Page 1


8

SPECIAL CLASS WITH L SEWING STUDIO

14 HEY JOE RETRO VINTAGE COLLECTABLES 18 ALL DAY ALL NIGHT 31 BIKE SHOP ON SUKHUMVIT 35 ความจริงของหิ่งห้อย 37 OCCUPATION


24 HOURS ALL DAY ALL NIGHT

1 วันมี 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาโดยปกติของธรรมดาของคนทั่วไป แต่ภายใน 24 ชั่วโมง ใช่ ว ่ า ทุ ก ทุ ก คนจะใช้ เ วลาภายใน 24 ชั ่ ว โมงนั ้ น เหมื อ นกั น เมื ่ อ เราตื ่ น นอนมานั ้ น เชื ่ อ ได้ ว ่ า ทุ ก คนก็ ม ี ก ารดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ที ่ แ ตกต่ า งกั น ไป ประกอบกั บ เวลาที ่ เ ริ ่ ม ในการดำ � เนิ น ก็ แ ตกต่ า งกั น ไป ภายใน 24 ชั ่ ว โมง มี ท ั ้ ง ดวงอาทิ ต ย์ ดวงจั น ทร์ ที ่ ส ่ อ งแสงให้ เ ห็ น ได้ ส ลั บ กั น ไป ทำ � ให้ เ กิ ด แสงสว่ า งที ่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น ชี ว ิ ต แตกต่ า งกั น ไป ประกอบกั บ วี ธ ี ใช้ ใ นการดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ที ่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ แสงสว่ า ง ที ่ ส ่ อ งลงมายั ง โลกที ่ แ ตกต่ า งกั น ไป เมื ่ อ พู ด ถึ ง การดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ภายใน 24 ชั ่ ว โมงนั ้ น อย่ า งที ่ บ อกทุ ก คนคงไม่ ม ี ว ิ ธ ี ก ารดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ที ่ เ หมื อ นกั น แต่ อ าจจะคล้ า ยกั น ก็ เ ป็ น ได้ การดำ � เนิ น ชี ว ิ ต นั ้ น ทุ ก คนมี ก ิ จ กรรม หลายต่ อ หลายอย่ า งที ่ ต ้ อ งกระทำ � ไม่ ว ่ า เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ที ่ บ ั ง คั บ อย่ า งหลี ก เลี ่ ย งไม่ ได้ เ พื ่ อ ความอยู ่ ร อดของชี ว ิ ต แต่ เ ชื ่ อ ได้ ว ่ า ทุ ก ชี ว ิ ต คงไม่ ไ ด้ ท ำ � กิ จ กรรมเหล่ า นั ้ น เพื ่ อ ความอยู ่ ร อดเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เ พื ่ อ ความสุ ข ของชี ว ิ ต ทุ ก คนคงมี ก ิ จ กรรมอี ก หลาย กิ จ กรรมที ่ จ ะทำ � ให้ ช ี ว ิ ต ภายใน 24 ชั ่ ว โมงได้ เ ป็ น ไปในแบบที ่ เ ราต้ อ งการ 1 วั น มี 24 ชั ่ ว โมง เมื ่ อ เราตั ด หน้ า ที ่ ห รื อ กิ จ กรรมหลั ก ออกไป เชื ่ อ ได้ ว ่ า ทุ ก ชี ว ิ ต คง มี ก ิ จ กรรมหลากหลายอย่ า งที ่ เ ข้ า มาสอดแทรกภายในชี ว ิ ต ตามที อ ยากจะทำ � มากมาย เมื ่ อ พู ด ถึ ง กิ จ กรรม เป็ น ไปไม่ ไ ด้ ว ่ า ที ่ ท ุ ก กิ จ กรรมที ่ เ กิ ด ขึ ้ น นั ้ น สามารถทำ � ได้ ท ุ ก เวลา ภายใน 24 ชั ่ ว โมง เพราะปั จ จั ย หลายต่ อ หลายอย่ า งที ่ อ าจส่ ง ผลทำ � ให้ ก ิ จ กรรมบาง อย่ า งไม่ ส ามารถกระทำ � ได้ แต่ เ ป็ น ไปได้ ว ่ า กิ จ กรรมที ่ เ ลื อ กมานั ้ น คงเป็ น ไลฟ์ ส ไตล์ ข อง แต่ ล ะบุ ค คล เพราะชี ว ิ ต คนเรานั ้ น อย่ า งที ่ บ อกไปหลายครั ้ ง ว่ า มี ก ารดำ � เนิ น ชี ว ิ ต ที ่ แ ตก ต่ า งกั น ออกไป แต่ อ าจคล้ า ยกั น ในบางอย่ า งของชี ว ิ ต 1 วั น มี 24 ชั ่ ว โมงมี 12.00 AM เที ่ ย งคื น 12.00 PM เที ่ ย งวั น มั น แบ่ ง ได้ เ ป็ น สองช่ ว ง เวลาใหญ่ ส องช่ ว งเวลา จะเห็ น ได้ ว ่ า สองช่ ว งเวลาที ่ แ บ่ ง นั ้ น เกิ ด การทำ � กิ จ กรรมหลาก หลายอย่ า งได้ ม ากมายตามความเหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลาที ่ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น 1 วั น มี 24 ชั ่ ว โมง ภายใน 1 ชั ่ ว โมง อาจเกิ ด กิ จ กรรมแปลกใหม่ ม ากมายหลายหลาก กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมอาจเป็ น กิ จ กรรมเล็ ก น้ อ ย บางกิ จ กรรมอาจเป็ น กิ จ กรรม หนั ก หนาเอาการ บางกิ จ กรรมอาจเกิ ด จากความรั ก ความชอบ บางกิ จ กรรมอาจเกิ ด จากความน่ า สนใจแปลกใหม่ อ ยากรู ้ อ ยากลอง บางกิ จ กรรมอาจเกิ ด จากการสะสม ประสบการณ์ เ ป็ น เวลายาวนาน บางกิ จ กรรมเริ ่ ม จากเล็ ก ผสมน้ อ ยกลายเป็ น การ สร้ า งทรั พ ย์ ส ิ น เงิ น ตรา เมื ่ อ ภายใน 1 วั น มี 24 ชั ่ ว โมง ควรแบ่ ง ภายใน 1 วั น ให้ ไ ด้ ใ ช้ เวลาภายใน 24 ชั ่ ว โมงให้ อ อกมาลงตั ว กั บ ชี ว ิ ต ที ่ ส ุ ด


HOME > PRODUCT LIST > IMPRINT

NIPHAN SUPINPONG นิพันธุ์ สุพินพง EDITOR IN CHIEF

BENJARAT AIEMRAT เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์ EDITORIAL STAFFS

NITI EKPATHOMSAK นิติ เอกปฐมศักดิ์ PHOTO EDITOR

KUNTHAMAS MUNSANGSUB กัณฑมาศ หมั่นแสวงทรัพย์ PHOTO EDITOR

ARPAKORN HORSAENGCHAI อาภากร ฮ้อแสงชัย GRAPHIC DESIGNER

WAROOT NIEMSUWAN วรุตม์ เนียมสุวรรณ PROOF READER

TANPORN MASPHIMOL แทนพร มาศพิมล STYLIST

PASSAKORN SAITHUNGKAEW ภาสกร สายถุงแก้ว WEB EDITOR


HOME > PRODUCT LIST > IMPRINT > CONTRIBUTORS

PAKAORN KUITUAN ภคอร คุ่ยต่วน STLYLIST

CHANAKAN WONGBANJOETSANG ชนากานต์ วงศ์บรรเจิดแสง WRITER CREDIT : http://www.bearbrick.com


09

SPECIAL CLASS WITH L SEWING STUDIO

fashion workshop dressmaking pattern desing and cutting draping accessories sewing studio

L sewing studio สตูดโิ อสอนการออกแบบสร้างแพทเทิรน ์ ตัด เย็บเสือ้ ผ้า และงานเย็บต่างๆตัง้ แต่ขน้ั พืน้ ฐานไปจนถึงเสือ้ ผ้าทีม่ ีรายละเอียด มาก โดยไม่วา่ จะแค่อยากทำ�เสือ้ ผ้าใส่เอง เตรียมตัวในการเข้าเรียนแฟชั่น หรือเจ้าของร้านเสือ้ ผ้าทีอ่ ยากมีความรูด ้ า้ นการผลิตเสือ้ ผ้า L sewing studio มีที่มาจากความตั้งใจของ คุณครูหญิง อนุตรา สุวรรณาภรณ์ ผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ของโรงเรียนสอนตัดเสือ้ ลีลาสยาม ทีเ่ ปิดสอนคอร์สตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี จากประสบการณ์ในการ สอนมากว่า 15 ปี และทำ�แพทเทิรน ์ ให้กบั เสือ้ ผ้าแฟชัน ่ แบรนด์ดงั หลายต่อ หลายแบรนด์ ด้วยการเรียนการสอนที่ดัดแปลงในแบบของตัวเอง เข้าใจ ได้งา่ ย และทำ�ได้จริง เพือ่ ตอบสนองตลาดแฟชัน ่ วัยรุน ่ และ แฟชัน ่ D.I.Y. ทีเ่ ติบโตขึน ้ เรือ่ ยๆ ผ่านเทคนิคการสอนทีเ่ น้นความสนุกสนาน ผูเ้ รียนไม่ จำ�เป็นต้องมีพน ้ื ฐานใดๆ เกีย่ วกับการตัดเย็บ แค่มคี วามตัง้ ใจอยากเรียน รูเ้ ท่านีก้ เ็ พียงพอ


ลู ก สาวโรงเรี ย นสอน ตัดเย็บเสื้อผ้า ลี ล าสยาม สู ่ คุ ณ ครู ( หญิ ง ) อนุตรา สุวรรณาภรณ์ L SEWING STUDIO

พี ่ ห ญิ ง เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า คุ ณ พ่ อ พี ่ ห ญิ ง มี โ รงเรี ย นสอนตั ด เสื ้ อ ผ้ า ลีลาสยาม คุณพ่อพี่หญิงให้พี่หญิงเรียนตัดเสื้อผ้าตั้งแต่ ป.4 ตอน ป.5 พี่หญิงสามารถตัดกระโปรงได้โดยเรียนกับคุณครูที่พ่อจ้างมาสอน จนอายุประมาณ 15-16 ปี คุณพ่อให้พี่ห¬ิงช่วยสอนที่โรงเรียนของ คุณพ่อมาเรื่อยๆ พี่หญิงบอกว่าอย่างเวลาตอนอยู่มหาวิทยาลัย ถ้าพี่ ห¬ิงมีเรียน 3 วันอีก 4 วันพี่หญิงก็จะสอนอยู่ที่โรงเรียนของคุณพ่อ ซึ่งรวมระยะเวลาที่สอนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 10ปีจากที่เล่ามานั้นจึงเกิด ขึ้นเป็น L sewing studio โดยพี่ห¬ิงเป็นผู้สอน ซึ่งพี่หญิงเคยบอก กับคุณพ่อตอนที่สอนอยู่กับโรงเรียนคุณพ่อว่า อยากที่จะเปิดคอร์ส ระยะสั้นเพื่อสำ�หรับคนที่จะเรียนรู้ ไม่ต้องถึงกับเรียนจบแล้วไปเปิดร้าน หรือทำ�งาน อาจเป็นกิจกรรมตอนหลังงานหลัก หน้าที่หลัก หรือเวลา ว่างของผู้ที่มาเรียนก็สามารถทำ�ได้


11

L sewing studio เน้ น การตั ด เย็ บ แพทเทิ ร ์ น อย่ า งจิ ง จั ง รวมไป ถึงแฟชัน ่ การตัดเย็บ D.I.Y. ผูท้ เ่ี รียนนัน ้ มีอายุตง้ั แต่เด็ก 10 ขวบ วัยรุน ่ ปริญญา จนถึงวัยคุณแม่ 40 50 ปีกย็ งั มีมาเรียนซึง่ มีความหลากหลาย ในช่วงอายุมาก อีกอย่างไม่วา่ จะเป็นผูห้ ญิง หรือผูช้ ายนัน ้ ก็สามารถทีจ่ ะ มาเรียนรูไ้ ด้ L sewing studio คือ studio ไม่ใช่โรงเรียน ซึ่งพี่หญิง บอกว่าเพราะทุกคนที่เข้ า มาอาจไม่ ต ้ อ งมี พ ื ้ น ฐาน แล้ ว ไม่ ต ้ อ งสอบ เขา้เหมือนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วๆไป เป็นเหมือนการมาเรียน รู้มากกว่า โดยการสอนนั้นก็สอนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือน ครอบครัวไม่เหมือนอาจารย์ ท ่ ี ส อนอยู ่ ใ นห้ อ งเรี ย นทั ่ ว ๆไปจึ งทำ � ให้ เวลามีปัญหานั้นผู้ที่มาเรียนรู้สามารถที่จะกล้าเข้ามาถามปรึกษา กล้า เข้าหาได้ เรียกได้ว่า L sewing studio มีการสอนที่มีความเป็นกัน เองสูงเหมือนคนในครอบครัว

FASHION D.I.Y สิ ่ ง ที ่ เ ราคิ ด เอง สิ ่ ง ที ่ เ ราเลื อ กเอง สิ ่ ง ที ่ เ ราลงมื อ ทำ � เอง


L sewing studio อยากให้ เ ด็ ก หรื อ คนที ่ ผ ่ า นไปผ่ า นมานอก จากเรี ย นพิ เ ศษ เรี ย นวิ ช าการ ทำ � งานหลั ก แล้ ว อยากให้ ไ ด้ ม า ใช้ เ วลาว่ า งในการตั ด เย็ บ เสื ้ อ ผ้ า ซึ ่ ง เป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ ่ ง ที ่ ได้ ใ ช้ ส มาธิ สำ � หรั บ เด็ ก ที ่ เ มื ่ อ โตไปแล้ ว อยากเป็ น ดี ไ ซด์ เ นอร์ จะได้ ร ู ้ ว ่ า มั น สนุ ก ไหม ยากแค่ ไ หน มั น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ร ั ก จริ ง ๆหรื อ เปล่ า อยากให้ ท ุ ก คนได้ ล องดู ว ่ า มั น ใช่ ต ั ว คุ ณ ไหม คุ ณ ชอบ มั น และรั ก มั น ไหม L sewing studio 2nd floor lido cinema siamsquare soi 2 tel 081 278 5460 lsewingstudio @ gmail.com www.lsewingstudio

DISCOVER YOU TALENT MAKE FASHION YOUR OWN STYLE คุณสามารถสร้างแฟชั่นใน แบบของคุณเองด้วยตัวของ คุณเอง


HEY JOE RETRO

TEN PIN BOWLING PINS x 10 $85. TOP SUITCASE $45. BOTTOM SUITCASE $55. 1920’S ORIGINAL PINBALL MACHINEL $475. SET 4 ORANGE CHAIRS $165. STEP STOOL $32. 2 YELLOW DINING CHAIRS $50. KIGS GREEN LAMINEX TABLE $45.00.

CREDIT : facebook > HEY JOE RETRO


1

2

3

5

4

15


MODEL : TUNCHANOK TRAIPORNWORAKIT


MODEL : KITIPONG ARTHITGAWIN


MODEL : PASSAWUT JARAWAN


26

SIXTY BIKE @SUKHUMVIT31 1619/1 SUKHUMVIT 31 KLONGTON KLONGTOEY BANGKOK 10110 1619/1 สุขุมวิท 31 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.sixtybike.com 084-123-6655 ร้าน fixed gear เปิดใหม่ย่านสุขุมวิท เริ่มจากร้านจักยานมือสอง จักรยานญี่ปุ่น กลายมาเป็น ร้านจักรยาน fixed gear ประมาณ 2 ปิี ก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยูท่ ป่ี จั จุบนั เป็นเวลา 3 เดือน Sixty bike มีอะไหล่ หลากหลายชนิดหลากหลายแบรนด์ แต่ทางร้านจะเน้นหลักคือแบรนด์ Create เป็นแบรนด์อังกฤษ สำ�หรับ Complete bike แล้วก็ Fuji Specialized ที่ร้านยังมีแบรนด์เป็นของที่ร้านเองคือ Sixero ทางร้าน ไม่ได้มีแค่จักรยานประเภท Fied gear อย่างเดียว ยังรวมเอาหลายๆ ประเภทไว้ในร้านไม่ว่าจะเป็น เสือหมอบ Big Mountain ก็มีให้เลือก เนื่องจากย่านที่เปิดร้านใหม่เป็นย่านครอบครัว ผู้ใหญ่ เลยต้องหา สินค้าเพือ่ ตอบสนองลุกค้า ทางร้านเน้นด้านการบริการการซ่อม ถึงแม้วา่ จะไม่ได้เป็นสินค้าทางร้าน ทางร้านก็ยินดีรับซ่อม และให้บริการ ทางร้าน เปิดให้ตั้งแต่ 12.00 PM - 22.00 PM ตอนช่วงกลางคืนก็จะมีเด็กๆ หรือกลุ่มคนที่ปั่น fixed gear มานั่งเล่นดื่มนำ�้ ดื่มกาแฟหรือว่าเป็น จุดเริ่มต้นของการนัดเจอกัน


28 Velayenn (เวลาเย็น) Velayenn เป็นร้านที่รวบรวมเอาอะไหล่ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นมือสอง หรือมือหนึ่ง ส่วนใหญ่อะไหล่ที่อยู่ภายในร้านนั้นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทาง ด้านยุโรป ส่วนแบรนด์ที่ร้านยึดถือเลยเป็นแบรนด์ที่นำ�เข้าจากอิตาลี ชื่อว่า Dodici ใช้วิธีทำ�แบบเก่าแบบโบราณ แล้วอีกตัวเป็นของอังกฤษ ชือ่ ว่า Bob นอกจากนีก้ จ็ ะมีอะไหล่มอื สอง พวกของสะสมอย่าง Shimano Nitto kashimax Campagnolo San Marco และ Coppl ความแตกต่าง ทีแ่ ตกต่างจากร้านอืน ่ คือ อะไหล่มอื สองทีห่ ายากจะรวมอยูท่ น ่ี ่ี เนื่องจาก ร้านทั่วไปนั้นไม่ค่อยลงทุน แต่ทางร้านทำ�ได้เพราะความชอบ ทางร้าน ยังรับซ่อมรับทำ�จักรยานถ้าอยากทำ�เป็นทางร้านก็จะสอน แต่ถ้าทำ�เป็น แล้วทางร้านบอกว่าสามารถเอาเครื่องมือไปใช้ได้เลย Velayenn ยัง เป็นสถานที่รวมตัว หรือแวะพักพูดคุยให้ความรู้ยามเย็น ยามคำ�่คืน ภายในร้านVelayenn อย่างที่บอกยังมีร้านอาหารที่บรรยากาศน่านั่ง เล่น นั่งพูดคุยกับหมู่เพื่อนที่มาพบเจอกัน ประกอบไปกับสวนเล็กๆที่ อยู่ภายในร้าน Velayenn ไม่ได้เป็นแค่ร้านจักยานอย่างเดียว แต่ยัง มีความพิเศษมากกว่าร้านขายจักรยาน ร้านอะไหล่จักรยาน หรือร้าน ซ่อมจักรยานทั่วๆไป


30

VELAYENN

@SUKHUMVIT26 59/27 SUKHUMVIT 26 KLONGTON KLONGTOEY BANGKOK 10110 59/27 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 www.velayenn.com 080-900-2610 เริ่มจากได้พบเห็นจักยาน fixed gear ที่ญี่ปุ่นแล้วเกิดความสนใจแล้ว ได้ศึกษา ในขณะเดียวกันได้ไปแสดงงานที่อิตาลีได้เจอล้อจักรยานเลย ซื้อกลับมา แล้วจึงเริ่มสั่งของมาแต่งรถจักรยาน การสั่งของนั้นถ้าสั่ง น้อยราคาก็จะสูง เลยหาเพื่อนๆช่วยกันสั่งของถ้าสั่งมาเยอะก็จะขาย จึง เกิดเป็นการค้าขายในอินเตอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นเกิดความชอบบวก กับเห็นว่าสวยดี และอยากที่จะออกกำ�ลังกาย จึงตัดสินใจซื้อจักรยาน fixed gear มา 1 คัน เล่นกับกลุ่มเพื่อน เมื่ออะไหล่เหลือเยอะ ก็วาง ขายทำ�ไปทำ�มาเลยเกิดเป็นร้านขึ้นมา เวลาเย็นไม่ได้เป็นแค่ร้านจักรยาน ยังมีร้านอาหารภายในอยู่รวมกันด้วย เวลาเปิดนั้นค่อยข้างจะเย็นตาม ชื่อร้าน 5.00 PM - 1.00 AM


BIKE SHOP ON SUKHUMVIT


คนขับเรือที่นี่.. ไม่ใช่ว่าไม่รู้ ทุกคนรู้ดีว่าหิ่งห้อยนั้นลดจำ�นวนลงมาก แต่ทว่าทุกคนก็ยังปิดหูปิดตา ไม่รับไม่รู้อะไรดีกว่า ในขณะเดียวกัน.. การนั่งเรือชมหิ่งห้อยก็ยังคงถูกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาก ขึ้น เขาก้าวลงจากเรือ พร้อมกับความรู้สึกหดหู่ใจกับสิ่งที่ได้เห็นวันนี้ จริงๆแล้วถ้าคนที่นี่คิดถึงผลของมันสักนิด ตั้งจุดลงเรือไว้ใกล้ๆ แล้วพายเรือมาดูด้วยความสงบคงดีกว่านี้ อย่างน้อยหิ่งห้อยอัมพวาคงไม่หายไปไหน อย่างที่เป็น

เขาเดินฝ่าฝูงชนที่เบียดเสียดกันออกมา ความแออัดและลมหายใจของผู้คนที่ หายใจรดกัน เปลี่ยนจากอากาศดีๆ เป็นความอบอ้าวขึ้นมาทันที.. ไม่กี่นาทีต่อมา ชายหนุ่มกลับมาถึงบ้าน ขณะที่ในใจยังคงแอบคิดถึงหิ่งห้อยที่อัมพวาไม่หาย ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ จะเหลือหิ่งห้อยอีกกี่ตัวที่ทนกับเสียงดังและแสงไฟได้ เขาเปิดประตูหลังห้องออกไปยืนรับลมที่ระเบียง สายตามองออกไปที่ต้นลำ�พูสองต้นตรงหน้า ที่ถูกประดับประดาด้วยแสงของหิ่งห้อย ราวกับเพชรพลอยที่ติดอยู่บนต้นไม้ หิ่งห้อยตัวน้อยสองตัวขยับปีกบินผ่านหน้าเขาไป เขาละสายตาจากต้นลำ�พู หันมามองแสงระยิบระยับที่ลอยผ่าน ไม่น่าเชื่อเลยว่า.. ความเงียบสงบจะทำ�ให้หิ่งห้อย แม้เพียงสองตัวก็ดูงดงามขึ้นได้ เพราะมัน “งดงาม อยู่ในความสงบ” เรื่อง : ชนากานต์ วงศ์บรรเจิดแสง

34


ความจริงของห่ิงห้อย “ใส่ชูชีพเสร็จแล้วลงเรือครับ ลงเรือ” เสียงคนจัดคิวเรือดูหิ่งห้อยร้องตะโกนบอกนักท่องเที่ยวให้ลงเรือเสียงดัง ราวกับผู้คนที่เฝ้ารอการแสดงบางอย่างบนสายน้ำ�อันมืดมิด.. เขาควักเงิน 60 บาทในกระเป๋า เพื่อแลกกับการชมหิ่งห้อยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่อยากสนับสนุนสักเท่าไหร่ แต่ในใจก็อยากจะไปดูเพื่อหาคำ�ตอบให้กับอะไรบางอย่าง เรือหางยาวเริ่มเคลื่อนตัวไปตามสายน้ำ�อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไปถึงจุดหมาย ตรงจุดที่ต้นลำ�พูขึ้นกันเรียงราย.. และที่นั่น.. คือ จุดรวมตัวของหิ่งห้อยนับพัน คนขับเรือชะลอความเร็ว เมื่อจุดหมายอยู่ตรงหน้า พร้อมกับเริ่มอธิบายความรู้แบบงูๆปลาๆ แต่ทว่า.. ไม่ค่อยมีใครสนใจนัก เพราะมัวแต่ตื่นตาตื่นใจกับแสงกระพริบที่ได้เห็นตรงหน้ามากกว่า เมื่อคนขับเรือเริ่มฉายไฟไปที่ต้นลำ�พู.. เสียงของเครื่องยนต์ก็เบาลง.. แต่เสียงของนักท่องเที่ยวก็เริ่มดังขึ้น เวลานี้ ทุกคนต่างชื่นชมกับแสงของหิ่งห้อย และคนขับเรือก็นั่งยิ้มอย่างเต็มภาคภูมิที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวตื่นเต้น เขานั่งเงียบ.. ขณะที่ทุกคนกำ�ลังตื่นตาตื่นใจกับแสงกระพริบสีเหลือง นักท่องเที่ยวเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่า.. ก่อนหน้านี้ ริมน้ำ�แม่กลองมีต้นลำ�พูมากกว่านี้หลายเท่า ถ้าได้พายเรือมาตอนค่ำ�ๆ คงจะได้เห็นแสงระยิบระยับเต็มไปหมด ที่พวกเขาเห็นกันอยู่ ณ ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือไม่ก็ตาม รวมกันแล้วยังไม่ได้ครึ่งของที่เคยเห็นเมื่อ 7-8 ปีก่อนเลยจริงๆ .. เพราะหลังจากการนั่งเรือชมหิ่งห้อยถูกส่งเสริมให้เป็นจุดขายของอัมพวาแล้ว ชาวบ้านหลายคนต้องตัดต้นลำ�พูหน้าบ้านทิ้งด้วยความจำ�ใจ เพราะเสียงเครื่องยนต์เรือที่มาหยุดตรงหน้าบ้าน และเสียงฮือฮาของผู้มาเยือนที่ดังมาอย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่ย่ำ�ค่ำ�จนดึกดื่น.. ทำ�ให้ชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอน มนุษย์อย่างชาวบ้านยังถือเป็นความโชคดี ที่มีปากมีเสียง ร้องป่าวขอความเป็นธรรมได้ แต่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างหิ่งห้อยคงต้องทนอยู่กับชีวิตที่ถูกรังแกซ้ำ�ซากต่อไป


LIBRA ราศีตุลย์ (23 ต.ค. – 23 ก.ย.)

คนทีเ่ กิดราศีน้ี จะชอบความมีสสี น ั ชอบสิง่ สวยงาม ดูแล้วสบายตา ราศีนม้ี กั เป็นคนทีม่ ชี น้ั เชิงทางการทูต เจ้าเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง ทำ�ตัวไม่ยุ่งยากและร่วมมือกับคนอื่นๆ ได้ดีเนื่องเพราะมีความประนีประนอม ทีส่ งู อาชีพการงาน งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการงานครูอาจารย์ นักเขียนการ์ตน ู กวี กิจการสินเชือ่ มัณฑนา กร พยาบาล กิจการบริการ กิจการท่องเทีย่ ว หนังสือด้านบันเทิง ฟันธงได้เลยว่าน่าจะทำ�งานให้กบั องค์ ระดับโลกอย่างองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ส่วนงานอื่นๆ ที่เข้าข่ายก็ได้แก่ งานด้านทนายความ, นักเจรจา, ผู้เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยต่างๆ

SCORPIO ราศีพิจิก (24 ต.ค.- 21 พ.ย.)

คนทีเ่ กิดราศีน้ี จะเป็นค่อนข้างเจ้าระเบียบ มีวน ิ ยั ชอบวางแผน เป็นนักวิเคราะห์ทเ่ี ก่งกาจ และมี เซ้นส์ดี (กับสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ) ขณะเดียวกันก็เป็นคนทำ�งานหนัก ฉลาดหลักแหลม มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ปญ ั หาได้ดี และชอบคลีค่ ลายปมปัญหาต่างๆ อาชีพการงาน เกีย่ วกับตำ�รวจสืบสวน สอบสวน, นักฟิสิกส์, นักวิจัย, นักเขียน, ทนายความ เหมาะกับคุณที่สุด นักแสดง ทีมฝึก นักแสดง โรงละคร โรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว ทนายความ พ่อค้าเครื่องเพชรพลอย นักการ เมือง อัยการ งานธุรกิจ

SAGITTARIUS ราศีธนู (22 พ.ย. – 21 ธ.ค.)

คนที่เกิดราศีนี้ จะชอบผจญภัย ลุยๆ ชอบที่จะอยู่ข้างนอกหรือเดินทางไปไหนต่อไหนชอบคิดในเชิง บวก มีพลังงานเหลือเฟือ รักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ และมีจิตใจแกร่งทีเดียว อาชีพการงาน งานใน อุดมคติของคุณคือ งานเกี่ยวกับการขาย นอกจากนี้ยังมีงานด้านประชาสัมพันธ์ งานสังคมสงเคราะห์ และนักการ ศาสนานักบัญชี บรรณาธิการนิตยสาร เภสัชกรพยาบาล ช่างเขียน ช่างฝีมือ เลขานุการ บรรณารักษ์ห้องสมุด พนักงานธนาคาร ครูอาจารย์ผู้จัดการ นักแปล

CAPRICORN ราศีมังกร (22 ธ.ค. – 19 ม.ค.)

คนเกิดราศีนี้ มักจะมีอารมณ์ขัน ชอบหัวเราะสนุกสนาน ชอบคิดในเชิงบวก มีพลังงานเหลือเฟือ รัก การเดินทางเป็นชีวติ จิตใจ และมีจิตใจแกร่งทีเดียว อาชีพการงาน งานในอุดมคติของคุณคือ งานเกีย่ ว กับการขาย นอกจากนี้ยังมีงานด้านประชาสัมพันธ์ งานสังคมสงเคราะห์ และนักการศาสนา นักออกแบบ ช่างเสริมสวย นางแบบนายแบบนักแสดง นักจัดเวที นักการทูต นักสังคมสงเคราะห์ข้าราชการ กิจการห้องอาหาร

AQUARIUS ราศีกุมภ์ (20 ม.ค. – 18 ก.พ.)

คนที่เกิดราศีนี้ มักจะชอบคิด ชอบประดิษฐ์ เป็นนักวางแผน ฉลาด แต่ไม่ค่อยเหมือนใคร รักความ ก้าวหน้า เห็นอกเห็นใจ และช่างคิด อาชีพการงาน เหมาะกับอาชีพที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ นัก ดาราศาสตร์, นักประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ, อาชีพเกี่ยวกับการบินพลเรือน, ช่างภาพ, กวี, นักแสดง, นักดนตรี นักวิชาการด้านวิชานิวเคลียร์ฟสิ กิ ส์ นักดาราศาสตร์ นักวิจยั เคมี พ่อค้างานศิลปะ นักพิสูจน์เพชรพลอย นักสืบ แพทย์ อัยการ กิจการบริหาร

PISCES ราศีมีน (19 ก.พ. – 20 มี.ค.)

คนที่เกิดราศีนี้ มักมีกฎระเบียบแบบแผน ชอบทำ�ตามขั้นตอน ใจกว้างใจบุญ เป็นมิตร อารมณ์อ่อน ไหว ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้ มีอารมณ์ศิลปิน ปรับตัวง่าย (ถ้าพอใจจะปรับ) ยึดมั่นในจิตวิญญาณ ของตัวตนอาชีพการงาน งานเกี่ยวกับศิลปะ, งานแสดง, งานบันเทิง, งานขีดๆ เขียนๆ, ขณะเดียวกัน ความเป็นคนใจกว้างและใจบุญของคุณ ก็เหมาะกับงานของมูลนิธิการกุศลต่างๆ ด้วยนักแปล (ล่าม) นักการทูต นักการค้า นักประพันธ์ เจ้าหน้าทีศ ่ าล ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวรรณกรรมภาษา ต่างชาติ งานด้านสิ่งพิมพ์ จ๊อกกี้ สมาชิกรัฐสภา ผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา ผู้พิพากษา

ดอกรักริมทางพยากรณ์ 36


ARIES ราศีเมษ (21 มี.ค. – 19 เม.ย.)

คนทีเ่ กิดราศีน้ี มักจะดำ�เนินชีวติ อย่างเร่งรีบ แข่งกับเวลา กระตือรือร้น ตืน ่ ตัวตลอดเวลา พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ� ทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่น แถมยังมีหัวที่คิดสร้างสรรค์ อาชีพการงาน งานในแวดวง โทรทัศน์, วิทยุ, โฆษณา ไปจนถึงวงการสถาปัตยกรรม งานสไตล์รองรับบุคลิกช่างคิดช่างฝันได้ที่ ดี ขณะที่คนราศีนี้ก็มักจะมีความแกร่งและธรรมชาติของความเป็นผู้นำ�อยู่ในตัว ฉะนั้นถ้าไม่เป็นใหญ่ เป็นโตในงานด้านครีเอทีฟ จะไปเอาดีทางทหาร หรืองานด้านกฎหมายก็ไม่เลวนักแปล (ล่าม) นักการ ทูต นักการค้า นักประพันธ์ เจ้าหน้าที่ศาล ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวรรณกรรมภาษาต่าง ชาติ งานการด้านสิ่งพิมพ์จ๊อกกี้ สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา

TAURUS ราศีพฤษภ (20 เม.ย. – 20 พ.ค.)

คนทีเ่ กิดราศีน้ี เป็นคนรอบคอบ ชอบวางแผนการแบบทีล่ ะเอียดละออ เป็นนักการปฏิบตั ิ ชอบทำ�โน่นทำ�นี่ เด็ดเดี่ยว อดทน ซื่อสัตย์ พึ่งตัวเองได้พอๆ กับสามารถทำ�งานเป็นทีมได้ดี อาชีพการงาน งานที่ค่อน ข้างมีระบบระเบียบแบบแผนชัดเจน เช่น ธนาคาร บัญชี และงานเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักแต่งเพลง นักวิจัยงานศิลปะ นักวิจารณ์ นักเขียนบทละคร นักเขียนนวนิยาย นักบิน นักวิชาการ นักประดิษฐ์คิดค้น นักออกแบบ ผู้กำ�กับการแสดง นักวิทยาศาสตร์

GEMINI ราศีเมถุน (21 พ.ค. – 21 มิ.ย.)

คนทีเ่ กิดราศีน้ี จะชอบเข้าสังคม พิสมัยงานปาร์ตร้ี น ่ื เริง ชอบเฮฮากับเพือ่ นฝูงมองโลกในแง่ดมี ากๆ ชอบ เรียนรู้ ฉลาด และเต็มเปีย่ มไปด้วยพลังงาน จนบางครัง้ ต้องรูจ้ กั พักผ่อนบ้าง อาชีพการงาน งานที่เกี่ยว กับการท่องเทีย่ วเดินทาง พบปะผูค้ นใหม่ๆ เสมอ เช่น ไกด์ งานทีเ่ กีย่ วกับการสำ�รวจทางธรรมชาติ และ งานขายทีต่ อ้ งเดินทางบ่อยๆหมอดู ครูสอนเต้นรำ� นักประพันธ์ พยาบาลนักแสดง นักออกแบบ เสือ้ ผ้า และเครื่องประดับ นางแบบนายแบบ กิจการการค้า กิจการห้องอาหาร

CANCER ราศีกรกฎ (22 มิ.ย. – 22 ก.ค.)

คนที่เกิดราศีนี้ จะมีจินตนาการสูง ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ไม่ชอบความจำ�เจ ช่างจินตนาการ เข้าอกเข้าใจแนวคิดเชิงปรัชญา และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ดี อาชีพการงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการ ให้คำ�แนะนำ� หรือที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นได้ตั้งแต่ทนายความ, นักจิตวิทยา, ครูอาจารย์ ไปจนถึง นักสังคมสงเคราะห์กจ็ ะเวิรค์ ผูส้ อ่ื ข่าว นักข่าวตามนิตยสาร นักเขียนนักแสดง สถาปนิก ช่าง เจ้าของกิจการ ขนาดย่อยหรือขนาดเล็ก กิจการจักรยาน ช่างตัดผม

LEO ราศีสิงห์ (23 ก.ค. – 22 ส.ค.)

คนที่เกิดราศีนี้ จะไม่ชอบให้ใครนั้นมาบังคับข่มขู่ ชอบให้คนมายกย่องสรรเสริญ เอาอกเอาใจ เป็นตัวของตัวเอง ชอบเข้าสังคม รักที่อิสระ และเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ�ถึงระดับซีอีโอ จนบางครั้งอาจดู เหมือนเข้าข่ายพวกบ้าอำ�นาจไปสักหน่อย อาชีพการงาน งานที่เกี่ยวกับบรรณาธิการหนังสือ, งานใน ระดับผูจ้ ดั การ ไปจนถึงระดับสูงอย่างซีอโี อ โภชนาการ นักค้นคว้าเรือ่ งโภชนาการ กิจการเกีย่ วกับเครื่อง เทศกิจการเครือ่ งสำ�อาง นักออกแบบช่างภาพศิลปะ นักร้องช่างแกะสลัก จิตรกร นักตกแต่งจัดสวน กิจการ การเงิน

VIRGO ราศีกันย์ (23 ส.ค. – 22 ต.ค.)

คนเกิดราศีน้ี เป็นคนทีใ่ ฝ่รใู้ ฝ่ศกึ ษา ชอบค้นคว้าหาความรูจ้ ากตำ�รา ห้องสมุด และจะเป็นครูอาจารย์ที่ดีได้ เถรตรง แต่ฉลาดพูดจา ชนิดที่ว่าเป็นจุดเด่นของคนราศีนี้เลยทีเดียว เป็นคนที่เรียกว่าอะไรๆ ก็ต้อง สมบูรณ์แบบและแม่นในรายละเอียด อาชีพการงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการนักวิจารณ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่การทูตแอร์โฮสเตส บรรณาธิการ ทนายความ นักแปล(ล่าม) นักเขียน กิจการท่องเที่ยว งานด้านช่างเทคนิคพิเศษ, นักสถิติ, นักวิจัยทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่สอบสวน และนักแปล


THANK FOR VELAYENN

59/27 SUKHUMVIT 26 KLONGTON KLONGTOEY BANGKOK 10110 www.velayenn.com 080-900-2610

SIXTY BIKE

1619/1 SUKHUMVIT 31 KLONGTON KLONGTOEY BANGKOK 10110 www.sixtybike.com 084-123-6655

L SEWING STUDIO 2nd floor lido cinema siamsquare soi 2 081-278-5460 lsewingstudio @ gmail.com www.lsewingstudio.com

C’EST SI

siamsquare underground lido theater 081-713-0061 081-584-0445 facebook : C’est si

DOKODEMO siamsquare underground lido theater 083-545-3613 084-724-8151


PERSONAL DATA

ชื่อ .........................................นามสกุล .................................................. เพศ

หญิง

ชาย

สถานที่จัดส่งนิตยาสาร ............................................................................ ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... โทรศัพท์ ................................................................................................. EMAIL ....................................................................................................

PLAY TIME MEMBER 6 ฉบับ 720 บาท 12 ฉบับ 1200 บาท รวมทั้งสิน...............บาท

วีธีชำ�ระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มาที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เล่นเพลิน จำ�กัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาถนนศรีสมุทร เลขทีบ่ ญ ั ชี 027-560932-1 กรุณาแฟกซ์สำ�เนาการโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อหรือใบสมัคร ที่กรอกข้อความแล้วมาที่เบอร์ 0-2756-0932 *หากมีข้อสงสัยติดต่อ member@playtime.com โทรศัพท์ 0-2756-0932-5 โทรสาร 0-2756-0932 40


hobby and lifestyle magazine

ALL NIGHT

BIKE SHOP ON SUKHUMVIT

PLAY TIME MAGAZINE  
PLAY TIME MAGAZINE  

PLAY TIME MAGAZINE > hobby & lifestyle magazine : นิตยสารเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน มีการนำหน้าโฆษณามาประกอบเพื่อความสมบูรณ์ของควา...

Advertisement