Page 2

INHOUD

FE BRUARI F R E D R I K B AC K M A N

Björnstad

ERNEST CLINE

Ready Player One TO B I DA H M E N

Fietsmod

S A R A VA N D U I J N

Natuurlijk biologie

02

04

06

08

10

E R I K VA N O M M E N

Poldervogels

M A A RT

Natascha Kayser

C H R I S T I N A L AU R E N

Mijn versie van jou

#ggz

G E E RTJ E PA A I J

Als je brein je bedriegt KARIN DE ROOS

Dubio

Geertje Paaij He rin ne

12

14

E DW I N T I M M E R

Langs de muur van Trump

n rin ge n aaMi dd elb ur g Ja ck

16

18

20

APRIL PA S C A L E N G M A N

Patriotten

F R A N K H E R B E RT

Duin messias & Kinderen van Duin A R N A L D U R I N D R I ĐA S O N

Blauwzuur (midprice)

Y E H U D I M O S Z KOW I C Z

Moord, doodslag en andere zaken

MEI A R N A L D U R I N D R I ĐA S O N

22

23

24

26

28

Valkuil

N ATA S C H A K AYS E R

Jumpin’ Jack

ARNOLD KARSKENS & HENK WILLEM SMITS

Operatie: Laat niets in leven E L L E K E N N E DY

De deal

O L AV M O L & E R I K H O U B E N

Ayrton Senna

A L E X A N D E R S C H WA R Z

Het IJsland van Indri∂ason

30

32

34

36

38

AU G U S T U S O L AV M O L

F1 scheurkalender 2019 SUBQTITELS ZIE APARTE FOLDER

| VOORJAAR 2018

Prospectus uitgeverij Q voorjaar 2018  
Prospectus uitgeverij Q voorjaar 2018  
Advertisement