Page 1

º

SIINAAGR RO

ENGIN NYERIAA, SLPU

CU URRICU ULUM

ENERGGIES RENOOVABLESS EDIFICAACIÓ REHABBILITACIÓÓ INDUSTTRIAL URBANNITZACIÓÓ MEDI AAMBIENT

SIN NAGRO O ENGINYERIA, SLP I Commer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleidda I T/F 973 233 14 68 I sinagro@sinagro.comm I www.sinagroo.com I ç


ÍNDEX 1

PRESENTACIÓ .......................................................................................................................................3

2

PORTFOLIO............................................................................................................................................4 ENERGÍES RENOVABLES ................................................................................................................................. 4  2.1.1  INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................... 4  2.1.2  CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA .................................................................................................... 5  2.1.3  CAPTACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA ...................................................................................... 13  2.1.4  GEOTERMIA .............................................................................................................................. 16  2.1.5  BIOGÀS ..................................................................................................................................... 19  2.1.6  MINIHIDRÀULICA...................................................................................................................... 21  EDIFICACIÓ ................................................................................................................................................... 23  REHABILITACIONS ......................................................................................................................................... 37  INDUSTRIAL..................................................................................................................................................... 38  URBANITZACIÓ .............................................................................................................................................. 40  MEDI AMBIENT ............................................................................................................................................... 45 

3

EQUIP HUMÀ .......................................................................................................................................49

4

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT TÈCNIC...........................................................................................64

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


1

PRESENTACIÓ

L'empresa SINAGRO ENGINYERIA S.L. porta més de 10 anys realitzant projectes d'enginyeria i assessorament tècnic en els camps de les instal·lacions, les energies renovables, l'eficiència energètica, i el medi ambient, tant en l'àmbit públic com en el privat. Les àrees bàsiques d'actuació són l'edificació, l'urbanisme i el sector industrial. A més té una especial activitat en el tema del medi ambient i energies renovables. La filosofia de l'empresa es dirigeix a oferir projectes de qualitat, energèticament eficients i respectuosos amb el medi ambient, amb l'objectiu d'aconseguir uns edificis i urbanitzacions perquè la gent pugui gaudir i pugui sentir-se confortable utilitzant-los. Aquesta oficina sorgeix amb l'objectiu d'oferir una estructura flexible que permeti coordinar amb la suma d'esforços i capacitats dels seus treballadors i col·laboradors de forma eficient tots els processos que intervenen avui dia en els projectes, consolidant així una organització amb capacitat d'adaptar-se a la realització de projectes i concursos. Tot això amb la finalitat d'aconseguir: • màxima qualitat dels treballs • compliment dels terminis • projectes amb criteris de sostenibilitat • adecuació a les necessitats del client DADES DE L’EMPRESA Nom:

SINAGRO ENGINYERIA S.L.P.U.

Direcció:

C/ Comerç, 38 Entl. 4, 25007 Lleida (España)

Tel. / Fax.

(+34) 973.23.14.68

Correu electrònic:

sinagro@sinagro.com

Pàgina web:

www.sinagro.com

Data de fundacin:

Setembre 1.998

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2

PORTFOLIO

ENERGÍES RENOVABLES SINAGRO ENGINYERIA SLP, és una empresa especialitzada en el sector de les energies renovables. Amb una àmplia experiència en el sector.

2.1.1

INTRODUCCIÓ

Es diu energies renovables a aquelles energies que provenen de l'aprofitament dels recursos nets i inesgotables que ens proporciona la naturalesa, tenen un impacte pràcticament nul i sempre reversible. Les energies renovables, a més, pel seu caràcter autòcton contribueixen a disminuir la dependència del país dels subministraments externs, minoren el risc d'un proveïment poc diversificat i afavoreixen el desenvolupament tecnològic i la creació d'ocupació. Les energies renovables més utilitzades són: l'energia solar tèrmica, l'energia fotovoltaica, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, *geotermia i el biogàs. CAPTACIÓ SOLAR L'energia solar és el recurs energètic amb major disponibilitat en gairebé tot el territori Peruà. En la gran majoria de localitats del Perú, la disponibilitat de l'energia solar és bastant gran i bastant uniforme durant tot l'any, comparat amb altres països, la qual cosa fa atractiu el seu ús. En termes generals, es disposa, en mitjana anual, de 4-5 kWh/m2dia en la costa i selva i de 5-6 kWh/m2dia, augmentant de nord a sud. Això implica que l'energia solar incident en pocs metres quadrats és, en principi, suficient per satisfer les necessitats energètiques d'una família. Existeixen dos tipus de captació solar: • Captació solar tèrmica: transformació de l'energia radiant del sol en calor o energia tèrmica (aigua calenta). •

Captació solar fotovoltaica: transformació de l'energia radiant del sol en electricitat.

EÒLICA Aprofita l'energia del vent per produir electricitat o bombar aigua. MINIHIDRÀULICA Aprofita el salt d'aigua d'un riu per produir electricitat. GEOTÈRMIA Aprofita la temperatura de l'interior de la terra per estalviar energèticament, mentre es produeix calefacció, refrigeració o aigua calenta per a un edifici. BIOGÀS Aprofita el procés de degradació biològica de la matèria orgànica en absència d'oxigen (digestió anaeròbia) de residus o subproductes orgànics, com a purins, fem, llots de depuradores d'aigua, residus d'escorxadors, residus sòlids urbans (*RSU) orgànics prèviament separats de la resta de residus, etc., per generar gas natural.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2.1.2

CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA

La captació tèrmica de l'energia solar és el procediment de transformació de l'energia radiant del sol en calor o energia tèrmica. L'aplicació de l'energia solar tèrmica és: preparació d'aigua calenta sanitària, l'escalfament de piscines, la calefacció de certs espais, usos industrials, etc. En l'actualitat existeix una gran varietat de sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica, però tots comparteixen els mateixos principis de funcionament. Un sistema solar està constituït (Fig.1) pel captador solar, el subsistema d'emmagatzematge, el de transport d'energia (canonades, bombes, bescanviadors) i el d'utilització o consumidor de l'energia solar captada. L'aigua calenta que es produeix com prové del sol és totalment gratuïta i a més no emet partícules de CO2 a l’atmòsfera.

Fig. 1. Esquema energia solar tèrmica tipus 1. Captador solar en el circuit primari 2. Acumulador solar en el circuit secundari solar 3. Bescanviador (serpentí en l'acumulador o de plaques extern) 4. Circuit hidràulic del circuit primari solar i 4’ del circuit secundari 5. Bomba circuladora del circuit primari solar 6. Sistema d’energía auxiliar amb acumulador auxiliar i caldera (serveix de recolzament quan les condicions climatològiques siguin adverses) 7. Sistema de control de la instalació solar 8. Demanda d’ACS (Agua Calenta Sanitària) Encara que les instal·lacions es poden dimensionar en un 100% de les necessitats d'aigua calenta, normalment no es dimensionen per resoldre el 100% de les necessitats, ja que la superfície exigida per cobrir aquestes necessitats a l'hivern o quan hi ha menys radiació, donaria lloc a la construcció de grans centrals. El més comú, per tant, és combinar la instal·lació solar amb un sistema d'escalfament convencional (de gas, elèctric, etc) de manera que el dispositiu solar resol un gran part del consum d'energia i la resta utilitza el sistema convencional.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2008

ESCOLA INFANTIL AL BARRI DE LA MARIOLA Projecte d'instal·lacions de l'Escola Infantil al Barri de la Mariola a LLeida   Promotor

Ajuntament de Lleida B+R 29 Arquitectes SLP / Pàmpols Arquitecte SLP / Montserrat Giné Macià. Arquitecte Arq Superfície del projecte (m²) 1.298 Pressupost Instal·lacions

211.194 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Criteris sostenibilitat Geotèrmia

Energia Solar

Caldera alt rend.

 

 

Util. aigües pluvials

 

Enllum. alt rend.

 

CENTRE DE DIA DE STA TERESA A LLEIDA

2008

Projecte d'instal·lacions de la reforma i ampliació de la llar de jubilats de Sta Teresa (Lleida) Promotor

Ajuntament de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 1.210 Pressupost Instal·lacions

251.490 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

 

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


ENCAIX PAISATGÍSTIC DE LA EDAR DEL ALT MARESME NORD A TORDERA

2008

Projecte d'instal·lacions de l'encaix paisagístic de la EDAR del Alt Maresme Nord a Tordera (Barcelona) Promotor ACA (Agència Catalana de l'Aigua) Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m²)

7.480 Pressupost Instal·lacions

2.045.710 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

 

 

 

ESCOLA BRESSOL A RAÏMAT (LLEIDA)

2008

Projecte d'instal∙lacions de l'Escola Bressol de Raïmat a Lleida  Promotor

Ayuntamiento de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 225 Pressupost Instal·lacions

41.883 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

 

Aerotèrmia

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CEN NTRE D'ASS SISTÈNCIA A PER A GE ENT GRAN A BALÀFIIA (LLEIDA A)

200 04

Coo ordinació de d projecte e executiu d'un Centtre de gent gran a Ba alàfia Prom motor

Depa artament de d Benesta ar Social

Arqu uitecte

P.Rob bert/ J.M.M Mezquida// R.M.Puig

Supe erfície del projecte (m m²)

2.226 Presssupost Insttal·lacions 708.2 207 €

Treb balls realitza ats Direc cció d'exe ecució Proje ecte d'activitats Crite eris sostenibilitat E Energia Solarr

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

RESIIDÈNCIA I CENTRE DE D DIA A LLEIDA L

200 04

Coo ordinació de d projecte e executiu del Centre e Socio-Sanitari Jaum me Meroless de Lleida a Prom motor

Coarrasar, S.A

Arqu uitecte

CMT Arquitecto os

Supe erfície del projecte (m m²) 3.922 2 Presssupost Insttal·lacions

1.219 9.742 € Treb balls realitza ats Coo ordinació de d projecte e executiu Proje ecte d'activitats Crite eris sostenibilitat E Energia Solarr

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SIN NAGRO O ENGINYERIA, SLP I Commer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleidda I T/F 973 233 14 68 I sinagro@sinagro.comm I www.sinagroo.com I ç


CENTRE ESPORTIU A SANT CELONI (BARCELONA)

2005

Coordinació de projecte executiu d'un Edifici Esportiu a Sant Celoni (Barcelona) Promotor

Ayuntamiento de Sant Celonni

Arquitecte

J.A. Dols Arquitecte

Superfície del projecte (m²)

2.355 Pressupost Instal·lacions 765.375 €

Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat

Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

CENTRE ESPORTIU A USABAL A TOLOSA (PAIS VASC)

2005

Coordinació de projecte executiu del Centre Esportiu Usabal a Tolosa Promotor

Ayuntamiento de Tolosa

Arquitecte

Angel de la Hoz i Cristina Fontán

Superfície del projecte (m²) 12.200 Pressupost Instal·lacions 3.641.151 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu Criteris sostenibilitat  

Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


HOTEL 4* AL DISTRICTE 22@ A BARCELONA

2004

Coordinació de projecte executiu de l'Hotel 4* al Districte 22@ de Barcelona Promotor

Necso División/ Vinci Hoteles

Arquitecte

Josep Benedito/ Ramón Valls/ Glòria Pifarré

Superfície del projecte (m²) 11.593

Pressupost Instal·lacions 3.855.403 €

Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

   

 

 

MUSEU DIOCESÀ A LLEIDA

2004

Coordinació de projecte executiu del Museu Diocesà de Lleida Promotor

Departament de Cultura i Museu de Lleida

Arquitecte

Joan Rodon Arquitectes Associats Superfície del projecte (m²) 7.000 Pressupost Instal·lacions

2.439.185 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


HOTEL ZENIT 4* A LLEIDA

2003

Projecte executiu de l'Hotel Zenit a Lleida Promotor

Hotel Zenit Lleida C.B.

Arquitecte

0

Superfície del projecte (m²) 3.556 Pressupost Instal·lacions

1.150.494 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

   

 

 

HOTEL 4* AL CLUB DE GOLF DE CALDES DE MALAVELLA (GIRONA)

2003

Coordinació de projecte executiu de l'hotel del club de golf de Caldes de Malavella Promotor

Hotel Caldes

Arquitecte

Godia & Barrio Arquitectes, S.L. Superfície del projecte (m²) 12.556 Pressupost Instal·lacions

3.496.281 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EDIFICI RESIDENCIAL AMB 73 PISOS AMB LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT

2009

Projecte d'instal·lacions de 73 habitatges, aparcament comunitari en planta soterrani, 2 locals sense ús i activitat en planta baixa. Lleida. Promotor EMU – Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida B+R 29 Arquitectes SLP / Pàmpols Arquitecte SLP / Montserrat Giné Macià. Arquitecte Arq Superfície del projecte (m2) 13.518 Pressupost Instal·lacions

1.889.291 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

EDIFICI RESIDENCIAL AMB 12 PISOS AMB LOCALS COMERCIALS A BADALONA

2009

Projecte d'instal·lacions de 12 habitatges de règim general a l'Avinguda Caritg de Badalona Promotor

ENGESTUR SA

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

1.068 Pressupost Instal·lacions

213.943 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

 

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2.1.3

CAPTACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

La captació fotovoltaica de l'energia solar és el procediment de transformació de l'energia radiant del sol electricitat. L'aplicació de l'energia solar fotovoltaica és: Per a instal·lacions autònomes o per a instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica. Les instal·lacions autònomes són ideals per a l'electrificació rural o per a llocs on no arriba l'electricitat de la xarxa elèctrica. L'electricitat que es produeix com prové del sol és totalment gratuïta i a més no emet partícules de CO2 a l’atmòsfera.

Fig. 2. Esquema fotovoltaic pe instal.lacions autònomes 1. Módul fotovoltaic 2. Regulador de carga i bateries 3. Baterias 4. Carga

Fig. 3 Esquema fotovoltaic per a instal·lacions autònomes i a xarxa elèctrica

Una instal·lació fotovoltaica autònoma pot cobrir el 100% de les necessitats elèctriques d'un emplaçament, encara que pot acompanyar-se d'un sistema de suport convencional com un grup electrògen. No obstant això, un consum energètic responsable per part de l'usuari és essencial per aprofitar al màxim la instal·lació solar, per això és convenient utilitzar electrodomèstics de baix consum i alt rendiment i incorporar actituds d'estalvi energètic.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EDIFICI D'OFICINES I UN CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

2008

Projecte d'instal·lacions d'un edifici d’oficines per la Generalitat i un CAP a Figueres   Promotor

Generalitat de Catalunya

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m²)

8.235 Pressupost Instal·lacions

2.689.883 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Eng. Solar fotovoltaica.

Geotèrmia

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

 

 

KARTING A LLINARS DEL VALLÈS

2009

Projecte executiu de les instal.lacions del Karting de Llinars del Vallès Promotor Arquitecte Superfície del projecte (m2)

4.233 Pressupost Instal·lacions

Treballs realitzats Projecte Executiu Criteris sostenibilitat Eng. fotovoltaica

Solar

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA UNIVERSITAT DE LLEIDA

2010

Gestió d'obra de les istalacions de fotovoltaica de la Universitat de Lleida Promotor

Universitat de Lleida

Arquitecte

0

Caract. de instalación 420 Kwp - 1.860 paneles solares Pressupost Instal·lacions

610.000€ Treballs realitzats Gestió d’obra Criteris sostenibilitat Eng. fotovoltaica.

 

Solar

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2.1.4

GEOTERMIA

La geotermia és un sistema d'energia renovable basat en la utilització de la calor de l'interior de la Terra com a font d'energia mitjançant sondes de captació en les quals circula un fluid calo-portador i que fem arribar a la bomba de calor geotèrmica. Aplicacions Les principals aplicacions del sistema de geotermia són per a la calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària dels edificis. Components de la instalació Bomba de calor geotèrmica: extreu calor del subsòl a una temperatura relativament baixa, i aconsegueix augmentar-la per posteriorment usar-la en sistemes de calefacció, refrigeració o aigua calenta sanitària. L'augment de temperatura s'aconsegueix mitjançant el consum d'energia elèctrica amb un quocient d'aproximadament 4, és a dir que per cada 1 kWh d'electricitat consumit la bomba de calor geotèrmica produeix 4 kWh de calefacció. Captadors: Existeix tres tipus de captació que es descriuen a continuació. La captació vertical consisteix en l'execució d'una o diverses perforacions en les quals s'introduiran els captadors d'energia. La seva longitud varia entre els 80 m aproximadament fins als 200 m. Tenen l'avantatge que ocupen poc espai i proporcionen una gran estabilitat de les temperatures.

La captació horitzontal consisteix en l'execució d'una sèrie de rases en les quals es col·loquen els col·lectors d'energia. La seva profunditat està compresa entre els 0,6 m a 1,5 m aproximadament. Es tracta d'un sistema més econòmic que les perforacions verticals, però que no obstant això presenta l'inconvenient de requerir bastant superfície de terreny, sobre el qual no es podran plantar arbres de profundes arrels que puguin trencar en un futur els col·lectors ni construir plataformes o *soleras sobre la zona amb col·lectors. Existeix la possibilitat d'extreure aigua subterrània per una perforació, portar-la a la bomba de calor i una vegada fet l'intercanvi energètic, retornar-la al subsòl per una altra perforació diferent. Aquest sistema requereix garantir un cabal mínim durant tota la vida de la instal·lació. A més haurem de tenir en compte el consum energètic de la bomba d'elevació que haurem d'imputar-li-ho al sistema de climatització amb el consegüent descens en l'eficiència global del sistema. Finalment, en aquest cas ja s'està fent ús d'un recurs hídric pel que és necessari tenir autorització de la confederació hidrogràfica corresponent.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EDIFICI D'OFICINES I UN CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

2008

Projecte d'instal·lacions d'un edifici d’oficines per la Generalitat i un CAP a Figueres   Promotor

Generalitat de Catalunya

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m²)

8.235 Pressupost Instal·lacions

2.689.883 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Eng. Solar fotovoltaica.

Geotèrmia

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

 

 

ESCOLA INFANTIL AL BARRI DE LA MARIOLA

2008

Projecte d'instal·lacions de l'Escola Infantil al Barri de la Mariola a LLeida   Promotor

Ajuntament de Lleida B+R 29 Arquitectes SLP / Pàmpols Arquitecte SLP / Montserrat Giné Macià. Arquitecte Arq Superfície del projecte (m²) 1.298 Pressupost Instal·lacions

211.194 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Criteris sostenibilitat

Geotèrmia

Energia Solar

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE SANTA CLARA A LLEIDA

2011

Projecte executiu d'instal.lacions per a la reforma de l'edifici de Santa Clara a Lleida Promotor

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida-EMU

Arquitecte

TRN Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

972 Pressupost Instal·lacions

223.600 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'execució Criteris sostenibilitat Geotèrmia

 

2011 CENTRE ESPORTIU TENNIS URGELL DE LLEIDA Projecte executiu d'instal.lacions de la reforma i ampliació del centre esportiu Tenis Urgell de Lleida Promotor Club de Tennis Urgell S.L Arquitecte

J.Santiago Rocaspana i Baró

Superfície del projecte (m²) 1.230 Pressupost Instal·lacions 380 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat Geotèrmia

 

Energia Solar

Caldera alt rend.

 

 

Util. aigües pluvials

 

Enllum. alt rend.

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2.1.5

BIOGÀS

El biogàs és un combustible gasós, format principalment per metà i diòxid de carboni, que s'obté a partir de la degradació biològica de la matèria orgànica en absència d'oxigen (digestió anaeròbia) de residus o subproductes orgànics, com a purins, fem, llots de depuradores d'aigua, residus d'escorxadors, residus sòlids urbans (*RSU) orgànics prèviament separat de la resta de residus, etc. Aplicacions El contingut en metà del biogàs possibilita el seu ús com a font d'energia per a aplicacions amb tecnologies que utilitzen com a combustible el gas natural: • La producció d'electricitat i / o calor en turbines de gas o motors • L'ús directe com a combustible en el transport • L'ús directe a través de la seva injecció a la xarxa de gas natural

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


INSTAL.LACIÓ DE BIOGÀS EN ABOCADORS A TIVISSA (TARRAGONA)

2008

L’obtensió d’aquest gas, ve a partir de la degradació biològica de la matèria orgànica en absència d'oxigen Promotor Arquitecte Superfície del projecte (m²) 8.000 Pressupost Instal·lacions 433.234 € Treballs realitzats Projecte Executiu

                   

Criteris sostenibilitat

Biogàs

     

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


2.1.6

MINIHIDRÀULICA

La *mini hidràulica aprofita l'energia continguda en la massa d'aigua d'un salt d'aigua per convertir-la en energia elèctrica, mitjançant turbines acoblades o alternadors. Aplicacions Producció d'electricitat per ser venuda a la xarxa: En aquest cas el sistema elèctric, mitjançant la companyia distribuïdora de la zona, compra tota l'energia elèctrica produïda per la minicentral a un preu i amb unes condicions determinades. Electrificació rural: En determinades zones allunyades de la xarxa general d'electrificació i en les quals el cost d'inversió i manteniment de la xarxa de transport resulta molt elevat, pot ser socialment rendible construir una xarxa local d'electrificació que obtingui l'energia d'una central *minihidráulica. La implantació d'una central *minihidráulica pot dotar de subministrament elèctric els habitants d'una zona aïllada. Components d’una central minihidràulica Captació de cabal (presa o embassament): Mitjançant la construcció d'una petita presa en la part superior del riu es realitza una captació d'aigua que desvia un determinat cabal per ser portat a la central minihidráulica. Canal: Partint de la presa es fa un canal per transportar l'aigua des de la presa fins al punt que tingui el desnivell desitjat amb la llera original del riu. Cambra de càrrega: És el dipòsit de regulació d'aigua entre el punt d'arribada del canal i el punt de sortida de la tovera de pressió. Tovera de pressió o canonada forçada: És la conducció d'aigua des de la cambra de càrrega fins a la turbina. Canal d'aforament: És la conducció que retorna al riu el cabal d'aigua, una vegada ha passat per la turbina. La turbina: La turbina transforma l'energia de l'aigua en energia mecànica. Hi ha diversos tipus i la utilització depèn del cabal i del salt previst. Per a petits desnivells (de 2 a 10 m) s'utilitzen turbines tipus Hèlix o Kaplan. La turbina tipus hèlix consisteix bàsicament en una càmera d'entrada, un distribuïdor, un tub d'aspiració i un rodet amb 4 o 5 pales tipus hèlix. Generador elèctric: El generador és l'encarregat de transformar l'energia mecànica de rotació de la turbina en energia elèctrica. Funciona d'acord amb el principi d'inducció electromagnètica.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


INSTAL.LACIÓ DE MINIHIDRÀULICA A MAZCUERRAS (CANTABRIA)

2006

Projecte d'instal·lacions de minihidràulica un Molií de Mazcuerras (Cantabria)   Tipus de projecte

Reforma

Situació

Mazcuerras

Superfície del projecte (m²) 430 Pressupost Instal·lacions 190.000 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

Minihidráulica

     

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EDIFICACIÓ

EDIFICI D'OFICINES I UN CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

2008

Projecte d'instal·lacions d'un edifici d’oficines per la Generalitat i un CAP a Figueres   Promotor

Generalitat de Catalunya

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m²)

8.235 Pressupost Instal·lacions

2.689.883 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Eng. Solar fotovoltaica.

Geotèrmia

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

 

 

2008

ESCOLA INFANTIL AL BARRI DE LA MARIOLA Projecte d'instal·lacions de l'Escola Infantil al Barri de la Mariola a LLeida   Promotor

Ajuntament de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP / Pàmpols Arquitecte SLP / Montserrat Giné Macià. Superfície del projecte (m²) 1.298 Pressupost Instal·lacions

211.194 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Criteris sostenibilitat

Geotèrmia

Energia Solar

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

Enllum. alt rend.

     

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CENTRE DE DIA DE STA TERESA A LLEIDA

2008

Projecte d'instal·lacions de la reforma i ampliació de la llar de jubilats de Sta Teresa (Lleida) Promotor

Ajuntament de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 1.210 Pressupost Instal·lacions

251.490 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

ENCAIX PAISATGÍSTIC DE LA EDAR DEL ALT MARESME NORD A TORDERA

2008

Projecte d'instal·lacions de l'encaix paisagístic de la EDAR del Alt Maresme Nord a Tordera (Barcelona) Promotor ACA (Agència Catalana de l'Aigua) Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m²)

7.480 Pressupost Instal·lacions

2.045.710 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

 

Caldera alt rend.

Util. aigües pluvials

 

 

Enllum. alt rend.

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UdL A LLEIDA

2010

Projecte d'instal·lacions de climatització d'aules i de millora del sistema de control de Edifici de la facultat EPS de Lleida Promotor Universidad de Lleida Arquitecte

Aren Consultors SLP

Superfície del projecte (m²) 1.363 Pressupost Instal·lacions

275.420 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SALA D'ESTUDIS 24 H. CAMPUS D'AGRONOMS DE LA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

2010

Projecte d'instal·lacions de la nova sala d'estudis 24h del Campus d’Agrònoms de Lleida Promotor

Universidad de Lleida

Arquitecte

Aren Consultors SLP

Superfície del projecte (m²)

2.489 Pressupost Instal·lacions

488.117 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Legalització Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

     

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CENTRE DE DIA A MAGRANERS (LLEIDA)

2010

Projecte d'instal·lacions del Centre de Dia a Magraners (Lleida). Promotor

Ayuntamiento de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 321 Pressupost Instal·lacions

134.489 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SALA DE SIMULACUIÓ MÈDICA DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UdL A LLEIDA

2010

Projecte d'instal·lacions Sala de simulacions d'Habilitats Clíniques a la facultat de Medicina a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida Promotor Universidad de Lleida Arquitecte

Aren Consultors SLP

Superfície del projecte (m²) 210 Pressupost Instal·lacions

63.722 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


ESCOLA BRESSOL A RAÏMAT (LLEIDA)

2008

Projecte d'instal·lacions de l'Escola Bressol de Raïmat a Lleida Promotor

Ayuntamiento de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 225 Pressupost Instal·lacions

41.883 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Aerotèrmia

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

EDIFICI DEL RECTORAT DE LA UdL A LLEIDA

2008

Projecte d'instal·lacions de climatització d'alguns espais i de millora del sistema del sistema d'enllumenat de les aules de l'edifici del Rectorat Promotor Universitat de Lleida Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 1.806 Pressupost Instal·lacions

186.198 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


200 04

CEN NTRE D'ASS SISTÈNCIA A PER A GE ENT GRAN A BALÀFIIA (LLEIDA A) Coo ordinació de d projecte e executiu d'un Centtre de gent gran a Ba alàfia Prom motor

Depa artament de d Benesta ar Social

Arqu uitecte

P.Rob bert/ J.M.M Mezquida// R.M.Puig

Supe erfície del projecte (m m²)

2.226 Presssupost Insttal·lacions 708.2 207 €

Treb balls realitza ats Direc cció d'exe ecució Proje ecte d'activitats Crite eris sostenibilitat E Energia Solarr

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

RESIIDÈNCIA I CENTRE DE D DIA A LLEIDA L

200 04

Coo ordinació de d projecte e executiu del Centre e Socio-Sanitari Jaum me Meroless de Lleida a Prom motor

Coarrasar, S.A

Arqu uitecte

CMT Arquitecto os

Supe erfície del projecte (m m²) 3.922 2 Presssupost Insttal·lacions

1.219 9.742 € Treb balls realitza ats Coo ordinació de d projecte e executiu Proje ecte d'activitats Crite eris sostenibilitat E Energia Solarr

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SIN NAGRO O ENGINYERIA, SLP I Commer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleidda I T/F 973 233 14 68 I sinagro@sinagro.comm I www.sinagroo.com I ç


2005

CENTRE ESPORTIU A SANT CELONI (BARCELONA) Coordinació de projecte executiu d'un Edifici Esportiu a Sant Celoni (Barcelona) Promotor

Ayuntamiento de Sant Celonni

Arquitecte

J.A. Dols Arquitecte

Superfície del projecte (m²)

2.355 Pressupost Instal·lacions 765.375 €

Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

CENTRE ESPORTIU A USABAL A TOLOSA (PAIS VASC)

2005

Coordinació de projecte executiu del Centre Esportiu Usabal a Tolosa Promotor

Ayuntamiento de Tolosa

Arquitecte

Angel de la Hoz i Cristina Fontán

Superfície del projecte (m²) 12.200 Pressupost Instal·lacions 3.641.151 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu Criteris sostenibilitat  

Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


APARCAMENT DEL CAMPUS DE CAPPONT DE LA UdL DE LLEIDA

2003

Coordinació de projecte executiu i direcció d'obra de l'aparcament del Campus de Cappont de Lleida Promotor Universidad de Lleida Arquitecte

0

Superfície del projecte (m²)

4.800 Pressupost Instal·lacions

57.356 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

HOTEL 4* AL DISTRICTE 22@ A BARCELONA

2004

Coordinació de projecte executiu de l'Hotel 4* al Districte 22@ de Barcelona Promotor

Necso División/ Vinci Hoteles

Arquitecte

Josep Benedito/ Ramón Valls/ Glòria Pifarré

Superfície del projecte (m²) 11.593

Pressupost Instal·lacions 3.855.403 €

Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


HOTEL ZENIT 4* A LLEIDA

2003

Projecte executiu de l'Hotel Zenit a Lleida Promotor

Hotel Zenit Lleida C.B.

Arquitecte

0

Superfície del projecte (m²) 3.556 Pressupost Instal·lacions

1.150.494 € Treballs realitzats Projecte Executiu Projecte d'activitats Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

HOTEL 4* AL CLUB DE GOLF DE CALDES DE MALAVELLA (GIRONA)

2003

Coordinació de projecte executiu de l'hotel del club de golf de Caldes de Malavella Promotor

Hotel Caldes

Arquitecte

Godia & Barrio Arquitectes, S.L. Superfície del projecte (m²) 12.556 Pressupost Instal·lacions

3.496.281 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


MUSEU DIOCESÀ A LLEIDA

2004

Coordinació de projecte executiu del Museu Diocesà de Lleida Promotor

Departament de Cultura i Museu de Lleida

Arquitecte

Joan Rodon Arquitectes Associats Superfície del projecte (m²) 7.000 Pressupost Instal·lacions

2.439.185 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC A L'AEROPORT DE BARCELONA AL PRAT DE LLOBREGAT

2003

Coordinació de projecte executiu del Centre Cultural Aeronàutic a l’Aeroport de Barcelona al Prat de Llobregat.).     Promotor Aena Arquitecte

Godia & Barrio Arquitectes, S.L.

Superfície del projecte (m²)

2.688 Pressupost Instal·lacions

689.323 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

   

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


BIBLIOTECA A SANT BOI DE LLOBREGAT

2004

Coordinació de projecte executiu d'una Biblioteca a Sant Boi de Llobregat Promotor

Diputació de Barcelona

Arquitecte

AV 62 Arquitectes

Superfície del projecte (m²) 3.557 Pressupost Instal·lacions

1.107.845 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

   

 

 

 

BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE CAPPONT DE LA UdL, CENTRE DE CULTURES DE LLEIDA

2004

Coordinació de projecte executiu i direcció d'obra de la Biblioteca del Campus de Cappont de la UdL, Centre de Cultures de Lleida Promotor Universidad de Lleida Arquitecte

Gullichsen Vormala

Superfície del projecte (m²) 10.716 Pressupost Instal·lacions

3.525.082 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


BIBLIOTECA DISTRICTE 6 DE TERRASSA

2004

Coordinació de projecte executiu d'una Biblioteca a Terrassa Promotor

Diputació de Barcelona

Arquitecte

Marius Quintana – Joan Arias Superfície del projecte (m²) 1.154 Pressupost Instal·lacions

388.621 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

ESCOLA BRESSOL I LUDOTECA A BALÀFIA (LLEIDA)

2004

Coordinació de projecte executiu d'una Escola Bressol i Ludoteca a Balàfia (Lleida) Promotor Arquitecte

Ayuntamiento de Lleida Carles Saiz  

Superfície del projecte (m²) 565

Pressupost Instal·lacions 213.827 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Caldera alt rend.

 

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CEIP DEL PI A DOSRIUS (BARCELONA)

2003

Projecte d'instal·lacions del CEIP del Pi a Dosrius (Barcelona) Promotor

Generalitat de Catalunya

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP Superfície del projecte (m²) 2.919 Pressupost Instal·lacions

939.622 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

EDIFICI RESIDENCIAL AMB 73 PISOS AMB LOCALS COMERCIALS I APARCAMENT

2009

Projecte d'instal·lacions de 73 habitatges, aparcament comunitari en planta soterrani, 2 locals sense ús i activitat en planta baixa. Lleida. Promotor EMU – Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida B+R 29 Arquitectes SLP / Pàmpols Arquitecte SLP / Montserrat Giné Macià. Arquitecte Arq Superfície del projecte (m2) 13.518 Pressupost Instal·lacions

1.889.291 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

     

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EDIFICI RESIDENCIAL AMB 12 PISOS AMB LOCALS COMERCIALS A BADALONA

2009

Projecte d'instal·lacions de 12 habitatges de règim general a l'Avinguda Caritg de Badalona Promotor

ENGESTUR SA

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

1.068 Pressupost Instal·lacions

213.943 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat Energia Solar

Caldera alt rend.

Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓ DE LES PISCINES D'ALCAMPELL

2009

Projecte d'instal·lacions per la reforma del sistema de filtratge i tractament d’aigües dels vasos i millora de la platja de les piscines municipals d’Alcampell (Huesca). Promotor Ajuntament d’Alcampell Arquitecte

Aren Consultors SLP

Superfície del projecte (m2)

1.050 Pressupost Instal·lacions

57.356 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


REHABILITACIONS

2004

REHABILITACIÓ DEL MUSEU "CASA DURAN" DE SABADELL Coordinació de projecte executiu del Museu "Casa Duran" de Sabadell Promotor Arquitecte

Ajuntament de Sabadell Bosch - Cuspinera  

Superfície del projecte (m2) 5.234 Pressupost Instal·lacions 970.070 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

REHABITACIÓ DE LA PLAÇA VILA DE MADRID A BARCELONA

2003

Coordinació del projecte executiu de la Plaça Vila de Madrid a Barcelona Promotor Arquitecte

Ajuntament de Barcelona BCQ Arquitectes SLP  

Superfície del projecte (m2) 3.240 Pressupost Instal·lacions 447.574 € Treballs realitzats Coordinació de projecte executiu

Criteris sostenibilitat Enllum. alt rend.

 

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


INDUSTRIAL

2004 NAUS PER ACESA SITUADES A ALFAJARIN, BUJARALOZ, MONTBLANC I FRAGA Projecte d'instal·lacions per la construcció de les naus situades a Alfajarin, Bujaraloz, Montblanc i Fraga a l'autopista AP-2   Promotor Acesa Arquitecte

0

Superfície del projecte (m2)

4.476 Pressupost Instal·lacions

1.042.000 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat Geotèrmia

Energia Solar

 

Caldera alt rend.

 

 

Util. aigües pluvials

 

Enllum. alt rend.

 

PLANTA D'EMBOTELLAMENT PER EMPRESA DE VINS "CASTELL DEL REMEI"

2003

Coordinació del projecte executiu per al condicionament de l'àrea d'embotellament de les Bodegues del Castell del Remei Promotor Bodegues Castell del Remei   Arquitecte Ramon Fite - Julio Mejón  

Superfície del projecte (m2) 775 Pressupost Instal·lacions 130.386 € Treballs realitzats Coordinació projecte executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


NAU CENTRAL CARTONAJES VALLÉS SITUADA A L'AVINGUDA INDUSTRIA 411-412

2010

Llicència d'activitat per implantació en nau existent d’un sistema de producció d’embalatges de cartró a partir de plaques de cartró ondulades Promotor Cartonatges Vallés Arquitecte 0  

Superfície del projecte (m2) 13.335 Pressupost Instal·lacions 256.500 € Treballs realitzats Projecte d'activitat Legalització elèctrica Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


URBANITZACIÓ 2009 URBANITZACIÓ DEL GRAN PASSEIG DE RONDA DE LLEIDA Projecte d'instal·lacions per a la renovació de l'enllumenat d'interseccions i accessos a l'antiga NII (Gran Passeig de Ronda)Tram entre el carrer Unió i la Plaça Europa (2km) Promotor

Ayuntamiento de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

6.000 Pressupost Instal·lacions

827.038 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

URBANITZACIÓ DEL CARRER PERE III A BALAGUER

2008

Projecte d'instal·lacions de la Urbanització del carrer Pere III a Balaguer. Promotor

AJuntament de Balaguer

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2) 7.200 Pressupost Instal·lacions 366.383 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra

               

Criteris sostenibilitat

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


URBANITZACIÓ AL CASC ANTIC DE LLEIDA

2008

Projecte d'instal·lacions de la urbanització de 6 carrers al Casc Antic a Lleida Promotor

EMU – Empresa Municipal de Urbanismo de Lleida

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

4.222 Pressupost Instal·lacions

157.000 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL PARC, CARRER ESGLÈSIA I VOLTANTS A TAÜL

2009

Projecte d'instal·lacions per la nova dotació de serveis urbanístics de la Plaça del Parc, Carrer església i voltants de Taüll   Promotor

Ayuntamiento de la Vall de Boí Taüll

Arquitecte

Pàmpols Arquitectes

Superfície del projecte (m2)

3.625 Pressupost Instal·lacions

277.480 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


URBANITZACIÓ AL VOLTANT DE L'OFICINA DE LA S.SOCIAL A BARCELONA

2009

Projecte d'instal·lacions per a la urbanització de l’espai Públic al voltant de l’oficina de la S.Social. Ciutat Vella (Barcelona). Promotor

Foment, Ciutat Vella

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

2.177 Pressupost Instal·lacions

96.648 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PLAÇA DE LA FIRA DE DALT A CARDONA

2009

Projecte d'instal·lacions de la Urbanització de la Plaça de la Fira de Dalt. Cardona.   Promotor

Ayuntamiento de Cardona

Arquitecte

BCQ Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

759 Pressupost Instal·lacions

44.741 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


URBANITZACIÓ DELS ENTORS DE L'EDIFICI DE L'ANTIGA ESCOLA PITÀGORES A 2009 ALMACELLES Projecte d'instal·lacions per a la urbanització dels entorns de l'Edifici de l'antiga Escola Pitàgores a Almacelles Promotor

Incasol

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

739 Pressupost Instal·lacions

13.500 € Treballs realitzats Projecte Executiu

Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR D'ALCARRÀS

2008

Projecte d'urbanització i arrenjament de les restes arqueològiques de l'antiga Esglèsia i adequació per a espai d'exposició i urbanitzaació de la Plaça Major d'Alcarràs. Promotor

Ayuntamiento de Alcarràs

Arquitecte

B+R 29 Arquitectes SLP

Superfície del projecte (m2)

1.440 Pressupost Instal·lacions

72.598 € Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra Criteris sostenibilitat

 

 

 

 

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


URBA ANITZACIÓ Ó DE LA PLA AÇA DE L'A AVINGUDA CARITG A BADALON NA

2009

Projeecte d'urbanització  de  laa  plaça  comp presa  entre  els  carrers  A.  A Caritg,  C//  Vallvidrieraa  i  C/Sant  Hiilari  Sacalm  de  Badalona  Prom motor

Enge estur S.A

Arqu uitecte

BCQ Arquitecte es SLP

Supe erfície del projecte (m m2)

550 Presssupost Insttal·lacions 97.79 95 €

Treb balls realitza ats Proje ecte Execu utiu

Crite eris sostenibilitat

 

 

2006 PROJECTE DE DOS CENTTRES DE TR RANSFORM MACIÓ SOTTERRATS ALS A CARRE ERS ROSS SINYOL I MART M A LLEIIDA Proje ecte de dos d centres de transfformació soterrats s i tubs t de co onnexió pe er Mitja i Baixa B Tensió ói enderroc dels dos CT ae eris existents als carrerrs Rossinyol i Mart a Lleida L Prom motor

EMU – Empresa a Municipa al de Urban nismo de Lleida

Arqu uitecte

0

Supe erfície del projecte (m m2)

0 Presssupost Insttal·lacions

3.660 0.000 € Treb balls realitza ats Proje ecte Execu utiu Direc cció d'obra P.Seguretat i Salut eris sostenibilitat Crite

 

 

 

 

SIN NAGRO O ENGINYERIA, SLP I Commer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleidda I T/F 973 233 14 68 I sinagro@sinagro.comm I www.sinagroo.com I ç


MEDI AMBIENT CLAUSURA D'ABOCADORS A TIVISSA. TARRAGONA

2008

Projecte de clausura de dos vasos dels abocadors de residus urbans a Tivissa (Tarragona) Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

433.234 €

Treballs realitzats Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

CLAUSURA D'ABOCADORS A SERRALLARGA (LLEIDA)

2004

Projecte de clausura del dipòsit controlat de Serrallarga. Lleida Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

3.845.000 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT I PLANTA DE COMPOSTATGE DEL PALLARS JUSSÀ

2001

Projecte d'ampliació i adequació del dipòsit controlat i planta de compostatge a Tremp (Pallars Jussà) Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

81.157.128 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL SEGRIÀ Projecte de la Planta de valorització de residus de la construcció tipus B Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

1.314.676 €

2001 Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CLAUSURA D'ABOCADORS DEL C.COMARCAL DE LA NOGUERA, AJUNTAMENT DE GANDESA I AJUNTAMENT DE LLARDECANS

2009

Projecte de clausura d’abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús: Consell Comarcal de la Noguera, Ajuntament de Gandesa i Ajuntament de Llardecans. Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

118.010 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra

CLAUSURA D'ABOCADORS A L'URGELL, RIBERA D'EBRE I BAIX CAMP

2009

Projecte de clausura de l’abocador municipal fora d’ús d’enderrocs i altres residus de la construcció. Belianes, Bellpuig, La Palma d’Ebre i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

193.336 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

CLAUSURA D'ABOCADORS A LA TERRA ALTA

2008

Projecte de clausura dels Abocadors de runes a La Terra Alta. Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

194.000 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

CLAUSURA D'ABOCADORS DEL C.COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ I C.COMARCAL DE L'ALTA RIBARGORÇA

2008

Projecte de clausura dels Abocadors de runes del C.C Pallars Sobirà i C.C de l'Alta Ribagorça.) Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

391.647 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


PLANTA DE TRANSFERÈNCIA

2005

Projecte del “ Centre de Control i Transferència de Terres i Runes procedents d’Andorra a l’Alt Urgell”. Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

182.642 €

Treballs realitzats Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

PLANTA DE TRIATGE

2005

Projecte de les Instal·lacions de Triatge de Runes. De la Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

1.314.676 €

Treballs realitzats projecte bàsic Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

CLAUSURA D'ABOCADORS DE L'ANOIA, LA NOGUERA, OSONA, EL VALLÈS OCCIDENTAL I EL BAIX CAMP

2004

Projecte de Clausura d'Abocadors Municipals d'Enderrocs i altres Residus de la Construcció fora d'ús a l'Anoia, la Noguera, Osona, el Vallès Occidental i el Baix Camp Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

292.487 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

CLAUSURA D'ABOCADORS A LA NOGUERA, LES GARRIGUES, PLA D'URGELL, URGELL I EL SEGRIÀ

2002

Clausura d'Abocadors Municipals d'enderrocs i altres residus de la construcció fora d'ús a la Noguera, Les Garrigues, Pla d'Urgell i el Segrià Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

254.350 €

Treballs realitzats projecte bàsic Direcció d'obra

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


DIPÒSIT DE RESIDUS MUNICIPALS A SORT

2001

Projecte d'adequació i ampliació de les infrastuctures del dipòsit controlat de residus municipals i de la construcció a Sort (Pallars Sobirà) Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

0€

Treballs realitzats projecte bàsic Direcció d'obra

PLANTA DE TRANSFERÈNCIA A L'ALT URGELL (ORGANYÀ)

2001

Projecte de la Planta de transferència de residus municipals de deixalleria i de la construcció a Organyà ( Alt Urgell) Promotor Agència de Catalunya

Pressupost Instal·lacions Residus

de

307.117 €

Treballs realitzats Projecte Executiu Direcció d'obra P.Seguretat i Salut

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


3

EQUIP HUMÀ

Toni Gimbernat. Enginyer Industrial. Gerent, director tècnic i direccions d’obra. Carme Ribes. Enginyera Tècnica Industrial. Cap de projectes. Joan Guàrdia Preixens. Enginyer Tècnic Industrial Mecànic. Projectes i direccions d’obra Marina Huguet. Delineant de projectes. COL.LABORADORS Ramón Navés Enginyer Superior.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CURRÍCULUM TONI GIMBERNAT (Gerent, director tècnic i direccions d’obra)

TONI GIMBERNAT PIÑOL – Enginyer Industrial (Col·legiat Nº. 15699) llicenciat a la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’especialitat Mecànica. Curs d’especialització en Climatització industrial i de confort al 2001. Curs de formació en Gestió de Projectes (Project Management) a Madrid al 2003. Formació amb Tècniques de Millora de Productivitat en Processos Industrials (Six Sigma) a Òxford al 2005. _____________________________________________________________________________ INFORMACIÓ PERSONAL Lloc de naixement: Terrassa, 14/02/1971 D.N.I.: 43708293J Estat civil: Casat Situació Professional: Administrador Sinagro Enginyeria SLP Professional Lliberal Autònom(Enginyer) FORMACIÓ EDUCATIVA Enginyeria Industrial, Juny 1997. Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials a Terrassa (ETSEI-UPC), 1990-1997. Enginyer Industrial Col·legiat per Col·legi d’Enginyers de Catalunya. Numero. 15699. Especialista en Dissenys d’Instal·lacions Mecàniques en edificació civil i industrial Curs de gestió de projectes (Project Management Mastery) (Anglès) Cursos en disseny i millora de productes i dissenys productius (Anglès)

Realització de cursos i jornades tècniques durant l’exercici professional en la demarcació de Lleida del Col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya.

IDIOMES:

Català: Parlat, entès i escrit. Castellà: Parlat, entès i escrit. Anglès: Parlat, entès i escrit.

CURSOS: Curs de Càlcul d’estructures segons Eurocode 3 al ICTCurs d’Especialització de CypeCad (1999) (12h) Curs de Climatització Industrial i de Confort (100 hores). NIK Ingenierios a l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials UPC de Barcelona 2001 Curs de Project Management (Angles, 80 hores) a Madrid.2003 Curs de Six Sigma (tècniques de millora de productivitat (Angles,160 hores) a Òxford 2003

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Curs de Dissenys de productes amb Six Sigma (tècniques de millora de productivitat (Anglès, 160 hores) a Grenoble (França), Helsimborg (Suècia), Aalst (Bèlgica) i Madrid 2006 Curs de tècniques de millora de productivitat Lean Leader (Angles, 80 hores) a Madrid. 2005 Disseny i dimensionament d’Instal·lacions Solars (8 hores). 2009 Disseny i dimensionament d’Instal·lacions centralitzades de calefacció (8 hores). 2009 Curs d’auditories energètiques al Col·legi d’Enginyers Industrials de Lleida (40 hores) 2009

SOFTWARE AMB APLICACIONS ENGINYERIA

Autocad (Autodesk, S.A. – Castellà i Anglès), 2D i 3D. Coneixement global del funcionament i la seva aplicació pràctica. CYPE. Càlculs d’instal·lacions i Infraestructures Photoshop CS Coneixement global de tractament i generació d’imatges. Adobe Acrobat Professional Generació i manipulació d’arxius PDF.

SOFTWARE, OFIMÀTICA, ENTORN WINDOWS I INTERNET:

Coneixements a nivell d’usuari avançat de l’entorn Windows XP Professional i Microsoft Office Professional.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Disseny de Naus Industrials a empresa Coperfil Group S.A. a Vallgorguina (Barcelona) dedicada a la construcció industrial. Responsabilitats en el càlcul, disseny, construcció de naus industrial. Responsable tècnic i comercial de les delegacions al nord d’Espanya., octubre 1997 / Agost 1999. Edificis Industrials: Edificacions industrials a Espanya, Grècia, França, Cuba, Argentina, Nicaragua i Costa Rica _____________________________________________________________________________

Disseny d’instal·lacions a la empresa Imogep, S.A. a Lleida, dedicada a la enginyeria de projectes. Responsabilitat en la coordinació de projectes i la direcció d’obra., setembre 1999 / març 2004. Relació de projectes més significatius: Edificis Públics: CEIP Salvador Sanromà. Llinars del Vallès Escola Bressol de Balafia a Lleida CEIP del Pi a Dosrius. CEIP del Mossèn Josep Arques a Cervera. Edifici d’Oficines al 22@ a Barcelona. Centre d’assistència per a Gent Gran a Balàfia a Lleida Centre Soci – Sanitari Jaume Meroles a Lleida Centre Psicogeriàtric i Habitatges Tutelats de La Garriga (Barcelona) Edifici Judicial al Vendrell Hotel 4* (200 habitacions) al Districte 22@ a Barcelona Hotel 4* en el Club de Golf de Caldes de Malavella (Girona) Biblioteca Districte 6 a Terrassa Museu de Lleida: Diocesà i comarcal. Rehabilitació Museu “Casa Duran” a Sabadell. Museu del Suro a Palafrugell (Girona). Centre Cultural Aeronàutic a l’Aeroport de Barcelona al Prat de Llobregat. Biblioteca a Sant Boi de Llobregat Biblioteca del Campus de Cappont de la UdL, Centre de Cultures. Lleida Pavelló Poliesportiu i Gimnàs a Sant Vicenç de Montalt (Barcelona). Edifici Esportiu a Sant Celoni (Barcelona) Poliesportiu Usabal a Tolosa (País Basc). ampliació i reforma Club Sícoris a Lleida. Piscina Coberta i acabament del Poliesportiu a Deltebre.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Urbanisme: Reforma Plaça Vila de Madrid a Barcelona Urbanització residencial a Collbató (Barcelona) _____________________________________________________________________________

Responsable organització dels projectes de millora productiva del departament d’enginyeria a l’empresa multinacional Becton & Dickins a Fraga (Osca) març 2004.a desembres 2007 Gestió de projectes d’inversió d’instal·lacions i processos productius Projectes de millora de las instal·lacions industrials Projectes de millora dels processos productius Formació interna treballadors tècnics Tasques organitzatives departament d’enginyeria i manteniment.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CURR RÍCULUM CARME C RIIBES. (Enginyera tèc cnica indu ustrial. Co oordinació ó de proje ectes)

CARME RIBES PR REIXENS – Enginyera E tècnica in ndustrial m mecànica (Col·legiad da Nº 20.431) diplomad da a la Uniiversitat de e Lleida. ___________________________________________________________ __________________________ INFORMACIÓ PERSONAL P a de naixem ment: 17 de juny de 1978 Data Lloc de d naixem ment: Lleida a D.N.I.: 47675734 4T

FORM MACIÓ EDU UCATIVA per l’Esco Diplomada amb Eng ginyeria Tè ècnica Industrial Mecànica M ola Universsitària Po olitècnica de la Univ versitat de e Lleida. Prremi Enginy al millor projecte final f de ca arrera de Microco ogeneració ó per la clim matització d’una pisc cina coberta. P 2 delinea ació, espe ecialitat en n edificis i obres al Col·legi C Ep piscopal Mare de Dé éu de FP l’A Acadèmia a de Lleida a.

MES: IDIOM

Català: parllat, entès i escrit. Castellà: pa arlat, entèss i escrit. In nglés: parla at, entès niivell baix

CURS SOS: 9 Curs d’audittories enerrgètiques (40 hores). Lleida 2009 da 2009 Curs de Cerrtificació energètica d’edificis. Líder I Calener (40 hores). Lleid gia solar tè èrmica (8 hores). h Barcelona 200 09 Curs d’energ t (12 hores). h Lleiida 2008 Curs d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió otoshop (20 0 hores). Lle eida 2007 Curs de Pho CONEIXEMENTS S INFORMÀ ÀTICS SOFTWARE AMB B APLICAC CIONS AMB B ENGINYER RIA Cone eixement a nivell d’u usuari avan nçat de: Autocad (Autodesk, S.A. – Castellà i Angles), 2D 2 y 3D. CYPE E. Càlculs d’instal·lac d cions e infra aestructure es. Photo oShop CS Coneixeme C ent global del tracta ament i generació d’imatges.

SIN NAGRO O ENGINYERIA, SLP I Commer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleidda I T/F 973 233 14 68 I sinagro@sinagro.comm I www.sinagroo.com I ç


Adobe Acrobat Professional Generació i manipulació d’arxius PDF. Presto. Generació de pressupostos Nocions de programació en C, Fortran Estudiat durant l’enginyeria en les assignatures de PROGRAMACIÓ DE COMPUTADORS, MÈTODES NUMÈRICS, AUTÒMATS PROGRAMABLES i INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL

SOFTWARE, OFIMÀTICA, ENTORN WINDOWS E INTERNET: Coneixements a nivell d’usuari avançat en l’entorn de Windows i Microsoft Office Professional. EXPERIENCIA PROFESSIONAL Actualmen Técnica en projectes per l’empresa d’enginyeria SINAGRO ENGINYERIA de Lleida. Treballs realitzats: Projectes d’activitats, instal·lacions per edificis infraestructures. 2009 Professora a CIFO de Lleida. Treballs realitzats impartició de classes del curs d’energies renovables de la part d’energia solar tèrmica. 2001-2007 Tècnica en projectes per l’empresa d’enginyeria i serveis IMOGEP SA de Lleida Treballs realitzats: Projectes d’activitats, instal·lacions per edificis i infraestructures. 2000-2001 Delineant a l’empresa d’arquitectura Josep Mª Mora Cagigao de Lleida. Treballs realitzats: Delineació de plànols amb general, detalls constructius i instal·lacions. Estiu 2000 Delineant a l’empresa d’enginyeria i serveis IMOGEP SA de Lleida. Treballs realitzats: Delineació de plànols d’instal·lacions. 1999-2000 Delineant a l’empresa d’Arquitectura Tècnica ARQ-TEC de Barcelona. Treballs realitzats: Delineació de plànols amb general, i naus industrials.

Disseny d’instal·lacions a la empresa Imogep, S.A. a Lleida, dedicada a la enginyeria de projectes. Responsabilitat en la coordinació de projectes.

Relació de projectes més significatius: Edificis Públics:

Urbanització del carrer Gairoles de Lleida Edifici de 6 habitatges i gimnàs comunitari amb piscina a la urbanització la Voliana de Cambrils (Tarragona) Edifici Plurifamiliar al carrer Sant Martí de Lleida CEIP Rocalba a Sant Feliu de Pallerols (Girona) CEIP França a Terrassa (Barcelona) CEIP Joaquim Vallmajó a Navata (Girona) IES Joan Miró a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Remodelació del Castell de la Suda de Lleida Oficines REGSEGA a Tàrrega

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CURRÍCULUM JOAN GUÀRDIA. (Enginyer tècnic industrial. Projectes i direccions d’obra)

JOAN GUÀRDIA PREIXENS– Enginyer tècnic Industrial, diplomat a la Universitat de Lleida.

_____________________________________________________________________________ INFORMACIÓ PERSONAL 34 anys, 2 de abril de 1977. C/ Bellavista 13 3r 2ona.

25001 Lleida

Telèfon: 646 034 872 / 973 206 376 e-mail: jgpreixens@hotmail.com FORMACIÓ ACADEMICA 1994/1997 Escola Episcopal: Formació Professional Delineació. Especialitat Edificis i obres. 1998/2002 Universitat de Lleida. Enginyer tècnic Industrial Mecànic. 2008/2010 Universitat de Saragossa Màster en energies renovables.

FORMACIÓ EXTRA ACADEMICA - 2000: Curs de protecció radiològica, tractament de residus radioactius i desmantellament d’instal·lacions nuclears, Tarragona. - 2004: Curs de càlculs d’estructures metàl·liques i de formigó, Lleida. - 2004: Curs de bases de comptabilitat per a la utilització d’aplicacions informàtiques, Lleida. - 2006: Curs de sistemes energètics, Madrid. - 2006: Curs de gestió de projectes, Madrid - 2007: Curs de sistemes de ruixadors per la protecció contra incendis, Madrid. - 2007: Curs d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió, Lleida. - 2009: Curs d’ús d’equips d’auditories energètiques, Lleida. - 2010: Seminari de sistemes VAV/VAC. Fonaments i aplicació, Saragossà.

CONEIXEMENTS D’INFORMATICA Autocad, Presto, CYPE, Microstation, Windows, Microsoft Office, Project i d’enginyeria. IDIOMES

Programes tècnics

Català: bilingüisme

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Castellà: bilingüisme Anglès: nivell elemental Francès: nocions bàsiques EXPERIENCIA PROFESIONAL Juny 2000-Desembre 2001 Funcionari de l’estat. (Personal administratiu.) • •

Treball d’oficina en l’àrea de protecció civil. Control de la climatologia de la província de Lleida.

Agost 2001-Juny 2002 Equips de Maquinaria Industrial i agrícola DOFI. • • •

Disseny de complements de maquinaria de moviments de terra i maquinaria agrícola. Elaboració de plànols. Control de la fabricació i verificació final.

Setembre 2002-juny 2011 Imogep S.A. Enginyeria d’instal·lacions • •

Disseny, càlcul i direcció de projectes d’instal·lacions d’edificis. (Climatització, Fontaneria, gas, protecció contra incendis, electricitat, il·luminació, telecomunicacions, llicencies ambientals, legalitzacions...) Projectes més destacats:

CENTRES POLIESPORTIUS: • Poliesportiu d’Horta a Barcelona, any 2009, 6.000m2, Direcció del Projecte. PEM instal·lacions aproximat de 3.5M€. • Poliesportiu amb piscina de Durango, anys 2004-2006, 4.000m2. Director de Projecte i col·laboració en la direcció d’obra. Edifici amb la màxima qualificació energètica segons el EVE, (Ente Vasco de la Energia). • Poliesportiu municipal amb piscina a Canovelles, Any 2005 (1.500m2) Director de projecte. • Poliesportiu municipal amb piscina a Santa Cruz de Bezana, Santander. Any 2004, 2.000m2. Direcció de projecte i col·laboració en la direcció d’obra. CENTRES TERMALS: • Hotel Plaça d’Andorra, rehabilitació d’un aparcament en SPA. Any 2009, 450m2. Col·laboració en la redacció del projecte i direcció d’obra. • Centre lúdic i ternal a Panticosa, 8.800m2, anys 2006-2007, Col·laboració en la redacció del projecte i direcció d’obra. PEM instal·lacions aproximadament de 3M€ • SPA de l’Hotel las Arenas de València, 1.000m2, any 2007. Col·laboració en la redacció del projecte i direcció d’obra. • Estival Park Salou, 1.500m2, col·laboració en la redacció del projecte • Health Club Hotel Almenara Sotogrande (Cadis). 1400m2, any 2004. Col·laboració en la redacció del projecte i direcció d’obra. CENTRES SANITARIS: • Reforma de les cuines del Arnau de Vilanova per convertir-les en hospital de dia polivalent/Oncològic, any 2010-2011, Director de projecte i col·laboració en la direcció d’obra. • CAP a Barberà del Vallès, any 2005, 1.200m2, director de projecte i col·laboració en la direcció d’obra. • CAP del Bages a Manresa, any 2004, 5.000m2. Director de projecte. EDIFICIS D’OFICINES: • Edifici d’oficines per al polígon d’Irún, anys 2007-2011, 6.000m2, Director de projecte i director

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


• • •

d’instal·lacions durant l’obra. PEM aprox. de 1M€. Centre de recerca de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), 8.000m2, anys 2006-2009. Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. PEM aprox. de 1,5M€. Reforma del Edifici de l’INE a Barcelona, 4.000m2, anys 2005-2009 Director de projecte i col·laboració en la direcció d’obra. Edifici del Col·legi d’arquitectes de la Seu d’Urgell, any 2006, 500m2. Director de projecte.

BIBLIOTEQUES: • Biblioteca i Museu de Can Saladrigas a Barcelona, anys 2005-2008 4.500m2. Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. PEM aproximat d’Instal·lacions de 1.2M€. • Biblioteca i parc municipal a Teià, anys 2004-2006, 1.500m2 més 10.000m2 de parc, Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. EDIFICIS POLIVALENTS: • Reforma de Can Domènech, any 2005, 800m2 d’edifici polivalent a Cerdanyola del Vallès. Director de projecte. • Reforma del teatre ‘La Sala’ per a varis usos a Vilanova i la Geltrú. Any 2006, 1.000m2. Col·laboració en la redacció del projecte. HOTELS: • Hotel Villa Emilia, Any 2004 - 2008, 50 habitacions, col·laboració en la redacció de projecte i en la execució de l’obra. • Hotel MED a Barcelona, any 2004 - 2007, 5.000m2, col·laboració en la redacció de projecte i en la execució de l’obra. MUSEUS: • Museu Aeronàutic del Prat de Llobregat. Any 2004, 1.500m2, col·laboració en la redacció del projecte. ARXIUS. • Edifici a Irún per l’emmagatzematge de les col·leccions públiques de Guipúscoa, anys 2007-2011, 7.500m2. Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. PEM instal·lacions 3.5M€ • Reforma del Arxiu Municipal del districte de Sants Montjuïch, any 2006-2010, 800m2. Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. ESCOLES: • Escola de Música i Dança d’Esparreguera, anys 2008-2009, 2500m2, Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. • Escola Bressol de Roses, 800m2, any 2006, director de projecte i col·laboració en la direcció d’obra. • Reforma i ampliació de l’Escola d’Hoteleria a Barcelona, any 2004, 3.500m2. Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra. ESTACIONS DE METRO: • Instal·lació de climatització, ventilació, protecció contra incendis de la estació FOC-CISELL de la L9 de Barcelona. Director de Projecte. INSTALACIONS FOTOVOLTAIQUES: • Projecte de camp solar amb plaques de capa fina per la producció de 0,7GW a Alcarràs. Any 2008. Director de projecte. PEM de 3.5M€. Laboratoris:

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Laboratoris de Neurociència de la UPF, any 2009-2010, 700m2 Director de projecte i director d’instal·lacions durant l’obra.

VIVENDES: • 6 Vivendes a la urbanització la Voliana a Cambrils, any 2008, col·laboració en la redacció del projecte. • 43 Vivendes a Montgat, any 2009, col·laboració en la redacció del projecte. Altres Tasques: Responsable de la realització de concursos, juntament amb la col·laboració d’altres equips, guanyant entre d’altres, els concursos següents: • Lonja del Puerto de Pasajes, any 2010, 10.000m2, PEM instal·lacions previst de 7,5M€. • Edifici la Cotonera d’Igualada, any 2010, 6.000m2, PEM instal·lacions previst de 1,5M€ • Biblioteca de Santa Margarida de Montbui. Any 2009 PEM instal·lacions previst de 1M€ • Estació de Metro de la L9 de Foc-Cisell, Any 2008, PEM instal·lacions previst de 6M€ • Biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana. Any 2008. PEM instal·lacions previst de 0,4M€

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CURRÍCULUM MARINA HUGUET (Delineant de projectes)

MARINA HUGUET DUAIGÜES – Delineant especialitat en edificis i obres al Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia de Lleida. _____________________________________________________________________________ INFORMACIÓ PERSONAL Data de naixement: 10 de juliol de 1978 Lloc de naixement: Lleida D.N.I.: 47675946M Estat civil: Soltera

FORMACIÓ EDUCATIVA Delineant especialitat en edificis i obres al Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia de Lleida. Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística

IDIOMES:

Català: parlat, entès i escrit. Castellà: parlat, entès i escrit. Inglés: parlat, entès. Francès: parlat, entès i escrit

CURSOS: Curs tècnic en control de qualitat (normes ISO) 300 hores. Lleida

2009

Curs tècniques administratives d’oficina 80hores Lleida 2009 Curs de Photoshop 250 hores Lleida 2009 Curs del programa Presto 80 hores Lleida 2004

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS Coneixement a nivell d’usuari avançat de: Autocad (Autodesk, S.A. – Castellà i Anglès), 2D y 3D. PhotoShop CS Tractament i generació d’imàtges.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


Adobe Acrobat Professional Generació i manipulació d’arxius PDF. Presto. Generació de pressupostos

SOFTWARE, OFIMÀTICA, ENTORN WINDOWS E INTERNET: Coneixements a nivell d’usuari avançat en l’entorn de Windows i Microsoft Office Professional. EXPERIENCIA PROFESSIONAL Actualment

treballant en l’empresa SINAGRO ENGINYERIA de Lleida

2003-2008

Kubic Ingenyieria Tècnica SL.

2001-2003

Ferrolleida SL.

2000

Pràctiques al despatx d’arquitectura Xavier Gort

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


CURRÍCULUM RAMÓN NAVÉS SELLART (Colaborador) RAMÓN NAVÉS – Enginyer Industrial i Enginyer Tècnic Col·legiat: Enginyer Industrial 10290, Enginyer Tècnic 18380L

Industrial

FORMACIÓ EDUCATIVA

Enginyer Industrial Especialitat Elèctrica. UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Terrassa, de l993 a l997. Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) Vilanova i la Geltrú, de 1990 a 1993. Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial. UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) Terrassa, de 1994 a 1998. Curs d’ Energia Solar del Màster de Transferència de Calor i Masses del Departament de Termoenergètica de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) de 50 hores de durada. Any de realització 1997. Curs de Control Realimentat dins el Programa de Doctorat d’Automatització Avançada i Robòtica a l’UPC de 70 hores. Any de realització 2000. Les assignatures d’Enginyeria d’Informàtica de Sistemes de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) següents, des de l’any 1997: Base de dades I, Base de dades II, Fonaments de computadors I, Fonaments de computadors II, Fonaments de programació I, Fonaments de programació II, Sistemes Operatius I, Xarxes de computadors I, Multimèdia, Anglès II, Anglès III. EXPERIENCIA PROFESSIONAL Professor en el curs: “Instal·lacions Elèctriques i Fotovoltàiques” del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, realitzat a Lleida l’any 2006. Professor en el Curs: “Manteniment d’instal·lacions” organitzat per la Fundació Catalana de Cooperació l’any 2005. Professor en el curs: “Operari de Màquines” del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, realitzat a Cervera antiga MAI l’any 2003. Coordinador i professor en el curs: “Instal·lacions d’aigua calenta sanitària” al Col·legi d’Enginyers Industrials, delegació de Lleida, l’any 1997. Coordinador i professor en el curs: “Instal·lacions de calefacció i climatització” al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, delegació de Lleida l’any 1996.

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç


4

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT TÈCNIC

OFICINA Amb adreça al carrer C/ Comerç, 38 Entl. 4, situada al centre de Lleida. Te una superfície de 180 m2. Està distribuïda amb una oficina central, despatx, sala de reunions i zones de serveis.

MATERIAL 2 Impressores multifunció marca Ricoh 1 Plotter HP Línea d’ADSL 3 Mòbils 1 Càmera digital 10 Mpixels

EQUIPAMENT INFORMÀTIC 2 Servidor de Xarxa 3 Ordinadors de sobretaula 2 Ordinadors portàtils Sistemes operatius: Windows Vista i XP Ofimàtica: Microsoft Office i Openoffice Amidament i pressupost: TCQ 2000, Arquimedes i Presto Programes de Cad: Autocad Programa de Càlcul d’instal·lacions: Cype

SINAGRO ENGINYERIA, SLP I Comer , 38 Entr. 4 I 25007 Lleida I T/F 973 23 14 68 I sinagro@sinagro.com I www.sinagro.com I ç

Currículum Sinagro Català  

Currículum Sinagro Català

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you