Page 1

Programas Educativos Europeos https://www.edu.xunta.es/web/programaseuropeos

Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) catro programas dirixidos a cada unha das diferentes etapas educativas: PROGRAMAS SECTORIAIS

Comenius

Grundtvig

Leonardo

Erasmus

educación infantil, primaria e secundaria

formación de adultos

formación profesional

educación superior

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-davinci.html

formación profesional de grao superior. http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

PROGRAMA TRANSVERSAL

VISITAS DE ESTUDO http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/visitas-de-estudio.html Comenius Asociacións - un centro pode solicitar 2 asociacións , distintos participantes con diferentes proxectos , prioridade centros plurilingües ou con enfoque AICLE , centros de zonas desfavorecidas economicamente . bilaterais participantes

características

temporalización

2 centros 2 países 10-19 /+19 +12 anos

multilaterais + de 2 centros + de 2 países Profesores & alumnos

regio 2 rexións Institucións educativas , asociacións , centros educativos

Aprendizaxe linguas Centrado no alumnado (proxectos) Intercambio alumnado obrigatorio Centrado na xestión escolar Grupo mínimo 10 alumnos Mobilidade de profesores e alumnos

Organización e xestión escolar Cooperación entre institucións Problemas extraacadémicos Non require mobilidade de alumnos

Dous cursos + 10 días de intercambio

Dous cursos

Dous cursos


Convocatoria axudas para a formación continua do persoal educativo 2011-2012 http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2012/convocatoria-2012-castellano.pdf?documentId=0901e72b80e44a20 DOCUMENTOS x 2 : As personas candidatas deberán remitir un exemplar da documentación que se cita a continuación á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Programas Educativos Europeos e outro, á dirección do ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS en Madrid: 1-. Copia en papel do formulario de solicitude de formación continua Comenius coas firmas necesarias orixinais e selo, se é o caso, do formulario de solicitude que se enviou en liña. 2-.Acreditación do nivel de coñecementos da lingua en que se imparte a actividade de formación. 3-.En caso de conferencias, congresos etc., información sobre a actividade que se vai realizar (preprogramar ou información xeral facilitados pola institución organizadora).

4-. Información sobre o curso. Cada solicitante debe escribir para solicitar envío de programa. 5-. Documento acreditativo da categoría profesional ou situación laboral da persoa solicitante (nomeamento, contrato, certificado etc.).

PRAZOS: 16 de xaneiro de 2012 para cursos a realizar entre 1 de maio de 2012 –31 de agosto de 2012. 30 de abril de 2012 para cursos a realizar entre 1 de setembro de 2012– 31 de decembro de 2012

17 de setembro de 2012 para cursos a realizar entre 1 de xaneiro de 2013 ‐ 30 de abril de 2013 Dubidas: programas.europeos@edu.xunta.es O candidato debe ter unha versión 8.2 o superior de Adobe Reader. http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html Os pasos básicos a seguir para a presentación do formulario de solicitude electrónico PAP son: 1. Descargar e gardar en cartafol 2. Cumprimentar (sempre gardar a información obrigatoria e opcional solicitada ) a. Selección da acción apropiada: na sección B.1 CONTEXTO:- Subprograma: COMENIUS - Acción: Formación continua para persoal educativo (aparece automáticamente). b. Selección da Axencia Nacional: ES1 LLP (OAPEE) no despregable da sección B.3 AGENCIA NACIONAL 3. Validar o formulario (sen conexión)


4. Enviar o formulario electrónico. Debe de estar conectado a Internet no momento de pulsar o botón de "Envío en

5. 6.

liña". Se o envío se recibiu correctamente, aparecerá a identificación do mesmo na sección PROCEDEMENTO ESTANDAR DE ENVÍO do mesmo formulario. Dependendo da configuración de seguridade do seu ordenador, é posible que ao pulsar o botón de Enviar en liña, o ordenador lle pida que permita o envío. Pulse en permitir para que o envío poida saír do seu ordenador. Gardar o formulario en PDF nalgun cartafol do seu ordenador onde poida localizalo. Imprimir as copias necesarias do formulario enviado (para asinalo). No formulario de solicitude imprimido, en concreto na sección DECLARACIÓN DE HONRA ou FIRMA, o solicitante debe encher a man :

i. a data , nome e lugar. ii. o selo da organización candidata se é necesario. iii. a sinatura 7. Enviar por correo postal : o formulario imprimido e asinado e a documentación anexa que solicite á súa Axencia Nacional . Envíe unha copia en papel con firma orixinal á Axencia Nacional e outra copia en papel con firma orixinal á súa Administración educativa : DIRECCIÓNS das Administracions educativas ás que se debe remitir un exemplar da solicitude e a documentación : CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA UNIDADE DE PROGRAMAS EUROPEOS Edificio San Caetano s/n 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS Paseo del Prado, 28 28014 MADRID

ENLACE O CATÁLOGO DE CURSOS: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm

Programas  

educativos europeos

Advertisement