__MAIN_TEXT__

Page 1

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuosikertomus 2014

% 1


2


Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ( SUOSIO )

Vuosikertomus 2014 3 Puheenjohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Yhdistyksen toiminta, jäsenistö, konserttiyleisö 7 Hallitus, toimisto, orkestereiden rahoitus 8 Tilastointi, kokoukset ja seminaarit 11 Viestintä 12 Lausunnot, sidosryhmät ja jäsenyydet 13 Keskuskirjasto, yhdistyksen talous

Tietoja jäsenorkestereista vuodelta 2014 14 Orkesterikartta 15 Jäsenistö 16 Soittajisto 17 Kokoonpanot instrumenteittain 18 Kapellimestarit, intendentit ja muu henkilökunta 19 Muusikoiden sukupuolijakauma, keski-ikä sekä muun henkilökunnan määrä

Kuulijatilastot

20 Kaavio kaikista kuulijoista 2007–2014 Suomessa ja ulkomailla 21 Yhdistelmä kaikkien jäsenorkestereiden esiintymisistä ja kuulijoista kotimaassa 22 Sinfoniaorkesterit 24 Kamari- ja runko orkesterit 25 Muut orkesterit 26 Kaikki esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2013–2014 27 Omat konsertit ja kuulijat kotimaassa 2013–2014 28 Ooppera-, teatteri- ja balettiesitykset 2013–2014 29 Esiintymiset ja kuulijat kotimaassa kotipaikkakunnan ulkopuolella 2013–2014 30 Konsertit ulkomailla, kaikki esiintymiset ja kuulijat koti- ja ulkomailla sekä yleisötyöhön osallistuneet 31 Kaavio omien konserttien kuulijoista konserttityypeittäin kotimaassa 32 Radioidut konsertit, tv-esiintymiset ja verkkolähetykset 2013–2014

Taloustilastot

33 Laskennalliset henkilötyövuodet ja valtionosuus 2014 ja vertailu vuoteen 2013 34 Julkinen rahoitus 35 Julkisen rahoituksen osuus orkesteritoiminnan menoista asukasta kohden 2013–2014 36 Toimintatulot ja muut tulot 37 Palkka- ja palkkiomenot, muut käyttökustannukset sekä kiinteistömenot 38 Kaaviot menojen ja kokonaisrahoituksen jakautumista 39 Kaavio omien tulojen jakautumisesta 40 Konserttisalit 41 Kantaesitykset 44 Vuoden 2014 aikana ilmestyneet levyt 46 Jäsenorkestereiden ohjelmistojen suomalaiset säveltäjät ja teosten määrät vuonna 2014

1


Suomen Sinfoniaorkesterit ry SUOSIO Kalevankatu 30 00100 Helsinki info@sinfoniaorkesterit.fi sinfoniaorkesterit.fi facebook.com/sinfoniaorkesterit Aila Sauramo toiminnanjohtaja 040 546 0607, myรถs media aila.sauramo@sinfoniaorkesterit.fi Elina Tuomola sihteeri 040 594 3079, myรถs nuotisto elina.tuomola@sinfoniaorkesterit.fi Vuosikertomuksen kuvat ja taitto: Maarit Kytรถharju | Paino: Newprint Oy

2


Puheenjohtajan katsaus Aina silloin tällöin on puhuttu klassisen musiikin kuolemasta; orkesterit ovat muuttumassa muka pikemminkin jonkinlaisiksi kuihtuviksi musiikkimuseoiksi, jotka keskittyvät vain vanhaan ohjelmistoon eivätkä tavoita enää uutta yleisöä. Näin ei ole laita ainakaan Suomessa, sillä viime vuosi oli kuulijatilastoissa ennätyksellinen – konserttien yhteenlaskettu kuulijamäärä oli peräti 1 206 911. Paitsi että Musiikkitalo vetää Helsingissä edelleen loistavasti yleisöä, täyteen myytyjä saleja oli myös Jyväskylässä ja Tampereella ja merkittävä kuulijamäärän nousu oli lisäksi mm. Avantin konserteissa sekä Lohjalla, Kuopiossa, Joensuussa ja Tapiolassa. Vaikka siis puheet klassisen musiikin kuolemasta ovat kovasti ennenaikaisia, kaupunkien päättäjät eivät edelleen tahdo ymmärtää orkesteritoiminnan ja muun kulttuurielämän merkitystä paikkakunnan asukkaiden kannalta. Kuntaliitokset eivät ole tuoneet orkesterille laajentunutta rahoituspohjaa, vaan kulttuurilaitoksista pyritään edelleen säästämään. Joillakin paikkakunnilla orkesterilla on rekrytointikielto, uusia päätoimisia soittajia ei voi kiinnittää eläkkeelle jäävien sijaan, mikä pahimmassa tapauksessa saattaa merkitä sitä, että orkesterin kokoa pyritään näin salakavalasti pienentämään. Suoranaisena epidemiana on levinnyt kuvitelma, että taidelaitoksia yhdistämällä saavutettaisiin merkittäviä säästöjä vaikkapa lakkauttamalla orkesterin oma toimisto ja liittämällä se teatterin yhteyteen, kuten Vaasassa ja Seinäjoella on yritetty. Tai orkesterien selän takana on puuhailtu jopa eri orkesterien yhdistämistä, kuten vuosi sitten tapahtui Kymenlaaksossa, kun siellä pari virkamiestä esitti Kymi Sinfoniettan ja Lappeenrannan kaupunginorkesterin yhdistämistä. Kulttuurilaitokset koetaan siis monella taholla edelleen lähinnä kaupungille kiusalliseksi menoeräksi tajuamatta niiden merkitystä paikkakunnan ihmisten henkisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta ja ymmärtämättä edes kulttuurilaitosten epäsuoraa suurta taloudellista merkitystä paikkakunnalle. Tilanne saattaa tästä vielä pahentua parina tulevana vuotena, koska valtiontaloudellakaan ei mene hyvin, ja tämä heijastuu suoraan kuntatalouden kriisiin. Orkesterien kannalta paras vastalääke on tietenkin, että ne osoittavat tarpeellisuutensa paikkakunnallaan. Siinä mielessä viimevuotinen kaikkien aikojen suurin yleisömäärää suomalaisissa orkesterikonserteissa lupaa hyvää. Orkesterimusiikki on elintärkeä vaihtoehto kaikkialta tulvivalle kertakäyttöviihteelle, ja Suomessa laajeneva yleisö on monilla paikkakunnilla jo tämän tiedostanut. –  Kalevi Aho

3


%

4


Vuosikertomus 2014

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (SUOSIO) tarkoituksena on edistää ja kehittää maamme ammattimaista orkesteritoimintaa. SUOSIO on arvostettu, ennakoiva ja aktiivinen toimija musiikin eri areenoilla ja tehokas jäsenorkestereiden toimintaedellytysten ja oikeuksien edistäjä. Yhdistys on orkesteri-toiminnan merkittävä yhteistyöfoorumi ja vuorovaikutteinen toimija, ja se myötävaikuttaa orkesterimusiikin elinvoimaisuuden kehittymiseen. (SUOSIO:n strategia)

pitäisi ottaa lainkaan käyttöön. Mittaristolla ei pystytä kuvaamaan toiminnan laatua, se on mekaaninen eikä pysty erottelemaan erilaisten orkestereiden toiminnan laatua luotettavasti. Ministeriölle esitettiin taidelaitosten taholta, että mikäli laatua halutaan palkita, voidaan valtionosuusjärjestelmän rinnalle rakentaa erityinen palkinto tms. harkinnanvarainen kannustinraha, josta voidaan kilvoitella. Yhteistyö muiden taidelaitosten kanssa ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä yleisötyö ovat toimia, joita OKM korostaa odottavansa taidelaitoksilta. Nämä asiat ovat orkestereissa hyvällä tolalla. Samoin saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen ovat kriteereitä, jotka näkyvät OKM:n laadullisen arvioinnin mittariluonnoksissa. Suuri haaste orkestereiden edunvalvonnassa lähivuosina on rahoituspohjan vakauttaminen ja henkilötyövuosivajeen kaventaminen. Julkisen talouden supistuspaineet tekevät tämän työn vaikeaksi. Radion sinfoniaorkesteri toimii Yleisradion osana. Verotuksen yhteydessä maksettava maksu vuoden 2013 alusta lähtien vakautti Radion sinfoniaorkesterin rahoitusnäkymiä. Kansallisoopperalla on oma rahoitussopimuksensa valtion ja pääkaupunki-seudun kaupunkien kanssa. Valtio teki tuntuvan leikkauksen vuoden 2013 Kansallisoopperan budjettiin. Vuosina 2014–2017 valtion toimintaavustus oopperalle tulee jäämään tasolle, joka on 99 % vuoden 2012 rahoituksen tasosta. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa ooppera on sopinut vuosiksi 2014–2017 valtion toiminta-avustuksen kehitystä noudattavasta rahoituksesta.

toimintaympäristö kansainvälisen talouskriisin vaikutukset näkyivät myös orkestereiden toimintaympäristössä. Sivistysvaltion purkamisesta käytävät poliittiset keskustelut luovat uhkaa kaikelle julkiselle palvelulle. Vyönkiristyspolitiikka saa näyttämään leikkaukset välttämättömiltä. Kuntatalouden kehnot näkymät ja hallituksen budjettiriihen tavoiteasettelu loivat uhkakuvia orkestereiden toimintaan. Joissakin kunnissa orkestereiden määrärahoja leikattiin, käytiin YT-neuvotteluja, lomautettiin ja luotiin lomautusuhkia vuoden 2015 puolelle. Joissakin orkestereissa otettiin palkattomia lomia lomautuksen sijasta. Säästötavoitteita kiristettiin useissa kunnissa. valtionosuusjärjestelmä on ollut muokkauksen kohteena vuoden 2008 lakiuudistuksesta lähtien. Valtionosuuksien seurantaryhmä sai jatkotyöksi ministeriltä toimeksiannon laadullisten mittareiden käyttöönoton selvittämisen. Työ ei tuonut tulosta vuoden 2011 aikana. Selvitystyötä jatkettiin ministeriössä virkamiesvoimin vuoden 2012 aikana. Opetus- ja kulttuuriministerin tavoitteena oli se, että osa valtionosuuksista myönnettäisiin laadullisen arvioinnin perusteella. Syksyn 2012 aikana ministeriö järjesti tilaisuuksia, joissa oli mahdollista antaa palautetta ministeriön laatimista koemittareista. Vuonna 2013 mittarien laatimista jatkettiin ministeriössä ja taidelaitoksille tehtiin koekysely, jossa katsottiin, mitä mittaristo vaikuttaisi valtionosuuteen. Koekyselyä jatkettiin edelleen vuoden 2014 puolella. Tulokset näyttävät erittäin ongelmallisilta ja ristiriitaisilta. Suomen Museoliitto, Suomen Teatterit ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry esittivät yksimielisesti ministeriölle, että laadittua kannustavuus-mittaristoa ei

kt kuntatyönantajien ja Suomen Muusikkojen Liiton välinen vuosiksi 2014-2016 hyväksytty työehtosopimus ja palkantarkistukset noudattavat yleistä kunnallista sopimuslinjaa. Muusikoiden virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2014  –  31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on 1.3.2014–31.12. 2015 (22 kk) ja toinen jakso on 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk). Jos sopimusosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson korotuksesta ja sen ajankohdasta 30.6.2015 mennessä, sopimus voidaan 31.8.2015 mennessä irtisanoa päättyväksi 31.12.2015. suosio yrittää aktiivisesti tiivistää yhteistyötä KT Kunta -työnantajien kanssa, jotta orkestereissa kertynyt

5


käytännön kokemus ja kysymykset auttaisivat neuvottelijoita tulevan sopimuksen laadinnassa. KT:n edustajia on säännöllisesti kutsuttu vierailemaan SUOSIO:n seminaareissa, jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman suoraa. Suomen Kansallisoopperan orkesterilla, Radion sinfoniaorkesterilla, UMO:lla ja Vantaan viihdeorkesterilla on omat työehtosopimuksensa Muusikkojen Liiton kanssa. Kuntaliitosten vaikutus orkestereille nähdään vasta pidemmän ajan kuluessa. Vielä nyt kuntaliitokset eivät ole tuoneet orkestereille laajentunutta rahoituspohjaa. Kuntien taloudellinen ahdinko ja heikot näkymät verotulojen kehityksestä ovat selkeä uhkatekijä orkestereiden rahoitukselle. Kuntakentän suuret muutokset tulevaisuudessa voivat vielä vaikuttaa suuresti kunnallisten taidelaitostenkin elämään. Kuntien YT-neuvottelut ja lomautukset tai lomautusuhkat ovat luoneet epävarmuutta toimintaan. Avustajabudjetteja on leikattu monissa orkestereissa. SUOSIO on ottanut kantaa muutamissa kunnissa käynnissä olleiden kulttuurilaitosten yhdistämishankkeisiin. Yhdistys on pitänyt tärkeänä, että orkestereiden ja muiden taidelaitosten autonomia säilyy, ja orkesterin hallintotehtäviä voidaan hoitaa järkiperäisesti ja riittävillä resursseilla.

konserttien ja muiden tilaisuuksien yleisö Vuosi 2014 oli yleisömäärän suhteen ennätyksellinen. Yhteenlaskettu konserttien kuulijamäärä oli 1 206 911, joista ulkomaankonserttien kuulijoita 122 276. Kamariorkesteri Avantin ja Apocalyptica-yhtyeen ulkomaankiertueen osuus kuulijoista oli 86 168. Saman yhteistyöprojektin kotimaankiertue vaikutti luonnol-lisesti tuntuvasti myös kotimaan kuulijalukuihin. Tämä menestyskiertue ei kuitenkaan selitä kokonaan yleisömäärän kasvua, vaan lisääntyneitä kuulijamääriä saavutettiin useissa orkestereissa. Konsertteja pidettiin kotimaassa yhtensä 2 358 ja ulkomailla 53. Monimuotoisiin yleisötyötapahtumiin osallistui tämän lisäksi 82 384 henkeä. HKO:lla ja RSO:lla on edelleen ollut paljon loppuunmyytyjä konsertteja Musiikkitalossa, vaikka kokonais-kävijämäärässä vuoden 2013 huippulukuihin ei yllettykään. Samoin esimerkiksi Jyväskylä Sinfonian konsertit on myyty hyvin usein loppuun. Jyväskylän ongelma on, että konsertteja ei voida tilakysymyksen vuoksi useinkaan toistaa. Suurimmat omien konserttien kuulijalisäykset Avantin ohella olivat Tampere Filharmoniassa, jossa uusi ylikapellimestari on selvästi lisännyt eri-ikäisten kuulijaryhmien aktiivisuutta. Lohjan kaupunginorkesterissa, Kuopiossa, Joensuussa ja Tapiolassa yleisömäärät nousivat myös tuntuvasti.

yhdistyksen ja jäsenistön toiminta

eivät 82 384 osallistujaan sisälly, koska esim. aulatiloissa saattaa ennen konserttia olla tilaisuuksia, mutta kaikkia konserttiin tulijoita ei voi laskea aulatilaisuuden osallistujiksi. Vain selkeästi rajatut tilaisuudet ja luotettavasti laskettavat osallistujat ovat luvussa mukana. Televisiokatsojia konserteilla oli yhteensä 4,5 miljoonaa. Radiointeja tehtiin 87 kpl (vuonna 2013 102 kpl), näistä 40 oli RSO:n konserttien lähetyksiä. Radiointien uusinnat eivät ole mukana tässä luvussa. Konserttien verkkolähetyksiä ei ole vielä systemaattisesti tilastoitu, mutta tietoja on ryhdytty keräämään mahdollisuuksien mukaan. Luotettavia tietoja on vielä vaikea saada, koska suoratoisto-lähetysten (streaming) katsojalukujen mittaaminen on vielä kehitysvaiheessa. Vuonna 2014 yksittäisiä lähetyksiä oli 89 ja niiden arvioitu kuulijamäärä on yhteensä noin 400 000. Uusin verkkolähetykset aloittanut orkesteri vuonna 2014 oli Mikkelin kaupunginorkesteri. Sosiaalisen median käyttö viestinnässä kasvaa ja useilla orkestereilla on käytössä oma Facebook-sivu, jonka kautta on linkitetty myös äänitteitä. Jäsenorkesterit kantaesittivät toimintavuonna yhteensä 98 teosta, joista kotimaisten säveltäjien teoksia oli 76. Levytyksiä julkaistiin vuoden aikana 23 kpl. Konserteissa kuultiin yhteensä 1 841 kotimaista teosta 272 eri säveltäjältä.

kaikki yleisötyön tapahtumat

Yhdistyksen jäseninä oli toimintavuonna 30 orkesteria ylläpitävää kuntaa, yhdistystä tai julkisyhteisöä, näistä vuoden lopussa yksi liitännäisjäsen. Jäsenorkestereissa oli päätoimisia muusikkovakansseja 985 ja lisäksi käytettiin runsaasti avustajia eripituisilla sopimuksilla, tilapäisten muusikoiden lukumäärä oli 2 348, joka oli 415 edellisvuotta alhaisempi. Näin siitä huolimatta, että orkesterit joutuivat käyttämään runsaasti tilapäistä työvoimaa avoimien vakanssien paikkaamiseen. Avoimet vakanssit johtuvat mm. siitä syystä, että joissakin kunnissa on avoimien vakanssien täyttökielto. Tämän lisäksi palkattiin kapellimestareita ja vierailevia solisteja. Päätoimista hallintohenkilökuntaa orkestereissa oli yhteensä 127 henkeä (naisia 66,6 %) ja lisäksi jonkin verran tilapäistä henkilökuntaa, jaettuja vakansseja ym. Päätoimisten muusikoiden keski-ikä kaikissa orkestereissa yhteensä 44,7 vuotta ja miehiä oli soittajistosta 56,7 %. Avoimia vakansseja oli 39 kpl. Muita, kuin Suomen kansalaisia vakinaisesta soittajistosta oli 10,4 % eli 102 henkeä.

6


yleisötyö on saanut monenlaisia muotoja. Jo vakiintuneiden taiteilijatapaamisten ja teosesittelyiden rinnalle orkesterit ovat kehittäneet uusia keinoja tavoittaa erityisesti nuorta yleisöä, kuten Nuori Kuuntelija -klubi, Lapsiparkki, Filharmoninen junioriklubi, on rytmityöpajoja, musiikkipolkuja ja ennakko- ja jälkityöpajoja ja pedagogisia ryhmiä, kulttuurikavereita, kulttuurikortteja, Ennakkoluulijoita, Pulttikavereita, Silta sinfoniaan -kouluvierailuita, Soundpainting työpajoja. Jyväskylässä toteutettiin kirjastoautokierros, jossa muutama muusikko kiersi kirjastoauton mukana, ja piti soitinpajoja auton pysäkeillä. Oulu Sinfonian muusikoista ja koululaisista koostuvat ryhmät valmistivat yhdessä Soiva sävelsilta -ohjelman, jonka esittivät eri palvelukodeissa. Suomalainen barokkiorkesteri järjesti barokkikursseja 11:llä paikkakunnalla. On järjestetty maahanmuuttajien koulutusryhmille perehdyttämistilaisuuksia ja mielenterveys-kuntoutujille tutustumiskäyntejä. Sidosryhmille järjestetään räätälöityjä tilaisuuksia. Lahdessa on jo pitkään toteutettu Hei me sävelletään! -sävellystyöpajoja. HKO käynnisti toistamiseen kummilapsiprojektin. Vuonna 2012 syntyneeseen ryhmään kuuluu 3 300 helsinkiläistä lasta. Muutaman kerran vuodessa osanottajille perheineen järjestetään ikäkauteen sopivaa ohjelmaa aina seitsemän vuotiaiksi asti eli vuoteen 2019. Kymi Sinfoniettassa puolestaan on kummiluokkia ja kummisoittajia. Kymissä on kehitetty myös konserttiopaspalvelu ensi kertaa konserttiin tulijoiden rohkaisemiseksi. Orkestereiden johto tekee taiteilijoiden kanssa luentoja esittelyvierailuja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin, työpaikoille tai kutsuu ryhmiä tutustumaan orkesterin toimintaan, tiloihin, soittimiin ja henkilöstöön. Tuore ilmiö on verkkolähetysten käyttö yleisötyössä; konsertteihin liittyviä luentoja ja teosesittelyjä on lähetetty verkossa. Yleisötyön 82 384 osanottajan määrään oli lähes 20 000 henkeä edellisvuotta suurempi. Yleisötyötilaisuuksia oli yhteensä 880. Helsingin kaupunginorkesteri on tällä hetkellä ainoa orkesteri, joka on voinut palkata yleisötyöhön keskittyvän tuottajan. Tätä ennen vain Kansallisoopperalla on ollut yleisötyön yksikkö. Tuottaja Annika Koivula on koonnut yhteen myös muiden orkestereiden yleisötyötä oman toimensa ohella tekevien henkilöiden ryhmän, Yleisötyöfoorumin. Mukana on tällä hetkellä 11 orkesteria. Tarkoitus on vahvistaa yleisötyötä orkestereissa, verkostoitua, ideoida ja kehittää erilaisia toimintamuotoja. Koivula toimii myös pohjoismaisen yleisötyöryhmän Suomen koordinaattorina. Syksyn 2015 pohjoismaisilla orkesteripäivillä yleisötyö on yksi teema, johon Yleisötyöfoorumi valmistautuu, samoin Valtakunnallisten Musiikkikasvatuspäivien yhteydessä järjestettävään foorumiin Helsingin Musiikkitalossa.

hallitus Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallitus kokoontui neljä kertaa ja käsitteli 48 pöytäkirjapykälää. Syyskokous valitsi kokouksessaan 19.11.2013 puheenjohtajiston ja hallituksen vuodelle 2014: Kalevi Aho, säveltäjä, puheenjohtaja, Helena Hiilivirta, intendentti, Tampere, varapuheenjohtaja, Jarmo Anttila, toiminnanjohtaja, Seinäjoki, Emilie Gardberg, intendentti, Turku, Anna-Leena Haikola, muusikko Helsinki (HKO), Leena Harmaala, intendentti, Pori, Nikke Isomöttönen, intendentti, Mikkeli, Teemu Kirjonen, apulaisintendentti, Lahti, Charlotta Kivistö, intendentti, Hyvinkää, Paula Lehmuskallio, luottamushenkilö, Vantaa, Jukka Mertanen, muusikko, Espoo, Gun-Maj Peltoniemi, intendentti, Kokkola, Leena Pälli, intendentti, Oulu, Milko Vesalainen, intendentti, Lappeenranta. Hallitus nimesi yhdistyksen työvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2014 Kalevi Ahon, Helena Hiilivirran, Teemu Kirjosen ja Milko Vesalaisen. Työvaliokunnan sihteerinä toimi Aila Sauramo. Työvaliokunta kävi kiireellisissä asioissa sähköpostikirjeenvaihtoa. Vuosikokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet varatuomari Veikko Harjunkoski Turusta ja hallintopäällikkö Hannu Linna Helsingistä sekä varatilintarkastajina rahoitusjohtaja Aaro Honkola Seinäjoelta ja orkesterikoordinaattori Susann Holmberg Espoosta.

toimisto SUOSIO:n toiminnanjohtajana toimi Aila Sauramo ja yhdistyksen sihteerinä Elina Tuomola. Toimiston osoite on ollut Kalevankatu 30, 00100 Helsinki. Osa toimitiloista ja toimistokalusteista ja -koneista jaetaan ja ylläpidetään huoneiston toisen vuokralaisen, Finland Festivals ry:n kanssa. Toimitilassa on neuvottelutila, jota voidaan antaa jäsenorkestereiden palaverikäyttöön veloituksetta, mikäli tila on vapaa.

orkestereiden rahoitus Valtion vuoden 2014 tulo- ja menoarviossa myönnettiin valtionosuutta 28 orkesterille ja yhtyeelle (joista 25 on Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäseniä). Vuonna 2011 jäsenorkestereiden saamaa valtionosuutta vähennettiin yhdeksällä henkilötyövuodella, kun opetus- ja kulttuuriministeriö otti valtionosuuden piiriin uuden yhtyeen lisäämättä henkilötyövuosien kokonaismäärää. Vuonna 2012 ministeriö vähensi jälleen henkilötyövuosimäärää kahdella ja vuonna 2013 yhdellä. 2014 tämä viimeinen yhden lisäys palautettiin, mutta vuodelle 2015 tehty päätös jälleen pudotti henkilötyövuosien määrää kolmella. Kehityssuunta rapauttaa orkestereiden

7


valtionosuusjärjestelmää. Vuonna 2014 jäsenorkestereille myönnetty valtionosuus oli 20 969 238 euroa (vuonna 2013 20 949 968 euroa). Henkilötyövuoden yksikköhinta pysyi vuonna 2014 ennallaan ja oli 55 693 euroa ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta oli 57 503 euroa. Yhteensä orkesterilain piiriin kuuluville orkestereille myönnettiin 1 037 henkilötyövuotta, joista jäsenorkestereiden osuus oli 1 014 kpl. Orkesterikohtainen valtionosuus lasketaan siten, että henkilötyövuosien määrittämästä euromäärästä maksetaan 37 % orkesterin ylläpitäjälle. Orkesterilain mukaisen valtion-osuuden lisäksi jäsenorkestereille myönnettiin 618 000 euroa valtion harkinnanvaraista tukea momentilta ”Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville orkestereille ja orkestereiden kehittämishankkeisiin”. Tukea sai 16 SUOSIO:n jäsenorkesteria. orkestereiden yhteenlasketut menot olivat hieman alle 80 miljoonaa euroa. Menoista 76 %, hieman yli 60 miljoonaa euroa oli palkka- ja sosiaalikuluja. Tilapäisten muusikoiden palkkaukseen käytettiin yli 11 miljoonaa euroa. Keskimääräinen valtionosuus rahoituksesta oli 26,3 %. Kuntien rahoitusosuus oli 51,5 %:a. Pääsylipputulot kasvoivat toimintavuonna 5,3 % ja tilausesiintymistulot 21,8 %. Orkestereiden kaikki toimintatulot yhteensä kasvoivat lähes miljoonalla eurolla. Kuntien keskimääräinen tuki orkestereille kunnan asukasta kohden oli 11,10 euroa. Suurista kaupungeista Espoo antoi pienimmän euromäärän, 9 euroa asukasta kohden kaupunginorkesterilleen. Lahti sai asukastaan kohden eniten valtionosuutta 16,75 euroa maan keskiarvon ollessa 6,43 euroa.

on ollut kuultavana tai antanut lausuntoja eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja valtionvarainvaliokunnan sivistysjaostossa valtion kulttuuribudjettia ja orkesteritoimintaa koskevissa asioissa ja useissa EUasiakirjojen valmisteluun ja ohjelmien laatimiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi valiokuntien jäsenille on lähetetty orkesteritoimintaa koskevaa kirjallista materiaalia. Aila Sauramo on myös OKM:n EU:n kulttuuriasioita käsittelevän jaosto 31:n jäsen. Orkestereiden kansainvälisen kiertuetoiminnan valtiontuki on ollut jäissä jo useamman vuoden ajan. Musiikkivientiin suunnatut varat on ohjattu pääosin kevyelle musiikille ja orkesterit on rajattu tukikriteerien avulla ulos tuen piiristä. Asiaa on seurattu ja SUOSIO:n edustajat ovat jatkaneet neuvotteluja asiasta. Keskusteluja asiasta on käyty myös Music Finland -yhdistyksen kanssa, ja Sauramo on osallistunut useisiin Music Finlandin tilaisuuksiin ja tuonut ongelmaa esille. Ns. vakavan musiikin toimijat ovat pohtineet yhdessä ratkaisuja musiikkiviennin rahoitusongelmien ratkaisemiseksi.

yhdistys

8

tilastointi Toimintavuoden aikana on jäsenistön keskuudessa suoritettu seuraavat tilasto- ja tutkimusmateriaalin sekä tiedotteiden ja julkaisujen kokoamiseksi tehdyt tiedustelut: – orkestereiden ohjelma- ja esittäjätiedot verkkosivu jen konserttikalenteria varten – orkesterihallinnon osoite- ja henkilötiedot kon serttikalenteria varten – muusikoiden yhteystiedot ja soittimet muusikko luetteloa varten – orkestereiden kokoonpano vakansseittain ja instrumenteittain – orkestereiden päätoimisten muusikoiden sukupuo lijakautuma ja keski-ikä, ulkomaisten muusikoiden määrä sekä muun päätoimisen henkilökunnan määrä – orkestereiden konsertit ja esiintymiset kotimaassa sekä niissä olleet kuulijat (myydyt liput ja vapaa liput) – orkestereiden ulkomaiset konsertit ja niissä olleet kuulijat – radioinnit, televisioinnit ja verkkolähetykset – kantaesitykset – kotimaisten teosten määrä orkestereiden ohjelmistoissa – vuoden aikana ilmestyneet levytykset – taloustilastot – orkestereiden käyttämät konserttisalit – lapsille ja muulle yleisölle tarkoitettu musiikki kasvatustoiminta Tilastokeskukselle, Cuporelle (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö) ja Kuntaliitolle on toimitettu tilastoja säännöllisesti, samoin pyynnöstä useille kunnille. Toimintavuoden aikana on annettu apua ja ohjausta opiskelijoiden tekemiin orkesteriaiheisiin pro gradu -töihin ja tutkielmiin eri yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Tiedotusvälineille on annettu tietoja orkesteritilastoista ja avattu tilastoinnin taustoja.

kokoukset ja seminaarit Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous pidettiin 29.3. Seinäjoella orkesteripäivien yhteydessä ja syyskokous 18.11.2014 Helsingissä syysseminaarin yhteydessä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

49.

valtakunnalliset orkesteripäivät pidettiin Seinäjoella 28.-30.3.2014 Sokos Hotelli Lakeuden tiloissa. Orkesteripäivät avasi yhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Aho videotallenteen avulla, koska oli itse sävellystyönsä vuoksi matkoilla. Seinäjoen kaupungin tervehdyksen toi kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pasi Kivisaari.


Seinäjoen kaupunginorkesterin Pohjanmaa-kvintetti esitti Atso Almilan Puhallinkvinteton nro 1, osa 4, Presto. Kvintetissä soittivat Emilia Kauppinen, huilu, Ilkka Turtiainen, oboe, Krister Aho, klarinetti, Seppo Istukaissaari, käyrätorvi, Jouko Viljanen, fagotti. Avajaisten jälkeen professori Heikki Uimonen, puhui aiheesta Taideyliopiston Sibelius-Akatemia musiikkielämän vaikuttajana Etelä-Pohjanmaalla. tämän jälkeen valtiopäiväneuvos ja tietokirjailija Markus Aaltonen kertoi Alvar Aallon arkkitehtuurista ja otsikolla Ainutlaatuinen Aalto-keskus - Seinäjoen eurooppalaiset kasvot. Osanottajilla oli tämän jälkeen ohjattu mahdollisuus tutustua Aaltokeskuksen rakennuksiin. Avajaispäivän huipennus koettiin Seinäjoen kaupunginorkesterin ja Seinäjoen kaupunginteatterin yhteistuotantona tehdyssä Johannes-passiossa. Kokonaisteokseen kuului Ristin tie –vaellus ja kansalaistori ennen teatteritalossa pidettyä konserttia. Orkesteria johti kapellimestari Tuomas Rousi, solisteina toimivat Petri Vesa (tenori, evankelista Johannes), Esa Ruuttunen (basso, Jeesus), Jukka Puronlahti (näyttelijä, Jeesus), Liisu Mikkonen (altto, Maria Magdala), Esa Ahonen (baritoni, Pilatus), Piia Komsi (sopraano), Juha Kotilainen (basso), Jussi Salonen (tenori). Teoksen ohjasivat Vesa Tapio Valo ja Eija-Irmeli Lahti (toritapahtuma). Passio-kuoron oli valmentanut Johanna Ojala-Haapala. Välittömästi Johannes-passion jälkeen orkesteripäivien osanottajat kuljetettiin Törnävän kartanoon kaupungin vastaanotolle, isäntinä toimivat toimialajohtaja Heikki Vierula, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pasi Kivisaari ja kulttuurilautakunnan jäsen Maria-Lii-

Päätöspäivän 30.3. aloitti journalisti ja kirkkolaulaja

Johanna Korhonen otsikolla Viulukonsertto ja vihaiset linnut. Hän pohti taidemusiikin roolia nettiviihteen aikakaudella. järjestettiin 18.11. Ostrobotnian juhlahuoneistossa Helsingissä ja seminaarin aluksi pidettiin sääntömääräinen syyskokous. Veikkauksen edunvälittäjien hankejohtaja Petri Lahesmaa esitteli eurooppalaisia rahapelijärjestelmiä, EU:n kantaa pelijärjestelmiin ja pelihaittojen torjuntaan, Suomen asemaa rahapelien monopolijärjestelmää ylläpitävänä maana, ja kertoi Veikkauksen toiminnasta ja sen tulokertymän jakautumisesta. Innolink Research Oy:n viestintä- ja tutkimuspäällikkö Etta Partanen esitteli kävijä- ja ei-kävijätutkimuksen menetelmiä ja mahdollisuuksia orkestereiden toiminnan kehittämisen työkaluna. Projektipäällikkö Tero-Pekka Henell kertoi Viron musiikin teemavuoden 2015 hankkeista ja kapellimestari Eri Klas kertoi kokemuksistaan Viron orkesterielämästä. Tämän jälkeen seminaarin osanottajat oli kutsuttu Viron suurlähetystön vastaanotolle Suomen ja Viron musiikillisen yhteistyön merkeissä. Hallituksen kokous pidettiin seminaariosion päätteeksi. syysseminaari

järjestettiin 26.5. Hotelli Tornin näköalakabinetissa. Keskustelua käytiin mm. muusikoiden terveysongelmista ja ratkaisuista, kuulo-ongelmista, dystoniasta ja sen toteamisesta ja lavan kattausongelmista terveyshaittojen näkökulmasta. Esillä oli myös orkestereiden kriisit tietyillä paikkakunnilla, joilla kaupunkien tahoilta on pyritty hallinnollisiin rakennemuutoksiin taidelaitoksia kuulematta. Keskustelussa käytiin läpi myös eri orkestereiden talouskatsaus ja kuultiin OKM:n mittaristoasian tilanneraportti.

intendenttien kesätapaaminen

sa Niemelä. Lauantai 29.3. aloitettiin yhdistyksen sääntömääräisellä kevätkokouksella ja jatkettiin Vesa-Tapio Valon puheenvuorolla. Hän kertoi Johannes-passion valmistamisesta ja erilaisista yhteistyöprojekteista Seinäjoen kaupunginorkesterin ja –teatterin välillä. Tämän jälkeen diplomi-insinööri Katariina Nyberg toi terveisiä Lontoosta, esitteli Philharmonia-orkesterin digitaalista osastoa, ja pohti uuden median mahdollisuuksia orkesterikentällä. Käytännön esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä antoivat Provinssirockin sosiaalisen median kehittämisestä ja sovellutuksista vastaavat toimitusjohtaja Juha Siirtola ja myyntipäällikkö Esa Ylikoski Mediaporras Oy:stä. Musiikin tohtori ja Sibelius-Akatemian DocMusosastolla työskentelevä Anu Vehviläinen pohti Taiteilijan yleisösuhdetta otsikolla Avoin taiteilija & Arvoisa yleisö. Toiminnanjohtaja Jarmo Anttila esitteli Seinäjoen kaupunginorkesterin koulutustoimintaa ponnahduslautana ammattiin. Hallituksen kokous pidettiin seminaariosion päätteeksi. Illallinen nautittiin Ravintola Almassa ja tilaisuuteen toi valtiovallan tervehdyksen ministeri Paula Risikko, joka oli estynyt tulemasta orkesteripäivien avajaisiin.

intendenttiseminaari pidettiin 26.-27.8.2014 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Toiminnanjohtaja Maija Kylkilahti Kamariorkesteri Avantista pohti esityksessään ”Tuottaja - trendititteli vai korkeasti koulutettu tapahtumajärjestäjä” tuottajakoulutusta ja toisaalta orkestereiden intendenttien ja muiden toimihenkilöiden työnkuvaa ja niiden muutoksia. Sibelius 150 – teemavuoden hankkeiden esittelyn suoritti johtaja Erkki Korhonen Sibeliuksen syntymäkaupunki-säätiöstä ja tietokirjailija Pekka Hako esitteli Sibelius-juhlavuoden näyttelyä. Erityisasiantuntija Ditte Winqvist Kuntaliitosta alusti kuntatalouden tilanteesta ja taidelaitosten asemasta. Seminaari-illallinen nautittiin ravintola Vltavassa. Mediakorvausneuvotteluista kertoi neuvottelupäällikkö Hannu Freund, ja työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, Kuntatyönantajista ja Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen ja varapuheenjohtaja Patrik Stenström kertoivat ajankohtaisia kuulumisia ja liiton näkemyksiä.

9


%

10


verkkosivuilta löytyy myös päivitetyt tiedot jäsenorkestereiden osoitteista henkilö- ja puhelinnumerotietoineen, suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset esittelyt kaikista jäsenorkestereista, tiedot mm. jäsenorkestereiden levytyksistä ja kantaesityksistä sekä ulkomaan konserteista ja kiertueista.

nuotistonhoitajille ei järjestetty erillistä seminaaria, vaan orkestereiden nuotistohoitajat kutsuttiin NOBU:n (Nordisk Orkesterbiblioteks-union) Tallinnassa järjestettyyn seminaariin 10.-11.10. SUOSIO:n oma nuotistonhoitajaseminaari päätettiin pitää tammikuussa 2015.

joulukuuksi suunniteltu seminaari peruutettiin ja siirrettiin pidettäväksi keväällä 2015. Aikataulusyistä osanottajamäärä olisi jäänyt liian pieneksi ja olisi tullut taloudellisesti tappiolliseksi.

toimistohenkilökunnan

viestintä SUOSIO:n viestintä tapahtuu pääasiassa sähköisesti tai kasvotusten. Vuosikertomus julkaistaan painotuotteena. Nettisivuja käytetään sekä uutis- että tapahtumatiedottamisen ja tilaisuuksien ilmoittautumistietojen keräämiseen. Nettisivujen käyttöä seurataan päivittäisen tilastoinnin avulla. Facebook-tiliä käytetään lähinnä jäsenorkestereiden konserteista ja muista alan tapahtumista tiedottamiseen. Samoin Twitter-tili toimii lyhyiden tapahtumatietojen tai kommenttien välineenä. Tiedotusvälineitä, ministeriöitä ja joitakin kuntapäättäjiä lähestyttiin kohdennetuilla tiedotteilla ja kannanotoilla. extranet -toiminto

palvelee jäsenistön tilasto- ja konserttikalenterin tiedonkeruuta. Jäsenorkestereiden henkilöstölle sähköpostitiedotusta tehtiin ammatti- ja kohderyhmittäin ja asiakokonaisuuksittain. Sähköpostin välityksellä suoritettiin useita kyselyjä lähinnä intendenteille, ja pyydettiin kommentteja useisiin valmisteilla oleviin asioihin.

Maaliskuussa ilmestyi yhdistyksen vuosikertomus kalenterivuodelta 2013 tilastoliitteineen. Vuosikertomusta on jaettu jäsenorkestereiden lisäksi myös valtionhallintoon, yliopistoille, ja erilaisille tilasto- ja tutkimuskeskuksille sekä tiedotusvälineille. Vuosikertomus ja sen tilastoliite, jonka painosmäärä on 500 kpl, on Suomen ainoa orkestereiden toimintatietoja laajemmin käsittelevä julkaisu. Vuosikertomukseen sisältyvä tilastoliite julkaistiin huhtikuussa englanniksi omana erillispainoksenaan. Sitä on jaettu jäsenten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeisiin, ja ulkomaisille yhteistyökumppaneille, ja käytetty esittelymateriaalina ulkomaisissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Tilastot ja vuosikertomus julkaistiin myös yhdistyksen nettisivulla.

muusikkoluettelo on jäsenorkestereiden käytössä extranetissä. Orkesterit päivittävät muutostiedot sivustolle. Tavoitteena on pitää yllä mahdollisimman ajantasaista tietopankkia, joka palvelee mm. sijaisuuksien järjestäjiä.

Seinäjoen orkesteripäivien yhteydessä tiedotettiin orkestereiden vuoden 2013 tilastoista ja toiminnasta. Tämän lisäksi yhdistyksen toimisto lähetti muun muassa seuraavia tiedotteita:

– konserttikauden alkaminen ja konserttikalenterin ilmestyminen tammikuussa ja elokuussa – kuulija- ja taloustilastojen valmistuminen, vuosikertomuksen ilmestyminen sekä analyysi tilastoista – puheenjohtajisto- ja hallitusvalinnat – valtakunnalliset orkesteripäivät Seinäjoella – Seinäjoen taidelaitosten yhdistämishanke musiikkilehdistön ja -toimitusten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä; mm. musiikkilehti Rondo julkaisee kuukausittaista konserttikalenteria ja valtakunnalliset sanomalehdet orkestereiden kausiohjelmistoja muiden ajankohtaisten orkesteriuutisten lisäksi. Kulttuuri- ja päivälehdille ja sähköiselle medialle on annettu musiikkia ja orkesterialaa koskevia haastatteluja ja osallistuttu keskusteluun mm. orkestereiden ohjelmistopolitiikan kehityksestä, orkestereiden taloudesta ja kulttuurirahoituksesta yleensä, yleisökehityksestä ja yleisistä musiikkipoliittisista asioista. opetus- ja kulttuuriministeriölle

on annettu orkesterilain seurantaa, henkilötyövuosilaskelmia ja muita lakiin liittyviä asioita koskevia tietoja ja kommentteja. Lisäksi on annettu kirjeitse, sähköpostitse ja puhelimitse runsaasti tietoa koti- ja ulkomaisille organisaatioille, medialle sekä yksityisille henkilöille mm. orkestereidemme rakenteesta, taloudesta ja ohjelmistosta sekä yleisistä kulttuuripoliittisista kysymyksistä. SUOSIO ja Meltwater News -yhtiön kanssa tehty mediaseurantaa koskevan sopimus päättyi vuoden 2014 lopussa. Yhdistys valmisteli uuden kolmivuotisen sopimuksen Webnewsmonitorin kanssa vuoden 2015 alusta lähtien. Uusi sopimus on joustavampi ja edullisempi. Seuranta antaa päivittäin raportin siitä, missä mediassa jäsenorkestereiden asioita on käsitelty. Seurantaan osallistuu nyt kuusi orkesteria SUOSIO:n ohella.

konserttikalenterin tiedot kerätään keskitetysti SUOSIO:n verkkosivuille kaksi kertaa vuodessa, keväällä syyskauden tiedot ja ennen joulua kevätkauden tiedot. Kalenteria päivitetään aina tarpeen mukaan. SUOSIO:n

11


lausunnot

Musiikkineuvoston vuosikokouksissa yhdistystä edusti intendentti Charlotta Kivistö.

Toimintavuoden aikana annettiin lausuntoja talousarviosta, valtionosuus-järjestelmän kannustavuusmittaristosta, veikkausvoittorahojen käytöstä, kehysriihestä ja orkestereiden rahoituksesta. Joitakin kannanottoja annettiin yhdessä Suomen Teatterit ry:n Suomen Museoliiton ja Finland Festivals ry:n kanssa sekä Veikkauksen edunvälittäjien kanssa.

sidosryhmät ja jäsenyydet Yhdistys on tehnyt yhteistyötä useiden kulttuurijärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä on ollut koulutus-, seminaari- ym. asioissa Suomen Muusikkojen Liiton, Sibelius-Akatemian, Teoston, Suomen Säveltäjät ry:n, Music Finlandin ja Finland Festivals ry:n kanssa. Suomen Teatterit ry:n, Suomen Museoliiton ja Finland Festivals ry:n johdon kanssa on ollut säännöllisiä yhteisiä kokouksia ja toimintoja erityisesti edunvalvontaan liittyen. Veikkausvoittovarojen edunvälittäjät (Suomen urheilu- ja liikunta, nuorisotyötä edustava Allianssi ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Teatterit ry, Suomen Museoliitto, Suomen Elokuvasäätiö, Suomen Kansallisooppera ja Suomen Akatemia ja Taiteen edistämiskeskus) kokoontuvat usean kerran vuodessa keskustelemaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista rahoituskysymyksissä. Verkoston edustajien ryhmä tapasi vuoden aikana myös eduskuntaryhmiä. Yhteinen peliasioita tunteva EU-asiantuntija Petri Lahesmaa jatkoi kolmannen kauden Brysselissä edunvalvontaa. Lahesmaa järjesti edunvälittäjille myös mahdollisuuden tavata suomalaisia MEP:ja Strasbourgissa 20.-22.10., ja yhtä lukuun ottamatta kaikki Suomen euroedustajat ja useita heidän avustajiaan osallistuivat tapaamiseen. Aila Sauramo osallistui tapaamisiin. OKM:n ja osin myös järjestöjen tuella Kulttuuria kaikille ry:n perustettiin muiden kulttuurialan keskusjärjestöjen kanssa vuoden 2012 joulukuussa. SUOSIO on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. Yhdistyksen tarkoituksena on saavutettavuuden, esteettömyyden ja monimuotoisuuden edistäminen kulttuuri-palveluissa. Yhdistyksellä on palkattuna 4 henkilöä jotka toimivat asiantuntijoina taidelaitosten apuna. Yhdistyksen puheen-johtajana on toiminut presidentti Tarja Halonen ja SUOSIO:ta edustaa yhdistyksen hallituksessa Aila Sauramo. Rahoituksen yhdistys saa pääosin OKM:lta ja jonkin verran konsulttipalkkioina. Suomen Kulttuurirahaston Soitinpankin hoitokunnassa yhdistystä edusti muusikko Juha-Pekka Vikman Turun Filharmonisesta orkesterista. Aila Sauramo osallistui opetus- ja kulttuuriministeriössä valtionosuuksien kannustavuusjärjestelmän selvittämistyöhön. Suomen

12

kansainvälistä yhteistyötä on tehty useiden orkesterijärjestöjen kanssa, mutta erityisen läheistä yhteistyötä on harrastettu brittiläisen ABO:n (Association of British Orchestras) ja ranskalaisen AFO:n (Association Française des Orchesteres) kanssa. AFO toimii European Orchestra Forumin kokoonkutsujana. Kontaktit League of American Orchestras –järjestöön ovat myös säännölliset, ja yhteyttä on pidetty myös Aasian ja Tyynenmeren alueen orkesterijärjestön kanssa (Alliance of Asian-Pasific Region Orchestras). Aila Sauramo kutsuttiin puhumaan Jekaterinburgin orkesterikonferenssiin 11.-12.9., Espanjan orkesterijärjestön konferenssiin Madridiin12.-13.11. ja Pietarin kulttuurifoorumiin 8.-9.12. pohjoismaiset yhteistyökumppanit ovat olleet Ruotsissa (Svensk Scenkonst), Norjassa (Norske Teater og Orkesterforening), Tanskassa (Landsdels orkester foreningen) ja Islannissa (Island Symfoniorkester). Pohjoismaiset orkesteripäivät järjestettiin Aarhusissa 24.-26.9. ja SUOSIOta siellä edusti puheenjohtaja Kalevi Aho.

Euroopan esittävien taiteiden työnantajajärjestössä PEARLESSA (Performing Arts Employers’ Associations League Europe). PEARLE pyrkii toimillaan ja kannanotoillaan vaikuttamaan siten, että kulttuurin ja erityisesti esittävän taiteen ääntä kuullaan EU:n päätöksentekoelimissä, ja se valvoo alaa koskevan lainsäädännön kehittymistä. Järjestö piti vuoden 2014 aikana kokoukset Helsingissä 22.-24.5. ja Lyonissa 27.-29.11.. European Orchestra Forum kokoontuu yleensä Pearlen konferenssien yhteydessä. Pearle on myös kutsuttuna osapuolena EU-komission kokoon kutsumassa Social Dialogue -prosessissa, joka pyrkii edistämään vuorovaikutusta esittävän taiteen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä.

suomen sinfoniaorkesterit ry on jäsenenä

pearlen helsingin konferenssi järjestettiin 22.-24.5. yhteistyössä järjestön toisen suomalaisjäsenen, Suomen Teatterit ry:n kanssa. Konferenssin puhujia olivat Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, SUOSIO:n toiminnanjohtaja Aila Sauramo ja varapuheenjohtaja Helena Hiilivirta, Suomen Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho, Veikkaus Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja ja neuvonantaja André Noël Chaker, Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, Polifonia-hankkeen puheenjohtaja Gretchen Amussen ja Matti Holopainen, joka on aikaisemmin toiminut pitkään Pearlen työvaliokunnan jäsenenä. Pearlen toiminnanjohtaja Anita Debaere, vs. puheenjohtaja Liesbeth Dejonghe ja juristi Silke Lalvani vastasivat EU:n ajankohtaisten asioiden esittelystä ja niihin liittyvien päätösten valmisteluista.


kasvatti KELA:n korvauksia vuonna 2013, ja tämä näkyy 2013-2014 vuosivertailuluvuissa suurehkona muutoksena. Tuloslaskelmassa varsinaisen toiminnan tulot olivat yhteensä 59 989,72 euroa ja varainhankinta eli jäsenmaksut tuottivat 82 000 euroa. Opetusministeriön toiminta-avustus aleni 67 500 euroon. Menopuolen suurimman yksittäisen erän muodostivat palkka- ja palkkiomenot, jotka sosiaalikustannuksineen ja lakisääteisine vakuutuksineen ja lomapalkkavarauksineen olivat 138 862,30 euroa. Palkkasumma sisältää vakituisen henkilökunnan palkat, tilapäistyövoiman käytön ja lisäksi seminaarien luennoitsijoiden palkkioita sekä vakituisen henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset. Muun toiminnan osuus menoista oli 75 738,83 euroa. Vuoden 2014 kulut yhteensä olivat 214 601,13 euroa. Tilikauden alijäämä oli – 5 099,94 euroa ja taseen loppusumma 81 045,72 euroa. Jäsenmaksutuotoilla kustannettiin yhdistyksen toiminnasta 38,2 % valtion toiminta-avustuksella 31,5 %, keskuskirjaston tuotolla 11,1 % ja seminaarien osallistumismaksuilla 12,4 %.

Konferenssin oheisohjelmaan sisältyi RSO:n konsertti, illallinen Suomenlinnassa ja opastettu kävelykierros Helsingin keskustassa. Konferenssista syntyi SUOSIO:lle kuluja 1 705,42 euroa.

keskuskirjasto Yhdistyksen ylläpitämässä valtakunnallisessa orkesterinuottimateriaalien keskuskirjastossa oli vuoden 2014 lopussa 1 704 teosta. Hankintoja tehtiin 1 129,31 eurolla. Nuottien lainaustoiminta on suuri yksittäinen toimistoa työllistävä tehtäväkokonaisuus. Kirjastosta lainattiin kalenterivuonna 2014 yhteensä 225 orkesterinuottimateriaalia (v. 2013 230 kpl). Lainauksista on peritty kirjaston ylläpito- ja kulumiskustannusten peittämiseksi käyttökorvauksia, joita kertyi yhteensä 23 759,37euroa (v. 2013 24 982,38). Orkesterinuottimateriaaleja ovat jäsen-orkestereiden lisäksi käyttäneet myös eri puolilla maata sijaitsevat musiikkioppilaitokset, festivaalit sekä muutamat yhdistykseen kuulumattomat kamari- ja sinfoniaorkesterit (noin 30 % lainoista). ja satunnaisesti myös ulkomaiset. Keskuskirjaston toimesta on annettu tietoja koti- ja ulkomaisista nuottikirjastoista sekä nuottimateriaalien hankintapaikoista ym. nuottimateriaaleihin liittyvistä kysymyksistä. Luetteloinnista, lainauksista ja nuotiston yleishoidosta on vastannut sihteeri Elina Tuomola. Keskuskirjasto kuuluu Suomen musiikkikirjastoyhdistykseen, joka toimii kansainvälisen International Association of Music Libraries -yhdistyksen Suomen alaosastona. Yhdistys on myös pohjoismaisen orkesterinuotistojärjestön NOBU:n (Nordisk Orkesterbiblioteks Union) jäsen. Yhteistyössä Suomen Säveltäjät ry:n ja sibeliusrahaston kanssa valmisteltiin uudelleen 2015 Sibeliuksen juhlavuoden ja SUOSIO:n 50-vuotisjuhlavuoden tilaussävellyshanketta. Virallisena hakijana hankkeen rahoitukselle toimii Sibelius-rahasto. Tarkoituksena on, että tilaukset voidaan toimeenpanna kevään 2015 aikana, ja Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 tilausteokset olisivat kuultavissa jäsenorkestereiden konserteissa.

Helsingissä 10 maaliskuuta 2015

Suomen Sinfoniaorkesterit ry Kalevi Aho, puheenjohtaja Aila Sauramo, toiminnanjohtaja

yhdistyksen talous Kalenterivuonna 2014 yhdistyksen talous on ollut tiukka. Tulotavoitteet eivät täyttyneet, mutta menoissa, kuten vuokrassa ja käyttömenoissa, on ollut tasaista kustannusten nousua. Lähivuosien kasvunäkymät omien tulolähteiden kehityksestä ovat heikot. Uhka yhdistyksen valtionavun leikkaamisesta on myös todellinen. Paineita jäsenmaksujen korottamiseen vuoden 2016 alusta on olemassa. Toiminnanjohtajan pitkä sairasloma

13


Rovaniemi

JÄSENORKESTERIT 2014

Kemi

Sinfoniaorkesteri

Kamari- tai runko-orkesteri

Muu orkesteri, liitännäisjäsen

Oulu

Kuhmo Kokkola

Vaasa Kuopio

Seinäjoki

Joensuu Jyväskylä Savonlinna Pori

Mikkeli

Tampere

Lahti

Lappeenranta Kouvola Kotka Hyvinkää

Turku Lohja

Vantaa Espoo

14

Helsinki


Tietoja ja tilastoja jäsenorkestereista vuodelta 2014 JÄSENISTÖ 2014 sinfoniaorkesterit Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Jyväskylän kaupunki Kuopion kaupunki Kymenlaakson Orkesteri Oy Lahden kaupunki Lappeenrannan kaupunki Oulun kaupunki Porin kaupunki Suomen Kansallisoopperan säätiö Tampereen kaupunki Turun kaupunki Vaasan kaupunki Oy Yleisradio Ab

Tapiola Sinfonietta Helsingin kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri Jyväskylä Sinfonia Kuopion kaupunginorkesteri Kymi Sinfonietta Lahden kaupunginorkesteri / Sinfonia Lahti Lappeenrannan kaupunginorkesteri Oulu Sinfonia Pori Sinfonietta Suomen Kansallisoopperan orkesteri Tampere Filharmonia Turun filharmoninen orkesteri Vaasan kaupunginorkesteri Radion sinfoniaorkesteri

kamari-  ja runko-orkesterit Kemin kaupunki Kokkolan Orkesteriyhdistys ry / Gamlakarleby Orkesterförening rf Lohjan kaupunki Mikkelin kaupunki Rovaniemen kaupunki Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry Savonlinnan Orkesteriyhdistys ry UMO-säätiö

Kemin kaupunginorkesteri Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri / Mellersta Österbottens Kammarorkester Kokkolan Orkesteri / Gamlakarleby Orkester Lohjan kaupunginorkesteri Mikkelin kaupunginorkesteri Lapin kamariorkesteri Seinäjoen kaupunginorkesteri Savonlinnan Orkesteri UMO Jazz Orchestra

muut orkesterit Avanti ry Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry Hyvinkään Orkesteri ry Sinfoniaorkesteri Vivon tuki ry Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry Vantaan Orkesteri / Vanda Orkester ry

Avanti! kamariorkesteri Helsingin Barokkiorkesteri Hyvinkään Orkesteri Sinfoniaorkesteri Vivo Suomalainen barokkiorkesteri Vantaan viihdeorkesteri

liitännäisjäsen Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry

Sinfonietta Lentua

15


Jäsenorkestereiden soittajisto syyskaudella 2014 1. Päätoimiset ammattisoittajat 2. Sivutoimiset kuukausipalkkaiset ammattisoittajat 3. Kertapalkkaiset paikkakuntalaiset ammattisoittajat 4. Amatöörisoittajat (kertakorvaus tms.) 5. Oppilassoittajat (paikkakuntalaiset musiikkioppilaitosten oppilaat) 6. Vieraspaikkakuntalaiset avustajat 7. Siviilipalvelusmies

%

TILASTON LYHENTEET SO = sinfoniaorkesteri O = orkesteri FO = filharmoninen orkesteri KamO = kamariorkesteri VO = viihdeorkesteri

orkesteri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sinfoniaorkesterit Kansallisoopperan O 112 0-7 Helsingin KO 102 41 Radion SO 99 Tampere Filharmonia 97 2 0-4 0-4 Turun FO 74 0-5 0-5 1 Lahden KO 67 0-5 0-10 Oulu Sinfonia 61 13 29 Kuopion KO 48 0-6 0-4 Tapiola Sinfonietta 41 0-3 0-10 1 Jyväskylä Sinfonia 38 0-10 0-1 0-100 Joensuun KO 35 1 1-4 2-6 Kymi Sinfonietta 32 0-2 1 0-12 Pori Sinfonietta 31 0-3 0-16 0-24 Vaasan KO 31 1-3 1-3 Lappeenrannan KO 21 0-8 0-80 kamari- ja runko-orkesterit K-Pohjanmaan KamO 20 0-6 0-8 Lapin KamO 18 0-2 0-28 UMO 16 1 22 0 Lohjan KO 12 10 5 0-50 Mikkelin KO 12 0-2 0-15 Seinäjoen KO 10 0-20 0-4 0-25 Kemin KO 4 0-11 0-4 0-6 0-28 Savonlinnan O 4 0-7 0-13 0-8 0-7 muut orkesterit Avanti!KamO 0-175 1 20 20 Helsingin BarokkiO 0-100 0-50 Hyvinkään O 0-15 0-5 0-55 Suomalainen barokkiO 0-100 9 0-40 Vantaan VO 0-20 0 0-115 Vivo SO 104 0-2 liitännäisorkesteri Sinfonietta Lentua

16


Jäsenorkestereiden kokoonpanot instrumenteittain syyskaudella 2014 sinfoniaorkesterit timp/ fl ob cl fag cor tr trb tba perc arpa

Kansallisooppera O Helsingin KO 1 Radion SO 1 Tampere Filharmonia 1 Turun FO 1 Lahden KO 1 Oulu Sinfonia 1 Kuopio KO 1 Tapiola Sinfonietta 1 Jyväskylä Sinfonia 1 Joensuun KO 1 Kymi Sinfonietta 1 Pori Sinfonietta 1 Vaasan KO 1 Lappeenrannan KO 1 1

pf

Ivl

IIvl

vla

vlc

5 5 5 5 7 5 5 1 6 2 19 16 13 10 4 4 4 4 6 4 4 1 4 2 18 15 13 11 4 4 4 4 6 5 4 1 4 1 1 17 14 12 10 4 4 4 4 6 4 4 1 4 1 17 14 12 10 3 3 3 3 5 3 3 1 4 1 14 11 8 7 3 3 3 3 4 3 3 1 2 12 10 8 7 3 3 3 3 4 3 3 1 2 11 9 6 6 2 2 2 2 4 2 3 2 8 7 5 5 2 2 2 2 2 2 1 9 7 5 4 2 2 2 2 2 2 1 8 6 5 4 2 2 2 2 2 2 1 1 6 5 4 4 2 2 2 2 2 2 1 6 5 3 3 2 2 2 2 2 2 1 6 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 5 4 3 3 2 2 1 1 2 1 4 3 2 2

kb yht

8 112 8 102 8 99 8 97 5 74 5 67 4 61 4 48 3 41 2 38 2 35 2 32 2 31 2 31 1 21

kamari- ja runko-orkesterit timp/ fl ob cl fag cor tr trb tba perc arpa pf

Ivl

IIvl vla

vlc

kb yht

K-Pohjanmaan KamO 1 5 5 4 3 2 20 K-Pohjanmaan KamO 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5 5 4 3 2 33 Lapin KamO 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 1 18 Umo Jazz O 1 53 4 4 1 1 1 16 1 Lohjan KO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Lohjan KO 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 10 8 7 4 4 53 Mikkelin KO 1 4 3 2 2 1 12 Seinäjoen KO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Seinäjoen KO 2 2 2 2 2 4 3 3 1 2 5 4 3 2 1 36 Kemin KO 1 1 1 1 1 4 Kemin KO 2 2 2 2 2 4 2 3 1 1 5 5 3 3 2 37 Savonlinnan O 1 1 1 1 1 4 Savonlinnan O 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 7 6 3 4 1 37 1

muut orkesterit *

fl ob

cl fag cor

timp/ pf/ guit/ tr trb tba perc arpa cem lute Ivl IIvl vla vlc kb yht

Avanti KamO 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 23 Helsingin BarokkiO 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 8 7 4 3 2 44 Hyvinkään O 2 3 4 2 4 4 3 3 1 3 1 1 9 7 6 5 4 60 Suomalainen barokkiO 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 8 7 4 3 2 39 Vantaan VO 2 3 2 3 2 4 3 3 1 4 1 1 1 8 8 6 6 3 59 Vivo SO 2 7 4 7 3 5 6 4 7 1 14 13 10 14 7 102 Sinfonietta Lentua 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 7 6 5 3 2 41 Yhteensä päätoimisia vakansseja 985

1) päätoimiset ammattisoittajat (lukumäärä lihavoitu) 2) suurin kokoonpano, mukaan luettuna avustajat *) Muut orkesterit: ei päätoimisia vakansseja Avanti! = äänenjohtajat Umo: cb/el. bass ja Vantaa: 1 el. bass yläviite 3) saksofonit

17

%


Jäsenorkestereiden kapellimestarit, intendentit ja muu henkilökunta syyskaudella 2014 sinfoniaorkesterit Päätoimiset orkesteri

kapellimestari

inten-

vak.

dentti

päävier.

toimisto-

muu

henk.kunta henk.kunta

Kansallisooppera O

1

11

1,5

55

Helsingin KO

1

1

9

2

Radion SO

1

1

6

4

kapelli- mestari

toimisto-

1

1

Tampere Filharmonia

1

3

4

3

1

2

2

3

1

Lahden KO

1

1

5

3

1

Oulu Sinfonia

1

1

5

17

Kuopion KO

2

11

72

93

3

2

5

1

1

1

2

1

Jyväskylä Sinfonia

1

Joensuun KO

1

Kymi Sinfonietta

1

2

1

11

2

1

Pori Sinfonietta

1

1

4

1

Vaasan KO

16

1

3

2

Lappeenrannan KO

1

1

2

0,2

1) Kymi: toimitusjohtaja, Ooppera: orkesteripäällikkö, Kuopio: johtaja 2) orkesterilla ja Musiikkikeskuksella yhteinen toimisto, orkesterilla 4 ja Musiikkikeskuksella 3 työntekijää 3) T ekniikkahenkilöstö 3, asiakasneuvojia 2, vahtimestareita 4 yhdessä Kuopion konservatorion, Savonia AMK:n ja Sibelius-Akatemian kanssa

muu

henk.kunta henk.kunta

Turun FO

Tapiola Sinfonietta

%

Sivutoimiset

1 12

1 2

7

14

4) siviilipalvelusmies 5) 2 nuotistonhoitajaa, jotka palvelevat koko talon tarpeita 6) pääkapellimestari kevätkauden 7) Pori: työllistetty, Oulu: harjoittelija/työllistetty

kamari- ja runko-orkesterit Päätoimiset

Sivutoimiset

orkesteri

kapellimestari

inten-

toimisto-

muu

kapelli-

inten-

toimisto-

muu

vak.

dentti

henk.kunta

henk.kunta

mestari

dentti

h.kunta

h.kunta

K-Pohjanmaan KamO

1

1

2

23

Lapin KamO

1

1

1

13

12

3

1

Umo Jazz O Lohjan KO

päävier.

1

2 1

Mikkelin KO Seinäjoen KO

1

1

12

1 1

1

1 1

Kemin KO

3 1 12

31

2

14

1

1

1

2

Savonlinnan O MUUT ORKESTERIT

12

Avanti KamO 1

Helsingin Barokki O

1

1

1

1 1

2

Hyvinkään O

1

1

Suomalainen barokkiO

1

10

Vantaan VO

1

1

1

2

2

4

10

1

4

1

Vivo SO

1

1

LIITÄNNÄISJÄSEN

1

Sinfonietta Lentua 1) Seinäjoki: yhteisvakanssi musiikkiopiston kanssa 2) toiminnanjohtaja, Umo: toimitusjohtaja 3) K-Pohjanmaan KamO: muusikko/nuotistonhoitaja ja

1

muusikko/ohjelma-koordinaattori, Lapin KamO: sivutoiminen nuotistonhoitaja ja kalustonhoitaja 4) Savonlinnan hallinnollinen henkilökunta ostopalveluna

18


Jäsenorkestereiden päätoimisten muusikoiden (vakanssien) sukupuolijakautuma ja keski-ikä 2014 Orkesteri

Naisia

%

Miehiä

%

Avoimet

%

Yhteensä

Keski-ikä

Kansallisoopperan O

42

37,5

66

58,9

4

3,6

112

45,6

Helsingin KO

39

38,2

62

60,8

1

1,0

102

44,9

Radion SO

56

56,6

40

40,4

3

3,0

99

44,6

36,5

37,6

57,5

59,3

3

3,1

97

45,1

Turun FO

33

44,6

39

52,7

2

2,7

74

45,5

Lahden KO

28

41,8

34

50,7

5

7,5

67

46,4

Oulu Sinfonia

24

39,3

36

59,0

1

1,6

61

46,0

Kuopion KO

11

22,9

31

64,6

6

12,5

48

46,5

Tapiola Sinfonietta

21

51,2

20

48,8

41

47,0

Jyväskylä Sinfonia

15

39,5

21

55,3

2

5,3

38

48,6

Joensuun KO

14

40,0

20

57,1

1

2,9

35

49,5

Kymi Sinfonietta

12

37,5

19

59,4

1

3,1

32

45,7

Pori Sinfonietta

10

32,3

18

58,1

3

9,7

31

49,5

Vaasan KO

8

25,8

21

67,7

2

6,5

31

50,7

4

19,0

Tampere Filharmonia

1

Lappeenrannan KO

7

33,3

10

47,6

K-Pohjanmaan KamO 2

8

40,0

12

60,0

Lapin KamO

11

61,1

Umo Jazz O 3

7

38,9

15

93,8

1

6,3

21

49,6

20

45,6

18

40,3

16

0,0

3

25,0

9

75,0

12

51,0

Mikkelin KO

4

33,3

8

66,7

12

49,2

Seinäjoen KO

2

20,0

8

80,0

10

48,0

Kemin KO

1

25,0

3

75,0

4

41,5

Savonlinnan O

2

50,0

2

50,0

4

46,9

387,5

39,3

558,5

56,7

985

44,7

Lohjan KO

4

Kaikki yhteensä

39

4,0

1) osa-aikaisia muusikoita: 1 nainen, 1 mies, hallinto: 1 mies 2) muusikko/nuotistonhoitaja, muusikko/ohjelmistokoordinaattori, taiteellinen johtaja/kapellimestari 3) päätoimen muusikoissa kolme osa-aikaista: 2. tenorisaksofoni 50%/50%, piano 50% 4) 11/12 yhteisvakanssia musiikkiopiston kanssa (opetusvelvollisuus) ei päätoimisia muusikoita: Avanti KamO, Helsingin BarokkiO, Hyvinkään O, Suomalainen barokkiO, Vantaan VO, Vivo SO, Sinfonietta Lentua

Ei päätoimisia muusikoita: Avanti KamO, Helsingin BarokkiO, Hyvinkään O, Suomalainen barokkiO, Vantaan VO, Vivo SO, Sinfonietta Lentua

Ulkomaalaisten muusikoiden osuus kaikissa orkestereissa Muut, kuin Suomen kansalaiset päätoimiset muusikot 102 henkilöä 10,4 %

ORKESTEREIDEN MUUT PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT (hallinto, järjestäjät ym.)

Naisia

%

Miehiä

%

Yhteensä

85 66,6 43 33,4 127 Kemi: Hallinnossa jaettuja konserttisihteeri 70 %, taloussihteeri 30 % = 1 hlö + musiikinjohtaja 100 % Savonlinnan O, Vivo SO, Sinfonietta Lentua: ei päätoimisia työntekijöitä

19

%


Kuulijamäärä

20

Kaikki konsertit yhteensä

Konsertit ulkomailla

905 846

69 464

836 382

Kaikki konsertit Suomessa

985 457

58 958

926 499

621 844

908 090

54 084

854 003

570 736

929 622

45 999

883 623

595 258

976 966

16 785

960 181

683 101

1 004 458

42 627

961 831

721 436

988 616

40 072

948 544

718 129

1 206 911

122 276

1 084 635

876 851

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

562 255

0

Omat konsertit Suomessa

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Jäsenorkestereiden konserttien kuulijat 2007 – 2014

%


Yhdistelmä jäsenorkestereiden esiintymisistä ja kuulijoista kotimaassa 2014

Sinfoniaorkesterit Kamari- ja runko- orkesterit

Omat konsertit Sinfoniakonsertit ja vastaavat Messut, oratoriot ja vastaavat Kamarimusiikkikonsertit Viihdekonsertit ja vastaavat Lastenkonsertit Koulukonsertit Laitos- ja työpaikkakonsertit Ulkoilma- ja ilmaiskonsertit Muut konsertit

Omat konsertit yhteensä

kpl

kuulijat

Muut orkesterit

kpl kuulijat kpl kuulijat

Yhteensä kpl kuulijat

418 16 81 76 104 196 177 56 170

321 008 12 360 10 821 68 557 33 170 48 390 8 312 45 023 44 500

83 24 113 60 14 101 76 37 81

20 639 10 416 14 846 30 109 4 355 23 006 4 558 13 798 20 054

43 24 44 23 14 1 9 11 12

18 786 13 061 7 961 97 052 3 304 300 386 6 410 811

544 64 238 159 132 298 262 104 263

360 433 35 837 33 628 195 718 40 829 71 696 13 256 65 231 65 365

1 294

592 141

589

141 781

181

148 071

2 064

881 993

7 210 29 12 426 19 4 470 109 580 3 787 71 766 4 1 545

80 141 90

24 106 110 367 73 311

311

207 784

Muut esiintymiset Tilausesiintymiset Oopperaesitykset Baletti- ja teatteriesitykset

32 138 86

Muut esiintymiset yhteensä

256

188 556

32

13 213

23

6 015

1 550

780 697

621

154 994

204

154 086

Yhteensä

Yhteiskonserteista johtuva vähennys KAIKKI YHTEENSÄ

2 375 1 089 777

-17

-5 142

2 358

1 084 635

Kaikki yhteensä 2013 2 136 948 544

”Yhteensä” -rivin esiintymisten ja kuulijoiden määrät ovat orkestereiden ilmoitusten mukaiset. Orkestereiden yhteiskonsertit ovat tällöin mukana kahteen kertaan. ”KAIKKI YHTEENSÄ” -rivillä orkestereiden yhteiskonserttien kaksoisvaikutus on poistettu. Yhteistyötä ovat tehneet seuraavat orkesterit: Lappeenrannan KO-Mikkelin KO, Vaasan KO-Seinäjoen KO, Lappeenrannan KO-Mikkelin KO-Savonlinnan O, Tapiola S-UMO

21

%


Helsingin KO

2580

4

22

Turun FO

Oulu Sinfonia

11508

14061

1416

24

26

3

yhteensä

Tapiola Sinfonietta

yhteensä

15477

408

3

29

11100

21

Kuopion KO

vierailukonsertit

vierailukonsertit

13120

13120

23

yhteensä

vierailukonsertit

23

3081

19369

8

32

vierailukonsertit

yhteensä

29610

16288

35

24

2884

yhteensä

26726

3

Lahden KO

vierailukonsertit

32

2062

36001

4

yhteensä

32

33939

28

Tampere Filharmonia

vierailukonsertit

72841

48

yhteensä

vierailukonsertit

77032

70261

50

44

yhteensä

77032

50

Radion SO

vierailukonsertit

766

1

3

2

1

1

1

2

2

1

kpl

1

766

1

1747

957

790

603

603

3203

3203

1273

1273

kuul.

ja vast.

messut,

oratoriot

yhteensä

kuul.

kpl

ja vast.

sinfonia-

konsertit

vierailukonsertit

Kansallisoopperan O

orkesterit

viihde-

konsertit

lasten-

konsertit

11

1

10

2

1

1

4

4

2

2

10

10

7

7

15

15

4

4

kpl

1008

65

943

275

165

110

505

505

299

299

1213

1213

860

860

2406

2406

1346

1346

kuul.

359

12817

3172

3172

8821

8821

4816

4816

5576

5576

kuul.

7216

1219

1219

1

1 776

776

13 19996

3 12780

10

2

2

15 13176

1

14

4

4

6

6

3

3

7

7

kpl

2

2

12

12

2

2

9

9

5

5

1

1

2

2

59

59

kpl

1146

1146

3320

3320

747

747

6707

6707

2872

2872

736

736

1458

1458

12978

12978

kuul.

11

11

21

6

15

4

4

8

8

4

4

kpl

3205

3205

3907

1200

2707

2503

2503

7003

7003

6377

6377

kuul.

koulu-

konsertit

konsertit

kamari-

musiikki

24

24

17

17

17

17

12

12

kpl

619

619

705

705

546

546

1370

1370

kuul.

konsertit

laitos- ja

työpaikka

Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2014

% 2

2

4

4

3

3

2

1

1

22

22

9

9

kpl

6276

6276

2200

2200

4136

4136

2134

1550

584

7249

7249

6140

6140

kuul.

konsertit

ja ilmais

ulkoilma-

11694

7700

7700

kuul.

11

1

10

8

8

31

31

19

19

14

14

11

11

1

1

974

250

724

2789

2789

4743

4743

382

382

2277

2277

4229

4229

1650

1650

31 11694

31

7

7

kpl

kenraalit

muut kon-

sertit, julk.

5

5

9

9

kpl

581

581

3054

3054

kuul.

11

11

8

8

7

7

72

72

kpl

4622

4622

1753

1753

8886

8886

80222

80222

kuul.

ooppera-

esitykset

miset

tilaus-

esiinty-

kuul.

32 14535

32 14535

54 57231

54 57231

kpl

esitykset

baletti/

teatteri-

96

5

91

142

13

129

80

80

99

12

87

119

3

116

70

4

66

66

4

62

147

147

151

1

150

kpl

30 062

1 731

28 331

62 289

14 553

47 736

31 595

31 595

44 360

5 947

38 413

57 122

2 884

54 238

69 113

2 062

67 051

78 355

2 580

75 775

107 866

107 866

158 908

1 273

157 635

kuul.

yhteensä

sinfoniaorkesterit


23

1457

2014-2013 %

2014-2013 kpl/kuul.

21

397

Vuosi 2013

1,53

4848

316160

418 321008

Kaikki yhteensä

4644

7

23

vierailukonsertit

yhteensä

3187

4271

16

Lappeenrannan KO

17

1636

7

yhteensä

2635

10

Vaasan KO

641

4

vierailukonsertit

vierailukonsertit

4559

17

5200

10684

34

yhteensä

Pori Sinfonietta

21

400

1

vierailukonsertit

yhteensä

7653

10284

22

33

yhteensä

120

1

Kymi Sinfonietta

7533

21

Joensuun KO

vierailukonsertit

2593

12832

7

27

vierailukonsertit

yhteensä

10239

20

Jyväskylä Sinfonia

488

488

3187

1505

1682

668

668

1191

1191

-4

20

17,19

1813

10547

16 12360

1

1

4

2

2

2

2

2

2

447

26

421

436

436

416

416

973

973

202

202

435

435

-8

89 -19,34

-2594

13415

81 10821

6

1

5

5

5

7

7

4

4

2

2

2

2

1814

1814

2209

2209

1317

1317

1765

1765

1307

78

1229

2593

2593

1

1

2

2

4

4

2

2

3

3

-2 27,78

14903

78 53654 -73

177

76 68557 104

4

4

5

5

3

3

4

4

5

1

4

4

4

114

12

3

9

8

8

6

4

2

8

8

-30,56

-14595

47765 17

179

33170 196

88

88

884

884

840 114

840

442

442

952

952

692

13 13 9

3428 3428

2

11

11

858

404

404

4434

60

1 12

4374

11

13

1

1

114 63

38699 9691 25,04

177

59,20

3091

5221

8312

1144

10 48390

692 1144

9 10

858

11

26,23

9356

45 35667

125

45

5,92

2488

42012

56 45023 170 44500

2

8

24

32

17

1048

1048

470

470

2366

2366

1804

4

4

1

1

12

12

4

827

1471

14120

1250

1250

6 14120

6

3

3

1183

621

827

56

11879

1471

888

180

708

18

2

815 56

16

5065

50

5880

1

2404

50

11879

1

2404

%

27

7

20

3

3

8

8

9317

4500

4817

319

319

3573

3573

888

888

-26,08

-2544

9754

-46

184

-17,05

-22525

132105

7210 138 109580

3275

910

2365

300

300

2

2

2 593

2 146 65

40

33,09

17842

46 53924

152

1398

86 71766 1550

3

21 774

758 923

780 697

9 395

1 483

8 46

7 912

22 092

8 229

13 863

38

87

22

17 030

6 76

14 884

33 184

460

32 724

34 365

1 193

33 172

70

231

2

229

76

7

69

24 961

7 64

22 368

57


4197

14

10

24

vierailukonsertit

yhteensä

2

346

24

yhteensä

2811

24

25

1581

-6032

4

2

6

83 20 639

26671

3

82

1

yhteensä

Savonlinnan O

vierailukonsertit

yhteensä

Kaikki yhteensä

Vuosi 2013

2014-2013 %

2014-2013 kpl/kuul.

5

619

1

-22,62

962

822

338

484

-1

5

2

1

1

2

vierailukonsertit

3

Kemin KO

875

2 243

3

8

3

3

1

2

yhteensä

1368

4 617

1806

8

10

vierailukonsertit

5

29

vierailukonsertit

Seinäjoen KO

19

10

Mikkelin KO

4 073

1383

-29,11

-4277

14693

10 416

3095

3095

657

329

328

987

987

614

115

499

4 453

4107

1528

562

562

1 769

878

891

1 143

121

1022

101

101

3 162

-7

120 5,71

802

14044

113 14 846

9

9

35

24

11

9

2

7

1

1

24

3

917

917

787

787

1 166

1166

141

141

21 351

18351

3000

5 545

2966

2579

202

202

kuul.

33

27

175,60

19184

10925

60 30 109

3

3

2

2

5

5

1

1

39

28

3

vierailukonsertit

13

Lohjan KO

yhteensä

11

10

yhteensä 1634

5 9

vierailukonsertit

21

7 614

1

1

kpl

4

31

2165

5449

495

190

305

kuul.

Umo Jazz O

yhteensä

4

2

2

kpl

12

2690

viihde-

konsertit

lasten-

konsertit

0

14

14

2

2

3

3

4

2

2

2

2

3

1

2

kpl

14

14

17

12

5

19

4

15

1

1

4

4

4

4

26

3

23

16

8

8

kpl

4797

4797

2 282

1303

979

3 450

575

2875

220

220

961

961

1 645

1645

6 895

752

6143

2 756

1723

1033

-10,43

-507

4862

-9

110

-19,11

-5435

28441

4 355 101 23 006

901

901

991

991

1 374

700

674

389

389

700

260

440

kuul.

kuul.

koulu-

konsertit

konsertit

kamari-

musiikki

19

610

610

kuul.

vierailukonsertit

1

1

kpl

ja vast.

messut,

oratoriot

Lapin KamO

7 303

3106

kuul.

kpl

ja vast.

sinfonia-

konsertit

K-Pohjanmaan KamO

orkesterit

20

56

76

10

7

3

36

36

12

12

3

2

1

5

5

10

10

51,68

1553

3005

4 558

265

149

116

1 068

1068

985

985

200

140

60

200

200

1 840

1840

kuul.

konsertit

laitos- ja

työpaikka

kpl

Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2014

% 21

16

37

3

1

2

5

5

2

2

5

2

3

10

10

4

4

8

8

kpl

95,52

6741

7057

13 798

1 810

1400

410

182

182

730

730

2 560

460

2100

6 365

6365

351

351

1 800

1800

kuul.

konsertit

ja ilmais

ulkoilma-

10

10

3 112

3112

5 950

380

5570

9 985

3059

6926

997

997

kuul.

33

48

134,33

11496

8558

81 20 054

1

1

3

3

16

8

8

42

9

33

19

19

kpl

kenraalit

muut kon-

sertit, julk.

-6

35

29

4

4

3

1

2

6

2

4

1

1

5

4

1

3

3

4

4

3

3

kpl

3,56

427

11999

12 426

665

665

187

100

87

535

65

470

220

220

5 289

4767

522

3 890

3890

1 220

1220

420

420

kuul.

-25

28

3

3

1

2

kpl

-92,37

-9534

10321

787

787

210

577

kuul.

ooppera-

esitykset

miset

tilaus-

esiinty-

0

0

0

kpl

esit.

teri-

teat-

60

561

621

44

2

42

75

47

28

97

11

86

66

20

46

104

50

54

73

18

55

92

16

76

70

21

49

kpl

10,26

14 418

140 576

154 994

12 528

619

11 909

8 579

4 497

4 082

14 877

1 636

13 241

13 578

2 521

11 057

43 223

31 296

11 927

28 019

6 554

21 465

18 064

3 127

14 937

16 126

5 279

10 847

kuul.

yhteensä

kamari- ja runko-orkesterit


25

1608

3640

6376

1261

7637

1942

4

7

6

4

10

8

yhteensä

Helsingin BarokkiO

vierailukonsertit

viihde-

konsertit

130

1

yhteensä

Sinfonietta Lentua

18 786

43

41

2

Kaikki yhteensä

Vuosi 2013

2014-2013 kpl/kuul.

2014-2013 %

30,48

4388

14 398

130

yhteensä

1

vierailukonsertit

409

409

2

2

vierailukonsertit

5

19

24

34,11

3322

9739

13 061

4

40

44

23,85

1533

6428

7961

15

8

23

1

1

2056,71

92552

4500

97 052

102

102

3610

6

2250

2250

91 090

89 390

1700

kuul.

yhteensä

3

3

13

12

1

kpl

2910

5534

4601

933

197

197

1135

492

643

1095

973

122

kuul.

4

26

21

5

2

2

7

4

3

9

8

1

kpl

vierailukonsertit

Vivo SO

lasten-

konsertit

koulu-

konsertit

9

5

14

7

3

4

5

5

2

2

kpl

355,72

2579

725

3304

1911

650

1261

1 115

1115

278

278

kuul.

300 300

300 9305 -9005

1 1

1 40 -39

-96,78

kuul.

kpl

konsertit

kamari-

musiikki

700

8840

2717

6123

958

958

3263

2633

630

kuul.

2

17

7

10

2

2

5

4

1

kpl

ja vast.

messut,

oratoriot

Vantaan VO

5028

1949

9

vierailukonsertit

15

3079

6

Suom. barokkiO

yhteensä

1942

8

yhteensä

vierailukonsertit

Hyvinkään O

yhteensä

2032

3

kuul.

vierailukonsertit

kpl

ja vast.

sinfonia-

konsertit

Avanti KamO

orkesterit

Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2014

%

7

2

9

382,50

306

80

386

236

90

6

146

150

3

3

150

3

3

kuul.

kpl

konsertit

laitos- ja

työpaikka

994

6

1500 3 500

1 2

7

4

405,52

5142

1268

6 410

2000

11

1 700

1

1700

216

1

1

2

216

994

6

2

kuul.

kpl

konsertit

ja ilmais

ulkoilma-

3

9

3

3

2

-38,84

-515

1 326

811

250

100

150

561

9 1

561

kuul.

9

kpl

kenraalit

muut kon-

sertit, julk.

6

13

19

10

5

5

3

3

4

4

-45,37

-3713

8183

4470

3740

2490

1250

400

400

200

200

130

130

2 2

kuul.

kpl

-16

16

0

kpl

-100,00

-4219

4 219

kuul.

0

ooppera-

esitykset

miset

tilaus-

esiinty-

4

0

4

4

4

kpl

511 511

3

10 850

6 900

3 950

23 799

10 107

13 692

7 423

7 423

12 601

4 602

7 999

98 772

93 243

5 529

kuul.

3

18

10

8

76

45

31

32

32

31

14

17

43

32

11

kpl

yhteensä

1545

0

1545

130

1

7

197

156,46

94005

60081

204 154 086

130

1

liitännäisjäsen

1545

1545

kuul.

esitykset

teatteri

muut orkesterit


Jäsenorkestereiden kaikki esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2013 ja 2014 2013 Orkesteri

kpl

kuulijat

kpl

kuulijat

kpl

kuulijat

kuul.-%

Kansallisoopperan O

165

158 151

151

158 908

-14

757

0,48

Helsingin KO

171

122 162

147

107 866

-24

-14 296

-11,70

Radion SO

65

79 072

66

78 355

1

-717

-0,91

Tampere Filharmonia

58

63 853

70

69 113

12

5 260

8,24

Turun FO

109

62 386

119

57 122

10

-5 264

-8,44

Lahden KO

61

38 030

99

44 360

38

6 330

16,64

Oulu Sinfonia

52

40 578

80

31 595

28

-8 983

-22,14

114

36 217

142

62 289

28

26 072

71,99

Tapiola Sinfonietta

82

23 481

96

30 062

14

6 581

28,03

Jyväskylä Sinfonia

52

24 031

64

24 961

12

930

3,87

Joensuun KO

69

20 832

76

34 365

7

13 533

64,96

189

29 332

231

33 184

42

3 852

13,13

Kuopion KO

Kymi Sinfonietta Pori Sinfonietta

67

18 057

76

17 030

9

-1 027

-5,69

Vaasan KO

89

31 009

87

22 092

-2

-8 917

-28,76

Lappeenrannan KO

55

11 732

46

9 395

-9

-2 337

-19,92

1398

758 923

1550

780 697

152

21 774

2,87

Yhteensä

66

17 002

70

16 126

4

-876

-5,15

Lapin KamO

101

21 206

92

18 064

-9

-3 142

-14,82

Umo Jazz O

72

24 336

73

28 019

1

3 683

15,13

Lohjan KO

105

35 342

104

43 223

-1

7 881

22,30

Mikkelin KO

45

10 943

66

13 578

21

2 635

24,08

Seinäjoen KO

58

14 050

97

14 877

39

827

5,89

Kemin KO

70

8 403

75

8 579

5

176

2,09

Savonlinnan O

44

9 294

44

12 528

0

3 234

34,80

561

140 576

621

154 994

60

14 418

10,26

Avanti KamO

46

9 829

43

98 772

-3

88 943

904,90

Helsingin BarokkiO

42

12 417

31

12 601

-11

184

1,48

Hyvinkään O

18

6 208

32

7 423

14

1 215

19,57

Suomalainen barokkiO

67

17 390

76

23 799

9

6 409

36,85

Vantaan VO

12

11 365

18

10 850

6

-515

-4,53

4

963

3

511

-1

-452

-46,94

K-Pohjanmaan KamO

%

Lisäykset ja vähennykset

2014

Yhteensä

Vivo SO Sinfonietta Lentua Yhteensä Yhteiskonserteista johtuva vähennys Kaikki yhteensä

8

1 909

1

130

-7

-1 779

-93,19

197

60 081

204

154 086

7

94 005

156,46

2156

959 580

2375

1 089 777

-20

-11 036

-17

-5 142

2136

948 544

2358

1 084 635

222

136 091

14,35

26


Jäsenorkestereiden omat konsertit ja kuulijat kotimaassa 2013 ja 2014 2013 Orkesteri Kansallisoopperan O Helsingin KO

Lisäykset ja vähennykset

2014

kpl

kuulijat

kpl

kuulijat

kpl

kuulijat

kuul.-%

22

15 150

25

21 455

3

6 305

41,62

171

122 162

147

107 866

-24

-14 296

-11,70

Radion SO

65

79 072

66

78 355

1

-717

-0,91

Tampere Filharmonia

47

49 696

63

60 227

16

10 531

21,19

Turun FO

99

58 859

111

55 369

12

-3 490

-5,93

Lahden KO

61

38 030

99

44 360

38

6 330

16,64

Oulu Sinfonia

46

37 921

69

26 973

23

-10 948

-28,87

101

27 732

101

44 700

0

16 968

61,19

Tapiola Sinfonietta

69

20 769

91

29 481

22

8 712

41,95

Jyväskylä Sinfonia

43

19 851

62

24 073

19

4 222

21,27

Joensuun KO

68

20 532

67

30 492

-1

9 960

48,51

189

29 332

231

33 184

42

3 852

13,13

Kuopion KO

Kymi Sinfonietta Pori Sinfonietta

55

16 880

73

16 711

18

-169

-1,00

Vaasan KO

55

15 532

43

9 500

-12

-6 032

-38,84

Lappeenrannan KO

53

11 622

46

9 395

-7

-2 227

-19,16

1 144

563 140

1 294

592 141

150

29 001

5,15

Yhteensä K-Pohjanmaan KamO

60

15 572

67

15 706

7

134

0,86

Lapin KamO

92

18 813

85

16 057

-7

-2 756

-14,65

Umo Jazz

69

23 656

70

24 129

1

473

2,00

Lohjan KO

85

24 382

99

37 934

14

13 552

55,58

Mikkelin KO

44

10 883

65

13 358

21

2 475

22,74

Seinäjoen KO

40

8 536

91

14 342

51

5 806

68,02

Kemin KO

68

8 177

72

8 392

4

215

2,63

Savonlinnan O

40

8 237

40

11 863

0

3 626

44,02

498

118 256

589

141 781

91

23 525

19,89

Avanti KamO

28

5 567

37

97 097

9

91 530

1644,15

Helsingin BarokkiO

40

12 262

27

12 401

-13

139

1,13

Hyvinkään O

17

5 808

29

7 023

12

1 215

20,92

Suomalainen barokkiO

65

16 995

76

23 799

11

6 804

40,04

Vantaan VO

6

4 265

8

7 110

2

2 845

66,71

Vivo SO

4

963

3

511

-1

-452

-46,94

Yhteensä

Sinfonietta Lentua Yhteensä Yhteiskonserteista johtuva vähennys Kaikki yhteensä

8

1 909

1

130

-7

-1 779

-93,19

168

47 769

181

148 071

13

100 302

209,97

1 810

729 165

2 064

881 993

-20

-11 036

-17

-5 142

1 790

718 129

2 047

876 851

257

158 722

22,10

Tilastossa ei ole mukana tilaus-, ooppera-, teatteri ja balettiesiintymisiä.

27

%


Jäsenorkestereiden oopperaesitykset 2013 ja 2014

2013 Orkesteri

kpl

Kansallisoopperan O

kuulijat

kpl

kuulijat

99

92 144

72

80 222

Tampere Filharmonia

kpl

kuulijat

-27

kuul.-%

-11 922

-12,94

7

9 590

7

8 886

0

-704

-7,34

10

3 527

8

1 753

-2

-1 774

-50,30

Oulu Sinfonia

3

963

11

4 622

8

3 659

379,96

Kuopion KO

4

3 694

-4

-3 694

-100,00

Tapiola Sinfonietta

10

1 931

-10

-1 931

-100,00

Jyväskylä Sinfonia

8

4 000

-77,80

Turun FO

Joensuun KO

2

888

-6

-3 112

8

3 573

8

3 573

Pori Sinfonietta

11

1 097

3

319

-8

-778

-70,92

Vaasan KO

32

15 159

27

9 317

-5

-5 842

-38,54

2

575

3

787

1

212

36,87

Lapin KamO Lohjan KO

10

4 660

-10

-4 660

-100,00

Seinäjoen KO

16

5 086

-16

-5 086

-100,00

Avanti KamO

15

3 784

-15

-3 784

-100,00

1

345

-1

-345

-100,00

228

146 555

-87

-36 188

-24,69

Suomalainen barokkiO Yhteensä

%

Lisäykset ja vähennykset

2014

141

110 367

Mukana ovat ne jäsenorkesterit, jotka tekivät oopperaa 2013 ja/tai 2014. *) Tilastossa ovat ainoastaan ne Suomen Kansallisoopperan oopperaesitykset, joissa Kansallisoopperan orkesteri on ollut mukana

Jäsenorkestereiden teatteri- ja balettiesitykset 2013 ja 2014 Teatteriesitykset (T) ja balettiesitykset (B) 2013 Orkesteri

2014

kpl

kuulijat

Kansallisoopperan O (B)

42

49 357

Tampere Filharmonia (B)

4

4 567

Lisäykset ja vähennykset

kpl

kuulijat 54

57 231

kpl

kuulijat 12

7 874

15,95

-4

-4 567

-100,00

Kuopion KO (T)

32

14 535

32

14 535

Avanti KamO (B)

4

1 545

4

1 545

90

73 311

44

19 387

Yhteensä

46

53 924

*) Tilastossa ovat ainoastaan ne Suomen Kansallisoopperan balettiesitykset, joissa Kansallisoopperan orkesteri on ollut mukana

28

kuul.-%

35,95


Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa kotipaikkakunnan ulkopuolella 2013 ja 2014 2013 Orkesteri Kansallisoopperan O

2014

kpl

kuulijat

Lisäykset ja vähennykset

kpl

kuulijat

kpl

kuulijat

7

2 458

1

1 273

-6

-1 185

Radion SO

1

915

4

2 580

3

1 665

Tampere Filharmonia

1

445

4

2 062

3

1 617

3

2 884

3

2 884

12

5 947

2

608

-3

-2 788

Helsingin KO

Turun FO Lahden KO

10

5 339

3

2 788

Kuopion KO

23

4 930

13

14 553

-10

9 623

Tapiola Sinfonietta

12

4 702

5

1 731

-7

-2 971

Jyväskylä Sinfonia

5

2 411

7

2 593

2

182

1 193

-9

-2 239

Oulu Sinfonia

Joensuun KO

16

3 432

7

Kymi Sinfonietta

1

1 000

2

460

1

-540

Pori Sinfonietta

3

1 731

6

2 146

3

415

21

12 249

22

8 229

1

-4 020

8

1 505

8

1 483

0

-22

111

43 905

94

47 134

-17

3 229

K-Pohjanmaan KamO

13

5 215

21

5 279

8

64

Lapin KamO

30

5 567

16

3 127

-14

-2 440

Umo Jazz O

16

4 228

18

6 554

2

2 326

Lohjan KO

29

20 095

50

31 296

21

11 201

Mikkelin KO

8

3 311

20

2 521

12

-790

Seinäjoen KO

8

1 668

11

1 636

3

-32

46

4 586

47

4 497

1

-89

1

32

2

619

1

587

151

44 702

185

55 529

34

10 827

Avanti KamO

20

5 484

32

93 243

12

87 759

Helsingin BarokkiO

23

4 518

14

4 602

-9

84

1

420

-1

-420

2

497

Vaasan KO Lappeenrannan KO Yhteensä

Kemin KO Savonlinnan O Yhteensä

Hyvinkään O Suomalainen barokkiO

43

9 610

45

10 107

Vantaan VO

6

7 931

10

6 900

4

-1 031

Vivo SO

4

963

3

511

-1

-452

Sinfonietta Lentua

-4

-824

4

824

Yhteensä

101

29 750

104

115 363

3

85 613

Kaikki yhteensä

363

118 357

383

218 026

20

99 669

29

%


Jäsenorkestereiden konsertit ulkomailla 2014 Orkesteri

Konsertit

Paikka

10

13 450

Radion SO

5

6 940

Turun FO

1

746

Venäjä

Oulu Sinfonia

1

500

Ruotsi

Tapiola Sinfonietta

1

105

Ranska

Lappeenrannan KO

2

450

Unkari

K-Pohjanmaan KamO

1

1 700

Itävalta

Lapin KamO

5

1 580

Itävalta, Englanti, Tanska

Avanti KamO

10

86 168

Venäjä, Saksa, Puola, Liettua, Latvia, Viro, Norja

Helsingin BarokkiO

15

9 667

Portugali, Norja, Iso-Britannia, Slovenia, Brasilia, Espanja, Saksa, Sveitsi, Puola, Turkki, Ruotsi

Suomalainen barokkiO

1

70

Ruotsi

Vivo SO

1

900

Saksa

53

122 276

51

40 072

Helsingin KO

Yhteensä Konsertit ulkomailla 2013

%

Kuulijat

Saksa, Hollanti Ruotsi, Saksa, Itävalta, Romania

Jäsenorkestereiden kaikki esiintymiset ja kuulijat koti- ja ulkomailla yhteensä 2013 ja 2014 2013 kpl

2014 kuulijat

kpl

Lisäykset ja vähennykset kuulijat

kpl

kuulijat

Kotimaassa

2 136

948 544

2 358

1 084 635

222

136 091

Ulkomailla

51

40 072

53

122 276

2

82 204

Yhteensä

2 187

988 616

2 411

1 206 911

224

218 295

Yleisötyö ja muut tapahtumat 2013 kpl

Yhteensä

761

2014 osallistujat 66 158

kpl 880

30

Lisäykset ja vähennykset osallistujat 82 384

kpl 119

osallistujat 16 226


Jäsenorkestereiden omat konsertit kotimaassa 2014 Kuulijat konserttityypeittäin Muut konsertit 7 %

Ulkoilma- ja ilmaiskonsertit 7 % Laitos- ja tyĂśpaikkakonsertit 2 %

Sinfoniakonsertit ja vastaavat 41 %

Koulukonsertit 8 % Lastenkonsertit 5 %

Viihdekonsertit ja vastaavat 22 % Kamarimusiikkikonsertit 4 %

Messut, oratoriot ja vastaavat 4 %

%

31


Jäsenorkestereiden radioidut konsertit ja TV-esiintymiset kotimaassa 2013 ja 2014 sekä lisäykset ja vähennykset RADIO Yle Orkesteri

2013

Paikallisradio

Kansallisoopperan O

VERKKOLÄHETYKSET Yle 2014

Paikallisradio

Lis./ väh.

1

1

2013

2014

Lis./ väh.

Kuulijat Katsojat

3

3

11 474

Helsingin KO

10

9

-1

20

18

-2

21 600

Radion SO

55

40

-15

30

31

1

48 223

TV 2013

2014

Lis./ väh.

Katsojat

13

15

2

566 000

2014

Tampere KO

3

2

-1

1

1

1

0

588 000

Turun FO

3

3

0

12

13

1

26 521

1

1

0

190 000

Lahden KO

1

1

0

29

13

-16

23 000

1

Oulu Sinfonia

1

-1

-1

-1

Kuopion KO Tapiola Sinfonietta

5

1

3

-3

Jyväskylä Sinfonia

2

Joensuun KO

1

Kymi Sinfonietta Pori Sinfonietta

1

2

6

1

-5

1

0

-1

23

18

1

1

100 000

4 000

1 1

1

-1

Vaasan KO Lappeenrannan KO Yhteensä

%

1 79

K-Pohjanmaan KamO

4

Lapin KamO

2

Umo Jazz O

7

1

60

1

1 4

1

-19

93

-1 80

-13

134 818

-3 9

13

4

2

6

1

-5 1 444 000 0

16 000

-2 1

0

401 000

1

1

162 000

1

1

526 000

4

0

1 105 000

2

2

539 000

4

4

1 500 000

6 2 039 000

Lohjan KO Mikkelin KO Seinäjoen KO

4 1

4

4 214

1

Kemin KO

13

13

22

20

Savonlinnan O Yhteensä

14

Avanti KamO

4

Helsingin BarokkiO

2

4

16 4

3

3

7

4

0

4

4

5

2

1

4

4 214

4

245 600 -1

10 195

Hyvinkään O Suomalainen barokkiO

3

4

1

Vantaan VO Vivo SO Sinfonietta Lentua Yhteensä Kaikki yhteensä

9

3

11

7

6

6

5

102

8

87

30

7

99

89

Luvuissa ei ole mukana radiointien uusintoja. Helsingin BarokkioO: paikallisradio = radioinnit ulkomailla

-1

255 795

0

6

-10 394 827

27

28

1

TV-katsojat 2013

32

4 588 000

25 556 000


Jäsenorkestereiden laskennalliset henkilötyövuodet ja valtionosuus vuonna 2014 ja vertailu vuoteen 2013 Henkilötyövuodet 2013

Henkilötyövuodet 2014

Helsinki

133

133

Tampere

Orkesteri

Valtionosuus 2014

Valtionosuus 2013

2 740 653

2 740 653

Toteutuneet HTV:t 2012

Ero + 0

148

108

108

2 225 492

2 225 492

0

123

Turku

99

97

1 998 822

2 040 035

-41 213

98

Lahti

84

84

1 730 938

1 730 938

0

95

Oulu

69

69

1 421 842

1 421 842

0

89

Kuopio

57

57

1 174 565

1 174 565

0

64

Espoo

53

53

1 092 140

1 092 140

0

60

Jyväskylä

47

47

968 501

968 501

0

53

Joensuu

40

40

824 256

824 256

0

44

Kymi S*

39

39

829 768

829 768

0

49

Vaasa

36

36

741 831

741 831

0

41

Pori

36

36

741 831

741 831

0

41

UMO

28

28

576 979

576 979

0

36

K-P/Kokkola*

29

28

595 731

617 007

-21 276

29

Lappeenranta

29

29

597 586

597 586

0

36

Lohja

23

24

494 554

473 947

20 607

34

Avanti*

22

20

425 522

468 074

-42 552

20

Rovaniemi

19

19

391 522

391 522

0

24

Mikkeli

14

14

288 490

288 490

0

16

Seinäjoki*

14

14

297 866

297 866

0

16

Kemi

11

11

226 671

226 671

0

13

Vantaa

8

9

185 458

164 851

20 607

12

Savonlinna*

5

5

106 381

106 381

0

6

Suom. Barokki

6

9

185 458

123 638

61 820

13

Hyvinkää*

4

5

106 381

85 104

21 277

7

1 013

1 014

20 969 238

20 949 968

19 270

1 167

HTV VAJE

153

Yhteensä

OKM:n lisätuki alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville orkestereille ja orkestereiden kehittämishankkeisiin vuonna 2014:

Henkilötyövuoden laskennallinen hinta oli 55 693 €  ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 57 503 €*, joista valtionosuus oli 37 %.

Hyvinkään Orkesteri

hanke

10 000

Joensuun kaupunginorkesteri

alue

20 000

Jyväskylä Sinfonia

hanke

10 000

Kemin kaupunginorkesteri

hanke

15 000

Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri

alue

35 000

Kymi Sinfonietta

alue + hanke

129 000

Lahden kaupunginorkesteri

alue

115 000

Lapin kamariorkesteri

alue

115 000

Lappeenrannan kaupunginorkesteri

alue

20 000

Mikkelin kaupunginorkesteri

alue

25 000

Oulu Sinfonia

hanke

Seinäjoen Orkesteriyhdistys

alue

15 000

Suomalainen Barokkiorkesteri

alue

10 000

UMO Jazz Orchestra

alue + hanke

60 000

Vaasan kaupunginorkesteri

alue

15 000

Vantaan viihdeorkesteri

alue

15 000

33

9 000

Yhteensä

618 000

v. 2013

637 000

%


Jäsenorkestereiden julkinen rahoitus 2014 Orkesteri

kunta

valtio

kunnan osuus/ netto

Helsingin KO

9 031 237

%

valtionosuus

%

avustukset

menoista

menoista

69,27

Radion SO

%

muut

2 740 653

21,02

(* 7 798 733

87,31

yhteensä

€ 11 771 890 7 798 733 )

Tampere Filharmonia

4 612 508

62,03

2 225 492

29,93

6 838 000

Turun FO

3 591 529

55,69

1 998 822

30,99

65 000

5 655 351

Lahden KO

3 208 862

56,93

1 730 938

30,71

115 900

5 055 700

Oulu Sinfonia

2 263 788

52,59

1 421 842

33,03

48 284

Kuopion KO

1 726 778

50,25

1 174 565

34,18

2 901 343

Tapiola Sinfonietta

2 404 175

62,48

1 092 140

28,38

3 496 315

Jyväskylä Sinfonia

1 633 497

53,51

968 501

31,73

10 000

2 611 998

Joensuun KO

1 350 609

56,99

824 256

34,78

20 000

2 194 865

Kymi Sinfonietta

1 634 117

57,28

829 768

29,08

129 000

2 592 885

Pori Sinfonietta

1 263 650

58,05

741 831

34,08

50 000

2 055 481

Vaasan KO

1 079 774

53,14

741 831

36,51

44 378

1 865 983

Lappeenrannan KO

741 179

48,42

597 586

39,04

34 201

1 372 966

K-Pohjanmaan KamO

995 000

55,47

595 731

33,21

108 700

1 699 431

Lapin KamO

879 660

53,00

391 552

23,59

175 000

1 446 212

UMO Jazz O

780 000

42,02

576 979

31,08

103 277

1 460 256

Lohjan KO

583 523

39,39

494 554

33,38

3 733 914

1 078 077

Mikkelin KO

480 671

52,75

288 490

31,66

59 772

828 933

Seinäjoen KO

450 000

49,68

297 866

32,89

17 900

765 766

Kemin KO

164 129

31,46

226 671

43,45

15 000

405 800

Savonlinnan O

77 000

31,42

106 381

43,40

2 000

185 381

Avanti KamO

95 000

10,52

425 522

47,10

93 000

613 522

Helsingin BarokkiO

20 000

2,78

195 135

215 135

150 000

51,27

106 381

36,36

14 400

270 781

35 000

5,41

185 458

28,66

53 500

273 958

132 000

21,09

185 458

29,63

15 000

332 458

Vivo SO

53 000

53 000

Sinfonietta Lentua

15 000

15 000

Hyvinkään O Suomalainen barokkiO Vantaan VO

Yhteensä VUOSI 2013 2013–2014 %

39 383 687

49,39

20 969 268

26,30

1 437 447

61 790 402 *

38 252 860

49,13

20 949 968

26,91

1 522 775

60 725 603

-5,60

1,75

2,96

0,09

Orkestereiden menot vuonna 2014 yhteensä 79 745 024 € – – – – –

”Muu avustus” -sarakkeessa on mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja matka-avustuksia sekä alue- ja hanketukia, läänin taidetoimikuntien avustuksia, avustuksia eri säätiöiltä (esim. MES) ja rahastoilta. Suomen Kansallisoopperaa koskevat taloustiedot löytyvät Suomen Teatterit ry:n teatteritilastosta. Kymi Sinfonietta toimii sekä Kotkassa että Kouvolassa Kemin ”kunnan osuus” sisältää osallistuvien kuntien maksuosuudet Avantin ”kunnan osuus” sisältää sekä Helsingin avustuksen että Porvoon avustuksen Suvisoitto-festivaalille.

* Yhteenlasketut kunnan ja valtionosuudet eivät sisällä Rso:n saamaa rahoitusta

34


Julkinen rahoitus orkesteritoiminnan menoista kuntien asukasta kohden vuosina 2013 ja 2014 (€ ) Orkesteri

asukasluku

31.12.14

kunnan rahoitus

2013

€ /asukas

valtion rahoitus

2014

2013

 € /asukas 2014

Helsingin KO

622 703

13,30

14,50

4,47

4,40

Tampere Filharmonia

223 358

21,21

20,65

10,10

9,96

Turun FO

184 110

18,31

19,51

11,20

10,86

Lahden KO

103 868

31,38

30,89

16,75

16,66

Oulu Sinfonia

196 541

11,71

11,52

7,34

7,23

Kuopion KO

111 360

17,22

15,51

11,05

10,55

Tapiola Sinfonietta

265 977

8,83

9,04

4,19

4,11

Jyväskylä Sinfonia

136 021

12,50

12,01

7,19

7,12

75 070

16,38

17,99

11,07

10,98

Kymi Sinfonietta

140 990

11,49

11,59

5,86

5,89

Pori Sinfonietta

85 386

14,87

14,80

8,89

8,69

Vaasan KO

67 061

17,31

16,10

11,18

11,06

Lappeenrannan KO

72 840

10,66

10,18

8,23

8,20

K-Pohjanmaan KamO

47 325

20,93

21,02

13,12

12,59

Lapin KamO

61 583

13,38

14,28

6,40

6,36

UMO Jazz O

622 703

1,27

1,25

0,94

0,93

Lohjan KO

47 645

10,11

12,25

9,93

10,38

Mikkelin KO

54 726

9,41

8,78

5,28

5,27

Seinäjoen KO

60 966

7,95

7,38

4,94

4,89

Kemin KO

21 931

6,49

7,48

10,25

10,34

Savonlinnan O

35 930

2,16

2,14

2,93

2,96

Avanti! KamO

622 703

0,16

0,15

0,76

0,68

Helsingin BarokkiO

622 703

0,03

0,03

46 386

3,25

3,23

1,84

2,29

Suomalainen barokkiO

622 703

0,12

0,06

0,20

0,30

Vantaan VO

210 982

0,63

0,63

0,79

0,88

10,81 €

10,88 €

6,73 €

6,68 €

Joensuun KO

Hyvinkään O

Sinfonietta Lentua Keskiarvo

8 944

Asukasluku 31.12.2014 on Tilastokeskuksen vuoden 2014 4. neljänneksen ennakkotieto vuoden 2014 henkikirjoitetun väestön määrästä - Kymi Sinfonietta toimii sekä Kotkassa että Kouvolassa. - Kemin ”kunnan osuus” sisältää osallistuvien kuntien osuudet. - Avanti!n ”kunnan osuus” sisältää sekä Helsingin rahoituksen, että Porvoon rahoituksen Suvisoitto-festivaaliin.

35

%


Jäsenorkestereiden toimintatulot ja muut tulot 2014 ( € ) Orkesteri

Helsingin KO

tilausesiin-

ooppera- ja

muut

muut

tulot

tulot

tymistulot

teatteritulot

toimintatulot

tulot

yhteensä

1 053 495

213 237

1 266 732 1 133 068

Radion SO

888 340

224 844

19 883

Tampere Filharmonia

564 873

34 099

16 822

29 175

644 969

Turun FO

430 242

19 092

194 569

149 814

793 717

Lahden KO

555 420

227 602

67 312

29 480

879 813

Oulu Sinfonia

135 717

9 778

116 011

309 559

571 065

Kuopion KO

327 272

137 351

64 193

6 259

535 075

Tapiola Sinfonietta

228 039

43 067

56 671

23 574

351 352

Jyväskylä Sinfonia

309 742

69 600

61 180

440 522

Joensuun KO

137 222

6 250

17 672

175 144

Kymi Sinfonietta

175 736

57 503

Pori Sinfonietta

84 251

16 000

14 000

19 452

7 539

260 230

3 909

6 844

10 355

121 359

15 043

70 916

45 202

19 106

15 791

166 057

102 923

50 014

4 884

7 919

165 740

K-Pohjanmaan KamO

65 218

75 230

35 754

2 523

178 725

Lapin KamO

79 462

79 484

33 971

9 945

213 412

1 092

350 815

Vaasan KO Lappeenrannan KO

%

konsertti-

10 550

UMO Jazz O

145 116

64 970

139 637

Lohjan KO

153 524

153 259

96 533

403 316

Mikkelin KO

60 772

9 818

11 751

82 341

Seinäjoen KO

43 511

35 723

1 040

54 391

134 665

Kemin KO

25 239

3 081

12 450

75 119

115 889

Savonlinnan O

27 626

12 210

135

22 257

62 227

Avanti KamO

43 028

198 696

24 039

10 990

276 753

171 258

352 409

15 088

8 948

547 703

Hyvinkään O

32 066

11 905

85

99

44 155

Suomalainen barokkiO

70 755

269 741

19 844

21 407

381 747

Vantaan VO

77 610

167 976

6 805

25 605

277 996

4 994

660

7 629

85

8 400

15 715

Helsingin BarokkiO

Vivo SO

1 975

Sinfonietta Lentua

1 430

5 800

Yhteensä

6 062 778

2 380 704

43 502

1 280 047

830 901

10 597 932

Vuosi 2013

5 756 011

1 954 722

78 914

1 222 460

759 553

9 771 662

5,33

21,79

-44,87

4,71

9,39

8,46

2013-2014 %

Orkestereiden julkinen rahoitus ja tulot vuonna 2014 yhteensä 74 119 272 € sekä Yleisradion rahoitus Rso:lle 7 798 733 €, kaikki yhteensä 81 918 005 €. ”Muut toimintatulot” -sarakkeessa on mm. tv- ja radiointikorvaukset ja sponsoritulot. ”Muut tulot” -sarakkeessa on mm. sosiaali-, opetus-, vuokratuloja, royalteja ja jäsenmaksuja sekä Kemin kohdalla osallistuvien kuntien maksuosuudet.

36


Jäsenorkestereiden palkka- ja palkkiomenot, muut käyttökustannukset ja kiinteistömenot 2014 ( € ) Orkesteri

palkkauskulut,

päätoimiset

palkkauskulut,

tilapäiset

sosiaalikustan-

kiinteistökustan-

muut käyt-

poistot

tö-kustan-

nukset

nukset

nukset

1 502 468

3 030 545

menot yhteensä

Helsingin KO

4 446 079

1 895 102

2 031 874

Radion SO

5 124 270

913 815

1 441 137

Tampere Filharmonia

3 789 624

907 108

1 200 713

712 540

765 181

61 000

7 436 166

Turun FO

2 944 876

785 844

905 405

800 332

952 682

59 929

6 449 068 *

Lahden KO

2 666 624

656 979

894 027

691 956

698 437

28 827

5 636 850

Oulu Sinfonia

2 145 838

493 546

722 836

459 810

482 949

4 304 979

Kuopion KO

1 793 990

329 709

553 115

398 005

361 599

3 436 418

Tapiola Sinfonietta

2 134 888

589 774

548 063

86 557

488 384

3 847 667

Jyväskylä Sinfonia

1 579 885

366 961

608 819

212 877

282 019

Joensuun KO

1 274 022

270 896

365 767

97 078

362 246

Kymi Sinfonietta

1 272 409

409 291

334 864

104 053

705 970

26 462

2 853 048

Pori Sinfonietta

1 103 058

290 867

418 695

99 276

254 524

10 420

2 176 840

Vaasan KO

1 297 866

181 426

316 208

61 630

174 910

2 032 040

Lappeenrannan KO

793 245

191 133

238 015

66 872

241 522

1 530 787

K-Pohjanmaan KamO

895 898

203 083

231 442

87 969

364 822

10 415

1 793 629

Lapin KamO

762 958

146 062

261 362

243 394

245 569

249

1 659 594

Umo Jazz O

827 934

268 329

230 145

96 435

422 011

11 550

1 856 404

Lohjan KO

380 588

608 481

260 133

15 316

216 875

1 481 393

Mikkelin KO

474 953

117 024

134 818

25 473

159 007

911 274

Seinäjoen KO

410 917

165 463

121 680

55 381

150 700

Kemin KO

166 320

148 652

92 344

3 055

111 318

Savonlinnan O

113 734

41 773

33 080

11 095

45 343

Avanti KamO

117 265

344 753

85 846

66 076

289 455

903 395

Helsingin BarokkiO

30 000

346 146

41 600

52 753

248 452

718 951

Hyvinkään O

23 320

154 128

26 942

11 652

75 924

Suomalainen barokkiO

40 167

341 452

79 649

2 640

183 120

Vantaan VO

81 255

238 870

67 925

20 232

4 144

1 300

400

Vivo SO Sinfonietta Lentua

132 554

1 452 578

236 242 1 200

13 038 622 8 931 801

1 959

3 052 520 2 370 009

1 570

905 711 521 689

73

586

245 098

292 552 647 027

1 706

31 917

625 998 57 493

26 190

110

28 000

Yhteensä

36 691 982

11 428 199

12 251 048

5 965 896

13 060 492

347 409

79 745 024

Vuosi 2013

36 888 034

10 939 701

11 984 409

5 487 953

12 147 232

418 028

77 865 358

-0,53

4,47

2,22

8,71

7,52

-16,89

2,41

2013-2014 %

* Turun filharmonisen orkesterin kiinteistömenoihin sisältyy Turun konserttitalon kiinteistömenot.

37

%


Orkestereiden menot  79 745 024 € 2014 Poistot Muut käyttökustannukset

347 409 € 0 %

13 060 492 € 16 %

Palkat,päätoimiset 36 691 982 € 46 %

Kiinteistökulut 5 965 896 € 8 %

Sosiaalikulut 12 251 048 € 16 %

Palkat, tilapäiset 11 428 199 € 14 %

%

Orkestereiden kokonaisrahoitus  80 187 067 € 2014 Yleisradion rahoitus RSO:lle

Muut avustukset

7 798 733 € 10 %

1 437 447 € 1 %

Kuntien osuus 39 383 687 € 50 %

Omat tulot 10 597 932 € 13 %

Valtion osuus 20 969 268 € 26 %

38


Orkestereiden tulot  10 597 932 € 2014 Ooppera- ja teatteritulot

Tilausesiintymiset

43 502 € 1 %

2 380 704 € 22 %

Konserttitulot 6 062 778 € 57 %

Muut toimintatulot 1 280 047 € 12 %

Muut tulot 830 901 € 8 %

%

39


Jäsenorkestereiden käyttämät konserttisalit 2014 paikkalukuineen

Avanti! Kamariorkesteri: Porvoon Taidetehdas: Avanti!-sali 528 ja Tehdassali 200, HY Juhlasali 354, Musiikkitalo: Konserttisali 1704, Ateneumsali 134, Vanha Ylioppilastalo 370, Aleksanterin teatteri 428, Uusi Paviljonki Kauniainen 220, Madetojasali Oulu 811, Logomo Turku 1500, Finlandia-talo 1700, Tampere-talo 1700, Pernajan kirkko 350, Pikkukirkko Porvoo 300, Postimäki Ilola 250, sekä 5 ravintolaa (Pop-up konsertti) ja 10 salia ulkomailla Helsingin Barokkiorkesteri: Musiikkitalo: Konserttisali 1704 ja Camerata-sali 240, Pyhän Ristin kirkko Rauma 800, Kallion kirkko 1100, Vanha kirkko Helsinki 900, Janakkalan Pyhän Laurin kirkko 650, Kerimäen kirkko 3000, Espoon tuomiokirkko 550, Turun Konserttitalo 1002, sekä 15 salia ulkomailla Helsingin kaupunginorkesteri: Musiikkitalo: Konserttisali 1704 Hyvinkään Orkesteri: Hyvinkääsali 430, Hyvinkään kirkko 1400, Hyvinkään vanha kirkko 250, Martinhalli Hyvinkää, Hyvinkään kaupungintalo Joensuun kaupunginorkesteri: Carelia sali 598, Joensuun ev.lut. kirkko 800, Konservatorion konserttisali 300, Joensuu Areena 4200 Jyväskylä Sinfonia: Jyväskylän Teatteritalo 551, Taulumäen kirkko 600, Jyväskylän kaupungintalo 180, Jyväskylän Paviljonki 1200 Kemin kaupunginorkesteri: Sauvon juhlasali 496, Kemin kirkko 800

Lappeenrannan kaupunginorkesteri: Lappeenranta sali 620, Helkiö-sali 180, Lappeen Marian kirkko 900, Lappeenrannan Raatihuone 100, Lauritsalan kirkko 500, Etelä-Karjalan taidemuseo 80, Martti Talvela -sali Mikkeli 694, Taipalsaaren kirkko 500, Nuiijamaan kirkko 200, Lappeenrannan Kasino 200, Sammonlahden kirkko 500, Levi Summit 200 Lohjan kaupunginorkesteri: Laurentius sali 461, Kamari-musiikkisali 100, Kässän-talo 50, Ojamon kartano 60, Toimintakeskus Harjula 300, Taidetehdas Porvoo 560, Pullin koulun sali 80, Porin kirjurinluoto 500, Komediateatteri Tampere 256, Karelia-sali Tammisaari 227, Cafe Lauri 50, Juhlatalo Kokki/Ikkala 60, Verkatehdas Hämeenlinna 703, Sipoonlahden koulu 500, Lohjan museon piha 400, Hartwall areena 8000, HK areena Turku 8000, Lohjan teatteri 205, Ravintola Mangia 70, Palvelutalo Elsie 70, Topelius-sali 200. Kirkot: Lohjan 550, Karjalohjan 350, Sipoon 960, Mäntsälän 350, Loviisan 2100, Sipoon vanha kirkko 170, Virkkalan 100, Pusulan 200, Lauttasaaren 700, Porvoon pikkukirkko 170, sekä Porvoon 500 ja Helsingin tuomiokirkot 2100 Mikkelin kaupunginorkesteri: Martti Talvela -sali 694, Mikkelin tuomiokirkko 1200, Lappeenranta-sali 731, Mikaelin kamarimusiikkisali 166, Savonlinnasali 800 Oulu Sinfonia: Madetojan sali 816, Toppilan Möljä 2800, Oulun tuomiokirkko 1200, Frosteruksen koulu Kärsämäki 600, Kaupungintalon juhlasali 200

Kuopion kaupunginorkesteri: Kuopion Musiikkikeskus, konserttisali 1064

Pori Sinfonietta: Promenadisali 670, Keski-Porin kirkko 1700, Porin Taidemuseo 300, Raatihuone 100, Rauma-Sali 435, Huittisten kirkko 900, Siikaisten kirkko 1200, Eurajoen kirkko 600, Tampereen tuomiokirkko 1900, Turun Mikaelin kirkko 1250, Pyynikkisali Tampere 310, Svenska Klubben Pori 120, Noormarkun kirkko 450

Kymi Sinfonietta: Kotkan konserttitalo 463, Kotkan kirkko 1200, Kouvolan keskuskirkko 800, Kouvolan kaupungintalon juhlasali 379, Kuusankoskitalo Kuusaasali 508, Porvoon Taidetehdas 560

Radion sinfoniaorkesteri: Musiikkitalo: Konserttisali 1704 ja Harjoitussali Paavo 200, Rauma-sali 435, Promenadi-sali Pori 708, Ikaalinen-sali 1000, Koskelan koulun liikuntasali Mänttä 700, sekä 5 salia ulkomailla

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri: Snellman sali 600, Konservatorion sali 247, Kokkolan kirkko 1200, Kaarlelan kirkko 800

Lahden kaupunginorkesteri: Sibeliustalo 1221, Kalevi Aho -sali 225, Lahden Ristinkirkko 1050, Vanaja-sali 703 (649) Lapin kamariorkesteri: Korundi-sali 340

Savonlinnan Orkesteri: Savonlinnasali 800, Melartin-sali 250, Kerimäen seurakuntakoti 120, Punkaharjun seurakuntatalo 100, Savonlinnan Tuomiokirkko 1000, Savonlinnan Pikkukirkko 150

40


Jäsenorkestereiden kantaesitykset 2014 (98 kpl) Seinäjoen kaupunginorkesteri: Seinäjoki-sali 410, Lakeuden Risti 1200 Sinfoniaorkesteri Vivo: Riihimäen keskuskirkko, Kotkan konserttitalo 463, Pohjolanrinteen koulu Sinfonietta Lentua: Kuhmo-talon Lentua-sali 668 Suomalainen barokkiorkesteri: Ritarihuone 296 Suomen Kansallisoopperan orkesteri: Oopperatalo, suuri näyttämö 1306 Tampere Filharmonia: Tampere-talo iso sali 1841, pieni sali 478, Sorsapuistosali 600, Nokian kerhola 350, Aleksanterin kirkko 1300, Verkatehdas Hämeenlinna 702, Ruoveden kirkko 912 Tapiola Sinfonietta: Tapiolasali 776, Sellosali 395, Musiikkitalo: Konserttisali 1704 ja Sonore 278, Gallen-Kallelan museo 50, Espoonkartano 50, Vallmogård 65, Tapiolan kirkko 600, Hanasaaren kulttuurikeskus 200, Sibelius-sali Järvenpää-talo 562, Barona Areena 8000, Sipoon kirkko 600, Studio 7 Radio France 600 Turun filharmoninen orkesteri: Turun konserttitalo 1002, Turun tuomiokirkko 900, Turun linnan kuninkaansali 150, Åbo Svenska Teater 364, Marjaniemen kartano 95, Kankaisten kartanon juhlanavetta 150, Sigyn-sali 395, Musiikkitalo: Konserttisali 1704, Sibelius-museo 150, Martinkirkko 700, Logomo 1500, Mariinsky Concert Hall 928

KOTIMAISET TEOKSET (76 kpl) 10.1. Outi Tarkiainen: Liebklinge, uuden sovituksen kantaesitys Lapin kamariorkesteri 1.2. Pehr Henrik Nordgren: Poukka lensi uunista lattialle Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 11.2. Mika Siekkinen: Meri, sarja jousikvartetille Savonlinnan Orkesteri 20.2. Sebastian Fagerlund: Silent Words sellolle ja orkesterille Turun filharmoninen orkesteri 25.2. Leif Segerstam: Sinfonia nro 258, ”Enchanted by the famous pigeletpettattoes of Viola Segerstam” Kemin kaupunginorkesteri 7.3. Tapani Länsiö: Sinfonia Radion sinfoniaorkesteri (Ylen tilaus) 7.3. Mika Hyytiäinen: Pois suuri pää Seinäjoen kaupunginorkesteri 14.3. Leif Segerstam: Sinfonia nro 256, Listening to and looking at Tales & Visions in the opened souls of the STONES in Finnish SMOKESAUNA… Tampere Filharmonia 20.3. Lotta Wennäkoski: Ciphers Tapiola Sinfonietta 26.3. Olavi Louhivuori: Konsertto kahdelle lyömäsoittajalle Jyväskylä Sinfonia 4.4. Tim Ferchen: Bridge Radion sinfoniaorkesteri (Ylen tilaus)

Umo Jazz Orchestra: Savoy 731, Vuotalo 330, Malmitalo 200, Mikael Agricolan kirkko 750, Sellosali 395, Tapiola-sali 765, Stoa 240, Kanneltalo 229, Musiikkitalo Black Box 220, Korjaamo Vaunusali 335, Koko Jazz Club 100, Tavastia 775, Louhisali Espoon kulttuurikeskus 296, Hyvinkääsali 430, Arabiasali, Verkatehdas Hämeenlinna 703, Sibelius-sali Järvenpäätalo 562, Kotkan konserttitalo 463, Porvoon tuomiokirkko 750, Temppeliaukion kirkko 750, Hämeenlinnan kirkko 800, Kotkan kirkko 1200, Espoon tuomiokirkko 450

11.4. Harri Vuori: Die Elfenmusik, uuden version ke. Tampere Filharmonia

Vaasan kaupunginorkesteri: Kaupungintalon juhlasali 440, Kuntsin modernin taiteen museo 80, Toivo Kuula sali 160 Vantaan viihdeorkesteri: Konserttitalo Martinus 410, Musiikkitalo Konserttisali 1704, Kulttuuritalo 1452

27.4. Osmo Tapio Räihälä: Pianokvartetto Radion sinfoniaorkesteri

11.4. Usko Meriläinen: Super M, konsertto murhaajalle (visualisointi) Tampere Filharmonia 11.4. Perttu Haapanen: Hanasaari A (visualisointi) Tampere Filharmonia 25.4. Sampo Haapamäki: Conception Tapiola Sinfonietta

1.5. Severi Pyysalo: Jubilate! Seinäjoen kaupunginorkesteri 4.5. Kirmo Lintinen: Miyazagi Avanti! Kamariorkesteri

41


4.5. Jouni Kaipainen: Pasuunakonsertto Avanti! Kamariorkesteri 8.5. Leif Segerstam: Sinfonia nro 259 ”A Loving, Serving and Remembering Symfuunie Sinfuunia” Kuopion kaupunginorkesteri 11.5. Oleg Larionov: Intermezzo torviseitsikolle Turun filharmoninen orkesteri 15.5. Aki Yli-Salomäki: Yksinäisiä ääniä (2012) Kemin kaupunginorkesteri 15.5. Aki Yli-Salomäki: Mailla (2010) Kemin kaupunginorkesteri 15.5. Aki Yli-Salomäki: Hidasta (2010) Kemin kaupunginorkesteri 15.5. Uljas Pulkkis: Kärsämäki-sinfonia Oulu Sinfonia 15.5. Valtteri Pöyhönen: Yön rakastaja -sarja (9 osaa) UMO Jazz Orchestra

6.9. Jean Sibelius: In memoriam op. 59 alkuperäisversio (1909) Lahden kaupunginorkesteri 6.9. Jean Sibelius: Rakastava op. 14 vuoden 1911 versio Lahden kaupunginorkesteri 9.9. Jukka Koski: Fanfaari (SKO:n tilausteos) Suomen Kansallisoopperanorkesteri 11.9. Seppo Istukaissaari: Kolme Seinäjoen kaupunginorkesteri 20.9. Mikko Hassinen: Fishcape Sonata UMO Jazz Orchestra 20.9. Kari Heinilä: Monk Key UMO Jazz Orchestra 25.9. Risto T.T. Pulkkinen: Konsertto kitaralle ja orkesterille op. 36 Turun filharmoninen orkesteri

15.5. Valtteri Pöyhönen: Elegia vapaalle hengelle UMO Jazz Orchestra

2.10. Richard Strauss: Sarja oopperasta Ariadne Naxoksella sov. Jesper Nordin, sovituksen ke. Mikkelin kaupunginorkesteri

16.5. Juhani Nuorvala: Septimalia Radion sinfoniaorkesteri (Ylen tilaus)

2.10. Leif Segerstam: Sinfonia nro 22 "Summery Screamings…" Turun filharmoninen orkesteri

16.5. Veli Kujala: Käyrätorvitrio Radion sinfoniaorkesteri

4.10. Timo Klemettinen: Kissakeisari ja appelsiinikuu Tapiola Sinfonietta

20.5. Olli Mustonen: Sinfonia nro 2 Helsingin kaupunginorkesteri (HKO:n tilausteos)

5.10. Esa Pietilä: Graffiti Play Avanti! Kamariorkesteri

23.5. Kirmo Lintinen: Tuubakonsertto Helsingin kaupunginorkesteri (HKO:n tilausteos)

15.10. Mari Kätkä & Ulla Piispanen: Hilla ja Liisi (Kymi Sinfoniettan tilausteos) Kymi Sinfonietta

4.6. Jouni Hirvelä: Vuolle Kymi Sinfonietta 27.6. Sauli Zinovjev: Jum Avanti! Kamariorkesteri 27.6. Matilda Seppälä: and the vines with their tender grape Avanti! Kamariorkesteri 27.6. Henri Sokka: Dusty Tales Avanti! Kamariorkesteri 7.8. Timo-Juhani Kyllönen: Konsertto uruille, jousille ja lyömäsoittimille op. 89 Suomen Kansallisoopperan orkesteri 3.9. Sid Hille: Pohjan neito, konsertto bandoneonille ja orkesterille Lappeenrannan kaupunginorkesteri 3.9. Matthew Whittal: The Architecture of Happiness (Ylen tilaus) Radion sinfoniaorkesteri 4.9. Jean Sibelius: Sinfonia nro 3, III osa (Andantino con moto) luonnosversio Lahden kaupunginorkesteri

22.10. César Franck/Ira Levin: Sinfonia f-molli (pianokvinteton orkestraatio) Helsingin kaupunginorkesteri 22.10. Leif Segerstam: Sinfonia nro 269 “Recycling thoughts and memories after the birthday no. 2” Helsingin kaupunginorkesteri 23.10. Aki Yli-Salomäki: Ilmanvaloa konsertto klarinetille ja orkesterille Turun filharmoninen orkesteri 29.10. Pekka Kostiainen: Requiem Jyväskylä Sinfonia 30.10. Harri Österman: Aberration 3, ”Tripod” Oulu Sinfonia 30.10. Juha Pisto: Nachtmusik (uuden version kantaesitys) Oulu Sinfonia 30.10. Olli Kortekangas: Klarinettikonsertto Oulu Sinfonia 30.10. Severi Pyysalo: The Keyword, konsertto pianolle, vibrafonille ja orkesterille Turun filharmoninen orkesteri

42


5.11. Jukka-Pekka Lehto: Mozart in time and eternity Pori Sinfonietta

1.4. Bent Sørensen: The Lady Sharlott Lapin kamariorkesteri

6.11. Peter Grans: Pieni Juhlamusiikki soolokontrabassolle I. Ideoita, II. Luovia taukoja, III Tosissaan! Lohjan kaupunginorkesteri

1.4. Joachim F.W. Schneider: Sechs schematische Stücke mit Obertonchora Lapin Kamariorkesteri

13.11. Teodor Nicolau: Mioritic roots Kymi Sinfonietta

10.4. Anthony Plog: Kaksoiskonsertto trumpetille ja pasuunalle Lahden kaupunginorkesteri - Sinfonia Lahti

13.11. Sauli Zinovjev: Gryf Kymi Sinfonietta

24.4. Roelof Temmingh: Kolme kappaletta jousiorkesterille Mikkelin kaupunginorkesteri

26.11. Kai Nieminen: Towards the Light (From far Beyond) Kemin kaupunginorkesteri

26.6. Barbara Hannigan: Fanfaari Avanti! Kamariorkesteri

28.11. Jukka Tiensuu: Sellokonsertto Oire Tampere Filharmonia (TF:n tilaus)

27.6. Pang Chun-ting: The Flowers Appear on Earth Avanti! Kamariorkesteri

30.11. Artturi Rönkä: Neljä tankaa UMO Jazz Orchestra

27.6. Léo Collin: The Desire Avanti! Kamariorkesteri

30.11. Jarno Kukkonen: The Hoodlum UMO Jazz Orchestra

27.6. Kosmas Giannoutakis: The Vanishing Avanti! Kamariorkesteri

30.11. Sampo Kasurinen: Suklaasinfonia UMO Jazz Orchestra

27.6. Reuben Jelleyman: Expanse Avanti! Kamariorkesteri

30.11. Ville Vannemaa: Happy Walk UMO Jazz Orchestra

27.6. Bin Li: Lighted Fools Avanti! Kamariorkesteri

5.12. Pehr Henrik Nordgren: Notturno Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri

27.6. Shuying Li: Truth is Singular Avanti! Kamariorkesteri

6.12. Sebastian Fagerlund: Mana konsertto fagotille ja orkesterille Lahden kaupunginorkesteri - Sinfonia Lahti

13.11. Alexander Muno: Martialis Epigrammata Kymi Sinfonietta

7.12. Petri Judin: Cartoon Music Vaasan kaupunginorkesteri

13.11. Axel Ruoff: Sinfonietta Kymi Sinfonietta

7.12. Pertti Maaniittu: Surusade Vaasan kaupunginorkesteri

13.11. Luca Vago: Suite de los espejos, eight poems by Federico Garcia Lorca Kymi Sinfonietta

11.12. Mikko Kujanpää: Prayer Tapiola Sinfonietta

14.11. Thomas Clausen: Concertino nokkahuilulle ja jousille Lapin kamariorkesteri

11.12. Mikko Kujanpää: Å Tapiola Sinfonietta

14.11. Mogens Christensen: Konsertto nokkahuilulle ja jousille Lapin kamariorkesteri

16.12. Perttu Haapanen: Compulsion island Radion sinfoniaorkesteri (Ylen tilaus)

14.11. Pelle Gudmundsen Holmgreen: Homage for Borup-Jørgensen Lapin kamariorkesteri

ULKOMAISET TEOKSET (22 kpl)

14.11. Sunleif Rasmussen: Konsertto nokkahuilulle ja jousille Lapin kamariorkesteri

18.1. Tim Jansa: Kvartetto Turun filharmoninen orkesteri

14.11. Bent Sørensen: Konsertto nokkahuilulle ja jousille Lapin kamariorkesteri

22.3. Onūte Narbutaite: Was there a butterfly? Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri (KPKO:n tilaus) 1.4. Bent Sørensen: Ständchen, uuden version kantaesitys Lapin kamariorkesteri

43


Jäsenorkestereiden vuonna 2014 ilmestyneet levyt ( 23 kpl )

Helsingin Barokkiorkesteri Joseph Martin Kraus: Arias and Overtures

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri 1) POEMA – teoksia sellolle ja jousille

Aapo Häkkinen, kapellimestari Monica Groop, mezzosopraano Joseph Martin Kraus: Proserpin, VB 19: Overture Du i hvars oskuldsfulla blick, VB 30 Plus de crainte: Ma tu tremi, VB 63 Ch’io mai vi possa, VB 59 Zum Geburtstage des Konigs Gustav III, VB 41: Overture Parvum quando cerno Deum, VB 5 Afventyraren, eller Resan till manens o, VB 32: Overture Du temps, qui detruit tout, VB 58 Sentimi, non partir - Al mio bene, VB 55 Begravningskantata for Gustavus III, VB 42: Overture Hor mina omma suckar klaga, VB 26 Naxos 8.572865

Juha Kangas, kapellimestari Marko Ylönen, sello Erkki Salmenhaara: Poema Pehr Henrik Nordgren: HATE-LOVE Op. 71 Juho Kangas: Konsertto sellolle ja jousille Aulis Sallinen: Kamarimusiikki VIII Op. 94 ”Paavo Haavikko in memoriam” Alba ABCD-372

Helsingin kaupunginorkesteri 1) Leevi Madetoja: Symphonies 1 & 3, Okon Fuoco Suite John Storgårds, kapellimestari Ondine ODE 1211-2

2) C.Ph.E. Bach: Hamburger Sinfonien Wq 182 Sakari Oramo, kapellimestari Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia G-duuri Wq 182 nro 1 Sinfonia B-duuri Wq 182 nro 2 Sinfonia C-duuri Wq 182 nro 3 Sinfonia A-duuri Wq 182 nro 4 Sinfonia h-molli Wq 182 nro 5 Sinfonia E-duuri Wq 182 nro 6 Alba ABCD-374

Lahden kaupunginorkesteri Jean Sibelius: Lemminkäis-sarja op. 22, Metsänhaltija op. 15

2) Dmitri Shostakovich: Six Romances on Verses by English Poets, Op. 62a, Anne Laurie, Scottish Ballad Suite on Poems by Michelangelo Buonarroti, Op. 145a

Osmo Vänskä, kapellimestari BIS Records BIS-SACD-1745

Thomas Sanderling, kapellimestari Gerald Finley, bassobaritoni Ondine ODE 1235-2

Lapin kamariorkesteri 1) Kalevi Aho: Theremin concerto , Horn concerto

3) Dmitri Shostakovich: Violin Concertos Nos 1 & 2 John Storgårds, kapellimestari Christian Tetzlaff, viulu Ondine ODE 1239-2

Helsingin kaupunginorkesteri & UMO Jazz Orchestra Erkki-Sven Tüür: Symphony No. 5 for Big Band, Electric Guitar and Symphony Orchestra, Prophecy for Accordion and Orchestra Olari Elts, kapellimestari Nguyên Le, sähkökitara Mika Väyrynen, harmonikka Ondine ODE 1234-2

Jyväskylä Sinfonia Jacques Desbrière: 5 Pièces étranges, 8 Préludes intérieurs Patrick Gallois, kapellimestari, huilu Cecilia Löfstrand, piano Naxos 9.70201

Suomen Kansallisoopperan orkesteri Nyt tähtitarhoihin laulu soi - Suomen Kansallisoopperan Joulu Michael Güttler, kapellimestari Kansallisoopperan kuoro ja lapsikuoro, Hannu Forsberg, Ann-Marie Heino, Anna-Kristiina Kaappola, Tuomas Katajala, Niina Keitel, Jyrki Korhonen, Jussi Merikanto, Lilli Paasikivi, Mika Pohjonen, Hanna Rantala, Juha Riihimäki, Koit Soasepp Ondine ODE 1257-2

John Storgårds, kapellimestari Annu Salminen, käyrätorvi Carolina Eyck, theremin Kalevi Aho: Concerto for Horn and Chamber Orchestra Acht Jahreszeiten (Eight seasons) Concerto for Theremin and Chamber Orchestra BIS Records BIS -2036

2) Oi jouluyö John Storgårds, kapellimestari Soile Isokoski, sopraano Ondine ODE 1252-2

Radion sinfoniaorkesteri 1) Berio Hannu Lintu, kapellimestari Virpi Räisänen, mezzosopraano Luciano Berio: Quattro versioni originali della Ritirata Notturna di Madrid di L. Boccherini Calmo for mezzo-soprano and 22 instruments Sinfonia for 8 voices and orchestra Ondine ODE 1227-5

2) Messiaen: Turangalila-Symphonie Hannu Lintu, kapellimestari Angela Hewitt, piano Valérie Hartmann-Claverie, ondes Martenot Olivier Messiaen: Turangalîla Symphonie Ondine ODE 1251-5

44


3) Concertos for trumpet and orchestra Eva Ollikainen, Dima Slobodeniouk, kapellimestari Jouko Harjanne, trumpetti John Williams: Concerto for Trumpet and Orchestra Arttu Sipilä: Concerto for Trumpet and Orchestra nro 1 Pilfink JJVCD-118

4) Osmo Tapio Räihälä: Peat, Smoke & Seaweed Storm Dima Slobodeniouk, kapellimestari Jukka Harju, käyrätorvi Sakari Oramo, kapellimestari Matilda Kärkkäinen, piano Osmo Tapio Räihälä: Barlinnie Nine, Soliloque 2: La tornade, Rautasade, Aflao Highway, Ardberg Alba ABCD 367

Suomalainen barokkiorkesteri Christoph Graupner: Trio Sonatas Members of the Finnish Baroque Orchestra Ondine 1240-2

Tampere Filharmonia Haydn - Tomasi - Kaipainen Trumpettikonsertot Hannu Lintu, kapellimestari Pasi Pirinen, trumpetti Jouni Kaipainen: Trumpettikonsertto op. 66 Joseph Haydn: Trumpettikonsertto Es-duuri Hob. VIIe:1 Henri Tomasi: Trumpettikonsertto Alba ABCD 369

Tapiola Sinfonietta Bruckner 5 Mario Venzago, kapellimestari Anton Bruckner: Symphony No. 5 in B flat major cpo 777616-2

Turun filharmoninen orkesteri & Tampere Filharmonia Tauno Marttinen Violin Concerto, Piano Concerto, Phantasy for Cello & Orchestra Turun filmarmoninen orkesteri: Ari Rasilainen. kapellimestari Philippe Graffin, viulu Ralph van Raat, piano Tampere filharmonia: Hannu Lintu, kapellimestari Marko Ylönen, sello Tauno Marttinen: Viulukonsertto op. 13, MV 63 Pianokonsertto nro 1 op. 13, MV 65 Fantasia sellolle ja orkesterille op. 154 MV 84 Cobra Records COBRA 0041

UMO Jazz Orchestra Lenny Pickett with UMO Jazz Orchestra: The Prescription Rich Shemaria, kapellimestari Lenny Pickett, tenorisaksofoni, Eb-klarinetti Lenny Pickett: Busted Again Alex Foster: XV, The Prescription, Kathy, The Big Wiggle, UMO, XVII Rich Shemaria: A Sad State Of Affairs Stephen Kupka, Emilio Castillo & David Garibaldi: What Is Hip? Random Act Records RAR1014CD

Vaasan kaupunginorkesteri Suomalaista lyriikkaa ja romantiikkaa Jorma Panula, kapellimestari Tom Nyman, tenori Maano Männi, viulu Ranta: Pieni kansanlaulu, Orvon huokaus (trad.) Fougstedt: Romanssi Aamulla varhain, Luullahan (trad.) Madetoja: Itkisit joskus, Ljuuli (trad.) I. Hannikainen: Rauha Madetoja: Heijaa Sonninen: Laulu onnesta Palmgren: En latmansmelodi Kuula: Notturno Panula: Fiulifalssi Kuula: Häämarssi, Kehtolaulu O. Merikanto: Kesäillan Idylli Kuula: Elegia, Lampaanpolska Melartin: Perhosvalssi O. Merikanto: Scherzo Madetoja: Pieni satu Panula: Koraali Etelä-Pohjanmaalta Judin: Legenda FUGA-9382

Vantaan viihdeorkesteri Let’s Face the Music Nick Davies, kapellimestari Johanna Försti ja Sami Pitkämö, laulu Jukka Eskola, trumpetti Berlin: Let’s Face the Music Ashford/Simpson: Ain’t no Mountain High Enough Aznavour/Krezmer: She Marin: El Cumbanchero Sinatra Film Suite Ahbez: Nature Boy Holland/Ashford/Simpson: I Can’t Give Back the Love Gershwin: Girl Crazy Overture Fruth/Hennessey: November Song Baccarach/David: Casino Royale Hamlisch: Nobody Does It Better Walden/Cohen: Licence to Kill Adele/Pott/Epworth: Skyfall VVOCD02

45


Jäsenorkestereiden soittamien suomalaisten säveltäjien teosten määrät vuonna 2014 Aalto Saara 2 Aaltoila Heikki 2 Aho Kalevi 11 Alanko Ismo 6 Alanko Petri 1 Almila Atso 4 Anttila Erin 1 Borenius Henrik 2 Chydenius Kaj 2 Collan Karl 6 Crusell Bernhard Henrik 1 Englund Einar 5 Etelävuori Niclas 1 Fagerlund Sebastian 17 Fagerudd Markus 11 Fordell Erik 7 Godzinsky George de 27 Goodman Irwin 1 Gothóni Ralf 2 Grans Peter 1 Grundström Esko 2 Haapalainen Väinö 2 Haapamäki Sampo 1 Haapanen Perttu 2 Hakkola Salla-Maria 2 Halkosalmi Vellu 1 Halonen Kalervo (Kassu) 10 Hannikainen Ilmari 1 Hannikainen Pekka Juhani 11 Hannikainen Väinö 1 Harju Jukka 1 Harma Heikki 1 Hassinen Mikko 2 Heinilä Kari 5 Heiniö Mikko 1 Heino Kaski 1 Hela Martti 2 Helisalo Viivi 1 Helismaa Reino 1 Hietala Timo 5 Hietanen Heikki Kalevi 1 Hietanen Perttu 9 Hille Sid 1 Hirvelä Jouni 1 Hjelt Yrjö 2 Holmqvist Christian 1 Hotakainen Otto 3 Hurskainen Janne 1 Huttunen August 1 Hyytiäinen Mika 1 Immonen Jukka 1 Istukaissaari Seppo 2 Jalkanen Pekka 1 Johansson Markku 10 Judin Petri 1 Jurva Matti 2 Jylhä Konsta 3 Jämsä Kai 1 Järnefelt Armas 6

Kaipainen Jouni 2 Kajanus Robert 4 Karjalainen Ahti 2 Kaski Heino 17 Kasurinen Sampo 1 Katila Timo 3 Kela Anssi 1 Kemppi Usko 4 Keränen Hannu 1 Keskitalo Petri 1 Ketola Markus 1 Kiiski Jarkko 7 Kilpeläinen Tuure 2 Kilpi Volter 2 Kilpinen Yrjö 1 Kivilaakso Perttu 5 Klami Uuno 7 Klemetti Heikki 32 Klemettinen Timo 7 Koivistoinen Eero 24 Kokkonen Joonas 16 Koponen Jarmo 1 Korpijaakko Jaakko 1 Kortekangas Olli 2 Koski Jukka 1 Kosonen Eppu 2 Kostiainen Pekka 1 Kotaviita Reino 9 Kotilainen Otto 19 Kress Christian Friedrich 2 Kujanpää Mikko 2 Kukkonen Jarno 1 Kuoppamäki Jukka 1 Kuula Toivo 44 Kuusisto Ilkka 16 Kuusisto Jaakko 3 Kuusisto Taneli 1 Kuustonen Mikko 5 Kyllönen Timo-Juhani 1 Kärki Toivo 15 Kätkä Mari, Piispanen Ulla, ja Kesälä Tuomas 84 Laaksonen Petri 1 Laihanen Onni 1 Laiho Kimmo 1 Laiho Matti 1 Lehtinen Jussi 1 Lehtinen Rauno 8 Lehto Jukka-Pekka 1 Leiviskä Helvi 1 Lerche Pauliina 6 Leskinen Juice 7 Levanto Pessi 4 Levy Jari 1 Lindberg Magnus 11 Lindström Erik 1 Linko Ernst 1 Linkola Jukka 1 Linna Joel 2

46

Linna Kullervo 3 Lintinen Kirmo 14 Littu Heikki 1 Louhivuori Olavi 1 Lounila Jaakko 4 Länsiö Tapani 1 Lötjönen Paavo 3 Maaniittu Pertti 1 Maasalo Armas 4 Madetoja Leevi 25 Maijanen Pave 1 Malmstén Georg 14 Marttinen Tauno 1 Matvejeff Ville 1 Melartin Erkki 14 Merikanto Aarre 6 Merikanto Oskar 60 Meriläinen Usko 1 Meritähti Marjatta 32 Mertanen Visa 1 Mielck Ernst 2 Mikkola Matti 21 Miljoona Pelle 1 Mononen Unto 10 Murto Matti 1 Mustonen Olli 3 Mårtenson Lasse 15 Mäkynen Teppo 1 Nicolau Teodor 2 Niemi Riku 1 Nieminen Esa 2 Nieminen Kai 5 Niinimäki Jani 1 Niittykoski Viljami 12 Nissilä Antti 1 Nordgren Pehr Henrik 37 Norrback Paul 1 Numminen Mauri Antero 31 Nuorvala Juhani 1 Nygård Toni 1 Nyman Marzi 13 Onttonen Esa 1 Pacius Fredrik 6 Pajunen Tero 3 Palmgren Selim 9 Panula Jorma 4 Pekkanen Pertti 9 Peltokoski Tarmo 1 Perkiö Soili 78 Perko Jukka 1 Pietilä Esa 1 Pihlajamaa Lauri 1 Pisto Juha 1 Pohjola Verneri 6 Portankorva Maria 2 Portin Marko 2 Prättälä Tuomo 9 Pulkkinen Risto T.T. 2 Pulkkis Uljas 2


Putkonen Essi 4 Puumala Veli-Matti 1 Pylkkänen Tauno 11 Pyysalo Severi 4 Pyöriä Esa 1 Pöyhönen Valtteri 54 Raala R. (Sarlin Berndt) 3 Rainio Juha 1 Raitio Pentti 2 Raitio Väinö 1 Rajamäki Teemu 1 Raninen Aarno 4 Ranta Sulho 2 Rantala Antti 1 Rantanen Viljo 2 Rautavaara Einojuhani 16 Rautavaara Tapio 2 Rissanen Antti 2 Roiha Raimo 2 Ruohonen Matti 15 Ruohonen Teppo 2 Räihälä Osmo-Tapio 1 Rönkä Artturi 1 Saari Jarmo 1 Saariaho Kaija 4 Saarniaho Heikki 1 Sallinen Aulis 19 Salmenhaara Erkki 1 Salminen Jukka 1 Salminen Simo, Pasanen Pertti 1 Salomaa Hiski 1

Salonen Esa-Pekka 8 Salonen Veli 1 Sariola Soila 2 Sarmanto Heikki 1 Savolainen Jarmo 1 Segerstam Leif 11 Selo Jussi 1 Seppälä Matilda 1 Sibelius Jean 300 Siekkinen Mika 1 Simojoki Pekka 3 Sirén Mikko 3 Sjöroos Jori 1 Sokka Henri 1 Somer Petri 1 Somerjoki Rauli 1 Sonninen Ahti 4 Sopanen Satu 78 Stierncreutz Zachris 2 Sumén Mauri 1 Sundström Börje 1 Sutela Katja 2 Takanen Teemu 1 Tapio Juha 9 Tarkiainen Outi 1 Tauro Erna 10 Tenor Jimi 15 Tervomaa Jonna 2 Tiensuu Jukka 8 Tikanmäki Anssi 9 Toivanen Mika 14

Vuonna 2014 yhteensä 272 säveltäjältä 1841 teosta.

Vuosi Säveltäjä

Teos/kpl

2013

Yhteensä 224 säveltäjältä

1599 teosta

2012

Yhteensä 224 säveltäjältä

1323 teosta

2011

Yhteensä 253 säveltäjältä

1726 teosta

2010

Yhteensä 227 säveltäjältä

1255 teosta

2009

Yhteensä 238 säveltäjältä

1149 teosta

2008

Yhteensä 290 säveltäjältä

1391 teosta

2007

Yhteensä 239 säveltäjältä

1161 teosta

2006

Yhteensä 278 säveltäjältä

1310 teosta

2005

Yhteensä 278 säveltäjältä

1493 teosta

2004

Yhteensä 234 säveltäjältä

1080 teosta

47

Toppinen Eicca 13 Tulindberg Erik 1 Tuomisaari Kari 2 Turunen Martti 2 Tuukkanen Kalervo 1 Törnudd Aksel 1 Uhlenius Jani 1 Uotila Jukkis 1 Vaara Tero 19 Vainio Jennah 1 Vainio Juha 1 Valo Ville 2 Valtonen Jonne 3 Vannemaa Ville 1 Vartiainen Jenni 1 WartiovaaraKallioniemi Lyyli 9 Wennäkoski Lotta 3 Wesslin Taisto 5 Willberg Pertti 1 Virta Olavi 3 Virtaperko Olli 1 Wolff Ann-Catrin 1 Vuori Harri 5 Yli-Salomäki Aki 2 Ylönen Lauri 1 Zinovjev Sauli 3 Örn Ralf 1 Österman Harri 1


%

48

Profile for Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry vuosikertomus 2014  

Suomen Sinfoniaorkesterit ry vuosikertomus 2014  

Advertisement