Page 1

Et dykk  ned  i  Lars  Saabye   Christensens  verden    

                                                                                                                                                                                           

Litteraturprosjekt av  Øystein   Ytterstad   Torstad  Ungdomsskole  2013  


Introduksjon og  fakta    

Etter debuten,    diktsamlingen  “Historien   om  Gly”,  gikk  det  bare  en  vei  for  mannen   fra  Skillebekk.  For  denne  samlingen   mottok  han  Tarjei  Vesaas’  debutantpris.   Et  år  senere,  i  1977,  kom  hans  første   roman  ut  med  tittelen  “Amatøren”.  For   “Bly”  fikk  Saabye  Christensen   bokhandlerprisen.  ”Beatles”  var  hans   store  gjennombrudd  i  1984.  Dette  ble  en   stor  hit  blant  leserne,  men  også  hos   teaterpublikummet  falt  dette  verket  i   smak.  Boka  ble  nemlig  satt  opp  som  en  

STOR FORFATTER:  Lars  Saabye  Christensen  var   et  naturlig  valg  for  meg  i  min  oppgave  om   hans  forfatterskap.  

Jeg har  valgt  Lars  Saabye  Christensen   fordi  jeg  syns    han  er  en  meget  god   samtidsforfatter  som  har  skrevet  et   mangfoldig  assortement  av  tekster.  Han   ga  meg  min  første  ordentlige   leseropplevelse  da  jeg  leste  ”Beatles”  for   første  gang  som  12-­‐  åring.    Jeg  har  valgt   å  lese  og  fordype  meg  i  nettopp  “Beatles”   og  “Sluk”  i  oppgaven  om  hans   forfatterskap.     Lars  Saabye  Christensen,  som  ble  født   21.  september  1953,  har  en  evne  mange   misunner  han.    Han  har  en  særegen  evne   til  å  produsere  gode  tekster  innen  flere   litterære  sjangre  i  tillegg  til  film  og   musikk.  Dette  gjenspeiles  når  man  ser   hva  han  har  gitt  ut  og  hvilke  priser  han   har  fått.  

stor suksess  hos  Oslo  Nye  Teater  i  1999.       Likevel  er  det  kanskje  “Halvbroren”  Lars   Saabye  Christensen  har  fått  mest   oppmerksomhet  for.  Da  romanen  ble   utgitt  i  2001  mottok  han   Bokhandlerprisen  for  andre  gang,  i   tillegg  til  at    Saabye  Christensen  mottok   Nordisk  Råds  litteraturpris  for  boka.  I   2013  ble  “Halvbroren”  vist  som  TV-­‐   serie  på  NRK.       Forfatteren  har  også  mottatt  priser  for   film  og  annet  arbeid.  Han  har  skrevet   flere  filmmanuskripter,  og  fikk  i  1999   Aamot-­‐  statuetten  for  nettopp  dette.  Han   har  også  mottatt  St.  Olavs  orden  for  sitt   arbeid  innen  litteratur,  i  tillegg  til  at  han   også  har  lagt  ned  mye  arbeid  for  å  slippe   fram  skrivende  talenter.


Handlingsreferat Beatles    

ungdomsårene helt  opp  til  voksen  alder,  

I boka  ”Beatles”  møter  vi  Kim  Karlsen  og  

og uten  å  røpe  for  mye  er  det    mye  som  

hans tre  følgesvenner  Ola,  Seb  og  

skjærer seg  for  Kim.  Han  er  altfor  

Gunnar. Handlingen  er  lagt  til  Frogner  

ubesluttsom og  labber  gatelangs  mens  

på Oslos  vestkant,  og  boka  foregår  for  

verden rundt  han  går  videre.    Alt  ligger  

det meste  i  Oslo  vests  gater,  med  unntak  

til rette  for  at  Kim  skal  få  seg  en  

av hans  ferier  til  Nesodden  og  Frankrike.  

utdanning, men  hans  forvirrede  sinn  

Boka har  tre  deler,  og  alle  kapitlene  har  

fører han  absolutt  ikke  den  akademiske  

navn etter  Beatles-­‐  låter.  Dette  er  fordi  

veien, tvert  i  mot.  Han  blir  knutepunktet  

de fire  gutta  har  en  genuin  interesse  for  

for familie  og  venner,  og  han  blir  dratt  

bandet, noe  vi  forstår  innledningsvis  på  

mellom sine  to  kjærester  Nina  og  Cecilie  

de første  sidene  hvor  alle  fire  ikke  har  

på en  måte  han  ikke  takler.  Det  blir  mye  

sitt egentlige  navn,  men    kalles  John,  

å tenke  på  for  Kim,  og  det  store  

Ringo, George  og  Paul.  

klimakset skjer  i  de  to  siste  kapitlene  av   boka.  

Vi følger  Kims  vei  gjennom      

og han  forelsker  seg  i  Heidi.  Chris  vil  

Handlingsreferat Sluk    

også realisere  forfatterdrømmen  denne  

Sluk er  en  bok  satt  sammen  av  flere  

sommeren.  

deler. De  to  hoveddelene  ”Sluk”  og  

”Mellommannen” handler  om  Frank  

”Mellommannen” er  de  to  første,  før  

Farelli som  jobber  som  budbringer  i  

boka avsluttes  med  en  epilog  som  har  

Karmack i  USA.  Hans  jobb  er  å  meddele  

fått navnet  ”Støv  og  spon”.  Boka  starter  

til pårørende  den  triste  beskjed  når  

på båten  ”Prinsen”  på  vei  til  Nesodden,  

deres nærmeste  har  blitt  drept  eller  

hvor en  60  år  gammel  jeg-­‐  person  ser  

skadd. I  ”Mellommannen”  får  man  en  

tilbake på  en  sommer  med  sin  mor.  

indikasjon på  at  nettopp  Frank  en  dag  vil  

Chris Funder  og  hans  familie  lever  ikke  

stå overfor  sin  egen  tragedie.  

helt opp  til  det  som  forventes  av  en   velstående  familie  på  den  tiden,  og  hans   far  arbeider  mens  Chris  og  hans  mor  er   på  Nesodden.  Her  møter  han  Iver  Malt,   en  person  mange  har  fordommer  mot,  

I epilogen  faller  flere  brikker  på  plass  i   denne  gåtefulle  romanen.  Vi  møter  igjen   Chris  som  møter  flere  karakterer  fra  sitt   virkelige  liv,  og  boken  avsluttes  med  at   flere  gåter  løses.


Personene og  deres  forhold

Beatles I    boken  “Beatles”  møter  vi  

Ola vil  jeg  sammenligne  med  den  

hovedpersonen Kim  Karlsen  og  hans  tre  

rødmende og  hikkende  dvergen  i  

venner Seb,  Ola  og  Gunnar.  Disse  fire  er  

“Snehvit og  de  syv  dvergene”.  Han  

som erteris,  og  henger  sammen  hver  

stammer og  er  alltid  veldig  sjenert.    

eneste dag  i  løpet  av  ungdomsårene.    

Kunsten å  lyve  takler  han  rett  og  slett  

ikke, og  uten  vennene  hans  hadde  han  

Kim er  en  slank  og  flott  gutt  med   halvlangt,  mørkt  hår.  Han  har  en   misformet  finger  på  høyre  hånd  etter  en   klinsj  med  Frognergjengen,  og  holder  på  

sittet i  klisteret  flere  ganger.  Ola  får  seg   kjæreste  i  Trondheim  og  flytter  etter   hvert  med  sin  kone  Kirsten  og  får  barn.      

med to  jenter  samtidig.  Han  klarer  

Seb er  kanskje  den  i  gjengen  som  er  

nemlig ikke  bestemme  seg  for  hvem  han  

mest “frampå”  i  begynnelsen  av  boka,  

virkelig elsker.  Etter  hvert  som  tiden  går  

men etter  skilsmisse  og  moren  sin  nye  

og han  må  gjøre  store  valg  velger  han  å  

kjæreste starter  han  med  rusmidler  og  

støtte seg  på  alkohol  og  stoff  framfor  å  

havner i  helt  feil  miljø.  Han  er  nesten  på  

skaffe seg  en  ordentlig  utdanning  slik  

kanten av  et  mentalt  sammenbrudd,  noe  

som sine  venner.    

han prøver  å  redde  med  og  utforske  

narkotikaens verden.  Hans  sterke  psyke  

Gunnar derimot,  er  Kims  rake   motsetning.  Han  er  samfunnsengasjert,   gjør  kloke  valg,  og  lyver  aldri  uansett   hva  som  skjer.  Han  tar  avstand  fra   narkotiske  stoffer,  og  blir  veldig  irritert   hver  gang  noen  av  gutta  rører  disse   tilfredsstillende  lyststoffene.  Han  er  den   mest  politisk  interesserte  av  alle  gutta,   noe  vi  får  lese  om  i  flere  tilfeller  i   romanen.    

redder han  imidlertidig  ut  av  knipen  til   slutt.     Forholdet  mellom  disse  fire  gutta  er   ekstremt  sterkt  de  første  ungdomsårene,   men  etter  hvert  som  nye  individer   kommer  inn  i  guttas  liv,  dras  de  sakte,   men  sikkert  litt  fra  hverandre.  Det  er   likevel  en  ting  som  holder  gutta   sammen:  Beatles.  Hver  gang  det   kommer  ut  ny  plate  samles  de  rundt  en  


platespiller for  å  høre  John,  Paul,  George  

Kim i  hans  egen  lille  verden,  noe  som  til  

og Ringo  spille  det  som  etter  guttas  

slutt fører  til  tvangsinnleggelse  på  

mening er  verdens  beste  musikk.  Mens  

Gaustad.

verden rundt  han  går  videre,  stagnerer  

SAMLINGSPUNKT: Det  var  rundt  en  slik  platespiller   de  fire  gutta  samlet  seg  for  å  høre  på  yndlingsbandet   sitt.

Sluk  

Saabye Christensens  skikkelser,  en   annerledes  kroppsdel  som  denne   gangen  er  en  skeiv  fot.  Derfor  har  Chris  

I sluk  møter  vi  to  hovedpersoner.  I  del  1  

Funder fått  kallenavnet  Chaplin.  Han  

møter vi  en  ung  gutt  ved  navn  Chris  

møter den  merkelige,  “innfødte”,  Iver  

Funder, i  del  2  møter  vi  den  alminnelige  

Malt som  alltid  har  fisket  på  kaia,  men  

mannen og  budbringeren  Frank  Farelli.  I  

denne gangen  blir  han  bedre  kjent  med  

siste del  “møtes”  disse  to  på  en  fin  måte.  

Iver. Malt  er  en  veldig  rar  person,  men  

Chris Funder  er  tenåring  og  er  på  ferie   med  sin  mor  på  Nesodden.  I  likhet  med   veldig  mange  andre  bøker  i  Lars  Saabye   Christensens  forfatterskap  takler  han   ikke  utfordringene  i  verden  rundt  han,   og  jeg  vil  si  han  er  veldig  sårbar.    Han   har  en  veldig  dårlig  selvtillit  og  av  en   eller  annen  grunn  får  han  dårlig   samvittighet  for  nesten  samtlige  valg   han  foretar  seg.  Han  har,  som  flere  av    

blir på  sett  og  vis  redningen  for  Chris   Funder.       Forholdet  han  har  med  moren  er  veldig   blandet.  I  siste  del  av  boken  innser   Funder  at  han  kanskje  burde  ha  vært   takknemlig  for  de  irriterende   plystretonene  til  moren  istedenfor  å   kjefte  på  henne,  fordi  nettopp  disse   tonene  var  viktige  for  hele  settingen  i  


sommerferiene på  Nesodden.  Etter  hvert  

utøver flere  tydelige  mangler  på  sosiale  

får likevel  Chris  øynene  opp  for  sin  

antenner og  moralske  feil  mot  

selvstendige mor,  noe  som  gjør  han  mer  

menneskene rundt  seg.    Spesielt  mot  sin  

moden og  sympatisk.  Jeg  vil  derfor  

mor snakker  han  til  på  en  respektløs  

karakterisere forholdet  til  moren  som  et  

måte. Han  er  altså  absolutt  ikke  

helt normalt  forhold,  fordi  Funder  

sympatisk. Franks  jobb  er  å  informere  

oppfører seg  slik  tenåringer  pleier  å  

familier som  har  mistet  sine  kjære  om  at  

oppføre seg  mot  sin  mor.  

det har  inntruffet  en  ulykke.

I andre  del,  “Mellommannen”,  møter  vi   Frank  Farelli.  Farelli  bor  hos  sin  mor,  og  

   

MOR OG  SØNN:  I  ”Sluk”  er  forholdet  mellom   mor  og  sønn  veldig  sentralt.  


Riktige tittelvalg Beatles   Da  jeg  leste  ”Beatles”  for  første  gang  for  snart  tre  år  siden,  hellet  mine  tanker  mot  at   dette  skulle  bli  en  kjedelig  leseropplevelse  om  fire  gutter  som  kun  tenker  på  bandet   Beatles.  Den  påstanden  ble  gjort  til  skamme  da  jeg  var  ferdig,  jeg  hadde  nemlig  opplevd   min  største  leseropplevelse  noensinne.   Mine  første  assosiasjoner  falt  selvfølgelig  på  de  fire  karene  fra  Liverpool  som  har  gjort   stor  suksess  på  scenene  rundt  overalt  i  verden.    Jeg  visste  at  boka  handlet  om  fire  gutter   fordi  jeg  leste  på  baksiden  av  romanen,  derfor  begynte  hjernen  min  og  iverksette  tanker   om  kjente  plater  som  “Rubber  Soul”  og  “Let  it  be”.    Disse  tankene  skulle  bli  bekreftet  da   jeg  forstod  at  samtlige  tre  deler  og  kapitler  var  delt  inn  etter  Beatles-­‐  sanger.         Andre  ting  jeg  tenkte  på  var  om  bandet    Beatles  skulle  ha  en  stor  del  å  si  for  boka.  For  å   være  ærlig  var  jeg  ikke  veldig  klar  for  å  lese  en  bok  hvor  det  meste  handlet  om  Beatles,   så  jeg  må  si  jeg  gikk  inn  i  romanen  med  en  blandet  følelse.    Som  sagt  ble  jeg  veldig   positivt  overrasket,  og  jeg  synes  det  er  en  fin  tittel  som  passer  til  innholdet.  Jeg  syns   likevel  ”Beatles”  ikke  er  en  tittel  som  sier  så  altfor  mye  om  temaene  som  blir  tatt  opp  i   boka.  Som  sagt  er  det  et  bindeledd  mellom  guttene,  noe  som  også  er  en  viktig  faktor  for     budskapet.     INSPIRASJON:  Kanskje  disse  fire  legendene  var  inspirasjonskilden  til  forfatterens  valg  av  tittel?                        


Sluk Da  jeg  så  at  den  nyeste  romanen  til  Lars  Saabye  Christensen  het  ”Sluk”,  ble  jeg  veldig   spent  med  en  gang.  Sluk  kan  bety  så  mye,  men  siden  jeg  har  lest  en  god  del  andre   romaner  av  Saabye  Christensen,  begynte  mine  tanker  å  dreie  mot  de  dype  emner.  Jeg   begynte  å  tenke  på  og  bli  slukt  inn  i  en  verden  man  ikke  takler  helt,  en  verden  man  blir   slukt  inn  i  som  man  fortest  mulig  vil  komme  seg  ut  av  og  få  livet  på  rett  kjøl.  Dette  måtte   ikke  nødvendigvis  være  riktig,  men    de  som  har  lest  et  par  bøker  av  Lars  Saabye   Christensen  vet  at  flere  av  hovedpersonene  er  mennesker  som  sliter  litt  med  å  tilpasse   seg  menneskene  og  samfunnet  rundt  seg.    Jeg  føler  det  er  en  tittel  som  setter  leseren  i   det  alvorlige  og  filosofiske  hjørnet,  da  sluk  kan  ha  de  dystreste  betydninger.  Leseren  må   skjerpe  seg  fra  første  stund  fordi  man  med  en  gang  blir  dratt  inn  i  de  vanskelige  temaene   som  blir  tatt  opp  i  romanen,  som  kjærlighet,  sorg  og  svik.  Jeg  syns  derfor  forfatteren  har   truffet  med  sitt  valg  av  tittel,  nettopp  fordi  tittelen  har  en  sammenheng  med  tematikken   i  boka.  Jeg  syns  også  Sluk  er  en  tittel  som  passer  til  bokens  budskap.  Årsaken  til  dette  er   at  man  blir  satt  i  det  filosofiske  hjørnet,  og  nettopp  det  å  bli  slukt  inn  i  sin  egen  lille   verden  mener  jeg  er  en  vesentlig  faktor  i  boka.      

MANGE  BETYDNINGER:  Sluk  er  en  tittel  som  kan  ha  alt  fra  både  helt  konkrete  til  abstrakte   betydninger.  

 


Dyp tematikk     Beatles   I  “Beatles”  tas  velkjente  Lars  Saabye  

Herman og  Beatles  kan  man  spesielt  

Christensen-­‐ temaer  opp.  Temaer  som  

finne disse  emnene.  Jeg  har  også  en  

oppvekst, familieintriger  og  sorg  er  en  

mening om  at  hovedpersonene  i    Saabye  

rød tråd  gjennom  både  “Beatles”,  og  

Christensens bøker  har  en  negativ  

flere andre  av  forfatterens  verker  er  

tendens til  å  ikke  tilpasse  seg  samfunnet  

også basert  på  disse  emnene.    Selv  om  

rundt seg,  og  frykten  for  ikke  å  bli  

”Beatles” er  en  bok  som  handler  mye  om  

akseptert blant  menneskene  og  

fire gutters  oppvekst  på  Frogner,  legger  

omgivelsene man  møter  hver  dag  er  

forfatteren aldri  skjul  på  at  det  er  dypere  

stor. Kim  Karlsen  i  “Beatles”,  Barnum  i  

og viktigere  meninger  med  boka.    

“Halvbroren” og  Herman  i  boka  med  

Leseren må  gå  inn  i  leseropplevelsen  

samme navn  er  eksempler  på  slike  

med et  åpent  sinn,  med  flere  spennende  

karakterer. Selv  om  dette  er  mer  

øyeblikk i  vente,  hvorav  flere  av  dem  

personbeskrivelser, mener  jeg  at  det  er  

oppsummerer temaene  på  en  meget  

en viktig  del  av  tematikken  fordi  dette  er  

anstendig måte.    Jeg  mener  også  at  boka  

en tydelig  gjenganger  i    forfatterens  

egentlig har  en  dyp  tematikk,  hvor  

verk.

kjærlighet, sorg  og  oppvekst  blir   beskrevet  veldig  fint.  Jeg  har  lest  flere  av   Saabye  Christensens  bøker,  og  jeg  kan   skrive  under  på  at  blant  annet  oppvekst   er  en  rød  tråd  jeg  kan  trekke  gjennom   flere  av  hans  litterære  verk.  Min  mening   er  også  at  han  beskriver  sin  egen   oppvekst  i  flere  av  bøkene  sine,  noe  jeg   ikke  skal  gå  videre  inn  på  her.  Oppvekst   og  sorg  er  etter  mitt  syn  de  to  sterkeste   temaene  forfatteren  tar  opp  i  sine   litterære  verk.  Både  i  Halvbroren,  

DYPE TEMAER:  I  ”Beatles”  tar  Saabye   Christensen  opp  dype  temaer  man  må  sette   seg  ned  og  tenke  over.  


Sluk

kjærlighet veldig  klart  frem  i  Saabye  

I romanen  “Sluk”  får  vi  nok  en  gang  med  

Christensens beskrivelser.  Videre  i  de  to  

velkjente temaer  som  kjærlighet,  svik,  

siste delene  får  leseren  et  innblikk  i  

sorg og  opplevelser  fra  oppveksten.    

flere sorgopplevelser  for  Frank  Farelli,  

Hovedpersonen i  første  del,  Chris  

“mellommannen” som  jobber  med  å  

Funder, er  på  Nesodden  sammen  med  

bringe dødsbudskap  og  elendighet.  I  

sin mor,  og  nettopp  dette  forholdet  

siste del  får  disse  to  karakterene  

bringer fram  temaer  som  kjærlighet  og  

oppleve svik,  og  ikke  minst  sorg.  Jeg  vil  

sårhet. På  sine  eldre  dager  forstår  

også si  anger  er  et  viktig  tema  i  boka  

Funder at  han  behandlet  sin  mor  feil  

“Sluk”. Svik  er  også  et  tema  som  blir  tatt  

den gangen  på  Nesodden,  og  Funder  

opp, men  ikke  i  altfor  stor  grad.  Jeg  

føler anger  for  sine  meninger  den  

mener at  romanen  egentlig  handler  om  

gangen. Chris  Funder  møter  også  en  

å ta  vare  på  de  små  gledene  man  

jente på  Nesodden,  og  her  kommer  

opplever-­‐ det  kan  fort  være  for  seint  og   sette  pris  på  dem.    

TRIST  BESKJED:  Når  man  får  en  beskjed  om  at  man  har  mistet  noen  man  er  glad  i,  må  man  gå  i  seg   selv.  Mellommannen  Frank  Farelli    må  formidle  disse  budskapene  i  sitt  arbeid.  

 


Hvilke virkemidler  har  forfatteren  brukt?     Beatles  

felle en  tåre.    

Lars Saabye  Christensen  bruker  veldig  

mange gode  litterære  virkemidler  i  sitt   mesterverk  ”Beatles”.    Han  får  fram   temaene  på  en  veldig  lur  måte,  nemlig   ved  metaforer  og  relaterte  beskrivelser   som  får  fram  de  dypere  temaene  i   bokens  deler  indirekte.    Han  presenterer   ikke  et  tema  rett  ut,  men  drar  temaet   over  flere  kapitler  og  får  de  fram  ved   detaljerte  tankesprang  hos   hovedpersonen  Kim  Karlsen.     Forfatteren  har  i  ”Beatles”  valgt  visse   kontraster  i  sin  tekst,  blant  annet  i   forholdet  mellom  Fred  og  Kim.  Kim   kommer  fra  en  velstående  familie  på   Oslos  beste  vestkant,  Frogner.  Fred   derimot  bor  i  en  råtten  leilighet  i   Schweigaards  gate,  ribbet  for   moderniserte  gjenstander  og  en  mor   som  er  bekymret  for  alt.    Fred  er  ingen   materialist,  og  velger  heller  å  sette  pris   på  de  små  gledene  i  livet,  som  å  høre   togene  suse  forbi  utenfor  vinduene.   Denne  kontrasten  mellom  to  forskjellige   ungdomsskjebner  ender  til  slutt  med  at   Fred  drukner,  en  hendelse  som  får   leseren  til  å  måtte  stoppe  opp  for  ikke  å  

GRESSET ER  IKKE  ALLTID  LYSERE  PÅ  DEN   ANDRE  SIDEN:  Det  er  ikke  nødvendigvis  sagt   at  man  lever  et  lykkeligere  fordi  man  bor  på   vestkanten  og  ikke  østkanten.  

Mot  slutten  av  nesten  hvert  kapittel   bruker  forfatteren  virkemiddelet   frampek  flittig.  Dette  er  en  svært  effektiv   måte  for  å  få  leseren  engasjert  til  å  lese   videre,  og  er  kanskje  den  største   faktoren  til  at  leselysten  bare  øker  etter   hvert  som  sidene  går.  Saabye   Christensen  hinter  til  både  det  ene  og   det  andre  mot  slutten  av  sine  kapitler,   blant  annet  sommerflørter,  tragedier,   fester  og  sorg.    Han  hinter  i  det  små  om   store  hendelser  midt  i  kapitlene,  slik  at   man  bare  må  lese  videre  for  å  finne   utfallet  i  det  neste  kapitlet.  Man  kan   likevel  belage  seg  på  at  han  ikke  avslører  


hendelsen før  et  par  kapitler  senere.  

rundt han,  som  for  det  meste  er  Oslo  

Dette fenger  leseren,  og  er  en  ekstremt  

vest, med  unntak  av  hytta  på  Nesodden  

lur måte  å  fange  leserens  

og ferie  til  Paris,  skildres  særdeles  godt  

oppmerksomhet på,  og  skaper  nerve  i  

gjennom en  ungdoms  øyne.    Oslos  

teksten.  

geografi settes  på  kartet,  og  

”Beatles” er  skrevet  på  en  veldig  muntlig   måte,  noe  som  får  leseren  til  å  leve  seg   veldig  inn  i  hvert  høydepunkt.  Dette  er   også  måten  Saabye  Christensen  bygger   opp  spenningen  på.  Han  lar  leseren  sette   seg  inn  i  Kim  Karlsens  rolle,  og  opplever  

undertegnede kan  bekrefte  at  det  er   meget  artig  og  spasere  der  man  vet  Kim   Karlsen  har  spasert  før.  Hvordan  livet   var  på  vestkanten  på  midten  av  60-­‐  og   begynnelsen  av  70-­‐  tallet  skildres  veldig   godt  av  forfatteren.    

hver fest,  slåsskamp  og  krangel  ut  ifra   hans  ståsted.  Saabye  Christensen  har   valgt  å  bygge  opp  spenningen  med  flere   topper  i  bokas  tre  deler,  og  vi  opplever   flere  spennende  høydepunkter   underveis.  Det  ultimate  klimaks  skjer   likevel  de  siste  kapitlene,  hvor  den   virkelige  spenningstoppen  er.     Forfatteren  har  valgt  å  fortelle  historien  

NASJONAL STOLTHET:  Frognerparken  på   Frogner  i  Oslo  er  et  sted  vi  blir  godt  kjent  med   i  ”Beatles”.    

gjennom hovedpersonen  Kim  Karlsens  

Flere av  skildringene  Lars  Saabye  

øyne. Jeg  tror  dette  er  fordi  vi  skal  få  et  

Christensen bruker    i  ”Beatles”    kan  man  

solid innblikk  i  hvordan  en  frisk  og  sunn  

finne igjen  i  andre  bøker  av  samme  

ungdom utvikler  seg  til  å  bli  delvis  

forfatter. I  ”Halvbroren”    befinner  vi  oss  

alkoholiker med  store  psykiske  

også i  Oslo,  denne  gangen  på  Fagerborg.  

problemer. Fra  tenårsalderen  til  

Hytta på  Nesodden  brukes  også  flittig  i  

begynnelsen av  tjueårene  møter  vi  

flere av  Christensens  bøker,  blant  annet  i  

denne Kim,  og  vi  får  selvfølgelig  

romanene ”Bly”,  ”Bisettelsen”  og  spesielt  

medfølelse og  engasjement  i  hans  

”Sluk”.  Jeg  ser  derfor  en  sammenheng  

handlinger og  valg.    Alle  personer  

ved at  mange  av  skildringene  gjentas  i  

skildres fra  Kims  syn,  får  Kim  et  negativt  

flere av  Lars  Saabye  Christensens  

førsteinntrykk, får  vi  det  også.    Miljøet  

romaner.


Budskap   Beatles   Etter  min  mening  er  det  flere  budskap  

En annen  ting  jeg  ser  på  som  et  viktig  

forfatteren prøver  å  formidle  i  boka.  Det  

budskap i  ”Beatles”  er  å  ta  godt  vare  på  

første budskapet  mener  jeg  er  at  man  

sine venner.  ”Venner  er  den  familien  du  

skal være  selvstendig.  Du  må  klare  å  stå  

velger selv”  var  det  en  gang  en  person  

for egne  handlinger,  og  kunne  motstå  

som sa.  Dette  er  kanskje  noe  man  burde  

fristelser selv  fra  dine  nærmeste.  

tenke på.  Det  er  i  hvert  fall  ingen  tvil  om  

Selvstendighet er  en  ekstremt  viktig  

at venner  er  ekstremt  viktig  og    ta  vare  

ting, noe  som  gjenspeiles  i  ”Beatles”.  Seb  

på uansett  hva  som  skjer.  Dette  er  

frister Kim  med  narkotika  og  et  ukjent  

kanskje det  mest  sentrale  budskapet  i  

stoffmiljø, noe  som  sakte,  men  sikkert  

boka, da  guttene  glir  fra  hverandre  til  

bryter Kims  sinn  fullstendig  ned.  

tider, men  alltid  ender  opp  sammen  

Dermed svekkes  evnen  til  å  ta  egne  

igjen.

avgjørelser betraktelig.  Spesielt  mot   slutten  av  boka  ser  man  tydelig  at  alle   gutta  har  tatt  egne  valg  angående   utdanning  og  familie,  noe  Kim  så  vidt   bare  har  begynt  å  tenke  på.    Dette   budskapet  kan  settes  i  en  sammenheng   med  et  annet  budskap  i  boka,  nemlig  det   å  gripe  sjansen  når  den  byr  seg,  før  det   er  for  sent.  Kim  lar  flere  sjanser  gå  fra   seg    når  det  gjelder  utdanning,  og  ender   til  slutt  med  å  rote  rundt  i  sin  egen  lille   verden.  Muligheten  til  å  skaffe  seg  et   noenlunde  fornuftig  liv  er  en  mulighet   man  må  gripe  når  den  oppstår,  noe  Kim   overhodet  ikke  gjør.                                                

HOLD SAMMEN:  Det  å  holde  på  sine  gode   venner  uansett  hva,  er  et  viktig  budskap  i   ”Beatles”.


Sluk I  ”Sluk”  synes  jeg  det  er  noe  vanskelig  å  

forstår Funder  at  han  kanskje  skulle  satt  

trekke ut  hva  jeg  tror  Saabye  

pris på  de  små,  men  vakre  øyeblikkene  

Christensen egentlig  prøver  å  formidle,  

med sin  mor  før  det  var  for  sent.  I  andre  

grunnet at  det  til  tider  er  svært  dype  og  

del mener  jeg  også  dette  budskapet  

vanskelige hendelser  som  skjer.  Likevel  

kommer fram,  da  ”mellommannen”  

har jeg  tenkt  over  budskapene  i  ettertid,  

Frank Farelli  bringer  flere  familier  

og mine  tanker  faller  spesielt  på  et  

dødsbudskap. Dette  fremkaller  anger  og  

budskap: Lev  i  nuet,  nyt  øyeblikkene  

sorg for  at  de  ikke  hadde  tatt  vare  på  de  

med de  du  er  glad  i  før  det  er  for  sent.  I  

små stundene  slik  de  burde.  Jeg  mener  

første del    oppfører  Chris  Funder  seg  til  

derfor at  dette  er  det  klart  viktigste  

tider svært  usympatisk  overfor  sin  mor  

budskapet i  boka.    

som lystig  traller  på  forskjellige  sanger   og  toner.  I  siste  del,  da  moren  er  død,  

 

 

TA  VARE  PÅ  DE  SMÅ  STUNDENE:  Det  å  leve  i  nuet,og  ta  vare  på  de  små  stundene,  som  for  eksempel   nyte  naturen  fra  terrassen,  er  lurt.  Det  kan  fort  være  for  sent.  


Kildeliste  

Forfatterteksten: http://snl.no/Lars_Saabye_Christensen   http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Saabye_Christensen   http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=7011  

Bilder: Forside   http://norskbloggnr1.blogspot.no/2011/05/vaskeseddel-­‐for-­‐beatles.html   http://www.tanum.no/sek-­‐asset/products/9788202392499.jpg?w=218     Forfatteren   http://www.budstikka.no/polopoly_fs/lars-­‐saabye-­‐christensen-­‐ 1.6091200!/image/3860791458.jpg_gen/derivatives/derivative_article_980/3860791458.j pg     Personene     http://media.redcatsnordic.com/ellos//images/products/pr/73-­‐25/73-­‐2503_prod.jpg   http://www.joymcginnis.com/img/paintings/mother-­‐son.jpg     Tittel   http://images5.fanpop.com/image/photos/31800000/The-­‐Beatles-­‐1963-­‐the-­‐beatles-­‐ 31890892-­‐1600-­‐1022.jpg   http://dbz8f51olbyc8.cloudfront.net/56/02/i8651350._szw425h320_.jpg   http://www.biltema.no/ProductImages/26/large/26-­‐929_l.jpg    


Tema  http://www.kjønnssykdommer.no/images/fortvilelse.jpg     http://total-­‐ kommunikasjon.no/img/teksteksempler/forfattere/lars_saabye_christensen.jpg     Virkemidler:   http://xiocastro.com/wp-­‐content/uploads/2010/04/grass_light.jpg   http://aktiviteterforbarn.no/ActivityImages/frognerparken_vigelandsparkenvp_la.jpg     Budskap:   http://2.bp.blogspot.com/-­‐ eUAqXALKeNw/Thgg2ZwuWEI/AAAAAAAAHA8/YxqvaBNOmOE/s1600/085.JPG   http://www.bubblews.com/assets/images/news/64816184_1356498786.jpg        

   

         


ØYSTEIN, LITTERATURPROSJEKT 2013  
ØYSTEIN, LITTERATURPROSJEKT 2013  

Endelig resultat.

Advertisement