Page 1

Forsikringsbevis Bedriftens navn:

Forsikringsbevis for gruppe:

Bergen Brannvesen Fagforening

Forsørgere

Avtalenummer:

Gjelder fra:

6503917,6503936

01.01.2017

Dette forsikringsbeviset gir en oversikt over forsikringsordningen i Tryg Forsikring for ansatte i Bergen Brannvesen Fagforening. Forsikringsbeviset gjelder til du får et nytt bevis, til du meldes ut av ordningen eller til ordningen opphører i Tryg. For denne forsikringsordningen gjelder forsikringsvilkår for personalforsikring i Tryg. Vilkårene finner du her i Personportalen eller ved å kontakte Bergen Brannvesen Fagforening eller Tryg.

Personforsikringene er viktige goder som er med på å skape økonomisk trygghet for deg og din familie. Forsikringene kommer i tillegg til utbetalinger fra folketrygden og private forsikringer. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene.

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 1 av 6


Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer:

Forsikring

Opphørsalder

Gruppelivsforsikring

60

Kollektiv ulykkesforsikring

67

Kollektiv ulykkesforsikring, barn. Kollektiv ulykkesforsikring gjelder ved ulykkesskade inntruffet under arbeid i forsikringstakers tjeneste, samt på direkte reise til/fra bopel/arbeidssted/kurssted når transporten arrangeres og betales av forsikringstaker. Forsikringen gjelder også ved ulykkesskade inntruffet i fritiden. Gruppeliv død: Forsikringssummen er 10G mellom 15-50 år og avtrappes med 0,5G hvert år slik at forsikringssummen ved opphørsalder 60 år er 5G. Vilkår BHGP713 - uførekapital er endret som følger: Punkt 8 Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet Skala for engangserstatning utgår. Forsikringssummen på uførekapital er 10G ved alder 15-49 år. Fra og med 50 år avtrappes forsikringssummen hvert år med 1G. Ved opphørsalder 60 år er forsikringsssummen 1G. For øvrig er vilkår uendret.

HVEM FORSIKRINGENE DEKKER? Forsikringen omfatter arbeidstakere som er ansatt hos forsikringstakeren, dersom ikke annet er særskilt avtalt og fremgår av avtalen mellom selskapet og forsikringstaker. Ektefelle/samboer er omfattet av forsikringen når dette fremgår av avtalen mellom selskapet og forsikringstaker.

HVA DEKKER FORSIKRINGENE? Medisinsk invaliditet: Med medisinsk invaliditet menes varig skade av medisinsk art. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uavhengig av arbeidsevne og lønn.

Ved kollektiv ulykkesforsikring utbetales ikke erstatning for invaliditeter under 15 % for den del av forsikringssummen som eventuelt overstiger 23 G. Erstatningen reduseres forholdsvis ved lavere invaliditet enn 100 %, og er aldersavhengig. Ved Kollektiv ulykkesforsikring for medforsikret ektefelle utbetales det erstatning ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Erstatningen reduseres forholdsvis ved lavere invaliditet enn 100 %. Det utbetales ikke erstatning for medisinsk invaliditet under 15 % for den del av forsikringssummen som eventuelt overstiger 23G. Erstatningen er aldersavhengig. Tabellen under viser forsikringssummene ved 100 % varig medisinsk invaliditet og alder 45/46 år. Ulykke

Sykdom

Arbeid

Fritid

Arbeid

Fritid

12,0 G

12,0 G

0,0 G

0,0 G

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 2 av 6


Ved Kollektiv ulykkesforsikring utbetales det 20 G til forsikrede/medforsikret ektefelle/samboers hjemmeboende barn under 20 år ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere medisinsk invaliditet enn 100 %. Uførekapital gir en erstatningen ved minimum 40% varig arbeidsuførhet, uansett årsak.

Tabellen under viser forsikringssummene ved 100 % varig arbeidsuførhet, beregnet utifra alder 45/46 år og inntekt inntil 7G. Er man yngre enn 45 år, blir erstatningen høyere. Er man eldre enn 46 år blir erstatningen redusert. Tilsvarende blir erstatningen høyere ved inntekt over 7G. Ulykke

Sykdom

Arbeid

Fritid

Arbeid

Fritid

4,0 G

4,0 G

4,0 G

4,0 G

Ved dødsfall av annen årsak enn yrkesskade/yrkessykdom er erstatningen aldersavhengig.

Tabellen under viser forsikringssummen ved forsikredes død ved alder 45/46 år. Ulykke

Sykdom

Arbeid

Fritid

Arbeid

Fritid

10,0 G

10,0 G

10,0 G

10,0 G

Det er viktig at erstatningen kommer til ønsket mottaker. Det er mulig å begunstige andre personer enn standardbegunstigelsen som er: 1. Ektefelle/samboer 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Øvrige arvinger etter lov Begunstigelse av andre enn det som fremgår av standardbegunstigelsen, må fylles ut på eget skjema som sendes til Tryg. Har den forsikrede oppnevnt begunstigelse går denne foran utbetalingsreglene i Forsikringsavtaleloven paragraf 15-1 i motsvar. Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom tilfaller alltid den lovbestemte del av erstatningen gjenlevende ektefelle/samboer. Denne del av erstatningen kan ikke begunstiges andre.

Tillegg: Det er også tilknyttet ektefelleforsikring på 5 G som utbetales dersom den forsikredes ektefelle/samboer dør i forsikringstiden. Dersom hjemmeboende barn av den forsikrede/medforsikret ektefelle/samboer under 20 år dør, utbetales det erstatning fra Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringssummen ved dødsfall er 10 % av den forsikringssum for invaliditet som gjelder for det enkelte barn, maksimalt kr 20 000 for hvert barn.

For ytterligere informasjon om forsikringene henvises til forsikringsvilkårene for hver enkel forsikring. Med vennlig hilsen Tryg Forsikring

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 3 av 6


FORSIKRINGSBEVIS ANDRE BESTEMMELSER 1. BEGRENSNINGER I TRYGS ANSVAR

Gruppelivsforsikring: Opptak i forsikringsordningen er betinget av at den enkelte arbeidstaker er 100 % arbeidsdyktig på opptakstidspunktet, eller det er levert helseerklæring, som er godkjent. Gjelder Uførekapital: Dersom forsikrede er tatt opp i forsikringen uten forutgående helsevurdering, svarer selskapet ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som forsikrede hadde på dette tidspunkt og som det må antas at vedkommende kjente til, jf. Lov om forsikringsavtaler 16.juni 1989, FAL §19-10. For ektefelleforsikringen gjelder følgende ansvarsbegrensning: Selskapet er uten ansvar hvis arbeidstakers medforsikrede ektefelle, partner eller samboer død innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og dødsfallet skyldes sykdom eller lyte som den medforsikrede hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til, jf Forsikringsavtaleloven § 19-10. Kollektiv ulykke: Forsikringen gir ikke rett til erstatning ved sykdom eller skade oppstått ved (gjelder ikke barn under 16 år): § basehopp og strikkhopp § flyving med mikrolette og ultralette fly § boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport § utøvelse av motorsport med bil, motorsykkel, snøscooter og båt § utøvelse av profesjonell idrett. Idrett regnes som profesjonell hvis den utøves mot inntekt eller sponsormidler på 1 G eller mer per år (G = grunnbeløpet i folketrygden) § yrkesdykking § dykking uten gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat (PADI, CMAS, NI) for den aktuelle dybden. § misbruk av medisiner § inntak av rusmidler og skadelige stoffer § deltakelse i slagsmål eller forbrytelse § ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Med dette menes reiser til vanskelig tilgjengelige områder, uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og ofte med behov for spesialutstyr/spesialutrustning. Omstendigheter som karakteriserer like reiser vil være for eksempel: § reisen krever særlige helsemessige/fysiske forutsetninger § reisen krever spesiell kompetanse/kurs/forberedelser § hensikten med reisen er å utforske/undersøke/bryte barrierer § reisearrangøren tilrettelegger særlig beredskap for evakuering, medisinsk personell, søk og leteaksjon osv.

2. OPPHØR Alle forsikringer opphører når den ansatte slutter i sin stilling eller når den ansatte har oppnådd avtalt opphørsalder på forsikringene.

3. LOVGIVNING Hvis annet ikke er avtalt, gjelder norsk lovgiving. Det er Lov om forsikringsavtaler av 16.juni 1989 som regulerer avtaler om skadeforsikring og personforsikring.

4. VÆR RASK MED Å MELDE SKADE Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg. Ved ulykkes– og sykeforsikring kan retten til erstatning falle bort dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at du fikk kjennskap til de forholdene som begrunner kravet.

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 4 av 6


5. SENTRALT SKADEREGISTER Alle skader som meldes til et forsikringsselskap registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret får selskapet automatisk oversikt over alle skader som er meldt tidligere på samme kunde. Dette gjelder også skader i andre forsikringsselskap. Informasjonen er kun tilgjengelig for forsikringsselskapene og bare i forbindelse med at det registreres en skade. Registrerte skader slettes etter 10 år. Ønsker du innsyn i registeret må du sende melding om dette til Tryg.

6. DU KAN KLAGE PÅ FORSIKRINGEN DIN Tryg vil gjøre sitt beste for at du skal bli fornøyd hos oss. Du vil raskest få en ny vurdering ved å kontakte den avdeling som har behandlet din forsikringssak. Hvis du likevel ikke skulle være fornøyd med den behandlingen du får hos oss, har du rett til å klage til Finansklagenemnda. Adressen er Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Behandlingen av klagen er gratis.

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 5 av 6


DEFINISJONER Folketrygdens grunnbeløp, G Folketrygdens grunnbeløp fastsettes og reguleres av Stortinget årlig (1.mai). Bakgrunn for reguleringen er endringer i levekostnadsindeks og reallønnsutvikling.

Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig.

Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles bolig og felles barn med forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn.

Forsørger Med forsørger menes at en forsikret har ektefelle/registrert partner/samboer/barn under 21 år, eller barn over 21 år som er helt og varig arbeidsufør pga. sykdom eller skade, når arbeidsuførheten var inntrådt før barnet fylte 21 år.

Yrkesskade / yrkessykdom Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer Tryg i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring.

Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet.

Annen sykdom Sykdom som ikke defineres som yrkessykdom.

Tryg Forsikring Forsikringsbevis

side 6 av 6

Profile for sindre wiers

Forsikringsbevis forsørgere  

Forsikringsbevis forsørgere  

Advertisement