Page 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F

Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office | PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore

Visit www.singara.org , http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore Email : Sinchana@singara.org

ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಸಂ಩ಾದಕೀಯ

EzÀÄ "¹AZÀ£À"zÀ 25£Éà ¸ÀAaPÉ! ªÉÄʯUÀ­ÄèUÀ¸ÀÄ

¹AZÀ£À

´ÁzsÀPÀjUÉ

´ÀÆáwðzÁAiÀÄPÀ. MAzÉÆAzÀÄ WÀlÖªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÁUÀ­Æ K£ÉÆà ´Á¢üµzÀ ´ÁxÀðPÀvÉ, ªÀÄÄA¢gÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÄʯUÀ­è£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀ vÀªÀPÀ ¶ÁUÀÄ ¶ÉÆ´À ZÉÃvÀ£ÀzÀ GUÀªÀÄ. F 25£Éà ´ÀAaPÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ ‘µAZÀ£À’zÀ EzÀĪÀgÉV£À ¥ÀÄlÖ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¢lÖ zÁ¥ÀÄUÁ­Ä. ‘µAZÀ£À’zÀ F ´ÀÄAzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtzÀ¯è eÉÆvÉUÀÆrzÀªÀjUÀÆ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÉÆóµzÀ NzÀÄUÀjUÀÆ ´ÀA¥ÁzÀPÀ ´À«ÄwAiÀÄ ªÀAzÀ£ÉUÀ¸ÀÄ. ‘µAZÀ£À’zÀ F ´ÀAaPÉAiÀÄ¯è ´ÀtÚ ¥ÀÄlÖ §zÀ®ÁªÀuÉUÀ¸À£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ´ÀÄwÛÃgÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝêÉ. PÀ¸ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀ²ÀðUÀ¸ÀÄ ‘µAZÀ£À’ ´ÀA¥ÁzÀPÀ ´À«ÄwAiÀįèzÀÄÝ, vÀªÀÄä CvÀåªÀÄÆ­å ´ÉÃªÉ ´À¯èµzÀ ´ÀÄgÉðÀ ¨sÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ´ÀAvï PÀÄ­PÀtÂð CªÀjUÉ £ÀÆvÀ£À ´ÀA¥ÁzÀPÀ ´À«ÄwAiÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¸ÀÄ. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ¯è ´ÁPÀ²ÀÄÖ ¥ÀjtÂw ¶ÉÆA¢gÀĪÀ gÉÃSÁ ¶ÉUÀqÉ CªÀgÀÄ ‘µAZÀ£À’ £ÀÆvÀ£À ´ÀA¥ÁzÀPÀ ´À«ÄwUÉ ´ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. CªÀjUÉ ´ÁéUÀvÀ. F ´ÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¶ÉÆ´À «£Áå´À ¤ªÀÄV²ÀÖªÁ¬ÄvÉÃ? £ÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄ w¹µ.

“If you can't do great things, do small things in a great way.” ― Napoleon Hill

ಸಂಚನ ಸಂ಩ಾದಕ ಸಮಿತಿ

ಗಿರೀಶ್ ಜಮದಗಿಿ ಩ರಧಾನ ಸಂ಩ಾದಕ, ಩ತಿರಕೆ ವಿನಾಾಸಕಾರ

಴ೆಂಕಟ್

ರೆೀಖಾ ಹೆಗಡೆ

NzÀÄUÀgÉ­èjUÀÆ ¨sÁgÀvÀ ´ÁévÀAvÀæ÷å ¢£À ªÀÄvÀÄÛ µAUÀ¥ÀÄgÀ gÁ²ÀÖç ¢£ÀzÀ ¶Á¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¸ÀÄ.

dÆ£ï 30, 2013gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ೧೭£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÀĹÁ·À¨sÉAiÀÄ¯è ·ÁAPÉÃwPÀªÁV ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ ‘¸AUÁgÀ’ ·ÀAaPÉAiÀÄ «vÀgÀuÉ ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆArzÉ. PÀ£ÀßqÀ ·ÀAWÀ(¸AUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ ¥Àæ·ÀPÀÛ ·ÀzÀ·ÀåjUÉ EzÀÄ GavÀªÁV ­¨sÀå«zÉ. ¤ªÀÄä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ·ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ·À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß ·ÀA¥ÀQð¸. GvÀÛªÀÄ ®ÉÃR£ÀUÀ»ÀÄ, G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁºwUÀ¼AzÀ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁV ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ ‘¸AUÁgÀ’zÀ F ¹ÀvÀÛ£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß N¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ, C¤¸PÉUÀ»À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄ w¼¸.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಹಿನ್ನೋಟ

೨-೩ | ಮುನ್ನೋಟ 4 | ಩ರಿಚಯ 4 | ಸಿಂಗನನಡಿಗರ ಸಾಧನ 5 | ಚಿಂತನ ಚಾವಡಿ ೬ | ತಿಂಗಳ ವಯಕ್ತಿ 6 | ಩ದ-ರಿಂಗ ೭ 01


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಸಂಘದ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಹಿನೆ್ಿೀಟ ಴ಚನಾಂಜಲ್ಲ - ೨೦೧೩ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ µAUÀ¥ÀÄgÀ ¶ÁUÀÆ ªÀÅqï®ÁåAqïì µ.µ.AiÀÄ dAn DAiÉÆÃUÀzÀ¯è, 2013-2015 ´Á¯£À ¶ÉÆ´À PÁAiÀÄðPÁj ´À«ÄwAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ¯è£À ªÉÆzÀ­ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ‘ªÀZÀ£ÁAd¯ -2013’ §¶ÀÄ «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ dÄ®ÉÊ 27, 2013gÀAzÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ «°ÉòÀ CwyAiÀiÁV SÁåvÀ ®ÉÃRQ, ¶ÁUÀÄ ªÀiÁf ´ÀaªÉ (PÀ£ÁðlPÀ ´ÀPÁðgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ´ÀA´ÀÌöÈw E®ÁSÉ) qÁ. ¯Ã®ÁzÉë Dgï. ¥Àæ´Ázï ¶ÁUÀÆ µAUÀ¥ÀÄgÀzÀ ´ÉA§ªÁAUï f.Dgï.µ (ªÀÅqï®ÁåAqïì)£À ´ÀA´Àvï ´ÀzÀ´Éå «Ä´ï. J®Éè£ï ¯Ã ¶ÁUÀÆ ±æà qÉëqï µªÀiï, ©.©.JªÀiï., µ.µ.µ bÉÃgïªÀÄ£ï CªÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«ÄµzÀÄÝ «°ÉòÀ DPÀ²ÀðuÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÉà ´ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯è qÁ. ¯Ã®ÁzÉë Dgï. ¥Àæ´Ázï CªÀjUÉ ¶ÁgÀ, °Á­Ä ¶ÁUÀÆ £É£À¦£À PÁtÂPÉUÀ¸À£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«´À®Á¬ÄvÀÄ. UÁ£À PÉÆÃV®É, £ÁzÀ¤¢ü ±æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¸ÀvÀézÀ¯è ±æêÀÄw ´À¶À£À gÁªÀÄZÀAzÀæ, ±æêÀÄw °ÉÆèsÁ gÀWÀÄ ¶ÁUÀÆ ±æêÀÄw °ÀÈw D£ÀAzï CªÀgÉÆA¢V£À ªÀZÀ£ÀUÀ¸À ´ÀªÀÄƶÀ UÁAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw ªÀZÀ£ÀPÀÆÌ qÁ. ¯Ã®ÁzÉë Dgï. ¥Àæ´Ázï CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ´ÀÆPÀÛ ªÁåSÁå£À £ÉgÉzÀ ´À©üPÀjUÉ ´ÀAVÃvÀzÀ ´ÀÄzsÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀZÀ£ÀUÀ¸À ¨sÁªÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß ¥À´Àj´ÀĪÀ¯è AiÀÄ°Àµé D¬ÄvÀÄ . ±æêÀÄw gÀZÀ£À ¶ÉUÀqÉ CªÀgÀÄ CPÀ̪ÀĶÁzÉëAiÀĪÀgÀ "¨ÉlÖzÀ ªÉÄîÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁr" ªÀZÀ£ÀPÉÌ CzÀÄãvÀªÁzÀAvÀ¶À £ÁlåªÀ£ÀÄß ¥Àæ´ÀÄÛvÀ¥ÀrµzÀgÉ, ±æêÀÄw ±æíQë÷ä CªÀgÀ £ÀÈvÀå ´ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀįè "ªÀZÀ£ÀzÀ¯è £ÁªÀiÁªÀÄÈvÀ vÀÄA©" J£ÀÄߪÀ ªÀZÀ£ÀªÀÅ CªÉÆÃWÀªÁV ªÀÄÆr §A¢vÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£À Äß ±æà «dAiÀÄ ªÀĶÁAvÉÃ°ï ±ÃV CªÀgÀÄ ´ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð·µzÀgÉ, Erà PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀÄ°ÀµéAiÀiÁV ¥Àæ´ÀÄÛvÀ¥Àr´ÀĪÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ±æà ªÀÄw gÀ±ä GzÀAiÀiïPÀĪÀiÁgï ¶ÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ±ðUÀ¸ÁzÀ ±æà Q°ÉÆÃgï CªÀgÀÄ ªÀ·µPÉÆArzÀÝgÀÄ. ªÀZÀ£ÁAd¯ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁV PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ(µAUÀ¥ÀÄgÀ)ªÀÅ dÄ®ÉÊ 21, 2013gÀAzÀÄ ªÀAiÀĵì£À DzsÁgÀªÁV «AUÀrµzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¹UÉ ªÀZÀ£À ¥ÀoÀt ´ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß K¥ÀðrµvÀÄÛ. ªÀZÀ£ÀUÀ¸À GZÁÑgÀuÉ, ªÀZÀ£ÀzÀ¯è£À ¥ÀzÀUÀ¹UÉ ´ÀàzsÁð¸ÀÄUÀ¸ÀÄ ¤ÃrzÀ ¶ÁªÀ -¨sÁªÀUÀ¹UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÁzÀ ±æà Vjðï dªÀÄzÀVß, ±æêÀÄw ªÁt gÁªÀÄzÁ´ï ¶ÁUÀÆ ±æêÀÄw PÀ«vÁ ¨ÁzÁ«ÄAiÀĪÀgÀÄ ´ÀàzsÁð¸ÀÄUÀ¹UÉ CAPÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. «eÉÃvÀgÉ­èjUÀÆ §¶ÀĪÀiÁ£À ªÀ£ÀÄß dÄ®ÉÊ 27gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è «vÀj´À®Á¬ÄvÀÄ. (avÀæ-®ÉÃR£À : ªÉAPÀmï)

02


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಸಂಘದ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಹಿನೆ್ಿೀಟ ಴ಚನಾಂಜಲ್ಲ - ೨೦೧೩

03


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಸಂಘದ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಮುನೆ್ಿೀಟ ದೆ್ಡ್ಡ ಗುಂಡ್ುರುಳಿಸು಴ ಸಪಧೆಯ (ಬೆ್ೀಲ್ಲಂಗ್) - ೨೦೧೩ zÉÆqÀØ UÀÄAqÀ£ÀÄß GgÀĹ´ÀĪÀªÀjUÉ §A¢zÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ´ÀzÁªÀPÁ°À! PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ)À ªÀw¬ÄAzÀ 3£Éà ¨ÁjUÉ ¨ÉÆïAUï ´ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ´É¥ÉÖA§gï ªÉÆzÀ­ ªÁgÀzÀ¯è DAiÉÆÃf´À®ÁVzÉ. JA¢£ÀAvÉ ´ÀàzsÁð¸ÀÄUÀ¸À £ÀqÀÄªÉ ¨sÁjà ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë´À®ÁVzÉ. PÀ¸ÉzÀ ªÀ²Àð ªÀÄ·¸ÉAiÀÄgÀÆ §¶ÀÄ ´ÀASÉåAiÀÄ¯è ¥Á®ÉÆÎAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÆïAUï PÀÄ°À­vÉ vÉÆÃjzÀÝ£ÀÄß E¯è ´Àäj´À§¶ÀÄzÀÄ. F ªÀ²Àð E£ÀÆß ¶ÉaÑ£À ´ÀASÉåAiÀÄ¯è ´ÀàzsÁð¸ÀÄUÀ¸À£ÀÄß ¤jÃQë´À®ÁVzÉ. PÀ¸ÉzÀ ¨Áj ¤ÃªÀÅ ¨sÁUÀªÀ·´À®ÁUÀ¯­èªÉÃ? vÀ¥ÀàzÉà F ¨Áj ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ ´ÀªÉÄÃvÀgÁV §AzÀÄ ¨sÁUÀªÀ·µ, EvÀgÀ ´ÀàzsÁð¸ÀÄUÀ¸À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì·µ. E£ÀÆß ¶ÉaÑ£À ªÀiÁ·wAiÀÄ£ÉÆ߸ÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ «ÄAZÀAZÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQëµ ¶ÁUÀÆ FUÀ®Éà ¤ªÀÄä ´ÀzÀ´ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQëµPÉÆAqÀÄ, £ÉÆÃAzÁ¬Ä´À­Ä µzÀÞªÁVj. PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ¢AzÀ £ÀqɵPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ F «©ü£Àß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è MAzÁV, ¤ªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ´Éß÷vÀjUÀÆ w¹µ, PÀgÉ vÀ¤ß.

಩ರಚಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸಂಧಾಾ, ಸಂಘದ ನ್ತನ ಕಾಯಯಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾರು J­è PÀ£ÀßqÀ ¨ÁAzsÀªÀjUÉ £À£Àß £ÀªÀÄ´ÁÌgÀUÀ¸ÀÄ. £Á£ÀÄ ´Á¢üé ´ÀAzsÁå. ªÀĮɣÁr£À ±ªÀªÉÆUÀÎ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ. DSO-MINDEF ªÀÄvÀÄÛ NTUC-INCOME£À¯è System Analyst DV PÉ­ªÀÅ ªÀ²ÀðUÀ¸À PÁ­ PÉ­´ÀªÀiÁrzÉ. £À£Àß ¥Àw ZÀAzÀæ°ÉÃRgÀ PÉ. J´ï. ´ÀAWÀzÀ DfêÀ ´ÀzÀ´ÀågÀÄ. AGILENT TECHNOLOGIES£À¯è Project manager DV PÁAiÀÄ𠤪Àð·´ÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀÄwæAiÀÄgÁzÀ ±æîÉÃR ªÀÄvÀÄÛ ±æôÀÄÛw ´ÀܹÃAiÀÄ °Á®ÉUÀ¸À¯è «zÁå¨sÁå´À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ­¯vÀP® À ÉUÀ¸À¯è£À £À£Àß D´ÀQÛ, vÁAiÀiÁßr£À ªÉÆöÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À £À£ÀߣÀÄß ´ÀAWÀzÉqÉUÉ DPÀ³ðµvÀÄ JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ®ÁgÀzÀÄ. 1999gÀ¯è £Á£ÀÄ µAUÀ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÉ. C²ÀÖgÀ®ÁèUÀ®Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ ´ÀzÀ´ÀågÁVzÀÝgÀÄ. CA¢¤AzÀ FªÀgÉUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀzÀ ¶ÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À¯è ¥ÉæÃPÀëPÀgÁV £ÀªÀÄä ¶Ádj SÁAiÀÄA! ±æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄÆwð CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¸ÀvÀézÀ¯è PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ £ÀqɵPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ‘¥ÀÄgÀAzÀgÀ £ÀªÀÄ£À’, ´ÀAVÃvÀ ¥ÉæëÄAiÀiÁzÀ £À£Àß CZÀÄѪÉÄaÑ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. ´ÀAWÀzÀ ´ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR ¨É¸ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¸À, PÁAiÀÄðPÁj ´À«ÄwAiÀÄ, ´ÀéAiÀÄA ´ÉêÀPÀgÀ ¤gÀAvÀgÀ °ÀæªÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ. ´ÉêÉAiÉÄA§ AiÀÄdÕzÀ¯è MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ ´À«ÄzsÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £À£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¨sÀÆUÉÆøÀzÀ F PÉA¥ÀÄZÀÄPÉÌAiÀįè aPÀÌ ¥ÀætwAiÀiÁV GjzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥À FUÀ Gdé­ eÉÆåÃwAiÀiÁV ¥Àæd鯴ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¶ÉªÉÄäAiÀÄ «²ÀAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ²É, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ´ÀA´ÀÌöÈw PÀ®ÉUÀ¸À£ÀÄß, G¹µ ¨É¸É´ÀĪÀ ´ÀAWÀzÀ ªÀĶÉÆãÀßvÀ PÁAiÀÄð, ´ÀzÀÄzÉÝðÀ ·ÃUÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ E¯è£À ´ÀªÀÄ´ÀÛ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¶ÁUÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã¹UÉUÉ zÁj¢Ã¥ÀªÁUÀ¯ JA§ÄzÉà £À£Àß D°ÀAiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÉÄä­ègÀ ªÀÄ£É -ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÁUÀ¯.

04


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಸಂಗನಿಡಿಗರ ಸಾಧನೆ ಕುಮಾರ ªÉÄÃWÁß ಹೆಬಾಾರ್

PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ DfêÀ ´ÀzÀ´ÀågÁzÀ ±æÃAiÀÄÄvÀ C°ÉÆÃPï ¶É¨Áâgï ªÀÄvÀÄÛ ±æêÀÄw ´ÀĪÀÄ£Á ¶É¨Áâgï CªÀgÀ ´ÀÄ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj ªÉÄÃWÁß ¶É¨Áâgï, 06 dÄ®ÉÊ 2013gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À eÉ.J´ï.J´ï. ´À¨sÁAUÀtzÀ¯è gÀAUÀ ¥ÀæªÉðÀ ªÀiÁr vÀ£Àß 14£Éà ªÀA iÀÄ µì £ À DgÀA ¨sÀz À® Éè à ¨sÀ g Àv À£ Álå £À ÈvÀå PÀ®Á¥ÀæPÁgÀzÀ¯è ªÀĶÀvÀÛgÀªÁzÀ ´ÁzsÀ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƹµzÀ¸ÀÄ. ´ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ WÀAmÉUÀ¸À PÁ­ ¤gÀUÀð¸ÀªÁV £ÀÄjvÀ PÀ®Á«zÉAiÀÄAvÉ ªÀÄ®Áèj, dw´ÀégÀ, ªÀtð, QÃvÀð£É, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄ, PÉÆgÀªÀAf, w®Áè£À ·ÃUÉ MAzÁzÀ ªÉÄîÉÆAzÀÄ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¶ÁªÀ, ¨sÁªÀ, C©ü£ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ´ÀÄ­¯vÀªÁV ¤¨sÁ¬ÄµzÀ ªÉÄÃWÁß £ÉgÉ¢zÀÝ PÀ®ÁgÀµPÀ ´À©üPgÀ À, CwyUÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ «ªÀÄ°ÀðPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæ¸ÁzÀ¸ÀÄ. DPÁ°ïUÀAUÁ £ÀÈvÀå°Á®ÉAiÀįè PÀ¸ÉzÀ £Á­ÄÌ ªÀ²ÀðUÀ¹AzÀ ¶ÁUÀÆ D ªÉÆzÀ­Ä SIFAS£À¯è £ÀÈvÁå¨sÁå´À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉÄÃWÁß Temple Of Fine Arts£À¯è ·AzÀÆ´ÁÛ¤ ´ÀAVÃvÀªÀ£ÀÆß PÀ¯AiÀÄÄwÛzÁݸÉ. µAUÀ¥ÀÄgÀzÀ GIIS (IGCSE-Grade IX) £À¯è «zÁå¨sÁå´À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ F ¥Àæw¨sÁªÀAvÉ °Á®ÉAiÀÄ­Æè ªÀÄvÀÄÛ ´ÀAVÃvÀ-£ÀÈvÀå ¥ÀjÃPÉëUÀ¸À­Æè ´ÀvÀvÀªÁV ‘A’ zÀeÉðAiÀÄ£Éßà UÀ¹´ÀÄvÁÛ §A¢zÁݸÉ. NzÀĪÀÅzÀÄ, §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ­èzÉà ´ÀAVÃvÀ, avÀæPÀ®É, FdÄ, ´ÁPÀgï, ªÀiÁ±ðAiÀÄ®ï Dmïìð ªÀÄÄAvÁzÀ ¶À­ªÀÅ «²ÀAiÀÄUÀ¸À¯è D´ÀQÛ¬ÄgÀĪÀ ªÉÄÃWÁß SIFAS Festival, GIIS School, Mediacorp TV

¶ÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ) ´ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ ´ÁA´ÀÌöÈwPÀ ¶ÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ´ÀAWÀ ´ÀA´ÉÜUÀ¸À¯è ¶À­ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À£ÀÄß ¤ÃrzÁݸÉ. EzÀ­èzÉà 2011 ªÀÄvÀÄÛ 2012gÀ¯è ZÉ£ÉßöÊ, UÀÄgÀĪÁAiÀÄÆgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ¯è ´ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À£ÀÄß ¤ÃrzÁݸÉ. GIIS °Á®ÉAiÀÄ ‘gÀhÄAPÁgï’ ¶ÁUÀÆ ‘¥Á¥À£Á°À£ï ±ªÀ£ï £ÀÈvÀå ´ÀàzsÉð’UÀ¸À¯è ´ÀvÀvÀªÁV ¶À­ªÁgÀÄ ªÀ²À𠧶ÀĪÀiÁ£À UÀ¹µzÁݸÉ. PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ) DAiÉÆÃf´ÀĪÀ ‘µAUÁgÀ GvÀìªÀ’, ‘¥ÀÄgÀAzÀgÀ £ÀªÀÄ£À’, ‘ªÀZÀ£ÁAd¯’ ªÀÄÄAvÁzÀ ¶À­ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À¯è ¥Àæw¨sÁ ¥ÀæzÀ°Àð£À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉÄÃWÁß, 2012gÀ¯è µAUÀ£ÀßrUÀ ´ÀܹÃAiÀÄ PÀ®Á«zÀjAzÀ DAiÉÆÃf´À®ÁzÀ ‘gÁUÁAd¯’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è GzÀAiÉÆãÀÄäR PÀ®Á«zÉAiÀiÁV £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ ´ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤Ãr J­ègÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ¹µzÀݸÀÄ. £ÀÈvÀåzÀAvÉAiÉÄà ´ÀAVÃvÀ ¶ÁUÀÆ «zÁå¨sÁå´À ªÀÄwÛvÀgÀ PÉëÃvÀæzÀ­Æè ªÉÄÃWÁ߸À ´ÁzsÀ£É ·ÃUÉAiÉÄà CªÉÆÃWÀªÁVgÀ¯ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä, UÀÄgÀÄ-·jAiÀÄjUÉ, ¶ÀÄlÆÖjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¸ÉzÀ HjUÉ QÃwð vÀgÀÄwÛgÀ¯ JAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ (µAUÀ¥ÀÄgÀ) ¶ÁgÉÊ´ÀÄvÀÛzÉ. ®ÉÃR£À: ´ÀÄgÉðÀ ¶ÉZï. µ. (µAUÀ¥ÀÄgÀ) ·ÀzÀ·ÀågÉ, ¤ÃªÀÅ CxÀªÀ ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ»Ì ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉëÃvÀæzÀ¯è UÀt¤ÃAiÀÄ ·ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄ PÀ¼¸. ·ÀÆPÀÛªÁVzÀÝ¯è ¥ÀæPÀn·ÀÄvÉÛÃªÉ - ·ÀA

APP ಲೆ್ೀಕ!

- Vjðï dªÀÄzÀVß

ºÃUÉ MRTAiÀÄ¯è ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄvÀÛ®ÉÆÃ, MTR£À¯è zÉÆÃ·É ·À«AiÀÄÄvÀÛ®ÉÆÃ, CxÀªÀ ECP£À¯è ªÁgÁAvÀå ©qÁgÀ ¹ÀÆrzÁÝUÀ®ÉÆÃ, CPÀ·Áävï AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ EAVèµï ¥ÀzÀPÉÌ vÀPÀët PÀ£ÀßqÀ ·ÀªÀiÁ£À ¥ÀzÀ ¨ÉÃPÁzÁUÀ ¥ÉÃZÁr¢ÝzÉ C­èªÉÃ? ¢£À¤vÀåzÀ J®Áè PÉ­·ÀPÀÆÌ APP EgÀĪÀ AiÀÄÄUÀzÀ¯è, ¤vÀåzÀ J®Áè PÉ­·ÀPÆ À Ì APP ªÉÄÃ®É CªÀ­A©·ÀĪÀ F PÁ­zÀ¯è ¤WÀAlÄUÀ¼gÀĪÀ APPUÀ¼UÉãÀÆ PÉÆgÀvɬĭè. ¹ÁUÉà APP ®ÉÆÃPÀzÀ¯è «¹Àj·ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÆ£Áð­ÄÌ EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄUÀ»ÀÄ PÀtÂÚUÉ ©zÀݪÀÅ. CzÀgÀ¯è ¹ÉZÀÄÑ ¥ÀæSÁåvÀªÁVgÀĪÀ, GavÀªÁV ­¨sÀå«gÀĪÀ, ªÀÄÆgÀÄ APPUÀ»À£ÀÄß E¯è ¤ÃrzÉÝêÉ. F CAPÀtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯ègÀĪÀ ICONUÀ¸À ªÉÄÃ®É QèQ̸zÀgÉ £ÉÃgÀªÁV ¤¢ðµÀÖ APP vÁtPÉÌ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä Android ªÉƨÉÊ®ï ·ÁzsÀ£ÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸PÉÆAqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ £ÉÆÃr. ¤ªÀÄä C¤¸PÉ £ÀªÀÄUÉ w¼¸! (·ÀÆZÀ£É - EzÀÄ ·ÀzÀ·ÀåjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛÀ ªÀiÁºw ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝðÀ¢AzÀ §gÉzÀ ®ÉÃR£À. PÀ£ÀßqÀ ·ÀAWÀ (¸AUÀ¥ÀÄgÀ) CxÀªÀ "¸AZÀ£À" ·ÀA¥ÁzÀPÀ ·À« Äw AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝj APP §»À·ÀĪÀgÀzÀÄ.Ý PÉ­ªÀÅ APPUÀ»À¯è DUÁUÉÎ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀĪÀ eÁºgÁvÀÄUÀ»À §UÉÎ JZÀÑgÀ«gÀ¯!)

APPUÀ»À

¥ÀæªÀvÀðPÀgÀ­è. J®Áè

ಅಂತರ್ಾಯಲದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸುದ್ದಿ ಴ಚನಾಂಜಲ್ಲ-೨೦೧೩ ಕಾಯಯಕರಮದ ಴ರದ್ದ:

http://kannada.oneindia.in/nri/article/2013/vachananjali-2013-by-kannada-sangha-singapore-076301.html 05


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ೆ ು಴ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಟಟಬನ್ನಿ ! - ನಾಗೆೀವ ಮೈಸ್ರು ಚಿಂತನ ಚಾ಴ಡಿ ಕನಿಡ್ ಉಳಿಸ, ಬೆಳಸ C¤ªÁAiÀÄðUÀ¸À ¨É£ÀßwÛ ¶ÀÄlÆÖgÀÄ, PÉÃj, zÉðÀUÀ¸À ´ËRåªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ¥ÀgÀzÉðÀUÀ¸À¯è, ¶ÉÆgÀ£ÁqÀÄUÀ¸À¯è vÀ¸ÀªÀÇjzÀ §¶ÀÄvÉÃPÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß PÁqÀĪÀ ¶À­ªÁgÀÄ ¥Àæ°ÉßUÀ¸À¯è MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¶ÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ´ÀªÀÄ´ÉåAiÉÄAzÀgÉ, ªÀiÁvÀȨsÁ²Á ´ÀàAzÀ£À¢AzÀ ¶ÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ ¥ÀÆwð ªÀAavÀgÁV ©qÀĪÀ ªÀÄPÀ̸ÀÄ ¶ÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ²ÉAiÀÄ Cj«gÀzÀ CªÀgÀ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ ¦Ã¹UÉ. ¶ÉÆmÉÖ¥ÁrUÉ «zÉðÀUÀ¸À¯è §AzÀÄ £É®ÉµzÀÝgÀÆ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀȨsÁ²ÉAiÀÄ ¨ÉÃjUÉ ¶ÉÃUÁzÀgÀÆ vÀUÀįPÉÆArgÀĪÀ vÀ¥À£É, ¶ÁUÉ §AzÀAvÀ¶À ªÉÆzÀ­ vÀ®ÉªÀiÁj£À ªÀÄvÀÄÛ ´ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀzÀ ¦Ã¹UÉUÀ¹UÀ²ÉÖ ´ÁzsÀåªÁUÀ ÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ­Æè ªÉÆzÀ­ PÉ­¢£À PÀ¸ÉzÀÄ vÀ¸ÁgÀªÁV £É®ÉAiÀÄÆjzÀ £ÉªÀÄä¢, zÉÊ·PÀ ´ÀAvÀȦÛUÀ¸À ´ÀÛgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀµPÀ ¶ÁUÀÆ ¨Ë¢ÞPÀ ´ÀÛgÀUÀ¸À vÀÛ vÀÄrAiÀÄ®Ét´ÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. D ¨Ë¢ÞPÀ ¶ÀµªÉAiÀÄ£ÀÄß vÀt´ÀĪÀ PÉ­ªÉ ªÀÄÆ­UÀ¸À¯è vÀªÀgÀÄ £É­zÀ ¨sÁ²Á vÀÄrvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV PÁqÀvÉ ÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ®ÉAiÀÄ®Éè®ÉÆè ´ÀÄ¥ÀÛ ¤Që¥ÀÛªÁVzÀÝ ¨sÁ²Á ¥ÉæêÀÄ CUÁzsÀ vÀÄrvÀzÀ gÀÆ¥À vÁ¹ ¶ÉÆ´À §UÉAiÀÄ QæAiÀiÁ±Ã­vÉ, ¶ÀÄqÀÄPÁlUÀ¹UÉ ¶ÀaÑ ©qÀÄvÀÛzÉ. ZÉÆÃzÀåªÉAzÀgÉ, FUÀ D´ÀQÛAiÀÄ ¶ÀA§­ GZÁÒçAiÀÄ µÜwAiÀįèzÀÝgÀÆ, CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÁvÁªÀgÀt µUÀĪÀÅ¢­è. CªÁªÀÅzÀÆ ´ÀgÁUÀªÁV µUÀzÀ ´ÁzsÀåvÉAiÉÄ CªÀÅUÀ¸ÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¶ÀªÀtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛ²ÀÄÖ ·Vε, E£ÀÆß ¥ÀæRgÀªÁzÀ wêÀævÉAiÀÄ¯è ¶ÉaÑ£À MvÀÛqÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ¯è UÀÄtÄUÀÄr´ÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛ zÉ. C¯èAzÀ DgÀA¨sÀ ¶ÉÆ´À eÉÊvÀæ AiÀiÁvÉæ, ¶ÉÆ´À §AzsÀUÀ¸À eÁvÉæ, vÀÄrªÀ ´ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£ÀUÀ¸À gÀxÀ AiÀiÁvÉæ. DzÀjà gÀÆ¥ÀzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀAiÀÄt ´ÁVgÀĪÁUÀ®É zsÀÄvÉÛAzÀÄ JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ ¶ÉÆ´ÀzÉÆAzÀÄ ¨sÀÆvÁPÁgÀzÀ ´ÀªÀÄ´Éå - ªÀÄÄA¢£À ¦Ã¹UÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̸À gÀÆ¥ÀzÀ¯è. C¥Àà CªÀÄäA¢ gÁzÀgÉÆà ¨Á­å, AiÀi˪Àé£ÀzÀ ¢£ÀUÀ¸À¯è ´ÀéAvÀ £É­zÀ¯è PÀ¸ÉzÀ C£ÀĨsÀªÀ, C£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÁV ¨ÉÃPÁzÀ §­ªÁzÀ Cr¥ÁAiÀÄ DUÀ®Éà §­ªÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ªÀÄPÀ̸À «²ÀAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ D ªÁvÁªÀgÀtzÀ UÀAzsÀªÉà E­èzÉ ¨É¸ÉzÀªÀgÀÄ; PÉ­ªÀgÀÄ DgÀA¨sÀzÀ¯è ´ÀézÉðÀzÀ ´ÉÆUÀqÀ£ÀÄß vÀÄ´ÀÄ C£ÀĨsÀ«µzÀÝg ÀÆ, CzÀÄ ªÀiÁV, ¥Àæ§ÄzÀÞªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Éà ©lÄÖ §gÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄð¢AzÁV EvÀÛ F PÀqÉAiÀÄÆ E­èzÉ CvÀÛ D PÀqÉAiÀÄÆ E­èzÉ JqÀ©qÀAVAiÀiÁzÀªÀgÀÄ. ¶ÉÆ´Àw£À eÁUÀzÀ¯è ¨É¸ÉzÀªÀjUÀA vÀÆ D vÀgÀ¶ÀzÀ vÀÄrvÀUÀ¹UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÉà EgÀĪÀÅ¢­è. EzÀÝgÀÆ ¥ÀÄlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtPÀ̲ÉÖ µÃ«ÄvÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. C®ÉèãÀÄ PÀrªÉÄ ¨sÁzsÉAiÉÄ£ÀÄߪÀAw­è - ´À¶Àd ªÁvÁªÀgÀtzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÁV ªÀiÁvÀȨsÁ²ÉAiÀįè vÀqÀ§qÁ¬Ä´ÀĪÀ ªÀÄPÀ̸À ¥ÁqÀÄ £ÉÆÃqÀ®ÁUÀzÉ ¥ÉÆòÀPÀgÉ EAVèó£À ´ÀAªÀ¶À£ÀQ̹AiÀÄĪÀ ´ÁzsÀåvÉ ¶ÉZÀÄÑ. F ¥ÀæQ æAiÉÄAiÀÄ ©üÃPÀgÀvÉAiÀÄ D¸À ¦Ã¹UɬÄAzÀ ¦Ã¹UÉUÉ ¶ÉZÀÄÑvÁÛ ¶ÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ «²ÁzÀ¤ÃAiÀÄ. £ÁqÀÄ, £ÀÄr, ¨sÁ²É, ´ÀA´ÀÌöÈwUÀ¹AzÀ ¶ÉÆgÀUÁzÀ ¶ÉÆ´À ¦Ã¹UÉAiÉÆAzÀgÀ ¶ÀÄnÖUÉ £ÁªÉà ¥ÀævÀåPÀëªÁUÉÆÃ, ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÉÆ PÁgÀtªÁV©qÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ µÜwUÉ µQÌPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉ. ¨sÁ²É PÀÄjvÀ PÁ¸Àf, PÉ­´À AiÀiÁjAzÀ®ÉÆà DUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀĹvÀgÉ C´ÁzsÀå. F PÁAiÀÄð ¶ÉaÑ£À ¨sÁgÀªÁzÀgÀÆ ´Àj, £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã¹UÉUÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤²ÀÖ PÀvÀðªÀåªÉA§ Cj«£À¯è ¥Àt vÉÆlÄÖ, ´ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß «ÄôÀ®ÁVjµ ´ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ¯è PÀ¯´À¨ÉÃPÀÄ. D jÃw PÀ¯vÀ ªÀÄPÀ̸ÀÄ vÀAvÁ£É ´ÀévÀB ªÀÄÄAzÀĪÀgɵPÉÆAqÀÄ ¶ÉÆÃUÀĪÀ ¶ÀAvÀPÉÌ vÀ­Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ bÀ­ ©qÀzÀ wæ«PÀæªÀÄ£ÀAvÉ ¶ÀÄjzÀÄA©µ, ¥ÉÆæÃvÁì·´À¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉƹ´ÀĪÀ PÀ¤²ÀÖvÉAiÉÄ £ÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã¹UÉUÉ ¤ÃqÀĪÀ PÁtÂPÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ, ¨sÁ²ÉAiÀÄÄ £ÁqÀÄ, £ÀÄr, ´ÀA´ÀÌöÈwAiÀÄ E£Éß®Áè ´ÀÛgÀzÀ ¨ÁV­ÄUÀ¸À£ÀÄß vÁ£Éà vÉgÉ´ÀĪÀ ¶ÀjPÁgÀ£ÁV©qÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄgÀ¢zÀÝgÀÆ ´À¶À. FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¥Àæ°ÉßAiÉÄAzÀgÉ, F ªÉÃUÀ fêÀ£À dUÀzÀ dAeÁlzÀ¯è ¶ÁUÉ ªÀiÁqÀ­Ä ¨ÉÃPÁzÀ ´ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤²Á×¥ÀÆtð EZÉÒ ªÀÄvÀÄÛ °À QÛ £ÀªÀÄä¯èzÉAiÉÄ JA§ÄzÀÄ. DAiÉÄÌ £ÀªÀÄäzÁzÀgÀÆ, ¥sÀ¯vÀzÀ ¥sÀ®Á£ÀĨsÀ« ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄäzÉ DzÀ ¨sÀ«vÀzÀ ¦Ã¹UÉ.

ತಿಂಗಳ ಴ಾಕಿ

ಡಾ|| ನಾ. ಮೊಗಸಾಲೆ

UÁæ«ÄÃt ªÉÊzÀågÁV, ´Á·wAiÀiÁV, ´Á·vÀå ´ÀAWÀlPÀgÁV ¶À­ªÀÅ PÉëÃvÀæUÀ¸À¯è UÀt¤ÃAiÀÄ ´ÉÃªÉ ´À¯èµ ¥ÀæµzÀÞgÁVgÀĪÀ £Á.ªÉÆUÀ´Á®ÉAiÀÄ ªÀgÀÄ ¶ÀÄnÖzÀÄÝ PÁ´ÀgÀUÉÆÃr£À ªÀÄAeÉðÀégÀzÀ §¹AiÀÄ ªÉÆUÀ´Á®É JA§ ¥ÀæzÉðÀzÀ¯è. ¥ÁægÀA©üPÀ ±PÀët PÉÆøÀÆågÀÄ, ¶ÉÊ´ÀÆ̯UÉ ´ÉÃjzÀÄÝ PÀ£Áå£ÀzÀ¯è. GqÀĦAiÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀ PÁ®ÉÃf¤AzÀ r.J´ï.J.µ. r¥ÉÆèªÀÄ ¥ÀzÀ«. ¶ÉÊ´ÀÆ̯£À¯èzÁÝUÀ®Éà ´Á·vÀå PÀȳ DgÀA¨sÀ. ¨sÁgÀw, UÉÆÃPÀÄ­, PÉÊ®Á´À, «PÀæªÀÄ, AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀIJÀ, £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ ¥ÀwæPÉUÀ¸À¯è EªÀgÀ ¶À­ªÁgÀÄ PÀxÉ, PÀªÀ£À ¥ÀæPÀlªÁVzÀªÉ. r.J´ï.J.µ. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ GzÉÆåÃUÀPÁÌV ´ÉÃjzÀÄÝ PÁPÀð¸À vÁ­ÆèPÀÄ ¨ÉÆÃqïð £ÀqÉ´ÀÄwÛzÀÝ `gÀÆgÀ®ï r´Éà£Àìj'AiÀįè CgÉPÁ¯PÀ ªÉÊzÀågÁV. ¶ÀÄzÉÝAiÀÄ eÉÆvÉUÉ vÉgÉzÀ SÁ´ÀV aQvÁì­AiÀÄ `PÀ£ÁðlPÀ Qè¤Pï', ªÉÊzÀåQÃAiÀÄzÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ gÀÆrüµPÉÆArzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ´Á·vÀå ´ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ´ÀAWÀl£ÉAiÀįè D´ÀQÛ. 1966gÀ¯è PÁAvÁªÀgÀzÀ¯è gÉÊvÀ AiÀÄĪÀPÀ ´ÀAWÀ ´ÁÜ¥À£É. 1976gÀ¯è ¨ÉîÁrAiÀįè PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ ¥ÁægÀA¨sÀ. 1978gÀ¯è ªÀÄÆqÀ©¢gÉAiÀÄ¯è ªÀzsÀðªÀiÁ£À ¥Àæ°ÀµÛ ¦ÃoÀ ´ÁÜ¥À£ÉUÉ ªÀÄÆ­ ¥ÉæÃgÀPÀgÀÄ ªÉÆUÀ´Á®É CªÀgÀÄ. PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀ ªÀÄÄzÀÝt ¥Àæ°ÀµÛ AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ´Á·vÉÆåÃvÀìªÀ, «ZÁgÀ ´ÀA QgÀt, PÀÈw ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¸À£ÀÄß AiÀÄ°ÀµéAiÀiÁV £ÀqÉ´ÀÄwÛzÉ. ¥Àæw³×vÀ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ¥Àæ°ÀµÛ ¦ÃoÀ vÀ£Àß ªÁ³ðPÀ ¥Àæ°ÀµÛ AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ £Ár£ÁzÀåAvÀ agÀ ¥ÀjavÀ. ´Á·vÀå ´ÀAWÀl£ÉAiÉÆA¢UÉ ´ÀÈd£À±Ã­ ´Á·vÀå gÀZÀ£ÉAiÀįè vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀVµPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̸ÀÄ, C£ÀAvÀ, PÀ£Àµ£À §¹î, £À£ÀßzÀ­èzÀÄÝ, ¥À­èl, ¶ÀzÀÄÝ, ¥ÀæPÀÈw, £É­ªÀÄÄV­ÄUÀ¸À ªÀÄzsÉå, ¢UÀAvÀ, zÀȳÖ, vÉÆnÖ, G¥ÀÄà, CxÀð EªÀgÀÄ §gÉzÀ PÁzÀA§jUÀ¸ÀÄ. ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄRUÀ¸ÀÄ, ¥À­è«, ªÉÆUÀ´Á®ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¸ÀÄ, ¥Àæ¨sÀªÀ, ´ÀéAvÀPÉÌ ´ÀéAvÁªÀvÁgÀ. ´ÀA¥Á¢vÀ- gÀvÁßPÀgÀ, ¥Àæ´ÀÄÛvÀ, ªÀÄÄzÀÝt, ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ, ªÁtÂ, ´Àétð £ÀAzÁ¢Ã¥À, zÀ¥Àðt, PÉÆøÀÆågÀÄ EªÀgÀ PÀªÀ£À ´ÀAPÀ­£ÀUÀ¸ÀÄ. CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæ `§AiÀÄ­¨ÉlÖ' ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. EªÀjUÉ §AzÀ ¥Àæ°ÀµÛUÀ¸ÀÄ ¶À­ªÁgÀÄ - ‘¥Àæ¨sÀªÀ’ PÀªÀ£À ´ÀAPÀ­£ÀPÉÌ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¥Àæ°ÀµÛ, ©.JZï.±æÃzsÀgÀ ¥Àæ°ÀµÛ. ‘£À£ÀßzÀ­èzÀÄÝ' PÁzÀA§jUÉ PÀ£ÁðlPÀ ´Á·vÀå CPÁqÀ«Ä §¶ÀĪÀiÁ£À. ¶ÁªÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæw²Á×£À ¥Àæ°ÀµÛ, gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ°ÀµÛ, GUÁæt ¥Àæ°ÀµÛ, ±ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ¥Àæ°ÀµÛ, «°Ééà °ÀégÀAiÀÄå £ÀªÀgÀvÀß ¥Àæ°ÀµÛ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ°ÀµÛ ¥ÀÄgÀ´ÀÌöÈvÀgÀÄ EªÀgÀÄ. DUÀ´ïÖ 27 qÁ|| £Á.ªÉÆUÀ´Á®É CªÀgÀ d£À䢣À. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀUÀ¹UÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ´ÉÃªÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÀæªÀ­èzÉà «°ÀézÀ¯ègÀĪÀ J®Áè PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀUÀ¹UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ¯. — Vjðï dªÀÄzÀVß (CAvÀeÁð­zÀ £ÉgÀ«¤AzÀ) 06


ಸಂಪುಟ ೩, ಸಂಚಿಕೆ ೮, ಆಗಸ್ಟ್ 2013

಩ದ-ರಂಗ ರಚನೆ - ಸವಿರಂಗಿ 1

2

ಇ಴ರು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರೆೀನು?

3

4

5 6 7

8

9 10 11

EªÀgÀÄ PÁzÀA§jUÁgÀgÀÄ, PÀxÉUÁgÀgÀÄ, GvÀÛªÀÄ ªÁVäUÀ¸ÀÄ, «zÁéA´ÀgÀÄ, ¥ÀwæPÁ ´ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, £ÀlgÀÄ ¶ÁUÀÆ qÁ|| gÁzsÁPÀȲÀÚ£ïgÀªÀgÀ ±²ÀågÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæµzÀÞ PÁzÀA§jUÀ¸ÀÄ ‘ªÀĶÁ’ JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀUÉƸÀÄîvÀÛªÉ!

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ : 1. ಹರಯು಴ ಹೆ್ಳೆ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗಿ ೨೪ ಘಂಟೆಗಳಾಗಿದೆ (2) 4. ಹಬಾ, ಹರದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಸಹಿ (3)

GvÀÛgÀ : ªÀÄÄA¢£À ´ÀAaPÉAiÀįè!

6. ಗುಂಪಗೆ ಇನೆ್ಿಂದು ಹೆಸರು (2) 7. ಸೆೀ಴ೆ ಮಾಡ್ು಴ುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿ ಇರು಴಴ (4) 8. ದಕ್ಷಿಣದ ವಾಕಾಹಾರಗಳ ಅಡ್ುಗೆಯನುಿ ಹಿೀಗ್ ಕರೆಯುತ್ಾಿರೆ (4)

ಶ್ವು ಗಿೀತ್ೆ ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̹UÉ N¢, ¶Ár ¶Éù!

10. Capable ಕನಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಿೀಗಿದೆ (2)

11. ಭಾನು಴ಾರ ಹೆಚಿಿನ ದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ_________ (4)

PÁªÀÄ£À ©­Äè PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖzÉ (PÀĪÉA¥ÀÄ)

ಮೀಲ್ಲನ್ನಂದ ಕೆಳಕೆೆ : 2. ದಮಯಂತಿಯ ಩ತಿ ಇದಕ್ೆ ಹೆಸರು಴ಾಸ (4) 3. ಈ ಩ರ಩ಂಚದ್ದಂದಲೆೀ ಬಿಡ್ುಗಡೆ ಹೆ್ಂದ್ದದ಴ನು ಇಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಅದಲು-

PÁªÀÄ£À ©­Äè PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖzÉ ªÉÆÃqÀzÀ £Ár£À ¨ÁV¯UÉ ! §tÚUÀ¸ÉøÀ£ÀÄ vÉÆÃgÀt ªÀiÁrzÉ, PÀAzÀ£À PÀtÂÚUÉ ZÀAzÀªÀ£ÀÆrzÉ, ¶ÀtÂÚ£À ¶ÀÆ«£À ¶ÉÆ£ÀߣÀÄ PÀÆrzÉ, ªÀÄPÀ̹UÉÆÃPÀĹAiÀiÁlªÀ£ÁrzÉ. vÉAV£À vÉÆÃlzÀ §ÄqÀzÀ¯ ªÀÄÆrzÉ, ¨sÀÆ«ÄUÉ ¨Á¤UÉ ´ÉÃvÀÄªÉ ¶ÀÆrzÉ, PÁªÀÄ£À©­Äè PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖzÉ ªÉÆÃqÀzÀ £Ár£À ¨ÁV¯UÉ !

ಬದಲ್ಲಯಾಗಿದಾಿನೆ (5) 5. ಸೆೀರಗೆ _ _ _ _ (4) 6. ಮಕೆಳಿಗೆ ರಜ, ತ್ಾಯಿಂದೆಯರಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿದೆ (ಆಡ್ು ಮಾತು) (2) 9. ಬಿೀಸಣಿಗೆಗೆ ಇನೆ್ಿಂದು ಹೆಸರು (3) 10. ಹಳಿಿಗಳ ಕಡೆ ಹಸುಗಳನುಿ ಹಿೀಗ್ ಕರೆಯುತ್ಾಿರೆ (2)

ಉತಿರ : ಮುಂದ್ದನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ! ¤ªÀÄUÀÆ '¥ÀzÀ-gÀAUÀ' gÀa´ÀĪÀ D´ÀQÛ¬ÄzÉAiÉÄÃ? ¤ÃªÀÅ gÀaµzÀ '¥ÀzÀ -gÀAUÀ', ´ÀĹªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀzÀ ´À·vÀ £ÀªÀÄUÉ PÀ¹µ. ´ÀÆPÀÛªÁVzÀÝ¯è ¥ÀæPÀn´ÀÄvÉÛêÉ. - ´ÀA

«°ÉòÀ ´ÀÆZÀ£É: µAUÀ£ÀßrUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ´ÀA¥ÀPÀð, MqÀ£Ál ¶ÉaÑ´ÄÀ ªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß F ªÀÄÆ­PÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. E¯ègÀĪÀ J®Áè ªÀiÁ·wUÀ¸À ¶ÀPÀÄÌ DAiÀiÁ ®ÉÃRPÀjUÉ ´ÉÃjzÀÄÝ. ¤ªÀÄä ®ÉÃR£ÀUÀ¸À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¹µ, ¶ÁUÀÆ ´À­¶É, ´ÀÆZÀ£ÉUÀ¸À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà w¹µ. ®ÉÃR£ÀUÀ¸ÀÄ ´ÀAQë¥ÀÛªÁVgÀ¯. PÀ¸ÀÄ·µzÀ ªÀiÁ·w, ®ÉÃR£À C´ÀA¥ÀÆtð CxÀªÁ C£ÀÄavÀªÉ¤µzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn´À®ÁUÀĪÀÅ¢­è. F ¥ÀwæPÉAiÀįè DzÀ²ÀÆÖ PÀgÁgÀĪÀPÁÌzÀ ªÀiÁ·wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉ¢zÉ. CAPÀtUÀ¸À¯è ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ·wAiÀÄ RavÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤RgÀvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ´ÀAWÀªÀÅ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ­è. 07

August 2013 Sinchana  

Monthly Newsletter from Kannada Sangha (Singapore)

August 2013 Sinchana  

Monthly Newsletter from Kannada Sangha (Singapore)

Advertisement