Page 1

SALUT

TARRAGONA

Presentades les novetats de Tàrraco Viva 2014 El recinte del Palau de Congressos P10 acollirà un dels actes centrals del certamen

P16

Cirurgia sense ingrés a la Xarxa de Santa Tecla L’any passat les unitats de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) de la institució van realitzar més de 5.800 intervencions

120214 número 208

SETMANARI GRATUÏT > TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS

WWW.NOTICIESTARRAGONA.CAT

TARRAGONA PERD POBLACIÓ PER PRIMERA VEGADA DES DE LA DÈCADA DELS ANYS 30 LA MARXA DE LA GENT JOVE A L’ESTRANGER I LA BAIXA NATALITAT FAN QUE, PER PRIMERA VEGADA EN LA HISTÒRIA RECENT, LA DEMARCACIÓ PERDI POBLACIÓ (UNES 4.000 PERSONES) D’UN ANY PER L’ALTRE PÀGINES 6-7

La sortida de la crisi queda lluny per als tarragonins UN ESTUDI EMPRESARIAL CONCLOU QUE LA DEMARCACIÓ COMENÇARÀ A VEURE LA LLUM MÉS TARD QUE BARCELONA, LLEIDA I GIRONA PÀGINES 2-3 I EDITORIAL

al confort... PROMOCIÓ ESPECIAL


2 | El Tema de la Setmana

12 de febrer de 2014 |

e l te ma d e l a se tmana

n 2012 n 2013

120 90 60

I Trimestre

5000

L

1000

113,0

104,8

105,8

99,9

113,4

n 2012 n 2013

4000 3000

Juny

Juliol

Agost

809

3.425

1.929

4.286

1.807

2.913

1.136

2.282

3.046

2.955

0

3.492

2000

3.066

Setembre Octubre Novembre

VENDA DE VEHICLES (matriculacions en unitats)

1500

n 2012 n 2013

1200 900 600

1200

Agost

Setembre

n 2012 n 2013

Octubre

Novembre

1.201

954

1.104

962

1.308

956

0

1.004

300 779

Desembre

IMPORTACIONS (en milers d’euros)

1000 800 600

0

Juny

Juliol

1.020,61

1.033,92

200

883,62

400

893,81

de tendència si, finalment, les bones notícies que està experimentant l’economia financera en termes generals (baixada de la prima de risc espanyol, major facilitat per col·locar deute i pujada dels índexs borsaris) es traslladen finalment a l’economia real i, sobretot, als àmbits geogràfics perifèrics. Per a CEPTA, l’activitat econòmica a la província de Tarragona no ha canviat encara de tendència, però alguns dels seus indicadors apunten en un sentit moderadament més positiu, que caldrà veure confirmat a mesura que avanci el 2014. Les xifres d’ocupació pel que queda d’exercici seran, en qualsevol cas, concloents, i si es confirma el canvi de sentit en la dinàmica de creació de nous llocs de treball, es podrà ser clarament més optimista.

IV Trimestre

(capital subscrit en milers d’euros)

1.081

tament del sector turístic a la demarcació, consolidat com a principal generador de llocs de treball, tot i que encara massa estacional. L’estudi, presentat pel cap del Gabinet d’estudis de la CEPTA, Juan Gallardo, demostra que no hi ha cap indicador concloent que verifiqui que s’està produint un canvi de tendència en l’economia real a la demarcació. Així, es mantenen les restriccions creditícies: l’evolució dels préstecs hipotecaris, i la confiança empresarial no remunta, ja que l’any passat no es van crear pràcticament noves societats mercantils. En qualsevol cas, la major part dels indicadors analitzats per CEPTA presenten un comportament raonablement estable o d’un cert manteniment, la qual cosa pot albirar un cert canvi

III Trimestre

SOCIETATS MERCANTILS CREADES

1.252

Els dos principals sectors econòmics, el turisme i la indústria, no poden absorbir la bossa de més de 113.000 persones desocupades que hi ha la demarcació en l’actualitat

II Trimestre

796,69

Segons l’estudi de la patronal tarragonina presentat en societat aquesta mateixa setmana, de moment no hi ha dades econòmiques que evidenciïn un canvi de tendència real i cap a millor a la província de Tarragona. L’elevat índex de l’atur és clarament un dels índexs més preocupants de l’estudi, unes dades que són significativament més negatives que en la resta de províncies catalanes i, d’altra banda, el respir ve donat pels bons resultats de compor-

Els experts reconeixen que hi ha indicis positius en economia financera (índexs borsaris, prima de risc, deute públic, etc..), però que l’economia real del territori continua aturada

89,5

98,2

0

Un estudi de CEPTA conclou que la demarcació tarragonina arrossega el pitjor mercat laboral del país i que els indicadors no apunten a curt termini cap a un canvi de tendència en positiu a Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) pronostica que el canvi definitiu de tendència no s’efectuarà fins a finals d’enguany i, per tant, les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre aniran gairebé amb un any de retard en comparació amb les altres demarcacions. La patronal ho atribueix al fet que Barcelona, Lleida i Girona disposen d’un dinàmic teixit de petita i mitjana empresa, un tret diferencial que no comparteix Tarragona, on la indústria química i el sector turístic no poden absorbir la bossa de 113.000 aturats. L’atur, amb una taxa superior al 27%, és l’indicador, amb diferència, més preocupant per a la CEPTA, que aquest dimarts ha presentat el darrer observatori amb dades de tancament de 2013.

121,7

30

848,58

Tarragona sortirà de la crisi més tard que la resta de Catalunya

ATURATS (en milers)

150

Agost


El Tema de la Setmana

| 12 de febrer de 2014

|3

e l te ma d e l a se tmana

350

OCUPATS (en milers)

n 2012 n 2013

300 250 200 150

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

304,9

304,1

315,5

320,9

308,0

326,3

0

298,3

50

317,7

100

IV Trimestre

PRÉSTECS HIPOTECARIS

150000

(import en milers d’euros) n 2012 n 2013

120000 90000 60000

Juny

Juliol

Agost

400

Setembre

39.664

101.946

39.035

102.628

28.833

136.043

49.197

59.342

48.542

0

71.282

30000

Un dels elements de major importància per verificar si una determinada conjuntura econòmica respon a una situació de creixement o, almenys, de millora és el comportament del mercat laboral. En aquest sentit, des de CEPTA es posa de manifest que el mercat laboral a la província de Tarragona continua deteriorant-se, tot i que ho fa a un ritme inferior que el registrat l’any 2012. Així, segons l’estudi de la patronal tarragonina, el nombre d’aturats durant tot el 2013 es va situar per sobre dels de l’exercici anterior. Tanmateix, i com a novetat significativa i en aquest cas positiva, cal fer palès que el comportament dels successius trimestres de 2013 presenta una tendència inversa a les dels mateixos períodes de 2012. Així, l’atur es va anar reduint durant l’any passat mentre que durant el 2012 es va anar incrementant amb el pas dels trimestres. Aquest comportament, que caldrà ratificar durant els primers mesos de 2014, permet albirar la possibilitat que l’atur hagi assolit un sostre històric a la demarcació i que, en qualsevol cas, només resta una progressiva millora de les xifres, a l’empara d’una certa normalització de l’activitat econòmica en el conjunt de Catalunya i Espanya. Segons CEPTA, el camí a recórrer per les comarques de Tarragona és més llarg que el de la resta de províncies de Catalunya, on els índexs de desocupació no són tan alts i on, a més a més, es disposa d’un teixit de petita i mitjana empresa més consolidat. Aquest sector, que a Tarragona no està tan establert davant de la presència de grans companyies multinacionals i d’un sector turístic encara massa estacional, és segons la Patronal el que estarà en condicions de generar nous llocs de treball de manera immediata un cop es recuperin la confiança i el consum.

Octubre

HABITATGES INICIATS (en unitats)

350

El pitjor mercat laboral de Catalunya

n 2012 n 2013

300 250 200 150

Segons CEPTA, el territori està mancat d’un teixit potent de mitjana empresa que sí que és evident a la resta de demarcacions de Catalunya

100

I Trimestre

II Trimestre

57

96

78

83

111

0

358

50 III Trimestre

800

EXPORTACIONS (en milers d’euros)

700

n 2012 n 2013

600 500 400 300

Juny

Juliol

561,52

569,78

550,64

635,77

0

560,46

100

534,98

200

Agost

Amb aquest estudi (que analitza paràmetres com ara l’evolució del mercat laboral, la formalització de préstecs hipotecaris, la venda de vehicles, el nombre d’empreses creades i l’activitat de les exportacions i les importacions) la CEPTA pretén donar una resposta inequívoca al corrent d’opinió que parla d’un 2014 de recuperació econòmica. La patronal tarragonina conclou que l’evolució positiva de la macroeconomia financera, de moment, no es veu traslladada en l’economia real de les comarques tarragonines, fins al punt que el mercat laboral continua destruint ocupació i els emprenedors continuen sense gaudir de la confiança necessària per crear nous models d’empresa o negocis.

En l’estudi es fa un especial esment a la incapacitat del sector financer de proveir el sistema dels recursos suficients. Aquest problema, de calat extraordinari i que té a veure amb el sanejament de les entitats financeres i el sobreendeutament del sector privat –famílies i empreses– esdevé per a CEPTA la veritable assignatura pendent. Segons la patronal, sense la normalització de l’activitat credítica serà impossible garantir un mínim creixement econòmic amb capacitat de generar ocupació a les comarques de Tarragona. El bloqueig al crèdit que pateixen empreses, famílies i fins i

tot administracions, segons la CEPTA, «impedeix el nivell de confiança que l’endegament de qualsevol etapa de creixement requereix». L’indicador més positiu de l’estudi el trobem en el sector de la venda d’automòbils. Durant el 2013 la venda de turisme a casa nostra va pujar notablement, tot i que es manté molt lluny dels temps de bonança. La patronal adverteix que aquest increment de venda de turismes pot esdevenir un miratge, ja que aquest sector està suportat per plans estatals i parteix de xifres històricament reduïdes des de l’esclat de la crisi.

Confiï’ns la gestió del seu pis, més de 35 anys d’experiència ens avalen


4 | Sumari i editorial

12 de febrer de 2014 |

C L AUS D E L A SE TMANA

6

9

11

La província de Tarragona perd població

Es reprenen les obres de l’A-27

Es presenta la temporada de teatres de TGN

17

18

24

Cirurgia solidària des de Tarragona

Totes les novetats de la programació del TÀG Vendrell

L’Orquestra Camera Musicae actua al Seminari

Editorial Reactivar la confiança

Protagonistes

NO Pagesos i apicultors reclamen celeritat en el tractament de la vespa asiàtica Unió de Pagesos i els apicultors catalans -entre els quals es troba la Cooperativa Apícola Tarragonina- denuncien manca de celeritat per part del Departament d’Agricultura en la campanya per lluitar contra els efectes de la vespa asiàtica.A Catalunya s’han detectat dos niu i això implica que hi ha un nombre indeterminat de femelles fundadores que a partir del mes de març fabricaran nous nius. Cal treballar amb rapidesa i efectivitat per evitar que causi tantes molèsties com la mosca negra o el mosquit tirgre.

L

a recuperació econòmica del territori, una vegada sembla que es comença a deixar enrere la pitjor etapa de la crisi, passa imprescindiblement per la recuperació ràpida de la confiança. És evident que aquesta època de recessió econòmica ha estat especialment cruel amb les nostres comarques, fet que queda demostrat en la important destrucció de llocs de treball i d’empreses des de l’any 2008. De fet, la demarcació de Tarragona presenta l’índex d’atur més alt de tot Catalunya i del conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta realitat, però, no ha de ser un obstacle per veure les grans potencialitats que tenen les comarques del sud de Catalunya. Actualment som primera destinació turística a la Mediterrània, disposem d’un dels ports industrials més emergents i aglutinem diverses empreses multinacionals que conformen el major polígon petroquímic de l’Estat. Si es fan bé les coses, Tarragona i les seves comarques disposen de les bases necessàries per treure el cap de la crisi amb certa agilitat. El més important, però, és que la societat civil tarragonina (integrada per professionals, empresaris i administracions) sàpiguen identificar i creure en aquestes potencialitats que ningú no nega. Les conclusions apuntades per l’estudi de CEPTA, que alerten que Tarragona ho té pitjor que la resta de Catalunya per recuperar el seu mercat laboral, han de servir-nos d’estímul i no pas d’excusa per mantenir-nos amatents davant de les oportunitats que ens passen per davant. I una d’aquestes oportunitats és BCN World. Si el macroprojecte turístic tira endavant, qui diu que Tarragona no estarà en condicions de sortir de la crisi? Confiem.

SÍ Les obres del Mercat sembla que arriben a la seva fi Entre els mesos de juny i agost es preveu que tant l’obra de l’equipament comercial com la urbanització de l’entorn del carrer Colom estiguin enllestides. Després caldrà esperar el trasllat dels paradistes a l’interior del nou recinte, que podria durar entre quatre i sis mesos. El preu de les parades del nou mercat serà de 1.803€ per metre quadrat a l’any. La duració d’aquests contractes serà de cinquanta anys i tots els paradistes que ara estan al mercat provisional s’hi podran acollir.

La frase de la setmana

Espurnes d’en mossèn Aragonès Tenir set Després de treballar tot el matí al camp un dia d’estiu Nasreddín estava mort de set. - Vaig a beure aigua, diu al company que tenia al costat. Torno de seguida. - Bé, contesta aquest. Podries portar-me’n una mica a mi? Al cap d’una estona Nasreddín torna al lloc de treball i diu al seu company: - Després de beure jo no entenc quina necessitat d’aigua pot tenir la gent. No he vist per què te n’havia de portar! L’amor propi i l’interès són parts d’un mateix tot: l’egoisme. Penses només en tu mateix o també en els altres? Ets part del problema o de la solució? L’egoista no tolera l’egoisme. Quan l’home es mira només a ell mateix arriba a no saber quina és la seva cara i quina la seva careta. Qui no viu per als altres no arriba a viure per a si mateix. “Quin mesquí fi tenen les accions de l’egoista: ell mateix!” (Bacon). Egoista: és aquell que es fa a si mateix allò que voldríem que ens fes a nosaltres.

«A la dutxa, a la dutxa, tots a la dutxa...» Javier Hurtado Bernabé

Militant del PP a Tarragona adreçant-se a les manifestants antiavortistes


Opinió | 5

| 12 de febrer de 2014

C L AUS D E L A SE TMANA Edita i distribueix: Notícies de les Comarques de Tarragona, S.L. C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona

Director: Òliver Márquez omarquez@noticiestgn.cat Redacció i fotografia: noticies@noticiestgn.cat 977 25 99 11

Disseny i redacció: Agnès Llorens Carme López Anna Company Ana Gómez Oriol Montesó redaccio@noticiestgn.cat

Disseny original: Èxit Comunicació Folc Lecha disseny@noticiestgn.cat

Correcció: Carme López Imprimeix: Promicsa D.L.: T- 1062- 09 Vídeo: Tomàs Varga

Departament comercial: Manel Novella mnovella@noticiestgn.cat Joan A. Cano jcano@noticiestgn.cat Web: Ana Gómez / Agnès Llorens

cartes al director lector@noticiestgn.cat classificats classificats@noticiestgn.cat serveis serveis@noticiestgn.cat publicitat publicitat@noticiestgn.cat

Amb la col·laboració de:

Distribució controlada:

C ARTE S AL D IRE C TOR He apagado la televisión En los últimos 15 años he escrito más de 600 opiniones personales en las secciones de Cartas al director de una gran mayoría de diarios españoles y catalanes. En un vocabulario llano, podría decirse que he tocado casi todos los palos, aunque la gran mayoría de mis cartas han sido en defensa de la justicia social, de los más desvalidos, de todos aquellos que pagan con su esfuerzo los errores intencionados y no intencionados de aquellos que tienen el poder, ya sean los políticos o los poderes fácticos. Desde hace un tiempo la cosa se ha salido de madre y ya no puedes encender la televisión sin oira «fulanito y menganito han sido imputado», «nuevo caso de corrupción en…». Al analizar todas estas informaciones llegas a comprender por qué hay una generación llamada antisistema, son una generación que están hartos de que les engañen, que les mientan, que les roben y que para más inri les quieran hacer creer que la justicia es igual para todos, así que no debemos sorprendernos por el hecho que estas generaciones que oscilan entre los 20 y los 40 años y que afortunadamente tienen un

puesto de trabajo solo piensen en divertirse y vivan la vida como si mañana se fuera a acabar el mundo, ya que los que nos gobiernan han hecho desaparecer las palabras, futuro, ilusión, prosperidad, bienestar, derechos fundamentales, ejemplo y otras tantas relacionadas con el verdadero sentido de la vida. Tras estos existen aquellos que ni siquiera pueden tener un momento de ocio debido a que tienen que luchar por sobrevivir, consecuencia de que no tienen ningún recurso y lo pasan verdaderamente mal. Dicen que la música amansa a las fieras, pero las noticias que nos llegan a diario inducen a una gran mayoría al llamémosle «pasar de todo». Por eso he dejado de encender la caja tonta por la mañana para ver las noticias y he optado por escuchar música, nada mejor para despertarse que Sara Brightman o Andrea Bochelli o lo que le venga a gusto a cada uno. En el mundo se producen millones de buenas noticias cada día, pero estas no son de interés para los medios, las buenas noticias no venden. Así que seguiré sin encender el televisor con la esperanza de que a alguien se le ocurra un día llenar los espacios informativos de todas esas buenas noticias a las que me refería y rogando que nadie culpe a los jóve-

nes de su falta de compromiso con la relativa democracia en la que vivimos.

Pedro Javier Marín Garreta Cornudella del Montsant

Hem perdut i estem perdent qualitat de vida Ens estan fent mal viure i desconfiar de molts en els quals crèiem, ens fan desencantar de la política i de molts dels seus dirigents. Cada dia coneixem més dades que manquen efectius dels serveis prioritaris, com poden ser efectius dels bombers que, segons podem percebre per alguns mitjans d’informació, no arriben a realitzar en alguns casos dos serveis a l’hora, o la manca d’efectius de policia minvant les patrulles de control i vigilància, així com també la reducció de personal i mitjans sanitaris o fins i tot la reducció d’efectius del servei de neteja. Tot això, a banda de deteriorar-nos la qualitat de vida, de no reflectir els cada cop més elevats impostos que paguem. Això ens fa patir les pitjors de les mancances en el dia a dia en tema de serveis prioritaris. I ens pregun-

tem molts, per què no retallen en costos d’ambaixades, en propaganda, en festes, en fer estadístiques, en vehicles oficials i en altres costos que poden ser secundaris i no ho fan... Senyors dirigents i governants aturin-se a pensar una mica en els ciutadans i deixin de malorientar i gestionar aquesta crisi que està portant molts veïns i veïnes a la desesperació, la fam i les necessitats més bàsiques.

Pedro Sánchez Tarragona

Hay que reaccionar Se ha difundido por internet un comunicado a modo de Power Point que intentaré transmitir un poco más reducido. «Si nos fijamos en lo que está sucediendo en nuestra sociedad, estamos experimentando una lenta deriva a la que nos vamos acostumbrando. Cosas que antes nos perturbaban, ahora nos dejan indiferentes. El negro futuro prepara sicológicamente al pueblo para aceptar condiciones dramáticas». Y unas frases que resumo en una sola: a fuerza de soportarlo todo y tolerarlo, terminas por aceptarlo y

aprobarlo. Hay que reaccionar y no permitir que nos hundan. Cada uno ha de ser consecuente con sus acciones y no cargar a otros con sus errores.

Mª Elisa Aragonés Tarragona

ENVIA LES TEVES CARTES AL DIRECTOR I ARTICLES D’OPINIÓ A: LECTOR@ NOTICIESTGN.CAT (*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. Notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors i col·laboradors publicades en el setmanari.


6 | Territori

12 de febrer de 2014 |

TE RRITORI

DEMOGRAFIA

Tarragona perd habitants per primer cop des de la guerra civil Segons dades de l’Idescat, l’any 2013 la província ha perdut més de 4.000 persones respecte a 2012, un fet que no succeïa des de la dècada dels anys 30 Població 2009 - 2013

n Alt Camp n Baix Camp

247.827 249.718 250.142 251.282 251.226

Comarques 250000

n Baix Ebre n Baix Penedès

189.226 190.440 191.947 193.535 193.455

n Conca de Barberà

200000

n Montsià n Priorat n Ribera d’Ebre

150000

12.943 12.931 12.847 12.713 12.310

24.004 24.082 23.889 23.867 23.477

10.024 10.145 10.087 9.971 9.756

21.502 21.437 21.290 21.148 20.992

50000

n Terra Alta 72.189 72.333 72.261 72.121 71.577

100000

98.861 99.786 101.115 101.138 101.100

81.724 82.222 82.634 83.125 81.514

n Tarragonès

45.001 45.326 45.189 45.299 44.771

300000

3000000

190.860 191.568 191.631 191.826 188.878

4000000

n Terres de l’Ebre

n Penedès

gonines, aquestes sempre havien experimentat increments de població any rere any fins a avui. I si l’anàlisi es fa per àmbits territorials es constata que les Terres de l’Ebre lideren aquesta davallada poblacional amb gairebé 3.000 persones menys, el que representa prop del 75%

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

n Girona

del total. També hi ha descensos als àmbits del Camp de Tarragona i al Penedès, tot i que en menor mesura.

Baixa natalitat i altres causes Per buscar les causes d’aquesta davallada cal esmentar una

n Lleida

803.301 808.420 811.401 814.199 810.178

2009 2010 2011 2012 2013

436.402 439.768 442.308 443.032 440.915

2009 2010 2011 2012 2013

747.782 753.046 756.810 761.627 761.632

n Barcelona

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

0

2009 2010 2011 2012 2013

0

2009 2010 2011 2012 2013

1000000

gran majoria es concentren a les comarques de les Terres de l’Ebre), la notícia es troba en el fet que, per primera vegada des dels anys 30 del segle XX, el territori no experimentava un descens interanual en la seva població. De fet, des que s’analitzen els registres demogràfics de les comarques tarra-

2009 2010 2011 2012 2013

2000000

100000

n Camp de Tarragona

Províncies

5000000

400000

200000

5.487.935 5.511.147 5.529.099 5.552.050 5.540.925

6000000 463.394 467.089 471.763 473.314 472.418

500000

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Àmbit

513.580 517.066 518.655 521.235 520.200

600000

2009 2010 2011 2012 2013

0

2009 2010 2011 2012 2013

En els darrers cinc anys, des que va esclatar la crisi econòmica al nostre país, la població a la província de Tarragona s’havia mantingut estable, amb lleugers increments constants, tot i que molt allunyats dels registrats els anys de bonança econòmica de finals dels 90. L’any 2013, però, tal com constaten les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya pel que fa a població, aquesta tendència ha canviat i per primera vegada des de la dècada dels anys 30 –en plena guerra civil– la població tarragonina ha baixat de més de 4.000 persones. Aquesta realitat és extrapolable a la resta de províncies catalanes que en major o menor mesura perden població (excepte Girona que s’ha mantingut estable). Si es desglossen aquestes dades per comarques, totes les pertanyents a la demarcació de Tarragona experimenten pèrdua poblacional. El Baix Penedès, per exemple, una de les comarques catalanes que ha viscut l’esclat demogràfic més important en les darreres dues dècades, l’any passat va perdre 38 habitants, sempre segons l’Idescat. El Tarragonès, per la seva banda, en va perdre uns 60 durant l’exercici passat. Si bé les dades no són espectacular quant a descensos (la

300000

2009 2010 2011 2012 2013

L

a província de Tarragona va tancar l’any 2013 amb un total de 810.178 habitants, 4.021 menys que l’any 2012, el que significa que Tarragona perd població per primera vegada des dels anys de la guerra civil espanyola. El retorn de moltes persones als seus països d’origen, un descens de la natalitat i la fugida de molts joves a l’estranger a la recerca de treball són les principals causes d’aquesta davallada poblacional.

n Tarragona

dada significativa que té a veure amb els índexs de natalitat a les nostres comarques. Si fem una comparativa dels darrers cinc anys, des de 2009 fins a 2012 –a manca de dades de 2013– es pot comprovar que la taxa de natalitat no ha parat de decréixer. Així, l’any 2009 a la província de Tarragona es


Territori

| 12 de febrer de 2014

|7

TE RRITORI

van produir 9.451naixements; l’any 2010, 9.293; l’any 2011, 8.683 i l’any 2012 la xifra es va situar en el 8.299. Però no tan sols la baixada de la natalitat ha contribuït a la progressiva despoblació de les nostres comarques. Segons un estudi d’àmbit estatal, extrapolable a la realitat tarragonina, presentat recentment a la Cambra de Tarragona a càrrec de Roberto L. RuizScholtes, director d’Estratègia UBS Bank, s’està produint un gir demogràfic radical a causa de la tornada dels immigrants als seus països d’origen i a la pròpia emigració, que farà que la població comenci a caure (fins a un -0.3% anual), especialment en el segment en edat de treballar (-0.9%). L’estudi adverteix que «excepte que millori molt l’entorn econòmic, aquesta tendència es tornaria irreversible quan el saldo naixements-defuncions es torni negatiu». Actualment la demarcació de Tarragona és la segona més poblada de Catalunya, lluny dels 5,5 milions d’habitants de Barcelona.

Tarragonès i Baix Penedès, les comarques costaneres amb més població flotant de Catalunya

E

l pes del turisme a les nostres comarques és fonamental, tal com demostren les dades econòmiques que el situen com la principal activitat econòmica del territori. Un fet que caracteritza les zones turístiques de referència és l’increment de la població estacional en determinats períodes de l’any i, en aquest sentit, les comarques tarragonines properes a la costa presenten una de les mitjanes més altes de Catalunya durant el tercer trimestre de l’any -mesos de juny a agost- respecte a altres comarques amb una oferta turística similar. Així, el Baix Penedès, amb una població resident de 101.138 habitants -dades de 2012- és la comarca costanera que més incrementa la seva població

Salou és el segon municipi de Catalunya amb més incidència de població no resident

estacional, amb un 26,4%, amb una mitjana de més de 70.000 persones de població estacional durant el tercer trimestre de l’any (juliol-agostsetembre). La segueix la comarca del Tarragonès amb un increment del 22,5%, tan sols superada per la comarca del Baix Empordà, sempre tenint en compte que la comparativa es

realitza entre comarques ubicades al litoral. A comarques interiors com la Vall d’Aran, l’estacionalitat també és molt marcada. Pel que fa a municipis on l’increment de la població estacional és més alt, les comarques tarragonines tenen una nodrida representació, encapçalada per Salou. Aquest municipi arriba a tenir una

població estacional mitjana de més de 28.000 persones, el que representa un increment del 98% de la població que habitualment resideix al municipi (26.000 habitants segons el cens de 2013). En concret Salou és el segon municipi de costa de tot Catalunya amb el nombre més alt de població no resident, tan sols per darrere de la petita població de Santa Susanna (al Maresme), on l’increment percentual de població flotant arriba al 124%.


8 | Territori

12 de febrer de 2014 |

Te rritori

política

procés

La plataforma Vegueria Penedès demana un delegat per al territori

El col·lectiu Súmate fa una xerrada sobre independència a Sant Salvador

El col·lectiu entén que la Generalitat ha de descentralitzar els seus serveis en aquestes quatre comarques

L

a Plataforma Vegueria Penedès (PVP) ha demanat a la Generalitat que nomeni un delegat del Govern per al nou àmbit territorial del Penedès, creat la setmana passada pel Consell Executiu. Des d’aleshores ja s’ha donat llum verd per a aquesta agrupació que formen l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, a excepció de vuit municipis. Aquest col·lectiu demana «celeritat» perquè «es descentralitzin tots els serveis i les conselleries igual que passa a la resta d’àmbits». La plataforma també reclama que es

posi en marxa la redacció del Pla Territorial Parcial per al

Penedès i critica els partits polítics i els grups parlamentaris

per «l’inconcebible retard de tres anys» que han passat per aprovar i desenvolupar aquest àmbit. D’altra banda els municipis anoiencs de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana van decidir, mitjançant un acord dels seus plens municipals, mantenir-se a l’àmbit de les Comarques Centrals enlloc de formar part del Penedès. Finalment, la plataforma expressa la seva satisfacció perquè «l’àmbit Penedès és una realitat definida i incontestable».

agricultura

Objectiu 2020: convertir el calçot en un dels motors econòmics del territori

E

l sector del calçot de Valls ha pesentat un projecte per convertir aquest producte en un veritable motor econòmic per a la comarca de l’Alt Camp i de tota la demarcació de Tarragona en general. Donar impuls a tot allò que té a veure amb el cultiu i la comer-

cialització del calçot, amb l’objectiu que d’aquí a 2002 aquest sector econòmic estigui plenament consolidat. Aquests són els eixos del programa Calçot de Valls Horitzó 2020 que s’ha presentat recentment a Valls i que té com a pilars fonamentals la recerca de la qualitat, la competitivitat i la conscienciació del producte i de la marca

LES FINESTRES QUE L'AJUDEN A ESTALVIAR AL MILLOR PREU

APLICATALAFINESTRADEMENORVALOR

Calçot de Valls. No cal oblidar que durant la temporada passada es van vendre un total de 48 milions de calçots a Catalunya, uns 12 milions dels quals van sortir de la comarca de l’Alt Camp -7 milions sota l’eqtiqueta IGP-, xifra que representa una quarta part del total de calçots venuts. El programa estableix les estratègies per potenciar la marca, on destaca especialment la im-

plicació del territori. En aquest sentit s’ha remarcat, entre d’altres aspectes, la necessitat que els restaurants serveixi calçots del terriotri amb l’etiqueta de la IGP. A banda, cal recordar que la calçotada experimenta un creixement anual del 4,5% i que en termes generals la gastronomia representa el 10% dels turistes que visite les comarques de l’interior del Camp de Tarragona.

La plataforma Súmate farà la seva primera trobada a Tarragona ciutat el pròxim divendres 14 de febrer a les set de la tarda al centre cívic de Sant Salvador i Sant Ramon. Sota el títol «Construyendo la Cataluña del futuro», els membres de la plataforma volen informar els castellanoparlants sobre els avantatges de l’independentisme i fer front a «la manca d’informació existent en els mitjans de parla castellana sobre aquest tema». En aquest sentit, Mara Martínez, co-coordinadora de Súmate al Camp de Tarragona, recordava en una entrevista a NotíciesTarragona. cat que «la pressió dels mitjans espanyols és molt forta en contra del dret a decidir». I que existeix «Un discurs de la por, que de mica en mica hem d’anar desmuntant perquè fa massa temps que es repeteix». L’altra coordinadora de Súmate a les nostres comarques, Nicolasa Fernández, recorda que l’objectiu d’aquesta xerrada és «informar els catalans i posar-los al corrent perquè ells formen part d’aquest procés. Després que facin el que vulguin, però almenys que tinguin tota la informació». A banda de les dues coordinadores de la plataforma, l’economista i autor del llibre Oligarquía Financiera y Poder Político en España, Manuel Puerto, participarà també en aquest acte informatiu a Sant Salvador. Puerto serà l’encarregat d’aclarir els dubtes financers generats a partir d’una hipotètica independència de Catalunya. En aquest sentit, Puerto considera impensable que una Catalunya independent quedés fora de la Unió Europea, «encara que volguéssim no ens deixarien sortir d’Europa, perquè les grans multinacionals i empreses no permetran tenir un tap a la vàlvula del Corredor Mediterrani i els nostres creditors tampoc voldran tenir una Catalunya fora de l’euro».


Territori | 9

| 12 de febrer de 2014

TE RRITORI

INFRAESTRUCTURES

Les obres de l’A-27 tornen a arrencar Es tracta del tram de 9,5 km que va del Morell fins a Valls

E

l Ministeri de Foment espanyol ha reactivat aquest mes de febrer les obres del tram de l’autovia A-27 que va del Morell a la variant de Valls. Aquest tram, —pressupostat en 61 milions d’euros i que ja es troba executat en un 51% aproximadament— és la prolongació del tram d’autovia de Tarragona al Morell que va entrar en funcionament el passat mes d’agost. Es tracta d’un traçat d’autovia d’uns 9,5 quilòmetres i que travessa els termes municipals del Morell, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Masó i Valls, i discorre en paral·lel al traçat de la carretera N-240 per alliberar-la del gran volum de vehicles que hi transiten diàriament i per convertir-se en una alternativa més ràpida entre les capitals del Tarragonès i l’Alt Camp. Aquest tram disposarà de tres enllaços: un al Rourell, que connectarà amb la carretera T-722; un altre a la Masó, que connectarà també amb la T-722, i finalment un darrer al sud de Valls i Alcover, que connectarà amb la carretera C-37. Tot i aquest anunci de Foment, encara queden per acabar els trams que van de Valls a Montblanc i de Montblanc a Lleida. Aquest primer està aturat des de fa uns tres anys, tot i les reivindicacions del territori amb els alcaldes de Valls i Montblanc al capdavant; al seu torn, el tram entre Montblanc i Lleida, àmpliament reivindicat a la Conca de Barberà, o bé l’alliberament del peatge de l’AP-2 entre aquests territoris, encara no ha entrat en els plans del Ministeri.

Fins a Montblanc? El tinent d’alcalde de Territori de Tarragona, Carles Castillo, ha declarat: «celebrem que el Ministeri de Foment compleixi els seus compromisos i, encara

«És una bona notícia, però hem de continuar treballant i reclamant que les obres continuïn, Tarragona necessita l’A-27 fins a Montblanc» Carles Castillo, regidor de TGN que amb un retard important, hagi decidit continuar l’execució de l’A-27». I ha afegit: «es tracta d’una infraestructura bàsica per al desenvolupament del territori. És una bona notícia, però hem de continuar treballant i reclamant que les obres continuïn, Tarragona necessita l’A-27 fins a Montblanc». Des de CEPTA consideren que la notícia de la reactivació de les obres del tram de l’autovia A-27 entre el Morell i la variant de Valls és «una notícia positiva, però encara s’ha de definir com es duran a terme aquest tram i els següents i, sobretot, el termini de finalització». Segons la patronal «no es pot oblidar el retard que arrossega una actuació que és essencial per al nostre territori i que hauria de ser una realitat des de fa molts anys». El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, ha assegurat que «tant per al Port com per al territori és una bona notícia que avancem en aquest projecte”. Andreu ha afegit que «sempre hem reivindicat que arribi fins a Montblanc, però conscients que és una solució que requereix una dotació pressupostària important, almenys que arribi fins a Valls i ens permeti connectar-nos amb el polígon industrial del municipi i amb l’AP-2».

Tram de l’A-27 contruït entre Tarragona i el Morell./Cedida


10 | Tarragona

12 de febrer de 2014 |

TARRAGONA

CULTURA

Tàrraco Viva construirà a escala real i recrearà en viu l’Ara Pacis al recinte firal

www.noticiestgn.tv

L’altar i la representació formaran part del nou Espai August que acollirà nombroses activitats durant el festival que se celebrarà del 5 al 25 de maig Oriol Montesó, Tarragona

E

l Tàrraco Viva creix per celebrar el bimil·lenari de la mort de Cèsar August, l’emperador que va fer de Tàrraco la capital de l’Imperi Romà durant dos anys. El Festival Romà de Tarragona durarà tres setmanes —del 5 al 25 de maig— i inclourà prop de 800 activitats —que gairebé doblen les de 2013.

Novetats 2014

«Commemorem una època, les arrels clàssiques del nostre país, un moment especialment brillant i únic en el qual totes les riberes del Mediterrani van estar unides i en pau», explica el director del festival, Magí Seritjol. «Va ser el primer intent de construir una Europa, no nòrdica sinó mediterrània. I, en aquests moments, cal reivindicar-ho». La figura d’August relleva Juli Cèsar com a protagonista del Tàrraco Viva després que en la passada edició es tractés la mort del que fou tiet del primer emperador de Roma i la fi de la República Romana. Entre les nombroses novetats del festival d’enguany destaca el nou Espai August al recinte

d’August (Lívia Drusila, Júlia i Agripa). Després de l’èxit de públic i aprofitant l’efemèride, s’afegeixen nous personatges del cercle de l’emperador (Octàvia, Antònia Minor, Mecenes, Virgili, Horaci, Tiberi i Marc Antoni, a banda d’una prostituta de Tàrraco que coneix íntimament a l’emperador i d’un soldat també de la capital d’Hispània). El Tàrraco Viva en xifres

Quatre dels 98 personatges que sortiran representats a l’Ara Pacis de l’Espai August, amb una projecció d’un dels costats de l’altar d’August que està a Roma. / VÍDEO: Tomàs Varga.

firal del Palau de Congressos de Tarragona. S’hi realitzaran més de 300 actes que inclouen la recreació August, el poder de la màscara, l’activitat central del festival que mostrarà la vida personal i familiar, l’obra política i la visió que tenia del món, Cèsar August. Aquest espectacle es podrà veure tots els divendres i dissabtes del festival. «Recrearem l’Ara Pacis en viu amb els 98 personatges que formen l’altar d’August», anuncia el director de Tarraco Viva. Per acompanyar aquesta recreació històrica, també dins de l’Espai August, es farà una reproducció a escala 1:1 de l’August de Prima Porta en color

que hi ha al Museu del Vaticà i l’Ara Pacis de Roma. «Aquesta construcció és un testament polític de qui havia de regir Roma quan August morís», comenta Seritjol. El recinte firal dedicarà el primer cap de setmana del festival al públic familiar —es preveu la visita de més de 6.000 escolars—, el segon cap de setmana es dedicarà a la gastronomia i el tercer, als tallers i als mercats de l’antiga Roma. En l’àmbit territorial, la vila romana de Barenys a Salou i el Priorat se sumen a Cambrils i als espais declarats Patrimoni de la Humanitat de Tarragona, Constantí i Altafulla a l’hora

d’acollir recreacions històriques, concerts, conferències i exposicions. «Al Priorat volem escenificar la trobada entre l’home i la natura que és d’on neix la cultura del vi», anuncia el director de Tàrraco Viva. «El teatre grec, per exemple, neix d’aquesta cultura del vi». La gent d’August Familiars, amics i enemics que tornaran al festival per explicar en primera persona les seves històries. Aquest petit format —un personatge amb un públic de vint persones— es va estrenar fa dues edicions i l’any passat va incorporar la gent

El Festival Romà de Tarragona ha crescut en més de 80.000 visitants des de 2007, tot i la crisi. Enguany però, des del consistori ja es va manifestar una voluntat d’apostar pel Tàrraco Viva implícita amb l’aprovació d’uns pressupostos que incloïen una partida de prop de 270.000€ per a la realització del certamen. A aquesta xifra s’han de sumar els recursos propis del festival —uns 150.000€ que sortiran de la venda d’entrades i de marxandatge— i col·laboracions d’altres institucions com ara la Diputació de Tarragona. «La idea que tenim de fa anys és que el Tàrraco Viva sigui un festival sostenible a terços», explica Seritjol, «un terç d’aportació municipal, un terç de col·laboracions i un terç de recursos propis sorgits de la venda d’entrades i altres».

AUGUST, EL PODER DE LA MÀSCARA

DEO AUGUSTO. UN NOU DÉU PER A UNA NOVA ERA

DE BACCANALIA. MÚSICA EN HONOR AL DÉU DEL VI

COENA LIBERA. LA NIT ABANS DEL COMBAT

FUNUS AUGUSTI CLOENDA DEL FESTIVAL

Recreació històrica Projecte Phoenix (Tgn)

Recreació històrica Nemesis ARQ (Tgn)

Recreació històrica Ludi Scaenici (Itàlia)

A la descoberta de la vida i l’obra del primer emperador. La seva obra de govern, la lluita pel poder, la vigilància de les fronteres però també les seves rutines, les seves manies, les seves malalties. Un espectacle especial de divulgació històrica per a una edició especial del festival. Més de cent actors amb recreacions d’espais relacionats amb la vida i l’obra del creador de l’Imperi Romà.

Després d’anys de guerres, la societat romana està esgotada. En aquests moments de feblesa, la profecia de la sibilla de Cumes es materialitza: arribarà l’Aetas Aurea i, amb ella, un nou dirigent d’origen diví que portarà la pax i l’ordre a tots els dominis romans. El jove Octavià, anomenat Augustus pel Senat, és l’elegit de l’Oracle. A ell li correspon la tasca de restaurar els cultes ancestrals.

La comarca del Priorat s’incorpora al Festival Romà de Tarragona amb la idea que esdevingui seu permanent en futures edicions. Malgrat l’absència de restes arqueològiques d’època romana en aquest territori, el Priorat a través del vi ens connecta amb tota la cultura clàssica a través d’una de les seves més grans manifestacions: Els mites i les construccions simbòliques.

Recreació històrica Nemesis ARQ i Istituto Ars Dimicandi (Itàlia)

Recreació històrica P.Phoenix, Thaleia, Nemesis, Ludi S, Ars Dimicandi

Els gladiadors han estat entrenant-se durant tot el dia. Només unes hores abans de la celebració dels jocs, a la nit, es reuneixen amb el lanista circulator. Al sopar parlaran dels combats de demà. Assistirem al sopar i podrem conèixer alguns dels personatges que s’acostaven a aquelles hores a l’amfiteatre abans del que serà per a molts el darrer combat.

August tenia els ulls i la boca tancats. Li tragueren l’anell amb el segell del dit. Tiberi, com a parent seu més proper, el va cridar pel seu nom i afegí : «vale» (adéu). Els esclaus de la funerària rentaren i perfumaren el cos. Se li col·locà una moneda als llavis per pagar el barquer que portaria l’esperit d’August per la llacuna Estígia fins a l’inframón.


Tarragona | 11

| 12 de febrer de 2014

TARRAGONA

CULTURA

Teatres de Tarragona porta ‘Barcelona’ i dues òperes per la temporada de primavera Rosana, Albert Pla, Maria del Mar Bonet i l’Inèdit Trio (Sisa, Portet i Oliver) són les apostes musicals més destacades dels pròxims mesos

L

a temporada de Teatres de Tarragona inclourà la representació de ‘Barcelona’, protagonitzada per Emma Vilarasau; de dues òperes i una aposta per la música en català amb les actuacions d’Albert Pla, amb el seu nou espectacle ‘Manifestación’; de Maria del Mar Bonet i de l’Inèdit Trio format per Jaume Sisa, Quimi Portet i Joan Miquel Oliver. La temporada març- juny 2014 s’estrenarà amb la representació l’obra de teatre emmarcada en la Barcelona de finals de la

Guerra Civil espanyola (5 de març), amb dues dones atretes sense remei per l’encís d’una ciutat prodigiosa, una ciutat rosa de foc, blava i vermella. El Tricicle, amb Bits (13 de juny), el seu nou «espectacle digital en codis de gags trinaris» actuarà el 13 de juny al Teatre Tarragona. A mig camí entre el drama i la comèdia arribarà a Tarragona l’espectacle teatral Un aire de família (25 d’abril), dirigit per Pau Durà i protagonitzat per Francesc Orella, Maife Gil i Ramon Madaula. Dins de les arts escèniques, es

Míriam Iscla i Emma Vilarasau són les protagonistes de Barcelona.

representarà la darrera obra de Roger Peña protagonitzada per la seva mare, Montserrat Carulla, La iaia. Continua l’aposta per les òperes amb la programació de Norma (14 de març) i La Bohème (18 de maig). L’Oquestra Camera Musicae actuarà amb la soprano Núria Rial el 16 d’abril i amb el violencellista Lluís Claret. Els concerts de música agafen força amb l’arribada del bon temps i a les actuacions de Maria del Mar Bonet, Albert Pla i l’Inèdit Trio se sumarà el concert de Rosana.


12 | Tarragona

12 de febrer de 2014 |

tarragona

seguretat

CASTELLS

Vuit de cada deu delictes locals són contra el patrimoni El robatori a l’interior de vehicles és un dels més comuns, tal com destaca la Junta Local de Seguretat durant el balanç del 2013

P

prop del 80% de delictes que es cometen a la ciutat de Tarragona són contra el patrimoni i el més comú és el robatori a l’interior d’un vehicle. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen del balanç de la Junta Local de Seguretat, que recentment s’ha reunit per valorar quin és el nivell de seguretat de la ciutat i per analitzar les dades d’aquest 2013. Pel que fa a les faltes contra el patrimoni, els informes de la junta local destaquen que aquest tipus de delicte s’ha reduït en un 7% gràcies a la tasca realitzada contra els reincidents amb dispositius i accions específiques. El conjunt de fets delictius a Tarragona s’ha reduït prop d’un 3% al conjunt de la ciutat i, per tipologia, el 80% dels fets denunciats són delictes contra el patrimoni, essent el robatori a l’interior de vehicles un

Una de les trobades recents de la Junta Local de Seguretat, el grup de treball multidisciplinar que reuneixe a representats de l’Ajuntament i de diferents òrgans de govern amb els diferents cossos de seguretat presents a la ciutat. /Mauri

dels més recurrents. Aquestes són les dades de balanç que ha presentat fa poc la Junta Local de Seguretat. El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo, explica que, seguint la tendència dels darrers anys, les dades mostren una situació d’estabilitat general sense problemes impor-

tants pel que fa a seguretat a Tarragona. I afegeix que «comparant les dades amb l’any anterior s’han reduït un 3,1% els fets coneguts, una dada que acumula un descens del 10% en els darrers cinc anys». Per la seva banda el delegat del govern de la Generalitat, Quim Nin destaca «que les da-

des constaten que tenim una ciutat tranquil·la i estable, però no hem d’abaixar mai la guàrdia». En aquest sentit, Castillo ha subratllat «la importància de continuar treballant en la coordinació dels diferents cossos policials per mantenir i millorar la seguretat ciutadana».

societat

Engega la ràdio dels barris

L

a Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) ha posat en marxa un programa de ràdio veïnal anomenat Ràdio Veïnal de Tarragona. L’objectiu d’aquest nou projecte és oferir un mitjà de comunicació alternatiu on els veïns i les veïnes dels barris de Tarragona puguin fer sentir la seva veu. Davant dels micròfons, els ciutadans dels barris donen a conèixer la realitat social, cultural i econòmica dels barris tarragonins. En aquesta ràdio trobem històries humanes que es barregen amb les activitats i els esdeveniments que tenen lloc als carrers, a les cases i als es-

pais culturals i socials on es desenvolupa la vida quotidiana dels barris de la ciutat de Tarragona. Els protagonistes d’aquest nou programa radiofònic són els veïns i les veïnes dels barris tarragonins, concretament aquells nens, nenes, joves, homes i dones que viuen als barris de les associacions de veïns que formen la FAVT: Bonavista, Campclar, la Granja, Torreforta, Torrenova, la Floresta, el Pilar, Riu Clar, Parc Riu Clar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon, Terres Cavades, Vall de l’Arrabassada i Covadona-El Mirador. Des de principis d’aquest 2014 el programa, que és setmanal i té una durada de

De los Ríos i Ribas, escollits com a president i cap de colla de la Colla Jove Sergi de los Ríos és el nou president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, mentre que Carles Ribas ha estat escollit com a cap de colla. L’Assemblea de la Colla Jove Xiquets de Tarragona va escollir dosantics caps de pinya per liderar la colla durant, com a mínim, les dues pròximes temporades. El passat dissabte 8 de febrer es va celebrar l’assemblea de la Colla Jove tant per fer un balanç de l’etapa de l’anterior mandat de Jordi Sentís i Albert Grau com per escollir els nous líders de la colla. Amb el local del Cós del Bou ple de gom a gom, l’única candidatura encapçalada per Carles Ribas i Sergi de los Rios va sortir escollida per una àmplia majoria. Ribas ha format el seu equip tècnic amb castellers amb experiència al capdavant de la colla, com és el cas de Míriam Alvárez i Oriol Aguilera, cap de canalla i cap de pinyesrespectivament, i d’altres que no, com el Jordi Alomà, cap de colla adjunt. Sergi de los Rios aposta per continuar amb el model «Colla Jove» que tants èxits va portar a l’equip d’Albert Grau.

CASTELLS

Els Xiquets de Tarragona s’adhereixen a l’ANC

Al capdavant d’aquest nou programa veïnal estan les periodistes Neus Rovira i Esther Valcárcel. /Cedida

mitja hora, es pot escoltar a través de la pàgina web de la FAVT i aquest mes, també sortirà en antena. Els veïns i veïnes dels barris de Tarragona ens parlaran, a partir del pròxim dia 17 de febrer, per

Tarragona Ràdio (96.7) cada dilluns a les 21.00 hores i els cada dimarts a les 16.00 hores. Tots els ciutadans que hi vulguin participar poden enviar un correu a l’adreça favt@tinet.org.

Els Xiquets de Tarragona han decidit adherir-se a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Aquesta ha estat una de les darreres decisions preses per l’Assemblea General Ordinària que s’ha dut a terme recentment. Un dels punts més destacables de la trobada va ser la votació per decidir si l’entitat castellera s’havia d’adherir a l’Assemblea Nacional Catalana. Finalment, després de la votació, i amb un total de 137 vots a favor, 4 nuls, 1 vot en blanc i 26 en contra, els ratllats van optar entrar a formar part de l’ANC.


Tarragona | 13

| 12 de febrer de 2014

TARRAGONA

CARNAVAL

La Baixada del Pajaritu creix... més

JOCS

Oberta la borsa de voluntariat dels Jocs Mediterranis

L

Enguany, els actes previs s’avancen un dia i, el dijous 27 de febrer, els participants podran participar en una sessió de fotos especial a càrrec del guardonat David Oliete. L’endemà arribarà la proposta musical de l’entitat Balls a Plaça. El col·lectiu de músics i entusiastes de la música per a acordió diatònic de les comarques tarragonines, amb ganes de difondre la música i les danses tradicionals catalanes, es traslladen puntualment de la plaça dels Sedassos a la de la Pagesia per fer suar la cansalada als assistents a ritme de folk. Pel dissabte, dia gros de l’acte, La Pipel anuncia sorpreses que acompanyaran la baixada d’andròmines. De moment sabem que la Pajaritu Village, lloc d’avituallament on se celebrarà el vermut musical amb Dj OGT, guanya dos adjectius convertint-se en la Pajaritu Smart Mediterranean Village. L’únic

www.noticiestgn.tv

a Baixada del Pajaritu agafa embranzida i s’allarga en el temps. Convençuts que els «passos importants se solen fer sobre rodes», La Pipel Entertainment fa crèixer, un any més, «el talent show de sàtira més gran del món».

que perd són categories —«n’hi havia massa i era un enrenou», explica Jordi Viñolas, president de l’associació— passant de les dotze de l’any passat a les sis d’enguany. «Tenim el premi Jaume I, al més desastre, o el premi Joan Carles I, a la millor patacada. També el premi LIDL, la qualitat no és cara», ens anuncia Viñolas. «A més a més, estrenem la modalitat amfíbia en col·laboració amb l’Agrupament Alverna i fem una crida als tarragonins perquè preparin vehicles que puguin participar en la Baixada del Pajaritu i a l’agost a la Travessa d’Andròmines de Sant Magí». Aquest any els guanyadors s’enduran uns trofeus creats per Àngels Cantos, artífex de di-

verses bèsties del Seguici Petit, com la Cucafereta o els Gegants Moros Petits. «M’he inspirat en els Oscars de Hollywood i els he donat un toc carnavalesc amb aquest daurat i les plomes que simbolitzen el niu del Pajaritu», ens comenta l’autor, que també anuncia que la idea és que, any rere any, «el trofeu evolucioni el Pajaritu acabi sortint de l’ou». El diumenge, el grup Genovesa, narratives teatrals clourà la novena edició de La Baixada del Pajaritu amb un espectacle per a tots els públics al Teatre Metropol que vol «recuperar el component reivindicatiu i crític del Carnaval», segons explica el seu director, el Joan Rioné. Els interessats a participar en La Baixada del Pajaritu es poden incriure al web de La Pipel.

SOLIDARITAT

El Col·legi d’API oferirà assessorament gratuït en gestió immobiliària

E

l Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Tarragona, mitjançant el qual es vehicularan els mecanismes necessaris per a l’assessorament i gestió immobiliària en el projecte Habitatge a través d’una xarxa d’agents col·legiats voluntaris. El col·legi posarà a disposició un servei gratuït de suport, as-

sessorament, gestió, seguiment i voluntaris per als habitatges socials de Càritas. El president del Col·legi d’API, Gil Cristià i el Director de Càritas Diocesana, Francesc Roig s’han compromès a afrontar plegats la difícil situació social de la manca d’habitatges que pateixen un nombre considerable de persones com a conseqüència de la crisi econòmica, de les clàusules abusives de les hipoteques, o dels casos de desnonament. Així ja es va anunciar en la passada Nit de

Gala del Col·legi, on el guardó al reconeixement a la Trajectòria social destacada va recaure en Càritas Diocesana de Tarragona. El COAPI és sensible a la realitat social actual i vol tenir un paper actiu en fer realitat el dret de totes les persones a un habitatge digne i especialment a les persones més vulnerables de la nostra societat, que és precisament allò que des de Càritas es vol garantir també a través del seu projecte Habitatge.

A partir d’aquest mes de febrer qualsevol persona que vulgui inscriure’s a la borsa de voluntariat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 ho podrà fer també des de qualsevol telecentre de la ciutat. Durant una franja horària concreta, cada telecentre oferirà accés a internet gratuït i suport informàtic per accedir al formulari d’inscripció a l’equip de voluntaris Tarragona 2017, inclòs al web dels Jocs. Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar la inscripció a la borsa de voluntariat a les persones amb dificultats per accedir a internet, així com apropar l’accés a la borsa als barris de la ciutat. Relació de telecentres i els seus respectius horaris per fer-se voluntari: • • • • • • •

Telecentre de Sant Pere i Sant Pau. De dilluns a divendres de 16.30 a 20h. Telecentre de l’Associació de Veïns de Sant Salvador. Dilluns i dimecres de 16.30 a 20h. Telecentre de Sant Salvador. Dimarts i dijous de 12 a 14h. Dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 20h. Telecentre de Bonavista. Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 20h. Dimarts i dijous de 18 a 20h. Telecentre de la Part Alta. Dilluns i dimecres de 18 a 20h. Dimarts, dijous i divendres de 16.30 a 20h. Telecentre de Campclar. De Dilluns a divendres de 16.30 a 20h. Telecentre de Tarragona Centre. De dilluns a dijous de 18 a 20h i divendres de 16 a 20h.

Els horaris són vàlids fins al 28 de març. L’accés a la borsa de voluntariat segueix actiu al web dels Jocs: http:// www.tarragona2017.cat/fes-te-voluntari.


14 | Litoral

12 de febrer de 2014 |

L ITORAL

salou

torredembarra

L’Ajuntament destina 145.000 euros a entitats esportives

Nou pla de recerca de feina per Internet

Les sol·licituds ja es poden presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

L

’Ajuntament de Salou ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions esportives del municipi. Enguany, es destinen 145.000 euros a tal efecte, per tant la mateixa quantitat que l’any passat. Les sol·licituds s’han de presentar a l’OAC, al registre general de la Corporació, adjuntant tota la documentació que requereix la regidoria d’Esports. El regidor de l’Àrea, Felip Ortiz, ha explicat que «estem davant d’una convocatòria molt important que pretén donar suport a les entitats i associacions esportives per al foment de l’esport al municipi». Podran gaudir de les subvencions la persona física o jurídica que hagi de realitzar l’activitat en l’àmbit objecte d’aquestes bases, que fonamenti el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitimi la seva concessió; els esportistes individuals que acreditin tenir domicili social a Salou amb una antiguitat mínima de 2 anys; les entitats esportives que tinguin equips de base o escola esportiva; les entitats sen-

El Servei Municipal de Dinamització Laboral de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Torredembarra continua donant suport a la recerca de feina per Internet i aquest any torna a engegar els tallers de recerca de feina amb l’objectiu de familiaritzar els usuaris i usuàries amb la xarxa Internet i el correu electrònic i facilitar així oportunitats d’inserció laboral mitjançant el coneixement de les noves tecnologies. Els tallers estan formats per grups reduïts d’entre 6 i 8

persones per tal de donar una atenció individualitzada. Segueixen un enfocament molt pràctic amb l’objectiu d’aconseguir l’autonomia de la persona en la recerca de feina. Per apuntar-se als tallers, cal dirigir-se al Servei Municipal de Dinamització Laboral, situat a les dependències de la Regidoria de Benestar Social (carrer Muralla, 16), en horari de 9 h a 14 hores, de dilluns a divendres, o bé trucant al 977 64 00 25 (ext. 736) o bé enviant un correu a clubfeina@ torredembarra.cat.

salou

L’Ajuntament redueix un 50% la factura de telèfon Es pretén donar suport a entitats i associacions esportives per fomentar la pràctica de l’esport.

se escola que tinguin algun equip que participi en categories d’alt nivell esportiu, a més d’aquells projectes o activitats puntuals sense ànim de lucre dedicades a la promoció de l’esport així com també a les associacions esportives. Els requisits que han de complir les entitats i associacions esportives són estar legalment constituïdes i inscrites en el registre d’Associacions;

trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Salou i tenir domicili social a Salou, entre d’altres. Els criteris de valoració per a la concessió de les subvencions es duran a terme a través d’una valoració d’aspectes com la memòria; els equips, la categoria, els participants o el nivell de competició o, en menor mesura, la col·laboració de l’entitat amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Salou ha aconseguit reduir la despesa telefònica del consistori i tots els edificis municipals un 52,5% des del 2011, tant pel que fa a telefonia mòbil com fixa. Així mateix, l’estalvi en costos d’impressió han estat d’un 46,5% menys respecte el 2011. El regidor de Gestió Econòmica, Ocupació i Noves Tecnologies, Jesús Barragán, ha explicat que “aquest és el resultat d’aplicar un pla de gestió per optimitzar els recursos i de realitzar una revisió de les necessitats de cada departament enfocades a l’estalvi”. Des del 2011,

l’Ajuntament ha realitzat diversos concursos per obtenir tarifes més competitives pel que fa als serveis telefònics i d’internet, fet que ha permès una reducció en telefonia fixa d’un 49,6% i en telefonia mòbil d’un 52,5%. En aquest sentit, el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán ha reiterat que “gràcies a una previsió de les necessitats més exhaustiva, s’està aconseguint un reajustament molt notable en diverses àrees que permet un important estalvi de la despesa i una millor gestió dels recursos per l’Ajuntament de Salou”.

altafulla

Un projecte altafullenc es classifica per a la fase estatal de la First Lego League

A

ltafulla’s Drone System és el nom del projecte científic del grup Tekno Altafulla que el pròxim mes de març prendrà part en la fase estatal de la competició First Lego League. Els alumnes de quart d’ESO de l’Institut d’Altafulla van aconseguir el passat dissabte 8 de febrer a Reus la segona posició en la fase territorial, que els dóna accés a la pròxima fase de la

competició. Els membres de l’equip Tekno Altafulla que van participar a Reus són: Marta Ortiz Ayuso, Andreas Ariza Juncal, Pau Toda Rovira, Pau Ferré Sumoy, Pol Virgili Blanco, Rubén Muñoz Mellado, Pol Llàcer Van Ginkel, Albert Cornelles Pardell, Oriol Creus Basses i Dídac Sellarès Riambau. L’entrenador és Albert Andreu Sabadell. TeknoAltafulla van ser els pri-

mers de la vintena d’equips participants a posar a prova el seu projecte davant del tribunal i van superar fins a tres rondes de demostració. Tot i que van tenir alguns problemes amb el robot que havien elaborat segons les directrius del certamen, finalment van ser escollits com un dels grups participants. Una fita que des de l’Institut no s’esperaven. Ara els membres de l’equip altafullenc disposen d’un mes

i mig per preparar la pròxima prova, de caràcter estatal, que se celebrarà el 23 de març a Barcelona. Caldrà millorar el projecte i incloure-hi noves idees per poder enfrontar-se a uns competidors que estaran encara més preparats. Els tres equips guanyadors tindran la possibilitat de participar a la fase europea que se celebrarà a Navarra, de la qual sortiran els participants de la prova mundial, que es farà als Es-

El projecte s’anomena Altafulla’s Drone System i l’ha realitzat el grup Tekno Altafulla tats Units.


Litoral | 15

| 12 de febrer de 2014

L ITORAL

SALOU

VILA-SECA

L’Ajuntament repara totes les sortides de pluvials de la platja de Ponent

Concert en benefici de l’Associació Sanfilippo

L

es sortides d’aigua de pluvials existents a la Platja de Ponent es reformaran les pròximes setmanes per tal de reforçar l’estabilitat dels murs laterals, així com també per millorar-ne la fermesa després de l’erosió que han sofert alguns d’ells després dels darrers temporals. Des dels serveis tècnics municipals es proposa la realització de murs de formigó armat als laterals units amb una solera de formigó, de manera que el resultat que s’obtingui amb l’obra sigui el d’un canal continu de formigó, més sòlid i de major durabilitat. Com ha explicat el regidor de l’àrea, Marc Montagut, aquesta adaptació dels pluvials es fa després que l’any passat, ja

El projecte, redactat pels Serveis Tècnics d’Arquitectura de l’Ajuntament, estan pressupostats en 40.000 euros i estan finançats amb càrrec al PAM de la Diputació.

s’arrangés la sortida existent al carrer Muntanya, malmesa per una avinguda d’aigües i que es va procedir a reparar,

VILA-SECA

Finalitzen les obres de remodelació de la plaça de la Constitució

Fruit de l’oferiment que l’Ajuntament de Vila-seca va realitzar fa uns mesos a la companyia ADIF, per tal de col·laborar en la millora i dignificació de l’entorn de l’estació del tren a Vila-seca, s’han executat recentment diverses actuacions. Finançat íntegrament per l’Ajuntament, a finals del passat any es va procedir a l’enderroc de magatzems i coberts a tocar entre la plaça de la Constitució i el castell, i a la instal·lació d’una tanca de

delimitació i protecció de les vies. D’altra banda, i fruit d’aquesta reordenació de la zona, l’Ajuntament ja ha finalitzat les obres d’arranjament de la plaça de la Constitució, que han consistit en l’adequació de l’espai, l’increment del nombre d’aparcaments per a vehicles i el reforç dels punts de llum. La inversió realitzada per l’Ajuntament de Vila-seca en aquest espai a l’entorn de l’estació ha estat de 84.500 euros.

convertint-se en un model de mur a exportar a la resta de carrers afectats. Així, ben aviat començaran

les obres a les sortides dels calaixos de pluvials que travessen la carretera i el passeig Miramar als carrers Jaume Nualart; de la Salut; Guillem de Claramunt; Barenys, A; B i de l’Esperanto; els quals es tractaran amb colorant de formigó per tal de reduir l’impacte estètic dels murs. A més, s’instal·larà una barana d’acer al carrer Jaume Nualart. El projecte, redactat pels Serveis Tècnics d’Arquitectura de l’Ajuntament, estan pressupostats en 40.000 euros i estan finançats amb càrrec al PAM de la Diputació. Pròximament s’adjudicaran i, un cop replantejada l’obra, el termini de duració serà de set setmanes; per tant, podrien enllestir-se de cara a final del mes d’abril.

El pròxim divendres 14 de febrer, a les 21.30 hores, l’Auditori Josep Carreras acollirà el concert benèfic de l’actual temporada de primavera. En aquesta ocasió, el concert serà a benefici de l’Associació Sanfilippo de Barcelona. L’encarregat d’encapçalar aquesta vetllada solidària serà el Cor Carlit Gospel, sota la direcció d’Anna Roqué i amb l’acompanyament del pianista Jordi Gaig. La síndrome mortal de Sanfilippo ataca el sistema nerviós central i causa la mort prematura, entre els 15 i 20 anys. Les entrades, que tenen un cost de 10 euros, es poden adquirir al vestíbul de l’Auditori des d’una hora abans de l’inici del concert i amb antelació a www.ticketmaster.es.


16 | Salut

12 de febrer de 2014 |

SAL UT

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA

Cirurgia Major Ambulatòria: tornar a casa poques hores després de ser operat Les unitats de CMA de la Xarxa de Santa Tecla permeten que el 2013 un total de 5.870 pacients torni al seu domicili el mateix dia de la intervenció

L

a cirurgia major ambulatòria (CMA) permet el retorn del pacient al seu domicili el mateix dia de la intervenció quirúrgica. La Xarxa Sanitària de Santa Tecla ha estat sempre pionera en aquest mètode (de fet, la primera intervenció de CMA a Catalunya es va fer a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona ara fa gairebé 25 anys) i, ara fa set anys, va posar en marxa també les unitats de CMA al centre assistencial de Llevant (Tarragona) i a l’Hospital del Vendrell. L’any 2013, les diferents unitats de cirurgia major ambulatòria de la Xarxa de Santa Tecla (Hospital del Vendrell, Santa Tecla i CAP Llevant) van realitzar un total de 5.870 intervencions quirúrgiques. Això representa un increment del 2,6% en comparació amb l’any anterior, fet que demostra la importància que la CMA està assolint al sistema sanitari actual. De fet, prop del 50% de les intervencions quirúrgiques que es practiquen actualment als centres de la Xarxa de Santa Tecla es fan sense necessitat d’hospitalització. L’evolució en aquest tipus d’intervencions sense ingrés hospitalari ha estat constant en els darrers anys al territori. L’any passat, el creixement més destacat es va registrar al Santa Tecla Llevant (2.002 intervencions), sobretot perquè les seves sales d’operacions estan específicament concebudes per als casos de Cirurgia Major Ambulatòria. Les sales d’operacions de l’Hospital de Santa Tecla (1.440 intervencions de CMA durant el 2013) i de l’Hospital del Vendrell (2.410 intervencions de CMA l’any passat) treballen d’acord amb les prioritats marcades pels seus respectius serveis d’urgències. La gran majoria d’intervenci-

La possibilitat de poder fer el postoperatori al seu domicili i en família és molt ben valorada pels usuaris, que han de complir uns requisits clínics i personals per poder optar a la CMA

Imatge d’una de les sales d’operacions de Santa Tecla Llevant, on l’any passat es van realitzar un total de 2002 intervencions de Cirurgia Major Ambulatòria, un 5,3% més que en l’exercici anterior.

ons són en oftalmologia, seguides de traumatologia, cirurgia general, maxil·lofacial, vascular, otorinolaringologia, dermatologia, ginecologia i urologia. Segons el Dr. Francesc Marsal, responsable mèdic de cirurgia major ambulatòria de la Xarxa de Santa Tecla, «el principal avantatge de la CMA és que s’ofereix al pacient una atenció més àgil, ràpida i eficaç, i es redueix al mateix temps els costos en les intervencions, ja que no és necessari comptar amb un llit d’hospitalització tradicional». El Dr. Marsal ens recorda que «es tracta de patologies que requereixen intervenció quirúrgica, per tant, presenten un certa complexitat, però no pas tanta per necessitar l’hospitalització del pacient. La CMA incrementa la qualitat assistencial, la satisfacció del pacient i de l’equip assistencial, redueix les llistes d’espera en moltes especialitats i millora la utilització dels recursos».

Patologies Les patologies susceptibles d’ésser tractades a la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria són les següents (no totes es practiquen a la CMA de la Xarxa de Santa Tecla): Cirurgia general Patologies de la paret abdominal (hèrnia inguinal, crural, epigàstrica, umbilical i petites eventracions), patologies benignes de la mama (fibroadenoma, papil·loma intraductal i ginecomàsties), patologies anorectals (abscés, hemorroides, fissura i fístula d’anus, pòlip rectal i quist pilonidal). Cirurgia vascular Shunts arteriovenosos, reservoris venosos, varius, amputacions de dit, resseció mal perforant plantar no complicada. Urologia Circumscisió, vasectomia,

orquidopèxia, orquiectomia,

hidrocele, reseccions transuretrals, biòpsia de penis, col· locació de pròtesi... Oftalmologia Cataractes, estrabisme, enucleacions, trasplantaments de còrnia, queratotomies, cirurgia del glaucoma, procediments de parpelles, intervencions de l’aparell lacrimal, cirurgia refractiva, cirurgia amb làser... Otorinolaringologia Amigdalectomia, adenoidectomia, miringoplàstia, cirurgia de l’oïda externa i mitja, reducció de fractures nasals, procediments laringoscòpics. Ortopèdia i traumatologia Hallux vagus, extracció de material d’osteosíntesi, biòpsies òssies i articulars, cirurgia sobre múscul, fàscia i tendons, escissions de ganglions i artroscòpies. Cirurgia maxil·lofacial Sinus maxil·lars, biòpsies, ex-

tracció dental i cordal quirúrgiques, tel o fre de llengua, patologia periapical, implants osteointegrats, fractures nasals i mandibulars no complicades, rinoplàstia, mentoplàstia, auriculoplàstia, criocirurgia de petites lesions. Ginecologia Histeroscòpies, laparoscòpies, conitzacions cervicals, raspat uterí, cirurgia vaginal, vaporització amb làser de petites lesions de vulva i ecografia intervencionista.

Criteris de selecció No tots els pacients poden ser intervinguts seguint el programa de CMA. La selecció dels candidats és, probablement, l’aspecte clínic més important per al bon funcionament d’un programa de CMA. L’avaluació preoperatòria consisteix un aspecte fonamental, sobretot per a l’anestesista. Els criteris a tenir en consideració són l’edat, l’estat general, els factors psicològics, els factors socials (que no visqui més lluny d’una hora del centre sanitari i pugui ser acompanyat per un adult amb vehicle propi) i, naturalment, la lliure acceptació del mètode per part del pacient.


Salut | 17

| 12 de febrer de 2014

sol id aritat

Cirurgia solidària El projecte Operation Hernia, en el qual participa el metge de la Xarxa de Santa Tecla, Francesc Marsal, ja prepara el pròxim viatge a Tanzània St. Vincent’s Hospital, Aliade, (Nigèria) · 2011

L’equip mèdic que va participar en la darrera missió d’Operation Hernia, a Cambodja./Francesc Marsal

L

’any 2005 va néixer Operation Hernia, una organització sense ànim de lucre integrada per metges i infermeres d’arreu del món amb l’objectiu de viatjar a països en vies de desenvolupament per practicar intervencions de paret abdominal (hèrnies) entre la població sense recursos. La ciutat de Tarragona té una representació en aquest grup de metges solidaris en la figura del doctor Francesc Marsal, cirurgià de la Xarxa Sanitària de Santa Tecla, que ha participat en diverses expedicions arreu del món. «El 23 novembre 2013, un grup de set cirurgians i un anestesista de diferents ciutats d’Espanya es van donar cita a l’aeroport de Barcelona per volar a Phnom Penh, la capital de Cambodja, amb Qatar Airways en una missió de Operation Hernia». Amb aquestes paraules iniciava el doctor Marsal la memòria de la seva darrera participació en el programa, l’any 2013, a la capital de Cambodja, durant la qual van dur a terme un total de 55 intervencions en 48 pacients de totes les edats. El doctor Francesc Marsal ha participat ja en diferents viatges solidaris, al llarg dels quals ha pogut copsar la realitat de les societats en les quals l’accés

a la sanitat no és fàcil per a les persones sense recursos. L’any 2011 la missió va tenir lloc al St. Vincent’s Hospital, a

Aliade (Nigèria), mentre que l’any 2012 va ser el torn de l’hospital de Santo Domingo de los Colorados a l’Equador. «Les condicions que ens trobem a cada lloc on viatgem varien molt», comenta el doctor Marsal, que afegeix que «també estem condicionats, per exemple, al material quirúrgic que podem transportar. Així, per exemple, aquest any passat, el fet de tenir un anestesista al grup va significar que també vam ser capaços d’operar nens petits», explica el cirurgià. Aquestes missions, a banda de donar assistència a la població, també permeten que els metges autòctons aprenguin altres tècniques quirúrgiques que els ajudin a millorar en el seu treball i a reduir les possibles complicacions que es poden produir en aquest tipus d’operacions. Personalment, afirma el doctor Marsal, «el fet de poder ajudar persones que no tenen recursos i contribuir a minimitzar l’índex de mortalitat que poden representar aquestes intervencions produeix una gran satisfacció». Actualment ja estan preparant el viatge d’aquest any 2014, que els durà a l’Àfrica, concretament a Tanzània.

Santo Domingo de los Colorados (Equador)· 2012

Hebron Hospital Phnom Penh (Cambodja) 2013

Imatge de les sales d’operacions dels diferents centres hospitalaris on ha operat l’equip mèdic solidari en què participa el doctor Francesc Marsal. Els participants es fan càrrec de totes les despeses, tot i que compten amb la col·laboració d’algunes empreses i entitats.


18 | Baix Penedès

12 de febrer de 2014 |

baix p E ned è s

calafell

La nova museïtzació del Castell de Calafell incorpora l’ús de les noves tecnologies El nou recurs turístic està adreçat a un turisme cultural i de qualitat, a més d’un turisme familiar i també de proximitat

L

a setmana passada va tenir lloc la inauguració de la nova museïtzació del Castell de la Santa Creu de Calafell. Amb la incorporació de museografia, no només a l’interior del Castell sinó també a tot el nucli històric, l’Ajuntament de Calafell ha creat un nou recurs turístic, dirigit a un turisme cultural i de qualitat, i també al turisme familiar, i que també té la voluntat d’atraure visitants de proximitat. A més, la posada en marxa de la museïtzació també ha de dinamitzar la promoció

econòmica de Calafell Poble. Per dur a terme la museïtzació del Castell de Calafell, l’Ajuntament de Calafell ha hagut de fer obres per millorar l’accessibilitat de l’interior del castell. Aquestes obres s’han fet en el marc del Pla de Barris, i també amb finançament del fons Feder i fons de l’Ajuntament de Calafell. Prèviament a les obres d’accessibilitat del Castell, l’Ajuntament de Calafell també va acabar, fa dos anys, les obres de rehabilitació de l’entorn del Castell. Aquestes obres també es van fer en el marc del Pla de Barris. La nova mu-

seografia instal·lada al nucli històric i al Castell de Calafell consisteix en uns plafons informatius, situats en els principals punts d’interès turístic. Una de les particularitats d’aquesta museografia és la combinació d’elements físics i virtuals, que incorporen l’ús de les noves tecnologies. Així, els plafons contenen informació sobre les característiques de cada lloc i també codis QR i una aplicació per a mòbil («Calafell») que donen al visitant informació complementària i li permeten gaudir també d’una visita en format virtual.

EL Vendrell

El TÀG presenta tretze espectacles per al primer semestre del 2014

E

l Teatre Àngel Guimerà (TÀG) del Vendrell presenta una temporada semestral amb tretze espectacles que tindran lloc entre el 16 de febrer i el 8 de juny. El programa s’inicia el diumenge 16 de febrer amb l’espectacle Llegendes urbanes i alguna de campestre, en què dos personatges despleguen una sèrie de llegendes urbanes curioses i rumors divertits. El divendres 21 de febrer serà el torn d’Un aire de família, una obra de la productora Focus, que presenta una reunió familiar en què es veu que les coses no estan anant com haurien d’anar. El divendres 7 de març el Mag Lari farà gaudir tant petits com grans amb un espectacle de màgia que conté molt d’humor i en el qual la interacció amb el públic és contínua. El diumenge 16 de març, els components del

L’obra de teatre ‘Red Pontiac’ és una de les apostes del TÀG per aquest programa semestral.

grup Ol’Green, finalistes del programa de TV3 Oh Happy Day!, oferiran un espectacle musical amb bones dosis de ball i d’humor. El diumenge 23 de març arriba el primer espectacle familiar de l’any, amb Un bosc de cames, que explica la història d’una nena que es perd entre una multitud en una estació de tren. El divendres 28 de març, s’inicia el nou cicle musical que incorpora el TÀG amb Blau-

mut, que presentarà el seu disc El turista. El diumenge 6 d’abril, el públic familiar podrà gaudir de Cinc contes diferents, unes històries que fan riure i que reflecteixen que tots som diferents i tots som únics. El dissabte 12 d’abril, Gerard Quintana aterrarà al Vendrell per presentar el seu nou disc, Tothom ho sap, amb un concert que també incorporarà clàssics de Sopa de Cabra. El divendres 25 d’abril,

les actrius Míriam Iscla i Cristina Cervià tractaran el tema de l’amor incondicional d’un mare cap al seu fill a través de Red Pontiac. El dimecres 14 i el dijous 15 de maig, el TÀG acollirà Cantània, amb la participació de més de 400 alumnes d’escoles del Baix Penedès que interpretaran Rambla Llibertat. El diumenge 18 de maig, a través del projecte +escena, es continua donant espai als elencs de la

comarca i aquest any es podrà veure l’obra L’hotel dels gemecs, a càrrec de l’Elenc Artístic Arbocenc. El divendres 23 de maig, Dani Flaco presentarà el seu sisè disc, Versos y madera. I el diumenge 8 de juny, Dídac Rocher tancarà la programació del primer semestre amb el seu darrer reball, El Minotaure i Teseu. Les entrades es podran adquirir de anticipadament a partir del dilluns 10 de febrer al Patronat Municipal de Serveis Culturals (la Rambla, 24), a la taquilla del TÀG una hora abans de la representació i al Tel-Entrada (tel. 902 10 12 12 i web www.telentrada.com). Les entrades dels espectacles infantils (sessió sense numerar) es podran adquirir a les oficines del Patronat Municipal de Serveis Culturals durant la mateixa setmana de la representació, o bé a les taquilles del teatre una hora abans de començar l’obra.


Baix Penedès | 19

| 12 de febrer de 2014

baix p e ne d è s

el vendrell

BREUS

Nou programa per millorar la formació i l’ocupabilitat de 60 joves del municipi

L

’EINA ha presentat una nova edició del programa Joves per l’ocupació, que ha estat concedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur i sense el graduat en l’ESO. Segons el regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, el programa té dues finalitats fonamentals: «d’una banda, fomentar el retorn al sistema educatiu d’aquests joves i, de l’altra, facilitarlos, en conseqüència, la seva inserció laboral». I és que, segons Martínez, el 80% de les persones aturades al Vendrell tenen com a estudis màxims l’ESO, una circumstància que agreuja les dificultats de molts aturats de la vila per trobar feina. És per això, segons el regidor, que aquest programa posa un èmfasi especial a intentar que els joves puguin acabar els seus estudis obligatoris i, si pot ser, que continuïn formant-se en àmbits que siguin del seu interès per millorar les seves opcions d’ocupabilitat. En el programa Joves per l’educació, això es tradueix en una combinació d’accions d’orientació, tutorit-

Calafell

Els resultats del procés de participació se sabran el dia 13 L’Ajuntament de Calafell donarà a conèixer el dijous 13 de febrer els resultats del procés de participació per determinar el futur del Mercat Vell, en un acte que tindrà lloc a les vuit del vespre a les Dependències Municipals de la Platja de Calafell. Els ciutadans de Calafell van poder votar, el passat mes de desembre, quin ús volien donar a l’edifici del Mercat Vell, ja que amb la construcció del nou mercat aquest edifici ha quedat buit. Per participar en aquesta votació calia tenir més de 15 anys i estar empadronat a Calafell. Es van presentar a votació un total de 19 propostes, sorgides en les sessions de debat prèvies amb ciutadans del municipi, organitzades per l’Ajuntament de Calafell. Una vegada realitzada la votació popular, una comissió tècnica s’ha encarregat de validar els resultats, per tal que la proposta guanyadora sigui viable econòmicament.

zació i seguiment individualitzat, i en la formació i adquisició d’experiència professional en empreses. En aquesta edició del programa hi podran participar un màxim de 60 joves, repartits en diversos mòduls formatius. Alguns d’ells ja s’havien dut a terme en convocatòries anteriors, com el d’operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles, el d’activitats auxiliars de magatzem i el d’activitats auxiliars de comerç. Enguany, però, s’hi afegeix també com a novetat el mòdul d’auxiliar de cuina, escollit especialment per la importància que el sector

turístic i, en concret, el de la restauració, tenen a la nostra comarca. Al llarg de 15 mesos, els nois i noies participants del programa alternaran la formació amb les pràctiques en empreses. Posteriorment, el programa també preveu la possibilitat que puguin signar contractes laborals de fins a 6 mesos en aquestes empreses. El programa Joves per l’ocupació està subvencionat pel SOC, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.

Cunit

Cunit participa en els actes del Tricentenari L’Ajuntament de Cunit participarà en l’acte del Tricentenari 1714-2014 que organitza la Generalitat per a commemorar els fets que van ocórrer el 1714 i que van ser decisius per la història de Catalunya. L’aportació de l’Ajuntament de Cunit és la mateixa que la de la resta de Consistoris de Catalunya que hi volen participar: un saquet de jute que ha enviat la Generalitat de Catalunya perquè s’ompli de terra d’algun lloc característic del municipi. Amb tota la terra rebuda dels municipis d’arreu de Catalunya es plantarà un roure a la muntanya de Montserrat, el Roure del Tricentenari. En el cas de Cunit, l’Ajuntament ha decidit que la terra sigui de l’interior de la Cova de l’Avenc, un dels símbols patrimonials del municipi.

el vendrell

La plaça Vella i la Rambla seran l’epicentre del Carnaval del Vendrell 2014 El dijous 27 de febrer començaran els actes del Carnaval del Vendrell 2014 amb una xocolatada infantil a la plaça Vella a partir de dos quarts de sis de la tarda. A continuació, hi haurà l’espectacle infantil Bon viatge!, a càrrec de la companyia Encantèrium. Mentrestant, el Carnestoltes farà un petit recorregut previ pels carrers i places de la vila per arribar a la plaça Vella i fer el seu tradicional discurs des del balcó de l’Ajuntament. La cercavila del Carnestoltes pel Vendrell començarà a la Rambla i finalitzarà a la plaça Vella a les 19 hores. El divendres 28 a les vuit del

vespre tindrà lloc la sortida de la Rua de Carnaval des de l’avinguda del Camp d’Esports. Aquest any la Rua finalitzarà al lateral de la Rambla tocant al parc de Tobies. Prèviament, a partir de les cinc i fins a dos quarts de set es farà la confirmació d’inscripcions i el lliurament dels números d’ordre a l’Esplai de la Gent Gran del Tancat. El recorregut complet de la Rua de Carnaval del Vendrell 2014 començarà a l’avinguda del Camp d’Esports i finalitzaràal parc de Tobies. Aquest any el cartell del Carnaval 2014 ha estat realitzat pel vendrellenc Joan Marc Ferret Ivern.

PREMIS Millor carrossa local: Primer premi 300 euros Segon premi 150 euros Millor carrossa visitant: Primer premi 300 euros Segon premi 150 euros Millor comparsa: 150 euros (premi únic) Millor disfressa: 150 euros (premi únic)


20 | Opinió

12 de febrer de 2014 |

OP INIÓ

JAUME PU J O L A R Q U E B IS B E ME T R O PO L ITÀ D E TA R R A G O N A

MEN P O

I P R IMAT

ART ISTA

En auxili de l’home ferit

H

e contemplat una fotografia impressionant. Hi surt el papa Francesc beneint una escultura que representa una dona estirada en un banc de carrer, a la qual no se li veu la cara ni el cos però es pot endevinar a sota d’una manta. L’obra, del canadenc Timothy Schmalz, es titula «Jesús sense sostre». No diu: «Dona sense sostre», sinó «Jesús sense sostre». Aquesta consideració que tot ésser humà necessitat és per a nosaltres Déu que ens demana ajuda, és la que va moure tantes persones santes de tots els segles a lliurar-se a obres de caritat, la que va determinar que l’Església fos pionera en l’assistència hospitalària molt abans que l’Estat se n’encarregués. És també l’origen de Mans Unides, organització nascuda de la voluntat d’un grup de dones d’Acció Catòlica de ser conseqüents amb la seva fe. La presència femenina, a vegades reivindicada, no necessita ser-ho a Mans Unides, en les seves trobades i projectes. Amb la sensibilitat que les dones tenen a l’hora de fer les coses, any rere any impulsen projectes d’atenció als pobres del Tercer Món. El lema per al 2014 és «Un món nou. Projecte comú». Podem apropar-nos a ell partint d’idees del papa Francesc, expressades a l’Evangelii gaudium, i també en una oració que va compondre ell mateix per a la festa de la Immaculada i que va llegir als peus de la columna de la Mare de Déu, a la plaça d’Espanya de Roma. Diu l’oració del Papa: «Ajuda’ns a estar sempre atents a la veu del Senyor, que no siguem sords al crit dels pobres, que el patiment dels malalts i dels oprimits no ens trobi distrets, que la solitud dels ancians i la indefensió dels nens no ens deixi indiferents, que estimem i respectem sempre la vida humana.» L’evangelitzador —en paraules de Francesc— és aquell que surt a l’encontre de «l’home ferit». Inspirat potser per l’escena evangèlica d’aquell ferit que roman a la vora del camí de Jericó, el Papa ens demana que no passem de llarg davant el dolor humà. És el que fa Mans Unides des de fa tants anys, amb els seus projectes, que no són només materials, sinó que es dirigeixen la persona en el seu conjunt, el germà necessitat. Per això em sento sempre molt proper a aquesta beneïda organització que tant de bé fa en el món.

Els límits de l’art

E

sbrinar avui dia què és art o qui és artista és molt difícil a causa dels interessos econòmics creats per un grup determinat de persones i a l’ego d’alguns il·luminats que s’anomenen ells mateixos «artistes emergents». L’art es troba en una situació molt estranya on la tècnica artística es valora menys que la capacitat de provocació. Particularment, admiro l’art en general sempre i que aquest reuneixi uns mínims requisits de tècnica, estètica i moral. Malauradament allò que s’està proposant des de fa molt de temps des de l’art contemporani és l’aniquilació de qualsevol mandat que subjugui la llibertat creadora sense posar en qüestió el límit en l’art i això ha donat cabuda a una nova interpretació artística: «l’art radical o transgressor». D’aquí que sigui difícil ser objectius davant un art que ha perdut l’essència i les regles ètiques, estètiques i morals per passar a ser simplement una forma d’expressió difícil d’ubicar i valorar. No tot val en nom de la llibertat creativa i la prova la tenim en un d’aquests il·luminats que es defineixen com artistes emergents, Guillermo Vargas Habacuc, que es va fer famós internacionalment després que en una exposició a Managua, concretament a la galeria Códice, lligués un gos amb una corda en una de les parets de la galeria i el deixés morir per inanició, és a dir, el va deixar morir de gana i set al mateix temps que cremava 175 pedres de crack amb marihuana com si fos encens i escrivia en

JORDI SALVAT PE R IODISTA

Sabem comptar?

E

ns hem acostumat que ens prenguin per imbècils. M’explicaré. Parlo concretament de com es comptabilitza la participació en les manifestacions des de ja fa uns quants anys i que hem acceptat tots plegats, excepte alguns «rars» com els del col·lectiu Contrastant. Hem acceptat com a habituals balls de xifres exagerats, depenent de la font que informi, sobre quantes persones han assistit a una manifestació. Dos exemples: a la manifestació de l’11 de setembre de 2012 els organitzadors van situar en 1.500.000 la participació, mentre que delegació del Govern (espanyol) ho va deixar en 600.000. Una diferència de nou camps del Barça. O la manifestació del 12 d’octubre d’aquell mateix any. Delegació del Govern parlava de 65.000 assistents i la Guàrdia Urbana, de 6.000, una onzena part. És una tasca difícil comptar amb precisió aquestes allaus humanes, però caldria arribar a un consens i deixar enrere la tendenciositat d’organitzadors i contraorganit-

una altra paret amb menjar de gos «ets allò que llegeixes». Segons ell, aquesta barbàrie era una manifestació artística i en una entrevista va dir: «Recojo lo que miro... El perro está más vivo que nunca porque sigue dando que hablar». Sembla difícil de creure, però tot seguit el van convidar a exposar al Reina Sofía, on va presentar un vídeo on es veia matar una vaca a cops de martell durant 53 minuts i, per si fos poc, va ser el convidat d’honor a la Biennal de Bogotà, on va exhibir un vídeo on tres treballadores del sexe competien per una cistella de fruita succionant una barreja de semen real i semen artificial d’un recipient per transportar-lo posteriorment amb la boca fins a un altre recipient. Per sort, aquest individu i els seus treballs van ser retirats de la XXXI Biennal d’Art de Pontevedra, on també va ser convidat. Però, no us penseu que els organitzadors ho varen fer per moral o ètica, no, ho van fer perquè el dia de la inauguració es va presentar vestit amb una samarreta en la qual duia escrit les sigles del grup terrorista ETA. La utilització del cos humà o d’animals com a peces d’art no és nou, però sí que és cada cop més constant a l’àmbit internacional. Un altre exemple és el xinès Zhu Yu, que es va donar a conèixer en la tercera edició de la Biennal de Shanghai on, davant dels organitzadors i visitants, es va menjar un fetus humà que havia cuinat prèviament. L’espectacle incloïa una segona part on introduïa cervells humans en pots per confitura. «Cap religió prohibeix el canibalisme. Cap llei diu que no es pugui menjar carn humana. He aprofitat aquest espai buit entre la moral i la legalitat per desenvolupar el meu treball» va dir Zhu Yu en una entrevista. Ara bé, el més depriment és veure com alguns «entesos en art» fan apologia en defensa d’aquesta «llibertat creativa» i com ciutats com París i Berlín organitzen exposicions d’aquest art contemporani radical que s’ha convertit en el recurs més ràpid dels artistes emergents per entrar en el negoci de l’art. Estem assistint a una contaminació cultural sense precedents.

zadors, que atempta directament contra la intel·ligència de la ciutadania. Quan aquests malaltissos costums s’instal·len en manifestacions molt més petites, aleshores freguem el ridícul. És el cas de la concentració convocada fa dos diumenges per la plataforma Ara no toca contra la pujada d’impostos i la política econòmica del govern de Torredembarra. El portaveu de la plataforma organitzadora es queixava que un mitjà havia publicat que la policia local havia xifrat en 60 persones els participants, mentre ells deien que havien estat 300. Una mica de sentit comú, senyors! Servidor va anar a la manifestació i es va avançar a la comitiva en tres ocasions, i, amb un esforç d’imparcialitat, es va dedicar a comptar els participants. No un per un, però sí amb una aproximació força fidedigna. La manifestació va començar amb poc més de cent persones i en el tram final estava al voltant de les 200. Tan fàcil com això. No calia ni rebaixar la xifra ni inflar-la. Simplement dir la veritat, que no era una allau humana! Una altra qüestió és si es considera que aquesta xifra de 200 participants ha de satisfer els organitzadors i/o amoïnar el govern. Personalment, crec que la manifestació va punxar. Davant la magnitud de la pujada de la pressió fiscal i la situació social del municipi -hi ha 1.600 aturats i més gent amb una situació econòmica precària- esperava més gent un diumenge al migdia amb un temps radiant. Aquesta baixa assistència no significa que la pujada d’impostos que patim a Torredembarra sigui justa i tingui una bona acceptació entre la ciutadania. Més aviat al contrari!


Opinió | 21

| 12 de febrer de 2014

OP INIÓ

JOAN ARAGONÈS MO S S È N

Damasc. La conversió de sant Pau

S

i preguntéssiu a un jueu què pensa de Jesús de Natzaret probablement us diria que fou un home que nasqué, visqué i morí jueu i que foren els romans els qui el mataren. I que qui va separar els seus deixebles del judaisme fou Pau de Tars. Evidentment, els cristians no podem compartir aquesta visió, però sí que cal reconèixer que fou Pau qui obrí el cristianisme al món pagà, endemés de començar l’estructuració del pensament teològic cristià. Per això el cristianisme el té per apòstol, en la mateixa línia dels cridats personalment per Jesús. En certa manera fou el complement de Pere: Pere és la institució, Pau el carisma. Pere és la llei, Pau la llibertat d’esperit. Pere és la tradició, Pau la innovació. Pere és l’ordre, Pau la iniciativa. Pere és la jerarquia, Pau el treball de base. Pau es dirigia a Damasc per empresonar cristians –llavors no coneguts encara per aquest nomquan un fet excepcional canvià radicalment la seva vida. Que va passar exactament? És difícil de saber-ho perquè la narració dels Actes dels Apòstols (9,3-19) utilitza el gènere literari de les aparicions que li permet explicar una cosa inexplicable, allò que en diem “conversió” i no posa l’interès en els detalls històrics sinó en l’acció de Déu en l’interior de l’home. Vol, doncs, des-

FOR P R E S I D E NT FRANCESC ASENSIO E XE MPL E AT D E B A N C A

Adéu

Q

uatre ratlles per agrair a la direcció de notíciestgn, en la figura del seu director, Òliver Márquez, així com al seu equip de col·laboradors, l’oportunitat d’haver pogut escriure allò que pensava, sense posarme cap impediment a l’hora d’expressar-me

criure allò que és indescriptible: que Déu en un moment determinat canvia l’orientació de la vida d’una persona. Pau, prop de Damasc, cau, és vençut per Aquell a qui perseguia. Si parléssim de la caiguda de Pau d’un cavall ho trobaríem molt normal. És el que sempre se’ns ha dit. Però no es diu en la Bíblia i no és gens probable ni tan sols versemblant. El cavall era l’animal de guerra o de l’exèrcit, no el de transport humà. Tampoc ho era el camell, que era el de càrrega, del transport de mercaderies. I menys el mul, que no existia i continua encara ara no existint en aquelles terres. El mul és el resultat de l’encreuament de dues espècies, cosa prohibida pel judaisme, tant en els animals com en els vegetals. L’únic animal emprat pel trasllat d’homes i de dones era l’ase. O simplement s’hi anava a peu. Com era d’esperar, la tradició ha localitzat totes les incidències narrades en el llibre dels Actes i, com passa freqüentment, un mateix fet es recorda en llocs distints. Així la conversió de Pau se situa als afores de la ciutat, en la moderna església anomenada Memorial Pau VI i també en una petita església maronita a uns 10 km de la ciutat. L’actual Bab Sharqi correspon a la Porta Oriental per la qual Pau entraria a la ciutat. Era on arribava el camí que venia de Jerusalem i on començava el carrer Recte, on vivia Judes, qui hostatjà l’Apòstol. La casa d’Ananies –el sacerdot que el va batejar- és recordada en una petita església subterrània. Pau, convertit, fou un fariseu al revés. Aquell home que menystenia tot allò que no tenia regust jueu, esdevé una persona sense muralles, ni fronteres, ni baluards, ni defenses. “Ja no hi ha jueus ni grecs, esclau ni lliure, home ni dona” escriu als gàlates (3,25). A Pau se l’ha acusat d’antifeminista perquè algunes expressions seves sobre les dones a les nostres orelles ho resulten. Per entendre-les cal posar-nos en el seu ambient. Però equiparar la dona a l’home mai ningú ho havia fet i per aquell temps esdevenia més que revolucionari. Pau s’avançava molts segles al feminisme més radical.

tal com ho he fet. També vull donar les gràcies a tots aquells que heu anat llegint els meus escrits setmana a setmana. Vull dir-vos que amb els meus articles intentava que entre tots reflexionéssim sobre els problemes que ens preocupen cada dia, però em dec haver equivocat, ja que no he aconseguit que amb cap dels 33 articles publicats vosaltres prenguéssiu compte de les meves propostes. I com que la meva intenció no era escriure per escriure, sinó que el que pretenia era crear opinió, o almenys polèmica, i en no tenir l’èxit desitjat, doncs ho deixo. Intentaré aconseguir-ho per altres mitjans, ja que la meva croada contra tot allò que considero que no es fa bé i que, per tant, es pot millorar, continua. Gràcies a tots.

ENVIA LES TEVES CARTES AL DIRECTOR I ARTICLES D’OPINIÓ A: LECTOR@NOTICIESTGN.CAT (*) Les cartes al director o articles d’opinió hauran d’anar signades i identificades amb el nom i cognoms de l’autor, tot afegint el seu número de DNI o de passaport. Els textos no hauran d’excedir els 3.000 caràcters. Notíciestgn no es responsabilitza de les opinions dels seus lectors i col·laboradors publicades en el setmanari.

XAV IER PAR ER A LLICENCIAT EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Les ferides vermelles de l’oncle Bill (II)

B

ill escoltà les recomanacions d’aquell doctor. Envellí, però sempre tenia forces. Segons les seves declaracions, podria tenir més de 200 anys, ja que la batalla d’El Álamo passà al 1836. Per què continuava viu al 1939? Com explicava la repressió franquista? També afirmava que lluità al costat dels nordistes a la Guerra de Seccessió dels EUA i fou condecorat pel mateix general Grant. Deia que participà a la revolució de Pancho Villa al 1903 a Mèxic i que va conèixer l’escriptor Ambrose Bierce. Les dades encaixaven i Bill no era un farsant ni bevia alcohol. Un parell de periodistes el volien entrevistar, però quan visitaren la seva cabana de la costa tarragonina, es trobaren el seu cadàver sobre el llit i un paper amb aquestes línies: «S’ha acabat el contingut del flascó i les meves ferides cremen. Sé que es riuen de mi... Al primer calaix de la taula trobaran els documents que acrediten les meves estades en aquests enfrontaments bèl·lics. També veuran la meva partida de naixement». Mentre un reporter comprovava la veraritat dels papers, l’altre atrevit s’apropà al mort. Al pit tenia nombroses ferides de baioneta que encara seguien obertes i palpitants com si s’haguessin fet en pocs minuts. Les ferides fetes pel règim del dictador, com les de l’oncle Bill, no es tancaran mai.


22 | Opinió

12 de febrer de 2014 |

OP INIÓ

ALEJANDRO PÉREZ COACH

Fumes? Sí, però ho vull deixar

S

egons l’Enquesta de Salut de Catalunya (2013), tres de cada deu catalans fuma. Si et trobes amb un d’ells, et dirà que ho vol deixar amb una cigarreta a la mà. Et sona? Segurament has provat tot tipus de remeis, des dels xiclets de nicotina amb gust de nicotina fins a l’acupuntura. Potser t’has comprat un d’aquells llibres per calcular quant et gastes cada any en tabac o has fet sessions d’hipnosi. Però, al final, continues amb la cigarreta a la mà i l’encenedor a la butxaca. Això vol dir que no ho pots deixar? Vol dir que els mètodes no funcionen? Per la meva experiència fent coac-

ENRIC ALFONSO PE R IO D IS TA

Intrusos

F

a un parell d’anys, la premsa tarragonina es feia ressò d’una notícia sorprenent succeïda a la ciutat: un fals odontòleg, Sergio Patricio Guzmán Gutiérrez, havia exercit aquesta professió durant gairebé un decenni amb total impunitat. Finalment, la falta de perícia demostrada amb diversos dels seus pacients va destapar l’engany i l’impostor va ser detingut i encausat pel jutge per intrusisme professional i pels danys irreversibles que va ocasionar a les boques d’alguns confiats clients. Aleshores, ningú no va dubtar de les imprevisibles conseqüències vinculades a la usurpació de funcions i de la necessitat de perseguir fraus d’aquestes característiques. No fa gaires dies, la premsa catalana ha publicat que destacats membres del govern del País Valencià i al-

hing, això vol dir que no ho vols deixar. Personalment crec que, tret de la pistola al cap, no hi ha cap mètode per fer-te fer allò que no vols fer. Així que, tot i que ja m’ho has dit, t’ho tornaré a preguntar: vols deixar de fumar? Per què? Quines raons tens per deixar de fumar? I no em diguis que és dolent per a la salut o que vols estalviar molts diners. Aquestes són les raons que et donen les autoritats sanitàries i els amics. Són les meves raons, però no són les teves. La pregunta és: per què ho vols deixar tu? Sí tu, la persona que està llegint aquest diari ara mateix. No ho saps? Potser hauríem de tornar a la pregunta inicial i veure si realment vols deixar de fumar. Potser no vols deixar de fumar. Potser t’agrada. Potser no et fa res dedicar-hi el teu sou o no creus que sigui tan dolent per la salut. I si és així, no hi ha res a fer. No cal que compris més llibres o audioguies per deixar de fumar, perquè no ho deixaràs. L’única manera d’aconseguir un objectiu és voler. I més quan l’objectiu és tan dur com deixar una addicció al tabac. Però si sents una veu a dins que et diu «deixa-ho», per fluixeta que soni, pregunta-li per què. Demana-li les raons de veritat. Els motius que són teus i només et mouen a tu. Si els trobes, deixaràs de fumar. Et costarà més o menys i potser hauràs de provar més d’un mètode. Però al final ho deixaràs. Saps per què? Perquè ho faràs per tu, perquè vols.

tres dirigents del PP han posat el crit al cel perquè el nou diccionari normatiu impulsat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua equipara valencià i català. «Una vergonya», segons el vicesíndic del PP a les Corts Valencianes, Rafael Maluenda. Per la seva banda, el president autonòmic Alberto Fabra, contrariat per aquest nou reconeixement de la unitat de la llengua, ha afirmat que farà complir l’apartat del seu Estatut on diu que «la llengua que s’utilitza a la Comunitat Valenciana és el valencià». Si no fos perquè ja hi estem acostumats, ens hauria d’estranyar que una colla de polítics desautoritzi, a les primeres de canvi i sense cap tipus de rubor, una institució acadèmica que versa sobre una matèria, la filologia, de la qual ells no tenen ni punyetera idea. Polítics que –oh, quina casualitat– pertanyen al mateix partit que s’ha inventat la denominació de Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO) per evitar dir català d’allò que es parla a la Franja de Ponent. No recordo cap polític rebatre amb la mateixa força i convicció tesis avalades per la comunitat mèdica, científica o jurídica. Només ho fan quan es tracta de la llengua, més concretament de la catalana. El cert, però, és que la seva incultura en matèria filològica –i històrica– els fa tan intrusos com el fals dentista de Tarragona, amb l’única diferència que ells actuen amb total impunitat i amb una claca al darrere.

B vols posar un anunci?

Truca al

616 728 550

686 703 910 977 259 911

envia’ns un correu a

publicitat@noticiestgn.cat

R IC AR D C HEC A P ERIODISTA

Actitud impresentable

L

a llei contra l’avortament que promou el ministre Gallardón és polèmica per molts motius. Personalment, no entenc per què s’ha de treure del calaix una polèmica inservible i que no fa res més que desviar atencions. Què guanya el PP reformant l’actual llei de l’avortament? Per què ho fa? Per satisfer els interessos dels sectors més retrògrades de la societat? Si no és així, confesso la meva incapacitat per entendreho. Està vist i confirmat que al govern conservador li agrada «posar la gamba» i suscitar polèmiques. D’aquesta manera ens manté entretinguts i no ha de governar ni proposar solucions als problemes reals. Estic a favor de l’avortament i del fet que siguin les dones les que prenguin, responsablement, la decisió. Repeteixo, responsablement. I el govern no n’ha de fer res. Que es preocupi de buscar respostes a la crisi econòmica i a l’atur. Convertir en delinqüents les avortistes o perseguir-les legalment no resoldrà els principals problemes del país. Al contrari, encendrà una altra foguera en l’incendi perillós en què s’ha convertit Espanya. La setmana passada, durant la conferència anual pronunciada pel líder del PP a Tarragona, un grup de ciutadans va intentar boicotejar-la, protestant, pacíficament, contra la llei Gallardón. Alejandro Fernández no va perdre els nervis i va continuar el seu discurs com si no-res. Fins i tot, en termes jocosos, va convidar els manifestants a sentir el seu discurs. No obstant això, a fora –al vestíbul del Col·legi d’Advocats– un impresentable de Noves Generacions –tot i que des del partit han assegurat que aquesta persona no hi està vinculada– va dedicar-se a insultar els protestants. Javier Hurtado, que és com es diu aquesta persona, va convidar algunes de les manifestants a «anar a la dutxa» i fins i tot es va prendre la llicència de quantificar i qualificar la bellesa d’una proavortista.Amb una frase desafortunada, Hurtado va demostrar el tipus de persona que és: un masclista i un pocavergonya a qui la democràcia li va gran. Es poden defensar posicions i ideologies sense faltar al respecte i Hurtado ha violat totes les normes del joc democràtic. És intolerable que un llicenciat en Medicina actuï d’aquesta manera tan menyspreable i censurable a tots els nivells. El PP hauria de fer tot el possible per deslliurar-se de tots els energúmens que no saben estar a l’altura. La manca de respecte per un ésser humà és més que suficient per arraconar un impresentable, sigui del partit que sigui.


| 12 de febrer de 2014

Publicitat | 23


24 | Cultura

12 de febrer de 2014 |

C ULTURA

La COT presenta un hivern amanit amb música, teatre i fotografia

AGNÈS LLOR ENS P ERIODISTA

El silenci de les plantes que creixen

E

L’actuació del Duet Miró (15 de març) és una de les propostes de música clàssica del nou programa de la COT, que aconsegueix reunir música, teatre i humor en una de les sales alternatives de la ciutat, fugint de grans propostes comercials.

A

quest dissabte 15 de febrer arrenca la temporada d’hivern del Teatre Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense. A les 21,30 hores, el duet de música clàssica Duo Bruyeres oferirà un programa que explora més enllà dels seus propis instruments i obre pas a un programa per a violí i piano, piano sol, piano a quatre mans o per flauta i orquestra. Per davant ens queden dos mesos plens de propostes. Algunes de les cites més destacades d’aquest programa hivernal tenen com a eix arts tan destacades com la poesia, que es fa un lloc en les cites d’aquest mes de febrer amb el recital que unirà Eduardo Moga, Ramon Garcia Mateos, Juan López Carrillo, Vicente Llorente i Alfredo Gavín, el divendres dia 21 a les 20 hores a la sala Nuria Delclós. El Carnaval també serà una de les cites destacades d’El Magatzem que, per tercer

any, aplegarà el festival chirigotero, a les 21,30 hores el dia 28 de febrer. Amb l’entrada del mes de març al calendari, torna Miguel Noguera amb el seu Ultrashow, renovat i ple de surrealisme, en una proposta que els espectadors podran gaudir a partir de les 21,30 hores del 6 de març. L’endemà, el 7 de març, el col·lectiu Espacio de tango presentaran l’actuació del grup Tea Tri Tango. Una setmana més tard, l’escenari acollirà el duet de música clàssica Duo Miró (imatge). El 29 de març, les bambalines s’obriran per acollir el Teatre Magnètic de David Martínez (Pupille, Maika Makovski) i Gerard Gil (Zul, H de Casa, Pupille, Don Simón y Telefunken) i, per finalitzar el cicle d’hivern, la sala acollirà l’Orchestra Fireluche i les seves cançons compostes amb instruments de joguina, que presentaran el seu últim treball. Les postres del programa seran les fotografies de l’Adela Rión Llop, recollides sota el títol de Tot Guaitant, es podran veure del 21 de febrer al 16 de març a la sala d’exposicions del COT.

l número del Notíciestgn que teniu aquesta setmana s’ha proposat solucionar-vos les propostes de cap de setmana fins a finals de març, quan ja començarem a pensar en tardes inacabables i a jubilar l’abric d’hivern. En poc més d’una setmana, els teatres municipals de Tarragona (Metropol i Teatre Tarragona, en aquest cas), el Teatre Àngel Guimerà del Vendrell i altres sales menys convencionals de Tarragona, com són el Magatzem –la programació del qual hauríeu de trobar ben a la vora si la impremta no ens fa una mala jugada– o la Trono, que fa poc van presentar la proposta feta amb molt d’amor a la seva cuina. L’oferta es diversifica i sembla que els nostres teatres planten cara als mesos més amargs de l’any, en el sentit metereològic del terme, amb programacions fetes amb esforç i ganes, que treuen la llengua a la crisi amb humor, màgia, teatre, música i molt més. Servidora –que va heretar d’una amiga l’afició de marcar a l’agenda aquelles propostes que han de caure a la casella de l’oblit– ja ha començat a marcar pàgines, més per vici que no pas per capacitat adquisitiva ni temps, i ha constatat diverses coses. Que es fan coses, moltes coses, sovint a prop de casa i que hi ha dies que és difícil escollir entre l’oferta existent. De vegades diem que no es fa res a casa, almenys a Tarragona, però en les properes setmanes no hi ha un cap de setmana sense almenys dues propostes interessants. El meu subratllador treu fum, encara que hi ha que es manté tossut a imposar un IVA cultural desmesurat o que la famosa crisi amenaci de menjar-se els nostres genolls com un monstre dolent. Serà veritat la frase que em va regalar l’altre dia Amadeo Puebla, quan sentenciava que «Quan cau un arbre fa molt soroll, però ningú sent com creixen cada dia, en silenci i sense parar, totes les plantes». Serà que tenia raó, perquè les propostes floreixen i encara ens queda molt febrer.

El Seminari acollirà la ‘Serenata per a cordes’ de Dvorák

E

l pròxim diumenge dia 16 de febrer, a les 18,30 hores, el Claustre del Seminari de Tarragona serà el marc ideal per a la presentació de ‘La Serenata per a cordes’, a càrrec de l’Orquestra Camera Musicae, que en aquesta ocasió estarà dirigida des del concertino pel violinista italià Corrado Bolsi. El concert, a més, inclourà l’estrena d’una obra encarregada per a la ocasió, Reminiscències de llum, del compositor valencià Arnau Bataller, músic que destaca per la seva especialització en música de cinema i televisió (Polseres vermelles, Ermessenda…). El concert finalitzarà amb la més bella de les serenates escrites mai per a orquestra, la Serenata per a cordes d’Antonin Dvorák.

El programa de concert inclou les peces I Crisantemi, de Giacomo Puccini (1858 - 1924), Serenata per a cordes, op. 20, d’Edward Elgar (1857 - 1934), Reminiscències de llum (estrena), d’Arnau Bataller (n. 1977) i, finalment, la Serenata per a cordes, op. 22, d’Antonin Dvorák (1841 - 1904). El músic convidat per aquest concert, Corrado Bolsi (Roma), ha conreat una intensa activitat concertística com a solista, intèrpret de cambra, concertino o concertino-director, que inclou un ampli repertori que va des de la música antiga fins a la de compositors contemporanis. Ha actuat en nombroses sales de concerts i festivals d’Europa, i ha tocat com a solista sota la direcció de R. Alessandrini, J. Cayers, H.Christopher, C. Hogwood, R.King, E. Martínez-Izquierdo, J. Pons, H. Schellenberger, G. Van Waas.

El músic i violinista italià Corrado Bolsi serà el concertino d’aquest concert que acollirà el Seminari de Tarragona.


Agenda

| 12 de febrer de 2014

| 25

Age nd a

12

DIMECRES

Tarragona Conferència. ‘Esport i salut visual’

EXPOSICIÓ

En aquesta xerrada de Miquel Rodeiro, Optica 2000, es pretén ensenyar com preservar els ulls de les possibles agressions sofertes en la pràctica esportiva. La pràctica d’esport a l’aire lliure exigeix protegir els ulls adequadament de la radició solar, sobretot al mar, la piscina o la muntanya, on estan sotmesos a altes exposicions. L’ús de la protecció adequada permetrà gaudir de l’esport sense risc per a la salut audiovisual. Lloc: Sala d’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés Hora: 18.30

13

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28

DIJOUS

Tarragona II Club de Lectura El Corte Inglés

El club promou el gust per la lectura, el debat i la reflexió sobre el sentit dels textos. En les sessions es comentarà el llibre proposat així com qüestions d’estil, els personatges, les reflexions, els sentiments... El club de lectura és gratuït i està coordinat per l’escriptor Xulio Ricardo Trigo i s’impartirà cada segon dijous de mes. Aquest primer llibre serà El llegat dels ossos de Dolores Redondo. Per assistir a les sessions és imprescindible haver llegit prèviament els llibres proposats. Lloc: Sala d’Àmbit Cultural d’El Corte Inglés Hora: 19.00 Inscripcions: www.triviumgc.com

14

FEBRER 2014

DIVENDRES

Tarragona Teatre. ‘Signatura 400’

ACTES A L’ATENEU DE TARRAGONA Tarragona ‘Penjar d’un fil’ Dolors Puigdemont presenta una instal·lació d’instal·lacions. Set realitzacions dels darrers cinc anys que tenen un fil de continuïtat i indaguen en diferents espais d’un territori compartit. En els seus treballs es refereix als arbres, a l’aigua, a l’aire, al moviment, a l’alè de vida, a la força gairebé invisible del cos humà. Tots aquests volums transparents de malla galvanitzada pengen d’un fil, on l’aire flueix i es pot percebre en ells. Lloc: Tinglado 2 del Moll de Costa del Port Fins al 23 de març

MUSEU EN FAMÍLIA

DISSABTE 15 | 18.30 h Cinema. Roma i August Presentació a càrrec d’en Jordi Freixa, president de l’Ateneu de Tarragona i del Rotary Tarragona Tarraco August, (2013-2014). El cicle és dedicat a la figura del primer emperador romà i home que va portar a Tarraco, la capital d’aquest Imperi, dels anys XXVII al XXV aC. Aquest cicle és el primer dels actes que faran ambdós entitats, dedicats a la seva memòria i amb motiu del MM aniversari de la seva mort, (XIX del VIII de l’any XIV dC).

DIUMENGE 16 | 18.30 h Niu d’Art (14a temporada) Música, humor, lírica, havaneres i molt més. Preu: 3€ / socis 1€

CINEMA

Tarragona Divertim-nos amb els romans! Signatura 400 és el breu monòleg que manté una bibliotecària anònima amb algú que s’ha quedat tota la nit tancat a la biblioteca de la petita ciutat francesa on treballa i, mentre ella ordena els llibres i prepara la sala de lectura abans d’obrir-la al públic, li ofereix els seus pensaments i sentiments al voltant dels llibres i la biblioteca, el malestar de la cultura, la soledat de la condició humana, l’amor, el desamor i la impotència de qui espera que li passi alguna cosa a la vida. I, mentre això no arriba... tenim els llibres. Lloc: Sala Trono Hora: 21 Preu: 16€ / 12€ amics Sala Trono Altres sesions: dissabte 15 de febrer a les 21 hores.

Vols saber com jugaven els nens i nenes de l’antiga Tàrraco? Amb aquesta activitat ho podràs esbrinar i també practicar- Veuràs que els seus jocs no eren tan diferents dels que pots practicar amb els teus amics i amigues. Per a més informació i reserves: 977 25 15 15 (de dilluns a divendres de 8 a 15h) 977 23 62 09 (de dimarts a dissabte de 9.30 a 18 i diumenges i festius de 10 a 14h) i a www.mnat. cat o bé al correu electrònic mnat@mnat.cat Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona Diumenges 2 i 16 de febrer Horari: d’11 a 13 h. Preu: 4€ per participant Edat recomanada: de 6 a 12 anys

Roda de Berà Obert el termini d’inscripcions pel FIC-CAT El FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada, l’únic festival de cine del país que promou, publicita, projecta i premia les produccions audiovisuals recents fetes en català, ja siguin fetes per realitzadors amateurs o professionals (amb propostes de llargs, curts, documentals, videoclips i centres educatius) ja està en marxa! La 7a edició tindrà lloc del 4 al 8 de juny del 2014 a la localitat de Roda de Berà, i tindrà com a eix temàtic les bandes sonores. Inscriu-te a través de la seva web www.fic-cat.cat. El periode finalita el 28 de març.


26 | Gent

12 de febrer de 2014 |

ge nt

Homenatge a Maria Rovira pel seu 100 aniversari

Maria Rovira Llauradó, una àvia del centre històric de Vila-seca que acaba de complir 100 anys, ha rebut un emotiu homenatge des de l’Ajuntament de Vila-seca. L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, acompanyat de la regidora de Benestar Social, Àngels Ponce, van visitar el passat dilluns dia 3 de febrer el domicili familiar de Maria Rovira per tal de felicitar-la, oferint-li un ram de flors i una placa commemorativa i participar, durant una estona, dels records en família d’aquesta àvia centenària.

La Caixa destina prop de 300.000€ a projectes socials a Tarragona

L’Obra Social “la Caixa” va destinar prop de 300.000 euros a ajudes socials a la província de Tarragonaa 13 iniciatives que van beneficiar gairebé 2.000 persones en situació de vulnerabilitat. La Convocatòria 2014 ha obert els terminis de presentació de sol·licituds i, com a novetat aquest any, l’Obra Social “la Caixa” atorgarà un premi especial en reconeixement a la capacitat d’innovació i transformació social de les organitzacions que, adoptant noves metodologies i vies d’intervenció en la seva pràctica, han contribuït a una millora efectiva de la vida de les persones a les quals s’adrecen.

Gran èxit de la Xatonada de Calafell amb 750 racions venudes

El passat dissabte 9 de febrer va tenir lloc la Xatonada Popular de Calafell. El Patronat de Turisme va posar a la venda 750 racions que es van exhaurir en només unes hores. La Xatonada, que va començar a les 10 del matí i es va allargar fins al migdia, va incloure un espectacle infantil, tallers per als més menuts de la casa, cercavila i taller infantil de xató a càrrec dels Mestres Xatonaries de Calafell. També es va fer la tradicional 5a Trobada d’intercanvi de plaques de cava i fira d’aliments artesans.


Gent

| 12 de febrer de 2014

| 27

ge nt

Més de 1.000 persones a la calçotada dels comerciants de Tarragona

Alumnes de l’escola anglesa St. Bart’s d’intercanvi a Salou

Més d’un miler de persones s’han desplaçat al Tinglado número 1 del Moll de Costa durant els dos dies de calçotada, dissabte i diumenge. La Calçotada l’organitzaven conjuntament les associacions de comerciants Botiguers de Tarragona, Comerciants de la Part Alta, Comerciants de Torreforta, Botiguers de Sant Pere i Sant Pau i els del carrer Governador González. Una mostra de cerveses artesanals i una trentena de parades d’artesans van complementar aquesta festa on, per quinze euros, es podien degustar els clàssics calçots, carn a la brasa, vi, aigua i fruita.

L’alcalde de Salou, Pere Granados i la regidora d’Ensenyament, Júlia Gómez van rebre els alumnes de l’escola anglesa St. Bart’s, del poble de Newbury, que durant tota la setmana han participat en el programa d’intercanvi d’idiomes amb l’escola Elisabeth. 
En total, un grup de 25 nois i noies de d’aquesta escola anglesa, situada a pocs quilòmetres de Londres, han estat a Salou des del dia 4 a l’11 de febrer durat els quals han participat en algunes classes amb l’alumnat de Salou i han visitat alguns indrets com Tarragona, Miravet i Barcelona, a més de gaudir de Salou.

Josep Sánchez Cervelló, Fill Adoptiu de Tarragona

Celebració del Trofeu Sènior de febrer al Costa Dorada

El passat divendres dia 7 de febrer, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va lliurar el títol de fill adoptiu a l’historiador Josep Sánchez Cervelló, en un acte en què també van participar el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, l’alcalde de Flix, Marc Mur i la tinent d’alcalde de Cultura, Begoña Floria.. Sánchez Cervelló, nascut a Flix el 1958, és un home polièdric, amb múltiples facetes i que al llarg de la seva trajectòria vital ha desenvolupat actuacions en àmbits molt diversos, especialment a Tarragona, on va arribar ja fa més de 40 anys. Actualment exerceix com a Catedràtic d’Història Contemporània i com a degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.

El dimecres 5 de febrer el Club de Golf Costa Dorada va celebrar el Trofeu Senior de febrer sota la modalitat Stableford a 18 forats. La prova va congregar més de 30 jugadors de categoria senior y master senior. En la categoria de handicap inferior José Dezcallar va ser el primer classificat; en la categoria de handicap superior es va proclamar campió José Antonio Martínez; Juan Torrens es va adjudicar la primera posició en la categoria màster sènior; Totón Roselló, va ser la millor dona, i finalment, José Sánchez amb 25 punts bruts es va adjudicar el premi Scratch. Els participants es van trobar al Restaurant del Club per fer el tradicional dinar que es fa en aquestes proves, després del qual es va procedir a repartir de premis.


28 | El temps

12 de febrer de 2014 |

EL TEMPS I SERVEIS

Sudoku

Cel ennuvolat Tot i la jornada assolellada de dimecres, el cel romandrà tapat. A partir del cap de setmana els núvols desapareixeran progressivament. Les temperatures baixaran lleugerament. Durant la pròxima setmana les màximes pujaran.

TEMPERATURES DE LA SETMANA

màx. 15º / min. 8º

Font: Meteocat

Fàcil

Difícil

DIMECRES 12

Com jugar: completeu el taulell de 81 caselles (9 fileres i 9 columnes), omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa filera, ni en una mateixa columna, ni en cap dels 9 quadrats en què està dividit el taulell.

Solucions setmana anterior

BOIRA EN ADOPCIÓ! Boira és un gatet d’un any que va ser abandonat. Té el pèl semillarg molt bonic. Està castrat i testat i és molt bo i tranquil. Pel seu caràcter estaria molt bé en una casa sense més gats. Jennifer: 639 45 12 96 info@tarracogats.org Sol

DIJOUS 13

Vent

Variable

Tapat

Tempesta elèctrica

Pluja

Neu

Boira

DIVENDRES 14 ADOPTA, ELLS ET NECESSITEN! La Lara és una gosseta de mida petita. És una gossa molt pacífica. Li agrada passejar de manera tranquil·la. La van abandonar en una benzinera. Busca una segona oportunitat. Contacte: gaiatgn@gmail.com

DISSABTE 15

DIUMENGE 16

Telèfons genèrics Emergències 112 Bombers 085 Mossos d’Esquadra 088 Guàrdia Civil 062 Policia Nacional 091

Protecció Civil 1006 Serveis funeraris 24h 900 50 67 12 Transport Sanitari 977 25 25 25 Sanitat Respon 902 11 14 44 Hospital de Santa Tecla 977 25 99 00

Hospital del Vendrell 977 25 7900 Hospital Joan XXIII 977 29 58 00 Consell Comarcal Baix Penedès 977 15 71 71 Consell Comarcal Tarragonès 977 24 45 00

Emissores de Ràdio DILLUNS 17

DIMARTS 18

ALCOVER RÀDIO / ALCOVER / 107.1 ALTAFULLA RÀDIO / ALTAFULLA / 107.4 / BONAVISTA RÀDIO - TARRAGONA / 102.9 CADENA CIEN TARRAGONA / 89.7 CALAFELL RÀDIO / CALAFELL / 107.9 CONSTANTÍ RÀDIO / CONSTANTÍ / 97.9 COPE TARRAGONA / TARRAGONA / 93.5 / DOMENYS RÀDIO / 107.6 / ESRADIO / TARRAGONA / 98.7 ÉXITO RADIO / TARRAGONA / 95.9 FLAIX FM / (2ª URL) / VALLS / 101.8 / EUROPA FM CATALUNYA / 102.7 EXITO RADIO / TARRAGONA / 94.8 LATINO ESTÉREO / TARRAGONA / 92.1 / LOS 40 PRINCIPALES REUS / 101.4 M 80 / 89.3

MANÁ RADIO / EL VENDRELL / 91.4 NOVA FM TARRAGONA 91.3 ONA FM / TARRAGONA / 97.1 + 104.4 ONA LA TORRE (TORREDEMBARRA) / 107.0 ONA RIUDOMS / RIUDOMS / 98.6 ONA VALLS FM / VALLS / 107.6 ONDA CERO RADIO / TARRAGONA / 95.3 ONDA RAMBLA TARRAGONA / 91.0 PUNT 6 CAMP / CASTELLVELL / 99.8 RAC 105 FM - RÀDIO VALLS / 103.3 RÀDIO BANYERES DEL PENEDÉS / 101.2 RÀDIO CAMBRILS / 90.0 / RÀDIO CREIXELL / 95.0 RÀDIO CUNIT / CUNIT / 107.0 RÀDIO EL VENDRELL / 107.1

RÀDIO FLAIXBAC - RÀDIO VALLS / 90.4 RÀDIO FM / LA POBLA DE M. /107.9 RADIO INTERECONOMÍA / TGN / 106.8 RÀDIO LA CANONJA / 102.3 RADIO MARIA / TARRAGONA / 99.5 RÀDIO MONTBLANC / MONTBLANC / 107 RÀDIO MORELL / EL MORELL / 98.3 RÀDIO MÚSICA / VALLS / 1002.6 RÀDIO SALOU - CADENA DIAL / 92.4 RÀDIO SANT PERE I SANT PAU / 101.0 RADIO TELE TAXI / 106.0 I 92.9 RADIOLÉ TARRAGONA / TARRAGONA / 96.1 RODA DE RODA DE BERÀ / 107.7 SER TARRAGONA / TARRAGONA / 97.7 TARRAGONA RÀDIO / TARRAGONA / 96.7 / TOTMÚSICA / TARRAGONA / 105.1


Gastronomia i Oci | 29

| 12 de febrer de 2014

GASTRONOMIA I OC I

Casa Ramon-Marines, de Sant Carles de la Ràpita, ofereix les Jornades Gastronòmiques d’hivern

SUGGERIMENTS PER AL DIA DELS ENAMORATS

Eurostars Grand Marina, una escapada inoblidable a Barcelona

Moll de Barcelona s/n · Tel. 93 603 90 00 reservas@grandmarinahotel.com · www.grandmarinahotel.com

Fèlix Llovell, periodista gastronòmic

E

l restaurant Casa Ramon-Marines, de Sant Carles de la Ràpita, ofereix durant aquestes setmanes les Jornades Gastronòmiques d’hivern en què tenen un gran protagonisme les galeres, ja que estem en temporada. En aquestes jornades, l’establiment presenta una carta en què trobem el llenguado a la crema de galeres i laminat d’ametlla, 24,20€; fideuà de pescador amb galeres, 14,30€; arròs caldós amb galeres, 14,30€; turbot i galeres al forn amb patates laminades, 23,10€; bacallà al safrà i galeres, 17,60€; timbal mixt de galeres i llagostins amb vinagreta de cítrics i mel del Perelló, 9,90€; galeres fregides a l’all, 16€; saltat de galeres amb calçots i bolets, 18€, a més de plats que no porten galeres, com la sípia punxa amb la seva tinta, 20€; llagostins amb calçots, 21€, escamarlanets saltats a l’all, 18€; xipirons solsits amb “arrunsacuques”, 20€. Casa Ramon-Marines té una llarga història de bona cuina típica marinera del delta de l’Ebre i de la badia dels Alfacs, que arrenca el 1948. Forma part del col·lectiu La Cuina de la Ràpi-

La recepta d’Encarna Martínez

Fideuà amb calamarcets i gambes

ta. Actualment porten el restaurant familiar la Maria Inés Pons i el seu marit, Joaquim Ojando, amb el suport dels seus fills, Inés i Joaquim Ramon, que són la tercera generació, amb la seva esposa, Carme Gisbert. El local és ampli i té diferents dependències. Disposa d’un bar amb entrada pròpia i dos menjadors a la planta baixa. Al primer pis, hi ha un gran menjador privat per a celebracions. La decoració és senzilla, d’estil mariner. El servei, casolà, familiar, amable i diligent. El principal protagonista de la cuina és el marisc, aquest marisc que tant de renom ha donat sempre a aquesta població marinera situada davant la badia dels Alfacs. A la mateixa entrada de l’establiment en trobem una magnífica exposició de la oferta culinària. A la fotografia de Chinchilla veiem la família en un menjador del restaurant.

CASA RAMON-MARINES Arensal, 16 · Sant Carles de la Ràpita Tel. 977 74 23 58 / 977 74 03 61 Horari: de 13 a 1h · No tanca casaramon@casaramon-marines-com www.casaramon-marines.com

Si véns a dinar o a sopar al Molí de Cal Tof t’ompliràs d’alegria i felicitat complerta i no pagaràs la beguda si portes aquesta recepta

Gambes Pebrot Ceba Tomàquet

Menú especial

El Molí de Cal Tof Av. Santa Oliva, 2 | El Vendrell · Tel. 977 66 26 51

Ingredients Fideus Fumet de peix Peix de roca Calamarcets

Hem suggerit en les darreres setmanes el Gran Claustre, d’Altafulla i el Gran Palas, de la Platja de la Pineda (Vila-seca), pel dia dels enamorats, el pròxim divendres. Avui fem el darrer suggeriment per a una escapada inoblidable en un singular hotel mirant al mar, al port barceloní. Banyat per les aigües del Mediterrani, amb la mirada fixa en la màgia de Barcelona i abrigat per la força de la seva monumentalitat, l’Eurorstars Grand Marina Hotel va obrir les portes per primera vegada l’any 2003 afrontant el repte de convertir-se en un autèntic referent de l’oferta hotelera de la Ciutat Comtal. Dotat amb les màximes comoditats i les últimes innovacions tecnològiques de l’hostaleria actual, l’establiment combina el luxe i l’art contemporani s totes les seves estàncies, amb obres artístiques de personatges tan prestigiosos com Ràfols Casamada, Subirachs, Lluís Lleó, Miserachs... I, per la seva privilegiada ubicació al Word Trade Center de Barcelona, a dues passes de l’emblemàtica estàtua de Colom, en el moll de Barcelona, pràcticament fregant el mar, gaudeix d’unes magnífiques vistes tant del Mediterrani com de la ciutat. Lògicament aquest emblemàtic hotel de 5 estrelles gran luxe ha preparat una oferta especial per la nit romàntica del 14 de febrer: una copa de benvinguda al seu bar mentre s’escolta la música d’un pianista en directe. Maduixes amb xocolata i una botella de cava a l’habitació. El sopar es pot fer al restaurant Aire de Mar del mateix hotel. L’endemà, l’esmorzar en un ampli bufet és acompanyat dels sons en directe d’un guitarrista i d’un violinista. Disposa d’un total de 240 habitacions i 51 suites, totes amb aire condicionat, caixa forta, minibar, telèfon directe, televisió via satèl·lit, Wi-Fi, barnús, assecador de cabell, servei 24 hores i pany electrònic. Té també habitacions per a minusvàlids. Disposa també de serveis amb garatge, aparca cotxes, business center, terrassa, gimnàs, piscina a l’aire lliure, sauna…

També fem calçotades!!!

Oli Sal

25 €

IVA inclòs

De dimarts a diumenge (begudes a part)

Elaboració Sofregim el pebrot, la seva i el tomàquet i els calamarcets trossejats. Després afegim el fumet de peix. Hi podem tirar una picada d’all i julivert per donar-li un toc diferent. Hi afegim els fideus (dos flaneres per persona) una mica fregits prèviament. Removem per evitar que s’enganxi. Afegim dues gambes per pesona i si volem també unes cloïsses. Si veiem que el fumet s’ha evaporat i encara no està feta li afegim una mica més de fumet de peix.

Si teniu algun dubte sobre la recepta podeu trucar al 977 66 26 51

16€

Quan veiem que el fideu està gairebé cuit ho posem a banda amb la paella i veurem que els fideus es van posant de punta. La fideuà ja està llesta per menjar!

www.elmolidecaltof.com reservas@elmolidecaltof.com

Avd/ Sta Oliva, 2 - 43700 EL VENDRELL (Tarragona) TEL.

977 66 26 51


30 | Classificats

12 de febrer de 2014 |

C L ASSIF IC ATS

HABITATGES Compra/Venda TARRAGONA. MANUEL DE FALLA. Pis nou, 90 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet, aire condiconat, calefacció, parking i traster. Per: 230.000€ Tel. 977252052 TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. 80m, 2 hab., abans 3, balcó gran, estat perfecte, 140.000€ Tel. 977 25 20 52 CALAFELL. Casa adosada en conjunto residencial Bonavista Mar. Urge vender. 139.500€. Tel. 977 693 568 / 691 239 003 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Zona balcó, 130m2, molt bones vistes, sostres alts, 2º sense ascensor, per viure. 330.000€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. MOZART. Casa de110mts2, 4dorm+2baños. Alto y luminoso, parket, armarios empotrados, parking+trastero. Zona común con piscina. 310.000€. Tel. 675918159 TARRAGONA. PERE MARTELL. Pis de 84m2, 3 habitacions, bany, totalment reformat inclus instalacions, molt lluminós. 180.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. ZONA CORTE INGLÉS / EROSKI. Piso de 106m2, 4 dorm., 2 baños, cocina de diseño, salón comedor con terraza, zona comunitaria con piscina y pista de tennis. Parking en alquiler en propio edificio. Posibilidad de amueblado. Precio: 265.000. Tel. 601287817 TARRAGONA. PALLARESOS. Ático dúplex. 3dormitorios + 2baños, 2 terrazas grandes, parking+trastero, zona común con piscina. 200.000€. Tel. 675918159 TARRAGONA. RAMBLA NOVA. 100m2, per reformar, 2 balcons, 4 habitacions, bany i aseo, per 220.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. RAMÓN Y CAJAL. Piso de tres habitaciones, baño, cocina, comedor y un balcón a la calle con vistas al puerto-Port Aventura. Precio: 138.300€ Negociables. Tel. 610500017 TARRAGONA. C/ RAMON I CAJAL. 89m2, reformat, 3 habitacions dobles, aire condicionat, terra de parquet i gres. Per 140.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. LES GUNYOLES. Cerca de estación Ave Camp Tarragona. Casa adosada de 4 habitaciones dobles, cocina amueblada, 2 baños completos y 1 aseo, salón-comedor, terraza, jardín, parquing privado y solarium. Posibilidad de alquiler con opción a compra. Tel. 607945958 TARRAGONA. ZONA JOAN XXIII. GRAN OPORTUNIDAD. Piso semi nuevo, 2 dorm. con armarios, cocina americana equipada, salon comedor con salida a balcón amplio, vistas despejadas, zona comunitaria con piscina, parking amplio incluido en el precio. 210.000. Tel. 676664298 TARRAGONA. GENERAL CONTRERAS. Zona estación de tren de Tarragona. Gran oportunidad! Piso de 3 hab., 1 baño completo, cocina amueblada, salón-comedor y terraza, ascensor. También en alquiler. Tel. 977 24 38 84 TARRAGONA. JAUME I. 3 habitacions, terrassa, bany, ascensor. D’origen. 90.000€. Tel. 977111355 / 654122038 TARRAGONA. CALLE REDING. Piso exterior, muy buenas vistas. Reformado. 300.000€. Tel. 650 445 663

TARRAGONA. PARE PALAU. 170m, Pis/oficina, 5 habitacions, per reformar. 150.000€ Tel. 977111355 / 654122038

TARRAGONA. C/ SAN PERE DEL SERRALLO. Alquilo piso con muebles, de una habitación, comedor cocina, un baño y una pequeña terraza. Precio: 350€ con los gastos incluídos menos luz y agua. Llamar a: 977 21 87 30 / 610 500 017

TARRAGONA. Piso con ascensor, 3 habitaciones, 1 baño, exterior, cocina. 126.000€. Tel. 615044664 / 662678736

TORREFORTA. C/ MONTBLANC. Pis sense mobles, 3 habitacions, menjador, cuina, bany, terrassa, 2º pis sense ascensor. Preu: 350€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ MALLORCA. Pis en venda de 80m2 amb 3 habitacions i bany. Preu: 115.000€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. CAPUTXINS. Pis 3 habitacions, per reformar, ascensor. 69.000€. Tel. 977111355 / 654122038

TARRAGONA. C/ FORTUNY. Reformat, sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo, principal sense ascensor. Per: 450€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. ZONA SUD. Pis venda vistes al mar, totalment reformat, 70m2, 3 habitacions, terrassa, no hi ha ascensor, 2n pis, persianes elèctriques. Per: 130.000€ Tel. 977 25 20 52

ATENCIÓN. Señores propietarios alquilamos viviendas y locales de manera segura. Garantizamos el cobro de las rentas mensuales. Información sin compromiso. Teléfono: 673 57 52 70

TARRAGONA. TORREFORTA. Pis en venda, planta baixa, 93m2, 3 habitacions, traster, parquing, jardí comunitari privat, moblat, per entrar-hi a viure. Preu: 68.000€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ MAJOR. Àtic de 3 dormitoris en un edifici amb ascensor. Situat a pocs metres de la Catedral. Preu: 550€ Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. C/ HIGINI ANGLÈS. Vendo piso en el CENTRO CIUDAD. 90m2, de 3 habitaciones (antes 4), cocina grande (office), un baño, un aseo, comedor con balcón a la calle, muy luminoso. 147.000€ Llamar a: 977 21 87 30 / 610 500 017

ZONA AVE. Finca recreo de 7000 metros con vivienda unifamiliar de 70m. Nave de 320m. Piscina privada, bodega, zona de frutales, olivos, viña. Pozo de agua. Riego gota a gota. Hay contadores de luz y agua potable. Precio: 135.000€ Tel. 654092540 TARRAGONA. C/ MALLORCA. Piso de 80m aprox. 1ª planta frente TARRACO ARENA. 130.000€. Tel. 646 293 980

TARRAGONA. TORRES JORDI. Piso de 2 habitaciones. Todo nuevo. Amueblado. Tel. 660133933

TARRAGONA. PIN I SOLER. Pis de 4 hab., bany i lavabo, exterior. 165.000€. Tel. 654122038 / 977111355

TARRAGONA. PRAT DE LA RIBA. Pis de 88m, terrassa gran, 1ª planta, per reformar. 85.000€. Tel. 654122038 / 977111355

TARRAGONA. PLAÇA DE BRAUS. Pis en molt bon estat, 130m2, 4 habitacions, 2 banys. 120.000€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso de 2 dormitorios, 65mt, planta alta, solarium de 50m, exterior, plaza de parking grande, finca seminueva. Precio: 170.000€. Tel. 675918159 TARRAGONA. SANT RAMON. Adossat 140m2, 4 habitacions, 2 banys, jardí, pàrquing. 195.000€ Tel. 977 11 13 55 / 654 122 038 SANTA COLOMA DE QUERALT. OCASIÓN. Casa en buen estado. 140m2, 3 plantas, 4 habitaciones, 1 baño completo, cocina amueblada, 2 comedores, terraza, garaje. Calefacción. Precio: 60.000€ Negociable. Tel. 609884807. Particular. TARRAGONA. PISO EXCLUSIVO. Piso. 170m, 5 dormitorios, 1 suite con vestidor, 3 baños, parking y trastero, terraza de 190m. Interesados tlf: 654417259 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Pis de 100mts2, 3 dormitorios + 2 baños, salón muy amplio, cocinaoffice, parking + trastero zona común con piscina. Precio: 259.000€. Tel. 675918159 TARRAGONA. Pis de 50m2, 1 dormitori, bany complet, instal·lació de Internet amb fibra óptica, bomba de fred-calor, 4ª planta amb vistes. Zona Parc Central. 90.000€. Tel. 658 925 445 SANTA COLOMA DE QUERALT. GANGA. Chalet luminoso. 170m2 vivienda + 220m2 de patio. Todo exterior. Buen estado. 2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina equipada, 2 terrazas, fregadero, 1 comedor, 1 salón. Garaje 6 coches, patio privado. Calefacción. 165.000€ Tel. 609884807 Particular. TARRAGONA. C/ UNIÓ. Pis de 125m2, 4 habitacions, 2 banys, traster, 2 balcons grans, calefacció, aire condicionat. Per: 230.000€ Tel. 977 25 20 52

CALAFELL PLAYA. Estupendo piso en venta de 2 dorm. dobles, muy amplio, baño completo, cocina, patio interior y con salida a la playa. Precio: 83.000€ Tel. 977 693 568 / 691 239 003 SALOU. INCREÍBLE BAJO SOLEADO. Salou zona pueblo. 140m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, salón-comedor, patio privado, A/A y calefacción, piscina, pista basquet, 7 minutos de la playa. 190.000€ Precio negociable. Tel. 609884807 Particular.

HABITATGES Lloguer TARRAGONA. C/ AUGUST. 2 habitaciones, 1 baño, cocina independiente con galería, terraza, sin muebles. Finca con ascensor. Gastos de comunidad incluídos en el precio. 400€. Tel. 977 243 720 / 667 692 691

TARRAGONA. C/ LA NAU. Amb mobles. 2 habitacions, menjador, cuina i bany. 1er pis sense ascensor. Per: 300€/mes Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ LLEIDA. Pis amb mobles, semi-nou, 1 habitació, menjador-cuina i bany. Preu: 400€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ GENERAL CONTRERAS. Sense mobles, fantàstiques vistes a mar, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. Per: 450€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. AV. CATALUNYA. Alquilo y vendo piso con muebles, de tres habitaciones, comedor, cocina con salita, un baño, MUY BONITO, 100m2, con calefacción, lado universidad Rovira i Virgili, ideal estudiantes. Precio: 450€ Tel. 977 21 87 30 / 610 500 017 TARRAGONA. C/ CAPUTXINS. Semi-nou, moblat, 1 habitació, menjador, cuina, bany. Preu: 450€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. C/ CAVALLERS. Pis d’un dormitori, amb mobles, calefacció i ascensor. En un edifici noble de la ciutat. Preu: 450€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. ZONA SERRALLO. Piso reformado con 2 habitaciones, 60m2, cocina americana, todo eléctrico, muebles modernos, balcón. 375€/mes. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. C/ SANT FRANCESC. Àtic reformat, sense mobles, 2 habitacions, menjador, cuina i bany, terrassa de 25m2. Per: 500€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ CASTELLARNAU. Viviendas de 2 habitaciones, baño completo, parquet, calefacción, sistema de alarma, ascensor. Mucha luz en una finca de obra nueva. Sin amueblar. Sin electrodomésticos. Posibilidad de una plaza de párkin. por 90€. Tel. 977242160 TARRAGONA. PLAZA DE TOROS. Estudio todo en un ambiente en alquiler, sin muebles, 1 baño, con electrodomésticos. 270€. Se piden referencias. Tel. 654092540 TARRAGONA. Zona SANT ANTONI Mª CLARET. Piso de 2 habitaciones, reformado, 60m2, cocina independiente, 1º sin ascensor. Ideal parejas jóvenes. 430€/mes. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso nuevo amueblado 2 habitaciones, baño, cocina americana, exterior, muy luminoso, aire acondicionado, con párquing. 550€/mes. Tel. 637128631 / 615044664 TARRAGONA. C/ UNIÓ 14, 2º 4ª. Vivienda de 2 habitaciones, suelo de gres, baño completo, calefacción, aluminio, luminoso, céntrico, ascensor. Finca noble. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. PLAÇA DE LA FONT. Pis de 3 dormitoris, cuina independent, bany i menjador per només 290€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. CASC ANTIC. C/ SANT LLORENÇ. Pis de 70m2, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, tot reformat. 500€. Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. AV. MARIA CRISTINA. Moblat, 3 habitacions, menjador, cuina, bany i aseo, patí, per 500€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. LA CANONJA. Estupendo piso de obra nueva de 2 habitaciones, cocina amueblada, comedor-salón, calefacción y aire acondicionado por conductos y solarium. 500€/mes. Tel. 607945958 TARRAGONA. AV. PAÏSOS CATALANS (DAVANT URV). Pis de 2 habitacions, menjador, cuina, bany complet, terrassa exterior, amb aire acondicionat, calefacció, amb opció pàrquing al mateix edifici. Tracte directe. Tel. 699 337 124 TARRAGONA. ENGINYER CABESTANY. Pis de 3 dormitoris al costat de la Rambla Nova. Possibilitat d’aparcament. Preu: 400€ Tel. 977 24 80 80 TARRAGONA. C/ AUGUST. Amb mobles, reformat, terra de parquet, 2 habitacions, bany i aseo, menjador, cuina, aire condicionat, 2n pis sense ascensor, Per: 400€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/ GOBERNADOR GONZÁLEZ. Alquilo piso con muebles de una habitación, comedor, cocina americana, un baño grande, prácticamente nuevo, con aire acondicionado, un balcón en calle Gobernador González (lado mercado). Precio: 450€ Tel. 977 21 87 30 / 610 500 017

TARRAGONA. Zona PLAZA DE TOROS. Precioso piso totalmente reformado, 3 hab., 90m2, cocina independiente, balcón grande practicable, mobiliario moderno. Calef., ascens.. 600€. Tel. 977 92 06 57

L’ALFORJA. Àtic en lloguer, 3 habitacions, bany i lavabo, terrassa, sense mobles. 400€. Tel. 977111355 / 654122038

TARRAGONA. C/ TAQUÍGRAF MARTÍ. Pis amb mobles, 1 habitació, menjadorcuina i bany, per 350€ al mes. Telèfon. 977252052

TARRAGONA. LÓPEZ PELÁEZ. Pis de 3 dormitoris, davant de la clínica Monegal, amb molta llum. Preu: 370€ Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. PLAÇA PONENT. Pis lluminós, sense mobles, amb terrassa, 3 dormitoris, cèntric, per 450€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. PLAÇA SEDASSOS. Pis amb mobles de 2 dormitoris, bany, cuina independent i menjador amb molta llum natural. Preu: 420€ Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. PERE MARTELL. Pis de 3 habitaciones, baño, cocina con lavadero, amueblado. Buen estado. Sol. Se piden referencias. 430€. Tel. 654 092 540

TARRAGONA. C/ FELIP PEDRELL. Alquilo piso con muebles, de una habitación, comedor, cocina americana, un baño grande, prácticamente nuevo, con aire acondicionado CALIENTE Y FRÍO en todo el piso y un balcón en calle Felip Pedrell. Precio: 450€ Tel. 977 21 87 30 / 610 500 017

TARRAGONA. C/ PONS ICART. Estudi reformat, tot un mateix ambient, per 350€ Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. C/LLEIDA. Estudi amb mobles, semi-nou, terrassa. 320€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. URBANIZACIÓN LA MORA. Alquiler o venta. Amueblado. Pareado de 150m2. Parcela de 400m2, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina de diseño, parquet y cerámica, aire acondicionado frío y calor, ventanas de aluminio, garaje para dos coches, trastero, jardín de 200m2, porches y barbacoa. Tel. 629 232 588

TARRAGONA. SANT FRANCESC. Pis gran de 100m2 amb 4 dormitoris, dos banys complets, calefacció, terra de parquet i ascensor. Preu: 650€/mes. Tel. 977 24 80 80

TARRAGONA. C/ HERNÁNDEZ I SANAHUJA. Estudi reformat, tot un mateix ambient, sofà-llit, mobles, ascensor. Per 280€/mes. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. ZONA CATEDRAL. Estudi de 35m2 equipat, rehabilitat, ADSL, sol, 320€/mes. 2 mesos de fiança. Tel. 644 318 581 TARRAGONA. ZONA JUAN XXIII. Precioso piso de construcción de 8 años, con 2 hab., climatización, cocina americana, todo eléctrico. Ventanas panorámicas. Mobiliario moderno, 1 baño completo con plato de ducha. Ascensor. Parking. 600€ Tel. 977920657 TARRAGONA. C/ CAPUTXINS. Sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina i bany. Per: 500€ Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. VALL DE L’ARRABASSADA. Pisos en alquiler con muebles o sin muebles. Tel. 977 29 09 49 EL VENDRELL. BONAVISTA. Apartamento de obra nueva con piscina. 2 dorm., baño completo, cocina equipada, terraza, amueblado, ascensor, zona comunitaria. 475€ Tel. 977 69 35 68 / 691 239 003 EL CATLLAR. Piso de 2 habitaciones cocina americana amueblado y equipado. Parking y jardin. Zona muy tranquila. Precio: 380€. Tel. 660915000 TARRAGONA. Apartamento en buena zona, todo reformado y con 1 habitación independiente. 400€ Tel. 977920657 / 658025285 TARRAGONA. C/ STA TECLA. Loft amueblado, baño, cocina americana, exterior, muy luminoso. 360€. Tel. 615044664 / 662678736 TARRAGONA. ZONA JUAN XXIII. Ático de 2 habitaciones + vestidor, construcción de 8 años, calefacción por radiadores, aire acondicionado, balcón esquinero. Lavavajillas, 2 baños completos. Terraza de 60 m2 y parking. 725€/ mes. Tel. 977 92 06 57 TARRAGONA. PLAÇA PEIXATERIES VELLES. Sense mobles, 3 habitacions, menjador, cuina i bany. Per 485€ Tel. 977 25 20 52 MASPUJOLS. Casa adosada esquinera, 4 hab., 2 baños, garaje 32m2, gran jardín privado. Preu: 650€. Tel. 977 79 31 57 TARRAGONA. C/FORTUNY. Àtic amb terrassa, sense mobles, semi-nou, 2 habitacions, menjador, cuina, bany. 590€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. Pis de 50m2, moblat i amb electrodoméstics, 1 dormitori, bany complert, instal·lació de Internet amb fibra òptica, bomba de fred-calor, 4ª planta amb vistes. Zona Parc Central. 400€. Tel. 658 925 445 TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso muy céntrico en alquiler, amueblado, prácticamente nuevo, de dos habitaciones, baño, galería, un salóncomedor muy grande, muy soleado y luminoso, sin ruidos. Precio: 450€ / mes Telfs. 977 218730 / 610 500 017 TARRAGONA. L’ARGILA. Casa rústica sense mobles. 4 plantes, 3 dormitoris, 1 bany, cuina, menjador i bodega. Totalment reformada. Preu 500€/mes. Tel. 657 841 072 TARRAGONA. C/ UNIÓN. Alquilo piso muy céntrico, reformado, con muebles, de tres habitaciones, baño, cocina comedor grande (office), galería y un balcón que da a la calle Unión, con todos los gastos incluídos menos la luz. Precio: 450€/mes. Tel. 977218730 / 610500017


Classificats | 31

| 12 de febrer de 2014

C L ASSIF IC ATS EL VENDRELL. Se alquila piso de 4 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, terraza, ideal para compartir. Directo al propietario. Tel. 977662651 / 606803954 TARRAGONA. FELIP PEDRELL, 13. Piso del año 2007. 63m2, 2 habitaciones, cocina grande, muy moderno. Tel. 977 24 21 60 TARRAGONA. RAMON I CAJAL. 3 dormitorios, amueblado, baño, cocina, comedor con terraza, buen estado. 450€/mes. Se piden referencias. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. OROSI. Pis semi-nou en lloguer amb 2 dormitoris, amb ASCENSOR. Preu: 400€ Tel. 977 24 80 80 CALAFELL. Ático seminuevo con solarium privado, 3 dormitorios, baño completo, aseo con ducha, cocina equipada. Amueblado. 500€ Tel. 977 693 568 / 691 239 003

TARRAGONA. C/COLON. Piso totalmente reformado de diseño. 3 habitaciones (1 suite y dos muy grandes), 2 baños, parquet, calefacción. Sin muebles y sin ascensor. Piso muy luminoso. Precio 500€. Tel. 977243720 / 667692691 TARRAGONA. PERE MARTELL. Piso nuevo amueblado, 1 habitaciones, ascensor, baño, cocina, exterior, aire acondicionado. Precio: 450€ Tel. 615044664 / 637128631 TARRAGONA. Mª CRISTINA. Piso de 1 habitación, baño, cocina, balcón, exterior, amueblado, ascensor. Precio: 450€/mes. Tel. 637 128 631 / 615 044 664 VISTABELLA. Casa de pueblo. 4 habitaciones. Cocina con ‘foc a terra’ y comedor. Terraza y ‘golfas’. Amueblada. Pueblo encantador y supertranquilo. 400€. Tel. 977243720 / 667692691

LOCALS Lloguer/Venda

TARRAGONA ZONA UNIVERSITARIA. FRA ANTONI CARDONA I GRAU. Alquilo piso amueblado, recientemente renovado, tres habitaciones, salón comedor, cocina, baño, balcón, galería. Ascensor. 550€. Gastos incluidos. Tel. 657 807 958

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Despatx en lloguer. 65m2, per entrar-hi, aseo, per 400€ Tel. 977 25 20 52

CALAFELL. Piso de 2 dormitorios, con solarium privado, nuevo a estrenar, acabados de calidad. 475€ Tel. 977693568 / 691239003

TARRAGONA. OFICINA en venta, 1 planta con ascensor, 55m, exterior a la calle, aseos, varias dependencias. Per: 48.000€ Tel. 654 092 540

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Zona Balcó. Àtic amb terrassa, sense mobles, 4 habitacions, menjador, cuina, bany, aseo. Per: 600€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. LLOGUER. Local molt centric de 3 plantes, 50m2 cadascuna, aigua i llum, A/A, lavabo, per entrar-hi, 1.500€. Tel. 977 25 20 52

TARRAGONA. Piso amueblado de 3 habitaciones, baño, cocina, ascensor. 450€/mes. Telf. 615044664 / 637128631

TARRAGONA. RAMBLA NOVA. Plaza de parking mediana en venta. 20.000€ Tel. 654092540

TARRAGONA. C/ LLEIDA, 7. Vivienda de diseño, nueva a estrenar. 2 habitaciones, 46m2, baño completo, calefacción, ventanas de aluminio, balcones, ascensor. Todo exterior. Muy céntrico. Tel. 977 24 21 60 CALAFELL. Planta 3 dormitorios, cocina con salida comunitaria. 600€ 691239003

baja con jardín, baño completo, al jardín, piscina Tel. 977693568 /

TARRAGONA. C/ROVIRA I VIRGILI. Pis moblat de 3 dormitoris, 2 banys, saló menjador, cuina equipada amb galeria, terrassa. Assolejat. Z. comunitaria amb piscina. Preu 700€/mes. Tel. 657841072 BUSCO VIVIENDA en alquiler en TARRAGONA CENTRO. Mínimo 6 habitaciones y 2 baños. No importa estado o antigüedad. Veronica: 652505719

TARRAGONA. ST. PERE I ST. PAU. Local en C/ Blanca d’Anjou / Violant d’Hongria. Superfície de 180m2, per 380€ Tel. 977 21 79 50 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU. Es ven parking per a cotxe gran. Preu: 15.000€. Tel. 616 042 335 TARRAGONA. DOCTOR MALLAFRÉ (ZONA JOAN XXIII). Alquilo parquing. Precio: 60€. Tel. 655 915 266 TARRAGONA. FRANCISCO BASTOS. Parquing en alquiler. Amplio acceso. Tel. 977 22 24 98 TARRAGONA. SOLER, 22. Local lloguer 220m2, molt lluminós. Instal·lacions perfecte estat. Consultar preu. Tel. 639 627 494 TARRAGONA. COLOM, 28 xamfrà. Local lloguer, 2 plantes i soterrani, 450m2, aparadors doble alçada. Instal·lacions en perfecte estat. Tel. 639 627 494

Immobles Motor Treball FORMACIÓ TARRAGONA. VALL ARRABASSADA. Venta plazas parking. Tel 977290949 TARRAGONA. C/MENDEZ NUÑEZ. LLOGUER. Local amb sortida de fums, 42m2, per 700€. Tel. 977 25 20 52 TARRAGONA. MANUEL DE FALLA. Parking en alquiler. Buen acceso. Para coche y moto. 60€. Tel. 654 092 540 LA SECUITA. A 3 min. de la estación AVE/AVANT y 10 min. de Tarragona. Solar urbano 616m2, a dos calles, apto para una o dos viviendas 30.000€. Oportunidad. Telf. 671868896 TARRAGONA. C/ SALVADOR ESPRIU. Local de 204m2. Instalación eléctrica. Aire acondicionado. Lavabo. Persiana a motor. 1.000€ Tel. 977 21 79 50 TARRAGONA. Se alquila parking en la zona de Joan XXIII. Preguntar por Maribel. Tel. 646 156 689 TARRAGONA. REAL. 90m2, cantoner amb llogaters, rentabilitat 7% Per: 83.000€ Tel. 977111355 / 654122038 TARRAGONA. CENTRO. Alquiler ático oficina de 100 m2 muy céntrico. Instalada, apto cualquier actividad con A.C., etc. Tel. 977231860 TARRAGONA. AV. CATALUNYA / Mª CRISTINA. Alquiler trastero. 8m2, acceso vehículo y peatonal, cámara vigilancia, puerta cortafuegos. 65€. Tel. 654092540 CALAFELL. Traspaso restaurante en playa. Alquiler 600€/mes. Tel. 977 69 35 68 / 691 239 003 TARRAGONA. OPORTUNIDAD PLAZA DE LA FONT. Traspaso local cafeteríarestaurante equipado. Amplia terraza. Alquiler 1000€/mes Tel. 647743661 TARRAGONA. C/ BEETHOVEN. Local en edificio de oficinas de 75m2. Sala diàfana, archivo y lavabos. A/C, instalación eléctrica y telecomunicaciones. 500€/ mes. Tel. 977 21 79 50 TARRAGONA. BDA. MISERICÓRDIA, 7. Se comparte céntrico local. Completamente instalado.Actualmente funciona como inmobiliaria. Tel.: 977 243406 / 607 208020 TARRAGONA.VALL DE L’ARRABASSADA. Local en venda. Superfície aproximada de 242 m2, sortida de fums, diàfan. 260.000€. Tel. 977 24 34 06 TARRAGONA. AV. ROMA. Local de 276m2. Totalmente acondicionado, despacho, sala diáfana, archivo y lavabos. Instalación eléctrica y telecomunicaciones. Aire acondicionado. Tel. 977 21 79 50

GLASTRON 214 AVENTURA con motor Volvo Penta 4 cilindros diésel de 130cv, casco e interiores en buen estado, motor en funcionamiento, hélice duo pro. Por: 6.500€ Tel. 638 789 753

TARRAGONA. ZONA PLAZA DE TOROS. VENTA. Parking doble. Un coche delante de otro. 45.000€. Tel. 676664298 TARRAGONA. P. PALAU. Parking alquiler coche y moto. 70€ Tel. 654092540 TARRAGONA. JAIME I / MALLORCA. Parquing en venta, plaza grande, buen acceso. Precio: 20.000€ Tel. 654 092 540 TARRAGONA. MALLORCA - PZA. TOROS. Parking grande en alquiler. Por 80€. Tel. 654092540 TARRAGONA. Se traspasa peluquería en Tarragona, con clientela fija, facturación demostrable, abstenerse curiosos. Telf. 622 111 751 TARRAGONA. CENTRO. Alquiler ático/ oficina 100m2, totalmente instalada, apta cualquier actividad, con a.a., etc. Tel. 977231860

Vendo Volkswagen-Corrado Muy bien conservado. Todo original y guardado siempre en garaje. Todas las revisiones y las ITV al día. Nunca ningún accidente. Precio a convenir. Tel. 630 35 99 77 / 977 21 71 32

Motor Motos

TREBALL Professionals

EMPRESA INMOBILIARIA en Tarragona precisa COMERCIALES para atender las demandas de nuestros clientes (alta comisión). Llamar a: 610500017 “Ingresos extras en tiempo libre”. www.actividadprofesional.com

TARRAGONA. LLEÓ. Lloguer 2 locals de 300m2, facilitats d’arrendament. Tel. 977 25 20 52

Se ofrece bufete de abogados en Calafell. Espe. en: * Der. penal, deshaucios, divorcios, extranjería, peritaje caligráfico judicial, seg. de comunidades-asistencia-saluddefensa-, resp. civil-transportealquiler, etc. * Tel. 977 69 35 68

VILA-SECA. VENTA. Local comercial de 537m2. Buen estado, 8 escaparates, varias oficinas y lavabo. 300.000€. Tel. 659 22 61 57

Se ofrece discjockey con discoteca movil para BODAS · BAUTIZOS · COMUNIONES. Experiencia y seriedad professional. Tel. 615 21 52 40

TARRAGONA. FCO. MACIA. Parking con trastero en alquiler. 65€ / mes. Tel. 654092540 TARRAGONA. SANT PERE I SANT PAU (RODOLAT DEL MORO). Parcela edificable de 900 metros, a sólo 5 minutos de Tarragona. Permuta y financiación. Precio: 90.000€. Tel. 654 092 540 PALLARESOS, POLIGON. Nave en alquiler. 525m de altura, 4 m., muelle carga y descarga. 460€. Tel. 654 092 540 TARRAGONA. FCO. BASTOS. Parking en venta. Plaza grande. Buen acceso. Sin columnas. 23.000€ Tel. 654092540 PERE MARTELL. Parking en venta, 1 planta. Precio: 20.000€ Tel. 654 092 540 TARRAGONA. AV. ANDORRA, 10. Alquiler o venta de parking. Tel. 615332863 / 615186908 EL CATLLAR. AV. CATALUNYA. Local lloguer, 58m2, bany. 325€/mes Tel. 977247124 / 630991528

Motor Cotxes

Vendo Suzuki-550 GSX-EF Perfecto estado. Revisión al día. 60.000kms. Un único dueño. Regalo: Porta cascos (2 cascos), candado pitón, funda depósito, maletas laterales Krauser. Precio a consultar Tel. 630359977 / 977217132

Motor Nàutica FAETON 600 4.3 V6, 175cv. Intrafueraborda, tapisseria en bon estat, certificat navegació, revisió motor recent. 5.900€ Tel. 638 789 753 MYABCA 28. Para restaurar, motor Barreiros de 40cv en funcionamiento, posibilidad de entregar restaurada si interesa. 5.500€ Tel. 638 789 753

FORMACIÓ Cursos Classes de pintura/dibuix. Estudi Tarragona (Part Alta). 686411008 Tito Figueras

VARIS Altres ofertes

Compro tebeos antiguos, comics de superheroes, albums de cromos, juguetes antiguos (scalextric, madelman, muñecas...) y otros objetos de coleccionismo. Tel. 658 02 91 46 Tel. 97 100 33 52

LLAUT de 6.10m de eslora, cabinado con motor Solé mini 17. 4.900€ Tel. 638 789 753

Passo cintes de video a DVD a 10€ la cinta: VHS, VHS-C, Video8, Hi8, MiniDV, Betamax i pel·lícules de Super8. Pots provar primer amb una cinta. Salva, recupera i recorda els teus anys passats. Recollida i lliurament a domicili. Tel.: 626 010 186

SUNSEKER PORTOFINO 31, motores Volvo Penta 2x200cv, tapicería nueva, motores revisados e interior impecable. 25.000€ Tel. 638 789 753

Préstamos rápidos. No importa deudas, asnef, con la garantía de su propiedad. Firma ante notario. Tel. 603 347 030

ANUNCIS CLASSIFICATS classificats@noticiestgn.cat 616 728 550 / 686 703 910


32 | Contraportada

12 de febrer de 2014 |

300000

Població 2009 - 2013

Menys població a les comarques de Tarragona

Nous llocs de treball per joves vendrellencs

La província perd població per primera vegada des de la Guerra Civil, segons assenyalen les dades de l’Idescat.

La localitat impulsa un programa per millorar la formació i l’ocupabilitat de prop de seixanta joves del municipi.

n Alt Camp

n Baix Camp

247.827 249.718 250.142 251.282 251.226

Comarques 250000

n Baix Ebre

n Baix Penedès

n Conca de Barberà

189.226 190.440 191.947 193.535 193.455

200000

n Montsià n Priorat

n Ribera d’Ebre

150000

n Terres de l’Ebre

n Penedès

0

2009 2010 2011 2012 2013

n Barcelona

12.943 12.931 12.847 12.713 12.310

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

n Girona

n Lleida

803.301 808.420 811.401 814.199 810.178

1000000

n Camp de Tarragona

2009 2010 2011 2012 2013

0

747.782 753.046 756.810 761.627 761.632

2000000

100000

2009 2010 2011 2012 2013

3000000

190.860 191.568 191.631 191.826 188.878

4000000

300000 200000

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

5000000

400000

436.402 439.768 442.308 443.032 440.915

500000

Províncies

2009 2010 2011 2012 2013

463.394 467.089 471.763 473.314 472.418

6000000

5.487.935 5.511.147 5.529.099 5.552.050 5.540.925

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

513.580 517.066 518.655 521.235 520.200

Àmbit

2009 2010 2011 2012 2013

10.024 10.145 10.087 9.971 9.756

21.502 21.437 21.290 21.148 20.992

24.004 24.082 23.889 23.867 23.477

72.189 72.333 72.261 72.121 71.577

n Terra Alta

0

600000

2009 2010 2011 2012 2013

Prop de 800 actes commemoraran el bimil·lenari d’August en una nova edició del festival històric tarragoní.

50000

45.001 45.326 45.189 45.299 44.771

100000

98.861 99.786 101.115 101.138 101.100

81.724 82.222 82.634 83.125 81.514

n Tarragonès

2009 2010 2011 2012 2013

termòmetre de la setmana

Arriba un TàrracoViva ple d’actes

n Tarragona

La contra

«A Tarragona cal un teixit de pimes potent i vinculat al sector serveis» El cap del Gabinet d’Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, destaca que les dades de la confederació empresarial no permetran parlar de brots verds reals fins a finals del 2014

L

a província de Tarragona serà, probablement, una de les últimes a sortir de la crisi. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn del darrer observatori empresarial de la CEPTA. L’economista i cap del Gabinet d’Estudis de la Confederació Empresarial, Juan Gallardo, ens dóna algunes de les claus del que pot significar aquest 2014 en l’àmbit econòmic a les nostres comarques. En aquests dos primers mesos de 2014, hi ha evidències de sortida de la crisi? Les dades de la província que hem recollit indiquen que no hi ha un canvi real en aquests primers mesos. Les dades indiquen que la situació econòmica no empitjora, però tampoc hi ha dades que indiquin una clara millora. Així res de brots verds? La situació ara és d’incertesa, com a la resta de províncies catalanes, però també en l’àmbit l’estatal i internacional. Sí que

està reconduint amb èxit la situació.

és cert que hi ha algunes dades que ens fan veure que a casa nostra el canvi potser es materializarà més tard que a la resta de províncies, tot i que a partir del quart trimestre d’aquest 2014 ja podrien haver-hi canvis significatius.

Com s’evita aquesta dependència de la construcció? Molts casos d’èxit catalans se centren a potenciar altres sectors amb demanda, com són la indústria farmacèutica, la química fina o la metal·lúrgia. A Tarragona cal un teixit de pimes que sigui potent, vinculat al sector serveis, i amb un capacitat real exportadora. Cal donar ajudes reals a les empreses perquè puguin expandir fronteres i ajudar els emprenedors que surten dels vivers d’empreses.

Anem de cap a les males notícies. Quines són les dades més negatives? Provincialment, sense dubte, les xifres de desocupats. Actualment, l’atur se situa a prop del 30% a les comarques de Tarragona, cosa que és un motiu de preocupació real, que la situa en una posició molt diferent d’altres províncies catalanes, com Lleida, que es troba força punts per sota. Per què l’atur és tan alt a Tarragona? Hi ha diferents motius. En primer lloc, els sectors capdavanters com són la indústria petroquímica, es troben en situació estable i no demanden més llocs de treball. A més a més, sectors que tenen posici-

El cap del Gabinet d’Estudis de CEPTA, Juan Gallardo, durant la presentació de l’observatori Empresarial a CEPTA. /A.LL

la nostra província del sector de la construcció. A Lleida també hi havia molta dependència de la construcció, però la força de la indústria agroalimentària

ons bones de dinamisme, com el turisme, encara no tenen capacitat per absorbir tota la demanda de feina, el que confirma com n’era de dependent

Donin’s una bona notícia, quins aspectes ens permeten ser optimistes? El sector turístic és un dels més dinàmics i que més capacitat té de crear llocs de treball ara mateix al conjunt de les nostres comarques. Ara bé, el sector és troba pendent de projectes que encara no s’han confirmat i cal treballar per fomentar la desestacionalització.

NO TOTS ELS PROGRESSIUS SÓN IGUALS Ulleres progressives Actual des de

199€ *

amb antireflectant

Ulleres progressives Élite des de 349**€ amb antireflectant

Ulleres progressives Premium des de

489€ ***

Plaça Verdaguer núm. 2 Tel. 977249898

amb antireflectant

* Muntura Broadway amb lents progressives orgàniques amb antireflectant Ceres Start 1.5 HMC, Esf. +/-6, Cil. +4. ** Muntura Broadway amb lents progressives orgàniques amb antireflectant gamma Élite amb garantia Essilor, Esf. +/-6, Cil. +4. *** Muntura Broadway amb lents progressives orgàniques amb antireflectant gamma Premium amb garantia Essilor, Esf. +/-6, Cil. +4. Promoció vàlida del 10 de febrer a l’11 d’abril de 2014. No acumulable a altres ofertes. No aplicable a la promoció de progressius Varilux, ja que no són lents Varilux.

noticiestgn 208