Page 1


Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 1-007 Thisted Havn – Syd. Jeg betragter sydhavnen som det område der omkranses af den panoramasti der begynder ved det gule pakhus (Thisted Dagblad) og fortsætter hen forbi restaurant Bryggen videre hen til lægehuset forbi lystbådehavnen , rundt om sejlklubben og langs fjordkanten retur til det gule pakhus. Jeg håber at denne panoramasti hurtigst muligt bliver anlagt/færdiggjort, og i det hele taget at der nu træffes en afgørelse der kan få området færdiggjort. Vi kan ikke være bekendt at det ser ud som det gør nu, og der har været betænkningstid nok. Det har været rimeligt at kommunesammenlægningen, og de planer der var i de gamle kommuner om kulturhuse blev vurderet af det nye byråd. Men nu er tiden kommet til en beslutning og en eksekvering. Det er positivt at lokalplansforslaget tager hensyn til den aktivitet der i forvejen er i området via sejlklubben, og jeg opfordrer til at de synspunkter der fremføres af sejlklubben i videst muligt omfang indpasses i lokalplanen. Det er endvidere positivt at der anlægges flere offentlige p-pladser i området, det er der brug for. Ikke mindst i og omkring lægehuset. I området er der i forvejen Skousen hvidevarer, Netto, Thisted Dagblad, Restaurant Bryggen, FOA, Apotek, Lægehus, Sejlklub og lystbådehavn. Jeg mener det er oplagt at indpasse boliger i området. En panoramastil der omkranser dette område vil give liv – det ses andre steder her i området. Hver weekend er der stor gående trafik på den panoramasti der er langs fjorden, startende fra slagteriet og ud forbi Johnsens Alle, campingpladsen og videre ud mod Synopal. Den nyanlagte sti langs havkanten i Klitmøller er ligeledes er eksempel på at en sti giver liv, og benyttes flittigt af borgerne i alle aldre. Boliger giver liv både på kort sigt og lang sigt. Der er naturligvis god samfundsøkonomi i at få et privat projekt realiseret – hvad enten der er tale om bolig eller erhvervsbyggeri. På lang sigt vil der være en række borgere der får glæde af at bo i området – igennem generationer i hundredvis. Der mangles bynære boliger, og det er også afgørende for vores kommune at vi har et varieret boligudbud. Jeg mener dog at den lokalplan der lægges op til giver for vide rammer for boligbyggeri. Efter min menig skal det ikke være muligt at bygge højere en det bestående byggeri i området. En mulighed for op til 100 boligenheder er også for voldsomt, jeg vil mene omkring 60-65 enheder er mere rigtigt. Boligplanerne skal være i maritim stil, og uden at byggeriet bliver for højt og dominerende. Der skal være tale om et varieret projekt, således at forskellige boligformer og størrelser kan effektueres og derved sikre det bredest mulige udbud til borgerne. Der skal være mulighed i lokalplanen for at arbejde videre med de maritime planer der florerer på idebasis i øjeblikket. De kan på ingen måder forstyrre videreudvikling af maritimt liv, at der integreres boliger i et område hvor der som nævnt i forvejen er både Netto, hvidevarebutik, apotek og mange andre virksomheder. Er der borgere der ikke kan holde ud at se på både den aktivitet der lige nu foregår i lystbådehavnen og sejlklubben, og det der forhåbentlig kommer til at ske via et projekt maritimt liv i området – ja så vil de jo nok lade være med at bosætte sig i området. Til slut – det allervigtigste for mig er at der nu eksekveres. Bliver der bygget noget andet en det jeg går ind for så fred med det – bare der nu sættes gang i noget der kan få området færdiggjort. Vi har ikke behov for at der nu igen går flere år uden at området færdiggøres. Thisted d. 18.02.2012 Per Hammershøj


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Lorentzen Dokken <dokken@karstenlorentzen.dk> 18. februar 2013 16:29 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune Positiv kommentar til Kommunens forslag om boliger på Sydhavnsvej

Med Behandlerhuset Dokken som arbejdsplads og dermed lejere på Sydhavnsvej 15 i Thisted, kan vi hver dag glæde os over den store herlighedsværdi som ligger i at have den viderunderlige udsigt over Thisted Bredning. En udsigt vi gerne vil unde en del flere Thybo'ere og som måske også vil kunne lokke tilflyttere til egnen og dermed lidt flere skatteydere til byen. Vi kan kun støtte op om Thisted Kommune's forslag om boliger på Sydhavnsvej, dog må man tænke på offentlige parkeringspladser til patienterne på Dokken samt muligvis reducere lidt i højden på de projekterede huse.

Mvh. Bodil & Karsten Lorentzen

1


Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune.

Undertegnede har følgende indsigelser til lokalplanforslaget: Lokalplanen som blev fremvist var ikke kun i mine øjne, men også i alle andres øjne en dårlig ting for Thisted by. Der er en mulighed for at få de unge som de gamle til at have et sted og lave nogle aktiviteter. Det vil give Thisted et godt ry for så vil folk ude i de andre byer sige ''Hey skulle vi ikke tage til Thisted i næste uge. De har lige fået bygget den nye aktivitetsplads hvor man kan komme ud stå på vandski og wakeboard'' eller noget i den stil. det handler om og få de andre tiltrukket til Thisted så de tænker at det er et godt sted at bo. Det er et stort areal der kan bygget en aktivitetsplads. Hvis man gik ud og lavede en undersøgelse i Thisted by og spurgte om hvad de ville have, så ville man få et andet indblik i hvad befolkningen syntes.

Thisted den:

Navn: Simon Haaber Adresse: Flade klit 19 Postnr: 7900 By: Nykøbing Mors

Underskrift:

SImon Haaber


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Grethe Harbo <gretheharbo@dadlnet.dk> 18. februar 2013 20:08 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune kommentarer til forslag til lokalplan nr 1-007 Thisted Havn-Syd

Til Teknisk Forvaltning Som borgere i Thisted kommune og som erhvervsdrivende på havnen (Øre-næse-halsklinik i Dokken) tillader vi os hermed at komme med indvendinger til den foreslåede plan for området: Det drejer sig om meget vigtig grund og beliggenhed - introduktion til den reelle by, når man kommer sydfra- og et vigtigt område for sammenhængskraft mellem lystbådehavn, sejlklub og øvrige by. Både hvad beliggenhed og aktiviteter gør. Det skulle gerne komme så mange som muligt til gode. Det tilgodeses ikke ved private boliger, som foreslået. Boligerne afskærmer udsigten til vandet – og gode muligheder for rekreative formål- som alternativt foreslået - mistes hermed. Det kan koste kommunen dyrt – både på kort og lang sigt. Den foreslåede løsning er formentlig udtænkt udfra, hvad der kan give penge i kommunekassen nu og her. Det er jo ikke sikkert at der overhovedet er behov for så mange boliger – på nævnte matrikel. Der er ikke tænkt nok på aktiviteter der kan bruges til kommunens borgere og til turister – og som dermed på sigt kan være med til at fastholde, rekruttere og tiltrække fastboende og turister. I modsætning til f.ex Glyngøre og Nykøbing – er der dårlig sammenhængskraft mellem det grønne område ved lystbådehavnen, lystbådehavnen og den øvrige by. Man kunne sikre en bedre sammenhængskraft ved at skele til de alternative forslag der ligger – Det vil give mere aktivitet på lystbådehavnen – fordi for de fastboende og for turister på besøg i havneområdet. Som lejere i dokken kan vi være bekymrede for parkeringsforholdene. Som det er nu- har vore patienter dagligt problemer med at finde p-pladser på de reelle p-pladser. Nu udnyttes jordarealer til parkering. Som privatpersoner: Vores engagement og ønske om at blive i byen bliver påvirket af et –set fra vores synspunkt – så kortsigtet forslag til en unik grund i kommunen. Vi mener at overliggeren simpelthen er sat for lavt – uden visioner og fantasi. Meget kan ødelægges Se hvad der er sket med Thisteds centrum efter at I.P.Jakobsen centret er færdigbygget. Tomme lokaler - problemer for de erhvervsdrivende – Tænk på at alternativer af hensyn til : 1. fastholdelse og tiltrækning af nye borgere – med uddannelse, med behov for tiltrækkende aktiviteter tæt på byen – strand, vand, kajak, surf mv. 2.For turismen i Thisted - vandrehjemmet ligger alt for langt udenfor byen – God beliggenhed for vandrehjem – Vil kunne bruges af de der gerne vil bruge vandet til badning, surf mv og til de, der ønsker vandreture i området og cykelture i nationalpark. 3. tænk på kommunens borgere – og vælgere !! MVH Per-Henrik Christensen og Grethe Harbo Øre-næse-halslæger

1


Thisted 17. FEB 2013. Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup plan@thisted.dk Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune. Afleveringsfrist: 20. FEB 2013. Udarbejdet af foreningen Thy wakeboard Thy Cablepark - Cold Hawaii inland © Mail: info@thycablepark.dk CVR 34675392

Foreningen Thy wakeboard har tilbage i oktober 2012 afleveret et projekt til Miljø og Teknik udvalgsformand Henning Holm vedrørende plan for sydhavnen, set ud fra foreningen Thy wakeboards optik. Hovedformålet for Thy Wakeboard er at få mulighed for at få en placering til opsætning af en kabelbane til vandsportsaktiviterter. Det betyder at området Thisted Sydhavn eller ved Beredskabsstyrelsen/roklubben kunne være en ideel placering for vores projekt. Hele projektet er visualiseret på www.thycablepark.dk. Vi har som foreningen én bekymring for at området Thisted Sydhavn, bliver med fokus på boliger til de få med risiko for at det rekreative og naturvenlige område kan blive betragtet som boligejernes forhaver. Det er vigtigt at pointere at vi ikke er imod boliger som helhed, dog har vi et forbehold i forhold til planlagte antal boliger. Derudover er der lagt op til parkering på stort set hele området, hvilket vi ser skeptisk på. Det bør revurderes i kommunens plan. Vi som forening er som udgangspunkt ikke imod planen om at der skal bygges boliger på området, så længe det rekreative er i fokus, såsom fysiske aktiviteter på land og vand. Begrebet ”rekreativt” for os er visualiseret i projektplanen og her håber vi at kommunen vil lytte og praktisere. Afslutningsvis ser Thy Wakeboard gerne at vi som forening og andre interessenter bliver inddraget i processen for Thisted sydhavn. Såfremt det ønskes står foreningen Thy Wakeboard samt dets arkitektteam gerne til rådighed med en kombineret visualiseret projektplan for området hvor de nuværende aktive interessenter indgår i symbiose med kommunens plan. På vegne af foreningen Thy Wakeboard

Formand Thomas Bruhn Helleberg Næstformand Martin Kondrup Knudsen Bestyrelsesmedlem Tommy Mølgaard Siim Bestyrelsesmedlem Nils Cassøe Jepsen Kasserer Per Sejer


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Lone Kofod <lone@kofod.name> 18. februar 2013 22:01 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune Lokalplanforslag 1-007

18.februar 2013. Thisted Kommunes Tekniske Forvaltning. Kirkevej 9 7730 Hurup. Indsigelser mod og tillæg til lokalplanforslag nr. 1-007, Thisted Sydhavn. Undertegnede skal tillade sig at fremkomme med følgende indsigelse: Etablering af boligbyggeri i byggefelt A må anses for at være særdeles uheldigt og skal undgås. Begrundelse: Bebyggelsen vil komme til at virke som en bymur, der lukker dele af Thisted inde og ødelægger det åbne og lyse indtryk, byen optræder med ud til fjorden. En bebyggelse i en højde på 18 m er i øvrigt mellem 50 og 80% højere end de højeste bygninger i området. Tillæg til lokalplanforslaget: Af de foreslåede planlagte 100 parkeringspladser bør 20-30 belægges med tidsbegrænset parkering i dagtimerne. Begrundelse: Selv om Behandlerhuset Dokken ligger uden for 1-007 området, bør der reserveres det nævnte antal parkeringsmuligheder hertil. Til Dokken henvises stadig flere patienter, der før har fået akut behandling eller fået foretaget undersøgelser på Sygehus Thy-Mors, hvilket har øget trafikken og dermed øget behovet for parkeringspladser. Allerede i dag er der altså et stort problem, hvilket medfører øget parkering på Sydhavnsvej med store trafikgener til følge. Med venlig hilsen Ole Skovgaard Petersen Munkevej 20 A, 2. tv. 7700 Thisted.

1


Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Thisted, den 18. februar 2013

Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune. Undertegnede har følgende indsigelser til lokalplanforslaget: I øjeblikket er Thisted Kommune udfordret på mange fronter. Vi mister borgere hvert år, og gruppen af ældre borgere bliver større for hvert år. Jeg finder det ikke bevist at der er efterspørgsel på op til 120 boliger på sydhavnen, og samtidig finder jeg det yderst tvivlsomt at der vil komme tilflyttere til kommunen, pga. boliger med fjordudsigt. Det gode liv ved kysten kunne med fordel også være ved Thisted by, og dette tror jeg ville give Kommunen langt mere positiv omtale, og på sigt lokke nye borger til området. Et område med typiske strand aktiviteter og på sigt et vandrehjem, vil skabe liv tæt på centrum, og øge omsætningen i byens forretninger. Samtidig ville det, kunne blive et godt sted for vores unge borger at mødes. Hvis vi skal overleve i fremtiden, her i Thisted Kommune, skal vi turde satse og skabe helt unikke rammer for livet her i vores kommune. Jeg tror på, at hvis vi får en Cablepark m.m. i Thisted, vil dette også give en positiv synergi effekt, til de øvrige dejlige steder, så som Limfjordscentret i Doverodde. Det gælder om, at have en lang række af oplevelser klar til fremtidige turister, så de kan se en idé i, at besøge vor kommune.

Lene Søgaard Formand Liberal alliance Thisted og Morsø kommune Sennelsvej 21 7700 Thisted


Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thisted den 19. februar 2013

Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune.

Undertegnede har følgende indsigelser til lokalplanforslaget: Der ønskes ikke opført boligbyggeri på Sydhavnen, dog skal der være mulighed for at opføre mindre feriehuse til udlejning og til bl.a. café/restaurant i forbindelse med et aktivitetscenter for maritime interesser. Samtidig skal der tages hensyn til eksisterende aktiviteter i området herunder sejlklubben og deres planer om udvidelser af bådpladser både på land og i havnen – orange og gult område på nedenstående kort-udsnit. For at gøre området til et rekreativt og aktivt sted at være for såvel unge som ældre, skal der opføres en kabel-park til wake-boarding, i det grønne område på nedenstående kort-udsnit (Thy Cable Park’s projekt skal realiseres). Denne form for aktivitet og sport vil trække mange mennesker til, både som udøver og tilskuer og vil skabe liv i området. I dag findes der meget få tilbud til især unge i aftentimerne. Byen ligger ”øde” allerede fra kl. 18 efter at butikkerne lukker i midtbyen. Om sommeren tager flere unge turen til Søbadet og hygger sig med diverse drikke og støj, til stor gene for beboer tæt på. I området på Sydhavnen er der forholdsvis langt til nærmeste beboelse og vil ikke skabe store gener. Det vil også give mulighed for at samle andre maritime aktiviter som: • • • • • •

Dykning Svømning Surfing Vandski Roning M.fl.

Dykning, fordi Thisted Bredning har en god vanddybde på 8-11 meter og giver ideelle betingelser for dykning og gode oplevelser under vand. Svømning, for alle der ønsker god dybde og ikke en sandstrand. Havbad gerne med udspring fra vippe. Om vinteren er der mulighed for vinterbadning og der bør være sauna og dampbad i et fælles aktivitetscenter.


Surfing, wake-boarding og vandski, som jo vil benytte kabel-banen og også hele bredningen. Roning, da der opføres en læmole/flyde bro uden for kabel banen, kan den benyttes af bl.a. kajakroer. Der vil uden tvivl komme mange andre aktiviteter til området også. På stranden i området kan der laves beach-volley bane. For at alle udøvere, både i forenings øjemed samt almindelig private brugere, skal have et sted til omklædning og rekreation, skal der opføres et fælles aktivitetscenter med badefaciliteter, sauna og dampbad samt fælles klublokaler. Der skal i centret være en mindre café/restaurant med terrasse ud mod vandet, hvor også tilskuere kan følge med i de forskellige aktiviteter.

Nutid og fremtid Thisted Kommune er et yndet turist-område og med Danmarks første nationalpark, bunkermuseet i Hanstholm, strandfiskeri i Stenbjerg og Vorupør, Cold Hawaii i Klitmøller, vindmølletestcenteret i Østerild, hav og fjord og gode gastronomiske oplevelser, skal der også kunne overnattes i Thy’s hovedstad, Thisted.


Der ønskes i nær fremtid mulighed for at opføre et nyt og tidssvarende vandrerhjem i Thisted’s bymidte og med evt. tilhørende udlejningshuse på Sydhavnen. Selve vandrerhjemmet’s placering kunne være i det blå område på ovenstående kort-udsnit. Placeringen ligger tæt på centrum og transportmuligheder. Det ville være en god ide, at lave en gangbro over banelegemet mellem den gamle kirkegård og stationen. Samtidig skal der være gangstier, som kobler sig på de eksisterende ned mod fjorden. Derved forbindes hele området nemt til bymidten og butikkerne i gågaden. Turister der kommer hertil i autocampere, skal have mulighed for at opstille sit køretøj i få dage på dertil indrettede parkeringer på Sydhavnen (mellem 3-5 pladser i det røde område på ovenstående kort-udsnit). De skal have mulighed for at komme ud og opleve Thy og kan måske ikke komme alle steder med en autocamper. De skal kunne leje en el-bil til formålet og med udlejning fra vandrerhjemmet og via aktivitetscentret på Sydhavnen. Kommunes brand som grøn og klima venlig styrkes herved helt ned på det enkelte individ, som kan se området i Thisted og omegn i en grøn elbil. I den nuværende lokalplan for Thisted sydhavn, må der opføres boliger. Der er stor modstand mod boliger på Sydhavnen med en byggehøjde op til 18 meter, der da menes at området vil fremstå kold og lukket uden mulighed for aktiviteter, som nævnt i dette oplæg. Derimod vil det være til mindst gene, at placere et tilsvarende byggeprojekt langs Thisted Kystvej i området Oasen, de tidligere kolonihaver og de grønne områder mod kystvejen – det blå område på ovenstående kort-udsnit. Her vil der kunne opføres flere boliger med byens bedste udsigt og uden større gene for andre i området. Der vil nemt kunne bygges i 18 meters højde uden at tage udsigt fra bagvedliggende ejendomme. De nye boliger vil også være skånet for støj og lugt gener fra bl.a. Tican og rensningsanlægget.

Afslutningvis vil jeg appellere til at kommunen i fremtidige planer for kystlinien i Thisted Bredning, medtager hele kysten - fra Dragsbæk/Silstrup i syd og til Synopal/Eshøj i øst - som en helhed. De ”støjende” aktiviteter holdes tæt på bymidten og på Sydhavnen, mens de ”stille” aktiviteter kanaliseres ud af kysten i hver sin retning.


Badning med strand skal forsat kunne lade sig gøre fra Søbadet. Desuden findes der lavt vand på stranden nedenfor campingpladsen i Fårtoft og ved det tidligere Synopal. En renovering og fjernelse af Synopal havn giver mulighed for mere badevenlige strande i øst. Stenene fra molerne kan genanvendes til nye moler ved sejlklubben. Selve Synopal-grunden kan også benyttes til nye boliger i første række, tæt på fjorden uden yderligere gener for omkringliggende boliger.

Indsendt af Jens-Peter Gøttrup Østermøllevej 28 7700 Thisted


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Annalise Jensen <annalise.jensen@mvbmail.dk> 18. februar 2013 22:17 teknisk forvaltning e-post - Thisted Kommune sydhavnen thisted

Lad os nu endelig få lavet nogen på den dejlige plads, som alle kan få glæde af. Det kan vær grønt område med dejlig bade muligheder og andre sportslige gøre må,og så find et andet sted at bygge jeres skyskraber,så i ikke ødelægger.alt for almindelige mennesker. tænk jer nu godt om m'vh Annalise Jnsen Dalen 10

1


Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Indsigelse til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune. Undertegnede har følgende indsigelser til lokalplanforslaget: Hermed ønsker jeg at protestere mod Thisted Kommunes lokalplanforslag. Jeg mener, at der ikke skal bygges boliger på Sydhavnen. Jeg vil foreslå, at der bliver bygget boliger på området langs Kystvejen (ved siden af den gamle kirkegård) Derimod synes jeg, at Thisted har brug for flere aktiviteter, der retter sig både mod byens borgere, mod tilflyttere samt turister. Det gælder fysiske aktiviteter i form af fx cable park, en genial og oplagt ide, der hænger rigtig godt sammen med surfer-tilbuddene ved Vesterhavet, og det gælder kulturelle aktiviteter i et medborgerhus, der rummer nyt bibliotek, teatersal, mødelokaler, cafeer osv. Det bør være liv på dette område, ikke op til 18 m høje dominerende boligblokke med garageanlæg som skitseret. Det vil påvirke byens visuelle udtryk i en efter min mening meget uheldig retning (og der er allerede sket nok skade med både indkøbscentret i Storegade samt den nye tilbygning til sygehuset). Når jeg foreslår nyt bibliotek, er det også fordi jeg mener, at det nuværende bibliotek er utidssvarende. Her kunne man i stedet for indrette alletiders kunstmuseum og i kælderen fx lokaler til malerskole, litteraturværksted, måske endda et lille kunstbibliotek, samt selvfølgelig også en café. Prøv at se, hvad man har fået ud af den gamle godsbane i Aarhus: http://www.godsbanen.dk/ Promenade? – det blev også nævnt på borgermødet d. 5. feb. – jamen, hele Kystvejen er jo en lang promenade. Nej, det er muligheder for aktiviteter, vi mangler og ikke stillestående parker og anlæg, som der allerede findes rigeligt af. Det ville være fantastisk, hvis medlemmerne af byrådet for en gangs skyld turde tænke kreativt, fremsynet og anderledes, fremfor at gentage andre byers uinspirerende løsninger. Økonomi? – når det kan lade sig gøre i Vorupør og Klitmøller, så kan der vel også findes løsninger i Thisted By.

Thisted den, 18. februar 2013 Birgitte Køster Kastanievej 36 7700 Thisted Mail: bkoester@mail.dk


Kommentarer til lokalplan for Sydhavnen, Thisted. Det vil være godt at få området forskønnet. Det skal der ikke herske tvivl om. På orienteringsmødet for lokalplanen blev der fremlagt flere ønsker: 1. 2. 3. 4.

Man ønsker liv og aktivitet på området Man ønsker at tiltrække unge til arbejdspladser i Thy Der skal være plads til rekreative formål Der skal være parkeringspladser

Ad 1. Liv og aktivitet, det får man ved at udlægge arealet til forskellige fritidsaktiviteter og ikke eksklusive lejligheds-komplekser i op til 18 meters højde. Skal der absolut være boliger, bør de ikke være næsten dobbelt så høje som den omkringliggende bebyggelse. Man bør holde dem på ca. samme højde. Man får muligvis liv, når beboerne skal til og fra deres lejligheder, men det bliver ikke et samlingssted for kommunens beboere, dertil behøver man andre aktiviteter. Ad. 2. Tiltrække unge til arbejdspladser i Thy. Tror man virkelig at unge mennesker med børn, ønsker at bo i lejligheder, vil de ikke hellere have et hus med have? Er det ikke realistisk at se på hvilken aldersgruppe, der bor i allerede eksisterende lejligheder med udsigt f.eks. Østergade 28. Der er vel ni lejligheder, jeg kender ikke alle, der bor der, men ved at i altfald de tre lejligheder bebos af ældre, iøvrigt vist tidligere byrådsmedlemmer. Det er naturligt, at man som ældre gerne vil slippe for havearbejde, samt have nærmere til forretninger, sygehus, bibliotek osv. Men det skaffer ikke flere unge til byen til arbejdspladserne. Unge mennesker ønsker aktiviteter. Se blot på Klitmøller, hvor der kommer nye beboere pga. surfingen. Lyt til de unge, det er dem, vi behøver i kommunen. Ad 3. rekreative formål. Få flere aktiviter på området. Forslaget med en Cablebane er glimrende. Hvad med at flytte Søbadet til området. Et tidsvarende vandrehjem vil heller ikke være nogen dårlig ide, måske med udendørs servering, hvor man kan sidde og se på de mange aktiviteter, som der forhåbentlig bliver i området. Ad 4. Parkeringspladser. Det er ok, det behøves også til kommende aktiviteter på området.


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Else Meibom <meibom@hotmail.dk> 19. februar 2013 12:12 teknisk forvaltning e-post - Thisted Kommune Sydhavnen

Jeg er imod boligbyggeri på sydhavnen. Jeg ønsker området udlagt til rekreative formål. Mvh Kirsten Pedersen Grydetorv 22 1. Th 7700 Thisted Sendt fra min iPad

1


Thisted Kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Thisted den 19-02-2013

Høringssvar til Lokalplanforslag 1-007 Thisted By (Sydhavnen) Jeg vedlægger en indsigelse/høringssvar på 4 sider, samt en tegning der viser havnegruppens oplæg til udvikling af Sydhavnen i Thisted: Indsigelse/høringssvar og oversigtstegning er indsendt af :

HAVNEGRUPPEN.

Jeg vil bede om en kvittering for modtagelsen af vores indsigelse/høringssvar på:

Adressen: Leif Pallesen Platanvej 89 7700 Thisted eller Mail: leifpallesen@gmail.com

Med venlig hilsen Havnegruppen v/Leif Pallesen


Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted By, Thisted kommune.

Vedlagt er en 3 siders indsigelse/høringssvar fra Havnegruppen. Høringssvaret er ikke kun en kritik af den fremlagte lokalplanforslag, men er også et konstruktivt forslag, og et tilbud til, hvordan vi i fællesskab kan samarbejde om en plan for havneområdet, en plan som involvere alle berørte parter i de pågældende områder. Havnegruppen har oprettet en hjemmeside www.thistedsydhavn.dk, denne hjemmeside er oprettet for at give en samlet information, til alle i kommunen, om havnen og om selve sagen. Hjemmesiden har direkte adgang til kommunens planforslag og til kommunens tidlige planer for området. Derudover kan man på hjemmesiden se nogle af de alternetive forslag for udnyttelse af området, og man kan se en del af de avisartikler og læsebreve der har været i Thisted Dagblad om havnen og om sagen. Hjemmesiden har også er en mulighed for at alle kan skrive deres mening om planforslaget og om sagen. Havnegruppen har forsøgt at undgå kritik af kommunens plan, vi har bestræbt os på at samle alle relevante informationer om havnesagen. Der er dog en mulighed for at alle kan stemme "FOR" eller "IMOD"den kommunale planforslag. Den 15-02-2013 viser siden der er:

12

Der stemmer "FOR" planen.

625

Der stemmer "IMOD" planen.

Da alle skal skrive navn og adresse når man stemmer, tror vi på at alle har læst planforslaget, og dermed reelt taget stilling til sagen. Med venlig hilsen: HAVNEGRUPPEN

Thisted den:

15-02-2013

På Havnegruppens vegne: Navn:

Leif Pallesen

Adresse:

Platanvej 89

Postnummer og by:

7700 Thisted

Underskrift:

Havnegruppen v/Leif Pallesen


Thisted Kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Høringssvar til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted Kommune.

Undertegnede ”Havnegruppen” har flg. kommentarer til indhold og proces i forbindelse med det fremlagte forslag: Kommentarer til planens indhold: Lokalplanforslaget deler det samlede område op i delområderne A og B, hvor der i område B kan opføres ny bebyggelse i maks. 5 etager og 18 meters højde. Da området er på ca. 29.000 m2, vil der altså med en bebyggelsesprocent på op til 50 kunne bygges op til 14.500 etagekvadratmeter. Afhængigt af boligstørrelse vil der således kunne bygges mindst 100 og måske snarere 125 lejligheder, hvortil kræves anlæggelse af tæt ved 200 p-pladser. Hvis det nuværende underskud af p-pladser til områdets arbejdspladser også skal dækkes ind, vil der formentlig skulle etableres mindst 300 p-pladser. I Havnegruppen finder vi, at et så bastant byggeri for altid vil cementere anvendelsen af denne perle så tæt på Limfjorden, Thisted havn og Thisted bycentrum. Det vil blive et ikke særligt attraktivt boligområde med tæt-høj bebyggelse, hvor de anslået 300-400 beboere vil færdes til og fra deres boliger, mens der kun bliver begrænset plads til grønne områder og andre fællesarealer. I et så udpræget boligområde vil den almindelige borger eller turist ikke færdes, fordi det uvægerligt vil give et indtryk af beboernes fællesareal, og at man som udefrakommende ”trænger sig på”. Ideelt set bør der slet ikke være boliger i lokalplanområdet. Dels er der masser af eksempler i Danmark på, at der opstår modstridende interesser og konflikter, når man på et havneområde ønsker at rumme såvel en erhvervshavn som liberale erhverv, produktionserhverv, sejlklub og boliger. Dels er det vores skøn, at der ikke i en overskuelig fremtid er behov for flere boliger i Thisted byområde, end der mageligt vil være plads til at opføre på øvrige, udlagte boligområder samt evt. ved en naturlig fortsættelse af disse boligbebyggelser. Og dels vil et så bastant boligbyggeri blive altdominerende i synsfeltet fra såvel vandsom landsiden. Vi mener, at områdets behov for yderligere p-pladser kan og skal løses inden for lokalplanområdet. Og vi mener, at nuværende industrier samt erhvervshavn og øvrige virksomheder har fortrinsret og skal tilgodeses på alle tænkelige måder. Når det er sagt og gjort, bør hele området i øvrigt udlægges som et spændende, rekreativt område, hvor man som prioritet 1 satser massivt i at udnytte det potentiale, som ligger i vandet. Limfjorden er en gave til os alle og dens muligheder er enorme. Sejlsport samt turistfart ad søvejen vil også i de kommende år rumme store muligheder for Thisted. Man kan lige så godt sætte overliggeren i ”øverste hul” og arbejde hen imod Thisted Havn som Limfjordens mest attraktive lystbådehavn. Dette kræver investeringer i pladser og faciliteter, men det er i særdeleshed afgørende, at


man som besøgende har en fornemmelse af, at hele byen og området siger: ”Hjertelig velkommen til Thy”! Havnens nærområde med rekreative arealer, spændende spisesteder og gode indkøbsmuligheder er afgørende for, at det er her, man lægger til første gang med sin båd. Når første besøg er en succes, kommer man igen næste sommer – og flere kommer til! Og man bliver en dag eller to længere, især hvis der også er kvalitetsoplevelser at byde på ude i baglandet i det øvrige Thy. Fra Havnegruppens side har vi givet et bud på en mulig planløsning for Sydhavnen i det oplæg, som vi præsenterede for miljø- og teknikudvalget i mødet 5. marts 2012, og som vedlægges som bilag til dette høringssvar. Jævnfør nedenstående forslag til proces, så er det for os afgørende, at vi i Thisted Kommune sammen sætter os for at skabe noget, der på afgørende vis sætter Thisted på land- og ikke mindst på vandkortet. Områdets potentiale er alt for stort til at nøjes med at udnytte det til boliger – for boligejerne! Områdets potentiale ligger i vandet og i de frie og rekreative arealer, hvor der skabes muligheder for land- og vandaktiviteter til fælles afbenyttelse og til fælles bedste. Thisted Havn kan udvikle sig til en rekreativ oase, hvor søens folk møder købstaden, og hvor de lokale møder hinanden for at gøre brug af de mange ”grønne” muligheder, som vil kunne gro frem.

Forslag til proces: I Havnegruppen havde vi gerne set, at lokalbefolkningen var blevet inddraget i processen med at udvikle lokalplanforslaget for Thisted Sydhavn forud for udsendelse i offentlighedsfase. Vi argumenterede for afholdelse af et borgermøde, som kunne være indledningen til en idéindkaldelsesfase, måske nedsættelse af nogle bredt sammensatte arbejdsgrupper, samt at det kunne være gavnligt, hvis politikerne drog ud for at blive inspireret af, hvordan man har udviklet andre havneområder i Danmark. I skrivende stund er planforslaget i offentlighedsfase, og på de mange tilkendegivelser i såvel læserbreve som i politiske og offentlige møder samt mand og mand imellem er det helt åbenbart, at der findes en stor idérigdom omkring alternative og rekreative anvendelser af sydhavnsområdet. Dette vil ganske givet også blive afspejlet i mange af høringssvarene. Desuden har Havnegruppen kendskab til, at der fra etablerede virksomheders side er en ængstelse for, hvad et massivt boligbyggeri vil få af betydning for fremtidige miljøkrav. Det er imidlertid ikke for sent at inddrage de mange resurser, der helt tydeligt findes i lokalbefolkningen, og det er vores holdning, at en endelig plan for havneområdet, hvor man reelt indgår i en samarbejdsproces, vil lede frem til en langt stærkere lokalplan med folkeligt engagement - også i den fase, hvor en færdig plan skal føres ud i livet. Vi foreslår derfor flg. proces: Når høringsperioden er afsluttet, lægges høringssvarene ud på kommunens hjemmeside, og forvaltningen går i gang med en systematisering og en indledende bearbejdning af tilkendegivelserne. Dette materiale forelægges politikerne i udvalget for miljø og teknik, hvor man tager initiativ til at igangsætte en struktureret proces på grundlag af det fremlagte lokalplanforslag samt de indkomne høringssvar.


Processen kunne f.eks. struktureres således: Gennem afholdelse af et orienterende borgermøde inviteres der til nedsættelse af tre arbejdsgrupper til udvikling af en fælles ”Helhedsplan” for Thisted Havneområde. ”Arbejdsgruppe øst” kunne arbejde med området fra Havnetorvet til og med Eshøj Plantage. ”Arbejdsgruppe syd”(måske med undergrupper) kunne arbejde med hele Sydhavnen, mens ”Arbejdsgruppe vest” kunne arbejde med området fra Sydhavnen til Dragsbæk, måske helt til Silstrup. Grupperne kunne være på max. 5 personer med en kommunal repræsentant som formand samt med deltagelse af en repræsentant fra Havnegruppen, mens øvrige medlemmer kunne vælges på borgermødet. Der vil formentlig være behov for et koordineringsudvalg, som kunne sammensættes med et par repræsentanter fra hver arbejdsgruppe samt måske en kommunal leder (politisk eller administrativ) som formand samt måske med deltagelse af turistchefen eller andre relevante personer. Hver arbejdsgruppe udarbejder på grundlag af lokalplanforslaget samt de indkomne høringssvar et kommissorium, som tilrettes og godkendes af miljø- og teknikudvalget. Kommissoriet indeholder en tidsplan samt rammerne for gruppens arbejde. Grupperne fremkommer med ideer for hver deres geografiske område og med forslag til, hvordan de kan føres ud i livet, såvel tidsmæssigt som anlægs- og driftsmæssigt. Det samlede kompleks af gruppernes arbejde kører igennem koordineringsudvalget og videre til miljø- og teknikudvalget til endelig beslutning i byrådet. Hvis man fra politisk side kun ønsker, at der arbejdes videre med den del af Thisted havneområde, der er omfattet af det udsendte forslag, kan dette naturligvis også ske efter ovenstående skabelon med et antal arbejdsgrupper samt et koordineringsudvalg.

Med håbet om, at Thisted Kommunes politikere vil lytte til høringssvarene og inddrage befolkningen i det videre arbejde med en holdbar helhedsplan for Thisted Havneområde sendes de bedste hilsner fra Havnegruppen.

Thisted d. 18. februar 2013. Leif Pallesen Niels Jørgen Pedersen Per Buck Peter Wadmann Kai Mortensen Carl-Peter Krarup Ejner Frøkjær


1:2000 Vende radius for coastere.

Eksisterende rensningsanlæg

2200m2 P plads Boliger til: Almennyttige formål Vandrehjem Byferie Industri Uddannelser Offentlige institutioner

5400m2 ca. 120 P-pladser.

Dispositionsplan

Opfyld.

Opfyld af evt. slam. Senere udvidelsesmulighed for administration til Tican og Vandforsyningen

50 eksist. haller

Opfyld.

Badelagune

50

Ny mole

Ny læmole

Strand Vandaktiviteter Beplantning

Ny mole Ny indsejlingslinje

100 Nye bådpladser

Vinteropbevaringsplads for sejlklub. Kan anvendes til autocampere i sommerperioden.

1

Lokaler til vandaktiviteter: Dykkere Surfere Vandski Fritidsfiskere, Lystfiskere Turistakitviteter Cafe Roklub Bådhaller

Raabys Tegnestue

Danske Ark - MDD


1

Til Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup.

Hørdum, d. 19. feb. 2013 Kommentarer til kommuneplantillæg 12 og lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune Jeg har følgende indsigelser til lokalplanforslaget: Høringssvar til kommuneplantillæg og lokalplan for Sydhavnen i Thisted

Tre grønne bånd Jeg foreslår, at Thisteds karakter af en grøn kystby fremhæves ved ét sammenhængende grønt bånd fra Eshøj Plantage øst for byen til Hotel Limfjorden syd for byen. Desuden bør der etableres to ekstra grønne bånd, der fra kysten slynger sig ind i landet. Det ene bånd bør følge den tidligere Tilsted Fjord (Dragsbækken/Tilsted Aa). Det andet bånd bør følge den tidligere Skinnerup Fjord (Skinnerup Aa/Tingstrup Fjord). Som en del af det sidste grønne bånd bør Tingstrup Sø genetableres. Fra højdedraget omkring Langdos ved vandtårnet skråner byen ned mod havnen. Jeg forslår, at der på udvalgte steder skabes frit udsyn mod Thisted Bredning og mod verdensarvskandidaten Hanklit på Mors. Denne udsigt skal skabes på udvalgte steder mellem vandtårnet og havnen. Som en del af dette skal der stoppes for ny- og genopførelse af høje bygninger i det udvidede havnekvarter (dvs. i området syd for Vestergade/Storetorv/Storegade samt i den lavest liggende del af det centrale Thisted).

Erhvervshavn og oplevelsesøkonomi Fremover bliver der brug for mere transport per skib. Derfor bør havnen fortsat være en erhvervshavn, hvor der er plads til slagteriet og til håndværksvirksomheder. Som en del af oplevelsesøkonomien bør der oprettes et arbejdende maritimt museum på havnen. Et sådant træskibscenter skal vise skibsfartens betydning for Limfjordslandet – både før og efter, at havet gennembrød Agger Tange. Et træskibsmuseum bør være en del af et autentisk miljø, der – sammen med I.P. Jacobsens barndomshjem og lysthus, toldboden, havnekontoret og mæglerbygningen – danner en helhed. Mange havne i Sydeuropa ligner malerier. Det skal sikres, at havnen og den synlige del af byen giver en æstetisk oplevelse, når man kommer sejlende.


2

Planstatus for sydhavnen Det tilstødende område omkring Dokken og Bryggen skal fortsat have karakter af et center-område. I Kommuneplantillæg nr. 12 skal det fastslås, at det aktuelle planområde skal have status som et blandet område til offentlige og rekreative formål – gerne med nogle centerfunktioner. Derimod skal der ikke opføres boliger på Sydhavnen. Centerfunktionerne vil give mulighed for etablering af café, restaurant, kiosk, forretninger eller kontorer – og evt. andre liberale erhverv samt offentlige eller private institutioner. Desuden med plads til rekreative og kulturelle formål og fortsat udvidelse af sejlklubben. Anvendelse af området På den østlige del af ”pynten” foran sejlklubbens areal etableres der en tribune. Måske også et klubog aktivitetshus i stil med Hummerhuset i Klitmøller. Tribunen kan vende både mod syd af hensyn til sejlsportsaktiviteter, mesterskaber og andre sejlsportsstævner samt mod vest ind mod bugten med udsigt til Cablepark aktiviteter. Under tribunen og aktivitetshuset kan der evt. laves en kreativ løsning til opbevaring af mester m.m. for sejlklubbens medlemmer. Sejlklubben sikres et større areal til udbygning af bådhaller end det byggefelt, der er angivet i det nuværende planforslag. Der skal i planforslaget indarbejdes mulighed for etablering af maritime aktiviteter samt tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Her tænkes Thy Cablepark som en oplagt mulighed, der kan byde på oplevelser for alle aldre – og både for udøvende og for tilskuere. Konkret foreslår jeg, at der etableres en kabelpark i eller udfor ’’bugten’’ mod syd. I det midterste areal mellem Dokken og ’’bugten’’ skal der være plads til en badestrand – evt. med små badehuse. Der skal også være plads til anden let bebyggelse i området. Fx huse på halvanden etage med sæsonbutikker i stueetagen og evt. kontorer for foreningerne i en udnyttet loftsetage. Der bør også være plads til café/restaurant/kiosk. Der findes mange ideer til det vestlige område op mod Thisted Kystvej og rundkørslen, så her skal der ske en benhård prioritering, inden enkelte af ideerne kan virkeliggøres. Mit hovedforslag er, at der opføres en multisal med panoramaudsigt over fjorden – lidt i stil med Skibstedfjord Træningscenter ved Folkecentret for Vedvarende Energi. En sådan sal kan bruges til koncerter, byrådsmøder og konferencer. Målet må være, at salen bliver den flottest beliggende mødesal ved Limfjorden. I tilknytning til møde- og koncertsalen kan der etableres musikskole, borgerservice og bibliotek. Det skal også undersøges om, der kan etableres vandrehjem med tilknyttede ’’feriehytter’’. (I Kolding har de såkaldte ’’byhuse’’, der er feriehytter i byen (Kolding Byferie).)

Derfor nej tak til boliger på havnen Formålet med lokalplanen bør være at gøre Sydhavnen til et attraktivt sted med aktiviteter for fastboende og turister.


3

Al erfaring viser, at dette er umuligt i et boligområde. Sådanne områder lukker sig altid om sig selv. Boligejerne vil uvægerligt komme til at betragte Sydhavnen som deres ’’private område’’. Beboerne vil gøre modstand mod enhver form for aktivitet og liv, der kan virke ’’forstyrrende’’. På den anden side vil små græsplæner mellem boligblokke og en smal sti foran blokkene ikke i sig selv trække mennesker ind i et i øvrigt privat område. Erfaringen er, at en del af vore tilflyttere hurtigt forlader kommunen igen – simpelthen fordi, der mangler job til ægtefællen, til unge over 20 år og aktivitetsmuligheder for hele familien. Der er masser af ledige boliger i kommunen. I Thisted by er der fx et udbud af attraktive villaer – med let adgang til fjorden og byen. Kommunens indsats for at få tilflyttere til Thy skal derfor koncentrere sig om at skabe aktiviteter for hele familien samt formidle job til ægtefællerne og til den næste generation. Kommunen skal derimod ikke bygge dyre boliger, der ikke kan sælges. Vi har ikke brug for skandaler som fx ”Bølgen” i Vejle, hvor der efter nu snart 7 år kun er bygget 2 af forventet 5-6 boligblokke. Området er stadig en rodet byggeplads. Rekreative og kulturelle tilbud på Sydhavnen vil give flere aktivitetsmuligheder for hele familien. Derved kan det gode liv i Thy fremmes.

Sælg ikke havnen. Byggeri på Sydhavnen bør være et udstillingsvindue for vort brand som en klima- og miljøkommune. Derfor skal der bruges miljørigtige materialer, og husene skal være energirigtige. Efter gældende lovgivning kan en kommune kræve, at nybyggeri er i højeste energiklasse. Derimod kan kommunen normalt ikke stille krav til materialevalg i privat byggeri. Når kommunen sælger en grund, så kan der muligvis stilles nogle midlertidige krav til materialerne i slutseddelen. Her er problemet imidlertid, at den tekniske udvikling hurtigt vil gøre en sådan slutseddel forældet. Da Sydhavnen bør være et udstillingsvindue for Thisted som en klima- og miljøkommune, så bør kommunen ikke sælge grundene. Byggeri og daglig drift kan selvfølgeligt ske i partnerskab med private. Derved kan kommunen sikre, at der kun bruges miljørigtige materialer – også i fremtiden. Med venlig hilsen Gustav Sieg Sørensen Tårnvej 56, Hørdum 7752 Snedsted Mail: gss@radikalethymors.dk Tlf: 97 93 52 11. Mobil: 51 72 46 73.


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer:

Keld Petersen <kellerman54@gmail.com> 19. februar 2013 17:42 teknisk forvaltning e-post - Thisted Kommune Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune Indsigelse Thisted sydhavn Jeg støtter byggeri på Thisted Sydhavn.docx

Jeg støtter byggeri på Thisted Sydhavn. Jeg går ind for boligbyggeri, cafeer, forretninger, kontorer m.m. da jeg er i den overbevisning at der er plads til det hele både byggeri, strandpark, cablepark, internationalt ro stadion og alle de mere eller mindre flyvske forslag der er kommet. Uden at forslagsstillerne er kommet med idéer om hvordan det skal finansers eller tænkt over hvor pengene skal komme fra. Pengene skal komme fra salg af havnegrunde samt ejendomsskatter og forhåbentlig flere mennesker til Thy. Jeg mener at det vil tiltrække ressourcestærke, veluddannede mennesker til Thy / Thisted. Dem der ikke vil bo i hus men i byen, det vil skabe mere liv i selve Thisted by og flere kunder til forretningerne. Ps. vedhæftede fil er samme som på mail. Med venlig hilsen Byggetekniker. Keld Petersen Lækjærvej 23. Nors 7700 Thisted Tlf. 40 43 54 18

1


FICS administrator Axel Brant Nielsen <axel.b.nielsen@hotmail.com> 19. februar 2013 19:14 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune sydhavnsplanen 1-007

Fra: Sendt: Til: Emne:

Højr ek lik her for at hent e b…

Til Højr ek lik her for at hent e b…

17:04

Højr ek lik her for at hent e b…

Højr ek lik her for at hent e b…

Højr ek lik her for at hent e b…

Axel Brant Nielsen Fra: axel.b.nielsen@hotmail.com Gemt:19. februar 2013 17:04:56 Til: |

Thisted Kommune!

Vedr. lokalplan nr. 1-007 November 2012. Al ubebygget jord inden for lokalplanens område bør friholdes til maritime formål, hvilket altså har den konsekvens, at det foreslåede boligbyggeri udgår af planen. Til brug for - først og fremmest fremmede sejlere og deres medbragte eller tilrejsende familier - kan der dog åbnes mulighed for opførelse af et mindre antal træhuse, gerne efter Nibe modellen. Hvis ikke man allerede med de forhold, som sejlklubben råder over, kan servicere fremmede småskadede både, bør der i planen være indlagt mulighed for opførelse af et lille værft, måske i samarbejde med Agger Værft. Det ville være et eksotisk indslag i havnemiljøet, om der blev gjort plads til nogle få husbåde. Når der her efterlyses en maritim havneplan er der, hvis denne plan godtages, naturligvis et stykke udviklingsarbejde, der skal gøres - ikke mindst turistmæssigt. HELÅRSBOLIGER - NEJ TAK! Planens ophavsmænd -uanset om folkevalgte eller ansatte - kan ikke være upåvirkede af det foreløbige udfald af meningstilkendegivelser, m.h.t. for eller imod. Ved at tage forslaget om helårsboliger ud af planen er man også fri for at bekymre sig om fremtidige klager fra boligejere over sejlskibenes " mastesymfoni",når en let vind får reb og tove til at spille deres "egen melodi" Med venlig hilsen

Axel B. Nielsen, 1


DragsbĂŚkvej 23E, 7700 Thisted.

2


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Irene Søndergaard Christensen <isc@os.dk> 19. februar 2013 22:47 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune Høringssvar vedrørende lokalplanforslag

Høringssvar 1 til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune. Undertegnede har følgende kommentarer til lokalplanforslaget: Det er min klare opfattelse, at netop denne del af lokalområdet, kan betegnes som værende Limfjordens bedste grund, og derfor bør udlægges til gavn for alle kommunens, ja alle landets borgere. Området bør ikke udelukkende indrettes til et rekreativt område med boliger, men et kreativt område til kulturel udfoldelse. Kommunens hidtidige strategi for handelslivets koncentration i centrum af byen, taler for en fortsat udbygning af havneområdet med aktivitetsskabende og samlende projekter, som giver liv og glæde. Derfor har det også været en stor skuffelse at se, hvorledes man med udarbejdelsen af lokalplanforslag 1007 Thisted by ikke har ladet sig påvirke af den aktive debat omkring anvendelsen af området til gavn for alle, herunder kulturhusdebatten fra 2006 og frem, men at man har fastholdt prioriteringen fra den hidtidige lokalplan, der overvejende bygger på etablering af eksklusive privatboliger. Thisted kommune skal anvende sine begrænsede resurser, på den bedst mulige måde, og efter min opfattelse vil dette ikke ske ved opførelse af det foreslåede boligområde. En af de helt væsentlige resurser kommunen råder over er dens engagerede borgere, og man bør som politiker lytte på hvad borgerne har at sige, i stedet for stædigt at fastholde en anvendelse af området, som tiden er løbet fra. Området bør anvendes til kulturelle formål såsom den planlagte nybygning af Thisted Musikskole med undervisningslokaler og koncertlokale og med plads til også at huse den nyetablerede Thys Sangskole, Bibliotek og andre kulturelle formål der alle vil være med til at skabe liv på området. Netop de kunstneriske aktiviteter trives og udvikler sig optimalt i smukke omgivelser, hvilket erfaringer fra bl.a. Alsion i Sønderborg og Middelfart bibliotek kan bekræfte. Og placeres disse institutioner på Sydhavnsgrunden, vil de, i samspil med Thisted sejlklub og andre af de foreslåede udendørsaktiviteter i området, kunne bibringe Thisted Kommune en ”Kulturhalvø”, der samler mange kulturelle aktiviteter som litteratur, sport og musik, hvilket vil være medvirkende til at gøre byen og kommunen til et attraktivt sted at besøge og at bosætte sig i. Høringsfasen har været præget af et stort engagement, der bør imponere og påvirke politikerne i en sådan grad, at man forkaster den foreslåede plan, og indgår i en konstruktiv dialog med de mange mennesker der har ytret sig med kreative forslag omkring anvendelsen af området. Med venlig hilsen Preben Nørgaard Christensen Hyldevej 20 7700 Thisted

1


Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Thisted, den 19. februar 2013

Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 1-007 Thisted By (Sydhavnen) Undertegnede har følgende kommentarer til det fremlagte lokalplanforslag: Lokalplanforslaget bør ændres, så områdets tilstand som boligområde ændres til center/byområde med mulighed for etablering af liberal virksomhed, forretning, caféer, restaurant, offentlig eller privat institution – og med plads til rekreative formål samt fortsat udvidelse af sejlklubben. Der bør udarbejdes et nyt planforslag, hvor der i højere grad tænkes en kreativ og visionær helhedsløsning, som kombinerer aktiviteter, byggeri og rekreative områder – hvor man tænker stort i forhold til at skabe et unikt område, et projekt som understøtter og forstærker Thisted Kommunes unikke værdier og muligheder i forhold både til fritidsog turistanlæg der kan tiltrække borgere: Maritime aktiviteter, energi og klima, Cold Hawaii, kulturelle oplevelser - kort sagt liv. Jeg har en forventning om, at der i Thisted byråd lyttes til Trends og erfaringer andre steder fra. Mange andre havnebyer byggede for 10-15 år siden store boligkvarterer ned til havnen. Det er ikke lykkedes mig at finde nogen steder hvor markante boligbyggerier på havnen i mindre byer som Thisted, falder positivt ud i dag, år efter de blev opført, tværtimod. Den vildfarelse må vi ikke forledes til at falde i, i Thisted. Se venligst klip på www.slagetomhavnen.dk hvor der sobert berettes om havne med liv eller boliger: Gråsten, Egernsund, Fåborg, Søby, Marstal, Svendborg, Holbæk, Hundested, Odense og Esbjerg. Lad ikke Thisted forledes til at lave samme fadæse. En havneby som Thisted fortjener at være en havneby med liv, og ikke en by uden anvendelse af de muligheder der er som havneby, så Thisted lige så godt kunne ligge i Ikast. Vi skal væk fra ”at det er godt nok som det er”, det er ikke godt nok. Lyt også til dem, der har været udenfor Thisted samt yngre borgere. På sygehuset har vi tiltrukket mange yngre læger specielt, der udelukkende søgte Sygehus Thy-Mors pga af Cold Hawaii. Det er rygtedes så der nu er kommet endnu flere på grund af dette. Flere er blevet og flere er rejst, da Klitmøller blev for småt, med mangel på yderligere muligheder og noget for øvrige familie. Vi har chancen for nu at få skabt mere kultur- og fritidliv. Tankevækkende er det også, at så meget personale på Sygehus ThyMors bor langt væk fra Thisted og hellere kører frem og tilbage hver dag fra Randers, Ålborg, Skive, Salling, Års og andre steder fra, end at flytte til Thisted. Det gør det svært for os, at fastholde personale. Der siges: ”der sker ikke noget i Thisted”. Der skal mere end en aktivitet til, for at holde unge i Thisted, eller at få dem til at vende tilbage, efter studietid i de større byer. Som lystsejler siden 1988, har vi hver sommerferie sejlet 3 uger. Vi har været i mange havne, mange gange, over tid, og har fulgt udviklingen, også i boligbyggerier på havne. Det er tydeligt hvilke havne vi og andre sejlere søger og hvilke der ”blot” er et overnatningssted på vejen. Havne med liv, hvor der sker noget og tæt på byen, de er altid attraktive, og vi kommer gerne og lægger en masse penge i byen under opholdet. Grenå med sine 3 km til centrum, Kattegat centeret er netop en nødvendighed på rejsen, for at undgå for lange stræk med så ensidige muligheder.

1


Begrundelse: 1) Den nuværende lokalplan vil, med udlægningen af område B til boligformål i praksis hindre at der kan etableres rekreative og maritime aktiviteter i området. Samtidig vil det være vanskeligt for sejlklubben at udvide og foretage de aktiviteter, der er nødvendige i en aktiv sejlklub, som kan gøre Thisted Sejlklub attraktiv, som øvrige havne i Limfjorden, og udbygge det spirende havneliv der netop er. En aktiv og attraktiv lystbådehavn er et stort aktiv for Thisted og der vil være en væsentlig mulighed for turismen, med besøg i Thisted og de muligheder der er for aktiviteter, evt. i flere dage. Al erfaring viser, at der i områder primært med privat boligbyggeri, vil der fra boligejeres side opstå modstand mod aktiviteter og liv i nærheden af ”privat område”: ”Permaturisme. Det er dem, vi er oppe i mod, når bygningerne er bygget, løbet er kørt, og vi ikke har fået vores indflydelse gjort gældende. Dette skal politikerne være forberedt på. Permaturisterne klager over alt muligt, ikke mindst hvis noget står i vejen for deres udsigt (dyrt købte) eller bådmasterne står og larmer i vinden. De mener, de har betalt for at være de eneste, der har ret til at være i området! Sydhavnsområdet vil således blive et lukket område uden megen aktivitet og liv for byens borgere. Små grønne arealer mellem boligblokke og en promenade foran vil ikke i sig selv trække mennesker ned på et forholdsvis privat og lukket område. Der skal være noget at gå efter. 2) At kunne tiltrække nye borgere til Thisted kommune og fastholde dem, er efter min mening den største udfordring for Thisted Kommune. Det kræver både tilstrækkelige attraktive job og aktivitetsmuligheder for hele familien, såvel voksne, unge og børn. Det viser erfaringer også fra andre udkantskommuner. Der skal desuden være mulighed for billige og attraktive boliger. Der er i øjeblikket, med den nuværende befolkningsudvikling i kommunen, generelt et store udbud af villaer til salg i Thisted by, herunder flere på særdeles attraktive placeringer tæt ved fjord og by. Det forekommer helt urealistisk, at Thisted vil kunne bære en opførelse af op mod 125 private boliger, og i en prisklasse, som kun få familier vil have mulighed for at erhverve. Derfor er der overhængende fare for, at området vil komme til at stå ufærdigt/ubebygget hen gennem mange år, hvorved der vil opnås den stik modsatte effekt af det, der må være målet med udviklingen af Sydhavnen: At området forskønnes og udvikles, og at attraktionsværdien for gæster og turister og udnyttelsen af området for byens borgere øges. Der må stilles et stort spørgsmålstegn ved den reelle indtægtsmulighed for Thisted Kommune ved et frasalg af grunden til én eller flere private bygherrer, med riciko for at miste borgere og at skabe et kreativt aktiv. 3) Nuværende planforslag rummer ikke mulighed for etablering af nogen form for erhverv, forretning eller kulturelle institutioner, på den attraktive og centrale plads i Thisted. Det udelukker muligheden for at skabe synergier mellem de aktiviteter, som kan foregå i området og som får skabt mere liv i området – udover boligejernes til- og frakørsel på sydhavnen, og med slagteriet i nordhavnen. Der mangler således mulighed for etablering af café, restaurant, kiosk eller forretninger – og evt. andre liberale erhverv – der kan give aktivitet og trække folk ned til havneområdet i højere grad. Tænk blot iscafeen og restauranten i Vorupør, surferbutik, røgeri og cafe i Klitmøller. Endvidere plads til sejleraktiviteter og havnebyens særpræg ved vandet. Man afskærer sig også fra muligheden for at udnytte området til kulturelle eller turistmæssige aktiviteter - igen aktiviteter, som kan medvirke til at give liv og skabe synergier mellem de oplagte maritime muligheder og kommunens ”forcer”; energi, klima, nationalpark, kulturliv, Cold Hawaii etc.

2


Forslag: 1) Muligheden for opførelse af boliger fjernes eller reduceres kraftigt i omfang. Såfremt der fortsat skal være boliger bør disse placeres længst mod øst – ud mod Thisted Kystvej. Som alternativ til boligbyggeri på Sydhavnen foreslåes det, at der åbnes op for privat boligbyggeri i ”Oasen” langs Thisted Kystvej. Her vil boligerne kunne ligge ugenert - med fri fjordudsigt og i øvrigt særdeles attraktivt beliggende i nærhed til offentlig transport, indre by m.v. 2) Der skal i planforslaget indarbejdes mulighed for etablering af maritime aktiviteter samt tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Her tænkes Thy Cablepark som en oplagt mulighed, der kan byde på oplevelser for alle aldre – og både for udøvende og for tilskuere. Vi vil komme på det maritime landkort med et væsentligt aktiv for mange aldersgrupper. Her kan suppleres med surfskole for nybegyndere. 3) På arealet længst mod øst ud mod Thisted kystvej foreslås opførsel af et vandrerhjem eller feriehuse a la Kolding Byferie eller en kommunal institution (borgerservice, møde-/repræsentationslokaler). 4) I det midterste areal foran Dokken etableres rekreativt område med legeplads, opholdsarealer, strand m.m. med plads til café, restaurant/kiosk. 5) På den østlige del af ”pynten” foran sejlklubbens areal etableres tribune og evt. klub- og aktivitetshus a la Hummerhuset i Klitmøller. Tribunen kan vende både mod syd af hensyn til sejlsportsaktiviteter og -stævner samt mod øst ind mod bugten med udsigt til Cablepark aktiviteter. Under tribunen og aktivitetshuset kan der evt. laves en kreativ løsning til opbevaring af master og andet materiel for sejlklubbens medlemmer. 6) Sejlklubben sikres et større areal til udbygning af bådhaller end det byggefelt, der er angivet i det nuværende planforslag.

Med venlig hilsen Lone Hasle Buck Simons Bakke 88 7700 Thisted Tlf.: 96170566 e-mail: buck@post3.tele.dk

3


Indsigelse ang. boliger på Thisted Sydhavn

Vi forkaster jeres forslag om at opføre boliger på Thisted Sydhavn. Thisted Kommune har, som i selv ved, svært ved at tiltrække de unge og arbejdsdygtige borgere til området. Så noget skal der gøres for at tiltrække de unge! Og hvis I tror dyre boliger med udsigt over vandet, er det som tiltrækker de unge med børn – så har I ikke gjort jeres hjemmearbejde ordentligt, for der er ingen unge mennesker med to almindelige jobs og lønninger, som har råd til at købe bolig for mere end maximalt 2 millioner kroner! Og ingen af dem gider sidde til leje, da det er en økonomisk dårlig forretning fremfor selv at eje. Det vil sige, de ca. 100 boliger i vil opføre, IKKE er for de unge med børn, men for den ældre mere velhavende klasse, og hvis det er dem i satser på skal køre kommunens økonomi videre, er det jo en fantastisk idé! Vi bakker i stedet helt klart op om et rigtigt rekreativt område på Sydhavnen – et område for os alle. Et lækkert område med masser af aktiviteter og muligheder. Aktiviteter som rent faktisk kræver vand. Dette kunne være: • • • •

• • • •

Thy Cable Park med masser af muligheder for børne- og unge aktiviteter http://vimeo.com/28303880 se selv hvor sjovt det er for børnene Badestrand med rigtigt sand Beach volley bane Fælles aktivitets hus med o Omklædning o Dykkerklub/snorkelklub for børn og unge o Fiskeklubben o Café og is hus o Vinterbad med sauna Vandrehjem og udlejningshytter til turister eks. kajakroere og cykelturister P-pladser Plads til autocampere Mulighed for udvidelse af sejlklubben, så det er muligt at få bådene ind

Alle disse forslag vil tiltrække de unge familier, som flytter til området pga. vores fantastiske natur og vandsportsmuligheder. Det vil skabe liv på havnen og flere muligheder for afholdelse af VM, som vil sætte Thy på det store aktivitetslandkort.

Med venlig hilsen

Christina Rosing 31 år, sejler med egen båd i Thisted, dykker, bor i Thy pga. naturen og da forældre og svigerforældre bor her. (søskende i alderen 22-35 år som bor: 1 på Fyn og 2 i KBH – og ingen af dem vender tilbage til Thy – ”det er dødens pølse, der sker ikke en skid”)


Winthersvænge 12 7700 Thisted Nikolaj Rossing 30 år, sejler med egen båd i Struer, da der ikke er plads i en hal i Thisted, dykker, mountainbiker i skoven, bor i Thy pga. naturen og da forældre og svigerforældre bor her. (bror på 34, regnskabschef, gift med pige som også er fra Thy, to børn: har i over 10 år ikke boet i Thisted, er lige flyttet hertil igen – ikke pga. arbejde men udelukkende at begge hold forældrepar bor i Thy) Winthersvænge 12 7700 Thisted Brian Pedersen 25 år, sejler med egen båd i Vildsund, dykker, bor i Thy pga. familie, arbejder som tømrer i hele landet. Vestergade 47 b 1.th 7700 Thisted Niels Pedersen, sejler med egen båd i Vildsund, dykker Prøvensvej 10, Stenbjerg 7752 Snedsted Ketty Pedersen, 57 år, sejler og roer, arbejder i udebørnehave, har boet i Thy i 30 år og bor her udelukkende pga. naturen – overvejer at flytte da børnene og børnene er mere end tre timers kørsel væk. Villerslevvej 7755 Bedsted Thy


Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Thisted, den 19. februar 2013

Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 1-007 Thisted By (Sydhavnen) Undertegnede har følgende kommentarer til det fremlagte lokalplanforslag: Lokalplanforslaget bør ændres, så områdets status som boligområde ændres til center/byområde med mulighed for etablering af liberal virksomhed, forretning, café/restaurant, offentlig eller privat institution – samt med plads til rekreative formål og fortsat udvidelse af sejlklubben. Ideelt set bør der udarbejdes et nyt planforslag, hvor der i højere grad tænkes en kreativ og visionær helhedsløsning, som kombinerer aktiviteter, byggeri og rekreative områder – meget gerne med ”barren sat højt” ift. at skabe et unikt område/projekt, som understøtter og forstærker Thisted Kommunes unikke værdier og muligheder både ift. turisme og tiltrækning af borgere; maritime aktiviteter, energi og klima, Cold Hawaii (inland), kulturelle oplevelser etc. Begrundelse: 1) den nuværende lokalplan vil, med udlægningen af område B til boligformål i praksis umuliggøre etablering af rekreative/maritime aktiviteter i området. Samtidig må det forventes, at det vil gøre det vanskeligt for sejlklubben at udvide og foretage de aktiviteter, der er nødvendige i en aktiv sejlklub, som også er et stort aktiv for Thisted med et væsentligt potentiale for turismen og ”indenlands” besøg. Al erfaring viser, at I områder med primært privat boligbyggeri, vil der fra boligejeres side opstå kraftig modstand mod aktiviteter og liv i nærheden af ”privat område”. Sydhavnsområdet vil således blive et lukket område uden megen aktivitet og liv for byens borgere, da små grønne arealer mellem boligblokke og evt. en promenade foran området ikke i sig selv vil trække mennesker ned på et i øvrigt privat område. 2) Det er min opfattelse – og generelt erfaringen fra andre udkantskommuner – at den største udfordring for Thisted Kommune ift. at kunne tiltrække nye borgere er at kunne tilbyde tilstrækkeligt med attraktive job- og aktivitetsmuligheder for hele familien – også for de unge. Dernæst muligheden for billige og attraktive boliger. Med den nuværende befolkningsudvikling i kommunen og det generelt store udbud af villaer til salg i Thisted by – herunder flere på særdeles attraktive placeringer tæt ved fjord og by – forekommer det helt urealistisk, at Thisted vil kunne bære en opførelse af op mod 125 private boliger – ganske givet i en prisklasse, som kun få familier vil have mulighed for at erhverve. Derfor er der overhængende fare for, at området vil komme til at stå ufærdigt/ubebygget hen gennem mange år, hvorved der vil opnås den stik modsatte effekt af det, der må være målet med udviklingen af Sydhavnen; at området forskønnes og udvikles, og at attraktionsværdien for gæster og turister og udnyttelsen af området for byens borgere øges. Eksempler på sådan ”ufærdige” projekter er der mange af – se f.eks. ”Bølgen” i Vejle, hvor der efter nu snart 7 år kun er bygget 2 af forventet 5-6 boligblokke. Området ligner derfor fortsat en byggeplads. Med udgangspunkt i den nuværende situation med finanskrise og et – ikke mindst i en udkantskommune – meget vanskeligt bolig- og kreditmarked, må der således også


stilles et stort spørgsmålstegn ved den reelle indtægtsmulighed for Thisted Kommune ved et frasalg af grunden til én eller flere private bygherrer. 3) Nuværende planforslag rummer ikke mulighed for etablering af nogen form for erhverv/forretning eller kulturelle institutioner. Det udelukker muligheden for at skabe synergier mellem de aktiviteter, som måtte foregå i området og mindsker i øvrigt sandsynligheden for at der vil blive øget liv i området – udover boligejerne tilog frakørsel. Der mangler således mulighed for etablering af café, restaurant, kiosk eller forretninger – og evt. andre liberale erhverv – der kan give aktivitet og trække folk ned til området. Tænk blot iscafeen og restauranten i Vorupør, surferbutik, røgeri og cafe i Klitmøller, restauranter og erhverv ved havnen i Aalborg, café, glaspusteri og restauranter m.m. i Ebeltoft etc. Man afskærer sig også fra muligheden for at udnytte området til kulturelle eller turistmæssige aktiviteter – igen aktiviteter, som kan medvirke til at give liv og skabe synergier mellem de oplagte maritime muligheder og kommunens ”forcer”; energi, klima, nationalpark, kulturliv, Cold Hawaii etc. Forslag: 1) Muligheden for opførelse af boliger fjernes eller reduceres kraftigt i omfang. Såfremt der fortsat skal være boliger bør disse placeres længst mod øst – ud mod Thisted Kystvej. Måske skulle man ”gå hele vejen” og i stedet opføre 2 arkitektonisk spændende højhuse, som rummer måske 8-10 etager og kan blive et visuelt vartegn for byen. Det vil sætte et mindre arealmæssigt fodaftryk på grunden og derved gøre det nemmere at forene øvribge aktiviteter og institutioner i området. Som alternativ til boligbyggeri på Sydhavnen foreslåes det, at der åbnes op for privat boligbyggeri i ”Oasen” langst Thisted Kystvej. Her vil boligerne kunne ligge ugenert – med fri fjordudsigt og i øvrigt særdeles attraktivt beliggende i nærhed til offentlig transport, indre by m.v. 2) Der skal i planforslaget indarbejdes mulighed for etablering af maritime aktiviteter samt tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Her tænkes Thy Cablepark som en oplagt mulighed, der kan byde på oplevelser for alle aldre – og både for udøvende og for tilskuere. 3) På arealet længst mod øst ud mod Thisted kystvej foreslås opførsel af f.eks. kommunal institution (borgerservice, møde-/repræsentationslokaler) – eller alternativt vandrerhjem eller feriehuse a la Kolding Byferie. 4) I det midterste areal foran Dokken etableres rekreativt område med legeplads, opholdsarealer, strand m.m. Evt. også med plads til café/restaurant/kiosk. 5) På den østlige del af ”pynten” fora sejlklubbens areal etableres tribune + evt. klub- og aktivitetshus a la Hummerhuset i Klitmøller. Tribunen kan vende både mod syd af hensyn til sejlsportsaktiviteter og –stævner samt mod øst ind mod bugten med udsift til Cablepark aktiviteter. Under tribunen og aktivitetshuset kan der evt. laves en kreativ løsning til opbevaring af mester m.m. for sejlklubbens medlemmer. 6) Sejlklubben sikres et større areal til udbygning af bådhaller end det byggefelt, der er angivet i det nuværende planforslag. Med venlig hilsen

Peder Schjødt-Pedersen Gyvelvej 15 7700 Thisted Mobil 40 18 58 26


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

msc ccc <m.s.carstens@ofir.dk> 20. februar 2013 12:58 teknisk forvaltning e-post - Thisted Kommune Indsigelse mod planer for Sydhavnen

Forslaget om at etabler boliger, med det formål at skabe en port til byen, hænger ikke sammen. I bedste fald vil det komme til at fremstå som en kold og U indbydende mur, der vil signaler at her er kun plads til os selv. Thisted for de lokale, med fast bopæl og uden muligheden for at udnytte fjordens muligheder. Skal Thisted for fremtiden kun være for de få, med midler til at etablere sig med udsigt over fjorden, hvis de altså kan finde arbejde i området. Hvad skal kommunen leve af? Thy har nationalparken, den tyske fæstning fra krigen og historiske gravhøje og masser af andet dejlig natur. Fælleds for alle disse perler af tiltrækning, ødemarken. Der skal skabes liv, der kan tiltrække de skatteyder, der tjener deres penge i Thisted, men er bosat uden for kommunen. Hvor er der sammenhæng i lokalplanen for Sydhavnen og Thisted som helhed? Med planen vil forvirringen blive endnu mere total end den er i dag. Der er en plan for bevaringsværdige bygninger i Thisted bymidte. Der er langt en utilgivelig og i forhold til resten af byen, uharmonisk glasklods af et center.

1


Der er påbegyndt et maritimt udtryk på havnen med pakhuset og dokken, og nu, hvor lejligheden byder op til nytænkning, der kan skabe aktivitet og sammenhæng i hele kystlinjen, vil man fastholde placer boliger på det sidste stykke ledige areal ved havnen, og endda udvide muligheden for placeringen af boliger i området. Der har i 10 år været mulighed for etablering af boliger, men ingen har benyttet sig af det, heller ikke da boligmarkedet var lukrativ og folk var villige til at betale dyrt for boliger. ? Et hurtigt opslag på boligsiden.dk, viser at der er 453 villaer til salg i en radius af 2 km fra Thisted.

2


Højrek lik her for at hente billeder. For at besk y tte dine personlige oply sninger har Outlook forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

Vil flere boliger trække folk til ude fra og få gang i bolighandlen, eller vil det blot skabe et støre overmættet marked, der resultere i længere liggetid, afslag i prisen og familier må opgiver drømmen om noget nyt der står mål med deres respektive behov, for ikke at tale om de der måtte komme i den situation at et hurtigt salg er nødvendigt for at undgå personlig konkurs. Kommunen bør forkaste planen til fordel for en ny og mere visionær plan der ind tænker hele kyststrækningen, med fokus på liv omkring 3


byen, så den fremstår livlig, tilgængelig og indbydende. Det tiltrækker folk. Lad os få en strand, så alle der bor i byen, især dem der ikke har midler til at lade sig transporter til Vigsø eller Vorupøre skal stuves sammen på en lille plet ved søbadet. Lad os få et liv på Sydhavnen, der står mål med det maritime udtryk og som giver alle en reel adgang. Drop luksus ghettoen med adgang til parkeringspladsen og plænen. Giv folk fra oplandet lyst til at opholde sig i Thisted og lad vore børn og børnebørn føle sig som frie og agtede thyboer i Thisted by. ? Hurup den: 19/02-2013 Navn: Maibritt Carstens

Hartwig Carstens

Adresse: Birkeparken 33

Birkeparken 33

Postnr: 7760

7760

By: Hurup

Hurup

4


Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Kommentarer til lokalplanforslag 1-007 Thisted by, Thisted kommune. Undertegnede har følgende indsigelser til lokalplanforslaget:

Vi er to piger, der går i 3.g på Thisted Gymnasium. Vi har begge fulgt diskussionen om lokalplanen for Thisted Sydhavn tæt, siden vi for cirka 3 måneder blev bekendte med, at Thisted Kommune ville til at gøre noget for stedet. Det var siden på Facebook om en kabelpark på Sydhavnen, der fangede vores opmærksomhed, og vi tænkte begge med det samme, at dette projekt ville være en optimal mulighed for stedet. Vi er begge surf-/vandsportsinteresserede, og vi har deltaget i flere arrangementer i Klitmøller (bl.a. været frivillige til det store surf event PWA), ligesom vi også har benyttet os af NASA’s (surf klubhuset) og Westwind (surf butikken) fantastiske muligheder for leje af udstyr både i skoleregi og i fritiden. Det har givet os mange dejlige og aktive timer på vandet. En mulighed som langt fra alle i Danmark har, og som turister kommer langvejs fra for at få del i! Jeg, Marianne, har kajaksurfet siden august 2011 og er siden blevet interesseret i paddle surfing (surfing på almindeligt bræt), som jeg begyndte med i april 2012. Siden har jeg i sommeren 2012 været i Copenhagen Cable Park (hvor wakeboarding fangede mig utroligt meget), men jeg har ikke prøvet det siden, da jeg synes, at to timers transport til Hvide Sande simpelthen er for langt. Jeg, Tilde, har surfet siden september, og denne sport er jeg blevet utroligt fanget af! Jeg har støttet op om flere surf-arrangementer, og jeg synes det er rigtig godt, at der langt om længe sker noget for den yngre del af befolkningen her i Thy. Jeg mener, at en kabelpark vil være med til at sende Thy i den rigtige retning – både kultur-, aktivitets- og fremtidssikringsmæssigt. Som sagt går vi begge i 3.g og skal derfor snart videre i uddannelsessystemet, hvilket også betyder, at vi flytter til en anden by (Århus). Grunden til – at vi begge er blevet fanget af Århus – er, at vi synes det er en by, der har mange tilbud og muligheder for unge (ikke kun uddannelsesmæssigt, men også i fritiden). Det er tilbud, som vi ikke synes, man ser mange af i Thisted, og efter endt uddannelse er Thy derfor ikke vores drøm om vores fremtidige bosted. Dog må vi nævne, at efterhånden som vi har fået øjne op for muligheden for surf og de mange andre aktiviteter, der


følger med Klitmøller og byens voksende brand, er Thy alligevel igen blevet en mulighed for fremtidig bopæl, og med udsigt til en mulig kabelpark vokser ønsket kun mere om at komme tilbage! Ud over vores egen baggrund og interesser for Sydhavnen (herunder at få opført en kabelpark), vil vi herunder opstille nogle mere generelle argumenter for, hvorfor der ikke bør opføres boliger på Sydhavnen, men i stedet en kabelpark og andre faciliteter til aktiviteter: 1. Boligbyggeri er måske et ”let kort på hånden at trække”. Hurtige og lettjente penge. Det virker dog ikke særlig gennemtænkt at bygge flere boliger i Thy, da husejere med boliger til salg i forvejen har svært ved at få solgt deres huse. Faktisk – mener vi – at det er at gøre nar med folk, hvis man gør det endnu sværere for dem at få solgt deres huse. Desuden vil boliger på Sydhavnen (med fjordudsigt) sikkert ikke blive i den billige ende, og lejlighederne vil derfor være forbeholdt de velhavende og få (i stedet for den mangfoldige gruppe, hvis man satser på et rekreativt område med mange aktiviteter). Det skal også nævnes, at boliger i 18 meters højde (!) vil skygge totalt for udsigten til fjorden, for folk der ikke har købt eller lejet sig ind i lejlighederne. 2. Hvis man vil satse på den yngre del af befolkningen (og dem der kommer til at betale kommuneskatten i fremtiden), nytter det ikke noget at satse på boliger. Boliger er der nok af her i Thy, og desuden kan vi heller ikke konkurrere på dette i forhold til andre byer. Til gengæld kan vi konkurrere på vores flotte natur og de muligheder for aktiviteter den giver. Her tænker vi især på, hvilken mulighed det ville være at placere en kabelpark ud for Sydhavnen. Dette ville også være en ideel reklame eller mulighed for at trække de unge, der er flyttet for at uddanne sig, tilbage til Thy. 3. Som initiativtagerne for kapelparken selv via deres hjemmeside og Facebook-side giver udtryk for, ville det være optimalt at ”hægte” sig på brandet ”Cold Hawaii” og trække det længere ind i landet – ”Cold Hawaii Inland”, Thisted. Hvorfor ikke udnytte at mange (tyske) turister valgfarter til Thy for at surfe? Når der er dårligt surf-vejr (ingen vind og bølger), er der optimale forhold til wakeboarding (stille vejr). Altså, når alle de tyske turister ellers ville opholde sig inden døre kunne de i stedet slå et smut forbi Thisted til en omgang wakeboarding. 4. I forlængelse af argumentet om at tiltrække flere unge mennesker, mener vi også, at det er vigtigt at fremtidssikre Thy og sætte området på landkortet. Thy skal ikke satse på boligbyggeri (det er der mange byer der kan konkurrere i). Vi skal i stedet tage udgangspunkt i de helt specielle og unikke muligheder, vi har. Her tænker vi på de muligheder, vores fantastiske natur giver os. Herunder har projekter som Nationalparken og Cold Hawaii vist sig at være kæmpe succeser. Vi mener da, at en kabelpark ville være en naturlig forlængelse af forudgående projekter.


5. Vi mener også, at en kabelpark vil være en naturlig ”forlængelse” af sejlklubbens faciliteter, aktiviteter og muligheder. Da sejlklubben i forvejen indgår som en del af lokalplanen, kunne man tænke sig, at man byggede den sammen med en evt. kabelpark eller om ikke andet etablerede et samarbejde hermed. 6. I forhold til Thys konkurrenceevne med resten af landet skal det også nævnes, at der indtil videre kun findes to kabelparker i Danmark – en i Hvide Sande og en i København. Thisted vil derfor ikke skulle bekymre sig om, om der er stort nok opland for mulige entusiaster. Vi ville også kunne tiltrække folk her fra området, der synes, at det er for langt at køre til Hvide Sande. 7. Vi synes også, at det er værd at bemærke, at der til borgermødet (for lokalplanen for sydhavnen) viste sig at være folk fra den ældre del af befolkningen, der viste stor interesse for en kabelpark og andre lignende aktiviteter. Det er altså ikke kun i de unges interesse, at der bliver mere liv i byen, men også i de ældres. Der blev blandt andet brugt argumenter som, at der ikke er nogen fremtid i de ældre, og at de ældre eksempelvis også er interesseret i, at deres børn og børnebørn har lyst til at flytte tilbage til området. 8. I forlængelse af oprettelsen af en kabelpark, kunne man også forestille sig, at der blev bygget caféer på sydhavnen, hvor man kunne nyde et måltid efter endt vandaktivitet eller nyde udsigten og se på folk, der dyrker sport. Man kunne også forestille sig, at der blev bygget et mere centralt beliggende vandrehjem som et billigt overnatningssted for turister. 9. Sidst men ikke mindst mener vi, at man bør belønne borgere, der er villige til at gøre et så stort stykke arbejde for at skabe aktivitet i Thy. Her tænker vi på initiativtagerene bag projekt ”Thy Cable Park”, Thomas Bruhn og Martin Kondrup. Der er ikke kun blevet udarbejdet flotte arkitekttegninger for sydhavnen, men der er også gennemtænkte idéer bag projektet. Thisted den: 20. februar 2013 Tilde Kjær Nielsen Vigsøvej 47 7730 Hanstholm

Marianne Møller Jensen Møgelvej 70 7752 Snedsted


Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup

Tværgående planlægning J.nr. NST-123-787-00029 Ref. lonen 20. februar 2013

Sendt på email til plan@thisted.dk

Indsigelse mod planforslag for udvidelse af Thisted Havn - Syd Thisted Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 1-007: Thisted Havn – Syd i offentlig høring i perioden 19. december 2012 til 20. februar 2013. Planforslagene udgør plangrundlaget for udvidelse af Thisted Havn og udlægger området til boligformål, parkering samt offentlige rekreative arealer, herunder sejlklub. Naturstyrelsens afgørelse I henhold til planlovens § 29, stk. 1 skal miljøministeren fremsætte indsigelse mod planforslag, der ikke er i overensstemmelse med de statslige interesser. Planforslag kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1. Idet Naturstyrelsen vurderer, at planforslagene ikke redegør for, hvordan planen tager højde for de eksisterende risikoforhold, fremsættes hermed indsigelse mod Thisted Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Thisted Kommuneplan 2010-2022 og forslag til lokalplan nr. 1- 007: Thisted Havn - Syd. Begrundelse for indsigelse Af CIR nr. 37 af 20/04/2006 ”Cirkulære om planlægning af arealanvendelse indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed” (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12912) fremgår, at kommunalbestyrelsen skal inddrage risikovurderinger i forbindelse med ændringer af kommune- og lokalplanlægning indenfor 500 meter fra risikovirksomheder. Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+liste virksomheder/Risikovirksomheder+-+seveso/01090000.htm) er slagteriet Tican Fresh Meat A/S en risikovirksomhed, hvilket betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af ovenstående cirkulære. Det fremgår ikke af

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk


redegørelsen, hvordan der i planlægningen er taget højde for risikoforholdene omkring virksomheden og dermed er det uklart, om cirkulæret er overholdt. Yderligere bemærkninger Foruden ovenstående indsigelse har Naturstyrelsen følgende bemærkning til lokalplanforslaget. Thisted Havn er beliggende i den kystnære del af byzonen, hvilket betyder, at lokalplanplanforslaget er omfattet af planlovens § 16, stk. 4. Her fremgår det, at der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Naturstyrelsen finder ikke, at det fremgår klart af redegørelsen i lokalplanen, hvordan kysten påvirkes visuelt af det nye byggeri. Styrelsen finder endvidere, at bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, men der ses ikke at være angivet en anført en fyldestgørende begrundelse herfor. Den videre proces Naturstyrelsen indgår gerne i en drøftelse med Thisted Kommune om, hvordan der kan rettes op på de redegørelsesmangler, der er i forbindelse med planlægning indenfor 500 meter fra risikovirksomhed. Maja Bagge Lillelund kan kontaktes om sagen på tlf. 72 54 21 07 eller malil@nst.dk. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser.

Med venlig hilsen Sanne Kjær

2


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Cc: Emne:

Lars Kongsøre <kongsoere@dadlnet.dk> 20. februar 2013 17:44 Plan og Kulturs E-post - Thisted Kommune LCPSYK@TDCADSL.DK; Karsten Lorentzen Bemærkning til "Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 1-007 Thisted Havn – Syd" :

Til Teknisk Forvaltning, Thisted Kommune

På vegne af Lejerforeningen i Behandlerhuset Dokken Sydhavnsvej 15, 7700 Thisted sendes følgende bemærkning til "Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan nr. 1007 Thisted Havn – Syd" : Af fremsendte skitseforslag ser det ud til at bebyggelsen langs Sydhavnsvej da vil blive ret tæt og vil indskrænke parkeringsmulighederne for brugerne i Dokken og i den anden nuværende bebyggelse på nordsiden af Sydhavnsvej samt for brugere af inderhavnen. Som det er nu er Dokkens parkeringsplads samt parkeringspladsen mellem Dokken og Bryggen fyldt op i tidsrummet 8-16. Herudover benyttes i større omfang også parkering på gruspladsen overfor Dokken ligesom langtidsparkeringspladsen ved rundkørslen er pænt fyldt op. Det vil derfor være meget uhensigtsmæssigt hvis planen medfører at der indskrænkes i parkeringsmulighederne i området også da mange brugere i Dokken har behov for kort gåafstand.

På vegne af Lejerforeningen i Behandlerhuset Dokken

Formand for bestyrelsen Lars Kongsøre Sydhavnvej 15 7700 Thisted

1


Det er vores vurdering, at den nuværende parkeringskapacitet er fuldt udnyttet i dagtimerne. Det vil således være uholdbart, hvis ændringerne medfører, at der reduceres i parkeringsforholdene omkring behandlerhuset.

På vegne af Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus

Formand Bente Bang Rubyvej 3 Agger 7770 Vestervig

2


Thisted Kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy

Vedr. Kommunalplan tillæg nr. 12 Sydhavnen i Thisted. Det var med en underlig fornemmelse jeg gik fra borgermødet på EUC nordvest tirsdag den 5. februar 2013. Der var bestemt mange gode indlæg, men jeg var meget overrasket over byrådets mundkurv til sig selv. Det kan vel være et argument, at byrådet ikke ville blande sig, men ret beset kan man jo godt forstå at borgerne i byen gerne vil høre hvor hver enkelt byråds medlem stå i denne sag, det ville jo have været en god afslutning på debatten at byrådets medlemmer fik ordret. De er trods alt folkevalgt. Udvikling af området. Der er vel ingen borger i Thisted, som ikke ønsker at Sydhavns areal bliver forskønnet i en eller anden form. Meningerne er mange, og der er bestemt mange input til hvordan dette område kan, bør og kunne anvendes: • • • • •

Kabelbane til surfer / vandski Et udvidet søbad, som jo bestemt trænger til en opdatering, specielt nu hvor fjorden igen er ok at bade i. Et stort antal boliger. Detailhandel Grønne og offentlige områder

Og sikkert mange mange flere. At være tilflytter. Jeg er tilflytter, eller skal vi sige tilbageflytter til Thisted. Egentlig ville det ikke være naturligt for os at flytte fra Kolding til Thisted, da mit job er i Viborg, men vi ville gerne tilbage til fjorden, byen og de åbne vider. Så teknisk set er vi jo en af dem som gerne skulle flytte til Thisted, ingen børn hjemme, fornuftig indkomst og bestemt med mulighed for at købe en af de nye lejligheder på byens bedste grund, men jeg sidder stadig og siger, bare de ikke gør det. Da kommunen på mødet blev spurgt om hvad de forventede grunden kunne indbringe var det et noget uldent svar der kom. Med andre ord har man undersøgt lugt gener i 18 meters højde, man har målt støj på 300 meters afstand, men man har ikke fået et konkret bud fra en rådgiver på hvad økonomi der ligger i et sådan projekt. Dette er ikke rettidig omhu i min verden. Spørgsmål 1. Hvad kan grunden indbringe ?


En anden vinkel som bestemt bør overvejes før dette status projekt sættes til afstemning er hvor kommerciel en varer kommunen faktisk har til salg. Ingen tvivl om at entreprenør/ byggevirksomheder vil byde ind på projekt sydhavn, men hvis det skal være boliger i et niveau som altid skal være værdige at se på, vil de koste penge, mange penge, og er der overhovedet et kundegrundlag for denne slags lejligheder. Spørgsmål 2: Har kommunen undersøgt om der er kunder til varen, eller Skal kommunen stille garantier hvis en evt. bygherre går ned under opførelsen ?

Man kan jo ikke undgå at tænke på bølgerne på Vejle havn, som blev sat til salg i opgangs tider, men i stedet for bølger står de nu tilbage med et M, eller 2 bølger, mod de 5 som man ønskede sig. Der blev i Vejle sat 115 boliger til salg, og nu taler kommunefolk om op til 150 boliger i Thisted. Under debatten på EUC blev der fra salen spurgt hvad kommunen forventede en lejlighed skulle koste. Svaret var en henvisning til hvad boligerne i svinget på kystvejen (nabo ejendom til Told & Skat) var solgt til. Selvfølgelig er der 4 familier der har fundet økonomi nok til at købe disse smukke og dejlige boliger, men at tro og konkludere at det så er det samme som at sælge 150 er næppe fakta men spekulation, også selvom det så kun skulle ende med 100 boliger. Det er jo til eftertanke at man i trekantsområdet ikke kunne sælge 115 boliger med udsigt over havn, fjord og broen. Men tror vi på det i Thisted….. jeg gør desværre ikke. Spørgsmål 3. Finder kommunen dette argument som blev fremført for saglig, eller som spekulation, fakta er at nogle borgere på mødet måske tog dette udsagn for realistisk ? Under debatten kom det frem, og blev bekræftet, at den lokalplan som er lagt frem giver mulighed for at bygge i fuld længde og ret smalt så bygge procenten overholdes. Til dette spørgsmål var svaret klart ja fra kommunens side, men også, at det sikkert ikke blev sådan for det skulle også være smukt. Jeg ville ønske at jeg kunne tro på det, men desværre foregår det kun i en drømme verden, og ikke i en kommerciel verden hvor aktionærer har ansat direktører til at jagte profit. Disse mennesker (som jeg selv er en af) vil næppe forholde sig til skønheden ved Thisted Pigen, Thisted borgerens lyst til at se fjorden synke og rejse sig som resultat af storme i vest eller øst. Spørgsmål 4: Hvad ville vi selv gøre i deres situation, lave 100 boliger hvor 50% har udsigt til et apotek, eller bygge så alle har fjordudsigt ? Men selvfølgelig vil ”de kommercielle” fortælle om deres byggeris fortræffeligheder og hvor mange der ville kunne sælges, men faktisk er den størst frygt nok at boligerne bliver bygget og så ikke kan sælges. Dette resulterer ofte i spøgelses ejendomme og i værste fald bygherres konkurs, og efterfølgende tomgang. Thisted by er fantastisk, og jeg tror faktisk at selv borger fra den fjerne ende af Danmarks største kommune også nyder at komme til Thisted og se fjorden, detailhandlen. Faktisk tror jeg også at kan tiltrække borgere fra andre egne af Danmark, forudsat vi har arbejdspladser, en velfungerende kommune, der servicere såvel borgere som erhvervsliv, for ingen af dem kan stå alene. Vi kan tiltrække folk, men lad os gøre det med ting som de ikke har i Struer, Århus, Vejle osv. nemlig med et havneareal for alle. Under mødet på EUC blev det også nævnt at havne arealet blev som i Vorupør og Klitmøller som vi jo alle er glade for, men faktisk er det jo et forherliget billede man modtager ved denne melding, da de ikke i


Vorupør og Klitmøller har en 18 meter overbygning og flere hundrede parkeringpladser, just next door. Hvis jeg var politiker, hvilket jeg ikke er, ville jeg nok hellere være afsender af et super område til alle borgere i Thisted fra syd til nord, end at have mit navn på 150 boliger som der er vist stor modstand mod. Det som måske er mest bemærkelses værdigt i hele denne dialog er at den minder om en monolog. Jeg har som borger i Thisted kun set få udsagn som faktisk støtter et bolig projekt. Selvfølgelig vil der være tilhængere til bolig tanken, men kun fra mennesker som enten har økonomi til at købe en bolig eller entreprenører som kan se en profit på sigt. Byrådets holdning kender jeg desværre ikke. Det er helt sikkert gode tanker der ligger bag den eksisterende lokalplan, da den blev lavet for mere end 10 år siden. Det var bestem tidens trend og alle skulle bo på havnen, men tiden har vel også vist at det ikke er så nemt at sælge disse boliger, og det er vel næppe blevet lettere da vi befinder os i et økonomisk tomrum uden vækst, og de klogeste i vores samfund mener ikke der sker stor vækst i det kommende årti. Spørgsmål 6: Har vi tænkt tanken om hvad 100-150 boliger til måske +3 mill. vil gøre ved prisniveauet på huse i Thisted. Prisen er en ønske pris, jeg tror næppe en lejlighed starter så lavt. Hvis man kigger på boligpriser i Thisted er der langt, meget langt, mellem huse og lejligheder der bliver solgt i nærheden af 3 mill. Selvfølgelig sker det og ofte er der udsigt til fjorden når dette prisniveau opnås. Der blev på omtalte møde nævnt, at et stor del sikkert ville være tilflyttere, hvilket vi selvfølgelig kun kan gætte på, men er det virkelig en lejlighed på havnen en børnefamilie ønsker sig, eller er det natur og mulighed for at lege. Jeg tror det sidste. Vi skal have flere dygtige uddannet til Thy så de kan være med til at sikre arbejdspladser i vores område, men det er jo et faktum at alle veje (næste) har to spor, et ind i byen og et ud af byen. Hvis nu tilflytterne køre ind, men arbejdspladserne (Tican) køre ud fordi vi har ”bøvl” på havnen med lugt og støj, ja så er det jo et temmelig dårligt bytte vi har gang i, men desværre kommer denne svømme eksamen først når vi er i vandet, og det er jo helt galt hvis vi så ikke kan svømme. Som borger er det jo altid lettest at sige nej til forandringer, for vi ved jo hvad vi har. Fakta i denne sag er bare lidt mere, størstedelen af borgerne vil ikke benytte dette område efter et bolig byggeri. Jeg ved godt, at jeg i dette udsagn spekulere, men hvem som elsker natur, fjord, saltluft, hundeluftning, børneluftning ønsker at gå lige nedenfor en 18 meter høj bygning, med 150 altaner, for mig er det en skræmmende tanke. Hver morgen køre jeg ud af Thisted på vej på job i Viborg. På denne tur passere jeg den nye ”Landbothy” bygning, som står smuk og stor på højre hånd. Hver morgen går min vurdering på højden af denne bygning, måske max 12. meter, måske kun 9, og det er en lidt skræmmende tanke at byggeriet på sydhavnen måske bliver i nærheden af dobbelt højde. Prøv engang… Jeg elsker min havn, sejlklubbens liv, havnens liv, et liv hvor der er rummelighed for både skæve og retvinklet eksistenser, lad os beholde vores havn på denne måde, og nøjes med at iføre den et klassisk moderne outfit, måske som Vorupør og Klitmøller så der er en sammenhæng i vores dejlige kommune. Peter Axelsen Hundborgvej 21


FICS administrator Fra: Sendt: Til: Emne:

Bent Windfeld <b.windfeld@post.tele.dk> 5. februar 2013 14:05 teknisk forvaltning e-post - Thisted Kommune sydhavnen og Thisted by

Teknisk Forvaltning Kirkevej Hurup Efter min mening vil det være forfærdeligt at bygge "højhuse" ved havnen i Thisted. Se på Lemvig, den hyggelige og gode handelsby, med de nydelige og nænsomme omgivelser ved havnen og se på de rædselsfulde beboelses-kasser i Struer! Thisted midtby er ødelagt af monsteret på Storetorv, bemærk: på Thisteds Turist- brochurer på forsiden anbringer man alligevel ikke det af Thisted Kommune højt besungne indkøbscenter, hvor folk ville "komme kørende fra Viborg og andre fjerne steder" for at handle, nej, man tager et af de pæne ældre huse i Vestergade! Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at jeg fra kommunen fik tilsendt at vældigt hefte, som bl.a. skulle vise læserbreve mod "monsteret", der skulle bygges på Storetorv (et udslag af demokrati?). I mit læserbrev havde jeg bl.a. bemærket, hvordan man i det hele taget ville få varer ind til et indkøbscenter på den plads! DETTE VAR TAGET UD AF MIT LÆSERBREV i det hefte, der var sendt ud til folk, der var kommet med indsigelse mod centret. Nu er det ganske rigtigt et stort problem at få varer ind til de oven i købet færre og færre butikker. Desuden har man fjernet et fortov i den ene side af Toldbodgade - I CENTRUM AF BYEN, utroligt. Jeg græder indvendigt over ødelæggelsen af min gamle by, som jeg har kendt siden 1946. Inge Windfeld

1


Indsigelser sydhavnen del 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you