321 8 322 316 7,586,600 2,424,207,700 39 1 39.75 38.5 48,891,000 1,916,340,725 173 4.5 174 171 7,104,400 1,224,428,100 35 - 35.5 34.75 3,716,300 130,166,600 3.22 0.02 3.26 3.2 1,867,000 6,032,340 3.94 0.02 3.96 3.92 11,600 45,542 18.5 0.5 18.8 18.1 10,315,100 190,794,820 2.82 - 2.84 2.8 1,539,500 4,340,356 0.74 - 0.74 0.73 2,055,100 1,520,323 3.22 - 3.28 3.18 24,610,500 79,561,220 69.5 1 70.25 69.25 23,248,000 1,623,348,350 6.2 0.1 6.25 6.1 6,332,200 38,867,125 145,175 22.1 22.6 0.8 22.6 22 6,415,200 143,657,360 0.84 0.82 -0.01 0.84 0.82 1,832,000 1,518,503

3.84 เอเชียน อินซูเลเตอร AI 1 1.25 เอกรัฐวิศวกรรม AKR 1 10.9 บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 1 บานปูªŸ BANPU 10 772 15.6 บางจากปโตรเลียม BCP 1 6.7 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำฯ EASTW 1 94 ผลิตไฟฟา EGCO 10 เอสโซ (ประเทศไทย) ESSO 4.9338 6.65 48 โกลว พลังงาน GLOW 10 6.75 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง GUNKUL 1 5.05 ไออารพีซี IRPC 1 18.6 ลานนา รีซอรสเซส ‡´ LANNA 1 เอ็ม ดี เอ็กซ MDX 10 4.78 ปตท. PTT 10 317 ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น PTTAR 10 38.5 171 ªปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม PTTEP 1 35 ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 10 3.26 ระยองเพียวริฟายเออร RPC 1 3.92 สหโคเจน (ชลบุรี) SCG 1 18.2 สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลสÏ SGP 1 2.84 ‚´≈โซลารตรอน SOLAR 1 0.74 สยามสหบริการ SUSCO 1 ไทย แคปปตอล คอรปอเรชั่น TCC 0.5 3.26 ‰∑¬Õ≈Åไทยออยล TOP 10 69.75 6.1 น้ำประปาไทย TTW 1

เหมืองแร·√Ë (MINING) ผาแดงอินดัสทรี ทุงคาฮาเบอร

กลุมบริการ√ (SERVICES) พาณิชย (COMMERCE)

PDI 10 THL 1 BIGC BJC CPALL GLOBAL HMPRO IT LOXLEY MAKRO MIDA PLUS ROBINS SINGER SPC SPI

10 1 1 1 1 1 1 10 1 1 3.55 1 1 1

73.75 19.2 43 10.4 9 8.35 2.7 162.5 0.66 0.48 24 3.6 26.75 18.9

74.25 20.5 43 10.1 9 8.35 2.66 162 0.66 0.48 24 3.54 26.75 19

1.25 74.25 73.25 1.5 20.5 19.1 0.5 43.25 42.5 -0.3 10.5 10 0.05 9 8.9 -0.05 8.35 8.3 - 2.7 2.66 - 165 162 - 0.66 0.65 -0.01 0.49 0.48 0.1 24 23.7 -0.06 3.72 3.54 -0.25 27 26.75 - 19 18.9

313,300 23,211,100 9,595,400 6,207,000 8,474,200 249,900 4,817,100 142,800 204,900 156,800 770,700 421,000 5,300 3,100

อมรินทรพริ้นติ้งฯ เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น บีอีซี เวิลด โรงพิมพตะวันออก ฟารอีสท ดีดีบี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่Ë ไลฟ อินคอรปอเรชั่น เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ·¡Á∑™แม็ทชิ่ง สตูดิโอ มติชน อสมท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป ประกิต โฮลดิ้งส โพสต พับลิชชิง SP ªÉÕปองทรัพย อารเอส ซีเอ็ดยูเคชั่น สยามอินเตอรมัลติมีเดีย สยามสปอรต ซินดิเคท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ที.เค.เอส.เทคโนโลยี *ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นสÏ เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท

APRINT AS BEC EPCO FE GRAMMY LIVE MAJOR MATCH MATI MCOT MPIC NMG P-FCB POST PSAAP RS SE-ED SMM SPORT TBSP TKS TONHUA WAVE WORK

1 1 1 1 10 1 0.1 1 1 1 5 1 10 1 1 1 1 1 1 1 10 1 5 10 1

12.2 10.3 34 1.9 14.7 0.2 13.4 2.28 6.8 28 1.31 10.5 7.5 2.1 10.3 0.78 3.04 3.78 5 11.1 11.9

12.3 10.3 33.25 1.9 15.4 0.18 13.3 2.32 6.8 27.75 1.3 10.4 7.5 2.12 10.4 0.77 3.04 3.72 5 10.5 11.9

0.3 0.1 -0.75 0.7 -0.01 0.1 0.02 0.05 -0.25 -0.05 0.1 0.02 -0.5 -0.1

12.3 12.2 10.3 10.2 34 32.75 1.91 1.9 15.4 14.6 0.2 0.18 13.4 13.3 2.32 2.28 6.9 6.75 28 27.5 1.31 1.3 10.8 10.4 7.5 7.5 2.14 2.08 10.5 10.3 0.78 0.76 3.06 3 3.78 3.7 5.1 5 11.1 10.2 12 11.9

21,800 145,900 3,780,500 113,800 937,400 2,200,000 2,307,800 15,000 15,700 448,000 4,797,200 465,700 1,900 1,539,200 90,000 469,800 90,000 798,000 5,000 174,700 59,300

โรงพยาบาลเอกชล กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย โรงพยาบาลกรุงธน บางกอก เชน ฮอสปทอล ŒÕ ªÎ∑Õ≈ โรงพยาบาลมหาชัย วัฒนาการแพทย โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลรามคำแหง ศิครินทร สมิติเวช โรงพยาบาลวิภาวดี

AHC BGH BH CMR KDH KH M-CHAI NEW NTV RAM SKR SVH VIBHA

10 1 37.5 37.5 -0.25 38 37.5 1 31.75 32.25 0.5 32.25 31.75 10 32.75 34 1.25 35 32.75 10 38.75 38.75 1.75 38.75 38.75 1 6.4 6.45 0.1 6.5 6.35 10 10 10 130 130 -3 130 129 10 650 650 - 650 650 6.5 12.7 12.9 0.2 12.9 12.7 10 1 3.58 3.6 0.06 3.64 3.56

1,889,600 259,400 61,500 200 2,712,100 4,100 100 149,700 117,700

10 1 1 10 10 1 1 10 10 1 10 10 10

1,600 208,300 3,968,400 200 8,000 275,900 45,500 9,800 6,200 150,000 200 700

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เบอรลี่ ยุคเกอร ซีพี ออลล สยามโกลบอลเฮาส โฮม โปรดักส เซ็นเตอร ไอที ซิตี้ ≈ÁÕ°´‡Ë¬Ïล็อกซเลย สยามแม็คโคร NP ไมดา แอสเซ็ท ·Õ ‡´Á∑ พี พลัส พี หางสรรพสินคาโรบินสัน ซิงเกอรประเทศไทย สหพัฒนพิบูล สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

สื่อและสิ่งพิมพ¡ÆÏ (MEDIA & PUBLISHING)

การแพทย√·Æ∑¬Ï (HEALTH CARE SERVICES)

การทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM & LEISURE)

เอเชียโฮเต็ล ASIA แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ´Å CAWOW *‚√โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา CENTEL เทพธานีกรีฑา CSR ดุสิตธานี DTC ดิ เอราวัณ กรุป°√ŸÄª ERAWAN NP แกรนด แอสเสท โฮเทลสฯ∑ ‚Œ‡∑≈ ÏŒ GRAND ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล LRH แมนดารินโฮเต็ล MANRIN ไมดา-เมดดาลิสท เอ็นเธอรเทนเมนท MME โอเอชทีแอล OHTL *‚√โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) ROH แชงกรี-ลา โฮเต็ล SHANG

32 0.32 4.64 48.5 32 2.28 1.46 52 10 0.8 24 33.5

33 1 33 32 0.34 0.01 0.34 0.32 4.76 0.16 4.76 4.64 48 -0.25 48.5 48 31.5 0.5 32 31.5 2.3 - 2.3 2.28 1.54 0.08 1.54 1.46 52 - 52.25 51.25 10 - 10 9.95 0.8 - 0.8 0.8 24 -2 24 24 33.25 -0.25 33.5 33.25

บริการเฉพาะกิจ (PROFESSIONAL SERVICES)

เบตเตอร เวิลด กรีน BWG 1 บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษฯ GENCO 1 โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) PRO 0.7

1.7 1.7 0.57 0.56 0.21 0.22

0.01 0.01

ขนสงและโลจิสติกส (TRANSPORTATION & LOGISTICS)

ทาอากาศยานไทย เอเชียน มารีน เซอรวิสส Ï ทางดวนกรุงเทพ รถไฟฟากรุงเทพ บางปะกง เทอรมินอล บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส *จุฑานาวี กรุงเทพโสภณ พรีเชียส ชิพปง อาร ซี แอล ทรัพยศรีไทยคลังสินคา การบินไทย ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล โทรีเซนไทย เอเยนตซีส ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล วินโคสท อินดัสเทรียล พารค

AOT ASIMAR BECL BMCL BTC BTS JUTHA KWC PSL RCL SST THAI TSTE TTA UST WIN

1.71 0.57 0.22

1.7 0.56 0.21

819,700 347,000 3,994,000

10 38.75 39.25 0.5 40 38.75 3,146,000 1 0.72 0.72 - 0.72 0.72 114,400 10 18.7 18.7 0.1 18.8 18.6 623,000 1 0.74 0.74 - 0.75 0.73 1,493,100 1 0.4 0.41 0.01 0.41 0.4 247,300 1 0.84 0.82 -0.02 0.85 0.81 710,251,600 3 5.45 5.45 0.05 5.5 5.4 320,500 10 66 66 - 66 66 500 1 18.4 18.4 - 18.5 18.2 892,400 1 15.1 15 -0.1 15.2 14.9 355,200 1 7.8 7.8 - 7.8 7.8 20,000 10 55.25 52.5 -2 55.25 52.25 13,267,900 1 1 20.3 20.1 -0.1 20.3 20 8,487,200 10 16.9 16.9 -0.1 16.9 16.9 500 1 0.23 0.24 - 0.24 0.23 1,205,000

กลุมเทคโนโลยี (TECHNOLOGY) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร√ (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY)

1,097,801 23,159,550 465,921,860 411,109,950 63,055,830 75,910,580 2,085,815 12,869,388 23,341,750 133,735 75,265 18,403,770 1,534,040 141,800 58,600 206,669 266,970 1,502,570 125,425,150 216,390 13,837,750 401,707 30,883,150 34,600 106,175 12,441,450 6,273,997 4,923,150 14,250 3,237,676 934,990 363,492 271,510 2,975,254 25,250 1,825,370 708,420 102,052 71,348,325 8,305,825 2,087,800 7,750 17,373,025 532,900 65,000 1,909,800 422,256 20,516 51,300 68,789 18,712,730 9,650 254,950 630,856 68,865 509,725 61,990 120,000 4,800 23,300 2,461 1,394,232 195,490 872,040 1,629,804 123,989,025 82,368 11,641,450 1,101,854 99,050 588,235,668 1,740,815 33,000 16,345,120 5,332,500 156,000 710,075,800 170,684,390 8,450 279,200

3,473,085 -0.25 91 90.25 4,535,800 411,796,125 0.5 43.75 43 328,800 14,262,050 - 0.06 0.05 1,619,500 80,985 0.02 5 4.94 2,837,300 14,121,456 0.25 43.25 42.75 1,677,200 72,104,575 - 4.12 4.02 1,356,600 5,510,770 - 0.02 0.02 289,432,200 5,788,644 0.01 1.43 1.35 377,100 516,957 0.21 2.22 2.02 507,356,200 1,079,503,288 - 2.74 2.64 878,600 2,338,980 0.12 2.68 2.5 19,998,600 51,841,588 0.02 4.38 4.3 367,600 1,588,630 0.04 2.04 1.96 51,194,900 102,524,677 -0.06 2.88 2.86 11,600 33,348 - 1.32 1.32 35,000 46,200 - 8.15 8.1 4,483,000 36,407,665 -0.1 12.8 12.4 3,896,900 48,858,150 - 31.5 31 300,200 9,343,500 -0.02 1.94 1.91 377,600 723,994 0.7 13.9 13 204,700 2,764,630 - 1.28 1.24 2,045,100 2,572,088 -0.4 10.6 10.2 6,953,100 72,197,130 0.04 3.64 3.54 1,276,500 4,595,250 -0.05 6.15 6 1,825,800 11,097,570 0.05 6.5 6.25 230,181,600 1,463,875,365 0.01 0.5 0.47 83,455,700 40,425,562 -0.01 0.59 0.56 31,822,400 18,166,217 708,192 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (ELECTRONIC COMPONENTS) 3.14 3.16 0.06 3.16 3.12 11,683,100 36,696,002 แคล-คอมพ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) CCET 1 33 33.75 0.75 34 32.75 5,675,800 190,141,750 เดลตา อีเลคโทรนิคส DELTA 1 ดราโก พีซีบี DRACO 1 3.38 3.38 - 3.38 3.38 300 1,014

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ADVANC แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี AIT ∫≈บลิส-เทล BLISS ซีเอส ล็อกซอินโฟ CSL โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น DTAC ฟอรท คอรปอเรชั่น FORTH อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง IEC อินเทอรเน็ตประเทศไทย INET จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล JAS เจ มารท JMART จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส Ï JTS เอ็ม เอฟ อี ซี MFEC เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น MLINK เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น MSC พรีเมียร เทคโนโลยี่ PT สามารถคอรปอเรชั่น SAMART สามารถเทลคอม SAMTEL *ชิน คอรปอเรชั่น SHIN สามารถ ไอ-โมบาย SIM เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่นฯŒ SIS เอสวีโอเอ SVOA ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น SYMC ซินเน็ค (ประเทศไทย) SYNEX ไทยคม THCOM ทรู คอรปอเรชั่น TRUE NP ทีทีแอนดที TT&T ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น TWZ

1 5 0.1 0.25 2 0.5 0.1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1 1 1 1 1 5 10 10 0.1

91 43 0.05 4.94 43 4.08 0.02 1.37 2.02 2.68 2.56 4.34 1.98 2.86 1.32 8.1 12.6 31 1.94 13 1.25 10.6 3.54 6.05 6.3 0.47 0.58

90.5 43.25 0.06 4.96 43 4.04 0.02 1.37 2.2 2.68 2.66 4.38 1.99 2.88 1.32 8.1 12.4 31 1.92 13.6 1.25 10.2 3.58 6.05 6.3 0.48 0.56

ราคา เปด ปด เปลี่ยน สูง ต่ำ จำนวนหุน มูลคาซื้อขาย แปลง พาร OPEN CLOSING (บาท) (หุน) (บาท) HIGH LOW PAR PRICE PRICE CHANGE VOLUME AMOUNT

ชื่อหลักทรัพย

อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส Å EIC 1 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส HANA 1 เคซีอี อีเลคโทรนิคส KCE 1 มูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) METCO 10 สตารส ไมโครอิเล็กฯ (ประเทศไทย) SMT 2 ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) SPPT 1 เอสวีไอ SVI 1 ทีมพรีซิชั่น TEAM 1

หนวยลงทุน (UNIT TRUST)

กองทุนเปดอยุธยา โกลบอลฯ AYFGCB กองทุนเปดดับเบิลยูไอแอลจีฯ CHINA อิควิตี้ อีทีเอฟ ENGY กองทุนเปดโกลบอล บาลานซ ฟนดฯ¥ÏŒ GBFF กองทุนเปดไอเอ็นจี ไทยฯ‰∑¬Œ INGFIF กองทุนหุนโลกเอ็มเอฟซี MGE กองทุนรวมออมสิน M-GSB กองทุนเปดรวงขาวโกลบัล บาลานซ´Ï RKGB กองทุนเปดไทยพาณิชย เซ็ท อินเด็กซฯ SCBSET กองทุนเปดไทยเด็กซเซ็ท 50 อีทีเอฟ TDEX กองทุนเปดไทยเด็กซฯ TFTSE กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง VAYU1

25 25.25 7.25 7.2 270 257 18 18 3.5 3.5 3.56 3.58 2.16 2.26

10 7.4457 7.5 4.11 5.22 10 10 10 10 10 10 5.68 7.16 7.575212.15 10 10.7

7.47 5.27 7.22 12.4 10.73

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (WARRANT)

0.25 -7 0.3 0.2 0.12

25.5 7.25 276 18.2 3.56 3.58 2.26

25 7.2 254 17.7 3.44 3.4 2.16

1,804,600 45,681,900 1,208,900 8,729,985 36,800 9,743,000 9,148,900 164,335,780 88,800 311,652 70,850,000 249,505,036 1,362,000 3,046,624

0.06 7.51 7.46 0.13 5.27 5.22 0.11 7.22 7.15 0.28 12.5 12.15 0.03 10.73 10.7

377,500 2,826,139 42,300 221,720 2,136,600 15,350,209 3,400 42,072 53,900 576,850

แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่นฯ (วอแรนท 1) AIT-W1 10 26.75 26.75 0.5 26.75 26.75 10,100 เอเซียเมทัล (วอแรนท 1) AMC-W1 10 0.5 0.5 -0.04 0.5 0.5 10,000 บางจากปโตรเลียม (วอแรนท 1) BCP-W1 10 2.92 2.88 0.02 2.96 2.88 1,328,500 บางกอกแลนด (วอแรนท 2) BLAND-W2 10 0.1 0.1 - 0.11 0.1 16,881,000 บางกอกแลนด (วอแรนท 3) BLAND-W3 10 0.2 0.21 - 0.22 0.2 28,828,500 บลิส-เทล (วอแรนท 1) BLISS-W1 10 บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส (วอแรนท 2) BTS-W2 10 0.36 0.34 -0.01 0.37 0.33 277,587,400 แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่งฯ (วอแรนท 2) CEN-W2 10 แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่งฯ (วอแรนท 3) CEN-W3 10 3.5 3.5 - 3.5 3.5 126,400 บล.คันทรี่ กรุป (วอแรนท 5) CGS-W5 10 0.35 0.35 0.01 0.36 0.35 2,045,400 ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร (วอแรนท 1) CSP-W1 10 0.36 0.36 - 0.37 0.36 181,300 ชัยวัฒนาฯ (วอแรนท 1) CWT-W1 10 7.6 7.2 -0.3 7.65 7.2 2,441,700 SP เดลตาฯ (วอแรนท 2) DELTA-W2 10 อีซึ่น เพนท (วอแรนท 1) EASON-W1 10 0.82 0.84 0.02 0.84 0.82 390,000 อีเอ็มซี (วอแรนท 2) EMC-W2 10 0.4 0.39 -0.03 0.41 0.39 547,700 อีสเทอรน สตารฯ (วอแรนท 1) ESTAR-W1 10 0.12 0.11 -0.01 0.12 0.11 137,000 อีสเทอรน สตารฯ (วอแรนท 2) ESTAR-W2 10 0.03 0.03 - 0.03 0.03 1,615,500 โกลเบล็ก โฮลดิ้งฯ (วอแรนท 1) GBX-W1 10 0.37 0.37 - 0.38 0.36 2,752,300 เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (วอแรนท 2) GEN-W2 10 จี เจ สตีล (วอแรนท 1) GJS-W1 10 0.02 0.03 - 0.03 0.02 7,424,000 กรุปลีส (วอแรนท 1) GL-W1 10 2.12 2.12 0.04 2.12 2.12 100 อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (วอแรนท 1) IEC-W1 10 0.01 0.01 - 0.02 0.01 2,298,500 เกียรตินาคิน (วอแรนท 4) KK-W4 10 18.2 18.5 0.6 18.8 18.1 3,659,200 น้ำตาลขอนแกน (วอแรนท 1) KSL-W1 10 4.32 4.16 -0.06 4.32 4.16 1,421,700 ลีพัฒนาผลิตภัณฑ (วอแรนท 2) LEE-W2 10 0.67 0.67 0.01 0.68 0.65 589,500 ไลฟ อินคอรปอเรชั่น (วอแรนท 1) LIVE-W1 10 0.05 0.05 - 0.06 0.05 13,691,500 แม็ทชิ่ง สตูดิโอ (วอแรนท 2) MATCH-W2 10 มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส (วอแรนท 1) MILL-W1 10 0.88 0.89 0.02 0.89 0.84 431,900 ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (วอแรนท 4) MINT-W4 10 2.8 2.76 0.02 2.82 2.74 1,181,300 เมเจอร ดีเวลลอปเมนท (วอแรนท 1)MJD-W1 10 0.71 0.74 0.03 0.78 0.7 359,200 พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค (วอแรนท 2) PF-W2 10 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (วอแรนท 2) ROJNA-W2 10 อารเอส (วอแรนท 1) RS-W1 10 0.37 0.38 -0.02 0.4 0.37 535,700 อารเอส (วอแรนท 2) RS-W2 10 0.72 0.71 -0.02 0.72 0.71 256,400 สามชัย สตีล อินดัสทรี (วอแรนท 1) SAM-W1 10 0.4 0.39 - 0.4 0.39 340,500 สิงห พาราเทค (วอแรนท∑Ï) SINGHA-W 10 0.11 0.11 - 0.11 0.1 15,900 แสนสิริ (วอแรนท 1) SIRI-W1 10 1.13 1.14 -0.01 1.15 1.12 4,525,400 สยามอินเตอรมัลติมีเดีย (วอแรนท 1) SMM-W1 10 0.22 0.21 - 0.22 0.2 63,000 สยามสปอรตฯ (วอแรนท 2) SPORT-W2 10 0.04 0.03 -0.02 0.04 0.03 117,100 สยามสปอรตฯ (วอแรนท 3) SPORT-W3 10 1.07 1.06 -0.01 1.07 1.06 1,700 ซิงเกิ้ล พอยท พารทฯ (วอแรนท 1) SPPT-W1 10 0.23 0.22 -0.02 0.23 0.2 2,024,400 ทรัพยศรีไทยคลังสินคา (วอแรนท 1) SST-W1 10 1.09 1.09 0.09 1.09 1.09 5,000 เอสทีพี แอนด ไอ (วอแรนท 1) STPI-W1 10 SP เอสวีไอ (วอแรนท 2) SVI-W2 10 ไทย แคปปตอลฯ (วอแรนท 1) TCC-W1 10 2.1 2.12 0.1 2.16 2.04 16,619,200 ไทยพัฒนาโรงงานฯ (วอแรนท 1) TFD-W1 10 0.23 0.23 - 0.25 0.23 480,000 ไทคอน อินดัสเทรียลฯ (วอแรนท 3) TICON-W3 10 0.75 0.75 0.01 0.75 0.75 7,000 ไทคอน อินดัสเทรียลฯ (วอแรนท 4) TICON-W4 10 5.2 5.25 0.1 5.25 5.2 156,200 ทาทาสตีลฯ (วอแรนท 1) TSTH-W1 10 0.38 0.38 0.01 0.38 0.37 642,000 ทาทาสตีลฯ (วอแรนท 2) TSTH-W2 10 0.08 0.09 0.01 0.09 0.08 572,100 ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร (วอแรนท 1) TUCC-W1 10 0.17 0.15 - 0.17 0.15 40,400 น้ำมันพืชไทย (วอแรนท 2) TVO-W2 10 22.5 22.5 -0.1 22.5 22.4 144,600 น้ำมันพืชไทย (วอแรนท 3) TVO-W3 10 ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น (วอแรนท 1) TWZ-W1 10 0.06 0.05 -0.01 0.06 0.05 3,005,100 ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ (วอแรนท 1) UNIQ-W1 10 2.28 2.28 0.02 2.3 2.26 712,700

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนของหลักทรัพยอางอิง (DEPOSITORY RECEIPTS) สยามดีอาร

BCP-DR1 10

15.5 15.6

0.2

15.6

15.5

174,100

270,175 5,000 3,869,494 1,688,102 6,038,358 96,790,716 442,400 719,900 65,641 18,211,015 324,250 216,233 16,393 48,465 1,016,590 148,570 212 22,986 67,795,720 6,035,110 391,032 684,577 369,949 3,263,352 261,255 207,213 182,773 135,150 1,700 5,140,442 13,430 4,628 1,803 449,151 5,450 35,020,088 111,509 5,250 817,115 243,560 48,053 6,068 3,251,550 178,850 1,621,078 2,715,860

การซื้อขายหลักทรัพยตลาดเอ็ม เอ ไอ

2 เอส เมทัล 2S เอแคป แอดไวเซอรี่ ACAP อาดามัส อินคอรปอเรชั่น ADAM เอเชีย กรีน เอนเนอจี AGE แอปโซลูท อิมแพค AIM เออารไอพี ARIP บีจีที คอรปอเรชั่น BGT บิซิเนส ออนไลน BOL บรุคเคอร กรุป BROOK บิวเดอสมารท BSM คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท CGD ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) CHUO ซี.ไอ.กรุป CIG ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร CMO ซีพีอาร โกมุ อินดัสเตรียล CPR ชูไก CRANE ไซเบอรแพลนเน็ต อินเตอรแอคทีฟ CYBER เด็มโก DEMCO ไดเมท (สยาม) DIMET ธนมิตร แฟคตอริ่ง DM เอฟโวลูชั่น แคปปตอล E อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิสติคส ETG โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น FOCUS โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส GFM แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี่ HTECH อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น ILINK อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริชฯ IRCP ยูบิลลี่ เอ็นเตอรไพรส JUBILE ไทยฮา KASET เกียรติธนา ขนสง KIAT ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท L&E แอล.วี.เทคโนโลยี LVT มาสเตอร แอด MACO มัลติแบกซ MBAX มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล MOONG เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น NBC XD เนชัน่ อินเตอรเนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท NINE ออฟฟศเมท OFM ปโก (ไทยแลนด) PICO พรพรหมเม็ททอล PPM ไพลอน PYLON ควอลลีเทค QLT สาลี่อุตสาหกรรม SALEE ไซแมท เทคโนโลยี SIMAT โซลูชั่น คอนเนอรÕ√Å (1998) SLC สตาร ซานิทารีแวร STAR สตีล อินเตอรเทค STEEL เชอรวูด เคมิคอล SWC ทาพาโก TAPAC ธนาสิริ กรุป THANA ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม TIES ธีระมงคล อุตสาหกรรม TMI ไทยมิตซูวา TMW ไทย เอ็น ดี ที TNDT XD โรงพยาบาลไทยนครินทร TNH พลาสติค และหีบหอไทย TPAC ไทยโพลีคอนสÏ TPOLY ทีอารซี คอนสตรัคชั่น TRC ถิรไทย TRT XR ทรีซิกตี้ไฟว TSF ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเมนทฯ UAC ยูบิส (เอเชีย) UBIS ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง UEC ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล UKEM ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส UMS ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย YUASA

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.12 5.1 0.95 11.6 0.09 1.4 1.7 1.36 0.82 0.8 0.66 1.14 1.33 2.78 1.87 1.34 5.05 0.72 17 2.02 3.7 1.61 14.2 3.72 6.9 4.94 6.2 6.4 17.2 1.52 3.96 4.36 7.3 7.8 7.3 2.96 2.72 2.72 5.75 3.8 3.7 0.07 1.29 15.8 4.9 3 2.2 1.25 12.9 5.45 7.6 10.9 2.44 3.9 5.95 1.29 8.35 5.1 3.06 0.97 16.4 3.5

3.16 5.4 0.95 11.5 0.09 1.86 1.73 1.33 0.84 0.8 0.66 1.13 1.35 2.6 1.86 1.3 5.05 0.72 16.5 1.96 3.84 1.62 14.2 3.84 6.9 4.8 6.25 6.15 17.1 1.52 3.96 4.36 7.15 7.35 7.35 3.12 2.7 2.72 5.7 3.86 3.7 0.07 1.28 15.3 5.05 3.02 2.22 1.25 12.9 5.4 7.6 11 2.44 3.86 5.95 1.31 8.25 5.1 3.06 0.97 16.2 3.44

-0.06 0.3 0.01 0.1 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.03 0.05 -0.7 -0.04 -0.04 0.1 0.12 -0.06 -0.1 0.1 -0.01 0.2 0.06 -0.1 -0.1 0.05 0.16 0.04 -0.05 -0.02 -0.02 -0.01 -0.2 0.19 0.02 0.01 -0.3 0.05 -0.45 -0.1 0.08 -0.04 0.06 -0.05 0.02 0.02 -0.08

3.16 5.4 0.95 11.9 0.09 2 1.74 1.36 0.85 0.8 0.67 1.15 1.44 2.78 1.89 1.34 5.25 0.72 17 2.12 3.84 1.62 14.2 3.84 6.9 5.25 6.25 6.4 17.2 1.53 3.96 4.44 7.4 7.85 7.55 3.12 2.72 2.74 5.8 3.9 3.72 0.07 1.29 15.8 5.05 3.08 2.22 1.28 13 5.5 7.65 11.1 2.46 3.94 5.95 1.38 8.6 5.1 3.06 0.99 16.4 3.54

3.1 31,400 98,440 5.1 15,000 77,810 0.95 171,200 162,640 11.5 2,488,700 29,043,610 0.08 204,900 18,241 1.35 752,097,200 1,272,724,152 1.62 20,000 33,115 1.3 617,900 806,093 0.82 1,604,400 1,357,612 0.8 2,900 2,320 0.66 1,393,100 921,146 1.12 1,255,600 1,424,352 1.33 4,711,200 6,500,693 2.6 10,000 26,900 1.86 1,204,900 2,264,359 1.3 4,239,300 5,591,657 5 8,170,600 41,924,085 0.72 137,500 99,000 16.5 15,000 249,100 1.96 17,197,200 34,984,438 3.7 20,300 75,152 1.61 510,000 826,199 14.2 100 1,420 3.72 1,881,900 7,148,936 6.85 226,200 1,557,280 4.7 1,162,800 5,697,105 6.2 133,000 828,775 6.15 273,200 1,706,030 16.9 213,100 3,619,900 1.52 672,600 1,027,248 3.96 100 396 4.3 295,100 1,297,008 7.15 2,065,800 14,979,690 7.3 2,099,600 15,891,005 7.3 359,000 2,666,090 2.96 4,200 12,464 2.7 22,000 59,500 2.7 165,000 448,600 5.7 32,600 186,855 3.8 126,000 488,090 3.68 82,900 306,862 0.06 5,135,900 357,803 1.27 62,100 79,568 15.3 206,000 3,188,030 4.9 1,000 4,970 3 738,100 2,246,422 2.2 91,700 202,772 1.25 626,100 793,288 12.9 20,200 260,600 5.4 1,379,300 7,505,600 7.55 690,100 5,238,905 10.8 19,900 217,230 2.42 7,467,000 18,190,148 3.86 618,300 2,412,352 5.9 924,800 5,464,440 1.28 7,756,700 10,375,721 8.25 1,079,500 9,104,530 5.1 30,100 153,510 3.04 849,700 2,588,352 0.96 4,315,200 4,205,374 16.2 11,600 188,860 3.44 327,100 1,148,676

อาดามัส อินคอรปอเรชั่น (วอแรนท 1) ADAM-W1 แอปโซลูท อิมแพค (วอแรนท 1) AIM-W1 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท (วอแรนท 1) CGD-W1 คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท (วอแรนท 2) CGD-W2 ซี.ไอ.กรุป (วอแรนท 1) CIG-W1 เด็มโก (วอแรนท 3) DEMCO-W3 เด็มโก (วอแรนท 4) DEMCO-W4 โฟคัส ดีเวลลอปเมนทฯ (วอแรนท 1) FOCUS-W1 แอล.วี.เทคโนโลยี (วอแรนท 2) LVT-W2 สาลี่อุตสาหกรรม (วอแรนท 1) SALEE-W1 โซลูชั่น คอนเนอร (1998) (วอแรนท 1) SLC-W1 โซลูชั่น คอนเนอร (1998) (วอแรนท 2) SLC-W2 สตาร ซานิทารีแวร (วอแรนท∑Ï) STAR-W ทาพาโก (วอแรนท 1) TAPAC-W1 ไทยบริการอุตสาหกรรมฯ (วอแรนท 1) TIES-W1 ถิรไทย (วอแรนท 1) TRT-W1 ทรีซิกตี้ไฟว (วอแรนท 1) TSF-W1 ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล (วอแรนท 1) UKEM-W1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0.5 0.02 0.09 0.35 0.22 2.56 1.34 0.05 0.38 0.47 0.03 0.03 0.44 0.92 0.17 1.35 0.51

0.45 -0.04 0.02 0.1 0.01 0.35 0.01 0.22 2.7 0.16 1.33 0.26 -0.04 0.37 0.52 0.05 0.03 0.03 0.38 -0.02 0.93 0.17 1.34 0.05 0.51 0.01

0.68 0.03 0.1 0.35 0.23 2.8 1.38 0.26 0.38 0.52 0.03 0.03 0.44 0.94 0.17 1.35 0.52

0.45 0.02 0.09 0.35 0.22 2.56 1.3 0.05 0.37 0.47 0.03 0.03 0.35 0.91 0.17 1.34 0.51

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (WARRANT)

650,200 2,112,500 119,500 3,150,900 576,000 916,500 820,400 125,000 100,000 1,501,200 910,000 9,175,200 105,000 373,100 126,500 240,300 538,200

432,172 42,701 10,950 1,102,815 126,920 2,447,248 1,108,586 30,777 37,300 749,606 27,300 275,256 38,460 343,751 21,505 322,505 278,305


10B

หลักทรัพย-การเงิน-เศรษฐกิจโลก

TPOLYลุนงานประมูล

àÕßÀÿâπ

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) moneywatta@gmail.com

บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส จำกั ด (มหาชน) หรือ TPOLY ณ สิ้นไตรมาส Q3/53 มีงานในมือ (Backlog) 3,315 ลาน บาท (สั ด ส ว นงานรั ฐ บาลต อ งานเอกชน เทากับ 43:57) และที่ชนะการประมูลแลว แตรอเซ็นสัญญา 560 ลานบาท (งานจาก AP โครงการ Rhythm สุขุมวิท 50 มูลคา 340 ล า นบาท และงานจากโรงพยาบาล กรุงเทพ 220 ลานบาท) คาดวาจะเซ็นสัญญาในปนี้ และทำให Backlog มีมูลคารวม 3,875 ลานบาท โดย Backlog ประมาณ 600-700 ลานบาท จะสามารถรับรูเปนราย ได ใน Q4/53 นี้ ส ว นที่ เหลื อ จะรั บ รู ในป 2554-2555 อี ก ทั้ ง TPOLY มี ง านที่ ร อ ประมูลใน Q4/53 เทากับ 7,250 ลานบาท (งานราชการเปนสัดสวน 17% และงาน เอกชนเปนสัดสวน 83%) ประเมินวาโอกาส ชนะงานประมาณ 1 ใน 3 และการเซ็น สั ญ ญาน า จะเกิ ด ขึ้ น ในป 2554 ยิ่ ง ทำให Backlog สะสมมีความแข็งแกรงมากขึ้น ทัง้ นี้ ประเมินวาใน Q4/53 TPOLY จะรายงานรายไดประมาณ 627 ลานบาท

และกำไรสุ ท ธิ 29 ล า นบาท สู ง สุ ด เป น ประวัติการณของบริษัท ดังนั้น ดวยความ แข็งแกรงของ Backlog ที่จะชวยสนับสนุนการเติบโตของรายไดในอนาคตและ แนวโนมการไดงานใหมเพิ่มขึ้น จึงคงประมาณการทีค่ าดวาในป 2553 มีรายได 1,924 ลานบาท โต 10.5% yoy ขณะที่กำไรสุทธิ คาด 88 ลานบาท เติบโต 122% yoy ผล จากอัตราการทำกำไรขั้นตนที่ดีขึ้นจากการ บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ขณะที่แนวโนมการรับงานใหมทำใหคาดวา ในป 2554 TPOLY จะมีรายไดโตตอเนื่อง 12.5% yoy เปน 2,160 ลานบาท และกำไร สุทธิโต 17.5% yoy เปน 103 ลานบาท สำหรับ TPOLY ยังคงมีปจจัยบวก ในอนาคตที่ยังไมไดรวมอยูในประมาณการ คือ รายไดจากโรงไฟฟาชีวมวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต ประเมินวาในป 2556 จะเริ่มสรางรายไดได ประมาณ 120 ลานบาท โดยโครงการนี้จะ ใชเงินลงทุน 750-800 ลานบาท และคาด วา TPOLY จะถือสัดสวนประมาณ 60% ซึ่งประเมินวารายไดจากการขายไฟฟาจะ เสริ ม ฐานรายได ในอนาคตให มี ค วามผั น ผวนนอยลง จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

√Õ∫√Ÿâ Àÿâπ-°“√‡ß‘π

เวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปดเผยวา ผลประกอบการไตรมาส 4 คาด วาจะขยายตัวโดดเดนเทียบกับไตรมาสกอน และงวดเดียวกันของปที่แลว เพราะบริษัทมี °Õß∫√√≥“∏‘°“√ moneywatta@gmail.com แผนจะรั บ รู ร ายได ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการขาย คอนโดมิเนียม 3 แหง สวนป 2554 มีแผน สถาบันคุมครองเงินฝาก นายสิงหะ นิกรพันธุ ผูอำนวยการ จะเปดอีกเกือบ 8 โครงการ สถาบั นคุ ม ครองเงิ น ฝาก เป ด เผยว า ได TTCL เจาะตะวันออกกลาง ประสานความรวมมือกับองคกรตางประนายสุวิทย มโนมัยยานนท กรรมเทศ โดยเป น สมาชิ ก องค ก รความร ว มมื อ การบริหารและรองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ระหวางสถาบันประกันเงินฝากทั่วโลก และ อาวุโสฝายขาย บริษัท โตโย-ไทย คอรปอกลุมสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปดเผย ที่มีสถาบันประกันเงินฝากประเทศญี่ปุนเปน วา บริษัทไดรับหนังสือแจงความจำนงเพื่อ ประธาน ทำใหมีชองทางในการแลกเปลี่ยน ทำสัญญารับงานใหมเปนโครงการที่ 2 คือ ขอมูลขาวสารและประสบการณ โครงการงานออกแบบวิ ศ วกรรมเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้งใหกับบริษัทโรง ประกันเกนเฟสต 248 นางรัชนี นพเมือง ผูชวยผูจัดการ กลั่นน้ำมันอาบูดาบี ที่รัฐอาบูดาบี ประเทศ ใหญ ผู อ ำนวยการลู ก ค า บุ ค คลนครหลวง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส มูลคา 100 ลานบาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปดเผย สรรพากรหนุนนักกีฬาพิการ วา ธนาคารรวมกับกรุงเทพประกันชีวิตออก นางวณี ทั ศ นมณเฑี ย ร ที่ ป รึ ก ษา ประกั น ชี วิ ต สะสมทรั พ ย เ กนเฟ ส ต 248 ด า นยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด เก็ บ ภาษี กรม เปนการออมเงินระยะสั้น 2 ป ผลตอบแทน สรรพากร เปนประธานมอบเงิน 20,000 เปนเงินรวม 248% ของทุนประกันเมื่อครบ บาท ใหแกนางสาววันดี คำทำ ผูพิการสวน กำหนดสัญญา พรอมผลประโยชนคุมครอง ขา ลูกจางชั่วคราวของศูนยบริการขอมูล ชีวิต เบี้ยประกันหักลดหยอนภาษีเงินได สรรพากร เปนตัวแทนนักกีฬาทีมชาติรวม SENA รอรายไดเขา Q4 แขงขันแบดมินตัน ซึ่งเขารวมการแขงขัน ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรม- เอเชี่ยนพาราเกมส 2010 ณ สาธารณรัฐ การและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดี- ประชาชนจีน วันที่ 9-20 ธ.ค. นี้

คลายกังวล øíπ∏ßÀÿâπ

บล.ฟนันเซีย ไซรัส

moneywatta@gmail.com

นายสมชาย เอนกทวีผล ผูอำนวยการฝายวิเคราะหหลักทรัพย บริษัท หลักทรัพย ฟนนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กลาววา วานนี้ (2 ธ.ค.) ดัชนีตลาดหลัก ทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ประเด็น หลั ก มาจากกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สงผลใหมีแรง ซื้อเขามาในกลุมธนาคารพาณิชย อีกทั้ง

นักลงทุนเริ่มคลายความวิตกตอปญหา หนี้ในยุโรป หลังสหรัฐเตรียมสนับสนุน มาตรการชวยเหลือยุโรปผานทางกองทุน การเงินระหวางประเทศ สงผลใหตลาด ปดที่ 1,031.97 จุด เพิ่มขึ้น 14.33 จุด มูลคาการซื้อขาย 49,422.64 ลานบาท แนวโนมวันนี้ (3 ธ.ค.) คาดวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยนาจะเริ่มปรับฐาน หลั ง ก อ นหน า ดั ช นี ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่องและคอนขางแรง ประกอบกับนัก ลงทุนกังวลวาปญหาหนี้ในยุโรปอาจจะ ลุกลาม ประเมินแนวรับที่ 1,020 จุด แนวตานที่ 1,039-1,042 จุด กลยุทธ แนะนำรอซื้อเมื่อดัชนีออนตัว

เปดบูธ : นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานเปดบูธ

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม ครั้งที่ 5 โดยมีนาย ธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารของธนาคารใหการตอนรับ ณ บูธ ibank เชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จ.เชียงใหม

ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)

ขอมูลการซื้อขายประจำวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ชื่อสัญญา เดือนที่สัญญา เปด สิ้นสุดอายุ

S50H11 S50M11 S50U11 S50Z10 S50Z10C720 S50Z10C730 S50Z10C710 S50Z10P720 S50Z10P700 S50Z10P690

3 6 9 12 12 12 12 12 12 12

2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

716.9 713 717.7 717.2 13.5 11.2 18.5 13 8.3 4.2

สูง

ต่ำ

ปด

721.5 719.5 721 723.5 16.9 12 20.7 17 8.3 4.9

714 713 713.3 715.9 13 9.1 17 12 5.1 3.1

721 719 719.9 722.8 16.9 12 20.7 12.5 6.8 4.5

ราคาที่ใช เปลี่ยน ปริมาณ สถานะคงคาง* ชำระราคา แปลง* (สัญญา) (สัญญา) 720.9 719 719.9 722.7 16.9 12 20.7 12.5 6.5 4.5

10.5 10.9 9.4 10.3 5 4 5.5 -6 -2.5 -1.5

1,412 123 41 8,782 108 86 45 167 36 23 24,345

4,261 494 258 20,877 348 258 375 71 214 429 115,858

*สถานะคงคางของวันทำการกอนหนา/ *ขนาดของสัญญา 1,000 บาทตอจุด/ *เปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใชชำระราคาวันกอน


11B

สเปนขายรัฐวิสาหกิจ

ระดมเงินแกขาดดุล มาดริด : สเปนหวั่นซ้ำรอยไอรแลนดและกรีซ เรงแกไขปญหาการขาด ดุลงบประมาณโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขายหุนกิจการบริหารสนาม บินและธุรกิจสลากกินแบงของรัฐบาล หนังสือพิมพธุรกิจในสเปนเปดเผย วา รัฐบาลสเปนพยายามกอบกูวิกฤตหนี้ใน ประเทศและแกไขปญหาการขาดดุลงบประมาณดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นายโฮเซ หลุยส โรดริเกซ ซาปาเตโร นายกรัฐมนตรี สเปน กลาววา พรรคสังคมนิยมที่เปนแกน นำจัดตั้งรัฐบาลเตรียมนำเรื่องการแปรรูป กิจการรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ 2 แหงคือ การ ขายหุนบริษัท AENA ธุรกิจบริหารสนาม บินในสเปน และบริษัทโลตาเรียส อี เอปวตาส ซึ่ ง เป น สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง ของ รัฐบาล คาดวาการแปรรูปกิจการทั้ง 2 แหง จะระดมเงินทุนไดมากกวา 14,000 ลานยูโร เจ า หน า ที่ รั ฐ บาลสเปนเป ด เผยว า ขาวดังกลาวเปนความจริง เนื่องจากรัฐบาล ตองการลดปญหาหนี้สาธารณะที่ออกหุนกู ในตลาดการเงิน และลดปญหาการขาดดุล งบประมาณทีค่ าดวาจะมีมลู คา 11.1% ของ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะเปนการแกไขปญหา

ฟอง : เครื่องยนตเทรน 900 ของ บริษัทโรลสรอยซ ซึ่งเปนเครื่องยนต ที่ อ ยู ในเครื่ อ งบิ น เอ 380 ของสาย การบิ น แควนตั ส ที่ ต อ งร อ นลงจอด ฉุ ก เฉิ น เนื่ อ งจากเครื่ อ งยนต ร ะเบิ ด ทำใหสายการบินเตรียมฟองเพื่อให โรลสรอยซรับผิดกับความผิดพลาด ดังกลาว

ระยะที่ 2 หลังจากระยะแรกรัฐบาลลดการ ใชงบประมาณอยางเครงครัด ทั้งนี้ การขาด ดุลงบประมาณของรัฐบาลสเปนมีมูลคาสูง อยูในอันดับ 3 ของสหภาพยุโรป รองจาก ไอรแลนดและกรีซ กระแสข า วการขายสิ นทรั พ ย ข อง รัฐบาลสเปนไดรับการยอมรับจากสหภาพ ยุโรป (อียู) และมีผลทำใหดัชนีหุนหลักใน สเปนปดตลาดเมือ่ วันพุธเพิม่ ขึน้ 4.44% เปน ดัชนีหุนที่มีราคาสูงสุดในรอบปนี้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังหันมาซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาลสเปนมากขึ้น ทำใหอัตราดอกเบี้ยกูยืม ผานพันธบัตรลดลงเหลือ 5.23% จากเดิม 5.50% รายละเอี ย ดของการแปรรู ป รั ฐ วิสาหกิจคือการขายหุนของบริษัท AENA 30% ซึ่งบริหารสนามบินในเมืองใหญและ เมืองเล็กๆของสเปนถึง 47 แหง มีผโู ดยสาร ใชบริการมากถึง 187 ลานคน และบริษัทนี้ ยังดำเนินกิจการบริหารสนามบินในกลุม ประเทศลาตินอเมริกาอีก 16 แหง และสนาม บินลูตัน ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สวนกิจการบริษัทโลตาเรียสฯทำหนาที่ออก สลากกิ น แบ ง จะขายหุ น ส ว นหนึ่ ง เพราะ เปนกิจการของรัฐบาลที่มีรายไดสูง โดยใน ปนี้แลวบริษัทมีกำไรสุทธิ 2,990 ลานยูโร หรือเพิ่มขึ้น 3.5% รัฐบาลสเปนประสบปญหาขาดดุล งบประมาณเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลออกมาตรการใหเงินสวัสดิการคนตกงานรายละ 420 ยูโรตอเดือน นับตัง้ แตเดือนสิงหาคมปทแี่ ลว และรัฐบาลเตรียมยกเลิกมาตรการนีใ้ นเดือน กุมภาพันธปหนา เนื่องจากคนสเปนจำนวน มากมีอตั ราวางงานสูง 20% สูงสุดในบรรดา ประเทศในกลุมอียู การวางงานสูงของสเปน มีผลทำใหเศรษฐกิจของประเทศไมเติบโต โดยในไตรมาส 3 ของปนี้จีดีพีอยูในระดับ 0% ต่ำกวาที่รัฐบาลคาดการณไว และใน ปหนาคาดวาเศรษฐกิจสเปนจะเติบโตอยูที่ 1.3% สวนปญหาการขาดดุลงบประมาณ รัฐบาลคาดวาจะลดใหไดเหลือ 6.0% ของ จีดีพีในป 2011 และ 3.0% ในป 2013 เทากับจำนวนการขาดดุลงบประมาณที่อียู กำหนด

เอกชนญีป่ นุ ลงทุนสูง-หุน พุง

โตเกียว : ตลาดหุนญี่ปุนดีดตัวสูงสุดหลังมี กระแสขาววาวิกฤตหนี้ในยุโรปแกไขไดดวย ดี นอกจากนี้ยังไดแรงหนุนจากการลงทุน ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในไตรมาสสาม กระทรวงการคลังของญี่ปุนเปดเผย วา การลงทุนภาคเอกชนของญี่ปุนในไตรมาสสามของป นี้ เพิ่ ม ขึ้ น 4.8% เป นการ ลงทุนดานเครื่องจักรกล ซึ่งการลงทุนที่สูง เกิ นคาดทำให ก ระทรวงการคลั ง ต อ งปรั บ ตั ว เลขผลิ ต ภั ณฑ ม วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาสสามที่คาดวาจะเติบโตอยู ที่ระดับ 3.9% ใหสูงขึ้น ทั้งนี้ ญี่ปุนจะประกาศจี ดี พี ไตรมาสสามซึ่ ง เป นการคำนวณ ครั้งสุดทายในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ นักลงทุนคาดการณวา การฟนตัว ของการลงทุ น ภาคเอกชนยั ง มี มู ล ค า น อ ย หากจะนำมาชดเชยกั บ รายได ข องญี่ ปุ นที่ สูญไปจากการสงออกที่ชะลอตัวลง เนื่อง จากเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปยังไมฟนตัว ประกอบกับภาคการสงออกไดรับความเสีย หายจากคาเงินเยนแข็งคา ซึ่งรายไดที่ลดลง จากภาคการสงออกทำใหนักวิเคราะหสวน หนึ่งคาดวาเศรษฐกิจในไตรมาสสี่ของปนี้จะ

¬àÕ‚≈°

°Õß∫√√≥“∏‘°“√

worldtoday@watta.co.th

โปรตุเกสไมขอกูเ งินจากอียู

ลิสบอน : นายกรัฐมนตรีโจเซ โซเครตีส ของโปรตุเกส ยืนยันวา รัฐบาลไมเคยคิด ที่จะกูเงินฉุกเฉินจากตางประเทศ ไมวา จะเปนสหภาพยุโรป (อียู) และกองทุน การเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แต สิ่งที่ประเทศตองการในขณะนี้คือความ เชื่อมั่นจากทุกฝายเพื่อใหเศรษฐกิจฟน กลับมาอีกครั้ง อยางไรก็ดี หลายฝาย คาดวาโปรตุเกสซึ่งประสบภาวะหนี้สิน ในภาคสถาบันการเงินและตองรับมือวิกฤต หนีส้ าธารณะอยางหนัก อาจเปนประเทศ ที่ 3 ในยุโรปตอจากกรีซและไอรแลนดที่ ตองขอกูเ งินจากอียแู ละไอเอ็มเอฟ ขณะที่

ไมขยายตัวดีเหมือนไตรมาสสาม อยางไร ก็ตาม ตองรอดูยอดการใชจายของผูบริโภค ในญี่ปุน ซึ่งหากสูงขึ้นจะเปนแรงผลักดันให เศรษฐกิจเติบโตไปไดดวยดี เพราะยอดการ ใชจายของผูบริโภคคิดเปน 60% ของมูลคา จีดีพีที่ญี่ปุนผลิตได ข า วดั ง กล า วทำให ดั ช นี หุ น 225 ของตลาดหุนโตเกียว ปดเมื่อวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 1.8% อยูที่ 10,168.52 จุด ดีดตัว สูงสุดนับตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายนเปนตน มา สาเหตุที่ตลาดหุนญี่ปุนฟนตัวเนื่องจากที่ ตลาดหุนสหรัฐปรับตัวสูง จากการที่นักลง ทุนคลายความวิตกกังวลตอสถานการณหนี้ สินในยุโรป หลังธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) แนะวาอีซีบีอาจเขาซื้อพันธบัตรจากธนาคารของประเทศที่กำลังประสบปญหาหนี้ สิน ทำใหดัชนีดาวโจนสปดตลาดเมื่อวันพุธ อยูที่ 11,255.78 จุด ปรับขึ้น 249.76 จุด หรือ 2.27% ดัชนีนาสแดคปดที่ 2,549.43 จุด ปรับขึ้น 51.20 จุด หรือ 2.05% และ ดัชนีเอสแอนดพีปดที่ 1,206.07 จุด ปรับ ขึ้น 25.52 จุด หรือ 2.16%

กอนหนานี้รัฐสภาโปรตุเกสเพิ่งเห็นชอบ มาตรการรัดเข็มขัดในปงบประมาณปหนา

ทาทา นาโน ยอดขายตก

มุมไบ : ทาทา มอเตอร ของอินเดีย เปด เผยวา ยอดขายรถทาทา นาโน ในเดือน พ.ย. มีเพียง 509 คัน ลดลงถึง 85% จากเดือนเดียวกันของปที่แลว แมบริษัท มีขอเสนอสรางแรงจูงใจ เชน ปรับปรุง ความปลอดภัยใหฟรีหลังมีรายงานการ เกิดไฟไหมหลายครัง้ แตยอดขายรถทาทา นาโน ยังคงตกต่ำติดตอกันเปนเดือนที่ 4 หลังจากขึ้นไปแตะสูงสุดที่ 9,000 คัน ในเดือน ก.ค. ทั้งนี้ รถทาทา นาโน ไดรับ การขนานนามวาเปนรถของประชาชน อินเดียชัน้ กลาง เนือ่ งจากปจจุบนั คนกลุม นี้จำนวนมากใชมอเตอรไซคเปนพาหนะ แตตอ งการยกระดับตัวเองขึน้ มาขับรถเกง 4 ลอ โดยตั้งแตเดือน ก.ค. 2552 เปน ตนมาขายรถรุน นีไ้ ปแลวกวา 71,300 คัน


12B

สังคม-อสังหาริมทรัพย-รถยนต

ªปที่ 12 (29) ฉบับที่ 2942 (7560) วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ดึงเอกชนผุดรถไฟความเร็วสูง ถ.เจริญกรุง : รัฐดึงภาคเอกชนทัง้ ไทยและตางประเทศรวม ลงทุนรถไฟความเร็วสูง ลุยแกกฎหมายวางเกณฑ PPPs เอื้อลงทุน ดันสูวาระแหงชาติ ผุด 2 สายแรก กรุงเทพฯเชียงใหม และกรุงเทพฯ-ระยอง รวม 975 กิโลเมตร

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปด ตัวโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ไมเมา ไมแวน” รณรงคเสริม สรางวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร

ศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัท แจมใส พับลิชชิ่ง จำกัด มอบเงินบริจาคแกโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ พัทยา เพื่อสนับสนุนการศึกษา

ฤกษมั ย สุ ขุม ปะธานกรรมการบริห าร บริ ษัท เอ็น .ซี. ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด แถลงขาวการจัดงาน “ไทย แลนด เบสทบาย 2010” และ “กอดเมืองไทยใหหายหนาว”

นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปด เผยในงาน “การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการรถไฟความเร็วสูง” วาโครงการรถไฟความเร็ว สูงอยูภายใตแผนพัฒนาระบบรางของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนสง ทางรางของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกสของไทย สำหรับการลงทุนโครง การนี้ตองใชเงินจำนวนมาก และตองการความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนทัง้ ในดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ดังนัน้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมจึงเชิญผูประกอบการและนักลงทุนทั้งใน และตางประเทศมารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการลงทุน

รถไฟความเร็วสูง 2 เสนทาง มูลคากวา 300,000 ลานบาท ประกอบดวย เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม ระยะทาง 754 กิโลเมตร และเสนทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 221 กิโลเมตร รวม 975 กิโลเมตร คาดวาจะเริ่ม ดำเนินการไดในชวงปลายป 2554 การจัดงาน Market Sounding ใน ครั้ ง นี้ ถื อ เป นการเริ่ ม ต น สนั บ สนุ น และส ง เสริมใหเอกชนมีสวนรวมในโครงการลงทุน ของภาครัฐ (PPPs) อยางแทจริง เพราะใน ระยะเวลาอันใกลประเทศไทยจะมีการลง ทุนกอสรางโครงการโครงสรางพื้นฐานอีก เปนจำนวนมากที่ตองการใหเอกชนเขามามี สวนรวม และการเพิ่มศักยภาพในการแขง ขันบนเวทีโลก ซึ่งรัฐบาลพรอมผลักดันเปน วาระแหงชาติตอไป

ดานนายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง กลาววา ขอเสนอ แนะที่ไดจะชวยใหรัฐบาลกำหนดนโยบาย เพื่อใช PPPs ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อ ใหสามารถเรงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ได กระทรวงการคลังจะนำเครื่องมือในการ จั ด หาแหล ง เงิ นทุ นก อ สร า งเพิ่ ม เติ ม นอก เหนือจากงบประมาณเงินกูและเงินทุนของ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาทำหลักเกณฑการจัดตั้ง Infrastructure fund รวมถึงการใหเอกชนเขารวมทุนผาน PPPs แต ป จ จุ บั น ยั ง มี ป ญ หาเรื่ อ งตั ว กฎหมายและขั้นตอนดำเนินการที่มีความ ลาชา ดังนั้น จึงมีการยกรางกฎหมายใหม เพื่อลดระยะเวลาในการอนุญาตเหลือเพียง 1 ป หรือปครึ่ง จากเดิม 48 เดือน

LTVพนพิษยอดขายQ4ตกเหลือ40%

ลาดพราว : นายกิติศักดิ์ จำปาทิพยพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 เรียลตี้ แอฟฟลิเอทส (ประเทศไทย) จำกัด กลาว วา ปจจุบันบริษัทมีพอรตอสังหาริมทรัพยที่บริหารคิดเปนมูลคา ประมาณ 30,000-40,000 ลานบาท พบวายอดขายในไตรมาสสุด ทายของปนี้ชะลอหายไปพอสมควร โดยสินคาระดับไฮเอนดมียอด ขายไปไดอยางชาๆ สวนตลาดระดับกลาง-ลางมีการแขงขันสูงเนื่อง จากมีสินคาออกมาในตลาดมาก อีกทั้งดูจากการซื้อที่ดินของผูประกอบการที่ชะลอไป หรือมีการแนะนำวาควรซื้อในบางทำเล และ บางทำเลก็ใหหยุดซื้อไปกอน เพราะผูประกอบการเองก็ตองระวัง อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาในชวงครึ่งปแรกโครงการของ ลูกคาที่เปดตัวใหมจะขายไดอยางนอย 50% แตเมื่อมีสินคาผลิต ออกมามากและรัฐบาลออกมาตรการควบคุมการปลอยสินเชื่อผูซื้อ บาน โดยกำหนดอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาเงินประกันสำหรับ

คอนโดฯ 90% หรือ LTV ออกมาทำใหผู บริโภคชะลอการซื้อ สงผลใหยอดขายตกลง ไปจากเดิม เหลือเพียง 30-40% ทั้งนี้ ไมใช เพราะมาตรการ LTV หรือคอนโดฯโอเวอร แตเพราะเมื่อมีผูประกอบการรายใหญตาง แขงกันผลิตสินคาออกมา ผูบริโภคก็ตองรอ ดูเพื่อเลือกสินคาที่ดีที่สุด และคาดวายอด ขายไตรมาส 4 ปนี้จะต่ำกวาไตรมาส 4 ป กอน โดยตลาดกลาง-ลางนาเปนหวงเพราะ กำลังซื้อต่ำ แมวาจะขายไดแตไมแนใจวา จะโอนไดหรือไม สวนปหนาตลาดอสังหาฯ ยั ง ไปได แ ต อั ต ราดอกเบี้ ย จะเป น ตั ว แปร โดยทาวน เ ฮาส แ ละบ า นเดี่ ย วจะกลั บ มา

คอนโดฯจะลดลง ทำใหเซกเมนตอื่นดึงยอด ขายขึ้นมา ดานนายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) หรือ LH กลาววา มาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยเชื่อวาคงออกมามากกวาในปจจุบัน ผูประกอบการรายกลาง-รายเล็กควรระวัง ใหดี การขาดแคลนแรงงานจะเปนปญหา หนั ก มากในป ห น า ผู รั บ เหมาก อ สร า งจะ ขาดแคลนเพราะคอนโดฯราคาถู ก มี ม าก ผูรับเหมาที่ดีจะเลือกผูประกอบการ และป หนาราคาจางเหมาจะปรับสูงขึ้นแนนอน

‘ไอจินนี’่ ลุย‘เชียงคาน’ หลังจากเปดตัวปกอัพรุน ใหม ม าร ว มเดื อ นก็ ไ ด ฤ กษ ช วน สื่ อ มวลชนสายรถยนต ก ว า 20 คน รวมเปดทริปทดสอบปกอัพ ซูเปอรอัจฉริยะ “อีซูซุ ดีแมคซ ซูเปอร ไทเทเนียม” บนเสนทาง คลาสสิกและโรแมนติก กทม.เชียงคาน-เลาะเลียบน้ำโขง-หนองคาย-อุ ด รธานี ระยะทางร ว ม 800 กม. โดยทุกคันไปถึงจุดหมาย ไดอยางอุนใจดวยไอ-จินนี่ ระบบ เพื่ อ นนำทางอั จ ฉริ ย ะเวอร ชั่ น ใหม มาพร อ มระบบเมนู Scrolling 3D icon ชวยคนหา สถานที่ บอกระยะทาง รานอาหาร ปมน้ำมันไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ผนวกกับขุมพลังดีเซล 2999 ซี.ซี. 120 กิโลวัตต ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 330 ตั้งแต 1,600-3,200 รอบ/นาที รุน เกียรอัตโนมัติขับจาก กทม.-เชียงคานกวา 500 กิโลเมตร ใหความ กระฉับกระเฉงในการขับขี่ บางชวงใชความเร็ว 160-170 กิโลเมตร ตอชั่วโมง เพื่อไลรถคันหนา และบางชวงขับไตทางชัน ทางโคง ขุม พลังและระบบเกียรตอบสนองดี จากการขับรุนเกียรธรรมดา 5 สปด ที่ใหกำลัง 360 กิโลวัตต ตั้งแต 1,800-2,800 รอบ/นาที โดยออกเดินทางจากเชียงคาน มุงหนาสูหนองคาย แลวขับเลาะไปตามแนวคดโคงของลำน้ำโขง ชมวิวสวยๆของสายน้ำที่ไหลผานเกาะแกงกลางน้ำจนถึงจังหวัด อุดรธานี ระยะทางรวม 300 กิโลเมตร ขุมพลัง ความสะดวกสบาย ในการขับขี่และนั่งโดยสาร ขอชมวารุนเกียรธรรมดา 5 สปด มีดีไม แพรุนเกียรอัตโนมัติแตอยางใด ดวยขุมพลัง ระบบชวงลาง ผนวกกับอุปกรณไฮเทคตางๆ อาทิ ไอ-จินนี่ ระบบเพื่อนนำทางอัจฉริยะเวอรชั่นใหม พรอมระบบ เมนู Scrolling 3D icon และ Titanium Vision ทำใหปกอัพคันนี้ นาขับนาใชมากขึ้น

ZICรุกตลาดน้ำมันเครื่อง นายเสกสรร ศรีศุภโอฬาร ผูอำนวยการฝายการตลาด และนายภูวเดช เทียนวุฒิชัย ผู อำนวยการฝายขาย บริษัท โอราโนส จำกัด เปดเผยวา บริษัทจัด กิจกรรมรุกตลาดสงทายป 2553 และป 2554 โดยไดเตรียมกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสง เสริมการขายเพือ่ สรางความคึกคักใหกบั น้ำมันเครือ่ ง ZIC ลาสุดได ทุมงบกวา 10 ลานบาท ในการจัดทำปฏิทิน ZIC 2011 ดวยการนำ ดาราและนางแบบชื่อดังมาเปนพรีเซ็นเตอร 3 คนคือ ใหม-สุคนธวา, อุม-ลักขณา และครี-พัสวีพิชญ เพื่อใหเปนของขวัญแกลูกคา “ตลอดป 2554 จะจัดกิจกรรมสงเสริมการขายทั้งโฆษณา ผานสื่อสิ่งพิมพ การสรางการรับรูแบรนด ZIC ผานกลุมผูใชคนรุน ใหมที่ใสใจการดูแลเครื่องยนต โดยวางกลุมเปาหมายสินคาระดับ พรี เมี ย ม พร อ มจั ด แผนสนั บ สนุ นการขายผ า นช อ งทางจำหน า ย ผลิตภัณฑ ZIC เชน ศูนยบริการ รานจำหนายยาง อูมาตรฐาน กลาง และศูนยบริการยุโรป และใชกลยุทธสปอรต มารเกตติ้ง หนุนนักแขงรถ ทีมแขงรถ และการแขงรถยนตรายการตางๆ ป หนาจึงตั้งเปายอดขาย 500 ลานบาท เฉพาะผลิตภัณฑกลุมน้ำมัน เครื่องยานยนต เพิ่มขึ้นจากป 2553 กวา 240 ลานบาท เพราะป หนาจะเปดตลาดน้ำมันเครื่องมอเตอรไซคและเรือ”

คำวินิจฉัยของ “ตุลาการศาลธรรมนูญ” ใหยกคำรองคดียุบพรรคประชาธิปตยกรณีใชเงินกองทุน 29 ลานบาทผิดวัตถุประสงค เพราะหมดอายุความ กลายเปนคดีประวัติศาสตรที่ไมเพียงฉุดลากใหกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเกิดวิกฤตศรัทธาแลว ยังสงผลถึงองคกรอิสระที่จำเปนตองสังคายนาใหมทั้งหมดดวย “สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิเคราะห “ความปรองดอง” ที่ยังไมมีคำตอบและความจริงใจ จาก “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ไมวาจะเปนการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือปลอยตัวคนเสื้อแดง ซึ่งบงบอกถึงอนาคตประชาธิปไตยไทยวายังอยูในอำนาจกลุมอำมาตยและกองทัพอยางเหนียวแนน “ชายชาติ ชื่นประชา” ตั้งคำถามบทบาท “ศาลรัฐธรรมนูญ” ที่ถูกวิพากษวิจารณวาเหมือน “ศรีธนญชัย” หรือไม เพราะคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปตยเหมือนการเลี่ยงบาลีดวยเทคนิคทางกฎหมาย แทนที่จะชี้ผิดถูกตามขอเท็จจริง “คณิน บุญสุวรรณ” นักการเมืองและนักวิชาการผูมากประสบการณ ถาม “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” วา เมื่อรูวาขาดอายุความแลวไตสวนตอไปทำไมใหเสียเวลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ กกต. จึงตองแสดงความรับผิดชอบดวยการลาออกทั้งคณะ


»‚·Õè 12 (29) ©ºÑº·Õè 2942 (7560) ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2553

§Ò¹¼Ù‡ºÃÔËÒà ¼¨¡.½†ÒÂà˧ ÃÑ´ ˹Õé ÊÔ¹ จนท. เ ร งรั ดห นี้ สิ นท า งโ ท รศั พ ท จนท.ยึด รถ มี พาหนะเปน ของ ตัว เอง จนท.IT SUPPORT ติด ตอ 26 ถ.ศรี นครินทร ประเวศ (รหัส ดาวน โหลด 31090933) • 0-2748-3421-3

ºÑ−ªÕ ¡ÒÃà§Ô¹ ¾¹§.ºÑ−ªÕ พนง.คีย ขอ มูล พนง. การตลาด สามารถใช คอมพิว เตอร และติด ตอ ลูก คา ได ติด ตอ 53/3 ซ.วิ ภ าวดี ฯ 20 ถ.วิ ภ า วดีฯ จตุ จักร (รหัส ดาวน โหลด 31113853)

• 0-2691-4058-9 08-1467-1335 ¼Ù‡ ª‹Ç´ŒÒ¹ºÑ−ªÕ ญ. มี ประสบ การณ ติด ตอ บ.จอหน นี่ บรา เดอร ส 2/17-18 ถ.เจริ ญ กรุ ง ซ.78 บางคอแหลม กทม. (รหัส ดาวน โหลด 31112560)

13 C

¾¹§.¢ÒÂÎÒÃì ´ áÇÃì(à¤Ã×è Í § àËÅç¡) มี จยย.ของตนเอง มี ประ สบการณ ดานขาย ติด ตอ 11/1 ถ.จันทน (ตัด ใหม) สาทร (รหัส ดาวน โหลด 31100330)

• 0-2678-7294 ¾¹§.¢Ò«ͧºÃÃ¨Ø Àѳ±ì ช., ญ. วุฒิ ปวช.ขึ้น ไป อายุ 25 ป ขึ้น ไป ติด ตอ 1/8 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดือ่ อ.กระทุม แบน จ.สมุทรสาคร (รหัส ดาวน โหลด 31112124) • 08-7711-5297

ÃÑ ºÊ ÁÑ ¤ à ¾ ¹ §.¢ Ò Â ´‹Ç¹ เปน ตัว แทนจำหนาย เครื่องเสียงติด รถยนต ไม จำกั ด วุ ฒิ เพศ มี ง.ด. ป ร ะจำ+ค อ ม ฯ+ค าน้ำ มั น ติ ด ต อ ออดิ โ อ เอ็ ก ซ เพลส 2508/999 ดิน แดง กทม. (รหั ส ดาวน โ หลด 31113554)

• 08-1567-7737 08-6905-9550 ¾¹§.¢ÒÂà¿ÍÃì ¹Ô à¨ÍÃì 1 ต.น. วุฒิ ปริญ ญาตรี มนุษยสัม พันธ ดี ง.ด. 6,000-8,000.- ติด ตอ 4834 ซ.ลาดพราว 101 ถ.ลาด พราว บึง กุม (รหัส ดาวน โหลด 31113594) • 08-0605-1124

• 0-2688-1201-2 ¾¹§.ºÑ − ªÕ วุ ฒิ ป วช. ติ ด ต อ

ÃÑ º ÊÁÑ ¤ ô‹ Ç ¹ พนั ก งาน

หจก.แสงวัฒนาไพศาล ขนสง สายใต เ ก า (ป น เกล า) บาง กอกน อ ย (รหั ส ดาวน โ หลด 31113729)

แนะนำสิน คา ประจำที่ สา ขาลาดพร า ว มี ป ระสบ การณ ข ายสิ น ค า รายได ดี พนัก งานขัด เคลือบสี รถ มี เ งิ น เดื อ น+คอมมิ ช ชั่ น สู ง ติ ด ต อ 348/1 หทยาคาร แคร เลี ย บทางด ว นราม อินทรา วัง ทองหลาง (รหัส ดาวน โหลด 31113636)

• 0-2884-5955-6 ¾¹§.ºÑ − ªÕ ธุ ร การ แม บ า น พนง.ขับ รถสง ของ ติด ตอ บ.เจิน่ ยา อิน ดัสตรี้ จก. 413 ซ.จันทน 16 ถ.จันทน สาทร กทม. (รหัส ดาวน โหลด 31113817)

• 0-2286-8612 0-2286-8618

¨Ñ´«×éÍ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹ §Ò¹Êӹѡ§Ò¹

• 08-6321-0489 ¾¹§.¢Ò¼ÅÔµ Àѳ±ì à¡ÕèÂǡѺ ö¹µì มี ยานพาหนะเปน ของ ตนเอง ติด ตอ 65/30 ถ.พุทธ มณฑลสาย 4 ทวี วัฒนา (รหัส ดาวน โหลด 31113721)

• 08-6342-1927 08-1614-7947 ÃѺ ÊÁѤþ¹§.¢Ò หลาย

àÊÁÕ¹ พนง.บัญชี วุฒิ ม.3 ขึ้น ไป พิมพ ดีด ได ติด ตอ 582 ถ. เจริ ญ กรุ ง สั ม พั น ธวงศ (รหั ส ดาวน โหลด 31113809)

• 0-2623-0309 àÊÁÕ¹ วุฒิ ปวช.- ปวส. ชาง เก็สเต็ต เนอร (ตัด 11) เด็ก ฝก งาน ติด ตอ 115,117 ซ.สาธุ ประ ดิษฐ 6 ถ.สาธุ ประดิษฐ สาทร (รหัส ดาวน โหลด 31081781)

• 0-2674-7220 àÊÁÕ¹ ญ. 1 ต.น. อายุ 2335 ป วุฒิ ปวช.ขึ้น ไป คนงาน ช., ญ. อายุ 18-30 ป จำนวนมาก ติด ตอ 82/247-248 ซ.เอกชัย 10 จอมทอง (รหัส ดาวน โหลด 31091858) • 0-2893-7803

0-2415-5615 àÊÁÕ¹ ญ. อายุ ไม เกิน 25 ป วุฒิ ม.6, ปวช.ขึน้ ไป ใช คอมพิว เตอร ได พัก ใกล เขตบางซือ่ ติด ตอ คลี นิค พลาสติก ซ.กรุง เทพฯ-นนท 13 บางซื่ อ (รหั ส ดาวน โ หลด 31112610) • 0-2911-3199

0-2585-3567 ¾¹§.ºÑ¹ ·Ö¡ ¢ŒÍ ÁÙÅ ºÑ−ªÕ ช., ญ. วุฒิ ม.3 ขึ้น ไป ใช คอมพิว เตอร ได จนท.คีย ขอ มูล จนท.สโตร ทำ งานบางปะอิน ติด ตอ 1032/71 ถ.พหลโยธิน จตุ จกั ร (รหัส ดาวน โหลด 31111449)

• 0-2272-1119-21 ¾¹§.½† Ò Â¨Ñ ´ «×é Í ญ. ไ ม จำกัด อายุ วุฒิ ปวส.ขึ้น ไป ง.ด. 15,000.- ขึ้น ไป (ขึ้น อยู กับ ประ สบการณ) ติด ตอ 32/176 ม.8 ซ.นวลจันทร 12 บึง กุม (รหัส ดาวน โหลด 31111763)

• 0-2911-4465 08-1908-2148 àÊÁÕ¹, ºÑ−ªÕ ญ. 1 ต.น. อายุ 28-35 ป วุฒิ ปวช.- ปวส. สา มารถใช อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ได ติด ตอ 48/147 ถ.กาญจนา ภิเษกบางบอน(รหัส ดาวน โหลด 31112260) • 08-1697-7499

อั ต รา มี ร ถจั ก รยานยนต เ ป นข อ งต นเ อ ง มี เ งิ น เดื อ น+ค า น้ำ มั น+คอมมิ ช ชั่น ติด ตอ ราน ส.อะไหล ถ.พระราม 2 เขตบางขุน เที ย น (รหั ส ดาวน โ หลด 31113724)

• 08-6094-6872

¢ÑºÃ¶ àÁÊૹà¨ÍÃì ûÀ. ¾¹§.¢Ñ º ö¼Ù‡ ¨Ñ ´ ¡Òà ช. ไม จำกัด วุฒิ มี ที่ พัก ง.ด.+โอ.ที. รู เส น ทางดี ติ ด ต อ คุ ณ นวพร 99/10 ม.1 ถ.ธนบุ รี-ปากท อ กม.16 บางขุน เทียน (รหัส ดาวน โหลด 31113592)

• 0-2415-8198 ¾¹§.ÃѺ-Ê‹§ àÍ¡ÊÒà มี รถจยย. ของตนเอง ขับ รถยนต ได จะพิ จารณาพิ เ ศษ วุ ฒิ ม.3 ขึ้ น ไป ติ ด ต อ 580-584 ถ.เจริ ญ กรุ ง สัม พันธวงศ (รหัส ดาวน โหลด 31090286) • 0-2225-2972

ûÀ. ช. จำนวนมาก ทั่ว กทม. รายได 7,500-9,000.- ที่ พั ก เงิ น เบิ ก ล ว งหน า ติ ด ต อ 78 ถ.นวมิ น ทร (ตรงข า มสน.ลาด พร า ว) บางกะป (รหั ส ดาวน โหลด 31082681)

• 0-2733-2248-9 ¾¹§.ÃѺ-Ê‹§ àÍ¡ÊÒà 5 ต.น. ติด ตอ บ.บี บี ซัพ พอรท จก. 168 ซ.สุขมุ วิท 53 วัฒนา (รหัส ดาวน โหลด 31082686) • 0-2712-5762-3 ¾¹§.¢Ñº ö ชำนาญเสน ทางใน กทม.ดี ชางเฟอร นิ เจอร ชางปู กระเบื้อง ชางสี ทุก อยาง ชาง ไฟฟา ติด ตอ 492 ซ.ลาดพราว 109 บางกะป (รหัส ดาวน โหลด 31082692) • 08-1822-7152

0-2895-0262-3

08-6300-2082

¸ØáÒà ญ. ลายมือ สวย พิมพ ดดี

¾¹§.¢Ñº ö¡ÃкÐ, ¨ÂÂ.Ê‹§ ¢Í§ ช. 2 ต.น. อายุ 20-

ได ง.ด. 10,000.- ติด ตอ 38 ซ. ทิน กร แขวงดิน แดง เขตดิน แดง (รหัส ดาวน โหลด 31113638)

• 0-2245-8590

¢ÒÂ/µÅÒ´ â¦É³Ò ¼Ù‡ ¨Ñ´ ¡Òý†ÒµÅÒ´ เซลส ติด ต อ ห า งสรรพสิ น ค า ญ. อายุ ไม เกิน 40 ป ชางเย็บ กางเกง เด็ก มีโอที ติด ตอ 33 ซ.ตาก สิน 33 ธนบุรี (รหัส ดาวน โหลด 31113424) • 0-2476-5101

35 ป วุ ฒิ ป.6-ม.3 มี ใ บขั บ ขี่, ชำนาญเส น ทางในกทม. ติ ด ตอ 161/769-770 ซ.จรัญฯ 27 บางกอกนอย (รหัส ดาวน โหลด 31112455)

• 0-2866-6094-5 0-2412-5368 ûÀ. จำนวนมาก มี ประกัน สัง คม สวัส ดิ การ พนง.การตลาด ติด ตอ บจก.ที เอสจี ทราฟฟค ซี เคียวริ ตี้ การด ซ.รามอินทรา 39 แขวงอนุ สาวรีย บางเขน (รหัส ดาวน โหลด 31083837)

• 0-2551-2621 08-7495-3465

นุการ รายได 5,000.- เปน หนวย ภายใน 3 ด. ติด ตอ 99/999 อาคารไทยประกัน ชีวติ ถ.รัตนา ธิ เบศร จ.นนท (รหัส ดาวน โหลด 31096919) • 08-1135-1731

¾¹Ñ ¡ §Ò¹¢Ñ º ö ทำงานย า น สาทร, บางนา, บางบั ว ทอง, รามอินทรา รายได 10,000.- ขึน้ ไป/ด. ติด ตอ บ.วีเทคบิส ซิ เนส จก. ถ.ประชาสงเคราะห ดิน แดง (รหัส ดาวน โหลด 31086613)

08-5479-4569

• 0-2449-4964

µÑ Ç á·¹»ÃÐ¡Ñ ¹ ªÕ ÇÔ µ เลขา

¾¹§.ÃѺ-Ê‹§ àÍ¡ÊÒà ชำนาญ

¾¹§.¢Ñº ö อายุ 25-50 ป มี

ª‹Ò§àÊÃÔÁ ÊÇ สามารถใช ปต

เสน ทาง มี บุค คลค้ำ ประกัน มี จยย.ของตนเอง ง.ด.+คา น้ำ มัน เบี้ย ขยัน, ประกัน สัง คม ติด ตอ 40/6 ทุง วัด ดอน สาทร (รหัส ดาวน โหลด 31101147)

ประสบการณ 2 ป ขึ้ น ไป พั ก อาศัยใกล ออนนุช สื่อ สารภาษา อัง กฤษ (พอได) ติด ตอ 679 ซ. พัฒ นาการ 30 สวนหลวง (รหัส ดาวน โหลด 31113861)

ตาเลี่ ย นได เซตผมผู ใ หญ มี ง.ด.ประจำ อาหาร+ที่ พกั สวัส ดิ การ ติด ตอ 99/99 ถ.สุขาภิ บาล 3 สะพานสูง (รหัส ดาวน โหลด 31111656) • 0-2729-1114

• 0-2675-6162-3 ¾¹§.¢Ñ º ö¨ÂÂ.Ê‹ § ¢Í§ มี

• 08-9113-7289 0-2369-2901-2

08-7598-6888 ª‹ Ò §µÑ ´ ¼Á เซตผมผู ใ หญ มี

ÃѺ ÊÁѤê‹Ò§«Í¼Á ช., ญ. ร า ยไ ด 20,000.ขึ้ น ไ ป/ด. ช า งส ร ะไ ด ร 17,000.- ขึ้ น ไป/ด. พนง. น ว ดแ ผ นไ ท ย ร า ยไ ด 20,000.- ขึ้น ไป (ชางญ.มี ที่ พั ก ฟรี)ติ ด ต อ 2010/23 ถ.พหลฯ ลาดยาว จตุ จั ก ร (รหั ส ดาวน โ หลด 31112206)

ประสบการณ รู เ ส น ทางใน กทม. และปริ ม ณฑล ติ ด ต อ 3/89 ถ.พระราม 2 แขวงจอม ทอง จอมทอง (รหัส ดาวน โหลด 31111764) • 0-2477-1875

ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ª‹Ò§

ที่ พั ก อาหารฟรี หลั ง โลตั ส พระราม 2 ติ ด ต อ ร า นคุ ณ อีฟ ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ บางขุน เทียน (รหัส ดาวน โหลด 31111942) • 08-9895-0311

¾¹§.¢Ñº öµÙ‡ รู เสน ทางกทม.

ª‹ Ò §ä¿¿‡ Ò วุ ฒิ ป วช. ผช.ช า ง

ª‹ Ò §«ÍÂ, ÊÃÐä´Ãì รายได

ÃѺ ÊÁѤô‹Ç¹ ชางซอย ญ.

ไฟ ติด ตอ 162 ถ.วัง เดิม บาง กอกใหญ (รหั ส ดาวน โ หลด 31056905) • 08-1682-8861

10,000-15,000.- มี O.T.+เบี้ย ขยัน ติด ตอ รานเมกา แฮร สี่ แยก วัง หิน ถ.ลาดพราว ลาดพราว (รหัส ดาวน โหลด 31112073)

ª‹Ò§áÍÃì ºŒÒ¹ ผช.ชาง ติด ตอ

• 0-2570-2751 08-1807-0403

ชำนาญงานอย า งต่ำ 5 ป เงิ น เดื อ น+เปอร เ ซ็ น ต ป ระ มาณ 20,000 บาทขึ้ น ไป หยุ ด วั น อาทิ ต ย ร า นติ ด ถนนสี ลม ติด ตอ 179 ถ. สี ล ม บางรั ก (รหั ส ดาวน โหลด 31113856)

และตจว. ย า นลาดพราวจะพิ จารณาพิเศษ ติด ตอ 45/212 ถ. โชคชัย 4 ลาดพราว (รหัส ดาวน โหลด 31112123)

• 0-2931-4902 08-9113-7548 ¾¹§.Ê‹ § àÍ¡ÊÒà มี จั ก รยาน ยนต สวนตัว ติด ตอ บ.จอหน นี่ บราเดอรส 2/17-18 ถ.เจริญ กรุง ซ.78 บางคอแหลม กทม. (รหัส ดาวน โหลด 31112125)

• 0-2688-1201-2 ¾¹Ñ¡ §Ò¹¢Ñº ö ชาย อายุ 3040 ป มี ประสบการณ มี มอเตอร ไซค ข องตนเอง รายได ดี ติ ด ตอ บ.ซิ่ว ทอ ทรานสปอรต จก. อ.เมือง จ.นนทบุรี (รหัส ดาวน โหลด 31112359)

• 0-2527-0569 08-1630-5842 ¾¹§.Ê‹ § àÍ¡ÊÒà ช. จำนวน มาก รายได 500-1,000.- /วัน ติด ตอ บ.เอ็กซ เพรส มอเตอร ไบท 717/17 ซ.ชานเมือง แยก 11 ถ.รัชดาฯ ดิน แดง (รหัส ดาวน โหลด 31113220)

คุณ สมศักดิ์ 677/2 ซ.พิ บูลย อุป ถั ม ภ ถ.ลาดพร า ว ห ว ยขวาง (รหัส ดาวน โหลด 31070834)

• 08-1614-2048 ª‹ Ò §µÔ ´ µÑé § à¤Ã×è Í §àÊÕ Â §Ã¶ ¹µì ฟลม กรองแสง, รีโมต, สัญ ญาณกัน ขโมย ชำนาญงาน ติด ตอ 784 ถ.ประชาอุทศิ หวยขวาง (รหัส ดาวน โหลด 31082685)

• 0-2274-3741 0-2274-3074 ª‹Ò§ä¿ วุฒิ ปวส.ประสบการณ 2 ป พนง.โรงงาน วุ ฒิ ป วช. ประสบการณ 3 ป รู ภาษาจีน พิ จารณาพิเศษ ติด ตอ บ.เค.พี.พี สตี ล จก. อ.กบิ น ทร บุ รี จ. ปราจี น บุ รี (รหั ส ดาวน โ หลด 31113050)

• 0-2215-0634-7 08-1912-5509

• 0-2644-3207-8 ÃÑ º ÊÁÑ ¤ ê‹ Ò §ä¿¿‡ Ò วุ ฒิ ÃÑ º ÊÁÑ ¤ þ¹Ñ ¡ §Ò¹ªÒ ขับ รถจยย.สง สิน คา หลาย อัตรา ไม จำกัด วุฒิ อายุ ไม เกิน 35 ป มี จยย.ของตนเอง มี ง.ด.+คอมฯ+น้ำ มัน, คา สึก หรอ+ประกัน สัง คม ติด ตอ บ.ศรี ประชา ซัพ พลาย จก. 2288 ถ.พั ฒ นาการ สวน หลวง (รหั ส ดาวน โ หลด 31113296)

• 0-2722-6954 0-2722-6955

ปวช.- ปวส.ขึ้น ไป อายุ 21 ป ขึ้น ไป ติด ตอ บ.เซฟตี้ คัท ศูนย รัง สิต จก. 5/16 ถ.รัง สิต-นครนายก อ.ธัญ บุรี จ. ปทุม ธานี (รหัส ดาวน โหลด 31113293)

• 0-2990-9797 08-1909-5842

ÊØ¢ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ§ÒÁ

¾¹§.¢Ñº ö´ÑÁ¾ì, ¢Ø´áÁç¤ â¤Ã ชางซอมรถขุด เครื่องมือ หนัก พรอมที่ พกั มี ที่ ดนิ ให เชา ติด ตอ 77/1 ถ.ปู เจา อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ (รหัส ดาวน โหลด 31113468) • 08-1849-7106

¾¹§.¢Ñº ö¡ÃкÐÊ‹§ ¢Í§ ช. อายุ 25-50 ป พรอมที่ พัก ทำ งานที่ ต ลาดคลองเตย ติ ด ต อ 50/2967 ต.บางคู รัด อ.บางบัว ทอง จ.นนท (รหัส ดาวน โหลด 31113641) • 08-3070-8265

ÃѺ ÊÁѤþ¹§.¢Ñº ö¨Ñ¡Ã Âҹ¹µì Ê‹ § ¢Í§ รู เ ส น ทางในกรุ ง เทพฯ ทำงาน ย า นพระราม 2 ติ ด ต อ ร า นส.อะไหล ถ.พระราม 2 เขตบางขุน เทียน (รหัส ดาวน โหลด 31113726)

• 08-6332-3478 08-6094-6872

ª‹Ò§·ÓàÅçº ตัด หนัง ญ. ฝก อบ รมให ง.ด.+ทิป+คอมมิช ชั่น ทำ งานยานเจริญ นคร, เอกมัย ติด ต อ 257 ถ.เจริ ญ นคร ธนบุ รี (รหัส ดาวน โหลด 31113810)

¾¹§.·ÓàÅç º/¹Ç´ÊÅÔ Á/Ê»Ò µÑÇ มี ประสบการณ ง.ด.+คอมฯ,

ª‹Ò§µÑ´ ¼ÁªÒ พรอมที่ พกั ติด

• 0-2636-6441 08-9172-5882

• 0-2980-1479 08-1928-9136

ª‹Ò§«ÍÂ, ÊÃÐä´Ãì, ·ÓàÅçº ฝ มือ ดี มี ประสบการณ ง.ด.+เปอร เซ็ น ต+สวั ส ดิ ก าร ประกั น ราย ได ติด ตอ รานเกศกายา ซ.วัชร พล-รามอินทรา บางเขน (รหัส ดาวน โหลด 31112614)

• 08-9205-5656 08-9450-4321 ÃÑ º ÊÁÑ ¤ ê‹ Ò §«Í ฝ มื อ

• 08-6883-3063

ต อ 50/73 ถ.สามั ค คี ต.ท า ทราย .อเมื อ ง จ.นนท (รหั ส ดาวน โหลด 31113860)

¸ØáÒà §Ò¹ºŒÒ¹ ¾ÕèàÅÕé§ áÁ‹ ºŒÒ¹ หญิง ประจำอพารต เมนต 1 ต.น. ติด ตอ 134 ซ.ลาด พราว 124 วัง ทองหลาง (รหัส ดาวน โหลด 31113858)

ดี ชำนาญงาน มี ป ระสบ การณ พิ จารณาเปน พิเศษ 2 ต.น., ชางสระไดร 2 ต.น., ชางสปา นวดหนา 1 ต.น. ทุก ต.น.รายได ดี มี เบี้ย ขยัน ประกั น สั ง คม โบนั ส ประ จำป ติ ด ต อ 68 ซ.หทั ย ราษฎร มีน บุรี (รหัส ดาวน โหลด 31112954)

• 08-5989-7914 áÁ‹ ºŒ Ò ¹ ประจำบ า น 1 ต.น.

• 08-9774-9552 08-0905-2277

เกิน 45 ป ทำอาหารไทย-จีน อยู ประจำ ง.ด.6,500-7,000.- ติด ตอ ธนิษฐ นนั ท 104/1277 ถ.เอก ชัย บางบอน (รหัส ดาวน โหลด 31113628) • 08-1826-2926 áÁ‹ ºŒÒ¹ 1 ต.น. พนง.นวดแผน ปจจุ บัน จำนวนมาก บุ คลิ ก ดี อายุ 18-32 ป ติ ด ต อ ร า น สบาย สบาย 1/21-22 ซ.สุขุม วิท 11 วัฒนา (รหัส ดาวน โหลด 31084931) • 0-2651-0188

¾¹§.¹Ç´ä·Â, ¹Ç´¹éÓ ÁÑ ¹ อายุ 18-35 ป ราย ได ดี ทำงานแถว สุ ขุ ม วิท สวนใหญ เปน ชาวตาง ชาติ มี ที่ พั ก, สวั ส ดิ ก าร, ง.ด. 15,000.- ขึ้ น ไป ติ ด ต อ คุ ณ ธั ญ 487 ซ.สุ ขุ ม วิท 22 แขวงคลองตัน เขต คลองตัน (รหัส ดาวน โหลด 31113374)

• 08-7900-0879 ¾¹§.¹Ç´á¼¹âºÃÒ³ จำ

จำนวนมาก ทำงานกับ ชาวตาง ชาติ ประกั น รายได ไ ม ต่ำ กว า 30,000.- /ด. ติด ตอ คุณ เอ็ม รานซัน ไชน ถ.สุทธิ สาร ดิน แดง (รหัส ดาวน โหลด 31095530)

• 0-2233-0508

+คา มือ สาขาปยะรมย สุขุม วิท ติด ตอ SQUEEZE ME SPA สา ขาสี ลม ซ.พิ พัฒน บางรัก (รหัส ดาวน โหลด 31112613)

• 0-2877-9971-2 ¾¹§.¹Ç´á¼¹âºÃÒ³ ช., ญ.

• 0-2941-9142 0-2941-6298

นวนมาก ครู ฝก ที่ พัก รายได 60,000.- /ด. ชางซอย ทำงาน ยานสี ลม, สุขุม วิท ติด ตอ ราน ริ ซา ซ.สุขุม วิท 22 คลองเตย (รหัส ดาวน โหลด 31113398)

• 0-2635-6140-1 (ÊÕ ÅÁ) 0-2259-8988 (ÊØ¢ØÁ ÇÔ·)

¾¹§.¹Ç´ ไม จำกัด อายุ, วุฒิ,

ª‹Ò§ÊÃÐä´Ãì, ·ÓàÅçº 3 ต.น.

ประสบการณ ฝก สอนฟรี ผาน งานมี ร ายได 8,000-20,000./ด. โบนั ส สวั ส ดิ ก าร ติ ด ต อ 60/1 ถ.พหลฯ พญาไท (รหัส ดาวน โหลด 31104423)

ช า งซอย ช., ญ. 2 ต.น. ติ ด ต อ 99/359 อาคารเพรสซิ เดนท ทาวเวอร ซ.สุขุม วิท 24 คลองเตย (รหั ส ดาวน โ หลด 31113728) • 0-2261-0899

• 08-1735-7994

08-1446-2949

ไป-กลั บ หรื อ อยู ป ระจำ ติ ด ต อ ดวงสุ ด า 303/47 ถ.สาธุ ประดิษฐ ยานนาวา (รหัส ดาวน โหลด 31113364)

• 08-1829-9602 áÁ‹ ºŒÒ¹, áÁ‹ ¤ÃÑÇ ญ. อายุ ไม

08-5864-2055 áÁ‹ ºŒÒ¹ ประจำอพารต เมนต 5 ชั้น ที่ พัก ฟรี ติด ตอ 84 ถ.เทศ บาลลำลูก กา 3 ต.ลำลูก กา อ. ลำลูก กา จ.ปทุมฯ (รหัส ดาวน โหลด 31113722)

• 0-2373-1136 ¾Õè à ÅÕé  §à´ç ¡ และดู แ ลผู สู ง อายุ ง.ด. 12,000-15,000.- ติด ต อ 710/51 ถ.ริ ม คลองชั ก พระ ตลิ่ง ชัน (รหัส ดาวน โหลด 31111570) • 0-2410-0736

08-4101-6422 áÁ‹ ºŒÒ¹ ทำความสะอาดหอง เชา อพารต เมนต พรอมที่ พัก ติด ตอ 537/208 ซ.สาธุ ประดิษฐ 37 ยานนาวา (รหัส ดาวน โหลด 31113552) • 0-2294-5227

08-1835-0136

¾Õè àÅÕ駤¹ªÃÒ ญ. 2 ต.น. ง.ด.

áÁ‹ ºŒ Ò ¹ ญ. อายุ 20-40

¼ª.¡Øˆ¡ ง.ด.ดี มี ประสบการณ

10,000.- พนง.นวด ญ. ง.ด. 10,000-26,000.- แม บ า น อา หาร+ที่ พั ก ฟรี ติ ด ต อ 999 ถ. สุขาภิ บาล 1 บึง กุม (รหัส ดาวน โหลด 31113426)

ป ทำงานกับ นายจางโดยตรง ง.ด.ตามความสามารถ ติด ตอ 99/82 ถ.รามคำแหง สะพานสูง (รหัส ดาวน โหลด 31113859)

ทำอาหารฝรั่ง จะพิ จารณาเปน พิ เ ศษ มี อ าหาร, ที่ พั ก สวั ส ดิ ก าร, ประกั น สั ง คม ติ ด ต อ 99/99 ถ.สุขาภิ บาล 3 สะพาน สูง (รหัส ดาวน โหลด 31111655)

• 08-3983-5467 08-4701-4447 ¾Õè àÅÕé§à´ç¡ ดู แลผู สูง อายุ แม บ า น ผช.แม บ า น แม ค รั ว ง.ด. 7,000-15,000.- พรอมอา หาร+ที่ พัก ติด ตอ 221 ซ.เฉลิม พระเกียรติ ประเวศ (รหัส ดาวน โหลด 31112074)

• 0-2748-2128 08-1499-0136

• 08-4469-7878

ÌҹÍÒËÒà âçáÃÁ ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¼ª.¡Øˆ¡ ง.ด. 9,000.- กุก ง.ด. 15,000.- อาหารไทย หยุด ทุก วัน อาทิตย ติด ตอ 54 อาคารบี บี ถ.อโศก คลองเตย (รหัส ดาวน โหลด 31111306)

• 0-2258-6272

• 0-2729-1114 08-7598-6888 િ, ¡Øˆ¡, áÁ‹ ¤ÃÑÇ พนง.ตอน รับ คนสวน อยางละ 2 ต.น. ชาง ไฟฟา 1 ต.น. แม บาน 4 ต.น. ทำที่ อ.ปากชอง ติด ตอ 77/31 อ.ปากเกร็ด จ.นนท (รหัส ดาวน โหลด 31112657)

• 0-2961-5661-2 08-1649-3813

ÃѺ ÊÁѤçҹ´‹Ç¹ กัป ตัน ชาย เสิ ร ฟ ชาย, หญิ ง รปภ. ชาย เมด (ทำความ สะอาด) หญิง หลายอัตรา ติด ตอ โรงแรม แบงคอค ซาฮารา 21/22 ซ.สุขุม วิท 5 วัฒนา (รหัส ดาวน โหลด 31113646)

• 0-2254-7790-2 áÁ‹ ¤ÃÑÇ อาหารอี สาน 1 ต.น. ผู ช ว ยแม ค รั ว 1 ต.น. ติ ด ต อ รานคุณ ณัฐ รัต นดา ถ.เฉลิม พระ เกียรติ แขวงดอกไม เขตประเวศ (รหัส ดาวน โหลด 31113730)

• 08-7008-9797


14 C

»‚·Õè 12 (29) ©ºÑº·Õè 2942 (7560) ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2553

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน) 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Triple T Broadband PCL 200 Moo 4, Chaengwattana Road, Pakkret Sub-district, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel : 66 2 100 2100 Fax : 66 2 100 2121

«—π∑’Ë 29 惻®‘°“¬π 2553 ‡√◊ËÕß ¢Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 1/2553 ‡√’¬π ∑à“πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π)  ‘Ëß∑’Ë àß¡“¥â«¬ 1.  ”‡π“√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2553 2. Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫©—π∑– 3. ·ºπ∑’Ëμ—Èß ∂“π∑’˪√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∫√‘…—∑ §√—Èß∑’Ë 1/2553 4. μ—«Õ¬à“ßÀπ—ß ◊Õ·®âß°“√„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑·≈–μ—«Õ¬à“ß·∫∫· ¥ß§«“¡ª√– ß§å„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ ¥â«¬∑’˪√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π) §√—Èß∑’Ë 13/2553 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 惻®‘°“¬π 2553 ‰¥â¡’¡μ‘„Àâ‡√’¬°ª√–™ÿ¡«‘ “¡—≠ ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ§√—Èß∑’Ë 1/2553 „π«—π՗ߧ“√∑’Ë 7 ∏—𫓧¡ 2553 ‡«≈“ 08.30 π“Ãî°“ ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡·«π¥â“ 3 ‚√ß·√¡ ∑’‡§ 擇≈´ ‡≈¢∑’Ë 54/7 ∂ππ·®âß«—≤π– ´Õ¬ 15 À≈—° ’Ë °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 10210 ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡√◊ËÕßμà“ßÊ μ“¡√–‡∫’¬∫«“√–¥—ßμàÕ‰ªπ’È

§Ò¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¾¹§.¤ÍÁ¾ÔÇ àµÍÃì ช. 5 ต.น. วุ ฒิ ป วส.- ปริ ญ ญาตรี ติ ด ตั้ ง โปรแกรมพื้น ฐาน, ดู แลจัด การ ระบบเครือ ขาย ติด ตอ 2689 ถ. ลาดพราว วัง ทองหลาง (รหัส ดาวน โหลด 31083684)

• 0-2932-2244 ª‹ Ò §¤ÍÁ¾Ô Ç àµÍÃì กราฟ ค ดี ไซน ออกแบบเสื้อ ยืด ช., ญ. 2 ต.น. ติด ตอ 171/1 ซ.สุข สวัสดิ์ 15 ราษฎร บูร ณะ (รหัส ดาวน โหลด 31113813)

‡√◊ËÕß ¢Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ §√—Èß∑’Ë 2/2553 ‡√’¬π ∑à“πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

• 08-9446-9000 ÃÑ º ÊÁÑ ¤ ê‹ Ò §á¾µà·Ô Ãì ¹ และชางเย็บ ฝ มือ ดี (งาน บู ติ ก ชั้ น สู ง) จำนวนมาก ติด ตอ 69/38-39 ปทมุ วัน รี ส อร ท ถ.พญาไท ราช เทวี (รหั ส ดาวน โ หลด 31112766)

• 0-2252-1932 08-9172-5191 ¨‹ Ò Â§Ò¹¹Í¡ กางเกงวั ย รุ น สมั ย ขาสั้ น ทุ ก ชนิ ด มี จั ก ร 5 หลัง ติด ตอ 19/261 ซ.จอมทอง 12 จอมทอง (รหัส ดาวน โหลด 31113375) • 08-9480-1177

¤ÃÙ 10 ต.น. เอกภาษาไทย วิทยา

§Ò¹·ÑèÇä» ¾¹§.¤ÕÂì ¢ŒÍ ÁÙÅ ญ. 1 ต.น. วุฒิ ปริญ ญาตรี ใช คอมพิว เตอร ได คนสวน แม ค รั ว อย า งละ 1 ต.น. ติด ตอ 76/1 ซ.หลัง สวน ถ.เพลิน จิต ปทุม วัน (รหัส ดาวน โหลด 31083844)

• 0-2250-1154 µ‹Í 136 0-2255-2077 µ‹Í 136 ¾¹§.¨Ñ´ àÃÕ§ÊÔ¹ ¤ŒÒ พนง.เย็บ, พง, ลา พนง.ทั่ว ไป (รายวัน) ติด ตอ บริษัท เอส.เค.ซี. 1989 จำกัด 59 ซ.บาร โบส 2 (สุขมุ วิท 42) คลองเตย (รหัส ดาวน โหลด 31103119)

• 0-2392-1420-1 ¾¹§.¾ÔÁ¾ì àÍ¡ÊÒà 1 ต.น. วุฒิ

ศาสตร (ฟ สิกส, ชีว วิทยา, เคมี, ทั่ว ไป) สัง คม ติด ตอ โรงเรียน นี รชาศึก ษาและ NBAC ถ.พระ ยาสุ เรนทร มีน บุรี (รหัส ดาวน โหลด 31092299)

ÃÒÂä´Œ ¾ÔàÈÉ ทำดอกไม จันทน จำหนายปลีก-สง พรอมรับ ซื้อ รับ สอนนอกสถานที่ ติด ตอ อ. ศศิ ธร 180/140 ซ.เสนาวัฒนา (พหลฯ 50) สายไหม (รหัส ดาวน โหลด 31073226)

แทนจำหนายงานฝ มือ เพื่อ ไป ให บคุ คลแถวบานทำ ติด ตอ 27 ซ.รามฯ 54 บางกะป (รหัส ดาวน โหลด 31093822)

• 08-4083-2121 0-2732-8840 ¡´ 1 ÃÒÂä´Œ ¾ÔàÈÉ ปก ครอสสติตช

• 0-2933-3836

ถั ก โครเชต ร อ ยลู ก ป ด ราย ได 1,200-2,500.- รั บ งานทำ ที่ บาน+อุป กรณ สอนฟรี ติด ตอ 27 ซ.รามฯ 54 บางกะป (รหัส ดาวน โหลด 31093823)

ÃÑ º ÊÁÑ ¤ ô‹ Ç ¹ ช า งพิ ม พ ลูก ผสม GTO ชางตัด ติด ต อ คุ ณ เดชา 96/24 ซ. บางพลี ค อนโดฯ 2 ถ. เทพารักษ กม.20 จ.สมุทร ปราการ (รหัส ดาวน โหลด 31113553) • 08-1710-0235 0-2706-5414

• 0-2739-7801 08-4083-2121 ÃÒÂä´Œ ¾ÔàÈÉ พับ นก-ดาว คัด แยกลูก ปด รอยลูก ปด ปก ผา คา แรง 500-1,200.- สอนฟรี ติด ตอ 27 ซ.รามฯ 54 บางกะป (รหัส ดาวน โหลด 31093826)

• 0-2377-3283 0-2732-8840 ¡´ 1 ÃÒÂä´Œ ¾ÔàÈÉ ตัว แทนประกัน ชีวิต รายได ดี กาวหนา มั่น คง ติด ตอ คุณณัท 99/999 อาคาร ไทยประกัน ชีวติ ถ.รัตนาธิ เบศร จ.นนทบุ รี (รหั ส ดาวน โ หลด 31096523) • 08-1351-7312

พละ ศิลปะ บรรณารักษ คอมพิว เตอร ชางซอมไฟฟา ประปา ติด ตอ โรงเรียนมีน บุรี ศึก ษา 110 ม.13 มีน บุรี (รหัส ดาวน โหลด 31112659) • 0-2517-1469

¤ÃÙ วุฒิ ปริญ ญาตรี เอกปฐมวัย มี ประสบการณ พรอมที่ พัก ติด ตอ โรงเรียนอนุ บาลสุ พัช ชา ซ. สุข สวัสดิ์ 30 ราษฎร บรู ณะ (รหัส ดาวน โหลด 31113857)

∑—Èßπ’È „Àâ°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ¡’Õ”π“®„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë®”‡ªìπ·≈–‡°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬ Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ¥—ß°≈à“«

¾¹§.µŒÍ¹ÃѺ ญ. ง.ด. 8,000.พร อ มที่ พั ก ติ ด ต อ กานดา อพารต เมนต 38 ซ.ทิน กร แขวง ดิน แดง เขตดิน แดง (รหัส ดาวน โหลด 31113637)

• 0-2245-7750-5 µ‹Í 133

• 0-2428-2482

«“√–∑’Ë 6

æ‘®“√≥“‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ (∂â“¡’)

®÷ߢՇ√’¬π‡™‘≠∑à“π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ μ“¡«—𠇫≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“«‚¥¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π Õπ÷Ëß „π°√≥’∑’˺Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ∑à“π„¥ª√– ß§å∑’Ë®–·μàßμ—Èß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡¢â“√à«¡ ª√–™ÿ¡·≈–ÕÕ°‡ ’¬ß·∑πμπ„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È ‚ª√¥°√Õ°¢âÕ§«“¡·≈–≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ„πÀπ—ß ◊Õ¡Õ∫©—π∑–μ“¡ ‘Ëß∑’Ë àß¡“¥â«¬ 2 ·≈–π”¡“¡Õ∫μàÕª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ ºŸâ∑’˪√–∏“π°√√¡°“√°”Àπ¥ °àÕπ‡√‘Ë¡°“√ª√–™ÿ¡ ®—°‡ªìπæ√–§ÿ≥¬‘Ëß ¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ ‚¥¬§” —Ëߧ≥–°√√¡°“√ ∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π)

ÃÑ º µÔ Ç ¿ ÊÔ ¡ Êì, ¤³Ô µ ÈÒʵÃì

àÃÕ¹ÀÒÉÒ ÃÑ º Ê͹ÀÒÉÒ¨Õ ¹ ¡ÅÒ§ เน น พู ด สำเนี ย งถู ก ต อ ง เปน เร็ว ใช งานได จริง 100 ชม. 6,000 บาท รับ รองผล โดยเจ า ของภาษาที่ มี ป ระ สบการณ กวา 10 ป ได คุม คา คุม เวลาคุณ เลือกเวลา เรียนได (รหัส ดาวน โหลด 41010708)

• 08-9813-7239

ÃÑ º Ê͹¾Ô à ÈÉ เป น ครู ส อน

ͺÃÁ¾ÔàÈÉ µÔÇ ÃѺ Ê͹¾ÔàÈÉ คณิต เคมี อัง กฤษ ฟ สิกส เพื่อ สอบเขา เตรียม ทหาร, เตรียมอุดม, มหาวิทยา ลั ย นานาชาติ โดย ป.ปริ ญ า โท ติ ด ต อ (รหั ส ดาวน โ หลด 41010710) • 08-6327-1675

สอนทั่ว กทม. มี ทั้ง ครู ไทยและ ตางชาติ ราคาถูก ในเศรษฐกิจ แบบนี้ ติ ด ต อ อ.เดวิ ด (รหั ส ดาวน โหลด 41010657)

• 08-1285-9032 0-2681-3387 ภาษาอัง กฤษตามโรงเรียน ตาม บาน ติว เขม เปน กลุม หรือ เดี่ยว สอนสนทนา การบาน สอนไว ยากรณ ติด ตอ อ.เดวิด (รหัส ดาวน โหลด 41010654)

• 08-1285-9032 0-2681-3387

àÃÕ¹ÇÔªÒªÕ¾ ÃÑ º Ê͹¡Õ µ ÒÃì ดนตรี สั น ทนา

ÃѺ Ê͹¾ÔàÈÉ คณิต เคมี ฟ สกิ ส อัง กฤษ สอบเขา เตรียมทหาร, นานาชาติ, การบิน โดยอ.ปริญ ญาโท ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 41010712) • 08-1625-3951

(𓬠ÿæ®πå  —≠≠æ‘ ‘∑∏‘Ï°ÿ≈) (π“ßπß≈—°…≥å æß…å»√’À¥ÿ≈™—¬) °√√¡°“√ °√√¡°“√

มัธ ยม-มหาวิทยาลัย ตัว ตอ ตัว หรื อ กลุ ม ย อ ยโดยนิ สิ ต จุ ฬ าฯ, เกษตรฯ ติด ตอ www.kuhom etutor.com (รหัส ดาวน โหลด 41010647) • 08-4606-4749

ÃѺ Ê͹¾ÔàÈÉ เปน ครู สง ออก

TripieT-Keatsanee-1423-061-301110-01 ÃѺ «×éÍ Ã¶−Õè»Ø†¹ เกง, กระบะ,

2006 Honda City ZX V-tec

ตู โตโยต า นิ ส สั น มิ ต ซู บิ ชิ ทุก รุน ฟอรด มาสดา ซื้อ งาย จายสด ปด บัญชี ผอนให ทุก วัน www.19sp.com (รหั ส ดาวน โหลด 13011301)

เครื่อง 1500 C.C. ออโต ABS 449,000.- คุ ณ เอ (รหั ส ดาวน โหลด 14012193)

• 08-9111-1169 ÃѺ «×Íé ö¹µì à¡‹Ò รถตู กระบะ ทุก รุน ไม จำกัด ป พ.ศ. ให ราคา ดี และรับ ปรึก ษา 24 ชม. (รหัส ดาวน โหลด 13011426)

• 08-1338-8181

ÍØ»¡Ã³ì ÍÐäËÅ‹ ö¹µì

ÃÑ º Ê͹·ÓÍÒËÒÃÃŒ Ò ¹¢Œ Ò Ç µŒ Á และอาหารทุ ก ประเภท

ป.1-ม.6 ใน-นอกสถานที่ โดย อาจารย จ บเอกคณิ ต ศาสตร โดยตรง ประสบการณ 8 ป ติ ด ต อ (รหั ส ดาวน โ หลด 41010614) • 08-6972-4116

สอนโดยผู ประสบความสำเร็จ ในการเป ด ร า นข า วต ม และ เคยเปน เชฟตางประเทศ (รหัส ดาวน โหลด 41010637)

• 08-6509-9079

§Ò¹ÇÔªÒ¡Òà ¤ÃÙ à Í¡ÀÒÉÒÍÑ § ¡ÄÉ ภาษา

ติด ตอ 349/38-39 ซ.ลาดพราว 26 แยก 2-2 จตุ จกั ร (รหัส ดาวน โหลด 31113854)

ไทย คณิต วิทย สัง คม ครู ประ จำชัน้ อนุ บาล และครู พี่ เลีย้ ง ติด ตอ โรงเรียนมีน บุรี ศึก ษา 110 ม.13 มีน บุรี (รหัส ดาวน โหลด 31112658) • 0-2540-5132

• 08-1968-9655 0-2948-2227 2004 Î͹´ŒÒ á¨ê« รุน ท็อป สี บรอนซ เงิน ออโต แอร แบ็ก คู แม็ก 16" ไฟตัด หมอก แตง โม บู โร สภาพสวย 390,000.- (เจา ของขายเอง) (รหัส ดาวน โหลด 14012410) • 08-1819-0601

กระบะอีซูซุ

¨Ó˹‹ Ò ÂÍØ » ¡Ã³ì ¤ ÒÃì á ¤Ãì รั บ วางระบบ จำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ล า งรถและทำความสะ อาด ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 13011414) • 0-2573-7924

การ ตามบ า น ราคากั น เอง (เมาท อ อร แ กน, ขลุ ย ฟรี) ติ ด ต อ อ.ป อ บ (รหั ส ดาวน โ หลด 41010707) • 08-6823-4199

ÃÑ º Ê͹¾Ô à ÈÉ คณิ ต ศาสตร

2001 ISUZU TRIPPER VAN 3.0 5 ประตู เกียร ธรรมดา สี บรอนซ ทอง อ.ว.ท.ม. ใช นอย สภาพดี 300,000.- (รหัส ดาวน โหลด 18010867)

• 08-1431-2155

กระบะมิตซูบิชิ 75 Benz 280 S รถคลาส สิ ก ออโต ล อ กระทะ สี เ ขี ย ว 139,000.- คุ ณ เอ (รหั ส ดาวน โหลด 14012191)

• 08-1968-9655 0-2948-2227

86 ÁÔ µ «Ù ºÔ ªÔ ä«â¤Å¹ 2.5 เทอร โบ กระบะชวงยาว เครื่อง ดี เ ซล อ.ว.ท.ม. สภาพเยี่ ย ม พรอมวิ่ง ทางไกล หลัง คาแครี่ บอย 67,000.- (รหัส ดาวน โหลด 18010868) • 08-1930-7259

95 ÁÔµ «Ù ºÔªÔ ä«â¤Å¹ L200

จั น ทน+อุ ป กรณ รายได ดี มี ตลาดรองรับ พรอมรับ สอน ติด ตอ อ.สุ ชาดา 96 ซ.เฉลิม พระ เกี ย รติ 39 (ในสวนหลวงร.9) สวนหลวง (รหั ส ดาวน โ หลด 31112953) • 08-1832-0855

¾¹§.½†Òºؤ ¤Å เมสเซนเจอร

• 0-2513-8876 08-3841-0008

À“°¡’Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ‡À≈◊Õ®“°°“√®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡μ“¡ —¥ à«π®”π«πÀÿâπ´÷ËߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ·μà≈–√“¬∂◊ÕÕ¬Ÿà (Rights offering) ¢â“ßμâπ „Àâπ”Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ∑’ˇÀ≈◊ÕÕ¬Ÿà‰ª®—¥ √√„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡∑ÿ°√“¬∑’Ë®Õß´◊ÈÕ‡°‘π ‘∑∏‘μ“¡ —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ¢ÕߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ ·μà≈–√“¬®π°«à“®–À¡¥À√◊Õ®π°«à“®–§√∫μ“¡∑’˺Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ‰¥â®Õ߇°‘π ‘∑∏‘‰«â

สัม พันธ ชางยนต 2 ต.น. ติด ตอ บ.ทรัพย ลีลา จก. ถ.พระราม 2 บางขุน เทียน (รหัส ดาวน โหลด 31113112) • 08-1813-6677

08-5479-4569 Ã Ò Âä ´Œ ¾Ô à È É ทำด อ กไ ม

08-6508-8128

¡Òúؤ¤Å

àÅ¢ÒÏ ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ Callcenter âÍà»ÍàÃàµÍÃì 1 ต.น. ประชา

¤ÃÙ´ ¹µÃÕ ä·Â-ÊÒ¡Å นาฏศิลป

• 08-6500-3467 ÃÒÂä´Œ ¾ÔàÈÉ รับ แฟรนไชส ตัว

ตัด+ตี ธง งานโรงพิมพ ติด ตอ 390 ถ.โชคชัย 4 วัง ทองหลาง (รหัส ดาวน โหลด 31113814)

• 0-2866-0991-3

ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡’§«“¡ª√– ߧ儙⠑∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ “¡“√∂„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ¥â«¬μπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ≥  ”π—°ß“π„À≠à¢Õß∫√‘…—∑ ‡∑à“π—Èπ ∫√‘…—∑‰¡à√—∫°“√·®âß„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ∑“߉ª√…≥’¬åÀ√◊Õ™àÕß∑“ßÕ◊Ëπ„¥ °√≥’∫ÿ§§≈∏√√¡¥“μâÕß¡“·®âß„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ¥â«¬ μπ‡ÕßÀ√◊Õ¡Õ∫©—π∑– °√≥’π‘μ‘∫ÿ§§≈ μâÕ߇ªìπºŸâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√·∑π∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 9 ∏—𫓧¡ 2553 ∂÷ß«—π∑’Ë 14 ∏—𫓧¡ 2553 ·≈– °”Àπ¥°“√™”√–‡ß‘π§à“Àÿâπ¿“¬„π«—π∑’Ë 24 ∏—𫓧¡ 2553 ‡«≈“ 12.00 π“Ãî°“ À“°æâπ°”À𥇫≈“¥—ß°≈à“«„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≈– ‘∑∏‘°“√„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ ‚¥¬¡’μ—«Õ¬à“ßÀπ—ß ◊Õ·®âß°“√„™â ‘∑∏‘ ®Õß´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑·≈–μ—«Õ¬à“ß·∫∫· ¥ß§«“¡ª√– ß§å„™â ‘∑∏‘®Õß´◊ÈÕÀÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπμ“¡ ‘Ëß∑’Ë àß¡“¥â«¬ 4

• 0-2518-2202-3

ÃÒÂä´Œ¾ÔàÈÉ

ª‹Ò§µÑ´ àÊ×éÍ ÊµÃÕ งานหนา ราน

MO-E ติด ตอ 188/103 ถ. จรัญฯ แขวงบานชางหลอ บางกอกน อ ย (รหั ส ดาวน โหลด 31113376)

„π°√≥’∑’Ë¡’‡»…¢ÕßÀÿâπ‡À≈◊Õ®“°°“√§”π«≥μ“¡Õ—μ√“ à«π°“√®—¥ √√Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢â“ßμâπ‡°‘π 0.5 „Àâªí¥‡»…Àÿâπ¥—ß°≈à“«¢÷Èπ∑—Èß®”π«π „π°√≥’∑’Ë¡’‡»…¢ÕßÀÿâπ‡À≈◊Õ®“°°“√§”π«≥μ“¡Õ—μ√“ à«π°“√®—¥ √√Àÿâπ‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢â“ßμâπ πâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 0.5 „Àâªí¥‡»…Àÿâπ ¥—ß°≈à“«∑‘Èß∑—Èß®”π«π „π°√≥’∑’ˬ—ß¡’Àÿâπ‡À≈◊Õ®“°°“√®—¥ √√‚¥¬°“√§”π«π¢â“ßμâπ „Àâ®—¥ √√„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬§”π«πμ“¡ —¥ à«π ®”π«πÀÿâπ´÷ËߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ·μà≈–√“¬∂◊ÕÕ¬Ÿà®π§√∫®”π«π 250,000,000 Àÿâπ

• 0-2509-1818-20 0-2519-2031

• 0-2986-2246 08-1733-6276

ÃÑ º ª‹ Ò §µÑ ´ ¡ÃдÒÉâ¾ ÅÒÃì 115 EL ช า งพิ ม พ

æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘°“√®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àμÿº≈ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢π“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑ ®÷߇ÀÁπ ¡§«√„Àâ‡æ‘Ë¡∑ÿπÕ’°®”π«π 250,000,000 Àÿâπ ‚¥¬®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬Àÿâπ„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡ ¢Õß∫√‘…—∑μ“¡ —¥ à«π®”π«πÀÿâπ´÷ËߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ·μà≈–√“¬∂◊ÕÕ¬Ÿà (Rights Offering) §«“¡‡ÀÁπ§≥–°√√¡°“√ ‡ÀÁπ§«√𔇠πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—μ‘°“√®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑®”π«π 250,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëμ√“‰«â Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ ‚¥¬®—¥ √√·≈–‡ πÕ¢“¬„Àⷰຟâ∂◊ÕÀÿâπ‡¥‘¡¢Õß∫√‘…—∑∑’Ë¡’√“¬™◊ËÕª√“°ØÕ¬Ÿà„π ¡ÿ¥∑–‡∫’¬π ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ≥ «—π∑’Ë 26 惻®‘°“¬π 2553 μ“¡ —¥ à«π®”π«πÀÿâπ´÷ËߺŸâ∂◊ÕÀÿâπ·μà≈–√“¬∂◊ÕÕ¬Ÿà (Rights Offering) „π√“§“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ ‚¥¬®—¥ √√„πÕ—μ√“ 1 Àÿâπ‡¥‘¡μàÕ 0.25 Àÿâπ„À¡à

ปวช.- ปวส. ใช โปรแกรม Microsoft Office ได จะพิ จารณา เปน พิเศษ ติด ตอ 17/164-167 ม.2 ถ.รามอินทรา ลาดพราว (รหัส ดาวน โหลด 31112612)

• 08-9887-1899 08-7107-1019

• 0-2454-2133 0-2804-8650

«“√–∑’Ë 5

Chawanan_Thanapat-1423-061-301110-01

สติตช ผืน ละ 2,000-6,000.- ทำ เบาะไหมพรม ถุง บุ หงา สอนฟรี ทั่ว ประเทศ ติด ตอ ศูนย การคา รามอินทรา กม.2 บางเขน (รหัส ดาวน โหลด 31082678)

1 ต.น. สามารถพิมพ งานบิล, 4 สี ได อายุ ไม เกิน 40 ป ง.ด. 12,000-14,000.- ติ ด ต อ 124 ซ.เพชรเกษม 88 บางแค (รหัส ดาวน โหลด 31113635)

æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Àπ—ß ◊Õ∫√‘§≥Àå π∏‘¢Õß∫√‘…—∑ ¢âÕ 4. ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àμÿº≈ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Àπ—ß ◊Õ∫√‘§≥Àå π∏‘¢Õß∫√‘…—∑‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑„π«“√–∑’Ë 3 §«“¡‡ÀÁπ§≥–°√√¡°“√ ‡ÀÁπ§«√𔇠πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—μ‘°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Àπ—ß ◊Õ∫√‘§≥Àå π∏‘¢Õß∫√‘…—∑¢âÕ 4. ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ °“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È ç¢âÕ 4. ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π ®”π«π 1,250,000,000 ∫“∑ (Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬Àâ“ ‘∫≈â“π∫“∑) ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 1,250,000,000 Àÿâπ (Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬Àâ“ ‘∫≈â“πÀÿâπ) ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ≈– 1 ∫“∑ (Àπ÷Ëß∫“∑∂â«π) ‚¥¬·¬°‡ªìπ Àÿâπ “¡—≠ 1,250,000,000 Àÿâπ (Àπ÷Ëßæ—π Õß√âÕ¬Àâ“ ‘∫≈â“πÀÿâπ) Àÿâπ∫ÿ√‘¡ ‘∑∏‘ (- Àÿâπ)é

(π“ßæ—π∏ÿ¥“ ∫ÿ≠π‘°√«√«‘∑¬å) °√√¡°“√

เปน ติด ตอ 80/141 ถ.พุทธมณ ฑลสาย 3 บางแค (รหัส ดาวน โหลด 31113467)

ª‹Ò§ÍÍ¿à«çµ µÑ´ 4 ÅÙ¡ ¼ÊÁ

«“√–∑’Ë 4

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ

ÃÒÂä´Œ ¾Ô à ÈÉ จ า งป ก ครอส

ª‹Ò§¾ÔÁ¾ì µÑ´ 5 ชาง GTO ชาง

æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑ ®“°®”π«π 1,000,000,000 ∫“∑ ‡ªìπ 1,250,000,000 ∫“∑ ‚¥¬°“√ÕÕ°Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ®”π«π 250,000,000 Àÿâπ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àμÿº≈ ‡π◊ËÕß®“°°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß∫√‘…—∑·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬‡ªìπ‰ªÕ¬à“ߥ’¡“° ∏ÿ√°‘®‰¥â‡μ‘∫‚μ¡“μ≈Õ¥ ´÷Ëß∑’˺à“π¡“¡’ºŸâ„™â∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–„πμà“ß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’§«“¡μâÕß°“√ Ÿß·≈–¡’§«“¡μâÕß°“√Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ¥—ßπ—Èπ ¢π“¥∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑§«√μâÕß ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ®÷߇ÀÁπ§«√‡æ‘Ë¡∑ÿπ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“« §«“¡‡ÀÁπ§≥–°√√¡°“√ ‡ÀÁπ§«√𔇠πÕ‡æ◊ËÕ„Àâ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕπÿ¡—μ‘°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π¢Õß∫√‘…—∑ ®“°®”π«π 1,000,000,000 ∫“∑ ‡ªìπ 1,250,000,000 ∫“∑ ‚¥¬°“√ÕÕ°Àÿâπ “¡—≠‡æ‘Ë¡∑ÿπ®”π«π 250,000,000 Àÿâπ ¡Ÿ≈§à“Àÿâπ∑’Ëμ√“‰«âÀÿâπ≈– 1 ∫“∑

®÷߇√’¬π‡™‘≠∑à“πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕ‚ª√¥‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ μ“¡«—𠇫≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë¥—ß°≈à“«

ª‹Ò§µÑ´ ¼ŒÒ ช. 1 ต.น. วางมารก

¡ÒþÔÁ¾ì Ê×èÍÊÒà ÁÇŪ¹

«“√–∑’Ë 3

«“√–∑’Ë 1 æ‘®“√≥“°“√®à“¬‡ß‘πªíπº≈ª√–®”ªï 2553 «“√–∑’Ë 2 æ‘®“√≥“‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ (∂â“¡’)

0-2476-7188

1 ต.น. ชางเย็บ เสื้อ สตรี 2 ต.น. ติ ด ต อ 5/83 ซ.บรมราชชนนี 13 อรุณ อมรินทร บางกอกนอย กทม. 10700 (รหัส ดาวน โหลด 31113816) • 08-9926-2681

æ‘®“√≥“√—∫√Õß√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2553 ¢Õß ∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π) ´÷Ëߪ√–™ÿ¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2553 ∫√‘…—∑ ∑√‘ª‡ªî≈∑’ ∫√Õ¥·∫π¥å ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2553 ¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2553 ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–‡Àμÿº≈ §«“¡‡ÀÁπ§≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“·≈â« ‡ÀÁπ™Õ∫«à“√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ºŸâ∂◊ÕÀÿâπª√–®”ªï 2553 ´÷Ëߪ√–™ÿ¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2553 ‡ªìπ√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë∂Ÿ°μâÕß ·≈–„Àâπ”√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡¥—ß°≈à“«‡ πÕμàÕ∑’˪√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß∫√‘…—∑ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“√—∫√Õß (√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√“°Øμ“¡ ‘Ëß∑’Ë àß¡“¥â«¬ 1)

¢Õ‡™‘≠ª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ∫√‘…—∑ ™«π—π∑å §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ „π«—π®—π∑√å ∑’Ë 13 ∏—𫓧¡ 2553 ‡«≈“ 10.00 π. ≥ Õ“§“√∑’Ë∑”°“√∫√‘…—∑ œ ‚¥¬¡’√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡ ¥—ßπ’È

¾¹§.á¾ç¡ ¡Ôé§ ช., ญ. 4 ต.น.

ª‹ Ò §àÂç º àÊ×é Í ÊµÃÕ ญ. มี ป ระ สบการณ ด า นเย็ บ งานบู ติ ก ไม ต่ำ กวา 5 ป ตัด ผา เองได ติด ตอ 126/170 ซ.วัชรพล ถ.ราม อิ น ทรา บางเขน (รหั ส ดาวน โหลด 31094745)

«“√–∑’Ë 2

«—π∑’Ë 3 ∏—𫓧¡ æ». 2553

ÈÔÅ»¡ÃÃÁ Í͡Ẻ

• 0-2212-6515-6 Fax 0-2212-6517

‡√◊ËÕߪ√–∏“πœ ·®âß„Àâ∑’˪√–™ÿ¡∑√“∫

∫√‘…—∑ ™«π—π∑å §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥

• 08-6903-7771 0-2428-2093 µ‹Í 11

อายุ 18 ป ขึ้ น ไป วุ ฒิ ม.3 ขึ้ น ไป มี ประสบการณ จะพิ จารณา พิเศษ มี ความขยัน อดทน ติด ตอ 99,99/1-2 ถ.จันทน สาทร (รหัส ดาวน โหลด 31082771)

«“√–∑’Ë 1

90 ÇÍÅâÇ‹ 740 มือ เดียว สภาพ พรอมใช 125,000.- (รหัส ดาวน โหลด 14012489)

• 08-6987-5152

ºÃÔ¡ÒÃöઋÒ

µŒÍ§¡Òë×éÍ Ã¶Â¹µì ·Ø¡ÂÕèËŒÍ

• 08-1634-0393

öµÙ‡

ÃѺ «‹ÍÁ¤ÍÁ¾ÔÇ àµÍÃì อัพ เกรด

ÃѺ«‹ÍÁ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ÃѺ «‹ÍÁ¤ÍÁ¾ÔÇ àµÍÃì อัพ เกรด

öµÙ‡ ãËŒ àª‹Ò คอมมิว เตอร D4D หลัง คาสูง รุน ใหม V.I.P. คารา โอเกะ รถเกง, ฟอร จนู เนอร ราย วัน พรอมคนขับ 800.- , 1,500., 1,800.- /วัน (รหัส ดาวน โหลด 13011416) • 08-3197-9202

ตอนเดียว สี เทานกพิราบ สภาพ พร อ มใช 79,000.- ดาวน 22,000.-(เจา ของขายเอง)(รหัส ดาวน โหลด 18010800)

98 TOYOTA HIACE เครื่อง ÃѺ «×éÍ Ã¶à¡ë§ กระบะ แวน ตู 4

89 Î͹´ŒÒ áͤ¤ÍÃì´ โฉม

ประตู ทุก รุน ทุก สภาพ ตั้ง แต ป 90 ขึน้ ไป ทัง้ เงิน สดเงิน ดาวน รถ ผอนไฟแนนซ ให ราคาสูง (รหัส ดาวน โหลด 13011425)

เตารีด ออโต ติด แกส ลอ แม็ก 17" กระจกขางปรับ ไฟฟา เบาะ หนัง 99,000.- คุณ เอ (รหัส ดาวน โหลด 14012192)

2800 เ ค รื่ อ งเ ดิ ม ไ ม ติ ด แก ส เกี ย ร ธ รรมดา เบาะ 3 แถว รถบ า น สภาพพร อ มใช 259,000.- คุ ณ เอ (รหั ส ดาวน โหลด 19010208)

• 08-6771-1333 0-2949-6336

• 08-1968-9655 0-2948-2227

• 08-1968-9655 0-2948-2227

ลงโปรแกรม ฆา ไวรัส ซอมทุก อาการเสีย อิน เทอร เน็ต พริน เตอร จอภาพ UPS ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002118)

• 08-6069-8792

ลงโปรแกรม ฆา ไวรัส อิน เทอร เน็ต ดู แลระบบ ซอมพริน เตอร จอภาพ LCD ทุก รุน UPS ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002047)

áÍÃì/¾Ñ´ÅÁ

• 08-3997-9171 ¢ÒÂáÍÃì สดและผอน มิต ซู บิชิ, ไดกิ้ น, เซ็น ทรัล, พานาโซนิค และแอลจี (เขตฝ ง ธนฯ) เน น บริการหลัง การขาย ติด ตอ ราน ที.พี.เอส. ซัพ พลาย (รหัส ดาวน โหลด 21001672)

• 0-2899-3355 0-2899-3577 ¡´ 0


»‚·Õè 12 (29) ©ºÑº·Õè 2942 (7560) ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2553

¢Í§ÊÐÊÁ µ‹Ò§ æ ÃÑ º ઋ Ò ¾ÃÐà¤Ã×è Í § พระบู ช า ซีดี เพลง แผน เสียง รับ ซื้อ ของ เก า-ของใช ภ ายในบ า นที่ ต อ ง การจะยาย ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002109)

• 08-1258-6069 08-1351-5870 ÃÑ º £×é Í àËÃÕ Â −ÊÐÊÁà¡‹ Ò ทุ ก ชนิ ด จำนวนมาก ให ร าคา สู ง ติ ด ต อ (รหั ส ดาวน โ หลด 21002116) • 08-0661-2800

âËÃÒÈÒʵÃì ÃѺ ´Ù´Ç§¾ÂÒ¡Ã³ì ´ŒÇÂàÊÕ§ ตรวจสุข ภาพทางโทรศัพท ไม ตองบอกวัน เดือน ป เกิด ครัง้ ละ 300.- ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002121)

• 08-0558-0769 ËÁ͵ѹ 08-5985-5599

»ÃÖ¡ÉÒµÔ´µ‹Í á»ÅàÍ¡ÊÒà ÃѺ »ÃÖ¡ ÉÒ¤´Õ วา ความ คดี แพง อาญา ยาเสพติด โดยทนายผู เชี่ยวชาญ รับ ประกัน ตัว ทุก คดี ทั่ว ประเทศ ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21000661)

• 08-9804-2555 ÃѺ Ç‹Ò ¤ÇÒÁ เช็ค เดง หนี้ สนิ สัญ

ºÃÔ¡ÒèѴ Ê‹§ ¾Õè àÅÕé§à´ç¡ ผช. พยาบาล แม บาน ดู แลผู สูง อายุ อัม พฤกษ อัม พาต กายภาพบำ บัด ที่ บาน, รพ. รปภ. พนง.ขับ รถ พนง.โรงงาน ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21001938)

;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò โทร. แอร เฟอรฯ ที่ จอดรถ รปภ. สะอาด ปลอดภัย มี รานอาหารบริการ อยู ถ.ประชาราษฎร สาย 2 บาง ซื่ อ 2,800-3,800.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 61360022)

• 08-7105-4256 08-9665-0223

• 0-2912-6917-20 á¿ÅµãËŒ à ª‹ Ò ใกล เ ยาวราช,

ºÃÔ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ Ê‹ § ¼ª.¾ÂÒºÒÅ

หัว ลำโพง หองน้ำ ในตัว อยู สัม พั น ธวงศ 3,700.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 61360028)

เฝา ไข พี่ เลี้ยงเด็ก แม บาน คน ทำสวน พนง.ผานการอบรม จัด สง กทม. ตจว. ติด ตอ ศูนย วรรณ ทิพย บางกะป (รหัส ดาวน โหลด 21002064) • 0-2731-4540

15 C

• 08-6788-5365

¾×é¹ ·Õè ÇÒ‹ §ãËŒ àª‹Ò หนา กวาง 4.5

¢ÒÂ-à«Œ§ ãˌઋҡԨ¡Òà ʶҹ·Õè ãËŒ àª‹Ò Ê͹¾ÔàÈÉ อยู โรงเรี ย นอาทรศึ ก ษา 19 ซ. เจริ ญ กรุ ง 30 แขวงสี่ พ ระยา บางรัก 5,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 61850087)

• 0-2234-7887 08-5829-9362

ºÃÔ¡ÒèѴ Ê‹§, ´Ù áÅà´ç¡ ผู สูง อายุ ปวยทั่ว ไป อัม พฤกษ อัม พาต ให อาหารทางสายยาง ดูด เสมหะ แม บาน ผช.แม บาน ติด ตอ ศูนย มัคคพัฒน (รหัส ดาวน โหลด 21002067) • 0-2393-5076 08-1499-0136

ÃѺ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ ÃÑ º «×é Í à¤Ã×è Í §ãªŒ ä ¿¿‡ Ò คอม พิว เตอร, โนต บุค เกา-ใหม ให ราคาสูง บริการถึง ที่ (รหัส ดาวน โหลด 21002115)

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç. ¢ÒºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ 52 ตร.ว. แบง เปน หองเชา ติด โรงแรมรา มาการ เ ด น ส อยู ซ.วิ ภ าวดี ฯ 56 บางเขน ราคา 2.85 ลาน (งดนายหนา) (รหัส ดาวน โหลด 62010290) • 0-2245-1038

08-1842-6437

;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò ใกล บิ๊กซี ลาดพราว เฟอรฯ แอร คีย การด เน็ ต น้ำ อุ น ดาวเที ย ม วงจร ปด อยู ซ.ลาดพราว 83 วัง ทอง หลาง 2,700.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62360195) • 0-2933-1252-5

Ë;ѡ ˌͧNjҧ

ÃѺ «×éÍ ÊÔ¹ ¤ŒÒ ¤ŒÒ§ÊµçÍ¡ เครือ่ ง

• 0-2911-2325

08-1839-1993

• 0-2214-0489

ÃѺ «×éÍ ¨Ò¹à¡‹Ò ขวดเกา เครื่อง

• 08-1627-3416 0-2943-6252

• 08-0615-6533

ºŒÒ¹à´ÕèÂǪÑé¹ à´ÕÂÇãËŒ àª‹Ò 65

ÃѺ »ÃÖ¡ ÉÒµÔ´ µ‹Í àÍ¡ÊÒà กฎ

ÃѺ «×Íé µÑÇë ¨Ó¹Ó โนต บุค มือ 1,2

หมาย รางสัญ ญา ภาษาอัง กฤษ ยืด อายุ การอยู ในประเทศ แปล เอกสารไทย-จีน รับ รองเอกสาร ขามชาติ (โปรดตัด เก็บ ไว) (รหัส ดาวน โหลด 21001659)

ราคาสูง อุป กรณ IT ขายอี เมล คนไทย 20 ลานชือ่ พรอมชุด การ ตลาด ราคา 500.- โปรแกรมสง เมล โพสตเว็บ (รหัส ดาวน โหลด 21001901) • 08-1207-6339

ตร.ว. 3 นอน 2 น้ำ 2 แอร จอด รถได 2 คัน อยู ถ.ลาดพราว เขต ลาดพราว 9,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62010366)

• 08-5224-6309 0-2538-9026

ตามหนี้ บัง คับ คดี โดยมือ อาชีพ ปรึก ษาฟรี ติด ตอ วิชัย (เวลา 06.00-20.00 น.) (รหั ส ดาวน โหลด 21002105)

• 08-1424-0625 08-1750-2085

ÃѺ¨´·ÐàºÕ¹ ÃѺ·ÓºÑ−ªÕ

แกว เครื่องประดับ เกา ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002094)

ÃѺ «×éÍ ¢Í§à¡‹Ò เครื่องแกว ของ ตกแตง บานทุก ชนิด และขนยาย บ า น ฯลฯ (รหั ส ดาวน โ หลด 21002063) • 08-1983-5802

ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ æ

• 0-2538-3215 08-4937-0146 3 นอน 4 น้ำ โทร. แอร อยู ม. ปฐ วิ กรณ ซ.นวมินทร 70 บึง กุม ราคา 5 ลาน (ตอ รองได) (รหัส ดาวน โหลด 62010373)

• 08-2392-0310

ºŒÒ¹ 100 µÃ.Ç.¢Öé¹ä» ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 298

à «Œ §-ã ËŒ à ª‹ Òà ¶à ¢ç ¹¢ Ò Â¹éÓ µÒÅÊ´ พร อ มอุ ป กรณ ค รบ หนา มหาวิทยาลัย อาร แบค อยู ซ.ลาดพราว 107 บางกะป เซง 15,000.- เชา 2,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 21002108)

• 08-6811-1129

ตร.ว. 3 นอน 3 น้ำ โทร. แอร เฟอรฯ ครบ อยู ถ.รามอินทรา บางเขน 38,000.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 62080083)

• 0-2911-5518

·ÒǹìàÎÒÊì

ÃѺ ·ÓºÑ−ªÕ 500-20,000.- /ด. รั บ ปรึ ก ษาป ญ หาภาษี, บั ญ ชี ฟรี รับ จดทะเบียนจัด ตั้ง หางฯ, บจก. 3,500.- , 9,000.- ติด ตอ S.U. Account (รหัส ดาวน โหลด 21001951) • 08-6798-1796

คอนโดฯ ตู เซฟ เปย โน รับ ขน สง สิน คา ทัว่ ประเทศ ติด ตัง้ ประ กอบเฟอร ฯ (รหั ส ดาวน โ หลด 21001619) • 08-9445-7759

0-2988-9371

¨Ó˹‹ÒÂÊØÃÒ¢ÒǪØÁ ª¹ 28-

¢ÒÂ-ãËŒ à ª‹ Ò ·Òǹì à ÎÒÊì 16

ÃѺ ¨´·ÐàºÕ¹ºÃÔÉ·Ñ หางราน

40 ดี กรี ผลิต จากโรงงานมาตร ฐาน ได คุณ ภาพ ติด แสตมป ถูก ตอง สนใจเปน ตัว แทน ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21001711)

ตร.ว. 3 นอน 2 น้ำ ต อ เติ ม หนา-หลัง อยู ม.รม ไทร ถ.นวล จันทร บึง กุม ราคา 1.5 ลาน เชา 5,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62150398) • 08-1482-4063

• 0-2192-1625 08-1338-4201 ÃѺ ¨´·ÐàºÕ¹ บจก. 8,500.หจก. 2,500.- รานคา 1,000.ตรวจสอบบัญชี จัด ทำบัญชี ภาษี อากร ให คำปรึก ษาบัญชี ภาษี อากรฟรี ติ ด ต อ (รหั ส ดาวน โหลด 21002117)

• 0-2887-6032 08-6306-4861

´ÙáÅà´ç¡ ¤¹ªÃÒ ºÃÔ¡ÒèѴ Ê‹§ ¾¹§.´Ù áÅà´ç¡ ผู

0-2629-2761

• 08-7546-9292

·Òǹì àÎÒÊì 3 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 35 ตร.ว. 4 นอน 4 น้ำ โทร. แอร เฟอรฯ อยู ถ.วิภาวดีฯ จตุ จักร 16,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62150421) • 0-2911-5517

08-9129-4154 ÃѺ µÔ´ µÑé§ ªØ´ ÃÕâÁµ»Ãе٠ÁŒÇ¹

¢ÒÂ-ãËŒ àª‹Ò ·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑé¹

เลื่อนอัต โนมัติ 15,900.- ติด ตั้ง จานดาวเทียม 3,500.- รับ ติด ตั้ง กลองวงจรปด ติด ตอ ราน เฉลิ ม ชั ย การช า ง (รหั ส ดาวน โหลด 21001959)

2 หลัง 25 ตร.ว. 3 นอน เฟอรฯ อยู ถ.เสรี ไทย 33/1 บึง กุม ราคา 1.3 ลาน, 2 ลาน เชา 7,000.- /ด. 10,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62150414) • 08-7595-6138

• 08-9768-0761 0-2871-9122

¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 3 ªÑ¹é 29 ตร.ว.

¨Ó˹‹ÒÂÊÔ¹ ¤ŒÒ ·Ø¡ Í‹ҧ 1020.- ราคาถู ก เครื่ อ งใช ค รั ว เรื อ น เครื่ อ งสเตนเลส สิ น ค า นำเข า ฯลฯ ซื้ อ จำนวนมากมี ยอดสะสม บริการสง ถึง ที่ (รหัส ดาวน โหลด 21001964)

• 08-6336-7742 08-6344-0832

สู ง อายุ ผู ป ว ยที่ บ า น บริ ก าร ตจว. 24 ชม. ติด ตอ ศูนย พยา บาลเอื้อ อารีย เนอรสซิ่ง โฮม ซ. รามฯ 60 (รหั ส ดาวน โ หลด 21000382) • 0-2735-2969

4 นอน 3 น้ำ จอดรถได 2 คัน ใกล ม.เกษตรฯ, เมเจอรฯ, เซ็น ทรัล อยู ซ.พหลฯ 37/1 บางเขน ราคา 4.5 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 62150419) • 08-1267-9998

ˌͧªØ´ ¤Í¹â´Ï ¢Ò¤͹â´Ï 39 ตร.ม. อยู โชค ชัย รวมมิตรคอนโดฯ 399/305 แขวงลาดยาว บางเขน ราคา 950,000.- (รหั ส ดาวน โ หลด 62290289) • 08-1939-9490

08-1907-3971

¢ÒÂ-ãËŒ àª‹Ò ¤Í¹â´Ï 60 ตร.ม. 2 นอน 1 น้ำ หองรับ แขก ระ เบี ย งกว า ง ห อ งมุ ม วิ ว ดี อยู บานสุ โขทัย ซ.รามฯ 30/1 ราคา 1 ลาน เชา 7,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62290278)

• 08-0447-0067 ¢Ò¤͹â´ÏãËÁ‹ ชั้น 3 31 ตร.ม. สวยหรู บิลท อิน ที่ จอด รถ ใกล ทางดวน, เดอะมอลล, โลตัส อยู ซ.งามวงศ วาน 23 บางเขน , ราคา 1.09 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 62290284)

• 08-1267-9998 ¢Ò¤͹â´Ï ชั้น 5 ทำเลดี อยู อัส การคอนโดฯ ซ.รามฯ 107 บางกะป ราคา 620,000.- (รหัส ดาวน โหลด 62290288)

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç. ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 100 ตร.ว. 3 นอน 2 น้ำ แอร เฟอรฯ อยู ถ.พหลฯ พญาไท 25,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 61010044)

• 0-2911-2324

á¿Åµ ;ÒÃìµàÁ¹µì

ตู เย็น เฟอร ครบ สะอาด น้ำ, ไฟฟรี ไม มี มดั จำ อยู ถ.โชคชัย 4 ซ.55 ลาดพราว 250.- /วัน (รหัส ดาวน โหลด 62430125)

• 08-6319-3174

á¿Åµ ;ÒÃìµàÁ¹µì

;ÒÃì µ àÁ¹µì ã ËŒ à ª‹ Ò ห อ งน้ำ ในตัว ระเบียง เฟอรฯ คีย การด เคเบิล ใกล เทคโนโลยี พระนคร เหนือ อยู ถ.ประชาราษฎร สาย 1 บางซื่ อ 2,000.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 61360021)

;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò หองน้ำ ใน

• 0-2912-6408-9 0-2954-1057

• 08-9235-9955

ตัว เฟอรฯ อิน เทอร เน็ต เขา ซอย 120 ม. อยู ซ.ลาดพราว 62 วัง ทองหลาง 2,200-2,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62360191)

4 หองนอน 2 หองน้ำ อยู ม.สิทธิ รินทร เขตทวี วัฒนา ราคา 2.5 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 63010032)

ºŒÒ¹ 100 µÃ.Ç.¢Öé¹ä» ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 190

ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹

ตร.ว.7นอน7น้ำ เหมาะทำออฟ ฟศ, พัก อาศัย อยู ถ.พุทธมณ ฑลสาย 2 ตลิง่ ชัน 15,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 63080051)

• 08-7711-6180

¢ÒºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ 60 ตร.ว.

ÃѺ ¢¹ÂŒÒÂʹ§. ออฟฟศ, บาน,

เครื่ อ งหมายการค า และอื่ น ๆ วางระบบบัญชี ทำ, ตรวจสอบ บัญชี ปญ หาภาษี ติด ตอ สนง. วรัญ การบัญชี และทนายความ (รหัส ดาวน โหลด 21001954)

• 08-6307-0323 08-5142-1533 ¢ÒºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 78 ตร.ว.

ˌͧNjҧÃÒÂÇѹ ãËŒ àª‹Ò TV.

ÃѺ Ê׺ ·Ø¡ ª¹Ô´ ฉอ โกง ยัก ยอก

ซ.จรัญฯ 35 ตลิ่ง ชัน 10,000./ด., หองวางให เชา แขวงฉิม พลี ตลิง่ ชัน 2,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 63010021)

ˌͧNjҧãËŒ àª‹Ò พรอมเฟอรฯ โทร. สะอาด ใกล ม.รามฯ อยู ซ. รามฯ 53 วัง ทองหลาง 1,5001,800.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62430098) • 0-2931-9844

ประดับ กิฟต ช็อป ของตกแตง บ าน ฯลฯ ติ ด ต อ (รหั ส ดาวน โหลด 21002114)

ÍÍ¿¿È ãËŒ àª‹Ò 29-320 ตร.ม. แอร โทร. กั้น เปน หองกระจก ตกแต ง พร อ ม จอดรถฟรี อยู ซ.รามฯ 60/4 (แอมเวย) บาง กะป ตร.ม.ละ 130.- (รหัส ดาวน โหลด 62500035)

µÖ¡á¶Ç ÍÒ¤Òà ¾Ò³ÔªÂì

ºŒÒ¹ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 3 นอน 2 น้ำ

ตร.ว. 3 นอน 3 น้ำ โทร. แอร เฟอรฯ ครบ อยู ถ.รามคำแหง บางกะป 20,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62010352)

ตร.ว. 3 นอน 3 น้ำ เฟอรฯ แอร โทร. อยู ถ.งามวงศ วาน หลัก สี่ 17,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62010371) • 0-2911-2326

• 08-1889-4789

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

ºŒ Ò ¹à´Õè Â Ç 2 ªÑé ¹ ãËŒ à ª‹ Ò 70

ญา ครอบครัว มรดก ที่ ดิน ลม ละลาย บัตรเครดิต คดี อาญา ทุก ขอ หา ฯลฯ ปรึก ษาฟรี ประ สบการณ ท นาย 28 ป (รหั ส ดาวน โหลด 21001612)

พฤติ ก รรมบุ ค คล ตรวจสอบ ประวั ติ บุ ค คล ตรวจหาข อ มู ล ตางๆทุก ชนิด รู เร็ว รู จริง ติด ตอ (รหัส ดาวน โหลด 21002071)

ทำเลดี อยู ถ.นวมินทร บึง กุม 10,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62850296) • 08-6777-0292

• 08-1335-4747

ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 100

ÃѺ §Ò¹Ê׺ ·Ø¡ ª¹Ô´ รับ ติด ตาม

• 08-1267-9998 ÃŒ Ò ¹àÊÃÔ Á ÊÇÂ-¡Òá¿ãËŒ à ª‹ Ò

08-3272-4313

• 08-1983-5802

• 08-1839-9932 0-2379-0911

ม. ขายสม ตำ, ยำ ใกล เมเจอรฯ รัช โยธิน, ม.เกษตร, เซ็น ทรัล ลาดพราว อยู ซ.พหลฯ 37/1 บางเขน 3,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 62850293)

·ÒǹìàÎÒÊì

¢Òµ֡ á¶Ç 3 ªÑé¹ 16 ตร.ว. 5 นอน 2 น้ำ ใกล โรงเรียน อยู ซ. จรัญฯ 46 บางพลัด ราคา 3.3 ลาน (งดนายหนา) (รหัส ดาวน โหลด 63220095)

• 08-9314-0779

á¿Åµ ;ÒÃìµàÁ¹µì

36,60 ตร.ม. แอร อยู ถ.ดิน แดง ดิน แดง ราคา 600,000,1.2 ลาน เชา 3,800,6, 000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65290235)

;ÒÃì µ àÁ¹µì ã ËŒ à ª‹ Ò เฟอร ฯ

ºŒÒ¹à´ÕèÂǪÑé¹ à´ÕÂÇãËŒ àª‹Ò 60

• 0-2513-8804

โทร. หลั ง แม็ ค โคร อยู ถ. จรั ญ ฯ บางกอกน อ ย 1,3001,800.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 63360089) • 0-2883-8856

ตร.ว. 3 นอน 2 น้ำ โทร. แอร เฟอรฯ อยู ถ.สุทธิ สาร หวยขวาง 18,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65010137) • 08-1646-0895

¤Í¹â´ÏãËŒ à ª‹ Ò ชั้ น 18 76

08-6791-9967

Ë;ѡ ˌͧNjҧ ˌͧNjҧãËŒ àª‹Ò ราคาถูก หอง น้ำ ในตัว อยู ซ.บางขุน นนท-วัด ดง (จรัญฯ 28) บางกอกนอย 800-1,200.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 63430044)

• 0-2411-4033 08-9762-2247

·ÒǹìàÎÒÊì

ตร.ม. 1 นอน 2 น้ำ หองรับ แขก ครัว ฟต เนส สระวายน้ำ ใกล โลตัส พระราม 3 อยู ถ.นนทรี ยานนาวา 11,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65290234)

• 08-1700-6306 08-1835-0136

¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 3.5 ªÑ¹é 3 นอน 4 น้ำ ทำงาน พื้น ที่ ใช สอย 350 ตร.ม. อยู ซิตี้ พลัส (บ.แสนสิริ) ซ.สุขุม วิท 50 คลองเตย ราคา 5.79 ล า น (รหั ส ดาวน โ หลด 65150179) • 08-1850-0224

á¿Åµ ;ÒÃìµàÁ¹µì

·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 20

;ÒÃì µ àÁ¹µì ã ËŒ à ª‹ Ò สะอาด

ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ แอร เฟอรฯ อยู ถ.สุขุม วิท 71 วัฒนา 12,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65150203) • 08-1617-8437

·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 18

·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑ¹é ãËŒ àª‹Ò 2 นอน

สงบ ที่ จ อดรถ ใกล ส ถานี ร ถ ไฟฟา ทองหลอ ออกถ.พระราม 4 ได อยู ซ.สุขุม วิท 36 วัฒนา 2,700.- /ด. แอร 3,600.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65360068)

ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ หางถนนใหญ 100 ม. ใกล ม.มหิ ดล, เอเชีย อยู ซ.เพชรเกษม 116 หนองแขม 4,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 63150112) • 08-4924-4855

2 น้ำ หางถนน 500 ม. อยู ซ. ลาดพราว 41 หวยขวาง 7,000./ด. สุ วรรณี (รหัส ดาวน โหลด 65150205) • 08-6826-8238

;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò ลิฟต รปภ.

0-2967-0230

¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑ¹é 17 ตร.ว.

• 08-7975-3322 0-2375-0234

·Õè´Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

¢ÒÂ-ãËŒ à ª‹ Ò ¤Í¹â´Ï ชั้ น 8

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

ซ.บุญ มาก 2 ถ.สรงประภา ดอน เมือง ตร.ว.ละ 20,000.- (ประ เมิน 22,500.-) ติด ตอ คุณ อิน (รหัส ดาวน โหลด 62570092)

2 นอน 1 น้ำ หางสถานี รถไฟฟา BTS 200 ม. อยู ม.เทพมงคล ซ. ปุณณวิ ถี 7 ถ.สุขมุ วิท 101 พระ โขนง ราคา 2.35 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 65150206)

• 08-5342-4068

• 08-6883-8619

¢Ò·Õè ´Ô¹ 85 µÃ.Ç. ที่ สวย อยู

·Õè´Ô¹ 101-399 µÃ.Ç.

·Õè´Ô¹ 1-10 äË

¢Ò·Õè ´Ô¹ 106 µÃ.Ç. เหมาะ

¢Ò·Õè ´Ô ¹ 1 äË เหมาะปลู ก

ปลูก บาน, อู ซอมรถ, โกดัง อยู ถ.เลียบวารี (ซ.31) หนองจอก ตร.ว.ละ 8,800.- อารีย (รหัส ดาวน โหลด 66640067)

บาน หอพัก โกดัง อยู ซ.ชุม ชนรม เกลา 1 ลาดกระบัง ตร.ว. ละ 12,500.- (รหัส ดาวน โหลด 66710086) • 0-2929-0360

• 08-9454-1493 08-6112-4751

08-1283-9265

• 0-2259-0896 0-2262-0615 แอร ไม แ อร มี ร ะเบี ย ง ใกล พระราม 3 อยู ซ.สาธุ ประดิษฐ 57 แยกซ.ปรี ชา 1 ยานนาวา 2,300.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65360074) • 0-2284-2461

0-2295-3181-2

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç. ¢ÒºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ 78 ตร.ว.

·Õè´Ô¹ 101-399 µÃ.Ç. ¢Ò·Õè ´Ô ¹ 240 µÃ.Ç. อยู ซ.วั ช รพล บางเขน ตร.ว.ละ 16,000-20,000.- (รหั ส ดาวน โหลด 62640050)

• 08-1929-7044 ¢Ò·Õè ´Ô¹ 170 µÃ.Ç. เหมาะ ปลูก บาน, หอพัก อยู ถ.เสนา นิคม 1 (แยก 26, ซ.เจนพัฒ นา) จตุ จกั รตร.ว.ละ30,000.-(ราคา ประเมิ น ตร.ว.ละ 36,000.-) (รหัส ดาวน โหลด 62640149)

• 08-1425-0988 ¢Ò·Õè ´Ô¹ 282 µÃ.Ç. พรอม บาน 2 ชั้น ใกล ทางดวน อยู ถ. ประดิษฐ มนู ธรรม วัง ทองหลาง ราคา 16 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 62640150) • 08-6327-1675

µÖ¡ á¶Ç 3 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 3 นอน

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç. ¢ÒºŒ Ò ¹à´Õè  ǪÑé ¹ à´Õ  ÇãËÁ‹ 30 ตร.ว. 2 นอน 1 น้ำ จอดรถ ได 2 คัน ตรงขามโรงเรียนกร พิทักษ ศึก ษา อยู ซ.เพชรเกษม 69 บางแค ราคา 1.2 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 64010114)

• 08-1867-7737 08-6328-6325 ºŒ Ò ¹à´Õè Â Ç 2 ªÑé ¹ ãËŒ à ª‹ Ò 58 ตร.ว. 4 นอน 2 น้ำ โทร. แอร เฟอรฯ อยู ถ.เพชรเกษม บางแค 12,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64010132) • 0-2911-5516

·ÒǹìàÎÒÊì ·Õè´Ô¹ 1-10 äË

·Òǹì àÎÒÊì 3 ªÑ¹é ãËŒ àª‹Ò 4 นอน

¢Ò·Õè ´¹Ô 2 äË 43 µÃ.Ç. อยู ซ.

4 น้ำ ตรงขามโลตัส อยู ถ.พระ ราม 2 บางขุน เทียน 5,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64150112)

วัด พระรวง ถ.วัชรพล บางเขน ตร.ว.ละ 20,000.- (รหัส ดาวน โหลด 62710095)

• 08-9442-3335 ·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 16

• 08-0234-3232 08-1910-0735

ตร.ว. 2 นอน 2 น้ำ ตรงขาม รพ.บางมด เหมาะอยู อาศัย อยู ม.วรกาญจน ถ.พระราม 2 ซ.38 บางขุน เทียน 5,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64150107)

¢ÒÂ-à«Œ§ ãˌઋҡԨ¡Òà ¢ÒÂ¡Ô ¨ ¡ÒÃ;ÒÃì µ àÁ¹µì 5 ªÑé¹ 106 ตร.ว. มี 58 หอง ชั้น ล า งค า ขาย 6 ห อ ง ติ ด ห า งฯ โลตัส อยู ซ.รามฯ 53 บางกะป ราคา 25 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 62850250) • 08-1565-5576

• 08-7250-4250 0-2901-3922 ¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 3 ªÑ¹é 6 ระดับ 18.5 ตร.ว. สภาพดี ใกล เดอะ มอลล บางแค อยู ถ.กาญจนา ภิเษก บางแค ราคา 1.89 ลาน (เจา ของขายเอง) คุณ ธัญ (รหัส ดาวน โหลด 64150111)

• 08-1938-6069

08-1813-1469 ¢ÒÂ¡Ô ¨ ¡ÒÃÊ»Ò นวดหน า, นวดตัว, ขัด ตัว, แผนไทย อุป กรณ ใหม ครบวงจร พรอมผลิต ภัณฑ อยู ถ.นวลจันทร บึง กุม ราคา 420,000.- (ต อ รองได) (รหัส ดาวน โหลด 62850255)

• 08-9770-6099 à«Œ § ÃŒ Ò ¹¤Œ Ò ã¹ËŒ Ò § JJ MALL ห อ ง S 86 ห อ ง หัว มุม ใกล ลิฟต หนา หางฯ เซ ง ด ว นราคาถู ก มาก อยู สวนจตุ จั ก ร จตุ จั ก ร เซ ง เฉพาะราน 1.9 ลาน รวม อุป กรณ ทั้ง หมด 2.2 ลาน (เจา ของไม มี เวลาดู แล) ติด ตอ เปล (รหัส ดาวน โหลด 62850290)

• 08-1900-2444 0-2899-7459

1 น้ำ คา ขายได วงเวียนใหญ อยู ซ.ตากสิ น 5 คลองสาน 6,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64220204) • 08-9866-4421

á¿Åµ ;ÒÃìµàÁ¹µì ;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò โทร. แอร เฟอรฯ UBC สะอาด ปลอดภัย ใกล วงเวียนใหญ อยู ซ.เจริญ รัถ 18 คลองสาน 300.- /วัน 2,000-3,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64360040)

• 0-2253-7928 0-2438-8233-4 ;ÒÃì µ àÁ¹µì ã ËŒ à ª‹ Ò 25-30 ตร.ว. พั ด ลม โทร.สายตรง เฟอรฯ ตู เตียง อยู ตรงขาม ทา น้ำ โรงแรมแชงกรี-ลา คลอง สาน 2,000-2,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64360041)

µÖ ¡ á¶Ç 2 ªÑé ¹ ãËŒ à ª‹ Ò 105 ตร.ม. 3 นอน 1 น้ำ อยู ปาก ซ.ทิน กร แขวงดิน แดง ดิน แดง 7,200.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 65220120) • 0-2245-8590

ˌͧªØ´ ¤Í¹â´Ï

• 0-2392-2727

ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹

ไฟฟ า ใต ดิ น อยู ซ.ลาดพร า ว 48 หวยขวาง ราคา 2.4 ลาน (งดนายหนา) (รหัส ดาวน โหลด 65290090) • 08-1809-5388 ¢Ò¤͹â´Ï 2 หอง 45 ตร.ม. เฟอรฯ+แอร ตรงขามเซ็น ทรัล บางนา อยู กรีน เพลสคอนโดฯ ถ.บางนา-ตราด บางนา ราคา หองละ 1.1 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 65290229)

• 0-2872-0470

โทร. พื้น ปาร เกต หางสถานี รถ ไฟฟา ใต ดนิ 50 ม. อยู ถ.รัชดาฯ ห ว ยขวาง 3,500.- /ด. (รหั ส ดาวน โหลด 65500037)

• 08-9923-3347 0-2693-1902

บรรยากาศดี เหมาะปลูก บาน พัก อาศัย อยู ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม บางแค ตร.ว. ละ 12,000.- (รหัส ดาวน โหลด 64570025) • 08-1867-7737

08-6328-6325

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

·Òǹì àÎÒÊì 3 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 30 ตร.ว. 3 นอน 3 น้ำ แอร อยู ทาวน พลัส ออนนุช ถ.ลาดกระ บัง ลาดกระบัง 20,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 66150181)

¢ÒÂ-ãËŒ àª‹Ò ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ 64.8 ตร.ว. เฟอรฯ อยู ม.บาง กอกบลู เลอร วาร ด คัน นายาว ราคา 7.6 ลาน เชา 25,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 66010166)

• 08-1948-5717 ¢ÒÂ-ãËŒ àª‹Ò ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 3 ªÑé¹ 92 ตร.ว. 9 นอน ขนาด 7.5x27 ม. ทำออฟฟศ, โกดัง อยู ถ.ราม อินทรากม.7 คัน นายาว ราคา 6.9 ลาน เชา 70,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 66010164)

·Õè´Ô¹ 10 äË¢Öé¹ä»

0-2901-3922 ¢ÒÂ-ãËŒ àª‹Ò µÖ¡ 4 ªÑé¹ ริม ถ.ทา

à«Œ§ ÌҹàÊÃÔÁ ÊÇ พรอม

·ÒǹìàÎÒÊì

อุป กรณ อยู ใต อพารต เมนต ทำเลดี มี ลูก คา ประจำ เริ่ม กิ จ การได เ ลย อยู ซ.ท า ข า ม บางขุ น เที ย น เซ ง 95,000.-(ตอ รองได) ติตดอ โอม (รหั ส ดาวน โ หลด 64780004)

¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑ¹é 23 ตร.ว.

• 08-7504-2874

ºŒÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 100 ตร.ว. 5 นอน 4 น้ำ เฟอรฯ แอร อยู ม.แลนด แอนด เฮาส อ.บาง บัว ทอง จ.นนท 17,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67010353)

¢ÒÂ-ãËŒ à ª‹ Ò ºŒ Ò ¹ãËÁ‹ 37.7 ตร.ว. 3 นอน 4 น้ำ แอร เหมาะ ทำออฟฟศ อยู ม.ลภาวัน 17 ถ.ราชพฤกษ จ.นนท ราคา 4.5 ลาน เชา 13,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67010343)

• 08-6992-9632 0-2950-6574

• 08-1303-3344

• 08-3036-9581

¢ÒºŒÒ¹à´ÕÂè Ç 67 ตร.ว. 3 นอน 2 น้ำ ใกล ม.มหิ ด ล ศาลายา อยู โครงการมัณ ฑนาปน เกลาพุทธมณฑล (L & H) อ.พุทธมณ ฑล จ.นครปฐม ราคา 5.2 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 67010357)

• 08-1899-4537

• 08-1376-3845

• 08-7595-6138

·Õè´Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

• 08-4004-7436 0-5627-1168

ʹ§.ãËŒ àª‹Ò หองกระจก แอร

• 0-2874-0794-5 08-6341-0548 ;ÒÃìµ àÁ¹µì ãËŒ àª‹Ò หองน้ำ ใน ตัว เฟอรฯ พัด ลม โทร. คีย การด รปภ. อยู ซ.สุข สวัสดิ์ 23 ราษฎร บูร ณะ 1,700-2,400.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64360050)

3 นอน 3 น้ำ เฟอร ฯ แอร ติด ถนน อยู ม.ชัย พฤกษ รัง สิต คลอง 2 ถ.เสมาฟ า คราม จ. ปทุมฯ ราคา 4 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 67010356)

¢Ò¤͹â´Ï 59 ตร.ม. ติด รถ

เหมาะทำออฟฟศ ตกแตง เสร็จ หองหัว มุม อยู ซ.เจริญ นคร 33 แขวงบางลำพู ล า ง คลองสาน 10,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64150093) • 08-7250-4250

• 08-6009-9991 08-7085-4444

แมนชั่น ซ.สุขุม วิท 49 วัฒนา 5,000.- ขึ้น ไป/ด. (รหัส ดาวน โหลด 65430118)

พัด ลม คีย การด กลองวงจรปด รปภ. ลิฟต อยู ถ.พุทธบู ชา (ใกล พระราม 2) ถ.พระราม 2 จอม ทอง 3,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64360049)

µÖ¡ á¶Ç 3 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 12 ตร.ว.

เกษตร หลัง ตลาดบางแค ติด คอนโดฯ ทำเลดี อยู แขวงบาง แค บางแค ราคา 3.4 ลาน (ตอ รองได) เชา 15,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 64220201)

ˌͧNjҧãËŒ àª‹Ò 3 นอน อยู PS

• 0-2438-7097 áÁ¹ªÑè¹ à»´ ãËÁ‹ ãËŒ àª‹Ò แอร

¢Ò·Õè ´Ô¹ 67 µÃ.Ç. ถมแลว

µÖ¡á¶Ç ÍÒ¤Òà ¾Ò³ÔªÂì

µÖ¡á¶Ç ÍÒ¤Òà ¾Ò³ÔªÂì

Ë;ѡ ˌͧNjҧ

µÖ¡á¶Ç ÍÒ¤Òà ¾Ò³ÔªÂì µÖ¡ á¶Ç 3 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò เฉพาะ ชั้น ลาง 60 ตร.ม. ดานหนา กั้น กระจก หัว มุม เหมาะทำสนง. เขา ซอย 150 ม. อยู ซ.ออนนุช 25 สวนหลวง 5,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 66220054)

• 08-7798-2247 0-2742-2583

ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹

3 นอน 2 น้ำ อยู ม.เกษรา ซ. พัฒ นาการ 29 ประเวศ ราคา 2.9 ลาน(ตอ รองได) (รหัส ดาวน โหลด 66150185)

¢ÒÂâÎÁÍÍ¿¿ È 3 ªÑé ¹ 92 ตร.ว. 12 นอน ขนาด 7x27 ม. เหมาะทำออฟฟศ, หอพัก อยู ซ.คู บอน 26 ถ.รามอินทรากม.7 คัน นายาว ราคา 9.6 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 66500016)

• 0-2252-5530

• 08-5939-6366


»‚·Õè 12 (29) ©ºÑº·Õè 2942 (7560) ÇѹÈØ¡Ãì·Õè 3 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2553

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ·≈–Õÿª°√≥åμàÕæà«ß

∫‘Í°´’

∂. “¬ 345

‡°â“Õ’È 2,900.§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

AMD 1700 RAM 256 HDD 30

5,500.-

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

CELERON 1000 RAM 256 HDD 20

4,900.-

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

PENTIUM-4 4.1 RAM 256 HDD 40

PENTIUM-III 800 RAM 256 HDD 15

5,900.-

3,900.-

μŸ‚â ™«å 8,900.-

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

‚πâμ∫ÿä§

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

2,900.-

4,700.-

5,300.-

3,300.-

4,500.-

CELERON 433 RAM 128 HDD 6.4

CELERON 433 RAM 128 HDD 13

PENTIUM-III 800 RAM 128 HDD 20

PENTIUM-III 800 RAM 128 HDD 60

μŸ‚â ™«å 3,900.-

‡°â“Ւȉ¡âª√–¥Ÿà 2,900.-

μŸ‚â ™«å 7,500.-

ÀŸøíß PLATRON 150.-

μ≈—∫‡¡μ√ 65.-

μ≈—∫·¬° “¬‰ø 99.-

°∫‰øøÑ“ 3,500.-

‡μ“Õ∫‰¡‚§√‡«ø 1,200.-

‡§√◊ÕË ß´—°ºâ“ 4,500.-

‡§√◊ËÕ߇≈àπ DVD 1,150.-

Õ‘§«Õ‰≈‡´Õ√å 1,390.-

≈”‚æß 20 π‘È« 2,500.-

À¡âÕÀÿߢ⓫ 400.-

æ—¥≈¡μ‘¥√∂¬πμå 450.-

‚∑√∑—»πå ’ 3,900.-

‰¡‚§√‚øπ 250-350.-

≈”‚æß´—∫«Ÿ‡øÕ√å 1,900.-

´—∫«Ÿ‡øÕ√å 1,150.-

‡≈◊ËÕ¬«ß‡¥◊Õπ 800-1,400.-

‡§√◊ËÕ߇≈àπ VCD 850.-

–æ“πæ√–√“¡ 5

‚Œ¡‚ª√

π âÕ ∑√

… 惰 “™

å

¬

°øº.

μ—Èߌ—Ë«‡ Áß ∂. ‘√‘π∏√

¢π àß “¬„μâ

‡´Áπ∑√—≈ ‡¡‡®Õ√å

–æ“πæ√–√“¡ 7

–æ“π°√ÿß∏π  –æ“πæ√–√“¡ 8 æ“μâ“

–æ“πæ√–ªîòπ‡°≈â“

·ºπ∑’ «π·°â ·ºπ∑’Ë«Ë«—¥—¥ «π·°â ««

ç∂ⓧÿ≥‰¡à „™â ‡√“¢Õé

¡Ÿ≈π‘∏‘ «π·°â« √—∫∫√‘®“§ ‘ËߢÕß∑ÿ°ª√–‡¿∑

‡§√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“ ·≈–‡∫Á¥‡μ≈Á¥

´—∫«Ÿ‡øÕ√å 1,150.-

¡.Õ√ÿ≥«¥’

®“°«ß‡«’ ¬ π¢â “ ¡ –æ“π ®–æ∫ ∑“ßÕÕ°´â“¬¡◊Õ (ªÑ“¬∑“ßÕÕ°  ’‡¢’¬«) ‰ªμ“¡ªÑ“¬ ∫“ß°√«¬‰∑√πâÕ¬/∫“ß∫—«∑Õß

∂.ªîòπ‡°≈â“-π§√™—¬»√’

‰ª∫“ß·§

‚πâμ∫ÿä§

√.√.‰∑¬√—∞«‘∑¬“ 55

°“√‰øøÑ“∫“ß„À≠à

„™â‡≈π§Ÿà¢π“π™‘¥¢«“ (μ“¡ªÑ“¬ ∂.√—μπ“∏‘‡∫»√å) ¢÷πÈ –æ“πÀπâ“  π.μ≈‘ßË ™—π ‡¢â“∂ππ√“™æƒ°…å

4,200.-

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

√.√.Õπÿ∫“≈øÑ“„

∂.π§√Õ‘π∑√å

PENTIUM-III 800 RAM 128 HDD 40

‡°â“Õ’È 2,900.-

PENTIUM-III 500 RAM 128 HDD 8.4

«—¥‚∫ ∂å ¥Õπæ√À¡

ªíö¡ ªμ∑.

Õπ“¡—¬ ∫“߇≈π ªíö¡‡™≈≈å

°√«¬-‰ ∂.∫“ß

4,900.-

CELERON 1300 RAM 256 HDD 40

«—¥ «π·°â«

∂.®√—≠œ

3,900.-

CELERON 1300 RAM 128 HDD 20

μŸ‚â ™«å 3,900.-

·¬° “¡Àâ“‚∫«å

12,900.-

PENTIUM-4 8000 RAM 512 HDD 60

μŸ‚â ™«å 14,500.-

–æ“πæ√–π—Ë߇°≈â“ ·¬°·§√“¬

∂.√—μπ“∏‘‡∫»√å

∂.√

4,800.-

PENTIUM-III 1000 RAM 256 HDD 40

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

π.μ≈‘Ëß™—π

3,300.-

CELERON 533 RAM 128 HDD 20

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

∑√

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

·¬°ª“°‡°√Á¥

°”≈—ß°àÕ √â“ß

ªíö¡‡®Á∑

‰ª “

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

‚≈μ— ∂.°“≠®π“¿‘‡…°

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

’Ë·¬°∫â“πæ≈Ÿ

ªíö¡∫“ß®“°

∫‘Í°§‘ß å

§“√åøŸ√å

‡øÕ√å𑇮Õ√å

·¡πà ”È ‡®“â æ√–¬ “

16 C

μŸâ‡¬Áπ¡‘μ´Ÿ∫‘™‘¡◊Õ 2 1,500.-

‡≈◊ËÕ¬μ—¥À‘π 1,900.-

¢Ò·Õè ´Ô¹ 6 äË 2 §Ò¹ 85 µÃ.Ç. มี 2 แปลง ถมแลว ที่ สวย

¢Ò·Õè ´Ô ¹ 12.5 äË เป น ที่ ไ ร

เหมาะทำโรงงาน ติด ถนน อยู ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี ราคา 3.6 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 68710507) • 08-1412-4222

‡§√◊ËÕߢ—¥À‘π 490.-

∑à“π “¡“√∂∫√‘®“§ ‘ËߢÕߥ⫬«‘∏’μàÕ‰ªπ’È (1) π” ‘ËߢÕß¡“ àߥ⫬μπ‡Õß ≥ «—¥ «π·°â« (μ“¡·ºπ∑’Ë¢â“ß∫π) ∑ÿ°«—π √–À«à“߇«≈“ 06.00-19.00 π. (2) μ‘¥μàÕ„Àâ¡Ÿ≈π‘∏‘ «π·°â« àß√∂‰ª√—∫ (∑—Ë«ª√–‡∑») °√ÿ≥“π—¥À¡“¬«—π- ∂“π∑’Ë≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 3 «—π  ”À√—∫°∑¡.·≈–ª√‘¡≥±≈ À√◊Õ 1  —ª¥“Àå ”À√—∫μà“ß®—ßÀ«—¥‰°≈ Ê ‚∑√»—æ∑å 0-2921-5602-4, 0-2595-1946, 0-2595-1444 (3) π” ‘ËߢÕß¡“ àߥ⫬μπ‡Õß ≥ ®ÿ¥√—∫∫√‘®“§„πμà“ß®—ßÀ«—¥ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π¡Ÿ≈π‘∏‘ «π·°â«‡ªî¥∫√‘°“√ 6 ®—ßÀ«—¥ ‰¥â·°à ∫ÿ√’√—¡¬å, ª√“®’π∫ÿ√’, √–¬Õß, ®—π∑∫ÿ√’, °“≠®π∫ÿ√’ ·≈–μ“° ∑à“π “¡“√∂‚∑√. Õ∫∂“¡μ”·Àπàß∑’μË ß—È ¢Õß®ÿ¥√—∫∫√‘®“§∑—ßÈ 6 ·Ààß ‚∑√»—æ∑å 0-2921-5602-4, 0-2595-1946, 0-2595-1444

çÕ‘Ë¡∫ÿ≠ Õ‘Ë¡„® ‰¥â¢Õߥ’ ¢Õß∂Ÿ° °≈—∫∫â“πé

π„® ‘π§â“„πÀπâ“ ç «π·°â« «—ØØ– §≈“  ‘ø“¬¥å é ·≈– Õ◊Ëπ Ê Õ’°¡“°¡“¬ ‡™‘≠‡≈◊Õ°´◊ÈÕ∑’Ë´Ÿ‡ªÕ√å¡“√å‡°μ ¡Ÿ≈π‘∏‘ «π·°â« μ—Èßμ‘¥ ∂ππ„À≠à Àπ⓪“°´Õ¬‡¢â“«—¥ «π·°â« ‡ªî¥∫√‘°“√ 09.00-17.00 π. (À¬ÿ¥«—πæÿ∏) ‚∑√»—æ∑å 0-2921-5602-4, 0-2595-1946, 0-2595-1444

เปลา ใกล ปากทางขึ้น ดอยอาง ขาง ต.แม ขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ราคา 650,000.- (รหั ส ดาวน โหลด 68780386)

• 08-4458-5688 08-9474-4255

¢Ò·Õè ´Ô¹ 3 äË 3 §Ò¹ (โฉนด) พรอมบาน ติด ภูเขาสวย ใกล สถานที่ ปฏิ บัติ ธรรมเจา แม กวน อิม อยู อ.อู ทอง จ.สุ พรรณบุรี ราคา 470,000.- (รหั ส ดาวน โหลด 68710557)

¢ÒÂ-à«Œ§ ãˌઋҡԨ¡ÒÃ

• 08-9750-8941 ¢ Ò ÂºÑ §¡ Ðâ ÅËŒ Í §¾Ñ ¡ã Ë Á‹

·Õè´Ô¹ 10 äË¢Öé¹ä»

พร อ มที่ ดิ น 1 ไร 18 ห อ ง ทางลงหาดแม รำพึง ใกล ตลาด เพ อยู ต.เพ อ.เมื อ ง จ.ระ ยอง ราคา 3.85 ล า น(มี ร าย ได ป ระจำ) (รหั ส ดาวน โ หลด 68850082) • 08-9107-9456

¢Ò·Õè ´Ô ¹ 14 äË 1 §Ò¹ ใกล อ บต.คลองสวนพลู, หลั ง โลตัส ถนน 4 เลน อยู อ.พระ นครศรี อยุธ ยา จ.อยุธ ยา ตร.ว. ละ 4,000.- (รหัส ดาวน โหลด 68780416) • 08-6528-8009

¢Ò¤͹â´Ï 220 ตร.ว. 77 หอง อยู ถ.พหลโยธิน อ.วัง นอย จ.อยุธ ยา ราคา 25 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 68850091)

• 08-9898-0708

08-1936-2261

¢Ò·Õè ´Ô¹ 101 µÃ.Ç. เหมาะ

·ÒǹìàÎÒÊì ·Òǹì àÎÒÊì 2 ªÑé¹ ãËŒ àª‹Ò 21 ตร.ว. อยู ม.การเคหะปากเกร็ดแจง วัฒ นะ อ.ปากเกร็ด จ.นนท 4,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67150048) • 08-1808-1538

สร า งบ า น ใกล ม.ปฐวี, เพชร วัฒ นะ อยู อ.ปากเกร็ด จ.นนท ราคารวม 1.35 ลาน (ตอ รองได) (รหัส ดาวน โหลด 67640229)

• 08-1279-9654

à«Œ§-ãËŒ àª‹Ò ÃŒÒ¹¢ÒÂâ·ÃÈѾ·ì Á×Í ¶×Í พรอมอุป กรณ อยู ซ. วัด ดานสำโรง อ.เมือง จ.สมุทร ปราการ เซ ง 150,000.- เช า 2,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67850190) • 08-1806-6658

·Õè´Ô¹ 1-10 äË

0-2587-8378 ¢Ò·Òǹì àÎÒÊì 3.5 ªÑ¹é 18.56 ตร.ว. แอร สภาพดี ใกล ตลาด, สะพานพระราม 5 อยู ถ.ทา น้ำ นนท อ.เมือง จ.นนท ราคา 1.8 ลาน (งดนายหนา) (รหัส ดาวน โหลด 67150469)

• 08-4135-0848 08-1659-0714

ˌͧªØ´ ¤Í¹â´Ï ¢Ò¤͹â´Ï ชั้น 4 32 ตร.ม. พรอมเฟอรฯ หลัง บิ๊กซี ตกแตง ใหม อยู ถ.รัตนาธิ เบศร อ.บาง ใหญ จ.นนท ราคา 290,000.(รหัส ดาวน โหลด 67290125)

• 08-1682-1232 ¤Í¹â´ÏãËŒ àª‹Ò ชัน้ 4 32 ตร.ม. เฟอร ฯ ห อ งครั ว ตู ตกแต ง ใหม หลั ง ห า งฯบิ๊ ก ซี อยู ถ. รัตนาธิ เบศร อ.บางใหญ จ.นนท 1,900.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67290154) • 08-5480-0595

¤Í¹â´ÏãËŒ àª‹Ò ชัน้ 1 33 ตร.ม. 2 นอน 1 น้ำ ติด ถนนใหญ, ใกล ตลาด อยู อ.บางบัว ทอง จ.นนท 3,000.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67290150) • 08-9826-7434

¢Ò·Õè ´Ô ¹ 6 äË à ÈÉ พร อ ม บ า น อยู ซ.วั ด ราษฎร ศ รั ท ธา ธรรม ถ.ปทุ ม ฯ-ลาดหลุ ม แก ว อ.ลาดหลุม แกว จ.ปทุมฯ ไร ละ 900,000.- (ต อ รองได) (รหั ส ดาวน โหลด 67710353) • 08-9507-7121 ¢Ò·Õè ´¹Ô 3 äË 1 §Ò¹àÈÉ ประ ปา ไฟฟา ทำสวนเกษตร, สวน กลวยไม, โรงงาน อยู บานดอน ทอง ต.บางชาง อ.สามพราน จ. นครปฐม ไร ละ 690,000.- (รหัส ดาวน โหลด 67710346)

• 08-5807-4210 ·Õè ´Ô¹ à»Å‹Ò 2 äË ãËŒ àª‹Ò ใกล ห า งฯคาร ฟู ร เข า ซอย 1 กม. อยู ถ.ศรี นครินทร อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 160,000.- /ไร ติด ตอ ลุงบ็ อก (รหัส ดาวน โหลด 67710300) • 08-3299-4549 ¢Ò·Õè ´Ô¹ à»Å‹Ò 2 äË (แบง ขาย ได) น้ำ ไฟพรอม เหมาะทำโรง งาน, สรางบาน ใกล ถนนใหญ อยู ต.บัว ปากทา อ.บางเลน จ. นครปฐม ตร.ว.ละ 2,500.- (รหัส ดาวน โหลด 67710308)

ºŒÒ¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç. ¢ÒºŒÒ¹à´ÕÂè Ç 78 ตร.ว. 4 นอน 3 น้ำ ตกแตง แลว ที่ จอดรถ ใกล หาดบางแสน อยู ต.แสนสุข จ. ชลบุรี ราคา 4 ลาน (งดนาย หนา) ติด ตอ คุณ วนิ ดา (รหัส ดาวน โหลด 68010069)

• 0-2643-4400-4 µ‹Í 142

ÃÑ º ¢Ñ ´ ¾×é ¹ äÁŒ » ÒÃì à ¡µì ทาสี

แซม ปู กระเบื้อง ทาสี ประปา ไฟฟา รั้ว หลัง คาเหล็ก (รหัส ดาวน โหลด 69400590)

• 08-1694-4538

เคลื อ บเงา ทาสี บ า น โรง งาน อาคารทุก ชนิด โดยชางผู ชำนาญงาน ติด ตอ ชางประพันธ (รหัส ดาวน โหลด 69400735)

• 08-6524-4241

ÃÑ º ÊÃŒ Ò §ºŒ Ò ¹ ตึ ก แถว โรง

• 08-9487-1734 08-5345-7121

·Õè´Ô¹ 1-10 äË

งาน อพารต เมนต ตอ เติม ทำ ถนน งานก อ สร า งทุ ก ชนิ ด ถู ก กวา ที่ อื่น 15-20% www.boo nyiam.com (รหัส ดาวน โหลด 69400306) • 08-4641-8861

¢Ò·Õè ´Ô ¹ 3-1,000 äË อยู

ÃѺ ÊÌҧºŒÒ¹ªÑé¹ à´ÕÂÇ หลัง ละ

·Õè´Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 100 µÃ.Ç.

อ.แ ก ล ง จ.ร ะย อ ง ไ ร ล ะ 500,000.- ขึ้ น ไป (รหั ส ดาวน โหลด 68710547)

• 08-1625-3951

• 08-9107-9456 ¢Ò·Õè ´Ô¹ 4 äË, 10 äË หนา

¢Ò·Õè ´¹Ô 71, 77, 97, 99, 102, 115 µÃ.Ç. เหมาะปลูก บาน อยู

¢Ò·Õè ´Ô¹ 6.5 äË เหมาะสราง

ÃѺ àËÁÒ¡‹Í ÊÌҧ ตอ เติม ตก

โรงงาน ติด ถนนลาดยาง ใกล ทางตางระดับ อยู ซ.วัด บอ ทอง ถ.ปทุม-ลาดหลุม แกว จ.ปทุมฯ ราคา 3 ลาน, 20 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 67710352)

บานบาก ถ.แจง สนิท อ.เมือง จ. ยโสธร ตร.ว.ละ 1,450-1,500.(รหัส ดาวน โหลด 68570078)

โรงงาน, โกดัง ใกล บานหนอง นกเป ด อยู ถ.โพนทอง-เสล ภูมิ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด ไร ละ 270,000.- (รหัส ดาวน โหลด 68710534)

แต ง บ า น ประปา ไฟฟ า ทา สี ราคาถู ก (รหั ส ดาวน โ หลด 69400724) • 08-1696-7036

¢ÒÂ-à«Œ§ ãˌઋҡԨ¡Òà ૌ §-ãËŒ à ª‹ Ò ÃŒ Ò ¹àÊÃÔ Á ÊÇÂ

¢Ò·Õè ´Ô¹ 101 µÃ.Ç. เหมาะ

ÃѺ àËÁÒ¡‹Í ÊÌҧ ตอ เติม ซอม

149,000.- บาน 2 ชั้น หลัง ละ 299,000.- อพารต เมนต หลัง ละ 999,000.- ติด ตอ บ.รอเยลการ เด น ท เ ฮาส (รหั ส ดาวน โ หลด 69400566) • 08-9669-4155

• 08-1424-6143

• 0-2241-4515

·Õè´Ô¹ 101-399 µÃ.Ç.

¢Ò·Õè ´Ô¹ 104 µÃ.Ç. พรอม บ า นไม 2 ชั้ น ติ ด ถนนใหญ ใกล ตลาด, ตรงขามโรงแรมวัง ใต อยู อ.เมือง จ.สุ ราษฎร ธานี ราคา 7 ลาน คุณ บาลี (รหัส ดาวน โหลด 68640105)

สร า งบ า น ใกล ม.ปฐวี, เพชร วัฒ นะ อยู อ.ปากเกร็ด จ.นนท ราคา 1.5 ลาน (ตอ รองได) (รหัส ดาวน โหลด 67640180)

พรอมอุป กรณ ชั้น 1 33 ตร.ม. 2 นอน 1 น้ำ ติ ด ถนนใหญ อยู อ.บางบัว ทอง จ.นนท เซง 500,000.- เชา 4,500.- /ด. (รหัส ดาวน โหลด 67850187)

• 0-2565-1500

• 08-5059-8055

·Õè´Ô¹ 101-399 µÃ.Ç.

µŒÍ§¡Òà ઋÒ-«×éÍ

ÃѺàËÁÒ Í͡Ẻ µ¡áµ‹§

µŒÍ§¡Òë×éÍ ·Õè ´Ô¹ 50 äË ใกล

ÃѺ ·ÓâÁà´ÅºŒÒ¹ อาคาร โดย

นิ ค มอุ ต สาหกรรมฉะเชิ ง เทรา ปราจีน บุรี ชลบุรี เพือ่ ทำโรงงาน (รหัส ดาวน โหลด 69200063)

ชางชำนาญกวา 15 ป ได ราง วัล ผลงานยอดเยี่ยม 2 ป ซอน ราคาไม แพง (รหัส ดาวน โหลด 69400747) • 08-1440-0036

• 0-2929-0317 ¡´ 1 08-7801-2316 ¢Ò·Õè ´Ô¹ 2 äË àÈÉ ติด วัด หวย สูบ หางอ.พนัส นิคม 800 ม. อยู จ.ชลบุรี ราคา 1.2 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 68710558)

• 08-4524-1999

• 08-3854-9322

0-2988-6102 ÃѺ àËÁÒµ¡áµ‹§ µ‹Í àµÔÁ ทาสี

¢Ò·Õè ´Ô¹ 279.5 µÃ.Ç. เยื้อง

¢Ò·Õè ´¹Ô 6,34 äË ทำเลดี สวย

ตลาดแม มาลัย อยู ซ.สัน มหา พล 9 อ.แม แตง เชียงใหม ราคา รวม 1.4 ลาน (รหัส ดาวน โหลด 68640098) • 08-5371-4151

หาดสวย อยู หาดจอมเทียนพัท ยา จ.ชลบุรี ตร.ว.ละ 14,000.(รหัส ดาวน โหลด 68710503)

ไฟฟา ประปา กระเบื้อง กระ จกอะลู มิ เนียม ฝา ฉาบ วอลเป เปอร งานเหล็ก งานไม โดยชาง ชำนาญงาน (รหัส ดาวน โหลด 69400722) • 08-1456-8878

• 08-9233-1339

ÃѺ ÊÌҧºŒÒ¹ ตอ เติม บาน ทำ เฟอร นิ เ จอร ตกแต ง ภายใน ไฟ สี กระจก อะลู มิ เนียม ปู กระเบื้ อ ง รั บ ค า ของ กั บ ค า แรง ราคาถูก (รหัส ดาวน โหลด 69400694) • 08-4727-0666

08-7188-6623 ÃÑ º àËÁÒà´Ô ¹ ÊÒÂä¿ อาคาร บ า น โรงงาน ท อ ประปา กลองวงจรปด กัน ขโมย โทร. ทีวี. คา แรงจุด ละ 120.- ติด ตอ รานแสงทอง (รหัส ดาวน โหลด 69400705) • 0-2418-1104 08-1657-0052

ÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³ì ¡‹ÍÊÌҧ ¢Ò»Ãе٠PVC 70x180 ซม.

«‹ÍÁºÓÃا ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ ÃѺ ¡Ó¨Ñ´ »ÅÇ¡ ระบบเดิน ทอ ใต อาคาร อัด น้ำ ยาลงดิน โดยผู เชี่ยวชาญ ให คำปรึก ษาและสำ รวจสถานที่ ฟรี หจก. S.S.P.กรุป (รหัส ดาวน โหลด 69500030)

หนา 1.5"+วงกบ 550.- บล็อก แก ว 50.- ชั ก โครกประหยั ด น้ำ 1,399.- โถสวมราดน้ำ+ฝา 590.- อางลางหนา 280.- (รหัส ดาวน โหลด 69700023)

• 0-2934-4173-6 0-2538-7650 ¨Ó˹‹ÒÂÇÑÊ´Ø ¡Í‹ ÊÌҧ เสาเข็ม

• 08-1923-0521 0-2669-5064

ไอ (พรอมตอก) ไอ 13, ไอ 15 เข็ม กลวง แผน พื้น อิฐ มวลเบา คอน กรีต ผสมเสร็จ หิน ปูน ทราย (รหัส ดาวน โหลด 69700072)

ÃÑ º á¡Œ »˜ − ËÒ·‹ Í ÍØ ´ µÑ ¹ ทุ ก

• 08-1811-8218 0-2538-1223

ชนิด หองครัว ทอ เมนหลัก พื้น หองน้ำ อางลางจาน ชัก โครก โถ ปส สาวะ ทัง้ ภายในบาน อพารต เมนต รพ. โรงแรม ฯลฯ (รหัส ดาวน โหลด 69500024)

• 08-1643-4262 0-2950-6772 ÃÑ ºº ÃÔ Ë Ò Ã-» ÃÑ º» ÃØ §-´Ù á Š;ÒÃìµ àÁ¹µì หอพัก ตามสัญ ญา ติด ตอ คุณ เค (รหัส ดาวน โหลด 69500032)

• 08-0975-6702

¨Ó˹‹ÒÂàÊÒà¢çÁ äÍ สี่ เหลี่ยม, เข็ม เจาะ, เข็ม กลวง, แผน พื้น สำเร็จ รูป พรอมบริการตอกทั่ว ประเทศ ราคายอมเยา (รหัส ดาวน โหลด 69700074)

• 08-1374-9891 08-6304-2074

โลกวันนี้รายวัน  

หนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวครอบคลุมทั้งสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา อสังหาริมทรัพย์ บันเทิง สุขภาพ และโฆษณาย่อยต่างๆ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกความ...