Page 21

Salut

| 23 d’abril de 2014

| 21

X A R XA SANITĂ€RIA I SOC IAL D E SANTA TECLA

En el retard mental hi intervenen factors genètics i biològics però tambÊ culturals, socials i econòmics

Quins són els principals motius de consulta a la unitat de neuropediatria de la Xarxa? Segons la doctora, els mÊs freqßents són els trastorns neurològics, com el retard mental, l’autisme, la parà lisi cerebral i l’epilèpsia –una malaltia que causa molta angoixa a les famílies i en la qual la doctora Mas tÊ una formació específica–, o bÊ conductuals com el TDA-H, però tambÊ es tracten patologies degeneratives que poden comportar la mort, tot i que són mÊs infreqßents. Quines causes tenen aquests trastorns? Segons l’especialista, cal tenir en compte que el neu-

rodesenvolupament, Ês a dir, l’adquisició d’habilitats, Ês un procÊs que dura tota la infà ncia i que, per tenir èxit, necessita una estructura cerebral que funcioni correctament i un ambient que afavoreixi l’aprenentatge. Qualsevol interferència en el neurodesenvolupament doncs, pot causar un retard. Podem dir que en el retard mental hi intervenen factors genètics i biològics però tambÊ culturals i socioeconòmics. Quins Ês el procediment habitual de consulta? Segons la doctora Mas, en la primera visita es defineix la causa i es fa la diagnosi del problema a tractar.

La doctora M. JosÊ Mas Ês pediatra i l’única especialista en neurologia infantil de les comarques tarragonines. A mÊs, disposa de formació específica per al tractament de l’epilèpsia. Des de fa dos anys integra la Unitat de Neuropediatria de la Xarxa de Santa Tecla, ubicada al CAP de Llevant.

En la consulta neuropedià trica s’han d’establir els objectius que es volen assolir. I aquests objectius han de ser molt realistes, ja que un trastorn en infants crea molta angoixa. Amb el tractament adequat la millora en la majoria dels casos pot ser substancial

Si la causa que produeix aquest retard Ês corregible i tractable, amb l’actuació adequada pot millorar el rendiment intel¡lectual. Quan no sigui així, el retard serà definitiu i les dificultats intel ¡ lectuals i d’adaptació social seran presents tota la vida. Per això Ês imprescindible la detecció precoç del retard. En les visites es dóna molta importància a parlar amb les famílies i conèixer l’entorn de l’infant que presenta un retard, ja que l’ambient en què es desenvolupa por influir en el seu diagnòstic i en el seu tractament. Quins són els passos mÊs importants en el tractament de

trastorns neurològics? Un dels mÊs importants Ês el diagnòstic, per això Ês tan important el coneixement expert sobre el neurodesenvolupament que permeti definir les causes del trastorn, especialment quan es tracta d’un retard lleu o límit. Per posar un exemple, podem dir que hi ha comportaments que tothom considera propis de la infà ncia: com es diu comunament, ser molt mogut o no prestar atenció, no respectar normes de comportament... Quan aquests comportaments esdevenen un problema, aleshores cal definir si responen al fet que els infants no han adquirit les habilitats necessàries a cau-

sa del seu entorn (permissivitat, manca d’atenció, alimentació inadequada, etc.) o bÊ es deuen a altres factors, coma ara genètics o biològics. Per això diem que Ês tan important conèixer l’entorn familiar i de desenvolupament de l’infant. Tenen èxit els tractaments? Una de les premisses bà siques de la consulta neuropediàtrica Ês establir els objectius que es volen assolir. I aquests objectius han de ser molt realistes, ja que els trastorns infantils causen molta angoixa a les famílies. En la majoria dels casos, la millora desprÊs de tractament Ês molt substancial.

4PGUXBSFQFSBHFSFOUTEFMTFHMF99* &TUSBUĂ’HJBr(FTUJĂ˜QFSQSPDFTTPTr*OEJDBEPSTr.JMMPSB (FTUJĂ˜EFMFTQFSTPOFTr2VBESFTEFDPNBOEBNFOU XXXCPPOTBJDPNrJOGP!CPPOTBJDPNr

Profile for Notícies TGN

noticiestgn 218  

noticiestgn 218  

Profile for simpple