Page 1

Informaticabeheer Simon Sanders Sint-Jozefsinstituut Handels-en Toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050/33 19 43 info@sintjozefbrugge.be

6IB

nr.7


Informaticabeheer Simon Sanders Sint-Jozefsinstituut Handels-en Toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050/33 19 43 info@sintjozefbrugge.be

6IB

nr.7


De ge誰ntegreerde proef Voorwoord en dankwoord Als laatstejaarsleerling van het Sint-JozefsInstituut te Brugge, is het schrijven van een GIP nodig om het diploma secundair onderwijs te behalen. De ge誰ntegreerde proef is een verplicht onderdeel van het leerplan dat elementen van vakken zoals Nederlands, informatica (software ontwikkeling en BPR), economie en een stageperiode van twee weken bevat. Het doel van de GIP is de leerlingen te helpen overstappen van theorie naar praktijk en van het middelbaar naar het hoger onderwijs. Hierdoor leert men zelfstandig werken en plannen waardoor de integratie in een bedrijf later veel makkelijker zal verlopen. Wat hoop ik te bereiken na het maken van de GIP, is eerst en vooral leren op voorhand te werken, aangezien je je GIP niet de dag voordien kan beginnen maken. Ook wil ik leren om steeds verder te bouwen op reeds verworven kennis. Met de stageperiode wil ik leren hoe het echte leven na de studies verloopt en kijken of ik kan meedraaien in het bedrijfsleven. Ook wil ik mijn programmeer vaardigheden testen met de GIP. Ik zou graag dhr. Vanden Eynde bedanken voor de steun en goede opvolgin van deze GIP, ook wil ik dhr. Clarissimo bedanken om een goede stagementor te zijn en om mij stage te laten lopen in zijn bedrijf. Als vakleerkrachten wil ik graag dhr. Devriendt bedanken voor het vak BPR, mevr. De Meulder voor de vakken Nederlands en Engels, mevr. De Smet voor het vak Economie en dhr. Berens voor het vak Toegepaste Informatica.

GIP 2010 - 2011

1


Inhoudstabel Voorwoord en dankwoord ...................................................................................................................... 1 1 1.1

Bedrijfseconomische aspecten .................................................................................................... 5 Indeling van ondernemingen .................................................................................................. 5

1.1.1

Eenmanszaak of vennootschap ....................................................................................... 5

1.1.2

Indeling volgens activiteit, bedrijfsgrootte en juridische vorm....................................... 7

1.2

E-Business ................................................................................................................................ 8

1.3

Contracten ............................................................................................................................. 10

1.3.1

Bestelbon ....................................................................................................................... 10

1.3.2

Leveringsbon ................................................................................................................. 11

1.3.3

Factuur........................................................................................................................... 12

1.3.4

Creditnota ...................................................................................................................... 13

1.4 2

Bronnen ................................................................................................................................. 14 Stage .......................................................................................................................................... 15

2.1

Aanvraag stageplaats en CV .................................................................................................. 15

2.2

Verslag ................................................................................................................................... 16

2.3

Voorstelling Stagebedrijf: CL@RIS – Blankenberge............................................................... 16

2.3.1

Bondige voorstelling met korte historiek ...................................................................... 16

2.3.2

CoĂśrdinaten ................................................................................................................... 16

2.3.3

Bedrijfsactiviteiten: producten en/of diensten ............................................................. 17

2.3.4

Organogram................................................................................................................... 17

2.3.5

Stage activiteiten ........................................................................................................... 18

2.3.6

Afspraken en uurregeling .............................................................................................. 18

2.4

Interview met stagementor/bedrijfsleider ........................................................................... 18

2.5

Sollicitatie .............................................................................................................................. 19

2.6

Werking van het bedrijf ......................................................................................................... 20

2.7

Verslag ................................................................................................................................... 21

3

Websites .................................................................................................................................... 31

3.1

Index.html met home.html ................................................................................................... 31

3.2

Personeel.html ...................................................................................................................... 32

3.3

Appartement.html................................................................................................................. 33 GIP 2010 - 2011

2


3.4

Huis.html ............................................................................................................................... 34

3.5

OudGemZed.html .................................................................................................................. 35

3.6

Brakel.html ............................................................................................................................ 36

3.7

Geschiedenis.html ................................................................................................................. 37

3.8

Producten.html...................................................................................................................... 38

3.9

Contact.html .......................................................................................................................... 39

4 4.1 4.1.1 4.2

Informaticaproject..................................................................................................................... 40 Probleemstelling.................................................................................................................... 40 Vragen ........................................................................................................................... 40 Databaseontwerp .................................................................................................................. 42

4.2.1

Tabelvelden en eigenschappen ..................................................................................... 42

4.2.2

Projectontwikkeling ....................................................................................................... 43

5

Component Engels................................................................................................................... 126

5.1

List of 10 software/hardware suppliers in the UK............................................................... 126

5.2

Letter of inquiry ................................................................................................................... 129

5.3

British SME .......................................................................................................................... 131

6

Besluit ...................................................................................................................................... 137

GIP 2010 - 2011

3


GIP 2010 - 2011

4


1 Bedrijfseconomische aspecten Dit hoofdstuk bevat de taken i.v.m. de bedrijfseconomische aspecten. Deze bestaan uit de verschillende indelingswijzen van ondernemingen, en de voor en nadelen van elke indelingswijze.

1.1 1.1.1 A)

Indeling van ondernemingen Eenmanszaak of vennootschap Eenmanszaak

In het dagdagelijks spraakgebruik staat de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak voor een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privévermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.

A1)

Voordelen

Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.

Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoonondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij die ondernemer zelf terecht. Je beslist zelf of en hoeveel je hiervan investeert in de zaak

Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

A2)

Nadelen

Geen specifieke juridische structuur. Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming.

Opvolging en overname: het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als je onderneming de vennootschapsvorm heeft aangenomen.

Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

B)

V.O.F. (Vennootschap onder firma)

De vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat in principe: •

De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. GIP 2010 - 2011

5


De vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoot.

Alle beslissingen met éénparigheid genomen worden.

B1)

Voordelen

Er is geen minimumkapitaal vereist.

De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid.

De oprichting van een V.O.F. kan via een onderhandse akte. Er is een minimum aan formele regels en je hoeft geen notaris in te schakelen.

De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.

Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.

B2)

Nadelen

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F.

Het faillissement van de V.O.F. brengt eventueel het faillissement van de vennoten met zich mee.

C)

Commanditaire vennootschap (Comm.v.)

De gewone commanditaire vennootschap of Comm.V. verschilt van de V.O.F. omdat er naast de ‘beherende vennoten’ ook ‘stille vennoten’ of geldschieters bestaan. De stille vennoten hebben, in tegenstelling tot de onbeperkt aansprakelijke beherende vennoten, een beperkte aansprakelijkheid.

C1) •

C2)

Voordelen De voordelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat de stille vennoten enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor hun inbreng.

Nadelen

De nadelen zijn dezelfde als bij de V.O.F. met dit verschil dat de stille vennoten zich in principe niet openlijk kunnen inlaten met het beheer van de vennootschap. Indien zij dit wel doen, worden zij onbeperkt aansprakelijk.

De Comm.V. mag geen winst uitkeren zo lang er overgedragen verlies is.

GIP 2010 - 2011

6


1.1.2

A)

Indeling volgens activiteit, bedrijfsgrootte en juridische vorm Activiteit

ECGPC kan ingedeeld worden in de IT-sector, vooral dan in de hardwaresector van de IT. Maar ook de Dienstensector van de IT wordt behandeld. Ze behandelen ook de softwaresector, maar dit in mindere mate. De hardwaresector gaat dan vooral over de verkoop en plaatsing van pc’s en van cl@risborden. Ook de randapparatuur bij deze pc’s. De dienstensector zien in de les die ze geven over het gebruik van hun product, cl@risboard. Ook de dienst na verkoop kan je hier bij rekenen. Zoals de beamer gaan herstellen bij een defect, maar ook hun SLA, service license agreement, dat ze aanbieden. Ze bieden voor een relatief lage prijs een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan voor beamers en hun borden. En de softwarekant van hun bedrijf is dan voornamelijk de cl@risboard software en drives. De software zelf is niet door hen geschreven maar komt van een derde bedrijf. Dit wordt gelicenseerd aan hen om te verdelen.

B)

Bedrijfsgrootte

ECGPC kan een zeer kleine onderneming genoemd worden. Daar Steven Clarissimo de enige persoon is binnen het bedrijf. Verder werkt hij wel vaak met freelancers.

C)

Juridische vorm

Het stagebedrijf is een eenmanszaak en bij de eenmanszaak is er geen oprichtingsakte verplicht. De eenmanszaak kan dus opgestart worden zonder deze akte. Het minimum aantal personen in de eenmanszaak is één natuurlijk persoon, deze is onbeperkt aansprakelijk, dus als er zich een probleem voordoet binnen het bedrijf, kunnen ook de natuurlijke bezittingen van deze persoon gebruikt worden om de kosten van het bedrijf af te lossen. Er is ook geen minimumkapitaal of een te volstorten kapitaal. Ook zijn er geen aandelen in het bedrijf, aangezien je de enige persoon binnen het bedrijf bent, ben je ook de eigenaar. Het bedrijf wordt bestuurd door de zaakvoerder en deze is dan ook de eigenaar. Ook de boekhouding is anders dan bij KMO’s. Er is enkel een vereenvoudigde boekhouding nodig als de omzet minder is dan 495.787,04 euro is (exclusief BTW). De Fiscale wetgeving deelt de eenmanszaken ook in onder de personenbelasting. Een voordeel van de eenmanszaak is dan wel dat er geen financieel plan verplicht is.

GIP 2010 - 2011

7


1.2

E-Business

De gebruikte E-commerce programma’s en tools, zijn eigenlijk enkel ING Homebanking en Google Docs. ING Homebanking wordt gebruikt als bankprogramma, hiermee worden alle overschrijvingen gedaan, naar leveranciers en naar werknemers. Ook de betalingen van klanten worden hiermee gecontroleerd. Via Google Docs maakt men bestanden zoals word en excel gemakkelijk deelbaar met de andere werknemers. Het is in feite een online kloon van MS Office, dat bijna niet wordt gebruikt door de hoge kost van het pakket. Google docs kan je altijd bereiken via Google zelf met je aanmeldnaam en passwoord. Screenshot google docs:

GIP 2010 - 2011

8


Screenshot ING Homebanking:

GIP 2010 - 2011

9


1.3 1.3.1

Contracten Bestelbon ECGPC Hanzestraat 26 8370 Blankenberge 0486/11 55 01

Bestelbon

Datum

Bestelbonnummer

Leveringsadres & datum

2/05/2011 Artikelnr

aantal 2

eenheidsprijs totaalprijs € 50,00

Totaal Handelskorting Totaal zonder BTW BTW (21%) Verpakking Bijkomende kost Te betalen Handtekening

GIP 2010 - 2011

10

€ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 2,00% 98 20,58

118,58


1.3.2

Leveringsbon ECGPC Hanzestraat 26 8370 Blankenberge 0486/11 55 01

Leveringsbon

Artikelnr

Datum 2/05/2011 Aantal besteld

LeveringsbonNr Aantal geleverd

Leveringsadres & datum Nog te leveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Handtekening

GIP 2010 - 2011

11


1.3.3

Factuur ECGPC Hanzestraat 26 8370 Blankenberge 0486/11 55 01

Factuur

Datum 2/05/2011 Artikelnr

Factuurnummer aantal

eenheidsprijs

Leveringsadres & datum totaalprijs € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 2,00% 0 0

Totaal Handelskorting Totaal zonder BTW BTW (21%) Verpakking Bijkomende kost Te betalen Handtekening

GIP 2010 - 2011

12

0


1.3.4

Creditnota ECGPC Hanzestraat 26 8370 Blankenberge 0486/11 55 01

Creditnota

Datum 2/05/2011 Artikelnr

Creditnotanummer aantal

eenheidsprijs

Factuurnummer totaalprijs € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 2,00% 0 0

Totaal Handelskorting Totaal zonder BTW BTW (21%) Verpakking Bijkomende kost Te betalen Handtekening

GIP 2010 - 2011

13

0


1.4

Bronnen

http://www.wikipedia.org http://www.unizo.be/

GIP 2010 - 2011

14


2 Stage 2.1

Aanvraag stageplaats en CV

Simon Sanders Marsbiebuikstraat 4 8210 Zedelgem 0477 03 18 61

2011-10-13

ECG PC Dhr. Steven Clarissimo Hanzestraat 26 8370 Blankenberge

Aanvraag stageplaats Geachte heer Ik studeer Informaticabeheer in het 6de jaar aan het Sint-Jozef Instituut te Brugge en in het kader van onze GIP wordt er van ons verwacht dat wij 2 weken stage volgen. Een GIP (Ge誰ntegreerde Proef) is een verplicht eindwerk in de 3de graad. En mag ik u vriendelijk verzoeken om mijn stage in uw bedrijf te lopen. Ik heb gekozen voor uw bedrijf omdat uw bedrijf zich vooral bezighoudt met hardware en dat is juist waar ik wat meer over zou willen te weten komen. Aangezien ik later in een informaticarichting zal verder studeren is deze stage ook interessant voor mij om wat ervaring op te doen en mijn keuze beter af te wegen. Ook voor u is het voordelig, want u krijgt een gratis werkkracht. Deze stage zou doorgaan de laatste 2 weken van januari. Indien u nog verdere vragen hebt kunt altijd mailen naar mijn stagebegeleidr, dhr Vanden Eynde op het e-mailadres pascal.vandeneynde@sintjozefbrugge.be. Ik hoop dat u gunstig op mijn verzoek reageert. U kunt van mij alvast een positieve en enthousiaste houding verwachten.

Hoogachtend

Simon Sanders

GIP 2010 - 2011

15


2.2

Verslag

Tijdens mijn stage heb ik veel bijgeleerd, vooral ivm Interactieve Whiteboards en projectoren. Ook heb ik leren omgaan met een projector. Verder ook nog hoe je data moet behandelen en de discretie die je moet itoefenen. Ik heb ook enkele tips naar presentatie t.o.v. de klant heb ik gekregen. Ten slotte nog hoe je je moet gedragen in de bedrijfswereld en wat er van je verwacht wordt. Ik heb ook ingezien dat ik hardware zeer interessant vind, en misschien wel interessanter dan coderen. Algemeen heb ik geen negatieve opmerkingen over de tijd in het bedrijfsleven.

2.3 2.3.1

Voorstelling Stagebedrijf: CL@RIS – Blankenberge Bondige voorstelling met korte historiek

Ik heb mijn stage gevolgd in ECG PC te Blankenberge. Dit bedrijf koopt en verkoopt computer onderdelen, computers en toebehoren met de nadruk op service. Dit bedrijf werd opgericht in 1997 met als bedoeling eenvoudige IT -infrastructuren te leveren aan basisonderwijsinstellingen. In 2006 openden ze een nieuw bedrijfsgebouw in Blankenberge, voorzien van een montage afdeling, burelen en een opleidingscentrum, om mensen te leren omgaan met de producten die verkocht worden. Vanaf vorig jaar werd de merknaam CL@RIS gelanceerd met een volledig gamma gericht op onderwijs. In dat gamma vind je Electronische borden terug, om zowel met de vinger als met een speciale pen te besturen. Het idee achter het bedrijf kwam van de pedagogische achtergrond van de oprichters (Steven Clarissimo en Pieter Heytens), die beiden al enkele jaren voor de klas stonden, voornamelijk als ICT – coördinators. In deze functie groeide het idee voor het aanbieden van diensten naar scholen.

2.3.2

Coördinaten

Mijn stagementor was Steven Clarissimo, eigenaar en bedrijfsleider van het bedrijf Cl@ris. Cl@ris

Cl@ris Hanzestraat 26 8370 Blankenberge

Steven Clarissimo 0486 11 55 01 steven@claris.be

050 42 95 98 info@claris.be

GIP 2010 - 2011

16

Pieter Heytens 0476 75 19 35 pieter@claris.be


2.3.3

Bedrijfsactiviteiten: producten en/of diensten

Momenteel hebben ze volgende producten in het gamma: (i) Interactieve schoolborden (ook gekend als Clarisborden) (ii) Werkstations (energiezuinig en zeer eenvoudig te beheren en goedkoop) Ncomputing Mustation - softxpand (iii) Eenvoudige software voor het beheren van de computerklas (iv) Reborn kaarten (v) Uiterst stevige koptelefoons Om in een beperkte tijdspanne kennis te maken met de producten en diensten van Claris werd er een volledig ingericht klaslokaal gemaakt in een vrachtwagen, waarmee ze graag van school tot school rijden.

2.3.4

Organogram

Mijn stagebedrijf was een eenmanszaak waar Tom en ik de stageleerlingen waren. Verder was er ook nog Pieter Heytens die de assistent was van Steven Clarissimo.

Steven Clarissimo Beheerder

Pieter Heytens ICT- Coรถrdinator

Simon Sanders

Tom Vandegehuchte

Stagiair

Stagiair

GIP 2010 - 2011

17


2.3.5

Stageactiviteiten

Mijn activiteit binnen het bedrijf was eigenlijk all-round. Tom en ik liepen heel de dag mee met Steven, van herstellingen tot plaatsing. De belangrijkste activiteit was dan toch wel het plaatsen van nieuwe Cl@risborden in scholen. De andere grote activiteit was het bezoeken van scholen om daar herstellingswerken uit te voeren aan bv. projectoren of de borden zelf.

2.3.6

Afspraken en uurregeling

De geringe afspraken die er waren, moesten perfect worden nageleefd, tenzij een geldig excuus. Deze bestonden er in om ’s ochtends zeker op tijd te zijn, en te doen wat je gevraagd wordt. Als de opdracht niet afgewerkt kon worden, moest je dit ook melden. Er was wel ruimte om zelf een inbreng te hebben en om met verschillende ideeën voor de dag te komen om en probleem aan te pakken. Onze uurregeling was zeer eenvoudig, ’s ochtends om 8u30 paraat en ’s avonds om 17u00 werd er afgerond. Er was wel een uitzondering, de woensdag waren we in de namiddag vrij. We stopten met werken om 12u00.

2.4

Interview met stagementor/bedrijfsleider

Op 3 maart 2011 mocht ik een interview afnemen van Steven Clarissimo, mijn stagementor van het bedrijf Cl@ris. Hij vertelde me dat hij van opleiding eigenlijk onderwijzer is, maar dat je met het diploma van onderwijzer veel kanten uit kan, zoals ook aan hem te zien is. Zijn oogmerk ligt in de informatica afdeling, zolang het geen repetitief werk is en er een uitdaging bij komt kijken. Hij heeft ECG-PC en Cl@ris opgericht, hij is begonnen met ECG-PC als een computerwinkel en als ondersteuning voor netwerken in scholen. Dit sloot ook aan met zijn functie als informaticabeheerder van verschillende scholen. Later besloot hij samen met Pieter Heytens Cl@ris op te richten. Dit bedrijf specialiseert zich in het plaatsen en onderhouden van cl@risboards. De naam ECG komt van Eenvoudig Computer Gebruik, een geschikte naam omdat de infrastructuren die hij aanlegt in scholen goedkoop en gemakkelijk te onderhouden zijn. Hij koos een eenmansbedrijf omdat het het eenvoudigst was en geschikt voor het werk dat hij deed. Bij ons bezoek bestond ECG al 13 jaar. Maar voor de toekomst willen ze uitbreiden zodat cl@risboard over gans West-Vlaanderen in scholen hangt en gebruikt wordt.

GIP 2010 - 2011

18


2.5

Sollicitatie

Simon Sanders Marsbiebuikstraat 4 8210 Zedelgem

Zedelgem, 9 februari 2011

De heer Steven Clarissimo Hanzestraat 26 8370 Blankenberge

Spontane Sollicitatie Geachte heer Na mijn stageperiode bij uw bedrijf, zou ik graag solliciteren naar een betrekking. Informaticabeheer is iets wat me al jaren boeit maar het is nog maar sinds kort dat ik er echt werk van heb gemaakt. Ik volg nu mijn tweede jaar Informaticabeheer. Deze richting interesseerde mij onmiddellijk waardoor ik de wil kreeg om me in deze richting te verdiepen. ECG-PC vind ik een prachtig bedrijf, en met een aantrekkelijke werksfeer. Graag zou ik voor een functie in uw bedrijf in aanmerking komen. Mijn voorkeur gaat uit naar een plaats binnen het netwerkbeheer, maar ook een functie binnen de helpdesk spreekt mij aan. Zelf heb ik ervaring binnen de sector van het netwerkbeheer. Ook de andere taken zijn geen onbekend terrein voor mij want ik heb reeds enkele weken gewerkt bij uw bedrijf. Tijdens deze korte maar zeer leerzame periode heb ik de kans gekregen om ervaring op te doen die later van pas komen. Ik hoop dat mijn enthousiasme voor uw bedrijf een aanleiding is om mij uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groeten

Simon Sanders

GIP 2010 - 2011

19


2.6 A)

A1)

Werking van het bedrijf Gebruikte besturingssystemen, softwarepakketten of ontwikkelingomgevingen De besturingssystemen

Er zijn maar 3 gebruikte besturingssystemen, namelijk “Windows XP”, “Windows 7” en “Linux”. De 2 Windows versies zijn om de gewone pc’s draaiende te houden en de Linux versie wordt gebruikt bij de servers.

A2)

Softwarepakketten

Er werden 3 Softwarepakketten gebruikt, namelijk “VMWare”, een pakket om virtuele computers binnen andere computers te gebruiken. Ten tweede “Microsoft Office 2007” als officepakket om zowel spreadsheets en tekstbestanden op te stellen. En als laatste de “Cl@risboard software” met de specifieke manier om de Cl@risboards aan te sturen.

B)

Aanwezigheid op het internet http://www.ecgpc.be http://www.claris.be

C)

bespreking beleid en datacommunicatie

Wij werden beschouwd als gewone werknemers. We werden ook zo beoordeeld, als we iets verkeerd deden, werden we daar natuurlijk ook op berispt, niet dat veel gebeurde, maar toch. We werkten ook met een database, maar deze konden we niet zelf bewerken, de invoer naar de database gebeurde via Google Docs op het internet.

D)

werkwijze voor herstellingen

Wanneer we op een probleem stuitten in een school, probeerden we het ter plaatse te herstellen. Als we teveel lawaai zouden maken, verplaatsten we het onderdeel met het probleem naar de gang of de speelplaats, waar we het dan oplosten. Als het probleem te ernstig was, namen we het onderdeel mee naar de thuisbasis van het bedrijf. Maar natuurlijk plaatsen we dan een vervangtoestel.

GIP 2010 - 2011

20


2.7

Verslag

GIP 2010 - 2011

21


GIP 2010 - 2011

22


GIP 2010 - 2011

23


GIP 2010 - 2011

24


GIP 2010 - 2011

25


GIP 2010 - 2011

26


GIP 2010 - 2011

27


GIP 2010 - 2011

28


GIP 2010 - 2011

29


GIP 2010 - 2011

30


3 Websites 3.1

Index.html met home.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

31


3.2

Personeel.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

32


3.3

Appartement.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

33


3.4

Huis.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

34


3.5

OudGemZed.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

35


3.6

Brakel.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

36


3.7

Geschiedenis.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

37


3.8

Producten.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

38


3.9

Contact.html

Gebruikte programma’s (i) Dreamweaver CS5 (ii) Google Chrome (iii) Paint

GIP 2010 - 2011

39


4 Informaticaproject 4.1

Probleemstelling

Door de digitalisatie van de maatschappij zijn schriftelijke notities niet betrouwbaar genoeg en gemakkelijk te verliezen. Hierbij bieden wij een oplossingen aan doormiddel van een elektronische agenda op de pc. Dit wordt een eenvoudig programma waarbij men: • • • • • • •

het lesonderwerp kan invullen notities nemen inclusief handleiding Volledige gecentraliseerde database met user accounts, administrators, leerlingen, klassen,… Intigratie van het leerplan Volledig digitale leerkrachten agenda Profielfoto’s

Alles zal beheerd worden door enkele administrators. Iedereen zal gebruik maken van een gecentraliseerde database die regelmatig geüpdatet wordt.

4.1.1 •

Vragen Is het de bedoeling dat er een inlogscherm voorzien wordt voor meerdere gebruikers?

ja: gewone leerkrachten + administrator •

Moeten de gebruikers al aangemaakt zijn of moet de mogelijkheid zijn een nieuwe gebruiker aan te maken met eigen klassen? (volledige zelf invoer)

er moet een mogelijkheid zijn om zelf klassen toe tevoegen •

Is het handig dat bij het puntenboek een formulier zit waar je bepaalde berekeningen kan doen met de cijfers?

dit is uitbreiding, komt later •

Als 2de optie zouden wij een module insteken die het mogelijk maakt geheugensteuntjes in te steken met een alarm.

goed zo •

Moet er een optie aanwezig zijn om van de leerling een volledig profiel aan te maken met gedrag punten etc.?

in eerste instantie nog niet •

Moet er een beheerder zijn die alle profielen kan zien en aanpassen indien nodig?

ja GIP 2010 - 2011

40


Moet er een helpknop aanwezig zijn die toelaat een mail te sturen naar de beheerders en/of een help folder opent met extra uitleg? ja

Zou u een hint willen geven hoe men een database structuur samen met het programma verpakt? Zodat het draagbaar wordt?

in eerste instantie niet van wakker liggen dit komt later • •

• • • • •

Welke databaseconnectie zou het best zijn? Wetend dat het de bedoeling is dat deze elk uur geüpdatet wordt met de nieuwe sb's en toetsen van elke leerkracht. Wanneer men een nieuwe gebruiker aanmaakt zouden wij vragen naar een specifiek paswoord aangemaakt door de admin zodat onbevoegden geen nieuw account kunnen aanmaken en zo privégegevens kunnen bemachtigen. Zou het handig zijn bepaalde taken en sb's via een systeem te koppelen aan een bepaalde klas en niet alleen via de melding dat je in het programma steekt. Zodat men op een centrale database kan controleren hoeveel sb's een bepaalde klas al heeft. Is het handig als men een nieuw lesonderwerp inschrijft dat men ook de voorgaande lesonderwerpen en of sb's/taken kan zien die leerkrachten ingetypt hebben juist zoals bij het huidig klasboek? Is het handig als men bij een leerling profiel commentaar schrijft over gedrag etc.., dat andere gerelateerde leerkrachten deze kan zien of moet dit privé kunnen blijven? Moeten de admin paswoorden op een logische wijze aan een bepaalde datum veranderen? Wij hebben een volledig tablad gewijd aan het profiel van de leerkracht. Wat zou u hier graag terugzien? Wij willen het klasagendagedeelte spiegelen aan het huidig klasboek maar digitaal. Is dit een goed idee? Bij welke functies zou u graag een alarm zien? -notities - sb's en taken - voor ingeschreven lesonderwerpen - ... ( eigen toevoeging)

GIP 2010 - 2011

41


4.2 4.2.1

Databaseontwerp Tabelvelden en eigenschappen

GIP 2010 - 2011

42


4.2.2

Projectontwikkeling

A)

Default.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Inlogpagina van de applicatie.

Printscreen

Besturingselementen Login1 FailureText

Inloggen mislukt: controleer uw paswoord en gebruikersnaam.

PassworLabelText

Wachtwoord:

RememberMeText

Onthoud gebruikersnaam GIP 2010 - 2011

43


UserNameLabelText

Gebruikersnaam:

PasswordRequiredErrorMessage

Verkeerd wachtwoord.

UserNameRequiredErrorMessage Foutieve gebruikersnaam.

GIP 2010 - 2011

44


HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="Login" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server"> <title>Login</title> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> #lblTitel { vertical-align:middle; padding-top: 8px; } </style> </head> <body> <div id="Main"> <div id="upperbar"> <center> <asp:Label ID="lblTitel" runat="server" Text="Lerarenagenda V1.0" BorderStyle="None" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" ForeColor="White"></asp:Label> </center> </div> <div id="main2"> <div id="login"> <form id="frmLogin" runat="server"> <div>

<asp:Login ID="Login1" runat="server" OnAuthenticate="Login1_Authenticate" Width="293px" Height="172px" BackColor="#EFF3FB" BorderColor="#B5C7DE" BorderPadding="4" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" FontNames="Verdana" Font-Size="0.8em" ForeColor="#333333"

GIP 2010 - 2011

45


FailureText="Inloggen mislukt: controleer uw paswoord en gebruikersnaam." PasswordLabelText="Wachtwoord:" PasswordRequiredErrorMessage="Verkeerd wachtwoord." RememberMeText="Onthoud gebruikersnaam." UserNameLabelText="Gebruikersnaam:" UserNameRequiredErrorMessage="Foutieve gebruikersnaam."> <TitleTextStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" Font-Size="0.9em" ForeColor="White" /> <InstructionTextStyle Font-Italic="True" ForeColor="Black" /> <TextBoxStyle Font-Size="0.8em" /> <LoginButtonStyle BackColor="White" BorderColor="#507CD1" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Font-Names="Verdana" Font-Size="0.8em" ForeColor="#284E98" /> </asp:Login>

</div> </form> </div> </div> <div id="underbar"></div> </div> </body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class login Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Login1_Authenticate(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.AuthenticateEventArgs) Handles Login1.Authenticate

'string vullen met inloggegevens Dim strUserName As String Dim strPassword As String strUserName = Login1.UserName strPassword = Login1.Password

GIP 2010 - 2011

46


'Connectionstring instellen Dim strConnection As String strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectie openen Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection(strConnection) Try cnnConnection.Open()

'opmaken sql instructie Dim strUserNameSQL As String strUserNameSQL = "SELECT Username, Password FROM HJStblUsers2 WHERE (Username = @UserName AND Password = @Password)"

'opmaken command Dim scmdUsername As New SqlClient.SqlCommand(strUserNameSQL, cnnConnection) scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@UserName", strUserName) scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Password", strPassword)

'command uitvoeren Dim CurrentName As String CurrentName = scmdUsername.ExecuteScalar

'controle username en paswoord If CurrentName <> "" Then Session("UserAuthentication") = strUserName

Response.Redirect("Homepage.aspx") Else Session("UserAuthentication") = "" End If 'Connectie sluiten cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try

End Sub End Class

GIP 2010 - 2011

47


B)

Homepage.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Doorverwijspagina naar de andere paginaâ&#x20AC;&#x2122;s binnen het project

Printscreen

Besturingselementen homepage

lblWelkom font

Lucida sans, XX-Large

text

[] GIP 2010 - 2011

48


pctLeerkracht

Menu1 backcolor

#B5C7DE

Font

Verdana, Large

Forecolor

#284E98

Databindings

(Collection)

Klas, Klas.aspx Leerplan, Leerplan.aspx Les, Les.aspx

btnBeheer Beheerspagina

text

txtComment Multiline

TextMode

btnOnthoud Text

Onthouden

CommandName

scmdUsername

HTML Code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Homepage.aspx.vb" Inherits="Homepage" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> #TableData

GIP 2010 - 2011

49


{

margin-top:20px;

}

#Titel {

margin-top:20px; margin-bottom:20px;} #Comment { margin-top:20px; } #Button {

margin-top:20px; }

.style1 {}

.style2 { height: 169px; }

</style> <title>Home</title> </head> <body>

<div id="Main"> <form id="form1" runat="server"> <div id="main2"> <center>

<div id="upperbar">

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" />

</div> </center>

<div id="Titel"> <center> <asp:Label ID="lblWelkom" runat="server"

GIP 2010 - 2011

50


style="height:20px; " ForeColor="Black" Font-Names="Lucida Sans" Font-Size="XXLarge"></asp:Label> </center> </div>

<center> <div id="TableData"> <table border="0" style="width: 434px; height: 238px;"> <tr> <td class="style2"><asp:Menu ID="Menu1" runat="server" BackColor="#B5C7DE" DynamicHorizontalOffset="2" Font-Names="Verdana" Font-Size="Large" ForeColor="#284E98" RenderingMode="Table"> <DynamicHoverStyle BackColor="#284E98" ForeColor="White" /> <DynamicMenuItemStyle HorizontalPadding="5px" VerticalPadding="2px" /> <DynamicMenuStyle BackColor="#B5C7DE" /> <DynamicSelectedStyle BackColor="#507CD1" /> <Items> <asp:MenuItem Text="Leerplan" Value="Leerplan" NavigateUrl="Leerplan.aspx"></asp:MenuItem> <asp:MenuItem Text="Klas" Value="Klas" NavigateUrl="Klas.aspx"></asp:MenuItem> <asp:MenuItem Text="Les" Value="Les" NavigateUrl="Les.aspx"></asp:MenuItem> <asp:MenuItem Text="Les Opvragen" Value="Lesopvragen" NavigateUrl="LesOpvragen.aspx"></asp:MenuItem> </Items> <StaticHoverStyle BackColor="#284E98" ForeColor="White" /> <StaticMenuItemStyle HorizontalPadding="5px" VerticalPadding="2px" /> <StaticSelectedStyle BackColor="#507CD1" /> </asp:Menu> </td> <td class="style2"> <center> <asp:Image ID="pctLeerkracht" runat="server"

style="height: 150px; width: 150px; " /> </center> </td> </tr>

GIP 2010 - 2011

51


<td class="style1" colspan="2">

<asp:Button ID="btnBeheer" runat="server" Text="Beheerderspagina" Width="117px" />

</td> </table> </div> </center>

<div id="Comment"> <asp:TextBox ID="txtComment" runat="server" style="width:700px; height: 205px;" TextMode="MultiLine" EnableViewState="False"></asp:TextBox> </div>

<div id="Button"> <center> <asp:Button ID="btnOpslaan" runat="server" Text="Commentaar opslaan" Width="163px" CommandName="scmdUsername" /> </center> </div>

</div> </form> <div id="underbar"> </div>

</div> </body>

</html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration

Partial Class Homepage

GIP 2010 - 2011

52


Inherits System.Web.UI.Page Dim strcomment As String Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'kijken of pagina herladen wordt of niet If Not Page.IsPostBack Then '-------------------- OPHALEN COMMENT EN IN COMMENTBOX PLAATSEN ------------------'declareren variabelen Dim strUser As String Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUsername As New SqlClient.SqlCommand Dim strComment As String

'invullen van de user in string strUser = Session("UserAuthentication").ToString

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie strUserNameSQL = "SELECT Comment FROM HJStblUsers2 WHERE (Username = @pUserName)"

'opmaken command en toevoegen parameters en connectie scmdUsername.CommandText = strUserNameSQL scmdUsername.Connection = cnnConnection scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@pUserName", strUser)

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'uitvoeren command strComment = scmdUsername.ExecuteScalar.ToString txtComment.Text = strComment.Trim

GIP 2010 - 2011

53


'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try

'-------------------- WEERGEVEN PERSOON VAN DE SESSION & De naam aanpassen voor weergave -------------------Dim strNaam, strNaamZ As String strNaam = Session("UserAuthentication").ToString 'punt vervangen door een spatiĂŤring strNaamZ = "Welkom " & strNaam.Replace(".", " ")

lblWelkom.Text = strNaamZ

'------------------ OPHALEN PICTURE -------------------'nieuwe sqlcommandtext strUserNameSQL = "SELECT Picture FROM HJStblUsers2 WHERE (Username = @pUserName)"

scmdUsername.CommandText = strUserNameSQL

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'ophalen picture en in pctbox plaatsen If scmdUsername.ExecuteScalar.ToString = "" Then pctLeerkracht.ImageUrl = "~/Afbeeldingen/achtergrond.jpg" Else pctLeerkracht.ImageUrl = Trim(scmdUsername.ExecuteScalar.ToString)

End If 'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try

GIP 2010 - 2011

54


'------------------ CONTROLE ADMIN OF NIET -------------------'declareren boolean bij controle admin Dim blnAdmin As Boolean

'aanpassen van de commandtext strUserNameSQL = "SELECT Administrator FROM HJStblUsers2 WHERE (Username = @pUserName)" scmdUsername.CommandText = strUserNameSQL

'openen connection cnnConnection.Open()

'vullen blnAdmin met sqlcommand blnAdmin = scmdUsername.ExecuteScalar

'sluiten connection cnnConnection.Close()

'controle of admin If blnAdmin = True Then btnBeheer.Visible = True

Else btnBeheer.Visible = False

End If End If End Sub

Protected Sub btnOnthoud_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpslaan.Click '-------------------- TOEVOEGEN COMMENT AAN TBLUSERS 'declareren variabelen Dim strUser As String Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUsername As New SqlClient.SqlCommand

'invullen van de user in string

GIP 2010 - 2011

55

--------------------


strUser = Session("UserAuthentication").ToString

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'instellen command strUserNameSQL = "UPDATE HJStblUsers2 SET Comment=@pc WHERE UserName=@pu"

'toevoegen command, connectie en parameters aan sqlcommand scmdUsername.CommandText = strUserNameSQL scmdUsername.Connection = cnnConnection scmdUsername.Parameters.Add("@pc", SqlDbType.NText) scmdUsername.Parameters.Add("@pu", SqlDbType.NVarChar) scmdUsername.Parameters("@pc").Value = txtComment.Text scmdUsername.Parameters("@pu").Value = strUser

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'uitvoeren command scmdUsername.ExecuteNonQuery() MsgBox("Wijzigingen opgeslaan")

'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try

End Sub

Protected Sub btnBeheer_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBeheer.Click 'doorverwijzen naar de beheerderspagina Response.Redirect("Beheer.aspx")

End Sub

GIP 2010 - 2011

56


Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx")

End Sub

End Class

C)

Leerplan.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Invoerpagina voor het leerplan.

Printscreen

GIP 2010 - 2011

57


Besturingselementen

Leerplan

lblLeerplan Font

x-large

Text

Leerplan

txtKlas Height

19px

Text

Selecteer de gewenste klas

Width

300px

ddlKlas Autopostback

True

width

250px

lblAlg height

19px

Text

Algemene doelstellingen

txtAlg width

250px

lblRaam Height

19px

Text

Raamdoelstellingen

txtRaam width

250px

lblHulp height

19px

Text

Hulpdoelstellingen GIP 2010 - 2011

58


gvDoel AutogenerateColumns

False

DataKeyName

Sleutel

DatasourceID

dsLeerplan

dsLeerplan connection

Data Source=;Data Source=www.sintjozefbrugge.be;User ID=gebruiker;Password=6ibbiSchool;

btnHome Home

Text HTML Code

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Leerplan.aspx.vb" Inherits="Leerplan" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head id="Head1" runat="server">

<link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" >

function CallPrint(strid) { var prtContent = document.getElementById(strid); var WinPrint = window.open('print.htm', 'PrintWindow', 'letf=0,top=0,width=800%,height=600,toolbar=1,scrollbars=1,status=1'); WinPrint.document.write(prtContent.innerHTML); WinPrint.document.close(); WinPrint.focus(); WinPrint.print(); WinPrint.close(); }

</script>

GIP 2010 - 2011

59


<style type="text/css">

#Klas {margin-top:50px; }

#LeerPlanTit { margin-bottom:20px; }

#Code { margin-left:160px; } #Button { margin-top:50px; }

</style> <title>Leerplan</title> </head> <body>

<div id="Main"> <div id="Main2"> <form id="frmLeerplan" runat="server">

<center> <div id="upperbar">

<div id="Div1"> <div id ="NavButtons"> <asp:Button ID="btnHome" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="MenuBar">

<a href="Klas.aspx">Klas</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Les.aspx">Les</a>

GIP 2010 - 2011

60


&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a> </div> </div> </div> </center>

<div id="LeerplanTit"> <asp:Label ID="lblLeerplan" runat="server" Text="Leerplan" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div>

<div id="Code"> <div id="Klas"> <asp:DropDownList ID="ddlKlas" runat="server" AutoPostBack="True" DataSourceID="sqlKlas" DataTextField="Klas" DataValueField="Klas">

</asp:DropDownList> <asp:SqlDataSource ID="sqlKlas" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Klas] FROM [HJStblLeerplan] ORDER BY [Klas]"> </asp:SqlDataSource>

</div>

<div id="Listbox"> Hoofdstuk:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:DropDownList ID="ddlHoofd" runat="server" Width="300px" AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlHoofdstuk" DataTextField="Algemeen" DataValueField="Algemeen"> </asp:DropDownList> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<p> Algemeen:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<asp:DropDownList ID="ddlAlgemeen" runat="server" DataSourceID="SqlAlgemeen" DataTextField="Raam"

GIP 2010 - 2011

61


DataValueField="Raam" Width="300px" AutoPostBack="True"> </asp:DropDownList> &nbsp;<asp:SqlDataSource ID="SqlAlgemeen" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Raam] FROM [HJStblLeerplan] WHERE (([Sleutel] = @Sleutel) AND ([Algemeen] = @Algemeen))"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="lblSleutel" Name="Sleutel" PropertyName="Text" Type="String" /> <asp:ControlParameter ControlID="ddlHoofd" Name="Algemeen" PropertyName="SelectedValue" Type="String" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> <asp:SqlDataSource ID="SqlHoofdstuk" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Algemeen] FROM [HJStblLeerplan] WHERE ([Sleutel] = @Sleutel)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="lblSleutel" Name="Sleutel" PropertyName="Text" Type="String" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p> Deeldoelstelling:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtDeel" runat="server" Width="300px"></asp:TextBox> </p> </div>

<div id="Checkbox"> Indien nieuw hoofdstuk, typ hier:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtHoofd" runat="server" Width="300px"></asp:TextBox> <br /> Indien nieuw algemeen, typ hier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtAlg" runat="server" Width="300px"></asp:TextBox> </div>

GIP 2010 - 2011

62


<center> <div id="Button"> <asp:Button ID="btnToevoegen" runat="server" Text="Toevoegen" />

<asp:Label ID="lblSleutel" runat="server" Text="Label" Visible="False"></asp:Label>

<br /> <br /> <div id="divPrint">

<asp:GridView ID="gvDoelstellingen" runat="server" AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="Sqlgridview"> <Columns> <asp:BoundField DataField="Klas" HeaderText="Klas" SortExpression="Klas" /> <asp:BoundField DataField="Algemeen" HeaderText="Hoofdstuk" SortExpression="Algemeen" /> <asp:BoundField DataField="Raam" HeaderText="Algemene doelstelling" SortExpression="Raam" /> <asp:BoundField DataField="Hulp" HeaderText="Deeldoelstelling" SortExpression="Hulp" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:SqlDataSource ID="Sqlgridview" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Klas], [Algemeen], [Raam], [Hulp] FROM [HJStblLeerplan] WHERE ([Sleutel] = @Sleutel)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="lblSleutel" Name="Sleutel" PropertyName="Text" Type="String" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> </div> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Print" Width="159px" /> </div> </center> </div>

GIP 2010 - 2011

63


</form>

</div> </div>

</body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration

Partial Class Leerplan Inherits System.Web.UI.Page 'declareren connectionstring Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim sdrKlas As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdKlas As New SqlClient.SqlCommand Dim strUser As String Dim strhoofd As String

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'Ophalen van ingelogde persoon met selectie van klas Try strUser = Session("UserAuthentication").ToString + ddlKlas.SelectedItem.ToString lblSleutel.Text = strUser.ToString Catch End Try 'javascript event handler for printing gridview control Button1.Attributes.Add("onClick", "CallPrint('divPrint')") End Sub

GIP 2010 - 2011

64


Protected Sub btnToevoegen_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnToevoegen.Click '-------------------- INVOEGEN VAN NIEUWE WAARDE IN HET LEERPLAN ------------------'declareren variabelen Dim strUser As String

'invullen van de user in string strUser = Session("UserAuthentication").ToString + ddlKlas.SelectedItem.ToString

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie scmdKlas.CommandText = "INSERT INTO HJStblLeerplan(Sleutel, Klas, Algemeen, Raam, Hulp) VALUES(@pSleutel, @pKlas, @pAlgemeen, @pRaam, @pHulp)"

'opmaken command scmdKlas.Connection = cnnConnection scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@pSleutel", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@pSleutel").Value = strUser scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@pKlas", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@pKlas").Value = ddlKlas.SelectedValue scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@pAlgemeen", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@pAlgemeen").Value = txtHoofd.Text scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@pRaam", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@pRaam").Value = txtAlg.Text scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@pHulp", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@pHulp").Value = txtDeel.Text

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'uitvoeren command

GIP 2010 - 2011

65


scmdKlas.ExecuteNonQuery()

'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message) End Try

End Sub

Protected Sub ddlAlgemeen_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ddlAlgemeen.SelectedIndexChanged txtAlg.Text = ddlAlgemeen.SelectedItem.Text

End Sub

Protected Sub btnHome_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHome.Click Response.Redirect("Homepage.aspx")

End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx")

End Sub

Protected Sub ddlHoofd_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlHoofd.SelectedIndexChanged txtHoofd.Text = ddlHoofd.SelectedItem.Text

End Sub

End Class

D) Project

Klas.aspx Lerarenagenda GIP 2010 - 2011

66


Type

ASPX.NET

Doel

Leerlingen per klas tonen.

Printscreen

Besturingselementen

Klas ddlKlas dtsKlas

DSourceID dtsKlas dtsLeerlingen gvLeerlingen

dtsLeerlingen

DsourceID txtCommentaar

Multiline

textmode: btnOnthouden

Onthouden

text: HTML code

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Klas.aspx.vb" Inherits="Klas" %>

GIP 2010 - 2011

67


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> #Titel {

margin-top:20px; margin-bottom:20px;}

#Listbox {margin-top:20px; margin-bottom:20px;} #Data {margin-top:20px; margin-bottom:20px;} #Textbox {margin-top:20px; margin-bottom:20px;} #Button {margin-top:20px; margin-bottom:20px;} </style> <title>Klas</title> </head> <body> <div id="Main"> <div id="Main2"> <center> <form id="form1" runat="server"> <div id="upperbar"> <div id ="NavButtons"> <asp:Button ID="BtnReturn" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="MenuBar"> <a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;

GIP 2010 - 2011

68


<a href="Les.aspx">Les</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a></div> </div> <div id="Titel"> <asp:Label ID="lblText6" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" style="height: 36px; width: 94px; " Text="Klas" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div> <div id="Listbox"> <asp:DropDownList ID="ddlKlas" runat="server"

style="height: 22px; width: 101px;" AutoPostBack="True" DataSourceID="dtsKlas" DataTextField="Klas" DataValueField="Klas"> </asp:DropDownList> </div> <div id="Data"> <asp:GridView ID="gvLeerlingen" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" DataKeyNames="Sleutel" DataSourceID="dtsLeerlingen" ForeColor="#333333" GridLines="None"> <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> <Columns> <asp:BoundField DataField="Naam" HeaderText="Naam" SortExpression="Naam" /> <asp:BoundField DataField="Familienaam" HeaderText="Familienaam" SortExpression="Familienaam" /> <asp:BoundField DataField="Klas" HeaderText="Klas" SortExpression="Klas" /> <asp:BoundField DataField="KlasNummer" HeaderText="KlasNummer" SortExpression="KlasNummer" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" ShowSelectButton="True" CancelText="Annuleren" DeleteText="Verwijderen" EditText="Wijzigen" SelectText="Selecteren" UpdateText="Toepassen" /> </Columns> <EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

GIP 2010 - 2011

69


<HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" /> <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" /> <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" /> <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" /> </asp:GridView> </div> <div id="Texbox"> <asp:TextBox ID="txtCommentaar" runat="server"

style="height: 94px; width: 399px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox> &nbsp;<br /> <asp:Button ID="btnCommentaar" runat="server" Text="Commentaar opslaan" Width="137px" /> <br /> <br /> </div> <div id="Invoer">

<asp:Label ID="lblVoor" runat="server" Text="Voornaam:" Visible="False"></asp:Label> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtVoornaam" runat="server" Visible="False"></asp:TextBox> <br /> <br />

<asp:Label ID="lblFamilie" runat="server" Text="Familienaam:" Visible="False"></asp:Label> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtNaam" runat="server" Visible="False"></asp:TextBox> <br /> <br />

<asp:Label ID="lblnr" runat="server" Text="Klasnummer:" Visible="False"></asp:Label> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

GIP 2010 - 2011

70


<asp:TextBox ID="txtKlasnr" runat="server" Visible="False"></asp:TextBox> <br /> <br />

</div> <div id="Button"> <asp:Button ID="btnNieuw" runat="server" Height="26px" Text="Nieuwe Leerling" Width="117px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnOpslaan" runat="server" Text="Leerling opslaan" Width="117px" />

&nbsp;</div>

<asp:SqlDataSource ID="dtsLeerlingen" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT * FROM [HJStblLeerling] ORDER BY [KlasNummer]" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" ConflictDetection="CompareAllValues" DeleteCommand="DELETE FROM [HJStblLeerling] WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Naam] = @original_Naam) OR ([Naam] IS NULL AND @original_Naam IS NULL)) AND (([Familienaam] = @original_Familienaam) OR ([Familienaam] IS NULL AND @original_Familienaam IS NULL)) AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL)) AND (([commentaar] = @original_commentaar) OR ([commentaar] IS NULL AND @original_commentaar IS NULL)) AND (([KlasNummer] = @original_KlasNummer) OR ([KlasNummer] IS NULL AND @original_KlasNummer IS NULL))" InsertCommand="INSERT INTO [HJStblLeerling] ([Naam], [Familienaam], [Klas], [commentaar], [KlasNummer]) VALUES (@Naam, @Familienaam, @Klas, @commentaar, @KlasNummer)"

UpdateCommand="UPDATE [HJStblLeerling] SET [Naam] = @Naam, [Familienaam] = @Familienaam, [Klas] = @Klas, [commentaar] = @commentaar, [KlasNummer] = @KlasNummer WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Naam] = @original_Naam) OR ([Naam] IS NULL AND @original_Naam IS NULL)) AND (([Familienaam] = @original_Familienaam) OR ([Familienaam] IS NULL AND @original_Familienaam IS NULL)) AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL)) AND (([commentaar] = @original_commentaar) OR ([commentaar] IS NULL AND @original_commentaar IS NULL)) AND (([KlasNummer] = @original_KlasNummer) OR ([KlasNummer] IS NULL AND @original_KlasNummer IS NULL))"> <DeleteParameters> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Naam" Type="String" />

GIP 2010 - 2011

71


<asp:Parameter Name="original_Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_KlasNummer" Type="String" /> </DeleteParameters> <InsertParameters> <asp:Parameter Name="Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="KlasNummer" Type="String" /> </InsertParameters> <UpdateParameters> <asp:Parameter Name="Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="KlasNummer" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_KlasNummer" Type="String" /> </UpdateParameters> </asp:SqlDataSource>

<asp:SqlDataSource ID="dtsKlas" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT [Klas] FROM [HJStblKlas] ORDER BY [Sleutel]"></asp:SqlDataSource>

</form> </center> </div> </div> </body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data

GIP 2010 - 2011

72


Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration

Partial Class Klas Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub btnOpslaan_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpslaan.Click 'Connectionstring instellen Dim strConnection As String strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectie openen Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection(strConnection)

'declareren van de variabelen Dim strVoornaam, strNaam, strKlas, strKlasnr As String

strKlasnr = txtKlasnr.Text strKlas = CStr(ddlKlas.SelectedItem.Text) strVoornaam = txtVoornaam.Text strNaam = txtNaam.Text

'opmaken sqlInstructie Try cnnConnection.Open()

Dim strLeerlingSQL As String

strLeerlingSQL = "INSERT INTO HJStblLeerling (Naam, Familienaam, KlasNummer, Klas) VALUES(@pNaam, @pFamilienaam, @pKlasNummer, @pKlas)" Dim scmdLeerling As New SqlClient.SqlCommand(strLeerlingSQL, cnnConnection)

scmdLeerling.Parameters.Add("@pKlasNummer", SqlDbType.NVarChar) scmdLeerling.Parameters("@pKlasNummer").Value = strKlasnr scmdLeerling.Parameters.Add("@pNaam", SqlDbType.NVarChar) scmdLeerling.Parameters("@pNaam").Value = strVoornaam scmdLeerling.Parameters.Add("@pFamilienaam", SqlDbType.NVarChar)

GIP 2010 - 2011

73


scmdLeerling.Parameters("@pFamilienaam").Value = strNaam scmdLeerling.Parameters.Add("@pKlas", SqlDbType.NVarChar) scmdLeerling.Parameters("@pKlas").Value = strKlas

'uitvoeren command scmdLeerling.ExecuteNonQuery() 'sluiten connectie cnnConnection.Close()

Catch ex As Exception

End Try

lblFamilie.Visible = False lblVoor.Visible = False txtNaam.Visible = False txtVoornaam.Visible = False txtKlasnr.Visible = False lblnr.Visible = False

End Sub

Protected Sub gvLeerlingen_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gvLeerlingen.SelectedIndexChanged 'Connectionstring instellen Dim strConnection As String strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectie openen Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection(strConnection) Try cnnConnection.Open() Dim strCommentaar As String Dim strTrim As String

'Commentaar laden in textbox na selectie leerling strCommentaar = "SELECT commentaar FROM HJStblLeerling WHERE Klas = @pKlas AND KlasNummer = @pKlasNummer"

GIP 2010 - 2011

74


Dim scmdCommentaar As New SqlClient.SqlCommand(strCommentaar, cnnConnection)

scmdCommentaar.CommandText = strCommentaar

scmdCommentaar.Parameters.Add("@pKlasnummer", SqlDbType.NVarChar) scmdCommentaar.Parameters.Add("@pKlas", SqlDbType.NVarChar) scmdCommentaar.Parameters("@pKlasNummer").Value = gvLeerlingen.SelectedIndex + 1 scmdCommentaar.Parameters("@pKlas").Value = ddlKlas.SelectedItem.ToString

strTrim = scmdCommentaar.ExecuteScalar If strCommentaar Is Nothing Then

Else txtCommentaar.Text = strTrim.Trim End If

cnnConnection.Close() Catch ex As Exception txtCommentaar.Text = "" End Try

lblFamilie.Visible = False lblVoor.Visible = False txtNaam.Visible = False txtVoornaam.Visible = False txtKlasnr.Visible = False lblnr.Visible = False

End Sub

Protected Sub BtnReturn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnReturn.Click 'terug naar homepage Response.Redirect("Homepage.aspx") End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click 'sessie leegmaken om gebruiker af te melden

GIP 2010 - 2011

75


Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx") End Sub

Protected Sub btnNieuw_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNieuw.Click 'Functie zichtbaar maken lblFamilie.Visible = True lblVoor.Visible = True txtNaam.Visible = True txtVoornaam.Visible = True txtKlasnr.Visible = True lblnr.Visible = True

End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCommentaar.Click 'Connectionstring instellen Dim strConnection As String strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectie openen Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection(strConnection) If txtVoornaam.Text = "" Then

Try

cnnConnection.Open()

'opmaken sql instructie Dim strUserNameSQL As String

strUserNameSQL = "UPDATE HJStblLeerling SET commentaar=@pCommentaar WHERE Klas =@pKlas AND KlasNummer = @pKlasNummer" Dim scmdUsername As New SqlClient.SqlCommand(strUserNameSQL, cnnConnection) scmdUsername.Parameters.Add("@pCommentaar", SqlDbType.NText) scmdUsername.Parameters.Add("@pKlasnummer", SqlDbType.NVarChar) scmdUsername.Parameters.Add("@pKlas", SqlDbType.NVarChar)

GIP 2010 - 2011

76


scmdUsername.Parameters("@pCommentaar").Value = txtCommentaar.Text scmdUsername.Parameters("@pKlasNummer").Value = gvLeerlingen.SelectedIndex + 1 scmdUsername.Parameters("@pKlas").Value = ddlKlas.SelectedItem.ToString

'uitvoeren command scmdUsername.ExecuteNonQuery() 'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception

End Try End If End Sub End Class

E)

Les.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Ingave van nieuwe lessen.

Printscreen

GIP 2010 - 2011

77


Les lblTit text

Les

Font

Lucida sans, xx-large

lblDatum Text

Datum (JJJJ-MM-DD)

width

260px

txtDatum 1

Tabindex Width

150px

lblLesuur text

Lesuur:

width

260px GIP 2010 - 2011

78


txtLesuur 2

tabindex lblKlas text

Klas:

width

260px

ddlKlas autopostback

true 3

tabindex width

150px

lblVak Text

Vak:

width

260px;

txtVak 4

tabindex width

150px

lblonderwerp text

Onderwerp:

width

260px

txtOnderwerp width

290px 5

tabindex lblDoelstellingen text

Doelstellingen:

width

260px

lstDoel height

50px GIP 2010 - 2011

79


6

tabindex width

295px

lblOpmerkingen text

Opmerkingen:

height

50px

width

260px

txtOpmerkingen height

50px 7

tabindex width

290px

btnHome height

30px

width

125px

text

Home

btnAanpassen height

30px 8

tabindex text

Aanpassen

width

125px

HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Les.aspx.vb" Inherits="Les" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title>Les</title> <style type="text/css">

GIP 2010 - 2011

80


#lblDatum1 {

padding-bottom: 10px;}

#LesOpm {

padding-top:10px; }

</style> </head> <body> <div id="Main"> <form id="form1" runat="server" style="z-index: 1"> <center> <div id="upperbar"> <asp:Button ID="btnReturn" runat="server" Text="Home" Width="175px"/> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> <div id="MenuBar">

<a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Klas.aspx">Klas</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a></div> </div> </center> <div id="Main2">

</div>

<div id="LesTit"> <asp:Label ID="lblTit" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" style="height: 36px; width: 67px;" Text="Les" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div>

<div id="LesDat"> <div id="lblDatum1"> <asp:Label ID="lblDatum" runat="server" Text="Datum (JJJJ-MM-DD):" Width="260px"></asp:Label> </div>

GIP 2010 - 2011

81


<div id="clnDatum1"> <asp:Calendar ID="clnDatum" runat="server" BackColor="White" BorderColor="#999999" CellPadding="4" DayNameFormat="Shortest" Font-Names="Verdana" FontSize="8pt" ForeColor="Black" Height="180px" Width="374px"> <DayHeaderStyle BackColor="#CCCCCC" Font-Bold="True" Font-Size="7pt" /> <NextPrevStyle VerticalAlign="Bottom" /> <OtherMonthDayStyle ForeColor="#808080" /> <SelectedDayStyle BackColor="#666666" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <SelectorStyle BackColor="#CCCCCC" /> <TitleStyle BackColor="#999999" BorderColor="Black" Font-Bold="True" /> <TodayDayStyle BackColor="#CCCCCC" ForeColor="Black" /> <WeekendDayStyle BackColor="#FFFFCC" /> </asp:Calendar>

</div> </div> <div id="Lesuur"> <asp:Label ID="lblLesuur" runat="server" Text="Lesuur:" Width="260px"></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlLesuur" runat="server" Height="16px" Width="46px"> <asp:ListItem>1</asp:ListItem> <asp:ListItem>2</asp:ListItem> <asp:ListItem>3</asp:ListItem> <asp:ListItem>4</asp:ListItem> <asp:ListItem>5</asp:ListItem> <asp:ListItem>6</asp:ListItem> <asp:ListItem>7</asp:ListItem> <asp:ListItem>8</asp:ListItem> <asp:ListItem></asp:ListItem> </asp:DropDownList> </div>

<div id="LesKlas">

<asp:Label ID="lblKlas" runat="server" Text="Klas:" Width="260px"></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlKlas" runat="server" AutoPostBack="True" Width="150px" TabIndex="3"> </asp:DropDownList>

GIP 2010 - 2011

82


</div>

<div id="LesVak"> <asp:Label ID="lblVak" runat="server" Text="Vak:" Width="260px"></asp:Label> <asp:TextBox ID="txtVak" runat="server" Width="150px" TabIndex="4"></asp:TextBox> </div>

<div id="LesOnd">

<asp:Label ID="lblOnderwerp" runat="server" Text="Onderwerp:" Width="260px"></asp:Label> <asp:TextBox ID="txtOnderwerp" runat="server" Width="290px" TabIndex="5"></asp:TextBox> </div>

<div id="LesDoel">

<asp:Label ID="lblDoelstellingen" runat="server" Text="Doelstellingen:" Width="260px" ></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlHoofd" runat="server" Width="300px" AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlHoofdstuk" DataTextField="Algemeen" DataValueField="Algemeen"> </asp:DropDownList> <br /> <asp:Label ID="lblAlgemeen" runat="server" Text="Algemeen:" Width="260px"></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlAlgemeen" runat="server" AutoPostBack="True" DataSourceID="dtsAlgemeen" DataTextField="Raam" DataValueField="Raam" Width="300px"> </asp:DropDownList> <br /> <asp:Label ID="lblDeel" runat="server" Text="Deeldoelstelling:" Width="260px"></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlDeel" runat="server" AutoPostBack="True" DataSourceID="dtsDeeldoelstelling" DataTextField="Hulp" DataValueField="Hulp" Width="300px">

GIP 2010 - 2011

83


</asp:DropDownList> </div>

<div id="LesOpm">

<asp:Label ID="lblOpmerkingen" runat="server" Text="Opmerkingen:" Height="50px" Width="260px"></asp:Label> <asp:TextBox ID="txtOpmerkingen" runat="server" height="50px" TextMode="MultiLine" Width="290px" TabIndex="7"></asp:TextBox> </div>

<div id="LesButton"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnOpslaan" runat="server" height="30px" Text="Les Opslaan" Width="125px" TabIndex="8" /> <asp:Label ID="lblSleutel" runat="server" Text="Label" Visible="False"></asp:Label> <asp:SqlDataSource ID="dtsDeeldoelstelling" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Hulp] FROM [HJStblLeerplan] WHERE ([Raam] = @Raam)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ddlAlgemeen" Name="Raam" PropertyName="SelectedValue" Type="String" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> <asp:SqlDataSource ID="SqlHoofdstuk" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Algemeen] FROM [HJStblLeerplan] WHERE ([Sleutel] = @Sleutel)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="lblSleutel" Name="Sleutel" PropertyName="Text" Type="String" /> </SelectParameters>

GIP 2010 - 2011

84


</asp:SqlDataSource> <asp:SqlDataSource ID="dtsAlgemeen" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT [Raam] FROM [HJStblLeerplan] WHERE ([Algemeen] = @Algemeen)"> <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID="ddlHoofd" Name="Algemeen" PropertyName="SelectedValue" Type="String" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> </div>

</form>

</div>

</body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class Les Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load '-------------------VULLEN KLAS--------------------'enkel uitvoeren als de pagina voor het eerst geladen wordt If Not IsPostBack Then

'declareren connectionstring Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim sdrKlas As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdKlas As New SqlClient.SqlCommand

'vullen connectionstring

GIP 2010 - 2011

85


strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'aanpassen commandtext en connection scmdKlas.CommandText = "SELECT Klas FROM HJStblKlas ORDER BY Klas" scmdKlas.Connection = cnnConnection

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'datareader uitvoeren sdrKlas = scmdKlas.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

'terwijl de datareader leest, toevoegen aan dropdownlist Do While sdrKlas.Read Dim strLijn As String = String.Empty strLijn = sdrKlas.Item(0).ToString ddlKlas.Items.Add(strLijn) Loop

'sluiten connectie en reader sdrKlas.Close() cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try

End If lblSleutel.Text = Session("UserAuthentication") & ddlKlas.SelectedItem.Text

End Sub

Protected Sub btnOpslaan_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpslaan.Click '-------------------- DATABASE VULLEN MET LES -------------------'declareren connectionstring Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection

GIP 2010 - 2011

86


Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUsername As New SqlClient.SqlCommand Dim strMaand, strJaar, strDag As String Dim dteDatum As New Date 'contoleren of datum is ingegeven. If clnDatum.SelectedDate = Nothing Then MsgBox("Gelieve een datum te kiezen") Else

'geselecteerde datum gebruiken strMaand = clnDatum.SelectedDate.Month strJaar = clnDatum.SelectedDate.Year strDag = clnDatum.SelectedDate.Day

dteDatum = strJaar + "-" + strMaand + "-" + strDag

'connectie configureren strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectionstring in connection steken cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie

strUserNameSQL = "INSERT INTO HJStblLes (Onderwerp, Klas, Datum2, Doel, Lesuur) VALUES (@Onderwerp, @Klas, @Datum, @Doel, @Lesuur)"

Try 'opmaken command scmdUsername.Connection = cnnConnection scmdUsername.CommandText = strUserNameSQL scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Onderwerp", SqlDbType.NText) scmdUsername.Parameters("@Onderwerp").Value = txtOnderwerp.Text scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Klas", SqlDbType.NText) scmdUsername.Parameters("@Klas").Value = ddlKlas.SelectedValue scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Datum", SqlDbType.Date) scmdUsername.Parameters("@Datum").Value = dteDatum scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Doel", SqlDbType.Date) scmdUsername.Parameters("@Doel").Value = ddlDeel.SelectedItem.Text

GIP 2010 - 2011

87


scmdUsername.Parameters.AddWithValue("@Lesuur", SqlDbType.NChar) scmdUsername.Parameters("@Lesuur").Value = ddlLesuur.SelectedItem.Text Catch ex As Exception MsgBox("Gelieve alle velden in te vullen") End Try

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'uitvoeren command scmdUsername.ExecuteNonQuery()

'sluiten connectie cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try End If

End Sub

Protected Sub ddlKlas_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlKlas.SelectedIndexChanged '-------------------- WEER TE GEVEN DOELSTELLINGEN AANPASSEN AAN KLAS ------------------'declareren connectionstring Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim sdrKlas As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdKlas As New SqlClient.SqlCommand

'vullen connectionstring vanuit de web.config strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectie openen cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'aanmaken van command

GIP 2010 - 2011

88


scmdKlas.Connection = cnnConnection scmdKlas.CommandText = "SELECT Algemeen, Raam, Hulp FROM HJStblLeerplan WHERE (Klas = @Klas) ORDER BY Algemeen" scmdKlas.Parameters.AddWithValue("@klas", SqlDbType.NText) scmdKlas.Parameters("@Klas").Value = ddlKlas.SelectedValue

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'datareader aanpassen aan sqlcommand sdrKlas = scmdKlas.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

'terwijl lezen, toevoegen aan dropdownlist Do While sdrKlas.Read 'alle items toevoegen For i = 0 To 2 Dim strLijn As String = String.Empty strLijn = sdrKlas.Item(i).ToString ' lstDoel.Items.Add(strLijn) Next Loop

'sluiten connectie en reader sdrKlas.Close() cnnConnection.Close() Catch ex As Exception End Try End Sub

Protected Sub btnReturn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReturn.Click Response.Redirect("Homepage.aspx") End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx") End Sub

GIP 2010 - 2011

89


End Class

GIP 2010 - 2011

90


E1)

LesOpvragen.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Opvragen van ingegeven lessen.

Printscreen

Besturingselementen

Lesopvragen lblTit text

Lessen opvragen

font

Lucida sans, XX-large

lblBegin text

Begindatum:

width

345px GIP 2010 - 2011

91


lblKlas text

Klas:

width

50px

clnBegin width

200px

clnEind width

200px

ddlKlas btnWeergeven text

Weergeven

width

152px

btnClear text

Clear

width

152px

btnHome text

Home

width

152px

lstLessen height

264px

width

700px

HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="LesOpvragen.aspx.vb" Inherits="LesOpvragen" %>

GIP 2010 - 2011

92


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Les Opvragen</title> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> #button {

padding-top:10px; }

</style> </head> <body> <div id="Main">

<form id="form1" runat="server"> <center> <div id="upperbar"> <asp:Button ID="btnHome" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfm" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> <div id="MenuBar">

<a href="Klas.aspx">Klas</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Les.aspx">Les</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> </div> </center>

<div id="OpvragenTit"> <asp:Label ID="lblTit" runat="server" Font-Bold="True" Font-Overline="False" Font-Size="XX-Large" Font-Names="Lucida Sans">Lessen opvragen</asp:Label> </div>

<div id="OpvragenLists">

GIP 2010 - 2011

93


<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Klas:" Width="50px"></asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlKlas" runat="server"> </asp:DropDownList> <br /> <br />

<asp:Label ID="lblBegin" runat="server" Text="Begindatum:" Width="345px"></asp:Label> <asp:Calendar ID="clnBegin" runat="server" Width="424px"></asp:Calendar>

<div id="button"> <asp:Button ID="btnClear" runat="server" Text="Clear" Width="152px" /> </div> </div> <div id="LijstLessen">

<asp:ListBox ID="lstLessen" runat="server" Height="264px" Width="700px"> </asp:ListBox>

</div> </form> </div> </body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Imports System.Collections.Generic

Partial Class LesOpvragen Inherits System.Web.UI.Page

GIP 2010 - 2011

94


Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

If Not IsPostBack Then '-------------------- VULLEN DROPDOWNLIST KLAS -------------------'declareren variabelen Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim sdrKlas As SqlClient.SqlDataReader Dim scmdKlas As New SqlClient.SqlCommand

strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString

'connectionstring aanpassen cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'aanmaken van command scmdKlas.CommandText = "SELECT Klas FROM HJStblKlas ORDER BY Klas" scmdKlas.Connection = cnnConnection

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

'datareader aanpassen aan de sqlcommand sdrKlas = scmdKlas.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

'terwijl lezen, toevoegen aan dropdownlist Do While sdrKlas.Read Dim strLijn As String = String.Empty strLijn = sdrKlas.Item(0).ToString ddlKlas.Items.Add(strLijn)

Loop 'sluiten connectie en reader sdrKlas.Close() cnnConnection.Close() Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)

GIP 2010 - 2011

95


End Try

End If

End Sub

Protected Sub btnClear_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClear.Click lstLessen.Items.Clear() End Sub

Protected Sub btnHome_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHome.Click Response.Redirect("Homepage.aspx") End Sub

Protected Sub btnAfm_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfm.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx")

End Sub

Private Sub clnBegin_DayRender(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DayRenderEventArgs) Handles clnBegin.DayRender

If SpecialDates.Contains(e.Day.Date) Then e.Cell.Font.Bold = True 'en al je andere opmaakopties, gewoon wit End If

End Sub

Dim SpecialDates As List(Of System.DateTime) = New List(Of System.DateTime) Protected Sub clnBegin_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles clnBegin.Load

GIP 2010 - 2011

96


Dim selectedDatum As Date = clnBegin.SelectedDate.Date

Dim ErIsLesGeplandOpDezeDatum As Boolean = True

' steek dit in lus die data overloopt If ErIsLesGeplandOpDezeDatum Then Dim huidigedatum As DateTime SpecialDates.Add(huidigedatum) Else End If 'einde lus End Sub

GIP 2010 - 2011

97

'schrijf hier je procedure


E2)

Beheer.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Beheerderspagina van de website.

Printscreen

Besturingselementen

Beheer lblBeheer text

Beheerderspagina

font

Lucida Sans, XX-large

GIP 2010 - 2011

98


grdLeerlingen allowpaging

true

allowsorting

true

autogeneratecolu mns

false 4

cellpadding datakeyname

Sleutel

datasourceID

sqlDBLeerling

gridlines

none

btnLeerling text

Leerling toevoegen

grdUsers allowpaging

true

allowsorting

true

autogeneratecolu mns

false 4

cellpadding datakeyname

Sleutel

datasourceid

sqlDBUser

gridlines

none

btnUsers Text

Gebruiker toevoegen

grdKlas allowpaging

true

allowsorting

true

autogeneratecolu mns

false 4

cellpadding datakeyname

Sleutel

datasourceid

sqlDBKlas

gridlines

none GIP 2010 - 2011

99


btnKlas Klas toevoegen

text dqlDBLeerling ConflictDetect

CompareAllValues

Connection

Data Source=;Data Source=www.sintjozefbrugge.be;User ID=gebruiker;Password=6ibbiSchool;

sqldbUser ConflictDetect

CompareAllValues

Connection

Data Source=;Data Source=www.sintjozefbrugge.be;User ID=gebruiker;Password=6ibbiSchool;

sqlDBKlas ConflictDetect

CompareAllValues

Connection

Data Source=;Data Source=www.sintjozefbrugge.be;User ID=gebruiker;Password=6ibbiSchool;

btnHome Home

text HTML code

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Beheer.aspx.vb" Inherits="Beheer" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <title>Beheer</title>

<style type="text/css"> #Titel { margin-bottom:20px; margin-top:20px; }

GIP 2010 - 2011

100


#Klassen {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} #Users {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} #Leerlingen {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} #divKlas {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} #divUsers {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} #divLeerlingen {margin-bottom:20px; margin-top:20px;} </style> </head> <body>

<div id="Main"> <div id="Main2"> <center> <form id="form1" runat="server"> <div id="upperbar"> <asp:Button ID="btnHome" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="Titel"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Names="Lucida Sans" style="height: 35px; width: 153px" Text="Beheerderspagina" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" Font-Strikeout="False"></asp:Label> </div>

GIP 2010 - 2011

101


<div id="Klassen">

<asp:GridView ID="grdLeerlingen" runat="server" AllowPaging="True" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" DataKeyNames="Sleutel" DataSourceID="dtsDBLeerling" ForeColor="#333333" GridLines="None"> <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> <Columns> <asp:BoundField DataField="Sleutel" HeaderText="Sleutel" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="Sleutel" /> <asp:BoundField DataField="Naam" HeaderText="Naam" SortExpression="Naam" /> <asp:BoundField DataField="Familienaam" HeaderText="Familienaam" SortExpression="Familienaam" /> <asp:BoundField DataField="Klas" HeaderText="Klas" SortExpression="Klas" /> <asp:BoundField DataField="commentaar" HeaderText="commentaar" SortExpression="commentaar" /> <asp:BoundField DataField="KlasNummer" HeaderText="KlasNummer" SortExpression="KlasNummer" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" CancelText="Annuleren" DeleteText="Verwijderen" EditText="Wijzigen" SelectText="Selecteren" UpdateText="Toepassen" /> </Columns> <EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" /> <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" /> <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" /> <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" /> </asp:GridView> <div id="divLeerlingen"> <asp:Button ID="btnLeerling" runat="server"

GIP 2010 - 2011

102


style="width: 173px" Text="Leerling toevoegen" /> </div> </div>

<div id="Users"> <asp:GridView ID="grdUsers" runat="server" AllowPaging="True" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" DataKeyNames="Sleutel" DataSourceID="dtsDBUser" ForeColor="#333333" GridLines="None"> <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> <Columns> <asp:BoundField DataField="Username" HeaderText="Username" SortExpression="Username" /> <asp:BoundField DataField="Password" HeaderText="Password" SortExpression="Password" /> <asp:BoundField DataField="Comment" HeaderText="Comment" SortExpression="Comment" /> <asp:CheckBoxField DataField="Administrator" HeaderText="Administrator" SortExpression="Administrator" /> <asp:BoundField DataField="Picture" HeaderText="Picture" SortExpression="Picture" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" CancelText="Annuleren" DeleteText="Verwijderen" EditText="Wijzigen" SelectText="Selecteren" UpdateText="Toepassen" /> </Columns> <EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" /> <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" /> <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" /> <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" /> </asp:GridView>

GIP 2010 - 2011

103


<div id="divUsers"> <asp:Button ID="btnGebruikers" runat="server" Text="Gebruiker toevoegen" /> </div> </div>

<div id="Leerlingen"> <asp:GridView ID="grdKlas" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" DataKeyNames="Sleutel" DataSourceID="dtsDBKlas" ForeColor="#333333" GridLines="None"> <AlternatingRowStyle BackColor="White" /> <Columns> <asp:BoundField DataField="Klas" HeaderText="Klas" SortExpression="Klas" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" CancelText="Annuleren" DeleteText="Verwijderen" EditText="Wijzigen" SelectText="Selecteren" UpdateText="Toepassen" /> </Columns> <EditRowStyle BackColor="#2461BF" /> <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" /> <RowStyle BackColor="#EFF3FB" /> <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" /> <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" /> <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" /> <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" /> <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" /> </asp:GridView> <div id="divKlas"> <asp:Button ID="btnKlas" runat="server" style="width: 171px" Text="Klas Toevoegen" />

</div> </div>

GIP 2010 - 2011

104


<div id="home"> </div>

<asp:SqlDataSource ID="dtsDBLeerling" runat="server" ConflictDetection="CompareAllValues" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" DeleteCommand="DELETE FROM [HJStblLeerling] WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Naam] = @original_Naam) OR ([Naam] IS NULL AND @original_Naam IS NULL)) AND (([Familienaam] = @original_Familienaam) OR ([Familienaam] IS NULL AND @original_Familienaam IS NULL)) AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL)) AND (([commentaar] = @original_commentaar) OR ([commentaar] IS NULL AND @original_commentaar IS NULL)) AND (([KlasNummer] = @original_KlasNummer) OR ([KlasNummer] IS NULL AND @original_KlasNummer IS NULL))" InsertCommand="INSERT INTO [HJStblLeerling] ([Naam], [Familienaam], [Klas], [commentaar], [KlasNummer]) VALUES (@Naam, @Familienaam, @Klas, @commentaar, @KlasNummer)" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectCommand="SELECT * FROM [HJStblLeerling]"

UpdateCommand="UPDATE [HJStblLeerling] SET [Naam] = @Naam, [Familienaam] = @Familienaam, [Klas] = @Klas, [commentaar] = @commentaar, [KlasNummer] = @KlasNummer WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Naam] = @original_Naam) OR ([Naam] IS NULL AND @original_Naam IS NULL)) AND (([Familienaam] = @original_Familienaam) OR ([Familienaam] IS NULL AND @original_Familienaam IS NULL)) AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL)) AND (([commentaar] = @original_commentaar) OR ([commentaar] IS NULL AND @original_commentaar IS NULL)) AND (([KlasNummer] = @original_KlasNummer) OR ([KlasNummer] IS NULL AND @original_KlasNummer IS NULL))"> <DeleteParameters> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_KlasNummer" Type="String" /> </DeleteParameters> <InsertParameters> <asp:Parameter Name="Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="KlasNummer" Type="String" /> </InsertParameters>

GIP 2010 - 2011

105


<UpdateParameters> <asp:Parameter Name="Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="KlasNummer" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Naam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Familienaam" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_commentaar" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_KlasNummer" Type="String" /> </UpdateParameters> </asp:SqlDataSource> <asp:SqlDataSource ID="dtsDBUser" runat="server" ConflictDetection="CompareAllValues" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" DeleteCommand="DELETE FROM [HJStblUsers2] WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Username] = @original_Username) OR ([Username] IS NULL AND @original_Username IS NULL)) AND (([Password] = @original_Password) OR ([Password] IS NULL AND @original_Password IS NULL)) AND (([Comment] = @original_Comment) OR ([Comment] IS NULL AND @original_Comment IS NULL)) AND (([Administrator] = @original_Administrator) OR ([Administrator] IS NULL AND @original_Administrator IS NULL)) AND (([Picture] = @original_Picture) OR ([Picture] IS NULL AND @original_Picture IS NULL))" InsertCommand="INSERT INTO [HJStblUsers2] ([Username], [Password], [Comment], [Administrator], [Picture]) VALUES (@Username, @Password, @Comment, @Administrator, @Picture)" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectCommand="SELECT * FROM [HJStblUsers2]"

UpdateCommand="UPDATE [HJStblUsers2] SET [Username] = @Username, [Password] = @Password, [Comment] = @Comment, [Administrator] = @Administrator, [Picture] = @Picture WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Username] = @original_Username) OR ([Username] IS NULL AND @original_Username IS NULL)) AND (([Password] = @original_Password) OR ([Password] IS NULL AND @original_Password IS NULL)) AND (([Comment] = @original_Comment) OR ([Comment] IS NULL AND @original_Comment IS NULL)) AND (([Administrator] = @original_Administrator) OR ([Administrator] IS NULL AND @original_Administrator IS NULL)) AND (([Picture] = @original_Picture) OR ([Picture] IS NULL AND @original_Picture IS NULL))"> <DeleteParameters> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Username" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Password" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Comment" Type="String" />

GIP 2010 - 2011

106


<asp:Parameter Name="original_Administrator" Type="Boolean" /> <asp:Parameter Name="original_Picture" Type="String" /> </DeleteParameters> <InsertParameters> <asp:Parameter Name="Username" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Password" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Comment" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Administrator" Type="Boolean" /> <asp:Parameter Name="Picture" Type="String" /> </InsertParameters> <UpdateParameters> <asp:Parameter Name="Username" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Password" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Comment" Type="String" /> <asp:Parameter Name="Administrator" Type="Boolean" /> <asp:Parameter Name="Picture" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Username" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Password" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Comment" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Administrator" Type="Boolean" /> <asp:Parameter Name="original_Picture" Type="String" /> </UpdateParameters> </asp:SqlDataSource> <asp:SqlDataSource ID="dtsDBKlas" runat="server" ConflictDetection="CompareAllValues" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionASPX %>" DeleteCommand="DELETE FROM [HJStblKlas] WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL))" InsertCommand="INSERT INTO [HJStblKlas] ([Klas]) VALUES (@Klas)" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectCommand="SELECT * FROM [HJStblKlas]"

UpdateCommand="UPDATE [HJStblKlas] SET [Klas] = @Klas WHERE [Sleutel] = @original_Sleutel AND (([Klas] = @original_Klas) OR ([Klas] IS NULL AND @original_Klas IS NULL))"> <DeleteParameters> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> </DeleteParameters>

GIP 2010 - 2011

107


<InsertParameters> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> </InsertParameters> <UpdateParameters> <asp:Parameter Name="Klas" Type="String" /> <asp:Parameter Name="original_Sleutel" Type="Decimal" /> <asp:Parameter Name="original_Klas" Type="String" /> </UpdateParameters> </asp:SqlDataSource>

</form> </center> </div> </div> </body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class Beheer Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub btnUser_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGebruikers.Click Response.Redirect("RegistratieUser.aspx") End Sub

Protected Sub btnLeerling_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLeerling.Click Response.Redirect("RegistratieLeerling.aspx") End Sub

Protected Sub btnKlas_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnKlas.Click Response.Redirect("RegistratieKlas.aspx") End Sub

GIP 2010 - 2011

108


Protected Sub btnHome_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHome.Click Response.Redirect("Homepage.aspx") End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx") End Sub End Class

E3)

RegistratieUser.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Laat de administrator toe om andere gebruikers en administrators toe te voegen.

Printscreen

HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="RegistratieUser.aspx.vb" Inherits="Registratie" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

GIP 2010 - 2011

109


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Registratie Users</title> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> div { margin-bottom: 0px; } #form1 { height: 331px; } </style> </head> <body> <div id="Main"> <div id="Main2"> <center> <form id="form1" runat="server"> <div id="upperbar"> <div id ="NavButtons"> <asp:Button ID="BtnReturn" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="MenuBar">

<a href="Klas.aspx">Klas</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Les.aspx">Les</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a> </div> </div> <div id="Titel"> <asp:Label ID="lblText6" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" style="height: 36px; width: 94px; "

GIP 2010 - 2011

110


Text="Registratie Gebruiker" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div></center>

<div id="naam"> Voornaam:

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<asp:TextBox ID="txtNaam" runat="server"></asp:TextBox> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:CheckBox ID="chkAdmin" runat="server" Text="Administrator" /> </div>

<div id="Familienaam"> Familienaam:

&nbsp &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp

<asp:TextBox ID="txtFamilienaam" runat="server" style="z-index: 1; left: 175px; top: 109px; "></asp:TextBox> </div>

<div id="Paswoord"> Paswoord

&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp

<asp:TextBox ID="txtPaswoord" runat="server" style="z-index: 1; left: 173px; top: 144px; right: 1194px" TextMode="Password"></asp:TextBox> </div>

<div id="BevestigPas"> Bevestig Paswoord:

&nbsp

<asp:TextBox ID="txtPaswoordB" runat="server" style="z-index: 1; left: 159px; top: 261px; right: 1016px;" TextMode="Password"></asp:TextBox> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:CompareValidator ID="cvPaswoord" runat="server" ControlToCompare="txtPaswoord" ControlToValidate="txtPaswoordB" Display="Dynamic" ErrorMessage="Uw paswoord is niet correct!" style="z-index: 1; top: 186px; right: 746px"></asp:CompareValidator> </div>

<div id="Afbeelding"> Afbeelding: &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtAfbeelding" runat="server"

GIP 2010 - 2011

111


style="z-index: 1; left: 170px; top: 293px;"></asp:TextBox> </div>

<div id="Buttons"> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:Button ID="btnVerstuur" runat="server" style="z-index: 1; left: 172px; top: 317px" Text="Verstuur" /> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:Button ID="btnAnnu" runat="server" CausesValidation="False" style="z-index: 1; left: 290px; top: 319px" Text="Annuleer " /> </div>

<div id="Correct"> <asp:Label ID="lblAntwoord" runat="server" style="height: 21px; width: 90px"></asp:Label> </div>

</form> </div> </div> </body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class Registratie Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub btnVerstuur_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnVerstuur.Click 'variabelen Dim strNaam, strFamilienaam, strPaswoord2, strPicture, strUserName As String Dim blnAdministrator As Boolean

'Variabelen inhoud geven strNaam = CStr(txtNaam.Text) strFamilienaam = CStr(txtFamilienaam.Text) strPaswoord2 = CStr(txtPaswoordB.Text)

GIP 2010 - 2011

112


strPicture = CStr(txtAfbeelding.Text)

'Username aanmaken strUserName = strNaam + "." + strFamilienaam strPicture = "~/Afbeeldingen/"

If chkAdmin.Checked = True Then blnAdministrator = True Else blnAdministrator = False End If

'-------------------- OPHALEN COMMENT EN IN COMMENTBOX PLAATSEN ------------------'declareren variabelen Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUpdate As New SqlClient.SqlCommand

'invullen van de user in string

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie

strUserNameSQL = "INSERT INTO HJStblUsers2 (Username, Password, Administrator, Picture) VALUES(@Username, @Password, @Administrator, @Picture)"

'opmaken command en toevoegen parameters en connectie scmdUpdate.CommandText = strUserNameSQL scmdUpdate.Connection = cnnConnection scmdUpdate.Parameters.Add("@Username", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Username").Value = strUserName scmdUpdate.Parameters.Add("@Password", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Password").Value = strPaswoord2 scmdUpdate.Parameters.Add("@Administrator", SqlDbType.Bit)

GIP 2010 - 2011

113


scmdUpdate.Parameters("@Administrator").Value = chkAdmin.Checked scmdUpdate.Parameters.Add("@Picture", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Picture").Value = strPicture

'Exception handeling

If Page.IsValid Then

Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

scmdUpdate.ExecuteNonQuery()

'sluiten connectie cnnConnection.Close()

Catch ex As System.Exception End Try

lblAntwoord.Text = "de registratie is voltooid" txtPaswoordB.Text = String.Empty txtNaam.Text = String.Empty txtFamilienaam.Text = String.Empty txtPaswoord.Text = String.Empty txtNaam.Text = String.Empty

Else lblAntwoord.Text = "registratie is onmogelijk" End If End Sub

Protected Sub btnAnnu_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnu.Click

txtPaswoordB.Text = String.Empty txtNaam.Text = String.Empty txtFamilienaam.Text = String.Empty txtPaswoord.Text = String.Empty txtNaam.Text = String.Empty

GIP 2010 - 2011

114


Response.Redirect("Beheer.aspx") End Sub

Protected Sub BtnReturn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnReturn.Click Response.Redirect("Homepage.aspx")

End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx") End Sub End Class

E4)

RegistratieLeerling.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Laat de administrator toe om nieuwe leerlingen toe te voegen.

HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="RegistratieLeerling.aspx.vb" Inherits="Registratie" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Registratie Leerling </title> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> div { margin-bottom: 20px; }

</style> </head>

GIP 2010 - 2011

115


<body> <div id="Main"> <div id="Main2"> <center> <form id="form1" runat="server"> <div id="upperbar"> <div id ="NavButtons"> <asp:Button ID="BtnReturn" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="MenuBar">

<a href="Klas.aspx">Klas</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Les.aspx">Les</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a> </div> </div> <div id="Titel"> <asp:Label ID="lblText6" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" style="height: 36px; width: 94px; " Text="Registratie leerling" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div> </center>

<div id="naam"> Voornaam: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtNaam" runat="server"></asp:TextBox> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp </div>

<div id="Familienaam"> Familienaam:

&nbsp &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<asp:TextBox ID="txtFamilienaam" runat="server" style="z-index: 1; left: 175px; top: 109px; "></asp:TextBox>

GIP 2010 - 2011

116


</div>

<div id="Nummer"> Nummer:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtNummer" runat="server" style="z-index: 1; left: 173px; top: 144px; right: 1194px"></asp:TextBox> </div>

<div id="Paswoord"> Klas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtKlas" runat="server" style="z-index: 1; left: 159px; top: 261px; right: 1016px;"></asp:TextBox> &nbsp;</div>

<div id="Afbeelding"> Commentaar: &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtComment" runat="server" style="z-index: 1; left: 170px; top: 293px;" Height="80px" TextMode="MultiLine" Width="334px"></asp:TextBox> </div>

<div id="Buttons"> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:Button ID="btnVerstuur" runat="server" style="z-index: 1; left: 172px; top: 317px" Text="Verstuur" /> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:Button ID="btnAnnu" runat="server" CausesValidation="False" style="z-index: 1; left: 290px; top: 319px" Text="Annuleer " /> </div>

<div id="Correct"> <asp:Label ID="lblAntwoord" runat="server" style="height: 21px; width: 90px"></asp:Label> </div>

</form> </div> </div>

GIP 2010 - 2011

117


</body> </html>

ASPX.NET code Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class Registratie Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub btnVerstuur_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnVerstuur.Click 'variabelen Dim strNaam, strFamilienaam, strNummer, strKlas, strCommentaar As String

'Variabelen inhoud geven strNaam = CStr(txtNaam.Text) strFamilienaam = CStr(txtFamilienaam.Text) strNummer = CStr(txtNummer.Text) strKlas = CStr(txtKlas.Text) strCommentaar = CStr(txtComment.Text)

'-------------------- NIEUWE LEERLING TOEVOEGEN -------------------'declareren variabelen Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUpdate As New SqlClient.SqlCommand

'invullen van de user in string

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie

GIP 2010 - 2011

118


strUserNameSQL = "INSERT INTO HJStblLeerling (Naam, Familienaam, Klas, commentaar, KlasNummer) VALUES(@Naam, @Familienaam, @Klas, @Commentaar, @KlasNummer)"

'opmaken command en toevoegen parameters en connectie scmdUpdate.CommandText = strUserNameSQL scmdUpdate.Connection = cnnConnection scmdUpdate.Parameters.Add("@Naam", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Naam").Value = strNaam scmdUpdate.Parameters.Add("@Familienaam", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Familienaam").Value = strFamilienaam scmdUpdate.Parameters.Add("@Klas", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Klas").Value = strKlas scmdUpdate.Parameters.Add("@commentaar", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@commentaar").Value = strCommentaar scmdUpdate.Parameters.Add("@KlasNummer", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@KlasNummer").Value = strNummer

'Exception handeling Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

scmdUpdate.ExecuteNonQuery()

'sluiten connectie cnnConnection.Close()

Catch ex As System.Exception

End Try

If Page.IsValid Then lblAntwoord.Text = "de registratie is voltooid" txtNaam.Text = String.Empty txtFamilienaam.Text = String.Empty txtNummer.Text = String.Empty txtKlas.Text = String.Empty txtComment.Text = String.Empty Else lblAntwoord.Text = "registratie is onmogelijk"

GIP 2010 - 2011

119


End If End Sub

Protected Sub btnAnnu_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAnnu.Click '-------------------- ALLES LEEGMAKEN -------------------txtNaam.Text = String.Empty txtFamilienaam.Text = String.Empty txtNummer.Text = String.Empty txtKlas.Text = String.Empty txtComment.Text = String.Empty Response.Redirect("Beheer.aspx") End Sub

Protected Sub BtnReturn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnReturn.Click Response.Redirect("Homepage.aspx")

End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Defaul.aspx") End Sub End Class

GIP 2010 - 2011

120


E5)

RegistratieKlas.aspx

Project

Lerarenagenda

Type

ASPX.NET

Doel

Laat de administrator toe om nieuwe klassen toe te voegen.

Printscreen

HTML code <%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="RegistratieKlas.aspx.vb" Inherits="RegistratieKlas" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title>Registratie Klas</title> <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> Titel { padding-top: 50px; } #form1 { height: 331px; } #Naam {

margin-top:100px; } #Buttons { margin-top:20px;}

GIP 2010 - 2011

121


#Correct {

margin-top:20px; }

</style> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div id="Main"> <div id="Main2"> <center> <div id="upperbar"> <div id ="NavButtons"> <asp:Button ID="BtnReturn" runat="server" Text="Home" Width="175px" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <asp:Button ID="btnAfmeld" runat="server" Text="Afmelden" Width="175px" /> </div> <div id="MenuBar"> <a href="LesOpvragen.aspx">LesOpvragen</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Leerplan.aspx">Leerplan</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Les.aspx">Les</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="Klas.aspx">Klas</a> </div> </div> <div id="Titel"> <asp:Label ID="lblText6" runat="server" Font-Bold="True" Font-Size="XX-Large" style="height: 36px; width: 94px; " Text="Registratie Klas" Font-Names="Lucida Sans"></asp:Label> </div></center>

<div id="Naam"> &nbsp;<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Naam nieuwe klas:"></asp:Label> &nbsp &nbsp&nbsp;&nbsp; <asp:TextBox ID="txtKlas" runat="server"></asp:TextBox> </div>

<div id="Buttons"> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

GIP 2010 - 2011

122


<asp:Button ID="btnVerstuur" runat="server" style="z-index: 1; left: 172px; top: 317px" Text="Verstuur" onclick="btnVerstuur_Click" /> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <asp:Button ID="btnTerug" runat="server" CausesValidation="False" style="z-index: 1; left: 290px; top: 319px; height: 26px;" Text="Terug" onclick="btnTerug_Click" /> </div>

<div id="Correct"> <asp:Label ID="lblAntwoord" runat="server" style="height: 21px; width: 90px"></asp:Label> </div>

</div> </div> </form> </body> </html>

ASPX.NET code

Imports System.Data Imports System.Data.SqlClient Imports System.Web.Configuration Partial Class RegistratieKlas Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub btnVerstuur_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnVerstuur.Click 'variabelen Dim strKlas As String

'Variabelen inhoud geven strKlas = CStr(txtKlas.text)

GIP 2010 - 2011

123


'-------------------- OPHALEN COMMENT EN IN COMMENTBOX PLAATSEN ------------------'declareren variabelen

Dim strConnection As String Dim cnnConnection As New SqlClient.SqlConnection Dim strUserNameSQL As String Dim scmdUpdate As New SqlClient.SqlCommand

'invullen van de user in string

'Connectionstring instellen strConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings("ConnectionASPX").ConnectionString cnnConnection.ConnectionString = strConnection

'opmaken sql instructie

strUserNameSQL = "INSERT INTO HJStblKlas (Klas) VALUES(@Klas)"

'opmaken command en toevoegen parameters en connectie scmdUpdate.CommandText = strUserNameSQL scmdUpdate.Connection = cnnConnection 'aanmaken parameters scmdUpdate.Parameters.Add("@Klas", SqlDbType.NText) scmdUpdate.Parameters("@Klas").Value = strKlas

'Exception handeling Try 'openen connectie cnnConnection.Open()

scmdUpdate.ExecuteNonQuery()

'sluiten connectie cnnConnection.Close()

Catch ex As System.Exception

End Try

GIP 2010 - 2011

124


If Page.IsValid Then lblAntwoord.Text = "de registratie is voltooid" Else

lblAntwoord.Text = "registratie is onmogelijk" End If End Sub

Protected Sub btnTerug_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click txtKlas.Text = String.Empty

Response.Redirect("Beheer.aspx") End Sub

Protected Sub BtnReturn_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnReturn.Click Response.Redirect("Homepage.aspx") End Sub

Protected Sub btnAfmeld_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmeld.Click Session.Clear() Response.Redirect("Default.aspx") End Sub End Class

GIP 2010 - 2011

125


5 Component engels 5.1 A) A1)

List of 10 software/hardware suppliers in the UK Software S.P.R.

URL: http://www.spr.co.uk Email: info@spr.co.uk SPR Computer Consultants The Atrium Business Centre North Caldeen Road Coatbridge,ML5 4EF, U.K. Tel: 0845 123 52 84 Fax: 0845 127 58 69 A2)

The computer shop

URL: http://nbs-thecomputershop.com/default.aspx Email: info@nbs-thecomputershop.com Northern Binary Systems 15 Hencotes Hexham Northumberland NE46 2EQ Tel: 0871 0500866 (Office) 0905 0533008 (Technical Support) 50p/Minute

GIP 2010 - 2011

126


A3)

Bizezia

URL: http://bizezia.com/Home Bizezia Ltd CityCal House 12 Bridge Road Business Park Bridge Road, Haywards Heath West Sussex RH16 1TX United Kingdom Tel: +44 (0)870 389 1420 Fax: +44 (0)870 389 1425

A4)

Crucial software

Email: ussales@crucialsoftware.com URL: http://www.crucialsoftware.com 25 Smith Street, Suite 305 Nanuet, NY 10954 Phone: 877-666-5766 â&#x20AC;˘ 845-624-7785 Fax: 845-624-7765

A5)

Salford software

Email: enquiries@salfordsoftware.co.uk URL: http://www.salfordsoftware.co.uk Salford Software Ltd. Lancastrian Office Centre Talbot Road Old Trafford M32 0FP Phone: +44 (0)845 413 0820 Fax: +44 (0)845 413 0821

GIP 2010 - 2011

127


B)

Hardware

B1)

Techstore

URL: http://www.techstore.co.uk Tel: 0871 230 7078

B2)

EC computers

URL: http://www.eccomputers.co.uk EC Computers Ltd The Laurels Stone, Berkeley Gloucestershire GL13 9LD Tel: 0845 070 8010 Fax: 0845 017 8810

B3)

Sakernet

Url: http://www.sakernet.com Butts Business Centre Fowlmere Royston Herts SG8 7SL Tel: 01763 208247 Fax: 01763 209019

B4)

Bluegoose Systems

Url: http://www.bluegoosesystems.co.uk 4 Whitebridge Road Onchan Isle of Man IM3 4HR United Kingdom Tel: 01624 671719 Fax: 01624 620179 GIP 2010 - 2011

128


B5)

Gasteiner

Url: http://www.gasteiner.com 18 - 22 Sterling Way London United Kingdom N18 2XZ Tel: +44 (0) 2083456000

5.2

Letter of inquiry Marsbiebuikstraat 4 Zedelgem 8210 Belgium 9 November 2010

Northern Binary Systems 15 Hencotes Hexham Northumberland NE46 2EQ Dear Sir or Madam When I was surfing on the internet, looking for Microsoft Office, I came across your website. We have an international company and we are interested in installing Office on all our computers. But we could not find any information or prices of the software on your website. We would appreciate if you could send us your latest catalogues and price lists, including details of quantity discounts. We are looking forward to hearing from you. Yours faithfully,

Simon Sanders

GIP 2010 - 2011

129


Marsbiebuikstraat 4 Zedelgem 8210 Belgium 9 November 2010 Butts Business Centre Fowlmere Royston Herts SG8 7SL Information about desktop computers Dear Sir or Madam I have seen your advertisement for a desktop computer on the homepage of your website. Iâ&#x20AC;&#x2122;m really interested in a desktop computer. We are running a successful company in Belgium that makes software for a Windows computer. Now at this moment we have 10 desktop computers with the OS Windows XP. We would buy 20 desktop computers for our company in Bruges with the OS Windows 7. Could you please send us your latest pricelist? Including details of the computers you have for sale. We look forward to hearing from you. Yours faithful,

Simon Sanders

GIP 2010 - 2011

130


5.3

British SME

GIP 2010 - 2011

131


A1)

History

After initially creating the Jagex name and logo for their projects Andrew Gower and Paul Gower began trading under the Jagex name in 1999, describing Jagex Software as a "small software company based in England who specialise in producing top-quality Java-games for webpages".That same year, he began work on the MMORPG RuneScape alongside his brother Paul Gower, which was released in January 2001. In December 2001, Andrew Gower, Paul Gower, and Constant Tedder launched Jagex in its current incarnation, with Tedder as its CEO. Jagex Ltd formally acquired the Jagex name from Andrew Gower in 2001. 'The Jagex name and logo was originally used by Jagex founder Andrew Gower for his Java/JAGeX Audio+Graphics Extension.' One year after its release, RuneScape already had over one million free accounts registered. The first tasks of the company were to create a version of the game with extra features that required a monthly fee, while still offering the free version, and to develop partnerships with advertisers. Both tasks were achieved, and the pay-to-play version of RuneScape was released on 27 February 2002. It gained 5,000 subscriptions in the first week, making RuneScape one of the largest Java pay-to-play games in the world. As RuneScape gained users, Jagex grew its employee base. By 11 December 2003, RuneScape had 65,000 paying members, and Jagex had 29 employees. As of 4 May 2007 RuneScape has over 6,000,000 active free accounts and over 1,000,000 active pay-to-play subscribers, and Jagex currently has over 400 employees. In 2006, Andrew and Paul Gower were calculated to be worth ÂŁ32 million. On 23 October 2007, Geoff Iddison, former European CEO of PayPal, replaced Constant Tedder as CEO in order to "accelerate international growth". Since Iddison was appointed, Jagex has appeared in the press far more frequently than it had under Tedder. On 27 February 2008, Jagex released FunOrb, an online mini-games portal, with 18 launch games. Like RuneScape, FunOrb's games are written in Java and can be played from a browser. On 25 July 2008, Jagex released its first novel - RuneScape: Betrayal at Falador, written by TS Church. To promote its release 10 of the pre-ordered copies were signed by TS Church, Andrew Gower, Paul Gower, former Jagex CEO Geoff Iddison and the cover artist. Iddison resigned as CEO in January 2009, and was replaced by Mark Gerhard, who had been the Chief Technical Officer for Jagex before his appointment. In 2010 the Jagex Publishing division was launched with the release of War of Legends. The company has stated that it has "ambitious plans to release multiple titles from third-party developers", On 14 July 2010, Jagex announced the launch of their second MMORPG Stellar Dawn and revealed the official website. Closed Beta applications were also included in the launch of the website. On 26 July 2010, Jagex bought the game Planetarion from Renegade Games.

GIP 2010 - 2011

132


A2)

Future development

In 2010 Jagex CEO Mark Gerhard stated that RuneScape "will be the main investment focus for Jagex for the next five years". Jagex has registered UK trademarks and various related domain names for the term "MechScape". Jagex's Head of MechScape, Henrique Olifiers, announced at the 2008 E3 Media and Business Summit that MechScape was a new MMO that Jagex were working on, expected in the first quarter of 2009. He claimed it would be browser-based like RuneScape, but would be one or two steps beyond RuneScape HD's level of technology. It would have a science fiction theme and be aimed at an older audience. As well as working on completely new projects, Jagex continues to develop its existing services. In relation to FunOrb, Jagex continues to release new games and intends to expand into the mobile phone games market. In relation to RuneScape, Jagex continues to release new game content and has released versions of RuneScape in French, German, and Brazilian Portuguese. Jagex have also spoken of plans for a third MMORPG in 2010 which might use micro-payments. Mark Gerhard, the current CEO of Jagex, has also spoken of plans for Jagex to expand its products to games consoles, stating that "we have working proof of concepts on some of our products...the challenge for us was if we could write a software package that would take our code and output it to a C# version for the 360, Wii and PS3...we discovered that the answer was yes, we can put our code on consoles." On 29 October 2009, Gerhard confirmed that MechScape had been cancelled prior to its release, describing the decision as costing "tens of millions of pounds." Much of the game, including its engine, is intended to be reused in another project currently in development, Stellar Dawn. In December 2009, Jagex obtained an Internet domain for War of Legends, a free RPG multiplayer strategy game intended for release in "early 2010". The game's website had an option for preregistering, encouraging new players to sign up in hopes of winning a laptop giveaway. The game was launched on 19 January 2010. On 14 July 2010, Jagex launched the website for Stellar Dawn, an upcoming MMO which contains some concept art from the cancelled Mechscape. The site contains concept art and two preview videos (a teaser trailer and introduction video by Jagex's CEO) along with a Beta sign-up prior to the planned public release in 2011. On 14 March 2011, Jagex announced a partnership with Hasbro to create an online game based on the Transformers property due to launch in North America, Latin America, Europe, New Zealand and Australia in 2012. In the past Jagex had been accused of marketing RuneScape towards young children, despite having a 13+ age requirement.The age requirement has since been removed, allowing players under 13 in the game but only allowing them to chat with a chat system known as "Quick Chat", a database of preset sentences, unless given parental consent to do otherwise. Gerhard has stated that he wishes to change the perception of RuneScape as a children's game, stating that "the real average age is 16. And there's this perception that there's 8 year old boys playing the game and it's mad."

GIP 2010 - 2011

133


A3)

The company

Jagex is situated in Cambridge, England. They have currently over 400 employees, these all work at the same place. These employees are spread over a wide amount of categories, going from game development to customer support. Jagex has servers worldwide, mostly in north America and Europe. The company earns money by selling subscriptions for Runescape, Funorb and their online shop. In their shop they sell t-shirts and different goodies related to their games. The subscriptions for their games bring in the most money.

A4)

Contact information

Van: Parents Mailbox <parents@jagex.com> Datum: 17 maart 2011 23:07:57 GMT+01:00 Aan: simon sanders <simi_san007@hotmail.com> Onderwerp: RE: Assignment for school

Hi Simon,

Thanks for emailing us.

A brief history of Jagex and a full credits list (which also lists our departments) can be found on our website under About Jagex. As noted in this news post, we currently employ over 400 people between three offices; information about finding employment here, as well as current vacancies, can be found on our corporate Careers pages—there is an FAQ on there that may help to answer some of your questions.

As far as future investments go, a list of our press releases can be found here. Of interest to you may be the recent Growth Investment, the Announcement of 8 Realms and the New Partnership with Hasbro.

I hope this answers most of your questions. If you have anything more specific to ask, please do reply and we'll do our best to help you out—but please be aware that some information may be sensitive and therefore unavailable for public release. Please also reply to let us know if this email was helpful – we love to get feedback!

GIP 2010 - 2011

134


Kind regards,

Mod Zeppelin Player Support Representative Jagex Games Studio

parents@jagex.com www.Jagex.com – www.RuneScape.com – www.FunOrb.com

“Great News! We have launched email account recovery, it’s a quicker and easier way to recover your password, helping keep your account safe and secure. To register your email address and take advantage of this new service simply click here. To say thank you, players who register and validate their email address will benefit from 10 extra bank spaces in Runescape!”

From: simon sanders [mailto:simi_san007@hotmail.com] Sent: 14 March 2011 09:48 To: Parents Mailbox Subject: Assignment for school

Dear We are two guys of 18 and 19 years old and we have have an assignment for school where we have to talk about a British SME. And because we both play runescape we immediately thought of JaGeX. We were wondering if you guys could help us with some information about your corporation. As a first we want to have a basic organization chart if possible. And some info about the human resources (like number of workers, recruitment policy/ employment prospects...) We would also want to know what your marketing strategies are, how do you plan to expand further. And what do you think of the future of JaGeX for Europe and the rest of the world.

GIP 2010 - 2011

135


If you could help us, that would be great. We both love RS and have been playing it for several years. Greetings Simon Sanders Brecht Timmerman

GIP 2010 - 2011

136


6 Besluit In het begin van het jaar hoopte ik met de GIP volgende doelstellingen te bereiken: (i) Leren om te plannen (ii) Leren om steeds verder te bouwen op de kennis die ik verwierf (iii) Leren via de stage hoe het er in het bedrijfsleven aan toe ging (iv) Ik leerde hoe mijn programmeervaardigheden zijn tot op dit moment Aan deze doelstellingen heb ik grotendeels voldaan. Ik heb nu een beter zicht op het bedrijfsleven en over de studierichting die ik later wil volgen. Ik heb dan ook een beslissing genomen over mijn studies. Ik zal Toegepaste informatica volgen. Dit omdat de programmeerkant van de GIP me zeer goed beviel en omdat dat in deze richting ook een groot deel van het lessenpakket inneemt. De stage zelf vond ik een zeer toffe en leerrijke ervaring. Ik heb veel meer praktische dingen geleerd door ze zelf te doen, dan door ze te bestuderen in de cursus. Ik heb veel voorkomende problemen leren oplossen in het bedrijf, zoals het vermaken van een smartboard door de vervanging van de drivers of de beamer. Als suggestie voor een verbetering voor volgende jaren stel ik voor om leerkrachten dikwijls te laten herhalen wanneer leerlingen precies hun opdracht moeten ingeven. Hoewel sommige leerkrachten dit zeker doen, was er bij bepaalde vakken soms enige verwarring. Door de data dikwijls te herhalen kan dit vermeden worden.

GIP 2010 - 2011

137

Gip  

Gip Simon Sanders 2010 - 2011

Gip  

Gip Simon Sanders 2010 - 2011

Advertisement