Page 1

Simprolit® monolit je Simprolit® polistirolbeton proizveden direktno na gradilištu, zapreminske težine: 250, 300 i 350 kg/m3, izrađen u svemu prema Tehničkim uslovima nosioca licence. Od karakteristika Simprolit® monolita izdvajaju se: ƒ lakoća, 3-4 puta lakši od vode i 7-9 puta lakši od betona ƒ dobra paropropustljivost, ƒ ekološka čistoća i izuzetno dobri sanitarno-epidemiološki parametri, neagresivni ka metalu i organskim materijama ƒ konstrukcije od Simprolita su «suve» (ne više od 4% vlažnosti), hidrofobne su – ne absorbuju vlagu ƒ u slučaju havarijskih potapanja konstrukcije, proizvodi od Simprolita se brzo suše, bez gubitka čvrstoće, ƒ Simprolit® se odlikuje visokom otpornošću na mraz. U postupku dobijanja sertifikata na dugovečnost Simprolit® je ispitan u Naučno-istraživačkom Institutu Ruske Akademije građevinskih nauka na 100 ciklusa zamrzavanja-otapanja, pri čemu nije došlo do gubitka njihove celovitosti i termoizolacionih sposobnosti. Po sposobnosti da zadrži svoje termofizičke karakteristike trenuto je najdugovečniji termoizolacioni građevinski materijal u Ruskoj Federaciji. ƒ čvrstoća na pritisak Simprolit® monolita kreće se od 1,0 do 2,1 MPa, a prekoračenje navedenog opterećenja ne izaziva lom, već samo deformaciju do par milimetara, ƒ Simprolit® monolit i konstrukcije od njega su negorive (klasa gorivosti NG) i trenutno je jedini negorivi materijal u klasi polistirolbetona, ƒ poseduje sposobnost antikorozivne zaštite, ƒ ima sposobnost i da obavlja više funkcija istovremeno: kao mehanička zaštita hidroizolacije, kao termički sloj, kao sloj za pad, kao zvučna izolacija i dr.

PRIMENA SIMPROLIT® MONOLITA Zahvaljujući svojim izuzetnim termo-fizičkim i fizičko® mehaničkim karakteristikama Simprolit polistirolbeton nalazi svoju primenu ne samo u visokogradnji, već i u niskogradnji i hidrogradnji. ® U visokogradnji, Simprolit monolit se najviše primenjuje: ¾ za utopljavanje temeljnih ploča i zidova; ¾ umesto cementne košuljice međuspratnih ploča, u svojstvu ne samo ravnajućeg, već i termoizolacionog i zvukoizolacionog sloja; ¾ kao kompozitni elemenat fasadnih zidova sa nosećom ® metalnom konstrukcijom (pri čemu se Simprolit zaliva u oplatu obostrano montiranu oko nosivog metalnog skeleta); kao fasadni zid, termička i protivpožarna obloga metalnih stubova i greda; ¾ pri izgradnji novih i utopljavanju starih ravnih krovova; ® ¾ pri zaštiti krovova od rebrastog lima, pri čemu Simprolit ima ne samo izolacionu, već i jedinstvenu protivpožarnu funkciju; ¾ kao istovremeni termoizolacioni sloj i sloj za pad.


simprolit sistem ®

PRIMENA SIMPROLIT® MONOLITA PRI IZGRADNJI RAVNIH KROVOVA

MADE IN SERBIA

Dugovečnost utpoljenog ravnog krova u najvećoj meri zavisi od fizičkomehaničkih karakteristika primenjenog termoizolacionog sloja. Kao osnovni materijal za termoizolaciju primenjuju se efektivni izolatori u tablama, a pre svega table od mineralne vune povećane čvrstoće, koje ipak imaju niz nedostataka: - dok sa jedne strane ima dobre termičke karakteristike i otpornosti na požar (čime se izdvaja od stiropora) mineralna vuna u tablama povećane čvrstine svejedno ima čvrstoću na pritisak svega 0.1MPa, pri čemu se deformiše najmanje 10%, tj. ne može se samostalno primeniti kao podloga za hidroizolaciju. U suprotnom, u procesu eksploatacije pojavljuju se ulegnuća i kontra-padovi na površini krova, na kojima nastaje ubrzano razrušavanje; ® - za razliku od mineralne vune Simprolit ima praktično konstantan proračunski maseni odnos vlage - od 4% (u sredinama sa normalnom vlažnošću vazduha) do 8% (u sredinama sa vlažnošću vazduha i do 99%), ne menjajući pri tome svoje termotehničke karakteristike – dok se, na primer, kod mineralne vune, pri povećanju sadržaja vlažnosti u njoj samo za 1%, njena termoizolaciona moć umanjuje skoro za 20%; - bitnim nedostatkom mineralne vune i stiropora u tablama javlja se i nemogućnost da se njima formiraju autonomni nagibi krovnih ravni; na taj način, iako i mineralna vuna i stiropor spadaju u veoma lagane materijale, detalj izolacije ravnog krova sa armiranom cementnom košuljicom preko mineralne vune kao osnovom pod hidroizolaciju, sa sledećom cementnom košuljicom kao zaštitom hidroizolacije i konačno sa slojem za pad koji se kreće od 10cm naviše, daje ukupnu težinu slojeva 300-400% veću od težine koja ® se dobija primenom Simprolit polistirolbetona, a pri tome još i 2-3 puta manju dugovečnost i otpornost na mraz; - kod primene utopljavanja krovova od rebrastih limova primenom mineralne vune ili stiropora, značajno se pogoršava otpornost na požar krovnog pokrivača i u mnogome povećava rizik da požar u vrlo kratkom vremenu zahvati ceo objekat šireći se upravo preko krova - iz prostog razloga sto u tom slučaju rebra limova pokrivena izolacionim pločama formiraju sistem vazdušnih kanala u kojima, pri požaru, nastaje nadpritisak i požar se širi velikom brzinom po celom objektu, «preskačući» protivpožarne razdelne zidove ispod. Posle više požara koji su, posebno na jednom velikom termoenergetskom objektu, naneli veliku materijalnu štetu čak i najudaljenijim delovima objekta, od strane Državne Akademije za komunalne poslove Ruske Federacije napravljen je «Tehnološki reglament» projektovanja i izvođjenja krovova od rebrastih limova kod ® energetskih objekata, kojim se preporučuje primena Simprolit monolita.

PRIMENA SIMPROLIT® MONOLITA ZA TERMOIZOLACIJU I PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU AB PLOČA NAD GARAŽAMA U OBJEKTU

SIMPROLIT ® MONOLIT • • •

• • • Urbanizacija gradova, pojava tržnih centara, velikih poslovnih zgrada i višespratnih stambenih zgrada, zajedno sa naglim povećanjem broja automobila, uslovili su povećane zahteve za parking mestima i garažama. Sa aspekta termoizolacije i zaštite od požara, posebno su složene garaže ispod objekata, s obzirom da treba da zadovolje oba uslova – termičku zaštitu gornjeg, grejanog, od donjeg, negrejanog i vrlo često otvorenog ili poluotvorenog prostora, a ujedno i protivpožarnu zaštitu gornjeg od donjeg prostora sa koncentrisanim požarnim opterećenjem, parkiranih automobila sa rezervoarima punim goriva. Primena rešenja Simprolit sistema® ne samo damaksimalno uprošćuje, već i znatno pojeftinjuje i ubrzava izvođenje istovremene termičke i protivpožarne zaštite, bilo montažom jednoslojnih Simprolit® SOP ploča "na prevez", ukupne debljine 10 cm (atest IMS-a na vatrootpornost 120 minuta), bilo zalivanjem Simprolit® monolita u oplatu predviđenu za betoniranje međuspratne ploče. Posebno je efektno, brzo i prosto rešenje Simprolit® monolitom: oplata predviđena za betoniranje AB međuspratne ploče montira se na kotu ~10cm nižu od projektovane donje kote međuspratne ploče, u oplatu se zalije sloj od ~10 cm Simprolit® monolita i već kroz dva dana, bez demontaže oplate i hodajući po već očvrslom sloju Simprolit® monolita radnici mogu da montiraju armaturu i betoniraju međuspratnu ploču iznad! Po skidanju oplate nakon propisanog vremena za postizanje normirane čvrstoće AB međuspratne ploče dobija se donja strana ploče ne samo termički i vatrootporno za štićena, već i potpuno spremna za završnu obradu – samo gletovanje i farbanje, ukoliko je predviđeno.

• • •

Za termoizolaciju i sloj za pad Za međuspratne i krovne ploče Umesto klasične cementne košuljice, lakši više od 7 puta Za olakšanje konstrukcija Kao podloga za saobraćajnice Otporan na požar, negoriv Otporan na pritisak i udar Lako se reže i obrađuje Otporan na mraz >100 ciklusa

Zahvaljujući svojim izuzetnim termo-fizičkim i fizičko-mehaničkim karakteristikama, Simprolit® polistirolbeton svoju primenu nalazi svuda tamo gde su termoizolacijske karakteristike, lakoća konstrukcije, otpornost na vlagu, mraz, požar, površinska čvrstoća i dugovečnost opredeljujući faktori u izboru materijala. "SIMPROLIT" doo, Beograd, ul. Kostolačka 67 tel./faks: 011 397-67-70; 397-67-71 simprolit@beotel.net simpro@beotel.net www.simprolit.rs www.simprolit.com

Flajer Simprolit monolit 2010  
Flajer Simprolit monolit 2010  

ima ne samo izolacionu, već i jedinstvenu protivpožarnu funkciju; kao istovremeni termoizolacioni sloj i sloj za pad. ®